Miele | S500 | Owner Manual | Miele S500 Owner Manual

Miele S500 Owner Manual
¦°çë³í­
øø»Òâ
S 500 ~ S 548
S 600 ~ S 648
Ì çë³í­Â MieleÇ â» »Òâ ð¨Î
S500~S548ú S600~S648 × ýÚ¡ ÆÑ
¯°Ñ ̧» ¡ø »Ò⡵ çëÒ ö
ÖÀÏÙ.
ROK
M.-NR.05 638 440
÷Ê
¯æ¸£...................................................................................3
¯æ¸£
¸¶...............................................................................4
»Òâ ¸¶
Èüç×............................................................6
çëóÇ ÖÇ × Èüç×
çëÏâüÇ Øñç×
Øñç×.................................................................9
ÎÓ°é...................................................................................12
ÎÓ°é
çëæý.........................................................................14
ÎÓ° çëæý
´õÖ......................................................................................14
´õÖ Ì½·ë(𨰠⻠¤º ±Ã¡ÉÑ ÎÓ°)..........................14
øüÖ......................................................................................15
ÒÄë Ö..................................................................................15
çëæý.........................................................................16
»Òâ çëæý
Öü± ®â × Ç¨â.................................................................16
Àä-®öº (ð¨°Î Ù§).........................................................16
»Òâ ۿðâ × ôâ............................................................17
¼öÎâ,, îÝú ¸ü
¸ü.................................................................23
¼öÎâ
¸ö× ¯ö
¯ö...............................................................................24
ÕöÖÓÏ × ÊÍ ¸ÔÏâ.........................................................24
ÕöÖÓÏ ³¼Ãâ....................................................................25
ÕöÖÓÏ ³¼Ïâ....................................................................26
èâÊÍ ³¼Ãâ.......................................................................27
öÛ»¤ÊÍ ³¼Ïâ.................................................................29
×¼ê »¤ÊÍÍ ×¼ê S ¬¡º(ìÄ) ÊÍ ³¼Ãâ.......................30
Êͦ Ù¥ ¾ùÎ ³¼Ïâ.........................................................31
ÕöÎÓ°ë(ð͸£ë)Êͳ¼Ïâ..............................................32
ÃÎî ìåÇ ¡£Ç ³¼Ãâ.......................................................33
¯ö.............................................................................34
»Ò × ¯ö
®¦ØáÈ».............................................................................35
®¦ØáÈ»
ÖÁÍ­ñº
ÖÁÍ­ñº.............................................................................36
ÎÓ°é....................................................................37
±Ã¡ÉÑ ÎÓ°é
2
¯æ¸£
÷åçÇ ³®
¸üââÇ ³®
Miele¡ü¦°Ç ÷å砯棭 ×
ç°ë ¡ÉÑ Òç¦ ÌëÏ© ¦ÛÇ
úÀÏÙ.
¸üââÇ ³®Â ¡îî ¿ç«Ò¡
ÅíÏÅ Ä óâÏÊÃÀ.
ÕöÖÓÏÍ ÊÍ ö®â
ðç ÕöÖÓÏÍ ÊÍéº ¯æ £
­û ÒçÎ ¸éî® ÏóûÎ ¡¤
ë ²¹âéú °Ì ³®ÏÇ ö ÖÀ
ÏÙ. ÕöÖÓÏ ÏÝûÎ ¡¤ë
Õö¦ ãƻ¥ çëÏ´» æì¡
¸ Ì æÄëÎ ³®É ö ÖÀÏÙ.
3
»Òâ ¸¶
4
»Òâ ¸¶
1 ÕâÌ
2 øâõÔ ëê
3 áÝö°
4 Ú¹ºÚÈ íÔü *
5 Ú¹ºÚÈ íÔü ô·Ì ¶ý ö° *
6 üÚ꯬ ¬áå¡ (𨡠ûó Ù§)
7 ÕöÖÓÏ ÎÓ°ë ѱ ³ó ÕâÌ
8 ÕöÖÓÏ ÎÓ ÊÍ (ðÍ ¸£ë)
9 ÕöÖÓÏ
10 ÃÎî ìå
11 îÝë ÕâÌ
12 íÔü ¼öÎâë ÉÌ
13 èâ ÊÍ *
14 ïס Þ° Öü± **
15 Ú¿ ü±¨â º§¡
16 íÔ ±Ãâ*
17 ¼öÎâ å¡
18 èâÊÍ ³¼ öÃî (®¼® ö°
)*
*
19 ú­ÖÇöÃî
20 Ñü-¨ü º§¡
21 Ç¼ç® ¸üÔ
22 ÕöÖÓÏ ³¼ öÃî
23 Ç¼ç® ¸üÔ ­² ö°
24 ¤¸ì
25 íÔü
**
ü¶ : ï× ªó¶Ù Ù¦ ö ÖÀÏÙ.
ײ¡ ªÍ Ö ççº Miele »Òâ¡­ Ìë¡ÉÑ ðç âÉ» ª¸½ ÍÔ
ÏÙ. ¢ »Òâ°Î Ù¥ ççéº *¥ÃÎ ª¸ÂÀÏÙ.
Miele üÚ꯬ª ͸꯬¡ â»ü¸Î åøÇî Ö 𨵠ÖÀÏÙ.
(ײ¡ ªÍ Öö ʽ.) Ì ê¯¬¡ ëÑ ç׺ °µÇ çë³í­(µ®)¦
ü¶ÏÊÃä.
5
çëóÇ ÖÇ × Èüç×
Ì ââ ý¸Î ¤Ñ ÈüÔ¢¡
Âç ¦ÛÇúÀÏÙ.
ÃÙ£ö ʺ çëº ö¡ ó³¦
Ô÷Ū â⦠ÄÕó ö ÖÀ
ÏÙ. çë³í­¡Â ââÇ Èü,
Û¿ × ÖÇçס ëÑ ¤¸¡ Ö
¸ÇÎ â⦠çëÏâ ü¡ ÖÇ
íÔ Ðî¸Ãâ ÙøÏÙ. à üí
ÏÇ ö ÖµÏ ¡îî ÷¡ Îí í
®ÏÔ çëÏÃâ ÙøÏÙ.
ÃÙ¥ çëæý
J Ì »Òâ ¡¤¡­¸ çëÒ ö
Ö¸ç Ç¶Ñ ÙÚ ¥é» »ÒÒ ö
ÖÀÏÙ. ÎûýÑ çëº çëÚ¡
Ô §èÒ ö ÖÀÏÙ.
ç÷̪ ¿°¡Ô çëÏö ¶ÊÃ
ä. Ì ââÇ ¦¶÷Ú ÎûýÑ ç
ë̪ Û¿¸Î ÎØ ßýÑ ÇØ¡
ëØ­Â ¥Óöö ÆÏÕÏÙ.
6
î°Ìé
J î°ÌéÌ â⦠¡öí îŪ
ۿðö øÏµÏ ÏÊÃä. î°
ÌéÌ »Òâ ¡îÌ Ö» §¡Â ¬
åÚª î¥éÌ ×ó ÖÇÏÃâ Ù
øÏÙ.
çëÏâ ü¡
J ÕóÈ »ÒâÇ çëº Åì §è
Ò ö ÖÀÏÙ. ¦°Ì èÛÇú» §
¦° × ¢¾ ÎÓ°¡ ÕóÇ çûÌ
øÂö ÷åó¦ ß ®Îظ¼ä.
ÕóÈ ¦°º çëÏö ¶ÊÃä.
J ¥ÌÍ Ã¹Ì®ó¡ ªÍ Ö ü
â¬áç×éÌ Öüøú Ï¡ÏÂö
®ÎØ ¸ÊÃä. ââÇ Õó» ·â
§Ø Ì¡ ëÑ ®Î ý÷ Ýåà Ê
äÕÏÙ.
çëóÇ ÖÇ × Èüç×
ÏóûÎ çë
J ÕóÇ §è» ·â §Ø ÕöÖÓ
Ï, ð͸£ë ÎÓ°ë ÊÍÍ øâ
»¤ èâÊÍ¡ ¦Ú®¡ éî Öö
ʺ ó¡­Â çëÏö ¶ÊÃä.
J ÕöÖÓÏ¡ éî Öö Ê» §¡
 ÎÓ°ëÌ ¤óû¸Î Ý÷ö Ê
ÀÏÙ. ïöΠݸÁ Ïö ¶ÊÃä.
J çëÚ¡Ô ¤üâ¡ ßýÏö Ê
µÏ ÕâÌ Æ¡¡ ÝÓ» ó¨Ï©
ÚÆ ÎúÀÏÙ. »Òâ çëß¡ Ì
ÝÓ Î§¡ öÓû¸Î Õ» ëî Ö
¼ä. Ì¸Ô Ïé ¤üâ¡ ßýÏö
ÊÀÏÙ.
J ×¼ª ààÑ À° °úé» íÔ
ÏÔ Çé »ÒâÇ âÉú üâûÎ
Èüç×» Ø¥ ö ÖÀÏÙ. õÎ ú
ýÌ Ï´Åª ¼¹Ñ «ä®, ¶ç ¤
Ôîº °â¡ Ïü÷ »úÂö ®Î
Ñ Ä »Ò⦠çëÏÃâ ÙøÏÙ.
J ÒÉÌ Öøö ®ÇÏÔ ¬ÒÇú
øö £¡ çª ®ºîº íÔðö
¶ÊÃä. ­ç¡ ¯ öµ ÖÀÏÙ.
J äÊ íÔðö ¶ÊÃä. Á°
ͪ ¹çâ¡ çëÏ äÊ¡Â ü
⦠ëÏÔ Ï ºÐÌ éî ÖÀÏ
Ù. »ÒâÇ ÊÍúۡ Ì äÊÂ
Ïü÷ ɯöö Ê» ö ÖÀÏÙ. Ì
æì Ò¡ ÇØ äÊ¡ Ùà øâ߸
Î ª¡Ô ËÏÙ.
J î°Ñ ß­º ¤º ¡¬ºÖ ×
¼ª ¡ºî» íÔðö ¶ÊÃä.
»Òâ¡ øßÒ ö ÖÀÏÙ.
J «Ìí, ÜÜÏŪ ¹®Ñ ð­®
¡ Ö °¼éº íÔðö ¶ÊÃ
ä. Ì¯Ñ °¼éº ââÇ Û¿» æ
ØÏŪ Õó» Ôú ö ÖÀÏÙ.
J ÃÎî ìå, ÎÓ°éú íÔüº
«Ìª Í¡ ÎóçÏö ÊµÏ ×ó
Ӯơ §¡¡ Îí çëÏÊÃä.
J ü±» ÌëÏ© »Ò⦠îÝÏ
ö ¶ÊÃä. Úå¦ Ì» §¡µ ü±
Ì ÆÑ Ã¯×¦ âí çÜ ©ÊÃä.
- ¯«Îî ð­®¡ ü±» Îö»í
¹¦éî ®¦Æ¡¡ ýëÎ þ­Á
Ö óÂÎ Îö ¶¼ä.
- »Òâ¡ ü±§Î ÙÏö øϵÏ
ϼä.
ÕóÈ ü± × Ã¯×, ¬áÒϺ È
üº¡ ®¦¡ ÖÀÏÙ.
ÕóÈ ââ çëÏö ¶ÊÃä.
J ÕöÖÓÏ ³¼ öÃîú ðç Ê
ͦ ¤âû¸Î ¡ËØ Ö¼ä. ¿ú
ûÎ íÔ» §Ø çë³í­¡ ûó
Êäà Êͦ ³¼ÏÊÃä. Ê« ß
Åööé µ¦Ñâ¡ »ÒâÇ üø
» Ú¿¸Î ¨ö³ÏÙ. °®¦Øá
È»±å» ü¶Ï¼ä.
J »Òâ¡ ×¼ê S ¬¡º(ìÄ) Ê
ͪ ×¼ê ø⻤ ÊÍ¡ åøÇ
î Ö» æì¡Â Æζ(À»ö)¸¶
» çëÏö ¶ÊÃä. ÊÍ»¡ °º
ñºþÌ Öî ¸¶¡­ ªÂ ââ¦
ðÎ ¡Æ é© Åì ñ¿²ûÔÏÙ.
7
çëóÇ ÖÇ × Èüç×
ÎÓ°Ç çë
J 𨡠ûó MieleüÚ꯬¦ ç
ëÒ ö ÖµÏ üÚ꯬ üë ¬á
¸¡ Ö »Òâ¡ ÖÀÏÙ.
J Miele üÚ꯬ ¤º ͸꯬
¦ µ §¡Â ꯬ Ó¡ åøÇî Ö
 ¸üÏ ѯ ꯬¡ Å¼Ç Ï
ÎÐÌ ¢ËÇö ÊµÏ ¶ÉÏÊÃä.
J î°Ñ ÎÓ°µ ¢ìö ʺ ¤ í
Ôü ÕâÌθ »ÒÏé íÔü ¡
ÎÐÌ ÕóÇí §§Î ¹®Øø ð
­®¡ Îó» Ô» ö ÖÀÏÙ.
J Miele ÕöÖÓÏÂ Ù¥ Ïó ²¹
âéú Ô² ³® ¡ÉÏç Ü 1¸¸
çë¡ÉÕÏÙ. ççëÏö ¶ÊÃä.
J ÕöÖÓÏ, ÊÍ, Ç¼ç® × ±
Ãççº Miele ø¤°¸ çëϼä.
»ÒâÇ öíÌ ÙÒ §îö ÖûÇ
¿ú¦ »î ÝÏÙ.
»Ò
»Ò,, ¸ö × ö®
J »ÒâÚ¼Ç ¸ö Û÷̪ »Ò
á »Ò⦠×ó Öüø¡­ ©
Ö¼ä. ®¡ Ùî Ö ¬á ÒÏ¡­
ïצ âí çÜ ©»¼ä.
J Öüø¡­ ü±» © ½ Ù½¡ ¶
¥ µÌª ࣠ààÑ µ¸Î¸ »Ò
ϼä. ýëÎ °Ó¡ ýî Öö ¶Ê
Ãä. ââ¡ öÐÌ éî¡é üâ î
©¦ ϸ³ §èÌ ÖÀÏÙ.
8
J ö®Â Ýåà öªç¹Ç Èüç
ס ÇÅÏ© Ë ÚÝ» ®á ¯
ÉÑ ç÷¡ ÇØ àØ®ß ÕÏÙ. Î
ûÝÚ¡ ÇÑ ö® × â¸ à§Â §
èÒ ö Ö¸ç Ì¯Ñ ÎС ëØ­
 ¦¶÷Ú¡ ¥Ó» öö ÊÀÏÙ.
J ü±¡ ÕóÌ ¬» §¡Â ü±¨
â å¡(ÉÌí ±)¦ ë¤Î ³¼Ø
ß ÕÏÙ.
¸üââÇ ³®
J À§¿È çëÏÅ ¦°» óâÏÇ
§¡Â Õú ïצ ßó ÖÃâ Ù
øÏÙ. Ì¸Ô Ô¸Îá Ù¥ ©º¡
¡ óâÈ â⦠ßø çëÏ© ßý
Ò ö Ö ®¦¦ ̬¡ æöÒ ö Ö
ÀÏÙ.
çëóÇ ÖÇ × Èüç×» Øö
Ïö øÔ¸Îá ßýÏ Õó¡ ë
Ø­Â ¦¶÷Ú¡ ¥Ó» öö Æ
ÏÕÏÙ.
çëÏâ üÇ Øñç×
íÔ£º ÎøÏâ
„ÕöÖÓÏ ÎÓ°ë Åͦ ©¼ä.
(𨡠ûó Ù§)
ÕöÖÓÏ ÎÓ°ë ÅÍÂ §ýûÎ
ÕâÌ¡ ÎøÇî Öí ÕöÍ ¿õ
¡ Þƪö øÏµÏ ØÝÏÙ.
»Ò⦠¸üÏâ §Ø íÔ£º¦ ©
¾ §¡Â Õú »ÒâÇ ÕöÖÓÏ
ÎÓ°ë Åͦ ÝÆ Ö¼ä.
„¤¸ì¦ íÔ£º ¬áÒÏ¡ ¢ö
Ö¸¼ä.
íÔ£º¦ »Òâ¡­ ©»ÃÁé :
„¤¸ì çÊ¡ Ö ®² ö°» ­
¯ ¬áÒÏ¡­ £º¦ ©»¼ä.
9
çëÏâ üÇ Øñç×
íÔ£ºÍ íÔü ¬áÏâ
„íÔ£ºÇ ÕâÌ Î§¦ íÔü¡
¢ìí ¬¯Ïé­ áæ §îö Ãè
æâ̪ Ýëæâ¸Î ¹®¼ä.
„íÔü¡­ ÕâÌ Îл ©»Áé
áÝ ö°» ­¯ ÖÃí Õâ̦ í
Ôü¡­ ÙÜ ©»¼ä.
Ú¹ºÚÈ íÔü ¶ýÏâ
(𨡠ûó Ù§)
ÎÎиΠÇî Ö ڹºÚÈ í
Ôü ß Ñ Îк Ù¥ ÎÐÇ »Î¡
Öî í®Ñ »Ò¦ §Ø ô·Ì ¶ý
Ì ¡ÉäÏ ³èÇî ÖÀÏÙ.
ô·Ì¦ ¶ýÏâ §Ø
„Ú¹ºÚÈ íÔüÇ ©§ö°(­ì
¥ ü¶)» ­¯ íÔü» ©ÀÏÙ.
ÈÊ íÔü» çâŪ Ðî øÏÂ
æÌÎ ÂáÙ½ ö°¡­ Õ» ¼î
»é íÔüÌ õÌó ¦Ú®¡­ ò
÷Ìö ÊÔ ËÏÙ.
ü¶:
ÖëÎ æÔ ©Â» æì î² ú×Ì
À¸ú ÍÔÏÙ. Ì §¡Â õÌó æ
̦ îö ¶ÊÃä.
ÏÝ íÔü ¬áÏâ
(𨡠ûó Ù§)
íÔüÇ çÊ ÎС ¢¢ ­ì¥
¡ ×Á® ÖÀÏÙ.
„ÎÎл ¬áÒ §¡Â Î ­ì¥
¡ ­Î¦ ¶Ö¸µÏ ϼä.
10
çëÏâ üÇ Øñç×
ÃÎî Øå ¢öÖâ
„íÔü» ÃÎî Øå¡ Ðî Öí ¦
Ú®¡ °± §îö Ãèæâ̪
Ýëæâ¸Î ¹®¼ä.
„ÃÎî Øå¦ íÔü¡­ ¬ §Â á
Ý ö°(­ì¥ ü¶)» ­¯ ÃÎî
Øå¡­ íÔü» çâ¼ä.
ÃÎî Øå «ä®, çºÚ, ×®í
ÜÜÑ ¥é» Ïóû¸Î »ÒÏ ¥
çë¡ÉÕÏÙ. ÃÎî Øå¡Â Ñ
¯¡ åøÇî Öî »Ò¦ Ï ¿È
¶ç§¡­ ûçÑ ôÌ¡ ¯öËÏÙ.
ÜÜÑ ÙÚ¡ ÚÖ ¢ËÏÔ Çõó
µ, ¹¦ éî òòÏö ʺ ÙÚ»
»ÒÒ § º©¡¡ ªÂ Í» æöØ
ÖÂ â» Þ§ë¡ Öî ÃÎî Øå
¡ ÕóÇö ÊµÏ ØÝÏÙ.
«ä®Í çºÚ ÃÎî Øå ê¯
¬¡ éî£ ó¡­ çëϼä:
„
¥Ã¡ Çî Ö ²º§¡¦ ©
£¼ä.
ÜÜÑ ÙÚº ÃÎî Øå ꯬¡
ªÂ ó¡­ çëϼä:
„ ¥Ã¡ Çî Ö ²º§¡¦ ©
£¼ä.
ׯª ¹ú °º ÜÜÑ ¶çÇ æì
MieleÇ ÜÜÑ ¶çë ꯬¦ çë
ÏàÍÌ Á¸ç º©¹¡¡ Ψ
Ñ ¶çÙÚÇ æì(¹:ª« ¼ø, ¶
çÎú ¸Ï ¶ç). Miele ¶¢ª«ë
ÃÎî Øå¦ çëÏÃâ ÙøÏÙ.
(°±Ã¡É ÎÓ°± ü¶)
üÚ꯬ / ͸꯬
â»çç¸Î üÚ꯬ª ͸ê¯
¬¡ °µÎ ÏÝ ÃÎî ØåÍ Ô²
øÞÇ ð¨éÌ ÖÀÏÙ. (°±Ã
¡ÉÑ ÎӰ鯻 ü¶)
Ì ê¯¬é¡ ëÏ©Â °µÇ çë
³í­(µ®)¦ ü¶ÏÊÃä.
11
ÎÓ°é
ÃÎî ØåÍ Ô² °µÇ ÎÓ°é
Ì éî Öî »Ò ü°ΠÙçÏÔ
çëÒ ö Öî í®ÕÏÙ.
ç ´õÖ
è ´õÖ Ì½·ë*
é øüÖ
ê ÒÄë Ö
ë ÊÍÉ̺
ì Òî»âë ¬áÒÏ*
(ײ¡ ¥Ã¡ Çî Öö ʽ
- °çë - Û³±å ü¶)
* 𨡠ûó â» ¤º ±Ã¡ÉÑ
ÎÓ°
ÊÍÉ̺ë °×¼ê »¤± ¤º
°×¼ê S¬¡º (HEPA)±èâÊÍ
¦ â»ü¸Î åøÏí Ö ð¨Ç
æì °µÎ øÞØ å³ÏÙ. Ì ÊÍ
É̺ §¡­ ðÞÑ Êͦ °ö
Û»¤±ÊÍÎ ³¼Ò § ÊäÕÏÙ.
12
ÎÓ°é
ÎÓ° ¨»â
„©§ ö°¸Î ÎÓ°ë ѱ» ©
¼ä.
„ÊäÑ ÎÓ°» ¨»¼ä.
„ѱ» ®ÇÏÔ Ý¸¼ä.
S600 - S648 îî
ÎÓ°ë »Î¡Â ´õÖ Æ¡¡ ´
õÖ Ì½ ·ë¡ éî ÖÀÏÙ.
13
ÎÓ° çëæý
Êäà íÔü¡ ÙçÑ ÎÓ°é» ¬
áÏÇ ö ÖÀÏÙ.
´õÖ
ÀñÑ ÷, ´õ ¤º ð­® »Òë
´õÖ Ì½ ·ë
(𨡠ûó Ù§)
Ì ÎÓ°º ´õÖÇ æ̦ ¬åÒ
§ çëÕÏÙ. æ̦ õ îí ͸
Ç §Â ײ¡­ ¸íÌ ÈÊ Îл
çÜ­ çëÏÃé ËÏÙ.
„áÝö°» ­¯ ̽Χ¦ çâÅ
ª ÐîÖ¸¼ä.
14
ÎÓ° çëæý
øüÖ
Ö§ø Χª åÄ̪ ¤º ¶¢È
°° »Òë
ÒÄë Ö
ÒÄ, Å®®º, íÇ, ¿°, ¿öîÇ
»Òë
15
»Òâ çëæý
Öü± ®â × Ç¨â
®â
„ïצ âí øÏ æÌîö ®î
»¼ä :
S 500 ~ S 548 : Öë à 7.5 m /
S 600 ~ S 648 : Öë à 9.5 m
À§¿È »Ò⦠çëÒ æì¡Â
Æ«® »ÒâÇ §¡Í ¡îî ÷
Ç »Ò¦ ÏÃõóµ ü±Ç æÌ
¦ ûîµ ÑæÌÇ 2/3îö çÜ
©»¼ä. ׸ö ʸé ú­Ìª
ÕóÇ §èÌ ýæ ö ÖÀÏÙ.
¨â
„®éÇ ÒÏ¡­ ïצ ̸¼ä.
„¨â º§¡¦ ©£¼ä. Ú¿¸Î ü
±Ì ¨éÏÙ.
Àä
-®öº(𨡠ûó Ù§)
ÀäÌ âÉ» ۿðÁé ײ¡ ªÍ
Ö Íú °Ì ½óÌå º§¡¦
°Auto-Reverse (Àä-®öº)±Î Å
Ü õ¸¼ä. ü±Ç 峡 Ö ¨â
å¡¡ Û¿ËÏÙ. ü±» ¤®ÏÔ
ÊäÑ ç¸­ ®îÖÂ¥ ¸à õ ª
ÀÔ Çé ââÍ ®éÇ Ò죂 ü
±» æ̦ Ú¿¸Î ¶¤Ø ÝÏÙ.
16
»Òâ çëæý
»Òâ ۿðâ × ôâ
»Ò⦠ۿðŪ ø §
„Ñü-¨ü º§¡¦ ©£¼ä.
»ÒÏâ
»ÒÒ § ¯÷ ¤³Ñ Õö, ¹¦ é
î éä, ð¡, л ®í, Сç, Å
Ä Äìõîº ¤ü⦠ڬº´Ô ×
ÌÔ ÕÏÙ. î² ¯æ¡­Â Ì ¤ü
â¡ ÜÎÎ ü® ªÀâµ ÕÏÙ. Ì
¯Ñ ¤üâÎ ÎÑ ÒèÑ áú¦ Ç
Ïâ §Ø ÕâÌ Æ¡¡ ÝÓ» ó¨
Ï© ÚÆ ÎúÀÏÙ.
J »Òâ çëß¡ Ì ÝÓ Î§¡ ö
Óû¸Î Õ» ëî Ö¼ä. Ì¸Ô Ï
é ¤üâ¡ ßýÏö ÊÀÏÙ.
J »ÒÃ çëÚÇ Úí¡ ÖÂ »Ò
⦠Ùû¦ çëÏ© çâ¼ä. èÜ
ú ¿°î» »ÒÏâ §Ø §Î âÏ
µÏ Ñ ö ÖÀÏÙ.
17
»Òâ çëæý
íÔÂ ¶ýÏâ
íÔº ¶çÙÚÇ ü¡ ËÂÔ ¶
ýÉ ö ÖÀÏÙ. Í®ö¡ ô¸é ô
»öÏ íÔµ õ ¼ýÏÙ.
î² ð¨éº ¶ÛÇÚó¡ ɼΠ¥
ÃÏí ÖÀÏÙ. Ì É¼éº Ëº
¼ÃÜè¦ ª¸» ÝÏÙ.
= ¿°, ¡­î ¶¯
= ÒÄ, íÇ
= Ψî ÒçÇ «ä®,çºÚÍ
¶Üù
= ¡Êö ýàü
= ¡±Ô õ¯öø «ä®é
= ÜÜÑ ¶çÙÚ, ×®í ­µ
ôº «ä® »ÒÃ
Ì ¶Ûæĺ 𨡠ûó Ù¨ÏÙ.
Ì¯Ñ ç×éº Ù½ äÌö¡ ß ª
¸ª ÖÀÏÙ.
18
»Òâ çëæý
ÎÍ® ±Ãº§¡
„ÎÍ® ±Ãº§¡¦ ö¿¸Î ¹Á
ÊäÑ íÔ Üè¡ Âß¼ä.
½óÌå ±Ãº§¡
„½óÌå ±Ãº§¡¦ ö¿¸Î ¹
Á ÊäÑ íÔ Üè¡ Âß¼ä.
19
»Òâ çëæý
+/- ¶ÛæÄ
+/-ö°¸Î ÊäÑ íÔ» ±ÃÏ
¼ä.
„Âßî® Ö ͸٠ôº Üè¦ ±
ÃÒ §¡Â +ö°» ©£¼ä.
„Âßî® Ö ͸٠·º Üè¦ ±
ÃÒ §¡Â -ö°» ©£¼ä.
»ÒâÇ üø» Ñé ÙÎ ÷ü¡ ç
ëÏ´ø íÔ Üè¡ Âç® ÖÀ
ÏÙ. Ñø ªÔ ©£Ô Çé íÔÂÌ
Ñø¡ Ñ ÜèÄ §Î Æ¡Î ò÷Ô
ÏÙ. ¶Û» èÓ Æ¡Î¸ ÏÔÇé
íÔÜè¦ Ââ §îö ü¼ íÔÜ
è¡ Ú¿û¸Î ò÷ÔÏÙ.
Ú¿Üè¡ ÖÂ +/- ö°
6ÜèÇ íÔ» ±ÃÒ ö Ö¸ç Ú
¿ ¼ÃÌ ¡ÉÕÏÙ. +/-ö°» ­
¯ ÊäÑ íÔÜè¦ í£¼ä. ¶Û
ÇÚ¡ ªÍ Ö íÔöغ W âØ
ÔÏÙ.
„Âßî® Ö ͸٠ôº Üè¦ ±
ÃÒ §¡Â +ö°» ©£¼ä
„Âßî® Ö ͸٠·º Üè¦ ±
ÃÒ §¡Â -ö°» ©£¼ä
»ÒâÇ üø» Ñé ÙÎ ÷ü¡ ç
ëÏ´ø íÔ Üè¡ Âç® ÖÀ
ÏÙ. Ñø ªÔ ©§¸Îá íÔÂÌ
Ñø¡ Ñ ÜèÄ §Î Æ¡Î ò÷Ô
ÏÙ. ¶Û» èÓ Æ¡Î¸ ÏÔÇé
íÔÜè¦ Ââ §îö ü¼ íÔÜ
è¡ Ú¿û¸Î ò÷ÔÏÙ.
20
»Òâ çëæý
Ú¿Üè ³¤
Ú¿Ü賤» ±ÃÏé »ÒÒ ¥é
¡ ÂÔ íÔÂÌ Ú¿¸Î ¶ýËÏ
Ù. Ì¸Ô Ô¸Îá »Ò¦ ÊäÎ Ï
 ¶çª «ä®Ç ü¡ ûÕÑ í
Ô Üè¦ ±ÃÒ ö ÖÀÏÙ.
„Ú¿Üè³¤Ì Ñú§îö -ö°»
©£¼ä.
„+ö°» ©£é Ú¿¶ý Üè¡ Ø
¦ËÏÙ.
¡­î Òçª ¿°» »ÒÒ §¡
 íÔ̪ Õó» Ô» ¡ÉºÌ
Ö¸ÇÎ Ú¿³¤» çëÏö ¶Ê
Ãä.
øâõÔëê ­â
øâÖÔ¸¦ ­é ªº ã ¿È ç
¡® ±Ô íÔ» ¨Òó ö ÖÀ
ÏÙ. ÇöÎ Ê« к î² Í» ¡
ÆéÌŪ «ê®¡ ò° ¶ç¦ »
ÒÏÙ¡ ¡­î çºÚ »Ò¦ ÏÔ
É § Åì ¯ëÕÏÙ. íÔÂÌ Ùî
éé °¼ª çºÚ¡ »Áéî¡ Ä
ÕÇÂ Í» ·ÆÝÏÙ.
„øâÖÔ ëê¦ íÔÂÌ Ù ö Ö
µÏ æÐ÷ ©¼ä. ÊäÃ, æØ°
» çÅÏí ëê¦ Ùà ·º Ù½
»Ò¦ èÓ Ï¼ä.
21
»Òâ çëæý
Û³
Û³(( Òî»â
Òî»â))
Û³
Û³((Òî»â
Òî»â)) ¬áÒÏ
(𨡠ûó Ù§)
Û³¬á ÒϺ íÔ£º¦ »ÒâÇ
°Û³±¸¡ ¬áÒ ö ÖÔ Çî Ö
ÀÏÙ. ï ©¯ ã¸Î Çî Ö ó
ö¡ÌÍ¡­ Õö¦ Òî½ÙŪ »
ÒÏâ¡ ¢ÙÌ ûç ð­®é¡ Ö
 Õö¦ Òî »Â¥ çëÒ ö ÖÀ
ÏÙ. ÇÑ íÔ£º¡ ·û» § °Ò
î »â±¦ Ò ö ÖÀÏÙ.
„Õö ÎÓ° Ñ±Ç ©§ ö°» ©
£í ¦Ú®¡ û¬É §îö ѱ»
î¼ä.
„èâÊͪ ÊÍÉ̺¡ åøÇî
Ö¸é ©»¼ä.
„ÕöÎÓ°ë ѱ» ݸ¼ä.
„öÝ ÎÓ°ë» ­í íÔüÇ ¤¸
ì¦ Û³¬áÒÏ¡ ¢ö Ö¸¼ä.
22
¼öÎâ,, îÝú ¸ü
¼öÎâ
Ä© ÃºÛ ((¼öÎâ
¼öÎâ))
¼öÎâ
ĩúۺ ¤öÏ ¿È »Òâ¦
Åì íÏÔ ¼öÑ ö Ö» Ó¸ ÆÏ
ó îÝú ¸üÌ Åì í®ÏµÏ ³
èÇî ÖÀÏÙ. ¯öÑ ¤ö ÎÓ°
Ì üÚ꯬¦ ÷ÔÑ ðç ÃÎî
Øå¡ ÞÁ ÖÀÏÙ.
„ÃÎî ØåÇ ÎøÈ ¬³» §¡­
Æ¡æâ¸Î »ÒâÇ ¡ÎС Ö
 ¸Û¡ ¢ö Ö¸¼ä.(ײ ü¶)
Ä· ÃºÛ Ñâ × ôâ
(𨡠ûó Ù§)
ÃÎî Øå¦ Ì± æĸΠ¼öÎ
í »ÒâÇ üøÌ Ú¿¸Î ¨ýÏ
Ù. ÃÎî Øå¦ Ä©ÃºÛ¡­ ©
»é »Òâ¡ üøÌ Ùà ÑýÏÙ.
»Òâ¡ +/-íԱà ö°Ì åøÇ
î Ö» §¡Â ĩúÛÇ Ñü/¨
ü âÉ» ئÏŪ ۿð¼ä.
„»Ò⦠Ñü/¨ü º§¡Î ô¼ä.
„+/-¶Û ö°» ©£í Ö óÂ
¡­ ¿Ã¡ »Ò⦠Ñü/¨ü º
§¡Î Ѽä.
îÝú ¸ü
„»Ò⦠ö÷¸Î ¼ì¼ä.
„ÃÎî Øå¡ Ö çÊ ¬³» »
Òâ ÑÊ¡ Ö ööë¡ Ö¸¼ä.
Ì¸Ô Ïé »Ò⦠±Ô îÝÏí
¸üÒ ö ÖÀÏÙ.
23
¸ö × ¯ö
¸ö × ¯ö, »Ò Û÷º ×ó »
ÒâÇ üø» « ó¡­ ϼä.
üø» ôí ïצ ̸¼ä.
MieleÇ ÊÍ ÃºÛº 3¡ö ¾ù¡
Ö¸ç ¿úûÎ íÔ» §Ø Ãâû
ýÏÔ ³¼Ø ÖÅß ÕÏÙ.
- ÕöÖÓÏ (¾ÌÊÍ ÖÓÏ)
- èâ ÊÍ
- Õö ÎÓ° ÊÍ (ð͸£ë)
»ÒâÇ ð¨¡ Â Miele ø¤ Õ
öÖÓÏÍ Êͦ çëÏàÍÌ
ßäÕÏÙ. Ì¸Ô Ô¸Îá Öû
Ç íÔ» ßÖÏÔ ØÖç Õö
ÖÓϵ ¤Øø 뮸­ çëÉ ö
ÖÀÏÙ.
ÕöÖÓÏ × ÊÍ ¸ÔÏâ
ÕöÖÓÏÍ ÊÍ ­ï × öµÇ
Ç æì Miele ÖÁÍ­ñº ¾¸¡­
öæÇ æì ¢ Miele 뮡¡­ ¸Ô
¡ÉÕÏÙ.
Æ¡Ç µ®ÚÎ È Miele ÕöÖÓÏ
¦ ֮ϼä:
- F/J/M : S 500 - S 548Î æì
- G/N : S 600 - S 648Î æì
×ó ¥ÌÍ Ã¹Ì® ó¡ ªÍ ÖÂ
ð¨í» ËÁ Ö¼ä.
°öÛ »»±èâ ÊÍÍ Õö ÎÓ
° ÊÍ Miele ¾Ì Õö ÖÓÏ 5³
¡ éî Ö ÷åç ¢¢ 1³¿ éî
ÖÀÏÙ.
èâÊͪ ÕöÎÓ° Êͦ °µ ¸
ÔÏÃÁé ֮à »ÒâÇ ð¨í»
ËÁÖ¼ä.
ÇÑ »Òâ ¸Åà ѳ¿ éî ÖÂ
èâÊÍ ªÃ Ù¥ ¾ùÇ ÊÍÎ ³
¼¡ÉÕÏÙ. (°Ê;ù ³¼Ïâ±
å ü¶)
24
¸ö × ¯ö
ÕöÖÓÏ ³¼Ãâ
ÕöÖÓÏ ³¼ öÃî¡ ÖÂ öò
¥Ã¡ ¡æ ÷é ÕöÖÓϦ ³¼
ϼä.
ÕöÖÓÏ óâÏâ¡ öùÏí
1¸¸ çëÏµÏ ³èÇúÀÏÙ.
ççëÏÇ æì íÔÂÌ ¨ðÉ ö
µ ÖÀÏÙ.
ÕöÖÓÏ ³¼öÃî ®ÎÏâ
„»Òâ¡ ÃÎî ìå¦ Îøϼä.
¹¦éî ´õÖ °º Ù¥ Îø°é
º ÕöÖÓÏ ³¼öÃîÇ âÉ¡
µâ» Ù ö Ö¸ÇÎ ÃÎîìå¡
åøÇî Ö» §¸ ®ÎØ ¸¼ä.
„»Ò⦠Ñí ¡å ôº íÔ Ü
è¡ Âßî õ¸¼ä.
„ÃÎîØå¦ ¶çÙÚ¡ ࣠éî
»Á õ¸¼ä. ¥Ãâ¡ öÃî ¢
®» Ïü÷ Åìí Ö¸é ÕöÖÓ
Ϧ ³¼Ï¼ä.
ÕöÖÓÏ ³¼ æý
ÏóûÎ ýÈÇ ÕöîÌ ÕöÖÓÏ
Ç øâ õúº¡ ÇØ ø¤Ê¸Îá
ÕöÖÓÏ¡ ¡æ÷Ô Çé öÃî¡
ª¸ªµÏ ³èÏ´ÀÏÙ. ¤óûÎ
¡¤ë Õö Õö, Ó®«ô, «ä®
Ç ¸ªóâ, Ç, ð¡Ëú °º ͸
Î ¸ºÇî ÖÀÏÙ.
ׯª ®í, ®¹Õö, Ãà® ¤º Ð
¡çÍ °º Ð»Î È Õö ÕöÖ
ÓϦ Åì ü¥ ӵΠ¨Îé­ í
ÔËÏÙ. Ì § ÕöÖÓÏ¡ ¡æ÷
öµ ÊÒÂ¥ ¥Ãâ¡ ÕöÖÓÏ ³
¼¦ ¡®°í ÖÀÏÙ. Ì æ졵
Õö ÖÓϦ ³¼Ï©ß íÔÂÌ ¨
ðÇ ͻ ·ÆÝÏÙ.
Ýé¡ ÆÖ ¹º çÇ Ó®«ô, ï
¤º «ä® ¸®îÌ íÔÇî ¡æ
÷õóµ ÕöÖÓÏ ³¼öÃîº
°¡æü±Ì ÔÂÇö Ê» ö ÖÀ
ÏÙ. ÕöÖÓÏÇ øâ õúºÌ ¥
Ã⦠ÖëÎ Û¿Ïö øÒ¸­ ©
ü÷ ô» ö Öâ §®ÔÏÙ. Ì æ
졵 ÕöÖÓϦ ³¼Ï¼ä.
25
¸ö × ¯ö
ÕöÖÓÏ ³¼Ïâ
„ÕöÖÓÏ ³¼ë öë ѱ» ©§
ö°» ­¯ û¬Ò®¡ ¯ §îö é
î î¼ä.
ÕöÖÓϦ ©¾ § î°Ñ Õöµ
Þƪö ÊµÏ Ú¿¸Î Ý÷ Ð
óë ¤³¡ ÖÀÏÙ.
„ÕöÖÓϦ ײú °Ì Ðóë ¤
³¦ ⺠¤Î íÔ¸¡­ éî Ã
° Ù½ ööë ۸ΠçÜ ©¼ä.
Ì ÕöÖÓÏ¡ ÏóûÎ ¡¤ë Õ
ö¸» íÔÏ´Ùé ¡¤ë ²¹âÍ
Ô² óâÒ ö ÖÀÏÙ.
õÎ ÕöÖÓϦ ³¼Ò §¡Â ì
ö ʺ óÂÎ ¢ö Ö¸¼ä. ¢ôø
óÂÎ Îé Õö ÎÓ°ë ѱ» Ý
» § ɮ ͻ æöØÝÏÙ.
„õ ÕöÖÓϦ Ö¸Áé í®¡ é
î¥ §îö ®ÇÏÔ í¤²¡ Ð
î Ö¸¼ä. ®Ç÷ éî ¡ö ʺ
æì¡Â Õö ÎÓ°ë Ñ±Ì Ý
÷ö ÊÀÏÙ.
„ÕöÎÓ° ѱ» ®ÇÏÔ Ý¸¼
ä. ¦Ú®¡­ û¬Ï Ү¡ ª
ß ÕÏÙ.
26
¸ö × ¯ö
èâ ÊÍ ³¼Ãâ
𨡠ûó »Òâ¡Â Ù½ß Ñ¾
ùÇ ÊÍ¡ ¢øÇî Ö» ÍÔÏÙ.
a
b
c
a öÛ »¤ÊÍ
b ×¼ê »¤ÊÍ
c ×¼ê S ¬¡º ÊÍ
öÛ »¤ÊÍ ³¼Ïâ
ÕöÖÓÏ ³¼Ò § °Ì ÏÂ ÍÌ
ÁÀÏÙ. öÛ »¤ÊÍ¡ MieleÕö
ÖÓÏ 5³Ô 1÷åç ѳ¡ éî Ö
ÀÏÙ.
×¼ê »¤Êͪ ×¼ê S ¬¡º
ìÄ))ÊÍ ³¼Ïâ
(ìÄ
à 1â¡ Ñ ø ³¼Ø ÖÊÃä. ¸â
¡ Åì öúÐÏí õÌó ¿²ûÌ
ö Ê» §Â ÙÎ ³¼ÏÅß ÕÏÙ.
Êͦ ³½ åøÑ ¯» Þð Ø õÂ
͵ ÁÀÏÙ.
Ì Î³Ç ÊÍ¡ ëÑ Ú¼Ñ ç׺
°±Ã¡ÉÑ ÎÓ°í±» ü¶Ï¼
ä.
27
¸ö × ¯ö
èâÊÍ ³¼öÃî
î² ð¨éº èâÊÍ ³¼öÃî(®
¼® ö°
)Ì åøÇî Öî ×¼
ê »¤ÊÍ ¤º ×¼ê S¬¡º(ì
Ä) ÊÍÇ ³¼Ö⦠¥ÃØ Öâµ
ÕÏÙ. Ì öÃîº 1âÇ ç뮡
ØÏ à 50Ã£Ì öªé ÑöÔ Ç
µÏ ³èÇî ÖÀÏÙ.
»Òâ èâÊÍ öÃîÌ Ñöõó
µ èÓØ­ çëÒ ö ÖÀÏÙ. ׯ
ª íÔÂÌ ¨ðÇÇÎ ûýÑ Ãâ
¡ ³¼ØÖ ÍÌ ¿²ûÔÏÙ.
Ì ÊÍ ³¼öÃîº öÛ »¤ÊÍ
(a)¡ åøÇî Ö» §¡Â î² ¯°
Ñ ¥Ã¡ ª¸ªö Êö¸ ×ó ³¤
Çî ÖÂ óÂÎ Öîß ÕÏÙ.
ÊÍ ³¼ öÃî ³¼Ïâ
ÊÍ ³¼öÃî(®¼® ö°
)º
ÊÍ¡ ³¼Ç ã¶Ù Ùà ³¤
Çîß ÕÏÙ. 糤» ÏÇ §¡Â
Ýåà »Òâ¡ üøÌ ¬áÇî Ö
 ó¡­ Ø Ö¼ä.
„ÊÍ ³¼öÃîÌ ¨ú §îö ÊÍ
³¼öÃî» èÓ ©£¼ä. ¨öÂ
ø£ ü­Çº ÃÛÏ §¡Î ÙÃ
Ç¹Æ ©ÏÙ.
28
¸ö × ¯ö
°öÛ »¤±ÊÍ ³¼Ïâ
„Õö ÎÓ°ë ѱ» ©¼ä.
„ÊÍÉ̺¦ ­í §Î î¼ä.ç
ëÑ öÛ»¤Êͦ úýÏí ú õ
Æôø ÎÐ(­ì¥ ü¶)» âí ©
»¼ä.
„õ öÛ»¤Êͦ Ö¸¼ä. îÀ Ê
Ì §Î Ãó͵ óü øÀÏÙ.
„ÊÍÉ̺¦ ¦Ú®¡ ¢ì¼ä.
„ÕöÎÓ°ë» ®ÇÏÔ ÝÆÖ¼
ä. ¦Ú®¡­ û¬Ò®¡ ³ÏÙ.
29
¸ö × ¯ö
°×¼ê »¤±ÊÍÍ °×¼
¬¡º((ìÄ
ìÄ))±ÊÍ ³¼
ê S ¬¡º
Ïâ
„Õö ÎÓ°ë ѱ» ©¼ä.
„ÕâÌ Îл ­¯ Êͦ ©»¼ä.
„õ Êͦ Ö» §¡Â Þé¡ ®Ç
ÏÔ Â°®µÏ ¢ö Öí ÕâÌ Î
л ݸ¼ä.
„Õö ÎÓ°ë» ®ÇÏÔ ÝÆ Ö¼
ä. û¬ Ò®¡ ³ÏÙ.
„³¼Ã °ÊÍ ³¼öÃî±» âï
ϼä.
30
¯ö × ¸ö
Êͦ Ù¥ ¾ùÎ ³¼Ïâ
a
b
c
ð¨°Î »Òâ¡Â ÏâÇ èâÊÍ
¡ â»ü¸Î åøÇî ÖÀÏÙ.
a öÛ »¤ÊÍ
b ×¼ê »¤ÊÍ
c ×¼ê S¬¹º (ìÄ) ÊÍ
ü¶
1. öÛ »¤ÊÍ a¦ ×¼ê »¤ÊÍ
bª ×¼ê S¬¡º(ìÄ) ÊÍ cÎ ³
¼ÏÁé õÎî Êͦ åøðâ ü
¡ ì± ÊÍÉ̺*¦ ©»¼ä.
2. ×¼ê »¤ÊÍ b ¤º ×¼ê S¬
¡º (ìÄ) Êͦ öÛ »¤ÊÍ aÎ
³¼ÏíÚ ÑÙé ÏÜ ÊÍ É̺*
¦ åøð¼ä.
*
ÊÍ É̺ -°ÎÓ°±í ü¶
3. ×¼ê S¬¡º (ìÄ) ÊÍ ëÅ¡
×¼ê »¤ÊÍÇ çëÌ ¡ÉÏç Ý
ëÎ Ïŵ ËÏÙ. åøð æý
º Ρö ðÎ È°ÀÏÙ.
„°èâÊÍ ³¼öÃî±í¡­ ³¼
Ï ͻ âïØ Î¼ä.
31
¸ö × ¯ö
ÕöÎÓ°ë
ÕöÎÓ°ë((ðÍ ¸£ë
¸£ë)) Ê
Í ³¼Ïâ
ÕöÎÓ°ë ÊÍÂ ÕöÖÓÏ 5³
éÌ 1÷å» Ù çëÏí ­ Ù½ Å
ø ³¼ØÖÊÃä.
ÕöÖÓÏ 5³éÌ 1÷åç 컂 Õ
öÎÓ°ë ÊÍ¡ éî ÖÀÏÙ.
ÊÍ ³¼Ïâ
„ÕöÎÓ°ë ѱ» ©¼ä.
„ÊÍÉ̺¦ ­í â¸Ç õ¯öø
Êͦ © ½ Ä õ͸Π¥Æ ¢ì
¼ä.
„ÊÍÉ̺¦ ݸ¼ä.
32
¸ö × ¯ö
¡£Ö((®¡å ®ÁÍ
®ÁÍ)) » ³¼
¡£Ö
Ò§
ÃÎîØåÇ íÔ¸Êú ÎÓ Ç¼ç
®ß ÒÄë Ö¡ Ö ¡£Ö» ¡û
¿ ¡ËØ Ö¼ä. ¡£ÖÌ õî® Ö
» §¡Â ³¼ÏÊÃä.
¡£Ö ³¼Ïâ
„®Ìª Ûº °¼¦ çëÏ© ¡£Ö
» ¨Îí Ö ²¡­ Ö» ©»¼
ä.
„õ ¡£Ö» ¢ö Ö¸¼ä.
ÃÎîØåÇ Ñ¯É Ö¯¡ Ç̪
Ó®«ôÌ ¿© Ö» æì
1.¿ü» çëÏ© ѯɻ Ø¼Ñ Ù
½ (×²Ç ¹â ¬áΧ), ѯÉ
» çÜ ©¼ä.
2.ѯ¦ ©»¼ä.
ðç Çú Ó®«ôî» ¦ÅÑ Ä ¤
®Ñ ø­Î Ùà ÎÓ°é» ¦Ú®
¡ ¢ö Ö¸¼ä.
ΰº Miele 뮡̪ ÖÁÍ­ñ
º ¾¸¡­ ¸Ô¡ÉÕÏÙ.
33
»Ò × ¯ö
»ÒâÇ ¸ö ¯öÛ÷̪ »ÒÃ
¡Â »ÒâÇ üø» ×ó « óÂ
¡­ ÏÊÃä. ®éÇ ÒÏ¡­ Ã
¯×¦ âí ©»¼ä.
»ÒâÍ ÎÓ°é
»ÒâÍ ÎÓ°Ç ÜÎ¥éº ¶¥ µ
̪ ࣠ààÑ µ ¤º Ã󺽡
Ë üë ¬®ÊÎ »ÒÏÇ ö Ö
ÀÏÙ.
¬¶¦, ¯®üë ¬®Ê ¤º üë
¬®Ê çëÏö ¶ÊÃä. ̯
Ñ ¼¦Â ­ÐÝÀ» Ï¸Ñ Ãó
º½ ¥é¡ ÉÑ Õó» Ù ö ÖÀ
ÏÙ.
Õö ÎÓ°ë
ÕöÎÓ°ëº ¡ÉÏé ¶¥ ÕöÐ
Ì, ÕöÖî» ÌëÏ© »ÒÏŪ
Ù¥ »ÒâÎ Õö¦ íÔÏ© »Ò
Ò ö ÖÀÏÙ.
ÕöÖÓÏ ³¼öÃî» ¡ËÏí ð
ç Êͦ ¤âû¸Î Ëçϼä. Ê
äà çë³í­¡ ûó Ì ÊÍé»
³¼ÏÊÃä.
»Ò⦠°Ó¡ ýëÎ Öö ¶Ê
Ãä. öÐÌ ââÓ¡ §õÏÔ Ç
é üâî©Ç §èÌ ßýÒ ö Ö
ÀÏÙ.
34
®¦ØáÈ»
ú­
µ¦Ñâ¡ åøÇî Öî µ¡ Ê
« ôÌ Ãó¡é »Ò⦠ڿ¸Î
¨ÝÏÙ. î² ð¨éº æíî Ì
Öî ú­Çí Ö½» ª¸À ÝÏÙ.
¹¦éî « °¼¡ íÔü» ·í Ö
ÙŪ ÕöÖÓÏ¡ ¡æ ¡» § ¤
º Ì¼Ñ ÕöéÌ éî Ö» § ̯
Ñ öóÌ Ïî³ÏÙ.
ÉÏÔ À°È èâ ¤º ÕöÎÓ°
ë ÊÍ ªÃ Ì¯Ñ ú­Ç øÎÌ É
ö ÖÀÏÙ.
Ì æì Ñü/¨ü º§¡Î »Òâ¦
ô¼ä.
øλ ØáÑ Ä à 20-30У âÙ®
Ãé »ÒâÇ Âµ¡ ­­÷ »Á©
ÏÙ. Ùà üø» Ñí çëÏÇ ö
ÖÀÏÙ.
35
ÖÁÍ ­ñº
»Òâ çëß¡ í´ ººÎ ØáÒ ö
ø õóéÌ ßýÏ´» æì¡Â
- ­ï, öµÇÇ æì Miele A/S ¾Í
( 3451-9393)¸Î
¤º :
- × Ü öæÇ æì ¢ öæ뮡 (ç
ë³í­ Þé¡ âç)¸Î ®ÇÏÃ
é ËÏÙ.
í´²­ ÖÅ ü­Â ¡ÅÇî ú
ÍÌç ÖÁÍ ­ñº¦ âó» §
Ø âÏËÏÙ.
36
±Ã¡ÉÑ ÎÓ°é
üÚ꯬ (ð¨°Î Ù§)
üÚ꯬¡ åøÇî Ö 𨺠©
§ ö°Ì ¿ö¸ §¡ Öî ¬áÒÏ
¡ Ö» ö ÖµÏ Çî ÖÀÏÙ. ¿
ö¸¡ ©§ ö°Ì ø æì¡Â ü
Ú꯬¦ åøó ö øÀÏÙ.
üÚ꯬ «ä®Í ¶ð, ¯÷ ¡
å óøÏÔ â÷ ¸ÏÎ ¸éîø
¶çÙÚ» »ÒÏÂ¥ ËÂÀÏÙ.
͸꯬
(â» ¤º 𨰠±Ã¡ÉÑ ÎÓ°)
͸꯬ ¸üÏ ÑΠ꯬¡
åøÇî Ö¸ç çÐ «ä®¦ §§
Î ÖúÏŪ »ÒÏÂ¥ ûÕÕÏÙ.
÷Ïë ͸꯬
(â» ¤º 𨰠±Ã¡ÉÑ ÎÓ°)
÷Ïë ͸꯬ ÒÄ, Å®®º,
Ú¿÷ î, «ä®¡ ºöø ÇÚÍ
ÏÝ Í¸ê¯¬Î ¢ÙÏâ ïõÑ å
Òé» »ÒÏÂ¥ çëÏµÏ íÈÇ
úÀÏÙ.
37
±Ã¡ÉÑ ÎÓ°
´õÖ,, 300mm
´õÖ
ÀñÑ ÷, ´õ ¤º ð­® »Òë
óö¡ÌÍë Ö
(â» ¤º 𨰠±Ã¡ÉÑ ÎÓ°)
óö¡ÌÍ, ¼º ±Ý ¤º ´õ¦ »
ÒÏÂ¥ ûÕ.
óö¡ÌÍë Ö» ´õÖ¡ ¢ì
¼ä.
üë Ö
¥, ±ÝîÇ Õö¦ »ÒÏÂ¥ çë
38
±Ã¡ÉÑ ÎÓ°é
ÜÜÑ ¶çë ꯬
(â» ¤º 𨰠±Ã¡ÉÑ ÎÓ°)
Îå¯î ÙÚ »Òë (¹:¹, PVC)
¶ç((Ķ
Ķ))ë ꯬
¶¢ª« ¶ç
(â» ¤º 𨰠±Ã¡ÉÑ ÎÓ°)
¶¢ª« ¶ç, ¶çÙÚú º©¡¡
¡ 묄 ÙÚ »Òà çëÇç ø¤
»Ñ ­ðÎ ¸ç ¯ö ꯬
¶Ì©Î¼®
¶Ì©Î ¼®Â ¯÷ û¬î® ÖÂ
¶×¶Ñ °¼éú »ÒÏâ îÁî ÷
(PC°¸å, º×¹À åñ, û¬î®
Ö¶¢È ¡¸Í åÄ°, ð¨î)»
»Ò¡ÉÏµÏ íÈÇúÀÏÙ.
¶Ì©Î¼®¡Â Ù½Ç ÎÓ°éÌ
éî ÖÀÏÙ :
- ÞñëñÌ ¶Ì©Î £º
(´õÖú ÕöÖ)
- ¶Ì©Î ÕöÖ
- ÆÌ©Î ´õÖú
- ¢Ì ø ̽ ·ë
39
±Ã¡ÉÑ ÎÓ°é
»Ñ¸Î ¸ç ÕöÖ
¯÷ ¶¼Ñ °¼Ç Õö Ð § çë
Å®®ºë Ö
(â» ¤º 𨰠±Ã¡ÉÑ ÎÓ°)
Å®®ºÍ ÒÄ°º ¡¸ »Òë
«¬°¼® ïºÂ Ú¿÷ »Î »
Òë¸Î íÈÈ °µ Ǽç®ÔÏÙ.
¸ºäÒ :
- Úå ͸꯬
- ¶Ì©Î £º (áÕëñ åø)
- ´õÖ (300mm æÌ)
Ì Ç¼ç®Â °µÇ É̺¡ £º
¬³Ì åøÇî Ö 3mæÌÇ íÔ
£ºÍ Ô² øÞËÏÙ.
40
I
OMIN
TURB
« ¬°¼® ïº
±Ã¡ÉÑ ÎÓ°
×¼ê »¤ ÊÍ
(â» ¤º 𨰠±Ã¡ÉÑ ÎÓ°)
Ì ÊÍÂ ÕöÖÓÏ¡ ð©ø Õö
¡­ ªÂ ¿õ¦ íöÒ ö Ö ¯ö
Ñ ×¼ê ñº ÊÍÌç ¿õÇ üº
» ·ÆÝÏÙ.
°×¼ê »¤Êͱ »Òâ èâÊ
Í Ú®¡ ¢ö Ö» ö ÖÀÏÙ.
׼껤ÊÍÍ öÛ»¤ÊÍ ©
úöغ ¿ÏÕÏÙ. °Ù¥ ¾ùÇ
ÊÍÎ ³¼Ïⱦ ü¶Ï¼ä.
×¼ê ÊÍ¡ åøÇî Ö» §¡Â
À£ö ¸¶» Öö ¶¼ä.
¬¡º((ìÄ
ìÄ)) ÊÍ
×¼ê S¬¡º
¬¡º
(â» ¤º 𨰠±Ã¡ÉÑ ÎÓ°)
Ì ÊÍ ¯´Ç EN 1822 HEPA ¶×
12¡ ûó ¦ÛÈ ÎÓ° ÊÍÔÏÙ.
Åì ¼ÐÑ ÕöÍ Ì¼¸¶éµ É
¯ýÏÙ.
Ì ×¼ê ñºþº ÕöÖÓÏ¡ ð
© ßýÏÂ ¿õ¦ íöÕÏÙ.
Ì èâÊÍ¡ åøÇî Ö »Òâ
 ¯÷ ˹£âÎ íëÏàÐé
ú ôº öØÇ §ýó¦ ߸ÏÃ
 Ðé¡Ô ûÕÕÏÙ.
°×¼ê S¬¡º (ìÄ) Êͱ »
Òâ èâÊÍ Ú®¡ ¢ö Ö» ö Ö
ÀÏÙ.°Ù¥ ¾ùÇ ÊÍÎ ³¼Ï
ⱦ ü¶Ï¼ä.
×¼ê S¬¡º ÊÍ¡ åøÇî Ö»
§¡Â À£ö ¸¶» Öö ¶¼ä.
41
DISCLAIMER:
This manual is provided for use in the Korean market only. It does not reflect
the actual US model and is provided as a reference document only.
Miele, Inc. is not liable for inadequate operation.
Please refer to the US manual supplied with the machine for information on
your model.
MEMO
43
„»ç × üÃÇÅå :­ïà ­²¸ ªï¿ 607-10
x®Çü­:(02)3451-9451 xA/S®Ç:(02)3451-9393 x Faxø£:(02)3451-9399
...........................................................................................................................................
x»¦°º öÔϦ°¸Î øÞÌ Ïà ö¬É ö ÖÀÏÙ.
xÐ¹Ç ðç ¦°º »ç × ¢ öæ뮡¡­ ¶úÑ A/S¦ Þ¸Ç ö ÖÀÏÙ.
x­ï ­¿ (02)471-2869
, ,,,, ëê (02)704-1334
xε (032)426-9393
xÏê (031)901-8795
xöø (031)234-8284
xøÖ (033)746-7784
x»Ö (0431)252-6000
­Ï (02)743-2233
(02)703-2772
xë¸ (053)424-9931
x Îê (051)759-5804
x÷× (054)274-8400
xïê (052)269-8585
xøÖ (055)745-7482
­² (02)574-2344
xëü (042)526-1113
xüÖ (063)226-9090
x ¤Ö (062)224-3197
x¦Ö (064)755-7667
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising