Manitowoc | Q Model Dispenser | Installation manual | Manitowoc Q Model Dispenser Installation Manual

Manitowoc Q Model Dispenser Installation Manual
Automater
Modell Q
Installation
Elektrisk anslutning
Placering av ismaskinen
Ismaskinen måste placeras så att följande krav uppfylls. Om
något av kraven inte kan tillgodoses skall en annan plats väljas.
•
•
•
•
•
VARNING
Elanslutningen måste utföras i enlighet med gällande
säkerhetsföreskrifter.
Ismaskinen ska placeras inomhus.
Platsen måste vara fri från luftföroreningar eller andra
föroreningar.
Lufttemperaturen får inte understiga +1,6°C, och inte
överstiga +43°C.
Ismaskinen får inte placeras nära utrustning som alstrar
värme, eller i direkt solljus.
Det måste finnas tillräckligt utrymme för vatten, avlopp och
elektriska anslutningar bakom automaten.
Spänning
Den största tillåtna variationen i spänning är ± 10% av det
angivna voltantalet när ismaskinen startas (då elbelastningen är
som störst).
VARNING
Automaten måste jordas i enlighet
säkerhetsföreskrifter.
Viktigt
Följ ismaskinstillverkarens rekommendationer vad gäller
säkerhetsavstånd vid installering och placering när en automat
med ismaskin ovanpå installeras.
med
gällande
Totalt antal Ampère
Den totala strömstyrkan används för att kunna välja rätt kablage
för elanslutningen.
Rätt kabeldimension beror också på bland annat placeringen,
vilka material som används och längden, och ska därför endast
avgöras av en utbildad elektriker.
OBSERVERA
Automaten måste skyddas om den kommer att utsättas för
temperaturer under 0°C. Fel som beror på att den utsatts för
minusgrader täcks inte av garantin.
Ismaskin
Spänning
Fas
Cykel
Maximal
säkring/brytare
Totalt antal
Ampère
QPA-310
220-240/50/60/1
15
1,5
QFA-291
220-240/50/60/1
15
1,5
QPA-160
220-240/50/60/1
15
1,5
Part Number 80-1203-3
Q Disp. Swedish
6/2000
1
Vatten och avlopp, anslutning och dimensionering
VARNING
Allt rörarbete måste utföras i enlighet med gällande
säkerhetsföreskrifter.
Plats
Automatens
vattenintag
(Gäller end QFA-291)
Automatens
avlopp
•
•
•
•
Anslut endast automaten till ledning med dricksvatten
(gäller endast QFA-291).
Anslut inte till en varmvattenledning.
Montera en avstängningskran.
Isolera vatten- och avloppsrören för att förhindra kondens.
Vattentemperatur
Vattentryck
Automatens
anslutning
Slangdimensioner fram till
automatens anslutning
+0.6°C Min.
+32.2°C Max.
137.9 kPA (20 psi) Min.
551.5 kPA (80 psi) Max.
3/8” rörgänga (hona)
9.5 mm (3/8”) minsta
diameter inuti
---
---
1/2” rörgänga (hona)
12.7 mm (1/2”) minsta
diameter inuti
Min. = Minimivärde
Max. = Maximalt värde
Så arbetar automaten
Att avlägsna frontpanelen
1. Aktivering av vaggrännan (Push for Ice)
Användaren trycker på vaggrännan, som aktiverar en
mikrobrytare. Mikrobrytaren startar kugghjulsmotorn.
VARNING
Koppla först bort automaten från elnätet med en extern
strömbrytare eller vid eluttaget.
2. Hämtning av isen
När kunden aktiverar automaten startar kugghjulsmotorn
inuti automaten.
Kugghjulsmotorns axel är fäst vid skovelhjulet inuti
automatens tråg. När skovelhjulet snurrar hämtar det is från
automatens tråg. Skovelhjulet snurrar så att det fack som
innehåller is kommer överst.
1.
Stäng av vattnet till automaten (endast QFA-291).
2.
3. Utmatning av isen
När skovelhjulets fack kommer överst kanar isen ur
skovelhjulet fram till öppningen i automattrågets isränna.
Trågrännan styr sedan isen till luckanordningen.
Om luckan stängs innan isen har matats ut kan en del is
hållas kvar av luckanordningen. Om luckan är öppen
kommer isen att falla genom luckan och isrännan. Isrännan
styr isen så att den hamnar i kundens behållare.
Använd ett cylindriskt föremål som exempelvis en
kulspetspenna med hatten på. För in pennan i det vänstra
och det högra svarta gummihålet överst på automatens
frontpanel. Detta lossar de två spärrar som håller
frontpanelen på plats. När du trycker in pennan drar du
samtidigt frontpanelen en aning framåt så att spärren inte
hakar i igen.
3.
Håll i frontpanelen på båda sidorna och luta den framåt.
Frontpanelen kommer nu att vila på fästkrokarna i
panelens nedre kant.
4.
• QFA-291
Är utrustad med en vattenventil. När
vattenventilens spak trycks in strömmar vatten genom
systemet till vattenventilens munstycke.
Koppla bort vattenanslutningen vid kopplingen på
baksidan av vattenventilen. (endast QFA-291)
5.
Lyft av frontpanelen från fästkrokarna och lägg den åt
sidan.
2
Rengöring och hygien
ALLMÄNT
Rengör och desinficera isautomaten en gång i månaden. Om
isautomaten kräver rengöring och desinficering oftare än så
bör du kontakta ett kvalificerat serviceföretag som kan
kontrollera vattenkvaliteten och rekommendera ett lämpligt
reningssystem.
VARNING
Koppla först bort automaten från elnätet med en extern
strömbrytare eller vid eluttaget.
RENGÖRINGSPROCEDUR
1.
OBSERVERA
Använd endast den av Manitowoc godkända Cleaner
(artikelnummer 94-0546-3) och Sanitizer (artikelnummer 940565-3). Dessa lösningar får ENDAST användas på det sätt
som framgår av etiketten. Läs och lär dig vad som står på
flaskornas etiketter innan de tas i bruk.
•
•
•
•
•
•
2.
OBSERVERA
Blanda aldrig Cleaner och Sanitizer med varandra. Dessa
lösningar får ENDAST användas på det sätt som framgår av
etiketten.
3.
4.
VARNING
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon (och/eller
ansiktsskydd) när du arbetar med Cleaner eller Sanitizer.
Avlägsna frontpanelen, skovelhjulet, isrännan och luckan
i följande ordning:
Frontpanelen
Brickan för issmulor
Isränneanordningen
Skovelhjulets sprint
Omröraren
Skovelhjulet
Blanda 100 ml Manitowoc Cleaner med 4 liter vanligt
kranvatten.
Rengör noggrannt alla delar som plockats ur med denna
rengöringslösning. Rengör automaten invändigt, och även
luckan och isrännan.
Skölj av alla rengjorda delar med rent rinnande vatten.
Viktigt
Montera inte tillbaka delarna innan du gjort färdigt
desinficeringsproceduren nedan.
DESINFICERINGSPROCEDUR
1.
2.
•
•
•
•
•
•
3.
4.
3
Blanda 30 ml Manitowoc Sanitizer med 15 liter vanligt
kranvatten.
Desinficera alla de delar som rengjordes ovan med denna
desinficeringslösning. Desinficera och montera tillbaka i
denna ordning:
Skovelhjul
Omrörare
Skovelhjulets sprint
Isränneanordningen
Brickan för issmulor
Frontpanelen
Skölj inte automatens delar efter att de har desinficerats.
Låt delarna lufttorka.
När automatens alla delar åter är monterade kopplar du på
strömmen till automaten.
MANITOWOC ICE, INC.
Vi förbehåller oss rätten att när som
helst förbättra produkten.
Specifikationerna och utformningen
kan komma att ändras utan
förvarning.
2110 South 26th Street P.O. Box 1720
Manitowoc, WI 54221-1720
Telefon: (920) 682-0161
Fax: (920) 683-7585
Hemsida - www.manitowocice.com
©1999 Manitowoc Ice, Inc.
Litho in U.S.A.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising