Hilti | SFL 144-A | Operating Instruction | Hilti SFL 144-A Manual de utilizare

Hilti SFL 144-A Manual de utilizare
SFL 144-A
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Istruzioni d’uso
it
Manual de instrucciones
es
Manual de instruções
pt
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
sv
Bruksanvisning
no
Käyttöohje
fi
Οδηγιες χρησεως
el
Használati utasítás
hu
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
ar
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
Інструкція з експлуатації
uk
ja
ko
zh
cn
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135065 / 000 / 01
1
2
3
6
1
4
5
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135065 / 000 / 01
2
3
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135065 / 000 / 01
4
5
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135065 / 000 / 01
MANUAL DE UTILIZARE ORIGINAL
SFL 144‑A Lampă cu acumulator
Înainte de punerea în funcţiune, se va citi obligatoriu manualul de utilizare.
Păstraţi întotdeauna acest manual de utilizare
în preajma aparatului.
În cazul transferării dispozitivului către alte
persoane, predaţi-l numai împreună cu manualul de utilizare.
Cuprins
Pagina
1 Indicaţii generale
138
2 Descriere
139
3 Accesorii
139
4 Date tehnice
140
5 Instrucţiuni de protecţie a muncii
140
6 Punerea în funcţiune
141
7 Modul de utilizare
141
8 Îngrijirea şi întreţinerea
142
9 Identificarea defecţiunilor
143
10 Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri
143
11 Garanţia producătorului pentru aparate
143
12 Declaraţia de conformitate CE (Originală)
144
1 Cifrele fac trimitere la imaginile respective. Imaginile
atribuite textelor se află pe paginile pliante de copertă.
Pe parcursul studiului acestui manual, vă rugăm să ţineţi
deschise aceste pagini.
În textul din acest manual de utilizare, prin „aparat“ va
fi denumită întotdeauna lampa cu acumulator SFL 144‑A
cu pachetul de acumulatori fixat.
Componentele aparatului, elementele de comandă şi
indicatoare 1
@ Comutator de pornire/ oprire
; Reflector
= Cap de lampă
% Mâner
& Pachet de acumulatori
( Bec cu Xenon
1 Indicaţii generale
1.1 Cuvinte-semnal şi semnificaţiile acestora
PERICOL
Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări
corporale sau la accidente mortale.
ro
ATENŢIONARE
Pentru situaţii potenţial periculoase, care pot provoca
vătămări corporale grave sau accidente mortale.
AVERTISMENT
Pentru situaţii potenţial periculoase, care ar putea provoca vătămări corporale uşoare sau pagube materiale.
1.2 Explicitarea pictogramelor şi alte indicaţii
Semne de avertizare
Atenţionare pericol cu
caracter
general
Semne de obligativitate
INDICAŢIE
Pentru indicaţii de folosire şi alte informaţii utile.
Folosiţi
apărătoare
pentru ochi
138
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135065 / 000 / 01
Atenţionare tensiune
electrică
periculoasă
Atenţionare:
suprafaţă
fierbinte
Atenţionare substanţe
iritante
Simboluri
Citiţi
manualul de
utilizare
înainte de
folosire
Volţi
Depuneţi
deşeurile la
centrele de
revalorificare
Poziţiile datelor de identificare pe aparat
Indicativul de model şi seria de identificare sunt amplasate pe plăcuţa de identificare a aparatului dumneavoastră. Transcrieţi aceste date în manualul de utilizare şi
menţionaţi-le întotdeauna când solicitaţi relaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de Service.
Tip:
Generaţia: 01
Număr de serie:
2 Descriere
2.1 Utilizarea conformă cu destinaţia
Aparatul este destinat iluminatului pe şantiere.
Aparatul este fabricat din material plastic de mare calitate, rezistent la şocuri mecanice. Pachetul de acumulatori şi
redresorul nu sunt incluse în setul de livrare.
Utilizaţi numai becurile prevăzute.
Nu permiteţi accesul copiilor mici la aparat.
Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
Punerea în exploatare a aparatului este permisă numai în medii uscate.
Respectaţi indicaţiile din manualul de utilizare privind exploatarea, întreţinerea şi îngrijirea.
Pentru a evita pericolele de accidentare, folosiţi numai accesorii şi scule originale Hilti.
Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului.
2.2 Starea de încărcare a pachetului de acumulatori Li‑Ion
LED aprins permanent
LED 1,2,3,4
LED 1,2,3
LED cu aprindere intermitentă
-
Starea de încărcare C
C ≧ 75 %
-
50 % ≦ C < 75 %
LED 1,2
-
LED 1
-
-
-
LED 1
C < 10 %
LED 1
Pachetul de acumulatori supraîncălzit
25 % ≦ C < 50 %
10 % ≦ C < 25 %
3 Accesorii
Denumire
Prescurtare
Redresor pentru pachetul de acumulatori Li‑Ion
C 4/36 sau C 4/36‑ACS sau C 4/36‑ACS TPS
Pachet de acumulatori
B 144/2.6 Li‑Ion
Bec
Xenon 14,4V/ 0,8A
Reflector
pentru SFL 144-A
139
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135065 / 000 / 01
ro
4 Date tehnice
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice!
Lampa
Tensiunea
Becul
SFL 144‑A
14,4 V
Xenon 14,4V/ 0,8A
Pachet de acumulatori
B 144/2.6 Li‑Ion
Tensiunea nominală
14,4 V
Capacitatea
2,6 Ah
Conţinut energetic
37,44 Wh
Greutate
0,55 kg
Monitorizarea temperaturii
Da
Tipul elemenţilor de acumulator
Li‑Ion
Numărul de elemenţi
4 bucăţi
5 Instrucţiuni de protecţie a muncii
INDICAŢIE
Pe lângă instrucţiunile de protecţie a muncii din fiecare
capitol al acestui manual de utilizare, se vor avea în
vedere permanent următoarele dispoziţii.
5.1 Manevrarea şi folosirea cu precauţie
a)
Este posibil ca un material inflamabil să se aprindă în
cazul acoperirii sticlei fierbinţi. Nu acoperiţi lampa,
nu lăsaţi lampa pornită când este nesupravegheată şi nu atingeţi sticla fierbinte.
b) Utilizaţi numai becurile recomandate de producător.
c) Nu îndreptaţi lampa spre persoana dumneavoastră sau spre alte persoane. Apare „pericol de
orbire“.
ro
5.2 Manevrarea şi folosirea cu precauţie a
aparatelor cu acumulatori
Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat, înainte
de a introduce acumulatorul. Introducerea unui
acumulator într-o sculă electrică aflată în stare conectată poate produce accidente.
b) Feriţi pachetele de acumulatori de influenţa temperaturilor înalte şi a focului. Pericol de explozie.
c) Pachetele de acumulatori nu au voie să fie
dezmembrate, strivite, încălzite la peste 80°C sau
arse. În caz contrar, apare pericolul de incendiu,
explozie şi producere a iritaţiilor de natură chimică.
a)
140
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135065 / 000 / 01
d) Evitaţi pătrunderea umidităţii. Umiditatea poate cauza un scurtcircuit şi poate provoca arsuri sau incendii.
e) Nu utilizaţi niciun fel de pachete de acumulatori,
cu excepţia celor avizate pentru aparatul respectiv. La utilizarea altor pachete de acumulatori sau la
utilizarea pachetelor de acumulatori în alte scopuri,
apare pericolul de incendiu şi explozie.
f) Respectaţi directivele speciale pentru transportul,
depozitarea şi exploatarea pachetelor de acumulatori Li‑Ion.
g) Evitaţi producerea de scurtcircuite la pachetul de
acumulatori.Înainte de introducerea pachetului de
acumulatori în aparat, verificaţi ca la contactele pachetului de acumulatori şi în aparat să nu existe corpuri străine. În cazul când contactele unui pachet de
acumulatori sunt scurtcircuitate, apare pericolul de
aprindere, explozie şi provocare a arsurilor chimice.
h) Pachetele de acumulatori deteriorate (de ex. pachetele de acumulatori cu fisuri, piese rupte, îndoite, având contactele împinse spre interior şi/
sau scoase forţat) nu au voie să fie nici încărcate,
nici utilizate în continuare.
i) Dacă pachetul de acumulatori este prea fierbinte
pentru a fi apucat cu mâna, este posibil să fie defect. Aşezaţi aparatul într-un loc neinflamabil la o
distanţă suficientă faţă de materiale inflamabile,
unde poate fi ţinut sub observaţie şi lăsaţi-l să
se răcească. Luaţi legătura cu centrul de service
Hilti după ce pachetul de acumulatori s-a răcit.
6 Punerea în funcţiune
6.2.2 Încărcarea unui pachet de acumulatori folosit
6.1 Manipularea cu precauţii a pachetelor de
acumulatori
INDICAŢIE
La temperaturi joase, randamentul pachetului de acumulatori scade. Lucraţi numai cu pachetul de acumulatori
complet încărcat. Acest lucru maximizează randamentul
pachetului de acumulatori. Schimbaţi la timp pachetul
de acumulatori cu un al doilea pachet. Încărcaţi imediat
pachetul de acumulatori pentru următorul schimb.
Depozitaţi pachetul de acumulatori pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. Nu depozitaţi pachetul de acumulatori
în poziţii expuse la soare, la surse de încălzire sau în
spatele geamurilor. La finalul duratei de serviciu, pachetele de acumulatori trebuie să fie evacuate ca deşeuri în
conformitate cu normele de protecţie a mediului.
6.2 Încărcarea pachetului de acumulatori
Asiguraţi-vă că suprafeţele exterioare ale pachetului de
acumulatori sunt curate şi uscate, înainte de a introduce
pachetul de acumulatori în redresorul corespunzător.
Pentru procedeul de încărcare, citiţi manualul de utilizare
al redresorului.
Pachetele de acumulatori Li‑Ion sunt pregătite de utilizare
în orice moment, chiar şi în stare parţial încărcată. Progresul operaţiei de încărcare este indicat prin intermediul
LED-urilor (vezi manualul de utilizare al redresorului).
6.3 Introducerea pachetului de acumulatori 2 3
AVERTISMENT
Înainte de introducerea pachetului de acumulatori,
asiguraţi-vă că aparatul este deconectat. Utilizaţi numai pachetele de acumulatori Hilti avizate pentru aparatul
dumneavoastră.
AVERTISMENT
Înainte de introducerea pachetului de acumulatori
în aparat, verificaţi ca la contactele pachetului de
acumulatori şi la contactele din aparat să nu existe
corpuri străine.
1.
PERICOL
Utilizaţi numai pachetele de acumulatori Hilti şi redresoarele Hilti prevăzute, care sunt prezentate la
„Accesorii“.
6.2.1 Prima încărcare a unui pachet de acumulatori
nou
Încărcaţi complet pachetele de acumulatori înainte de
prima punere în funcţiune.
2.
Introduceţi de jos pachetul de acumulatori în aparat, până când se fixează în opritor cu zgomotul
caracteristic de „dublu clic“.
AVERTISMENT Un pachet de acumulatori în cădere
poate pune în pericol persoana dumneavoastră şi/
sau alte persoane.
Controlaţi stabilitatea pachetului de acumulatori în
aparat.
6.4 Îndepărtarea pachetului de acumulatori 2 3
1.
2.
Apăsaţi ambele butoane de deblocare.
Trageţi în jos pachetul de acumulatori din aparat.
7 Modul de utilizare
AVERTISMENT
Partea frontală a aparatului poate fi foarte fierbinte. Apare
pericol de arsuri.
INDICAŢIE
Lampa are un sistem de deconectare la supratemperatură. În caz de supraîncălzire, de exemplu prin acoperirea
reflectorului, lampa se deconectează automat.
7.1 Conectarea/ deconectarea
Pentru conectare glisaţi comutatorul de pornire/ oprire în
poziţia „1“.
Pentru deconectare glisaţi comutatorul de pornire/ oprire
în poziţia „0“.
INDICAŢIE
Lampa se opreşte automat când pachetul de acumulatori
este gol. Vă rugăm să verificaţi starea de încărcare a
pachetului de acumulatori înainte de începerea lucrului .
141
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135065 / 000 / 01
ro
7.2 Rabatarea capului lămpii 4 5
AVERTISMENT
Nu îndreptaţi lampa spre persoana dumneavoastră
sau spre alte persoane. Apare „pericol de orbire“.
Puteţi rabata capul lămpii până la 90°. Capul lămpii este
rabatabil numai într-o direcţie, adică din poziţia frontală
în sens anti-orar.
8 Îngrijirea şi întreţinerea
AVERTISMENT
Înainte de începerea lucrărilor de curăţare, înlăturaţi
pachetul de acumulatori pentru a împiedica punerea
în funcţiune involuntară a aparatului!
8.1 Îngrijirea maşinii
Învelişul exterior al carcasei maşinii este fabricat din
material plastic rezistent la lovituri.
Nu puneţi niciodată maşina în funcţiune cu fantele de
aerisire astupate! Curăţaţi fantele de aerisire cu multă
atenţie, folosind o perie uscată. Împiedicaţi pătrunderea
corpurilor străine în interiorul maşinii. Curăţaţi regulat
partea exterioară a maşinii cu o cârpă de curăţat uşor
umezită. Nu utilizaţi aparate de pulverizare, aparate cu jet
de aburi sau flux de apă în vederea curăţării! Securitatea
electrică a aparatului va fi periclitată prin aceste metode.
Feriţi părţile de prindere ale aparatului contra depunerii
de ulei şi unsoare. Nu utilizaţi produse de îngrijire care
conţin silicon.
8.2 Îngrijirea pachetelor de acumulatori Li‑Ion
Evitaţi pătrunderea umidităţii.
Încărcaţi complet pachetele de acumulatori înainte de
prima punere în funcţiune.
Pentru a obţine o durată de serviciu maximă a pachetelor
de acumulatori, încheiaţi exploatarea, respectiv descărcarea imediat ce randamentul aparatului scade sensibil.
INDICAŢIE
În cazul continuării exploatării aparatului, descărcarea se
încheie automat şi LED-ul 1 al pachetului de acumulatori
se aprinde intermitent, înainte de a se putea produce o
deteriorare a elemenţilor din acumulatori.
ro
Încărcaţi pachetele de acumulatori cu redresoarele Hilti
avizate pentru pachetele de acumulatori Li‑Ion.
INDICAŢIE
- Nu este necesară regenerarea pachetelor de acumulatori, ca în cazul acumulatorilor NiCd sau NiMH.
- Întreruperea procesului de încărcare nu influenţează
negativ durata de serviciu a pachetului de acumulatori.
- Procesul de încărcare poate fi pornit în orice moment,
indiferent de starea de încărcare, fără a influenţa ne-
142
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135065 / 000 / 01
gativ durata de serviciu. Nu există un efect Memory,
similar cu cel pentru NiCd sau NiMH.
- Pachetele de acumulatori se depozitează cel mai bine
în stare complet încărcată, pe cât posibil în spaţii răcoroase şi uscate. Depozitarea pachetelor de acumulatori
la temperaturi ambiante înalte (în spatele geamurilor)
este defavorabilă, influenţează negativ durata de serviciu a pachetelor de acumulatori şi creşte rata de
auto-descărcare a elemenţilor din acumulatori.
- Dacă pachetul de acumulatori nu se mai încarcă complet, acest lucru semnalează că el şi-a pierdut din
capacitate prin îmbătrânire sau suprasolicitare. Lucrul
cu acest pachet de acumulatori este încă posibil, însă
va trebui să îl înlocuiţi la timp cu altul nou.
8.3 Schimbarea becului 1
1.
2.
3.
Deşurubaţi reflectorul.
AVERTISMENT Lăsaţi becul să se răcească mai
întâi, înainte de schimbare. În caz contrar, sunt
posibile arsuri.
Înlăturaţi becul defect.
AVERTISMENT Utilizaţi numai becurile recomandate de producător.
Aşezaţi becul din suportul de susţinere în spatele
reflectorului.
8.4 Întreţinerea
ATENŢIONARE
Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
Verificaţi regulat dacă există deteriorări la piesele exterioare ale aparatului, precum şi funcţionarea impecabilă
a tuturor elementelor de comandă. Nu puneţi aparatul în
funcţiune dacă există piese deteriorate sau dacă elementele de comandă nu funcţionează impecabil. Încredinţaţi
aparatul unui centru Hilti-Service în vederea reparării.
8.5 Controlul după lucrări de îngrijire şi întreţinere
După lucrările de îngrijire şi de întreţinere, se va verifica
dacă toate dispozitivele de protecţie sunt montate şi
funcţionează perfect.
9 Identificarea defecţiunilor
Defecţiunea
Cauza posibilă
Remediere
Pachetul de acumulatori se goleşte mai repede decât în mod
obşnuit.
Pachetul de acumulatori nu se
fixează cu zgomotul caracteristic de „dublu clic“.
Starea pachetului de acumulatori nu
este optimă.
Diagnoză la Hilti sau înlocuirea pachetului de acumulatori.
Ciocurile de fixare de la pachetul de
acumulatori murdărite.
Curăţaţi ciocurile de fixare şi cuplaţi
pachetul de acumulatori. Solicitaţi
sprijinul centrului de service Hilti dacă
problema persistă.
10 Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri
AVERTISMENT
În cazul evacuării necorespunzătoare ca deşeu a echipamentului, sunt posibile următoarele evenimente: La arderea
pieselor din plastic, se formează gaze de ardere toxice care pot provoca îmbolnăviri de persoane. Bateriile pot exploda,
provocând intoxicări, arsuri, arsuri chimice sau poluare, dacă sunt deteriorate sau încălzite puternic. În cazul evacuării
neglijente a deşeurilor, există riscul de a oferi persoanelor neautorizate posibilitatea de a utiliza echipamentul în mod
abuziv. În această situaţie, puteţi provoca vătămări grave persoanei dumneavoastră şi altor persoane, precum şi
poluări ale mediului.
AVERTISMENT
Evacuaţi ca deşeuri pachetele de acumulatori fără întârziere. Nu permiteţi accesul copiilor la acestea. Nu dezasamblaţi
pachetele de acumulatori şi nu le aruncaţi în foc.
AVERTISMENT
Evacuaţi ca deşeu pachetele de acumulatori în conformitate cu prescripţiile valabile pe plan naţional sau returnaţi
pachetele de acumulatori uzate la Hilti.
Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este
separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti asigură deja condiţiile de preluare a aparatelor vechi pentru
revalorificare. Solicitaţi relaţiile necesare la centrele pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Valabil numai pentru ţările UE
Nu aruncaţi sculele electrice în containerele de gunoi menajer!
Conform directivei 2002/96/CE privind aparatele electrice şi electronice vechi şi normativelor de aplicare
a acestora la nivel naţional, sculele electrice uzate trebuie să fie colectate separat şi depuse la centrele
de revalorificare, conform prescripţiilor de protecţie a mediului.
11 Garanţia producătorului pentru aparate
Hilti garantează pentru o durată de 24 luni începând cu
data achiziţiei că aparatul nu are defecţiuni de material şi
de fabricaţie. Această garanţie este valabilă în condiţiile
în care aparatul este utilizat, manevrat, îngrijit şi curăţat
corect, în conformitate cu manualul de utilizare Hilti, iar
sistemul tehnic este asigurat, adică aparatul este utilizat
numai în combinaţie cu materiale consumabile, accesorii
şi piese de schimb originale Hilti.
Această garanţie a producătorului cuprinde repararea
gratuită sau înlocuirea gratuită a pieselor defecte. Piesele
supuse procesului normal de uzură nu constituie obiectul
acestei garanţii.
Sunt excluse pretenţiile care depăşesc acest cadru,
în măsura în care nu se contravine unor prescripţii
legale obligatorii. Hilti îşi declină în mod explicit orice
responsabilitate pentru prejudicii sau consecinţele
acestora, pierderi sau apariţii de costuri, nemijlocite
sau directe, corelate cu utilizarea sau datorate imposibilităţii de utilizare a aparatului în orice scop. Sunt
excluse cu desăvârşire asigurările tacite privind utili143
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135065 / 000 / 01
ro
zarea sau aptitudinea pentru utilizare într-un anumit
scop.
Pentru reparaţie sau înlocuire, aparatul sau piesele respective vor fi trimise fără întârziere la centrul comercial
competent Hilti, imediat după constatarea deficienţei.
Garanţia de faţă cuprinde toate obligaţiile de acordare a
garanţiei din partea firmei Hilti şi înlocuieşte toate declaraţiile precedente sau din prezent, precum şi convenţiile
scrise sau verbale privitoare la acordarea garanţiei.
12 Declaraţia de conformitate CE (Originală)
Denumire:
Indicativ de model:
Generaţia:
Anul fabricaţiei:
Lampă cu acumulator
SFL 144‑A
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
01
2009
Declarăm pe propria răspundere că acest produs
corespunde
următoarelor
directive
şi
norme:
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/66/CE, 2011/65/UE,
EN 60598‑1, EN ISO 12100.
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
Documentaţia tehnică la:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
ro
144
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135065 / 000 / 01
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
Hilti Corporation
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5135065 / 000 / 01
410513 / A3
410513
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3658 | 0613 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in China © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*410513*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising