Hilti | TE DRS-Y | Operating Instruction | Hilti TE DRS-Y Navodila za uporabo

Hilti TE DRS-Y Navodila za uporabo
TE DRS-Y
Bedienungsanleitung
de
Mode d’emploi
fr
Operating instructions
Istruzioni d’uso
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγιες χρησεως
Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
en
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
el
hu
pl
ru
Návod k obsluze
cs
Upute za uporabu
hr
Návod na obsluhu
Navodila za uporabo
Ръководство за обслужване
Instrucţiuni de utilizare
Kulllanma Talimatı
Lietošanas pamācība
Instrukcija
Kasutusjuhend
IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
Пайдалану бойынша басшылық
sk
sl
bg
ro
tr
ar
lv
lt
et
uk
kk
ja
ko
zh
cn
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128467 / 000 / 00
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128467 / 000 / 00
ꛕ
ꛔ
ꛒ
ꛑ
ꛐ
ꛏ
ꛋ
ꛌ
ꛓ
ꛊ
ꛍꛎ
ꛉ
ꛈ
1
2
3
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128467 / 000 / 00
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128467 / 000 / 00
²[PP
²[¼
²[PP
¼²¼[¼
²[PP
¼²¼[¼
7(< ‘²²PP
‘¼²²¼
²FP
¼²¼
²FP
¼²¼
²FP
¼²¼
ꟸ
7(
7(
7(²
7(
7(
ꟸ
7(
7(
7(²
7(
7(
4
IZVIRNA NAVODILA
Moduli za prah TE DRS-Y
Pred začetkom uporabe obvezno preberite
navodila za uporabo.
Navodila za uporabo vedno hranite skupaj z
napravo.
Napravo predajte drugim osebam samo skupaj z navodili za uporabo.
Vsebina
1 Splošna opozorila
2 Opis
3 Tehnični podatki
4 Varnostna opozorila
5 Pred začetkom uporabe
6 Uporaba
7 Nega in vzdrževanje
8 Motnje pri delovanju
9 Recikliranje
10 Garancija proizvajalca orodja
Stran
131
132
132
133
134
135
136
136
137
137
1 Številke označujejo slike. Slike se nahajajo na notranjih
straneh zložljivih platnic. Slednje naj bodo pri prebiranju
navodil odprte.
V besedilu teh navodil za uporabo beseda »modul« vedno
označuje modul za prah TE DRS‑Y.
Elementi za upravljanje in sestavni deli modula
TE DRS‑Y 1
@ Adapter
; Sesalna osnova s stranskim ročajem
= Priključni del
% Manšeta 12-52
& Omejevalnik globine
( Zvezdast ročaj
) Matica
+ Dolga sesalna glava
§ Srednja sesalna glava
/ Kratka sesalna glava
: Manšeta, 68‑90/290 mm
Dodatna oprema:
· Cev za odsesavanje prahu
$ Manšeta, 68‑90/550 mm
£ Manšeta, 100‑150/550 mm
1 Splošna opozorila
1.1 Opozorila in njihov pomen
NEVARNOST
Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do
težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do težkih telesnih
poškodb ali smrti.
PREVIDNO
Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do lažjih telesnih
poškodb ali materialne škode.
1.2 Pojasnila slikovnih oznak in dodatna opozorila
Opozorilni znaki
sl
Opozorilo na
splošno
nevarnost
Znaki za obveznost
NASVET
Za navodila za uporabo in druge uporabne informacije.
Uporabljajte
lahko zaščito
za dihala
Uporabljajte
zaščitne
rokavice
Uporabljajte
zaščitne
čevlje
131
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128467 / 000 / 00
Simbol
Pred
začetkom
dela
preberite
navodila za
uporabo
Lokacija identifikacijskih mest na modulu
Tipska oznaka se nahaja na modulu. Pri komunikaciji z
našim zastopstvom ali servisom vedno navedite tipsko
oznako.
Tip:
Odpadni
material
oddajte v
recikliranje
Generacija: 01
Serijska št.:
2 Opis
2.1 Uporaba v skladu z namembnostjo
sl
Modul za prah TE DRS‑Y se uporablja kot pribor za
Hiltijeva kombinirana kladiva TE 50, TE 60, TE 70 in
TE 80.
Modul lahko hitro in enostavno pritrdite na orodje, tj. na
uporabljeno kombinirano kladivo.
Da bi se izognili poškodbam, modul uporabljajte le skupaj
s kombiniranimi kladivi Hilti, navedenimi na sliki 4.
Modul je namenjen profesionalnim uporabnikom. Modul
lahko uporablja, servisira in vzdržuje samo pooblaščeno
in usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki lahko nastopijo pri delu.
Modul in orodje sta lahko nevarna, če ju nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če ju ne uporabljate v skladu
z namembnostjo.
Modul za prah uporabljajte samo s sesalniki za prah, ki
jih priporoča Hilti.
Sesanje vode ni dovoljeno.
Modula ni dovoljeno uporabljati za sesanje eksplozivnih
snovi, žarečih ali gorečih oz. gorljivih in agresivnih prahov
(na primer magnezij-aluminijevega prahu) in tekočin (na
primer bencina, topil, kislin, hladiv, maziv).
Uporabljajte sesalnik za prah z antistatično sesalno cevjo,
da preprečite elektrostatične pojave.
Delovno okolje je lahko: gradbišče, delavnica, objekt
prenove, objekt rekonstrukcije in novogradnja.
Obdelovanje zdravju škodljivih materialov (npr. azbesta)
ni dovoljeno.
Izvajanje posegov ali sprememb na modulu ni dovoljeno.
2.2 V obseg dobave sodijo:
1
Sesalna osnova s stranskim ročajem
1
Manšeta, 68‑90/290 mm
1
Srednja sesalna glava
1
1
Kratka sesalna glava
Dolga sesalna glava
1
Kovček Hilti
1
Adapter
1
Manšeta 12-52
1
1
1
1
1
Navodila za uporabo
Priključni del
Omejevalnik globine
Zvezdast ročaj
Matica
2.3 Dodatna oprema:
1
Cev za odsesavanje prahu
1
Manšeta, 100‑150/550 mm
1
Manšeta, 68‑90/550 mm
3 Tehnični podatki
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!
Modul
Manšeta,
68‑90/290 mm
Teža
Dimenzije (D x Š x
V)
Tip nastavka
132
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128467 / 000 / 00
Manšeta,
68‑90/550 mm
Manšeta,
100‑150/550 mm
660 g
880 g
920 g
1.000 g
310 mm x
96 mm x 290 mm
(12" x 3⁷⁄₈" x 11¹⁄₂")
TE‑Y‑BK
575 mm x 96 mm x
290 mm (22⁵⁄₈" x
3⁷⁄₈" x 11¹⁄₂")
TE‑Y‑BK
575 mm x 100 mm x
290 mm (22⁵⁄₈" x
4" x 11¹⁄₂")
TE‑Y‑BK
400 mm x ∅ 96 mm
(15³⁄₄" x ∅ 3⁷⁄₈")
Manšeta 12-52
Udarni sveder TE‑Y
Modul
Premer nastavka
Dolžine nastavkov
Uporaba
Orodje
Manšeta,
68‑90/290 mm
Manšeta,
68‑90/550 mm
Manšeta,
100‑150/550 mm
68…90 mm
(2⁵⁄₈"‑3⁹⁄₁₆")
290 mm (11½")
68…90 mm
(2⁵⁄₈"‑3⁹⁄₁₆")
550 mm (21⁵⁄₈")
100…150 mm
(4"‑6")
550 mm (21⁵⁄₈")
Vrtanje z votlimi vrtalnimi kronami
TE 60, TE 70, TE 80
Vrtanje z votlimi vrtalnimi kronami
TE 60, TE 70, TE 80
Vrtanje z votlimi vrtalnimi kronami
TE 60, TE 70, TE 80
Manšeta 12-52
12…52 mm (½"-2")
520…570 mm
(20"...22½")
Udarno vrtanje
TE 50, TE 60, TE 70,
TE 80
Modul
Kratka sesalna glava
Srednja sesalna glava
Dolga sesalna glava
Teža
660 g
710 g
760 g
Dimenzije (D x Š x V)
Dolžine nastavkov
65 mm x ∅ 96 mm (2¹⁄₂" x
3⁷⁄₈")
Koničasto in ploščato
dleto, tolkalo
250…400 mm (9⁷⁄₈"‑15¾")
Uporaba
Dletenje
130 mm x ∅ 96 mm
(5¹⁄₂" x 3⁷⁄₈")
Koničasto in ploščato
dleto, tolkalo
300…400 mm
(11¾"‑15¾")
Dletenje
205 mm x ∅ 96 mm
(8¹⁄₂" x 3⁷⁄₈")
Koničasto in ploščato
dleto, tolkalo
400…500 mm
(15¾"‑19½")
Dletenje
Orodje
TE 50, TE 60, TE 70,
TE 80
TE 50, TE 60, TE 70,
TE 80
TE 50, TE 60, TE 70,
TE 80
Tip nastavka
NASVET
Triaksialna vrednost vibracij
Podatki o vibracijah
Vrtanje brez
TE DRS‑Y
Vrtanje z
TE DRS‑Y
TE 50‑AVR(2)
TE 60‑ATC/AVR(3)
TE 70‑ATC(2)
TE 80‑ATC/AVR(1)
11,4 m/s²
7,5 m/s²
22 m/s²
8,8 m/s²
10,8 m/s²
6,1 m/s²
15,5 m/s²
8,2 m/s²
4 Varnostna opozorila
POZOR! Prosimo, da preberete navodila od začetka
do konca. Upoštevajte varnostna navodila v navodilih za
uporabo Hiltijevega električnega orodja. Neupoštevanje
navodil lahko privede do resnih poškodb. PROSIMO, DA
TA NAVODILA SKRBNO SHRANITE.
c)
4.1 Električna varnost
napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske
dele orodja in povzroči električni udar.
Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in
vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin. Zunanji
kovinski deli na orodju lahko prevajajo tok, če npr.
nehote poškodujete električni vod pod napetostjo.
To predstavlja resno nevarnost električnega udara.
4.2 Varnost oseb
Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali če ste
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. En sam
trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja
ima lahko za posledico resne telesne poškodbe.
b) Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne
opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih
zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvi-
a)
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in
hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja
povečano tveganje električnega udara.
b) Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika
delovnega orodja s skritimi električnimi vodi ali
električnim kablom orodja, orodje držite za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod
a)
133
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128467 / 000 / 00
sl
c)
sno od vrste in načina uporabe električnega orodja,
zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se
med delom približale električnemu orodju. Druge
osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste
nadzor nad orodjem.
4.3 Skrbno ravnanje in njihova uporaba
Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Zaradi uporabe električnega orodja
v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
b) Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte
izven dosega otrok. Osebam, ki orodja ne poznajo
ali niso prebrale teh navodil, ne dovolite uporabljati orodja. Električna orodja so nevarna, če jih
uporabljajo neizkušene osebe.
c) Pred nastavljanjem orodja, menjavo delov pribora
in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali
odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta
previdnostni ukrep onemogoča nepredvideni zagon
električnega orodja.
d) Stroj vedno držite z obema rokama za predvidene
ročaje. Ročaji morajo biti suhi in čisti ter ne smejo
biti onesnaženi z oljem ali mastjo.
e) Pred vklopom z električnega orodja odstranite
nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ,
ki se nahajata na vrtečem se delu orodja, lahko
povzročita nezgodo.
f) Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali
premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne
zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen
ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je
treba poškodovani del orodja popraviti. Vzrok za
številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna
orodja.
a)
sl
4.4 Delovno mesto
Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta.
Slabo prezračevana delovna mesta lahko zaradi preveč
prahu škodujejo zdravju.
4.5 Prah
To orodje zbira precejšen del prahu, ki nastaja pri delu,
vendar ne vsega.
OPOZORILO: Nekatere vrste prahu, ki nastajajo
pri obdelavi površin, vsebujejo kemikalije, ki lahko
povzročijo raka, porodne poškodbe, neplodnost,
trajne poškodbe dihalnih poti ali druge poškodbe.
Nekatere od teh kemikalij so svinec iz barve, ki vsebuje svinec, kremenov kristal iz opek, betona, zidu
ali naravnega kamna, ali celo arzen in krom iz kemično obdelanega gradbenega lesa. Nevarnost tveganja je odvisna od pogostnosti izvajanja teh del.
Da bi se zmanjšala obremenitev s temi kemikalijami, morajo uporabniki in tretje osebe delati v
dobro prezračenem prostoru in uporabljati dovoljeno varnostno opremo. Uporabljajte masko
za zaščito dihal, ki je primerna za določene vrste prahu in lahko izloči mikroskopske delce ter
prepreči dostop prahu do obraza in telesa. Izogibajte se trajnemu stiku s prahom. Nosite zaščitno
obleko in kožo, ki je prišla v stik s prahom, umijte
z milom in vodo. Z absorbcijo prahu prek ust, nosa,
oči ali zaradi trajnega stika prahu s kožo lahko v telo
preidejo zdravju škodljive kemikalije.
b) Pred pričetkom dela ugotovite razred nevarnosti
nastajajočega prahu. Pri delu uporabljajte le industrijske sesalce z uradno potrjenim zaščitnim
razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti
pred prahom.
c) Če uporabljate orodje brez sistema za odsesavanje prahu, je treba pri delih, kjer nastaja prah,
uporabljati vsaj lahko zaščito za dihala. PREVIDNO: Prah je zdravju škodljiv in lahko povzroči
obolenja dihalnih poti, kožne bolezni in alergične
reakcije.
a)
5 Pred začetkom uporabe
PREVIDNO
Bodite pozorni, da je stikalo za izbiro funkcije med
delom v ustreznem položaju.
5.1 Montaža modula za prah TE DRS‑Y 2
NASVET
Za optimalno odsesavanje prahu pri dletih prosta dolžina
nastavka (delovnega orodja), ki sega iz sesalne glave, ne
sme biti večja od 145 mm ali krajša od 30 mm.
134
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128467 / 000 / 00
NASVET
Pazite, da zunanja površina vratu gonila/stranskih ročajev
ni onesnažena z oljem ali mastjo. Če modul za prah
TE DRS‑Y montirate z naoljenimi in/ali mastnimi deli, se
lahko modul za prah TE DRS‑Y in stranski ročaj pri delu
vrtita. Sesalna osnova pri zateznem traku stranskega
ročaja prav tako ne sme biti naoljena ali mastna. Samo
nemastni deli zagotavljajo zadosten stik med stranskim
ročajem in orodjem. S krpo za čiščenje odstranite olje in
mast z zunanjih površin vratu gonila/stranskih ročajev.
PREVIDNO
Uporabljate lahko le koničasta in ploščata dleta, tolkala, udarne vrtalne krone in udarne svedre, ki so
prikazani na sliki 4.
Pazite, da pri montaži v električno orodje ni vstavljen
nastavek.
1. Izvlecite vtič iz vtičnice.
2. Demontirajte nameščeni stranski ročaj z orodja.
3. Snemite stranski ročaj z orodja.
4. Izberite pravilno kombinacijo sesalnega sistema v
skladu s sliko 4 in montirajte dele na sesalno osnovo.
5. Potisnite montiran sistem s stranskim ročajem prek
vpenjalne glave do vratu gonila/stranskega ročaja.
Za TE 50, TE 60, TE 70(2) in TE 80 uporabljajte
adapter.
6. Zavrtite sesalno osnovo in stranski ročaj nastavite v
želeni položaj.
7. Stranski ročaj z vrtenjem pritrdite, tako da se med
delom ne bo obračal.
8. Pred vstavitvijo nastavkov namažite natični del s priporočeno Hiltijevo mastjo. Vstavite nastavek v vpenjalno glavo. Pri vstavljanju nastavkov upoštevajte
navodila za uporabo električnega orodja.
9.
10.
11.
12.
13.
Modul za prah priključite na sesalnik za prah.
NASVET Samo za udarno vrtanje:
Dolžino manšete nastavite tako, da bo vrtalna konica
štrlela navzven pribl. 15 mm.
Vstavite distančnik.
Nastavite distančnik na želeno globino vrtanja.
Distančnik zavarujte z zvezdastim ročajem pred premikanjem.
5.2 Demontaža modula za prah 3
PREVIDNO
Pri menjavi nastavkov uporabljajte zaščitne rokavice,
saj se le-ti pri uporabi segrejejo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vtič izvlecite iz vtičnice.
Sesalnik za prah odklopite z modula za prah.
Odstranite nastavek iz vpenjalne glave.
Z vrtenjem ročaja odvijte stranski ročaj.
Popolnoma izvlecite modul za prah.
Montirajte stranski ročaj orodja.
6 Uporaba
PREVIDNO
Bodite pozorni, da je stikalo za izbiro funkcije med
delom v ustreznem položaju.
PREVIDNO
Upoštevajte navodila za uporabo Hiltijevega električnega orodja. Modul uporabljajte le skupaj z orodji,
navedenimi na sliki 4, sicer obstaja nevarnost poškodb.
PREVIDNO
Pazite na to, da se modul preveč ne segreje. Pri
temperaturah nad 80 °C se material stopi.
PREVIDNO
Med uporabo orodja ne držite za sesalno glavo ali
sesalno cev.
PREVIDNO
Sesalne osnove ali cevi za sesanje/sesalne glave modula za prah ne uporabljajte za prenašanje ali premikanje sistema. V ta namen uporabljajte le za to
predvidene ročaje.
6.1 Delo
NASVET
Da se izognete elektrostatičnim učinkom, uporabljajte
antistatični sesalnik za prah.
NASVET
Modul za prah mora biti med uporabo sesalnika za prah
vklopljen.
NASVET
Sesalnik za prah redno praznite.
1.
2.
Sesalnik za prah zaprite in ga vklopite.
Vklopite električno orodje.
135
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128467 / 000 / 00
sl
7 Nega in vzdrževanje
PREVIDNO
Povlecite vtič iz vtičnice oz. pri akumulatorskih orodjih
odstranite akumulatorsko baterijo.
7.1 Nega modula
PREVIDNO
Za čiščenje notranje strani komponent orodja ne uporabljajte olj, masti ali čistilnih sredstev.
Sprijeto umazanijo odstranite in preverite, ali sta odsesovalna odprtina in sesalna osnova prehodni.
Modul redno čistite s hladno vodo.
Z notranje strani adapterja redno odstranjujte mast in
ostanke prahu.
7.2 Vzdrževanje
Redno preverjajte, ali so zunanji deli modula poškodovani in ali vsi elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
Modula ne uporabljajte, če so deli poškodovani ali če
elementi za upravljanje ne delujejo brezhibno.
8 Motnje pri delovanju
Napaka
Možni vzrok
Odprava napake
Prevelika obremenitev s prahom
Sesalec je poln.
Izpraznite sesalec.
Modul za prah se snema.
Sesalna glava/manšeta je v okvari.
Zamenjajte sesalno glavo ali manšeto.
Odsesovalni kanal je zamašen.
Očistite odsesovalni kanal.
Prosta dolžina nastavka (delovnega
orodja) je večja od 145 mm.
Sesalna cev na sesalniku za prah ni
nameščena v celoti.
Ostanki z vrtalnega jedra lahko zamašijo odsesovalne odprtine.
Sesalna glava/manšeta je obrabljena.
Izberite krajši nastavek ali daljšo sesalno glavo.
Vstavite sesalno cev sesalnika za
prah v osnovni del.
Snemite vrtalno jedro z drobirjem.
Razdalja med udarno vrtalno krono in
sesalno cevjo je prevelika.
Modul za prah ni pravilno nameščen.
Osnovni del in vrat orodja sta oljnata
ali mastna.
sl
Stranski ročaj ni zategnjen.
Zamenjajte sesalno glavo in/ali manšeto.
Uporabite samo Hiltijeve udarne vrtalne krone.
Modul za prah namestite v skladu z
navodili za uporabo. Osnovni del je
treba namestiti v predvideni položaj.
S krpo za čiščenje odstranite olje in
mast z osnovnega dela in zunanjih
površin vratu orodja.
Zategnite stranski ročaj.
Stranski ročaj je zlomljen.
Namestite nov stranski ročaj.
Pozabili ste namestiti adapter.
Namestite adapter.
Modula za prah ni mogoče odstraniti.
Prenosni sesalec stalno piska.
Zatezni trak stranskega ročaja ni dovolj popuščen.
Nastavek na manšetah je obrabljen.
Odvijte ročaj, da je zatezni trak bolj
popuščen.
Zamenjajte manšeto.
Stranski ročaj ni pravilno nameščen na osnovni del.
Za ločitev stranskega ročaja z osnovnega dela je treba uporabiti več moči.
Dolžine cevi za odsesavanje
prahu ni mogoče nastaviti.
Cev za odsesavanje prahu:
manšeta se loči od navoja.
Navoj sesalne glave je prašen ali
umazan.
Manšeta se vrti nad distančnikom.
Oba dela namestite skupaj. Upoštevajte smer montaže stranskega ročaja.
Nekoliko namažite/naoljite površino
navoja.
Manšeto privijte na navoj.
136
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128467 / 000 / 00
9 Recikliranje
Naprave Hilti so pretežno narejene iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Predpogoj za recikliranje je strokovno
razvrščanje materialov. Hilti v mnogih državah že omogoča prevzem odsluženega orodja v reciklažo. Posvetujte se s
servisno službo Hilti ali s svojim prodajnim svetovalcem.
Odstranjevanje prahu, ki nastane pri vrtanju
Ves prah, ki nastane pri vrtanju, je treba odstraniti po veljavnih državnih zakonskih predpisih.
10 Garancija proizvajalca orodja
Hilti garantira, da je dobavljena naprava brez napak v
materialu ali izdelavi. Ta garancija velja pod pogojem, da
se z napravo ravna in se jo uporablja, neguje in čisti na
pravilen način v skladu z navodili za uporabo Hilti; ter
da je zagotovljena tehnična enotnost, kar pomeni, da
se z napravo uporabljajo samo originalni Hiltijev potrošni
material, pribor in nadomestni deli.
Ostali zahtevki so izključeni, kolikor to ni v nasprotju z
veljavnimi nacionalnimi predpisi. Hilti ne jamči za neposredno ali posredno škodo zaradi napak, za izgube
ali stroške, povezane z uporabo ali nezmožnostjo
uporabe naprave za kakršenkoli namen. Molče dana
zagotovila glede uporabe ali primernosti za določen
namen so izrecno izključena.
Ta garancija obsega brezplačno popravilo ali brezplačno
zamenjavo pokvarjenih delov med celotno življenjsko
dobo naprave. Ta garancija ne obsega delov, ki se normalno obrabljajo.
Napravo oziroma prizadete dele je treba takoj po ugotovitvi napake poslati pristojni prodajni organizaciji Hilti v
popravilo oziroma zamenjavo.
Ta garancija vključuje vse garancijske obveznosti s strani
Hiltija in zamenjuje vsa prejšnja ali istočasna pojasnila
oziroma pisne ali ustne dogovore v zvezi z garancijo.
sl
137
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128467 / 000 / 00
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128467 / 000 / 00
2055779 / A2
2055779
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 4265 | 0113 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*2055779*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising