Taylor | Model 340/341/342 | Owner Manual | Taylor Model 340/341/342 Kasutusjuhend

Taylor Model 340/341/342 Kasutusjuhend
SÁCH HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI VẬN HÀNH
Mẫu 340, 341, 342
MÁY KẾT ĐÔNG KHỐI LỎNG
Các hướng dẫn hoạt động ban đầu
028764VM
1/97 (Nguồn gốc xuất bản)
(Cập nhật ngày 9/19/13)
Hoàn tất trang này để tham khảo nhanh khi yêu cầu dịch vụ:
Nhà phân phối Taylor: _____________________________________________________________________
Địa chỉ: _________________________________________________________________________________
Điện thoại: ______________________________________________________________________________
Dịch vụ: _________________________________________________________________________________
Các bộ phận: _____________________________________________________________________________
Ngày lắp đặt:
Thông tin được tìm thấy trên nhãn dữ liệu:
Số mẫu: _________________________________________________________________________________
Số xê‐ri: _________________________________________________________________________________
Quy cách kỹ thuật điện:
Điện áp
Chu kỳ
Pha
Kích cỡ cầu chì tối đa:
A
Khả năng tải điện tối thiểu:
A
Công ty Vận chuyển Đông lạnh Thương mại 1997
028764VM
Bất kỳ việc sao chép, tiết lộ, hoặc phân phối các văn bản này bởi bất kỳ người nào của bất kỳ phần nào
của văn bản này có thể là một hành vi vi phạm Luật Bản quyền của Hoa Kỳ và các nước khác, có thể dẫn
đến ra quyết định phạt thiệt hại theo luật định lên đến $ 250.000 (17 USC 504) cho hành vi xâm phạm,
và ngoài ra có thể dẫn đến hình phạt dân sự và hình sự. Bản quyền được bảo hộ.
Công ty Taylor
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072
Bổ Sung Cẩm Nang Vận Hành Thiết Bị Taylor®
Xin quí vị vui lòng thêm các bước sau đây
áp dụng cho các thiết bị phù hợp trong
việc Vận hành và Điều khiển bằng Tay.
Lắp Ráp Máy Đánh Kem (Beater)
Bước 1
Trước khi cài đặt, lắp ráp máy đánh kem, cần kiểm
tra tình trạng của các lưỡi dao cạo và kẹp giữ.
Kiểm tra xem lưỡi dao cạo có bất kỳ dấu hiệu hao
mòn, hư hỏng nào không. Nếu một lưỡi dao cạo bị
mẻ hoặc mòn, cần thay cả hai lưỡi dao.
Kiểm tra kẹp giữ lưỡi cạo để đảm bảo chúng không
bị cong và khe phải thẳng đều theo suốt chiều dài
của kẹp giữ. Thay thế ngay kẹp bị hư hỏng.
Gắn Cửa Máy Đông Lạnh
Bước 1
Trước khi lắp ráp cửa của máy đông lạnh, kiểm tra
những bộ phận sau đây xem có vết nứt, mẻ hoặc có
dấu hiệu hao mòn nào không. Bản lề cửa, miếng
đệm cửa, các van (valve), long đền, và xem xét hai
phía của cánh cửa, bao gồm cả các phía trong van.
Thay thế bất kỳ bộ phận bị hư hỏng.
Gắn Bơm Loại Hỗn Hợp (Mix Pump)
Thực hiện theo các bước sau đây nếu thiết bị
của quí vị có trang bị một máy bơm hỗn hợp:
Bước 1
Kiểm tra cao su và các bộ phận bơm bằng nhựa.
Các vòng hình tròn, kiểm tra các vòng, và các
miếng đệm phải 100% hoàn hảo để cho các máy
bơm và toàn bộ thiết vận hành tốt. Thiết bị sẽ không
làm đúng chức năng như được thiết kế nếu có bộ
phận bị sứt mẻ, bị cắt, hoặc bị thủng lổ.
Kiểm tra các bộ phận bằng nhựa của máy bơm xem
có vết nứt, mòn và lớp nhựa ép bị tróc ra.
Thay thế bất kỳ bộ phận khiếm khuyết và ngay lập
tức bỏ đi các bộ phận cũ.
Hình 1
Bước 2
Trước khi gắn cái đế của máy đánh kem, kiểm tra
xem đế có bị vết nứt, hoặc có dấu hiệu hao mòn nào
không. Nếu thấy có khiếm khuyết gì thì cần thay thế
chân đế của máy đánh kem.
Làm Vệ sinh và Lót Đệm
QUAN TRỌNG! Các thiết bị phải KHÔNG được
đặt trong chế độ AUTO cho đến khi các dung dịch
dùng cho việc làm vệ sinh máy đã được lấy ra khỏi
xi-lanh làm lạnh và đã hoàn tất việc lót đệm. Không
tuân theo hướng dẫn này có thể gây ra sự hư hỏng
cho các xi lanh làm lạnh.
© 2015 Taylor Company
Bất kỳ ai sao chép trái phép, tiết lộ, hoặc phân phối các bản sao của bất kỳ phần nào trong tài liệu này có thể là một hành vi vi
phạm Luật Bản Quyền của Hoa Kỳ và các nước khác, có thể dẫn đến việc bồi thường thiệt hại theo luật định, tiền phạt có thể
lên đến $250,000 Mỹ Kim (theo điều khoản 17 USC 504), và có thể dẫn đến hình phạt dân sự. Tất cả bản quyền được bảo lưu.
Taylor Company
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072
6/26/2015 - LN
MỤC LỤC
Phần 1: Dành cho người lắp đặt ................................................................................................... 1
An toàn cho người lắp đặt ................................................................................................................................. 1
Chuẩn bị mặt bằng ................................................................................................................................................ 1
Kế nối nguồn nước (chỉ dành cho các thiết bị làm mát bằng nước)................................................ 2
Các thiết bị làm mát bằng khí ........................................................................................................................... 2
Kết nối nguồn điện................................................................................................................................................ 2
Xoay thanh nghiền ................................................................................................................................................ 3
Chất làm lạnh .......................................................................................................................................................... 3
Phần 2: Dành cho người vận hành ................................................................................................ 4
Phần 3: An Toàn ...................................................................................................................................5
Phần 4: Nhận biết các bộ phận dành cho người vận hành .................................................... 7
Mẫu 340..................................................................................................................................................................... 7
Mẫu 341..................................................................................................................................................................... 8
Mẫu 342..................................................................................................................................................................... 9
Caùc Model 340, 341, 342 Boä cöûa ñaäp (cöûa tieâu chuaån / boä noái chính) ...................... 10
Model 342 boä cöûa ñaäp vôùi cöûa töï ñoùng/ cöûa boä noái chính ........................................ 11
Phần 5: Lưu ý quan trọng cho người vận hành ..................................................................... 14
Định nghĩa các biểu tượng ..........................................................................................................14
Công tắc kiểm soát ...................................................................................................................... 14
Điều khiển độ sệt ........................................................................................................................14
Đèn chỉ báo – Thêm hỗn hợp pha trộn........................................................................................ 14
Thông tin cho bạn .......................................................................................................................14
Phần 6: Các quy trình vận hành.............................................................................................. 15
Lắp ráp ........................................................................................................................................15
Khử trùng .................................................................................................................................... 22
Mồi nước ..................................................................................................................................... 24
Quy trình đóng ............................................................................................................................25
Thu gom sản phẩm từ Xi lanh đông lạnh ................................................................................... 25
Rửa sạch ..................................................................................................................................... 26
Vệ sinh ........................................................................................................................................ 26
Những mẫu 340, 341,342
Bảng Mục Lục
MỤC LỤC – Trang 2
Tháo gỡ ....................................................................................................................................... 27
Chà sạch ...................................................................................................................................... 28
Phần 7: Lưu ý quan trọng: Danh sách kiểm tra dành cho người vận hành ........................ 29
Trong quá trình vệ sinh và khử trùng.......................................................................................... 29
Xử lý sự cố vi khuẩn .................................................................................................................. 29
Kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên ............................................................................................. 29
Lưu trữ mùa đông ....................................................................................................................... 30
Phần 8: Hướng dẫn xử lý sự ốc ............................................................................................... 31
Phần 9: Lịch thay thế các bộ phận .........................................................................................34
Phần 10: Bảo Hành Thiết Bị Có Điều Kiện ............................................................................35
Phần 11: Bảo Hành Bộ Phận Có Điều Kiện ...........................................................................37
Lưu ý: Tiếp tục xem xét kết quả quá trình cải tiến ổn định, do vậy thông tin trong tài liệu này có
thể thay đổi mà không phải thông báo trước.
Lưu ý: Chỉ các hướng dẫn có nguồn gốc từ nhà máy sản xuất hoặc văn phòng biên dịch
được ủy quyền được coi là phiên bản gốc của các hướng dẫn.
Công ty Vận chuyển Đông lạnh Thương mại 1997 (Ấn bản gốc)
(Cập nhật Tháng 09, 2013)028764-VM
Bất kỳ việc sao chép, tiết lộ, hoặc phân phối các văn bản này bởi bất kỳ người nào của bất kỳ
phần nào của văn bản này có thể là một hành vi vi phạm Luật Bản quyền của Hoa Kỳ và các
nước khác, có thể dẫn đến ra quyết định phạt thiệt hại theo luật định lên đến $ 250.000 (17 USC
504) cho hành vi xâm phạm, và ngoài ra có thể dẫn đến hình phạt dân sự và hình sự. Bản quyền
được bảo hộ.
Công ty Taylor, phân nhánh của Nhà cung cấp thương mại điện lạnh.
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072
Những mẫu 340, 341,342
Bảng Mục Lục
Phần 1: DÀNH CHO NGƯỜI LẮP ĐẶT
Sau đây là các hướng dẫn cài đặt chung. Để hoàn tất các chi
tiết lắp đặt, vui lòng xem thẻ kiểm tra
An Toàn cho Người Lắp
Đặt
Chuẩn bị mặt bằng
Xem xét khu vực nơi mà thiết bị sẽ được lắp đặt trước khi lấy
thiết bị ra. Hãy chắc chắn rằng tất cả các nguy cơ có thể xảy ra
cho người sử dụng hoặc các thiết bị đã được xử lý.
Chỉ sử dụng trong nhà: Thiết bị này được thiết kế để vận
hành trong nhà, dưới nhiệt độ môi trường bình thường là 70°
‐75°F (21° ‐24°C). Tủ đông lạnh đã vận hành thành công ở
nhiệt độ môi trường cao 104°F (40°C) ở mức điện dung giảm.
Trong tất cả quốc gia trên thế giới, thiết bị sẽ được
lắp đặt theo mã số địa phương hiện tại. Xin vui lòng liên hệ
với chính quyền địa phương của bạn nếu bạn cần bất kỳ hỗ
trợ nào.
Cẩn trọng cần được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các
quán lệ an toàn cơ bản được tuân thủ trong hoạt động lắp
đặt và dịch vụ liên quan đến việc lắp đặt và dịch vụ của thiết
bị Taylor.
Thiết bị này KHÔNG được lắp đặt trong một khu vực
nơi có vòi hoặc ống phun nước có thể được sử dụng. KHÔNG
sử dụng vòi hoặc ống phun nước để rửa hoặc vệ sinh thiết bị.
Không tuân thủ theo hướng dẫn này có thể bị điện giật..
‐Chỉ cho phép nhân viên phục vụ của Taylor thực hiện việc lắp
đặt và sửa chữa thiết bị.
‐Nhân viên phục vụ được ủy quyền nên tham khảo tiêu chuẩn
OSHA 29CFRI910.147 hoặc các mã áp dụng của địa phương
cho các tiêu chuẩn công nghiệp về quy trình Đóng/Mở trước
khi bắt đầu bất kỳ công tác lắp đặt hoặc sửa chữa.
Thiết bị này phải được lắp đặt trên một bề mặt bằng phẳng
để tránh bị nghiêng ngã. Cần triệt để cẩn trọng trong việc di
chuyển thiết bị này vì bất kỳ lý do nào. Cần có hai hoặc nhiều
người để di chuyển an toàn thiết bị này. Việc không tuân thủ
có thể dẫn đến thương tích hoặc hư hỏng thiết bị.
‐Nhân viên phục vụ được uỷ quyền phải đảm bảo rằng có đầy
đủ thiết bị bảo vệ cá nhân thích hợp và đeo khi cần thiết
trong quá trình lắp đặt và thực hiện dịch vụ.
Lấy thiết bị ra và kiểm tra xem có hỏng hóc không. Báo cáo
tình trạng thiệt hại cho Nhà phân phối Taylor của bạn
‐Nhân viên phục vụ được uỷ quyền phải loại bỏ tất cả đồ
trang sức kim loại, nhẫn, và đồng hồ trước khi làm việc trên
các thiết bị điện.
Thiết bị này được sản xuất tại Hoa Kỳ và có kích thước của
phần cứng theo chuẩn Hoa Kỳ. Tất cả các chuyển đổi số liệu
chỉ mang tính tương đối và thay đổi theo kích thước.
Việc cung cấp nguồn điện chính vào tủ đông phải được ngắt
kết nối trước khi thực hiện bất kỳ sửa chữa nào. Việc không
tuân thủ theo hướng dẫn này có thể dẫn đến tình trạng bị
thương hoặc tử vong do sốc điện hoặc bộ phận chuyển động
nguy hiểm cũng như hiệu suất kém hoặc hư hỏng thiết bị.
Thiết bị này được thiết kế chỉ cho việc sử dụng trong nhà
Không được lắp đạt thiết bị trong khu vực nơi có
vòi hoặc ống phun nước có thể được sử dụng để vệ
sinh hoặc rửa thiết bị. Không tuân thủ theo hướng dẫn
này có thể gây ra sốc điện.
Lưu ý: Tất cả các công tác sửa chữa phải được thực hiện bởi
Kỹ Thuật Dịch vụ được ủy quyền của Taylo
Thiết bị này có nhiều cạnh sắc nhọn có thể gây
thương tích nghiêm trọng .
Những Mẫu 340, 341,342
1
Dành cho người lắp đặt
Kết nối hệ thống thoát nước
Kết nối nguồn điện
Chỉ dành cho các thiết bị làm mát bằng nước
Tại Hoa Kỳ, thiết bị này được thiết kế lắp đặt
phù hợp với Bộ luật Điện Quốc gia (NEC),
ANSI/NFPA 70‐1987. Mục đích của mã NEC là
thiết thực bảo vệ người và tài sản từ các mối
nguy hiểm phát sinh do việc sử dụng điện. Mã
này có quy định được coi là cần thiết cho công
tác an toàn.
Một nguồn cung cấp nước lạnh đầy đủ phải
được cung cấp với van ngắt vặn tay. Ở mặt sau
phía dưới của chậu đế, hai ống kết nối nước
3/8" IPS cho đầu vào và đầu ra được cung cấp
để dễ dàng treo lên. Các đường nước có đường
kính 1/2" bên trong cần được kết nối vào máy.
(Các đường ống nước linh hoạt được khuyến
cáo, nếu mã số địa phương cho phép.) Tùy
thuộc vào điều kiện nước ở địa phương, có thể
khuyến cáo lắp đặt một bộ lọc nước để ngăn
chặn các chất lạ khỏi tắc nghẽn tại van nước tự
động. Chỉ cần có một đường nước kết nối "vô
trong" và "ra ngoài". KHÔNG lắp đặt van ngắt
vặn tay trên đường nước "thoát ra"! Nước nên
luôn được dẫn theo thứ tự: trước tiên, thông
qua van nước tự động, thứ hai, qua bình ngưng
tụ và thứ ba, thông qua thiết bị thoát ra phù
hợp để vào ống tiêu nước mở.
Trong tất cả quốc gia khác trên thế giới, thiết bị
sẽ được lắp đặt theo mã số địa phương hiện tại.
Xin vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương
của bạn.
F
Mỗi thiết bị yêu cầu một nguồn điện cho mỗi
nhãn dữ liệu gắn trên thiết bị. Kiểm tra nhãn dữ
liệu trên tủ đông cho cầu chì hoặc bảo vệ quá
tải mạch nhánh, khả năng tải mạch, và các chi
tiết kỹ thuật điện khác. Tham khảo sơ đồ hệ
thống dây điện được cung cấp bên trong của
hộp điện để kết nối điện thích hợp.
Các thiết bị làm mát bằng khí
Thiết bị được làm mát bằng không khí Mẫu 340
yêu cầu không gian không khí tối thiểu là 6"
(152 mm) ở phía trước, hai bên và phía sau.
CẨN TRỌNG: THIẾT BỊ NÀY PHẢI ĐƯỢC
TIẾP ĐẤT ĐÚNG CÁCH! KHÔNG ĐỂ THIẾT BỊ
TIẾP ĐẤT CÓ THỂ DẪN ĐẾN THƯƠNG TÍCH CÁ
NHÂN NGHIÊM TRỌNG DO ĐIỆN GIẬT!
Thiết bị được làm mát bằng không khí Mẫu 341
và342 yêu cầu không gian không khí tối thiểu là
3" (76 mm) xung quanh hai bên. Lắp đặt bộ làm
lệch hướng để ngăn chặn sự tuần hoàn của khí
nóng.
Thiết bị này được bố trí với một vấu tiếp
đất đẳng thế được gắn thích hợp vào phía sau
của khung bởi người lắp đặt được ủy quyền. Vị
trí lắp đặt được đánh dấu bằng các biểu tượng
liên kết đẳng thế (5021 của IEC 60.417‐1) trên
cả bảng điều khiển di động và khung của thiết
bị.
Việc không giải phóng mặt bằng thích hợp có
thể làm giảm khả năng làm lạnh của tủ đông và
có thể gây tổn hại vĩnh viễn cho máy nén.
Dành cho người lắp đặt
Hãy thực hiện theo mã địa phương
của bạn
2
Những mẫu 340, 341, 342
Chất làm lạnh



Các thiết bị văn phòng không được trang bị một dây
nguồn và ổ cắm hay một thiết bị khác để ngắt kết nối
thiết bị ra khỏi nguồn điện phải có một thiết bị ngắt
kết nối tất cả cực với một khoảng cách tiếp xúc ít
nhất là 3 mm được lắp đặt trong quá trình lắp đặt
bên ngoài.
Các thiết bị được kết nối vĩnh viễn vào đấu dây cố
định và trong đó dòng điện rò có thể vượt quá 10
mA, đặc biệt là khi ngắt kết nối, không được sử dụng
trong thời gian dài, hoặc trong quá trình lắp đặt ban
đầu, sẽ có các thiết bị bảo vệ chẳng hạn như GFI để
bảo vệ rò rỉ điện, được lắp đặt bởi người được ủy
quyền theo các mã địa phương.
Dây nguồn được sử dụng với thiết bị này phải có tính
chống dầu, cáp bọc linh hoạt, không nhẹ hơn
polychloroprene thông thường hoặc dây bọc đàn hồi
tổng hợp tương đương khác (Mã số quy định 60.245
IEC 57) được lắp đặt bằng neo dây thích hợp giúp
dây dẫn giảm căng, bao gồm cả tình trạng bị xoắn,
tại các thiết bị đầu cuối và bảo vệ cách điện của dây
dẫn khỏi bị mài mòn.
Trong việc xem xét môi trường của chúng tôi, Taylor chỉ sử
dụng chất làm lạnh thân thiện môi trường HFC. Chất làm lạnh
HFC được sử dụng trong thiết bị này là R404A. Chất làm lạnh
này thường được cho là không độc hại và không cháy, với Chỉ
số phá hủy Ozone (ODP) bằng không (0).
Tuy nhiên, bất kỳ lượng khí dưới áp lực đều có khả năng xảy
ra nguy hiểm và phải được xử lý cẩn thận.
KHÔNG nạp hoàn toàn vào bất kỳ xi lanh chất làm lạnh nào
với chất lỏng. Nạp vào xi lanh khoảng 80% sẽ cho phép khả
năng mở rộng bình thường.
Chỉ sử dụng chất làm lạnh R404A phù hợp với các
quy cách kỹ thuật tiêu chuẩn 700 AHRI. Việc sử dụng bất kỳ
chất làm lạnh khác có thể gây cho người sử dụng và những
người vận hành mối nguy hiểm bất ngờ.
Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi một
kỹ thuật viên dịch vụ có thẩm quyền của Taylor để
tránh nguy hiểm.
Xoay thanh nghiền
Xoay thanh nghiền phải được thực hiện theo chiều kim
đồng hồ khi quan sát nhìn vào xi lanh đóng băng.
Lưu ý: Các quy trình sau đây phải được thực hiện bởi Kỹ
Thuật Dịch vụ được ủy quyền của Taylor.
Để chỉnh sửa chế độ quay trên một thiết bị ba pha, Việc
chuyển đổi bất kỳ hai bộ nguồn tín hiệu chỉ ở khối nối đầu
cuối khớp chính, thay đổi các dây dẫn bên trong động cơ
thanh nghiền. (Thực hiện theo sơ đồ được in trên động
cơ.)
Việc kết nối nguồn điện được làm trực tiếp cho đầu cuối
khớp. Đầu cuối khớp thì được cung cấp trong vị trí hộp
điều khiển chính phía dưới phía trên pano bên trái
những bản mẫu hay bên cạnh chân đế những mẫu bàn
phím điều khiển .
Dành cho người lắp đặt
Chất lỏng làm lạnh được phun lên da có thể gây hại
nghiêm trọng đến các mô. Cẩn trọng bảo vệ mắt và da. Nếu
xảy ra tình trạng bỏng lạnh, rửa ngay bằng nước lạnh. Nếu vết
bỏng nặng, hãy chườm nước đá và liên hệ với bác sĩ ngay lập
tức
Taylor nhắc nhở các kỹ thuật viên phải luôn tuân thủ
pháp luật của chính phủ liên quan đến các hệ thống thu hồi,
tái chế và phục hồi chất làm lạnh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi
liên quan đến các luật này, xin vui lòng liên hệ với Phòng Dịch
vụ nhà máy.
CẢNH BÁO: Chất làm lạnh R404A được sử dụng kết
hợp với các loại dầu polyolester là chất hấp thụ ẩm thấp. Khi
mở hệ thống làm lạnh, thời gian tối đa hệ thống được mở
không quá 15 phút. Đậy nắp tất cả các ống mở để ngăn chặn
không khí ẩm hoặc nước bị hấp thụ bởidầu.
3
Những mẫu 340, 341, 342
PHẦN 2: DÀNH CHO NGƯỜI VẬN HÀNH
Tủ đông bạn mua đã được thiết kế và sản xuất cẩn thận để
mang lại cho bạn hoạt động đáng tin cậy. Khi vận hành và
chăm sóc thích hợp, thiết bị sẽ sản xuất sản phẩm chất lượng
phù hợp. Tương tự như tất cả các sản phẩm cơ khí, thiết bị
cần được vệ sinh và bảo trì. Cần ít thời gian cho việc chăm sóc
và quan tâm nếu quy trình vận hành được nêu trong hướng
dẫn này được theo dõi chặt chẽ.
Sách hướng dẫn sử dụng vận hành này phải được đọc trước
khi vận hành hoặc thực hiện bất kỳ công tác bảo dưỡng thiết
bị nào của bạn.
Tủ đông Taylor của bạn sẽ KHÔNG điều hòa và sửa chữa bất
kỳ lỗi nào trong quá trình lắp đặt hoặc các hoạt động làm đầy.
Do vậy, công đoạn lắp ráp ban đầu và thao tác mồi là cực kỳ
quan trọng. Đề nghị nhân viên chịu trách nhiệm về hoạt động
của thiết bị nên xem xét các quy trình để được đào tạo đúng
cách và đảm bảo rằng có thể nắm bắt các quy trình.
Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ với Nhà
phân phối được ủy quyền của Taylor tại địa phương của bạn.
Lưu ý: Bảo hành chỉ có hiệu lực đối với các bộ phận chính
hãng của Taylor, hoặc được mua từ một nhà phân phối được
ủy quyền của Taylor, và các công việc dịch vụ theo yêu cầu
được cung cấp bởi kỹ thuật viên dịch vụ được ủy quyền của
Taylor. Taylor có quyền từ chối yêu cầu bảo hành đối với thiết
bị hoặc các bộ phận nếu các bộ phận không được chấp thuận
hoặc chất làm lạnh đã được lắp đặt trong máy, sửa đổi hệ
thống được thực hiện ngoài khuyến nghị của nhà máy, hoặc
thiết bị hoặc các bộ phận được xác định rằng do bất cẩn hay
sử dụng sai.
Lưu ý: Thường xuyên xem xét kết quả qua quá trình cải tiến
ổn định, do vậy, thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi
mà không phải thông báo trước.
Nếu biểu tượng thùng rác có bánh xe có hình gạch chéo được
gắn liền với sản phẩm này, nó thể hiện rằng sản phẩm này
phù hợp với Chỉ thị của EU cũng như các luật tương tự khác
có hiệu lực sau ngày 13 tháng 08 năm 2005. Vì vậy, cần phải
được thu gom riêng sau khi hoàn tất việc sử dụng, và không
thể được xử lý như rác thải đô thị chưa được được phân loại.
Để biết thêm thông tin về luật pháp địa phương áp dụng, xin
vui lòng liên hệ với các cơ sở thành phố và/hoặc nhà phân
phối địa phương.
Từ chối trách nhiệm bảo hành máy nén
Máy nén lạnh tích hợp trên máy này được bảo hành trong
thời hạn ghi trên phiếu bảo hành đi kèm máy này. Tuy nhiên,
do Nghị định thư Montreal và Mỹ về việc Sửa đổi Luật không
khí sạch năm 1990, nhiều chất làm lạnh mới đang được thử
nghiệm và phát triển, để đưa chúng vào ngành công nghiệp
dịch vụ. Một số các chất làm lạnh mới đang được quảng cáo
thả nổi dùng thay thế cho nhiều ứng dụng. Cần lưu ý rằng,
trong trường hợp hoạt động bình thường cho hệ thống làm
lạnh của máy này, chỉ có các chất làm lạnh được chỉ định
trên nhãn dữ liệu được gắn kèm được sử dụng. Việc sử
dụng trái phép chất làm lạnh thay thế sẽ làm mất hiệu lực
bảo hành máy nén. Trách nhiệm của chủ sở hữu là thông báo
cho bất kỳ kỹ thuật viên nào do mình thuê tuyển được biết
thông tin này.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng Taylor không bảo hành chất làm lạnh
được sử dụng trong thiết bị của mình. Ví dụ, nếu chất làm
lạnh bị mất trong quá trình vận hành thông thường cho máy
này, Taylor không có nghĩa vụ cung cấp hoặc thay thế chất
làm lạnh dù trong thời hạn có trả phí hay không. Taylor không
có nghĩa vụ đề nghị một thay thế thích hợp nếu chất làm lạnh
ban đầu bị cấm, lỗi thời, hoặc không sẵn có trong suốt năm
năm bảo hành của máy nén.
Taylor sẽ tiếp tục theo dõi ngành công nghiệp và kiểm tra các
thay đổi mới đang được phát triển. Khi một thay thế mới
được chứng minh, thông qua thử nghiệm của chúng tôi,
chúng sẽ được chấp nhận như là một thay thế các chất làm
lạnh tạm thời, sau đó khước từ nghĩa vụ bảo hành nói trên sẽ
trở nê vô hiệu. Để tìm hiểu tình trạng hiện tại của một chất
làm lạnh thay thế vì nó liên quan đến bảo hành máy nén của
bạn, hãy gọi cho Nhà phân phối Taylor địa phương hoặc Nhà
máy Taylor. Cần chuẩn bị cung cấp Số Mẫu / Xê ri của thiết bị
trước khi tham vấn.
Người sử dụng có trách nhiệm đưa sản phẩm đến các cơ sở
thu gom thích hợp, theo quy định của mã địa phương của
bạn.
Dành cho người lắp đặt
4
Những mẫu 340, 341, 342
PHẦN 3: AN TOÀN
Công ty Taylor lo ngại về sự an toàn của người vận hành
khi họ tiếp xúc với tủ đông và các bộ phận của tủ đông.
Taylor đã thực hiện những nỗ lực hết sức để thiết kế và
sản xuất được các tính năng an toàn được tích hợp
nhằm bảo vệ cho bạn và các kỹ thuật viên dịch vụ. Ví dụ,
nhãn cảnh báo đã được gắn vào tủ đông để chỉ báo
thêm biện pháp phòng ngừa an toàn cho người vận
hành.
LƯU Ý QUAN TRỌNG ‐ Việc không tuân thủ các
biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây có thể dẫn đến
thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong. Việc
không tuân thủ các cảnh báo này có thể làm hỏng máy
và các bộ phận của máy. Thiệt hại bộ phận sẽ dẫn đến
chi phí thay thế một phần và chi phí dịch vụ sửa chữa.
Điều khiển một cách an toàn:
KHÔNG vận hành tủ đông mà không đọc trước
sách hướng dẫn sử dụng vận hành này. Không tuân thủ
theo hướng dẫn này có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị,
hiệu suất đông kém, nguy hiểm cho sức khỏe, hoặc
thương tích cá nhân.
Thiết bị này chỉ được sử dụng bởi các nhân viên
được đào tạo. Thiết bị này không được sử dụng bởi
những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm thể chất, khả
năng giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm
và kiến thức, trừ trường hợp được giám sát liên quan
đến sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đối với
sự an toàn của họ. Phải giám sát trẻ em để đảm bảo
rằng các em không chơi đùa với thiết bị này.
Thiết bị này được bố trí với một vấu tiếp đất đẳng
thế được gắn thích hợp vào phía sau của khung bởi
người lắp đặt được ủy quyền. Vị trí lắp đặt được đánh
dấu bằng các biểu tượng liên kết đẳng thế (5021 của IEC
60.417‐1) trên cả bảng điều khiển di động và khung của
thiết bị.
Những mẫu 340, 341, 342
5

S KHÔNG vận hành tủ đông mà không đọc trước
sách hướng dẫn sử dụng vận hành này.

KHÔNG vận hành tủ đông với cầu chì lớn hơn so với
quy định ghi trên nhãn dữ liệu tủ đông.

Tất cả các công tác sửa chữa phải được thực hiện
bởi Kỹ Thuật Dịch vụ được ủy quyền của Taylor.

Nguồn điện chính cung cấp vào tủ đông phải được
ngắt kết nối trước khi thực hiện bất kỳ sửa chữa
nào.

S Đối với các thiết bị được kết nối với dây điện:
Chỉ có các kỹ thuật viên dịch vụ được phép của
Taylor hoặc thợ điện có giấy phép được phép lắp
đặt ổ cắm hay thay thế dây trên các thiết bị này.

Các thiết bị văn phòng không được trang bị một dây
nguồn và ổ cắm hay một thiết bị khác để ngắt kết
nối thiết bị ra khỏi nguồn điện phải có một thiết bị
ngắt kết nối tất cả cực với một khoảng cách tiếp xúc
ít nhất là 3 mm được lắp đặt trong quá trình lắp đặt
bên ngoài.

Các thiết bị được kết nối vĩnh viễn vào đấu dây cố
định và trong đó dòng điện rò có thể vượt quá 10
mA, đặc biệt là khi ngắt kết nối, không được sử
dụng trong thời gian dài, hoặc trong quá trình lắp
đặt ban đầu, sẽ có các thiết bị bảo vệ chẳng hạn
như GFI để bảo vệ rò rỉ điện, được lắp đặt bởi người
được ủy quyền theo các mã địa phương.

Dây nguồn được sử dụng với thiết bị này phải có
tính chống dầu, cáp bọc linh hoạt, không nhẹ hơn
polychloroprene thông thường hoặc dây bọc đàn
hồi tổng hợp tương đương khác (Mã số quy định
60.245 IEC 57) được lắp đặt bằng neo dây thích hợp
giúp dây dẫn giảm căng, bao gồm cả tình trạng bị
xoắn, tại các thiết bị đầu cuối và bảo vệ cách điện
của dây dẫn khỏi bị mài mòn.
Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi một
kỹ thuật viên dịch vụ có thẩm quyền của Taylor để
tránh nguy hiểm.
Không tuân thủ theo hướng dẫn này có thể bị điện giật.
Liên hệ với Nhà phân phối địa phương có thẩm quyền
của Taylor giúp thực hiện các dịch vụ cho bạn.
AN TOÀN
.
KHÔNG sử dụng vòi hoặc ống phun nước để
rửa hoặc vệ sinh tủ đông. Không tuân thủ theo hướng
dẫn này có thể bị điện giật nghiêm trọng..

KHÔNG cho phép nhân viên không qua đào tạo vận
hành máy này.

KHÔNG vận hành tủ đông trừ khi tất cả các bảng
dịch vụ và các cửa ra vào được giữ bằng ốc vít.

KHÔNG gỡ bỏ bất kỳ bộ phận vận hành bên trong
nào (ví dụ: cửa tủ đông, thanh nghiền, dao cạo,
v.v..) trừ khi tất cả các công tắc điều khiển ở chế độ
OFF (TẮT).
Lịch trình khử trùng và vệ sinh được quản lý bởi
các cơ quan quản lý nhà nước hoặc địa phương và phải
được thực hiện phù hợp. Vui lòng tham khảo phần vệ
sinh trong sách hướng dẫn này để thực hiện các quy
trình vệ sinh thích hợp cho thiết bị này.
Máy này được thiết kế để duy trì nhiệt độ sản
phẩm dưới 410F (50C). Bất kỳ sản phẩm nào được đưa
vào máy này phải dưới 410F (50C). Không tuân thủ theo
hướng dẫn này có thể gây hại đến sức khỏe và hiệu quả
đông lạnh kém.
KHÔNG cản trở lỗ thông hơi hoặc các khe hở xả:
Không tuân thủ theo các hướng dẫn này có thể dẫn đến
thương
Những mẫu 341/342: không gian tối thiểu là 3” (76 mm)
xung quanh hai các bên.
Mẫu 340: không gian tối thiểu 6” (152 mm hai bên và 0”
ở phía sau. Nó được đề cập để lắp đặt mép một bên của
thiết bị, và vị trí phía sau của thiết bị gắn trên tường
Thiết bị này có nhiều cạnh sắc nhọn có thể gây
thương tích nghiêm trọng.

KHÔNG đặt các vật hoặc ngón tay vào vòi cửa. Điều
này có thể gây ô nhiễm sản phẩm và gây thương
tích cá nhân nghiêm trọng khi tiếp xúc với lưỡi dao.

HẾT SỨC THẬN TRỌNG khi tháo lắp ráp thanh
nghiền. Các lưỡi dao cạo rất sắc.
Việc không giải phóng mặt bằng thích hợp có thể làm
giảm khả năng làm lạnh của tủ đông và có thể gây tổn
hại vĩnh viễn cho máy nén.
Chỉ sử dụng trong nhà: Thiết bị này được thiết kế để
vận hành trong nhà, dưới nhiệt độ môi trường bình
thường là 70° ‐75°F (21° ‐24°C). Tủ đông lạnh đã vận
hành thành công ở nhiệt độ môi trường cao 104°F
(40°C) ở mức điện dung giảm.
Thiết bị này phải được đặt trên một bề mặt
bằng phẳng. Cần triệt để cẩn trọng trong việc di chuyển
thiết bị này vì bất kỳ lý do nào. Cần có hai hoặc nhiều
người để di chuyển an toàn thiết bị này. Việc không
tuân thủ có thể dẫn đến thương tích hoặc hư hỏng thiết
bị.
KHÔNG vận hành thiết bị khi không có sản phẩm. Không
tuân thủ theo hướng dẫn này có thể gây hại cho thiết bị.
Tiếp cận vào khu vực thao tác của thiết bị phải
được hạn chế cho cả những người có kiến thức và kinh
nghiệm thực tế với thiết bị, đặc biệt là có liên quan đến
an toàn và vệ sinh.
AN TOÀN
MỨC ĐỘ ỒN: Tiếng ồn phát ra trong không khí không
vượt quá 78 dB (A) khi đo ở khoảng cách 1.0 mét từ bề
mặt của máy và ở độ cao 1.6 m từ sàn
6
NHỮNG MẪU 340,341,342
Phaàn 4: Nhaän dieän caùc boä phaän thao taùc
Model 340
Muïc
Moâ taû
1
2
3
4
5
Naép A – Pheãu
Ñeäm – naép pheãu
Oáng daãn naïp
Taám sau
Cöûa thoâng hôi – ñænh
caïnh
Taám – caïnh phaûi
Chaân -4”
6
7
Boä phaän
soá
X38458
038375
015176-9
047008
051192
Muïc
8
9
10
11
12
13
14
Moâ taû
Taám chaén – doøng khoâng khí
Maùng – nhoû gioït daøi 19-1/2
Khay höùng nhoû gioït
Taám baûo veä khoûi baén
Taám A – tröôùc
Taám – caïnh traùi
Taám –caïnh* treân
Boä phaän soá
049069
035034
013690
022763
X46881
047006
042317
047007
013458
091102
Models 340, 341, 342
7
Nhaän dieän caùc boä phaän thao taùc
Muïc
Moâ taû
1
2
3
4
Naép A – Pheãu
Ñeäm – naép pheãu
Oáng daãn naïp
Cöûa thoâng hôi – caïnh ñænh
Taám – caïnh treân (
traùi/phaûi)
Taám – sau
Taám A – caïnh thaáp hôn (
traùi/ phaûi)
Vieàn trang trí – goùc sau
Boä chænh löu – baùnh xe
nhoû
Baùnh xe- baùnh xe nhoû
Ñinh oác -1/4-20 x 3/8 Sltd
Rd
Goùc – taám - phaûi
5
6
7
8
9
10
11
12
Nhaän dieän caùc boä phaän thao taùc
Boä phaän
soá
X38458
038375
015176-9
051192
024576
013637
X24397
013620
X18915
Muïc
Moâ taû
13
Baùnh xe nhoû-4” Sww5/8
thaân w/ Choát haõm
Dòch vuï panel
Maùng – nhoû gioït daøi
Khay höùng nhoû gioït
Taám baûo veä khoûi baén
Goùc – Taám – traùi
Taám A – tröôùc
Nhaõn maùc – Dec
Gioaêng – Choát quay nhöïa
Ñinh oác -10-24x1/2 Daøn
Torx
Ñai oác-10-32 Baûn caùnh
Whiz
Ñinh oác -10-32 x1/2 coù
raêng cöa
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
018794
011694
24
Boä phaän
soá
034081
013638-SP1
035034
013690
022763
013829
X46881
048359
013808
002077
020983
020982
013828
8
Models 340, 341, 342
Muïc
Moâ taû
1
2
3
4
5
6
Naép A – Pheãu
Ñeäm – naép pheãu
Oáng daãn naïp
Taám – sau
Taám – caïnh phaûi
Vieàn trang trí – goùc
sau – phaûi
Boä chænh löu A baùnh xe nhoû
Baùnh xe – baùnh xe
nhoû
Ñinh oác -1/4-20 x 3/8
Sltd troøn
Goùc – taám - phaûi
7
8
9
10
Boä phaän
soá
X38458
038375
01517-9
017563
069037
013663
X18915
018794
011694
Muïc
11
Moâ taû
Boä phaän soá
Baùnh xe nhoû-4” Sww5/8 thaân w/ 034081
Choát haõm
12
Dòch vuï panel
024439-SP1
13
Khay höùng nhoû gioït
014533
14
Taám baûo veä khoûi baén
037041
15
Goùc – Taám – traùi
013829
16
Taám A – tröôùc
X25807
17
Nhaõn maùc – Dec
021872
18
Maùng – nhoû gioït daøi
027503
19
Taám – caïnh traùi
069036
* Trang trí – goùc sau – beân traùi – 013761 ( khoâng trình baøy)
Löu yù: Cöûa tieâu chuaån ñöôïc chæ ra ( khoâng coù boä noái
chính)
013828
120619
Models 340, 341, 342
9
Nhaän dieän caùc boä phaän thao taùc
Caùc Model 340, 341, 342 Boä cöûa ñaäp (cöûa tieâu chuaån / boä noái chính)
Muïc Moâ taû
1
Cöûa A töøng phaàn
2
Tay caàm A – keùo –
ngaên buøn
3
Van – keùo
4
Choát A – tay vaën van
5
Voøng ñeäm hình O OD x
139W
6
Phaù baêng
7
Voøng ñeäm hình O 291
ID x 080W
8
Boä phaän moâmen xoaén
9
Oáng daãn baïc loùt
10
Mieáng ñeäm – cöûa 5.109 D x 5.63
Boä phaän soá
X39248-SER
X47384
Muïc
11
12
047734
X25929
032504
13
047735
018550
15
16
X14488
014496
014030
17
14
18
19
Nhaän dieän caùc boä phaän thao taùc
10
Moâ taû
Baïc loùt – tröôùc
Thanh ñaäp A -7 QT-1
choát
Giaù keïp – löôõi caïp
*8.75
Caàn xoaén (340/341)
Caàn xoaén (342)
Truïc – thanh ñaäp
Ñeäm kín – truïc
truyeàn ñoäng
Voøng ñeäm hình O 7/8 OD x 139W
Ñai oác – choát 5/16-18
x 11/16
Caùnh – löôõi naïo –
nhöïa
Boä phaän soá
013116
X46233
046238
014500
029549
035418
032560
025307
029880
046237
Models 340, 341, 342
Model 342 boä cöûa ñaäp vôùi cöûa töï ñoùng/ cöûa boä noái chính.
120619
Models 340, 341, 342
11
Nhaän dieän caùc boä phaän thao taùc
Muïc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Moâ taû
Naép – loø so – caùi
haõm
Loø so –
comp.970x.082x3.875
Caàn ñaåy – coâng
taéc keùo naép
Choát – tay caàm –
van
Van – keùo – môõ
ñaëc
Voøng ñeäm O -1”
OD x 139W
Cöûa A- töï ñoùng
moät phaàn
Voøng ñeäm O –
563OD x 070W-#013
Boä noái – chính
Tay caàm A. keùo
Phaù baêng
Ñai oác – choát
Boä phaän soá
X54755
030344
080554
064864
080662
032504
X80663
Muïc
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Moâ taû
Voøng ñeäm O -291 OD x 080W
Caàn - xoaén
Moâ men A
Baïc loùt – oáng daãn
Caùnh – löôõi naïo – nhöïa
Giaù keïp – löôõi caïp
Mieáng ñeäm – cöûa 5.177” ID
Baïc loùt – tröôùc
Thanh ñaäp A -7 QT-1 choát
Truïc – thanh ñaäp
Ñeäm kín – truïc truyeàn ñoäng
Voøng ñeäm O 7/8 OD x 139W
Boä phaän soá
018550
052450
X14488
014496
046237
046238
016672
013116
X46233
035418
032560
025307
043758
050405
X47384
047735
029880
Nhaän dieän caùc boä phaän thao taùc
12
120619
Models 340, 341, 342
Phuï tuøng
Muïc Moâ taû
1
Boä duïng cuï A – ñieàu
chænh
2
Coï loâng- baïc loùt sau
3
Coï loâng – ñaàu keùp
4
Coï loâng – thaân bôm caáp
hoãn hôïp
5
Daàu boâi trôn – Taylor
Lube
6
Coï loâng – Van keùo
Boä phaän soá
X39969
013071
013072
023316
047518
013073
Muïc
7
8
9
Moâ taû
Boä phaän soá
Boä haïn cheá treân ñænh
020213
Laøm veä sinh – Stera Sheen Xem chuù thích
Xoâ ñöïng – 6Qt. ( Model
023348
340)
10
Xoâ ñöïng – 10Qt. (341 &
013136
342)
Lưu ý: Một xô mẫu và bột làm vệ sinh được gửi kèm với
máy. Về phần đặt thêm hàng, đặt hàng Stera Sheen mã số
055492 (100 gói 2 oz) hoặc Kay – 5 , mã số 041082 (200
gói).
120619
Models 340, 341, 342
13
Nhaän dieän caùc boä phaän thao taùc
Phaàn 5
Löu yù quan troïng cho ngöôøi vaän haønh
Coâng taéc ñieàu khieån
Vò trí trung taâm laø “OFF”. Vò trí beân traùi laø “WASH”,
maø noù chæ kích hoaït ñoäng cô maùy ñaäp. Vò trí beân
phaûi laø “AUTO” noù kích hoaït ñoäng cô maùy ñaäp vaø
heä thoáng laøm laïnh.
Ñieàu khieån ñoä seät.
Ñoä seät ( ñaëc) cuûa môõ ñaëc ñöôïc ñieàu khieån bôûi thieát
bò ño goïi laø boä ñieàu khieån ñoä seät, nuùm cuûa boä ñieàu
khieån ñoä seät ñöôïc boá trí döôùi keânh ñieàu khieån. Ñeå
coù ñöôïc môõ ñaëc ñaëc hôn, vaën nuùm theo chieàu kim
ñoàng hoà vaø ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà ñeå coù ñöôïc
ñoä seät môõ loûng hôn.
Cho pheùp heä thoáng laøm laïnh quay voøng vaø quay hai
hay ba laàn tröôùc khi coù theå ñaùnh giaù ñöôïc ñoä seät
chính xaùc.
Hình 1
Mục
Moâ taû
1
Coâng taéc ñieàu khieån
2
Ñieàu khieån ñoä seät
3
Ñeøn baùo – “Add Mix”
Löu yù: Cöûa tieâu chuaån ñöôïc hieån thò ( khoâng coù
boä noái chính)
Caùc ñònh nghóa bieåu töôïng
Ñeå giao tieáp toát hôn vôùi vuõ ñaøi quoác teá, caùc töø
ngöõ treân nhieàu coâng taéc vaän haønh vaø nuùt coù
caùc bieåu töôïng ñeå chæ ra chöùc naêng cuûa noù.
Thieát bò Taylor cuûa baïn ñöôïc thieát keá vôùi caùc
bieåu töôïng quoác teá naøy.
Sô ñoà sau ñaây nhaän dieän caùc ñònh nghóa bieåu
töôïng ñöôïc söû duïng treân caùc coâng taéc vaän haønh.
= ON/AUTO
= OFF
= WASH
Löu yù quan troïng cho ngöôøi vaän haønh
Ñeøn baùo – “Add Mix”
Ñeøn baùo möùc hoãn hôïp ñöôïc ñaët ñaèng tröôùc maùy.
Khi ñeøn saùng, pheãu hoãn hôïp coù nguoàn caáp hoãn hôïp
thaáp vaø caàn ñöôïc laøm ñaày laïi caøng sôùm caøng toát.
Neáu hoãn hôïp khoâng ñöôïc theâm vaøo, söï ñoâng ngheït
coù theå xaûy ra, vaø sau cuøng gaây thieät haïi cho maùy
ñaäp vaø löôõi, truïc truyeàn ñoäng, vaø cöûa maùy keát
ñoâng.
Ñeå thoâng tin cho baïn
Caùc maãu 340 vaø 341 ñöôïc trang bò moät boä beä ñôõ tuøy
choïn vaø boán bình xi roâ. Moãi bình xi roâ chöùa 16 ounce
(453.6 gram) xi roâ. Moãi haønh trình bôm seõ phaân taùn ¼
ounce (7 gram) xi roâ.
Vì nhieàu loaïi xi roâ khaùc nhau treân thò tröôøng ngaøy nay,
tyû leä môõ xi roâ seõ thay ñoåi. Tham khaûo nhaõn hay Nhaø
saûn xuaát ñeå coù löôïng xi roâ thích hôïp cho suaát ñoà
uoáng mong muoán.
Ñeå cung caáp saûn phaåm môõ, ñôn giaûn laø theâm höông
vò vaø môû van keùo. Saûn phaåm môõ neân ñöôïc troän vôùi
xi roâ maø khoâng caàn khuaáy. Neáu khoâng, saûn phaåm
quaù ñaëc vaø boä ñieàu khieån ñoä seät phaûi ñöôïc ñieàu
chænh cho ñoä seät loaõng hôn.
14
Models 340, 341, 342
Muïc 6
Quy trình hoaït ñoäng
Model 341 ñaõ ñöôïc choïn ñeå minh hoïa quy trình hoaït ñoäng
töøng böôùc ñöôïc moâ taû ñoái vôùi caùc model chöùa ñöïng
trong soå tay naøy. Moãi boä phaän coù moät pheãu hoãn hôïp
20 quart (18.9 lít) vaø xinh lanh ñoâng laïnh chöùa 7 quart (6.6
lít) saûn phaåm môõ. Model 342 coù hai pheãu hoãn hôïp vaø
hai xi lanh laøm laïnh. Do ñoù gaáp ñoâi quy trình ( khi coù theå
aùp duïng) ñoái vôùi caïnh thöù hai cuûa Model 342.
Löu yù: Model 342 ñöôïc trang bò hai tuøy choïn cöûa: moät
cöûa tieâu chuaån khoâng coù boä noái chính hay cöûa töï
ñoùng vôùi boä noái chính. Theo quy trình laép raùp thích hôïp
cho cöûa kieåu cuûa baïn.
Chuùng toâi baét ñaàu caùc höôùng daãn taïi nôi maø chuùng
toâi ñi vaøo cöûa haøng vaøo buoåi saùng vaø tìm thaáy caùc
linh kieän ñöôïc thaùo ra vaø boá trí ñeå phôi khoâ töø vieäc
laøm saïch choåi ñeâm tröôùc.
Caùc quy trình môû naøy seõ minh hoïa caùch thöùc laép raùp
caùc linh kieän vaøo maùy öôùp laïnh, laøm veä sinh noù, vaø
moài maùy öôùp laïnh baèng chaát neàn môõ khi chuaån bò
cung caáp phaàn ñaàu tieân.
Hình 2
Böôùc 2
Cheøn truïc truyeàn ñoäng vaøo xi lanh ñoâng laïnh,
(ñaàu vuoâng tröôùc) vaøo baïc loùt hai nöûa phía sau,
cho tôùi khi ñeäm kín vöøa chaéc treân baïc loùt hai
nöûa sau. Baûo ñaûm truïc truyeàn ñoäng vöøa vôùi
khôùp truyeàn ñoäng maø khoâng phaûi keát buoäc
Neáu baïn ñang thaùo dôõ maùy laàn ñaàu hay caàn thoâng tin
ñeå coù ñieåm baét ñaàu naøy theo chæ daãn cuûa chuùng toâi,
laät tôùi trang 27, “thaùo rôøi” vaø baét ñaàu ôû ñoù.
Laép raùp
Ñaûm baûo caùc coâng taéc kieåm soaùt taïi vò trí “OFF”. Vieäc
khoâng theå laøm nhö vaäy coù theå gaây ra thöông taät do
ñieän giaät hay caùc linh kieän di chuyeån nguy hieåm.
Löu yù: Khi boâi trôn caùc linh kieän, söû duïng chaát boâi trôn
loaïi thöïc phaåm ñöôïc chaáp thuaän (ví duï: Taylor Lube).
Böôùc 1
Tröôït voøng ñeäm hình O vaøo ñöôøng raõnh ñaàu tieân treân
truïc truyeàn ñoäng. Boâi trôn ñöôøng raõnh, voøng ñeäm O,
vaø phaàn truïc ñi vaøo tieáp xuùc vôùi baïc ñaïn treân truïc
truyeàn ñoäng cuûa maùy ñaäp. Ñöøng boâi trôn ñaàu vuoâng
cuûa truïc truyeàn ñoäng. Tröôït ñeäm kín qua truïc vaø ñöôøng
raõnh cho tôùi khi noù ñoùng taùch vaøo vò trí. Laøm ñaày
phaàn beân trong cuûa ñeäm kín vôùi hôn ¼” chaát boâi trôn
vaø boâi trôn ñeàu caïnh baèng cuûa ñeäm kín maø noù vöøa
vôùi baïc loùt 2 nöûa phía sau.
Models 340, 341, 342
15
Hình 3
Böôùc 3
Tröôùc khi laép ñaët boä phaän maùy ñaäp, kieåm tra
xem löôõi caïp veà caùc veát khía vaø daáu hieäu moøn.
Neáu coù baát cöù veát khía naøo hay neáu löôõi moøn,
thì thay caû hai löôõi.
120619
Quy trình vaän haønh
Böôùc 4
Neáu caùc löôõi ôû trong tình traïng toát, laép keïp löôõi
caïp treân löôõi caïp. Ñaët löôõi caïp sau leân choát giöõ
sau (lưỡi dao ra phía ngoài). Giữ lưỡi trên máy đập, lật nó
lên và lắp lưỡi trước theo cùng cách.
Böôùc 6
Tröôït voøng ñeäm O vaøo ñöôøng raõnh treân phía tröôùc
cuûa truïc vaø boâi trôn caùc linh kieän naøy ñeå ngaên ngöøa
roø ræ. OÅ truïc daãn nhöïa, traéng treân phía sau cuûa truïc
rotor. Ñöøng boâi trôn oå truïc daãn.
Hình 4
Hình 6
Bước 5
Giữ lưỡi đúng vị trí, lắp bộ phận máy đập vào xi lanh đông
lạnh vaø tröôït noù vaøo vò trí treân truïc truyeàn ñoäng.
Quay maùy ñaäp nheï ñeå chaéc raèng maùy ñaäp ñöôïc
ñaët thích hôïp. Khi vaøo vò trí , maùy ñaäp seõ khoâng
nhoâ ra vöôït quaù phía tröôùc cuûa xi lanh ñoâng laïnh.
Böôùc 7
Cheøn truïc rotor xoaén vaøo oå truïc nhöïa tröôùc, ñaûm
baûo raèng noù vöøa loã trong truïc truyeàn ñoäng maùy
ñaäp. Quay noù vaøi laàn ñeå kieåm tra ñònh vò thích hôïp.
Loã trong truïc rotor xoaén phaûi ôû vò trí 12 giôø.
Hình 5
Hình 7
Quy trình vaän haønh
16
Models 340, 341, 342
Cöûa tieâu chuaån boä phaän cöûa ñoâng laïnh
( khoâng coù boä noái chính)
Löu yù: Model 342 ñöôïc trang bò hai tuøy choïn cöûa:
moät cöûa tieâu chuaån khoâng coù boä noái chính hay
cöûa töï ñoùng vôùi boä noái chính. Theo quy trình laép
raùp thích hôïp cho cöûa kieåu cuûa baïn.
Böôùc 10
Xoay van keùo sao cho maët phaúng treân ñænh cuûa van
keùo vuoâng goùc vôùi maët cöûa.
Ñeå laép raùp cöûa töï ñoùng model 342 vôùi boä noái
chính, xem trang 19 vaø thöïc hieän caùc böôùc A-L.
Böôùc 8
Ñeå laép raùp cöûa vôùi ñaäp ñaù ( thieát bò laøm saïch
maùng thaùo cöûa), laép ñaët caùc voøng ñeäm O treân
van keùo vaø boâi trôn.
Hình 10
Böôùc 11
Cheøn ñaäp ñaù qua maùng cöûa vaø vaøo loã boá trí ngay
treân voøng ñeäm O thaáp hôn
Hình 8
Böôùc 9
Cheøn van keùo vaøo cöûa, ñeå xaáp xæ ½” van caém
vaøo ngoaøi ñænh cuûa cöûa.
Hình 11
Hình 9
Models 340, 341, 342
17
Quy trình vaän haønh
Böôùc 12
Böôùc 14
Vôùi ñaäp ñaù ñuùng choã, xoay van keùo ñeå cho pheùp
vieäc laép ñaët tay keùo. Caùi naøy seõ khoùa ñaäp ñaù
vaøo vò trí thích hôïp. Laép ñaët choát tay keùo, vaø
ñoùng van keùo baèng caùch chuyeån tay caàm sang beân
traùi.
Tröôït baïc loùt tröôùc baèng nhöïa traéng vaøo khuoân truïc,
giaùm chaéc raèng ñaàu coù maët bích cuûa baïc loùt ñöôïc
döïa vaøo cöûa maùy laøm laïnh. Ñöøng boâi trôn ñeäm cöûa
hay baïc loùt phía tröôùc.
Hình 12
Böôùc 13
Ñaët mieáng ñeäm cao su lôùn vaøo ñöôøng raõnh treân
maët sau cuûa cöûa cuûa maùy laøm laïnh.
Hình 14
Böôùc 15
Ñaët ñaàu tröôùc cuûa böùc chaén vaøo trong loã trung taâm
cuûa cöûa. Ñaët cöûa vaøo trong boán choát phía tröôùc cuûa
xi lanh laøm laïnh vaø ñaåy cöûa vaøo vò trí. Laép boán vít
quay tay vaøo choát vaø sieát chaët ñeàu nhau theo maãu
cheùo nhau ñeå baûo ñaûm raèng cöûa ñöôïc ñoùng chaët.
Ñöøng sieát quaù chaët caùc vít quay.
Löu yù: Neáu cöûa laøm laïnh khoâng vöøa vôùi choã cuûa
noù moät caùch deã daøng, ñaët ñaàu môû cuûa maùy ñaäp
vaøo vò trí 11 giôø.
Hình 13
Hình 15
Quy trình vaän haønh
18
Models 340, 341, 342
Böôùc 16
Xoay böùc chaén ñeå cho loã taïi cuoái truïc döïng ñöùng.
Cheøn tay vaën giöõa caùc beä phun van keùo vaø vaøo
loã trong böùc chaén.
Böôùc B- Raùp cöûa töï ñoùng
Cheøn van keùo vaøo cöûa
Löu yù: Trong khi vaän haønh, tay vaën töïa leân beä
phun.
Hình 18
Böôùc C - Raùp cöûa töï ñoùng
Quay van keùo ñeå ñöôøng khe treân ñænh van keùo vuoâng
goùc vôùi maët cöûa
Hình 16
Tieáp tuïc böôùc 17 treân trang 21
Boä cöûa laøm laïnh – cöûa boä noái chính/ töï ñoùng (
Model 342 quyeàn choïn duy nhaát)
Löu yù: Model 342 ñöôïc trang bò hai tuøy choïn cöûa:
moät cöûa tieâu chuaån khoâng coù boä noái chính hay
cöûa töï ñoùng vôùi boä noái chính. Theo quy trình laép
raùp thích hôïp cho cöûa kieåu cuûa baïn.
Hình 19
Böôùc D - Raùp cöûa töï ñoùng
Cheøn ñaäp ñaù qua oáng maùng cöûa vaø vaøo loã ñaët ngay
beân treân vaø döôùi voøng ñeäm O.
Ñeå laép raùp cöûa tieâu chuaån ( khoâng coù boä noái
chính), xem trang 17 vaø thöïc hieän caùc böôùc töø 8-16
Böôùc A – laép raùp cöûa töï ñoùng.
Laép voøng ñeäm O vaøo van keùo vaø boâi trôn.
Hình 20
Hình 17
Models 340, 341, 342
19
Quy trình vaän haønh
Böôùc E – Laép raùp cöûa töï ñoùng
Vôùi ñaäp ñaù ñuùng choã, xoay van keùo ñeå cho pheùp
laép ñaët tay keùo. Vieäc naøy seõ khoùa ñaäp ñaù vaøo
ñuùng choã. Vôùi tay keùo vaøo ñuùng choã, laép choát
tay keùo. Ñoùng van keùo baèng caùch di chuyeån tay
keùo veà beân traùi.
Hình 23
Böôùc H – Laép raùp cöûa töï ñoùng
Vaën boä noái chính vaøo vò trí tröôùc cöûa
Hình 21
Böôùc F – Laép raùp cöûa töï ñoùng
Laép loø so van keùo, keùo caàn ñaåy naép coâng taéc,
vaø naép.
Hình 24
Böôùc I – Laép raùp cöûa töï ñoùng
Ñaët mieáng ñeäm cao su lôùn vaøo ñöôøng raõnh treân caïnh
sau cuûa cöûa maùy laøm laïnh.
Hình 22
Böôùc G – Laép raùp cöûa töï ñoùng
Ñaët voøng ñeäm O vaøo boä noái chính vaø boâi trôn
Hình 25
Quy trình vaän haønh
20
Models 340, 341, 342
Böôùc J – Laép raùp cöûa töï ñoùng
Tröôït baïc loùt tröôùc baèng nhöïa traéng vaøo khuoân
truïc, giaùm chaéc raèng ñaàu coù maët bích cuûa baïc
loùt ñöôïc döïa vaøo cöûa maùy laøm laïnh. Ñöøng boâi
trôn ñeäm cöûa hay baïc loùt phía tröôùc.
Böôùc L – Laép raùp cöûa töï ñoùng
Ñaët tay vaën baèng caùch aán noù xuoáng vaøo loã hay rotor
xoaén maø noù nhoâ ra töø cöûa. Thaåm ñònh vieäc laép ñaët
baèng caùch di chuyeån rotor xoaén tôùi lui ñeå baûo ñaûm
noù di chuyeån töï do.
Hình 26
Böôùc K – Laép raùp cöûa töï ñoùng
Ñaët cöûa maùy laøm laïnh vaøo trong boán choát phía
tröôùc cuûa xi lanh laøm laïnh vaø ñaåy cöûa vaøo vò trí.
Laép boán vít quay tay vaøo caùc choát vaø sieát chaët
ñeàu nhau theo maãu cheùo nhau ñeå baûo ñaûm raèng
cöûa ñöôïc ñoùng chaët. Ñöøng sieát quaù chaët caùc vít
quay.
Hình 28
Tieáp tuïc tôùi böôùc 17
Böôùc 17
Laép ñaët maùng nhoû gioït sau vaøo loã trong taám phía
tröôùc.
Löu yù: Neáu cöûa laøm laïnh khoâng vöøa vôùi choã
cuûa noù moät caùch deã daøng, ñaët ñaàu môû cuûa
maùy ñaäp vaøo vò trí 11 giôø.
Hình 29
Hình 27
Models 340, 341, 342
21
Quy trình vaän haønh
Böôùc 18
Laép maùng nhoû gioït tröôùc vaø taám chaén nöôùc döôùi
mieäng phun cuûa cöûa
Böôùc 20
( boä giaù tuøy choïn)
Hoaøn chænh vieäc laép raùp baèng caùch cheøn caùc chai
höông vò vaøo boä giaù ñaèng tröôùc maùy.
Hình 32
Hình 30
Böôùc 19
Ñaët mieáng ñeäm cuûa pheãu vaø oáng caáp vaøo ñaùy
cuûa pheãu hoãn hôïp
Laøm veä sinh
Böôùc 1
Chuaån bò moät thuøng 2-1/2 gallon (9.5 lít) dung dòch laøm
saïch vôùi noàng ñoä chlorine 100-200PPM (linh kieän/
trieäu).
Söû duïng nöôùc aám vaø laøm theo quy caùch cuûa Nhaø
saûn xuaát.
Böôùc 2
Roùt dung dòch laøm saïch vaøo trong pheãu vaø cho pheùp
noù ñi vaøo xi lanh laøm laïnh
Hình 31
Hình 33
Quy trình vaän haønh
22
Models 340, 341, 342
Böôùc 3
Trong khi dung dòch ñi vaøo trong xi lanh laøm laïnh,
choåi laøm saïch pheãu hoãn hôïp, loã vaøo hoãn hôïp,
oáng khoâng khí vaø boä caûm bieán möùc hoãn hôïp
Böôùc 5
Ñaët thuøng hoãn hôïp roãng döôùi voøi cöûa vaø dòch
chuyeån tay keùo veà beân phaûi. Ruùt taát caû dung dòch
laøm saïch ra. Khi chaát laøm saïch ngöng chaûy töø voøi
cöûa, di chuyeån tay keùo veà beân traùi vaø ñaët coâng taéc
ñieàu khieån vaøo vò trí “OFF”
Hình 34
Böôùc 4
Ñaët coâng taéc ñieàu khieån vaøo vò trí “WASH”. Vieäc
naøy laøm cho dung dòch laøm saïch trong xi lanh ñoâng
laïnh khuaáy ñoäng trong naêm phuùt.
Hình 36
Böôùc 6
Vôùi tay ñöôïc veä sinh, laép raùp mieáng ñeäm pheãu quay
caïnh ñænh cuûa pheãu hoãn hôïp. Ñaët oáng hôi vaøo goùc
cuûa pheãu.
Hình 37
Hình 35
Models 340, 341, 342
23
Quy trình vaän haønh
Moài bôm
Böôùc 1
Vôùi moät thuøng hoãn hôïp beân döôùi voøi cöûa, di
chuyeån tay keùo veà beân phaûi. Ñoå ñaày pheãu vôùi
saûn phaåm môõ töôi vaø cho pheùp noù chaûy vaøo xi
lanh ñoâng laïnh. Vieäc naøy seõ ñaåy ra baát cöù dung
dòch laøm saïch coøn laïi naøo. Khi hoãn hôïp ñaäp ñaày
ñuû ñang chaûy töø voøi cöûa, di chuyeån tay keùo veà
beân traùi.
Böôùc 3
Ñaët coâng taéc ñieàu khieån vaøo vò trí “AUTO”. Khi boä
phaän quay voøng, saûn phaåm seõ coù ñoä seät phuïc vuï.
Hình 40
Hình 38
Böôùc 4
Chæ cho Model 342 cöûa töï ñoùng: nôùi loûng boä noái
chính. Khi saûn phaåm baét ñaàu roø ræ töø cöûa xaû, sieát
chaët boä noái chính. Cho pheùp saûn phaåm tieáp tuïc laøm
ñaày pheãu hoãn hôïp cho tôùi khi caûm bieán möùc hoãn
hôïp beân treân ñaùp öùng vaø heä thoáng naïp taét
Böôùc 2
Khi saûn phaåm môõ ñaõ ngöng noåi boït ñi vaøo trong xi
lanh ñoâng laïnh, laép ñaët oáng hôi vaøo loã cöûa vaøo
hoãn hôïp.
Hình 41
Hình 39
Quy trình vaän haønh
24
Models 340, 341, 342
Böôùc 5
Ñaët naép pheãu vaøo vò trí
Böôùc 1
Ñaët coâng taéc vaøo vò trí “OFF” tôùi möùc tröôùc luùc
laøm saïch ngay khi coù theå ñeå cho pheùp saûn phaåm
ñoâng laïnh trôû neân meàm ñeå deã laøm saïch.
Hình 44
Hình 42
Böôùc 2
Böôùc 6
( Boä giaù höông vò tuøy choïn)
Thaùo naép pheãu, mieáng ñeäm, vaø oáng hôi vaø ñöa caùc
linh kieän naøy vaøo chaäu ñeå laøm saïch.
Ñeå laøm saûn phaåm môõ laøm töôi, theâm höông vò
mong muoán vaø ñaùy ly baèng caùch aán tay bôm cuûa
chai höông vò. Di chuyeån tay keùo veà beân phaûi vaø
ñoå ñaày ly, troän höông vò vôùi saûn phaåm ñöôïc laáy
ra.
Hình 45
Hình 43
Quy trình ñoùng
Thaùo rôøi caùc Model 340, 341, vaø 342, seõ caàn caùc
muïc sau:
 Hai thuøng laøm saïch
 Hôïp laëp laïi theùp khoâng ræ ñöôïc veä sinh coù
naép.
 Choåi caàn thieát (ñöôïc cung caáp vôùi maùy
laøm laïnh).
 Maùy laøm saïch.
 Khaên phuïc vuï ñôn.
Models 340, 341, 342
25
Quy trình vaän haønh
Böôùc 3
Neáu quy ñònh y teá ñòa phöông cho pheùp söû duïng
laëp laïi, ñaët thuøng chaïy laïi theùp khoâng ræ ñöôïc
chaáp thuaän NSF döôùi voøi cöûa. Ñaët coâng taéc ñieàu
khieån vaøo vò trí “WASH” vaø chuyeån tay keùo sang
beân phaûi. Khi taát caû saûn phaåm ngöng chaûy töø
voøi cöûa, chuyeån tay keùo veà beân traùi vaø ñaët coâng
taéc ñieàu khieån vaøo vò trí “OFF”. Ñaët naép ñöôïc
laøm saïch leân thuøng chaïy laïi vaø ñaët noù trong
buoàng laïnh nhoû.
(Löu yù: ñeå coù thoâng tin theâm lieân quan tôùi vieäc
söû duïng chaïy laïi thích hôïp, xem muïc 7 trang 29)
Löu yù: Neáu quy ñònh y teá ñòa phöông khoâng cho
pheùp söû duïng vieäc chaïy laïi, saûn phaåm phaûi bò
loaïi boû. Laøm theo chæ daãn trong böôùc tröôùc, ngoaïi
tröø vieäc daãn saûn phaåm vaøo thuøng hoãn hôïp vaø
loaïi boû thích hôïp hoãn hôïp
Laëp laïi quy trình naøy cho tôùi khi nöôùc röûa ñöôïc ruùt
töø xi lanh ñoâng laïnh laø trong.
Laøm saïch
Böôùc 1
Chuaån bò moät thuøng 2-1/2 gallon (9.5 lít) dung dòch laøm
saïch vôùi noàng ñoä chlorine hoaït ñoäng 100-200PPM ( linh
kieän/ trieäu).
Söû duïng nöôùc aám vaø laøm theo quy caùch cuûa Nhaø
saûn xuaát.
Böôùc 2
Roùt dung dòch laøm saïch vaøo trong pheãu vaø cho pheùp
noù ñi vaøo xi lanh laøm laïnh
LUOÂN LAØM THEO QUY ÑÒNH Y TEÁ ÑÒA
PHÖÔNG
Röûa saïch
Böôùc 1
Roùt hai gallon (7,6 lít) nöôùc saïch laïnh vaøo pheãu
hoãn hôïp. Vôùi baøn chaûi ñöôïc cung caáp, coï saïch
pheãu hoãn hôïp, cöûa vaøo hoãn hôïp, vaø caûm bieán
möùc hoãn hôïp.
Hình 47
Böôùc 3
Khi dung dòch chaûy vaøo xi lanh ñoâng laïnh, laøm saïch
pheãu hoãn hôïp cöûa vaøo hoãn hôïp.
Hình 46
Vôùi thuøng hoãn hôïp beân döôùi voøi cöûa, ñaët coâng
taéc ñieàu khieån vaøo vò trí “WASH” vaø chuyeån tay
keùo veà beân phaûi. Thaùo taát caû nöôùc röûa töø xi
lanh ñoâng laïnh. Khi nöôùc röûa ngöng chaûy töø voøi
cöûa, chuyeån tay keùo sang beân traùi vaø ñaët coâng
taéc ñieàu khieån vaøo vò trí “OFF”
Quy trình vaän haønh
Hình 48
26
Models 340, 341, 342
Böôùc 4
Ñaët coâng taéc ñieàu khieån vaøo vò trí “WASH”. Vieäc
naøy laøm cho dung dòch laøm saïch trong xi lanh ñoâng
laïnh khuaáy ñoäng
Thaùo rôøi
BAÛO ÑAÛM COÂNG TAÉC ÑIEÀU KHIEÅN TAÏI VÒ
TRÍ “OFF”. Vieäc khoâng theå laøm nhö vaäy coù theå gaây
toån thöông do ñieän giaät hay caùc linh kieän di chuyeån
nguy hieåm.
Böôùc 1
Thaùo tay xoaén, vít quay tay, cöûa maùy ñoâng laïnh, rotor
xoaén, boä phaän ñaäp, löôõi caïo, vaø truïc truyeàn ñoäng töø
xi lanh ñoâng laïnh. Cho caùc linh kieän naøy vaøo chaäu ñeå
röûa.
Böôùc 2
Thaùo khay nhoû gioït tröôùc vaø taám chaén vaø cho vaøo
chaäu röûa ñeå laøm saïch.
Hình 49
Ñaët thuøng hoãn hôïp roãng döôùi voøi cöûa vaø dòch
chuyeån tay keùo veà beân phaûi. Ruùt taát caû dung dòch
laøm saïch ra. Khi chaát laøm saïch ngöng chaûy töø voøi
cöûa, di chuyeån tay keùo veà beân traùi vaø ñaët coâng
taéc ñieàu khieån vaøo vò trí “OFF”
Hình 51
Hình 50
Models 340, 341, 342
27
Quy trình vaän haønh
Böôùc 4
Laøm saïch baèng baøn chaûi kyõ löôõng taát caû caùc
linh kieän thaùo rôøi, baûo ñaûm taát caû chaát boâi trôn
Bước 1
vaø maøng hoãn hôïp ñöôïc thaùo ra. Ñaët taát caû caùc
linh kieän ñöôïc laøm saïch leân beà maët khoâ saïch ñeå
Chuaån bò chaäu röûa cho dung dòch laøm saïch
vôùi noàng ñoä 100-200 PPM (linh kieän / trieäu) söû hong khoâ.
duïng nöôùc aám vaø laøm theo quy caùch cuûa
Böôùc 5
Nhaø saûn xuaát.
Trôû laïi maùy laøm laïnh vôùi moät löôïng nhoû dung
LÖU YÙ QUAN TROÏNG: Laøm theo caùc höôùng dòch laøm saïch. Vôùi choåi loâng ñen, laøm saïch baïc
daãn treân nhaõn. Dung dòch quaù ñaäm seõ laøm hö loùt hai nöûa ôû phía sau cuûa xi lanh ñoâng laïnh.
haïi linh kieän, trong khi quaù nheï thì seõ khoâng
ñuû khaû naêng laøm saïch. Ñaûm baûo taát caû caùc
choåi ñöôïc caáp vôùi maùy ñoâng laïnh coù saün ñeå
laøm saïch baèng choåi
Laøm saïch choåi
Böôùc 2
Thaùo voøng ñeäm O vaø nuùt töø truïc truyeàn
ñoäng.
Löu yù: thaùo caùc voøng ñeäm O, söû duïng khaên
phuïc vuï ñôn ñeå naém laáy voøng ñeäm O. Taïo
aùp löïc theo höôùng veà phía treân cho tôùi khi
voøng ñeäm O baät ra khoûi raõnh cuûa noù. Vôùi
tay kia, ñaåy ñænh cuûa voøng ñeäm O veà phía
tröôùc vaø noù seõ cuoäc ra khoûi ñöôøng raõnh vaø
coù theå thaùo ra deã daøng.
Neáu coù hôn moät voøng ñeäm O ñöôïc thaùo ra,
luoân thaùo voøng ñeäm O ñaèng sau tröôùc. Vieäc
naøy cho pheùp voøng ñeäm O tröôït treân voøng
ñeäm phía tröôùc maø khoâng rôi vaøo caùc ñöôøng
raõnh môû.
Böôùc 3
Thaùo naép tieát löu, tay van keùo, choát van keùo,
van keùo, baïc loùt tröôùc, ñaäp ñaù, mieáng ñeäm
vaø* choát chính ( cöûa töï ñoùng, duy nhaát) töø
cöûa ñoâng laïnh. Thaùo hai voøng ñeäm O töø van
keùo. Thaùo voøng ñeäm O vaø baïc loùt daãn
höôùng töø rotor xoaén.
Quy trình vaän haønh
Hình 52
Böôùc 6
Thaùo khay nhoû gioït phía sau
Löu yù: Neáu khay nhoû gioït bò laøm ñaày vôùi moät
löôïng quaù möùc hoãn hôïp, chính laø daáu hieäu cho
thaáy raèng voøng ñeäm O truïc truyeàn ñoäng, lôùp bòt
hay caû hai caàn phaûi ñöôïc thay theá hay boâi trôn
ñaày ñuû.
Böôùc 7
Lau saïch taát caû beà maët beân ngoaøi cuûa maùy laøm
laïnh.
28
Models 340, 341, 342
Phần 7: Lưu ý quan trọng: Danh sách kiểm tra dành cho người vận hành
Trong khi laøm saïch vaø veä sinh
LUOÂN LUOÂN LAØM THEO CAÙC QUY TAÉC
VEÀ Y TEÁ ÑÒA PHÖÔNG
Caùc danh saùch veà laøm saïch vaø veä sinh chòu söï
chi phoái cuûa quoác gia hay cô quan lieân quan vaø
phaûi ñöôïc tuaân thuû phuø hôïp. Caùc ñieåm kieåm
tra sau ñaây phaûi ñöôïc nhaán maïnh suoát quaù trình
laøm saïch vaø veä sinh.
CHUÙNG TOÂI ÑAÕ ÑEÀ NGHÒ LAØM SAÏCH VAØ
VEÄ SINH HAØNG NGAØY
Ñeám vi khuaån gôõ roái.
1. Laøm saïch vaø veä sinh kyõ löôõng maùy
thöôøng xuyeân, bao goàm vieäc thaùo dôõ hoaøn
toaøn vaø laøm saïch baèng baøn chaûi
2. Söû duïng taát caû caùc baøn chaûi ñöôïc cung
caáp ñeå laøm saïch kyõ löôõng. Caùc baøn chaûi
ñöôïc thieát keá ñaëc bieät ñeå tôùi ñöôïc taát caû
caù loái qua cuûa hoãn hôïp.
3. Söû duïng baøn chaûi loâng traéng ñeå laøm saïch
ñöôøng vaøo hoãn hôïp maø noù ñöôïc môû roäng
töø pheãu hoãn hôïp xuoáng tôùi phía sau cuûa xi
lanh laøm laïnh.
4. Söû duïng baøn chaûi loâng ñen ñeå laøm saïch
kyõ löôõng baïc loùt nöûa sau ñaët taïi sau xi lanh
laøm laïnh. Ñaûm baûo coù moät löôïng dung
dòch laøm saïch doài daøo treân baøn chaûi.
5. Chuaån bò ñaày ñuû caùc dung dòch laøm saïch
vaø veä sinh. Ñoïc vaø laøm theo caùc höôùng
daãn treân nhaõn caån thaän. Dung dòch ñaäm
quaù coù theå laøm hö haïi caùc linh kieän vaø
quaù yeáu thì khoâng ñuû khaû naêng laøm saïch
hay veä sinh
6. Söû duïng chìa vaën vaø khaên vaûi, giöõ oå
truyeàn ñoäng vuoâng ren caùi vaø baïc loùt nöûa
sau saïch vaø khoâng coù chaát boâi trôn vaø caën
hoãn hôïp
7. neáu quy ñònh y teá ñòa phöông cho pheùp söû
duïng söï chaïy laïi, ñaûm baûo vieäc chaïy laïi
hoãn hôïp ñöôïc baûo quaûn trong thuøng chaïy
laïi theùp khoâng ræ ñöôïc chaáp thuaän NSF,
ñöôïc bao phuû, laøm veä sinh vaø ñöôïc söû
duïng trong ngaøy tieáp theo.
Models 340, 341, 342
29
Khoâng moài maùy baèng söï chaïy laïi. Khi söû
duïng chaïy laïi, hôùt boït boû ñi; roài troän phaàn
chaïy laïi vôùi hoãn hôïp saïch theo tyû leä 50/50
trong suoát ngaøy hoaït ñoäng
Kieåm tra baûo trì thöôøng xuyeân
1. Xoay caùc löôõi caïp ñeå cho pheùp caû hai
caïnh cuûa dao moøn ñeàu. Vieäc naøy seõ goùp
phaàn töï laøm saéc vaø giuùp baûo trì nhanh,
laøm laïnh hieäu quaû
2. thay theá löôõi caïp bò meû hay hö haïi
3. Tröôùc khi laép ñaët maùy ñaäp, baûo ñaûm
löôõi caïo ñöôïc gaén thích hôïp treân choát
maùy ñaäp.
4. Loaïi boû voøng ñeäm O vaø nuùt bòt neáu
thaáy moøn, raùch, hay quaù loûng, thay baèng
caùi môùi.
5. Laøm theo quy trình boâi trôn nhö ñöa ra trong
phaàn “Laép raùp’
6. Kieåm tra baïc loùt nöûa phía sau ñeå xem coù
daáu hieäu moøn khoâng ( roø ræ hoãn hôïp
quaù möùc trong khay nhoû gioït phía sau) vaø
giaùm chaéc noù ñöôïc laøm saïch thích hôïp
7. Kieåm tra tuï ñieän xem coù tích tuï chaát baån
hay xô vaûi khoâng. Tuï ñieän baån seõ laøm
giaûm hieäu suaát vaø coâng suaát cuûa maùy
moùc. Caùc tuï ñieän phaûi ñöôïc laøm saïch
haøng thaùng vôùi choåi meàm. Ñöøng bao giôø
duøng chìa vaën hay maùy doø kim loaïi ñeå
laøm saïch giöõa caùc rìa.
Löu yù: Ñoái vôùi caùc maùy ñöôïc trang bò loïc
khoâng khí, seõ caàn laøm saïch chaân khoâng
caùc boä loïc haøng thaùng.
Caån thaän: Luoân ngaét nguoàn ñieän
tröôùc khi laøm saïch tuï ñieän. Vieäc khoâng
theå laøm theo chæ daãn coù theå daãn tôùi bò
ñieän giaät
Löu yù quan troïng: Danh saùch caàn kieåm tra
8. Trong caùc boä phaän ñöôïc laøm laïnh baèng
nöôùc, kieåm tra caùc ngaán nöôùc ñeå xem
coù choã xoaén hay roø ræ naøo khoâng.
Caùc choã xoaén coù theå xaûy ra khi maùy
ñöôïc di chuyeån tôùi lui ñeå laøm saïch vaø
baûo trì. Ngaán nöôùc bò nöùt hay hoûng
phaûi ñöôïc thay theá chæ bôûi moät thôï
maùy Taylor ñöôïc cho pheùp
Tröõ nöôùc cho muøa ñoâng
Neáu nôi kinh doanh caàn phaûi ñoùng cöûa trong
suoát nhöõng thaùng muøa ñoâng. Ñieàu quan troïng
laø phaûi baûo veä maùy laøm laïnh baèng caùc
bieän phaùp caån troïng nhö sau, ñaëc bieät neáu
coâng trình phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ñoâng
laïnh.
Nhaø phaân phoái Taylor ñòa phöông coù theå thöïc
hieän dòch vuï naøy cho baïn.
Boïc caùc linh kieän thaùo rôøi ñöôïc cuûa maùy laøm
laïnh nhö laø maùy ñaäp, löôõi caïp, truïc truyeàn ñoäng,
vaø cöûa maùy laøm laïnh, vaø ñaët ôû khu vöïc khoâ
raùo ñöôïc baûo veä. Caùc linh kieän ñöôïc xeùn baèng
cao su vaø mieáng ñeäm coù theå ñöôïc baûo veä baèng
caùch boïc noù vôùi giaáy choáng aåm. Taát caû caùc
linh kieän phaûi ñöôïc laøm saïch kyõ löôõng khoûi hoãn
hôïp laøm khoâ hay boâi trôn maø noù thu huùt chuoät
hay moái moït.
Ngaét maùy laøm laïnh khoûi nguoàn ñieän chính
ñeå ngaên ngöøa hö haïi veà ñieän coù theå
Treân caùc maùy laïnh laøm laïnh baèng nöôùc,
ngaét nguoàn caáp nöôùc. Giaûm aùp löïc treân loø
so trong van nöôùc. Söû duïng aùp suaát khoâng khí
treân caïnh ñöôøng ra ñeå thoåi ñi baát cöù löôïng
nöôùc naøo coøn laïi trong tuï ñieän. Vieäc naøy laø
raát quan troïng. Vieäc khoâng theå laøm theo chæ
daãn naøy coù theå gaây ra thieät haïi ñaét giaù vaø
nghieâm troïng cho heä thoáng laøm laïnh.
Löu yù quan troïng: Danh saùch caàn kieåm tra
30
Models 340, 341, 342
Muïc 8
VAÁN
ÑEÀ
1. Khoâng
coù saûn
phaåm naøo
ñöôïc phaân
phaùt vôùi
van keùo
môû
2. Saûn
phaåm quaù
moûng
3. Saûn
phaåm quaù
cöùng
Höôùng daãn gôõ roái
NGUYEÂN NHAÂN COÙ THEÅ
BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC
a. Troän saûn phaåm khoâng
thích hôïp
b. Coù tình traïng troän hoãn hôïp
thaáp
c. Tay vaën khoâng ñöôïc laép
ñaët
d. Rotor xoaén bò cong hay laép
khoâng thích hôïp
a. Caån thaän laøm theo chæ
daãn ñeå troän saûn phaåm
b. Theâm hoãn hôïp vaø pheãu
hoãn hôïp
c. Laép ñaët tay vaën
d. Thay rotor bò cong hay laøm
theo quy trình laép raùp
a. Troän saûn phaåm khoâng
thích hôïp
b. Löôõi caïp bò maát hay ñöôïc
laép ñaët khoâng chính xaùc
c. Nuùt ñieàu khieån ñoä seät
caàn ñieàu chænh
d. Rotor xoaén bò boù, rôøi khoûi
tay vaën ôû vò trí “COLD”. Do
ñoù, maùy neùn seõ khoâng
chaïy. ( Far Right)
a. Caån thaän laøm theo chæ
daãn ñeå troän saûn phaåm
b. Thay theá hay laép ñaët löôõi
caïp chính xaùc
c. Ñieàu chænh sao cho phuø
hôïp
d. Giaûi thoaùt rotor xoaén
a. Rotor xoaén bò boù, rôøi khoûi
tay vaën ôû vò trí “WARM”.
Do ñoù, maùy neùn seõ
khoâng chaïy lieân tuïc. ( Far
Left)
b. Tay vaën bò cong hay thieáu
c. Nuùt ñieàu khieån ñoä seät
caàn ñieàu chænh
d. Troän saûn phaåm khoâng
thích hôïp
e. Coù saûn phaåm thieáu soùt
trong xi lanh ñoâng laïnh
a. Giaûi thoaùt rotor xoaén
b. Laép ñaët hay thay theá tay
vaën
c. Ñieàu chænh sao cho phuø
hôïp
d. Caån thaän laøm theo chæ
daãn ñeå troän saûn phaåm
e. Giöõ pheãu ñaày hoãn hôïp
Models 340, 341, 342
31
TRANG
THAM
KHAÛO
14
16
15
14
19
14
14
Höôùng daãn gôõ roái
VAÁN
ÑEÀ
4. Vaùch xi
lanh ñoâng
laïnh bò
traày
NGUYEÂN NHAÂN COÙ THEÅ
BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC
a. Choát maùy ñaäp bò vôõ
b. Boä phaän soá khoâng thaúng
haøng
c. Boä phaän maùy ñaäp bò cong
d. Baïc loùt tröôùc bò thieáu
5. Khoâng
theå thaùo
rôøi truïc
truyeàn
ñoäng
6. Coù söï
roø ræ hoãn
hôïp quaù
möùc trong
maùng nhoû
gioït sau.
a. Coù boâi trôn ñaàu vuoâng
cuûa truïc truyeàn ñoäng
b. Caùc goùc cuûa truïc truyeàn
ñoäng vaø/hay khôùp truyeàn
ñoäng bò cong
a. Coù vieäc boâi trôn khoâng
thích hôïp hay khoâng ñuû
treân voøng ñeäm O cuûa truïc
truyeàn ñoäng hay nuùt bòt
b. Nuùt bòt hay voøng ñeäm O
khoâng coù hay keùm treân
truïc truyeàn ñoäng
c. Baïc loùt nöûa sau bò moøn
7. Khoâng
coù hoaït
ñoäng maùy
ñoâng laïnh
vôùi boä
phaän taïi
vò trí
“AUTO”
a. Boä phaän bò thaùo ra
b. Motor ñaäp ñaõ nhaû
c. Boä ngaét maïch nhaû vaø
caàu chì bò chaùy
8. Boä
phaän
khoâng
laøm ñoâng
saûn phaåm
khi ôû vò trí
“AUTO”.
a. Rotor xoaén bò boù, rôøi tay
vaën taïi vò trí “COLD”. Do
ñoù, maùy neùn seõ khoâng
chaïy. ( Far Right)
b. Tay xoaén bò cong
c. Tuï ñieän bò baån
Höôùng daãn gôõ roái
a. Söûa chöõa vaø thay theá boä
maùy ñaäp
b. Lieân laïc vôùi kyõ thuaät
vieân dòch vuï
c. Söûa chöõa vaø thay theá
maùy ñaäp
d. Thay theá vaø laép ñaët baïc
loùt tröôùc
a. Khoâng boâi trôn ñaàu vuoâng.
Lieân laïc vôùi kyõ thuaät
vieân dòch vuï ñeå thaùo rôøi
b. Thay theá truïc truyeàn ñoäng
vaø/hay khôùp truyeàn ñoäng
a. Söû duïng chaát boâi trôn loaïi
thöïc phaåm ñöôïc chaáp
thuaän ( ví duï Taylor Lube)
vaø laøm theo quy trình boâi
trôn
b. Thay theá sau moãi ba thaùng
c. Lieân laïc vôùi kyõ thuaät
vieân dòch vuï ñeå thay theá
a. Daây boä noái trong oå caém
töôøng
b. Ñaët coâng taéc ñieän ôû vò trí
“OFF”. Cho pheùp motor laøm
laïnh vaø roài baét ñaàu laïi
hoaït ñoäng bình thöôøng.
Lieân laïc vôùi kyõ thuaät
vieân dòch vuï neáu vaán ñeà
coøn tieáp tuïc
c. Ñaët laïi boä ngaét maïch hay
thay theá caàu chì chaùy
a. Giaûi phoùng rotor xoaén
b. Thay tay vaën
c. Laøm saïch tuï ñieän thöôøng
xuyeân
TRANG
THAM
KHAÛO
18
15
15
15/34
19
29
32
Models 340, 341, 342
VAÁN
ÑEÀ
9. OÅ truïc
daãn bò
thieáu
10. Coù söï
roø ræ quaù
möùc töø
voøi cöûa
NGUYEÂN NHAÂN COÙ THEÅ
a. OÅ truïc daãn bò keït trong truïc
truyeàn ñoäng
BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC
a. Thaùo oå truïc daãn töø loã trong
truïc truyeàn ñoäng
a. Coù vieäc boâi trôn khoâng ñuû hay
khoâng thích hôïp treân voøng ñeäm
O van keùo.
a. Söû duïng chaát boâi trôn loaïi
thöïc phaåm ( ví duï Taylor
Lube) vaø laøm theo quy trình
boâi trôn
b. Thay theá caùc voøng ñeäm O
moãi ba thaùng
b. Voøng ñeäm O van keùo bò thieáu
hay keùm
11. cöûa
seõ khoâng
vaøo vò trí
deã daøng
a. Maùy ñaäp khoâng ñöôïc ñònh vò
chính xaùc
Models 340, 341, 342
TRANG
THAM
KHAÛO
a. Ñaàu môû cuûa maùy ñaäp neân ôû
vò trí 11 giôø
33
17
34
18
Höôùng daãn gôõ roái
Mục 9
Lịch thay thế các bộ phận
MÔ TẢ BỘ PHẬN
MỖI 3
THÁNG
MỖI 6
THÁNG
HÀNG NĂM
SỐ
LƯỢNG
Vòng chữ O trục điều khiển
X
1*
Bít trục điều khiển
X
1*
Lưỡi dao cạo
Kiểm tra và
thay thế nếu
cần thiết
Tối thiểu
2*
Moment xoắn roto vòng đệm O
X
1*
Ổ trục dẫn hướng
X
1*
Tấm đệm cửa tủ đông
X
1*
Ổ trục phía trước
X
1*
Vòng chữ O Van kéo
X
2*
Choåi loâng ñen, 1” x 2”
Kiểm tra và
thay thế nếu
cần thiết
Tối thiểu
1
Chà‐Hai đầu
Kiểm tra và
thay thế nếu
cần thiết
Tối thiểu
1
Bàn chải bằng lông màu trắng ‐1” x
2”
Kiểm tra và
thay thế nếu
cần thiết
Tối thiểu
1
Bàn chải bằng lông màu trắng ‐ 3” x
7”
Kiểm tra và
thay thế nếu
cần thiết
Tối thiểu
1
*Số lượng gấp đôi cho mẫu 342.
Lịch thay thế các bộ phận
34
Những mẫu 340,341,342
Mục 10 Bảo Hành Thiết Bị Có Điều Kiện
BẢO HÀNH MÁY LÀM KEM CỦA TAYLOR COMPANY LIMITED
Taylor Company sẵn sàng bảo hành thiết bị làm kem hiệu Taylor có điều kiện cho thị trường nói
chung (“Sản phẩm”) và người mua ban đầu nói riêng.
BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN
Taylor bảo hành Sản phẩm hư hỏng do bị lỗi nguyên vật liệu hoặc lỗi sản phẩm do sử dụng và
dịch vụ thông thường như sau. Thời hạn bảo hành bắt đầu vào ngày lắp đặt Sản phẩm ban đầu.
Nếu có một bộ phận hư hỏng do bị lỗi trong thời hạn bảo hành áp dụng, thì thông qua nhà phân
phối hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền của Taylor, Taylor sẽ cung cấp bộ phận mới được sản
xuất lại, tùy theo Taylor, để thay miễn phí bộ phận bị lỗi. Trừ khi có quy định, đây là nghĩa vụ độc
quyền của Taylor theo quy định bảo hành Sản phẩm có điều kiện. Quy định bảo hành có điều
kiện này căn cứ vào mọi điều khoản, điều kiện, giới hạn và loại trừ được liệt kê bên dưới và ở
trang bên (nếu có) của tài liệu này.
Sản phẩm
Bộ phận
Thời hạn bảo hành có điều
kiện
Năm (5) năm
Vỏ cách nhiệt
Kem mềm
Yaourt kem
Shakes
Sinh tố
Đồ uống đá xay
Tráng miệng
Máy nén lạnh
(trừ van xả)
Năm (5) năm
Động cơ trục
Hai (2) năm
Bánh răng trục truyền động
Hai (2) năm
Mạch in và hệ thống kiểm
soát gia công phần mềm bắt
đầu với số hiệu H8024200
Hai (2) năm
Một (1) năm
Các bộ phận không được liệt
kê trong bảng này hoặc không
có bên dưới
ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN
1. Nếu ngày lắp đặt Sản phẩm ban đầu không thể xác minh, thì thời hạn bảo hành có điều kiện
bắt đầu chín mươi (90) ngày kể từ ngày sản xuất Sản phẩm (thông qua số hiệu Sản phẩm).
Bằng chứng mua sản phẩm có thể được yêu cầu theo thời gian sử dụng.
2. Bảo hành có điều kiện này chỉ có giá trị khi Sản phẩm do nhà phân phối hoặc đại lý dịch vụ
được ủy quyền của Taylor lắp đặt và thực hiện dịch vụ trên Sản phẩm, và chỉ khi xác thực,
sẽ sử dụng các bộ phận mới của Taylor.
3. Việc lắp đặt, sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng phải chuẩn tắc và phù hợp với hướng dẫn
có trong Sổ tay hướng dẫn của Taylor.
4. Các bộ phận bị lỗi phải được trả về cho nhà phân phối hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền
của Taylor để xác nhận.
5. Việc sử dụng chất làm lạnh ngoài các chất được quy định trên nhãn dữ liệu Sản phẩm sẽ
không được bảo hành có điều kiện.
CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN
Bảo hành có điều kiện này không bao gồm:
1. Chi phí nhân công hoặc chi phí khác phát sinh do phán đoán, sửa chữa, tháo rời, lắp đặt,
vận chuyển, phục vụ hoặc xử lý các bộ phận bị lỗi, bộ phận thay thế, hoặc Sản phẩm mới.
2. Việc bảo dưỡng, vệ sinh và tra dầu mỡ theo hướng dẫn trong Sổ tay hướng dẫn của Taylor,
bao gồm cả việc vệ sinh tụ điện.
Bảo Hành Thiết Bị Có Điều Kiện
35
Những mẫu 340,341,342
3. Việc thay thế các bộ phận bị hao mòn được quy định là các bộ phận Loại “000” trong Sổ tay
hướng dẫn của Taylor.
4. Ống ngoài, nguồn điện, và nối đất máy.
5. Các bộ phận không do Taylor cung cấp hoặc chỉ định, hoặc hư hỏng do sử dụng .
6. Hành trình đi và về hoặc thời gian chờ theo yêu cầu vì kỹ thuật viên bị cản trở bắt đầu công
việc bảo hành khi đến.
7. Không hoạt động được, hư hỏng hoặc sửa chữa do lỗi lắp đặt, sử dụng sai, sử dụng không
đúng cách, tự ý thay bộ phận hoặc vận hành hoặc sử dụng không đúng cách theo chỉ định
trong Sổ tay hướng dẫn của Taylor, bao gồm nhưng không giới hạn, không lắp ráp và vệ
sinh, không sử dụng dụng cụ đúng cách, hoặc không sử dụng dụng cụ vệ sinh đã được
Taylor thông qua.
8. Không hoạt động được, hư hỏng hoặc sửa chữa do trộm cắp, cố ý phá hoại, gió, mưa, lũ
lụt, dòng triều lên, nước, sấm chớp, động đất hoặc thiên tai, hỏa hoạn, môi trường ăn mòn,
côn trùng hoặc loài gặm nhắm phá hoại, hoặc tổn thất khác, tai nạn hoặc điều kiện nằm
ngoài tầm kiểm soát của Taylor; vận hành trên hoặc dưới phạm vi cung cấp điện hoặc nước
của Sản phẩm; hoặc theo đánh giá của Nhà sản xuất, các bộ phận được sửa chữa hoặc
thay thế theo bất cứ cách thức nào làm ảnh hưởng bất lợi đến hiệu suất làm việc của máy,
hoặc hao mòn hoặc hư hỏng thông thường.
9. Sản phẩm được mua qua mạng Internet.
10. Không khởi động do điều kiện điện áp, cầu chì nhảy, mạch hở, hoặc hư hỏng do dịch vụ
điện không tương xứng hoặc bị gián đoạn.
11. Chi phí điện hoặc chi phí nhiên liệu, hoặc tăng chi phí điện hoặc chi phí nhiên liệu vì bất cứ
lý do nào đó.
12. Hư hỏng do sử dụng chất làm lạnh ngoài các chất được quy định trên nhãn dữ liệu Sản
phẩm sẽ không được bảo hành có điều kiện.
13. Chi phí thay thế, đổ đầy lại hoặc vứt bỏ chất làm lạnh, bao gồm chi phí chất làm lạnh.
14. BẤT CỨ THIỆT HẠI VẬT CHẤT ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC MANG TÍNH KẾT QUẢ
HOẶC THIỆT HẠI TÀI CHÍNH NÀO. Một số quyết định không cho phép trừ thiệt hại phụ
thêm hoặc mang tính kết quả, do đó giới hạn này không thể áp dụng cho bạn.
ng có thể có những quyền khác
Bảo hành có điều kiện này trao cho bạn quyền pháp lý, và bạn cũ
thay đổi quyền phán quyết.
GIỚ
I HẠN BẢO HÀNH
BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN NÀY LÀ ĐỘ
C QUYỀN VÀ THAY CHO TẤ
T CẢ CÁC BẢO HÀNH,
ĐIỀU KIỆN VÀ/HOẶ
C BIỆN PHÁP KHẮ
C PHỤ
C KHÁC THEO PHÁP LUẬ
T, BAO GỒ
M BẢO
HÀNH HOẶ
C ĐIỀU KIỆN NGỤ
Ý CỦA KHẢ NĂ
NG NGƯỜI MUA VÌ MỤ
C ĐÍCH CỤ
THỂ
. BIỆN
C CỦA CHỦ SỞ
HỮ
U BAN ĐẦ
U LIÊN QUAN ĐẾ
N SẢN PHẨ
M SẼLÀ SỬ
A
PHÁP KHẮ
C PHỤ
CHỮ
A HOẶ
C THAY THẾBỘPHẬ
N BỊLỖ
I THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢO HÀNH CÓ
ĐIỀU KIỆN NÀY. TẤ
T CẢ CÁC QUYỀN GẮ
N LIỀN VỚ
I THIỆT HẠI MANG TÍNH KẾ
T QUẢ
HOẶ
C PHỤTHÊM (BAO GỒ
M KHIẾ
U NẠI VỀ MẤ
T DOANH THU, MẤ
T LỢI NHUẬ
N, THẤ
T
T CHẤ
T HOẶ
C CHI PHÍ DỊCH VỤ
) KHÔNG BAO GỒ
M.
THOÁT SẢN PHẨ
M, THIỆT HẠI VẬ
NHÀ PHÂN PHỐ
I, NGƯỜI MUA, HOẶ
C THỂNHÂN KHÁC KHÔNG ĐƯỢC SỬ
A ĐỔ
I, MỞ
RỘ
NG, HOẶ
C THAY ĐỔ
I BẢO HÀNH NHANH CÓ TRONG BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN NÀY.
BIỆN PHÁP KHẮ
C PHỤ
C VỀ MẶ
T PHÁP LÝ
Chủ sở hữu phải thông báo cho Taylor bằng văn bản, bằng thư bảo đảm gửi đến địa chỉ sau
đây, về lỗi hoặc khiếu nại với Sản phẩm, nêu rõ lỗi hoặc khiếu nại và yêu cầu sửa chữa, thay thế,
hoặc điều chỉnh Sản phẩm theo bảo hành, gửi thư ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi tiếp tục
các quyền lợi hoặc biện pháp khắc phục về mặt pháp lý.
Taylor Company
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072, U.S.A.
Bảo Hành Thiết Bị Có Điều Kiện
36
Những mẫu 340,341,342
Mục 11 Bảo Hành Bộ Phận Có Điều Kiện
BẢO HÀNH BỘ PHẬN CHÍNH HÃNG TAYLOR CỦA TAYLOR COMPANY LIMITED
Taylor Company sẵn sàng bảo hành bộ phận chính hãng Taylor có điều kiện cho thị trường nói
chung (“Bộ phận”) và người mua ban đầu nói riêng.
BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN
Taylor bảo hành Sản phẩm hư hỏng do bị lỗi nguyên vật liệu hoặc lỗi sản phẩm do sử dụng và
dịch vụ thông thường như sau. Thời hạn bảo hành bắt đầu vào ngày lắp đặt Bộ phận ban đầu tại
đơn vị Taylor. Nếu có một bộ phận hư hỏng do bị lỗi trong thời hạn bảo hành áp dụng, thì thông
qua nhà phân phối hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền của Taylor, Taylor sẽ cung cấp Bộ phận
mới được sản xuất lại, tùy theo Taylor, để thay miễn phí Bộ phận bị lỗi. Trừ khi có quy định, đây
là nghĩa vụ độc quyền của Taylor theo quy định bảo hành Bộ phận có điều kiện. Quy định bảo
hành có điều kiện này căn cứ vào mọi điều khoản, điều kiện, giới hạn và loại trừ được liệt kê bên
dưới và ở trang bên (nếu có) của tài liệu này.
Mã loại bảo hành của bộ phận hoặc bộ phận
Bộ phận¹ loại 103
Thời hạn bảo hành có điều kiện
Ba (3) tháng
Bộ phận² loại 212
Mười hai (12) tháng
Bộ phận loại 512
Mười hai (12) tháng
Bộ phận loại 000
Không bảo hành
Taylor Part #072454 (Motor-24VDC *C832/C842*)
Bốn (4) năm
ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN
1. Nếu ngày lắp đặt Bộ phận ban đầu không thể xác minh, thì bằng chứng mua sản phẩm có
thể được yêu cầu theo thời gian sử dụng.
2. Bảo hành có điều kiện này chỉ có giá trị khi Bộ phận do nhà phân phối hoặc đại lý dịch vụ
được ủy quyền của Taylor lắp đặt và thực hiện dịch vụ liên quan đến Bộ phận.
3. Bảo hành có điều kiện chỉ áp dụng cho Bộ phận đang sử dụng bởi chủ sở hữu ban đầu tại
địa điểm lắp đặt ban đầu ở đơn vị lắp đặt ban đầu.
4. Việc lắp đặt, sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng phải chuẩn tắc và phù hợp với hướng dẫn
có trong Sổ tay hướng dẫn của Taylor.
5. Bộ phận bị lỗi phải được trả về cho nhà phân phối hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền của
Taylor để xác nhận.
6. Bảo hành này sẽ không rút ngắn thời hạn bảo hành theo quy định căn cứ vào Bảo hành
máy làm kem hoặc thiết bị nướng có điều kiện của Taylor.
7. Việc sử dụng chất làm lạnh ngoài các chất được quy định cho đơn vị mà Bộ phận được lắp
đặt sẽ không được bảo hành có điều kiện.
-----------------------------------------1, 2
Ngoại trừ Taylor Part #032129SER2 (Compressor-Air-230V SERV) và Taylor Part
#075506SER1 (Compressor-Air-115V 60HZ) sẽ có thời hạn bảo hành có điều kiện là mười hai
(12) tháng khi sử dụng thiết bị làm lạnh của Taylor và thời hạn bảo hành có điều kiện là hai (2)
năm khi sử dụng thiết bị nướng của Taylor.
Bảo Hành Bộ Phận Có Điều Kiện
37
Những mẫu 340,341,342
CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN
Bảo hành có điều kiện này không bao gồm:
1. Chi phí nhân công hoặc chi phí khác phát sinh do phán đoán, sửa chữa, tháo rời, lắp đặt,
vận chuyển, phục vụ hoặc xử lý Bộ phận bị lỗi, Bộ phận thay thế, hoặc Bộ phận mới.
2. Việc bảo dưỡng, vệ sinh và tra dầu mỡ theo hướng dẫn trong Sổ tay hướng dẫn của Taylor,
bao gồm cả việc vệ sinh tụ điện.
3. Dịch vụ theo yêu cầu, dù là vệ sinh hoặc sửa chữa nói chung, trả lại bộ phận mặt bếp, bao
gồm nắp trên và lưới tản nhiệt thấp, trong điều kiện hoạt động để nấu đúng cách hoặc cho
phép lắp ráp lưới tản nhiệt và kẹp đúng cách do mỡ đọng lại trên bề mặt bếp, bao gồm
nhưng không giới hạn với nắp và lưới tản nhiệt, các mặt của nắp bảo vệ hoặc phần trên nắp
bảo vệ.
4. Thay bề mặt bếp, bao gồm nắp trên và lưới tản nhiệt thấp, do ăn mòn hoặc hao mòn (hoặc
trong trường hợp nắp trên, do bong lớp bọc) vì hư hỏng do ảnh hưởng của dao trộn hoặc
những đồ vật nhỏ khác được sử dụng trong quá trình nấu nướng hoặc do sử dụng chất tẩy
rửa, nguyên vật liệu tẩy rửa hoặc quá trình vệ sinh mà Taylor không thông qua sử dụng.
5. Việc thay thế các bộ phận bị hao mòn được quy định là các bộ phận Loại “000” trong Sổ tay
hướng dẫn của Taylor, cũng như lưới tản nhiệt và kẹp để lắp nắp trên của Sản phẩm.
6. Ống ngoài, nguồn điện, và nối đất máy.
7. Các bộ phận không do Taylor cung cấp hoặc chỉ định, hoặc hư hỏng do sử dụng .
8. Hành trình đi và về hoặc thời gian chờ theo yêu cầu vì kỹ thuật viên bị cản trở bắt đầu công
việc bảo hành khi đến.
9. Không hoạt động được, hư hỏng hoặc sửa chữa do lỗi lắp đặt, sử dụng sai, sử dụng không
đúng cách, tự ý thay bộ phận hoặc vận hành hoặc sử dụng không đúng cách theo chỉ định
trong Sổ tay hướng dẫn của Taylor, bao gồm nhưng không giới hạn, không lắp ráp và vệ
sinh, không sử dụng dụng cụ đúng cách, hoặc không sử dụng dụng cụ vệ sinh đã được
Taylor thông qua.
10. Không hoạt động được, hư hỏng hoặc sửa chữa do trộm cắp, cố ý phá hoại, gió, mưa, lũ
lụt, dòng triều lên, nước, sấm chớp, động đất hoặc thiên tai, hỏa hoạn, môi trường ăn mòn,
côn trùng hoặc loài gặm nhắm phá hoại, hoặc tổn thất khác, tai nạn hoặc điều kiện nằm
ngoài tầm kiểm soát của Taylor; vận hành trên hoặc dưới phạm vi cung cấp điện hoặc nước
của Sản phẩm; hoặc theo đánh giá của Nhà sản xuất, các bộ phận được sửa chữa hoặc
thay thế theo bất cứ cách thức nào làm ảnh hưởng bất lợi đến hiệu suất làm việc của máy,
hoặc hao mòn hoặc hư hỏng thông thường.
11. Bộ phận được mua qua mạng Internet.
12. Không khởi động do điều kiện điện áp, cầu chì nhảy, mạch hở, hoặc hư hỏng do dịch vụ
điện không tương xứng hoặc bị gián đoạn.
13. Chi phí điện, chi phí gas hoặc chi phí nhiên liệu, hoặc tăng chi phí điện hoặc chi phí nhiên
liệu vì bất cứ lý do nào đó.
14. Hư hỏng do sử dụng chất làm lạnh ngoài các chất được quy định cho đơn vị mà Bộ phận
được lắp đặt sẽ không được bảo hành có điều kiện.
15. Chi phí thay thế, đổ đầy lại hoặc vứt bỏ chất làm lạnh, bao gồm chi phí chất làm lạnh.
16. BẤT CỨ THIỆT HẠI VẬT CHẤT ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC MANG TÍNH KẾT QUẢ
HOẶC THIỆT HẠI TÀI CHÍNH NÀO. Một số quyết định không cho phép trừ thiệt hại phụ
thêm hoặc mang tính kết quả, do đó giới hạn này không thể áp dụng cho bạn.
Bảo hành có điều kiện này trao cho bạn quyền pháp lý, và bạn cũng có thể có những quyền khác
thay đổi quyền phán quyết.
Bảo Hành Bộ Phận Có Điều Kiện
38
Những mẫu 340,341,342
GIỚ
I HẠN BẢO HÀNH
BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN NÀY LÀ ĐỘ
C QUYỀN VÀ THAY CHO TẤ
T CẢ CÁC BẢO HÀNH,
ĐIỀU KIỆN VÀ/HOẶ
C BIỆN PHÁP KHẮ
C PHỤ
C KHÁC THEO PHÁP LUẬ
T, BAO GỒ
M BẢO
HÀNH HOẶ
C ĐIỀU KIỆN NGỤ
Ý CỦA KHẢ NĂ
NG NGƯỜI MUA VÌ MỤ
C ĐÍCH CỤ
THỂ
. BIỆN
PHÁP KHẮ
C PHỤ
C CỦA CHỦ SỞ
HỮ
U BAN ĐẦ
U LIÊN QUAN ĐẾ
N SẢN PHẨ
M SẼLÀ SỬ
A
CHỮ
A HOẶ
C THAY THẾBỘPHẬ
N BỊLỖ
I THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢO HÀNH CÓ
ĐIỀU KIỆN NÀY. TẤ
T CẢ CÁC QUYỀN GẮ
N LIỀN VỚ
I THIỆT HẠI MANG TÍNH KẾ
T QUẢ
HOẶ
C PHỤTHÊM (BAO GỒ
M KHIẾ
U NẠI VỀ MẤ
T DOANH THU, MẤ
T LỢI NHUẬ
N, THẤ
T
THOÁT SẢN PHẨ
M, THIỆT HẠI VẬ
T CHẤ
T HOẶ
C CHI PHÍ DỊCH VỤ
) KHÔNG BAO GỒ
M.
C THỂNHÂN KHÁC KHÔNG ĐƯỢC SỬ
A ĐỔ
I, MỞ
NHÀ PHÂN PHỐ
I, NGƯỜI MUA, HOẶ
RỘ
NG, HOẶ
C THAY ĐỔ
I BẢO HÀNH NHANH CÓ TRONG BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN NÀY.
BIỆN PHÁP KHẮ
C PHỤ
C VỀ MẶ
T PHÁP LÝ
Chủ sở hữu phải thông báo cho Taylor bằng văn bản, bằng thư bảo đảm gửi đến địa chỉ sau
đây, về lỗi hoặc khiếu nại với Sản phẩm, nêu rõ lỗi hoặc khiếu nại và yêu cầu sửa chữa, thay thế,
hoặc điều chỉnh Sản phẩm theo bảo hành, gửi thư ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi tiếp tục
các quyền lợi hoặc biện pháp khắc phục về mặt pháp lý.
Taylor Company
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072, U.S.A.
Bảo Hành Bộ Phận Có Điều Kiện
39
Những mẫu 340,341,342
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising