Hilti | PRA 22 | Operating Instruction | Hilti PRA 22 Používateľská príručka

Hilti PRA 22 Používateľská príručka
PRA 22
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Istruzioni d’uso
it
Manual de instrucciones
es
Manual de instruções
pt
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
sv
Bruksanvisning
no
Käyttöohje
fi
Οδηγιες χρησεως
el
Használati utasítás
hu
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
ar
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
ja
ko
zh
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140571 / 000 / 00
1
2
3
8
+±
+±
6
2
7
1
9
5
4
3
4
+[
+]
+#
+Ç
+“
+#
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140571 / 000 / 00
+“
+|
5
214
213
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
113
112
111
110
109
108
107
106
6
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140571 / 000 / 00
ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE
Dálkové ovládání/laserový přijímač PRA 22
Před uvedením do provozu si bezpodmínečně
přečtěte návod k obsluze.
Tento návod k obsluze uchovávejte vždy u přístroje.
Jiným osobám předávejte přístroj pouze s návodem k obsluze.
Obsah
1 Všeobecné pokyny
2 Popis
3 Technické údaje
4 Bezpečnostní pokyny
5 Uvedení do provozu
6 Obsluha
7 Čistění a údržba
8 Likvidace
9 Záruka výrobce přístroje
10 Prohlášení o shodě ES (originál)
cs
Stránka
94
95
96
96
97
97
98
98
99
99
1 Čísla vždy odkazují na vyobrazení. Vyobrazení k textu
najdete na rozkládacích stránkách. Při studiu návodu
k obsluze mějte tyto stránky otevřené.
V tomto návodu k obsluze označuje „přístroj“ vždy přijímač laserového paprsku PRA 22.
Jednotlivé části přístroje, ovládací a indikační prvky 1
Přijímač laserového paprsku PRA 22 - přední strana
Tlačítko Zap / Vyp
Tlačítko pro nastavení zvolené tolerance
Tlačítko pro nastavení akustického signálu
Výstupní otvor pro akustický signál
Detekční pole
Displej vpředu (detailní obrázek)
Značkovací vrub
Magnety
@
;
=
%
&
(
)
+
Přijímač laserového paprsku PRA 22 - zadní strana 2
§ Kryt baterie
/ Vnitřní závit pro upevnění přijímače
: Zobrazovací pole vzadu
Indikační
prvky
přijímače
laserového
paprsku
PRA 22 3
· Zobrazení zvolené tolerance
$ Zobrazení pozice přijímače vzhledem k rovině laseru
£ Ukazatel stavu baterie
| Libela
Držák přijímače PRA 77 4
¡ Upevňovací šroub pro přijímač
Q Upevňovací šroub pro měřicí lať
1 Všeobecné pokyny
1.1 Signální slova a jejich význam
NEBEZPEČÍ
Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí,
které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k úmrtí.
VÝSTRAHA
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou
situaci, která může vést k těžkým poraněním nebo k úmrtí.
POZOR
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou
situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo
k věcným škodám.
94
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140571 / 000 / 00
UPOZORNĚNÍ
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace.
1.2 Vysvětlení piktogramů a další upozornění
Výstražné značky
Obecné
varování
Varování
před
explozivními
látkami
Varování
před
žíravinami
Varování
před nebezpečným
elektrickým
napětím
Symboly
Před
použitím
čtěte návod
k obsluze
Umístění identifikačních údajů na přístroji
Typové označení a sériové označení je umístěné na typovém štítku vašeho stroje. Zapište si tyto údaje do svého
návodu k obsluze a při dotazech adresovaných našemu
zastoupení nebo servisnímu oddělení se vždy odvolávejte
na tyto údaje.
Odpad
vracejte
k recyklaci
Typ:
Sériové číslo:
2 Popis
2.1 Používání v souladu s určeným účelem
Přijímač laserového paprsku Hilti PRA 22 je určen k detekování laserových paprsků rotačních laserů.
Přístroj je určen ke zjišťování a k přenášení / kontrole vodorovných výšek a nakloněných rovin, například k přenášení
metrových a jiných vztažných výšek a ke stanovení spádů.
Přijímač lze používat buď samostatně, nebo s držákem PRA 77, namontovaný na měřických nebo teleskopických
latích.
Přístroj a jeho pomocné prostředky mohou být nebezpečné, když s nimi nepřiměřeně zachází nevyškolený personál,
nebo když se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedeny v návodu k obsluze.
Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí nebezpečí požáru nebo exploze.
Úpravy nebo změny na přístroji nejsou dovoleny.
2.2 Automatické vypínání
Nedetekuje-li se po déle než asi 5 minut žádný laserový paprsek, napájení přístroje se automaticky vypne.
2.3 Ukazatele na zobrazovacím poli přijímače PRA 22 3
UPOZORNĚNÍ
Zobrazovací pole přijímače laserového paprsku PRA 22 využívá ke znázornění různých skutečností několika symbolů.
Zobrazení zvolené tolerance
Zobrazení pozice přijímače vzhledem
k rovině laseru
Ukazatel stavu baterie
Hlasitost
Toleranci lze měnit pomocí „Taste zur Einstellung der gewählten Toleranz“ (tlačítko pro nastavení tolerance). Svítí-li levý symbol, šipky se nedotýkají a čára je uprostřed přerušená, je tolerance nastavena jako „standardní“. Svítí-li pravý symbol a šipky se na čáře dotýkají, je tolerance nastavena jako „jemná“.
Znázorňuje pozici přijímače vůči rovině laseru. Jedna šipka vždy udává
směr, kterým se přijímač musí pohybovat, aby se dostal do roviny laseru.
Rozsvítí-li se ukazatel stavu baterií přijímače PRA 22, je baterie nutno
vyměnit.
Jestliže symbol hlasitosti nesvítí, je zvuková indikace vypnuta. Jestliže
symbol hlasitosti bliká, je hlasitost nastavena jako „tichá“. Jestliže symbol hlasitosti svítí stabilně, je hlasitost nastavena jako „hlasitá“.
2.4 Rozsah dodávky
1
Přijímač laserového paprsku PRA 22
1
Baterie
1
1
Návod k obsluze
Certifikát výrobce
95
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140571 / 000 / 00
cs
3 Technické údaje
Technické změny vyhrazeny!
UPOZORNĚNÍ
Technické změny vyhrazeny!
Operační rozsah (průměr)
Rozsah zobrazení roviny laseru (10 m/ 30 ft)
Akustické signální čidlo
jemný: ± 1,0 mm (0,04") / střední± 2,0 mm (0,08") /
standardní: ± 3,0 mm (0,12 in)
2 stupně hlasitosti s možností potlačení
Displej s tekutými krystaly
oboustranný
Přijímací rozsah
40 mm (1¾ in)
Zobrazení středu horní hrany krytu
45 mm (1¾ in)
Označovací vrub (střed)
na obou stranách
Automatické samočinné vypnutí přijímače
bez detekce : 5 min
Rozměry
151 mm X 78 mm X 31 mm (5,9" x 3,1" x 1,2")
Hmotnost
včetně baterie: 0,231 kg (0,4 lbs)
Napájení
blok: 9 V
Provozní doba
Provozní teplota
alkalická manganová baterie, teplota +20 °C (+68 °F
(+20 °C)): 40 h
-20…+50 °C (-4 °F až 122 °F (-20 až +50 °C))
Skladovací teplota
-25…+60 °C (-22 °F až 140 °F (-30 až +60 °C))
Stupeň ochrany
IP 64
podle IEC 529
metrický: 5 X 10 mm (0,4 in)
Závit přijímače
cs
2…150 m (6 až 450 ft (stop))
4 Bezpečnostní pokyny
Vedle technických bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze, je nutno vždy striktně dodržovat následující
ustanovení.
4.1 Všeobecná bezpečnostní opatření
Při práci držte jiné osoby, obzvlášť děti, v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
b) Před použitím přístroj zkontrolujte. Pokud je přístroj poškozen, svěřte jeho opravu servisnímu
středisku Hilti.
c) Přístroj nechte opravit pouze v servisním středisku Hilti.
d) Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné tabule.
e) Po nárazu nebo působení jiného mechanického
vlivu je nutné nechat přístroj zkontrolovat v servisním středisku firmy Hilti.
f) Při použití s adaptéry zajistěte, aby byl přístroj
pevně přišroubovaný.
g) Aby se zabránilo chybným měřením, udržujte detekční pole čisté.
h) Ačkoliv je přístroj konstruován pro používání v nepříznivých podmínkách na staveništi, měli byste
a)
96
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140571 / 000 / 00
i)
j)
k)
s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými přístroji (dalekohled, brýle,
fotoaparát).
Přestože je přístroj chráněný proti vlhkosti, před
uložením do transportního pouzdra jej do sucha
otřete.
Přístroj držte tak daleko od uší, jak jen to jde, aby
nedocházelo k poškození sluchu.
Aby nedocházelo k záměnám, ujistěte se, že se
v blízkém okolí nepoužívá jiný přístroj.
4.1.1 Elektrické
a) Baterie nepatří do rukou dětem.
b) Nevystavujte baterie nadměrnému teplu a nevhazujte je do ohně. Baterie mohou explodovat nebo
může dojít k uvolnění toxických látek.
c) Baterie nenabíjejte.
d) Baterie nepřipojujte k přístroji pájením.
e) Nevybíjejte baterie zkratováním, mohou se tím
přehřát a způsobit vám popáleniny.
Baterie neotevírejte a nevystavujte je nadměrné
mechanické zátěži.
g) Nepoužívejte poškozené baterie.
h) Nemíchejte staré a nové baterie. Nepoužívejte
současně baterie od různých výrobců nebo různých typů.
f)
4.2 Správné uspořádání pracoviště
Při práci na žebříku a lešení se vyhýbejte nepřirozenému držení těla. Při práci stůjte vždy bezpečně
a stále udržujte rovnováhu.
b) Přístroj používejte pouze v definovaných mezích
použití.
a)
4.3 Elektromagnetická kompatibilita
Ačkoli přístroj splňuje požadavky příslušných směrnic,
nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že bude přístroj rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím.
V takovém případě, nebo máte-li nějaké pochybnosti, je
třeba provést kontrolní měření. Rovněž nemůže firma Hilti
vyloučit, že nebudou rušeny jiné přístroje (např. navigační
zařízení letadel).
4.4 Kapaliny
Při nesprávném používání může z akumulátoru vytékat
kapalina. Vyhněte se potřísnění. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Jestliže se
tato kapalina dostane do očí, vyplachujte je velkým
množstvím vody a obraťte se na lékaře. Vytékající
kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
5 Uvedení do provozu
UPOZORNĚNÍ
Přihrádku na baterie otevřete nejlépe nějakou mincí.
1.
5.1 Vložení baterií do přístroje 2
NEBEZPEČÍ
Do přístroje vkládejte jen nové baterie.
2.
Vyjměte baterii z obalu a vložte ji přímo do přístroje.
UPOZORNĚNÍ K napájení přístroje se smí používat
pouze baterie schválené výrobcem.
Zkontrolujte, zda jsou póly nasměrovány správně
podle pokynů na spodní straně každého přístroje.
6 Obsluha
cs
6.3 Nastavení
6.3.1 Nastavení citlivosti 1
6.1 Vypnutí a zapnutí přístroje 1
Stiskněte tlačítko Ein/ Aus (Zap/Vyp).
6.2 Práce s přijímačem 5 6
Přijímač PRA 22 lze používat pro vzdálenosti do 150 m
a s držákem PRA 77 jej lze montovat na měřické nebo
teleskopické latě.
1. Přístroj zapněte tlačítkem Ein/ Aus (Zap/Vyp).
2. Přijímač PRA 22 držte kolmo k rotační rovině rotujícího laserového paprsku.
UPOZORNĚNÍ Znázornění laserového paprsku je
prováděno opticky a akusticky.
Tlačítkem pro nastavení indikačního rozsahu roviny laseru
zvolte požadovanou toleranci.
UPOZORNĚNÍ
Na displeji se zobrazí jeden ze symbolů uvedených na obrázku. Při zapnutí přístroje je nastavena tolerance „standardní“.
6.3.2 Nastavení hlasitosti 1
Tlačítkem pro nastavení akustického signálu zvolte požadovanou hlasitost.
UPOZORNĚNÍ
Při zapnutí přístroje je zvukový signál vypnut.
Každým stisknutím tlačítka se hlasitost přepne v pořadí
normální / hlasité / vypnuto.
97
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140571 / 000 / 00
7 Čistění a údržba
7.1 Čištění a sušení
1.
2.
3.
4.
Odfoukejte z povrchu prach.
Zobrazovacích polí resp. přijímacích oken se nedotýkejte prsty.
K čištění používejte pouze čisté a měkké hadříky;
v případě potřeby je mírně navlhčete čistým lihem
nebo trochou vody.
UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte žádné jiné kapaliny,
aby nedošlo k poškození plastových částí.
Pokud přístroj míváte uložený ve vnitřním prostoru
motorového vozidla, dbejte na dodržení teplotních
mezí pro jeho skladování (‑30 °C až +60 °C/ -22 °F
až +140 °F), zvlášť v zimě / létě.
7.2 Skladování
Navlhlé přístroje vybalte. Přístroje, transportní pouzdra
a příslušenství je nutno vyčistit a vysušit (max.
40 °C/104 °F). Vybavení vždy zabalte až po úplném
usušení. Skladujte ho v suchu.
Před používáním po delším skladování nebo po přepravě
zkontrolujte přesnost přístroje kontrolním měřením.
Před delším skladováním vyjměte z přístroje baterie. Výtok z vybitých baterií může přístroj poškodit.
7.3 Přeprava
Pro přepravu vybavení používejte přepravní karton Hilti
nebo obal s obdobnou jakostí.
NEBEZPEČÍ
Přístroj přepravujte vždy bez vložených baterií.
7.4 Kalibrační servis Hilti
Doporučujeme nechávat pravidelně kontrolovat přístroje
v kalibračním servisu Hilti, aby bylo možné zajistit spolehlivost dle norem a zákonných požadavků.
Kalibrační servis Hilti je vám kdykoliv k dispozici; doporučujeme ale servis provádět minimálně jednou za rok.
V rámci kalibračního servisu Hilti je vydáno potvrzení, že
specifikace zkoušeného přístroje ke dni kontroly odpovídají technickým údajům v návodu k obsluze.
V případě odchylek od údajů výrobce se použité měřicí přístroje znovu seřídí. Po rektifikaci a kontrole se na
přístroj umístí kalibrační štítek a formou certifikátu o kalibraci se potvrdí, že přístroj pracuje v rámci tolerancí
uvedených výrobcem.
Kalibrační certifikáty jsou nutné pro podniky, které jsou
certifikovány podle normy ISO 900X.
Nejbližší zastoupení Hilti vám rádo poskytne další informace.
8 Likvidace
cs
NEBEZPEČÍ
Při nevhodné likvidaci vybavení může dojít k následujícím efektům:
Při spalování plastových dílů vznikají jedovaté plyny, které mohou způsobit onemocnění osob.
Baterie mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot explodovat a tím způsobit otravu, popálení,
poleptání kyselinami nebo znečistit životní prostředí.
Při lehkovážné likvidaci umožníte neoprávněným osobám nesprávně používat vybavení. Přitom můžete sobě a dalším
osobám způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.
Přístroje firmy Hilti jsou převážně vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je
jejich řádné třídění. V mnoha zemích je již firma Hilti zařízena na příjem vašeho starého přístroje k recyklaci. Ptejte se
zákaznického servisního oddělení Hilti nebo svého obchodního zástupce.
Jen pro státy EU
Elektronické měřicí přístroje nevyhazujte do domovního odpadu!
Podle evropské směrnice o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a podle odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použité elektrické nářadí/zařízení/přístroje
musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Baterie likvidujte v souladu s národními předpisy
98
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140571 / 000 / 00
9 Záruka výrobce přístroje
Hilti zaručuje, že dodaný výrobek nemá žádné materiálové ani výrobní vady. Tato záruka platí za předpokladu,
že se zařízení správně používá, ošetřuje a čistí v souladu s návodem k obsluze firmy Hilti, a že je dodržena
technická jednota zařízení, tj. že se s ním používá jen
originální spotřební materiál, příslušenství a náhradní díly
od firmy Hilti.
Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu
vadných dílů po celou dobu životnosti výrobku. Na díly,
které podléhají normálnímu opotřebení, se tato záruka
nevztahuje.
Další nároky jsou vyloučeny, pokud to neodporuje
závazným národním předpisům. Hilti neručí zejména
za bezprostřední nebo nepřímé škody vzniklé závadou nebo zaviněné vadným výrobkem, za ztráty nebo
náklady vzniklé v souvislosti s použitím nebo kvůli
nemožnosti použití zařízení pro určitý účel. Implicitní záruky prodejnosti anebo vhodnosti k použití
ke konrétnímu účelu jsou vyloučeny.
Pro opravu nebo výměnu je nutno výrobek nebo příslušné
díly zaslat neprodleně po zjištění závady kompetentní
prodejní organizaci Hilti.
Předkládaná záruka zahrnuje ze strany Hilti veškeré
záruční závazky a nahrazuje všechna předcházející
nebo současná prohlášení, písemné nebo ústní dohody
ohledně záruk.
10 Prohlášení o shodě ES (originál)
Označení:
Typové označení:
Dálkové ovládání/laserový
přijímač
PRA 22
Rok výroby:
2006
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi a normami:
2011/65/EU, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
Technická dokumentace u:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
cs
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
Matthias Gillner
Executive Vice President
Business Area Electric
Tools & Accessories
01/2012
99
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140571 / 000 / 00
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140571 / 000 / 00
331424 / A2
331424
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3363 | 0313 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*331424*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising