Taylor | Model C606 | Owner Manual | Taylor Model C606 Ръководство за употреба

Taylor Model C606 Ръководство за употреба
Модел C606
Комбиниран фризер
Инструкции за експлоатация
059714BGM
8/1/05
Попълнете тази страница, за да можете бързо да правите справка в нея,
когато е необходимо да се прави техническо обслужване:
Дистрибутор на компанията Taylor: _____________________________
Адрес: _____________________________________________________
Телефон: __________________________________________________
Обслужване: _______________________________________________
Резервни части: _____________________________________________
Дата на монтаж: _____________________________________________
Информация, посочена на табелката с технически данни:
Номер на модела: ___________________________________________
Сериен номер: ______________________________________________
Електрически характеристики
Напрежение ______Честота _____
Брой фази ____________________
Максимален номинален ток на предпазителя: __________________ A
Минимален ток през проводниците: ___________________________ A
© Май 2004 г. Taylor Company
Всички права запазени.
059714BGM
Наименованието Taylor и символът с короната
са регистрирани търговски марки в Съединените
американски щати и някои други страни.
Компания Taylor Company
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072
Вложка в ръководството за оператора на Taylor®
Моля, добавете следващите стъпки към
процедурите във Вашето ръководство за
оператора, както е подходящо за
оборудването Ви.
Комплект на бъркалката
Стъпка 1
Преди монтирането на комплекта на бъркалката,
проверете състоянието на ножовете и скобите на
стъргалката.
Проверете ножовете на стъргалката за всякакви
признаци на износване или повреда. Ако някой нож
на стъргалката е нащърбен или износен, заменете
и двата ножа.
Проверете скобите на ножовете на стъргалката, за
да се уверите, че не са огънати и слотът е
равномерен по цялата дължина на скобата.
Сменете всички повредени скоби.
Комплект на вратата на фризера
Стъпка 1
Преди монтирането на вратата на фризера,
проверете следващите елементи за нащърбвания,
пукнатини или признаци на износване.
лагер на вратата, уплътнител на вратата, клапан за
източване, о-пръстени и всички страни на
комплекта на вратата, включително вътрешността
на отвора на клапана за източване. Сменете всички
повредени части.
Комплект на смесителна помпа
Изпълнете следващата стъпка, ако
устройството Ви е снабдено със смесителна
помпа:
Стъпка 1
Инспектирайте гумените и пластмасовите части на
помпата. О-пръстените, контролните пръстени и
уплътненията трябва да бъдат 100% в добро
състояние за правилната работа на помпата и на
цялата машина. Те не могат да изпълняват
правилно функцията си по предназначение, ако са
налични нащърбвания,разрези или дупки в
материали.
Инспектирайте пластмасовите части на помпата за
пукнатини, износване и деламинация на
пластмасата.
Незабавно сменете всички дефектни части и
изхвърлете старите.
Процедури по хигиенизиране и
промиване
Фигура 1
Стъпка 2
Преди монтирането на обувките на бъркалката,
проверете обувките за нащърбвания, пукнатини
или признаци на износване. Ако има наличие на
каквито и да е дефекти, заменете обувките на
бъркалката.
ВАЖНО! Устройството НЕ трябва да се поставят в
АВТОМАТИЧЕН режим, докато не е премахнат
целият разтвор за хигиенизиране от цилиндъра на
фризера и не са завършени подходящите
процедури за промиване. Неизпълнението на тази
инструкция може да предизвика повреда на
цилиндъра на фризера.
E 2015 Taylor Company
Всяко неоторизирано размножаване, разкриване или разпространение на копия от когото и да е на коя да е част от
този документ може да е нарушение на Закона за авторското право на Съединените американски щати и други
държави, може да доведе до присъждане на обезщетения до $250 000 (17 USC 504) за нарушение и до следващи
граждански и криминални наказания. Всички права запазени.
Taylor Company
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072
6/26/2015 - LN
Съдържание
Раздел 1
За специалиста по монтаж ................................................................................
Елементи с въздушно охлаждане ...............................................................................................
Електрически връзки .....................................................................................................................
Раздел 2
За оператора ........................................................................................................
Отказ от гаранция по отношение на компресора ......................................................................
Раздел 3
Безопасност .........................................................................................................
Раздел 4
Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора...........................
Тримерно изображение ................................................................................................................
Изглед отпред ................................................................................................................................
Изглед от страната на камерата за сироп...................................................................................
Помпа за сироп и тръби ...............................................................................................................
X57028-XX Блок на смесителната помпа, опростен изглед – страна коктейли.......................
X57029-XX Блок на смесителната помпа, опростен изглед – страна сладолед .....................
X59304 Блок на линията за подаване на сироп с обикновена гъстота.....................................
X56652 Блок на линията за подаване на гъст сироп (опция) ...................................................
X58450 Блок на линията за подаване на сироп (опция за сироп на пакети)............................
Бункер за смес, изглед отгоре .....................................................................................................
Аксесоари ......................................................................................................................................
X44127 Блок на комплекта четки..................................................................................................
X53800-BRN/TAN Помпа за подаване на сироп..........................................................................
Блок на вратата на бъркалката – страна коктейли.....................................................................
Блок на вратата на бъркалката – страна сладолед ...................................................................
059088 Тавичка за части – страна коктейли ...............................................................................
059087 Тавичка за части – страна сладолед ..............................................................................
056525 Тавичка за части – опростена помпа ..............................................................................
Раздел 5
Важно за оператора .............................................................................................
Значения на символите.................................................................................................................
Превключвател на захранването .................................................................................................
Вакуумно-флуоресцентен дисплей ..............................................................................................
Светоиндикатори ...........................................................................................................................
Символ на режима за термообработка .......................................................................................
Механизъм за нулиране ................................................................................................................
Механизъм за нулиране на помпата на обогатената с въздух смес ........................................
Регулируема ръкохватка за подаване .........................................................................................
Регулиране на нивото на напълване с коктейл ..........................................................................
Екрани на VFD дисплея.................................................................................................................
Меню на мениджъра......................................................................................................................
Модел C606
1
1
1
2
2
3
6
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
27
28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
Съдържание
Съдържание - страница 2
Раздел 6
Процедури при експлоатация............................................................................ 45
Настройка на оборудването ......................................................................................................... 45
Блок на хладилния цилиндър - страна сладолед ....................................................................... 45
Блок на хладилния цилиндър - страна сладолед ....................................................................... 49
Блок на смесителната помпа........................................................................................................ 53
Дезинфекция - страна коктейли ................................................................................................... 56
Дезинфекция - страна сладолед .................................................................................................. 59
Начално зареждане - страна коктейли ........................................................................................ 60
Начално зареждане - страна сладолед ....................................................................................... 61
Ежедневни процедури за прекратяване на експлоатацията ..................................................... 61
Ежедневни процедури за започване на работа.......................................................................... 66
Система за подаване на сироп..................................................................................................... 71
Помпа за сиропен топинг .............................................................................................................. 74
Ръчно почистване с четка ............................................................................................................. 80
Изливане на продукта от хладилния цилиндър.......................................................................... 81
Изплакване ..................................................................................................................................... 82
Почистване и дезинфекциране .................................................................................................... 82
Разглобяване - страна коктейли................................................................................................... 83
Разглобяване - страна сладолед ................................................................................................. 84
Почистване с четка ........................................................................................................................ 85
Система за подаване на сироп – планова техническа поддръжка ........................................... 86
Раздел 7
Важно: Контролен списък на оператора ......................................................... 90
Почистване и дезинфекция ......................................................................................................... 90
Отстраняване на бактериалното замърсяване.......................................................................... 90
Периодично техническо обслужване .......................................................................................... 90
Съхранение през зимата.............................................................................................................. 91
Раздел 8
Ръководство за отстраняване на неизправности ......................................... 92
Раздел 9
График за замяна на частите ............................................................................. 104
Раздел 10
Обяснение на гаранционните условия ............................................................ 105
Забележка: Непрекъснатите изследвания, които провеждаме, водят до постоянно
усъвършенстване; по тази причина информацията в това ръководство може да бъде
променена без предупреждение.
Модел C606
Съдържание
Раздел 1
За специалиста по монтаж
Този уред е предназначен за използване
само на закрито.
Това оборудване е снабдено със заземителен
извод, който трябва да бъде правилно свързан
към задната част на корпуса от квалифициран
правоспособен електротехник. Мястото за
свързване е маркирано със символа за
еквипотенциално свързване (5021 от IEC 60417-1)
върху подвижния панел и върху корпуса.
НЕ монтирайте уреда в зона, в която за
почистването или изплакването му може да се
използва водна струя. Неспазването на тази
инструкция може да доведе до електрически удар
с тежки последици.
Елементи с въздушно охлаждане
ВНИМАНИЕ: ТОВА ОБОРУДВАНЕ
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРАВИЛНО ЗАЗЕМЕНО! В
ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ИМА ОПАСНОСТ ОТ
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
УДАР!
Елементите с въздушно охлаждане изискват наймалко 3 инча (76 мм) свободно пространство
около всички страни на фризера, за да се осигури
подходящ въздушен поток през кондензаторите.
Монтирайте предоставения дефлектор, за да
предотвратите повторното циркулиране на топъл
въздух.Неосигуряването на достатъчно свободно
пространство може да намали охлаждащата
способност на фризера и да доведе до повреда на
компресорите.
Въртенето на бъркалката трябва да бъде по
посока на часовниковата стрелка, погледнато
откъм замразяващия цилиндър.
Електрически връзки
Всеки фризер изисква един захранващ източник.
Проверете данните за предпазителите, силата на
тока и електрическите характеристики, посочени
на табелката с данни на уреда. Направете справка
за правилното свързване към захранването в
електрическата схема, която се намира в
електрическото табло.
Фигура 1
В Съединените щати това оборудване е
предвидено за монтаж в съответствие с
Държавния електрически стандарт ( National
Electrical Code) (NEC), ANSI/NFPA 70-1987. Целта
на стандарта NEC е практическата защита на
хората и имуществото от опасности, свързани с
използването на електричество. Той съдържа
важни разпоредби за безопасност. Спазването му
и правилната поддръжка ще осигурят безопасен
монтаж на уреда!
За коригиране на посоката на въртене на
трифазен уред, разменете два произволни
захранващи кабела само в главната кабелна кутия
на фризера.
Във всички останали части на света оборудването
трябва да бъде монтирано в съответствие със
съществуващите местни нормативни документи.
Моля свържете се с местните власти.
За коригиране на посоката на въртене на
еднофазен уред, разменете изводите в двигателя
на бъркалката. (Спазвайте схемата, отпечатана
върху двигателя.)
Стационарните електроуреди, които не са
оборудвани със захранващ кабел и щепсел или
друго устройство за изключване от захранващия
източник, трябва да са снабдени с полюсно
изключващо приспособление с контактна междина
поне 3 мм, монтирано във външната инсталация.
Електрическите връзки се правят директно към
клемната кутия. Тя се намира в
разпределителната кутия, разположена зад
десния панел.
Модел C606
Забележка: Следващите процедури
трябва да бъдат изпълнени от обучен сервизен
техник.
1
За специалиста по монтаж
Раздел 2
За оператора
Закупеният от вас фризер е грижливо конструиран
и произведен за осигуряване на надеждна работа.
При правилна експлоатация и поддръжка
фризерът Taylor ще осигури продукция с
постоянно високо качество. Както всички
механични уреди той се нуждае от почистване и
поддръжка. При точно изпълнение на работните
процедури, описани в това ръководство, уредът
изисква минимални грижи и внимание.
Отказ от гаранция по отношение на
компресора
Хладилният(ите) компресор(и) на този уред имат
гаранция за срока, указан в гаранционната карта,
придружаваща уреда. Във връзка обаче с
протокола от Монреал и поправките на
американския закон за чистотата на въздуха от
1990 г. се тестват и разработват много нови
хладилни агенти, които се стремят да навлязат в
сферата на обслужването. Някои от тях се
рекламират като универсални заместители при
многобройни приложения. Трябва да се отбележи,
че при обичайното обслужване на хладилната
система на този уред, е задължително да се
използва хладилният агент, посочен върху
поставената табелка с данни. Неразрешеното
използване на други хладилни агенти ще анулира
гаранцията на компресора. Собственикът носи
отговорност за запознаване с този факт на всички
техници, които работят за него.
Преди да започнете да работите или да
извършвате
операции
по
техническото
обслужване на оборудването трябва да прочетете
това Ръководство за оператора.
Фризерът Taylor НЕ може сам да компенсира и
коригира грешките, допуснати при операциите по
подготовката и напълването му. Затова началният
монтаж и подготвителните операции са
изключително важни. Настоятелно препоръчваме
целият персонал, който отговаря за работата на
оборудването, да се запознае с тези процедури, за
да бъде подходящо обучен и да се гарантира, че
няма объркване.
При необходимост от техническа помощ моля
свържете се с местния оторизиран дистрибутор на
Taylor.
Трябва да се отбележи също така, че Taylor не
дава гаранция за хладилния агент, използван в
оборудването. Ако например той бъде изпуснат по
време на обичайното обслужване на уреда,
компанията Taylor не е длъжна да достави или
осигури заместител със или без заплащане. Taylor
не поема задължението да препоръча подходящ
заместител, ако оригиналният хладилен агент
бъде забранен за използване, остарее или
престане да се произвежда по време на
петгодишната гаранция на компресора.
Ако на този продукт е поставен символ на
задраскана кофа за боклук на колелца, това
означава, че той съответства на директивата на
ЕС, както и на други подобни нормативни актове,
влезли в сила след 13 август 2005 г.
Следователно след приключване на
експлоатацията му той подлежи на разделно
събиране и не може да бъде изхвърлян като
несортиран битов отпадък.
Taylor ще продължи да следи развитието на
бранша и да тества разработваните нови
алтернативи. Ако някоя от тях покаже по време на
тестването, че може да бъде приета като
универсален заместител, тогава горното
ограничение на отговорността се анулира и става
невалидно. За да разберете какво е текущото
състояние на алтернативен хладилен агент във
връзка с гаранцията на компресора, се свържете с
локалния дистрибутор на Taylor или със завода на
Taylor. Подгответе се да съобщите
модела/серийния номер на съответния уред.
Потребителят носи отговорност за предаване на
продукта в съответен пункт за събиране на
отпадъци в съответствие с местното
законодателство.
За допълнителна информация относно
приложимите местни закони, моля свържете се
със съответната общинска институция и/или
местния дистрибутор.
Модел C606
2
За оператора
Раздел 3
Безопасност
Ние от компанията Taylor сме загрижени за
безопасността на оператора при работата му
с фризера и неговите части. Компанията е
положила максимални усилия за
разработката и производството на вградени
защитни функции, които да предпазват както
вас, така и сервизния техник. Като пример ще
посочим поставените на фризера
предупредителни табелки, които
допълнително посочват на оператора
необходимите мерки за безопасност.
НЕ използвайте водна струя за
почистване или изплакване на фризера.
Неспазването на това указание може да
доведе до електрически удар с тежки
последици.
•
НЕ позволявайте на необучен
персонал да работи с този уред.
•
НЕ работете с фризера, ако всички
панели за обслужване и вратички за
достъп не са фиксирани с винтове.
•
НЕ сваляйте вратата и не
разглобявайте бъркалката,
скреперните остриета, водещия вал
или въздушно-смесителната помпа,
ако всички контролни превключватели
не са в положение OFF (ИЗКЛ.).
Неспазването на тези инструкции може да
доведе до сериозно нараняване от опасни
движещи се части.
Всички ремонти трябва да бъдат извършвани
от сервизен техник, упълномощен от Taylor.
За въпроси, свързани с обслужването, се
свържете с местния оторизиран дистрибутор
на Taylor.
ВАЖНО – Неспазването на
следващите мерки за безопасност може да
доведе до сериозно нараняване или
смърт. Неспазването на тези
предупреждения може да доведе до
повреда на уреда и неговите компоненти.
А повредата на компонентите ще изисква
разходи за резервни части и труд за
монтирането им.
НЕ поставяйте предмети или
пръстите си в отвора на вратата.
Неспазването на това указание може да
доведе до замърсяване на продуктите или
нараняване при контакт с острието.
За безопасна работа:
НЕ работете с фризера без да сте
прочели настоящото ръководство за
оператора. Неспазването на това указание
може да доведе до повреда на оборудването,
лоши работни характеристики на фризера,
опасност за здравето или нараняване.
БЪДЕТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ВНИМАТЕЛНИ при демонтиране на блока на
бъркалката. Скреперните остриета са много
остри и могат да причинят нараняване.
•
НЕ работете с фризера, ако не е
заземен правилно.
• НЕ поставяйте на фризера
предпазители, по-големи от
посочените в табелката с данни.
• НЕ правете никакви ремонти без да
сте изключили предварително
главното електрозахранване на
фризера.
Неспазването на тези инструкции може да
доведе до електрически удар.
Модел C606
НЕ се опитвайте да изваждате
продукт или да демонтирате уреда по време
на цикъла HEAT (Загряване). Продуктът е
горещ и под високо налягане.
Този фризер трябва да бъде
поставен на равна повърхност. Неспазването
на това указание може да доведе до
нараняване или до повреда на оборудването.
3
Безопасност
Този фризер е предназначен за работа на
закрито при нормална околна температура от
70 0-75 0F (21 0-24 0C). Той може да работи
успешно и при високи околни температури от
104 0F (40 0C) при намален капацитет.
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ на всички
предупредителни табелки, поставени на
фризера, които допълнително посочват на
оператора необходимите мерки за
безопасност.
НЕ блокирайте входните и изходните отвори
за въздух: Необходимо е от всички страни на
фризера да има най-малко 3” (76 мм) въздух.
Монтирайте предоставения дефлектор, за да
предотвратите повторното циркулиране на
топъл въздух. Неспазването на това указание
може да доведе до влошаване на
характеристиките на фризера и повредата
му.
Този уред е произведен в Америка и
физическите му размери са в американски
мерки. Всички преобразувания на мерките в
метрична система са приблизителни и водят
до промяна на размерите.
Модел C606
НИВО НА ШУМА: Емисията на шум във
въздуха не превишава 8 dB (A) при
измерване на разстояние 1,0 метър от
повърхността на уреда и на височина 1,6
метра от пода.
4
Безопасност
Бележки:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Модел C606
5
Безопасност
Раздел 4
Идентификация на детайлите,
обслужвани от оператора
Тримерно
изображение
Exploded
View
Фигура 2
Модел C606
6 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
Тримерно изображение (Вижте фигура 2)
ЕЛЕМЕНТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Модел C606
ОПИСАНИЕ
Капак на бункера, черен
Блок на смесителя
Фиксиращ щифт на
капака на бункера
Заден съд за събиране
на капки-8-3/4 инча Д
(22,2 см)
Панел, заден, горен
Блок на водача, съд за
събиране на капки на
смесителната помпа
Панел, заден, долен
Страничен съд за
събиране на капки 12-3/4
инча Д (32,4 см)
Декоративен ъгъл, задна
дясна страна
Декоративен ъгъл, задна
лява страна
Колело, 4 инча
Винт, 1/4 - 20 x 3/8
НОМЕР
НА ЧАСТ
053809-1
X44797
043934
ЕЛЕМЕНТ
12
13
14
X56003
15
055958
X48228
16
17
055959
X56005
18
19
056692
056693
044106
011694
20
21
22
ОПИСАНИЕ
Панел, дясна страна
Тавичка за събиране на
капки
Екран за защита от
пръски
Капак на ваничката за
сироп
Пластмасова горна част
на ваничката за сироп
Горна част от
неръждаема стомана на
ваничката за сироп
Черпак за 1 унция (30
мл.)
Съд за събиране на
капки, дължина 19-3/4
инча (50,2 см)
Декоративен панел
Панел, лява страна
Въздушен филтър Д 18,0
x В 13,5 x Ш 0,70
НОМЕР
НА ЧАСТ
055950
033812
033813
042706
036573
036574
033637-1
035034
056131-1
055957
052779-3
7 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
Изглед отпред
Фигура 3
Модел C606
8 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
Изглед отпред (Вж. фигура 3)
ЕЛЕМЕНТ
1
2
3
4
4a
5
6
7
8
9
10
11
12
*12
Модел C606
ОПИСАНИЕ
НОМЕР НА
ЧАСТ
ЕЛЕМЕНТ
Блок на двигателя на
въртящия компонент
Електромагнитен
клапан, изтегляне
Гъвкава муфа с
винтове
Броня, вдлъбната
Винт, 1/4-20 x 3/4
Пластина на
задействащия
механизъм на муфата
Блок на муфата –
задвижващ въртящ
компонент
Цапфа, конусна
Фитинг на панела QD
Скоба на държателя
на чаши
Блок на линията за
подаване на сироп,
врата
Блок на линията за
подаване на сироп,
врата (опция – за
система с гъст сироп)
Блок на
пироелектрическия
датчик 6 инча
Блок на фитинга,
контейнер за сироп
(блок на отвеждащата
тръба)
X35584SER
2
059462
Блок на линията за
подаване на сироп (за
система със сироп на
пакетчета)
020108
057910
057911
056620
ОПИСАНИЕ
НОМЕР НА
ЧАСТ
12a
Крайно капаче за
сиропа
12b
12c
Шланг за напитки
Блок на тръбата за
подаване на сироп
Предпазен пръстен –
вътр. диам. 0,625
Блок на вратата за
камерата
Превключвател за
захранването
Блок на помпата за
загрят сироп
(шоколад)
Блок на помпата за
загрят сироп (карамел)
Държател на чашки за
коктейли
Ругулиращ винт
Рама, вратичка на
камерата за сироп
Езиче на камерата
Лостов превключвател
SPST-10A
Държател на
предпазителя, линеен,
тип HLR
Предпазител, 12 A,
линеен, без
закъснение
Цилиндричен щифт
0,094 x 0,562
053040-BLU
053040-BRN
053040-RED
053040WHT
053052-36
X53175
12d
13
X20329
14
15
055987
056674
055192
16
X59304
17
18
19
X56652
20
21
X59268
22
X53353-BLU
X53353-BRN
X53353-RED
X53353WHT
X58450
23
*
053036
X58607
054809
X53800-BRN
X53800-TAN
056008
051574
059144
062178
028889
045606
062431
015971
*Не е показано
9 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
Изглед от страната на камерата за сироп
Фигура 4
ЕЛЕМЕНТ
1
2
3
4
Модел C606
ОПИСАНИЕ
Полица за сироп
Перисталтична помпа
Редуктор на двигателя
161 RPM
Рама, вратичка на
камерата за сироп
НОМЕР НА
ЧАСТ
056016
052916
058725
059144
ЕЛЕМЕНТ
ОПИСАНИЕ
5
Шарнирен блок
6
Шарнирен блок
7
Езиче на камерата
*
Шарнирен щифт
*Не е показано
НОМЕР НА
ЧАСТ
058613
058614
062178
058615
10 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
Помпа за сироп и тръби
Фигура 5
ЕЛЕМЕНТ
1
2
3
Модел C606
ОПИСАНИЕ
НОМЕР НА
ЧАСТ
Перисталтична помпа
052916
Блок на комплекта тръби X54978
за перисталтичната
помпа
Предпазен пръстен, вътр. 053036
диам. 0,625
ЕЛЕМЕНТ
4
5
ОПИСАНИЕ
Фитинг на
перисталтичната помпа
O-пръстен, 1/2 външен
диам. x 0,070
НОМЕР НА
ЧАСТ
054526
024278
11 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
X57028-XX Блок на смесителната помпа, опростен изглед – страна коктейли
Фигура 6
ЕЛЕМЕНТ
ОПИСАНИЕ
1-7
Блок на смесителната
помпа, опростен
изглед – страна
коктейли
Цилиндър на помпата,
бункер за коктейли
Блок на фиксиращия
щифт
Бутало
О- пръстен 2-1/8 инча
външен диам., червен
Капаче на клапана
Уплътнение, опростена
помпа
Преходник на входа на
сместа, страна
коктейли, син
О-пръстен-11/16
външен диам. - червен
1
2
3
4
5
6
7
8
Модел C606
НОМЕР НА
ЧАСТ
X57028-XX
057944
X55450
053526
020051
056873-XX
053527
054944
016132
ЕЛЕМЕНТ
ОПИСАНИЕ
НОМЕР НА
ЧАСТ
9
10
Шплент
044731
X41947
Блок на задвижващия
вал, смесителна помпа
10a
Ексцентрик
039235
10b
Задвижващ вал
041948
10c
048632
О-пръстен на
приводния вал
10d
О-пръстен 1-3/4
008904
11
044641
Фиксираща скоба на
смесителната помпа
12
X55973
Блок на тръбата за
подаване, бункер,
страна коктейли
13
056524
Стопорен пръстен
0.120 външен диам.
*Забележка: Елементи 8 - 13 не са включени в
номенклатурата на X57028-XX.
12 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
X57029-XX Блок на смесителната помпа, опростен изглед – страна
сладолед
Фигура 7
ЕЛЕМЕНТ
ОПИСАНИЕ
НОМЕР
НА ЧАСТ
1-7
Блок смес. помпа,
опростен изглед –
страна сладолед
Цилиндър на помпата,
бункер за сладолед
Блок на фиксиращия
щифт
Бутало
О-пръстен 2-1/8 инча
външен диам., червен
Капаче на клапана
Уплътнение, опростена
помпа
Преходник на входа на
сместа, страна сладолед,
син
О-пръстен, 11/16 външен
диам. - червен
X57029-XX
1
2
3
4
5
6
7
8
Модел C606
057943
X55450
053526
020051
056874-XX
053527
054825
016132
ЕЛЕМЕНТ
ОПИСАНИЕ
НОМЕР
НА ЧАСТ
9
10
Шплeнт
044731
X41947
Блок на задвижващия
вал, смесителна помпа
10a
Ексцентрик
039235
10b
Задвижващ вал
041948
10c
048632
О-пръстен на приводния
вал
10d
О-пръстен 1-3/4
008904
11
044641
Фиксираща скоба на
смесителната помпа
12
X55974
Блок на тръбата за
подаване, бункер, страна
сладолед
13
056524
Стопорен пръстен 0.120
външен диам.
*Забележка: Елементи 8 - 13 не са включени в
номенклатурата на X57028-XX.
13 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
X59304 Блок на линията за подаване на сироп с обикновена гъстота
Фигура 8
ЕЛЕМЕНТ
1
2
3
4
5
Модел C606
ОПИСАНИЕ
Предпазен пръстен,
вътр. диам. 0,650
Фитинг-вложка
О-пръстен
Винилова тръба
Колянов фитинг за
сиропа
НОМЕР
НА ЧАСТ
ЕЛЕМЕНТ
029834
6
056675
500205
500038-9
056651
7
8
ОПИСАНИЕ
Стопорен клапан с
плоска глава
Накрайник на фитинга за
сироп (малък процеп)
О-пръстен, 11 мм, зелен
(пробка на отвора за
сироп)
НОМЕР
НА ЧАСТ
500598
056649
053890
14 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
X56652 Блок на линията за подаване на гъст сироп (опция)
Фигура 9
ЕЛЕМЕНТ
1
2
3
4
5
Модел C606
ОПИСАНИЕ
Предпазен пръстен,
вътр. диам. 0,625
Фитинг-вложка
О-пръстен
Шланг за напитки
Колянов фитинг за
сиропа
НОМЕР
НА ЧАСТ
ЕЛЕМЕНТ
053036
6
056675
500205
053052-9
056651
7
8
ОПИСАНИЕ
Стопорен клапан с
плоска глава
Накрайник на фитинга за
сироп (голям процеп)
О-пръстен, 11 мм, зелен
(пробка на отвора за
сироп)
НОМЕР
НА ЧАСТ
500598
056650
053890
15 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
X58450 Блок на линията за подаване на сироп (опция за сироп на пакетчета)
Фигура 10
ЕЛЕМЕНТ
1
2
3
4
Модел C606
ОПИСАНИЕ
О-пръстен-1/2 външен
диам. x 0,070
Фитинг с външна резба
Предпазен пръстен
вътр. диам. 0,625,
месинг, NP
Муфа,QD, женска 3/8
НОМЕР
НА ЧАСТ
024278
ЕЛЕМЕНТ
5
6
054526
053036
7
ОПИСАНИЕ
Муфа, QD, мъжка 1/4
Винилова тръба вътр.
диам. 3/16 вътр. диам. x
1/16 стена
Шланг за напитки вътр.
диам. 3/8
НОМЕР
НА ЧАСТ
058452
020940-8
053052-36
058451
16 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
Бункер за смеси, изглед отгоре
Фигура 11
ЕЛЕМЕНТ
1
2
3
3a
4a
ОПИСАНИЕ
Блок на ръкава,
смесителна помпа
Блок на датчика за липса
на смес
Блок на корпуса на
смесителя (коктейли)
Блок на магнита на
смесителя, вътрешен
Модел C606
НОМЕР НА
ЧАСТ
X44761
ЕЛЕМЕНТ
4
X41348
5
X51664
6
ОПИСАНИЕ
Блок на корпуса на
смесителя
(сладолед)
Блок на датчика за
намаляваща смес
Капаче на магнита
НОМЕР НА
ЧАСТ
X51661
X42077
044796
X41733
17 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
Аксесоари
Фигура 12
Модел C606
18 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
Аксесоари (вж. фигура 12)
ЕЛЕМЕНТ
*1
1a
2a
2b
2c
3
4
5
6
7
8
9
Модел C606
ОПИСАНИЕ
Блок на
разпределителя на
конусообразни чашки
Водач, гумен, за
конусообразни чашки
Комплект пробки за
сироп
О-пръстен, 11 мм,
зелен (пробка на
отвора за сироп)
Инструмент за
сваляне на
уплътнения
Пластмасова бутилка
за измиване
Инструмент за
сваляне на Опръстени
Инструмент за
задвижващия вал,
помпа на бункера
Чашка, разделена, за
сироп
Смазка Taylor,
високоефективна
Съд за смесване 10
кварти
О-пръстен - 1-11/16
външен диам. (капаче
на подаващия клапан)
НОМЕР НА
ЧАСТ
ЕЛЕМЕНТ
X56121
10
052193
*11
053867
*12
053890
13
14
035460
15
044818
16
048260WHT
**
057167
**
017203
**
048232
**
013163
**
041923
ОПИСАНИЕ
Блок на капачето на
подаващия клапан
(капаче на накрайника)
Блок на таблата за
сироп (сироп в
пакетчета)
Резервоар за сироп, 4
кварти
Черпак за 1 унция
Детайли на таблата,
страна сладолед
Детайли на таблата,
страна коктейли
Детайли на таблата,
опростена помпа
Блок на комплекта
резервни части за
перисталтичната
помпа
Блок на комплекта
резервни части за
помпата за топинг
Блок на комплекта за
регулиране C606
Дефлектор за
отработения въздух
Комплект инструменти,
15 инча, пластмасов
НОМЕР НА
ЧАСТ
X54704
X59143
056673
033637-1
059087
059088
056525
X54978
X53795
X49463-59
047912
058669
* Опция
** Не е показано
19 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
X44127 Блок на комплекта четки
Фигура 13
ЕЛЕМЕНТ
1
2
3
4
5
ОПИСАНИЕ
Черна четка от четина
Двустранна четка
Бяла четка от четина (1
инча x 2 инча)
Бяла четка от четина (1-1/2
инча x 3 инча)
Бяла четка от четина (1/2
инча x 3 инча)
Модел C606
НОМЕР НА
ЧАСТ
ЕЛЕМЕНТ
013071
013072
013073
6
7
8
014753
9
ОПИСАНИЕ
Комплект четки (3)
Жълта четка от четина
Бяла четка от четина (3
инча x 7 инча)
Четка за накрайника на
помпата
НОМЕР НА
ЧАСТ
050103
039719
023316
054068
033059
20 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
X53800-BRN/TAN Помпа за подаване на сироп
ЕЛЕМЕНТ
ОПИСАНИЕ
НОМЕР НА
ЧАСТ
1
Блок на плунжера
1a
Глава на плунжера
1b
1c
1d
1e
1f
О-пръстен на главата
Гайка на плунжера
Тръба на плунжера
Вложка на плунжера
Пружина на плунжера,
помпа за сироп
Найлонова шайба
Плунжер
Блок на уплътнителя
О-пръстен на
плунжера
Капак на помпата
Гайка на накрайника
Блок на помпата за
загрят сироп
Цилиндър на помпата
за сироп
О-пръстен на
изходната тръба
О-пръстен на тръбата
на плунжера
Блок на ролковия
клапан
X36576-TAN
X36576-BRN
032762-TAN
032762-BRN
016369
036577
032757
032758
032761
1g
1h
2
2a
3
4
5
5a
5b
5c
5d
032760
036578
X33057
019330
036579
039680
X53798-SER
051065
048148
048149
048166-001
Фигура 14
Модел C606
21 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
Блок на вратата на бъркалката – страна коктейли
Фигура 15
Модел C606
22 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
Блок на вратата на бъркалката – страна коктейли (Вж. фигура 15)
ЕЛЕМЕНТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Модел C606
ОПИСАНИЕ
Уплътнение на
задвижващия вал
Вал на бъркалката, 7
кварти, рифелов нож
Скреперно острие, 16
инча
Преден лагер на
вратата 1,390 външен
диам.
Блок на бъркалката, 7
кварти, рифелов нож
О-пръстен 6 инча,
врата на фризера
Блок на вратата,
страна коктейли
Щифтов винт
О-пръстен за отвора
за сироп, 11 мм вътр.
диам x 2 мм, зелен
НОМЕР НА
ЧАСТ
ЕЛЕМЕНТ
032560
10
050985
11
041103
12
055605
13
X50958
14
15
033493
X55825SER
2
055989
053890
16
17
ОПИСАНИЕ
Пробка за отвора за
сироп
Фиксиращ шплент на
клапана за сироп
О-пръстен, 1-1/16
външен диам. x Ш
0,139 (подаващ
клапан)
Уплътнение на вала на
въртящия компонент
Въртящ компонент
Блок на ножа на
въртящия компонент,
алуминиев, HT
Ограничител на
капачето
Блок на подаващия
клапан
НОМЕР НА
ЧАСТ
053867
054554
020571
036053
034054
X59331
033107
X57169
23 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
Блок на вратата на бъркалката – страна сладолед
Фигура 16
ЕЛЕМЕНТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Модел C606
ОПИСАНИЕ
Блок на ръкохватката
за подаване
Щифтов винт
Блок на вратата с
направляващ елемент
Набивка (врата на
фризера)
Накрайник на предната
спирала, заден
Преден лагер
Накрайник на предната
спирала, преден
Блок на бъркалката
Скреперно острие
НОМЕР НА
ЧАСТ
ЕЛЕМЕНТ
X56421-1
10
055989
X57332-SER
11
12
048926
13
14
050346
15
050348
050347
16
17
ОПИСАНИЕ
Скоба на скреперното
острие
Задвижващ вал
Уплътнение на
задвижващия вал
Шарнирен палец
Блок на подаващия
клапан
О-пръстен (подаващ
клапан
О-пръстен
Регулиращ винт
НОМЕР НА
ЧАСТ
046236
032564
032560
055819
X55820
014402
015872
056332
X46231
046235
24 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
059088 Детайли на таблата – страна коктейли
Фигура 17
ЕЛЕМЕНТ
НОМЕР
НА ЧАСТ
1
X50958
2
041103
3
050985
4
032560
5
6
055989
053890
7
053867
8
9
034054
X59331
10
036053
Модел C606
ОПИСАНИЕ
ЕЛЕМЕНТ
Блок на бъркалката-7
кварти
Скреперно острие-16
инча
Вал на бъркалката 7
кварти
Уплътнение на
задвижващия вал
Щифтов винт
О-пръстен на отвора за
сироп, вътр. диам. 11 мм,
зелен
Пробка на отвора за
сироп
Въртящ компонент
Блок на ножа на
въртящия компонент
Уплътнение на вала на
въртящия компонент
НОМЕР
НА ЧАСТ
11
12
033107
X57169
13
500598
14
15
055605
020571
16
17
Вж. стр. 14
и 15
054554
18
033493
18
X55825SE
R2
ОПИСАНИЕ
Ограничител на капачето
Блок на подаващия
клапан
Стопор на клапана с
плоска глава
Преден лагер на вратата
О-пръстен, 1-1/16
външен диам. (подаващ
клапан)
Накрайник на фитинга за
сироп
Фиксиращ шплент на
клапана за сироп
О-пръстен 6 инча на
вратата
Блок на вратата за
коктейли
25 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
059087 Детайли на таблата – страна сладолед
Фигура 18
ЕЛЕМЕНТ
НОМЕР НА
ЧАСТ
1
X56421-1
2
3
4
5
055819
050348
055989
014402
6
048926
7
X55820
8
X57332SER
Модел C606
ОПИСАНИЕ
Блок на ръкохватката
за подаване
Шарнирен палец
Преден лагер
Щифтов винт
О-пръстен (подаващ
клапан)
Набивка (врата на
фризера)
Блок на подаващия
клапан
Блок на вратата с
направляващ
елемент
ЕЛЕМЕНТ
НОМЕР НА
ЧАСТ
9
050347
10
11
032564
032560
12
13
046235
046236
14
15
X46231
050346
ОПИСАНИЕ
Накрайник на
предната спирала,
преден
Задвижващ вал
Уплътнение на
задвижващия вал
Скреперно острие
Скоба на скреперното
острие
Блок на бъркалката
Накрайник на
предната спирала,
заден
26 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
056525 Детайли на таблата – опростена помпа
Фигура 19
Страна коктейли
ЕЛЕМ
ЕНТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ОПИСАНИЕ
Фиксираща скоба на
смесителната помпа
Цилиндър на помпата
на бункера за
коктейли
Блок на фиксиращия
щифт
Бутало
Шплент
О-пръстен 2-1/8 инча
външен диам., червен
Капаче на клапана
Набивка на
опростената помпа
Преходник на входа
на сместа, страна
коктейли, син
Стопорен пръстен,
0,120 външен диам.
Блок на задвижващия
вал на смесителната
помпа
О-пръстен на
задвижващия вал
Блок на тръбата за
подаване, бункер,
страна коктейли
О-пръстен 1-3/4
О-пръстен-11/16
външен диам. червен
Модел C606
Страна сладолед
НОМЕР НА
ЧАСТ
ЕЛЕМ
ЕНТ
044641
1
057944
2
X55450
3
053526
044731
020051
4
5
6
056873-XX
053527
054944
7
8
9
056524
X41947
10
11
048632
X55973
12
13
008904
016132
14
15
16
ОПИСАНИЕ
Фиксираща скоба на
смесителната помпа
Цилиндър на
помпата на бункера
за коктейли
Блок на фиксиращия
щифт
Бутало
Шплент
О-пръстен 2-1/8 инча
външен диам.,
червен
Капаче на клапана
Набивка на
опростената помпа
Преходник на входа
на сместа, страна
коктейли, червен
Стопорен пръстен,
0,120 външен диам.
Блок на
задвижващия вал на
смесителната помпа
О-пръстен на
задвижващия вал
Блок на тръбата за
подаване, бункер,
страна сладолед
О-пръстен 1-3/4
О-пръстен 1-3/4
О-пръстен-11/16
външен диам. червен
НОМЕР НА
ЧАСТ
044641
057943
X55450
053526
044731
020051
056874-XX
053527
054825
056524
X41947
048632
X55974
008904
016132
X44797
27 Идентификация на детайлите, обслужвани от оператора
Раздел 5
Важно за оператора
Фигура 20
ЕЛЕМЕНТ
1
ОПИСАНИЕ
ЕЛЕМЕНТ
ОПИСАНИЕ
Бутони – страна коктейли
9
Бутони на нагревателите на топинг
2
Вакуумно-флуоресцентен дисплей за
менюто (VFD)
10
Течнокристален дисплей (брояч на
времето до почистване на четката)
3
Бутони за менюто (вход/изход)
11
Бутон за калибриране на менюто
4
Бутони – страна сладолед
12
Бутон за допълнителен сироп
Бутон за ванилов сироп
5
Светоиндикатор за липса на смес
13
6
Превключвател на захранването
14
Бутон за ягодов сироп
7
Режим на готовност – страна сладолед
15
Бутон за шоколадов сироп
8
Режим на готовност – страна коктейли
16
Светоиндикатор за намаляваща смес
Забележка: За информация относно допълнителната
функция на бутоните в меню „Калиблиране” или
„Меню на мениджъра” вижте „Меню на мениджъра”
на стр. 35.
Модел C606
28
Важно за оператора
Значения на символите
= CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
За да се опрости комуникацията при машините за
износ, при много превключватели, индикатори за
функции и грешки, използвани от операторите,
вместо думи се използват символи. Вашето
оборудване Taylor е конструирано да използва
тези международни символи.
= MENU DISPLAY (ДИСПЛЕЙ ЗА
МЕНЮТО)
В следващата таблица е описано значението на
символите.
Превключвател на
захранването
= AUTO (АВТО)
Можете да работите с контролния панел, когато
превключвателят на захранването е в позиция ON
(ВКЛ.).
= HEAT CYCLE (ЦИКЪЛ НА
ТЕРМООБРАБОТКА)
Вакуумно-флуоресцентен
дисплей
= WASH (ИЗМИВАНЕ)
= STANDBY (SHAKE) (ГОТОВНОСТ
(КОКТЕЙЛИ))
Вакуумно-флуоресцентният дисплей (VFD) е
разположен на предния контролен панел. При
нормална работа дисплеят е празен. Той се
използва за показване на опциите на менюто и
уведомява оператора при откриване на грешка.
Дисплят показва температурата на сместа във
всеки бункер.
= STANDBY (SOFT SERVE)
(ГОТОВНОСТ (СЛАДОЛЕД))
Светоиндикатори
= MIX PUMP (СМЕСИТЕЛНА ПОМПА)
MIX LOW (НАМАЛЯВАЩА СМЕС) – Когато светне
символът MIX LOW (НАМАЛЯВАЩА СМЕС)
,
това означава, че в бункера е останало малко
количество смес и той трябва да се допълни
колкото е възможно по-бързо.
= FLAVOR SELECTION (ИЗБОР НА
СИРОП)
= MIX LOW (НАМАЛЯВАЩА СМЕС)
MIX OUT (ЛИПСА НА СМЕС) - Когато светне
символът MIX OUT (ЛИПСА НА СМЕС)
, това
означава, че бункерът е почти напълно празен и
количеството на сместа е недостатъчно за
работата на фризера. В този момент режимът
AUTO (АВТО) ще бъде блокиран и фризерът ще
премине в режим STANDBY (ГОТОВНОСТ).
Добавете смес в бункера и натиснете символа
AUTO (АВТО)
. Фризерът ще се включи
автоматично.
= MIX OUT (ЛИПСА НА СМЕС)
= TOPPING HEATER-LEFT
(НАГРЕВАТЕЛ НА ТОПИНГА – ЛЯВА
СТРАНА)
= НАГРЕВАТЕЛ НА ТОПИНГА –
ДЯСНА СТРАНА
Модел C606
29
Важно за оператора
Символ на режима за термообработка
Ако двигателят на бъркалката се върти правилно,
натиснете символа WASH (ИЗМИВАНЕ)
, за да
прекратите този цикъл. За да възобновите
нормалната работа, натиснете символа AUTO
. Ако фризерът отново се изключи, се
(АВТО)
свържете с упълномощения сервизен техник.
Когато свети символът HEAT MODE (РЕЖИМ НА
фризерът е в цикъл на
ТЕРМООБРАБОТКА)
термообработка. Можете да изберете този
символ, за да стартирате режима на
термообработка, след като фризерът е преминал
в състояние на „мека” блокировка.
Механизъм за нулиране на помпата на
обогатената с въздух смес
При някои модели символът за термообработка
може да бъде избран по всяко време с цел ръчно
стартиране на цикъла на термообработка.
Бутонът за нулиране на помпата е разположен на
служебния панел от задната страна на машината.
(Вижте фигура 21.) Нулирането защитава помпата
от претоварване. При възникване на претоварване
механизмът за нулиране се задейства. За да
нулирате помпата, натиснете силно бутона за
нулиране.
Брояч на времето до почистване на четката –
показва дните до следващото необходимо
почистване на четката. Когато показанието на
дисплея достигне “1”, машината трябва да се
разглоби и четката да се почисти в срок от 24
часа.
Механизъм за нулиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте
метални обекти за натискане на бутона за
нулиране. Неспазването на това изискване може
да доведе до сериозно нараняване или смърт.
Бутонът за нулиране е разположен на служебния
панел от задната страна на машината. (Вижте
фигура 21.) Той защитава двигателя на
бъркалката от претоварване. При възникване на
претоварване се задейства механизмът за
нулиране. За правилно нулиране на фризера
поставете превключвателя на захранването в
положение OFF (ИЗКЛ.). Натиснете силно бутона
за нулиране. Поставете превключвателя на
захранването в положение ON (ВКЛ.). Натиснете
символа WASH (ИЗМИВАНЕ)
и наблюдавайте
работата на фризера.
Регулируема ръкохватка за подаване
Тази машина има регулируема ръкохватка за
подаване, която позволява най-добро
контролиране на порциите, най-стабилно качество
на продукта и контролиране на разходите.
Ръкохватката за подаване трябва да бъде
регулирана за осигуряване на скорост на подаване
на продукта при тегло между 5 и 7-1/2 унции. (от
142 до 213 г) за 10 секунди. За УВЕЛИЧАВАНЕ на
скоростта на подаване завъртете винта ПО
ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, и ОБРАТНО НА
ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА за НАМАЛЯВАНЕ
скоростта на подаване (Вж. фигура 22.)
Фигура 21
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте
метални обекти за натискане на бутона за
нулиране. Неспазването на това изискване може
да доведе до сериозно нараняване или смърт.
Фигура 22
Модел C606
30
Важно за оператора
Регулиране на нивото на
напълване с коктейл
Включване на захранването
При подаване на захранване към машината се
включва системата за управление, която прави
проверка на системата. На екрана се показва
надпис “INITIALIZING” (ВКЛЮЧВАНЕ). Системата
проверява 4 вида данни: ЕЗИК, СИСТЕМНИ
ДАННИ, ДАННИ ЗА КОНФИГУРАЦИЯТА и ДАННИ
ЗА БЛОКИРОВКА.
Датчикът за контрол на порцията, разположен под
държателя на чаши, може да бъде регулиран за
получаване на желаното ниво на напълване на
чашата. Ако нивото на напълване е прекалено
ниско или ако чашата се препълва, положението
на този датчик трябва да се регулира. (Вж.
фигура 23.)
Докато на екрана се показва INITIALIZING...
LANGUAGE (ВКЛЮЧВАНЕ ... ЕЗИК) се включва и
звуков сигвал. Ако по време на ВКЛЮЧВАНЕ
системата открие грешка в данните, следващият
екран ще уведоми оператора, че е възможно да е
направена промяна в настройките на системата за
управление. (Вж. фигура 24.)
SERVICE REQ'D
NVRAM FAULT
RESET TO DEFAULTS
< PRESS TO CLEAR
Фигура 24
Фигура 23
След включване на системата на контролния
панел ще се покажат броят дни до следващото
почистване на четката, както и екранът SAFETY
TIMEOUT (ОТЧИТАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА
БЕЗОПАСНОСТ) с включен алармен сигнал. (Вж.
фигура 25.)
Стъпка 1
Вземете тръбен ключ и разхлабете контрагайката
на регулиращия винт под датчика.
Стъпка 2
Завъртете регулиращия винт по часовниковата
стрелка, за да увеличите нивото на напълване,
или в обратната посока, за да го намалите.
SAFETY TIMEOUT
ANY KEY ABORTS
Стъпка 3
След достигане на желаното ниво затегнете
контрагайката.
Фигура 25
Този екран за SAFETY TIMEOUT (ВРЕМЕ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ) с включен алармен сигнал ще се
показва в течение на 60 секунди или до
нтискането на произволен символ на системата за
управление.
Екрани на VFD дисплея
Вакуумно-флуоресцентният дисплей (VFD),
разположен в центъра на контролния панел, е
обикновено без изображение при обичайната
работа на машината. Той се включва след
натискане на символа CALIBRATE
(КАЛИБРИРАНЕ)
или избор на „Меню на
мениджъра”. Екранът на дисплея предупреждава
оператора за конкретни грешки, открити от
системата за управление.
След края на отчитането на времето за
безопасност, ако превключвателят на
захранавнето е в положение OFF (ИЗКЛ.), се
показва следният екран. (Вж. фигура 26.)
POWER SWITCH OFF
=-=-=-=-=UNIT CLEANED
Фигура 26
Модел C606
31
Важно за оператора
Превключвателят на захранването
е в положение ON (ВКЛ.)
L:
R:
Когато превключвателят на захранването е в
положение ON (ВКЛ.) се включват сензорните
бутони на контролния панел. VFD ще бъде празен
или ще показва, че устройството е почистено. (Вж.
фигура 27.)
Фигура 30
НЕ извършвайте подаване на продукта и
не разглобявайте устройството по време на
цикъла за HEAT (ТЕРМООБРАБОТКА). Продуктът
е горещ и под изключително високо налягане.
UNIT CLEANED
По време на цикъла за HEAT
(ТЕРМООБРАБОТКА) температурата на сместа в
бункерите и замразяващите цилиндри трябва да
се вдигне до 151°F (66,1°C) в течение на 90
минути.
Фигура 27
Някои модели ще показват непрекъснато
температурата на всеки бункер за смеси, ако
превключвателят на захраването е в положение
ON (ВКЛ.). (Вж. фигура 28.)
HOPPERS
21.0
След края на фазата на нагряване фризерът
преминава към следващата фаза от цикъла –
задържането. Фазата на задържане ще запази
температурата над 151°F (66,1°C) за най-малко 30
минути.
21.1
Последната фаза на цикъла за термообработка е
фазата на охлаждането. Фризерът трябва да
охлади сместа до температура под 41°F (5°C) в
течение на два часа.
UNIT CLEANED
Фигура 28
След завършване на целия цикъл за
термообработка, символите HEAT
угасват. Машината ще
(ТЕРМООБРАБОТКА)
влезе в режим STANDBY (ГОТОВНОСТ) (ще
и
светнат символите STANDBY (ГОТОВНОСТ)
). Машината може да премине в режим AUTO
(АВТО) или да остане в режим STANDBY
(ГОТОВНОСТ).
Цикъл за термообработка
Символите HEAT (ТЕРМООБРАБОТКА)
на контролния панел светят по време на
целия цикъл на термообработка. На екрана
ще се показват две предупредителни
съобщения. “DO NOT DRAW”(НЕ
ПОДАВАЙТЕ ПРОДУКТ) ще се показва, ако
температурата на сместа е под 130°F
(54,4°C). (Вж. фигура 29.)
L:
R:
Съобщения за отказ при цикъла за
термообработка
С цел спазване на санитарните норми системата
за термообработка на фризера трябва ежедневно
да изпълнява поне един цикъл за термообработка
и трябва да бъде разглобявана и почиствана с
четка най-малко веднъж на 14 дни. Почистването с
четка и обичайната процедура за разглобяване и
почистване са описани в настоящото ръководство.
Неспазването на тези указания ще доведе до
блокиране на фризера от страна на контролната
система и до изключване на режима AUTO
(АВТО).
DO NOT DRAW
DO NOT DRAW
Фигура 29
Ако температурата на сместа е над 130°F (54,4°C)
на екрана ще се покаже съобщение, уведомяващо,
че в машината има ГОРЕЩ ПРОДУКТ. (Вж. фигура
30.)
Модел C606
HOT PRODUCT
HOT PRODUCT
Винаги спазвайте местните санитарни изисквания
за максималния брой дни между периодичните
почиствания с четка. (За настройка на интервала
на почистване с четка вижте „Меню на
мениджъра”, на стр. 39.)
32
Важно за оператора
Ако на машината е направена твърда блокировка
и бъде направен опит за влизане в режим AUTO
(АВТО), машината ще влезе в режим STANDBY
(ГОТОВНОСТ) и ще покаже следното съобщение.
(Вж. фигура 35.)
Във фризера могат да възникнат условия за два
вида блокировка: твърда блокировка или мека
блокировка. Твърдата блокировка изисква
машината да бъде разглобена и почистена с
четка. Меката блокировка може да бъде
отстранена чрез разглобяване и почистване на
машината с четка или чрез включване на нов
цикъл за термообработка.
Твърда блокировка: Има две причини за
включване на твърда блокировка:
FREEZER LOCKED
1. Изтичане на срока за почистване с четка
(максималната настройка е 14 дни). (Вж.
фигура 31.)
Фигура 35
За възстановяване на съобщението, което
посочва причината за твърдата блокировка,
поставете превключвателя на захранването в
положение OFF (ИЗКЛ.) за пет секунди и след това
отново го върнете в положение ON (ВКЛ.). Ще се
покаже първоначалното съобщение с причината
за твърдата блокировка. ОПИСАНИЕТО НА
ГРЕШКАТА можете да намерите и в „Меню на
мениджъра” (вж. стр. 39.)
BRUSH CLEAN TIMEOUT
FREEZER LOCKED
CLEANING REQ'D
WASH TO BRUSH CLEAN
Фигура 31
Избирането на символа WASH (ИЗМИВАНЕ)
ще покаже следващия екран. (Вж. фигура 32.)
Съобщението FREEZER LOCKED (ФРИЗЕРЪТ Е
БЛОКИРАН) ще остане на екрана, докато бъде
изпълнено изискването за почистване с четка. За
да се активира петминутния таймер на екрана на
дисплея, фризерът трябва да бъде разглобен.
След като таймерът достигне до нула,
блокировката се изключва.
FREEZER LOCKED
Фигура 32
2. Отказ на термистора (на замразяващия
цилиндър, на бункера или на гликола) по
време на процеса на термообработка. (Вж.
фигура 33.)
Мека блокировка: Ако цикълът за
термообработка не е включван през последните
24 часа, ще се получи мека блокировка на
машината. Тя позволява на оператора да отстрани
причината за нея. Операторът може да стартира
друг цикъл за термообработка или да почисти
машината с четка. Когато се включи меката
блокировка, машината влиза в режим STANDBY
(ГОТОВНОСТ). На екрана се показва следното
съобщение. Причината за меката блокировка е
показана на втория ред. (Вж. фигура 36.)
SYSTEM FAULT
FREEZER LOCKED
SERVICE REQ'D
< PRESS TO CLEAR
Фигура 33
Натискането на символа CALIBRATE
ще покаже кой термистор е
(КАЛИБРИРАНЕ)
предизвикал твърдата блокировка. (Вж.
фигура 34.)
HEAT TREAT FAILURE
REASON
HEAT FOR HEAT CYCLE
WASH TO BRUSH CLEAN
L: HOPPER THERM BAD
FREEZER LOCKED
Фигура 36
Фигура 34
Модел C606
33
Важно за оператора
Ако причината за възникването на меката
блокировка е отстранена, натискането на символа
HEAT (ТЕРМООБРАБОТКА)
стартира
незабавно цикъла за термообработка.
,
Натискането на символа WASH (ИЗМИВАНЕ)
когато е показано горното съобщение, ще
предизвика твърда блокировка на машината и
необходимост от почистване с четка.
Ако се покаже едно от тези съобщения, фризерът
не може да работи автоматично, докато не бъде
разглобен и почистен с четка или не премине през
цикъл за термообработка. Натиснете символа
HEAT (ТЕРМООБРАБОТКА)
, за да стартирате
цикъл за термообработка, или изберете символа
WASH (ИЗМИВАНЕ) , за да разглобите
машината и да я почистите с четка.
Ето различните съобщения за откази с мека
блокировка, които се показват на втория ред на
екрана.
След изключването на блокировката на фризера
чрез стартиране на цикъл за термообработка,
символът HEAT (ТЕРМООБРАБОТКА)
ще
светне и на екрана ще се покаже следното
съобщение. (Вж. фигура 39.)
POWER SWITCH OFF
(ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯТ
НА ЗАХРАНВНЕТО Е
ИЗКЛЮЧЕН)
Превключвателят на
захранването е в положение
OFF (ИЗКЛ.).
MIX OUT PRESENT
(ЛИПСВА СМЕС)
Налице е състояние с липса на
смес.
L:
R:
Фигура 39
AUTO OR STANDBY OFF Машината не е в режим AUTO
(ИЗКЛЮЧЕН РЕЖИМ
(АВТО) или STANDBY
(ГОТОВНОСТ).
AUTO (АВТО) ИЛИ
STANDBY (ГОТОВНОСТ))
NO HEAT CYCLE TRIED
(НЕ Е ИЗВЪРШЕН
ЦИКЪЛ ЗА
ТЕРМООБРАБОТКА)
DO NOT DRAW
DO NOT DRAW
През последните 24 часа не е
извършен цикъл за
термообработка.(преместено е
AUTO HEAT TIME (ВРЕМЕТО ЗА
АВТОМАТИЧНО НАЧАЛО НА
ТЕРМООБРАБОТКАТА), имало е
спиране на електрическия ток в
момента на започване на цикъла
или отказ при цикъла на
термообработка, който не се
дължи на отказ на термистор.)
Ако бъде натиснат символа WASH (ИЗМИВАНЕ)
за изключване на блокировката чрез
почистване с четка, съобщението FREEZER
LOCKED (ФРИЗЕРЪТ Е БЛОКИРАН) ще остане на
екрана, докато не бъдат изпълнени изискванията
за почистването. За да се активира петминутния
таймер на екрана на дисплея, фризерът трябва да
бъде разглобен. След като таймерът достигне до
нула, блокировката се изключва. (Вж. фигура 40.)
FREEZER LOCKED
Фигура 40
Ако се покаже следващият екран, това означава,
че по време на цикъла за термообработка е
настъпила мека блокировка. (Вж. фигура 37.)
За възстановяване на съобщението, което
посочва причината за меката блокировка,
поставете превключвателя на захранването в
положение OFF (ИЗКЛ.) за пет секунди и след това
отново го върнете в положение ON (ВКЛ.). Ще се
покаже първоначалното съобщение с причината
за меката блокировка. (Вж. фигура 41.)
HEAT TREAT FAILURE
FREEZER LOCKED
HEAT FOR HEAT CYCLE WASH TO BRUSH
CLEAN
HEAT TREAT FAILURE
REASON
HEAT FOR HEAT CYCLE
WASH TO BRUSH CLEAN
Фигура 37
Ако температурата на продукта не е спаднала под
41°F(5°C) в края на цикъла за ОХЛАЖДАНЕ се
показва следващият екран. (Вж. фигура 38.)
Фигура 41
HEAT TREAT FAILURE
FREEZER LOCKED
HEAT FOR HEAT CYCLE WASH TO BRUSH
CLEAN
ОПИСАНИЕТО НА ГРЕШКАТА можете да
намерите и в „Меню на мениджъра” (вж. стр. 39.)
Забележка: Запис на данните н циклите за
термообработка и историята на блокировките
можете да намерите в „Меню на мениджъра”. (вж.
стр. 41.)
Фигура 38
Модел C606
34
Важно за оператора
„Меню на мениджъра”
Бутоните за управление на двете страни ще
функционират в „Меню на мениджъра”, когато се
показва екранът CURRENT CONDITIONS
(ТЕКУЩИ СЪСТОЯНИЯ). (Вж. CURRENT
CONDITIONS (ТЕКУЩИ СЪСТОЯНИЯ) на стр. 43.)
„Меню на мениджъра” се използва за въвеждане
на екрана на операторски функции. За да влезете
в менюто, натиснете центъра на символа CONE
(ЧАШКА) на контролния панел. (Вж. фигура 42.)
Въвеждане на кода за достъп
Влезте в екрана ACCESS CODE (КОД ЗА
ДОСТЪП) и използвайте символите AUTO (АВТО)
( ) или OPTIONAL FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН
СИРОП) ( ), за да зададете първата цифра от
кода в позицията, в която е курсорът. След
избиране на правилната цифра натиснете
символа CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да
преместите курсора в позицията на следващата
цифра. (Вж. фигура 43.)
ENTER ACCESS CODE
Фигура 42
8
__
Когато се покаже екранът ACCESS CODE (КОД ЗА
,
ДОСТЪП), ще светнат символът AUTO (АВТО)
символът ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП
и
символът CONE (ЧАШКА) .
3
0
9
Фигура 43
В програмата на менюто за страна коктейл
, OPTIONAL FLAVOR
символите AUTO (АВТО)
и CALIBRATE
(ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
(КАЛИБРИРАНЕ)
ще функционират като
бутони от менюто.
Продължавайте да въвеждате цифрите на
правилния КОД ЗА ДОСТЪП, докато се покажат и
четирите, и след това натиснете символа
. Ако сте въвели
CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
правилния код, на екрана ще се покаже менюто на
мениджъра.
AUTO (АВТО) ( ) – увеличава стойността над
курсора и се използва за придвижване нагоре при
екраните с текст.
Ако сте въвели неправилен код за достъп,
дисплеят ще излезе от програмата на менюто при
натискане на символа CALIBRATE
(КАЛИБРИРАНЕ)
. (Вж. фигура 44.)
OPTIONAL FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
( ) - намалява стойността над курсора и се
използва за придвижване надолу при екраните с
текст.
CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ) ( ) – премества
курсора надясно и се използва за избор на опции
на менюто.
Забележка: По време на избора на опции от
„Меню на мениджъра” не можете да
осъществявате подаване на коктейли, освен ако
не е показан екранът CURRENT CONDITIONS
(ТЕКУЩИ СЪСТОЯНИЯ).
Страната за сладолед ще продължава да работи в
режима, в който е била преди избора на това
меню. Бутоните за нейното управление обаче
няма да светят и няма да функционират, докато се
показва „Меню на мениджъра” или меню
„Калибриране”.
Модел C606
Фигура 44
35
Важно за оператора
Опции на менюто
Натиснете символа AUTO (АВТО)
или символа
OPTIONAL FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
, за да се придвижвате нагоре и надолу из
менюто. Изберете опция от менюто, като я
изравните със стрелката в лявата страна на
екрана и след това натиснете символа
CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
. От програмата
на менюто се излиза чрез избор на EXIT FROM
MENU (ИЗХОД ОТ МЕНЮТО) или натискане на
символа CONE (ЧАШКА) .
>
Забележка: Опцията за подаване на продукт без
добавяне на сироп се показва на екрана само в
случай, че страната коктейли е в режим AUTO
(АВТО).
Опцията VERIFY CALIBRATION (ПРОВЕРКА НА
КАЛИБРОВКАТА) се използва за проверка на това
дали количеството поставян сироп е в нормите.
(Вж. фигура 45)
В „Меню на мениджъра” се намират следните
опции на менюто.
EXIT FROM MENU (ИЗХОД ОТ МЕНЮТО)
VERIFY CALIBRATION
Select a Flavor
< Press to Clear
SYRUP CALIBRATION (КАЛИБРИРАНЕ НА СИРОПА)
VERIFY CALIBRATION (ПРОВЕРКА НА КАЛИБРИРАНЕТО)
Фигура 45
RESET DRAW COUNTER (НУЛИРАНЕ НА БРОЯЧА НА
Свалете клапана за сиропа от вратичката за
подаване. Напълнете докрай линията за сироп,
поставете клапана за сиропа над малкото
отделение за разделена чашка и изберете
подходящ сироп. Сиропът ще потече в чашката и
ще спре автоматично. Поставете чашката на
равна повърхност и проверете количеството
сироп. Ако нивото не е в нормата, трябва да се
направи повторно калибриране на сиропа. (Вижте
КАЛИБРИРАНЕ НА СИРОПА на стр. 70.)
ПОРЦИИ)
SET CLOCK (НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА)
AUTO HEAT TIME (НАЧАЛО НА ЦИКЪЛА НА
ТЕРМООБРАБОТКА)
AUTO START TIME (НАЧАЛО НА РЕЖИМ AUTO (АВТО))
STANDBY MODE (РЕЖИМ STANDBY (ГОТОВНОСТ))
BRUSH CLEAN CYCLE (ЦИКЪЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ЧЕТКА)
MIX LEVEL AUDIBLE (ЗВУКОВ СИГНАЛ ЗА НИВОТО НА
Препоръчва се проверка на калибрирането на
всеки вид сироп и отбелязване на сиропите, които
трябва да се калибрират отново, преди излизане
от „Меню на мениджъра” за получаване на достъп
до меню CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ).
СМЕСТА)
FAULT DESCRIPTION (ОПИСАНИЕ НА ГРЕШКИТЕ)
LOCKOUT HISTORY (ИСТОРИЯ НА БЛОКИРОВКИТЕ)
HEAT CYCLE SUMMARY (РЕЗЮМЕ НА ЦИКЪЛА ЗА
Натиснете символа CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да излезете от екрана VERIFY
CALIBRATION (ПРОВЕРКА НА КАЛИБРИРАНЕТО)
и да се върнете към списъка на „Меню на
мениджъра”.
ТЕРМООБРАБОТКА)
HEAT CYCLE DATA (ДАННИ ЗА ЦИКЪЛА ЗА
ТЕРМООБРАБОТКА)
SYSTEM INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА)
CURRENT CONDITIONS (ТЕКУЩИ СЪСТОЯНИЯ)
Екранът SERVING COUNTER (БРОЯЧ НА
ПОРЦИИТЕ) се използва за проверка и нулиране
на броя порции, раздадени от машината. Броячът
се нулира автоматично при почистване на
машината с четка (Вж. фигура 46).
Изборът на опцията “EXIT FROM MENU” (ИЗХОД
ОТ МЕНЮТО) ще доведе до излизане от „Меню на
мениджъра” и връщане на символите на
контролния панел в нормално състояние.
Опцията SYRUP CALIBRATION (КАЛИБРИРАНЕ
НА СИРОПА) позволява на мениджъра да получи
достъп до настройките на екрана за калибриране
на „Меню на мениджъра”. Ако бъде избрана тази
опция от менюто, на екрана ще се покажат същите
функции, както в менюто за калибриране. (Вижте
“SYRUP SYSTEM” (СИСТЕМА ЗА ПОДАВАНЕ НА
СИРОП) на стр. 70.)
Модел C606
UNFLAVORED DRAW
SYRUP CALIBRATION
SYRUP PRIME
EXIT
SERVINGS COUNTER
LEFT
0
RIGHT
0
> Next
Фигура 46
36
Важно за оператора
Нулирайте SERVING COUNTER (БРОЯЧА НА
ПОРЦИИ) чрез натискане на символа CALIBRATE
(КАЛИБРИРАНЕ)
, за да преминете към
следващия екран. Натиснете символа AUTO
за да преместите стрелката (>) в
(АВТО)
положение YES (ДА), и натиснете символа
CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
. Броячът на
порции ще се нулира и екранът ще се върне към
„Меню на мениджъра”. (Вж. фигура 47.)
правилните минути, изберете символа CALIBRATE
, за да преместите курсора на
(КАЛИБРИРАНЕ)
месеца. (Вж. фигура 50.)
SET CLOCK
12:01 02/15/2004
> Exit
Фигура 50
Въведете правилния месец, ден и година. След
това изберете символа CALIBRATE
, за да преминете към екрана
(КАЛИБРИРАНЕ)
DAYLIGHT SAVING TIME (ЛЯТНО ЧАСОВО
ВРЕМЕ). (Вж. фигура 51.)
RESET DRAW COUNTER
YES
>
NO
Фигура 47
Опцията позволява на мениджъра да настройва
датата и часа на системата за управление. Те
могат да бъдат променяни само след ръчно
почистване на фризера но преди поставянето му в
режим AUTO (АВТО) или STANDBY
(ГОТОВНОСТ). Ако опцията SET CLOCK
(НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА) бъде избрана без
машината да е почистена с четка, ще се покаже
следното съобщение (Вж. фигура 48.)
¾
Фигура 51
Ако функцията за лятно часово време е включена,
тя ще настройва автоматично часовника на
системата за управление на лятно часово време.
За да изключите тази функция, изберете символа
AUTO (АВТО)
, за да преместите стрелката в
положение Disable (Изключване). След това
натиснете символа CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ),
за да запазите новата настройка.
SET CLOCK
12:01
02/15/2004
NO CHANGES ALLOWED
Press Any Key
Екранът AUTO HEAT TIME (ВРЕМЕ НА
НАЧАЛОТО НА ЦИКЪЛА НА ТЕРМООБРАБОТКА)
позволява на мениджъра да зададе час за начало
на цикъла за термообработка. (Вж. фигура 52.)
Фигура 48
За да смените датата или часа, изберете от
менюто опцията SET CLOCK (НАСТРОЙКА НА
ЧАСОВНИКА). Натиснете символа AUTO (АВТО)
, за да придвижите стрелката от положение Exit
(Изход) към Change (Промяна), след това
натиснете символа CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да изберете опцията Change (Промяна).
(Вж. фигура 49.)
SET CLOCK
12:01
Change
> Exit
>
AUTO HEAT TIME
00:00
Change
Exit
Фигура 52
Забележка: Променяйте настройката на времето
на началото на цикъла на термообработка само в
деня на почистването с четка. Увеличаването на
времето между циклите за термообработка ще
предизвика мека блокировка на машината, ако
цикълът не започне в течение на 24 часа след
началото на предишния цикъл за термообработка.
02/15/2004
Фигура 49
Сменете часа чрез натискане на символа AUTO
или OPTIONAL FLAVOR
(АВТО)
, докато курсорът е
(ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
под позицията на часа. Придвижете курсора до
минутите, като натиснете символа CALIBRATE
(КАЛИБРИРАНЕ)
. След задаване на
Модел C606
DAYLIGHT SAVING TIME
ENABLED
Enable
Disable
За да настроите AUTO HEAT TIME (ВРЕМЕ НА
НАЧАЛОТО НА ЦИКЪЛА НА ТЕРМООБРАБОТКА)
изберете символа AUTO (АВТО)
, за да
преместите стрелката на Change (Промяна). След
това изберете символа CALIBRATE
(КАЛИБРИРАНЕ)
. На екрана ще се покаже
37
Важно за оператора
времето, като курсорът ще бъде под позицията на
часа. (Вж. фигура 53.)
АUТО START TIME
00:00
Change
>Exit
AUTO HEAT TIME
00:00
Фигура 55
Програмирайте АUТО START TIME (ВРЕМЕ НА
НАЧАЛОТО НА ЦИКЪЛА НА ТЕРМООБРАБОТКА)
като изберете символа AUTO (АВТО)
, за да
преместите стрелката в положение Change
(Промяна). Изберете символа CALIBRATE
(КАЛИБРИРАНЕ)
, за да преминете към
следващия екран. (Вж. фигура 56.)
Фигура 53
или
Изберете символа AUTO (АВТО)
OPTIONAL FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
, за да увеличите или намалите стойността на
часа, докато получите желаната стойност. След
това преместете курсора до позицията на
минутите, като изберете символа CALIBRATE
(КАЛИБРИРАНЕ)
. Настройте стойността на
минутите и след това изберете символа
CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да запазите
настройките и да се върнете към екрана AUTO
HEAT TIME (ВРЕМЕ НА НАЧАЛОТО НА ЦИКЪЛА
НА ТЕРМООБРАБОТКА). Изберете символа
CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да излезете
от този екран и да се върнете към менюто.
АUTО START TIME
00:00
Фигура 56
Програмирайте АUTО START TIME (ВРЕМЕ ЗА
ВКЛЮЧВАНЕ НА АВТО) чрез увеличаване
(символа AUTO (АВТО)
) или намаляване
(символа OPTIONAL FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН
) на стойността на часа над курсора.
СИРОП)
Изберете символа CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да преместите курсора и да програмирате
стойността на минути.
Опцията AUTO HEAT TIME (ВРЕМЕ НА
НАЧАЛОТО НА ЦИКЪЛА НА ТЕРМООБРАБОТКА)
позволява на мениджъра да зададе час от деня, в
който машината да влиза автоматично от режим
STANDBY (ГОТОВНОСТ) в режим AUTO (АВТО).
Машината трябва да бъде в режим STANDBY
(ГОТОВНОСТ), без фризерът да е в блокиран, за
да може режимът AUTO (АВТО) да се стартира в
зададеното време. AUTO HEAT TIME (ВРЕМЕ НА
НАЧАЛОТО НА ЦИКЪЛА НА ТЕРМООБРАБОТКА)
може да бъде изключено и тогава режим AUTO
(АВТО) трябва да се включва ръчно. (Вж. фигура
54.)
Изберете символа CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да се върнете към предишния екран,
където ще бъде показана новата стойност на часа.
Изберете символа CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да излезете от този екран и да се върнете
към менюто.
Опцията STANDBY (ГОТОВНОСТ) се използва за
ръчно прехвърляне на лявата или дясната страна
в режим на готовност в течение на дълги периоди
без подаване на продукт. Изберете екрана
STANDBY (ГОТОВНОСТ) от менюто. Изберете
символа AUTO (АВТО)
, за да преместите
стрелката към лявата (коктейли) или дясната
(сладолед) страна. Изберете символа CALIBRATE
(КАЛИБРИРАНЕ)
, за да включите режима
ГОТОВНОСТ за избраната страна.
АUТО START TIME
DISABLED
>
Enable
Disable
Фигура 54
Включете AUTO HEAT TIME (ВРЕМЕ НА
НАЧАЛОТО НА ЦИКЪЛА НА ТЕРМООБРАБОТКА
като изберете символа AUTO (АВТО)
, за да
преместите стрелката в положение Enable
(Включване). Изберете символа CALIBRATE
(КАЛИБРИРАНЕ)
, за да преминете към
следващия екран. (Вж. фигура 55.)
Повторете тези действия, за да активирате режим
на готовност и на другата страна. (Вж. фигура 57.)
>
STANDBY MODE
LEFT
RIGHT
EXIT
Фигура 57
Модел C606
38
Важно за оператора
Ако опцията MIX LEVEL AUDIBLE (ЗВУКОВ
СИГНАЛ ЗА НИВОТО НА СМЕСТА) е избрана, тя
ще предупреждава оператора чрез звуков сигнал
за състоянията на намаляваща или липсваща
смес. След избора на тази опция ще се покаже
следният екран. (Вж. фигура 60.)
Работата в режим stanby (готовност) за всяка
страна може да бъде изключена чрез излизане от
„Меню на мениджъра” и избор на режим AUTO
(АВТО).
Опцията BRUSH CLEAN CYCLE (ЦИКЪЛ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ С ЧЕТКА) позволява на мениджъра
да избере максималния брой дни между
почистванията на машината с четка. Тази стойност
може да бъде променяна само след ръчно
почистване на машината с четка, но преди
поставянето й в режим AUTO (АВТО) или
STANDBY (ГОТОВНОСТ).
MIX LEVEL AUDIBLE
>
Enable
Disable
Фигура 60
Ако опцията BRUSH CLEAN CYCLE (ЦИКЪЛ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ С ЧЕТКА) бъде избрана без
машината да е почистена с четка, ще се покаже
следното съобщение. (Вж. фигура 58.)
Можете да изключите функцията за звуков сигнал,
като изберете символа OPTIONAL FLAVOR
, за да преместите
(ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
стрелката на DISABLE (ИЗКЛЮЧВАНЕ). Изберете
, за да
символа CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
запазите настройката и да се върнете в менюто.
Иконите за намаляваща и за липсваща смес на
контролния панел ще светват при намаляване на
нивото на сместа в бункера, но звуковият сигнал
ще бъде изключен.
BRUSH CLEAN CYCLE
No Changes Allowed
Press any Key
Фигура 58
Дисплеят FAULT DESCRIPTION (ОПИСАНИЕ НА
ГРЕШКАТА) ще покаже наличие на проблем във
фризера и съответния блок. Когато не са открити
грешки, ще се покаже следния екран. (Вж. фигура
61.)
Можете да промените броя дни между
почистванията с четка, като изберете символа
, за да намалите този брой, или
AUTO (АВТО)
символа OPTIONAL FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН
, за да го увеличите. Изберете
СИРОП)
, за да
символа CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
запазите настройката и да се върнете в менюто.
Броят дни, който показва броячът на времето до
почистване с четка, ще се промени до новата
стойност. (Вж. фигура 59.)
FAULT DESCRIPTION
L: NO FAULT FOUND
R: NO FAULT FOUND
Фигура 61
BRUSH CLEAN CYCLE
TIME
14
DAYS
Изберете символа CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да покажете следващата намерена грешка,
или да се върнете към менюто, ако няма други
грешки. Ако изберете символа CALIBRATE
(КАЛИБРИРАНЕ)
, когато са показани грешки,
това ще изтрие съобщенията за тях след връщане
към менюто, ако грешките бъдат отстранени.
Фигура 59
Винаги спазвайте местните санитарни изисквания
за максималния брой дни между периодичните
почиствания с четка.
Модел C606
39
Важно за оператора
причини. В такива случаи за всяка причина се
създава отделна страница.
По-долу са показани различните съобщения, които
могат да се появят, както и обяснения за
коригиращите действия.
Изберете символа AUTO (АВТО)
или
OPTIONAL FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
, за да се премествате напред или назад от
всеки екран. По-долу са изброени различните
съобщения, които могат да се покажат на екрана.
NO FAULT FOUND (НЯМА ОТКРИТА ГРЕШКА) –
Във фризера не са открити грешки. След това
съобщение на екрана няма да се покаже нищо
друго.
Грешки, настъпващи при влизане в цикъл за
термообработка
BEATER OVERLOAD (ПРЕТОВАРВАНЕ НА
БЪРКАЛКАТА)- Натиснете силно бутона за
нулиране на бъркалката на тази страна на
фризера, в която се е получила грешката. (вж. стр.
30.)
POWER SWITCH OFF (ИЗКЛЮЧЕН
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ЗАХРАНВАНЕТО) –
Превключвателят на захранването е в положение
OFF (ИЗКЛ.).
HPCO COMPRESSOR (КОМПРЕСОР ЗА ВИСОКО
НАЛЯГАНЕ) – Поставете превключвателя на
захранването в положение OFF (ИЗКЛ.).
Изчакайте 5 мин., за да изстине машината.
Поставете превключвателя на захранването в
положение ON (ВКЛ.) и рестартирайте всяка
страна в режим AUTO (АВТО).
АUТО OR STBY OFF (РЕЖИМ АВТО ИЛИ
ГОТОВНОСТ ИЗКЛЮЧЕН) – Системата за
управление не е в режим AUTO (АВТО) или
STANDBY (ГОТОВНОСТ).
MIX OUT FAILURE (ОТКАЗ ПОРАДИ ЛИПСА НА
СМЕС) - Налице е състояние на липса на смес.
HOPPER THERMISTOR BAD (ОТКАЗ НА
ТЕРМИСТОРА НА БУНКЕРА) - Поставете
превключвателя на захранването в положение
OFF (ИЗКЛ.). Извикайте сервизен техник.
NO HEAT CYCLE TRIED (НЕ Е ИЗПЪЛНЕН
ЦИКЪЛ ЗА ТЕРМООБРАБОТКА)- Времето за
начало на цикъла за термообработка е зададено
за стойност, която е повече от 24 часа след
последния успешен цикъл за термообработка.
BARREL THERMISTOR BAD (ОТКАЗ НА
ТЕРМИСТОРА НА БАРАБАНА)- Поставете
превключвателя на захранването в положение
OFF (ИЗКЛ.). Извикайте сервизен техник.
Грешки, настъпващи в цикъл за
термообработка
GLYCOL THERMISTOR BAD (ОТКАЗ НА
ТЕРМИСТОРА НА ГЛИКОЛА)- Поставете
превключвателя на захранването в положение
OFF (ИЗКЛ.). Извикайте сервизен техник.
HEAT MODE FAILURE (ОТКАЗ ПРИ РЕЖИМ НА
ТЕРМООБРАБОТКА)- Превишаване на 90минутния лимит за време за режим на
термообработка.
Екранът LOCKOUT HISTORY (ИСТОРИЯ НА
БЛОКИРОВКИТЕ) показва данните за последните
40 меки блокировки, твърди блокировки, датите на
почистване с четка или прекъснатни цикли за
термообработка. Номерата на страниците са
показани в горния десен ъгъл. Страница 1 винаги
показва последния огказ. (Вж. фигура 62.)
COOL MODE FAILURE (ОТКАЗ ПРИ РЕЖИМ НА
ОХЛАЖДАНЕ)- Превишаване на 120-минутния
лимит за време за режим на охлаждане.
¾
¾
LOCKOUT HISTORY
00/00/00
Reason
Exit
TOTAL TIME FAILURE (ОТКАЗ ПРИ ОБЩОТО
ВРЕМЕ) - Превишаване на 4-часовия лимит за
общото време.
BRUSH CLEAN TIMEOUT (ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА
ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ЧЕТКА) - Броят дни на
работа на фризера е превишил срока, определен
за почистване с четка.
2
00:00
POWER SWITCH OFF (ИЗКЛЮЧЕН
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ЗАХРАНВАНЕТО) –
Превключвателят на захранването е в положение
OFF (ИЗКЛ.). по време на цикъла на
термообработка.
Фигура 62
Вторият ред на екрана показва датата и часа на
отказа. Третият показва причината за отказа или
че почиствнето с четка е изпълнено успешно.
Някои откази могат да се дължат на многобройни
Модел C606
40
Важно за оператора
POWER FAIL IN H/C (ОТКАЗ НА ЗАХРАНВАНЕТО
ПРИ ТЕРМООБРАБОТКА) – Отказ на
захранването при цикъл за термообработка.
левия или десния бункер е превишавала 41°F
(5°C) в течение на повече от 4 часа след отказ на
захранването.
(L/R) MIX LOW FAILURE (ОТКАЗ ПОРАДИ
НАМАЛЯВАЩА СМЕС)- Нивото на сместа в
(левия/десния) бункер е недостатъчно за успешен
цикъл на термообработка.
(L/R) BRL>41F (5C) AFTER PF (ЛЯВ/ДЕСЕН
БАРАБАН >41оF (5оC) СЛЕД ОТКАЗ НА
ЗАХРАНВАНЕТО) - Температурата на сместа в
левия или десния барабан е превишавала 41°F
(5°C) в течение на повече от 4 часа след отказ на
захранването.
(L/R) BEATER OVLD H/C (ПРЕТОВАРВАНЕ НА
БЪРКАЛКАТА ПРИ ТЕРМООБРАБОТКА (Л/Д) –
Изключване поради претоварване на двигателя на
бъркалката на (лявата/дясната) страна.
(L/R) HPR>59F (15C) (ЛЯВ/ДЕСЕН БУНКЕР >59оF
о
(15 C) - Температурата на сместа в левия или
десния бункер е превишила 59°F (15°C).
(L/R) BRL THERM FAIL (ОТКАЗ НА ТЕРМИСТОРА
НА Л/Д БАРАБАН) - Отказ на термисторния
датчик на барабана на лявата/дясната) страна.
(L/R) BRL>59F (15C) (ЛЯВ/ДЕСЕН БАРАБАН
>59оF (15оC) - Температурата на сместа в левия
или десния барабан е превишила 59°F (15°C).
(L/R) HOPPER THERM FAIL (ОТКАЗ НА
ТЕРМИСТОРА НА Л/Д БУНКЕР) - Отказ на
термисторния датчик на бункера на
(лявата/дясната) страна.
Екранът HEAT CYCLE SUMMARY (РЕЗЮМЕ НА
ЦИКЪЛА НА ТЕРМООБРАБОТКА) показва
изминалите часове след последния цикъл на
термообработка, броя часове от момента, в който
температурата на продукта е превишила150°F
(65,6°C) и броя цикли на термообработка след
последното почистване с четка.
(L/R) HPCO H/C (ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ВИСОКО
НАЛЯГАНЕ (Л/Д) – По време на цикъла на
термообработка се е отворил превключвателят за
високо налягане на (лявата/дясната) страна.
HEAT CYCLE SUMMARY
HRS SINCE HC
0
HRS SINCE 150
0
HC SINCE BC
0
Грешки, настъпващи при режим AUTO (АВТО)
(L/R) HPR>41F (5C) AFTER 4 HR (ЛЯВ/ДЕСЕН
БУНКЕР >41оF (5оC) СЛЕД 4 ЧАСА) –
Температурата на сместа в левия или десния
бункер е превишавала 41°F (5°C) в течение на
повече от 4 часа.
Фигура 63
Екранът HEAT CYCLE DATA (ДАННИ ЗА ЦИКЪЛА
НА ТЕРМООБРАБОТКА) съдържа записи за
максимум 366 цикли за термообработка. Първи се
показват данните от последния цикъл.
(L/R) BRL>41F (5C) AFTER 4 HR (ЛЯВ/ДЕСЕН
БАРАБАН >41оF (5оC) СЛЕД 4 ЧАСА) Температурата на сместа в левия или десния
барабан е превишавала 41°F (5°C) в течение на
повече от 4 часа.
Всеки запис за цикъл за термообработка съдържа
3 екрана. Първият показва месеца и деня на
цикъла, началото и края му и ОПИСАНИЕ НА
ГРЕШКАТА. На последния ред е показан номерът
на записа и дали по време на цикъла е имало
отказ на електрозахранването (POWER FAILURE
IN HC) (ОТКАЗ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ПРИ
ЦИКЪЛ ЗА ТЕРМООБРАБОТКА).
(L/R) HPR>45F (7C) AFTER 1 HR (ЛЯВ/ДЕСЕН
БУНКЕР >45оF (7оC) СЛЕД 1 ЧАСА) Температурата на сместа в левия или десния
бункер е превишавала 45°F (7°C) в течение на
повече от 1 час.
(L/R) BRL>45F (7C) AFTER 1 HR (ЛЯВ/ДЕСЕН
БАРАБАН >45оF (7оC) СЛЕД 1 ЧАС)Температурата на сместа в левия или десния
барабан е превишавала 45°F (7°C) в течение на
повече от 1 час.
01/01
1
Фигура 64
(L/R) HPR>41F (5C) AFTER PF (ЛЯВ/ДЕСЕН
БУНКЕР >41оF (5оC) СЛЕД ОТКАЗ НА
ЗАХРАНВАНЕТО) - Температурата на сместа в
Модел C606
HEAT TREAT CYCLE
02:00 05:14
NO FAULT FOUND
, за да
Изберете символа AUTO (АВТО)
преминете към следващите страници с данни.
Изберете символа OPTIONAL FLAVOR
41
Важно за оператора
символа OPTIONAL FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН
СИРОП)
, за да видите предишната.
(ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
, за да се върнете
към предишните страници. (Вж. фигура 64.)
Ако е имало отказ, на първия екран ще има
съобщение за отказ при цикъла за
термообработка.
На втората и третата страница са показани
температурните данни за бункерите и барабаните
за всяка страна на фризера. На втория екран е
показана лявата (L) страна на фризера. (Вж.
фигура 65.) На третия - дясната (R). (Вж.
фигура 66.)
По-надолу са изброени кодовете на различните
съобщения за отказ, които могат да се появят на
ред 2.
HT
HEAT TIME FAILURE (ОТКАЗ ПО ВРЕМЕ
НА ЗАГРЯВАНЕТО)
Температурата на сместа не е превишила
151°F (66,1°C) за 90 минути.
CL
COOL MODE FAILURE (ОТКАЗ В РЕЖИМ
НА ОХЛАЖДАНЕ)
Температурата на сместа в бункера и
замразяващия цилиндър не е спаднала
под 41°F (5°C) за 120 минути.
TT
OVER (ЗАДЪРЖАНЕ)= Общо време, прз което
температурата на бункера (h) и барабана (b) е
била над 150°F (65.6°C).
TOTAL TIME FAILURE (ОТКАЗ ПРИ
ОБЩОТО ВРЕМЕ) - Цикълът за
термообработка трябва да трае по-малко
от 4 часа.
MO
COOL (ОХЛАЖДАНЕ) = Общо време, през което
температурата на бункера (h) и барабана (b) е
била над 41°F (5°C) по време на фазата
ОХЛАЖДАНЕ.
MIX OUT FAILURE (ОТКАЗ ПОРАДИ
ЛИПСА НА СМЕС)
В началото или по време на цикъла на
термообработка е засечено състояние на
липса на смес.
ML
MIX LOW FAILURE (ОТКАЗ ПОРАДИ
НАМАЛЯВАЩА СМЕС)
Превишаване на времето за фазата на
загряване или охлаждане и състояние на
липсваща смес.
BO
BEATER OLVD IN HC (ПРЕТОВАРВАНЕ
НА БЪРКАЛКАТА ПРИ
ТЕРМООБРАБОТКА)
По време на термообработката се е
получило прегряване на бъркалката.
HO
HPCO IN ТЕРМООБРАБОТКА CYCLE
(ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВИСОКОТО
НАЛЯГАНЕ ПО ВРЕМЕ НА
ТЕРМООБРАБОТКАТА)
По време на термообработката се е
изключило високото налягане.
PF
POWER FAILURE IN HC (ОТКАЗ НА
ЗАХРАНВАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА
ТЕРМООБРАБОТКАТА)
Отказ на захранването е довел до
превишаване на лимита за време на
фазата на загряване, фазата на
охлаждане или общото време за цикъла.
Ако при прекъсване на захранването не
се получи отказ при цикъла на
термообработка, на третия ред на
дисплея ще се появи звездичка (*).
На първия ред на тези екрани са показани
температурните данни за бункера (H) и барабана
(B), записани в края на цикъла за термообработка,
като е указана и страната на фризера (L (Л) или R
(Д)).
Останалите редове съдържат следното:
HEAT (ЗАГРЯВАНЕ) = Общо време, необходимо
на бункера (h) и барабана (b) да достигнат 150.9°F
(66.1°C).
PEAK (ПИК) = Най-високата температура на
температурата на бункера (h) и барабана (b) по
време на цикъла за термообработка.
H: 40.9
HEAT
1:12
0:46
B:26.3
OVER
0:49
1:11
h
b
L
COOL PEAK
1:19 161.0
0:15 169.7
Фигура 65
H: 38.0
HEAT
1:09
0:66
B:23.7
OVER
0:52
1:00
h
b
R
COOL PEAK
1:11 161.2
0:11 169.9
Фигура 66
Времето на фазата за HEAT (ЗАГРЯВАНЕ)
показва времето за достигане на всяка зона до
температура 150,9°F (66,1°C). Всяка зона трябва
да задържи темперратурата си над 150°F (65,6°C)
за минимум 35 минути. Освен това всяка зона се
загрява най-малко за 115 минути.
Изберете символа AUTO (АВТО)
, за да
преминете към следващата страница, или
Модел C606
42
Важно за оператора
PS
POWER SWITCH OFF (ИЗКЛЮЧЕН
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ЗАХРАНВАНЕТО)
B.O.M. C60633B000
S/N
K0000000
Превключвателят на захранването е в
положение OFF (ИЗКЛ.). по време на
цикъла на термообработка.
TH
> Next
THERMISTOR FAILURE (ОТКАЗ НА
ТЕРМИСТОР)
Отказ на термисторния датчик.
OP
OPERATOR INTERRUPT (ИЗКЛЮЧВАНЕ
ОТ ОПЕРАТОРА)
Показва, че цикълът на термообработка е
изключен чрез опцията OPERATOR
INTERRUPT (ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ
ОПЕРАТОРА) в служебното меню.
PD
PRODUCT DOOR OFF (ОТВОРЕНА
ВРАТИЧКА НА ПРОДУКТА)
Вратичката на продукта не е поставена
или не е натисната плътно.
Фигура 69
Екранът CURRENT CONDITIONS (ТЕКУЩИ
СЪСТОЯНИЯ) показва данни за вискозитета
на продукта, ако съответната страна работи,
както и температурата на бункера и барабана
за двете страни на машината. В лявата
колона са данните за коктейли, а в дясната за
сладолед. На последния ред е показана
текущата температура на гликола. (Вж.
фигура 70.)
VISC
0
HOPPER
GLYCOL
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СИСТЕМАТА се показва на
три отделни екрана. Първият съдържа версиите
на системата за управление и на софтуера. (Вж.
фигура 67.)
0.0
41.0
41.0
41.1
Фигура 70
Екранът CURRENT CONDITIONS (ТЕКУЩИ
СЪСТОЯНИЯ) е единственият от менюто,
който връща бутоните за управление на
лявата и дясната страна в нормален режим.
При избиране на тази опция бутоните на
менюто не светят, така че могат да се
подават коктейли и всички сензорни бутони
на панела функционират напълно.
Използвайте този екран, когато искате да
останете в „Меню на мениджъра” и да
подавате коктейли. Можете да излезете от
екрана CURRENT CONDITIONS (ТЕКУЩИ
СЪСТОЯНИЯ) и да се върнете в менюто,
като изберете символа CALIBRATE
.
(КАЛИБРИРАНЕ)
SOFTWARE VERSION
SERIES C600 UVC3
VERSION 1.10
> Next
Фигура 67
Изберете символа CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да преминете към следващия екран с
информция за системата, съдържащ версията на
езика на програмата. (Вж. фигура 68.)
Language
v2.00 English 621
> Next
Фигура 68
Изберете символа CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да преминете към третия екран с
информация за системата, който съдържа
„Ведомост за материалите” и серийния номер на
машината. Повторното натискане на символа
CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ)
ще ви върне в
списъка на менюто. (Вж. фигура 69.)
Модел C606
43
Важно за оператора
Подаване на коктейли без сироп
Изберете символа CALIBRATE
. Символът ПОМПА в
(КАЛИБРИРАНЕ)
лявата страна ще светне и веднага ще
започне подаване на продукт без сироп.
Подаването ще приключи и символът
ПОМПА ще угасне, когато
пироелектрическият датчик засече, че
чашата е пълна. Подаването на продукт без
сироп можете да прекратите и като изберете
повторно символа ПОМПА.
При версия на софтуера 1.04 или по-висока
можете да подавате коктейли без добавяне
на сироп чрез натискане на символа за помпа
в лявата страна на фризера.
Забележка: За да направите отказ от екрана
UNFLAVORED DRAW (ПОДАВАНЕ БЕЗ
СИРОП), натиснете символа OPTIONAL
FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП), за да
преместите стрелката в положение “NO”
(НЕ), и изберете символа CALIBRATE
.
(КАЛИБРИРАНЕ)
Фигура 71
Ще се покаже следният екран.
UNFLAVORED DRAW
> YES
NO
Фигура 72
Модел C606
44
Важно за оператора
Раздел 6
Процедури при експлоатация
Ако разглобявате машината за първи път или ако
ви е необходима информация, за да стигнете до
отправната точка, от която започват нашите
инструкции, отворете на стр. 82 „Демонтаж” и
започнете от там.
Забележка: За да гарантирате липса на течове от
задната страна на хладилния цилиндър, средната
част на опорното уплътнение трябва да бъде
изпъкнала или да се издава извън външното
уплътнение. Ако това не е така, трябва да
обърнете уплътнението. (Вж. фигура 74.)
Настройка на оборудването
Блок на хладилния цилиндър страна коктейли
Уверете се, че превключвателят на
захранването е положение OFF (ИЗКЛ.).
Неспазването на това указание може да доведе до
сериозно нараняване от опасни движещи се части.
При подготвена за частите табла за страна
коктейли, изпълнете следното:
Стъпка 1
Преди да монтирате задвижващия вал на
бъркалката, смажете канала му. Плъзнете
опорното уплътнение на задвижващия вал на
бъркалката над малкия край на вала и го
фиксирайте в канала му. Смажете обилно
вътрешната част на опорното уплътнение, като
нанесете смазка и върху плоския му край, който
влиза в контакт със задния лагер. Нанесете върху
вала равномерен слой смазка. НЕ смазвайте
квадратния край. (Вж. фигура 73.)
Фигура 74
Стъпка 2
Поставете задвижващия вал на бъркалката в
хладилния цилиндър, като го прекарате през
задния лагер, и закрепете здраво квадратния край
в муфата на вала. Убедете се, че задвижващият
вал влиза свободно в задвижващата муфа. (Вж.
фигура 75.)
Фигура 73
Забележка: При смазване на частите използвайте
смазка, одобрена за използване в уреди за
приготвяне на храна (например: Taylor Lube HP).
Модел C606
Фигура 75
45
Процедури при експлоатация
Стъпка 6
Сглобете блока на въртящия се компонент на
подаващия клапан. Проверете О-пръстените на
клапана за разкъсвания или пукнатини. (При
наличие на такива, сменете пръстените.) Ако Опръстените на подаващия клапан са в добро
състояние, плъзнете двата o-пръстена в каналите
на подаващия клапан и нанесете смазка. (Вж.
фигура 78.)
Стъпка 3
Проверете скреперните остриета за пукнатини или
признаци на износване. При наличие на пукнатини
остриетата трябва да се подменят.
Забележка: Скреперните остриета на страна
коктейли трябва да се подменят на всеки 6
месеца.
Стъпка 4
Ако остриетата са в добро състояние, поставете
всяко от тях над фиксиращите щифтове на блока
на бъркалката. (Вж. фигура 76.)
Фигура 78
Фигура 76
Забележка: Отворите на скреперните остриета
трябва да съвпадат с щифтовете, за да се
избегнат повреди.
Стъпка 7
Смажете външния диаметър на уплътнението на
вала на въртящия се компонент. Запълнете със
смазка чашките на всеки край на уплътнението.
Стъпка 5
Поставете блока на бъркалката в хладилния
цилиндър, като придържате към него остриетата.
Фиксирайте здраво края на вала към гнездото на
задвижващия вал. (Вж. фигура 77.)
Фигура 79
Фигура 77
Забележка: При правилно поставяне бъркалката
не стърчи над предния край на хладилния
цилиндър.
Модел C606
46
Процедури при експлоатация
Стъпка 8
Поставете уплътнението на вала на
въртящия се компонент в долната част на
подаващия клапан и натиснете до упор.
Уплътнението на вала на въртящия се
компонент трябва да бъде правилно
поставено в канала си, разположен в
кухината на подаващия клапан .
Стъпка 10
Стиснете разделените краиища и прекарайте
задвижвания въртящ се компонент през
металния отвор на подаващия клапан, докато
застане на мястото си. (Вж. фигура 82.)
Важно: Проверете дали уплътнението на
вала на въртящия се компонент е поставено
правилно в канала. Износеното, липсващо
или неправилно поставено уплътнение на
вала на въртящия се компонент ще
предизвика теч на продукта от горната страна
на подаващия клапан. (Вж. фигура 80.)
Фигура 82
Стъпка 11
Поставете и подравнете блока на въртящия
компонент на подаващия клапан във
вратичката за коктейли, както е показано.
(Вж. фигура 83.)
Фигура 80
Стъпка 9
Нанесете смазка върху малкия край на
задвижвания въртящ се компонент. (Вж.
фигура 81.)
Фигура 83
Фигура 81
Модел C606
47
Процедури при експлоатация
Стъпка 14
Смажете вала на ножа на въртящия се
компонент до канала. (Вж. фигура 86.)
Стъпка 12
Поставете О-пръстена на вратата на
фризера в канала на задната част на
вратата. Смажете външния диаметър на
предния лагер. Плъзнете предния лагер във
втулката на вратата.
Забележка: Ако е необходимо, нанесете две
малки капки смазка (в положение 10 часа и 2
часа) в горната част на О-пръстена на
вратата на фризера, за да го задържите на
място.
Фигура 86
Стъпка 15
Поставете вала на ножа на въртящия се
компонент в центъра на задвижвания въртящ
се компонент и го прекарайте през кухината
на подаващия клапан, докато валът се
покаже от горната страна на клапана. Ножът
на въртящия се компонент трябва да бъде
подравнен и фиксиран към задвижвания
въртящ се компонент в долната част. Това
ще позволи на вала на въртящия се
компонент да се вдигне достатъчно високо,
за да се фиксира в муфата на въртящия се
компонент от горната страна. (Вж.
фигура 87.)
Фигура 84
Стъпка 13
Монтирайте вратата на фризера за страна
коктейли. Поставете я върху четирите
шпилки в предната част на хладилния
цилиндър. Подравнете горната част на
подаващия клапан със скобата на
задействащия механизъм. Поставете
щифтовите винтове (къси щифтови винтове в
долната част на вратата). Затегнете ги
равномерно в шахматен ред, за да осигурите
плътно прилягане на вратата. Не ги
пренатягайте.
Фигура 87
Фигура 85
Модел C606
48
Процедури при експлоатация
Блок на хладилния цилиндър
- Страна сладолед
Стъпка 16
Вдигнете фиксатора на муфата на въртящия се
компонент и поставете вала на въртящия се
компонент в кухината на муфата, така че
фиксаторът да може да се спусне до
застопоряващо положение. (Вж. фигура 88.)
Уверете се, че превключвателят на
захранването е положение OFF (ИЗКЛ.).
Неспазването на това указание може да доведе до
сериозно нараняване от опасни движещи се части.
При подготвена за частите табла за страна
сладолед, изпълнете следното:
Стъпка 1
Преди да монтирате задвижващия вал на
бъркалката за сладолед, смажете канала му.
Плъзнете опорното уплътнение на задвижващия
вал на бъркалката над малкия край на вала и го
фиксирайте в канала му. Смажете обилно
вътрешната част на опорното уплътнение, като
нанесете смазка и върху плоския му край, който
влиза в контакт със задния лагер. Нанесете върху
вала равномерен слой смазка. НЕ смазвайте
шестоъгълния край. (Вж. фигура 90.)
Фигура 88
Стъпка 17
Поставете ограничителното капаче върху края на
вратичката за подаване и монтирайте
фиксиращите шплентове на клапана за сироп. (Вж.
фигура 89.)
Фигура 90
Забележка: При смазване на частите използвайте
смазка, одобрена за използване в уреди за
приготвяне на храна (например: Taylor Lube HP).
Фигура 89
Модел C606
49
Процедури при експлоатация
Забележка: За да гарантирате липса на течове от
долната страна на хладилния цилиндър, средната
част на опорното уплътнение трябва да бъде
изпъкнала или да се издава извън външното
уплътнение. Ако това не е така, трябва да
обърнете уплътнението. (Вж. фигура 91.)
Стъпка 4
Ако остриетата са в добро състояние, поставете
над тях скобите им. Поставете задното скреперно
острие над всяко от тях над задния фиксиращ
щифт на бъркалката. (Вж. фигура 93.)
Фигура 91
Фигура 93
I
Стъпка 2
Поставете задвижващия вал на бъркалката в
хладилния цилиндър, като го прекарате през
задния лагер, и закрепете здраво шестоъгълния
край в муфата на вала. (Вж. фигура 92.)
Забележка: Скреперните остриета на страна
коктейли трябва да се подменят на всеки 3
месеца.
Забележка: За да се избегне скъпо струваща
повреда, отворът на скреперното острие трябва
да съвпада добре с щифта.
Стъпка 5
Плъзнете бъркалката в хладилния цилиндър до
половината на дължината му, като придържате
задното й острие. Поставете предното скреперно
острие над предния фиксиращ щифт. (Вж. фигура
94.)
Фигура 92
БЪДЕТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ВНИМАТЕЛНИ, когато боравите с блока на
бъркалката. Скреперните остриета са много остри
и могат да предизвикат нараняване.
Стъпка 3
Проверете скреперните остриета за пукнатини или
признаци на износване. При наличие на пукнатини
подменете и двете остриета.
Фигура 94
Модел C606
50
Процедури при експлоатация
Стъпка 6
Поставете накрайниците на бъркалката. (Вж.
фигура 95.)
Фигура 97
Стъпка 9
Смажете леко вътрешната повърхност на горната
част на кухината на клапана във вратата на
фризера. (Вж. фигура 98.)
Фигура 95
Стъпка 7
Плъзнете блока на бъркалката до края на
хладилния цилиндър.
Уверете се, че блокът на бъркалката е в правилно
положение над задвижващия вал, като завъртите
леко бъркалката докато тя се намести. Когато
бъркалката е в правилно положение, тя няма да се
издава извън предната част на хладилния
цилиндър. (Вж. фигура 96.)
Фигура 98
Стъпка 10
Поставете подаващия клапан от горната страна,
така че процепът на дръжката за подаване да
гледа напред. (Вж.фигура 99.)
Фигура 96
Стъпка 8
Монтирайте подаващия клапан. Плъзнете трите
О-пръстена в каналите на подаващия клапан и
нанесете смазка. (Вж. фигура 97.)
Фигура 99
Модел C606
51
Процедури при експлоатация
Стъпка 13
Монтирайте ръкохватката за подаване. Плъзнете
вилката на ръкохватката за подаване в процепа на
подаващия клапан. Фиксирайте с шарнирен палец.
(Вж.фигура 102.)
Стъпка 11
Сглобете вратата на фризера. Поставете
набивката на вратата в канала на задната част на
вратата на фризера. Плъзнете предния лагер
върху направляващия прът, така че краят му с
фланеца да се намира срещу вратата. НЕ
смазвайте набивката и лагера. (Вж.фигура 100.)
Фигура 102
Забележка: Страната сладолед има регулируема
ръкохватка за подаване, която осигурява контрол
на порциите, по-стабилно качество на продукта и
контролиране на разходите. Ръкохватката за
подаване трябва да бъде регулирана за
осигуряване на скорост на подаване на продукта
при тегло между 5 и 7-1/2 унции (от 142 до 213 г)
за 10 секунди. За УВЕЛИЧАВАНЕ на скоростта на
подаване завъртете винта ПО ЧАСОВНИКОВАТА
СТРЕЛКА, а за НАМАЛЯВАНЕ - ОБРАТНО НА
ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА.
Фигура 100
Стъпка 12
Монтирайте вратата на фризера. Поставете
направляващия прът през бъркалката в хладилния
цилиндър. Сложете вратата върху шпилките на
фризера и поставете щифтовите винтове.
Затегнете ги равномерно в шахматен ред, за да
осигурите плътно прилягане на вратата.
(Вж.фигура 101.)
Стъпка 14
Плъзнете дългия съд за събиране на капки в
отвора на предния панел, над разпределителите
на сиропените топинги. (Вж. фигура 103.)
Фигура 101
Модел C606
Фигура 103
52
Процедури при експлоатация
Блок на смесителната помпа
Стъпка 15
Поставете двата къси съда за събиране на капки в
отворите на задния панел. Поставете двата съда
за събиране на капки с резба в левия и десния
странични панели. (Вж. фигура 104.)
Стъпка 1
Проверете гумените части на помпата. За да могат
помпата и цялата машина да работят правилно,
О-пръстените и набивката трябва да бъдат 100%
изправни. О-пръстените и набивката не могат да
изпълняват правилно функциите си, ако в тях има
пукнатини, разкъсвания или отвори.
Подменяйте незабавно всички повредени части и
изхвърляйте старите.
Стъпка 2
Сглобете буталото. Плъзнете червения О-пръстен
в канала на буталото. НЕ смазвайте О-пръстена.
(Вж. фигура 106.)
Фигура 104
Стъпка 16
Поставете предната тавичка за събиране на капки
и екрана за защита от пръски под отворите за
подаване на вратата. (Вж.фигура 105.)
Фигура 106
Стъпка 3
Поставете тънък слой смазка върху вътрешната
част на цилиндъра на помпата – в края, в който се
намира отворът на фиксиращия шплент. (Вж.
фигура 107.)
Фигура 105
Фигура 107
Модел C606
53
Процедури при експлоатация
Стъпка 6
Плъзнете набивката на клапана на помпата в
отворите на капачето. НЕ смазвайте набивката.
(Вж. фигура110.)
Стъпка 4
Поставете буталото в този край на цилиндъра на
помпата, в който се намира отворът на
фиксиращия шплент. (Вж. фигура 108.)
Фигура 108
Фигура 110
Стъпка 5
Сглобете капачето на клапана. Плъзнете червения
О-пръстен в канала на капачето на клапана. НЕ
смазвайте О-пръстена. (Вж. фигура 109.)
Стъпка 7
Поставете капачето на клапана в отвора на
преходника на входния отвор за сместа. (Вж.
фигура 111.)
Фигура 109
Модел C606
Фигура 111
54
Процедури при експлоатация
Стъпка 10
Сглобете блока на тръбата за подаване. Плъзнете
стопорния пръстен в канала на тръбата за
подаване. (Вж.фигура 114.)
Стъпка 8
Поставете блока на входния отвор на сместа в
цилиндъра на помпата. (Вж.фигура 112.)
Фигура 112
Фигура 114
Забележка: Преходникът трябва да бъде
поставен във вдлъбнатината, разположена в края
на цилиндъра на помпата.
Стъпка 9
Фиксирайте частите на помпата в това положение,
като плъзнете фиксиращия щифт през напречните
отвори, разположени в единия край на цилиндъра
на помпата. (Вж.фигура 113.)
Стъпка 11
Поставете по един червен О-пръстен на всеки
край на тръбата за подаване на сместа и смажете
грижливо. (Вж.фигура 115.)
Фигура 113
Забележка: След монтажа главата на
фиксиращия щифт трябва да се намира в горната
част на помпата.
Модел C606
Фигура 115
55
Процедури при експлоатация
Стъпка 14
Поставете шестоъгълния край на задвижващия
вал в задвижващата втулка на задната стена на
бункера за смес. (Вж. фигура 118.)
Стъпка 12
Поставете блока на помпата, скобата на помпата,
шплента и смесителя на дъното на бункера за
смес, за да ги дезинфекцирате. (Вж. фигура 116.)
Фигура 118
Забележка: За да улесните монтирането на
помпата, поставете кръглата ръкохватка на
задвижващия вал в положение „3.00 часа”.
Фигура 116
Дезинфекция - Страна
коктейли
Стъпка 13
Плъзнете големия черен О-пръстен и двата помалки черни О-пръстена в каналите на
задвижващия вал. Грижливо смажете Опръстените и вала. НЕ смазвайте шестоъгълния
край на вала. (Вж.фигура 117.)
Стъпка 1
Пригответе 2,5 галона (9,5 литра) одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Стъпка 2
Поставете пробките на отворите за сироп във
вратата на фризера. (Вж. фигура 119.)
Фигура 117
Фигура 119
Модел C606
56
Процедури при експлоатация
Стъпка 7
С помощта на бялата четка за бункера почистете
датчиците за нивото на сместа, бункера за смес,
входното отвърстие за сместа, външната част на
корпуса на задвижващия вал на смесителя, самия
смесител, помпата за наситена с въздух смес,
скобата на помпата, тръбата за подаване на смес
и шплента.
Стъпка 3
Излейте дезинфекционния разтвор върху всички
части в бункера за смес и изчакайте разтвора да
потече в хладилния цилиндър.
Забележка: Вие току що дезинфекцирахте
бункера за смеси и частите; затова, преди да
продължите с процедурите, описани в тези
указания, измийте и дезинфекцирайте ръцете
си.
Стъпка 8
Налейте четирите галона (15,2 литра)
дезинфекционен разтвор в бункера за смес.
Нивото на разтвора трябва да бъде на 1 инч (25
мм) от горния ръб на бункера.
Стъпка 4
Пригответе още 4 галона (15,2 литра) одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Стъпка 9
С помощта на бялата четка за бункера почистете
откритите му части. Изчакайте поне 5 минути
преди да продължите със следващите инструкции.
Стъпка 5
Поставете блока на помпата за наситена с въздух
смес в задната част на бункера за смес. За да
поставите помпата върху задвижващата втулка,
подравнете процепа на задвижването в буталото
със задвижващото коляно на задвижващия вал.
Закрепете помпата на място, като поставите
скобата й на пръстена на помпата и се уверите, че
скобата влиза в каналите на пръстена. (Вж.фигура
120.)
Стъпка 10
Поставете превключвателя на захранването в
положение ON (ВКЛ.).
Стъпка 11
Натиснете символа WASH (ИЗМИВАНЕ)
. Това
ще накара дезинфекционния разтвор в хладилния
цилиндър да влезе в контакт с всички участъци на
цилиндъра. (Вж. фигура 121.)
Фигура 121
Фигура 120
Стъпка 12
Поставете кофа под отвора на вратата за
подаване, а след това отворете и затворете шест
пъти подаващия клапан.
Стъпка 6
Стъпка 13
Натиснете символа PUMP (ПОМПА)
, за да
дезинфекцирате вътрешната част на помпата за
наситена с въздух смес и тръбата за подаване на
смес.
ВНИМАНИЕ!
Монтирайте края на тръбата за подаване на
смес, който влиза в помпата, и го фиксирайте с
шплента. Неспазването на това указание може да
доведе до разливане на дезинфекционен разтвор
върху оператора.
Модел C606
Стъпка 14
Отворете подаващия клапан и излейте целия
останал дезинфекционен разтвор.
57
Процедури при експлоатация
Стъпка 15
Натиснете символите WASH (ИЗМИВАНЕ) и PUMP
, за да спрете режимите WASH
(ПОМПА)
(ИЗМИВАНЕ) и PUMP (ПОМПА), и затворете
подаващия клапан. (Вж. фигура 122.)
Фигура 124
Стъпка 18
Свалете ограничителното капаче и пробките на
отворите за сироп.
Стъпка 19
Върнете се към фризера, като приготвите малко
количество дезинфекционен разтвор. Поставете
кофа под отвора на вратата за подаване, потопете
четката за отвора на вратата за подаване в
дезинфекционния разтвор и почистете с нея
отворите за сироп във вратата на фризера, отвора
на вратата за подаване, долната част на
задвижвания въртящ се компонент, ножа на
въртящия се компонент и фитингите на линията за
сироп.
Фигура 122
Забележка: Преди да продължите със
следващите инструкции, се уверете, че ръцете
ви са чисти и дезинфекцирани.
Стъпка 16
Поставете смесителя върху корпуса на неговия
задвижващ вал. (Вж. фигура 123.)
Забележка: За да гарантирате спазването на
санитарните условия, почистете с четката всеки
елемент в продължение на 60 секунди, като
неколкократно потапяте четката в
дезинфекционния разтвор.
Стъпка 20
Почистете 10-15 пъти всеки отвор за сироп с
предвидената за целта четка. Потапяйте четката в
дезинфекционния разтвор преди почистване на
всеки отвор.
Стъпка 21
Напълнете с дезинфекционен разтвор бутилката с
пулверизатор. Поставете кофа под вратата,
поставете накрайника на бутилката с
пулверизатор в отвора за сироп и стиснете силно
бутилката. По този начин ще изтласкате разтвора
от съответния отвор надолу към въртящия се
компонент. Тази процедура трябва да се изпълни
за всеки отвор в продължение на поне 10 секунди.
Фигура 123
Забележка: Ако при нормална работа лопатката
на смесителя спре да се върти, дезинфекцирайте
ръцете си, свалете смесителя от корпуса на
задвижващия го вал и го почистете с четка и
дезинфекционен разтвор. Поставете отново
смесителя върху корпуса на неговия задвижващ
вал.
Стъпка 17
Свалете шплента от помпата. Поставете тръбата
за подаване на смес в ъгъла на бункера за смес.
Поставете шплента на мястото му в изходящия
фитинг на помпата.
Модел C606
Стъпка 22
Монтирайте клапаните за сироп и
ограничителното капаче.
58
Процедури при експлоатация
Дезинфекция - Страна
сладолед
Стъпка 4
Стъпка 1
Пригответе 2,5 галона (9,5 литра) одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Монтирайте края на тръбата за подаване на
смес, който влиза в помпата, и го фиксирайте с
шплента. Неспазването на това указание може да
доведе до разливане на дезинфекционен разтвор
върху оператора.
ВНИМАНИЕ!
Стъпка 5
Пригответе още 2,5 галона (9,5 литра) одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Стъпка 2
Излейте дезинфекционния разтвор върху всички
части в бункера за смес и изчакайте разтвора да
потече в хладилния цилиндър.
Забележка: Вие току що дезинфекцирахте
бункера за смес и частите; затова, преди да
продължите с процедурите, описани в тези
указания, измийте и дезинфекцирайте ръцете
си.
Стъпка 6
Излейте дезинфекционния разтвор в бункера за
смес.
Стъпка 7
Почистете с четка откритите части на бункера.
Изчакайте поне 5 минути преди да продължите
със следващите инструкции.
Докато разтворът тече в хладилния цилиндър,
почистете особено грижливо с четка датчиците за
нивото на сместа, бункера за смес, входното
отвърстие за сместа, външната част на корпуса на
задвижващия вал на смесителя, самия смесител,
помпата за наситена с въздух смес, скобата на
помпата, тръбата за подаване на смес и шплента.
Стъпка 8
Натиснете символа WASH (ИЗМИВАНЕ) . Tова
ще предизвика разбъркване на дезинфекционния
разтвор в хладилния цилиндър.
Стъпка 3
Поставете блока на помпата в задната част на
бункера за смес. За да поставите помпата върху
задвижващата втулка, подравнете процепа на
задвижването в буталото със задвижващото
коляно на задвижващия вал. Закрепете помпата
на място, като поставите скобата й на пръстена на
помпата и се уверите, че скобата влиза в каналите
на пръстена. (Вж. фигура 125.)
Стъпка 9
Поставете кофа под отвора на вратата за
подаване, отворете подаващия клапан и
натиснете символа PUMP (ПОМПА)
. Отворете
и затворете подаващия клапан 6 пъти. Отворете
подаващия клапан и излейте дезинфекционния
разтвор.
Стъпка 10
Натиснете символите WASH (ИЗМИВАНЕ) и PUMP
и затворете подаващия клапан.
(ПОМПА)
(Вж. фигура 126.)
Фигура 125
Фигура 126
Модел C606
59
Процедури при експлоатация
Забележка: Преди да продължите със
следващите инструкции, се уверете, че ръцете
ви са чисти и дезинфекцирани.
Начално зареждане - Страна
коктейли
Стъпка 11
Поставете смесителя върху корпуса на неговия
задвижващ вал. (Вж. фигура 127.)
Забележка: При първоначално зареждане на
фризера използвайте само ПРЯСНА СМЕС.
Стъпка 1
Поставете кофа със смес под отвора на вратата
за подаване, натиснете произволен символ
, за да
FLAVOR SELECT (ИЗБОР НА СИРОП)
отворите подаващия клапан. Налейте 2,5 галона
(9,5 литра) ПРЯСНА смес в бункера за смес и
изчакайте докато потече в хладилния цилиндър.
Това ще изтласка навън останалия
дезинфекционен разтвор. Когато сместа потече с
пълна сила от отвора на вратата за подаване,
натиснете произволен символ FLAVOR SELECT
(ИЗБОР НА СИРОП)
, за да затворите
подаващия клапан.
Фигура 127
Стъпка 2
Когато изчезнат мехурите от навлизането на
сместа в хладилния цилиндър, свалете шплента
от изходящия фитинг на смесителната помпа.
Поставете изходния край на тръбата за подаване
на смес във входния отвор за смес в бункера за
смес. Поставете входния край на тръбата за
подаване на смес в изходния фитинг на
смесителната помпа. Фиксирайте с шплента. (Вж.
фигура 129.)
Забележка: Ако при нормална работа лопатката
на смесителя спре да се върти, дезинфекцирайте
ръцете си, свалете смесителя от корпуса на
задвижващия го вал и го почистете с четка и
дезинфекционен разтвор. Поставете отново
смесителя върху корпуса на неговия задвижващ
вал.
Стъпка 12
Свалете шплента от помпата. Поставете тръбата
за подаване на смес в ъгъла на бункера за смес.
Поставете шплента на мястото му в изходящия
фитинг на помпата. (Вж. фигура 128.)
Фигура 129
Стъпка 3
Монтирайте държателя на чаши за коктейли. (Вж.
фигура 130.)
Фигура 128
Забележка: Вие току що приключихте с
дезинфекцията на всички повърхности на
фризера, които влизат в контакт с храна.
Модел C606
60
Процедури при експлоатация
Ежедневни процедури за
прекратяване на експлоатацията
Тази процедура трябва да се изпълнява при
приключване на работата.
Страна коктейли
Важно: Нивото на сместа в бункера за смес
трябва да бъде достатъчно високо, за да покрива
лопатката на смесителя. (Светоиндикаторът за
липса на смес не трябва да свети.)
Фигура 130
Стъпка 5
Напълнете бункера с прясна смес и поставете
капака му на място.
За да може да се стартира цикълът HEAT
(ТЕРМООБРАБОТКА), и двете страни на фризера
трябва да бъдат в режим AUTO (AВTO) (символът
AUTO (AВTO)
трябва да свети) или в режим
STANDBY (ГОТОВНОСТ) (символите STANDBY
(ГОТОВНОСТ)
и
трябва да светят).
Начално зареждане - страна
сладолед
Забележка: Ако БРОЯЧЪТ НА ВРЕМЕТО ДО
ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТКАТА на дисплея показва 1
ден, не добавяйте смес. Машината трябва да се
разглоби и да се почисти с четка в срок от 24 часа.
Стъпка 4
Натиснете символа AUTO (AВTO)
.
Стъпка 1
Свалете капака на бункера, държача на чаши за
коктейли, екрана за защита от пръски и съдовете
за събиране на капки.
Забележка: При първоначално зареждане на
фризера използвайте само ПРЯСНА СМЕС.
Стъпка 1
Поставете кофа със смес под отвора на вратата
за подаване, отворете подаващия клапан.
Налейте 2,5 галона (9,5 литра) ПРЯСНА смес в
бункера за смес и изчакайте докато потече в
хладилния цилиндър. Това ще изтласка навън
останалия дезинфекционен разтвор. Когато
сместа потече с пълна сила от отвора на вратата
за подаване, затворете подаващия клапан.
Преди да продължите със следващите
инструкции, се уверете, че ръцете ви са чисти
и дезинфекцирани.
Забележка: Натиснете символа CALIBRATION
(КАЛИБРИРАНЕ)
, за да спрете движението на
смесителя за 10 секунди. Натиснете отново
символа CALIBRATION (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да
излезете от режима на калибриране. След 10
секунди смесителят автоматично ще се включи
отново .
Стъпка 2
Когато изчезнат мехурите от навлизането на
сместа в хладилния цилиндър, свалете шплента
от изходящия фитинг на смесителната помпа.
Поставете изходния край на тръбата за подаване
на смес във входния отвор за смес в бункера за
смеси. Поставете входния край на тръбата за
подаване на смес в изходния фитинг на
смесителната помпа. Фиксирайте с шплента.
Стъпка 3
Натиснете символа AUTO (AВTO)
Стъпка 2
Свалете смесителя от бункера за смес и
ограничителното капаче от отвора за подаване на
вратата на фризера – страна коктейли.
Стъпка 3
Вземете смесителя, капака на бункера, държателя
на чашите за коктейли, съдовете за събиране на
капки, предната тавичка за капки, екрана за
защита от пръски и ограничителното капаче и ги
поставете в умивалника за последващо
почистване и дезинфекциране.
.
Забележка: Тази процедура трябва да се изпълни
15 минути преди очакваното време за сервиране
на продукта.
Вземете пробките за отворите за сироп, капачето
на отвора за подаване и О-пръстена на капачето
на отвора за подаване и ги поставете в
умивалника за последващо почистване и
дезинфекциране
Стъпка 4
Напълнете бункера с прясна смес и поставете
капака му на място.
Модел C606
61
Процедури при експлоатация
Стъпка 4
Изплакнете тези части с чиста студена вода.
Стъпка 11
Свалете линиите за сироп от вратата на фризера.
(Вж. фигура 132.)
Стъпка 5
Пригответе малко количество одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Стъпка 6
Почистете тези части с четка.
Стъпка 7
Поставете ограничителното капаче, предната
тавичка за събиране на капки, държателя на
чаши за коктейли и екрана за защита от
пръски върху чиста суха повърхност, за да
изсъхнат на въздух през нощта или до
приключването на цикъла на
термообработка.
Фигура 132
Стъпка 12
Върнете се към фризера, като приготвите малко
количество почистващ разтвор. Поставете кофа
под отвора на вратата за подаване, потопете
четката за отвора на вратата за подаване в
почистващия разтвор и почистете с нея отворите
за сироп във вратата на фризера, отвора на
вратата за подаване, долната част на
задвижвания въртящ се компонент, ножа на
въртящия компонент и фитингите на линията за
сироп. (Вж. фигура 133.)
Стъпка 8
Пригответе малко количество одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Стъпка 9
Дезинфекцирайте пробките на отворите за сироп,
капачето на отвора за подаване, О-пръстена на
капачето на отвора за подаване, съдовете за
събиране на капки, смесителя и капака на
бункера.
Стъпка 10
Монтирайте смесителя обратно върху корпуса на
неговия задвижващ вал. Поставете капака на
бункера. (Вж. фигура 131.)
Фигура 133
Забележка: За да гарантирате спазването на
санитарните условия, почистете с четката всеки
елемент в продължение на 60 секунди, като
неколкократно потапяте четката в почистващия
разтвор.
Фигура 131
Важно: Ако не монтирате правилно смесителя,
машината няма да успее да извърши цикъла за
термообработка и на сутринта ще бъде блокирана.
Модел C606
62
Процедури при експлоатация
Стъпка 13
Почистете 10-15 пъти всеки отвор за сироп с
предвидената за целта четка. Потапяйте четката в
дезинфекционния разтвор преди почистване на
всеки отвор. (Вж. фигура 134.)
Стъпка 16
Поставете О-пръстена на капачето на отвора за
подаване в капачето. Напълнете капачето с
дезинфекционен разтвор. Поставете капачето на
отвора за подаване над края на капачето на
вратата за подаване. (Вж. фигура 136.)
Фигура 134
Стъпка 14
Дезинфекцирайте ръцете си и свалете
държателите на клапаните за сироп. Почистете с
четка държателите и отворите им. Поставете на
място държателите на клапаните за сироп.
Фигура 136
Стъпка 17
Повдигнете всеки фиксиращ щифт. Поставете
пробките на отворите за сироп в отворите за сироп
във вратата на фризера. Спуснете фиксиращите
щифтове, за да закрепите пробките на отворите
във вратата. (Вж. фигура 137.)
Стъпка 15
Напълнете с почистващ разтвор бутилката с
пулверизатор. Поставете кофа под вратата,
поставете накрайника на бутилката с
пулверизатор в отворите за сироп и стиснете
силно бутилката. По този начин ще изтласкате
разтвора от съответния отвор надолу към
въртящия компонент. Тази процедура трябва да
се изпълни за всеки отвор в продължение на поне
10 секунди. (Вж. фигура 135.)
Фигура 137
Фигура 135
Модел C606
63
Процедури при експлоатация
Стъпка 1
Поставете превключвателите на нагревателите на
топингите в положение OFF (ИЗКЛ.), като
натиснете символите на нагревателите
.
Когато нагревателите са изключени, те ще
изгаснат. (Вж. фигура 139.)
Стъпка 18
Напълнете с дезинфекционен разтвор бутилката с
пулверизатор. Дръжте бутилката над кофа.
Стиснете бутилката и изплакнете грижливо
процепа на всеки накрайник на фитинг за сироп.
Фигура 138
Фигура 139
Стъпка 19
Избършете външната повърхност на всеки
накрайник на фитинг за сироп с дезинфекцираща
кърпичка.
Стъпка 2
Свалете капака на бункера.
ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ СЪС СЛЕДВАЩИТЕ
СТЪПКИ, СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ РЪЦЕТЕ ВИ СА
ЧИСТИ И ДЕЗИНФЕКЦИРАНИ.
Стъпка 20
Избършете с чиста дезинфекцираща кърпичка
вратата на фризера, предния панел, зоната около
долната част на вратата на фризера и всички
други участъци, които показват признаци на
събиране на влага или хранителни вещества.
Забележка: Натиснете символа CALIBRATION
(КАЛИБРИРАНЕ)
, за да спрете движението на
смесителя за 10 секунди. Натиснете отново
, за да
символа CALIBRATION (КАЛИБРИРАНЕ)
излезете от режима на калибриране. След 10
секунди смесителят автоматично ще се включи
отново.
Страна сладолед
Стъпка 3
Свалете смесителя от бункера за смес.
Тази процедура трябва да се изпълнява при
приключване на работата.
Стъпка 4
Поставете смесителя и капака на бункера в
умивалника за последващо почистване и
дезинфекциране.
Важно: Нивото на сместа в бункера за смес
трябва да бъде достатъчно високо, за да покрива
лопатката на смесителя. (Светоиндикаторът за
липса на смес не трябва да свети.)
Стъпка 5
Изплакнете тези части с чиста студена вода.
Забележка: Ако БРОЯЧЪТ НА ВРЕМЕТО ДО
ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТКАТА на дисплея показва 1
ден, не добавяйте смес. Машината трябва да се
разглоби и да се почисти с четка в срок от 24 часа.
Стъпка 6
Пригответе малко количество одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
За да може да се стартира цикълът HEAT
(ТЕРМООБРАБОТКА), и двете страни на фризера
трябва да бъдат в режим AUTO (AВTO) (символът
трябва да свети) или в режим
AUTO (AВTO)
STANDBY (ГОТОВНОСТ) (символите STANDBY
и
трябва да светят).
(ГОТОВНОСТ)
Модел C606
Стъпка 7
Пригответе малко количество одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
64
Процедури при експлоатация
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Дезинфекцирайте смесителя и капака на бункера.
Стъпка 11
Свалете, почистете и и поставете отново двата
къси съда за събиране на капки в задния панел.
Стъпка 8
Монтирайте смесителя обратно върху корпуса на
неговия задвижващ вал. Поставете капака на
бункера.
Стъпка 12
Свалете, почистете и и поставете отново двата
съда за събиране на капки с резба в левия и
десния странични панели. (Вж. фигура 142.)
Важно:Ако не монтирате правилно смесителя,
машината няма да успее да извърши цикъла за
термообработка и на сутринта ще бъде блокирана.
Стъпка 9
Върнете се към фризера, като приготвите малко
количество почистващ разтвор. Потопете четката
за отвора на вратата за подаване в почистващия
разтвор и почистете с нея отворите за сироп във
вратата и долната част на клапана за подаване.
Забележка: За да гарантирате спазването на
санитарните условия, почистете с четката всеки
елемент в продължение на 60 секунди, като
неколкократно потапяте четката в почистващия
разтвор. (Вж. фигура 140.)
Фигура 142
Стъпка 13
Избършете с чиста дезинфекцираща кърпичка
вратата на фризера, предния панел, зоната около
долната част на вратата на фризера и всички
други участъци, които показват признаци на
събиране на влага или хранителни вещества.
Цикълът за термообработка ще започне съгласно
настройката за AUTO HEAT TIME (ВРЕМЕ ЗА
АВТОМАТИЧНО НАЧАЛО НА
ТЕРМООБРАБОТКАТА) в „Меню на мениджъра”
(вж. стр. 37).
Цикълът за термообработка се състои от три
фази: нагряване, задържане и охлаждане.Всяка
фаза има лимит по време. Ако някоя от трите
фази не достигне необходимите температури в
рамките на лимита по време, цикълът ще се
прекрати автоматично и машината ще се върне в
режим STANDBY (ГОТОВНОСТ).
Фигура 140
Стъпка 10
Свалете, почистете и поставете отново дългия
съд за събиране на капки на предния панел. (Вж.
фигура 141.)
На вакуумно-флуоресцентния дисплей (VFD) ще
се покаже съобщение за грешка, което уведомява
оператора, че машината не е успяла да приключи
успешно цикъла на термообработка. Възможно е
продуктът да не е в необходимото за сервиране
състояние. Фризерът ще бъде блокиран (мека
блокировка) без възможност за използване на
режим AUTO (АВТО). Операторът може да избере
символа HEAT (ТЕРМООБРАБОТКА)
, който ще
стартира нов цикъл за термообработка, или да
натисне символа WASH (ИЗМИВАНЕ)
, който
ще постави едната или двете страни в режим OFF
(ИЗКЛ.), за да се извърши почистване на
машината с четка.
Фигура 141
Модел C606
65
Процедури при експлоатация
Забележка: Цикълът на термообработка не може
да бъде спрян след като е стартиран. Той отнема
максимум 4 часа при пълни бункери.
Стъпка 3
Пригответе кофа с одобрен дезинфекционен
разтвор с концентрация 100 части на милион
(например Kay-5® или Stera-Sheen®).
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И СПАЗВАЙТЕ
УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Дезинфекцирайте помпите за топингите като
поставяте целия блок на помпата в кофата с
дезинфекционен разтвор. Прекарайте разтвора
през помпата, за да я дезинфекцирате щателно.
НЕ се опитвайте да извършвате
подаване на продукта и не разглобявайте
устройството по време на цикъла за
термообработка. Продуктът е горещ и под
изключително високо налягане.
Стъпка 4
Напълнете контейнерите за топинг. Поставете
контейнерите за карамелов и шоколадов топинг в
нагреваемите резервоари. Поставете останалите
два контейнера за топинги в ненагреваемите
резервоари. Покрийте контейнерите.
След приключване на цикъла за термообработка,
системата за управление ще върне фризера в
режим STANDBY (ГОТОВНОСТ). Ще светнат
символите STANDBY (ГОТОВНОСТ)
и
.
Ежедневни процедури за
започване на работа
Стъпка 5
Дезинфекцирайтедвата черпака за топинг и ги
поставете в студените контейнери за топинги.
Стъпка 6
Заредете разпределителите на чаши, държателя
на капачета за чаши и разпределителя на
фунийки.
Преди да пристъпите към процедурите за
започване на работа, проверете дали на панела
на дисплея има съобщения за грешки. Обикновено
той е празен, освен ако са настъпили грешки при
експлоатацияата. Ако има съобщение за грешка,
установете причината и изпълнете инструкциите
на дисплея, преди да пристъпите към процедурите
за започване на работа. (вж. „Съобщения за
грешки”, стр. 32 и 40.)
Стъпка 7
За да заредите разпределителя на фунийки,
вдигнете чекмеджето нагоре и го издърпайте.
Избутайте направляващата пружина докрай назад,
докато застане във фиксирано положение.
Поставете фунийките в чекмеджето и освободете
направляващата пружина.
Настройка – изпълнете следното
Страна коктейли
Преди да продължите със следващите стъпки,
се уверете, че ръцете ви са чисти и
дезинфекцирани.
Стъпка 1
След края на цикъла за термообработка
угасват и машината
съответните символи
преминава автоматично в режим STANDBY
(ГОТОВНОСТ). Пригответе малко количество
одобрен дезинфекционен разтвор с концентрация
100 части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Стъпка 1
Затворете пробките за източване и проверете
нивото на водата в двата нагреваеми резервоара
за топинг. Напълнете резервоарите с вода до
указателния маркер на дъното.
Стъпка 2
Поставете нагревателите на топинг в положение
.
ON (ВКЛ.), като натиснете символите им
Стъпка 2
Свалете пробките на отворите за сироп,
държателите на клапаните за сироп и капачето на
клапана от вратата на фризера. Дезинфекцирайте
с този разтвор ограничителното капаче, отворите
за сироп, държателите на клапаните за сироп,
капачето на отвора за подаване и О-пръстена,
държателя на чаши за коктейли, предната тавичка
за събиране на капки и екрана за защита от
пръски.
ВНИМАНИЕ: Резервоарите за топинг ще
започнат да се нагряват веднага след
включването на нагревателите. Този процес на
нагряване до зададената температура ще
отнеме около 2,5 часа. Нивото на водата в
резервоарите трябва да се проверява
ежедневно.
Модел C606
66
Процедури при експлоатация
Върнете се към фризера, като приготвите малко
количество дезинфекционен разтвор. Поставете
кофа под отвора на вратата за подаване, потопете
четката за отвора на вратата за подаване в
дезинфекционния разтвор.Почистете с нея отвора
на вратата за подаване, долната част на
задвижвания въртящ се компонент, ножа на
въртящия компонент и фитингите на линията за
сироп. (Вж. фигура 143.)
Стъпка 5
Напълнете с дезинфекционен разтвор бутилката с
пулверизатор. Поставете кофа под вратата,
поставете накрайника на бутилката с
пулверизатор в отвора за сироп и стиснете силно
бутилката. По този начин ще изтласкате разтвора
от съответния отвор надолу към въртящия
компонент. Тази процедура трябва да се изпълни
за всеки отвор в продължение на поне 10 секунди.
(Вж. фигура 145.)
Фигура 143
Фигура 145
Стъпка 3
Стъпка 6
Върнете на място държателите на клапаните за
сироп.
Забележка: За да гарантирате спазването на
санитарните условия, почистете с четката всеки
елемент в продължение на 60 секунди, като
неколкократно потапяте четката в
дезинфекционния разтвор.
Стъпка 7
Поставете ограничително капаче на отвора за
подаване на вратата на фризера. (Вж. фигура
146.)
Стъпка 4
Почистете 10-15 пъти всеки отвор за сироп с
предвидената за целта четка. Потапяйте четката в
дезинфекционния разтвор преди почистване на
всеки отвор. (Вж. фигура 144.)
Фигура 146
Фигура 144
Модел C606
67
Процедури при експлоатация
Стъпка 13
Напълнете чаша за коктейл с дезинфекционен
разтвор и изплакнете грижливо клапана с плоска
глава.
Стъпка 8
При поставена под вратата кофа свалете
накрайника на фитинга за сироп от фитинга на
линията, като го завъртиге обратно на
часовниковата стрелка. Дръжте фитингите за
сироп, обърнати нагоре, за да намалите
максимално загубите на сироп. (Вж. фигура 147.)
Стъпка 14
Поставете клапана с плоска глава в накрайника на
фитинга за сироп така, че плоският му край да се
изравни с отворения процеп на накрайника на
фитинга за сироп.
Забележка: Заменете клапана с плоска глава, ако
е повреден или се издава извън процепа на
накрайника на фитинга за сироп. (Вж. фигура 149.)
Фигура 147
Стъпка 9
Свалете клапана с плоска глава и О-пръстена от
накрайника на фитинг за сироп.
Фигура 149
Стъпка 15
Монтирайте накрайника на фитинга за сироп към
фитинга на линията за сироп. Завинтете на ръка
до упор.
Забележка: При монтирането на накрайника на
фитинг за сироп към фитинга на линията за
сироп клапанът с плоска глава трябва да бъде
влажен. Дезинфекционният разтвор ще смаже
долната плоска повърхност и ще предотврати
изкривяването на клапана с плоска глава при
затягането на накрайника на фитинга за сироп.
Фигура 148
Стъпка 10
С помощта на белия край на двустранната четка
почистете вътрешната повърхност на накрайника
на фитинга за сироп, за да премахнете всички
останали частици.
Стъпка 16
Проверете дали клапанът с плоска глава е
монтиран правилно Краят на клапана с плоска
глава трябва да бъде в една плоскост с линията
за сироп. (Вж. фигура 150.)
Стъпка 11
Напълнете чаша за коктейл с одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион и изплакнете грижливо
накрайника на фитинга за сироп.
Стъпка 12
С помощта на чиста дезинфекцираща кърпичка
избършете всички остатъци от сироп от клапана с
плоска глава.
Модел C606
68
Процедури при експлоатация
Стъпка 20
Натиснете символа CALIBRATION
, за да покажете опциите на
(КАЛИБРИРАНЕ)
менюто. Символът CALIBRATION
, символът AUTO (АВТО)
(КАЛИБРИРАНЕ)
на страна коктейли, и символът OPTIONAL
ще
FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
светнат.
На екрана ще се покажат опциите на менюто за
калибриране. (Вж. фигура 152.)
Фигура 150
Ако това не е така свалете накрайника на фитинга
за сироп и клапана с плоска глава, за да
монтирате отново последния. Напълнете чаша за
коктейл с дезинфекционен разтвор и изплакнете
накрайника на фитинга за сироп, за да намокрите
долната част на клапана с плоска глава.
Поставете отново накрайника на фитинга за сироп
върху фитинга на линията за сироп. Ако при
монирането на фитинга за сироп краят се изкриви,
заменете клапана с плоска глава.
>
UNFLAVORED DRAW
SYRUP CALIBRATION
SYRUP PRIME
EXIT
Фигура 152
Стъпка 21
или
Натиснете символа AUTO (АВТО)
OPTIONAL FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
, за да придвижите стрелката до SYRUP PRIME
(ЗАРЕЖДАНЕ НА СИРОП). (Вж. фигура 153.)
Стъпка 17
Поставете О-пръстена върху накрайника на
фитинга за сироп.
Стъпка 18
Повторете стъпки от 8 до 17 за всички сиропи.
>
Стъпка 19
Всеки сироп трябва да се зареди правилно, за да
се изтласка въздухът от линиите за сироп. За да
заредите всяка линия за сироп, я задръжте над
празна чаша. (Вж. фигура 151.)
UNFLAVORED DRAW
SYRUP CALIBRATION
SYRUP PRIME
EXIT
Фигура 153
Стъпка 22
Натиснете символа CALIBRATION
, за да влезете в режим
(КАЛИБРИРАНЕ)
SYRUP PRIME (ЗАРЕЖДАНЕ НА СИРОП). (Вж.
фигура 154.)
<
SYRUP PRIME
Select a Flavor
Press to clear
Фигура 154
Стъпка 23
. Той
Натиснете съответния символ за сироп
трябва да светне и помпата на избрания сироп да
започне да работи с максимална скорост. (Вж.
фигура 155.)
Фигура 151
Модел C606
69
Процедури при експлоатация
натрупването на смес във фитинга на клапана и
линията за сироп.
Стъпка 28
Избършете с чиста дезинфекцираща кърпичка
вратата на фризера, предния панел, зоната около
долната част на вратата на фризера и всички
други участъци, които показват признаци на
събиране на влага или хранителни вещества.
Стъпка 29
Монтирайте държателя на чаши за коктейли,
предната тавичка за събиране на капки и екрана
за защита от пръски.
Фигура 155
Стъпка 30
Когато сте готови за подновяване на нормалната
. (Вж.
работа, натиснете символа AUTO (АВТО)
фигура 157.) Системата за управление може да
включва и изключва функцията AUTO START
(СТАРТИРАНЕ НА РЕЖИМ АВТО) чрез „Меню на
мениджъра” . Когато тази функция е включена,
машината ще излезе автоматично от режим
STANDBY (ГОТОВНОСТ) и ще стартира и двете
страни в режим AUTO (АВТО) всеки ден в
указаното време.
Стъпка 24
Когато от клапана за сироп потече непрекъсната
струя и целият въздух е изтласкан от линията за
сироп, натиснете произволен символ за сироп ,
за да спрете помпата.
Стъпка 25
Повторете стъпки 23-24, за да заредите
останалите линии за сироп. След като приключите
със зареждането, излезте от режим SYRUP PRIME
(ЗАРЕЖДАНЕ НА СИРОП), като натиснете
символа CALIBRATION (КАЛИБРИРАНЕ)
.
Стъпка 26
Напълнете с дезинфекционен разтвор бутилката с
пулверизатор и дезинфекцирайте накрайниците на
фитингите в клапаните за сироп.
Стъпка 27
Нанесете смазка върху О-пръстена. Изправете
държателя на клапана за сироп. Монтирайте
клапана за сироп. Натиснете държателя на
клапана за сироп надолу, за да фиксира клапана
на място. Повторете тази процедура за всички
клапани за сироп. (Вж. фигура 156.)
Фигура 157
Забележка: Поставянето на машината в режим
AUTO (АВТО) трябва да се извършва около 15
минути преди сервирането на продукта.
Страна сладолед
Стъпка 1
Пригответе малко количество одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА и
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Стъпка 2
Фигура 156
Върнете се към фризера, като вземете малко
количество дезинфекционен разтвор. Потопете
четката за отвора на вратата за подаване в
дезинфекционния разтвор и почистете отвора на
Забележка: Не монтирайте празна линия за
сироп във вратата на фризера. Ако линията за
сироп не се използва, поставете пробка в отвора
на вратата за този сироп. Така ще предотвратите
Модел C606
70
Процедури при експлоатация
Система за подаване на сироп
вратата за подаване и долната част на клапана за
подаване. (Вж. фигура 158.)
Калибриране на сиропа
Калибрирането на потока на сиропа трябва да се
извършва ежеседмично при почистването на
системата за подаване на сироп. За получаване
на качествен коктейл е изключително важно в
замразената смес да се добави необходимото
количество сироп.
За да определите скоростта на потока на сиропа,
трябва да разполагате с калибровъчна чаша,
разграфена в обемни унции. Скоростта на потока
на сиропа трябва да бъде 1 обемна унция (30 мл)
сироп за 5 секунди. За коктейли с гъст сироп
скоростта на потока на сиропа е 1 +/- 1/8 обемна
унция (30 мл +/- 4 мл) за 7 секунди. След задаване
на тази скорост към основната маса на коктейла
ще се добавя правилното количество сироп
независимо от големината на сервираната порция.
Моля имайте предвид, че калибрирането на
сиропа е изключително важно при смяна на
допълнителния четвърти сироп.
Фигура 158
Забележка: За да гарантирате спазването на
санитарните условия, почистете с четката всеки
елемент в продължение на 60 секунди, като
неколкократно потапяте четката в почистващия
разтвор.
Стъпка 3
Избършете с чиста дезинфекцираща кърпичка
вратата на фризера, предния панел, зоната около
долната част на вратата на фризера и всички
други участъци, които показват признаци на
събиране на влага или хранителни вещества
Процедура за калибриране
Стъпка 4
Когато сте готови за подновяване на нормалната
. (Вж.
работа, натиснете символа AUTO (АВТО)
фигура 159.) Системата за управление може да
включва и изключва функцията AUTO START
(СТАРТИРАНЕ НА РЕЖИМ АВТО) чрез „Меню на
мениджъра” . Когато тази функция е включена,
машината ще излизе автоматично от режим
STANDBY (ГОТОВНОСТ) и ще стартира и двете
страни в режим AUTO (АВТО) всеки ден в
указаното време. (Вж. стр. 37.)
Преди извършване на процедурата за
калибриране линиите за сироп трябва да бъдат
правилно заредени, така че в тях да няма въздух.
(Вижте „Процедури за зареждане на сироп” на стр.
72.)
Стъпка 1
Натиснете символа CALIBRATION
за да покажете опциите на
(КАЛИБРИРАНЕ)
менюто. Символът CALIBRATION
, символът AUTO (АВТО)
(КАЛИБРИРАНЕ)
на страна коктейли, и символът OPTIONAL
ще
FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
светнат. (Вж. фигура 160.)
Фигура 159
Забележка: Тази процедура трябва да се
извършва около 15 минути преди сервирането на
продукта.
Модел C606
Фигура 160
71
Процедури при експлоатация
На екрана ще се покажат опциите на менюто
за калибриране. (Вж. фигура 161.)
>
UNFLAVORED DRAW
SYRUP CALIBRATION
SYRUP PRIME
EXIT
Фигура 161
Забележка: Когато е показан екранът
CALIBRATION (КАЛИБРОВКА), натискането на
символите за сироп
няма да предизвика
повдигане на клапана за подаване и няма да бъде
сервиран коктейл.
Фигура 164
Стъпка 5
За да калибрирате скоростта на подаване на
сироп, поставете малката част на чашата за
калибриране под клапана на сиропа, който
калибрирате. Натиснете съответния символ
, за да
FLAVOR SELECT (ИЗБОР НА СИРОП)
задействате помпата и да пуснете потока от
сироп. Когато нивото на сиропа достигне 1 унция,
натиснете същия символ FLAVOR SELECT
(ИЗБОР НА СИРОП)
, за да спрете потока на
сиропа.
Стъпка 2
Натиснете символа AUTO (АВТО)
или символа
OPTIONAL FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН
СИРОП)
за да придвижите стрелката до
КАЛИБРИРАНЕ НА СИРОПА. (Вж. фигура 162.)
>
UNFLAVORED DRAW
SYRUP CALIBRATION
SYRUP PRIME
EXIT
Проверете нивото на сиропа в чашата. Ако то е
извън нормата, повтаряйте стъпка 4 за същия
сироп, докато постигнете необходимото
калибриране на сиропа. (Вж. фигура 165.)
Фигура 162
Стъпка 3
Натиснете символа CALIBRATION
, за да влезете в режим на
(КАЛИБРИРАНЕ)
калибриране на сиропа. (Вж. фигура 163.)
<
SYRUP CALIBRATION
Select a Flavor
Press to clear
Фигура 163
Фигура 165
Забележка: Можете да проверите скоростта на
подаване на сироп в „Меню на мениджъра”. (Вж.
“Проверка на калибрирането” на стр. 36.)
Стъпка 4
Откачете клапана за сироп от вратата на фризера.
Вдигнете държателя на клапана за сироп и и
изтеглете клапана право напред. (Вж. фигура 164.)
Модел C606
Стъпка 6
Повторете стъпки 4 и 5 за останалите сиропи.
72
Процедури при експлоатация
Стъпка 5
Изхвърлете празния контейнер от сироп.
Стъпка 7
Излезте от режим CALIBRATION (КАЛИБРИРАНЕ)
чрез натискане на символа CALIBRATION
. Ще се покаже празен екран и
(КАЛИБРИРАНЕ)
и OPTIONAL FLAVOR
символите AUTO (АВТО)
(ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
ще се върнат към
нормалните си функции.
Стъпка 6
Заредете линията за сироп, като свалите клапана
за сироп от фризера и го задържите над празна
чаша.
Стъпка 7
Натиснете символа CALIBRATION
за да покажете опциите на
(КАЛИБРИРАНЕ)
менюто. Символите CALIBRATION
(КАЛИБРИРАНЕ)
и AUTO (АВТО)
на страна
коктейли, както и символът OPTIONAL FLAVOR
ще светнат.
(ДОПЪЛНИТЕЛЕН СИРОП)
Забележка: Когато някоя линия за сироп не се
използва, трябва да поставите в съответния отвор
пробката, която се намира при резервните части.
Поставете О-пръстена на пробката за отвора на
сиропа в канала й и нанесете смазка. Поставете
пробката във вратата. Свалете надолу
фиксиращия щифт, за да закрепите пробката на
място.
Забележка: На екрана ще се покажат опциите на
менюто за калибриране. (Вж. фигура 166.)
Процедура за зареждане на сироп
Целта на зареждането на линията за сироп е
отстраняването на въздуха от системата за
подаване на сироп. Наличието на въздух в
линията за сироп може да предизвика неправилно
смесване на коктейлите, изхвърляне на капки
сироп и изтичане на сироп от отвора на вратата за
подаване след затваряне на клапана за подаване.
Зареждането на системата за подаване на сироп
трябва да се извършва при всяко изпразване или
смяна на контейнер със сироп, за да се отстрани
въздуха и потокът на сиропа да бъде еднороден.
>
Фигура 166
Стъпка 8
шлш
Натиснете символа AUTO (АВТО)
символа OPTIONAL FLAVOR (ДОПЪЛНИТЕЛЕН
за да придвижите стрелката до
СИРОП)
SYRUP PRIME (ЗАРЕЖДАНЕ НА СИРОП). (Вж.
фигура 167.)
Стъпка 1
Вземете пълен контейнер със сироп от склада за
сухи продукти.
>
Стъпка 2
Разклатете го и го отворете.
Стъпка 3
Извадете тръбата за подаване от празния
контейнер със сироп и почистете външната й
повърхност с чиста дезинфекцираща кърпичка.
UNFLAVORED DRAW
SYRUP CALIBRATION
SYRUP PRIME
EXIT
Фигура 167
Стъпка 9
Натиснете символа CALIBRATION
, за да влезете в режим
(КАЛИБРИРАНЕ)
SYRUP PRIME (ЗАРЕЖДАНЕ НА СИРОП). (Вж.
фигура 168.)
При система със сироп на пакети: Откачете
празния пакет и почистете фитинга на
съединителния шланг с чиста дезинфекцираща
кърпичка. Свържете фитинга на шланга към пълен
пакет. Поставете пакета на полицата в
отделението за сиропи. Уверете се, че шлангът не
е притиснат и че няма прегъване на тръбите.
<
Стъпка 4
Поставете тръбата за подаване в пълния
контейнер със сироп и сложете контейнера в
отделението за сиропи.
Модел C606
UNFLAVORED DRAW
SYRUP CALIBRATION
SYRUP PRIME
EXIT
SYRUP PRIME
Select a Flavor
Press to clear
Фигура 168
73
Процедури при експлоатация
Помпа за сиропен топинг
Стъпка 10
Натиснете съответния символ за избор на
. Той ще светне, а помпата на избрания
сироп
сироп ще започне да работис максимална скорост.
(Вж. фигура 169.)
Разглобяване на помпата за
сиропен топинг
Преди първото използване, а след това веднъж
седмично разглобявайте и почиствайте помпата.
Стъпка 1
Промийте и изплакнете помпата в контейнер с
топла вода. Поставете долния край на помпата в
контейнера с вода. Помпайте, докато от изходната
тръба потече само топла вода.
Стъпка 2
Извадете помпата от контейнера с вода, за да я
разглобите.
Стъпка 3
Свалете блока на плунжера от тялото на помпата,
като завъртите гайката на плунжера обратно на
часовниковата стрелка. (Вж. фигура 170.)
Фигура 169
Стъпка 11
Когато от клапана за сироп потече непрекъсната
струя и целият въздух е изтласкан от линията за
сироп, натиснете произволен символ за сироп ,
за да спрете помпата.
Стъпка 12
Повторете стъпки 10-11, за да заредите
останалите линии за сироп или излезте от режим
SYRUP PRIME (ЗАРЕЖДАНЕ НА СИРОП), като
натиснете символа CALIBRATION
(КАЛИБРИРАНЕ)
.
Фигура 170
Модел C606
74
Процедури при експлоатация
Стъпка 4
За да свалите главата, натиснете пружината към
главата, като използвате шайбата. Натиснете я
достатъчно, за да можете да хванете плунжера с
една ръка и да го задържите. С другата ръка
започнете да сваляте главата. Свалете Опръстена на главата. Свалете гайката на
плунжера от тръбата му. (Вж. фигура 171.)
Фигура 173
Стъпка 7
Свалете блока на уплътнението от блока на
плунжера. (Вж. фигура 174.)
Фигура 171
Стъпка 5
Свалете тръбата на плунжера и вложката от блока
на плунжера. (Вж. фигура 172.)
Фигура 174
Стъпка 8
Свалете О-пръстена от уплътнението. (Вж.
фигура 175.)
Фигура 172
Стъпка 6
Свалете пружината и шайбата от блока на
плунжера. (Вж. фигура 173.)
Фигура 175
Модел C606
75
Процедури при експлоатация
Стъпка 12
Свалете изходната тръба от тялото на клапана.
(Вж. фигура 178.)
Стъпка 9
Свалете контрагайката на изходната тръба, като я
въртите обратно на часовниковата стрелка.
Свалете контрагайката за изтичане от изходната
тръба. (Вж. фигура 176.)
Фигура 178
Стъпка 13
Свалете 1-5/16-инчовия О-пръстен от тялото на
клапана, и 1-инчовия О-пръстен от изходната
тръба.
Фигура 176
Стъпка 10
Свалете капака, като го плъзнете по изходната
тръба.
Почистване на помпата за сироп
Стъпка 1
Измийте и почистете с четка всички части, като
използвате одобрен дезинфекционен разтвор с
концентрация 100 части на милион (например Kay5® или Stera-Sheen®).
Стъпка 11
Свалете цилиндъра от тялото на клапана. (Вж.
фигура 177.)
Стъпка 2
Поставете черната екранирана четка в накрайника
на изходната тръба. Движете четката напред и
назад, за да почистите накрайника (Вж.
фигура 179.)
Фигура 177
Фигура 179
Модел C606
76
Процедури при експлоатация
Стъпка 6
Поставете края без четина на черната екранирана
четка в пропускателния канал между входния и
изходния клапан. (Вж. фигура 182.)
Стъпка 3
Пъхнете цялата четка в изходната тръба и я
изтеглете от долната част на тръбата.
Стъпка 4
Поставете черната екранирана четка в горния
край на входния клапан. Почистете този участък,
особено около стоманената топка. (Вж. фигура
180.)
Фигура 182
Стъпка 7
Движете четката напред и назад, за да почистите
този канал. Пъхнете четката докрай и я изтеглете
от тялото на клапана. (Вж. фигура 183.)
Фигура 180
Стъпка 5
Поставете черната екранирана четка в горния
край на изходния клапан. Почистете този участък,
особено около стоманената топка. (Вж. фигура
181.)
Фигура 183
Фигура 181
Модел C606
77
Процедури при експлоатация
Сглобяване на помпата за сиропен
топинг
Стъпка 8
Поставете черната екранирана четка в долната
част на входния клапан. Движете четката напред и
назад, за да почистите този участък, особено
около стоманената топка. (Вж. фигура 184.)
След като приключите с разглобяването и
почистването, сглобете помпата.
Стъпка 1
Смажете и поставете О-пръстена на
уплътнението. (Вж. фигура 185.)
Фигура 184
Фигура 185
Стъпка 2
Поставете блока на уплътнението в буталния край
на блока на плунжера.
Стъпка 9
Пъхнете четката докрай през входния клапан и я
изтеглете от тялото на клапана.
Стъпка 3
Поставете шайбата и пружината в блока на
плунжера. (Вж. фигура 186.)
Стъпка 10
Изплакнете всички части с чиста вода.
Стъпка 11
Дезинфекцирайтечастите с одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). След дезинфекцията оставете частите
да изсъхнат на чист въздух.
Фигура 186
Модел C606
78
Процедури при експлоатация
Стъпка 9
Смажете и поставете 1-инчовия О-пръстен в
канала на изходната тръба. (Вж. фигура 188.)
Стъпка 4
Поставете вложката на плунжера в тръбата му,
като поставите вложката така, че скосеният й край
и малкият отвор да влязат първи в тръбата на
плунжера.
Стъпка 5
Поставете гайката на тръбата на плунжера.
Стъпка 6
Поставете О-пръстена в канала на главата.
Стъпка 7
Поставете блока на плунжера в по-широкия отвор
на блока на тръбата на плунжера. Натиснете
блока на плунжера, като свиете пружината докато
краят на пръта с резба се покаже през по-малкия
отвор на тръбата на плунжера и вложката. (Вж.
фигура 187.)
Фигура 188
Стъпка 10
Смажете и поставете 1-5/16-инчовия О-пръстен в
тялото на клапана. (Вж. фигура 189.)
Фигура 189
Фигура 187
Стъпка 11
Поставете изходната тръба в малкия отвор на
тялото на клапана, като подравните плоските
части на изходната тръбас фиксиращите канали
върху тялото на клапана. Натиснете надолу
изходната тръба, така че да се намести в отвора
на тялото на клапана. Завъртете я по
часовниковата стрелка, за да я застопорите
докрай във фиксиращите канали върху тялото на
клапана.
Стъпка 8
Поставете главата с О-пръстена на края с резба
на блока на плунжера. Задръжте блока на
плунжера така, че тръбата на плунжера, която
натиска пружината, да излезе максимално към
края на буталото. Затегнете главата, като я
завъртите по часовниковата стрелка.
Модел C606
79
Процедури при експлоатация
Стъпка 16
Затегнете гайката на плунжера, като я завъртите
по часовниковата стрелка. (Вж. фигура 191.)
Стъпка 12
Поставете цилиндъра в големия отвор на тялото
на клапана, като наклоните цилиндъра в посока,
обратна на изходната тръба, и плъзнете найшироката част на фланеца под централния
фиксиращ канал на тялото на клапана.
Подравнете изпъкналостите на цилиндъра с
блокиращите канали на тялото на клапана.
Завъртете цилиндъра по часовниковата стрелка
докато изпъкналостите се застопорят докрай във
фиксиращите канали върху тялото на клапана.
Стъпка 13
Монтирайте капака, като прекарате изходната
тръба през по-малкия му отвор. Плъзнете капака,
така че големият му отвор да застане около
горната част на цилиндъра. Контрагайката на
изходната тръба ще фиксира капака на място.
Фигура 191
Ръчно почистване с четка
Стъпка 14
Поставете контрагайката на изходната тръба.
Затегнете я чрез завъртане по часовниковата
стрелка.
Тази процедура трябва да се извършва
веднъж на всеки две седмици!
Стъпка 15
Смажете и поставете блока на плунжера в отвора
за цилиндъра в корпуса на помпата. (Вж.
фигура 190.)
ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ МЕСТНИТЕ
САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ
За да разглобите модел C606 са ви нужни
следните предмети:
Фигура 190
Модел C606
80
•
Две кофи за почистване и
дезинфекциране – за всяка
страна на фризера
•
Необходимите четки
(предоставени заедно с фризера)
•
Почистващ разтвор
•
Дезинфекционен разтвор
•
Кърпи за еднократна употреба
•
Тавички за детайлите
Процедури при експлоатация
Изливане на продукта от
хладилния цилиндър
Стъпка 5
Поставете кофа под отвора на вратата за
подаване, натиснете символите WASH
(ИЗМИВАНЕ) и PUMP (ПОМПА)
и отворете
клапана за подаване. (Страна коктейли:
натиснете произволен символ за избор на
сироп, за да отворите клапана за подаване.)
За да излеете продукта от хладилните цилиндри
на двете страни на машината, трябва да
изпълните едни и същи стъпки. Затова първо
излейте продукта от страна коктейли, а след това
повторете същите процедури за страна сладолед.
Излейте продукта от хладилния цилиндър и
бункера за смес. (Вж. фигура 193.)
Стъпка 1
Поставете превключвателите на нагревателите на
топингите в положение OFF (ИЗКЛ.), като
натиснете символите на нагревателите
. Те
няма да светят, докато нагревателите са
изключени.
Стъпка 2
Изключете автоматичната работа, като натиснете
символа AUTO (АВТО)
. (Вж. фигура 192.)
Фигура 193
Стъпка 6
Когато продуктът спре да тече, натиснете
символите WASH (ИЗМИВАНЕ) и PUMP (ПОМПА)
, за да изключите тези режими. Клапанът за
подаване на страна коктейли ще се затвори
автоматично при изключване на операция WASH
(ИЗМИВАНЕ).
Стъпка 7
Свалете фиксиращата скоба, тръбата за подаване
на смес, скобата на помпата и сглобената помпа
за наситена с въздух смес. Поставете ги в
тавичката за части.
Фигура 192
Стъпка 3
Само за страна коктейли: Свалете държателя на
чаши за коктейли. Поставете го настрана, за да го
почистите по-късно заедно с всички останали
части.
Стъпка 8
Само за страна коктейли: Свалете линиите за
сироп от вратата на фризера, като повдигнете
държателите на клапаните за сироп и издърпате
клапаните от вратата право напред. Поставете
пробките в отворите за сироп. Спуснете надолу
фиксиращите щифтове, за да застопорите
пробките на отворите към вратата.
Стъпка 4
Свалете капака на бункера и смесителя.
Поставете ги в умивалника за измиване,
изплакване и дезинфекциране.
Модел C606
Стъпка 9
Повторете стъпки от 2 до 7 за страна сладолед
на фризера.
81
Процедури при експлоатация
Стъпка 4
Повтаряйте тази процедура като използвате
чиста топла вода, докато не започне да изтича
чиста вода.
Изплакване
Стъпка 1
Налейте два галона (7,6 литра) чиста студена
вода в бункера за смес на страна коктейли. С
помощта на бялата четка, предназначена за
целта, почистете бункера за смес, датчиците за
нивото на сместа и външната повърхност на
корпуса на водещия вал на смесителя. С помощта
на двустранната четка почистете входния отвор за
смес. (Вж. фигура 194.)
Стъпка 5
Повторете стъпки от 1 до 4 за страна сладолед
на фризера.
Почистване и дезинфекциране
Стъпка 1
Пригответе два галона (7,6 литра) одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Стъпка 2
Излейте почистващия разтвор в бункера и го
оставете да изтече в хладилния цилиндър.
Стъпка 3
С помощта на бялата четка, предназначена за
целта, почистете бункера за смес, датчиците за
нивото на сместа и външната повърхност на
корпуса на водещия вал на смесителя. С помощта
на двустранната четка почистете входния отвор за
смес.
Фигура 194
Забележка: Не чистете входния отвор за смес,
когато машината е в режим WASH (ИЗМИВАНЕ).
Стъпка 2
Поставете кофа под отвора на вратата за
подаване, натиснете символа WASH (ИЗМИВАНЕ)
. (Вж. фигура 195.)
Забележка: Не чистете входния отвор за смес,
когато машината е в режим WASH (ИЗМИВАНЕ).
Стъпка 4
Натиснете символа WASH (ИЗМИВАНЕ)
. Tова
ще накара почистващия разтвор в хладилния
цилиндър да влезе в контакт с всички негови
участъци.
Стъпка 5
Поставете празна кофа под отвора на вратата за
подаване.
Стъпка 6
Отворете клапана за подаване на вратата на
фризера и излейте целия разтвор.
Стъпка 7
След като от отвора на вратата за подаване
престане да изтича разтвор, затворете клапана за
подаване и натиснете символа WASH
(ИЗМИВАНЕ)
, за да отмените режима WASH
(ИЗМИВАНЕ). (Клапанът за подаване на страна
коктейли ще се затвори автоматично при
изключване на операция WASH (ИЗМИВАНЕ).)
Фигура 195
Стъпка 3
Отворетe клапана за подаване на вратата на
фризера. Излейте цялата вода за изплакване от
отвора на вратата за подаване, затворете клапана
за подаване, и натиснете символа WASH
(ИЗМИВАНЕ)
, за да отмените режима WASH
(ИЗМИВАНЕ). (Клапанът за подаване на страна
коктейли ще се затвори автоматично при
изключване на операция WASH (ИЗМИВАНЕ).)
Модел C606
Стъпка 8
Пригответе 2,5 галона (9,5 литра) одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион (например Kay-5®).
82
Процедури при експлоатация
Стъпка 9
Повторете стъпки от 2 до 7 с дезинфекционния
разтвор.
Стъпка 5
Свалете уплътнението от задвижващия вал.
Стъпка 10
Повторете стъпки от 1 до 8 за страна сладолед
на фризера.
Стъпка 6
Свалете О-пръстена на вратата на фризера,
предния лагер, фиксиращите щифтове и блока на
въртящия компонент от клапана за подаване.
Разглобяване - страна
коктейли
Свалете задвижвания въртящ елемент от клапана
за подаване като държите клапана за подаване и
същевревенно изтегляте задвижвания въртящ
елемент. Свалете уплътнението на вала на
въртящия компонент. (Вж. фигура 197.)
Забележка: Ако не свалите посочените по-долу
части за почистване с четка и смазване, ще
предизвикате повреда на на машината. Тези части
трябва да се свалят на всеки 14 дни, в противен
случай машината ще блокира и няма да работи.
Стъпка 1
Уверете се, че превключвателят на захранването
е в положение OFF (ИЗКЛ.). (Вж. фигура 196.)
Фигура 197
Стъпка 7
Свалете двата О-пръстена от клапана за
подаване.
Забележка: За да свалите О-пръстените,
използвайте чиста дезинфекцираща кърпичка, с
която да хванете О-пръстена. Натиснете навътре
и нагоре докато О-пръстена излезе от канала си. С
другата си ръка избутайте напред горната част на
О-пръстена; той ще излезе от канала и ще можете
лесно да го свалите. Ако трябва да свалите
няколко О-пръстена, винаги започвайте от задния.
Това ще позволи на сваляния О-пръстен да се
плъзне над предните пръстени без да падне в
отворените канали.
Фигура 196
Стъпка 2
Свалете пробките от отворите за сироп и
ограничителното капаче от долната част на отвора
на вратата за подаване.
Стъпка 3
Свалете ножа на въртящия компонент от долната
част на отвора на вратата за подаване, като
повдигнете фиксиращия пръстен на муфата на
вратата за подаване и изтеглите ножа надолу.
Стъпка 8
Свалете фиксиращия щифт, преходника на
входния отвор за смес, капачето на клапана,
набивката и буталото на помпата от цилиндъра на
помпата за коктейли. Свалете О-пръстена от
буталото и капачето на клапана.
Стъпка 4
Свалете стопорните винтове, вратата на фризера,
блока на бъркалката, задвижващия вал и
уплътнението му, както и скреперните остриета от
хладилния цилиндър.
Модел C606
Стъпка 9
Свалете задвижващия вал на помпата от
задвижващата втулка в задната стена на бункера
за смес. (Вж. фигура 198.)
83
Процедури при експлоатация
Фигура 199
Фигура 198
Стъпка 7
Свалете задвижващия вал на помпата от
задвижващата муфа, която се намира на задната
стена на бункера за смес. (Вж. фигура 200.)
Свалете двата малки О-пръстена и големия Опръстен от задвижващия вал на помпата.
Разглобяване - страна
сладолед
Забележка: Ако не свалите посочените по-долу
части за почистване с четка и смазване, ще
предизвикате повреда на на машината. Тези части
трябва да се свалят на всеки 14 дни, в противен
случай машината ще блокира и няма да работи.
Стъпка 1
Уверете се, че превключвателят на захранването
е в положение OFF (ИЗКЛ.).
Фигура 200
Стъпка 2
Свалете стопорните винтове, вратата на фризера,
бъркалката, скреперните остриета, и задвижващия
вал с уплътнението му от хладилния цилиндър.
Свалете двата малки О-пръстена и големия Опръстен от задвижващия вал на помпата.
Стъпка 8
Свалете предната тавичка за събиране на капки и
екрана за защита от пръски. Свалете черпаците от
двата контейнера за студени топинги.
Стъпка 3
Свалете скобите от скреперните остриета.
Стъпка 4
Свалете уплътнението на задвижващия вал.
Стъпка 9
Свалете дългия съд за събиране на капки от
предния панел. Поставете го в умивалника за
почистване. (Вж. фигура 201.)
Стъпка 5
От цилиндъра на помпата за сладолед свалете
фиксиращия щифт, преходника на входния отвор
за смес, капачето на клапана, набивката на
помпата и буталото. Свалете О-пръстена от
буталото и капачето на клапана.
Стъпка 6
Свалете уплътнението на вратата на фризера,
предния лагер, шарнирния палец, ръкохватката за
подаване и клапана за подаване. Свалете трите
О-пръстена от клапана за подаване.
Забележка: НЕ се опитвайте да свалите
звездообразния декоративен елемент от
вратата. Той е част от нея и НЕ е предназначен за
сваляне.
Модел C606
Фигура 201
84
Процедури при експлоатация
Изплакнете всички части с чиста топла вода
тавичка по тавичка, като не забравяте и самите
тавички.
Стъпка 10
Свалете двата къси съда за събиране на капки от
задния панел. Свалете двата съда за събиране на
капки с резба от левия и десния странични панели.
Поставете го в умивалника за почистване. (Вж.
фигура 202.)
Стъпка 3
Върнете се към фризера с малко количество
почистващ разтвор. С помощта на черната четка
почистете задните лагери на гърба на хладилните
цилиндри. (Вж. фигура 203.)
Фигура 202
Забележка: Ако съдовете за събиране на капки
са пълни с прекалено голямо количество смес,
това показва, че е необходимо да се сменят или
да се смажат уплътнението(ята) на задвижващия
вал или О-пръстена(ите).
Фигура 203
Стъпка 4
С помощта на черната четка почистете отворите
на задвижващата муфа на задната стена на
бункерите за смес. (Вж. фигура 204.)
Почистване с четка
Препоръчваме почистване с четка на всички части
от страна коктейли, а след това повтаряне на тези
стъпки (когато това е възможно) за почистване с
четка на всички части от страна сладолед. Ако
изпълните действията в тази последователност,
няма опасност да объркате частите или да ги
размените при сглобяването на следващата
сутрин. Поставяйте частите на съответните им
места в тавичката за части.
Стъпка 1
Напълнете умивалника с одобрен почистващ
разтвор с концентрация 100 части на милион
(например Kay-5® или Stera-Sheen®).
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И СПАЗВАЙТЕ
УКАЗАНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Фигура 204
Стъпка 5
С помощта на двустранната четка почистете
фитинга на линиите за сироп.
Стъпка 6
Напълнете умивалника с одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Уверете се, че всички четки, предоставени заедно
с фризера, са налице.
Стъпка 2
Почистете щателно с четка в почистващия разтвор
всички разглобени части и тавички за части, като
се уверите, че сте отстранили всички смазочни
материали и слоя смес. Не забравяйте да
почистите с четка всички повърхности и отвори,
особено отворите в компонентите на помпата и
малките отвори за сироп във вратата на фризера
от страна коктейли.
Модел C606
Стъпка 7
Дезинфекцирайте всички части в
дезинфекционния разтвор за не по-малко от 1
минута.
85
Процедури при експлоатация
Стъпка 8
Повторете стъпка 3, като използвате
дезинфекционен разтвор.
Стъпка 5
Натиснете символа CALIBRATION
(КАЛИБРИРАНЕ)
на контролния панел, за да
покажете опциите на менюто.
Стъпка 9
Поставете дезинфекцираните части върху чисти и
дезинфекцирани тавички за части.
Стъпка 6
Натиснете символа AUTO (АВТО)
, за да
преместите стрелката на SYRUP PRIME
(ЗАРЕЖДАНЕ НА СИРОП). Натиснете отново
символа CALIBRATION (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да
се покаже екранът SYRUP PRIME (ЗАРЕЖДАНЕ
НА СИРОП).
Стъпка 10
Избършете всички външни повърхности на
фризера с чиста дезинфекцираща кърпичка.
Стъпка 11
Повторете стъпки от 1 до 10 за страна сладолед
на фризера.
Стъпка 7
Натиснете символа FLAVOR SELECT (ИЗБОР НА
СИРОП)
, така че съответният клапан за сироп
да започне да подава почистващ разтвор през
линията за сироп.
Система за подаване на сироп
– планова техническа
поддръжка
Стъпка 8
Оставете почистващият разтвор да тече, докато
изтласка целия сироп от линията.
Стъпка 9
Когато в линията не остане сироп извадете
тръбата за подаване от почистващия разтвор и
оставете помпата да работи, докато линията за
сироп остане без течност. Натиснете символа
FLAVOR SELECT (ИЗБОР НА СИРОП)
, за да
спрете помпата.
Сваляне на тръбата на помпата за
сироп
Стъпка 1
Свалете подаващите тръби от контейнерите със
сироп. Избършете външната повърхност на
тръбите с чиста дезинфекцираща кърпичка.
Стъпка 10
Повторете стъпки от 3 до 9, като използвате
одобрен дезинфекционен разтвор с концентрация
100 части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
За система със сироп на пакети: Откачете
фитинга за сироп от всеки пакет.
Стъпка 2
Свалете контейнерите със сироп и тавичката на
капака на помпата.
Стъпка 11
Отворете помпата, като избутате шарнирния капак
нагоре. (Вижте стрелката на фигура 205.)
Стъпка 3
Поставете подаващите тръби в кофа с одобрен
почистващ разтвор с концентрация 100 части на
милион (например Kay-5® или Stera-Sheen®).
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И СПАЗВАЙТЕ
УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ. За да
избегнете замърсяване, покрийте контейнерите
със сироп с полиетиленово фолио.
За системи със сироп на пакети: Поставете
шланга за сироп със съединителния фитинг за
пакета в кофа с одобрен почистващ разтвор с
концентрация 100 части на милион (например Kay5® или Stera-Sheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА
ВОДА И СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА
НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Стъпка 4
Вдигнете фиксатора и свалете клапана за сироп
от вратата на фризера. Поставете клапана в кофа,
поставена под клапана за подаване.
Модел C606
Фигура 205
86
Процедури при експлоатация
Стъпка 4
Завъртете на ръка ролките на помпата, така че да
застанат в положение 10 и 2 часа.
Стъпка 12
Хванете тръбата на помпата за двата края и я
свалете от корпуса на помпата. (Вж. фигура 206.)
Стъпка 5
Поставете блока на тръбата в корпуса на помпата.
(Убедете се, че линиите за сироп са избутани през
задната част на отделението)
ШАРНИРЕН
КАПАК
Стъпка 6
Натиснете надолу горната част на помпата, за да
я затворите.
КОРПУС
НА
ПОМПАТА
СКОБА
Стъпка 7
Поставете на място тавичката на капака на
помпата и контейнерите със сироп.
ПРЪСТЕН
БЛОК НА
ТРЪБАТА
Стъпка 8
Заредете линиите за сироп.
Стъпка 9
Калибрирайте системата за подаване на сироп
съгласно инструкциите на стр. 70.
ФИТИНГ
ЛИНИЯ ЗА СИРОП
Фигура 206
ЛИНИЯ ЗА СИРОП
Стъпка 13
Свалете скобите от съответните пръстени.
Почистване и дезинфекциране на
линията за сироп
Стъпка 14
Свалете фитингита от тръбата на помпата
Монтиране на тръбата на помпата
Стъпка 1
Свалете подаващите тръби от контейнерите със
сироп. Избършете външната им повърхност с
чиста дезинфекцираща кърпичка.
Стъпка 1
Смажете О-пръстените на фитингите на линиите
за сироп с Taylor Lube HP.
За системи със сироп на пакети: Откачете всеки
пакет със сироп и почистете съединителния
фитинг на шланга с чиста дезинфекцираща
кърпичка.
Стъпка 2
Вземете два галона одобрен почистващ разтвор с
концентрация 100 части на милион (например Kay5® или Stera-Sheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА
ВОДА И СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА
НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Поставете подаващите
тръби в кофата.
О-ПРЪСТЕН
О-ПРЪСТЕН
За системи със сироп на пакети: Поставете
шланга за сироп със съединителния фитинг за
пакета в кофа с одобрен дезинфекционен разтвор
с концентрация 100 части на милион (например
Kay-5® или Stera-Sheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА
ВОДА И СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА
НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Фигура 207
Стъпка 2
Натиснете фитингите в новата тръба на помпата.
Стъпка 3
Поставете скобите в съответните пръстени.
Модел C606
87
Процедури при експлоатация
Стъпка 14
С помощта на чиста дезинфекцираща кърпичка,
избършете внимателно всички остатъци от сироп
от клапана с плоска глава.
Стъпка 3
Изправете фиксатора и свалете клапана за сироп
от вратата на фризера. Поставете клапана в кофа,
поставена под клапана за подаване.
Стъпка 4
Натиснете символа CALIBRATION
на контролния панел, за да
(КАЛИБРИРАНЕ)
покажете опциите на менюто.
Стъпка 15
Поставете клапана с плоска глава в накрайника на
фитинга за сироп,така че плоският му край да се
подравни с отворения процеп в накрайника на
фитинга за сироп.
Стъпка 5
Натиснете символа AUTO (АВТО)
за да
преместите стрелката на SYRUP PRIME
(ЗАРЕЖДАНЕ НА СИРОП). Натиснете отново
, за да
символа CALIBRATION (КАЛИБРИРАНЕ)
покажете екрана SYRUP PRIME (ЗАРЕЖДАНЕ НА
СИРОП).
Забележка: Заменете клапана с плоска глава, ако
е повреден или се е разтегнал извън процепа на
накрайника на фитинга за сироп. (Вж. фигура 149.)
Стъпка 6
Натиснете символа FLAVOR SELECT (ИЗБОР НА
, така че съответният клапан за сироп
СИРОП)
да започне да подава почистващ разтвор през
линията за сироп.
Стъпка 7
Оставете почистващият разтвор да тече, докато
изтласка целия сироп от линията.
Стъпка 8
Натиснете символа FLAVOR SELECT (ИЗБОР НА
СИРОП)
, за да спрете потока от почистващ
разтвор.
Стъпка 9
Повторете стъпки 2-8, като използвате одобрен
дезинфекционен разтвор с концентрация 100
части на милион (например Kay-5® или SteraSheen®). ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОПЛА ВОДА И
СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Фигура 208
Стъпка 16
Монтирайте накрайника на фитинга за сироп към
фитинга на линията за сироп. Затегнете на ръка
до упор.
Стъпка 10
Свалете накрайника на фитинга за сироп
отклапана за сироп, като завъртите капачето
обратно на часовниковата стрелка.
Забележка: При монтирането на накрайника на
фитинга за сироп към фитинга на линията за
сироп клапанът с плоска глава трябва да бъде
влажен. Дезинфекционният разтвор ще смаже
долната плоска повърхност и ще предотврати
изкривяването на клапана с плоска глава при
затягането на накрайника на фитинга за сироп.
Стъпка 11
Свалете клапана с плоска глава и О-пръстена от
накрайника на фитинг за сироп.
Стъпка 12
С помощта на белия край на двустранната четка
почистете вътрешната повърхност на накрайника
на фитинга за сироп и фитинга на линията за
сироп, за да отстраните всички останали частици.
Стъпка 13
С помощта на чаша за коктейл, напълнена с
одобрен дезинфекционен разтвор с концентрация
100 части на милион изплакнете щателно фитинга
на клапана за сироп.
Модел C606
88
Процедури при експлоатация
Стъпка 21
Поставете тези тръби в контейнерите със сироп.
Уверете се, че линиите за сироп съответстват на
сиропите.
Стъпка 17
Проверете дали клапанът с плоска глава е
поставен правилно в накрайника на фитинг за
сироп. Краят на клапана с плоска глава трябва да
бъде в една плоскост спрямо уплътнението на
линията за сироп. (Вж. фигура 150.)
За системи със сироп на пакети: Свържете
свързващия фитинг на пакета към съответния
сироп.
Стъпка 22
Натиснете символа CALIBRATION
на контролния панел, за да
(КАЛИБРИРАНЕ)
покажете опциите на менюто.
Стъпка 23
Натиснете символа AUTO (АВТО)
, за да
преместите стрелката на SYRUP PRIME
(ЗАРЕЖДАНЕ НА СИРОП). Натиснете отново
символа CALIBRATION (КАЛИБРИРАНЕ)
, за да
покажете екрана SYRUP PRIME (ЗАРЕЖДАНЕ НА
СИРОП).
Стъпка 24
Натиснете символа FLAVOR SELECT (ИЗБОР НА
, така че съответният клапан да
СИРОП)
започне да подава сироп.
Фигура 209
Ако това не е така, свалете накрайника на фитинга
за сироп и клапана с плоска глава, за да
монтирате отново последния. Напълнете чаша за
коктейл с дезинфекционен разтвор и изплакнете
накрайника на фитинга за сироп, за да намокрите
долната част на клапана с плоска глава.
Поставете отново накрайника на фитинга за сироп
върху фитинга на линията за сироп. Ако при
монирането на фитинга за сироп краят се изкриви,
заменете клапана с плоска глава.
Стъпка 25
Изчакайте сиропът да изтласка целия
дезинфекционен разтвор и въздух от линията.
Стъпка 26
Натиснете символа FLAVOR SELECT (ИЗБОР НА
СИРОП)
, за да спрете потока от сироп.
Стъпка 18
Поставете О-пръстена върху накрайник на фитинг
за сироп.
Стъпка 27
Смажете О-пръстена на накрайника на фитинга за
сироп. Монтирайте клапана за сироп във вратата
на страна коктейли. Застопорете клапана, като
свалите фиксатора надолу.
Стъпка 19
Повторете стъпки от 3 до 18 за всички сиропи.
Стъпка 28
Повторете стъпки от 20 до 27 за всички сиропи.
Стъпка 20
Извадете подаващите тръби от кофата с
дезинфекционен разтвор и изчакайте течността да
изтече от тях.
Стъпка 29
Почистете вътрешната повърхност на
отделението за сиропи с чиста дезинфекцираща
кърпичка. Напръскайте труднодостъпните
участъци с дезинфекционен разтвор.
Модел C606
89
Процедури при експлоатация
Раздел 7
Важно: Контролен списък на оператора
Почистване и дезинфекция
Периодично техническо
обслужване
ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ МЕСТНИТЕ
САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Заменяйте скреперните остриета, ако са
нащърбени или повредени. Преди да
монтирате блока на бъркалката, се уверете,
че скреперните остриета са поставени
правилно на спиралата.
Графиците за почистване и дезинфекциране се
определят в съответните изисквания на
държавните или местни регулаторни органи и
трябва стриктно да се спазват. При провеждане на
процедурите за почистване и дезинфекция
особено внимание трябва да се обърне на
следните правила.
2. Проверете задния лагер за признаци на
износване (прекомерно изтичане на смес в
задния съд за събиране на капки) и се
уверете, че той е почистен правилно.
3. Почиствайте задния лагер шестоъгълното
задвижващо гнездо, като използвате
отверка и платнена кърпа, така че там да не
се натрупват остатъци от смес и смазка.
ПОЧИСТВАНЕТО и ДЕЗИНФЕКЦИЯТА
ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ВЕДНЪЖ НА
ВСЕКИ ДВЕ СЕДМИЦИ.
4. Свалете О-пръстените и уплътненията, ако
са износени, скъсани или прекалено
хлабави и ги заменете с нови.
Отстраняване на бактериалното
замърсяване
5. Изпълнявайте всички процедури за
смазване, посочени в раздел “Сглобяване”.
1. Редовно почиствайте и дезинфекцирайте
щателно машината чрез пълно
разглобяване и почистване с четка.
6. Ако машината ви е с въздушно охлаждане,
проверявайте кондензаторите за
натрупване на замърсяване и прах.
Замърсените кондензатори намаляван
ехективността и капацитета на машината.
Кондензаторите трябва да се почистват
ежемесечно с мека четка. Използването на
отверки и други метални предмети за
почистване между пластините е забранено.
Забележка: Въздушните филтри на
машините, оборудвани с такива, трябва да
бъдат почиствани с прахосмукачка веднъж
месечно.
2. За пълно почистване използвайте всички
предоставени четки. Те са специално
предназначени за достигане на всички
места, през които преминава сместа.
3. Използвайте бялата четка с четина за
почистване на входния отвор на сместа,
който продължава надолу от бункера за
смес до задната част на хладилния
цилиндър.
4. Използвайте черната четка с четина за
щателно почистване на задния лагер,
разположен от обратната страна на
хладилния цилиндър и отвора на
задвижващата муфа в задната страна на
бункера за смес. Не забравяйте да
нанесете на четката обилно количество от
почистващия разтвор.
ВНИМАНИЕ: винаги изключвайте
електрозахранването преди почистване
на кондензатора. Неспазването на това
указание може да доведе до електрически
удар.
5. Приготвяйте правилно почистващия и
дезинфекционния разтвори. Четете и
спазвайте стриктно указанията на
етикетите. Прекалено концентрираният
разтвор може да предизвика повреда на
частите, а прекалено слабият не осигурява
необходимото почистване и дезинфакция.
7. Ако машината ви е с водно охлаждане,
проверее тръбите за вода за наличие на
прегъвания или течове. Прегъвания могат
да се получат при преместване на
машината напред и назад за почистване и
техническо обслужване. Замяната на
износените или напукани тръби за вода
трябва да се извършва само от
упълномощен дистрибутор на компанията
Taylor.
6. Температурата на сместа в бункера за смес
и в хладилната камера не трябва да
о
о
превишава 40 F. (4,4 C).
7. При процедурите за „Прекратяване на
експлоатацията” изваждайте сместа,
останала във фризера.
Модел C606
90
Процедури при експлоатация
Съхранение през зимата
Местният дистрибутор наTaylor може да изпълни
тази подготовка за съхранение през зимата
вместо вас.
Ако търговският пункт не работи през зимните
месеци, трябва да се погрижите за защита на
фризера чрез съответни предпазни мерки,
особено ако сградата ще бъде подложена на
въздействието на отрицателни температури.
Опаковайте подвижните части на фризера бъркалката, ножовете, задвижващия вал и вратата
на фризера - и ги поставете на безопасно и сухо
място. Можете да защитите частите с гумени
детайли и набивките, като ги увиете в хартия,
която не пропуска вода. Всички части трябва да
бъдат щателно почистени от засъхнали остатъци
от смес или смазка, които привличат мишки и
други вредители.
Изключете фризера от основния захранващ
източник, за да предотвратите потенциална
повреда на електрическите компоненти.
Изключете подаването на вода на фризерите с
водно охлаждане. Намалете натиска върху
пружината в клапана за водата. Като използвате
въздуха под налягане на изхода, издухайте цялото
количество вода, останало в кондензатора. Това е
изключително важно. Неспазването на тази
процедура може да доведе до сериозна и скъпо
струваща повреда на хладилната система.
Модел C606
Забележка: Препоръчва се източването на
водата при подготовката за съхранение през
зимата да се извършва от упълномощен техник, за
да се гарантира пълното отстраняване на водата.
По този начин машината ще бъде предпазена от
замръзване и счупване на частите.
91
Процедури при експлоатация
1.
На дисплея
се показва
съобщение
за мека
блокировка.
ПРОБЛЕМ
СТРАНА
КОКТЕЙЛИ
ВЕРОЯТНА
ПРИЧИНА
СТРАНА СЛАДОЛЕД
ВЕРОЯТНА
ПРИЧИНА
Модел C606
33
33
34
a. Определете причината за
неизправността. Отстранете я и
натиснете символа HEAT
(ТЕРМООБРАБОТКА), за да
започнете цикъл за
термообработка или WASH
(ИЗМИВАНЕ), така че след това
да разглобите машината и да я
почистите с четка.
б. Фризерът трябва да преминава
през цикъл HEAT
(ТЕРМООБРАБОТКА) на всеки
24 часа. Сега фризерът трябва
да бъде разглобен и почистен с
четка, или да се стартира
цикълът за термообработка.
в. Превключвателят на
захранването трябва да бъде в
положение ON (ВКЛ.). Сега
фризерът трябва да бъде
разглобен и почистен с четка,
или да се стартира цикълът за
термообработка.
г. Фризерът трябва да бъде в
режим AUTO (АВТО) или
STANDBY (ГОТОВНОСТ). Сега
фризерът трябва да бъде
разглобен и почистен с четка,
или да се стартира цикълът за
термообработка.
a. В оборудването е
възникнала грешка.
б. От последния цикъл HEAT
(ТЕРМООБРАБОТКА) са
изминали повече от 24
часа.
в. Превключвателят на
захранването е в
положение OFF (ИЗКЛ.).
г. Фризерът не е в режим
AUTO (АВТО) или
STANDBY (ГОТОВНОСТ) в
момента на програмираното
начало на цикъла за
термообработка.
34
СТР. ЗА
СПРАВКА
РЕШЕНИЕ
И ДВЕТЕ СТРАНИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
Раздел 8
Ръководство за откриване
на неизправности
92
Ръководство за откриване на неизправности
Модел C606
93
Ръководство за откриване на неизправности
2.
1.
На дисплея
се показва
съобщение
за твърда
блокировка.
На дисплея
се показва
съобщение
за мека
блокировка.
(Продължение)
ПРОБЛЕМ
СТРАНА КОКТЕЙЛИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
СТРАНА СЛАДОЛЕД
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
a. След като показанието
на брояча спадне на 1
ден, фризерът трябва да
бъде разглобен и
почистен с четка в срок
от 24 часа.
б. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
б. Отказ на термистора
на барабана или
бункера.
е. Смесителят трябва да
бъде почистен и
монтиран преди
началото на цикъла
HEAT
(ТЕРМООБРАБОТКА).
Сега фризерът трябва
да бъде разглобен и
почистен с четка, или да
се стартира цикълът за
термообработка.
е. Не е монтиран
смесител.
a. Интервалът за
почистване с четка е
превишен.
д. Нивото на сместа в
бункера за смес трябва
да бъде достатъчно
високо, за да покрива
лопатките на смесителя.
Сега фризерът трябва
да бъде разглобен и
почистен с четка, или да
се стартира цикълът за
термообработка.
РЕШЕНИЕ
д. Липса на смес.
И ДВЕТЕ СТРАНИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
---
33
61 / 64
СТР. ЗА
СПРАВКА
34
Модел C606
94
Ръководство за откриване на неизправности
3.
Не се
подава
продукт
ПРОБЛЕМ
и. На дисплея е
показано менюто,
бутоните за избор
на сироп не работят.
СТРАНА КОКТЕЙЛИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
СТРАНА СЛАДОЛЕД
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
54
70
и. Излезте от менюто, като
придвижите стрелката на
курсора до положение
“EXIT” (ИЗХОД) и
натиснете символа CAL
(КАЛИБРОВАНЕ). Така
ще възстановите
нормалните функции на
бутоните за управление.
---
---
з. Убедете се, че тръбата за
подаване или стопорният
пръстен са монтирани
правилно.
ж. Ръкохватката с топка
на помпата за смес е
счупена.
е. Входният отвор за
смес е замръзнал.
з. Тръбата за подаване
или стопорният
пръстен са монтирани
неправилно.
30
---
60
56
СТР. ЗА
СПРАВКА
59 / 60
д. Натиснете бутона за
нулиране на помпата.
Проверете дали
двигателят на помпата
работи при повдигане на
клапана за подаване.
е. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
ж. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
б. Поставете
превключвателя на
захранването в
положение ON (ВКЛ.). и
изберете AUTO (АВТО).
в. Изберете AUTO (АВТО) и
оставете машината да
завърши цикъла преди да
започнете подаване на
продукт.
г. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
a. Добавете смес в бункера.
Върнете машината в
режим AUTO (АВТО).
РЕШЕНИЕ
д. Двигателят на помпата
не работи в режим
AUTO (АВТО).
г. Двигателят на
бъркалката се е
изключил поради
нулиране, появява се
съобщение BEATER
OVERLOAD
(ПРЕТОВАРВАНЕ НА
БЪРКАЛКАТА).
в. Машината не е в
режим AUTO (АВТО).
б. Превключвателят на
захранването е в
положение OFF
(ИЗКЛ.).
И ДВЕТЕ СТРАНИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
a. Количеството на
сместа е
недостатъчно. Свети
индикаторът MIX OUT
(ЛИПСА НА СМЕС).
Модел C606
95
Ръководство за откриване на неизправности
Продуктът е
прекалено
гъст.
Продуктът е
прекалено
течен.
4.
5.
Не се
подава
продукт.
(Продължен
ие)
3.
ПРОБЛЕМ
a. Количеството на сиропа
е прекалено малко - 1
течна унция (30 ml) за 5
секунди. При сироп за
коктейли с тройна
гъстота: 1 унция (30 мл)
± 1/8 унция (4 мл) за 7
секунди.
a. Количеството на сиропа
е прекалено голямо - 1
течна унция (30 ml) за 5
секунди. При сироп за
коктейли с тройна
гъстота: 1 унция (30 мл)
±1 1/8 унция (4 мл) за 7
секунди.
й. Клапанът за подаване не
се отваря.
СТРАНА КОКТЕЙЛИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
б. Скоростта на
подаване е
прекалено висока.
СТРАНА СЛАДОЛЕД
ВЕРОЯТНА
ПРИЧИНА
70
70
a. Калибрирайте сиропите.
б. Регулирайте скоростта на
подаване до стойност от 5
дo 7,5 унции (от 142 дo
213 г) продукт според
теглото му за 10 секунди.
52
---
---
б. Изпразнете хладилния
цилиндър и заредете
отново машината
в. Следвайте внимателно
указанията за процедурите
за сглобяване.
г. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
д. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
в. Неправилно сглобена
помпа за наситена с
въздух смес.
г. Регулировката за
гъстота е настроена
на стойност за много
ниска температура.
д. Входният отвор за
смес е замръзнал.
59 / 60
70
47
й. При монтиране на вратата
на фризера клапанът за
подаване не е бил
подравнен със скобата на
задействащия механизъм.
Монтирайте отново, като го
подравните правилно.
a. Калибрирайте сиропите.
Проверете дали
контейнерите за сироп не
са празни.
СТР. ЗА
СПРАВКА
РЕШЕНИЕ
б. Неправилно зареден
хладилен цилиндър.
И ДВЕТЕ СТРАНИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
Модел C606
96
Ръководство за откриване на неизправности
Датчиците за
намаляваща
смес и за
липса на смес
не работят.
8.
a. Долният О-пръстен на
клапана за подаване е
смазан неправилно
или износен.
a. Натрупване на млечен
камък в бункера.
a. Температурата на
бункера е извън
регулировъчния
диапазон.
в. Температурата на
бункера е извън
регулировъчния
диапазон.
б. Не е монтиран
смесител.
a. Капакът на бункера не
е поставен правилно.
И ДВЕТЕ СТРАНИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
11. Прекалено
голямо
изтичане на
смес от
долната част
на отвора за
подаване на
вратата.
СТРАНА СЛАДОЛЕД
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
a. Горният О-пръстен на
клапана за подаване е
смазан неправилно
или износен.
б. Уплътнението на
вала на въртящия
компонент липсва
или е износено.
a. Неправилно
смазване на вала
или уплътнението
на въртящия
компонент.
СТРАНА КОКТЕЙЛИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
10. В горната
част на
вратата на
фризера се
натрупва
продукт.
В горната
част на
клапана за
подаване се
натрупва
продукт.
Сместа в
бункера е
прекалено
студена.
7.
9.
Сместа в
бункера е
прекалено
топла.
6.
ПРОБЛЕМ
60
a. Почистете и
дезинфекцирайте капака на
бункера; поставете го
правилно.
б. Почистете и
дезинфекцирайте
смесителя, монтирайте го.
в. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
45
45 / 50
45 / 50
б. Поставете или сменете
уплътнението на вала на
въртящия компонент.
a. Смажете правилно или
сменете О-пръстена.
a. Смажете правилно или
сменете О-пръстена.
45
84
a. Почистете щателно
бункерите.
a. Нанесете смазка по
указания начин.
---
a. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
---
57 / 59
СТР. ЗА
СПРАВКА
РЕШЕНИЕ
Модел C606
97
Ръководство за откриване на неизправности
13.
Задвиж
ващият вал
е заклещен
в
задвижваща
та муфа.
12. Прекалено
голямо
изтичане на
смес в
дългия съд
за събиране
на капки.
ПРОБЛЕМ
СТРАНА КОКТЕЙЛИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
СТРАНА СЛАДОЛЕД
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
44 / 48
---
---
в. Смажете правилно.
г. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
д. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
е. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
в. Неподходящо
смазване на
задвижващия вал.
г. Задвижващият вал е
блокът на бъркалката
работят в посока
напред.
д. Износване на задния
лагер.
---
---
a. Почиствайте редовно с
четка зоната на задния
лагер.
б. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
в. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
a. Натрупване на смес и
смазка върху
задвижващата муфа.
б. Ъглите на
задвижващия вал, на
задвижващата муфа
или и на двете части
са се изтрили.
в. Разцентровка на
редуктора.
84
---
44 / 48
б. Монтирайте правилно.
б. Уплътнението е
монтирано на
задвижващия вал
отвътре навън.
е. Разцентровка на
редуктора.
44 / 48
СТР. ЗА
СПРАВКА
a. Смажете правилно или
сменете уплътнението.
РЕШЕНИЕ
a. Уплътнението на
задвижващия вал е
неправилно поставено
или износено.
И ДВЕТЕ СТРАНИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
Модел C606
98
Ръководство за откриване на неизправности
16. При
включване
на
захранванет
о
контролният
панел не
работи.
15. При
подаване на
продукта се
чува
свистене.
14. Има
драскотини
върху
стените на
хладилния
цилиндър.
ПРОБЛЕМ
a. Липсващ или
износен преден
лагер.
СТРАНА КОКТЕЙЛИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
51
45 / 49
45 / 49
--51
в. Смяна на вратата на
фризера.
г. Смяна на блока на
бъркалката.
д. Смяна на блока на
бъркалката.
е. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
a. Регулирайте скоростта на
подаване до стойност от 5
дo 7,5 унции (от 142 дo
213 г) продукт според
теглото му за 10 секунди.
б. Осъществете сглобяването
и смазването съгласно
указанията в това
ръководство.
в. Излейте продукта от
хладилния цилиндър и
заредете машината отново.
г. Счупени щифтове на
бъркалката.
д. Огънат блок на
бъркалката.
е. Разцентровка на
редуктора.
в. Счупен направляващ
прът на вратата на
фризера.
---
---
a. Включете щепсела в
контакта.
б. Включете прекъсвача или
сменете предпазителя.
б. Прекъсвачът на
веригата се е
задействал или е
изгорял предпазител.
59 / 60
a. Машината не е
включена към
захранването.
в. Хладилният цилиндър
не е зареден
правилно.
52
50 / 51
б. Монтиране или смяна на
предния лагер и
накрайниците на
бъркалката.
б. Липсващи или
износени преден лагер
и накрайници на
бъркалката.
б. Неправилно сглобена
помпа.
47
a. Монтиране или смяна на
предния лагер.
a. Скоростта на
подаване е прекалено
висока.
СТР. ЗА
СПРАВКА
И ДВЕТЕ СТРАНИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
СТРАНА СЛАДОЛЕД
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
Модел C606
99
Ръководство за откриване на неизправности
32
в. Изчакайте приключването
на цикъла за
термообработка.
г. Излезте от менюто, като
придвижите стрелката на
курсора до положение
“EXIT” (ИЗХОД) и натиснете
символа CAL
(КАЛИБРОВАНЕ). Така ще
възстановите нормалните
функции на бутоните за
управление.
д. Повторете монтажа, като
извършите правилно
подравняването. При
монтиране на вратата на
фризера затегнете
стопорните винтове в
шахматен ред.
в. Извършва се цикъл
за термообработка.
45
---
е. Смажете клапана за
подаване и О-пръстена.
ж. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
ж. Блокът на
задействащия
механизъм на
страна коктейли е
разцентрован или не
функционира
правилно.
47
е. Клапанът за
подаване не е
смазан.
д. При монтирането на
вратата на фризера
клапанът за
подаване не е
подравнен спрямо
скобата на
задвижващия
механизъм.
70
39
б. Отменете режим STANDBY
(ГОТОВНОСТ).
б. Страна коктейли
работи в режим
STANDBY
(ГОТОВНОСТ).
г. На дисплея е
показано менюто и
затова бутоните за
избор на сироп не
работят.
34
a. Поставете превключвателя
на захранването в
положение ON (ВКЛ.).
a. Превключвателят на
захранването е
изключен.
17. Клапанът за
подаване не
се отваря.
И ДВЕТЕ СТРАНИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
СТР. ЗА
СПРАВКА
СТРАНА СЛАДОЛЕД
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
СТРАНА КОКТЕЙЛИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
ПРОБЛЕМ
Модел C606
100
Ръководство за откриване на неизправности
19.
Смесит
елната
помпа не
работи в
режим
PUMP
(ПОМПА).
е. Блокът на
задействащия
механизъм на
страна коктейли е
разцентрован или не
функционира
правилно.
a. Двигателят на помпата
не работи.
---
г. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването, който да
провери положението на
муфата на задвижващия
компонент в двигателя.
г. При повдигане на
клапана за подаване
ножът на въртящия
компонент се е
откачил от
задвижващия
въртящ компонент.
a. Натиснете бутона за
нулиране на помпата.
30
---
---
45
в. Смажете вала на въртящия
компонент.
в. Валът на въртящия
компонент не е
смазан.
д. Проверете дали
температурата на продукта
е в нормата. (Вижте
проблема “Продуктът е
прекалено гъст.” на стр. 94.)
е. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
45
б. Смажете клапана за
подаване и О-пръстена..
б. Клапанът за
подаване не е
смазан.
д. Продуктът е
прекалено гъст.
47
a. Повторете монтажа, като
извършите правилно
подравняването. При
монтиране на вратата на
фризера затегнете
стопорните винтове в
шахматен ред.
a. При монтирането на
вратата на фризера
клапанът за
подаване не е
подравнен спрямо
скобата на
задвижващия
механизъм.
18. Клапанът за
подаване не
се затваря.
И ДВЕТЕ СТРАНИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
СТР. ЗА
СПРАВКА
СТРАНА СЛАДОЛЕД
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
СТРАНА КОКТЕЙЛИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
ПРОБЛЕМ
Модел l C606
101
Ръководство за откриване на неизправности
21. Не може да
се направи
калибриран
е на даден
сироп или
при
калибриран
ето се
получават
противореч
и-ви
показания.
20.Смесителнат
а помпа
работи
непрекъсна
то в режим
AUTO
(АВТО).
ПРОБЛЕМ
г. Проверете системата за
подаване на сироп за
наличие на изтичане
д. Проверете съответствието
на цветовете на тръбата за
подаване на сироп и
капачето със съответния
контейнер за сироп.
Уверете се, че тръбата е
свързана правилно.
е. Почистете фитинга на
линията за подаване на
сироп.
г. Изтичане на сироп.
ж. Тръбата за
подаване е
притисната или
прегъната
е. Фитингът на линията
за сироп на
свързването с
вратата на фризера
е запушен.
д. Линиите за
подаване на сироп
не съответстват на
типа на сиропа или
не са свързани
правилно.
ж. Прекарайте линията за
подаване на сироп така, че
да няма притискане или
прегъване.
72
б. Изчакайте сиропа да се
стопли, преди да го
използвате.
Забележка: Не
замразявайте сиропа.
Съхранявайте контейнерите
за смяна близо до
машината за коктейли, така
че температурата на сиропа
да се стабилизира преди
използването му.
в. Разклатете добре преди
употреба.
б. Температурата на
сиропа е прекалено
ниска.
72
72
88
---
72
85
a. Поставете на място
тръбата на помпата.
a. Тръбата на помпата
е паднала.
в. Гъст сироп на
дъното на
контейнера.
60
a. Клапанът за подаване
не е затворен докрай.
a. Вдигнете ръкохватката за
подаване, за да затворите
докрай клапана за
подаване.
И ДВЕТЕ СТРАНИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
СТР. ЗА
СПРАВКА
СТРАНА СЛАДОЛЕД
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
СТРАНА КОКТЕЙЛИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
Модел C606
102
Ръководство за откриване на неизправности
23. Валът на
въртящия
компонент
не се върти
и не смесва
сместа и
сиропа.
22. След
подаването
на коктейл
сиропът
продължава
да тече.
з. Линията за
подаване на сироп е
запушена напълно
или частично.
21. Не може да
се направи
калибриран
е на даден
сироп или
при
калибриран
е-то се
получават
противореч
и-ви
показания.
(Продължение)
в. Оставете двигателя на
въртящия компонент да
изстине. Проверете
смазването на вала на
въртящия компонент.
45
---
в. Двигателят на
въртящия компонент
е изключен поради
термично
претоварване.
б. В бързо
изключващото
съединение на
муфата липсва
шплент.
б. Клапанът с плоска
глава е повреден.
---
72
86
a. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
б. Свържете се с
упълномощен техник по
обслужването.
a. Следвайте процедурата за
зареждане на сироп.
86
з. Промийте и
дезинфекцирайте линиите
за сироп. Почиствайте
ежеседмично линията за
сироп. Не включвайте към
вратата късата линия за
сироп, ако тя не е заредена
със сироп.
и. Изпълнете процедурата за
зареждане на линията за
сироп, за да отстраните
въздуха от нея.
й. Смажете О-пръстените на
фитинга на тръбата на
помпата. Проверете
входната линия за наличие
на изтичане.
72
СТР. ЗА
СПРАВКА
РЕШЕНИЕ
a. Гъвкавата муфа е
повредена.
И ДВЕТЕ СТРАНИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
87
СТРАНА СЛАДОЛЕД
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
б. Свалете входния фитинг за
сироп и го почистете.
Сменете клапана с плоска
глава.
a. В линията за
подаване на сироп
има въздух.
й. Линията за
подаване на въздух
към помпата не
издържа
зареждането на
сироп.
и. В линията за
подаване на сироп
има въздух.
СТРАНА КОКТЕЙЛИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
ПРОБЛЕМ
Модел C606
103
Ръководство за откриване на неизправности
24.Сиропените
топинги не
са горещи.
ПРОБЛЕМ
СТРАНА КОКТЕЙЛИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
в. Водата не е
достатъчно гореща.
б. В резервоара за
топинг няма вода.
a. Нагревателите на
топингите не са
включени.
СТРАНА СЛАДОЛЕД
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
И ДВЕТЕ СТРАНИ
ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА
в. С помощта на термометър
проверете температурата
на водата в резервоара за
топинг. Тя трябва да бъде
140о F (60о C).
65
a. Натиснете символите на
нагревателите на
топингите. Когато
нагревателите са включени,
те трябва да светят
б. Напълнете до
маркировката.
---
65
СТР. ЗА
СПРАВКА
РЕШЕНИЕ
Раздел 9
График за замяна на частите
ОПИСАНИЕ НА ЧАСТТА
НА ВСЕКИ 3
МЕСЕЦА
НА ВСЕКИ 6 МЕСЕЦА
ЕЖЕГОДНО
X
Скреперно острие – страна коктейли
Скреперно острие – страна сладолед
X
Уплътнение на задвижващия вал
X
O-пръстен на вратата на фризера –
страна коктейли
X
O-пръстен на вратата на фризера –
страна сладолед
X
Преден лагер
X
Накрайници на предния лагер - страна
сладолед
X
O-пръстен на подаващия клапан
X
Уплътнение на вала на въртящия
компонент - страна коктейли
X
Ограничително капаче- страна коктейли
X
O-пръстен на тръбата за подаване на
смес
X
O-пръстен на помпата
X
Набивка на клапана на помпата
X
Стопорен пръстен на тръбата за
подаване на смес
X
O-пръстен на задвижващия вал на
помпата
X
Клапан за сироп с клатеща се глава
X
Тръби на перисталтичната помпа
Проверете и при необходимост заменете
Бяла четка от четина, 3 инча x 7 инча
Проверете и при необходимост заменете
Като минимум
Бяла четка от четина, 3 инча x 1/2 инча
Проверете и при необходимост заменете
Като минимум
Бяла четка от четина, 1-1/2 инча x 3 инча
Проверете и при необходимост заменете
Като минимум
Бяла четка от четина, 1 инч x 2 инча
Проверете и при необходимост заменете
Като минимум
Черна четка от четина, 1 инч x 2 инча
Проверете и при необходимост заменете
Като минимум
Двустранна четка
Проверете и при необходимост заменете
Като минимум
Жълта четка от четина
Проверете и при необходимост заменете
Като минимум
Комплект четки (3)
Проверете и при необходимост заменете
Като минимум
Модел C606
104
График за замяна на частите
Раздел 10
Обяснение на
гаранционните условия
Части от клас 103
Части от клас 512
Гаранцията за части от клас 103, монтирани в
ново оборудване, е една година от датата на
първоначалния монтаж на оборудването, а
гаранцията за сменени части е три месеца.
Гаранцията за части от клас 512, монтирани в
ново оборудване, е пет години от датата на
първоначалния монтаж на оборудването, а
гаранцията за сменени части е дванадесет
месеца.
Части от клас 212
Части от клас 000
Гаранцията за части от клас 212, монтирани в
ново оборудване, е две години от датата на
първоначалния монтаж на оборудването, а
гаранцията за сменени части е дванадесет
месеца.
Частите от клас 000 се считат за износващи
се елементи – за тях няма гаранция.
Части от клас ***
Вижте обяснението на гаранционните условия
на гърба на контролната карта.
ВНИМАНИЕ: Гаранцията е валидна, само ако необходимото сервизно обслужване е
извършено от упълномощен техник по обслужването на компанията Taylor.
Забележка: Компанията Taylor си запазва правото на отказ от изпълнение на гаранционните
задължения по отношение на цялото оборудване или отделни части, ако в машината се
използва неодобрен хладилен агент, ако в системата са направени промени, които не са
препоръчани от производителя, или ако бъде установено, че повредата е причинена от
небрежно отношение или неправилно използване.
Модел C606
105
Обяснение на гаранционните условия
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising