Taylor | Model 104 | Owner Manual | Taylor Model 104 Brugermanual

Taylor Model 104 Brugermanual
Model 104
Portionsfryser
Brugervejledning
053064DM
10/98
Udfyld denne side til hurtig reference, når service er påkrævet:
Taylor-distributør:
Adresse:
Telefon:
Service:
Reservedele:
Installationsdato:
Oplysninger, som kan findes på datapladen:
Modelnummer:
Serienummer:
Elektriske specifikationer:
Spænding
Cyklus
Fase
Maksimum sikringsstørrelse:
A
Minimum strømbelastningsevne på ledning:
A
© Oktober, 1998 Taylor Company
Alle rettigheder forbeholdt.
053064DM
Ordet Taylor og designet Crown
er registrerede varemærker i USA
og visse andre lande.
Taylor Company
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072
Indholdsfortegnelse
Afsnit 1
Til montøren ...............................................................................
1
Luftkølede enheder .........................................................................................
1
Elektriske forbindelser .....................................................................................
1
Afsnit 2
Til brugeren ................................................................................
3
Ansvarsfraskrivelse for kompressorgaranti .....................................................
3
Afsnit 3
Sikkerhed ...................................................................................
4
Afsnit 4
Operatørens reservedelsklassificering ....................................
6
Model 104 .......................................................................................................
6
Rørsneglemodul ..............................................................................................
7
Tilbehør ...........................................................................................................
8
Afsnit 5
Vigtigt! Til brugeren ...................................................................
9
Styrekontakt (punkt 1) .....................................................................................
9
Orange lampe (punkt 2) ..................................................................................
9
Sikkerhed .......................................................................................................
9
Timerkontrol (punkt 3)...................................................................................... 10
Dørhængsel (punkt 4) ..................................................................................... 10
Nulstillingstilstand ........................................................................................... 10
Afsnit 6
Driftsanvisninger ....................................................................... 11
Samling............................................................................................................ 11
Desinficering .................................................................................................... 14
Klargøring ........................................................................................................ 15
Overløb ............................................................................................................ 16
Tapning af produkt ........................................................................................... 17
Skylning ........................................................................................................... 17
Rengøring ........................................................................................................ 18
Adskillelse ........................................................................................................ 18
Rengøring med børste ..................................................................................... 18
Model 104
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse - Side 2
Afsnit 7
Vigtigt! Brugerens kontrolliste ................................................. 19
Under rengøring og desinficering .................................................................... 19
Fejlfinding af bakterietæller ............................................................................. 19
Regelmæssige vedligeholdelseseftersyn ........................................................ 19
Opbevaring om vinteren .................................................................................. 19
Afsnit 8
Fejlfindingsvejledning ............................................................... 20
Afsnit 9
Skema for udskiftning af reservedele ...................................... 21
Bemærk! Løbende forskningsresultater og forbedringer forekommer, derfor kan
oplysningerne i denne manual ændres uden varsel.
© Oktober, 1998 Taylor Company
Alle rettigheder forbeholdt.
053064DM
Ordet Taylor og designet Crown
er registrerede varemærker i USA
og visse andre lande.
Model 104
Taylor Company
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072
Indholdsfortegnelse
Afsnit 1
Til montøren
Stationære enheder uden elkabel og stikkontakt eller
indvendig afbryder skal i den eksterne installation
være forsynet med en særlig anordning
(kontaktafstand min. 3 mm), hvormed strømmen kan
afbrydes på alle poler.
Denne maskine er kun beregnet til
indendørsbrug.
Maskinen må IKKE installeres på et sted,
hvor en åben vandstråle kan bruges til at rengøre
eller skylle maskinen. Hvis disse anvisninger ikke
følges, er der risiko for at få elektrisk stød.
Udstyret indeholder en kabelsko med
jordforbindelse, som den autoriserede montør skal
sætte korrekt på stellets bagside. Installationsstedet
er markeret med det ækvipotentiale
forbindelsessymbol (5021 i IEC 60417-1) på det
aftagelige panel og på stellet.
Luftkølede enheder
Luftafkølede enheder kræver mindst 76 mm (3")
afstand på alle sider af fryseren, så der er
tilstrækkelig luftstrøm på tværs af kondensatoren.
Hvis der ikke etableres tilstrækkeligt spillerum, kan
det reducere fryserens køleevne og muligvis
forårsage permanent beskadigelse af
kompressorerne.
FORSIGTIG: DETTE UDSTYR SKAL
HAVE EN KORREKT JORDFORBINDELSE! HAR
DEN IKKE DET, KAN DET MEDFØRE ALVORLIG
PERSONLIG KVÆSTELSE SOM FØLGE AF
ELEKTRISK STØD!
FØLG ALTID DE LOKALE
SUNDHEDSREGLER.
60 cyklusenheder
Udstyret indeholder en 3-trådet ledning og stik med
jordforbindelse til tilslutning til en enkeltfaset
linieforgreningsforsyning med 60 cykler. Enheden
skal være sat i en korrekt jordet stikkontakt.
Permanent ledningsføring skal foretages, hvis det er
påkrævet af lokale regler. Instruktioner til
omdannelse til permanent ledningsføring er som
følger:
Elektriske forbindelser
Hver fryser kræver én strømforsyning. Kontrollér
typeskiltet på fryseren for specifikationer af sikring,
strømbelastningsevne og elektricitet. Se om
strømforbindelserne er i orden på strømskemaet
inde i kontaktskabet.
1. Sørg for, at fryseren er afbrudt fra
netstrømmen.
I USA skal dette udstyr monteres i henhold til
National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA 701987. Formålet med NEC-koden er praktisk
beskyttelse af personer og ejendom mod farerne
som følge af at bruge elektricitet. Disse forskrifter
indeholder de bestemmelser, der anses for at være
nødvendige af hensyn til sikkerheden. Overholdelse
af disse og ordentlig vedligeholdelse vil medføre en
installation, der stort set er uden risiko!
2. Fjern bagpanelet, og find den lille el-kasse i
bunden af fryseren.
3. Fjern den fabriksinstallerede ledning og
aflastningsforingen.
4. Træk den indgående permanente ledning
gennem 22 mm-hullet i bundkarret.
5. Tilslut to strømforsyningsledninger. Sæt
jordforbindelsesledningen på kabelskoen inde i
el-kassen.
I andre områder af verden skal udstyr monteres i
henhold til de lokale regler og forskrifter. Kontakt de
lokale myndigheder i dit område.
6. Sørg for, at enheden er jordet korrekt, før der
tilføres strøm.
Model 104
1
Til montøren
Rørsneglen skal rotere i urets retning, når man
kigger ned i frysecylinderen.
Hvis rotationen skal korrigeres på en trefaset enhed,
skal der kun byttes om på hver anden indgående
strømledning på fryserens primære klemrække.
Hvis rotationen skal korrigeres på en enkeltfaset
enhed, skal ledningerne skiftes inden i rørsneglens
motor. (Følg diagrammet, der er påtrykt motoren).
Elektriske forbindelser foretages direkte på
klemrækken. Klemrækken kan findes i el-kassen,
som er placeret bag i fryseren.
Model 104
2
Til montøren
Afsnit 2
Til brugeren
Ansvarsfraskrivelse for
kompressorgaranti
Denne fryser er udviklet og fremstillet omhyggeligt til
at give en driftssikker kørsel. Taylors model 104,
fryser til portionsis, vil producere et ensartet
kvalitetsprodukt, når den anvendes og passes
ordentligt. Som alle mekaniske produkter vil
maskinen kræve rengøring og vedligeholdelse. Der
skal kun foretages en minimal vedligeholdelse, hvis
driftsprocedurerne anført i brugervejledningen følges
nøje.
Kølekompressorerne på denne maskine er dækket
af garantien i den periode, der er anført på maskines
garantibevis. I henhold til Montrealprotokollen
(Montreal Protocol) og lovændringerne til den
amerikanske "US Clean Air Act" (lov vedr. frisk luft)
fra 1990, er der ved at blive udviklet mange nye
kølemidler med henblik på lancering i
serviceindustrien. Nogle af disse nye kølemidler
lanceres som universelle erstatninger for adskillige
applikationer. Det skal nævnes, at det ved
almindeligt servicearbejde på denne maskines
kølesystem, kun er tilladt at bruge den
kølevæske, der er angivet på typeskiltet.
Uautoriseret brug af alternative kølevæsker vil
medføre, at garantien bortfalder. Det er ejerens
ansvar at informere alle sine ansatte og teknikere
om dette faktum.
Brugervejledningen skal læses før ibrugtagning, eller
før der foretages nogen vedligeholdelse af udstyret.
Din fryser vil IKKE løbende korrigere vilkårlige fejl
sket under opsætning eller opfyldning. Derfor er det
ekstremt vigtigt at følge de indledende samlings- og
priming-procedurer. Det tilrådes kraftigt, at de
medarbejdere, der er ansvarlige for driften af
udstyret gennemgår de nødvendige procedurer
sammen, f.eks. i forbindelse med adskillelse og
samling, så de konstant holder sig uddannede og
således sørger for, at der ikke hersker forvirring.
Det skal også bemærkes, at Taylor ikke garanterer
for kølemidlet anvendt i virksomhedens udstyr. Hvis
systemet f.eks. har tabt kølevæske under den
normale drift, er Tayler på ingen måde forpligtet til at
yde erstatning, hverken på fakturerbare eller ikke
fakturerbare vilkår. Taylor er forpligtet til at anbefale
passende erstatning, hvis det gamle
kølevæskemærke forældes eller går ud af
produktion inden for den 5-årige garantiperiode for
kompressoren.
Hvis du skulle have brug for teknisk assistance,
bedes du kontakte din lokale Taylor-distributør.
Hvis det overkrydsede hjulbeholdersymbol
er påklæbet produktet, angiver det, at produktet
overholder EU-direktivet såvel som andre lignende
love trådt i kraft efter 13. august, 2005. Derfor skal
det indsamles separat efter brug og må ikke
bortskaffes som usorteret offentligt affald.
Taylor Company holder sig konstant ajourført om
udviklingen inden for denne industri og tester
løbende nye alternativer, efterhånden som de bliver
udviklet. Hvis et nyt kvalificeret alternativ via vores
tests viser, at det pågældende alternativ kan bruges
som drop-in erstatning, så bliver ovennævnte
ansvarsfraskrivelse ugyldig. Kontakt din lokale
Taylorforhandler for at få oplyst den aktuelle status
for et vilkårligt alternativt kølemiddel i forhold til
vores kompressorgarantidækning. Hav modellens
fabrikations/serienummer klar, når du henvender
dig.
Brugeren er ansvarlig for at returnere produktet til
det ansvarlige deponeringssted, som dikteret af de
lokale regler og forskrifter.
Yderligere oplysninger angående gældende love fås
ved at kontakte det offentlige anlæg og/eller den
lokale distributør.
Model 104
3
Sikkerhed
Afsnit 3
Sikkerhed
Vi, der arbejder hos Taylor, interesserer os for
brugerens sikkerhed i forbindelse med, at han/hun
kommer i kontakt med fryseren eller fryserens dele.
Taylor har gjort sig ekstreme anstrengelser for at
designe og fremstille indbyggede
sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter både dig
og serviceteknikeren. F.eks. er advarselsetiketter sat
fast på fryseren for at påpege de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger for operatøren.
•
•
•
VIGTIGT – Undlader man at følge
nærværende sikkerhedsforanstaltninger, kan det
medføre alvorlig personskade. Overholdes disse
advarsler ikke, kan det beskadige maskinen og
maskinens komponenter.
Komponentbeskadigelse vil medføre udgifter til
udskiftning af dele og servicereparation.
BETJEN IKKE fryseren, medmindre den
er ordentlig jordforbundet.
BETJEN IKKE fryseren med større
sikringer end angivet på fryserens
typeskilt.
FORSØG IKKE at reparere noget,
medmindre strømforsyningen til fryseren
er afbrudt.
Hvis disse anvisninger ikke følges, risikerer man at
få elektrisk stød. Kontakt din lokale autoriserede
Taylor-distributør for service.
BRUG IKKE en vandstråle til rengøring eller
rensning af fryseren. Hvis disse anvisninger ikke
følges, risikerer man at få elektrisk stød.
Arbejdssikkerhed:
•
BETJEN IKKE fryseren uden at læse
denne brugervejledning. Hvis denne anvisning ikke
følges, kan det medføre materielle skader, dårlig
frysekapacitet samt fare for helbred, ulykker og
legemsbeskadigelse.
•
•
Udstyret indeholder en kabelsko med
jordforbindelse, som den autoriserede montør skal
sætte korrekt på stellets bagside. Installationsstedet
er markeret med det ækvipotentiale
forbindelsessymbol (5021 i IEC 60417-1) på det
aftagelige panel og på stellet.
Model 104
TILLAD IKKE uuddannet mandskab at
betjene maskinen.
BETJEN IKKE fryseren, medmindre
samtlige servicepaneler og
adgangsdøre er spændt ordentlig fast
med skruer.
FJERN IKKE døren, rørsneglen eller
skraberbladene, medmindre
strømkontakten er afbrudt.
Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre
alvorlige kvæstelser af fingre eller hænder pga. af
farlige bevægelige dele.
4
Sikkerhed
•
•
BETJEN IKKE fryseren, medmindre
fryserdøren er lukket over frysecylinderen.
STIK IKKE genstande eller fingrene i
påfyldnings- eller udgangsåbningerne.
Hvis denne anvisning ikke følges, kan
produktet forurenes, eller personer kan
komme til skade som følge af kontakt
med bladene.
VÆR YDERST FORSIGTIG ved
afmontering af rørsneglen.
Skraberbladene er meget skarpe og kan
forårsage personskade.
SPÆR IKKE for luftindtaget og udgangsåbningerne.
76 mm (3") spillerum omkring alle sider. Hvis denne
anvisning ikke følges, kan frysekapaciteten være
nedsat og maskinen blive beskadiget.
Fryseren er beregnet til at være i drift indendørs,
under normale omgivende temperaturer på 21° –
24° C. Denne fryser har fungeret fint ved høje
omgivende temperaturer på 40° C ved nedsat
driftskapacitet.
STØJNIVEAU: Støjemission overstiger ikke 78
dB(A) målt i en afstand af 1 m meter fra maskinens
overflade og 1,6 m fra jorden.
Fryseren skal stå på en plan overflade. Hvis
den ikke gør det, kan det medføre personskade eller
materielle skader.
Model 104
5
Sikkerhed
Afsnit 4
Operatørens reservedelsklassificering
Model 104
Punkt
1
2
3
3a
4
Beskrivelse
TRAGT
PANELSIDE – VENSTRE
ADAPTERLÅG – MIXÅBNING
KANT
BAGPANEL
Model 104
Punkt
Delnr.
5
6
7
8
9
034252
051039
X24948
033406
051040
6
Beskrivelse
PANELSIDE – HØJRE
PAKNING – BUNDKAR
KAR-DRYP 13-1/4 LANG
FRONTPANEL
FRYSERSTUDS
Delnr.
051038
049420
039027
X51043
023057
Operatørens reservedelsklassificering
Rørsneglemodul
Punkt
Beskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
PAKNING-DRIVAKSEL
AKSEL-RØRSNEGL
RØRSNEGL
SKRABERBLAD 7 ¼" L
O-RING 5-7/16 UD X 5-1/4 ID
DØR A. – PARTIEL
DREJETAP 1 ¾ GREB
SKRUESTILK
Model 104
Punkt
Delnr.
9
10
11
12
13
14
032560
033498
X33417
033277
033276
X37710
X37705
034662
15
16
7
Beskrivelse
DRYPHANE
MØTRIKSSKRUE
O-RING 2-1/4 UD X .139 B
PLADE TIL TAPPEHANE
GREB
DREJETAP – GAFFELBOLT
3/16 X 1 SS
STILK TIL DÆKSEL
STILK TIL FRYSERLÅG
Delnr.
X33422
008614
030890
027811
030042
027813
027812
034661
Operatørens reservedelsklassificering
Tilbehør
Punkt
1
2
3
Beskrivelse
Delnr.
023348
SPAND – 6 QT
023316
BØRSTE –
BLANDINGSPUMPEHUS – 3" X 7"
013071
BØRSTE – BAGESTE
LEJEBØSNING 1" X 2"
Model 104
Punkt
Beskrivelse
4
BØRSTE – TAPPEHANE-VENTIL
1-1/2" UD
SMØREMIDDEL – TAYLOR 4 OZ.
DESINFICERING KAY-5 125
PAKKER
5
6
8
Delnr.
014753
047518
041082
Operatørens reservedelsklassificering
Afsnit 5
Vigtigt! Til brugeren
Figur 1
Punkt
Orange lampe (punkt 2)
Beskrivelse
1
Styrekontakt
2
Orange lampe
3
Timerkontrol
4
Dørhængsel
Der er en orange lampe lige under styrekontakten.
Denne lampe lyser, når styrekontakten er i AUTOtilstand, hvilket angiver at kølesystemet er i drift, når
timeren er indstillet.
Styrekontakt (punkt 1)
Sikkerhed
Når styrekontakten sættes i AUTO-tilstand og
timeren indstilles til den ønskede indstilling, vil
kølesystemet være i drift. Når kontakten sættes i
EJECT-tilstand, er det kun rørsneglens motor, som
er i drift.
Model 104
Frysecylinderens indhold må ALDRIG tømmes, når
styrekontakten er i AUTO-position. Styrekontakten
skal altid være i EJECT-position, når produktet
tappes fra frysecylinderen. Som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning vil enheden IKKE fungere,
hvis døren er åben.
9
Vigtigt! Til brugeren
Timerkontrol (punkt 3)
Dørhængsel (punkt 4)
Model 104 bruger en timerkontrol til at køre
kompressoren og afgøre produktets viskositet. Når
den ønskede produktmængde er blevet føjet til
frysecylinderen, skal timeren indstilles til den køletid,
som er nødvendig for portionen. Timerindstillingen
vil variere alt efter blandingsvariationer og den
ønskede færdige produktviskositet.
Med denne funktion kan brugeren åbne døren uden
at fjerne noget. Dette anvendes primært, når der
skal skiftes smag, eller hvis rengøring er nødvendig.
Når først den ønskede tid er indstillet, sættes
styrekontakten i AUTO-position. Kompressoren og
rørsneglens motor vil køre, til tiden er gået. Når
timerindstillingen er færdig, annulleres
køleprocessen. Lampen og rørsneglen vil fortsætte
med at fungere. Der lyder en tone, som tegn til
brugeren om at tappe det færdige produkt. Drej
styrekontakten over på EJECT. Produktet er nu klart
til at blive tappet og serveret.
Nulstillingstilstand
Model 104 er udstyret med en intern beskyttelse
mod overbelastning af motoren. Hvis der skulle ske
overbelastning, afbrydes systemet, og
frysefunktionen bliver annulleret. Hvis fryseren skal
nulstilles, skal styrekontakten sættes i OFF-position.
Lad rørsneglens motor afkøle. Sæt derefter
styrekontakten tilbage til den oprindelige position.
Start med fem minutter og øg tiden efter behov.
Tider og temperaturer kommer an på specifikke
blandingsformler, for-opmålte mængder og
præferencer for det færdige produkt.
Bemærk: Hvis enheden gik i stå ved nulstilling, blev
produktet måske afkølet for meget eller for længe.
Temperaturen eller den indstillede tid bør derfor
kontrolleres efter nulstilling af fryseren.
Bemærk: Idet frysecylinderen har stuetemperatur
for den første portion, vil frysetiden for den første
portion være længere end for efterfølgende
portioner.
Model 104
10
Vigtigt! Til brugeren
Afsnit 6
Driftsanvisninger
Model 104 er en lille isfryser med en kapacitet på
2,9 l (3 quart). Den er blevet designet til at
producere et velsmagende isprodukt med et
ubetydeligt overløb, som kan tappes og anbringes i
et hærdningsskab eller lynfryser. Overløb kan
variere, alt efter blandingsformlen, for-opmålte
mængde og temperaturen af det færdige produkt.
Trin 2
Montér drivakslen. Smør rillen og den del af akslen,
som kommer i berøring med lejet på rørsneglens
drivaksel. Sæt pakningen over akslen og rillen, til
den klikker på plads. SMØR IKKE sekskantenden af
drivakslen. Fyld delvist indersiden af pakningen med
mere smøremiddel. Smør den flade side af
pakningen, som kommer i kontakt med lejet.
Instruktionerne starter på det punkt, hvor delene er
skilt ad og ligger fremme til lufttørring fra en tidligere
børsterengøring.
De følgende procedurer viser, hvordan delene skal
samles i fryseren, desinficeres, og fryseren gøres
klar med frisk blanding, før den første portion
serveres.
Gå til side 18, "Adskillelse", hvis du er ved at skille
maskinen ad for første gang eller skal have hjælp til
komme til det sted, hvor instruktionerne starter.
Samling
Figur 3
Trin 1
Sæt drivakslen gennem det bagerste leje, og lås
sekskantenden sammen med drevkoblingen. Sørg
for, at drivakslen passer ind i pakningen uden
sammenbinding.
SØRG FOR, AT STYREKONTAKTEN ER I
OFF-POSITIONEN. Hvis den ikke er det, kan det
medføre kvæstelser eller skade på komponenten.
Figur 2
Model 104
Figur 4
11
Driftsanvisninger
Trin 4
Saml fryserdøren. Sæt den store fryserdørs o-ring i
hakket bag på fryserdøren.
Trin 3
Sæt plastikskraberbladene på rørsneglen, idet det
sikres, at bladets ende er op mod hakket på
rørsneglens forende.
Figur 7
Trin 5
Tryk o-ringen i hakket bag på pladen til tappehanen
og smør let.
Figur 5
Mens der holdes godt fast i rørsneglen og bladene,
sættes rørsneglen ca. 1/3 ned i frysecylinderen. Ret
hullet bag på rørsneglen ind med den flade del af
drivakslen ved at se ind i frysecylinderen.
Figur 8
Læg pladen til tappehanen, med o-ringen nedad,
over udstrømningsåbningen.
Figur 6
Skub rørsneglen helt ind i frysecylinderen og over
drivakslen. Rørsneglen skal sidde godt, men ikke så
stramt, at den ikke kan drejes for at tage fat i
drivakslen. Når rørsneglen sidder, som den skal,
stikker den ikke ud over forenden af frysecylinderen.
Figur 9
Model 104
12
Driftsanvisninger
Ret hullet i trækgrebet ind med stilken på
fryserdøren og tryk ned. Sørg for, at trækgrebet
passer ind i hakket på pladen til tappehanen.
Flugt dryphanens stifter med de tilsvarende huller på
fryserdørens bagside.
Figur 13
Figur 10
Skru dækslets stilk over stilken, som stikker ud fra
trækgrebet. Når den sidder godt fast, strammes den
lidt mere, så hullet passer i dækslet.
Trin 6
Anbring døren på de to skruer på frysecylinderens
forside. Sørg for, at hullet på dørens bagside flugter
med lejet på rørsneglens ende.
Figur 11
Figur 14
Fastgør dækslet med drejetappen.
Sæt de to fingerskruer på studserne og stram jævnt
til.
Figur 12
Model 104
Figur 15
13
Driftsanvisninger
Trin 7
Sæt fryserdørens hængsel på ved at montere
drejetappen.
Desinficering
Trin 1
Klargør 1,9 liter (2 quart) af en godkendt 100 PPM
desinficerende opløsning (eksempel: Kay-5® eller
Stera-Sheen®) med VARMT VAND I HENHOLD
TIL PRODUCENTENS SPECIFIKATIONER.
Trin 2
Åbn blandingsåbningens låg foroven på fryseren.
Figur 16
Trin 8
Skub den bageste drypbakke ind i hullet i
sidepanelet.
Figur 18
Desinficer dine hænder og tragten. Sæt tragten i
blandingsåbningen foroven på fryseren.
Figur 17
Model 104
Figur 19
14
Driftsanvisninger
Hæld desinficeringsopløsningen i tragten og lad den
løbe ind i frysecylinderen.
Trin 4
Sæt styrekontakten i OFF-positionen. Mens der
holdes en spand under udstrømningsåbningen
åbnes trækgrebet, og desinficeringsopløsningen
tømmes fra frysecylinderen. Luk trækgrebet.
Figur 20
Figur 22
Trin 3
Sæt styrekontakten i EJECT-positionen. Derved
omrystes opløsningen i frysecylinderen. Lad den
blive omrystet i fem minutter.
Klargøring
HOLD FINGRENE VÆK FRA
PÅFYLDNINGS- OG UDGANGSÅBNINGER! Ellers
kan det medføre kvæstelser eller skade på
komponenten.
HOLD FINGRENE VÆK FRA
PÅFYLDNINGS- OG UDGANGSÅBNINGER! Ellers
kan det medføre kvæstelser eller skade på
komponenten.
Trin 1
Når styrekontakten er i OFF-positionen, holdes en
tom spand under udstrømningsåbningen og
trækgrebet åbnes.
Trin 2
Hæld den ønskede mængde blanding direkte
gennem tragten. Blandingen i frysecylinderen vil
tvinge eventuel resterende desinficerende opløsning
ud. Luk trækgrebet, når der kun kommer blanding ud
af udstrømningsåbningen.
Figur 21
Figur 23
Model 104
15
Driftsanvisninger
Trin 3
Sæt styrekontakten i AUTO-positionen. Fjern tragten
og luk blandingsåbningens låg.
Figur 26
Trin 1
Brug en standard overløbsvægt og et 5 dl
målebæger.
Figur 24
Indstil timeren til det nødvendige tidsrum for
portionen. Lad enheden køre, til ringetonen lyder, og
kølesystemet automatisk standser sin cyklus.
Trin 2
Anbring bægeret på vægten og justér måleskiven til
nul-indstillingen.
Figur 25
Figur 27
Trin 3
Tap ca. 5 dl af produktet, og fjern overskydende
produkt med en lige kant.
Overløb
Afhængigt af det ønskede overløb kan mængden af
for-opmål variere fra 1,4 til 2,8 l (1,5 til 3 quart).
Dette vil give et overløb mellem 20 % til 100 %.
Overløb, som overskrider 100 %, må ikke gå under 7,7° C, da produktet ellers ikke vil løbe ud. Alt efter
blandingen kan produktoverløb under 100 % gå helt
ned til -7,7° C uden aftapningsproblemer. Hvis der er
aftapningsproblemer, er det indlysende, at produktet
er blevet for koldt.
Sæt styrekontakten i EJECT-positionen, og tag en
prøve af produktet for at fastlægge overløb. Hvis
overløbet ikke er på det ønskede niveau, skal
styrekontakten bliver på EJECT-positionen for at
omrøre produktet og blande mere luft i blandingen.
Forsæt med at tage prøver, til det ønskede overløb
er opnået.
Model 104
Figur 28
16
Driftsanvisninger
Trin 4
Anbring de 5 dl af produktet på vægten og læs
overløbet direkte fra vægten.
Trin 3
Når frysecylinderen er tom, lukkes trækgrebet og
styrekontakten sættes i OFF-positionen. Beholderen
kan nu anbringes i et hærdningsskab eller lynfryser.
Se "Skylning" på side 17 for rengøring af
frysecylinderen af blandingsrester, hvis den næste
portion, som skal laves, ikke er med samme smag.
Gentag derefter klargørings-, overløbs- og
tapningsprocedurerne.
Maskinen bør gøres ren, når de nødvendige
portioner er blevet tilberedt. De følgende procedurer
vil vise dig, hvordan du skyller frysecylinderen ren
for blandingsrester, rengører og adskiller dele fra
fryseren. Maskinen skal desinficeres ved starten af
hver dag.
Figur 29
Trin 5
Vej 5 dl af blandingen inden frysning, hvis vægten
ikke har overløbsgraderinger. Tag en prøve påv 5 dl
af det frosne produkt, og fjern overskydende produkt
med en lige kant.
Skylning
Trin 6
Anbring de 5 dl af produktet på vægten, og aflæs
vægten. Del vægten af det frosne produkt med
vægten af den rå blanding for at få din
procentforøgelse. Hvis svaret er 2, har du 100 %
overløb. Hvis svaret er mellem 1 og 2, så angiver
decimaltallet overløbet.
Trin 1
SØRG FOR, AT STYREKONTAKTEN ER I
OFF-POSITIONEN. Hvis den ikke er det, kan det
medføre kvæstelser eller skade på komponenten.
Eksempel:
HOLD FINGRENE VÆK FRA
PÅFYLDNINGS- OG UDGANGSÅBNINGER! Ellers
kan det medføre kvæstelser eller skade på
komponenten.
Trin 2
Åbn blandingsåbningens låg og sæt tragten i. Hæld
1,9 l (2 quart) køligt, rent vand i tragten, og lad det
løbe ind i frysecylinderen.
1,85
8,2 15,2
Rå blanding
=
431 g
Frossen blanding =
232 g
Overløb = 85 %
Tapning af produkt
Trin 3
Sæt styrekontakten i EJECT-positionen, og lad
vandet omrystes i ca. et minut.
Trin 1
Når den ønskede temperatur og produktets overløb
er blevet opnået, kan produktets tappes i pakker
eller dåser til hærdning. Anbring pakken eller dåsen
direkte under fryserdørens udstrømningsåbning.
Trin 4
Sæt styrekontakten i OFF-positionen. Mens der
holdes en spand under udstrømningsåbningen,
åbnes trækgrebet, og vandet tømmes fra
frysecylinderen. Luk trækgrebet.
Trin 2
Sæt styrekontakten i EJECT-positionen og åbn
trækgrebet. Efterhånden som produktet bliver tømt
ind i beholderen, kan ingredienser såsom frugt eller
nødder blandes i beholderen samtidigt.
Model 104
Gentag disse procedurer, til skyllevandet, som bliver
tappet fra frysecylinderen, er klart.
17
Driftsanvisninger
Rengøring
Rengøring med børste
Trin 1
Klargør 1,9 liter (2 quart) af en godkendt
rengøringsopløsning (eksempel: Kay-5® eller SteraSheen®) med VARMT VAND I HENHOLD TIL
PRODUCENTENS SPECIFIKATIONER.
Trin 1
Gør en vask klar med en godkendt
rengøringsopløsning (eksempel: Kay-5® eller SteraSheen®) med VARMT VAND I HENHOLD TIL
PRODUCENTENS SPECIFIKATIONER.
Trin 2
Hæld rengøringsopløsningen i tragten, og lad den
løbe ind i frysecylinderen.
Hvis der bruges et godkendt rengøringsmiddel
udover Kay-5® eller Stera-Sheen®, skal det
fortyndes i henhold til instruktionerne på etiketten.
VIGTIGT! Følg anvisningerne på etiketten, da en
opløsning, som er for STÆRK, kan gøre skade på
delene, mens en opløsning, som er for MILD ikke vil
give tilstrækkelig rengøring. Sørg for, at alle
børsterne, der er leveret sammen med fryserne, er
tilgængelige til børsterengøring.
Trin 3
Sæt styrekontakten i EJECT-positionen. Derved
omrystes rengøringsopløsningen i frysecylinderen.
Lad den blive omrystet i fem minutter.
Trin 2
Fjern pakningen fra drivakslen.
HOLD FINGRENE VÆK FRA
PÅFYLDNINGS- OG UDGANGSÅBNINGER! Ellers
kan det medføre kvæstelser eller skade på
komponenten.
Trin 3
Fra fryserdøren fjernes drejetappen fra dækslets
stilk, dækslets stilk skrues af stilken, trækgrebet
trækkes af stilken, o-ringen fjernes fra tappehanen,
o-ringen fjernes fra fryserdørens bagside, og
dryphanen fjernes. Læg disse ting i vasken til
rengøring.
Trin 4
Sæt styrekontakten i OFF-positionen. Mens der
holdes en spand under udstrømningsåbningen,
åbnes trækgrebet, og hele opløsningen tømmes fra
frysecylinderen. Luk trækgrebet.
Trin 4
Børst alle adskilte dele og reservedelsbakker i
rengøringsopløsningen, og se efter, om alle
smøremiddelrester og al blandingsfilm er fjernet.
Anbring de rengjorte dele på en ren, tør overflade for
at lade dem lufttørre.
Adskillelse
Trin 1
Trin 5
Tag en lille rengøringsopløsning med tilbage til
fryseren. Brug den sorte stive børste til at rengøre
det bagerste kugleleje i bagenden af
frysecylinderen.
SØRG FOR, AT STYREKONTAKTEN ER I
OFF-POSITIONEN. Hvis den ikke er det, kan det
medføre kvæstelser eller skade på komponenten.
Trin 2
Fjern fingerskruerne fra fryserdørens front.
Fjern drejetappen fra fryserdørens hængsel. Tag
derefter fryserdøren af, fjern rørsneglen,
skraberbladene og drivakslen fra frysecylinderen.
Trin 3
Fjern tragten foroven fra fryseren og den bageste
drypbakke fra frontpanelet.
Bemærk: Hvis drypbakken er fyldt med en stor
mængde mix, er det en indikation på, at pakningen
blev sat forkert på rørsneglen, eller at den skal
udskiftes.
Figur 30
Trin 6
Tør alle fryserens udvendige overflader af.
Model 104
18
Driftsanvisninger
Afsnit 7
Vigtigt! Brugerens kontrolliste
Under rengøring og desinficering
8. Du skal overholde de lokale
sundhedsbestemmelser, når du anvender
smagsstoffer, frugter eller nødder i denne
maskine.
FØLG ALTID DE LOKALE
SUNDHEDSREGLER.
Regelmæssige
vedligeholdelseseftersyn
Rengørings- og desinficeringsplaner reguleres af
statslige eller lokale myndigheder og skal følges til
punkt og prikke. Følgende kontrolpunkter skal
udføres under rengøring og desinficering.
1. Efterse det bagmonterede lejebøsning for
tegn på slid (for meget blandingslække i
bagerste drypbakke), og sørg for at rense den
ordentligt.
Det tilrådes, at maskinen bliver rengjort, når de
nødvendige portioner er blevet tilberedt for
dagen. Maskinen bør desinficeres i starten af
hver dag.
2. Kassér pakninger, hvis de er slidte, revnede
eller sidder for løst, og skift dem.
3. Følg alle smøreanvisninger, som anført under
“Samling”.
4. Udskift skraberblade, der er beskadigede eller
bøjede. Før rørsneglen monteres, skal du
sikre dig, at skraberbladene er sat ordentlig
fast i rørsneglen.
Fejlfinding af bakterietæller
1. Rengør og deisinficér omhyggeligt maskinen
med jævne mellemrum, herunder adskilning
af maskinen og rengøring med børste.
5. Hvis din maskine er luftkølet, skal
kondensatoren efterses for
smudsansamlinger og fnug. Snavsede
kondensatorer nedsætter maskinens
effektivitet og kapacitet. Kondensatorer skal
renses en gang om måneden med en blød
børste. Brug aldrig skruetrækkere eller andre
metalgenstande til rengøring af ribberne.
Bemærk! Maskiner, der er udstyret med
luftfilter, skal have filtrene vakuumrenset en
gang om måneden.
2. Brug alle de medfølgende børster til grundig
rengøring. Børsterne er fremstillet specielt til
alle blandingspassagerne.
3. Brug den hvide stive børste til at børste
blandingsåbningen, som løber fra foroven på
frysecylinderen til bagenden.
4. Brug den sorte stive børste til at rengøre det
bagerste kugleleje i bagenden af
frysecylinderen grundigt. Sørg for, at der er
rigeligt rengøringsopløsning på børsten.
Opbevaring om vinteren
5. Ved hjælp af en skruetrækker og en tørreklud
holdes den bagmonterede lejebøsning og
akselbøsning ren og fri for smøremiddel og
blandingsaflejringer.
Hvis forretningsstedet skal lukkes i løbet af
vintermånederne, er det vigtigt at beskytte fryseren
vha. visse forholdsregler, især hvis bygningen ikke
er opvarmet og udsat for frost.
6. Klargør rengørings- eller
desinfektionsopløsningerne. Læs og følg
instruktionerne på mærkaterne omhyggeligt.
For stærke opløsninger kan beskadige delene
og for svage opløsninger kan ikke rense og
desinficere komponenterne tilstrækkeligt.
Slå fryseren fra strømforsyningen for at hindre
elektricitetsskader.
Pak aftagelige fryserdele, såsom rørsnegl, blade,
drivaksel og fryserdøren ind, og anbring dem på et
tørt og beskyttet sted. Gummikanter og pakninger
kan beskyttes ved at pakke dem ind i vandtæt papir.
Alle dele skal renses grundigt for tør blanding og
smøremiddel, som tiltrækker mus og andre
skadedyr.
7. Temperaturen på den flydende blanding må
ikke overskride 4,4° C.
Model 104
19
Driftsanvisninger
Afsnit 8
PROBLEM
1. Dårlig udstrømning.
2. Ingen rørsnegl-drift når
styrekontakten er i
AUTO-position.
3. Produktet fryser ikke.
4. Der er for kraftig
blandingslække i
bagerste drypbakke.
5. Ringetonen lyder ikke,
når enheden standser sin
cyklus.
Model 104
Fejlfindingsvejledning
SANDSYNLIG ÅRSAG
AFHJÆLPNING
SIDEHENVI
SNING
a. For meget afkøling.
a. Brug mindre tid til at lave
portionen.
--
b. Utilstrækkelig for-opmål
b. Øg for-opmålingen.
--
c. Rørsneglen drejer mod
uret.
c. Kontakt en
servicetekniker for at
rette rørsneglen, så den
drejer med uret.
--
a. Enheden er er ikke
tilsluttet stikkontakten.
a. Sæt stikket i
stikkontakten.
--
b. Hovedafbryderen er
slukket eller sikringen er
sprunget.
b. Tænd for afbryderen eller
skift sikringen.
--
c. Enheden gik i stå ved
nulstilling.
c. Sæt fryseren i OFFpositionen. Lad enheden
afkøle. Genoptag normal
drift, men brug mindre tid
på at lave portionen.
9
d. Fryserdøren er åben.
d. Luk døren til fryserdrift.
12
a. Timerkontrollen er ikke
indstillet eller er defekt.
a. Indstil tiden til den
nødvendige portion eller
kontakt en
servicetekniker for at få
timeren udskiftet.
9
b. Kondensatorerne er
beskidte på luftkølede
enheder.
b. Rengør kondensatorerne
månedligt.
19
c. Styrekontakten er ikke i
AUTO-positionen.
c. Sæt styrekontakten i
AUTO-positonen for
kompressordrift.
a. Pakningen på
rørsneglens drivaksel
mangler eller er slidt.
a. Montér eller udskift
pakningen på
rørsneglens drivaksel.
b. Det bagerste kugleleje er
slidt.
b. Kontakt en
servicetekniker for at får
lejet udskiftet.
--
c. Der er ikke tilstrækkeligt
smøremiddel på
rørsneglens drivaksel.
c. Smør omhyggeligt.
11
a. Ringetone-enheden
fungerer ikke.
a. Kontakt en
servicetekniker for at få
ringetonen udskiftet.
--
20
NO TAG 9
11 / 21
Skema for udskiftning af reservedele
Afsnit 9
RESERVEDELSBESKRIVELSE
Drivakselpakning
Skema for udskiftning af reservedele
HVER 3.
MÅNED
HVER 4.
MÅNED
HVER 6.
MÅNED
1 GANG PR.
ÅR
Antal
1
X
X
Skraberblade
Minimalt
2
Fryserdørens o-ring
X
1
Tappehanens O-ring
X
1
Inspicer og
udskift om
nødvendigt
Inspicer og
udskift om
nødvendigt
Inspicer og
udskift om
nødvendigt
Hvid stiv børste, 3" x 7"
Hvid stiv børste, 1-1/2” x 2”
Sort stiv børste, 1" x 2"
Model 104
21
Minimalt
1
Minimalt
1
Minimalt
1
Skema for udskiftning af reservedele
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising