Hilti | SI 100 | Operating Instruction | Hilti SI 100 Používateľská príručka

Hilti SI 100 Používateľská príručka
SI 100
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Istruzioni d’uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Manual de instruções
pt
Manual de instrucciones
es
Brugsanvisning
da
Käyttöohje
fi
Bruksanvisning
no
Bruksanvisning
sv
Οδηγιες χρησεως
el
Ръководство за обслужване
bg
Upute za uporabu
hr
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod na obsluhu
sk
Navodila za uporabo
sl
Návod k obsluze
cs
Használati utasítás
hu
ja
ar
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139814 / 000 / 00
1
2
3
�
쐃
4
5
�
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139814 / 000 / 00
�
�
6
�
�
�
PŮVODNĺ NÁVOD K POUŽĺVÁNÍ
SI 100 Příklepový šroubovák
– Před uvedením přístroje do provozu se
bezpodmínečně seznamte s návodem k
obsluze.
– Návod k obsluze vždy uchovávejte
společně s přístrojem.
– Přístroj předávejte dalším osobám
pouze včetně návodu k obsluze.
– V žádném případě nepoužívejte přístroj
jinak než předepisuje tento návod k
obsluze.
Všeobecné pokyny
Symbol v návodu označuje obzvláště důležité pokyny
z hlediska bezpečnosti. Pokyny vždy dodržujte, aby
nedošlo k vážným zraněním.
Upozornění na nebezpečné elektrické napětí.
Symboly
Před použitím si
Odpadky předávejte
přečtěte návod k obsluze
do recyklace
Ovládací prvky a jednotlivé částí přístroje
쐃 O - kroužek
쐇 Násuvná koncovka
쐋 Zajišovací kolík
쐏 Elektronický vypínač s rozběhem
쐄 Regulátor nastavení rychlosti a točivého momentu
쐂 Označení chodu - vlevo
쐆 Označení chodu - vpravo
쐊 Přepínač směru otáčení
 Čislice odkazují vždy na vyobrazení. Obrázky vztahující se k textu najdete na rozkládacích stranách obálky, které
mějte při pročitání návodu vždy rozevřeny.
Obsah
Popis
Všeobecné pokyny
Popis
Technické údaje
Hmoždinka/přiřazení nástroje
Přípojení k napájecí síti
Bezpečnostní pokyny
Pokyny k obsluze
Údržba
Záruka výrobce nářadí
Likvidace do odpadu
Prohlášení o shodě s EU (originál)
139
139
140
141
141
141
143
144
144
144
144
V textu tohoto návodu k obsluze se výrazem «přístroj» vždy
rozumí tento elektrický přístroj, který je předmětem předkládaného návodu k obsluze.
SI100 je ruční elektrický příklepový šroubovák.
Doporučené použití přístroje
– Pro zašroubování a vyšroubování šroubovacích kotev
Hilti HUS-H10 a větších do betonu C20 až C50 podle
doporučení výrobce (zašroubování HUS7,5 se nesmí
provádět).
– Pro zašroubování hmoždinek Hilti HRD a hmoždinek pro
upevňování izolačních materiálů D-FV podle doporučení
výrobce.
139
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139814 / 000 / 00
Technické údaje
Jmenovitý výkon:
470 W
Jmenovité napětí: ✱
110 V 230 V
Jmenovitý odebíraný proud: ✱
4,3 A 2,1 A
Síový kmitočet:
50–60 Hz
Volnoběžné otáčky:
0–2200 ot./min.
Počet úderů / min.:
max. 2600
Chod vpravo / vlevo:
stejný výkon
1
Upínací sklíčidlo nástroje:
/2″ vnější čtyřhran s aretací kolíkem
Hmotnost podle standardu EPTA 01/2003:
2,3 kg
Max. utahovací moment:
100 Nm
Elektrický přístroj třdy II:
ochranná izolace EN 60745
✱ Přístroj se dodává pro různá síová napětí. Jmenovité napětí a jmenovitý odebíraný proud je uveden na
typovém štítku Vašeho přístroje.
-UPOZORNĚNÍÚroveň vibrací uvedená v těchto pokynech byla naměřena metodou odpovídající normě EN 60745 a lze ji použít
pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Metoda je vhodná také pro předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací se vztahuje na hlavní způsoby použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při
použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se úroveň vibrací může lišit. Denní dávka vibračního zatížení
organismu během celé pracovní směny se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad vibračního zatížení je nutné
zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté, nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Denní dávka vibračního zatížení
organismu se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizaci pracovních
postupů.
Hodnoty hluku a vibrací (měřeno podle EN 60745):
Typická hladina hluku přístroje po vyhodnocení filtrem A:
– hladina akustického tlaku
95 dB (A)
– hladina hlukového výkonu
106 dB (A)
Pro uvedenou hladinu hluku podle EN 60745 činí nejistota 3 dB.
Použijte ochranu sluchu!
Triaxiální hodnoty vibrací (výsledný vektor vibrací)
měřeno podle EN 60745-2-2
Dorazové šrouby upevňovacích prvků
maximální velikosti pro nářadí, (ah):
8,4 m/s2
Nepřesnost (K) pro triaxiální hodnoty vibrací:
1,5 m/s2
Technické změny vyhrazeny.
140
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139814 / 000 / 00
Hmoždinka / přiřazenĺ nástroje
Hmoždinky:
Nástroje
Nástrčná koncovka S-NSD 131/2 L
Nástrčná koncovka S-NSD 151/2 L
Nástrčná koncovka S-NSD 131/2
Nástrčná koncovka S-NSD 151/2
Nástrčná koncovka S-NSD 171/2
Držák nástroje S-BHU 501/2×1/4
Nástroj S-B-TX 40T
Nástroj S-B-TX 40
Nástroj S-B-TX 50
Prodlužovací nástavec S-V1251/2×1/2
HUS-H10/HUS-H10,5/
HUS-H12/HUS-H12,5
HRD-U10/HRD-S10/
HRD-U14
●
●
●
●
●
●
●
D-FV U10
D-FV S10
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Jiné hmoždinky, než výše uvedené, nesmějí být přiklepovým šroubovákem SI100 zašroubovávány ani dotahovány.
Přípojení k napájecí síti
Přístroj smí být připojen pouze na síové napětí uvedené
na jeho typovém štítku a je určen pouze pro jednofázové
střídavé napětí. Přístroj má v souhlasu s evropskými směrnicemi dvojitou izolaci Z a může být proto připojen i do
zásuvek bez ochranného uzemňovacího přívodu.
Bezpečnostní pokyny
1. Všeobecné bezpečnostní předpisy pro elektrické nářadí
a) VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny
a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních
pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu. Pojem „elektrické nářadí“,
používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na
elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátoru
(bez síťového kabelu).
1.1 Bezpečnost pracoviště
a) Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
b) S elektrickým nářadím nepracujte v prostředích
ohrožených explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto
jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
c) Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem
a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
1.2 Elektrická bezpečnost
a) Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných kovových předmětů, jako
např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Je-li tělo
uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým
proudem.
c) Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
d) Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je
určen. Nepoužívejte jej zejména k nošení či zavěšování
elektrického nářadí, ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel veďte vždy v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, ostrých hran a pohyblivých dílů stroje, zamezte styku s olejem. Poškozené nebo zamotané kabely
zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
f) Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.
Použití diferenciálního jističe snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
1.3 Bezpečnost osob
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, jste-li unaveni nebo pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití elektrického nářadí může vést k vážnému
poranění.
b) Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste
ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo jističe sluchu, podle druhu nasazení elektrického nářadí snižuje riziko úrazu.
c) Zabraňte neúmyslnému uvedení nářadí do provozu.
Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo
vložením akumulátoru, před uchopením nářadí nebo
jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při
141
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139814 / 000 / 00
přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li nářadí k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
d) Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubovák. Nástroj nebo klíč ponechaný
v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
e) Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný
postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické
nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
f) Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice držte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a
dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
g) Lze-li namontovat odsávací zařízení nebo lapače prachu, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení
vlivem prachu.
1.4 Použití elektrického nářadí a péče o něj
a) Nepřetěžujte nářadí. Pro danou práci použijte nářadí,
které je pro ni určeno. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a
bezpečněji.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož spínač je vadný.
Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout,
je nebezpečné a musí se opravit.
c) Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství, nebo než jej odložíte, vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto
preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí
elektrického nářadí.
d) Nepoužívané elektrické nářadí neukládejte v dosahu
dětí. Nenechte pracovat s nářadím osoby, které s ním
nejsou obeznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými
osobami.
e) O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda
pohyblivé díly elektrického nářadí bezvadně fungují a
neváznou, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené
tak, že je narušena funkce nářadí. Poškozené díly nechte před použitím elektrického nářadí opravit. Mnoho
úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně
váznou a dají se lehčeji vést.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom
pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
1.5 Servis
a) Nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným
pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.
2. Bezpečnostní pokyny specifické pro výrobek
2.1 Bezpečnost osob
a)Používejte ochranu sluchu. Působení hluku může způ142
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139814 / 000 / 00
sobit ztrátu sluchu.
b)Aby se při práci zamezilo nebezpečí pádu, veďte síťový
a prodlužovací kabel a odsávací hadici vždy od přístroje
dozadu.
c)Nářadí nesmí bez instruktáže používat děti nebo méně
zdatné osoby.
d)Děti je nutno upozornit, že si s nářadím nesmí hrát.
e) Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova,
některé druhy dřeva, minerály a kov může být zdraví
škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí.
Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového
dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). Materiál obsahující azbest smí obrábět pouze odborníci. Pokud možno používejte odsávání prachu. Pro dosažení vysoké účinnosti odsávání prachu
používejte vhodný mobilní vysavač na dřevěný prach
a/nebo minerální prach doporučený společností Hilti,
určený pro toto elektrické nářadí. Postarejte se o dobré větrání pracoviště. Doporučujeme používat respirátor
s filtrem třídy P2. Dodržujte předpisy pro obráběné
materiály platné v příslušné zemi.
2.2 Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
a)Při přerušení proudu: vypněte přístroj, vytáhněte zástrčku. Zabrání se tak nežádoucímu spuštění nářadí při
obnovení dodávky elektrického proudu.
b)Může-li nástroj/řezný nástroj za provozu narazit do
skrytého elektrického vedení nebo přijít do kontaktu s
vlastním síťovým kabelem, držte nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt řezného nástroje s vedením pod
napětím může způsobit, že se i volně přístupné kovové části ocitnou pod napětím a uživatel může utrpět
úraz elektrickým proudem.
2.3 Elektrická bezpečnost
a)Než se pustíte do práce, zkontrolujte, např. přístrojem
na hledání kovů, zda v pracovní oblasti nejsou tažena
skrytá elektrická vedení, ani plynové či vodovodní trubky. Při neúmyslném poškození elektrického vedení se
vnější kovové části nářadí mohou dostat pod napětí.
To by mohlo způsobit vážný úraz elektrickým proudem.
b)Pravidelně kontrolujte přívodní vedení přístroje a při
poškození je dejte opravit uznávaným odborníkem.
Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí
síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu
dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Poškozené přípojovací a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
c)Nechávejte proto znečištěné přístroje pravidelně kontrolovat v servisu Hilti, a to především, když často opracováváte vodivé materiály. Prach usazený na povrchu
přístroje, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost, mohou za nepříznivých podmínek způsobit úraz
elektrickým proudem.
2.4 Pracoviště
a)Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
b)Dbejte na dobré větrání pracoviště. Vysoká prašnost
může na špatně větraném pracovišti zavinit poškození
zdraví.
2.5 Osobní ochranné pomůcky
Obsluha jakož i osoby, které se zdržují v blízkosti, musí
během provozování přístroje používat vhodné ochranné
brýle, ochranu sluchu, ochranné rukavice.
Používejte
ochranu očí
Používejte
chrániče
sluchu
Používejte
ochranné
rukavice
2.6 Doplňkové bezpečnostní pokyny
a) Před nasazením a každým uvedenim do provozu z kontrolujte pečlivé násuvnou koncovku, zda není opotřebována popraskána nebo jestli nevykazuje jiná poškození. Nikely se nedotýkejte otáčející se násuvné koncovky.
b) Při delším provozu se zvyšuje teplota upínacího přípravku pro nástroje, vložky nástrčného klíče, jakož za určitých
okolností také hlavy šroubu. Proto používejte ochranné
rukavice.
c) Při práci vždy přístroj pevně uchopte. Zajistěte si bezpečny postoj a neustále udržujte rovnováhu. Při používání
přístroje na výše položených místech dbejte, aby pod
Vás neměly přístup žádné jiné osoby.
d) Šroubovou kotvu vložte do nástavce nástrčného klíče
až těsně před aplikací. Při demontáži dbejte na vypadávající součástky
e)
Při šroubování do stropů, stěn a podlah nebo do
jiných míst, kde se mohou vyskytovat elektrická
vedení pod napětím, se nikdy nedotýkejte kovových dílů
přístroje nebo výměnných nástavců. Přístroj držte pouze za izolované plochy rukojetí, aby při náhodném průniku šroubu do elektrického vedení pod napětím nedošlo
k úrazu elektrickým proudem.
f) Dbejte stále na řádné usazení černého pryžového
ochranného krytu v přední části přístroje.
g) Přistroj uvádéjte do chodu pouze na misté použiti, zejména dbejte na jeho zapnuté vždy až po umistění do pracovní polohy a zamíření na misto upevňování.
Pokyny k obsluze
Volba násuvné koncovky/držáku nástroje/prodlužovacího nástavce
Používejte výhradně násuvnou koncovku určenou k příklepovému šroubováku Hilti.
Pro šrouby nebo matice používejte odpovídající velikost
násuvné koncovky. Vzájemně neodpovídající si velikosti
zkreslují dotahovací moment a poškozují jak násuvnou koncovku, tak i hlavu šroubu.
Zkontrolujte, zda při použití magnetických vložek nástavných klíčů nejsou na těchto při zapínání přístroje cizí částice, jako např. malé šrouby nebo hřebíky.
Nasazení násuvné koncovky/držáku nástroje/prodlužovacího nástavce   
Před nasazením nebo sejmutím násuvné koncovky
zkontrolujte, zda je přístroj vypnut a jeho zástrčka je
vysunuta z síové zásuvky.
Z drážky násuvné koncovky sejměte kroužek O a vysuňte
zajišovací kolík. Násuvnou koncovku nasa te na pohonný
čtyřhran přístroje. Přítom musí vzájemně souhlasit poloha
otvorů pro zajišovací kolík v pohonném čtyřhranu a v násuvné koncovce. Násuvná koncovka se zajistí zasunutím
zajišovacího kolíku a kroužku O. Při demontáži postupujte opačně. Zajišovací kolík násuvné koncovky musí
být při používání přístroje zasunut a zajištěn.
Funkce vypínače
Před připojením přístroje k napájecí síti vždy zkontrolujte, správnou funkci vypínače a zda se vypínač
při uvolnění vráti do vypnuté polohy (AUS, OFF).
Přístroj se zapíná stiskem vypínače elektroniky, otáčky se
postupně zvyšují jeho zesilovaným stiskem. Přístroj se
vypne uvolněním vypínače.
Regulátor nastavení otáček, předvolba dotahovacího
momentu 
Natáčením regulátoru lze předem nastavit otáčky a tím i
dotahovací moment. Při dodání je přístroj nastaven na
nejvyšší otáčky a nejvyšší dotahovací moment.
Přepínač směru otáčení 
Přepínačem 8 lze měnit směr otáčení. Stiskem pravé strany
přepínače se navolí otáčení vpravo (F) poz. 7, stiskem levé
strany přepínače se navolí otáčení směrem vlevo (R) poz. 6.
– Před začátkem práce si vždy zkontrolujte nastavení směru
otáčení.
– Nikdy neměňte směr otáčení, dokud se motor zcela nezastavil. V opačném případě by se mohl přístroj poškodit.
Přístroj pevně uchopte a násuvnou koncovku nasa te na
šroub nebo na matici a upevněte šroubové spojení s ohledem na dobu zášroubování.
Upozornění:
– Přístroj přidržujte vždy kolmo ke šroubovému spoji a nikdy nevyvíjejte přílišný tlak.
– Příliš velký dotahovací moment může poškodit šroubový spoj nebo vlastní šroub.
Po dotažení šroubu šroubovákem se doporučuje zkontrolovat správný dotahovací moment momentovým klíčem a
spoj případně dotáhnout. Velikost dotahovacího momentu ovlivňují různé veličiny, například:
1. Síové napětí:
Poklesem síového napětí (tzv. podpětím) se snižuje hodnota maximálního dotahovacího momentu nebo hodnota
předem nastavitelných otáček.
2. Násuvná koncovka:
– Dotahovací moment se zmenšuje při nestejných velikostech násuvné koncovky a šroubového spoje.
– Opotřebovaná násuvná koncovka (opotřebování šestihranu nebo pohonného čtyřhranu) také snižuje dotahovací
moment.
143
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139814 / 000 / 00
3.Šrouby:
– Dotahovací moment závisí u stejného typu šroubu na
stoupání závitu a na průměru šroubu.
– Délka šroubu a typ jeho hlavy jsou při stejném průměru
šroubu určující pro dosažitelný dotahovací moment.
4. Prodlužovací nástavce
Při používání kloubových a prodlužovacích nástavců apod.
se dotahovací moment snižuje. Delší dobou šroubování
lze proti tomuto vlivu působit.
5. Podkladní materiál
Na dotahovací moment má také vliv způsob obsluhy přístroje a typ materilálu (pevnost betonu nebo podkladu).
Údržba
Před jakýmkoliv zásahem na přístroji se přesvědčte,
že vypínač je ve vypnuté poloze «OFF» a že síový
přívod není zasunut v zásuvce.
K zachování bezpečnosti a spolehlivosti přístroje by měly
být veškeré opravy, údržba a servis zajišovány pouze v
zákaznických střediscích nebo servisních dílnách autorizovaných firmou Hilti. Přitom by měly být používány výlučně
originální náhradní díly Hilti.
-POZORNářadí, zejména rukojeti, udržujte čisté a beze stop oleje a tuku. Nepoužívejte prostředky pro ošetření s obsahem silikonu.
Vnější kryt nářadí je vyroben z plastické hmoty odolné
proti nárazům. Oblast rukojeti je z elastomeru.
Nikdy nepoužívejte nářadí s ucpanými ventilačními štěrbinami! Ventilační štěrbiny čistěte opatrně suchým kartáčem. Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru nářadí vnikly cizí předměty. Povrch nářadí čistěte pravidelně mírně
navlhčeným hadříkem. K čištění nepoužívejte rozprašovače,
parní postřikování ani tekoucí vodu! Může tím být ohrožena elektrická bezpečnost nářadí.
Záruka výrobce nářadí
Hilti zaručuje, že dodané nářadí nemá žádné materiálové
ani výrobní vady. Tato záruka platí za předpokladu, že se
nářadí správně používá, ošetřuje a čistí v souladu s návodem k obsluze firmy Hilti, a že je dodržena technická jednota nářadí, tj. že se s nářadím používá jen originální
spotřební materiál, příslušenství a náhradní díly od firmy
Hilti.
Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu
vadných dílů po celou dobu životnosti nářadí. Na díly,
které podléhají normálnímu opotřebení, se tato záruka
nevztahuje.
Další nároky jsou vyloučeny, pokud to neodporuje závazným
národním předpisům. Hilti neručí zejména za bezprostřední nebo nepřímé škody vzniklé závadou nebo zaviněné
vadným výrobkem, za ztráty nebo náklady vzniklé v sou144
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139814 / 000 / 00
vislosti s použitím nebo kvůli nemožnosti použití nářadí
pro určitý účel. Zamlčená ujištění o použití nebo vhodnosti pro určitý účel jsou výslovně vyloučena.
Pro opravu nebo výměnu je nutno nářadí nebo příslušné
díly zaslat neprodleně po zjištění závady kompetentní
prodejní organizaci Hilti.
Předkládaná záruka zahrnuje ze strany Hilti veškeré záruční
závazky a nahrazuje všechna předcházející nebo současná prohlášení, písemné nebo ústní dohody ohledně záruk.
Likvidace do odpadu
Přístroje Hilti jsou vyrobeny ve vysoké míře z
recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro
recyklaci materiálů je ovšem jejich správné
roztřídění. V mnoha zemích je proto Hilti již připravena ke
zpětnému odběru starých přístrojů. Informujte se u zákaznické služby Hilti nebo u Vašeho obchodního poradce.
Jen pro státy EU
Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního
odpadu!
Podle evropské směrnice o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá
elektrická nářadí musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování.
Prohlášení o shodnosti s EU (originál)
Název:
Typ:
Rok sestrojení:
Příklepový šroubovák
SI 100
1999
Deklarujeme v naší plné odpovědnosti, že tento výrobek
splňuje následující předpisy nebo normy: 2006/42/EG,
2004/108/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100,
2011/65/EU.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA
Quality and Process Management
Business Area
Electric Tools & Accessories
01/2012
Jan Doongaji
Ececutive Vice President
BU Power Tools & Demolition
Technická dokumentace u:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6, 86916 Kaufering, Deutschland
01/2012
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139814 / 000 / 00
334208 / A2
334208
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 2322 | 0213 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*334208*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising