Hilti | SFL 144-A | Operating Instruction | Hilti SFL 144-A Kasutusjuhend

Hilti SFL 144-A Kasutusjuhend
SFL 144-A
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Istruzioni d’uso
it
Manual de instrucciones
es
Manual de instruções
pt
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
sv
Bruksanvisning
no
Käyttöohje
fi
Οδηγιες χρησεως
el
Használati utasítás
hu
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
ar
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
Інструкція з експлуатації
uk
ja
ko
zh
cn
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135047 / 000 / 01
1
2
3
6
1
4
5
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135047 / 000 / 01
2
3
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135047 / 000 / 01
4
5
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135047 / 000 / 01
ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND
Akulamp SFL 144‑A
Enne seadme esmakordset kasutamist lugege
tingimata läbi käesolev kasutusjuhend.
Kasutusjuhend peab olema alati seadme juures.
Juhend peab jääma seadme juurde ka siis, kui
annate seadme edasi teistele isikutele.
Sisukord
1 Üldised juhised
2 Kirjeldus
3 Lisatarvikud
4 Tehnilised andmed
5 Ohutusnõuded
6 Kasutuselevõtt
7 Töötamine
8 Hooldus ja korrashoid
9 Veaotsing
10 Utiliseerimine
11 Tootja garantii seadmetele
12 EÜ-vastavusdeklaratsioon (originaal)
Lk
172
173
173
174
174
175
175
176
176
177
177
178
1 Numbrid viitavad vastavatele joonistele. Joonised
leiate kasutusjuhendi lahtivolditavalt ümbriselt. Kasutusjuhendi lugemise ajal hoidke ümbris avatuna.
Käesoleva kasutusjuhendi tekstis tähistab sõna »seade«
alati akuga akulampi SFL 144‑A.
Seadme osad, juhtelemendid ja näidikud 1
@ Toitelüliti
; Reflektor
= Lambi pea
% Käepide
& Aku
( Xenon-hõõgpirn
1 Üldised juhised
1.1 Märksõnad ja nende tähendus
OHT
Viidatakse vahetult ähvardavatele ohtudele, millega kaasnevad rasked kehalised vigastused või inimeste hukkumine.
HOIATUS
Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega
võivad kaasneda rasked kehalised vigastused või
inimeste hukkumine.
ETTEVAATUST
Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega
võivad kaasneda kergemad kehalised vigastused või
varaline kahju.
et
JUHIS
Soovitusi seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave.
172
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135047 / 000 / 01
1.2 Piltsümbolite selgitus ja täiendavad juhised
Hoiatavad märgid
Üldine
hoiatus
Ettevaatust:
elekter
Kohustavad märgid
Kandke
kaitseprille
Ettevaatust:
kuum pind
Ettevaatust:
söövitavad
ained
Sümbolid
Enne
kasutamist
lugege läbi
kasutusjuhend
Identifitseerimisandmete koht seadmel
Seadme tüübitähis ja seerianumber on toodud seadme
andmesildil. Märkige need andmed oma kasutusjuhendisse ning tehke teatavaks alati, kui pöördute Hilti müügiesindusse või hooldekeskusesse.
volt
Jäätmed
suunata ümbertöötlusse
Tüüp:
Generatsioon: 01
Seerianumber:
2 Kirjeldus
2.1 Nõuetekohane kasutamine
Seade on ette nähtud ehitusplatside ja -objektide valgustamiseks.
Seade on valmistatud kvaliteetsest löögikindlast plastist. Tarnekomplekt ei sisalda akut ja akulaadijat.
Kasutage üksnes ettenähtud hõõgpirne.
Ärge lubage lampi kasutada väikelastel.
Arvestage ümbritseva keskkonna mõjudega. Põlengu- või plahvatusohu korral on seadme kasutamine keelatud.
Seadet tohib kasutada üksnes kuivas keskkonnas.
Pidage kinni kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhistest.
Vigastuste vältimiseks kasutage ainult Hilti originaaltarvikuid.
Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.
2.2 Li-ioon-aku laetuse aste
LED-pidev tuli
LED-tuli 1,2,3,4
LED-tuli 1,2,3
LED-vilkuv tuli
Laetuse aste C
-
C ≧ 75 %
-
50 % ≦ C < 75 %
LED-tuli 1,2
-
LED-tuli 1
-
-
-
LED-tuli 1
C < 10 %
LED-tuli 1
Aku on üle kuumenenud
25 % ≦ C < 50 %
10 % ≦ C < 25 %
3 Lisatarvikud
Tähistus
Tähis
Akulaadija Li-ioon-akudele
C 4/36 või C 4/36‑ACS või C 4/36‑ACS TPS
Aku
B 144/2.6 Li‑ioon
Hõõglamp
Xenon 14,4V/ 0,8A
Reflektor
mudelile SFL 144-A
et
173
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135047 / 000 / 01
4 Tehnilised andmed
Tootja jätab endale õiguse tehniliste andmete muutmiseks!
Lamp
Pinge
Hõõgpirn
SFL 144‑A
14,4 V
Xenon 14,4V/ 0,8A
Aku
B 144/2.6 Li‑ioon
Nimipinge
14,4 V
Mahtuvus
2,6 Ah
Energiamaht
37,44 Wh
Kaal
0,55 kg
Temperatuurikontroll
jah
Akuelementide tüüp
liitium-ioon
Elementide plokk
4 tükki
5 Ohutusnõuded
JUHIS
Lisaks üksikutes peatükkides toodud ohutusnõuetele tuleb alati kinni pidada järgmistest juhistest.
5.1 Nõuetekohane käsitsemine ja kasutamine
a)
Süttimisohtlik materjal võib kuuma klaasi kinnikatmisel süttida. Ärge katke lampi kinni, ärge jätke
sisselülitatud lampi järelevalveta ja ärge puudutage kuuma klaasi.
b) Kasutage üksnes tootja soovitatud hõõgpirne.
c) Ärge suunake lampi iseenda ega teiste inimeste
poole. Võite iseennast või teisi pimestada.
5.2 Akuseadmete hoolikas käsitsemine ja
kasutamine
Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on
välja lülitatud. Aku paigaldamine sisselülitatud seadmesse võib põhjustada õnnetusi.
b) Kaitske akusid kõrgete temperatuuride ja tule
eest. Esineb plahvatusoht.
a)
et
174
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135047 / 000 / 01
Akusid ei tohi lahti võtta, muljuda, kuumutada üle
80°C ega põletada. Vastasel korral tekib põlengu-,
plahvatus- ja söövitusoht.
d) Vältige niiskuse sissetungimist.Sissetunginud niiskus võib põhjustada lühist ja tulekahju.
e) Ärge kasutage akusid, mis ei ole antud seadme
jaoks ette nähtud. Teiste akude kasutamisel
ja akude kasutamisel teisteks otstarveteks tekib
põlengu- ja plahvatusoht.
f) Pidage kinni Li-ioon-akude transpordi, säilitamise
ja kasutamise suhtes kehtivatest erijuhistest.
g) Vältige aku lühistamist. Enne aku paigaldamist
seadmesse veenduge, et aku ja seadme kontaktid
on vabad võõrkehadest. Lühise tekitamisel aku
kontaktide vahel tekib tulekahju, plahvatuse ja
söövituse oht.
h) Kahjustatud akusid (nt pragudega, murdunud
osadega,
kõverdunud,
sisselükatud
või
väljatõmmatud kontaktidega akusid) ei tohi ei
laadida ega edasi kasutada.
i) Kui aku on puudutamiseks liiga kuum, võib aku olla
defektne. Asetage seade tulekindlasse kohta ja
süttivatest materjalidest piisavalt kaugele, nii et
seade oleks veel Teie vaateväljas, ja laske seadmel jahtuda. Kui aku on jahtunud, pöörduge Hilti
hooldekeskusesse.
c)
6 Kasutuselevõtt
6.2.1 Aku esmane laadimine
Laadige aku enne seadme esmakordset töölerakendamist täielikult täis.
6.1 Aku nõuetekohane käsitsemine
JUHIS
Madalatel temperatuuridel aku mahtuvus väheneb. Töötage üksnes täielikult laetud akuga. See võimaldab aku
jõudlust täielikult ära kasutada. Vahetage aku õigeaegselt
teise aku vastu. Laadige aku kohe uuesti täis, et saaksite
seda vajaduse korral taas kasutada.
Hoidke akut võimalikult jahedas ja kuivas kohas. Ärge
jätke akut kunagi otsese päikese kätte, küttekehade või
aknalaudade peale. Kasutusressursi ammendanud akud
tuleb keskkonnasäästlikult ja ohutult hävitada.
6.2 Aku laadimine
6.2.2 Kasutatud aku laadimine
Enne aku asetamist vastavasse akulaadijasse veenduge,
et aku välispinnad on puhtad ja kuivad.
Laadimisjuhised on toodud vastava akulaadija kasutusjuhendis.
Li‑ioon-akud on töövalmis igal ajal, ka pooleldi laetuna.
Laadimise kulgu näitavad LED-tuled (vt akulaadija kasutusjuhendit).
6.3 Aku paigaldamine 2 3
ETTEVAATUST
Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on välja
lülitatud. Kasutage üksnes seadme jaoks ette nähtud
Hilti akusid.
ETTEVAATUST
Enne aku paigaldamist seadmesse veenduge, et aku
ja seadme kontaktid on vabad võõrkehadest.
OHT
Kasutage üksnes ettenähtud Hilti akusid ja Hilti akulaadijaid, mis on loetletud punktis "Tarvikud".
1.
2.
Lükake aku tagant seadmesse, kuni see topeltklõpsuga kuuldavalt kohale fikseerub.
ETTEVAATUST Allakukkuv aku võib Teid või teisi
inimesi vigastada.
Kontrollige, et aku on seadmesse kindlalt kinnitatud.
6.4 Aku eemaldamine 2 3
1.
2.
Vajutage mõlemale vabastusklahvile.
Tõmmake aku suunaga alla seadme küljest ära.
7 Töötamine
ETTEVAATUST
Seadme esiosa võib muutuda väga kuumaks. Põletusoht.
JUHIS
Lamp on varustatud automaatse väljalülitusega, mis lülitab lambi liiga kõrge temperatuuri puhul välja. Reflektori kinnikatmisest tingitud ülekuumenemise korral lülitub
lamp automaatselt välja.
JUHIS
Kui aku on tühi, lülitub lamp automaatselt välja. Enne töö
algust kontrollige aku laetuse astet.
7.1 Sisse-/väljalülitamine
Sisselülitamiseks lükake lüliti (sisse/välja) asendisse "1".
Väljalülitamiseks lükake lüliti (sisse/välja) asendisse "0".
7.2 Lambi pea keeramine 4 5
ETTEVAATUST
Ärge suunake lampi iseenda ega teiste inimeste
poole. Võite iseennast või teisi pimestada.
Lambi pead võite 90° keerata. Pidage meeles, et lambi
pead saab keerata ainult ühte suunda, st frontaalasendist
vastupäeva.
175
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135047 / 000 / 01
et
8 Hooldus ja korrashoid
ETTEVAATUST
Enne puhastustööde alustamist eemaldage aku, et
vältida seadme soovimatut käivitumist!
8.1 Seadme hooldus
Seadme väliskorpus on valmistatud löögikindlast plastist.
Seadme ventilatsiooniavad peavad olema alati vabad.
Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga. Ärge laske võõrkehadel sattuda seadme sisemusse.
Puhastage seadme välispinda regulaarselt veidi niiske lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks pihusteid, aurupesu
ega voolavat vett! See võib avaldada mõju seadme
elektrilisele ohutusele. Hoidke seadme käepidemed alati
puhtad õlist ja määrdeainetest. Ärge kasutage silikooni
sisaldavaid hooldusvahendeid.
- Laadimist võib igal ajal uuesti alustada, ilma et see
avaldaks mõju aku tööeale. Mäluefekti, nagu NiCd- või
NiMH-akude puhul, ei esine.
- Akusid tuleks hoida täis laetuna võimalikult jahedas ja
kuivas kohas. Akude hoidmine kõrgetel temperatuuridel (aknalaudadel) on ebasoodne, lühendab aku tööiga
ja suurendab akuelementide iseeneslikku tühjenemist.
- Kui akut ei saa enam täiesti täis laadida, on aku mahtuvus ülekoormuse või vananemise tõttu vähenud. Akuga
saab veel töötada, kuid see tuleks peatselt uue vastu
välja vahetada.
8.3 Hõõgpirni vahetus 1
1.
2.
8.2 Li‑ioon-akude hooldus
Vältige vedelike sissetungimist akusse.
Laadige aku enne seadme esmakordset töölerakendamist täielikult täis.
Aku tööea pikendamiseks lõpetage aku kasutamine kohe,
kui seadme jõudlus märkimisväärselt väheneb.
JUHIS
Seadme edasise kasutamise korral katkeb tühjenemine
automaatselt ja aku LED-tuli 1 vilgub, enne kui akuelemendid kahjustuvad.
Laadige akusid Li-ioon-akude jaoks ette nähtud Hilti akulaadijatega.
JUHIS
- Akude värskenduslaadimine nagu NiCd- või NiMHakude puhul ei ole vajalik.
- Laadimisprotsessi katkestamine ei mõjuta aku tööiga.
3.
Kruvige reflektor maha.
ETTEVAATUST Hõõgpirnil laske enne väljavahetamist jahtuda. Vastasel korral võite ennast põletada.
Eemaldage defektne hõõgpirn.
ETTEVAATUST Kasutage üksnes tootja soovitatud hõõgpirne.
Paigaldage hõõgpirn reflektori taga asuvast kinnitusest.
8.4 Korrashoid
HOIATUS
Elektridetaile tohivad parandada ainult elektriala asjatundjad.
Kontrollige regulaarselt, kas seadme välised osad on terved ja kas kõik seadme osad töötavad laitmatult. Kui
seadme osad on kahjustatud või kui seadme juhtelemendid ei tööta veatult, siis ärge seadet tööle rakendage.
Laske seade parandada Hilti hooldekeskuses.
8.5 Seadme kontrollimine pärast hooldus- ja
korrashoiutöid
Pärast puhastus- ja hooldustöid tuleb kontrollida, kas
kõik kaitseseadised on õigesti paigaldatud ja töökorras.
9 Veaotsing
et
Viga
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
Aku tühjeneb tavalisest kiiremini.
Aku ei fikseeru kuuldava topeltklõpsuga kohale.
Aku seisund ei ole optimaalne.
Laske Hilti hooldekeskuses uuesti
kontrollida või vahetage aku välja.
Puhastage fiksaatorkeeled ja laske
akul kohale fikseeruda. Kui viga ei
õnnestu kõrvaldada, pöörduge Hilti
teeninduskeskusse.
176
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135047 / 000 / 01
Aku fiksaatorkeeled on määrdunud.
10 Utiliseerimine
ETTEVAATUST
Seadme nõuetevastane utiliseerimine võib kaasa tuua järgmist: Plastdetailide põletamisel tekivad toksilised gaasid,
mis võivad põhjustada tervisehäireid. Vigastamise või kuumutamise tagajärjel võib aku hakata lekkima, akuvedelik
võib põhjustada mürgitusi, põletusi, söövitust ja keskkonnakahjustusi. Hooletu käitlemine võimaldab kõrvalistel
isikutel kasutada seadet mittesihipäraselt. Sellega võivad nad tõsiselt vigastada ennast ja teisi inimesi ning reostada
keskkonda.
ETTEVAATUST
Defektsed akud utiliseerige kohe. Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas. Ärge võtke akusid lahti ja ärge põletage
neid.
ETTEVAATUST
Kasutusressursi ammendanud akud utiliseerige vastavalt kohalikele nõuetele või toimetage Hilti müügiesinduse poolt
näidatud aadressil.
Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Materjalid tuleb enne taaskasutust korralikult sorteerida. Paljudes riikides võtavad Hilti hooldekeskused kasutusressursi ammendanud seadmeid
ringlussevõtu eesmärgil vastu. Küsige lisateavet Hilti hooldekeskusest või Hilti müügiesindusest.
Üksnes EL liikmesriikidele
Ärge käidelge kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu koos olmejäätmetega!
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ning direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutusressursi ammendanud
elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.
11 Tootja garantii seadmetele
Hilti garanteerib, et tarnitud seadmel ei esine 24 kuu jooksul alates ostu kuupäevast materjali- ega valmistusvigu.
Garantii kehtib tingimusel, et seadet kasutatakse, käsitsetakse, hooldatakse ja puhastatakse vastavalt Hilti kasutusjuhendis esitatud nõuetele ja et säilinud on seadme
tehniline terviklikkus, s.t. et seadmes on kasutatud üksnes Hilti originaaltarvikuid, -varuosi ja -materjale.
Nimetatud garantii raames parandatakse või asendatakse
puudusega osad tasuta. Detailide normaalne kulumine ei
kuulu garantii alla.
Kõik teistsugused nõuded on välistatud, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus kasutusriigis kehtivate
seadustega. Eelkõige ei vastuta Hilti otseste, kaudsete, juhuslike ega järgnevate kahjustuste, kahjude
või kulutuste eest, mille põhjuseks on seadme kasutamine või kasutamise võimatus. Välistatud on kaudsed
kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse garantiid.
Parandamiseks või asendamiseks tuleb seade ja/või asjaomased osad saata kohe pärast puuduse avastamist
Hilti müügiesinduse poolt näidatud aadressile.
Käesolev garantii hõlmab kõiki Hilti garanteerimise kohustusi ning asendab kõiki varasemaid või samal ajal
tehtud garantiikohustusi käsitlevaid avaldusi ning kirjalikke ja suulisi kokkuleppeid.
et
177
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135047 / 000 / 01
12 EÜ-vastavusdeklaratsioon (originaal)
Nimetus:
Tüübitähis:
Generatsioon:
Valmistusaasta:
Akulamp
SFL 144‑A
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
01
2009
Kinnitame ainuvastutajana, et käesolev toode vastab
järgmiste direktiivide ja normide nõuetele: 2004/108/EÜ,
2006/95/EÜ, 2006/66/EÜ, 2011/65/EL, EN 60598‑1,
EN ISO 12100.
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
Tehnilised dokumendid saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
et
178
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135047 / 000 / 01
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
Hilti Corporation
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135047 / 000 / 01
410513 / A3
410513
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3658 | 0613 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in China © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*410513*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising