Hilti | TE DRS-Y | Operating Instruction | Hilti TE DRS-Y Používateľská príručka

Hilti TE DRS-Y Používateľská príručka
TE DRS-Y
Bedienungsanleitung
de
Mode d’emploi
fr
Operating instructions
Istruzioni d’uso
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγιες χρησεως
Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
en
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
el
hu
pl
ru
Návod k obsluze
cs
Upute za uporabu
hr
Návod na obsluhu
Navodila za uporabo
Ръководство за обслужване
Instrucţiuni de utilizare
Kulllanma Talimatı
Lietošanas pamācība
Instrukcija
Kasutusjuhend
IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
Пайдалану бойынша басшылық
sk
sl
bg
ro
tr
ar
lv
lt
et
uk
kk
ja
ko
zh
cn
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128466 / 000 / 00
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128466 / 000 / 00
ꛕ
ꛔ
ꛒ
ꛑ
ꛐ
ꛏ
ꛋ
ꛌ
ꛓ
ꛊ
ꛍꛎ
ꛉ
ꛈ
1
2
3
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128466 / 000 / 00
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128466 / 000 / 00
²[PP
²[¼
²[PP
¼²¼[¼
²[PP
¼²¼[¼
7(< ‘²²PP
‘¼²²¼
²FP
¼²¼
²FP
¼²¼
²FP
¼²¼
ꟸ
7(
7(
7(²
7(
7(
ꟸ
7(
7(
7(²
7(
7(
4
PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Odsávacie moduly TE DRS-Y
Pred používaním si bezpodmienečne prečítajte návod na používanie.
Tento návod na používanie odkladajte vždy pri
module.
Modul odovzdajte iným osobám iba s návodom na používanie.
Obsah
1 Všeobecné informácie
2 Opis
3 Technické údaje
4 Bezpečnostné pokyny
5 Pred použitím
6 Obsluha
7 Údržba a ošetrovanie
8 Poruchy a ich odstraňovanie
9 Likvidácia
10 Záruka výrobcu
Strana
117
118
118
119
120
121
122
122
123
123
1 Čísla odkazujú vždy na obrázky. Obrázky k textu
nájdete na rozkladacích stranách. Pri študovaní návodu
ich majte vždy otvorené.
Pojem "modul" sa v texte tohto návodu na obsluhu vždy
vzťahuje na odsávací modul TE DRS‑Y.
Konštrukčné diely a ovládacie prvky TE DRS‑Y 1
@ Adaptér
; Odsávacia základňa s bočnou rukoväťou
= Spojka
% Skladaná manžeta 12-52
& Hĺbkový doraz
( Hviezdicová skrutka
) Matica
+ Odsávacia hlava dlhá
§ Stredná odsávacia hlava
/ Odsávacia hlava krátka
: Skladaná manžeta 68‑90/ 290 mm
Voliteľne:
· Odsávacia trubica
$ Skladaná manžeta 68‑90/550 mm
£ Skladaná manžeta 100‑150/ 550 mm
1 Všeobecné informácie
1.1 Signálne slová a ich význam
NEBEZPEČENSTVO
Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo usmrtenie.
VÝSTRAHA
V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť
k ťažkým poraneniam alebo k usmrteniu.
POZOR
V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá by mohla
viesť k ľahkým zraneniam osôb alebo k vecným škodám.
sk
1.2 Význam piktogramov a ďalšie pokyny
Výstražné symboly
Všeobecná
výstraha
pred nebezpečenstvom
Príkazové znaky
UPOZORNENIE
Pokyny na používanie a iné užitočné informácie
Používajte
ochrannú
masku
Používajte
ochranné
rukavice
Používajte
pracovnú
obuv
117
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128466 / 000 / 00
Symboly
Pred
použitím si
prečítajte
návod na
používanie
Umiestnenie identifikačných údajov na module
Typové označenie je upevnené na module. Pri otázkach
na naše zastúpenie alebo servis sa vždy odvolávajte na
tento údaj.
Typ:
Odpady
odovzdajte
na recykláciu
Generácia: 01
Sériové číslo:
2 Opis
2.1 Používanie v súlade s určeným účelom
sk
Odsávací modul TE DRS‑Y sa používa ako príslušenstvo
pre kombinované kladivá Hilti TE 50, TE 60, TE 70 a TE 80.
Modul sa dá rýchlo a jednoducho pripevniť na náradie,
to znamená na používané kombinované kladivo.
Aby ste zabránili nebezpečenstvu poranenia, používajte
modul len v spojení s kombinovanými kladivami Hilti,
ktoré sú uvedené na obrázku č. 4.
Modul je určený pre profesionálnych používateľov. Modul
smie obsluhovať, udržiavať a opravovať iba oprávnený
kvalifikovaný personál. Tento personál musí byť špeciálne
poučený o prípadných rizikách.
Modul a náradie môžu predstavovať riziká, ak s nimi
neodborne zaobchádza nezaškolený personál alebo ak
sa nepoužívajú v súlade s predpísaným účelom použitia.
Odsávací modul používajte len v spojení s odporúčanými
vysávačmi značky Hilti.
Odsávanie vody je zakázané.
Modul sa nesmie používať na odsávanie výbušných látok, žeravého alebo horiaceho, resp. horľavého a agresívneho prachu (napríklad horčíkovo-hliníkového prachu)
a kvapalín (napr. benzínu, riedidiel, kyselín, chladiacich
a mazacích prostriedkov).
Na zabránenie vzniku elektrostatických výbojov používajte vysávač s antistatickou sacou hadicou.
Pracovnou oblasťou môže byť: stavenisko, dielňa, renovácie, prestavba a novostavba.
Zdraviu škodlivé materiály (napr. azbest) sa nesmú opracúvať.
Manipulácie alebo zmeny modulu nie sú dovolené.
2.2 K rozsahu dodávky patrí:
1
Odsávacia základňa s bočnou rukoväťou
1
Skladaná manžeta 68‑90/ 290 mm
1
Stredná odsávacia hlava
1
1
1
Odsávacia hlava krátka
Odsávacia hlava dlhá
Kufor Hilti
1
Návod na používanie
1
Spojka
1
1
1
1
1
Adaptér
Skladaná manžeta 12-52
Hĺbkový doraz
Hviezdicová skrutka
Matica
2.3 Voliteľne:
1
Odsávacia trubica
1
Skladaná manžeta 100‑150/ 550 mm
1
Skladaná manžeta 68‑90/550 mm
3 Technické údaje
Technické zmeny vyhradené!
Modul
Skladaná manžeta
68‑90/ 290 mm
Skladaná manžeta
68‑90/ 550 mm
Skladaná manžeta
100‑150/ 550 mm
Skladaná manžeta
12-52
Hmotnosť
660 g
880 g
920 g
1 000 g
310 mm x
96 mm x 290 mm
(12" x 3⁷⁄₈" x 11¹⁄₂")
TE‑Y‑BK
575 mm x 96 mm x
290 mm (22⁵⁄₈" x
3⁷⁄₈" x 11¹⁄₂")
TE‑Y‑BK
575 mm x 100 mm x
290 mm (22⁵⁄₈" x
4" x 11¹⁄₂")
TE‑Y‑BK
400 mm x ∅ 96 mm
(15³⁄₄" x ∅ 3⁷⁄₈")
Rozmery (d x š x v)
Typ nástroja
118
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128466 / 000 / 00
Príklepový vrták
TE‑Y
Modul
Priemer nástroja
Dĺžky nástrojov
Použitie
Zariadenie
Skladaná manžeta
68‑90/ 290 mm
Skladaná manžeta
68‑90/ 550 mm
Skladaná manžeta
100‑150/ 550 mm
Skladaná manžeta
12-52
68…90 mm (2⁵⁄₈" ‑
3⁹⁄₁₆")
290 mm (11½")
68…90 mm (2⁵⁄₈" ‑
3⁹⁄₁₆")
550 mm (21 ⁵⁄₈")
100…150 mm (4" ‑
6")
550 mm (21 ⁵⁄₈")
12…52 mm (½"-2")
Vŕtanie s dutými
vŕtacími korunkami
TE 60, TE 70, TE 80
Vŕtanie s dutými
vŕtacími korunkami
TE 60, TE 70, TE 80
Vŕtanie s dutými
vŕtacími korunkami
TE 60, TE 70, TE 80
520…570 mm
(20"...22½")
Vŕtanie s príklepom
TE 50, TE 60, TE 70,
TE 80
Modul
Odsávacia hlava - krátka
Odsávacia hlava stredná
Odsávacia hlava - dlhá
Hmotnosť
660 g
710 g
760 g
Typ nástroja
65 mm x ∅ 96 mm (2¹⁄₂" x
3⁷⁄₈")
Špicatý a plochý sekáč,
pemrlica
250…400 mm (9 ⁷⁄₈"–15
¾")
Sekanie
130 mm x ∅ 96 mm
(5¹⁄₂" x 3⁷⁄₈")
Špicatý a plochý sekáč,
pemrlica
300…400 mm
(11¾"‑15¾")
Sekanie
205 mm x ∅ 96 mm
(8¹⁄₂" x 3⁷⁄₈")
Špicatý a plochý sekáč,
pemrlica
400…500 mm
(15¾"‑19½")
Sekanie
TE 50, TE 60, TE 70,
TE 80
TE 50, TE 60, TE 70,
TE 80
TE 50, TE 60, TE 70,
TE 80
Rozmery (d x š x v)
Dĺžky nástrojov
Použitie
Zariadenie
UPOZORNENIE
Triaxiálne hodnoty vibrácií
Informácia
o vibráciách
Vŕtanie bez
TE DRS‑Y
Vŕtanie
s TE DRS‑Y
TE 50‑AVR(2)
TE 60‑ATC/AVR(3)
TE 70‑ATC(2)
TE 80‑ATC/AVR(1)
11,4 m/s²
7,5 m/s²
22 m/s²
8,8 m/s²
10,8 m/s²
6,1 m/s²
15,5 m/s²
8,2 m/s²
sk
4 Bezpečnostné pokyny
POZOR! Prečítajte si všetky pokyny. Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia uvedené v návode na obsluhu
použitého elektrického náradia značky Hilti. Chyby pri
dodržiavaní pokynov môžu spôsobiť ťažké poranenia.
TIETO POKYNY SI STAROSTLIVO ODLOŽTE.
c)
4.1 Elektrická bezpečnosť
Zabráňte dotyku tela s uzemnenými predmetmi
ako sú rúry, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým
prúdom.
b) Keď vykonávate práce, pri ktorých sa môže nástroj dostať do styku so skrytými elektrickými
vedeniami alebo s vlastným sieťovým káblom náradia, držte náradie za izolované úchopové plo-
a)
chy. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím
môže spôsobiť, že budú pod napätím aj kovové časti
náradia a to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom
Pred začatím práce skontrolujte napr. pomocou
detektora kovu pracovný priestor, či sa tu nenachádzajú skryté elektrické vedenia, plynové či
vodovodné potrubia. Vonkajšie kovové diely náradia sa napr. pri náhodnom poškodení elektrického
vedenia môžu dostať pod napätie. Takáto situácia
predstavuje vážne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
4.2 Bezpečnosť osôb
a)
Pri práci buďte pozorní, dbajte na to, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Ak ste unavení alebo pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov, nepoužívajte žiadne elektrické náradie. Okamih nepozornosti pri používaní
elektrického náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
119
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128466 / 000 / 00
b) Používajte prostriedky osobnej ochrany a vždy
používajte
ochranné
okuliare.
Používanie
prostriedkov osobnej ochrany ako ochrannej masky,
bezpečnostnej pracovnej obuvi s protišmykovou
podrážkou, ochrannej prilby alebo chráničov sluchu
(podľa druhu využitia elektrického náradia) znižuje
riziko poranenia.
c) Pri používaní náradia/zariadenia/prístroja dbajte
na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri
odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu
nad elektrickým náradím.
4.3 Starostlivé zaobchádzanie a používanie
Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi.
Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na
iné než určené účely môže viesť k nebezpečným
situáciám.
b) Nepoužívané elektrické náradie odložte na
miesto chránené pred prístupom detí. Osobám,
ktoré nie sú oboznámené s náradím alebo
ktoré si neprečítali tieto pokyny, nedovoľte
náradie/zariadenie/prístroj používať. Elektrické
náradie
je
pre
neskúsených
používateľov
nebezpečné.
c) Skôr než budete náradie/zariadenie/prístroj nastavovať, meniť jeho príslušenstvo alebo než ho
odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky
a/alebo vyberte akumulátor. Toto bezpečnostné
opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.
d) Náradie vždy pevne držte oboma rukami za príslušné rukoväti. Rukoväti udržiavajte suché, čisté
a bez prítomnosti oleja a maziva.
e) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte
z
náradia/zariadenia/prístroja
nastavovacie
nástroje alebo kľúče. Nástroj alebo kľúč,
ponechaný v pohybujúcom sa elektrickom náradí,
môže spôsobiť úraz.
f) Elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezadrhávajú sa, či nie sú niektoré časti
zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, ktorý
by mohol ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. Poškodené časti nechajte pred používaním
náradia/zariadenia/prístroja opraviť. Mnohé úrazy
a)
sk
boli zapríčinené nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
4.4 Pracovisko
Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. Nedostatočne vetrané pracoviská môžu spôsobiť ujmy na zdraví
v dôsledku nahromadeného prachu v ovzduší.
4.5 Prach
Toto zariadenie zachytí podstatné množstvo vzniknutého
prachu, avšak nie všetok.
VAROVANIE: Niektoré druhy prachu, ktoré vznikajú pri obrábaní podkladov, obsahujú chemické
látky, ktoré sú známe ako rakovinotvorné a ktoré
môžu viesť k poškodeniu plodu, k neplodnosti,
k trvalému poškodeniu dýchacích ciest alebo
k iným zdravotným ťažkostiam. Niektoré z týchto
chemikálií sú olovo z olovnatých farieb, kryštalický
kremeň z kameninových tehál, betónu, muriva
alebo prírodného kameňa, alebo arzén a chróm
z chemicky upravovaného stavebného dreva. Riziko
nebezpečenstva je pre vás rôzne, podľa toho, ako
často tieto práce vykonávate. Aby sa zaťaženie
týmito chemickými látkami minimalizovalo, musí
používateľ a tretie osoby pracovať v dobre
vetraných priestoroch a používať schválené
ochranné vybavenie. Používajte respirátor, ktorý
je určený pre určité druhy prachu, dokáže
odfiltrovať mikroskopické častice a zabrániť
prenikaniu prachu k tvári a telu. Zabráňte
trvalému kontaktu s prachom. Noste ochranný
odev a pokožku, ktorá sa dostane s prachom do
styku, umyte mydlom a vodou. Vnikanie prachu
do úst, očí alebo trvalý styk prachov s pokožkou
môže podporovať vstrebávanie zdraviu škodlivých
chemikálií.
b) Pred začatím práce si ujasnite rizikovú kategóriu
prachu, ktorý pri práci vzniká. Používajte priemyselný vysávač s oficiálne schválenou triedou
ochrany, ktorá vyhovuje miestnym hygienickým
predpisom.
c) Ak sa náradie prevádzkuje bez odsávania prachu,
musíte pri prácach, pri ktorých sa tvorí prach, nosiť aspoň ľahkú ochranu dýchacích ciest. POZOR
Prach ohrozuje zdravie a môže vyvolávať ochorenia dýchacích ciest, kože a pokožky a alergické
reakcie.
a)
5 Pred použitím
5.1 Montáž odsávacieho modulu TE DRS‑Y 2
POZOR
Dbajte na to, aby bol prepínač funkcií v polohe zodpovedajúcej príslušnej práci.
120
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128466 / 000 / 00
UPOZORNENIE
Aby bolo zaistené optimálne odsávanie prachu, nesmie
byť pri sekacích nástrojoch voľná dĺžka nástroja, ktorý
vyčnieva z odsávacej hlavy, väčšia než 145 mm a menšia
než 30 mm.
UPOZORNENIE
Dávajte pozor na to, aby bola predĺžená časť prevodovky
/ pozícia bočnej rukoväti na vonkajšej ploche zbavená
oleja a tuku. Ak sa odsávací modul TE DRS‑Y namontuje s naolejovanými a/alebo namazanými časťami, môže
sa odsávací modul TE DRS‑Y a bočná rukoväť pri práci
pretáčať. V žiadnom prípade sa nesmie olej alebo mazivá nachádzať na odsávacej základni, pri upínacej páske
bočnej rukoväti. Len súčasti zbavené tuku zaručujú dostatočné trenie medzi bočnou rukoväťou a zariadením.
Oleje a tuky odstraňujte z vonkajších plôch predĺženej
časti prevodovky / z pozície bočnej rukoväti pomocou
handry.
POZOR
Smú sa používať len špicaté, ploché sekáče, pemrlice, príklepové vŕtacie korunky a príklepové vrtáky
znázornené na obrázku 4.
Dbajte na to, aby pri montáži nebol v elektrickom náradí
nasadený nástroj.
1. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
2. Povoľte namontovanú bočnú rukoväť náradia.
3. Bočnú rukoväť z náradia odstráňte.
4. Vyberte si správnu zostavu odsávacieho systému,
podľa obrázka 4, a namontujte dielce na odsávaciu
základňu.
5. Posuňte namontovaný systém s bočnou rukoväťou
cez upínanie nástrojov až do pozície predĺženej časti
prevodovky / pozície bočnej rukoväti. Pre TE 50,
TE 60, TE 70(2) a TE 80 použite adaptér.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Otočte odsávaciu základňu a bočnú rukoväť do želanej pozície.
Zaistite bočnú rukoväť proti pootočeniu otáčaním
rúčky.
Pred vložením nástroja namažte jeho zásuvný koniec
určeným mazivom značky Hilti. Nasaďte nástroj do
upínania. Pri vkladaní nástroja dodržiavajte návod
na obsluhu elektrického náradia.
Spojte vysávač s odsávacím modulom.
UPOZORNENIE Len pre vŕtanie s príklepom:
Dĺžku skladanej manžety nastavte tak, aby špička
vrtáka vyčnievala cca 15 mm.
Nasaďte hĺbkový doraz.
Hĺbkový doraz nastavte na požadovanú hĺbku vrtu.
Zaistite hĺbkový doraz hviezdicovou skrutkou.
5.2 Demontáž odsávacieho modulu 3
POZOR
Pri výmene nástroja používajte ochranné rukavice,
pretože nástroj sa pri práci rozhorúči.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
Odpojte vysávač od odsávacího modulu.
Odstráňte nástroj z upínania nástrojov.
Otáčaním rúčky povoľte bočnú rukoväť.
Kompletne stiahnite odsávací modul.
Namontujte bočnú rukoväť náradia.
6 Obsluha
POZOR
Dbajte na to, aby bol prepínač funkcií v polohe zodpovedajúcej príslušnej práci.
POZOR
Dodržiavajte návod na používanie použitého elektrického náradia Hilti. Modul používajte iba v spojení
s náradím uvedeným na obrázku 4, inak hrozí riziko
poranenia.
POZOR
Dbajte na to, aby sa modul príliš nazahrial. Pri teplote
nad 80 °C sa materiál začne taviť.
POZOR
Náradie nedržte počas prevádzky za odsávaciu hlavu
alebo odsávaciu trubicu.
POZOR
Odsávaciu základňu alebo odsávacie trubice/hlavy
odsávacieho modulu nepoužívajte na nosenie alebo
vedenie systému. Na tento účel používajte rukoväti,
ktoré sú na to určené.
6.1 Používanie
UPOZORNENIE
Na zabránenie vzniku elektrostatických efektov používajte antistatický vysávač.
UPOZORNENIE
S namontovaným odsávacím modulom musí byť vysávač
počas prevádzky zapnutý.
UPOZORNENIE
Vysávač pravidelne vyprázdňujte.
1.
2.
Pripojte vysávač a zapnite ho.
Zapnite elektrické náradie.
121
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128466 / 000 / 00
sk
7 Údržba a ošetrovanie
POZOR
Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky, resp. pri
akumulátorovom náradí vyberte akumulátor.
7.1 Ošetrovanie modulu
POZOR
Na čistenie súčastí zariadenia z vnútra nepoužívajte oleje,
tuky ani čistiace prostriedky.
Odstráňte pevne usadené nečistoty a skontrolujte, či je
odsávací otvor v odsávacej pätke voľný.
Modul v pravidelných intervaloch čistite studenou vodou.
Pravidelne odstraňujte z vnútorných strán adaptéra tuk
a zvyšky prachu.
7.2 Údržba
Pravidelne kontrolujte poškodenie všetkých vonkajších
častí modulu a bezchybnú funkciu všetkých ovládacích
prvkov. Modul nepoužívajte, keď sú jeho časti poškodené
alebo keď ovládacie prvky nefungujú bezchybne.
8 Poruchy a ich odstraňovanie
sk
Porucha
Možná príčina
Nadmerné vytváranie prachu.
Plný vysávač.
Vyprázdnite vysávač.
Odsávacia hlava / skladaná manžeta
je poškodená.
Upchatý odsávací kanál.
Vymeňte odsávaciu hlavu alebo skladanú manžetu.
Vyčistite odsávací kanál.
Voľná dĺžka nástroja je väčšia než
145 mm.
Nie je úplne namontovaná sacia hadica vysávača.
Zvyšky odvŕtaného jadra upchávajú
odsávacie otvory.
Odsávacia hlava / skladaná manžeta
sú opotrebované.
Vzdialenosť medzi príklepovou vŕtacou korunkou a odsávacou trubicou
je príliš veľká.
Odsávací modul nebol správne namontovaný.
Vyberte si kratší nástroj alebo dlhšiu
odsávaciu hlavu.
Odsávací modul odpadáva.
Základňa, predĺžená časť prevodovky
sú od oleja alebo tuku.
Bočná rukoväť nie je pevne dotiahnutá.
Bočná rukoväť je zlomená.
Zabudnutý adaptér.
Odsávací modul sa nedá demontovať.
Mobilný vysávač nepretržite
pípa.
Bočná rukoväť nie je namontovaná na základni.
Upínacia páska bočnej rukoväti nie je
dostatočne povolená.
Výstupky na skladaných manžetách
sú opotrebované.
Bočná rukoväť je oddeľovaná od základne veľkou silou.
Dĺžka odsávacej trubice sa
nedá nastaviť.
Odsávacia trubica: Skladaná
manžeta sa oddeľuje od závitu.
Prach a nečistoty v oblasti závitu odsávacej hlavy.
122
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128466 / 000 / 00
Skladaná manžeta pretočená cez doraz.
Odstránenie
Zasuňte úplne saciu hadicu vysávača
do základne.
Odstráňte odvŕtané jadro s úlomkami.
Vymeňte odsávaciu hlavu a/alebo
skladanú manžetu.
Používajte výlučne príklepové vŕtacie
korunky značky Hilti.
Namontujte odsávací modul podľa
návodu na obsluhu. Základňa sa musí
montovať v určenej pozícii.
Zo základne a z vonkajších plôch predĺženej časti prevodovky handrou odstráňte olej a tuk.
Bočnú rukoväť pevne dotiahnite.
Namontujte novú bočnú rukoväť.
Namontujte adaptér.
Uvoľňujte rukoväť ďalej, čím sa upínacia páska viac povolí.
Vymeňte skladanú manžetu.
Namontujte obidve súčasti navzájom
k sebe. Dodržte smer montáže bočnej
rukoväti.
Mierne potrite povrch závitu
tukom/olejom.
Naskrutkujte skladanú manžetu na
závit.
9 Likvidácia
Výrobky Hilti sú vyrobené prevažne z recyklovateľných materiálov. Predpokladom pre recykláciu materiálov je ich
riadne triedenie. V mnohých krajinách je spoločnosť Hilti už pripravená prevziať vaše staré výrobky na recykláciu.
Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u vášho špecializovaného predajcu.
Likvidácia prachu z vŕtania
Nazberaný prach z vŕtania sa musí zlikvidovať v súlade s existujúcimi zákonnými predpismi platnými v danej krajine.
10 Záruka výrobcu
Hilti ručí, že dodaný výrobok je bezchybný z hľadiska
použitého materiálu a technologického postupu výroby.
Táto záruka platí iba za predpokladu, že výrobok sa
správne používa a obsluhuje, ošetruje a čistí v súlade
s návodom na používanie Hilti a že je zaručená technická
jednotnosť, t. j. že s výrobkom sa používa iba originálny
spotrebný materiál, príslušenstvo a náhradné diely Hilti.
Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo bezplatnú
výmenu chybných dielov počas celej životnosti výrobku.
Na časti, ktoré podliehajú normálnemu opotrebovaniu, sa
záruka nevzťahuje.
Uplatňovanie ďalších nárokov je vylúčené, pokiaľ takéto vylúčenie nie je v rozpore s národnými pred-
pismi. Hilti nepreberá záruku za bezprostredne alebo
nepriamo zapríčinené poruchy alebo nimi spôsobené
škody, straty alebo náklady, súvisiace s používaním
alebo nemožnosťou používania výrobku na akýkoľvek
účel. Implicitné záruky predajnosti alebo vhodnosti
použitia na konkrétny účel sú vylúčené.
Výrobok alebo poškodené časti na opravu alebo výmenu
po zistení nedostatku neodkladne odošlite príslušnej obchodnej organizácii Hilti.
Predložená záruka zahŕňa všetky záväzky spoločnosti
Hilti, vyplývajúce zo záruky a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné vyhlásenia, písomné alebo ústne
dojednania, týkajúce sa záruky.
sk
123
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128466 / 000 / 00
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128466 / 000 / 00
2055779 / A2
2055779
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 4265 | 0113 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*2055779*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising