Taylor | Model C723 | Owner Manual | Taylor Model C723 Instrukcja obsługi

Taylor Model C723 Instrukcja obsługi
Model C723
Zamrażarka do lodów
Przetłumaczono z oryginalnej instrukcji obsługi
069127PLM
18/03/11 (Pierwsza publikacja)
(Uaktualnienie – 4/3/12).
Wypełnij tę stronę, aby mieć łatwy dostęp do wymaganych informacji:
Dystrybutor Taylora:
Adres:
Nr telefonu:
Serwis:
Części:
Data instalacji:
Informacje na tabliczce znamionowej:
Numer modelu:
Numer seryjny:
Dane elektryczne: Napięcie
Częstotliwość
Liczba faz
Maksymalna moc bezpieczników:
A
Maksymalny prąd przewodów:
A
© Marzec 2011 r., Taylor
Wszelkie prawa zastrzeżone.
069127PLM
Słowo Taylor i symbol korony to znaki
towarowe zastrzeżone w Stanach
Zjednoczonych i pewnych innych krajach
Taylor Company
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072
Spis treści
Rozdział 1
Informacje dla instalatora ...............................................................
1
Bezpieczeństwo Instalatora ..................................................................................
Przygotowanie miejsca instalacji...........................................................................
Maszyny chłodzone powietrzem ...........................................................................
Instalacje obiegu wody (tylko dla maszyn chłodzonych wodą) .............................
Połączenia elektryczne .........................................................................................
Kierunek obrotów ubijaka ......................................................................................
Opcjonalne wózki ..................................................................................................
Czynnik chłodniczy ...............................................................................................
1
1
1
2
2
3
3
3
Rozdział 2
Informacje dla operatora .................................................................
4
Rozdział 3
Bezpieczeństwo ...............................................................................
5
Rozdział 4
Identyfikacja części dla operatora .................................................
7
Model C723 ..........................................................................................................
Model C723 – Wyposażony fabrycznie w mieszadło ............................................
Model C723 - Zestaw pokrywy i ubijaka................................................................
Opcjonalne wózki ..................................................................................................
Elementy wyposażenia .........................................................................................
Szczotki ................................................................................................................
7
9
10
11
12
13
Rozdział 5
Ważne dla operatora........................................................................ 14
Definicje symboli ................................................................................................... 15
Opis ekranu operatora .......................................................................................... 17
Menu Menedżera .................................................................................................. 18
Rozdział 6
Procedury związane z obsługą ....................................................... 24
Składanie .............................................................................................................. 24
Odkażanie ............................................................................................................. 29
Model C723
Spis treści
Spis treści - str. 2
Zalewanie .............................................................................................................
Ręczne czyszczenie szczotkami ...........................................................................
Usuwanie produktu z cylindra mrożącego ............................................................
Płukanie ................................................................................................................
Czyszczenie zasobnika .........................................................................................
Demontaż .............................................................................................................
Czyszczenie szczotkami .......................................................................................
Rozdział 7
30
31
31
32
32
33
33
Ważne: Lista kontrolna dla operatora ............................................ 34
Podczas czyszczenia i odkażania .........................................................................
Diagnostyka poziomu bakterii ...............................................................................
Regularne przeglądy maszyny ..............................................................................
Przechowywanie zimą ..........................................................................................
34
34
34
35
Rozdział 8
Wykrywanie i usuwanie usterek ..................................................... 36
Rozdział 9
Częstotliwość wymiany części ....................................................... 39
Uwaga: Dzięki ciągle prowadzonym badaniom możliwe jest stałe udoskonalanie
urządzeń, dlatego zastrzega się niniejszym możliwość wprowadzania zmian do
podanych w tej instrukcji informacji, bez zawiadamiania o tym użytkowników tych
urządzeń.
Uwaga: Tylko instrukcje opublikowane przez producenta lub ich autoryzowane
tłumaczenia uznaje się na oryginalny zestaw instrukcji.
© Marzec 2011 r., Taylor (Pierwsza publikacja)
Uaktualnienie – kwiecień 2012
Wszelkie prawa zastrzeżone.
069127PLM
Słowo Taylor i symbol korony to znaki
towarowe zastrzeżone w Stanach
Zjednoczonych i pewnych innych krajach
Model C723
Taylor Company
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072
Spis treści
Rozdział 1
Informacje dla instalatora
W tym rozdziale zamieszczono ogólne zalecenia
dotyczące instalacji. Szczegółowe instrukcje
dotyczące instalacji zamieszczono na karcie
kontrolnej.
W maszynie jest wiele ostrych krawędzi,
które mogą powodować poważne urazy.
Bezpieczeństwo Instalatora
Przygotowanie miejsca instalacji
We wszystkich krajach maszyny te powinny
być instalowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami lokalnymi. Wszelkie pytania należy
kierować do odpowiednich miejscowych władz.
Podczas instalacji i serwisowania maszyn firmy
Taylor należy zapewnić przestrzeganie
podstawowych zasad bezpieczeństwa.




Maszyny chłodzone powietrzem
Instalację i naprawę tych maszyn powinien
wykonywać jedynie przedstawiciel
autoryzowanego serwisu firmy Taylor.
Personel autoryzowanego serwisu powinien
postępować zgodnie z normą OSHA
29CFRI910.147 albo odpowiednimi
lokalnymi przepisami dotyczącymi
przemysłowych procedur odcinania i
oznaczania źródeł energii przed
rozpoczęciem instalacji lub naprawy.
Autoryzowany personel serwisu musi
zapewnić i stosować odpowiednie środki
ochrony osobistej podczas instalacji i
serwisu.
Autoryzowany personel serwisu musi zdjąć
całą biżuterię metalową, pierścionki i zegarki
przed rozpoczęciem pracy ze sprzętem
elektrycznym.
Przed wykonywaniem jakichkolwiek napraw
muszą być odłączone wszystkie źródła zasilania
sieciowego zamrażarki. Niezastosowanie się do tych
wskazówek może spowodować obrażenia lub śmierć
spowodowaną wstrząsem elektrycznym, czy też
kontaktem z niebezpiecznymi częściami ruchomymi;
może również pogorszyć parametry pracy maszyny
lub uszkodzić ją.
Uwaga: Wszelkie naprawy musi wykonywać
upoważniony technik serwisu firmy Taylor.
Model C723
Uważnie obejrzeć miejsce na instalację urządzenia
przed wyjęciem go ze skrzyni. Upewnić się, że
usunięto wszelkie potencjalne niebezpieczeństwa
dla użytkownika i urządzenia.
1
Model C723 chłodzony powietrzem musi być tak
ustawiony, aby po lewej i prawej stronie istniała
wolna przestrzeń minimum 6 cali (15,2 cm), a za nią
0 cali/cm. W modelu C723 wylot powietrza znajduje
się u góry urządzenia; należy pozostawić minimum 6
cali (15,2 cm) po lewej stronie, a 0 cali/cm po prawej
stronie i z tyłu.
Zapewni to przepływu odpowiedniej ilości powietrza
przez skraplacz. Jeżeli swobodna przestrzeń
dookoła urządzenia będzie zbyt mała, wydajność
mrożenia urządzenia zmniejszy się, a nawet może
dojść do trwałego uszkodzenia sprężarki.
Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach: Ta
maszyna jest przeznaczona do pracy w
pomieszczeniach, w typowej temperaturze otoczenia
21_24_C. Zamrażarka ta może działać w wysokich
temperaturach otoczenia, do 40_C, przy
zmniejszonej wydajności.
NIE WOLNO instalować tej maszyny w
miejscu, gdzie może być stosowany strumień wody
pod wysokim ciśnieniem. NIE WOLNO płukać lub
czyścić maszyny strumieniem wody pod wysokim
ciśnieniem. Ignorowanie tego zalecenia może być
przyczyną śmiertelnego porażenia prądem
elektrycznym.
Informacje dla instalatora
niebezpieczeństwami związanymi z obsługą
urządzeń elektrycznych. Przepisy te zawierają
zasady uznane za niezbędne dla zachowania
bezpieczeństwa. We wszystkich innych krajach
maszyny te powinny być instalowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami. W ich sprawie należy
kontaktować się z odpowiednimi jednostkami
nadzoru.
Maszyna musi być ustawiona na płaskiej,
równej powierzchni, aby nie dopuścić do jej
przewrócenia. Przy przesuwaniu maszyny należy
zawsze zastosować najdalej idące środki
ostrożności. Do bezpiecznego przesuwania tej
maszyny potrzebne są co najmniej dwie osoby.
Ignorowanie tego zalecenia może być przyczyną
urazów ciała lub uszkodzenia wyposażenia.
PRZESTRZEGAJ MIEJSCOWYCH
PRZEPISÓW ELEKTRYCZNYCH
Usunąć skrzynię zabezpieczającą i obejrzeć
maszynę pod kątem możliwych uszkodzeń. Zgłosić
wszelkie uszkodzenia dystrybutorowi firmy Taylor.
Każda maszyna wymaga odrębnego zasilania
elektrycznego dla każdej tabliczki znamionowej na
maszynie. Należy więc dokładnie sprawdzić dane
podane na tej tabliczce (tabliczkach), a dotyczące
ochrony odnogi instalacji przed przeciążeniem,
obciążalności prądowej i innych parametrów
elektrycznych. Wewnątrz puszki elektrycznej
znajduje się schemat montażowy połączeń
elektrycznych, z którego zawsze należy korzystać
przy podłączaniu do prądu.
Ta maszyna jest wyprodukowana w USA i wymiary
jej części są podane w systemie anglosaskim.
Wszystkie przeliczenia na system metryczny mają
charakter przybliżenia i nie oddają rzeczywistych
wymiarów.
Instalacje obiegu wody (tylko
maszyny chłodzone wodą)
Konieczne jest zapewnienie dopływu dostatecznej
ilości zimnej wody, przewodem z ręcznym zaworem
odcinającym. Od spodu podstawy albo po prawej
stronie znajdują się dwa złącza 3/8 cala I.P.S.,
ułatwiające podłączenie rurek doprowadzających i
odprowadzających wodę. Do urządzenia należy
podłączyć rurki z wodą o średnicy wewnętrznej 1/2
cala/ 12,7 mm. (Zalecane są rurki giętkie, jeżeli
zezwalają na to przepisy lokalne). W zależności od
właściwości wody z lokalnych wodociągów, zaleca
się ewentualnie zamontowanie sitka do wody, by nie
dopuścić do zatykania się automatycznego zaworu
wody. Dostępne jest tylko pojedyncze wodne złącze
wlotowe (in) i wylotowe (out). NIE WOLNO
instalować ręcznego zaworu zamykającego na
przewodzie odprowadzającym wodę z maszyny
(out)! Przepływ wody musi odbyć się zawsze w
następującym kierunku: najpierw przez
automatyczny zawór wody, następnie przez
skraplacz i wreszcie do ujścia typu otwartego (kratka
kanalizacyjna) z syfonem.
Urządzenie zapobiegające przepływowi
wstecznemu jest wymagane po stronie złącza
doprowadzającego wodę. Prawidłową konfigurację
należy ustalić na podstawie krajowych, regionalnych
i lokalnych przepisów.
NIE WOLNO instalować w tej maszynie
bezpieczników o mocy większej niż podane na
tabliczce znamionowej. Niestosowanie się do tego
wymogu może spowodować śmiertelne porażenie
prądem elektrycznym lub uszkodzenie całego
urządzenia.
Maszyna jest wyposażona w równonapięciowy
zaczep uziemienia. Autoryzowany instalator musi
podłączyć ten zaczep od tyłu do ramy maszyny.
Miejsce instalacji oznaczone jest symbolem
połączenia równonapięciowego (5021 w normie IEC
60417-1) na zdejmowanym panelu, jak również na
ramie maszyny.
Urządzenia stacjonarne, niewyposażone w
przewód zasilania z wtyczką lub inny element
pozwalający na odłączanie maszyny od źródła
zasilania muszą mieć urządzenie odcinające
wszystkie bieguny zasilania o odstępie styków co
najmniej 3 mm zamontowane na instalacji
zewnętrznej.
Połączenia elektryczne
W Stanach Zjednoczonych urządzenie to ma być
zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami
elektrycznymi (NEC), ANSI/NFPA 70-1987. Celem
przepisów NEC jest zapewnienie praktycznych
środków ochrony personelu i sprzętu przed
Model C723
PRZESTROGA: URZĄDZENIE MUSI BYĆ
ODPOWIEDNIO UZIEMIONE. IGNOROWANIE
TEGO ZALECENIA GROZI PORAŻENIEM
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
Urządzenia podłączone na stałe do sieci
elektrycznej, których prąd upływu może przekraczać
2
Informacje dla instalatora
10 mA, szczególnie jeżeli są odłączone lub długo
nieużywane, a także podczas początkowej instalacji,
powinny być wyposażone w urządzenia ochronne,
takie jak gniazda GFI, dla ochrony przed upływem
prądu. Autoryzowany personel musi zainstalować
takie urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami.
Przewody zasilania stosowane do tego
urządzenia powinny być olejoodporne, osłonięte i
elastyczne, nie lżejsze niż typowy przewód
polichloroprenowy lub jego odpowiednik pokryty
elastomerem sztucznym (Symbol kodu 60245 IEC
57) zainstalowany z odpowiednim zamocowaniem w
celu odciążenia żył przewodzących od naprężeń, w
tym skręcania, przy przyłączeniach oraz ochrony
izolacji żył przewodzących od przecierania.
Kierunek obrotów ubijaka
WAŻNE! Ze względów bezpieczeństwa
zamrażarka musi być przyśrubowana do wózka
wszystkimi 4 śrubami. Ignorowanie tego zalecenia
może być przyczyną urazów ciała lub uszkodzenia
maszyny.
Czynnik chłodniczy
Uwzględniając zalecenia dotyczące ochrony
środowiska naturalnego, firma Taylor z dumą stosuje
jedynie czynniki chłodnicze typu HFC przyjazne dla
środowiska naturalnego. W tej maszynie stosowany
jest czynnik chłodniczy R404A. Ten czynnik
chłodniczy jest powszechnie uznany za nietrujące i
niepalny, a jego potencjał uszkadzania ozonu (ODP)
wynosi zero (0).
We wszystkich modelach zamrażarki
kierunek obrotów ubijaka musi być zgodny z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara, patrząc do
wnętrza cylindra mrożącego.
Jednak każdy gaz pod ciśnieniem stwarza
potencjalne niebezpieczeństwo i należy posługiwać
się nim z ostrożnością.
Opisane poniżej czynności i procedury powinny być
wykonane przez przeszkolonego technika,
zajmującego się serwisem tego typu urządzeń.
NIE WOLNO wypełniać cylindra na czynnik
chłodniczy do pełna płynnym czynnikiem.
Napełnienie cylindra mniej więcej w 80% pozostawi
miejsce na typowe rozszerzanie się.
W celu skorygowania kierunku obrotu ubijaka w
maszynie zasilanej prądem trójfazowym wystarczy
zamienić przyłączenie dwóch dowolnych żył
przewodu zasilania na listwie zaciskowej
zamrażarki.
Kontakt płynnego czynnika chłodniczego ze
skórą może być przyczyną poważnego uszkodzenia
tkanki. Chronić oczy i skórę. W wypadku oparzenia
czynnikiem chłodniczym natychmiast przemyć skórę
zimną wodą. W wypadku poważnych oparzeń
przyłożyć lód i natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
Aby zmienić kierunek obrotów urządzenia
jednofazowego na kierunek właściwy, zmień
przyłączenia wewnątrz silnika ubijaka. (Odpowiedni
schemat znaleźć można na silniku).
Połączenia elektryczne dokonywane są
bezpośrednio na listwie zaciskowej w głównej
puszce przyłączy.
Firma Taylor przypomina technikom o
ścisłym przestrzeganiu przepisów dotyczących
odzyskiwania, recyklingu i ponownego użycia
czynnika chłodniczego. Wszelkie pytania dotyczące
tych przepisów należy kierować do działu
serwisowego zakładu produkcyjnego.
Opcjonalne wózki
Dostępne są dwa opcjonalne wózki.
1. C20600-AFB: wózek o wysokości
przystosowanej dla osób
niepełnosprawnych, bez drzwiczek.
2. C20600-000: Wózek o wysokości
standardowej, z zamiennymi panelami:
drzwi przednich i tylnym.
Uwaga: Jeżeli przydatne byłyby drzwi z tyłu
wózka zamiast z przodu, panel drzwi przednich
i panel tylny można zamienić miejscami.
Zamiana wymaga odkręcenia pięciu śrub na
każdym panelu. Zamień miejscami i ponownie
zamocuj panele; sprawdź, czy wszystkie śruby
są na swoich miejscach.
Model C723
OSTRZEŻENIE: Czynnik chłodniczy R404A
stosowany w połączeniu z olejami poliolesterowymi
jest środkiem wysoce higroskopijnym. Maksymalny
czas otwarcia układu chłodzenia nie powinien
przekraczać 15 minut. Należy uszczelniać wszystkie
otwarte rurki, aby zapobiec pochłanianiu wody lub
wilgotnego powietrza przez olej.
3
Informacje dla instalatora
Rozdział 2
Informacje dla operatora
Zamrażarka został starannie zaprojektowana i
wyprodukowana, aby zapewnić niezawodne
działanie.
Użytkownik odpowiada za dostarczenie wyrobu do
odpowiedniej placówki przyjmującej takie odpady,
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Pod warunkiem właściwej obsługi i konserwacji,
zamrażarka zapewni stale produkt najwyższej
jakości. Jak wszystkie urządzenia mechaniczne,
wymaga ona czyszczenia i konserwacji. Przy
ścisłym stosowaniu się do wskazówek odnośnie
obsługi urządzenia zawartych w tym dokumencie,
zamrażarka będzie działała bez usterek przy
minimalnej ilości utrzymania i konserwacji.
Dodatkowe informacje o stosownych lokalnych
przepisach uzyskać można w miejskiej placówce
przyjmującej odpady, a także u dystrybutora
maszyn.
Ograniczenie gwarancji na sprężarkę
Niniejszą instrukcję obsługi należy przeczytać przed
rozpoczęciem obsługi maszyny oraz wykonywaniem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych.
Zamrażarka Taylor NIE zapewnia kompensacji
błędów popełnionych podczas ustawiania i
napełniania maszyny. Dlatego procedury wstępnego
montażu i zalewania są bardzo ważne.
Zdecydowanie zaleca się, aby personel
odpowiedzialny za obsługę tego urządzenia (montaż
i demontaż) przećwiczył wspólnie te procedury w
celu uzyskania odpowiedniej wprawy i uniknięcia
wszelkich nieporozumień.
Jeżeli potrzebna będzie pomoc techniczna, należy
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy
Taylor.
Uwaga: Gwarancja ważna jest tylko wówczas, jeżeli
stosowane są autoryzowane części firmy Taylor,
zakupione od autoryzowanego dystrybutora firmy
Taylor, a wymagane czynności serwisowe
wykonywane są przez autoryzowanego technika
serwisu firmy Taylor. Firma Taylor zastrzega sobie
prawo odrzucenia roszczeń gwarancyjnych
dotyczących maszyn lub ich części, jeżeli w
maszynie zastosowano niezatwierdzone części,
czynniki chłodzące, albo jeżeli dokonano modyfikacji
układów przekraczających zalecenia producenta
oraz w przypadku ustalenia, że przyczyną awarii jest
zaniedbanie lub nieprawidłowe użycie.
Uwaga: Dzięki prowadzonym badaniom możliwe
jest stałe udoskonalanie urządzeń, dlatego
zastrzega się niniejszym możliwość wprowadzania
zmian do podanych w tej instrukcji informacji, bez
zawiadamiania o tym użytkowników tych urządzeń.
Jeżeli na wyrobie znajduje się etykieta
ukazująca przekreślony pojemnik na śmieci,
oznacza to zgodność wyrobu z Dyrektywą UE, jak
również innymi podobnymi ustawami, które weszły w
życie po 13 sierpnia 2005 r. Tym samym musi on
zostać usunięty osobno po zakończeniu eksploatacji
i nie może być usunięty do niesortowanych śmieci
miejskich.
Model C723
4
Sprężarki chłodzące tej maszyny objęte są
gwarancją na warunkach wymienionych na karcie
gwarancyjnej tego urządzenia. Jednak w związku z
Protokołem Montrealskim i poprawkami do
Amerykańskiej Ustawy o Czystym Powietrzu z roku
1990 (U.S. Clean Air Act Amendments), opracowuje
się i testuje wiele nowych czynników chłodniczych,
które następnie wchodzą na rynek usług. Niektóre z
tych nowych czynników chłodniczych reklamowane
są jako natychmiastowe, bezpośrednie zastępstwo
istniejących preparatów. Należy jednak zauważyć, iż
przy zwyczajnym serwisie systemu chłodniczego tej
maszyny należy używać wyłącznie preparatu
chłodniczego wymienionego na etykiecie
urządzenia. Nieautoryzowane użycie innych
czynników chłodniczych spowoduje utratę gwarancji
na sprężarkę. Właściciel urządzenia odpowiadać
będzie za powiadomienie o tym fakcie wszystkich
techników, których zatrudniać będzie do pracy nad
tą maszyną.
Należy również zaznaczyć, że firma Taylor nie
udziela gwarancji na czynniki chłodnicze
zastosowane w tym urządzeniu. Na przykład, jeżeli
czynnik chłodniczy wyparuje podczas typowej
eksploatacji maszyny, firma Taylor nie będzie
zobowiązana do zapewnienia środka zastępczego
ani za darmo, ani za opłatą. Taylor zobowiązany jest
do wydania zaleceń odnośnie odpowiedniego
czynnika zastępczego, jeżeli użycie pierwotnie
zastosowanego czynnika chłodniczego zostanie
zakazane, stanie się on przestarzały lub nie będzie
dostępny podczas pięcioletniego okresu gwarancji
sprężarki.
Taylor będzie nadal śledzić rozwój branży i testować
nowe alternatywy w miarę ich opracowywania. Jeżeli
nasze testy wykażą, iż nowy alternatywny czynnik
chłodniczy okaże się akceptowalnym bezpośrednim
zastępstwem preparatu dotychczas stosowanego,
poniższe ograniczenie gwarancji utraci ważność.
Informacje na temat aktualnego stanu badań nad
alternatywnymi czynnikami chłodniczymi w związku
z gwarancją na niniejszą sprężarkę uzyskać można
od lokalnego dystrybutora firmy Taylor lub w fabryce
firmy. Konieczne może być podanie numeru modelu
i numeru seryjnego urządzenia.
Informacje dla operatora
Rozdział 3
Bezpieczeństwo
Firma Taylor Company wykazuje wielką dbałość o
bezpieczeństwo operatora pracującego z
zamrażarką firmy Taylor lub jej częściami. Dlatego
dołożono wszelkich starań, by zaprojektować i
skonstruować zabezpieczenia, wbudowane w
urządzenie, które mają chronić zarówno
użytkownika, operatora, jak i technika serwisowego.
Na przykład umieszczono na zamrażarce znaki
ostrzegawcze, by zwrócić uwagę użytkownikaoperatora na konieczność zachowania szczególnej
ostrożności i stosowania zasad bezpieczeństwa.
Zasady bezpiecznej obsługi:
WAŻNE - Niestosowanie się do poniższych
środków bezpieczeństwa może spowodować
poważne urazy ciała lub śmierć. Niestosowanie się
do tych ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie
maszyny i jej podzespołów. Uszkodzenie
podzespołów pociągnie za sobą koszty wymiany
oraz wydatki związane z profesjonalnym serwisem.
NIE WOLNO włączać ani użytkować
zamrażarki bez wcześniejszego dokładnego
zapoznania się z niniejszą Instrukcją obsługi.
Nieprzestrzeganie zasad przedstawionych w tej
instrukcji może spowodować uszkodzenie
urządzenia, pogorszenie jego pracy, doprowadzić do
zagrożenia zdrowia lub nawet do urazów ciała
personelu obsługującego.
Zgodnie z normą IEC 60335-1 i jej częścią 2: Tym
urządzeniem powinien posługiwać się wyłącznie
odpowiednio przeszkolony personel. Nie jest ono
przeznaczone do obsługi przez dzieci, osoby o
ograniczonych możliwościach fizycznych,
umysłowych, odczuwania, bez doświadczenia i
wiedzy, chyba że pod nadzorem i po uzyskaniu
wskazówek na temat obsługi urządzenia przez
osobę odpowiadającą za jego bezpieczeństwo".
Maszyna jest wyposażona w równonapięciowy
zaczep uziemienia. Autoryzowany instalator musi
podłączyć ten zaczep od tyłu do ramy maszyny.
Miejsce instalacji oznaczone jest symbolem
połączenia równonapięciowego (5021 w normie IEC
60417-1) na zdejmowanym panelu, jak również na
ramie maszyny.
NIE WOLNO stosować wody pod ciśnieniem
do czyszczenia lub przepłukiwania zamrażarki.
Ignorowanie tego zalecenia może być przyczyną
poważnego porażenia prądem elektrycznym.
Model C723
5

NIE WOLNO włączać ani użytkować
zamrażarki, jeżeli nie jest ona prawidłowo
uziemiona.

NIE WOLNO instalować w tej zamrażarce
bezpieczników o mocy większej niż podane
na tabliczce znamionowej.

Wszelkie naprawy musi wykonywać
upoważniony technik serwisu Taylora. Przed
wykonywaniem jakichkolwiek napraw musi
być odłączone zasilanie sieciowe
zamrażarki.

Maszyny podłączane przewodem na trwałe:
Tylko autoryzowany serwis techniczny firmy
Taylor może zainstalować wtyczkę na tej
maszynie.

Urządzenia stacjonarne, nie wyposażone w
przewód zasilania z wtyczką lub inny
element pozwalający na odłączanie
maszyny od źródła zasilania muszą mieć
urządzenie odcinające wszystkie bieguny
zasilania o odstępie styków co najmniej 3
mm zamontowane na instalacji zewnętrznej.

Urządzenia podłączone na stałe do sieci
elektrycznej, których prąd upływu może
przekraczać 10 mA, szczególnie jeżeli są
odłączone lub długo nieużywane, a także
podczas początkowej instalacji, powinny być
wyposażone w urządzenia ochronne, takie
jak gniazda GFI, dla ochrony przed upływem
prądu. Autoryzowany personel musi
zainstalować takie urządzenie zgodnie z
lokalnymi przepisami.

Przewody zasilania stosowane do tego
urządzenia powinny być olejoodporne,
osłonięte i elastyczne, nie lżejsze niż typowy
przewód polichloroprenowy lub jego
odpowiednik pokryty elastomerem
sztucznym (kodu 60245 IEC 57)
zainstalowany z odpowiednim
zamocowaniem w celu odciążenia żył
przewodzących od naprężeń, w tym
skręcania, przy przyłączeniach oraz ochrony
izolacji żył przewodzących od przecierania.
Ignorowanie tych zaleceń może być przyczyną
śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. W
razie konieczności wykonania prac serwisowych
skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym
przedstawicielem firmy Taylor.
Bezpieczeństwo
Harmonogram czyszczenia i odkażania
wynika z lokalnych przepisów i należy go ściśle
przestrzegać. Procedurę prawidłowego czyszczenia
omówiono w rozdziale dotyczącym czyszczenia
maszyny.

NIE WOLNO dopuścić do tego, by
niewykwalifikowany lub nieprzeszkolony
personel użytkował tę zamrażarkę.
 NIE WOLNO uruchamiać zamrażarki, kiedy
którykolwiek z paneli i otworów używanych
przy konserwacji i naprawach nie jest
zabezpieczony śrubami.
 NIE WOLNO wyjmować żadnych
wewnętrznych części (przykład: pokrywa
zamrażarki, ubijak, ostrza zgarniające itp.)
do czasu wyłączenia (OFF) wszystkich
przełączników sterowania.
Niezastosowanie się do tej wskazówki może
spowodować poważne urazy palców lub rąk
personelu przez ruchome części maszyny.
NIE WOLNO blokować otworów wlotowych i
wylotowych powietrza:
Model C723 chłodzony powietrzem musi być tak
ustawiony, aby po lewej i prawej stronie istniała
wolna przestrzeń minimum 6 cali (15,2 cm), a za nią
0 cali/cm. Model C723 ma wylot powietrza u góry
urządzenia, który wymaga minimum 6 cali (15,2 cm)
po lewej stronie, a 0 cali/cm po prawej stronie i z
tyłu.
Zapewni to przepływu odpowiedniej ilości powietrza
przez skraplacz. Jeżeli swobodna przestrzeń
dookoła urządzenia będzie zbyt mała, wydajność
mrożenia urządzenia zmniejszy się, a nawet może
dojść do trwałego uszkodzenia sprężarki.
W maszynie jest wiele ostrych krawędzi,
które mogą powodować poważne urazy.



NIE WOLNO wkładać żadnych przedmiotów
ani palców do otworu wylotowego. Może to
spowodować zanieczyszczenie produktu i
poważne urazy wywołane kontaktem z
ostrzem.
Z WYJĄTKOWĄ OSTROŻNOŚCIĄ należy
wyjmować podzespół ubijaka. Ostrza
zgarniające są bardzo ostre.
PRZESTROGA – OSTRE KRAWĘDZIE: Do
przenoszenia dozownika kubków i wafli
potrzebne są dwie osoby. Dozownik należy
podnosić i przesuwać w rękawiczkach
ochronnych i nie można go przy tym
przytrzymywać za otwory montażowe.
Niezastosowanie się do tej wskazówki może
spowodować urazy palców bądź
uszkodzenie maszyny.
Model C723
6
Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach: Ta
maszyna jest przeznaczona do pracy w
pomieszczeniach, w typowej temperaturze otoczenia
21_24_C. Zamrażarka ta może działać w wysokich
temperaturach otoczenia, do 40_C, przy
zmniejszonej wydajności.
Natężenie dźwięku: Natężenie dźwięku w otoczeniu
maszyny, zmierzone w odległości 1,0 m od
powierzchni urządzenia i na wysokości 1,6 m nad
podłogą, nie przekracza 78 dB(A).
Bezpieczeństwo
Rozdział 4
Identyfikacja części dla operatora
Model C723
Rycina 1
Model C723
7
Identyfikacja części dla operatora
Model C723 Widok maszyny rozebranej Identyfikacja części
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OPIS
NR CZĘŚCI
L.P.
POKRYWA ZASOBNIKACZARNA, 14 kwart/ 13,2 l
DYSZA
O-RING -3/8” ŚRED ZEW X
0,070” SZER.
RURKA A – PODAWANIE-LODY
OTWÓR 5/32”
O-RING - 0,643” śr. zew. X
0,077” szer.
PANEL TYLNY
PANEL A - PRAWY BOCZNY
PANEL A. - PRZEDNI
ŚRUBA-1/4-20 X 3/8 RHM-SS
PANEL A - PRZEDNI DOLNY
041682-BLA
11
12
13
022465-100
016137
14
X29429-2
15
018572
16
17
068855
X68854
X68777
011694
X68858
18
19
20
Model C723
8
OPIS
PÓŁKA TACKI OCIEKOWEJ
TACKA OCIEKOWA
OSŁONA
PRZECIWROZPRYSKOWA
NACZYŃKO OCIEKOWE A;
DŁUGOŚĆ 15 1/8”/ 384 MM
STOŻEK DO MOCOWANIA
POKRYWY
LEWY PANEL BOCZNY
FILTR POWIETRZA-21,688 X
15,813 (55 X 40 CM)
PRZEDNIA POKRYWA
DOSTĘPU PRAWA
ŚRUBA-10X3/8 ŁEB
SZEŚCIOKĄTNY Z ROWKIEM
POKRYWA DOSTĘPU - LEWA
NR CZĘŚCI
068863
068864
049203
X51601
055987
068851
052779-9
068844
015582
068869
Identyfikacja części dla operatora
Model C723 – Wyposażony fabrycznie w mieszadło
Rycina 2
L.P.
OPIS
NR
CZĘŚCI
L.P.
1
POKRYWA ZASOBNIKA-CZARNA,
14 kwart/ 13,2 l
DYSZA
O-RING -3/8” ŚRED ZEW X 0,070”
SZER.
RURKA A – PODAWANIE-LODY
OTWÓR 5/32”
O-RING - 0,643” śr. zew. X 0,077”
szer.
PANEL TYLNY
PANEL A - PRAWY BOCZNY
PANEL A. - PRZEDNI
ŚRUBA-1/4-20 X 3/8 RHM-SS
PANEL A - PRZEDNI DOLNY
PÓŁKA TACKI OCIEKOWEJ
041682BLA
022465-100
016137
12
13
X29429-2
15
018572
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Model C723
14
068855
X68854
X68777
011694
X68858
068863
18
19
20
21
9
OPIS
TACKA OCIEKOWA
OSŁONA
PRZECIWROZPRYSKOWA
NACZYŃKO OCIEKOWE A;
DŁUGOŚĆ 15 1/8¡±/ 384 MM
STOŻEK DO MOCOWANIA
POKRYWY
LEWY PANEL BOCZNY
FILTR POWIETRZA-21,688 X
15,813 (55 X 40 CM)
PRZEDNIA POKRYWA DOSTĘPU
PRAWA
ŚRUBA-10X3/8 ŁEB
SZEŚCIOKĄTNY Z ROWKIEM
POKRYWA DOSTĘPU - LEWA
OSTRZE A - MIESZADŁO
NR
CZĘŚCI
068864
049203
X51601
055987
068851
052779-9
068844
015582
068869
X56591-SP
Identyfikacja części dla operatora
Model C723 - Zestaw pokrywy i ubijaka
Rycina 3
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OPIS
PODWÓJNA ZATYCZKA OTW. DO
ZALEWANIA
O-RING 1/2”śred. zew. x 0,7” szer.
USZCZELKA POKRYWY WYS 4”
PODW
ŁOŻYSKO - PRZEDNIE
UBIJAK A.- 2,8 kwarty - HELICORE
OSTRZA ZGARNIAJĄCE Z TW.
SZTUCZNEGO
WAŁEK - UBIJAK
USZCZELKA - WAŁEK NAPĘDOWY
SWORZEŃ OBROTOWY –
DŹWIGIENKA – PODWÓJNA
ZAWÓR A. - WYLOTOWY
NR
CZĘŚCI
L.P.
059936
11
024278
048926
12
13
050216
X35466
035480
14
054194
032560
059894
16
17
X69615
18
19
15
20
Model C723
10
OPIS
O-RING -13/16” ŚRED ZEW X 0,103”
SZER.
NASADKA FORMUJĄCA 1,010” ŚR.
WEWN, GWIAZDKA 6-RAMIENNA
USZCZELKA- ZAWÓR SPUSTOWY –
PIERŚCIEŃ H-KSZTAŁTNY
ZAWÓR A – WYLOTOWY ŚRODKOWY
NAKRĘTKA CZARNA 2,563”
DŁUGOŚCI
ŚRUBA-REGULACYJNA–5/16-24
O-RING -1/4” ŚR. ZEWN. X 0,070”
SZER 50
DŹWIGIENKA A. - SPUST
NAKRĘTKA CZARNA 3,250¡±
DŁUGOŚCI
POKRYWA Z KRÓTKIM PRĘTEM
ROZGARNIAJĄCYM
NR
CZĘŚCI
019330
014218
034698
X62218
058764
056332
015872
X56421-1
058765
X68889SER
Identyfikacja części dla operatora
Opcjonalne wózki
Cart A.-ADA (X69400)
Cart A.-Std (X69425)
Rycina 4
L.P.
OPIS
NR CZĘŚCI
OPIS
NR CZĘŚCI
X69426
PANEL A. – PRZEDNI, WÓZEK
STANDARDOWY
X69295
2 DRZWI A – WÓZEK
STANDARDOWY
3 ŚRUBA-10-32X1/2 ŁEB
037734
OKRĄGŁY, Z ROWKIEM
4 KLAMKA – STAL NIERDZ.
019043
PŁASKA, DO POCIĄGANIA
5 KÓŁKO SAMONASTAWNE
030307
OBROTOWE 3'' (76 MM); RDZEŃ
3/4-10 Z HAMULCEM
6 PANEL BOCZNY- WÓZEK
069428
STANDARD
7 KÓŁKO SAMONASTAWNE
021279
OBROTOWE 3'' (76 MM); RDZEŃ
3/4-10
8 PANEL TYLNY - WÓZEK
069429
STANDARD
UWAGA: WÓZEK O WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ, Z
ZAMIENNYM PANELEM DRZWI PRZEDNICH I Z
PANELEM TYLNYM.
ŚRUBA-10-32X1/2 ŁEB
037734
OKRĄGŁY, Z ROWKIEM
2 PANEL PRZEDNI/TYLNY,
069402
WERSJA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3 KÓŁKO SAMONASTAWNE
030307
OBROTOWE 3'' (76 MM); RDZEŃ
3/4-10 Z HAMULCEM
4 PANEL BOCZNY- WÓZEK
069403
5 KÓŁKO SAMONASTAWNE
021279
OBROTOWE 3'' (76 MM); RDZEŃ
3/4-10
UWAGA: WÓZEK O WYSOKOŚCI
PRZYSTOSOWANEJ DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZ DRZWICZEK.
1
Model C723
L.P.
1
11
Identyfikacja części dla operatora
Elementy wyposażenia
Rycina 5
L.P.
1
2
*3
OPIS
SMAR-TAYLOR
NARZĘDZIE DO
WYJMOWANIA O - RINGÓW
ŚRODEK ODKAŻAJĄCY
STERA SHEEN
Model C723
NR CZĘŚCI
L.P.
OPIS
NR CZĘŚCI
WIADERKO NA MIESZANKĘ 10 013163
KWART/ 9,5 LITRA
X49463-80
** ZESTAW A DO REGULACJI
*Próbka środka odkażającego jest dostarczona z
zamrażarką. Aby zamówić więcej środka odkażającego,
należy posłużyć się numerami katalogowymi: Stera
Sheen, nr 055492 (100 opakowań po 2 uncje/ 57 g.)
Kay-5, nr 041082 (200 opakowań).
* Nie ukazano
047518
048260-WHT
4
PATRZ:
UWAGA.
12
Identyfikacja części dla operatora
Szczotki
Rycina 6
L.P.
1
2
3
OPIS
SZCZOTKA Z CZARNYM
WŁOSIEM
SZCZOTKA DWUSTRONNA
SZCZOTKA Z BIAŁYM
WŁOSIEM, 25 MM X 51 MM (1”
X 2”)
Model C723
NR CZĘŚCI
013071
L.P.
4
013072
013073
13
OPIS
SZCZOTKA Z BIAŁYM
WŁOSIEM, 25 MM X 51 MM (3”
X 7”)
NR CZĘŚCI
023316
Identyfikacja części dla operatora
Rozdział 5
Ważne dla operatora
Model C723
Rycina 7
L.P.
1
2
3
4
5
6
OPIS
L.P.
WYŁĄCZNIK ZASILANIA
EKRAN CIEKŁOKRYSTALICZNY
PANEL PRZYCISKÓW
WSKAŹNIK BRAKU MIESZANKI
PRZYCISK GOTOWOŚĆ
WSKAŹNIK NISKIEGO STANU MIESZANKI
Model C723
OPIS
7 PRZYCISK WYBORU (SELECT).
8 PRZYCISK MENU SERWISU
9 LICZNIK CZYSZCZENIA SZCZOTKAMI
10 KLAWISZE STRZAŁEK
*11 NALEPKA - TYLNE ŚWIATŁA MIESZANKI
*OPCJA INSTALOWANA FABRYCZNIE
14
Ważne dla operatora
Definicje symboli
Przełącznik zasilania
Aby ułatwić komunikację na rynkach
międzynarodowych, wiele z przełączników i
przycisków na naszych maszynach zawiera symbole
oznaczające ich funkcję zamiast napisów. Maszyna
Taylora jest oznaczona symbolami
międzynarodowymi.
Poniższa lista wyjaśnia znaczenie tych symboli.
= SELECT (WYBÓR)
Po ustawieniu przełącznika w położeniu ON (Wł.)
uruchamiany jest panel sterowania.
Ekran fluoroscencyjny
Ekran fluoroscencyjny znajduje się z przodu panelu
sterowania. Podczas typowej pracy maszyny ekran
jest pusty. Ekran służy do ukazywania opcji menu i
powiadamia operatora o wykryciu usterki. W
modelach na rynki zagraniczne na ekranie
wyświetlana jest temperatura mieszanki w
zasobniku.
Lampki wskaźnikowe
= WŁĄCZONE
NISKI STAN MIESZANKI – Kiedy symbol
świeci, w zasobniku pozostało niewiele mieszanki i
wymaga on możliwie najszybszego dopełnienia.
= WYŁĄCZONE
,
BRAK MIESZANKI – Kiedy świeci symbol
mieszanka prawie zupełnie skończyła się w
zasobniku i jest jej za mało, aby zamrażarka
działała. Tryb AUTO zostanie wówczas wyłączony i
maszyna przejdzie się w tryb STANDBY
(Gotowość). Aby włączyć ponownie system
zamrażania, należy dodać mieszankę do zasobnika i
dotknąć symbol AUTO . Zamrażarka rozpocznie
wówczas automatycznie pracę.
= STRZAŁKA W GÓRĘ
= STRZAŁKA W DÓŁ
= AUTO
Opcjonalny element wyposażenia: Niektóre
zamrażarki są wyposażone w lampki wskaźnikowe z
tyłu.
= CZYSZCZENIE
Symbol Auto
Symbol AUTO
świeci po dotknięciu. Oznacza to
włączenie układu chłodzenia. W trybie AUTO funkcje
CZYSZCZENIE i GOTOWOŚĆ są automatycznie
kasowane.
= NISKI POZIOM MIESZANKI
Symbol Czyszczenie
= BRAK MIESZANKI
Symbol CZYSZCZENIE
świeci po dotknięciu.
Oznacza to pracę silnika ubijaka. Aby uruchomić
tryb CZYSZCZENIE, należy najpierw anulować tryb
GOTOWOŚĆ lub AUTO.
= WYŚWIETLANIE MENU
Uwaga: Po każdym naciśnięciu przycisku trybu
działania zapala się lampka wskaźnikowa i rozlega
się sygnał dźwiękowy. Aby skasować funkcję, należy
dotknąć przycisku ponownie. Zgaśnie lampka, a tryb
działania wyłączy się.
= GOTOWOŚĆ
Model C723
15
Ważne dla operatora
Menu Gotowość
Rurka podająca mieszankę
Podczas długich przerw w sprzedaży produktu
maszynę można przestawić w tryb Gotowości.
Utrzymuje to temperaturę produktu poniżej 4,4_C
zarówno w zasobniku, jak i cylindrze oraz zapobiega
nadmiernemu ubijaniu i rozkładowi produktu.
Aby włączyć tryb Gotowości, należy dotknąć
przycisku GOTOWOŚĆ, albo wpisać pod dostępu
do Menu menedżera i wybrać opcję Standby Mode
(zob. str. 18 i 21). Maszyna przejdzie w tryb
GOTOWOŚCI (będzie świecić symbol
).
Rurka podająca ma dwa zastosowania. Na jednym
końcu ma otwór z boku, na drugim zaś nie. Dysza
powietrza odmierza porcje powietrza wchodzące do
cylindra mrożącego. Utrzymuje zapas produktu i
umożliwia wchodzenie dostatecznej ilości mieszanki
do cylindra mrożącego po pobraniu. (Patrz Ryc. 8.).
Wyjmij dyszę powietrza. Starannie nasmaruj o-ringi
na końcu rurki podającej bez otworu. Umieść koniec
rurki w otworze wlotowym mieszanki.
Uwaga: W celu wznowienia zwykłej pracy
zamrażarki, naciśnij symbol . Kiedy urządzenie
wyłączy się, produkt w cylindrze zamrażania będzie
miał właściwą lepkość do serwowania. Obróć rurkę
podającą produkt i umieść koniec z otworem w
otworze wlotowym mieszanki. Załóż dyszkę
powietrza.
Mechanizm resetowania
Przyciski resetowania znajdują się na lewym panelu
bocznym urządzenia. Chronią one silniki ubijaka od
przeciążenia. W razie przeciążenia mechanizm
resetowania wyłączy silnik. Aby prawidłowo
zresetować zamrażarkę, należy wyłączyć zasilanie
(OFF). Naciśnij mocno przycisk resetowania . Włącz
ponownie zasilanie (ON). Dotknij symbol
i obserwuj działanie zamrażarki.
CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać
metalowych przedmiotów do naciskania
przycisku resetowania. Ignorowanie tego zalecenia
może być przyczyną poważnego urazu lub zgonu.
Jeżeli silnik ubijaka obraca się prawidłowo, dotknij
symbol CZYSZCZENIE,
aby odwołać cykl. Dotknij
, aby powrócić do normalnego
symbol AUTO
działania. Jeżeli zamrażarka wyłączy się ponownie,
skontaktuj się z autoryzowanym technikiem serwisu.
Model C723
16
Rycina 8
1. Normalne działanie
Podczas normalnego działania koniec rurki
podającej z otworem umieszcza się w otworze
wlotowym mieszanki. Przy każdym
podniesieniu dźwigienki spustowej nowa
mieszanka i powietrze napływają z zasobnika
do cylindra mrożącego. Dzięki temu cylinder
mrożący pozostaje prawidłowo wypełniony i
utrzymuje porcję zapasową.
2. Długie przerwy w sprzedaży produktu
Podczas długich przerw w sprzedaży produktu
maszynę można przestawić w tryb Gotowości.
Utrzymuje to temperaturę produktu poniżej
4,4_C zarówno w zasobniku, jak i cylindrze
oraz zapobiega nadmiernemu ubijaniu i
rozkładowi produktu.
Aby włączyć tryb Gotowości, należy dotknąć
przycisku GOTOWOŚĆ, albo wpisać pod
dostępu do Menu menedżera i wybrać opcję
Standby Mode (zob. str. 18 i 21). Maszyna
przejdzie w tryb GOTOWOŚCI (będzie świecić
).
symbol
Wyjmij dyszę powietrza. Starannie nasmaruj oringi na końcu rurki podającej bez otworu.
Umieść koniec rurki w otworze wlotowym
mieszanki.
Ważne dla operatora
obejmować: “CORRUPTED LANGUAGE”
(USZKODZONE PLIKI JĘZYKA) “CONFIG CRC
ERR” (BŁĄD KRYTYCZNY KONFIGURACJI)
“SYSTEM CRC ERR” (BŁĄD KRYTYCZNY
SYSTEMU) “FAULT HISTORY” (HISTORIA
BŁĘDÓW) ”LOCKOUT CRC ERR” (BŁĄD
KRYTYCZNY BLOKADY) lub “POWER FAILURE”
(USTERKA ZASILANIA).
Uwaga: W celu wznowienia zwykłej pracy
. Kiedy
zamrażarki, naciśnij symbol AUTO
urządzenie wyłączy się, produkt w cylindrze
zamrażania będzie miał właściwą lepkość do
serwowania. Obróć rurkę podającą produkt i
umieść koniec z otworem w otworze wlotowym
mieszanki. Załóż dyszkę powietrza.
Regulowana dźwigienka spustowa
Po inicjalizacji systemu na panelu sterowania
ukazuje się liczba dni do najbliższego szczotkowania
urządzenia I wyświetlony zostaje ekran SAFETY
TIMEOUT (PRZERWA BEZPIECZEŃSTWA) z
włączonym alarmem. (Patrz Ryc. 10.).
Zamrażarka wyposażona jest w regulowaną
dźwigienkę spustową umożliwiającą optymalną
kontrolę porcji, uzyskiwanie bardziej jednolitego
produktu oraz kontrolę kosztów. Dźwigienka
spustowa powinna być tak ustawiona, by szybkość
wypływu produktu wynosiła 5 - 7 ½ uncji (142 – 213
g) serwowanego produktu. w ciągu 10 s. Aby
ZWIĘKSZYĆ prędkość wypływu, dokręć śrubę. Aby
ZMNIEJSZYĆ prędkość wypływu, poluzuj śrubę.
(Patrz Ryc. 9.).
SAFETY TIMEOUT
ANY KEY ABORTS
Rycina 10
Ekran SAFETY TIMEOUT będzie wyświetlony z
włączonym alarmem przez 60 sekund albo do czasu
naciśnięcia dowolnego symbolu sterowania.
Po zakończeniu przerwy bezpieczeństwa, jeżeli
przełącznik zasilania znajduje się w położeniu OFF
(WYŁĄCZONY), zostanie wyświetlony jeden z
poniższych ekranów. (Patrz Ryc. 11.).
Rycina 9
Opis ekranu operatora
POWER SWITCH OFF
-=-=-=-=-=UNIT CLEANED
Wyświetlacz fluorescencyjny na środku panelu
sterowania pozostaje pusty podczas typowej pracy
maszyny. Wyświetlacz włącza się po dotknięciu
symbolu SEL lub uruchomieniu Menu Menadżera.
Na wyświetlaczu pojawiają się też komunikaty
błędów wykrytych przez mechanizm sterowania.
Rycina 11
Włączanie zasilania (ON)
Włączanie zasilania
Przy włączaniu maszyny układ sterowania sprawdza
jej działanie. Na ekranie pojawi się komunikat
„INITIALIZING” (INICJALIZACJA). Sprawdzane są
cztery rodzaje danych: LANGUAGE (JĘZYK),
SYSTEM DATA (DANE SYSTEMOWE), CONFIG
DATA (DANE KONFIGURACYJNE) oraz LOCKOUT
DATA (DANE O BLOKADACH).
Jeżeli podczas inicjalizacji
(“Initializing.....”) zostaną wykryte uszkodzone dane,
zostaną one wyświetlone w celu potwierdzenia przez
operatora po wyświetleniu “SAFETY TIMEOUT”
(PRZERWA BEZPIECZEŃSTWA), pod warunkiem,
że maszyna pozostaje włączona. Usterki mogą
Model C723
17
Po przestawieniu przełącznika zasilania w położenie
ON, przyciski dotykowe panelu sterowania
aktywizują się. Ekran fluorescencyjny będzie albo
pusty, albo wskaże, iż urządzenie zostało
wyczyszczone. (Patrz Ryc. 12.).
UNIT CLEANED
Rycina 12
Ważne dla operatora
Wpisywanie kodu dostępu
Licznik czyszczenia szczotkami
Licznik czyszczenia szczotkami (element 9 na str.
14) ukazuje liczbę godzin od ostatniego
szczotkowania maszyny. Po upływie 99 godzin,
będzie wyświetlana litera i cyfra (np. A0, A1, ... B0,
B1, itd.).
Kiedy ukaże się ekran ACCESS CODE, posługując
się symbolem SEL wprowadź pierwszą liczbę kodu
w położeniu kursora. Po wybraniu prawidłowej cyfry,
dotknij symbol SEL, aby przesunąć kursor do
następnej pozycji. (Patrz Ryc. 14.).
Menu Menedżera
Menu Menadżera służy do wchodzenia na ekrany
funkcji operatora. Aby uzyskać dostęp do tego
menu, należy dotknąć środka symbolu WAFLA na
panelu sterowania po prawej stronie maszyny.
Symbole strzałek, , symbol SEL i symbol WAFLA
świecą, kiedy wyświetlany jest ekran ACCESS
CODE (KOD DOSTĘPU).
(Patrz Ryc. 13.).
ENTER ACCESS CODE
8
__
3
0
9
Rycina 14
Wpisuj prawidłowe cyfry kodu dostępu (8309) do
czasu wyświetlenia wszystkich czterech cyfr, a
wówczas dotknij symbol SEL. Jeżeli wprowadzony
kod był prawidłowy, na ekranie ukaże się lista Menu
Menadżera.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu
dostępu, program Menu zniknie po dotknięciu
symbolu SEL. (Patrz Ryc. 15.).
Rycina 13
W programie Menu, symbole strzałek i symbol SEL
będą funkcjonować jako przyciski menu.
STRZAŁKA W GÓRĘ – zwiększa wartość
wyświetlaną nad kursorem i służy do przewijania w
górę komunikatów tekstowych.
STRZAŁKA W DÓŁ – zmniejsza wartość
wyświetlaną nad kursorem i służy do przewijania w
dół komunikatów tekstowych.
SEL – przesuwa położenie kursora w prawo i służy
do wybierania opcji menu.
Uwaga: Maszyna będzie działała nadal w tym trybie,
w jakim była przed wyborem tego menu. Jednak
przyciski sterowania nie będą podświetlone i nie
działają, kiedy wyświetlone jest Menu Menadżera.
Model C723
18
Rycina 15
Ważne dla operatora
Opcje Menu
Dotknij symboli STRZAŁEK, aby przesunąć kursor w
górę lub w dół przez Menu. Wybierz opcję Menu
dotykając symbol SEL. Wyjdź z programu Menu
wybierając EXIT FROM MENU (WYJDŹ Z MENU)
lub dotykając symbolu CONE (WAFEL) .
Rycina 17
Następujące opcje menu wyświetlone są w Menu
Menadżera.
Opcja SET CLOCK (ustawianie zegara) umożliwia
menadżerowi ustawienie daty i godziny zegara
sterowania. Datę i godzinę można zmieniać tylko po
ręcznym wyczyszczeniu zamrażarki, zanim
przestawi się ją na tryb pracy AUTO lub STANDBY.
Następujący komunikat zostaje wyświetlony po
wybraniu opcji SET CLOCK, jeżeli maszyna nie jest
wyszczotkowana. (Patrz Ryc. 18.).
EXIT FROM MENU (wyjdź z menu)
SERVINGS COUNTER (licznik porcji)
SET CLOCK (konfiguracja zegara)
AUTO START TIME (godzina
automatycznego uruchamiania)
STANDBY MODE (tryb gotowości)
MIX LEVEL AUDIBLES (sygnał dźwiękowy
poziomu mieszanki)
FAULT DESCRIPTION (opis usterki)
FAULT HISTORY (historia usterek)
LOCKOUT HISTORY (historia blokad)
SYSTEM INFORMATION (informacja o
systemie)
CURRENT CONDITIONS (stan bieżący)
NET SERVICE PIN (PIN do serwisu
poprzez sieć)
SET CLOCK
12:01
2/10/2011
NO CHANGES ALLOWED
Press Any Key
Rycina 18
Aby zmienić datę i godzinę, wybierz opcję SET
CLOCK w menu. Dotknij symbol strzałki W GÓRĘ,
aby przenieść strzałkę z Exit na Change, a
następnie dotknij symbol SEL, aby wybrać opcję
Change (Zmiany).
(Patrz Ryc. 19.).
Naciśnięcie “EXIT FROM MENU”, zamyka Menu
Menadżera i przywraca symbolom panelu
sterowania zwykłe funkcje.
SET CLOCK
12:01
Change
> Exit
Ekran SERVINGS COUNTER (LICZNIK PORCJI)
służy do wyzerowania licznika porcji. (Uwaga:
SERVING COUNTER wyzeruje się automatycznie
przy szczotkowaniu maszyny. (Patrz Ryc. 16.).
0
2/10/2011
Rycina 19
Zmień godzinę dotykając symbol strzałki W GÓRĘ,
kiedy kursor znajduje się pod cyframi godziny.
Przesuń kursor na minuty naciskając symbol SEL.
Po ustawieniu minut, dotknij symbol SEL, aby
przenieść kursor na miesiąc.
(Patrz Ryc. 20.).
SERVINGS COUNTER
0
>
Reset Counters
ARE YOU SURE?
Yes
No
0
> Next
Rycina 16
Wyzeruj SERVING COUNTER (licznik porcji)
naciskając symbol SEL, aby przejść na następny
ekran. Naciśnij symbol strzałki W GÓRĘ, aby
przesunąć strzałkę (>) na YES i dotknij symbol SEL.
Licznik porcji wyzeruje się i ekran powróci do Menu
Menadżera. (Patrz Ryc. 17.).
Model C723
19
SET CLOCK
12:01
2/10/2011
> Exit
Rycina 20
Ważne dla operatora
Wybierz odpowiedni miesiąc, dzień i rok. Następnie
wybierz symbol SEL, aby przejść na ekran
DAYLIGHT SAVING TIME (czas letni). (Patrz Ryc.
21.).
>
Naciskanie symboli strzałki W GÓRĘ i W DÓŁ
przesuwa strzałkę do właściwego tygodnia
rozpoczęcia czasu letniego. Naciśnięcie symbolu
SEL, kiedy strzałka jest koło odpowiedniego
tygodnia wyświetli kolejny ekran. Naciskanie symboli
strzałki W GÓRĘ i W DÓŁ przesuwa strzałkę do
właściwego miesiąca zakończenia czasu letniego.
(Patrz Ryc. 25.).
DAYLIGHT SAVING TIME
ENABLED
Enable
Disable
DST END MONTH
Rycina 21
>
Naciskanie symboli strzałki W GÓRĘ i W DÓŁ
przesuwa strzałkę pomiędzy “Enable” (Włączony) i
“Disable” (Wyłączony). Naciśnięcie symbol SEL
obok “Disable” powoduje wybranie tej opcji powrót
do Menu Menedżera. Naciśnięcie symbol SEL obok
“Enable” powoduje wybranie tej opcjii powrót do
Menu Menedżera. (Patrz Ryc. 22.).
MAR Second Sunday
NOV First Sunday
Change
> Exit
Jeżeli nie jest wyświetlona właściwa niedziela, kiedy
następuje zmiana czasu, należy wybrać “Change”.
Naciśnięcie symbolu SEL, kiedy strzałka jest koło
“Change” wyświetla trzeci ekran. Naciskanie symboli
strzałki W GÓRĘ i W DÓŁ przesuwa strzałkę do
właściwego miesiąca rozpoczęcia czasu letniego.
(Patrz Ryc. 23.).
DST START MONTH
>
Naciśnięcie symbolu SEL, kiedy strzałka jest koło
odpowiedniego miesiąca wyświetli trzeci ekran.
(Patrz Ryc. 24.).
DST START WEEK
Second Sunday
Third Sunday
Fourth Sunday
DST END WEEK
First Sunday
Second Sunday
Third Sunday
Rycina 26
Naciśnięcie symbolu SEL, kiedy strzałka jest koło
odpowiedniego tygodnia, spowoduje wybranie tego
ustawienia i powrót do Menu Menedżera.
>
AUTO START TIME
DISABLED
Enable
Disable
Rycina 27
Rycina 24
Model C723
Naciśnięcie symbolu SE, koło odpowiedniego
miesiąca wyświetli kolejny ekran. Naciskanie
symboli strzałki W GÓRĘ i W DÓŁ przesuwa
strzałkę do właściwego tygodnia zakończenia czasu
letniego.
(Patrz Ryc. 26.).
Opcja AUTO START TIME (AUTOMATYCZNE
URUCHAMIANIE) umożliwia menadżerowi
ustawienie godziny, w której urządzenie
automatycznie przechodzi codziennie w tryb AUTO z
trybu STANDBY (GOTOWOŚĆ). Maszyna musi
znajdować się w trybie STANDBY, aby mogła wejść
w tryb AUTO w zaprogramowanym czasie. AUTO
START TIME można również wyłączyć i wymagać
uruchamiania trybu AUTO ręcznie. (Patrz Ryc. 27.).
MAR
APR
MAY
Rycina 23
>
Rycina 25
>
Rycina 22
NOV
DEC
20
Ważne dla operatora
Opcja MIX LEVEL AUDIBLE (sygnał dźwiękowy
poziomu mieszanki) ustawia sygnał dźwiękowy
ostrzeżenia operatora o obniżeniu się poziomu
mieszanki i o wyczerpaniu się mieszanki. Po
wybraniu tej opcji, ukazuje się następujący ekran.
(Patrz Ryc. 31.).
Włącz AUTO START TIME wybierając symbol
strzałki W GÓRĘ i przesuwając strzałkę do Enable
(Włącz). Naciśnij symbol SEL, aby przejść na
następny ekran.
(Patrz Ryc. 28.).
>
AUTO START TIME
00:00
Change
Exit
>
Rycina 28
Zaprogramuj AUTO START TIME wybierając symbol
strzałki W GÓRĘ i przesuwając strzałkę do Change
(Zmień). Naciśnij symbol SEL, aby przejść na
następny ekran. (Patrz Ryc. 29.).
AUTO START TIME
00:00
Rycina 29
MIX LEVEL AUDIBLE
ENABLED
Enable
Disable
Rycina 31
Wyłącz ostrzeżenie dźwiękiem naciskając symbol
strzałki W GÓRĘ i przesuwając strzałkę na
DISABLE. Wybierz symbol SEL, aby zapisać nowe
ustawienie i powrócić do Menu Menedżera. Ikony
panelu sterowania sygnalizujące niski poziom
mieszanki i wyczerpanie mieszanki zaświecą się,
gdy poziom mieszanki spadnie w zasobniku, lecz
alarm dźwiękowy pozostanie wyłączony.
Ekran FAULT DESCRIPTION (OPIS USTEREK)
podaje wszystkie błędy wykryte przez sterownik i
umożliwia menedżerowi usunięcie ich z systemu.
Błędy są wyświetlone w drugim i/lub trzecim wierszu.
(Patrz Ryc. 32.).
Zaprogramuj AUTO START TIME symbolami
strzałek ustawiając późniejszą lub wcześniejszą
godzinę nad kursorem. Naciśnij symbol SEL, aby
przesunąć kursor i zaprogramować minuty
rozpoczęcia. Naciśnij symbol SEL, aby powrócić na
poprzedni ekran, gdzie wyświetlony będzie nowy
ustawiony czas. Wybierz symbol SEL, aby wyjść z
tego ekranu i powrócić do Menu Menedżera.
Opcja STANDBY (GOTOWOŚĆ) służy do ręcznego
przestawiania lewej lub prawej strony urządzenia w
tryb gotowości podczas długich okresów pomiędzy
serwowaniem porcji. Wybierz ekran STANDBY z
Menu. Naciśnij symbol SEL, aby włączyć tryb
gotowości.
Wyłącz tryb gotowości wychodząc z Menu
Menadżera i wybierając tryb AUTO. (Patrz Ryc. 30.).
STANDBY MODE
LEFT
RIGHT
> Exit
FAULT DESCRIPTION
L: Beater Overload
R: Beater Overload
Rycina 32
Naciśnij symbol SEL, aby wyświetlić informacje o
następnej usterce lub powrócić do Menu
menedżera, jeżeli nie ma innych usterek. Po
naciśnięciu symbolu SEL wyświetlone błędy zostają
usunięte, jeżeli są naprawione, po powrocie na
ekran Menu menedżera. Naciśnij symbol Menu, aby
powrócić do Menu Menadżera.
Rycina 30
Model C723
21
Ważne dla operatora
Ekran FAULT HISTORY wyświetla historię ostatnich
100 usterek. Numery stron są wyświetlane w
prawym górnym rogu ekranu. Na stronie 1
wyświetlany jest ostatni błąd. Naciskaj symbole
strzałek, aby przechodzić przez strony historii. W
drugiej linijce wyświetlana jest data i godzina błędu.–
W trzeciej linijce wyświetlona jest przyczyna usterki.
(Patrz Ryc. 33.).
Usterki występujące w trybie AUTO lub
Standby
L - R HPR Therm Fail – Usterka termistora
zasobnika. Wezwać serwis.
L - R BRL Therm Fail – Usterka termistora cylindra
mrożącego. Wezwać serwis.
L - R HPR>59F (15C) – temperatura mieszanki w
zasobniku przekroczyła 15 st.C (59 st. F) .
FAULT HISTORY
02/27/11
HPCO COMPRESSOR
> Exit
L - R BRL>59F (15C) – temperatura mieszanki
cylindrze mrożącym przekroczyła 15 st.C (59 st. F) .
1
12:58
(L/R) HPR>45F (7C) AFTER 1 HR – Temperatura
mieszanki w zasobniku wynosiła ponad 7 st.C (45 st.
F) przez ponad 1 godzinę.
L - R BRL>45F (7C) AFTER 1 HR – Temperatura
mieszanki w cylindrze mrożącym wynosiła ponad 7
st.C (45 st. F) przez ponad 1 godzinę.
Rycina 33
Ekran LOCKOUT HISTORY wyświetla historię
ostatnich 100 blokad maszyny, daty szczotkowania,
itp. (Patrz Ryc. 34.).
LOCKOUT HISTORY
02/27/11
<
HPR THERM FAIL
>
Exit
L - R BRL>41F (5C) AFTER 4 HR – Temperatura
mieszanki w cylindrze mrożącym wynosiła ponad 5
st.C (41 st. F) przez ponad 4 godziny.
12:58
L - R HPR>41F (5C) AFTER PF – Temperatura
mieszanki w zasobniku wynosiła ponad 5 st.C (41 st.
F) przez ponad cztery godziny po awarii zasilania.
Rycina 34
Naciśnij symbole strzałek, aby przejść do przodu lub
do tyłu pomiędzy poszczególnymi ekranami.
Poniższa lista wymienia komunikaty, które mogą się
wówczas pojawić. Naciśnij przycisk SEL, aby
powrócić do Menu Menadżera.
Model C723
L - R HPR>41F (5C) AFTER 4 HR – Temperatura
mieszanki w zasobniku wynosiła ponad 5 st.C (41 st.
F) przez ponad 4 godziny.
22
L - R BRL>41F (5C) AFTER PF – Temperatura
mieszanki w cylindrze mrożącym wynosiła ponad 5
st.C (41 st. F) przez ponad cztery godziny po awarii
zasilania.
Uwaga: Należy kierować się lokalnymi przepisami
sanitarnymi decydując o postępowaniu w przypadku
pojawienia się tych ekranów usterek.
Ważne dla operatora
SYSTEM INFORMATION (informacje o systemie) są
wyświetlane na trzech osobnych ekranach. Pierwszy
ekran zawiera wersję oprogramowania
zainstalowanego w maszynie. (Patrz Ryc. 35.).
SOFTWARE VERSION
C723 CONTROL UVC4
VERSION V00.00.000
> Next
Na ekranie CURRENT CONDITIONS (Aktualne
warunki) wyświetlana jest aktualna lepkość produktu
oraz temperatura zasobnika i cylindra. Naciśnij
przycisk SEL lub MENU, aby powrócić do Menu
Menadżera. (Patrz Ryc. 38.).
VISC
HOPPER
BARREL
0.0
41.0
41.0
0.0
41.0
41.0
Rycina 35
Dotknij symbol SEL, aby przejść na następną stronę
informacji o systemie zawierającą wersję językową
oprogramowania. (Patrz Ryc. 36.).
Language
V3.00 English
Rycina 38
Ekran NET SERVICE PIN umożliwia menedżerowi
uruchomienie łącza sieciowego kuchni połączonej z
siecią. (Patrz Ryc. 39.).
NET SERVICE PIN
ARE YOU SURE?
Yes
> No
> Next
Rycina 36
Wybierz symbol SEL, aby przejść na trzeci ekran
informacji o systemie zawierającym numer seryjny i
dane identyfikacyjne maszyny. Naciśnij przycisk
SEL, aby powrócić do Menu menadżera. (Patrz Ryc.
37.).
Rycina 39
Dotknij symboli strzałek, aby przesunąć kursor w
górę lub w dół. Naciśnij symbol SEL i strzałkę koło
„No”, aby powrócić do Menu Menedżera. Naciśnij
symbol SEL i strzałkę koło „Yes”, aby połączyć się z
siecią, jeśli podłączona jest karta sieciowa.
Uwaga: Po naciśnięciu “Yes” może chwilę potrwać
oczyszczenie pamięci i załadowanie wartości
standardowych. Na ekranie kontrolnym pojawi się w
tym czasie komunikat: “COMMUNICATIONS
FAILURE” "AWARIA KOMUNIKACJI")
B.O.M. C700000000
S/N
K0000000
> Next
Rycina 37
Model C723
23
Ważne dla operatora
Rozdział 6
Procedury związane z obsługą
Czynność 3
Nasmaruj obficie wewnętrzną część uszczelki
Nasmaruj również płaską stronę uszczelki stykającą
się z tylnym łożyskiem kołnierzowym.
Model C723 to maszyna do lodów o średniej
pojemności. Mieszanka jest przechowywana w
zasobnikach. Mieszanka spływa przez rurkę
podającą do cylindrów mrożących dzięki sile
ciążenia. Maszyna wyposażona jest w dwa cylindry
mrożące o pojemności 2,7 litra (2,8 kwarty) każdy i
potrójny otwór spustowy produktu.
Czynność 4
Nałóż równą warstwę środka smarującego na wałek.
NIE NALEŻY SMAROWAĆ końcówki
sześciokątnej.
Uwaga: Niektóre maszyny wyposażone są w
zainstalowane fabrycznie mieszadło. Te maszyny
wymagają zapoznania się z instrukcją obsługi
mieszadła.
Zaczynamy naszą instrukcję obsługi od chwili
wejścia do restauracji rano i znalezienia części
rozłożonych do wyschnięcia na powietrzu po umyciu
poprzedniej nocy.
Te procedury otwierania omawiają sposób montażu
poszczególnych części zamrażarki, odkażania ich
oraz zalewania zamrażarki świeżą mieszanka w celu
przygotowania do podania pierwszej porcji produktu.
Przy demontowaniu maszyny po raz pierwszy lub w
razie potrzeby uzyskania informacji, w jaki sposób
dojść do punktu początkowego tej instrukcji obsługi,
należy przejść na stronę 33 „Demontaż” i rozpocząć
właśnie tam.
Składanie
Uwaga: Do smarowania części należy używać
smaru dopuszczonego do kontaktu z żywnością (na
przykład: Taylor Lube).
Rycina 40
Uwaga: Aby mieszanka nie wyciekała z tyłu cylindra
mrożącego, środkowa część uszczelki wałka musi
być wypukła, to znaczy, wybrzuszać się z uszczelki.
Jeżeli środkowa część uszczelki jest wklęsła, innymi
słowy, wchodzi do środka uszczelki, należy odwrócić
uszczelkę na lewą stronę.
SPRAWDŹ, CZY PRZEŁĄCZNIK
ZASILANIA JEST W POŁOŻENIU WYŁĄCZONYM!
Niezastosowanie się do tego wymogu może
spowodować urazy personelu spowodowane
ruchomymi częściami maszyny.
Czynność 1
Nasmaruj rowek i trzon wałka ubijaka.
Czynność 2
Wsuń uszczelkę wałka napędowego ubijaka na
węższy koniec wałka napędu i umieść ją w rowek na
wałku.
Model C723
24
Rycina 41
Procedury związane z obsługą
Czynność 5
Zainstaluj wałek napędowy w tylnym łożysku
kołnierzowym. Sześciokątną końcówkę włóż do
końca w łączkę (gniazdo) sprzęgła napędu.
Czynność 7
Dobrze trzymając ubijak wsuń 1/3 jego długości w
głąb cylindra zamrażającego. Patrząc w głąb
cylindra mrożącego dopasuj położenie otworu z tyłu
ubijaka do płaskich powierzchni na końcu wałka
napędowego.
Rycina 42
Z WYJĄTKOWĄ OSTROŻNOŚCIĄ należy
wyjmować podzespół ubijaka. Ostrza zgarniające są
bardzo ostre i łatwo można się nimi skaleczyć.
Czynność 6
Przed zainstalowaniem podzespołu ubijaka sprawdź
stan ostrzy zgarniających. Jeśli ostrza są w dobrym
stanie, chwyć jedno z ostrzy zgarniające i wsuń je
pod hak z przodu ubijaka. Owijaj ostrze wokół
ubijaka wzdłuż spiralnej obejmy i wpychaj stopniowo
ostrze w obejmę. Wsuń ostrze pod hak z tyłu
ubijaka.
Rycina 44
Czynność 8
Wsuń ubijak do końca do cylindra mrożącego i na
koniec wałka napędowego. Ubijak powinien być
dobrze dopasowany, ale nie tak ciasny, żeby nie
można go było lekko obrócić w celu wsunięcia na
wałek napędowy.
Czynność 9
Upewnij się, że podzespół ubijaka jest ustawiony w
odpowiednim położeniu na wałku napędowym.
Obróć nieznacznie ubijak, aby upewnić się, że jest
prawidłowo osadzony. Prawidłowo zmontowany
ubijak nie powinien wystawać poza przednią
krawędź cylindra mrożącego.
Czynność 10
Powtórz te czynności po drugiej stronie
zamrażarki.
Czynność 11
Aby założyć pokrywę zamrażarki umieść uszczelki
pokrywy w rowki na tylnej stronie pokrywki
zamrażarki. Nasuń przednie na pręty rozgarniające.
Brzegi z kołnierzami powinny przylegać do pokrywy.
NIE NALEŻY SMAROWAĆ uszczelek ani łożysk.
Rycina 43
Powtórz tę czynność na drugim ostrzu
zgarniającym.
Model C723
25
Procedury związane z obsługą
Czynność 12
Wsuń dwa o-ringi do rowków na każdej zatyczce
stosowanej przy zalewaniu. Nałóż równą warstwę
Taylor Lube na o-ringi i wały.
Czynność 14
Aby założyć pokrywkę zamrażarki, włóż pręty
rozgarniające poprzez ubijaki w cylindrach
mrożących.
Rycina 47
Rycina 45
Czynność 15
Po nałożeniu pokrywy na śruby mocujące, zamocuj
pokrywę nakrętkami. Długie śruby dokręcane
ręcznie zakłada się na górę pokrywy, a krótkie - na
dół pokrywy. Dokręcaj nakrętki kolejno na krzyż;
równe dokręcenie zapewni dobre przyleganie
pokrywy.
Czynność 13
Umieść zatyczki stosowane przy zalewaniu w
otworach w górnej części pokrywy zamrażarki i
popchnij w dół.
Rycina 48
Rycina 46
Model C723
26
Procedury związane z obsługą
Czynność 16
Wsuń trzy o-ringi do rowków na każdym
standardowym zaworze spustowym. Wsuń pierścień
H-kształtny i o-ringi do rowków na środkowym
zaworze spustowym. Nasmaruj pierścień H-kształtny
i o-ringi.
Rycina 51
Rycina 49
Czynność 19
Wsuń widełki dźwigienek spustowych w otwory
zaworów spustowych zaczynając od prawej strony.
Czynność 17
Nasmaruj górę i dół wnętrza otworów wylotowych
produktu w pokrywie zamrażarki.
Rycina 52
Rycina 50
Model C723
Czynność 18
Włóż zawór spustowy od dołu i popychaj go do
czasu, aż ukaże się szczelina na zaworze
spustowym, w którą wkłada się dźwigienkę
spustową.
27
Procedury związane z obsługą
Czynność 20
Przesuwaj trzpień obrotowy przez każdą dźwigienkę
spustową w miarę wkładania ich w zawory
spustowe.
Czynność 22
Wsuń naczyńko ociekowe w otwór na panelu
przednim.
Rycina 55
Czynność 23
Zainstaluj przednią tackę ociekową i osłonę
przeciwrozpryskową pod otworem wylotowym
produktu.
Rycina 53
Uwaga: Zamrażarka wyposażona jest w dźwigienki
spustowe umożliwiające regulację wielkości porcji;
zapewnia to jednolicie dobrą jakość produktu i
sprzyja kontroli kosztów. Dźwigienka spustowa
powinna być tak ustawiona, by szybkość wypływu
produktu wynosiła 5 - 7 ½ uncji (142 – 213 g)
produktu. (142 g. do 213 g.) na 10 sekund.
Aby ZWIĘKSZYĆ prędkość wypływu, przekręć śrubę
regulacyjną W PRAWO. Przekręć śrubę regulacyjną
W LEWO, aby ZMNIEJSZYĆ prędkość wypływu.
Rycina 56
Czynność 21
Załóż nasadki formujące na otwory wylotowe
produktu.
Czynność 24
Nałóż dwa o-ringi na jeden koniec przewodu
powietrza. Nałóż dwa o-ringi na drugi koniec rurki
podającej produkt.
Rycina 54
Model C723
Rycina 57
28
Procedury związane z obsługą
Czynność 25
Wsuń mały o-ring w rowek na dyszce powietrza. Nie
należy smarować tego o-ringa.
Odkażanie
Czynność 1
Przygotuj wiaderko firmowego roztworu do
odkażania o stężeniu 1:10 000 (przykład 2,5 galonu
[9,5 l] Kay-5R
lub 2 galony [7,6 l] środka Stera-SheenR). UŻYJ DO
TEGO CIEPŁEJ WODY, ZGODNIE ZE
WSKAZÓWKAMI PRODUCENTA.
Czynność 2
Zalej wszystkie części leżące w zasobniku na
mieszankę roztworem odkażającym i poczekaj, aż
roztwór spłynie do cylindra mrożącego.
Rycina 58
Uwaga: Sprawdź, czy otwór w dyszce powietrza
jest czysty i niezapchany. Jeżeli otwór w dyszce
powietrza jest zapchany, umyj go gorącą wodą z
mydłem. Nie powiększaj otworu w dyszce
powietrza.
Czynność 26
Włóż dyszkę powietrza w otwór u góry rurki
podającej (w koniec rurki bez małego otworu z
boku).
Rycina 60
Uwaga: W ten sposób został odkażony zasobnik na
mieszankę i zdemontowane części. Dlatego przed
przystąpieniem do poniższych czynności upewnij
się, że masz umyte i odkażone ręce.
Czynność 3
Gdy mieszanka wpływa do cylindra mrożącego,
dokładnie wyczyść szczotkami sondę poziomu
mieszanki w dnie zasobnika, zasobnik na
mieszankę, otwór wlewu mieszanki, rurkę podającą
mieszankę i mieszadło (tylko w maszynach
wyposażonych fabrycznie w mieszadło).
Rycina 59
Czynność 27
Ułóż rurkę podającą produkt (z założoną dyszką
powietrza) i mieszadło (jeżeli zamrażarka jest w nie
fabrycznie wyposażona) na dnie zasobnika na
mieszankę w celu przeprowadzenia odkażania.
Czynność 28
Powtórz czynności 24-27 po drugiej stronie
zamrażarki.
Model C723
Rycina 61
29
Procedury związane z obsługą
Czynność 4
Przygotuj kolejne wiaderko firmowego roztworu do
odkażania o stężeniu 1:10 000 (przykład 2,5 galonu
[9,5 l] Kay-5R lub 2 galony [7,6 l] środka SteraSheenR). UŻYJ DO TEGO CIEPŁEJ WODY,
ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI PRODUCENTA.
Czynność 13
Tylko maszyny wyposażone fabrycznie w
mieszadło: Załóż mieszadło na obudowę wału
napędowego mieszadła.
Czynność 5
Wlej roztwór odkażający do zasobnika na
mieszankę.
Czynność 6
Wyszoruj szczotką widoczne części zasobnika.
Czynność 7
Ustaw przełącznik zasilania w położeniu ON (Wł.).
Czynność 8
Dotknij symbol CZYSZCZENIE. Spowoduje do
mieszanie roztworu czyszczącego w cylindrze
zamrażającym. Licznik upływu czasu odliczający
pięć minut ukaże się na wyświetlaczu, wskazując
kiedy upłynęło pięć minut. Po upływie pięciu minut
przejść do następnej czynności.
Rycina 62
Uwaga: Jeżeli łopatka mieszadła przestanie obracać
się w czasie normalnego cyklu maszyny, zdejmij
mieszadło odkażonymi rękoma z obudowy napędu
mieszadła i wyszczotkuj roztworem środka
odkażającego. Załóż mieszadło z powrotem na
obudowę wału napędowego mieszadła.
Czynność 9
Umieść puste wiaderko pod otworem wylotowym
produktu. Podnieś zatyczkę stosowaną przy
zalewaniu.
Czynność 14
Powtórz te czynności po drugiej stronie
zamrażarki.
Czynność 10
Kiedy stały strumień roztworu odkażającego zacznie
wypływać z otworu zatyczki stosowanej przy
zalewaniu z dołu pokrywy zamrażarki, otwórz zawór
spustowy. Pociągnij przez chwilę w dół rączkę
środkowego zaworu spustowego, aby odkazić
środkowy otwór wylotowy. Spuść z maszyny resztę
roztworu do odkażania.
Czynność 11
Kiedy roztwór czyszczący przestanie wypływać z
otworu wylotowego produktu, zamknij zawór
spustowy produktu. Dotknij symbol CZYSZCZENIA
i zamknij zawór spustowy.
Uwaga: Do zalewania zamrażarki należy używać
wyłącznie ŚWIEŻEJ MIESZANKI.
Czynność 1
Umieść puste wiaderko pod otworami wylotowymi
produktu. Po założeniu zatyczki stosowanej do
zalewania wlej 2 ½ galonu (9,5 litra) ŚWIEŻEJ
mieszanki do zasobnika na mieszankę i poczekaj, aż
wpłynie do cylindra mrożącego.
Czynność 2
Otwórz zawór wylotowy , aby usunąć roztwór do
odkażania. Kiedy zacznie wypływać czysta świeża
mieszanka, zamknij zawór spustowy.
Uwaga: Dlatego przed przystąpieniem do
poniższych czynności upewnij się, że masz umyte i
odkażone ręce.
Czynność 12
Nasmaruj o-ringi na końcu rurki podawania produktu
z małym otworem z boku. Ustaw rurkę podającą
mieszankę w rogu zasobnika.
Model C723
Zalewanie
30
Czynność 3
Kiedy stały strumień mieszanki zacznie wypływać z
otworu zatyczki stosowanej przy zalewaniu z dołu
pokrywy zamrażarki, popchnij zatyczkę stosowaną
przy zalewaniu.
Procedury związane z obsługą
Usuwanie produktu z cylindra
mrożącego
Czynność 4
Kiedy mieszanka przestanie spływać z bulgotem do
cylindra mrożącego, wstaw rurkę do podawania
mieszanki do otworu wlotowego mieszanki w
zasobniku, stroną z otworem w dół. Upewnij się,
że dyszka powietrza jest zainstalowana w rurce
podawania produktu.
Czynność 5
Wybierz symbol AUTO
Czynność 1
Zdejmij pokrywę zasobnika, rurkę podawania
produktu i wyjmij mieszadło (tylko maszyny
wyposażone fabrycznie w mieszadło). Zanieś je do
zlewu do umycia.
.
Czynność 6
Napełnij zasobnik świeżą mieszanką i załóż pokrywę
zasobnika na mieszankę.
Czynność 7
Powtórz te czynności po drugiej stronie
zamrażarki.
Ręczne czyszczenie szczotkami
CZYNNOŚCI TE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE
CODZIENNIE.
Do demontażu Modelu C723 potrzebne będą
następujące narzędzia:

ZAWSZE PRZESTRZEGAJ LOKALNYCH
PRZEPISÓW SANITARNYCH
Dwa wiaderka do czyszczenia i odkażania
Środek do czyszczenia/ odkażania
Niezbędne szczotki (dostarczone wraz z
zamrażarką).
Ściereczki do jednorazowego użytku
Model C723
Czynność 3
Jeżeli lokalne przepisy sanitarne pozwalają na
powtórne wykorzystanie produktu, umieść
odkażony, zatwierdzony przez NSF pojemnik na
produkt do ponownego użytku pod otworem
wylotowym produktu. Wciśnij przycisk
CZYSZCZENIE i otwórz zawór spustowy. Spuść
resztę produktu z cylindra zamrażającego i
zasobnika na mieszankę. Kiedy produkt przestanie
wypływać, naciśnij przycisk CZYSZCZENIE i
zamknij zawór spustowy. Przykryj pojemnik na
produkt do ponownego wykorzystania odkażoną
pokrywką i umieść go w chłodni podręcznej.
Uwaga: Jeśli miejscowe przepisy NIE
ZEZWALAJĄ na ponowne wykorzystanie
produktu, należy go usunąć. Wykonaj polecenia z
poprzedniej czynności, z jednym wyjątkiem. Spuść
produkt do wiaderka na mieszankę i usuń go
zgodnie z przepisami.
ZAWSZE PRZESTRZEGAJ LOKALNYCH
PRZEPISÓW SANITARNYCH



Czynność 2
Przytrzymując wiaderko pod otworem wylotowym,
dotknij symbol CZYSZCZENIE
i otwórz zawór
spustowy.
Czynność 4
Powtórz te czynności po drugiej stronie
zamrażarki.
31
Procedury związane z obsługą
Płukanie
Czyszczenie zasobnika
Czynność 1
Wlej 2 galony (7,6 litra zimnej), czystej wody do
zasobnika na mieszankę. Białą szczotką do
zasobnika wyszoruj zasobnik na mieszankę, czujniki
poziomu mieszanki i zewnętrzne powierzchnie
obudowy wałka napędu mieszadła (tylko maszyny
wyposażone fabrycznie w mieszadło). Szczotką z
podwójnym końcem wyczyść do czysta otwór
wlotowy mieszanki.
Uwaga: Niewykonywanie tych czynności spowoduje
narastanie osadu z mleka.
Czynność 1
Przygotuj wiaderko zatwierdzonego roztworu do
czyszczenia o stężeniu 1:10 000 (przykład 2,5
galonu [9,5 l] Kay-5R
lub 2 galony [7,6 l] środka Stera-SheenR). UŻYJ DO
TEGO CIEPŁEJ WODY, ZGODNIE ZE
WSKAZÓWKAMI PRODUCENTA.
Czynność 2
Popchnij w dół zatyczkę stosowaną przy zalewaniu.
Wlej roztwór do czyszczenia do zasobnika i
poczekaj, aż wpłynie do cylindra mrożącego.
Czynność 3
Białą szczotką do zasobnika wyszoruj zasobnik na
mieszankę, czujniki poziomu mieszanki i zewnętrzne
powierzchnie obudowy wałka napędu mieszadła
(tylko maszyny wyposażone fabrycznie w
mieszadło). Szczotką z podwójnym końcem wyczyść
do czysta otwór wlotowy mieszanki.
Uwaga: Nie czyść szczotką otworu wlotowego
mieszanki, kiedy maszyna jest w trybie
CZYSZCZENIE.
Rycina 63
Uwaga: Nie czyść szczotką otworu wlotowego
mieszanki, kiedy maszyna jest w trybie
CZYSZCZENIE .
Czynność 4
Dotknij symbol CZYSZCZENIE . Spowoduje to, iż
roztwór czyszczący w cylindrze mrożącym wejdzie w
kontakt z wszystkimi elementami cylindra
mrożącego.
Czynność 2
Umieść wiaderko na mieszankę pod otworem
wylotowym, podnieś zatyczkę stosowaną przy
zalewaniu i dotknij symbol CZYSZCZENIE .
Czynność 3
Kiedy stały strumień wody płuczącej zacznie
wypływać z otworu zatyczki stosowanej przy
zalewaniu z dołu pokrywy zamrażarki, otwórz zawór
spustowy. Spuść całą wodę z otworu wylotowego w
pokrywie. Zamknij zawór spustowy i dotknij symbol
CZYSZCZENIE ,
aby anulować ten tryb.
Czynność 5
Umieść puste wiaderko pod otworem wylotowym
produktu. Podnieś zatyczkę stosowaną przy
zalewaniu.
Czynność 6
Kiedy stały strumień roztworu czyszczącego zacznie
wypływać z otworu zatyczki stosowanej przy
zalewaniu z dołu pokrywy zamrażarki, otwórz zawór
spustowy. Spuść całość roztworu.
Czynność 4
Powtarzaj tę procedurę używając czystej ciepłej
wody do czasu, aż woda wypływająca z maszyny
będzie przezroczysta.
Czynność 7
Kiedy roztwór czyszczący przestanie wypływać z
otworu wylotowego produktu, zamknij zawór
spustowy produktu. Dotknij symbol CZYSZCZENIE
, aby wyłączyć tryb mycia.
Czynność 5
Powtórz te czynności po drugiej stronie
zamrażarki.
Czynność 8
Powtórz te czynności po drugiej stronie
zamrażarki.
Model C723
32
Procedury związane z obsługą
Demontaż
Czyszczenie szczotkami
SPRAWDŹ, CZY PRZEŁĄCZNIK
ZASILANIA JEST W POŁOŻENIU WYŁĄCZONYM!
Niezastosowanie się do tego wymogu może
spowodować urazy personelu spowodowane
ruchomymi częściami maszyny.
Czynność 1
Przygotuj wiaderko zatwierdzonego roztworu do
czyszczenia o stężeniu 1:10 000 (przykład 2,5
galonu [9,5 l] Kay-5R
lub 2 galony [7,6 l] środka Stera-SheenR). UŻYJ DO
TEGO CIEPŁEJ WODY, ZGODNIE ZE
WSKAZÓWKAMI PRODUCENTA. Upewnij się, że
masz pod ręką wszystkie szczotki do czyszczenia
dostarczone z zamrażarką.
Czynność 1
Wyjmij nakrętki, pokrywkę zamrażarki, ubijak, ostrza
zgarniające i wałek napędowy z cylindra mrożącego.
Czynność 2
Zdejmij ostrza zgarniające z podzespołu ubijaka.
Czynność 3
Zdejmij uszczelkę wałka napędowego z wałka
napędowego.
Czynność 4
Zdejmij uszczelkę pokrywy zamrażarki, łożysko
przednie, sworzeń obrotowy, dźwigienkę spustową,
zawór spustowy, zatyczki stosowane przy zalewaniu
i nasadkę formującą produkt. Zdejmij trzy o-ringi z
zaworu spustowego.
Czynność 5
Powtórz te czynności po drugiej stronie
zamrażarki.
Czynność 6
Wyjmij przednią tackę ociekową, osłonę
przeciwrozpryskową i naczyńko ociekowe. Zanieś je
do zlewu do umycia.
Czynność 2
Dokładnie wyczyść szczotką i roztworem do
czyszczenia wszystkie zdemontowane części,
usuwając wszystkie ślady środka smarującego i
osadu uformowanego przez mieszankę. Dokładnie
wyczyść szczotką wszystkie powierzchnie i otwory,
szczególnie otwory w pokrywie zamrażarki.
Czynność 3
Przepłucz wszystkie części w czystej, ciepłej wodzie.
Umieść wszystkie części na czystej, suchej
powierzchni, zostaw je tam na całą noc do
wyschnięcia na powietrzu.
Czynność 4
Wróć do zamrażarki z niewielką ilością roztworu do
czyszczenia. Wyczyść czarną szczotką tylne łożysko
tulejowe w tylnej części cylindra mrożącego.
Rycina 65
Rycina 64
Uwaga: Jeżeli w naczyńku ociekowym znajduje się
nadmierna ilość mieszanki, wskazuje to na
konieczność wymiany lub odpowiedniego
nasmarowania uszczelek wałków napędowych lub oringów.
Model C723
33
Czynność 5
Powtórz te czynności po drugiej stronie
zamrażarki.
Czynność 6
Przetrzyj zewnętrze powierzchnie zamrażarki czystą,
odkażoną szmatką.
Procedury związane z obsługą
Rozdział 7
Ważne: Lista kontrolna dla operatora
Podczas czyszczenia i odkażania
ZAWSZE PRZESTRZEGAJ LOKALNYCH
PRZEPISÓW SANITARNYCH
Harmonogram czyszczenia i odkażania wynika z
państwowych i lokalnych przepisów i należy go
ściśle przestrzegać. Jeżeli maszyna ma tryb
Gotowość, nie należy go stosować w
zastępstwie czyszczenia i odkażania według
wymogów władz sanitarno-epidemiologicznych.
Podczas czyszczenia i odkażania należy
uwzględnić następujące zalecenia.
CZYSZCZENIE I ODKAŻANIE NALEŻY
WYKONYWAĆ RAZ NA DOBĘ.
 6. W wyznaczony dzień tygodnia należy
doprowadzić do maksymalnego zużycia
mieszanki i wyrzucić resztkę po zamknięciu.
Przerwie to cykl używania wciąż pewnej
ilością wczorajszej mieszanki i zmniejszy
możliwość wzrostu poziomu bakterii i miana
drobnoustrojów.
 7. Należy starannie przygotowywać roztwory do
czyszczenia i odkażania. Przeczytaj i zastosuj
się do instrukcji na etykiecie opakowania. Zbyt
stężony roztwór może uszkodzić części,
natomiast zbyt rozcieńczony może nie
zapewnić dostatecznego czyszczenia czy
odkażania.
Diagnostyka poziomu bakterii
 1. Regularnie czyść i odkażaj maszynę
(całkowite zdemontowanie i oczyszczenie
szczotkami).
 8. Temperatura mieszanki w zasobniku na
mieszankę i w podręcznej chłodni powinna
wynosić poniżej 4,4_C.
 2. Wykorzystaj wszystkie szczotki dostarczone z
maszyną, co zapewni staranne czyszczenie.
Szczotki te zostały zaprojektowane specjalnie
do oczyszczenia wszystkich przewodów,
którymi przepływa mieszanka.
 3. Szczotka z białym włosiem służy do
czyszczenia otworu wlewu mieszanki, to
znaczy odcinka od zasobnika na mieszankę
do tylnej części cylindra mrożącego.
Regularne przeglądy maszyny
 1. Wymień zużyte lub uszkodzone ostrza
zgarniające. Przed zainstalowaniem zespołu
ubijaka sprawdź, czy ostrza zgarniające są
właściwie umocowane do linii śrubowej.
 2. Sprawdź stopień zużycia tylnego łożyska
kołnierzowego (czy nie ma znacznego
wycieku mieszanki do tylnego naczyńka
ociekowego) i starannie je wyczyść.
 4. Szczotka z czarnym włosiem służy do
starannego oczyszczenia tylnego łożyska
kołnierzowego, położonego za cylindrem
mrożącym. Szczotkę należy zwilżyć obficie
środkiem czyszczącym.
Model C723
 5. JEŻELI LOKALNE PRZEPISY SANITARNE
POZWALAJĄ NA POWTÓRNE
WYKORZYSTANIE PRODUKTU, mieszankę
do ponownego użycia należy koniecznie
przechowywać w odkażonym, przykrytym
pojemniku ze stali nierdzewnej i zużyć ją
następnego dnia. NIE WOLNO zalewać
maszyny poprzednio używaną mieszanką.
Z poprzednio używanej mieszanki należy
zebrać pianę i wylać ją. Mieszankę używaną
poprzednio należy zmieszać z nową
mieszanką w proporcji 1:1, kiedy zużywa jest
nazajutrz.
 3. Korzystając ze śrubokrętu i ściereczki,
wyczyść starannie tylne łożysko kołnierzowe i
sześciokątne gniazdo napędu, usuwając smar
i osady mieszanki.
34
Ważne: Lista kontrolna dla operatora
 4. Wymień zużyte, naderwane i luźne o-ringi i
uszczelki na nowe.
Przechowywanie zimą
 5. Starannie przeprowadź smarowanie zgodnie z
zaleceniami rozdziału "Montaż".
Jeżeli restauracja jest zamykana na zimę, niezbędne
jest zabezpieczenie zamrażarki przez zastosowanie
się do następujących wskazówek, szczególnie jeżeli
temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 0°C.
 6. Jeżeli maszyna jest chłodzona powietrzem,
sprawdź, czy na skraplaczu nie zebrało się
dużo brudu i strzępków materiału.
Zabrudzone skraplacze zmniejszają
wydajność i pojemność maszyn. Skraplacze
należy czyścić miękką szczotką raz w
miesiącu. W żadnym wypadku nie wolno
używać śrubokrętów ani innych narzędzi
metalowych do czyszczenia przestrzeni
pomiędzy żebrami.
Uwaga: Maszyny wyposażone w filtr
powietrza wymagają odkurzania filtra
odkurzaczem raz w miesiącu.
Odłącz zamrażarkę od sieci elektrycznej, aby
zapobiec uszkodzeniu podzespołów elektrycznych.
Jeżeli zamrażarka jest chłodzona wodą, odłącz linię
doprowadzającą wodę. Zwolnij nacisk na sprężynę
w zaworze wody. Sprężonym powietrzem po stronie
wylotu wydmuchaj pozostałości wody ze skraplacza.
Jest to bardzo ważne. Niezastosowanie tej
procedury może spowodować poważne i kosztowne
uszkodzenie układu chłodzenia.
Przygotowanie maszyny do zimowania może
wykonać miejscowy dystrybutor firmy Taylor.
Owiń starannie części zamrażarki łatwe do
rozmontowania, takie jak ubijak, ostrza, wał napędu i
pokrywę zamrażarki i umieść je w chronionym,
suchym miejscu. Części gumowe oraz uszczelki
można chronić zawijając je w papier odporny na
zamakanie. Wszystkie części muszą być starannie
oczyszczone z zaschniętej mieszanki i smaru, gdyż
przyciągają one myszy i inne szkodniki.
Przestroga: Koniecznie odłączyć
zasilanie przed czyszczeniem skraplacza.
Ignorowanie tego zalecenia może być
przyczyną śmiertelnego porażenia prądem
elektrycznym.
 7. Jeżeli maszyna jest chłodzona wodą,
sprawdź, czy na przewodzie wody nie ma
zagięć i przecieków. Zagięcia mogą powstać
wówczas, gdy maszyna jest przesuwana do
tyłu i do przodu podczas czyszczenia i
konserwacji. Uszkodzone lub pęknięte
przewody wodne może wymieniać tylko
upoważniony technik firmy Taylor.
Model C723
Zaleca się skorzystanie z serwisu autoryzowanego
technika w celu usunięcia wody z maszyny w
ramach przygotowania jej do zimy, gdyż istotne jest
staranne usunięcie całej wody. Zabezpieczy to
maszynę przed zamarzaniem w niej wody, co
spowodowałoby pękanie podzespołów.
35
Ważne: Lista kontrolna dla operatora
Rozdział 8
PROBLEM
Wykrywanie i usuwanie usterek
PRZYPUSZCZALNY POWÓD
ROZWIĄZANIE
INFORMACJE
NA STRONIE
a. Mało mieszanki. ŚWIECI
lampka BRAK
MIESZANKI.
a. Dodaj mieszanki do
zasobnika. Wróć do trybu
AUTO.
31
b. Przełącznik zasilania w
położeniu OFF (Wył.).
b. Włącz zasilanie (ON).
30
c. Maszyna nie jest w trybie
AUTO.
c. Wybierz AUTO i poczekaj,
aż maszyna wykona pełny
cykl i wyłączy się zanim
zaczniesz pobierać
produkt.
31
d. Silnik ubijaka wyłączony
bezpiecznikiem ("reset")
Wyświetlany komunikat o
przeciążeniu silnika
ubijaka („BEATER
OVERLOAD”)
d. Wyłącz maszynę. Naciśnij
przycisk RESET. Uruchom
powtórnie maszynę w
trybie AUTO.
---
e. Otwór wlotowy mieszanki
zablokowany lodem.
e. Zadzwoń po
autoryzowanego technika
serwisu.
---
f. Rurka podająca nie jest
prawidłowo założona.
f. Sprawdź, czy rurka jest
odpowiednio założona.
31
2. Produkt zbyt miękki.
a. Zbyt szybki wypływ
produktu.
a. Wyreguluj prędkość
pobierania na 142 g do
213 g (5 do 7½ uncji)
produktu w ciągu 10
sekund.
28
3. Produkt zbyt gęsty
a. Cylinder zamrażający nie
został prawidłowo zalany.
a. Spuść mieszankę z
cylindra zamrażającego i
zalej powtórnie maszynę.
30
b. Ustawianie lepkości
nastawione na zbyt niską
temperaturę.
b. Zadzwoń po
autoryzowanego technika
serwisu.
---
c. Otwór wlotowy mieszanki
zablokowany lodem.
c. Zadzwoń po
autoryzowanego technika
serwisu.
---
1. Żaden produkt nie
wypływa z maszyny.
Model C723
36
Wykrywanie i usuwanie usterek
PROBLEM
PRZYPUSZCZALNY POWÓD
ROZWIĄZANIE
INFORMACJE
NA STRONIE
31
a. Pokrywa zasobnika nie na
miejscu.
a. Oczyść pokrywę
zasobnika i załóż na
miejsce.
b. Niewłaściwie ustawiona
temperatura w zasobniku.
b. Zadzwoń po
autoryzowanego technika
serwisu.
c. Mieszadło
niezainstalowane (tylko
maszyny wyposażone
fabrycznie w mieszadło)
c. Oczyść i zamontuj
mieszadło.
5. Zbyt niska temperatura
mieszanki w zasobniku.
a. Niewłaściwie ustawiona
temperatura w zasobniku.
a. Zadzwoń po
autoryzowanego technika
serwisu.
6. Czujnik niskiego stanu
mieszanki i braku
mieszanki nie działają.
a. Narósł osad mleczny w
zasobniku.
a. Dokładnie wyczyść
zasobniki.
33
7. Produkt zbiera się u góry
pokrywy zamrażarki
a. Górny o-ring zaworu
spustowego
nieodpowiednio
nasmarowany lub zużyty.
a. Nasmaruj lub wymień oring.
27
8. Nadmierny wyciek
produktu ze spodu otworu
wylotowego produktu.
a. Dolny o-ring zaworu
spustowego
nieodpowiednio
nasmarowany lub zużyty.
a. Nasmaruj lub wymień oring.
27
9. Nadmierny wyciek
mieszanki do naczyńka
ociekowego.
a. Uszczelka na wałku
napędowym nieprawidłowo
nasmarowana lub zużyta.
a. Nasmaruj odpowiednio lub
wymień uszczelkę.
24
b. Uszczelka na wałku
napędowym założona
niewłaściwą stroną.
b. Załóż poprawnie.
24
c. Niedostateczne
smarowanie wałka
napędowego.
c. Odpowiednio nasmaruj.
24
d. Wałek napędowy i zespół
ubijaka pracują do przodu.
d. Zadzwoń po
autoryzowanego technika
serwisu.
---
e. Zużyte tylne łożysko
kołnierzowe.
e. Zadzwoń po
autoryzowanego technika
serwisu.
---
f. Przekładnia nie jest
zosiowana.
f. Zadzwoń po
autoryzowanego technika
serwisu.
---
4. Mieszanka w zasobniku
ma zbyt wysoką
temperaturę.
Model C723
37
---
30
---
Wykrywanie i usuwanie usterek
PROBLEM
PRZYPUSZCZALNY POWÓD
ROZWIĄZANIE
INFORMACJE
NA STRONIE
10. Wałek napędu
zaklinowany w sprzęgle
napędu.
11. Ściany cylindra mrożącego
są porysowane.
12. Produkt przy pobieraniu
wydaje dźwięk
przypominający strzelanie
korków z butelek.
13. Panel sterowania nie
działa po włączeniu
zasilania (ON).
Model C723
a. Nagromadzenie mieszanki
i smaru w sprzęgle
napędu.
a. Regularnie czyść szczotką
łożysko kołnierzowe.
33
b. Zaokrąglone krawędzie
wałka napędu, sprzęgła
napędu lub obydwu.
b. Zadzwoń po
autoryzowanego technika
serwisu.
---
c. Przekładnia nie jest
zosiowana.
c. Zadzwoń po
autoryzowanego technika
serwisu.
---
a. Brakujące lub zużyte
łożysko przednie.
a. Zamontuj lub wymień
łożysko przednie.
25
b. Pęknięty pręt
rozgarniający drzwi
zamrażarki.
b. Wymień pokrywę
zamrażarki.
26
c. Zespół ubijaka wygięty.
c. Wymień zespół ubijaka.
26
d. Przekładnia nie jest
zosiowana.
d. Zadzwoń po
autoryzowanego technika
serwisu.
a. Zbyt szybki wypływ
produktu.
a. Wyreguluj prędkość
pobierania na 142 g do
213 g (5 do 7½ uncji)
produktu w ciągu 10
sekund.
28
b. Cylinder zamrażający nie
został prawidłowo zalany.
b. Spuść mieszankę z
cylindra zamrażającego i
zalej powtórnie maszynę.
30
a. Maszyna wyłączona z
kontaktu.
a. Włóż wtyczkę do gniazdka.
---
b. Bezpiecznik przepalony
lub rozłączony.
b. Włącz bezpiecznik
automatyczny lub wymień
bezpiecznik topikowy.
---
38
---
Wykrywanie i usuwanie usterek
Rozdział 9
Częstotliwość wymiany części
OPIS CZĘŚCI
CO 3 MIESIĄCE
CO 6 MIESIĄCE
RAZ W ROKU
Szczotka z białym włosiem 3” x 7” (25 x 51 mm)
Sprawdź i wymień,
jeżeli jest to
konieczne
Minimum
Szczotka z białym włosiem 1” x 2” (25 x 51 mm)
Sprawdź i wymień,
jeżeli jest to
konieczne
Minimum
Szczotka z czarnym włosiem 1” x 2” (25 x 51 mm)
Sprawdź i wymień,
jeżeli jest to
konieczne
Minimum
Szczotka z dwoma końcami
Sprawdź i wymień,
jeżeli jest to
konieczne
Minimum
Ostrze zgarniające
X
Uszczelka wałka napędowego
X
Uszczelka pokrywy zamrażarki
X
Łożysko przednie
X
O-ring dźwigienki spustowej
X
Uszczelka zaworu spustowego
X
O-ring korka otworu do zalewania
X
O-ring przewodu podającego mieszankę
X
Końcówka formująca produkt
X
Model C723
39
Częstotliwość wymiany części
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising