Hilti | PD 42 | Operating Instruction | Hilti PD 42 Användarmanual

Hilti PD 42 Användarmanual
PD 42
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
Operating instructions
en
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
sv
Bruksanvisning
no
Käyttöohje
fi
Инструкция по зксплуатации
ru
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
1
+≠
+± +“
4
3
+Ç
1
6
8
9
+|
7 5
+{
+]
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
+#
+[
2
2
2
1
4
3
6
5
3
4
1
2
5
6
1
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
7
8
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
BRUKSANVISNING I ORIGINAL
PD 42 Laserdistansmätare
sv
Läs noga igenom bruksanvisningen innan du
använder verktyget/instrumentet.
1 Siffrorna hänvisar till olika bilder. Bilderna som hör till
texten hittar du på det utvikbara omslaget. Ha alltid detta
uppslaget vid genomgång av bruksanvisningen.
Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans
med verktyget/instrumentet.
Instrumentets komponenter, manöver- och indike-
Se till att bruksanvisningen följer med verktyget/instrumentet, om detta lämnas till en
annan användare.
Innehållsförteckning
1 Allmän information
2 Beskrivning
3 Verktyg, Tillbehör
4 Teknisk information
5 Säkerhetsföreskrifter
6 Före start
7 Drift
8 Skötsel och underhåll
9 Felsökning
10 Avfallshantering
11 Tillverkarens garanti
12 Försäkran om EU-konformitet (original)
Sidan
40
41
44
44
45
46
49
56
56
57
58
58
ringsdelar 1
@ På/av-knapp
; Mätknappen på sidan
= Grafisk display
% Mätknapp
& Raderingsknapp (Clear)
( Horisontallibell
) Funktionsknapp
+ Mätspets
§ ¹/₄"-gänga för mätförlängning PDA 71
/ Bakre anslagsstift
: Minusknapp
· Plusknapp
$ ¹/₄"-gänga på undersidan
£ Referensknapp
| Optiskt sikte
¡ Utgångslaserlins
Q Mottagningslins
W Vertikallibell
1 Allmän information
1.1 Riskindikationer och deras betydelse
FARA
Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
Anger en potentiell risksituation som skulle kunna leda till
allvarlig personskada eller dödsolycka.
FÖRSIKTIGHET
Anger situationer som kan vara farliga och leda till skador
på person eller utrustning.
OBSERVERA
Används för viktiga anmärkningar och annan praktisk
information.
40
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
1.2 Förklaring av illustrationer och fler anvisningar
Varningssymboler
Varning för
allmän fara
Övriga symboler
Läs bruksanvisningen
före
användning
Återvinn
avfallet
Laserklass II enligt
CFR 21, § 1040 (FDA)
sv
>1/4s
Laserklass 2
enligt IEC/EN
60825‑1:2007
Batteriindikering
Titta inte in i
strålen
Maskinvarufel
Temperaturindikering
Ogynnsamma
signalförhållanden
KCC‑REMHLT‑PD42
Här hittar du identifikationsdata på verktyget/instrumentet
Typbeteckningen och serienumret finns på instrumentets
typskylt. Skriv in dessa uppgifter i bruksanvisningen så
att du alltid kan ange dem om du vänder dig till vår
representant eller verkstad.
Typ:
Serienr:
2 Beskrivning
2.1 Korrekt användning
Verktyget är avsett för avståndsmätning, addering och subtrahering av avstånd samt försett med en mängd praktiska
funktioner, som t.ex. timer, beräkning av yt-, volym- och min/max-värden, uppmätning/utstakning, uträkning av
målningsytor och pythagoreiska funktioner samt dataminne.
Använd inte instrumentet som nivelleringsinstrument.
Mätning mot cellplast – t.ex. styropor eller styrodor – snö, starkt reflekterande ytor etc. kan leda till missvisande
mätresultat.
Instrumentet och dess tillbehör kan utgöra en risk om de används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte
används enligt föreskrifterna.
Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte instrumentet i utrymmen där brand‑ eller explosionsrisk föreligger.
Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.
För att undvika skador bör du endast använda originaltillbehör insatsverktyg från Hilti.
41
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
Instrumentet får inte ändras eller byggas om på något sätt.
OBSERVERA
Över- eller underskrid inte drift- och förvaringstemperaturerna.
2.2 Display
sv
Displayen visar mätvärden, inställningar och status för instrumentet. I mätläget visas aktuella mätvärden längst ner på
displayen (resultatraden). Vid funktioner som t.ex. yta visas de uppmätta avstånden på mellanresultatraderna och det
beräknade resultatet visas längst ner på displayen.
2.3 Displaybelysning
Vid dåliga ljusförhållanden kopplas displaybelysningen automatiskt på när någon av knapparna trycks in. Efter 10
sekunder minskas ljusstyrkan med 50 %. Trycker du inte på någon annan knapp inom totalt 20 sekunder, släcks
belysningen.
OBSERVERA
Displaybelysningen kräver extra ström. Batterierna tar fortare slut om du använder displaybelysningen ofta.
2.4 Funktionsprincip
Avståndet mäts längs en utsänd lasermätningsstråle tills strålen träffar en reflekterande yta. Det är enkelt att
identifiera mätningsmålet genom den röda lasermätpunkten. Räckvidden beror på reflektionsförmågan och målytans
beskaffenhet.
2.5 Mätprincip
Instrumentet sänder ut en synlig laserpuls som reflekteras mot något föremål. Drifttidens värde ger ett mått på
avståndet.
Denna mätprincip medger mycket snabba och tillförlitliga avståndsmätningar för objekt som saknar reflektorer.
2.6 Normal mätindikering
Den normala mätindikeringen aktiveras varje gång som instrumentet slås på med på/av-knappen eller mätknappen.
2.7 Displaysymboler
Temperatur
Ogynnsamma signalförhållanden
Allmänt maskinvarufel
Temperaturen är för hög
(>+50 °C) / för låg (<-10 °C)
För lite reflekterat laserljus
Kyl resp. värm instrumentet
Håll in mätavståndet >50 mm från framkanten. Rengör optiken. Mät mot en annan yta eller använd måltavla.
Koppla från instrumentet och koppla till det igen. Kontakta Hilti-service
om felet kvarstår.
2.8 Knappsats
Mätningsknapp
Aktiverar lasern.
Startar avståndsmätning.
Aktiverar kontinuerlig mätning (håll intryckt ca 2 s).
Avbryter den kontinuerliga mätningen.
Plusknapp
Aktiverar avstånds-, yt- och volymadditionen.
Avstånden adderas i den normala mätindikeringen och i målarfunktionen.
Ytor och volymer adderas i de relevanta funktionerna.
Minusknapp
Aktiverar avstånds-, yt- och volymsubtraktionen.
Avstånden subtraheras i den normala mätindikeringen och i målarfunktionen.
Ytor och volymer subtraheras i de relevanta funktionerna.
Funktionsknapp
42
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
Aktiverar alltid den senast använda funktionen.
Funktionsknapp
Trycker du flera gånger på knappen aktiveras/väljs funktionerna i tur och
ordning, förutsatt att inga mätvärden föreligger.
Om det finns mätvärden: alla mätvärden raderas och funktionen startas
om.
Avbryter kontinuerlig mätning (Tracking).
Raderingsknapp (Clear)
C‑knappen har olika funktioAvbryter kontinuerlig mätning (Tracking).
ner beroende på driftläget
Raderar den normala mätindikeringen.
Raderar den senaste mätningen och backar ett steg i funktionsmenyn.
sv
Raderar dataminnet (håll knappen nedtryckt när minnet visas).
Avslutar funktionen när inga mätvärden föreligger.
På/av-knapp
När instrumentet är frånkopplat trycker du en gång på knappen för att
koppla till det.
Är instrumentet frånkopplat, aktiverar du menyn genom att hålla knappen
intryckt.
Referensknapp
Är instrumentet tillkopplat, kopplar du från det genom att trycka en gång
på knappen.
Skiftar mätreferensen mellan främre ände, stativ (gängan på undersidan)
och bakre ände.
2.9 Tillståndsindikering för batteriet
Antal segment
Laddningsstatus i %
4
= 100 % laddning
3
= 75 % laddning
2
= 50 % laddning
1
= 25 % laddning
0
helt urladdat
2.10 I standardutrustningen ingår
1
Laserdistansmätare PD 42
1
Måltavla PDA 51
1
2
1
1
1
Handledsrem
Batterier
Batterinyckel
Bruksanvisning
Tillverkarcertifikat
2.11 Lasersiktesglasögon PUA 60
Detta är inga laserskyddsglasögon, de skyddar inte ögonen från laserstrålning. Glasögonen får inte användas i trafik
på grund av att de begränsar färgseendet.
Lasersiktesglasögonen PUA 60 ökar laserstrålens synlighet avsevärt.
2.12 Måltavla PDA 50/51/52
Måltavlan PDA 50 består av hårdplast med ett särskilt reflektionsskikt. Det är lämpligt att använda måltavlan under
besvärliga ljusförhållanden vid avstånd på mer än 10 m.
Måltavlan PDA 51 är inte utrustad med reflektionsskikt och rekommenderas vid besvärliga ljusförhållanden och kortare
avstånd. Måltavlan PDA 52 är försedd med samma reflektionsskikt som PDA 50. PDA 52 är dock väsentligt större, i
A4-format (210 x 297 mm). Tack vare det större formatet går det lättare att rikta in sig på denna måltavla vid långa
avstånd.
43
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
OBSERVERA
Om möjligt bör mätningen ske lodrätt mot måltavlan för att säkerställa ett tillförlitligt avståndsvärde. I annat fall kan
det hända att målpunkten på måltavlan inte sitter på samma nivå som uppställningspunkten (parallax).
OBSERVERA
Vid mycket noggranna mätningar med måltavla ska värdet 1,2 mm läggas till det avstånd som uppmäts.
2.13 Mätförlängning PDA 71
sv
Mätförlängningen är tillverkad av aluminium och försedd med ett icke-ledande plasthandtag. Skruven på mätförlängningen skruvas in i gängbussningen vid det bakre instrumentanslaget på PD 42. Så snart mätförlängningen skruvas i,
växlar det bakre instrumentanslaget till spetsen på mätförlängningen. Detta förlänger det bakre anslaget med 1 270
mm (50 tum).
3 Verktyg, Tillbehör
Beteckning
Beskrivning
Måltavla
PDA 50
Måltavla
PDA 51
Måltavla
PDA 52
Mätförlängning
PDA 71
Beteckning
Beskrivning
Handledsrem
PDA 60
Väska
PDA 65
Lasersiktesglasögon
PUA 60
4 Teknisk information
Med reservation för tekniska ändringar!
Teknisk information
Värdeangivelse
Strömförsörjning
3 V DC AA‑batterier
Kontroll av batteristatus
Batteriindikering med 4 segment för 100 %, 75 %,
50 % och 25 % laddning : Alla segment är släckta: Batteriet tomt
0,05…200 m
Mätområde
Precision
Vägg av skivmaterial, vit: 100 m
Betong, torr: 70 m
Tegel, torr: 50 m
±1,0 mm för enstaka eller kontinuerliga mätningar
Minsta visningsenhet
1 mm
Stråldiameter
Strållängd 10 m: Max. 6 mm
Strållängd 50 m: Max. 30 mm
Strållängd 100 m: Max. 60 mm
Enstaka mätningar, kontinuerlig mätning,
beräkningar/funktioner
Upplyst punktmatrisdisplay med permanent visning av
driftstatus och strömförsörjning
synlig 635 nm, Sänkt utgångseffekt 1 mW: Laserklass
2: IEC/EN 60825-1:2007; laser class II CFR 21 §1040
(FDA)
Normalt mätområde utan måltavla
Grundläggande användningssätt
Display
Laser
44
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
Teknisk information
Värdeangivelse
Optiskt sikte
Sidomonterad med laserreferens
Automatisk frånkoppling
Drifttemperatur
Laser: 1 min
Verktyg: 10 min
Max. antal mätningar med påslagen laser under en tid
av 10 s Alkalimangan 8 000…10 000 NiMH 6 000…
8 000
-10…+50 °C
Förvaringstemperatur
-30…+70 °C
Skyddstyp (utom batterifack)
Vikt utan batteri
IP 54 damm- och stänkvattenskydd
IEC 60529
170 g
Mått
120 mm x 55 mm x 28 mm
Batterilivslängd
Meny/Enheter
m
cm
Avstånd
Yta
Volym
Meter
m²
m³
Centimeter
m²
m³
Millimeter
m²
m³
In
Tum.decimal
tum²
tum³
In ¹/₈
¹/₈"
tum²
tum³
In ¹/₁₆
¹/₁₆"
tum²
tum³
In ¹/₃₂
¹/₃₂"
tum²
tum³
ft
fot.decimal
fot²
fot³
ft¹/₈
fot-tum-¹/₈
fot²
fot³
ft¹/₁₆
fot-tum-¹/₁₆
fot²
fot³
ft¹/₃₂
fot-tum-¹/₃₂
fot²
fot³
Yd
Yard.decimal
Yard²
Yard³
mm
sv
5 Säkerhetsföreskrifter
Förutom de säkerhetstekniska anvisningarna i bruksanvisningens olika kapitel måste följande föreskrifter
alltid följas.
5.1 Grundläggande säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsanordningarna får inte inaktiveras och
anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas
bort.
b) Se till att barn inte befinner sig nära laserinstrumentet.
c) Om instrumentet skruvas isär på ett felaktigt sätt
kan de laserstrålar som skickas ut överstiga klass
2. Låt endast auktoriserad personal från Hiltiservice reparera instrumentet.
d) Kontrollera alltid före start att instrumentet fungerar korrekt.
e) Instrumentet får inte användas i närheten av gravida kvinnor.
f) Mätningar på dåligt reflekterande underlag och i högt
reflekterande omgivningar kan leda till felaktiga mätningsresultat.
a)
g) Mätningar genom en glasskiva eller andra objekt kan
förvanska mätresultatet.
h) Mätvillkor som ändras snabbt, till exempel på grund
av personer som springer i vägen för mätstrålen, kan
ge felaktiga mätresultat.
i) Rikta aldrig instrumentet mot solen eller mot
andra starka ljuskällor.
5.2 Fackmässigt iordningställande av arbetsplatsen
Undvik onaturliga kroppsställningar vid arbeten
på stege. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla
balansen.
b) Kontrollera mätreferensens inställning före mätningen.
c) Låt alltid instrumentet anta omgivningens temperatur innan du använder det, om det har flyttats
från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.
d) Kontrollera för säkerhets skull de inställningar du
gjort och tidigare inställningar.
a)
45
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
När du använder doslibellen bör du inte titta rakt
på verktyget.
f) Säkra arbetsområdet och se till att strålen inte
riktas mot andra personer eller mot dig själv när
instrumentet monteras.
g) Använd endast instrumentet inom det definierade
driftsområdet.
h) Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.
e)
sv
5.3 Elektromagnetisk kompatibilitet
OBSERVERA
Gäller endast Korea: Detta instrument är avsett för de
elektromagnetiska vågor som förekommer i kommersiella
lokaler (klass A). Som användare bör du tänka på detta
och inte använda instrumentet i bostadsutrymmen.
Även om instrumentet uppfyller de höga kraven i gällande
normer kan Hilti inte utesluta möjligheten att det kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktiga resultat.
I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras. Hilti kan inte heller utesluta att andra
instrument (t.ex. navigeringsutrustning i flygplan) störs.
Instrumentet uppfyller villkoren för klass A; störningar i
bostadsområden går inte att utesluta.
5.4 Allmänna säkerhetsåtgärder
a)
Kontrollera instrumentet innan du använder det.
Om det skulle vara skadat på något sätt, lämna in
det till Hiltis serviceverkstad för reparation.
b) Om du har tappat instrumentet, eller om det har
utsatts för annan mekanisk påverkan, måste dess
precision provas.
c) Även om instrumentet är konstruerat för användning på byggplatser bör du hantera det varsamt, i
likhet med andra mätinstrument.
d) Instrumentet är skyddat mot fukt men bör ändå
torkas av innan det placeras i transportväskan.
5.5 Elektricitet
a) Batterierna måste förvaras oåtkomliga för barn.
b) Batterierna får inte överhettas eller kastas i öppen eld. Batterierna kan explodera eller avge giftiga
ångor.
c) Ladda inte batterierna.
d) Batterierna får inte lödas fast i instrumentet.
e) Ladda aldrig ur batterierna med kortslutning. De
kan överhettas och orsaka brännskador.
f) Batterierna får inte öppnas eller utsättas för kraftig mekanisk belastning.
5.6 Laserklassificering
Beroende på version motsvarar instrumentet laserklass
2, enligt IEC60825-1:2007/EN60825-1:2007 och klass II
enligt CFR 21 § 1040 (FDA). Instrumentet kan användas utan att speciella skyddsåtgärder vidtas. Om ögat
kortvarigt skulle utsättas för laserstrålen skyddas det av
ögonlocksreflexen. Denna reflex påverkas dock av mediciner, alkohol och droger. Trots detta bör man inte titta
direkt in i ljuskällan (det är skadligt på samma sätt som
att titta rakt på solen). Rikta aldrig laserstrålen mot någon
person.
5.7 Transport
Transportera alltid instrumentet utan batterier.
6 Före start
2.
6.1 Sätta i batterier 2
FÖRSIKTIGHET
Sätt aldrig i skadade batterier.
3.
6.2 Koppla till/från instrumentet
1.
FÖRSIKTIGHET
Byt alltid ut hela batterisatsen.
2.
FARA
Blanda inte gamla och nya batterier. Använd inte
batterier från olika tillverkare eller med olika typbeteckning.
3.
1.
Skruva av batterilocket på baksidan.
46
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
Ta ut batterierna ur förpackningen och sätt in dem
direkt i instrumentet.
OBSERVERA Se till så att polerna placeras rätt (se
markeringen i batterifacket).
Se till att batterifackets spärr hakar i ordentligt.
4.
Instrumentet kan slås på med såväl på/av-knappen
som med mätknappen.
Tryck på på/av-knappen i frånkopplat läge: instrumentet slås på.
Lasern är frånkopplad.
Tryck på på/av-knappen i tillkopplat läge: verktyget
kopplas från.
Tryck på mätknappen i frånkopplat läge: instrumentet och lasern slås på.
6.3 Första distansmätningarna
1.
2.
3.
Tryck en gång på mätknappen.
Är mätaren frånkopplad kopplas den och mätstrålen
in.
Om mätaren är tillkopplad kopplas mätstrålen till.
Sikta med laserpunkten på en vit yta cirka 3–10 m
bort.
Tryck en gång till på mätknappen.
På mindre än en sekund visas avståndet – till exempel på 5 489 m.
Du har utfört den första avståndsmätningen med
instrumentet.
Gänga på undersidan
sv
Bakre kant
6.4 Menyinställningar
MENU
Anslagsspets
m
1.
2.
3.
4.
Starta menyn genom att trycka på det frånkopplade
instrumentets på/av-knapp i ca 2 sekunder.
Tryck på plusknappen för att koppla till eller från
ljudsignalen.
Tryck på minusknappen för att i tur och ordning
växla mellan enheterna.
Tryck en gång på på/av-knappen för att avsluta
menyn.
Instrumentet är frånkopplat och alla indikerade inställningar sparas.
6.5 Mätreferenser
OBSERVERA
Instrumentet kan mäta avstånd från 5 olika anslag eller
referenser. Växlingen mellan främre och bakre kant utförs
med referensknappen framtill på instrumentets vänstersida. Viks anslagsspetsen ut 180° skiftas anslaget automatiskt till anslagsspetsen. När mätförlängningen skruvas
i på instrumentets baksida (batterifacket), registeras den
automatiskt av instrumentet och indikeras med den långa
mätspetssymbolen. Mätförlängningen PDA 71 går också
att skruva i på undersidan – detta registreras dock inte
automatiskt.
Mätförlängning PDA 71 för inskruvning på baksidan.
6.6 Optiskt sikte 3
OBSERVERA
Använd siktet på lämpligt sätt för avstånd från och med
10 m.
Det inbyggda siktet är särskilt användbart vid mätningar
utomhus och alltid då lasermätpunkten är svår att urskilja
eller inte syns alls. Med det optiska siktet är det enkelt
att sikta mot avlägsna mål. Laserpunkten går att se när
optiken är tillkopplad. Kopplas laserpunkten i optiken
från, har mätningen slutförts eller också har laserstrålen
kopplats från automatiskt på grund av uppnådd tidsgräns. Den optiska målinriktningen löper parallellt med
lasermätningsstrålen.
1. Tryck på mätknappen för att koppla till lasern och
rikta in den mot målet.
2. Tryck på mätknappen eller sidomätknappen och
rikta in tills laserpunkten lyser upp i siktet
Avståndet visas på displayen.
6.7 Avståndsmätning
OBSERVERA
När anslagsspetsen fälls in, oberoende av om den tidigare
var utfälld och var den var placerad, sätts mätreferensen
alltid till den bakre kanten.
Avstånd kan mätas på alla ej samverkande orörliga mål,
det vill säga betong, sten, trä, plast, papper etc. Det
är inte lämpligt att använda prismor eller andra starkt
reflekterande mål som kan leda till förvanskade resultat.
Främre kant
47
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
6.7.1 Avståndsmätning steg för steg
OBSERVERA
Instrumentet mäter avstånd under kortast möjliga tid och
visar olika slags information på displayen.
Fortsätts avståndsmätningen visas upp till 3 tidigare uppmätta avstånd på mellanresultatraden, vilket innebär att
de 4 senaste uppmätta avstånden visas.
Koppla in instrumentet med på/av-knappen
sv
5.489
m
12.349
m
24.634
m
27.317
----------
m
Tryck en gång på mätknappen. Den röda lasermätstrålen kopplas till och visas som en punkt på målytan.
Detta målläge visas med en blinkande lasersymbol på
displayen.
Instrumentet kan förstås alltid kopplas in med hjälp av
mätknappen. Om C-knappen trycks ner på denna display
raderas alla visade värden på displayen.
6.7.2 Mätläge
Det går att mäta avstånd på två olika sätt: enstaka mätning och kontinuerlig mätning. Den kontinuerliga mätningen används vid utsättning av givna avstånd och
längder samt vid svårmätbara avstånd, t.ex. vid mätning
på hörn, kanter och nischer etc.
6.7.2.1 Enstaka mätning (mätknapp)
1.
2.
----------
m
5.489
48
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
m
Koppla till lasermätstrålen med mätknappen .
Tryck några gånger på mätknappen.
Det uppmätta avståndet visas efter mindre än en
sekund på den nedre resultatraden.
6.7.2.2 Enstaka mätning (på/av-knapp)
1.
2.
3.
Rikta in mål. Tryck på mätknappen en gång till för att mäta
avstånd. Resultatet visas oftast inom ett par sekunder på
resultatraden och lasermätstrålen kopplas från.
m
Koppla in lasermätstrålen med på/av-knappen.
Tryck på mätknappen för att koppla till lasern och
rikta in den mot målet.
Tryck några gånger på mätknappen.
Det uppmätta avståndet visas efter mindre än en
sekund på den nedre resultatraden.
6.7.2.3 Kontinuerlig mätning
OBSERVERA
Den kontinuerliga mätningen fungerar överallt där enstaka avstånd kan uppmätas. Detta stämmer också för
funktioner som ytberäkning.
1.
2.
Håll ner mätknappen under cirka 2 sekunder för
aktivering av kontinuerlig mätning.
OBSERVERA Det har ingen betydelse om instrumentet är frånkopplat eller om mätstrålen är fråneller tillkopplad – instrumentet kopplar alltid till den
kontinuerliga mätningen.
Med den kontinuerliga mätningen uppdateras avstånd med cirka 6–10 mätningar på resultatraden
per sekund. Detta är beroende av reflektionskapaciteten hos målytan. Har ljudsignalen kopplats in
signaleras den kontinuerliga mätningen cirka 2-3
gånger per sekund.
Mätningen stoppas om du trycker några gånger på
mätknappen.
Den senaste giltiga mätningen visas på resultatraden.
6.7.3 Mätning från hörn 4 5
Anslagsspetsen används vid mätning av rumsdiagonaler
eller från svårtillgängliga hörn.
1. Vik ut anslagsspetsen ca 180°.
Mätreferensen ställs om automatiskt. Instrumentet
avkänner den förlängda mätreferensen och korrigerar automatiskt det uppmätta avståndet genom
detta värde.
2. Placera mätaren med anslagsspetsen vid önskad
utgångspunkt och rikta in den mot målpunkten.
3. Tryck på mätknappen.
Det uppmätta värdet visas på displayen.
6.7.4 Mätning med målmarkeringar 6 7
Vid mätning av avstånd vid ytterkanter (exempelvis ytterväggar på hus, inhägnader o.s.v.) kan du lägga dit
hjälpmedel som brädor, tegelstenar eller andra lämpliga
föremål som kan användas som målmarkering vid ytterkanten. Vi rekommenderar måltavlan PDA 50, PDA 51 och
PDA 52 när större räckvidd behövs och vid ogynnsamma
ljusförhållanden (som starkt solsken).
6.7.5 Mätning i ljus omgivning
Vi rekommenderar måltavla PDA 50, PDA 51 och PDA 52
vid längre avstånd och när ljuset är mycket starkt.
6.7.6 Mätning på ojämna ytor 8
När du mäter på ojämna ytor (t.ex. grov puts) uppmäts
ett genomsnittsvärde, där laserstrålens mittpunkt viktas
högre än kringområdena.
6.7.7 Mätning på runda eller lutande ytor
Sker inriktningen mot dessa ytor i mycket sned vinkel
kan för lite ljusenergi nå instrumentet, eller för mycket vid
rätvinkliga mål. I båda dessa fall rekommenderar måltavla
PDA 50, PDA 51 och PDA 52.
6.7.8 Mätning på våta eller glänsande ytor
När laserdistansmätaren kan riktas mot ytan uppmäts
ett tillförlitligt avstånd för målpunkten. Vid starkt reflekterande ytor måste reducerad räckvidd fram till ljusreflexen
tas med i beräkningen.
6.7.9 Mätning på genomskinliga ytor
I princip går det att mäta avstånd mot material som släpper igenom ljus, till exempel vätskor, styropor, skumplast
etc. Mätfel kan uppstå eftersom ljus tränger in i dessa material. Vid mätning genom glas eller om objekten befinner
sig innanför mållinjen kan det också uppstå mätfel.
6.7.10 Mäträckvidd
6.7.10.1 Ökad mäträckvidd
Mätningar vid mörker, skymning/gryning och mot skuggade mål eller när instrumentet är placerat i skugga, leder
normalt till utökad räckvidd.
Mätningar med måltavla PDA 50, PDA 51 och PDA 52
ger utökad räckvidd.
6.7.10.2 Minskad mäträckvidd
Mätningar i miljöer med starkt ljus, till exempel i solljus
eller när extremt starka strålkastare lyser, kan leda till
minskad räckvidd.
Mätningar genom glas eller vid objekt innanför mållinjen
kan leda till minskad räckvidd.
Mätningar mot matt gröna, blå, svarta eller blöta och
glänsande ytor kan leda till minskad räckvidd.
7 Drift
OBSERVERA
Kontinuerlig mätning kan användas för alla funktioner där
det går att utföra enstaka avståndsmätningar.
OBSERVERA
Avstånd läggs till och dras ifrån med direktknapparna,
alla andra funktioner aktiveras med funktionsknappen.
OBSERVERA
Om mätningsfel uppstår under den kontinuerliga mätningen, eller om mätningen avbryts med några tryck i
följd på mätknappen, visas det senaste giltiga avståndet.
7.1 Avståndsmätningar
OBSERVERA
Funktionsstegen visas nästan alltid med bilder.
49
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
sv
7.2 Addera avstånd
12.349 m
+
sv
5.489 m
17.838
m
Det är enkelt att addera enstaka avstånd, t.ex. att bestämma fönsters och dörrars insida eller sammanfatta
flera delavstånd till ett totalavstånd.
1. Tryck på mätknappen (laserstrålen kopplas till).
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten.
3. Tryck på mätknappen.
Det första avståndet mäts och visas (laserstrålen
kopplas från).
4. Tryck på knappen för att addera. Det första avståndet visas i mitten och ett plustecken nederst på
mittenraden (lasern kopplas in)
5. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
6. Tryck på mätknappen.
Det andra avståndet mäts och visas på den nedre
mellanraden. Resultatet visas på resultatraden.
Värdet för det aktuella avståndet visas alltid på resultatraden.
Fortsätt så tills alla avstånd har adderats.
7. För att avsluta additionen mäter du ett avstånd utan
att först trycka på plusknappen.
Alla tidigare mät- och beräkningsresultat står på
mellanraderna.
8. Tryck på C-knappen för att radera visningen.
7.3 Subtrahera avstånd
3.947 m
-
3.322 m
0.625
m
Det är enkelt att subtrahera enstaka avstånd för att t.ex.
bestämma avståndet mellan ett rörs undersida och taket.
Då subtraheras avståndet mellan golvet och rörets undersida från det totala avståndet mellan golvet och taket.
50
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
Om också rörets diameter tas med vid subtraktionen får
man avståndet mellan rörets översida och taket.
1. Tryck på mätknappen (laserstrålen kopplas in).
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten.
3. Tryck på mätknappen. Det första avståndet mäts
och visas (laserstrålen kopplas från).
4. Tryck på knappen för att subtrahera. Det första
avståndet visas i mitten och ett minustecken nederst
på mittenraden (lasern kopplas in).
5. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt.
6. Tryck på mätknappen.
Det andra avståndet mäts och visas på den nedre
mellanraden.
Resultatet visas på resultatraden.
Den aktuella avståndsskillnaden visas alltid på resultatraden.
Fortsätt så tills alla avstånd har subtraherats.
7. För att avsluta subtraktionen mäter du ett avstånd
utan att först trycka på minusknappen.
Alla tidigare mät- och beräkningsresultat står på
mellanraderna.
8. Tryck på C-knappen för att radera visningen.
7.4 Timer
10s
4.347 m
Timerfunktionen fungerar ungefär som för en kamera. Det
går att växla tre steg, 5, 10, 20 sekunder uppåt eller nedåt
med plus- och minusknappen. Tryck på mätknappen
för att aktivera timern. Timern avbryts med C-knappen.
En ljudsignal låter med en sekunds intervall till cirka 4
sekunder före start – en dubbel ljudsignal signalerar slut.
7.5 Mätning av ytor
7.6 Mätning av volymer
5.489
m
12.349
m
5.489 m
12.349 m
24.634 m
67.784
3
2
m
Stegen i ytmätningen visas med bilder på displayen. Vill
du t.ex. bestämma golvytan i ett rum utförs följande:
1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera ytfunktionen.
OBSERVERA Direkt efter det att ytfunktionen har
startats kopplas laserstrålen till.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten.
3. Tryck på mätknappen.
Utrymmets bredd mäts och visas.
Därefter följer automatiskt mätning av utrymmets
längd.
4. Rikta in mätaren mot nästa målpunkt för utrymmets
längd.
5. Tryck på mätknappen.
Det andra avståndet mäts. Ytan beräknas direkt och
visas på resultatraden.
De båda avstånden som används vid beräkning av
ytor står på mellanraderna, och det är enkelt att
notera dem efter mätningen.
6. Du kan alltid stoppa mätningar med C-knappen,
radera de senaste mätningarna en efter en och starta
mätningen på nytt.
OBSERVERA Trycker du flera gånger på
C-knappen
eller
funktionsknappen
avbryts
funktionen resp. startas om.
OBSERVERA Om det andra avståndet mäts med
kontinuerlig mätning (Tracking) uppdateras ytresultatet fortlöpande. På så sätt kan mätning av delytor
utföras.
OBSERVERA Efter ytresultatet går det att addera
nästa yta med plusknappen eller subtrahera den
med minusknappen.
1669.783
sv
3
m
Stegen i volymmätningen visas med bilder på displayen.
Följande utförs t.ex. för att bestämma ett rums volym:
1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera volymfunktionen. Vid mätningen går det att fastställa volymen.
OBSERVERA Direkt efter det att volymfunktionen
har startats kopplas laserstrålen till.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten.
3. Tryck på mätknappen.
Utrymmets bredd mäts och visas.
4. Därefter följer automatiskt mätning av utrymmets
längd.
5. Rikta in mätaren mot nästa målpunkt för utrymmets
längd.
6. Tryck på mätknappen.
Utrymmets längd mäts och visas.
7. Tryck på mätknappen.
8. Rikta in mätaren mot nästa målpunkt för utrymmets
höjd.
9. Tryck på mätknappen.
När utrymmets höjd har uppmätts beräknas volymen
direkt och visas sedan på resultatraden.
Alla tre avstånden som används vid beräkning av
volymer står på mellanraderna och det är enkelt att
notera dem efter mätningen.
51
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
sv
10. Du kan alltid stoppa mätningar med C-knappen,
radera de senaste mätningarna en efter en och starta
mätningen på nytt.
OBSERVERA Trycker du flera gånger på
C-knappen
eller
funktionsknappen
avbryts
funktionen resp. startas om.
OBSERVERA Om det tredje avståndet mäts med
kontinuerlig mätning (Tracking) uppdateras volymresultatet fortlöpande. På så sätt kan mätning av
delvolymer utföras.
OBSERVERA Efter volymresultatet går det att addera nästa volym med plusknappen eller subtrahera
den med minusknappen.
5.
7.8 Uppmätning/utstakning
5.123 m
7.7 Min/max-mätning
MAX
8.642 m
MIN
5.123 m
+ 3.519 m
1.604
3.519 m
4.347 m
Maximimätning används huvudsakligen för att fastställa
diagonaler, minimimätning för att fastställa eller rikta in
parallella objekt eller för mätning vid otillgängliga ställen.
Vid maximimätning används kontinuerlig mätning och
displayen uppdateras alltid när det uppmätta avståndet
blir längre. Vid minimimätning används kontinuerlig mätning och displayen uppdateras alltid när det uppmätta
avståndet blir kortare. Med kombinationen av maximioch minimimätning är det möjligt och bestämma differensavstånd mycket enkelt, snabbt och tillförlitligt. På så
sätt går det att enkelt att säkert bestämma röravstånd under tak eller avstånd mellan två objekt som är otillgängligt
placerade.
1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera min/maxfunktionen.
OBSERVERA Så fort funktionen ”Min/Max” har startats kopplas laserstrålen till.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten.
3. Tryck på mätknappen.
Sedan startas den kontinuerliga mätningen.
På MIN- och MAX-displayen uppdateras visningen
av avståndsförlängning resp. avståndsförkortning
4. Tryck på mätknappen för att stoppa mätningen.
Displayen visar värden för maximiavstånd, minimiavstånd och skillnaden mellan dessa båda.
52
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
Du kan alltid stoppa mätningar med C-knappen,
radera och starta mätningen på nytt.
OBSERVERA Trycker du flera gånger på
C-knappen
eller
funktionsknappen
avbryts
funktionen resp. startas om.
OBSERVERA Flera ”ångra”-steg är inte möjliga.
Trycker du flera gånger på C-knappen eller en gång
på funktionsknappen avbryts funktionen.
m
Det går att sätta ut uppmätta eller angivna mått, t.ex. vid
montering av monteringsskenor.
7.8.1 Överföra uppmätta avstånd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryck på funktionsknappen för att aktivera uppmätningsfunktionen.
OBSERVERA Direkt efter det att uppmätningsfunktionen har startats kopplas laserstrålen till.
Rikta in instrumentet mot målpunkten.
Tryck på mätknappen.
Initialavståndet, d.v.s. överfört avstånd mäts och
visas på den översta mellanraden.
Tryck på mätknappen.
Kontinuerlig mätning startas.
På den understa mellanraden visas skillnaden mellan aktuellt avstånd (se mätrad) och initialavståndet.
Skjut instrumentet framåt/bakåt tills differensvisningen blir tillräckligt liten för dina behov.
Du kan alltid stoppa mätningar med C-knappen,
radera och starta mätningen på nytt.
OBSERVERA Flera ”ångra”-steg är inte möjliga.
Trycker du flera gånger på C-knappen eller en gång
på funktionsknappen avbryts funktionen.
7.8.2 Överföring av givna avstånd
1.
Tryck på funktionsknappen för att aktivera uppmätningsfunktionen.
OBSERVERA Direkt efter det att uppmätningsfunktionen har startats kopplas laserstrålen till.
2.
3.
4.
5.
Ange initialavstånd genom att trycka på plusknappen.
OBSERVERA En tryckning på plusknappen räknas
värdet upp med ett. Håller du ner plusknappen
går uppräkningen snabbare. Ju längre tid, desto
snabbare går uppräkningen. Minusknappen
används som plusknappen – fast nedåt.
Tryck på mätknappen.
Kontinuerlig mätning startas.
På den understa mellanraden visas skillnaden mellan aktuellt avstånd (se mätrad) och initialavståndet.
Skjut instrumentet framåt/bakåt tills differensvisningen blir tillräckligt liten för dina behov.
Du kan alltid stoppa mätningar med C-knappen,
radera och starta mätningen på nytt.
OBSERVERA Flera ”ångra”-steg är inte möjliga.
Trycker du flera gånger på C-knappen eller en gång
på funktionsknappen avbryts funktionen.
7.9 Målningsyta
+
5.489
m
+ 12.349
m
27.317
m2
Funktionen för målningsyta används för att fastställa t.ex.
väggytan i ett rum. Summan av alla vägglängder bestäms
och multipliceras med rumshöjden.
1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera målningsytefunktionen.
OBSERVERA Direkt efter det att funktionen för målningsyta har startats kopplas laserstrålen till.
2. Mät den första vägglängden.
Avståndet visas på den översta mellanraden.
3. Tryck på plusknappen och mät nästa avstånd.
Summan av de båda avstånden visas på mätresultatraden.
4. Tryck på plusknappen och mät nästa avstånd.
Avståndssumman förs över till den översta mellanraden.
5. Mät det tredje avståndet och fler avstånd om så
behövs.
6. När alla vägglängder har summerats trycker du en
gång till på mätknappen efter den sista avståndsmätningen när summan av alla avstånd visas på
mätresultatraden (nedtill).
Avståndssumman förs över till den översta mellanraden och ett multiplikationstecken till raden under.
7.
8.
Mät sedan vägghöjden (= rumshöjden).
Den totala väggytan i rummet visas på mätresultatraden (nedtill).
Du kan alltid stoppa mätningar med C-knappen,
radera och starta mätningen på nytt.
OBSERVERA Flera ”ångra”-steg är inte möjliga.
Trycker du flera gånger på C-knappen eller en gång
på funktionsknappen avbryts funktionen.
OBSERVERA Längder, t.ex. fönster eller dörrar kan
subtraheras med minusknappen. Du kan växla mellan användning av plus- och minusknappen.
7.10 Indirekta mätningar
Ett indirekt avstånd kan bestämmas via flera olika avståndsmätningar och beräkningar enligt Pythagoras sats.
Funktionerna för indirekt mätning aktiveras med funktionsknappen. Du kan växla mellan tre varianter:
Den enkla Pythagoras-varianten som en triangel med två
uppmätta avstånd.
Den dubbla Pythagoras-varianten med två sammanställda trianglar.
Den sammanställda Pythagoras-varianten med två differenstrianglar.
OBSERVERA
Man måste i princip vid indirekt mätning räkna med
minskad precision, som är långt mindre än instrumentprecisionen. För att få bästa möjliga resultat måste geometrin (t.ex. rät vinkel och triangelförhållande) tas med
i räkningen. De bästa resultaten uppnås om du mäter
noggrant vid hörnen, alla mätpunkter ligger på en utrymmesnivå och mätningen sker nära objektet.
7.10.1 Enkel Pythagoras-variant
8.642
m
5.123
m
6.962
m
Följ bildvisningen med blinkande triangelsidor som anger
de avstånd som ska mätas. Har de nödvändiga två avstånden mätts beräknas resultatet och visas på mätresultatraden (nedtill).
1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera funktionen med enkel Pythagoras-variant.
OBSERVERA Så fort funktionen med enkel
Pythagoras-variant har startats kopplas laserstrålen
till.
53
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
sv
2.
3.
4.
sv
Rikta in instrumentet mot målpunkten som visas på
bilden.
Tryck på mätknappen.
Därefter följer automatiskt mätning av det kortare
avståndet.
Justera laserstrålen och tryck på mätknappen.
OBSERVERA Här är det särskilt viktigt att avståndet
mäts med kontinuerlig mätning för att bestämma
punkten med det kortaste (rätvinkliga) avståndet.
När den andra mätningen har slutförts beräknar instrumentet genast det motsatta indirekta avståndet.
I systemet kontrolleras om de geometriska förhållandena medger en resultatberäkning. Ett ogiltigt
resultat som fås via otillräcklig geometri, visas med
en blinkande mätresultatrad (understruken). I detta
fall måste det ena eller båda avstånden återupprepas.
7.10.2 Dubbel Pythagoras-variant
8.642
m
5.123
m
5.430
m
8.76
m
Följ bildvisningen med blinkande triangelsidor som anger
de avstånd som ska mätas. Har de nödvändiga tre avstånden mätts beräknas resultatet och visas på mätresultatraden (nedtill).
1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera funktionen med dubbel Pythagoras-variant.
OBSERVERA Så fort funktionen med dubbel
Pythagoras-variant har startats kopplas laserstrålen
till.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten som visas på
bilden.
Tryck på mätknappen.
3. Därefter följer automatiskt mätning av mittenavståndet.
OBSERVERA Här är det särskilt viktigt att avståndet
mäts med kontinuerlig mätning för att bestämma
punkten med det kortaste (rätvinkliga) avståndet.
54
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
4.
Stryk under punkten med det kortaste avståndet
och stoppa avståndsmätningen med mätknappen.
När du har uppmätt det sista avståndet beräknar
instrumentet genast det motsatt liggande ”indirekta
avståndet”.
I systemet kontrolleras om de geometriska förhållandena medger en resultatberäkning. Ett ogiltigt
resultat som fås via otillräcklig geometri, visas med
en blinkande mätresultatrad (understruken). I detta
fall måste ett eller flera avstånd mätas på nytt.
7.10.3 Sammanställd Pythagoras-variant
7.823
m
4.762
m
3.894
m
4.044 m
Följ bildvisningen med blinkande triangelsidor som anger
de avstånd som ska mätas. Har de nödvändiga tre avstånden mätts beräknas resultatet och visas på mätresultatraden (nedtill).
1. Tryck på funktionsknappen för att aktivera funktionen med sammanställd Pythagoras-variant.
OBSERVERA Så fort funktionen med sammanställd
Pythagoras-variant har startats kopplas laserstrålen
till.
2. Rikta in instrumentet mot målpunkten som visas på
bilden.
Tryck på mätknappen.
3. Därefter följer automatiskt mätning av mittenavståndet.
4.
Därefter följer mätning av det sista avståndet.
OBSERVERA Här är det särskilt viktigt att avståndet
mäts med kontinuerlig mätning för att bestämma
punkten med det kortaste (rätvinkliga) avståndet.
När du har uppmätt det sista avståndet beräknar
instrumentet genast det motsatt liggande ”indirekta
avståndet”.
I systemet kontrolleras om de geometriska förhållandena medger en resultatberäkning. Ett ogiltigt
resultat som fås via otillräcklig geometri, visas med
en blinkande mätresultatrad (understruken). I detta
fall måste ett eller flera avstånd mätas på nytt.
7.11 Spara aktuella mätvärden
Instrumentet lagrar mätvärden och funktionsresultat fortlöpande under mätningarna. Totalt kan upp till 30 indikeringar med grafiska symboler sparas på detta sätt.
Under följande förutsättningar sparas alltid en komplett
indikering.
En funktion ger ett giltigt resultat om:
Ett giltigt avstånd har uppmätts på standarddisplayen.
Avstånd adderas med plusknappen – den senaste summan sparas alltid.
Avstånd subtraheras med minusknappen – den senaste
differensen sparas alltid.
OBSERVERA
Om minnet redan har fyllts med 30 indikeringar och
en ny indikering placeras i minnet raderas den ”äldsta”
indikeringen från minnet.
7.12.1 Radera dataminne
5.489
m
12.349
m
24.634
m
27.317
M
m
1
På standarddisplayen visas vid flera avståndsmätningar
upp till 3 tidigare uppmätta avstånd på mellanraden, vilket
innebär att de 4 senaste uppmätta avstånden visas resp.
sparas. På den understa raden finns det senast uppmätta
mätvärdet.
---------
m
---------
m
---------
m
---------
m
Hela dataminnet raderas när C-knappen trycks ner cirka
två sekunder vid dataminnesdisplayen.
7.12 Dataminne
+
5.489
m
+ 12.349
m
M
4
27.317
m
2
55
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
sv
8 Skötsel och underhåll
1.
8.1 Rengöring och avtorkning
1.
2.
3.
sv
4.
Blås bort damm från linserna.
Glas och filter får inte beröras med fingrarna.
Använd endast rena och torra trasor vid rengöringen.
Fukta lätt med ren alkohol eller lite vatten vid behov.
OBSERVERA Använd inga andra vätskor. Det kan
skada plastdelarna.
Vid lagring av instrumentet måste temparaturgränsvärden följas, särskilt på vintern och sommaren.
8.2 Förvaring
Ta ut våta instrument. Torka av och rengör instrument,
transportväska och tillbehör (vid högst 40 °C / 104 °F).
Lägg inte tillbaka utrustningen innan den är helt torr.
Om utrustningen har legat oanvänd ett längre tag eller
transporterats en lång sträcka, bör du utföra en kontrollmätning innan du använder den.
Ta ut batterierna om instrumentet inte kommer att användas under en längre tid. Instrumentet kan skadas av
batterier som blivit otäta.
2.
3.
Välj oföränderliga och lätt tillgängliga mätsträckor
av känd längd på cirka 1 till 5 m (böravstånd) och
genomför 10 mätningar på samma avstånd.
Bestäm medelvärdet av avvikelserna från böravståndet. Detta värde ska ligga inom instrumentets
angivna precision.
Registrera detta värde och sätt ut en tid för nästa
kontroll.
Upprepa denna kontrollmätning med regelbundna
intervall, både före och efter viktiga mätuppgifter.
Märk PD 42 med en mätkontrolletikett och dokumentera hela kontrollförloppet, testproceduren och
resultatet.
Läs noga igenom den tekniska informationen
i bruksanvisningen samt i förklaringen av
mätprecision.
8.4.2 Justera
Låt Hilti-service utföra justering av laserdistansmätaren
för att få optimala inställningar. Du får gärna ett kalibreringscertifikat över den noggranna inställningen.
8.4.3 Hiltis kalibreringsservice
8.3 Transport
För transport eller leverans av utrustningen bör du antingen använda Hilti-verktygslådan eller en likvärdig förpackning.
FÖRSIKTIGHET
Transportera alltid instrumentet med batterierna urtagna.
8.4 Kalibrering och justering
8.4.1 Kalibrera
Mätinstrumentkontroll för användare som uppfyller ISO
900X: Det är möjligt att själv utföra obligatorisk mätinstrumentkontroll enligt ISO 900X för PD 42 laserdistansmätare (se ISO 17123-4 om fältprocedurer för test av geodetiska och mättekniska instrument: Del 6, elektrooptisk
distansmätare för närområdet).
Vi rekommenderar att du regelbundet lämnar in instrumentet till Hiltis kalibreringsservice för kontroll, så att du
kan vara säker på att gällande normer och krav uppfylls.
Hiltis kalibreringsservice står alltid till förfogande, och vi
rekommenderar att du lämnar in instrumentet minst en
gång om året.
Det ingår i Hiltis kalibreringsservice att se till att specifikationerna för det kontrollerade instrumentet motsvarar
den tekniska informationen i bruksanvisningen den dag
kontrollen utförs.
Vid avvikelser från tillverkarens uppgifter ställs det använda instrumentet in på nytt. När instrumentet har justerats och kontrollerats fästs en kalibreringsetikett på
det. Det förses också med ett kalibreringscertifikat där
det bekräftas att instrumentet fungerar enligt tillverkarens
uppgifter.
Kalibreringscertifikat används alltid för processer som
uppfyller ISO 900X.
Du får gärna mer information från Hiltis serviceverkstad.
9 Felsökning
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Instrumentet går inte att koppla
till
Tomt batteri
Byt batterier
Felaktig batteripolaritet
Lägg i batterierna korrekt och stäng
batterifacket
Skicka instrumentet för reparation till
Hilti
Tryck på mätknappen
Defekt knapp
Instrumentet visar inga avstånd
Ofta förekommande felmeddelanden eller mäter inte
56
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
Mätknappen har ej tryckts ner
Defekt display
Mätytan är för ljus på grund av solljuset
Skicka instrumentet för reparation till
Hilti
Ändra mätriktning – låt solen komma
bakifrån mätytan
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Ofta förekommande felmeddelanden eller mäter inte
Mätytan har reflektioner
Utför mätning på ytor som ej är reflekterande
Använd måltavlan
PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
Använd måltavlan
PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
Fällt ut mätspetsen
Mätytan är för mörk
Starkt solsken framifrån
Mätspetsen har ej kontrollerats
Mätspetsen har inte fällts ut tillräckligt
Defekt mätspets
Skicka instrumentet för reparation till
Hilti
Skruva in mätförlängningen helt
Mätförlängningen har ej kontrollerats
Mätförlängningen har inte skruvats in
helt
Rejält nedsmutsad gångöppning
Inget resultat från Pythagoras
Ett avstånd saknas
Mät det avstånd som saknas
Avstånden är inte tillräckligt olika
Det avstånd som ska beräknas ska
vara längre än ¹/₄ av mätavståndet
Gå så nära det objekt som ska mätas
som möjligt. Triangeln är tydligen för
liten.
Mät det avstånd som saknas
Resultatet kan inte beräknas (felaktig
geometri)
Inget resultat i funktionerna
Avståndsmätningar saknas
För högt talvärde i resultat (kan inte
visas)
Rengör gängöppningen
Byt till en större enhet
10 Avfallshantering
VARNING
Om utrustningen inte avfallshanteras på rätt sätt kan det få följande konsekvenser:
Vid förbränning av plast uppstår giftiga och hälsovådliga gaser.
Om batterierna skadas eller utsätts för stark hetta kan de explodera och därigenom orsaka förgiftning, bränder,
frätskador eller ha annan negativ inverkan på miljön.
Om du underlåter att avfallshantera utrustningen korrekt kan obehöriga personer få tillgång till den och använda den
på ett felaktigt sätt. Därigenom kan både du och andra skadas och miljön utsättas för onödiga påfrestningar.
Hilti-verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbart material. En förutsättning för återvinning är att materialet
separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti emot sina uttjänta produkter för återvinning. Fråga Hiltis kundservice
eller din Hilti-säljare.
Gäller endast EU-länder
Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!
Enligt EG-direktivet som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt
nationell lag, ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till återvinning som är skonsam
mot miljön.
Källsortera batterierna enligt de nationella föreskrifterna
57
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
sv
11 Tillverkarens garanti
sv
Hilti garanterar att produkten inte har några materialeller tillverkningsfel. Garantin gäller under förutsättning
att produkten används och hanteras, sköts och rengörs
enligt Hiltis bruksanvisning samt att den tekniska enheten
bevarats intakt, d.v.s. att endast originaldelar, tillbehör
och reservdelar från Hilti har använts.
indirekta tillfälliga skador eller följdskador, förluster
eller kostnader i samband med användningen eller
p.g.a. att produkten inte kan användas för en viss
uppgift. Indirekt garanti avseende användning eller
lämplighet för något bestämt ändamål är uttryckligen
utesluten.
Garantin omfattar kostnadsfri reparation eller kostnadsfritt utbyte av felaktiga delar under hela produktens livslängd. Delar som normalt slits omfattas inte av garantin.
När felet fastställts ska produkten tillsammans med den
aktuella delen skickas för reparation och/eller utbyte till
Hiltis serviceverkstad.
Ytterligare anspråk är uteslutna, såvida inte annat
strikt föreskrivs i nationella bestämmelser. Framför
allt kan Hilti inte hållas ansvarigt för direkta eller
Denna garanti omfattar Hiltis samtliga skyldigheter och
ersätter alla tidigare eller samtida uttalanden, skriftliga
eller muntliga överenskommelser vad gäller garanti.
12 Försäkran om EU-konformitet (original)
Beteckning:
Laserdistansmätare
Typbeteckning:
PD 42
Konstruktionsår:
2006
Vi försäkrar under eget ansvar att produkten stämmer
överens med följande riktlinjer och normer: 2006/95/EG,
2004/108/EG, 2011/65/EU, EN ISO 12100.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
58
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
Matthias Gillner
Executive Vice President
Business Area Electric
Tools & Accessories
01/2012
Teknisk dokumentation vid:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140880 / 000 / 00
320299 / A2
320299
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3399 | 0313 | 00-Pos. 2 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*320299*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising