NAPOLEON | BI-3323-ZCL | manual | Napoleon BI-3323-ZCL Zero Clearance Liner Manual

Napoleon BI-3323-ZCL Zero Clearance Liner Manual
APPLY SERIAL NUMBER LABEL FROM CARTON
Serial No.
XXXXXX000000
MODEL NO.
ZERO CLEARANCE
LINER
BI-3323-ZCL
PG.17
BIP500/ BIPRO500
Notice to Installer: Leave these instructions with the grill owner for future reference.
Oznámení k montáži: Zanechte tento návod s grilem pro budoucí použití.
Bitte Bewahren Sie Diese Anleitung Auf
Til ejer af grillen: Gem denne vejledning til senere brug.
Huomautus asentajalle: tämä käyttöohje on aina jätettävä grillin omistajan haltuun mahdollista
tulevaa käyttötarvetta varten.
Note à l’installateur : Laissez ces instructions au propriétaire du gril pour consultation ultérieure.
Napomena instalateru: upute ostavite vlasniku roštilja za buduću uporabu.
Conservare Ilpresente Manuale Per Riferimenti Futuri
Bewaar deze handleiding als referentie
Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk.
Informacja dla instalatora: Zostaw te instrukcje u właściciela grilla na przyszłość.
Устанавливающему на заметку: Оставьте данную инструкцию владельцу гриля в качестве
справочного материала.
Meddelande till installatören: Lämna instruktionerna hos grillens ägare för framtida referens.
Obvestilo inštalaterju: pustite ta navodila lastniku žara za poznejšo uporabo.
Upozornenie k inštalácii: Zanechajte tento návod pre budúce použitie grilu.
Wolf Steel Ltd.
214 Bayview Drive,
Barrie, Ontario, CANADA L4N 4Y8
grills@napoleonproducts.com
N415-0523 DEC 18.18.indd 1
Wolf Steel Europe BV
Poppenbouwing 29-31, 4191 NZ Geldermalsen,
CCI No. 51509970, THE NETHERLANDS
info@napoleongrills.nl
12/18/2018 9:22:54 AM
2
Napoleon President’s Lifetime Warranty
NAPOLEON products are designed with superior components and materials, and are assembled by trained
craftsmen who take great pride in their work. This product has been thoroughly inspected by a qualified
technician before packaging and shipping to ensure that you, the customer, receive the quality product you
expect from NAPOLEON.
NAPOLEON warrants that components in your new NAPOLEON product will be free from defects in material and
workmanship from the date of purchase, for the following period:
Stainless steel components ......................................................................................................... Lifetime
All other outdoor parts ................................................................................................................. 2 years
*Conditions and Limitations
This Limited Warranty creates a warranty period as specified in the
aforementioned table, for any product purchased through an
authorized NAPOLEON dealer, and entitles the original purchaser to
the specified coverage in respect of any component replaced within
the warranty period, either by NAPOLEON or an authorized NAPOLEON
dealer, to replace a component of such product that has failed in
normal private use as a result of a manufacturing defect. The “50%
off” indicated in the table means the component is made available to
the purchaser at a 50% discount off the regular retail price of the
component for the period indicated. This Limited Warranty does not
cover accessories or bonus items.
For greater certainty, “normal private use” of a product means that
the product: has been installed by a licensed, authorized service
technician or contractor, in accordance with the installation
instructions included with the product and all local and national
building and fire codes; has been properly maintained; and has not
been used as a communal amenity or in a commercial application.
Similarly, “failure” does not include: over-firing, blow outs caused by
environmental conditions such as strong winds or inadequate
ventilation, scratches, dents, corrosion, deterioration of painted and
plated finishes, discoloration caused by heat, abrasive or chemical
cleaners or UV exposure, chipping of porcelain enameled parts, or
damages caused by misuse, accident, hail, grease fires, lack of
maintenance, hostile environments such as salt or chlorine,
alterations, abuse,
neglect or parts installed from other
manufacturers.
Should deterioration of parts occur to the degree of non-performance
(rusted through or burnt through) within the duration of the
warranted coverage, a replacement part will be provided. The
replacement component is the sole responsibility of NAPOLEON
defined by this Limited Warranty; in no event will NAPOLEON be
responsible for installation, labor or any other costs or expenses
related to the re-installation of a warranted part, for any incidental,
consequential, or indirect damages or for any transportation charges,
labor costs or export duties.
This Limited Warranty is provided in addition to any rights afforded to
you by local laws. Accordingly, this Limited Warranty imposes no
obligation upon NAPOLEON to keep parts in stock. Based on the
availability of parts, NAPOLEON may at its discretion discharge all
obligations by providing a customer a prorated credit towards a new
product. After the first year, with respect to this Limited Warranty
NAPOLEON may, at its discretion, fully discharge all obligations with
respect to this warranty by refunding to the original warranted
purchaser the wholesale price of any warranted but defective part(s).
The bill of sale or copy will be required together with a serial
number and a model number
when
making
any
warranty claims from NAPOLEON. NAPOLEON reserves the
right to have its representative inspect any product or part prior to
honoring any warranty claim. You must contact NAPOLEON Customer
Service or an authorized NAPOLEON dealer to obtain the benefit of the
warranty coverage.
napoleongrills.com
www.napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18.indd 2
N415-0523 DEC 18.18
12/18/2018 9:22:55 AM
3
Napoleon Presidentská Záruka
Výrobky NAPOLEON jsou navrženy s vynikajícími součástmi a materiály a jsou sestaveny školenými řemeslníky,
kteří se pyšní svou prací. Tento produkt byl před balením a přepravou důkladně prohlédnut kvalifikovaným
technikem, aby se zajistilo, že zákazník obdrží kvalitní výrobek, který od společnosti NAPOLEON očekáváte.
NAPOLEON ručí za komponenty Vašeho nového produktu Napoleon z hlediska vady materiálu a
zpracování od data prodeje po následující období:
Nerezové části ........................................................................................................ Doživotní
Všechny ostatní díly ................................................................................................. 2 roky
*Podmínky a omezení
Tato omezená záruka vytváří záruční lhůtu, jak je uvedena ve výše
Náhradní díl je výhradní odpovědností společnosti NAPOLEON definované
prostřednictvím
touto omezenou zárukou. V žádném případě NAPOLEON nenese
autorizovaného prodejce NAPOLEON a opravňuje původního
odpovědnost za instalaci, práci nebo jiné náklady nebo výdaje související s
kupujícího ke stanovenému krytí v záruční době, a to buď společností
opětovným instalováním dílu v záruce, za jakékoli vedlejší, následné nebo
NAPOLEON nebo autorizovaným prodejcem společnosti NAPOLEON,
nepřímé škody nebo za přepravní poplatky, náklady na pracovní sílu nebo
aby nahradil součást takového výrobku, který selhal při běžném
vývozní cla.
uvedené
tabulce,
pro
produkt
zakoupený
soukromém použití v důsledku výrobní vady. "50% sleva" uvedená v
tabulce znamená, že součástka je k dispozici kupujícímu za 50% slevu z
běžné maloobchodní ceny komponentu v uvedeném období. Tato
omezená záruka se nevztahuje na příslušenství nebo bonusové
položky.
Na vysvětlenou "běžná soukromá potřeba" výrobku znamená, že
výrobek: byl nainstalován autorizovaným servisním technikem nebo
dodavatelem v souladu s pokyny k instalaci, které jsou součástí
výrobku a všemi místními a národními předpisy pro budovy a
protipožární ochranu; byly řádně dodrženy; a výrobek nebyl používán
jako komunální zařízení nebo v komerční sféře.
Záruka také nezahrnuje: přetopení, nestandardní hoření způsobené
okolními podmínkami, jako je silný vítr nebo nedostatečná ventilace,
škrábance, promáčkliny, korozi, poleptání nátěrů, zbarvení způsobené
teplem, abrazivními nebo chemickými čisticími prostředky nebo
působením UV záření, rozbití porcelánových či smaltovaných částí
nebo škody způsobené nesprávným použitím, nehodou, krupobitím,
hašením požáru, nedostatečnou údržbou, nevhodným působením či
prostředím jako je sůl nebo chlor, změny, úpravy, zanedbání nebo
části instalované od jiných výrobců. Pokud dojde k poškození částí,
které by již nebylo možno používat (proreznutí nebo prohoření)
během doby trvání oprávněné záruky, bude poskytnut náhradní díl.
Tato omezená záruka je poskytována vedle všech práv, která vám
jsou poskytována místními zákony. Proto tato omezená záruka
nestanoví společnosti NAPOLEON žádnou povinnost udržovat díly na
skladě. Na základě dostupnosti náhradních dílů může společnost
NAPOLEON podle svého uvážení splnit všechny povinnosti tím, že
poskytne zákazníkovi poměrný kredit k novému produktu. Po prvním
roce s ohledem na tuto omezenou záruku může společnost
NAPOLEON podle svého uvážení plně plnit všechny závazky
vyplývající z této záruky tím, že vrátí původnímu oprávněnému
kupujícímu velkoobchodní cenu jakékoliv vadné části v záruce.
Prodejní doklad nebo kopie budou vyžadovány společně se sériovým
číslem a číslem modelu při podávání záručních nároků společnosti
NAPOLEON.
Společnost NAPOLEON si vyhrazuje právo nechat svého zástupce
prověřit jakýkoli výrobek nebo součást před tím, než uhradí nárok na
záruku. Obraťte se na svého autorizovaného prodejce Napoleon
popřípadě přímo na servis dovozce NAPOLEON, abyste získali nárok
na záruční plnění.
Pozn.: doživotní zárukou se myslí neomezená doba, po kterou bude
produkt používán prvním a původním majitelem resp. kupujícím
napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18
N415-0523 DEC 18.18.indd 3
www.napoleongrills.com
12/18/2018 9:22:56 AM
4
Napoleon President Garantie auf Lebenszeit
Hochwertige Komponenten und Materialien bilden die Grundlage der NAPOLEON Produkte. Sie werden von
gelernten Handwerkern, denen ihre Arbeit mit großem Stolz erfüllt, montiert. Dieses Produkt wurde durch einen
Fachmonteur gründlich geprüft, bevor es verpackt und ausgeliefert wurde, um zu garantieren, dass Sie, der Kunde,
das erwartete Qualitätsprodukt von NAPOLEON erhalten.
NAPOLEON garantiert, dass die Bestandteile Ihres neuen NAPOLEON Produkts ab dem Kaufdatum für den folgenden
Zeitraum frei von Material- und Arbeitsfehlern sein werden:
Edelstahl Teile ................................................................................... Lebensdauer
Alle anderen Teile ............................................................................. 2 Jahre
*Bedingungen und Beschränkungen
Diese beschränkte Garantie bewirkt eine wie zuvor in der Aufstellung
aufgeführte Garantiefrist für jedes bei einem autorisierten NAPOLEON
Händler erworbene Produkt und berechtigt den ursprünglichen
Käufer, entsprechend den geltenden Bestimmungen hinsichtlich des
Komponentenaustauschs innerhalb der Garantiefrist, zu den entweder
durch NAPOLEON oder einen autorisierten NAPOLEON Händler zu
erbringenden Garantieleistungen. Diese beziehen sich auf den
Austausch einer Komponente eines solchen Produkts, das im normalen
Privatgebrauch infolge eines Herstellungsfehlers ausfiel. „Abzüglich 50
%“, wie in der Aufstellung genannt, bedeutet, dass die Komponente
dem Käufer für den angegebenen Zeitraum mit 50 % Rabatt auf den
regulären Verkaufspreis der Komponente angeboten wird. Diese
beschränkte Garantie umfasst weder Zubehör noch Extrateile.
Um Missverständnissen vorzubeugen, „normaler Privatgebrauch“
eines Produkts bedeutet, dass das Produkt durch einen lizenzierten,
autorisierten
Servicetechniker
oder
Auftragnehmer
in
Übereinstimmung
mit
der
dem
Produkt
beigefügten
Installationsanleitung sowie allen lokalen und nationalen
Bauverordnungen und Feuerschutzbestimmungen installiert wurde, dass
es ordnungsgemäß gepflegt wurde und dass es nicht als
Gemeinschaftsvorrichtung oder gewerblich genutzt wurde.
„Ausfallen“ beinhaltet nicht: übermäßige Hitzeerzeugung; Erlöschen
der Flammen infolge von Umgebungsbedingungen wie starkem
Wind oder unzureichender Luftzirkulation; Kratzer; Beulen;
Rostbildung; Abnutzung von aufgetragenen Lackierungen und
Plattierungen; durch Hitzeeinwirkung, scheuernde oder chemische
Reinigungsmittel oder UV-Bestrahlung verursachte Verfärbung;
Beschädigung porzellan-emaillierter Teile oder Schäden, die
verursacht wurden durch unsachgemäße Nutzung, Unfall, Hagel,
Fettbrand, mangelnde Pflege, widrige Umgebungseinflüsse wie Salz
oder Chlor, Umbau, Nachlässigkeit oder installierte
Teile von anderen Herstellern. Sollten sich während der gewährten
Garantiefrist Teile so sehr abnutzen, dass die Nutzung nicht mehr
möglich ist (durchgerostet oder -gebrannt), werden die entsprechenden
Ersatzteile bereitgestellt.
NAPOLEON ist gemäß dieser beschränkten Garantie einzig für die
Ersatzkomponente verantwortlich. Unter keinen Umständen wird
NAPOLEON Verantwortung übernehmen für Installation, Arbeitskräfte
oder jegliche andere Kosten im Zusammenhang mit der Installation eines
im Garantieumfang enthaltenen neuen Teils; für Neben-, Folge- oder
indirekte Schäden oder für Fracht, Arbeitskosten oder Ausfuhrzölle.
Diese beschränkte Garantie gilt in Ergänzung zu jeglichen Rechten, die
Ihnen laut den örtlichen Gesetzen zustehen. Folglich erlegt diese
beschränkte Garantie NAPOLEON keine Verpflichtung dahingehend auf,
Einzelteile vorrätig zu halten. Auf der Grundlage der Einzelteilverfügbarkeit
kann sich NAPOLEON nach eigenem Ermessen von allen
Verpflichtungen entbinden, indem dem entsprechenden Kunden
eine anteilige Gutschrift beim Kauf eines neuen Produkts gewährt wird.
Nach dem ersten Jahr kann sich NAPOLEON in Bezug auf diese beschränkte
Garantie nach eigenem Ermessen von allen Verpflichtungen hinsichtlich
dieser Garantie vollständig entbinden, indem dem ursprünglichen und
ein Garantieanspruch zustehenden Käufer der Großhandelspreis eines
jeden im Garantieumfang enthaltenen aber defekten Einzelteils erstattet
wird.
Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen bei NAPOLEON
sind der Kaufvertrag oder eine Kopie dessen sowie die Serien- und
Modellnummer erforderlich.
NAPOLEON ist das Recht vorbehalten, durch einen damit beauftragten
Vertreter jedes Produkt oder Teil prüfen zu lassen, bevor einem
Garantieanspruch stattgegeben wird. Sie müssen sich an den NAPOLEON
Kundendienst oder einen autorisierten NAPOLEON Händler wenden, um
von der angebotenen Garantie profitieren zu können.
napoleongrills.com
www.napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18.indd 4
N415-0523 DEC 18.18
12/18/2018 9:22:57 AM
5
Napoleons Livstids Garanti
NAPOLEON-produkterne er designet med komponenter og materialer i overlegen kvalitet, og er samlet af uddannede
håndværkere, der er stolte af deres arbejde. Produkterne er blevet grundigt inspiceret af en kvalificeret tekniker inden
emballering og forsendelse for at sikre, at kunden modtager det kvalitetsprodukt, der forventes af NAPOLEON.
NAPOLEON garanterer, at komponenter i dit nye NAPOLEON produkt vil være fri for defekter i materiale og udførelse
fra købsdatoen og i følgende periode:
Rustfri stål dele ................................................................................... Livstids dækning
Alle andre dele ................................................................................... 2 års fuld dækning
*Betingelser og begrænsninger
Denne garanti sikre en garantiperiode som angivet i ovenstående
tabel for ethvert produkt, der købes via en autoriseret
NAPOLEON-forhandler. Derudover giver garantien den oprindelige
køber den angivne dækning for eventuelle komponenter, der er
udskiftet inden garantiperioden udløber. Kontakt NAPOLEON Danmark
eller en autoriseret NAPOLEON-forhandler, for at erstatte
komponenter eller grill, der har fejl eller er blevet beskadiget
under normal privat brug, som følge af en fabrikationsfejl. Livstid
med 50% rabat, som angivet i tabellen ovenover, betyder at
komponenterne stilles til rådighed for køberen hvor der trækkes 50%
af prisen fra den faste pris for komponenterne i den angivne periode.
Denne garanti dækker ikke tilbehør eller bonusartikler.
Betydningen af ”normal privat brug” af et produkt: Produktet er
installeret i overensstemmelse med installationsmanualen til
produktet. Alle lokale samt nationale bygge- og brandkoder er
blevet overholdt og har ikke været anvendt som en fælles facilitet eller
i en kommerciel sammenhæng.
Fejl eller beskadigelser omfatter ikke: overophedning, udblæsninger
forårsaget af miljømæssige forhold som kraftig vind eller utilstrækkelig
ventilation, ridser og buler, forringelse af malede og forgyldte
overflader, misfarvning forårsaget af varme, slibemidler eller
kemiske rengøringsmidler eller UV-eksponering,
afskalning af
porcelæns emaljerede dele eller skader forårsaget af misbrug,
ulykke, hagl, smørebrande, manglende vedligeholdelse, fjendtlige
miljøer som salt eller klor, forsømmelse eller dele installeret fra
andre producenter. Skulle forringelse af dele forekomme i graden af
manglende ydeevne (rustet igennem eller brændt igennem) inden for
garantiperioden, vil der blive udleveret en udskiftningskomponent.
Ifølge dette garantibevis er NAPOLEON Danmarks eneste
ansvar udskiftningskomponenten; under ingen omstændigheder vil
NAPOLEON være ansvarlig for installation, arbejdskraft eller andre
omkostninger og udgifter i forbindelse med geninstalleringen af en
berettiget komponent. NAPOLEON står heller ikke til ansvar for
påløbende, deraf følgende, eller indirekte skader eller for nogen
transportomkostninger, omkostninger til arbejdskraft eller eksport
afgifter.
Dette garantibevis er givet til dig som et supplement til de
rettigheder, der er givet til dig af den danske lovgivning. Således
pålægger dette garantibevis ikke nogen forpligtelser til, at
NAPOLENON Danmark skal have delene på lager. Baseret på om
delene er tilgængelige, har NAPOLEON Danmark rettigheden til at
afvikle alle forpligtelser ved at fremskaffe kunden en
forholdsmæssigt beregnet kredit mod købet af et nyt produkt. I
overensstemmelse med garantibeviset må NAPOLEON Danmark
efter det første år vælge at afvikle alle forpligtelser ved at
tilbagebetale kunden engrosprisen på enhver berettiget men defekt
vare.
Kunden skal kunne fremvise salgskvitteringen for købet eller en
kopi heraf, sammen med et serienummer og et modelnummer,
hvis garantibeviset fra NAPOLEON Danmark anvendes.
NAPOLEON Danmark forbeholder sig ret til at få en repræsentant til
at inspicere produktet eller delen, før NAPOLEON Danmark hæfter for
et garantibevis. Du skal kontakte NAPOLEON Danmarks
kundeservice eller en autoriseret NAPOLEON Danmark forhandler
før garantibeviset dækker.
napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18
N415-0523 DEC 18.18.indd 5
www.napoleongrills.com
12/18/2018 9:22:58 AM
6
Napoleon President’s elinikäinen takuu
NAPOLEON tuotteet on suunniteltu ja valmistettu ensiluokkaisista materiaaleista ja komponenteista, sekä rakennettu
ammattilaistyönä. Tämä tuote on tarkastettu kaikilta osin teknisellä osastolla ennen kuin se on pakattu laatikkoonsa,
jotta sinä kuluttajana voit olla varma, että tuote vastaa NAPOLEON tuotteille asetettuja laatuodotuksia.
NAPOLEON takaa uuden NAPOLEON-kaasugrillisi seuraavat materiaalit ja työnlaadun vikojen osalta
ostopäivästä lähtien seuraavasti:
Ruostumaton teräs osat.................................................................... Elinikäinen
Kaikki muut osat ................................................................................. 2 vuotta
*Takuuohjelman ehdot ja rajoitukset
NAPOLEON takuuohjelma kattaa tuotantoviat alkuperäiselle
ostajalle edellyttäen, että tuote on ostettu valtuutetulta
NAPOLEON
jälleenmyyjältä seuraavin ehdoin ja rajoituksin.
Taulukossa
mainittu
plus
50%
tarkoittaa takuuohjelman
päättymisen jälkeistä aikaa, varaosat löytyvät kaasugrillin
omistajalle 50 %:n alennuksella svh-hinnasta. Tämä rajoitettu
takuuohjelma ei kata lisävarusteita tai ylimääräisiä osia.
Takuuohjelma
ei
ole
siirrettävissä
grillin
seuraavalle
omistajalle. Grillin saa asentaa vain asiantunteva henkilö sen
jälkeen,
kun
hän
on tutustunut käyttöohjeen kohtiin
kasaamisesta ja asennuksesta, sekä käytöstä ja noudattaen kaikkia
kansallisia rakennus- ja paloturvallisuusohjeita. Takuuohjelma
ei kata vahinkoja jotka johtuvat grillin käyttövirheestä, huollon
puutteesta,
rasvapalosta,
vaarallisesta
ympäristöstä,
onnettomuudesta, luvattomista muutoksista, ohjeen vastaisesta
käytöstä, luvattomista osista, huolimattomuudesta ja muiden
tuottajien osien käyttämisestä. Takuuohjelma ei kata yhteisö- tai
ammattikäytössä olevaa tuotetta.
Takuuohjelma ei kata muovisien osien värimuutoksia kemiallisia
puhdistusaineita käytettäessä
tai
UV-säteille
altistumisesta
johtuvia
kulumia
tai vahinkoja. Rajoitettu takuuohjelma ei
myöskään kata naarmuja, painautumia, maalattuja tai pinnoitettuja
pintoja, korroosiota tai lämmön aiheuttamaa värimuutosta,
hankausaineiden tai syövyttävien puhdistusaineiden käytöstä
johtuvia vikoja, emaloidun pinnan hilseilyä tai lohkeilua, eikä
asennustarvikkeita.
Mikäli tuotevirhe estää grillin käytön (läpiruostuminen tai
läpipalaminen) grillin takuuohjelman voimassa oloaikana, vaihtoosa toimitetaan. Napoleon ei vastaa seuraavista vahingoista:
grillin liika kuumeneminen johtuen ilmastollisista olosuhteista
tai ilmanvaihdon puuttumisesta, rakeista, kovasta tuulesta,
kovakouraisesta käsittelystä, hankaavista puhdistusaineista tai
kemikaaleista aiheutuneita vahinkoja. Napoleon ei vastaa
takuuosan vaihtoon liittyvistä asennus-, lähetys-, tullaus- tai
työkuluista eivätkä ne kuulu takuun piiriin.
Tämä rajoitettu takuuohjelma on annettu paikallisten lakien
mukaisten oikeuksien lisäksi. Näin ollen tämä rajoitettu takuuohjelma
ei velvoita NAPOLEONia pitämään osia varastossa.
Osien
saatavuuden perusteella NAPOLEON voi harkintansa mukaan
täyttää kaikki velvoitteensa antamalla asiakkaalle alennusta uusiin
tuotteisiin. Ensimmäisen vuoden jälkeen NAPOLEONilla on oikeus
palauttaa, alkuperäisen takuuohjelman piiriin kuuluvalle ostajalle
takaisin viallisen osan (osien) tukkuhinta. Näin tehdessään
NAPOLEON
täyttää
kaikki
tämän takuuohjelman mukaiset
velvoitteet.
Kopio ostokuitista sekä grillin malli- ja sarjanumero
takuupyynnön yhteydessä. Napoleon varaa oikeuden
osan tutkimiseen takuun myöntämiseksi. Sinun
yhteyttä
NAPOLEONIN
asiakaspalveluun
tai
jälleenmyyjään takuuasioissa.
on esitettävä
grillin tai sen
tulee ottaa
valtuutettuun
napoleongrills.com
www.napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18.indd 6
N415-0523 DEC 18.18
12/18/2018 9:22:59 AM
7
Garantie à Vie du Président des grils à gaz Napoléon
Les produits NAPOLÉON sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure, assemblés par des
artisans qualifiés qui sont fiers de leur travail. Ce produit a été soigneusement inspecté par un technicien qualifié avant
d’être emballé et expédié pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité dont vous vous attendez de la
part de NAPOLÉON.
NAPOLÉON garantit que les composants de votre nouveau produit NAPOLÉON seront exempts de défauts de matériau
ou de fabrication à compter de la date de l’achat, et ce, pour la durée suivante :
Pièces en acier inoxydable .......................................................... À vie
Toutes les autres pièces .............................................................. 2 ans
* Conditions et limitations
La présente garantie limitée couvre une période de garantie telle que
spécifiée dans le tableau ci-dessus pour tout produit acheté par
l’entremise d’un détaillant autorisé NAPOLÉON et donne droit à
l’acheteur d’origine à la couverture spécifiée relativement à tout
composant remplacé durant la période de garantie, que ce soit par
NAPOLÉON ou un détaillant autorisé NAPOLÉON, pour le
remplacement de tout composant qui présente une défaillance dans le
cadre d’un usage privé normal à la suite d’un défaut de fabrication. La
mention « 50 % de rabais » indiquée dans le tableau signifie que le
composant est mis à disposition de l’acheteur à 50 % de son prix de
détail courant pour la période indiquée. La présente garantie limitée ne
couvre ni les accessoires ni les articles offerts gratuitement.
Il est entendu que l’« usage privé normal » d’un produit signifie que le
produit : a été installé par un technicien de service ou entrepreneur
certifié, conformément aux instructions d’installation incluses avec le
produit et à tous les codes d’incendie et de construction locaux et
nationaux; a été entretenu correctement; et n’a pas été utilisé dans
une application à usage collectif ou commercial.
De la même manière, « défaillance » n’inclut pas : la surchauffe, les
extinctions causées par des conditions environnementales telles que des
vents forts ou une ventilation inadéquate, les égratignures, les bosses, la
corrosion, la détérioration des finis peints et plaqués, la décoloration due à
la chaleur, aux nettoyants abrasifs ou chimiques ou à l’exposition à des
rayons UV, l’écaillage des pièces en porcelaine émaillée ou les dommages
causés par un mauvais usage, un accident, la grêle, des feux de graisse, un
manque d’entretien, un environnement inadéquat tel que le sel ou le chlore,
des altérations, des abus, des négligences ou des pièces installées par
d’autres fabricants.
Dans le cas d’une détérioration des composants causant le mauvais
fonctionnement de l’appareil (perforation par la rouille ou la
surchauffe) pendant la période couverte par la garantie, les pièces de
rechange seront fournies par NAPOLÉON. Les composants de rechange
relèvent de la seule responsabilité de NAPOLÉON telle que définie par
la présente garantie limitée; en aucun cas, NAPOLÉON ne saurait être
tenu responsable de l’installation, de la main-d’œuvre ou de tous
autres coûts ou dépenses relatifs à la réinstallation d’une pièce
garantie, de tous dommages accessoires, consécutifs ou indirects ni de
tous frais de transport, de main-d’œuvre ou taxes d’exportation.
La présente garantie limitée vient s’ajouter à tous les droits qui
vous sont accordés par la législation locale. Par conséquent, la
présente garantie limitée n’impose pas à NAPOLÉON l’obligation de
garder des pièces en stock. En fonction de la disponibilité des pièces,
NAPOLÉON peut, à sa discrétion, se libérer de toute obligation en
fournissant à un client un crédit au prorata applicable à un nouveau
produit. Après la première année, NAPOLÉON peut, à sa
discrétion, se libérer entièrement de toute obligation en ce qui
concerne la présente garantie limitée en remboursant à l’acheteur
d’origine le prix de gros de toute pièce garantie et défectueuse.
La facture ou une copie sera requise ainsi que le numéro de série et le
numéro de modèle lors d’une réclamation auprès de NAPOLÉON.
NAPOLÉON se réserve le droit de demander à son représentant
d’inspecter tout produit ou pièce avant d’honorer toute réclamation.
Pour pouvoir bénéficier de la couverture de garantie, vous devez
contacter le service à la clientèle de NAPOLÉON ou un détaillant autorisé
NAPOLÉON.
napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18
N415-0523 DEC 18.18.indd 7
www.napoleongrills.com
12/18/2018 9:23:00 AM
8
Napoleon President’s doživotna garancija
NAPOLEON proizvodi su dizajnirani s vrhunskim komponentama i materijalima, a sastavljaju ih obučeni majstori, koji se
ponose svojim radom. Ovaj proizvod je temeljito pregledan od strane kvalificiranog tehničara prije pakiranja i dostave kako
bi se osiguralo da, kupac, dobijete kvalitetan proizvod koji očekujete od NAPOLEON-a.
NAPOLEON garantira, da se dijelovi vašeg novog NAPOLEON proizvoda neće oštetiti u periodu od datuma kupnje do:
Dijelovi od nehrđajućeg ............................................................................ Doživotno
Ostali dijelovi ......................................................................................... 2 godine
*Uvjeti i ograničenja
Ovo Ograničeno jamstvo važi za jamstveno razdoblje kako je
navedeno u prethodnoj tablici, za bilo koji proizvod kupljen preko
ovlaštenog NAPOLEON zastupnika, i prema sljedećim uvjetima i
ograničenjima: daje prvom kupcu pravo na određenu maržu u
odnosu na bilo koju komponentu zamijenjenu unutar jamstvenog
roka od Napoleona ili ovlaštenog NAPOLEON trgovca zamijena
komponente takvog proizvoda koji je uslijed uobičajenog korištenja
neodgovarajuća. „50% popusta” je navedeno u tablici znači da je
komponenta je dostupna kupcu s 50 posto popusta od normalne
maloprodajne cijene komponente za određeno razdoblje. Ovo
ograničeno jamstvo ne pokriva dodatke ili bonus predmete.
Za povećanu sigurnost „, uobičajeno privatno korištenje„ proizvoda
znači da proizvod: instalirani od strane ovlaštenog servisa ili tehnika
u skladu s uputama za postavljanje koje prate proizvod sa svim
lokalnim i nacionalnim stambenim posjedima i protupožarnih
propisa; da se proizvod pravilno održava i nije bio korišten u
komercijalne svrhe.
Slične „pogreške zbog nepravilnog korištenja” ne uključuje: požare,
paljenja uzrokovano uvjetima okoliša, kao što su jaki vjetrovi, ili
nedovoljne ventilacije, ogrebotina, upad, korozije, gubitak boje kod
dijelova obojenih i presvučenih oblogom, diskoloracije prouzročene
toplinom, abrazivna i kemijska sredstva za čišćenje ili izloženost UV
zrakama, pucanje porculana emajliranih dijelova ili oštećenja
uzrokovanih zlouporabom, nesreće, tuče, požara nastalog zbog
nakupljanja ulja, neodržavanja, nepovoljnim okruženjima poput soli
ili klora, izmjenama, zlostavljanja, zanemarivanja ili dijelova
izgrađenih od drugih
proizvođača. U slučaju pogoršanja dijelova podignutom na razinu
neučinkovitosti (korozije kvara ili spaljivanje) za vrijeme trajanja
prihvatljivog jamstva će se riješiti zamjenski dio.
Zamjenska komponenta isključiva je odgovornost NAPOLEON- a
definiranog ovim Ograničenim jamstvom; Ni u kojem slučaju
NAPOLEON neće biti odgovoran za instalaciju ili druge troškove ili
troškove vezane uz ponovnu ugradnju jamstvenog dijela, za bilo
kakvu slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu ili bilo kakve troškove
prijevoza, troškove rada ili carine.
Ovo ograničeno jamstvo je osigurano uz sva prava koja vam pružaju
lokalni zakoni. Sukladno tome, ovo Ograničeno jamstvo ne obvezuje
NAPOLEON da drži dijelove na zalihi. Na temelju raspoloživosti
dijelova, NAPOLEON može po vlastitom nahođenju izvršiti sve
obveze pružajući korisnicima procijenjeni odobrenje prema novom
proizvodu. Nakon prve godine, s obzirom na ovo ograničeno
jamstvo, NAPOLEON može, prema vlastitom nahođenju, u cijelosti
ispuniti sve obveze u vezi s ovim jamstvom vraćanjem originalnom
jamstvenom kupcu veleprodajnu cijenu bilo kojeg jamstvenog ali
neispravnog dijela.
Uvažavanje garancije NAPOLEON moguče je uz predočenje računa ili
kopije zajedno sa brojem modela i serijskim brojem uređaja.
NAPOLEON zadržava pravo pregleda proizvoda i dijelova prije
uvažavanja garancije. Morate se obratiti službi za korisnike
NAPOLEON ili ovlaštenom NAPOLEON zastupniku za dobivanje
koristi od pokrića jamstva.
napoleongrills.com
www.napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18.indd 8
N415-0523 DEC 18.18
12/18/2018 9:23:01 AM
9
Garanzia a vita Napoleon President
I prodotti NAPOLEON sono stati progettati con componenti e materiali di qualità e sono assemblati da artigiani
addestrati che vanno molto orgogliosi nel loro lavoro. Questo prodotto è stato accuratamente controllato da un
tecnico qualificato prima dell'imballaggio e della spedizione per garantire che tu, cliente, ricevi il prodotto con la
qualità che ti aspetti da NAPOLEON.
NAPOLEON garantisce che i componenti del tuo nuovo barbecue NAPOLEON saranno esenti da difetti del materiale
e costi di manodopera dalla data del tuo acquisto, per i periodi sotto indicati:
Parti in acciaio inox............................................................................. A vita
Tutte le altre parti ............................................................................... 2 anni
*Condizioni e limitazioni
Questa Garanzia Limitata crea un periodo di garanzia come
specificato nella tabella di cui sopra, per qualsiasi prodotto
acquistato tramite un rivenditore NAPOLEON autorizzato, e dà
diritto all'acquirente originale alla copertura specificata per
qualsiasi componente sostituito nel periodo di garanzia, da parte di
NAPOLEON o di un autorizzato NAPOLEON, per sostituire un
componente di tale prodotto che si è rotto durante il normale
utilizzo in uso privato a causa di un difetto di fabbricazione. Il
"50% di sconto" indicato nella tabella indica che il componente
è messo a disposizione dell'acquirente ad uno sconto del 50%
sul prezzo normale al dettaglio del componente per il periodo
indicato. Questa garanzia limitata non copre accessori o articoli
bonus.
Per una maggiore chiarezza, il "normale uso privato" di un prodotto
indica che il prodotto è stato installato da un tecnico autorizzato o
un contraente autorizzato, in conformità alle istruzioni di installazione
incluse nel prodotto e di tutti i regolamenti locali e nazionali in
materia di costruzione e di allaccio dei fuochi; è stato
adeguatamente mantenuto; non è stato utilizzato per usi pubblici o
commerciali.
Allo stesso modo, "la rottura" non include: sovraccarico, fuoriuscita
causata da condizioni ambientali quali forti venti o ventilazione
inadeguata, graffi, urti, corrosione, deterioramento delle finiture
dipinte e placcate, scolorimento causato da calore, detergenti abrasivi
o chimici o esposizione a raggi UV, taglio di parti smaltate in
porcellana o danni causati da abusi, incidenti, grandine, incendi
dovuti ai grassi di scolo, mancanza di manutenzione, ambienti ostili
come sale o cloro, alterazioni, abusi, negligenza o parti installate da altri
produttori.
Nel caso in cui il deterioramento delle parti renda impossibile
l’utilizzo (ruggine perforante o bruciature perforanti) entro il
periodo di copertura della garanzia, verrà fornita una parte di
ricambio. Il ricambio sostitutivo è la sola responsabilità di
NAPOLEON definita da questa Garanzia Limitata; NAPOLEON
non sarà in nessun caso responsabile dell'installazione, del lavoro
o di qualsiasi altro costo o spese legati alla reinstallazione di
una parte garantita, per eventuali danni accidentali,
consequenziali o indiretti o per eventuali spese di trasporto, costi
del lavoro o dazi all'esportazione.
Questa garanzia limitata è fornita in aggiunta a tutti i diritti
concessi dalle leggi locali. Di conseguenza, questa Garanzia
Limitata non impone alcun obbligo a NAPOLEON di conservare
le parti in magazzino. Sulla base della disponibilità di parti,
NAPOLEON può a sua discrezione scaricare tutti gli obblighi
fornendo a un cliente un credito proporzionale verso un
nuovo prodotto. Dopo il primo anno, in relazione a questa
Garanzia Limitata, NAPOLEON può, a sua discrezione, rispettare
pienamente tutti gli obblighi relativi a questa garanzia,
restituendo all'acquirente originale il prezzo all'ingrosso di
eventuali parti non garantite ma difettose.
Lo scontrino di vendita o una copia sarà richiesto insieme al numero
di serie e il numero di modello quando si effettua una richiesta di
garanzia da parte di NAPOLEON. NAPOLEON si riserva il diritto di
ispezionare tramite un suo rivenditore qualsiasi prodotto o parte
prima di rispettare qualsiasi richiesta di garanzia. È necessario
contattare il Servizio Clienti NAPOLEON o un rivenditore NAPOLEON
autorizzato per ottenere il beneficio della copertura della garanzia.
napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18
N415-0523 DEC 18.18.indd 9
www.napoleongrills.com
12/18/2018 9:23:03 AM
10
Napoleon President's Levenslange Garantie
NAPOLEON producten worden gemaakt van onderdelen en materialen van hoge kwaliteit en worden gemonteerd door
goed opgeleide vakmensen die erg trots zijn op hun werk. Dit product is voor het inpakken en verzenden grondig
geïnspecteerd door een gekwalificeerd technicus om te garanderen dat u als klant het kwaliteitsproduct ontvangt dat
van NAPOLEON mag verwachten.
NAPOLEON garandeert dat componenten van uw nieuwe NAPOLEON-product volledig vrij zullen zijn van
gebreken inzake materialen en vakmanschap vanaf de aankoopdatum voor de onderstaande periode:
Roestvrijstalen onderdelen .................................................................... Levenslang
Alle overige onderdelen ........................................................................ 2 jaar
Voorwaarden en beperkingen
Deze Beperkte Garantie geeft een garantieperiode voor ieder
product dat bij een geautoriseerde NAPOLEON-dealer is gekocht
zoals gespecificeerd in de eerder genoemde tabel en geeft de
oorspronkelijke koper recht op de gespecificeerde dekking met
betrekking tot ieder component dat binnen de garantie
vervangen is, hetzij door NAPOLEON, hetzij door een
geautoriseerde NAPOLEON-dealer, om een component te
vervangen van een dergelijk product dat kapot gegaan is
tijdens normaal huishoudelijk gebruik als een gevolg van een
productiefout.
De "50% korting" genoemd in de tabel betekent dat het component
beschikbaar is voor de koper voor 50% van de reguliere verkoopprijs
van het component in de aangegeven periode. Deze Beperkte
Garantie dekt geen accessoires of merchandise.
Ter verduidelijking: "normaal huishoudelijk gebruik van een product"
betekent dat het product: geïnstalleerd is door een bevoegde
monteur, in overeenstemming met de installatie-instructies die bij
het product zijn inbegrepen en met de lokale bouw- en
brandverordeningen; goed onderhouden is; en is niet gebruikt als
gemeenschapsvoorziening of in een commerciële toepassing.
Daarnaast betekent "storing" niet: oververhitting, uitvallen
vanwege omgevingsomstandigheden,
zoals
sterke wind
of
inadequate ventilatie, krassen, deuken, corrosie, slijtage van verf
en platen, verkleuring door
hitte, schurende of chemische
schoonmaakmiddelen of blootstelling aan UV, afsplinteren van
porseleinen, gebrandverfde onderdelen, of schade veroorzaakt door
foutief gebruik, ongeval, hagel, brandend vet, gebrekkig
onderhoud, blootstelling aan bijtende middelen zoals zout of chloor,
aanpassingen, misbruik, verwaarlozing, of het installeren van
onderdelen van andere fabrikanten.
Mochten onderdelen dermate verslechteren dat ze niet meer
functioneren (doorgeroest of doorgebrand) binnen het tijdsbestek van
de garantiedekking, dan zal een vervangend onderdeel geleverd
worden.
Het vervangende onderdeel is de volledige verantwoordelijkheid
van NAPOLEON zoals gedefinieerd in deze Beperkte Garantie; in
geen geval is NAPOLEON aansprakelijk voor installatiekosten,
arbeidskosten-, of enige andere kosten of uitgaven die voortvloeien
uit de herinstallatie van een garantie-item, voor enig incidentele,
resulterende of indirecte schade of voor eventuele transportkosten,
arbeidskosten of exporttarieven.
Deze Beperkte Garantie bestaat naast mogelijke rechten
voortvloeiend uit lokale wetgeving.
Daarnaast verplicht deze
Beperkte Garantie NAPOLEON niet tot het in voorraad houden van
reserve-onderdelen. NAPOLEON kan, naar eigen goeddunken en
gebaseerd op de verkrijgbaarheid van onderdelen, volledig aan
haar verplichtingen voldoen door de klant een evenredig krediet te
verlenen voor een nieuw product. Na het eerste jaar kan NAPOLEON,
met het oog op deze Beperkte Garantie, naar eigen goeddunken
alle door deze garantie opgelegde verplichtingen volledig
nakomen door de originele koper de groothandelsprijs van alle
defecte onderdelen met een geldige garantie terug te betalen.
Wanneer u een beroep doet op de garantie van NAPOLEON,
heeft u de verkoopfactuur of een kopie daarvan nodig, samen met
een serienummer en het modelnummer. NAPOLEON behoudt het
recht om een vertegenwoordiger ieder product of onderdeel te
laten inspecteren alvorens een garantieclaim te honoreren.
U
moet contact opnemen
met
de
klantenservice
van
NAPOLEON of een geautoriseerde NAPOLEON-dealer om de
voordelen van de garantiedekking te verkrijgen.
napoleongrills.com
www.napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18.indd 10
N415-0523 DEC 18.18
12/18/2018 9:23:04 AM
11
Livstidsgaranti fra Napoleon President
NAPOLEON produkter er utformet med førsteklasses komponenter og materialer, og er montert av erfarne fagfolk
som legger stolthet i sitt arbeid. Produktet er grundig inspisert av kvalifisert personell før pakking og skiping slik at
du – kunden – skal få det kvalitetsproduktet du forventer fra NAPOLEON.
NAPOLEON garanterer at komponentene i ditt nye NAPOLEON-produkt er uten feil i materialer og utførelse fra
kjøpsdato og ut følgende periode:
Deler i rustfritt stål................................................................................ Livstid
Alle andre deler .................................................................................. 2 år
*Vilkår og begrensninger
Denne begrensede garantien har en garantiperiode som angitt i
den ovennevnte tabellen for alle produkter som er kjøpt
gjennom en autorisert NAPOLEON-forhandler, og gir den
opprinnelige kjøperen rett til den angitte dekningen for alle
komponenter som må skiftes ut i garantitiden, enten av
NAPOLEON eller av en autorisert NAPOLEON-forhandler, til å
skifte ut en komponent i et slikt produkt som har gått i stykker ved
normal privat bruk som følge av en produksjonsfeil. “50 % avslag”,
som angitt i tabellen betyr at komponenten gjøres tilgjengelig
for kjøperen med 50 % avslag på den vanlige butikkprisen for
komponenten i den angitte perioden.
Denne begrensede
garantien dekker ikke tilbehør eller bonusdeler.
For å være mer presis betyr “normal privat bruk” av et produkt
at produktet har blitt montert av en lisensiert, autorisert
servicetekniker
eller
-leverandør
i
samsvar
med
monteringsanvisningene vedlagt produktet og alle lokale og
nasjonale bygg- og brannforskrifter, at det har vært vedlikeholdt,
og at det ikke har vært brukt på fellesarealer eller til
kommersielle formål.
I tillegg omfatter uttrykket “gå i stykker” ikke bruk av for sterk
varme, utblåsing på grunn av værforhold som sterk vind eller
utilstrekkelig lufting, riper, bulker, rust, forringelse av lakkerte
overflater og metallbelegg, misfarging på grunn av varme, slipende
eller
kjemiske
rengjøringsmidler
eller
UV-eksponering,
avskalling av porselensemaljerte deler eller skader forårsaket av
feilbruk, ulykker, hagl, fettbrann, manglende vedlikehold, skadelige
miljøer med for eksempel mye salt eller klor, ombygginger,
misbruk, vanskjøtsel eller monterte deler fra andre produsenter.
(f.eks. som følge av gjennomrusting eller fordi det er brent
hull i dem) i garantiperioden, blir delene erstattet.
Erstatningsdelen er eneansvaret til NAPOLEON i henhold til
denne begrensede garantien. NAPOLEON er under ingen
omstendighet ansvarlig for montering, arbeid eller andre kostnader
eller utgifter i tilknytning til montering av en del med garanti, for
eventuelle tilfeldige skader, følgeskader eller indirekte skader
eller for eventuelle transportutgifter, arbeidskostnader eller
eksportavgifter.
Denne begrensede garantien kommer i tillegg til eventuelle
rettigheter du har i henhold til landets lover. Følgelig betyr det at
denne begrensede garantien ikke forplikter NAPOLEON til å holde
et lager med reservedeler. På grunnlag av de delene som finnes
tilgjengelig, kan NAPOLEON etter eget skjønn fritas for alle
forpliktelser ved å tilby kunden et pro rata-basert avslag på et nytt
produkt. Etter det første året i tilknytning til denne begrensede
garantien kan NAPOLEON etter eget skjønn innfri alle
forpliktelser som gjelder denne garantien, ved å tilbakebetale
den opprinnelige kjøperen grossistprisen på alle garanterte, men
defekte deler.
Kjøpekontrakt eller kopi vil bli krevet sammen med et
serienummer og et modellnummer
ved
fremsetting
av
garantikrav
mot
NAPOLEON. NAPOLEON forbeholder seg
retten til å la sin representant kontrollere alle produkter eller
deler før eventuelle garantikrav innfris.
Du må kontakte
NAPOLEONs kundeservice eller en autorisert NAPOLEONforhandler for å få innfridd garantien.
napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18
N415-0523 DEC 18.18.indd 11
www.napoleongrills.com
12/18/2018 9:23:05 AM
12
Dożywotnia gwarancja Napoleon President
Produkty NAPOLEON są zaprojektowane z najwyższej klasy komponentów i materiałów oraz są montowane przez
wyszkolonych rzemieślników, którzy są dumni ze swojej pracy. Przed przystąpieniem do pakowania i wysyłki produkt został
dokładnie sprawdzony przez wykwalifikowanego technika w celu zapewnienia, że klient otrzyma produkt, którego
oczekuje od firmy NAPOLEON.
NAPOLEON gwarantuje, że komponenty nowego produktu NAPOLEON będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych
od daty zakupu przez następujący okres:
Elementy ze stali nierdzewnej ............................................................ Dożywotnio
Pozostałe elementy ............................................................................ 2 lata
*Warunki i ograniczenia
Niniejsza ograniczona gwarancja tworzy okres gwarancji określony w
powyższej tabeli dla każdego produktu zakupionego przez autoryzowanego
dealera firmy NAPOLEON oraz uprawnia pierwotnego nabywcę do
określonej ochrony w odniesieniu do jakiegokolwiek elementu
wymienionego w okresie gwarancji przez firmę NAPOLEON lub
autoryzowanego dealera firmy NAPOLEON, do wymiany komponentu
takiego produktu, którego użytkowanie, w wyniku wad produkcyjnych, nie
było możliwe przy normalnej eksploatacji do celów prywatnych. Rabat 50%
wskazany w tabeli oznacza, że dany komponent będzie mógł być zakupiony
przez nabywcę z 50% rabatem od ceny detalicznej we wskazanym okresie.
Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje akcesoriów ani elementów
premiowych.
Dla pewności, „użytkowania prywatne” produktu oznacza, że produkt:
został zainstalowany przez licencjonowanego autoryzowanego technika
lub wykonawcę, zgodnie z instrukcjami montażu dołączonymi do produktu
oraz zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami budowlanymi
i przeciwpożarowymi; był właściwie konserwowany; i nie był
wykorzystywany jako obiekt użyteczności publicznej lub do zastosowań
komercyjnych.
Podobnie, „awaria” nie obejmuje: przegrzewania, wybuchów płomieni
spowodowanych przez warunki atmosferyczne takie jak silny wiatr lub z
powodu niedostatecznej wentylacji, zadrapań, wgięć, korozji, odchodzenia
farby, odbarwienia spowodowanego przez ciepło, chemiczne lub ścierne
środki czyszczące lub działanie promieni UV, odpryskiwanie porcelanowych
elementów lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem,
wypadkiem, gradem, zapaleniem się tłuszczu, brakiem konserwacji,
obecnością szkodliwych substancji jak sól lub chlor, przeróbkami,
nadużyciem, zaniedbaniem lub montowaniem nieoryginalnych części
zamiennych. W przypadku pogorszenia się jakości części z powodu
niewłaściwego działania urządzenia (rdzy lub przepalenia) w czasie trwania
gwarancji, część zamienna zostanie dostarczona.
Wymieniany komponent jest wyłączną odpowiedzialnością NAPOLEON
określoną niniejszą ograniczoną gwarancją; w żadnym wypadku firma
NAPOLEON nie będzie ponosić odpowiedzialności za montaż pracę lub
inne koszty lub wydatki związane z ponownym montażem części
gwarancyjnej, za jakiekolwiek przypadkowe, wtórne lub pośrednie ani
za jakiekolwiek koszty transportu, pracy i wywozowe należności celne.
Ograniczona gwarancja jest udzielana w uzupełnieniu wszelkich praw
przyznanych Państwu przez lokalne przepisy prawa. W związku z tym
niniejsza ograniczona gwarancja nie nakłada na firmę NAPOLEON
obowiązku posiadania części zapasowych na magazynie. W zależności
od dostępności części, firma NAPOLEON może według własnego
uznania wywiązać się ze wszystkich zobowiązań, dostarczając klientowi
proporcjonalny kredyt na nowy produkt. Po pierwszym roku w
odniesieniu do tej ograniczonej gwarancji, firma NAPOLEON może,
według własnego uznania, w pełni wywiązać się ze wszystkich
zobowiązań związanych z niniejszą gwarancją, zwracając pierwotnemu
nabywcy chronionemu gwarancją cenę hurtową jakiejkolwiek objętej
gwarancją, ale wadliwej części.
W przypadku składania w firmie NAPOLEON roszczeń gwarancyjnych,
wymagane jest przedstawienie dokumentu sprzedaży lub jego kopii
wraz z numerem modelu.
Firma NAPOLEON zastrzega sobie prawo do sprawdzenia
jakiegokolwiek produktu lub części przez swojego przedstawiciela
przed zaakceptowaniem roszczenia gwarancyjnego. Należy
skontaktować się z Działem Obsługi klienta firmy NAPOLEON lub
autoryzowanym sprzedawcą NAPOLEON w celu uzyskania świadczenia
z tytułu gwarancji.
napoleongrills.com
www.napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18.indd 12
N415-0523 DEC 18.18
12/18/2018 9:23:06 AM
13
Президентская Пожизненная Гарантия
Napoleon
Продукция торговой марки NAPOLEON поставляется с высококачественными компонентами и материалами и
собирается обученными работниками, которые гордятся своей работой. Перед упаковкой и отгрузкой
квалифицированные работники проводят тщательный осмотр гриля, чтобы убедится, что Вы, потребитель,
получите качественную продукцию, как и ожидаете от компании Napoleon.
Компания NAPOLEON гарантирует отсутствие дефектов материалов и отделки Вашего нового прибора NAPOLEON с
даты приобретения в течение указанного периода:
из нержавеющей детали ........................................................................ Пожизненно
Все остальные детали .......................................................................... 2 года
*Условия и ограничения
Настоящая Ограниченная гарантия создает гарантийный период,
указанный в выше приведенной таблице, для любого прибора,
приобретенного у авторизованного дилера NAPOLEON, и дает право
первоначальному покупателю на указанное покрытие в отношении
любого компонента, замененного в течение гарантийного срока –
либо компанией NAPOLEON, либо авторизованным дилером
NAPOLEON - при замене компонента указанных приборов, который
вышел из строя в ходе обычного использования прибора в личных
целях по причине производственного дефекта. Указанная в таблице
«50% скидка» означает, что в течение указанного периода компонент
предоставляется покупателю со скидкой 50%от обычной розничной
цены
компонента.
Данная
Ограниченная
гарантия
не
распространяется на аксессуары или бонусные товары.
Для большей однозначности «обычное использование прибора в
личных целях» означает, что продукт установлен лицензированным
авторизованным сервисным специалистом или подрядчиком в
соответствии с прилагаемыми к прибору инструкциями по установке, а
также согласно всем местным и национальным нормам зданий и
пожарной безопасности, надлежащим образом проходил техническое
обслуживание и не использовался в качестве коммунального
бытового прибора или в коммерческих целях.
Аналогичным образом «выход из строя» не включает в себя:
чрезмерное пламя, вспышки пламени, вызванные такими условиями
окружающей среды, как сильный ветер или несоответствующая
вентиляция, царапины, вмятины, коррозию, износ покраски и
покрытий, выцветание, вызванные нагревом, абразивными или
химическими
чистящими
средствами
или
воздействием
ультрафиолетовых лучей, скол деталей с фарфоровым эмалевым
покрытием или иные повреждения, вызванные неправильным
использованием, несчастным случаем, градом, возгоранием жира,
отсутствием технического обслуживания, агрессивными средами,
такими как соль или хлор, модифицированием прибора, порчей,
небрежным обращением или установленными деталями других
производителей. Если ухудшение деталей
происходит до той степени, когда их больше невозможно
использовать (ржавление или прогорание) в течение срока действия
гарантийного покрытия будет предоставлена запасная деталь.
Исключительной
ответственностью
NAPOLEON,
определенной
настоящей Ограниченной гарантией, является запасная деталь. Ни при
каких обстоятельствах NAPOLEON не несет ответственности за
расходы по установке, работе или за любые иные расходы или траты,
связанные с переустановкой гарантийной детали, за любой
ненамеренный, косвенный или непрямой ущерб, или за любые
транспортные расходы, затраты на рабочую силу или экспортные
пошлины.
Данная Ограниченная гарантия предоставляется в дополнение к
любым правам, предоставленным Вам местным законодательством.
Соответственно, данная Ограниченная гарантия не налагает никаких
обязательств на NAPOLEON по хранению запасных деталей на складе. В
соответствии с наличием деталей NAPOLEON может по своему
усмотрению выполнить все обязательства, предоставив клиенту
пропорциональный кредит в отношении нового прибора. По
окончании первого года в отношении данной Гарантии компания
NAPOLEON по своему усмотрению может выполнить в полном объеме
все обязательства по данной Гарантии путем возмещения
первоначальному покупателю, получившему данную гарантию,
оптовой стоимости гарантийной детали/деталей с дефектом.
При подаче каких-либо гарантийных претензий в отношении
компании NAPOLEON необходимо вместе с серийным номером и
номером модели предоставить чек на купленный товар или его
копию.
Компания NAPOLEON оставляет за собой право своими силами или
силами своих представителей производить предварительную
проверку/осмотр поврежденного/дефектного прибора или детали до
удовлетворения любого гарантийного требования. Чтобы получить
гарантийное покрытие, Вам необходимо обратиться в Службу
поддержки клиентов NAPOLEON или к авторизованному дилеру
NAPOLEON.
napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18
N415-0523 DEC 18.18.indd 13
www.napoleongrills.com
12/18/2018 9:23:07 AM
14
Livstid garanti för gasolgrillen Napoleon President
NAPOLEON-produkter är konstruerade med förstklassiga komponenter och material och är monterade av
utbildade hantverkare med stor yrkesskicklighet och noggrannhet. Denna grill har noggrant inspekterats av en
kvalificerad tekniker innan paketering och frakt för att säkerställa att du som kund får den kvalitetsprodukt du
förväntar dig av NAPOLEON.
NAPOLEON’s begränsade 10-årsgaranti gäller under följande perioder:
Rostfritt stål delar .................................................................................... Livstid
Övriga delar.............................................................................................. 2 år
*Villkor och begränsningar
NAPOLEON garanterar dess produkter mot fabrikationsfel enligt
ovanstående tabell förutsatt att inköpet gjordes hos en auktoriserad
NAPOLEON-återförsäljare samt att produkten använts för normal
privat användning. Denna garanti kan inte på något sätt överlåtas utan
gäller endast för den ursprungliga köparen.
“50 % rabatt” i ovanstående tabell innebär att köparen erbjuds
att, efter utgången garantitid, köpa reservdelar med 50 % rabatt på
gällande pris.
Med “Normal privat användning” menas att produkten har
installerats enligt medföljande manual, installationen uppfyller
gällande lokala och nationella föreskrifter, underhållits enligt
medföljande manual och inte använts för kommersiellt syfte.
Inbyggnads- samt naturgasgrillar som ska kopplas till fast
anslutning måste installeras av en licensierad, auktoriserad
servicetekniker eller installatör. Installationen ska utföras i enlighet
med de anvisningar som medföljer produkten samt lokala och
nationella bygg- och brandföreskrifter.
Denna garanti täcker inte skador som orsakats av överhettning eller
att lågan slocknar p.g.a. t.ex. miljöfaktorer som stark vind eller
otillräcklig ventilation, repor, bucklor, ytrost, missfärgning av
lackerade eller målade delar, missfärgning orsakad av värme,
slipmedel, rengöringsmedel eller UV-exponering, flisning på delar av
porslinsemaljerat gjutjärn. Garantin gäller inte heller skador som
orsakats av felaktig användning, olyckshändelse, hagelskurar,
fettbränder,
bristande underhåll, miljöer med höga halter av klor eller salt,
modifieringar, missbruk eller försummelse. Även att använda
delar från andra tillverkare upphäver garantin. Om delar inom
garantitiden blir så pass defekta att de inte längre uppfyller sin
funktion, kommer en reservdel att tillhandahållas.
NAPOLEON’s garantiåtagande omfattar endast att tillhandahålla en
utbytesdel och omfattar inte ersättning för eventuella kostnader för
installation, arbete eller andra kostnader eller utgifter i samband med
ominstallation av garanterad del. Man ansvarar inte heller för
eventuella transportkostnader eller tullavgifter.
Denna garanti är ett komplement till gällande lokala lager och
föreskrifter. Följaktligen innebär inte denna garanti att NAPOLEON
har någon skyldighet att lagerhålla reservdelar. Baserat på tillgång av
reservdelar, kan NAPOLEON besluta att istället för utbytesdel
tillhandahålla en ny produkt till rabatterat pris. Efter det första året,
kan NAPOLEON trots gällande garantier, välja att istället för att
tillhandahålla reservdelar ge återförsäljaren en återbetalning på det
belopp som motsvarar hans inköpspris för den defekta delen.
Kvitto eller kopia på köpet ska uppvisas tillsammans med bild på
typskylt med serienummer och bild på defekt del när det görs anspråk
på garantin. NAPOLEON förbehåller sig rätten att låta en representant
inspektera den defekta produkten eller delen innan eventuell
åtgärd genomförs. Vid anspråk på garantin ska köparen först
vända sig till inköpsstället av produkten och i andra hand till
generalagenten i det land som grillen är köpt.
napoleongrills.com
www.napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18.indd 14
N415-0523 DEC 18.18
12/18/2018 9:23:08 AM
15
Napoleon President’s doživljenska garancija
Izdelki NAPOLEON so zasnovani z vrhunskimi komponentami in materiali katere sestavljajo usposobljeni mojstri, ki se
zelo ponosni na svoje delo. Pred pakiranjem in pošiljanjem je bil ta izdelek temeljito pregledan s kvalificiranim
tehnikom, da bi zagotovili, da kupec dobi kakovosten izdelek, ki ga pričakujete od podjetja NAPOLEON.
NAPOLEON jamči, da sestavni deli v vašem novem NAPOLEON izdelku ne bodo imeli napak v materialu in izdelavi od
datuma nakupa, v naslednjih obdobjih:
Deli iz nerjavečega jekla ............................................................................. Doživljensko
Vsi ostali deli ........................................................................................... 2 leti
*Pogoji in omejitve
Ta Napoleonova omejena garancija jamči, kot je določeno v prej
omenjeni tabeli, za vse izdelke, kupljene prek pooblaš čenega
prodajalca NAPOLEON, in ob upoš tevanju naslednjih pogojev in
omejitev: daje prvotnemu kupcu pravico do določenega kritja v zvezi
s katero koli komponento, zamenjano v garancijskem roku, bodisi s
strani NAPOLEONA ali pooblaš čenega NAPOLEON prodajalca, da
nadomestijo komponento takega izdelka, ki je zaradi običajne zasebne
uporabe neuspeš na. " 50% popusta" , navedenega v tabeli, pomeni,
da je komponenta na voljo kupcu z 50-odstotnim popustom od
običajne maloprodajne cene komponente za navedeno obdobje. Ta
omejena garancija ne zajema dodatkov ali bonusnih izdelkov.
Za večjo varnost " običajna zasebna raba" izdelka pomeni, da je
izdelek: nameš čen s strani pooblaš čenega servisa oz. tehnika v
skladu z navodili za vgradnjo, ki so priložena izdelku z vsemi lokalnimi
in nacionalnimi stanovnjskimi ter požarnimi predpisi; da je izdelek
ustrezno vzdrževan in ni bil uporabljen v komercialne namene.
Podobne " napake zaradi nepravilne uprabe " ne vključujejo:
prekomerno žganje, vžigi, ki jih povzročajo okoljski pogoji, kot so močni
vetrovi ali neustrezno prezračevanje, praske, vdori, korozija, poslabš
anje barvanih in prevlečenih oblog, razbarvanje zaradi toplote,
abrazivnih ali kemičnih čistil ali UV-izpostavljenost, pokanje
porcelanastih emajliranih delov ali poš kodbe, ki so posledica zlorabe,
nesreče, toče, maš čobnih požarov, pomanjkanje vzdrževanja, sovražnih
okolij, kot so sol ali klor, spremembe, zloraba, zanemarjanje ali delov
vgrajenih od drugih proizvajalcev. V primeru poslabšanja
delov pojavilo do stopnje neučinkovitosti (prerjavenje ali izgorevanje)
v času trajanja upravičene garancije, bo zagotovljen nadomestni del.
Za nadomestno komponento je izključno odgovornost NAPOLEON-a ,
ki jo določa ta omejena garancija; V nobenem primeru NAPOLEON ne
bo odgovoren za stroš ke namestitve ali druge stroš ke ali izdatke, ki
so nastali v zvezi z vnovično namestitvijo garantiranega dela za kakrš
no koli naključno, posledično ali posredno š kodo ali za kakrš ne koli
prevozne stroš ke, stroš ke dela ali izvozne dajatve.
Ta omejena garancija je zagotovljena poleg pravic, ki vam jih ponujajo
lokalni zakoni. V skladu s tem ta omejena garancija podjetju
NAPOLEON ne nalaga, da drži dele na zalogi. Na podlagi
razpoložljivosti delov lahko NAPOLEON po lastni presoji izpolni vse
obveznosti, tako da kupcu zagotovi ugodno posojilo za nov izdelek. Po
prvem letu lahko v zvezi s to omejeno garancijo NAPOLEON po lastni
presoji v celoti izpolnjuje vse obveznosti v zvezi s to garancijo tako, da
prvotnemu upravičenemu kupcu povrne veleprodajno ceno vseh
upravičenih, a okvarjenih delov.
V primeru zahteve za uveljavitev garancije podjetja NAPOLEON bo
potrebno priložiti račun ali kopijo računa skupaj s serijsko š tevilko in š
tevilko modela, ko bo od NAPOLEON prodajalca zahtevala kakrš ne
koli garancijske zahtevke NAPOLEON si pridržuje pravico do pregleda
izdelka preden izpolni garancijske zahteve. Za pridobitev koristi od
kritja garancije se obrnite na servisno službo NAPOLEON ali na
pooblaščenega prodajalca NAPOLEON.
napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18
N415-0523 DEC 18.18.indd 15
www.napoleongrills.com
12/18/2018 9:23:09 AM
16
Napoleon Prezidentská Doživotná Záruka
Výrobky NAPOLEON sú navrhnuté s vynikajúcimi komponentmi a materiálmi a sú tvorené vyškolenými remeselníkmi,
ktorí sa chváli svojím dielom. Tento produkt pred balením a prepravou dôkladne skontrolovali kvalifikovaní technici,
aby sa zabezpečilo, že zákazník dostane kvalitný produkt, ktorý očakávate od spoločnosti NAPOLEON.
NAPOLEON ručí za komponenty Vášho nového produktu Napoleon z hľadiska chyby materiálu a spracovania od
dátumu predaja po nasledujúce obdobie:
Nerezová diely .......................................................................................... Doživotná
Všetky ostatné diely ................................................................................ 2 roky
* Podmienky a obmedzenia
Táto obmedzená záruka vytvára záručnú lehotu, ako je uvedená vo
vyššie uvedenej tabuľke, pre produkt zakúpený prostredníctvom
autorizovaného predajca NAPOLEON a oprávňuje pôvodného
kupujúceho k stanovenému krytie v záručnej dobe, a to buď
spoločnosťou NAPOLEON alebo autorizovaným predajcom spoločnosti
NAPOLEON, aby nahradil súčasť takéhoto výrobku, ktorý zlyhal pri
bežnom súkromnom použití v dôsledku výrobnej chyby. "50% zľava"
uvedená v tabuľke znamená, že súčiastka je k dispozícii kupujúcemu za
50% zľavu z bežnej maloobchodnej ceny komponent v uvedenom
období. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo alebo
bonusové položky.
Na vysvetlenie "bežná súkromná potreba" výrobku znamená, že
výrobok: bol nainštalovaný autorizovaným servisným technikom alebo
dodávateľom v súlade s pokynmi na inštaláciu, ktoré sú súčasťou
výrobku a všetkými miestnymi a národnými predpismi pre budovy a
protipožiarnu ochranu; boli riadne dodržané; a výrobok nebol
používaný ako komunálne zariadenia alebo v komerčnej sfére.
Záruka tiež nezahŕňa: prekúrenie, neštandardné horenie spôsobené
okolitými podmienkami, ako je silný vietor alebo nedostatočná
ventilácia, škrabance, preliačiny, korózii, poleptanie náterov, sfarbenie
spôsobené teplom, abrazívnymi alebo chemickými čistiacimi
prostriedkami alebo pôsobením UV žiarenia, rozbitie porcelánových či
smaltovaných častí alebo škody spôsobené nesprávnym použitím,
nehodou, krupobitím, hasením požiaru, nedostatočnou údržbou,
nevhodným pôsobením či prostredím ako je soľ alebo chlór, zmeny,
úpravy, zanedbanie alebo časti inštalovanej od iných výrobcov. Pokiaľ
dôjde k poškodeniu častí, ktoré by už nebolo možné používať
(proreznutie alebo prehorenie) počas doby trvania oprávnenej záruky,
bude poskytnutý náhradný diel.
Náhradný diel je výhradnou zodpovednosťou spoločnosti NAPOLEON
definovanej touto obmedzenou zárukou. V žiadnom prípade
NAPOLEON nenesie zodpovednosť za inštaláciu, prácu alebo iné
náklady alebo výdavky spojené s opätovným inštalovaním dielu v
záruke, za akékoľvek vedľajšie, následné alebo nepriame škody alebo
za prepravné poplatky, náklady na pracovnú silu alebo vývozné clá.
Táto obmedzená záruka je poskytovaná popri všetkých práv, ktoré vám
sú poskytované miestnymi zákonmi. Preto táto obmedzená záruka
nestanovuje spoločnosti NAPOLEON žiadnu povinnosť udržiavať diely
na sklade. Na základe dostupnosti náhradných dielov môže spoločnosť
NAPOLEON podľa svojho uváženia splniť všetky povinnosti tým, že
poskytne zákazníkovi pomerný kredit k novému produktu. Po prvom
roku s ohľadom na túto obmedzenú záruku môže spoločnosť
NAPOLEON podľa svojho uváženia plne plniť všetky záväzky vyplývajúce
z tejto záruky tým, že vráti pôvodnému oprávnenému kupujúcemu
veľkoobchodnú cenu akékoľvek chybné časti v záruke.
Predajný doklad alebo kópie budú vyžadované spoločne so sériovým
číslom a číslom modelu pri podávaní záručných nárokov spoločnosti
NAPOLEON. Spoločnosť NAPOLEON si vyhradzuje právo nechať svojho
zástupcu preveriť akýkoľvek výrobok alebo súčasť pred tým, než
uhradí nárok na záruku. Obráťte sa na svojho autorizovaného predajcu
Napoleon prípadne priamo na servis dovozca NAPOLEON, aby ste
získali nárok na záručné plnenie.
Pozn .: doživotnou zárukou sa myslí neobmedzená doba, po ktorú
bude produkt používaný prvým a pôvodným majiteľom resp.
kupujúcim
napoleongrills.com
www.napoleongrills.com
N415-0523 DEC 18.18.indd 16
N415-0523 DEC 18.18
12/18/2018 9:23:10 AM
17
Plug i
D
57
3m
m
n
à inst
aller
�
2 1/2”x
Comb
us
combu tible or non
stible
m
allowe aterial
d
Les M
ati
ou no ères combu
n com
stibles
bus
autoris tibles sont
ées.
2 1/2”
230 m
m
5” (12
7 mm
)
Cut o
p
electr enings as r
ical an
e
d gas quired for
conne
Déco
ctions
requis uper les l’
ouver
e pou
tu
r
électr les raccord res
iq
e
840 m ues et à gaz. ments
m
�
34”(864mm)
Recommended
Recommandé
WARNING! A propane tank cannot be
stored below the gas grill.
AVERTISSEMENT! Un réservoir de propane
ne doit jamais être rangé sous le gril.
!
!
N415-0523 DEC 18.18.indd 17
Use this manual in conjunction with your main manual to properly assemble your
built-in grill. Refer to the main manual for operating, cleaning, and maintenance
instructions. Must be installed and serviced by a qualified installer to local codes.
Afin d’assembler correctement votre gril encastré, veuillez vous référer à ce manuel
ainsi qu’au manuel principal. Consultez ce dernier pour les instructions d’opération,
de nettoyage et d’entretien. uniquement IL doit être installé et entretenu par un
installateur qualifié en respectant les codes locaux.
12/18/2018 9:23:11 AM
18
x2
3/8”
(10mm)
x4
x
x
x
x
x
x
N415-0523 DEC 18.18.indd 18
12/18/2018 9:23:14 AM
19
x2
x2
N415-0523 DEC 18.18.indd 19
x4
3/8”
(10mm)
3/8”
(10mm)
12/18/2018 9:23:17 AM
20
10
N415-0523 DEC 18.18.indd 20
10
12/18/2018 9:23:19 AM
21
N415-0523 DEC 18.18.indd 21
12/18/2018 9:23:20 AM
22
NOTES
N415-0523 DEC 18.18.indd 22
12/18/2018 9:23:20 AM
NOTES
N415-0523 DEC 18.18.indd 23
23
12/18/2018 9:23:20 AM
Napoleon products are protected
by one or more U.S. and Canadian
and/or foreign patents or patents
pending.
N415-0523
N415-0523 DEC 18.18.indd 24
12/18/2018 9:23:20 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising