Hilti | TE 7-A | Operating Instruction | Hilti TE 7-A Brugermanual

Hilti TE 7-A Brugermanual
TE 7-A
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Manual de instrucciones
es
Istruzioni d’uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
no
Bruksanvisning
sv
Käyttöohje
fi
Manual de instruções
pt
Οδηγιες χρησεως
el
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
1
1
2
43
36 Volt
5
1
6
2
7
8
43
36 Volt Li-Ion
3.3 Ah
5
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
6
7
8
2
3
1
1
2
2
4
1
4
3
1
2/5
5
4
5
1
2
3
6
1
6
3
2
1/4
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
7
1
3
2
1
8
1
2
3
1
9
1
2
3
1
10
11
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
4
12
13
14
36 Volt Li-Ion
36 Volt Li-Ion
3.3 Ah
3.3 Ah
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
ORIGINAL BRUGSANVISNING
TE 7‑A Batteridrevet borehammer
Læs brugsanvisningen grundigt igennem før
ibrugtagning.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen med
maskinen.
Sørg for, at brugsanvisningen altid følger med
ved overdragelse af maskinen til andre.
da
Indholdsfortegnelse
1 Generelle anvisninger
2 Beskrivelse
3 Værktøj, tilbehør
4 Tekniske specifikationer
5 Sikkerhedsanvisninger
6 Ibrugtagning
7 Anvendelse
8 Rengøring og vedligeholdelse
9 Fejlsøgning
10 Bortskaffelse
11 Producentgaranti - Produkter
12 EF-overensstemmelseserklæring (original)
side
90
91
93
93
94
97
98
100
101
102
102
103
1 Disse tal henviser til illustrationer. Illustrationerne kan
du finde på udfoldssiderne på omslaget. Kig på disse
sider, når du læser brugsanvisningen.
I denne brugsanvisning betegner "maskinen" altid den
batteridrevne borehammer TE 7‑A.
Betjenings- og visningselementer 1
@ Værktøjsholder
; Funktionsvælger
= Afbryder
% Omskifter til valg af højre-/venstreløb
& Sidegreb med dybdestop
( Tilslutning til støvmodul TE DRS‑M
) Batteri
+ Frigøringsknapper
1 Generelle anvisninger
1.1 Signalord og deres betydning
FARE
Står ved en umiddelbart truende fare, der kan medføre
alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage
alvorlige personskader eller døden.
FORSIGTIG
Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage
lettere personskader eller materielle skader.
BEMÆRK
Står ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysninger.
90
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
1.2 Forklaring af piktogrammer og yderligere
anvisninger
Advarselssymboler
Generel fare
Advarsel om
farlig
elektrisk
spænding
Advarsel om
ætsende
stoffer
Påbudssymboler
Brug beskyttelsesbriller
Brug sikkerhedshjelm
Placering af identifikationsoplysninger på maskinen
Typebetegnelsen fremgår af typeskiltet, og serienummeret er anbragt på siden af motorhuset. Skriv disse
oplysninger i brugsanvisningen, og henvis til disse, når
du henvender dig til vores kundeservice eller værksted.
Brug
høreværn
Brug
beskyttelseshandsker
Type:
Serienummer:
Brug
støvmaske
Symboler
da
Læs brugsanvisningen
før brug
Affald skal
indleveres til
genvinding
på en genbrugsstation.
Boring uden
slagfunktion
Hammerboring
Mejsling
Placering af
mejslen
volt
Jævnstrøm
Nominelt
omdrejningstal
ubelastet
Omdrejninger pr.
minut
Diameter
Højre/venstreløb
2 Beskrivelse
2.1 Anvendelsesformål
Maskinen er en batteridrevet borehammer med pneumatisk slagmekanisme.
Maskinen er beregnet til boring i beton, murværk, metal og træ. Maskinen kan desuden anvendes til lette mejslingsopgaver i murværk og til efterbearbejdning af beton.
Det er ikke tilladt at bearbejde sundhedsfarlige materialer, f.eks. asbest.
Maskinen er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret
personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af
denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af maskinen og det tilhørende udstyr, hvis det
anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i brugen af dem, eller hvis de ikke anvendes korrekt i henhold til
forskrifterne i denne brugsanvisning.
Maskinen kan med fordel anvendes følgende steder og til følgende formål: på byggepladser, på værksteder, til
renovering, til ombygning, til nybygning.
Det er ikke tilladt at modificere eller tilføje ekstra dele til maskinen.
Anvend ikke batterierne som energikilde for andre ikke specificerede forbrugere.
Brug kun originalt Hilti-tilbehør og ekstraudstyr for at undgå ulykker.
91
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, pleje og vedligeholdelse.
2.2 Værktøjsholder
TE-C CLICK værktøjsholder
2.3 Kontakt
Omdrejningsregulering, der giver forsigtig borestart
Funktionsvælger
Omskifter til valg af højre-/venstreløb
2.4 Greb
Vibrationsdæmpet, drejeligt sidegreb med dybdestop
Vibrationsdæmpet greb
da
2.5 Beskyttelsesanordning
Mekanisk glidekobling
Elektronisk overbelastningssikring
2.6 Ekstra funktioner i maskinens elektroniske system
Maskinen er udstyret med elektronisk overbelastningsbeskyttelse. Ved overbelastning slukkes maskinen automatisk.
Når omdrejningsreguleringen slippes og trykkes ind igen, kører maskinen straks med maksimal effekt.
For at forbedre maskinens levetid overvåges temperaturen i det elektroniske system også. Hvis den maks. tilladte
temperatur overskrides, reducerer det elektroniske system automatisk spindlens omdrejningstal. I så fald drejer
spindlen kun ganske langsomt, selvom omdrejningsreguleringen er trykket helt ind. Når temperaturen igen er faldet til
det tilladte område, frigør det elektroniske system igen spindlen til maksimal effekt.
2.7 Smøring
Smøres med olie.
2.8 Medfølgende dele
1
Maskine
1
Sidegreb med dybdestop
1
1
1
1
1
Værktøjsholder TE‑C CLICK
Brugsanvisning
Hilti-kuffert eller papemballage
Rengøringsklud
Fedt
2.9 Til brug af maskinen kræves desuden følgende:
Et batteri B 36/2.4 NiCd med oplader C 7/36‑ACS eller et batteri B 36/3.3 Li‑Ion med oplader C4⁄36‑90 eller C4⁄36‑350,
batteri B 36/3.9 Li‑Ion med oplader C 4/36‑ACS.
2.10 Lithium‑ion-batteriets ladetilstand
Lysdiode lyser
Lysdiode 1,2,3,4
Lysdiode 1,2,3
Lysdiode blinker
-
Lysdiode 1,2
-
Lysdiode 1
-
Lysdiode 1
92
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
-
Ladetilstand C
C ≧ 75 %
50 % ≦ C < 75 %
25 % ≦ C < 50 %
10 % ≦ C < 25 %
C < 10 %
BEMÆRK
Under arbejdet og lige efter er det ikke muligt at få vist ladetilstanden. Når lysdiode 1 blinker, indikerer det kun, at
batteriet er helt afladet eller for varmt (temperatur >80 °C).
3 Værktøj, tilbehør
Værktøj og tilbehør til TE 7-A
Betegnelse
Beskrivelse
Hammerbor
∅ 5…28 mm
Forskallings- og installationsbor
∅ 5…20 mm
Tyndvægget hammerborekrone
∅ 25…68 mm
Multifunktionshulsav
∅ 25…82 mm, sekskant
Spidsmejsel
C Indstiksende
Fladmejsel
C Indstiksende
Formmejsel
C Indstiksende
da
Sætværktøj
C Indstiksende
Selvspændende borepatron til træ- og metalbor
med cylindrisk skaft, sekskantet
Tandkransborepatron
med cylindrisk skaft, sekskantet
Træbor
∅ 3…20 mm
Metalbor
∅ 3…13 mm
Metalbor / Trinbor
∅ 5…22 mm
Betegnelse
Kort betegnelse
Varenummer, beskrivelse
Værktøjsholder
TE‑C CLICK
273118
Oplader
C7/36-ACS
Lader til Li-Ion-batterier
C4/36‑ACS
Lader til lithium-ion-batterier
C 4/36‑90
Lader til lithium-ion-batterier
C 4/36‑350
Batteri
B36/2.4 NiCd
228195
Batteri
B36/3.3 Li‑Ion
Batteri
B36/3.9 lithium-ion
Støvmodul
TE DRS‑M
Bælteadapter (kun til B36/2.4 NiCdbatteri)
Vinkelborehoved
BAP 36
C Indstiksende
4 Tekniske specifikationer
Ret til tekniske ændringer forbeholdes!
Maskine
TE 7‑A
Nominel spænding (jævnspænding)
36 V
Vægt i henhold til EPTA‑procedure 01/2003
4,9 kg
Mål (L x B x H) for Li‑Ion
401 mm x 111 mm x 217 mm
Mål (L x B x H) for NiCd og bælteadapter
Omdrejningstal ved boring uden slagfunktion
387 mm x 107 mm x 217 mm
0…800/min
93
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
Maskine
TE 7‑A
Omdrejningstal ved hammerboring
740/min
Enkeltslagsenergi i overensstemmelse med
EPTA‑procedure 05/2009
2,6 J
BEMÆRK
Det vibrationsniveau, der angives i disse anvisninger, er målt med en målemetode, der opfylder bestemmelserne i EN
60745, og kan anvendes i forbindelse med en sammenligning af forskellige elværktøjer. Det kan også anvendes til en
foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau dækker de væsentlige anvendelsesformål
for elværktøj. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig
vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige. Dette kan forøge vibrationsbelastningen i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af vibrationsbelastningen bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører
uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere vibrationsbelastningen i hele arbejdstiden markant. Fastlæg
yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at
vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
da
Støj- og vibrationsinformation (målt iht. EN 60745‑1):
Typisk A-vægtet lydeffektniveau
Typisk A-vægtet emissionslydtrykniveau
99 dB (A)
88 dB (A)
Usikkerhed for det nævnte lydniveau
3 dB (A)
Triaksiale vibrationsværdier (vibrationsvektorsum)
målt i henhold til EN 60745‑2‑6
Hammerboring i beton, ah, HD
11 m/s²
Usikkerhed (K) for triaksiale vibrationsværdier
1,5 m/s²
Mejsling, ah, Cheq
9 m/s²
Oplysninger om maskine og brug
Værktøjsholder
TE‑C CLICK
Batteri
B 36/2.4 NiCd
B 36/3.3 Li‑Ion
B 36/3.9 Li‑Ion
Nominel spænding
36 V
36 V
36 V
Kapacitet
2,4 Ah
3,3 Ah
3,9 Ah
Energiindhold
86,4 Wh
118,8 Wh
140,4 Wh
Vægt
2,1 kg
1,65 kg
1,65 kg
Batteritype
NiCd
Lithium-ion
Lithium-ion
Battericeller (stk.)
30
30
30
Anbefalet arbejdstemperatur mellem
-20…+80 °C
-20…+80 °C
-20…+80 °C
5 Sikkerhedsanvisninger
BEMÆRK
Sikkerhedsafsnittet i kapitlet 5.1 indeholder alle generelle sikkerhedsanvisninger vedrørende elværktøj, og i
henhold til gældende bestemmelser skal disse anføres i
brugsanvisningen. Der kan således forekomme anvisninger, der ikke er relevante for denne maskine.
5.1 Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj
a)
ADVARSEL
Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner.
Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke
94
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand
og/eller alvorlige personskader. Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) og batteridrevne maskiner (uden netledning).
5.1.1 Arbejdspladssikkerhed
a)
Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og
godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder
øger faren for uheld.
b) Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller
støv. Maskiner kan slå gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn
holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.
5.1.2 Elektrisk sikkerhed
Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket
må under ingen omstændigheder ændres. Brug
ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne,
nedsætter risikoen for elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen
for elektrisk stød.
c) Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.
Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for
elektrisk stød.
d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i
ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i
ledningen for at trække stikket ud af kontakten).
Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter
eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede
eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Hvis maskinen benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug
nedsætter risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i
fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter
risikoen for et elektrisk stød.
a)
5.1.3 Personlig sikkerhed
Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man
laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør ikke
bruge elværktøjet, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende
stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af
elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
b) Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks.
støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af maskintype og anvendelse
nedsætter risikoen for personskader.
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller
transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med
fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er
tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen
for personskader.
d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden
elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en
nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko
for personskader.
a)
Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg
for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom
ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede
situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i
bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker
eller langt hår.
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og
benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning
er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
e)
5.1.4 Anvendelse og pleje af elværktøj
Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en
maskine, der er beregnet til det stykke arbejde,
der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder
man bedst og mest sikkert inden for det angivne
effektområde.
b) Brug ikke maskinen, hvis afbryderen er defekt. En
maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og
skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern
batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehørsdele eller lægger
den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
d) Opbevar ubenyttede maskiner uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst
sikkerhedsanvisningerne benytte maskinen. Maskiner er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer.
e) Sørg for at pleje elværktøjet omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og
ikke sidder fast, og om delene er brækket eller
beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt
vedligeholdte maskiner.
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med
skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og
er nemmere at føre.
g) Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv.
i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag
hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der
skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
a)
5.1.5 Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af
fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader,
der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til
opladning af en anden batteritype.
b) Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
a)
95
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
da
Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer
eller andre små metalgenstande, da disse kan
kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form
af forbrændinger.
d) Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt
med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske,
skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation
eller forbrændinger.
allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos
brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med
tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Asbestholdige materialer må kun
bearbejdes af fagfolk. Anvend så vidt muligt støvudsugning. For at sikre en effektiv støvudsugning anbefales det at anvende en egnet mobil
støvudsugning anbefalet af Hilti til træ- og/eller
mineralstøv, som er tilpasset til det pågældende
elværktøj. Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Det anbefales at bruge åndedrætsværn med
filterklasse P2. Overhold de gældende nationale
forskrifter vedrørende de materialer, der skal bearbejdes.
c)
5.1.6 Service
a)
da
Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale
reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
5.2 Sikkerhedsanvisninger til hamre
Brug høreværn. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
b) Anvend de ekstra håndtag, der følger med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre
personskader.
c) Hold maskinen på de isolerede grebsflader, når
du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan
ramme skjulte strømledninger. Ved kontakt med
en spændingsførende ledning kan også metalliske
værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan
medføre elektrisk stød.
a)
5.3 Yderligere sikkerhedsanvisninger
5.3.1 Personlig sikkerhed
Hold altid maskinen med begge hænder på de
dertil beregnede håndtag. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
b) Hvis maskinen anvendes uden støvudsugning,
skal du bruge åndedrætsværn.
c) Hold pauser under arbejdet, og lav afspændingsog fingerøvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning.
d) Undgå at berøre roterende dele. Tænd først maskinen, når du befinder dig i arbejdsområdet. Berøring af roterende dele, især roterende værktøjer,
kan medføre personskader.
e) Sæt omskifteren til valg af højre-/venstreløb i
midterposition (startspærre) under opbevaring og
transport af maskinen.
f) Når maskinen tændes igen efter at have været
slukket af den elektroniske overbelastningsbeskyttelse, er det vigtigt at holde fast med begge
hænder på maskinens greb.
g) Børn bør gøres opmærksomme på, at de ikke må
lege med maskinen.
h) Maskinen må ikke anvendes af børn eller svagelige personer, der ikke er instrueret i brugen.
i) Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse
træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan medføre
a)
96
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
5.3.2 Omhyggelig omgang med og brug af
elværktøj
Sørg for at sikre emnet. Brug fastspændingsværktøj eller en skruestik til at fastspænde emnet. På
den måde holdes det mere sikkert fast end med
hånden, og du har desuden begge hænder fri til at
betjene maskinen.
b) Hold kun fat i maskinen på de isolerede håndtag, hvis der er risiko for at kunne beskadige
skjulte elektriske ledninger og kabler med værktøjet.Hvis der opstår kontakt med en strømførende
ledning, sættes maskinens uisolerede metaldele under spænding, og brugeren kan få elektrisk stød.
c) Kontrollér, at værktøjet passer til maskinens
værktøjsholder, og at det er låst korrekt fast i
holderen.
a)
5.3.3 Omhyggelig omgang med og brug af
batteridrevne maskiner
Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
b) Udsæt ikke batterier for høje temperaturer, og
hold dem væk fra ild. Der er eksplosionsfare.
c) Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes. I modsat fald er
der fare for brand, eksplosion og ætsning.
d) Anvend kun de godkendte batterier til den enkelte
maskine. Hvis der anvendes andre batterier, eller
hvis batterierne anvendes til andre formål, er der fare
for brand og eksplosion.
e) Defekte batterier (for eksempel batterier med revner, ødelagte dele, bøjede, tilbageslåede og/eller
udtrukne kontakter) må ikke genoplades og genbruges.
f) Hvis batteriet er for varmt til at holde ved, kan
det være defekt. Placer apparatet på et ikkebrændbart sted i tilstrækkelig afstand til brændbare materialer, hvor det er muligt at holde øje
med det, og lad det køle af. Kontakt Hiltis serviceafdeling, når batteriet er kølet af.
a)
5.3.4 Elektrisk sikkerhed
Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør,
f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på
maskinen kan blive spændingsførende, hvis du f.eks.
utilsigtet har beskadiget en elledning. Dette medfører en
alvorlig fare for at få elektrisk stød.
5.3.5 Arbejdsplads
a) Sørg for god belysning på arbejdspladsen.
b) Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Dårligt
udluftede arbejdspladser kan være sundhedsskadelige som følge af støvpåvirkningen.
c) Fare for personskader, hvis værktøjet gennembryder
underlaget. Sørg for at sikre området på den modsatte side behørigt. Nedbrydningsdele kan falde ud
og / eller ned og volde skade på andre personer.
5.3.6 Personligt beskyttelsesudstyr
Brugeren og personer, der opholder sig i nærheden, skal under brugen af maskinen bære beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker og et let åndedrætsværn.
5.4 Sikkerhed i forbindelse med bælteadapteren
(tilbehør)
Kontrollér, at bælteadapteren er sikkert fastgjort
til bæltet, før arbejdet påbegyndes.
b) Pas på, at det nedhængende kabel på bælteadapteren ikke hænger fast i noget. Afbryd maskinens
forbindelse til bælteadapteren, når du lægger maskinen fra dig.
a)
6 Ibrugtagning
6.2.1 Førstegangsopladning af et nyt batteri
6.1 Korrekt håndtering af batteriet
BEMÆRK
Ved lave temperaturer forringes batteriets ydeevne. Kør
aldrig et batteri helt fladt, når der arbejdes med maskinen. Udskift batteriet rettidigt. Sæt samtidig det afladede
batteri til opladning, så det er klar til næste gang, der skal
skiftes batteri.
Opbevar batteriet køligt og tørt. Opbevar ikke batteriet
i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue. Når batterierne ikke længere kan anvendes, skal de bortskaffes
miljømæssigt forsvarligt og sikkert.
6.2 Opladning af batteri
FORSIGTIG
Brug kun de Hilti-ladere, der er angivet i afsnittet "Tilbehør".
FARE
Kontrollér, at batteriet er rent og tørt, før det sættes i den
tilhørende lader. Læs brugsanvisningen til laderen for at
få oplysninger om fremgangsmåden ved opladning.
Før det tages i brug, skal et nyt batteri førstegangsoplades, for at battericellerne kan udnyttes optimalt. Hvis
der ikke udføres en korrekt førstegangsopladning, kan
det nedsætte batterikapaciteten permanent. Læs brugsanvisningen til laderen for at få yderligere oplysninger om
fremgangsmåden ved førstegangsopladning.
6.2.2 Vedligeholdelsesopladning NiCd-batteri
NiCd-batterier skal lades helt op ved hver opladning.
6.2.3 Vedligeholdelsesopladning af lithium‑ionbatterier
Lithium‑ion-batterier er altid klar til brug, også når de
kun er delvist opladet. Ladestatus vises ved hjælp af
lysdioderne (se brugsanvisningen til laderen).
6.3 Isætning af batteri 2
FORSIGTIG
Kontrollér, at maskinen er slukket, og at omskifteren
til valg af højre-/venstreløb står i midterposition (startspærre), før batteriet sættes i maskinen. Brug kun de
Hilti-batterier, der er beregnet til brug sammen med din
maskine.
1.
2.
Skub batteriet i maskinen bagfra, indtil det går i
indgreb med et tydeligt dobbeltklik.
FORSIGTIG Hvis batteriet falder af, kan det medføre
skader på dig eller andre.
Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i maskinen.
97
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
da
6.4 Udtagning af batteri 3
1.
2.
Tryk på de to knapper til frigørelse af batteriet.
Træk batteriet tilbage og ud af maskinen.
6.5 Transport og opbevaring af batterier
da
Træk batteriet ud af låsepositionen (arbejdsstilling) til
første stopposition (transportstilling).
Hvis du fjerner batteriet fra en maskine i forbindelse med
transport eller opbevaring, skal du sørge for, at kontakterne på batteriet ikke kortsluttes. Fjern løse metaldele,
f.eks. skruer, søm, klammer, løse skruebits, tråd eller metalspåner fra kufferten, værktøjskassen eller transportbeholderen, eller sørg for, at batteriet ikke kan komme i
kontakt med sådanne dele.
Ved forsendelse af batterier (vej-, skinne-, sø- eller lufttransport) skal nationalt og internationalt gældende transportforskrifter overholdes.
6.6 Montering af sidegreb 4
FORSIGTIG
Tag dybdestoppet ud af sidegrebet for at undgå personskader.
1.
2.
3.
4.
5.
Sæt omskifteren til valg af højre-/venstreløb i midterposition, eller tag batteriet ud af maskinen.
Løsn sidegrebets holder ved at dreje på grebet.
Skub sidegrebet (spændebånd) over værktøjsholderen på skaftet.
Drej sidegrebet til den ønskede position.
Fastgør sidegrebet, så det ikke kan drejes, ved at
dreje på grebet.
6.7 Anvendelse af bælteadapteren
BEMÆRK
Til reduktion af vægten under arbejdet med maskinen
kan du med fordel anvende en bælteadapter, der fås som
tilbehør. Batterierne kan ikke oplades via bælteadapteren.
BEMÆRK
Bælteadapteren kan ikke anvendes sammen med lithiumion-batterier.
Af hensyn til sikker anvendelse af bælteadapteren henvises til anvisningerne i kapitlet "Sikkerhedsanvisninger".
7 Anvendelse
6.
Kontrollér, at værktøjet sidder sikkert fast ved at
trække i det.
7.1.2 Indstilling af dybdestop 6
FORSIGTIG
Hvis boret sætter sig fast, styres maskinen ud til siden.
Anvend altid maskinen med sidegrebet monteret, og
hold maskinen med begge hænder, så der opstår en
modsatrettet kraft, og glidekoblingen udløses i tilfælde
af fastklemning. Fastgør løse emner med en skruetvinge
eller i en skruestik.
7.1 Forberedelser
7.1.1 Indsætning af værktøj 5
1.
2.
3.
4.
7.1.3 Udtagning af værktøj 7
FORSIGTIG
Anvend beskyttelseshandsker, når der skal skiftes værktøj, da værktøjet bliver meget varmt ved brug.
FORSIGTIG
Brug derfor altid beskyttelseshandsker, når du skifter
værktøj.
1.
1.
3.
2.
3.
4.
5.
Sæt omskifteren til valg af højre-/venstreløb i midterposition, eller tag batteriet ud af maskinen.
Kontrollér, at indstiksenden på værktøjet er ren og
let smurt med fedt. Rengør og smør om nødvendigt
indstiksenden med fedt.
Kontrollér, at tætningen på støvkappen er ren og
intakt. Rengør om nødvendigt støvkappen, eller udskift den, hvis tætningen er beskadiget (se kapitlet
"Rengøring og vedligeholdelse").
Stik værktøjet ind i værktøjsholderen, og drej det,
mens du forsigtigt trykker det ind, indtil det går i
indgreb i styrerillerne.
Tryk værktøjet ind i værktøjsholderen, indtil det går
hørbart i indgreb.
98
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
Løsn sidegrebets holder ved at dreje på grebet.
Drej sidegrebet til den ønskede position.
Indstil dybdestoppet til den ønskede boredybde.
Spænd sidegrebet fast ved at dreje grebet; derved
fastgøres samtidig dybdestoppet.
2.
Sæt omskifteren til valg af højre-/venstreløb i midterposition, eller tag batteriet ud af maskinen.
Åbn værktøjsholderen ved at trække værktøjslåsen
tilbage.
Træk værktøjet ud af værktøjsholderen.
7.1.4 Aftagning af værktøjsholder 8
FORSIGTIG
Tag dybdestoppet ud af sidegrebet og værktøjet ud af
værktøjsholderen for at undgå personskader.
BEMÆRK
Vælg positionen "Mejsling" på funktionsvælgeren ved
skift af værktøjsholder.
1.
Sæt omskifteren til valg af højre-/venstreløb i midterposition, eller tag batteriet ud af maskinen.
2.
3.
Træk tyllen på værktøjsholderen fremad, og hold
den fast.
Løft værktøjsholderen fremad og af.
7.1.5 Påsætning af værktøjsholder 9
FORSIGTIG
Tag dybdestoppet ud af sidegrebet og værktøjet ud af
værktøjsholderen for at undgå personskader.
BEMÆRK
Vælg positionen "Mejsling" på funktionsvælgeren ved
skift af værktøjsholder.
1.
2.
3.
4.
Sæt omskifteren til valg af højre-/venstreløb i midterposition, eller tag batteriet ud af maskinen.
Tag fat i tyllen på værktøjsholderen, og træk den
fremad, og hold fast i den.
Før værktøjsholderen på styrerøret forfra, og slip
tyllen.
Drej værktøjsholderen, indtil den går hørbart i indgreb.
6.
7.
Tryk derefter afbryderen helt i bund for at arbejde
videre med fuld effekt.
Tryk på maskinen alt efter underlaget, så du opnår
en optimal borehastighed.
7.2.3 Hammerboring 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7.2 Drift
Drej funktionsvælgeren til positionen "Hammerboring", indtil den går i indgreb. Funktionsvælgeren
må ikke betjenes under brugen.
Indstil sidegrebet i den ønskede position, og kontrollér, at det er monteret og fastgjort korrekt.
Sæt batteriet på.
Sæt maskinen med bor på det ønskede borepunkt.
Tryk langsomt på afbryderen (arbejd med lavt omdrejningstal, indtil boret har centreret sig i borehullet).
Tryk derefter afbryderen helt i bund for at arbejde
videre med fuld effekt.
Tryk på maskinen alt efter underlaget, så du opnår
en optimal borehastighed.
For at undgå afskalning ved et ukontrolleret gennembrud, når der bores huller, skal du reducere
omdrejningstallet lige inden gennembrud.
7.2.4 Mejsling
FORSIGTIG
Ved bearbejdning af underlaget kan materiale rives af.
Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker, og
hvis du ikke bruger støvsuger, en støvmaske. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legemet og
øjnene.
FORSIGTIG
Arbejdet støjer. Brug høreværn. Et for højt støjniveau
kan skade hørelsen.
7.2.1 Arbejde ved lave temperaturer
BEMÆRK
Maskinens slagmekanisme kan kun arbejde over en bestemt minimumtemperatur.
For at nå minimumtemperaturen skal du kortvarigt sætte
maskinen på underlaget og lade den køre i tomgang.
Gentag om nødvendigt dette, indtil slagmekanismen fungerer.
7.2.2 Boring uden slagfunktion 10
1.
2.
3.
4.
5.
Drej funktionsvælgeren til positionen "Boring uden
slagfunktion", indtil den går i indgreb. Funktionsvælgeren må ikke betjenes under brugen.
Indstil sidegrebet i den ønskede position, og kontrollér, at det er monteret og fastgjort korrekt.
Sæt batteriet på.
Sæt maskinen med bor på det ønskede borepunkt.
Tryk langsomt på afbryderen (arbejd med lavt omdrejningstal, indtil boret har centreret sig i borehullet).
BEMÆRK
Mejslen kan positioneres i 18 forskellige positioner. Dette
betyder, at man med flad- og formmejsler altid kan arbejde i den korrekte arbejdsstilling.
BEMÆRK
Kontrollér, at indstiksenden på værktøjet er ren og let
smurt med fedt. Rengør og smør om nødvendigt indstiksenden med fedt.
7.2.4.1 Placering af mejslen 12
FORSIGTIG
Arbejd ikke i positionen "Placering af mejsel".
1.
2.
3.
Drej funktionsvælgeren til positionen "Placering af
mejsel", indtil den går i indgreb. Funktionsvælgeren
må ikke betjenes under brugen.
Indstil sidegrebet i den ønskede position, og kontrollér, at det er monteret og fastgjort korrekt.
Drej mejslen til den ønskede position.
7.2.4.2 Låsning af mejsel 13
Drej funktionsvælgeren til positionen "Mejsling", indtil den
går i indgreb. Funktionsvælgeren må ikke betjenes under
brugen.
7.2.4.3 Mejsling 13
1.
2.
3.
Sæt batteriet på.
BEMÆRK Funktionsvælgeren må ikke betjenes under brugen.
Sæt maskinen med mejslen på det ønskede mejslingspunkt.
Tryk på afbryderen.
99
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
da
7.2.5 Højre-/venstreløb
BEMÆRK
Værktøjsspindlen indstilles til højre-/venstreløb ved hjælp
af omskifteren til valg af højre-/venstreløb. En spærre
forhindrer skift mellem højre- og venstreløb, når maskinen
er i gang. Når omskifteren til valg af højre-/venstreløb står
i midterpositionen, er aftrækkeren blokeret.
Hvis du vil vælge højreløb, skal du trykke på "omskifteren
til højre‑/venstreløb" på siden af maskinen, så pilen peger
hen imod værktøjsholderen.
Hvis du vil vælge venstreløb, skal du trykke på "omskifteren til højre‑/venstreløb" på siden af maskinen, så pilen
peger hen imod håndtaget.
da
Skub omskifteren til højre-/venstreløb i den ønskede position.
7.2.6 Aflæsning af ladetilstandsindikatoren på
Li‑Ion-batterier 14
BEMÆRK
Under arbejdet og lige efter er det ikke muligt at få vist
ladetilstanden. Når lysdiode 1 blinker, angiver det blot, at
batteriet er helt afladet eller for varmt (temperatur >80°).
Lithium-ion-batteriet er forsynet med en ladetilstandsindikator. Under opladningen vises ladetilstanden på batteriet. Dette fungerer dog ikke 3-4 sekunder efter, at du
har arbejdet med maskinen. I standbytilstand vises ladetilstanden af de fire lysdioder i tre sekunder ved at trykke
på en af låsetasterne på batteriet.
Se kapitel: 2.10 Lithium‑ion-batteriets ladetilstand
8 Rengøring og vedligeholdelse
FORSIGTIG
Tag batteriet ud af maskinen før rengøring for at
forhindre utilsigtet start af maskinen!
8.1 Rengøring af bor etc.
Fjern støv og skidt, som har sat sig fast, og beskyt
overfladen mod korrosion ved med jævne mellemrum at
aftørre med en klud fugtet i olie. Kontrollér, at indstiksenden på værktøjet er ren og let smurt med fedt. Rengør og
smør om nødvendigt indstiksenden med fedt.
8.2 Rengøring af maskinen
FORSIGTIG
Hold maskinen, især gribefladerne, tørre, rene og fri
for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.
Maskinhuset er fremstillet af et slagfast plastmateriale.
Grebene er fremstillet af et elastomer-materiale.
Anvend aldrig maskinen, hvis ventilationsåbningerne er
tilstoppede! Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne
med en tør børste. Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i maskinen. Rengør jævnligt huset udvendigt
med en let fugtig klud. Anvend ikke spray, dampstråler eller rindende vand til rengøring! Det kan forringe
maskinens elektriske sikkerhed.
8.3 Rengøring og udskiftning af støvkappe
Rengør regelmæssigt støvkappen på værktøjsholderen
med en ren, tør klud. Tør forsigtigt tætningen ren, og
påfør den derefter et tyndt lag Hilti‑fedt. Støvkappen skal
udskiftes, hvis tætningen er beskadiget. Før en skruetrækker ind under støvkappen i siden, og pres støvkappen
fremad, så den løsnes. Rengør monteringsområdet, og
monter en ny støvkappe. Tryk den hårdt ned, indtil den
klikker på plads.
100
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
8.4 Vedligeholdelse af NiCd-batterier
Undgå indtrænging af vand. Sørg for, at der ikke kommer støv og smøremidler på kontaktfladerne. Rengør om
nødvendigt kontaktfladerne med en ren klud. Kør aldrig
et batteri helt fladt, når der arbejdes med maskinen, da
det kan beskadige battericellerne. Når maskinens ydelse
falder mærkbart, skal batteriet sættes til opladning.
BEMÆRK
Yderligere oplysninger vedrørende opladning af batterier
fremgår af brugsanvisningen til laderen.
8.5 Vedligeholdelse af Li‑Ion-batterier
Undgå indtrænging af vand.
Lad batterierne helt op før første ibrugtagning.
For at sikre en maksimal levetid for batterierne skal du
holde op med at bruge batteriet, når maskinens ydelse
falder markant.
BEMÆRK
Hvis du fortsætter med at bruge maskinen, standses
afladningen automatisk, før battericellerne tager skade.
Oplad batterierne med de godkendte Hilti-ladere til
lithium-ion-batterier.
BEMÆRK
- Vedligeholdelsesopladning af batterierne som ved
NiCd- og NiMH-batterier er ikke nødvendig.
- Afbrydelse af opladningen nedsætter ikke batteriets
levetid.
- Opladningen kan påbegyndes til enhver tid uden at
nedsætte levetiden. Der er ikke nogen hukommelseseffekt som ved NiCd- og NiMH-batterier.
- Batterier skal i fuldt opladet tilstand så vidt muligt
opbevares køligt og tørt. Opbevaring af batterier ved
høje omgivende temperaturer (i et vindue) er uhensigtsmæssig, nedsætter batteriernes levetid og forøger
battericellernes selvafladningshastighed.
- Hvis et batteri ikke længere kan lades helt op, har det
mistet kapacitet som følge af alder eller overbelastning.
Du kan fortsat arbejde med batteriet, men bør snarest
udskifte det med et nyt.
8.6 Vedligeholdelse
ADVARSEL
Reparationer på de elektriske dele må kun udføres af
en elektriker.
Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på maskinen for beskadigelse og fejlfri funktion. Brug ikke maskinen, hvis der er beskadigede dele, eller hvis der er
betjeningselementer, som ikke fungerer fejlfrit. Lad et
Hilti-serviceværksted reparere maskinen.
8.7 Kontrol efter rengøring og vedligeholdelse
Efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde skal du kontrollere, at alt sikkerhedsudstyr sidder, som det skal, og
fungerer fejlfrit.
9 Fejlsøgning
Fejl
Mulig årsag
Afhjælpning
Maskinen virker ikke.
Batteriet er ikke korrekt isat, eller batteriet er fladt.
Batteriet skal gå i indgreb med et tydeligt dobbeltklik, og batteriet skal
lades op.
Tag batteriet ud af apparatet, og kontakt Hiltis kundeservice.
Bring batteriet op på den anbefalede
arbejdstemperatur.
Bring maskinen op på den mindst
krævede driftstemperatur
Se kapitel: 7.2.1 Arbejde ved lave
temperaturer
Sæt funktionsvælgeren på "Hammerboring".
Indstil maskinen til højreløb.
Elektrisk fejl.
Batteriet er for varmt eller for koldt.
Ingen slagfunktion.
Maskinen er for kold.
Funktionsvælger på "Boring uden
slagfunktion".
Maskinen er indstillet til venstreløb.
Omdrejningsreguleringen kan
ikke trykkes ned eller er blokeret.
Hastigheden falder pludselig
kraftigt.
Maskinens spindel kører kun
meget langsomt
Maskinen slukkes automatisk.
Batteriet aflades hurtigere end
normalt.
Batteriet går ikke i indgreb med
et tydeligt dobbeltklik.
Kraftig varmeudvikling i maskinen eller batteriet.
Boret drejer ikke.
Værktøjet kan ikke frigøres.
Værktøjet trænger ikke ind.
Sæt omskifteren til valg af
højre-/venstreløb i midterposition
(transportstilling).
Batteriet er afladet.
Den maks. tilladte driftstemperatur
i maskinens elektroniske system er
overskredet.
Overbelastningsbeskyttelsen aktiveres.
Batterieffekten er ikke optimal.
Der er snavs på batteriets indgrebstapper.
Elektrisk defekt.
Maskinen er blevet overbelastet
(anvendelsesgrænse overskredet).
Funktionsvælger ikke låst, i position
"Mejsling" eller "Placering af mejsel".
Borepatronen er ikke trukket helt tilbage.
Maskinen er indstillet til venstreløb.
Tryk omskifteren til valg af højre/venstreløb til venstre eller højre.
Skift batteri, og sæt det flade batteri
til genopladning.
Lad maskinen køle af
Slip omdrejningsreguleringen, og tryk
på den igen, reducer belastningen af
maskinen.
Diagnose hos Hiltis kundeservice eller
udskiftning af batteri.
Rengør indgrebstapperne, og sæt
batteriet i maskinen. Kontakt Hiltis
kundeservice, hvis det ikke løser problemet.
Sluk omgående maskinen, tag batteriet ud, og kontakt Hiltis kundeservice.
Vælg det rigtige værktøj til formålet.
Stands maskinen, og sæt funktionsvælgeren på stillingen "Boring uden
slagfunktion" eller "Hammerboring".
Træk værktøjslåsen helt tilbage, og
tag værktøjet ud.
Indstil maskinen til højreløb.
101
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
da
10 Bortskaffelse
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke bortskaffes korrekt, kan der ske følgende: Ved afbrænding af plastikdele kan der opstå giftig røggas,
som man kan blive syg af at indånde. Ved beskadigelse eller kraftig opvarmning kan batteriet eksplodere og dermed
forårsage forgiftning, forbrænding, ætsning eller forurening af miljøet. Ved en skødesløs bortskaffelse kan udstyret
havne i hænderne på ukyndige personer, som ikke ved, hvordan udstyret anvendes korrekt. Dette kan medføre, at du
eller andre kommer slemt til skade, eller at miljøet forurenes.
FORSIGTIG
Bortskaf omgående defekte batterier. Opbevar disse utilgængeligt for børn. Batterier må ikke adskilles eller brændes.
FORSIGTIG
Bortskaf batterierne efter gældende nationale regler, eller indlevér de brugte batterier til Hilti.
da
Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-produkter, kan genbruges. Materialerne skal
sorteres, før de kan genbruges. I mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti indsamler sine brugte maskiner
til genbrug. Yderligere oplysninger får du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent.
Kun for EU-lande
Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald!
I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national
lovgivning skal brugte maskiner indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest
muligt.
11 Producentgaranti - Produkter
Hilti garanterer, at det leverede produkt er fri for materialeog fabrikationsfejl. Garantien forudsætter, at produktet
anvendes og håndteres samt vedligeholdes og rengøres i henhold til Hilti-brugsanvisningen, og at den tekniske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er anvendt originale Hilti-forbrugsmaterialer, -tilbehørsdele og
-reservedele til produktet.
Garantien omfatter reparation uden beregning eller udskiftning af defekte dele uden beregning i hele produktets
levetid. Dele, der som følge af normalt slid trænger til at
blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet af garantien.
Hilti afviser alle yderligere krav, medmindre den nationale lovgivning forbyder en sådan afvisning. Hilti
102
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
påtager sig således intet ansvar for direkte eller indirekte skader, samtidige eller efterfølgende skader,
tab eller omkostninger, som er opstået i forbindelse
med eller på grund af anvendelsen af produktet, eller
som er opstået på grund af produktets uegnethed
til et bestemt formål. Stiltiende garantier for anvendelse eller egnethed til et bestemt formål udelukkes
udtrykkeligt.
I forbindelse med reparation eller udskiftning af produktet
eller dele deraf, forudsættes det, at produktet eller de
pågældende dele indsendes til Hilti, umiddelbart efter at
skaden er konstateret.
Nærværende garanti omhandler samtlige garantiforpligtelser fra Hiltis side og erstatter alle tidligere eller samtidige garantierklæringer, såvel skriftlige som mundtlige.
12 EF-overensstemmelseserklæring (original)
Betegnelse:
Typebetegnelse:
Batteridrevet borehammer
TE 7‑A
2006
Produktionsår:
Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende direktiver og
standarder: 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2006/66/EF,
2011/65/EU, EN 60745‑1, EN 60745‑2‑6, EN ISO 12100.
Tekniske dokumentation ved:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
da
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
103
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142487 / 000 / 00
202925 / A2
202925
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3091 | 0613 | 10-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*202925*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising