Hilti | PRA 22 | Operating Instruction | Hilti PRA 22 Instrukcja obsługi

Hilti PRA 22 Instrukcja obsługi
PRA 22
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Istruzioni d’uso
it
Manual de instrucciones
es
Manual de instruções
pt
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
sv
Bruksanvisning
no
Käyttöohje
fi
Οδηγιες χρησεως
el
Használati utasítás
hu
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
ar
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
ja
ko
zh
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140591 / 000 / 00
1
2
3
8
+±
+±
6
2
7
1
9
5
4
3
4
+[
+]
+#
+Ç
+“
+#
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140591 / 000 / 00
+“
+|
5
214
213
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
113
112
111
110
109
108
107
106
6
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140591 / 000 / 00
ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Pilot zdalnego sterowania / detektor promienia PRA 22
Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać
koniecznie tę instrukcję obsługi.
Przechowywać tę instrukcję obsługi zawsze
wraz z urządzeniem.
Urządzenie przekazywać innym osobom wyłącznie wraz z instrukcją obsługi.
Spis treści
1 Wskazówki ogólne
2 Opis
3 Dane techniczne
4 Wskazówki bezpieczeństwa
5 Przygotowanie do pracy
6 Obsługa
7 Konserwacja i utrzymanie urządzenia
8 Utylizacja
9 Gwarancja producenta na urządzenia
10 Deklaracja zgodności WE (oryginał)
Strona
81
82
83
83
84
84
85
85
86
86
1 Liczby odnoszą się zawsze do rysunków. Rysunki
do tekstu znajdują się na rozkładanej okładce. Podczas
studiowania instrukcji trzymać okładkę otwartą.
W tekście niniejszej instrukcji obsługi słowo »urządzenie«
oznacza zawsze detektor promienia PRA 22.
Podzespoły urządzenia, elementy obsługi i wskaźniki 1
Detektor promienia PRA 22 z przodu
Przycisk WŁ. / WYŁ.
Przycisk do nastawiania wybranej tolerancji
Przycisk do ustawiania sygnału akustycznego
Otwór wylotowy sygnału akustycznego
Pole odbioru
Pole wyświetlacza z przodu (patrz rysunek szczegółowy)
Nacięcia do znakowania
Magnesy
@
;
=
%
&
(
)
+
Detektor promienia PRA 22 z tyłu 2
§ Pokrywa baterii
/ Wewnętrzny gwint do zamocowania detektora
: Pole wyświetlacza z tyłu
Wskazanie detektora promienia PRA 22 3
· Wskazanie wybranej tolerancji
$ Wskazanie pozycji detektora względem płaszczyzny pl
£ Wskaźnik stanu baterii
| Poziomnica
Uchwyt detektora promienia PRA 77 4
¡ Śruba do zamocowania odbiornika
Q Śruba do zamocowania listwy pomiarowej
1 Wskazówki ogólne
1.1 Wskazówki informacyjne i ich znaczenie
ZAGROŻENIE
Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
Dotyczy potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
Wskazuje na możliwość powstania niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub
szkód materialnych.
WSKAZÓWKA
Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje.
1.2 Objaśnienia do piktogramów i dalsze
wskazówki
Znaki ostrzegawcze
Ostrzeżenie
przed
ogólnym
niebezpieczeństwem
Ostrzeżenie
przed
materiałami
wybuchowymi
Ostrzeżenie
przed
substancjami
żrącymi
Ostrzeżenie
przed niebezpiecznym
napięciem
elektrycznym
81
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140591 / 000 / 00
Symbole
Przed
użyciem
przeczytać
instrukcję
obsługi
Przekazywanie odpadów
do
ponownego
wykorzystania
Miejsce umieszczenia szczegółów identyfikacyjnych
na urządzeniu
Oznaczenie typu i symbol serii umieszczone zostały na
tabliczce znamionowej Twojego urządzenia. Oznaczenia
te należy przepisać do instrukcji obsługi i w razie pytań
do naszego przedstawicielstwa lub serwisu, powoływać
się zawsze na te dane.
Typ:
Nr seryjny:
2 Opis
2.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem
Detektor promieni Hilti PRA 22 przeznaczony jest do wykrywania promieni laserowych przy obracających się laserach.
Urządzenie to jest przeznaczone do ustalania i przenoszenia / sprawdzania poziomych przebiegów wysokości i
przenoszenia nachylonych płaszczyzn i tworzenia nachyleń.
Detektor może być stosowany jako pojedyncze urządzenie lub montowany z uchwytem PRA 77 na płytach pomiarowych i teleskopowych.
Urządzenie i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie, jeśli używane będą przez niewykwalifikowany personel w
niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem sposób.
Przestrzegać wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji oraz utrzymania urządzenia we właściwym stanie
technicznym, zawartych w instrukcji obsługi.
Uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
pl
2.2 Automatyczne wyłączenie
Jeżeli przez ponad ok. 5 minut nie będą wykrywane żadne promienie laserowe, nastąpi automatyczne wyłączenie
zasilania prądem urządzenia.
2.3 Wyświetlacze PRA 22 3
WSKAZÓWKA
Wyświetlacz detektora promieni PRA 22 dysponuje kilkoma symbolami do przedstawiania różnych stanów rzeczy.
Wskazanie wybranej tolerancji
Wskazanie pozycji detektora względem płaszczyzny
Wskaźnik stanu baterii
Głośność
2.4 Zakres dostawy
1
Detektor promieni PRA 22
1
Bateria
1
1
Instrukcja obsługi
Certyfikat producenta
82
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140591 / 000 / 00
Zmian dokonuje się za pomocą "przycisku do ustawiania żądanej tolerancji". Gdy wyświetlany jest lewy symbol, przy którym nie spotykają się
obie strzałki i linia przerwana jest na środku, ustawiona jest tolerancja
"standardowa". Gdy wyświetlany jest czerwony symbol, przy którym obie
strzałki spotykają się przy linii, ustawiona jest tolerancja "precyzyjna".
Wskazuje pozycję detektora w odniesieniu do płaszczyzny lasera.
Strzałka nadaje kierunek, w którym należy poruszyć detektor, aby znalazł
się dokładnie na takiej samej płaszczyźnie, na której znajduje się laser.
Gdy wskaźnik stanu baterii PRA 22 zapala się, konieczna jest wymiana
baterii na nową.
Gdy na wyświetlaczu nie jest widoczny symbol głośności, głośność jest
wyłączona. Gdy miga wskaźnik głośności, głośność ustawiona jest na
poziomie "cicho". Gdy wskaźnik głośności świeci stale, głośność ustawiona jest na poziomie "głośno".
3 Dane techniczne
Zmiany techniczne zastrzeżone!
WSKAZÓWKA
Zmiany techniczne zastrzeżone!
Zakres operacyjny (średnica)
2…150 m (6 do 450 ft)
Zakres wskazania płaszczyzny lasera (10 m/ 30 ft)
Precyzyjnie: ± 1,0 mm (0.04 in) / Środek± 2,0 mm (0.08
in) / Standardowo: ± 3,0 mm (0.12 in)
2 głośności z możliwością wyłączenia
Nadajnik sygnału akustycznego
Wskaźnik ciekłokrystaliczny
Obustronny
Okno zakresu pomiarowego
40 mm (1¾ in)
Wskazanie centralne górnej krawędzi obudowy
45 mm (1¾ in)
Nacięcia do znakowania (centralnie)
Po obu stronach
Automatyczne wyłączenie detektora
bez detekcji : 5 min
Wymiary
151 mm X 78 mm X 31 mm (5.9" X 3.1" X 1.2")
Masa
łącznie z baterią: 0,231 kg (0.4 lbs)
Zasilanie prądem
Blok: 9 V
Czas pracy
Temperatura robocza
Baterie alkaliczno-manganowe, Temperatura +20 °C
(+68 °F): 40 h
-20…+50 °C (-4 °F do 122 °F)
Temperatura składowania
-25…+60 °C (-22 °F do 140 °F)
Klasa ochrony
IP 64
według IEC 529
metryczny: 5 X 10 mm (0.4 in)
Gwint detektora
pl
4 Wskazówki bezpieczeństwa
Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów tej instrukcji obsługi należy zawsze
bezwzględnie przestrzegać poniższych uwag.
h)
4.1 Ogólne czynności zabezpieczające
Podczas pracy nie należy zezwalać na zbliżanie
się innych osób, a szczególnie dzieci, do strefy
roboczej.
b) Sprawdzić urządzenie przed rozpoczęciem jego
użytkowania. Jeśli urządzenie jest uszkodzone,
oddać je do punktu serwisowego Hilti w celu
naprawy.
c) Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w
centrum serwisowym Hilti.
d) Nie demontować żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani
ostrzegawczych.
e) Po upadku lub innych mechanicznych urazach
należy oddać urządzenie do kontroli w serwisie
Hilti.
f) W przypadku stosowania adapterów należy się
upewnić, że urządzenia przykręcone jest prawidłowo.
g) W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy
utrzymywać w czystości pole odbioru.
a)
i)
j)
k)
Pomimo tego, że urządzenie przystosowane zostało do pracy w trudnych warunkach panujących
na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym optycznym i elektrycznym
urządzeniem (lornetka polowa, okulary, aparat fotograficzny).
Pomimo tego, że urządzenie to chronione jest
przed wilgocią, należy je osuszyć przed umieszczeniem w pojemniku transportowym.
Urządzenie należy trzymać możliwie najdalej od
uszu, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
Aby uniknąć błędnych wskazań, należy upewnić
się, czy w bezpośrednim pobliżu nie jest używane
drugie urządzenie.
4.1.1 Elektryczne
a)
Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
83
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140591 / 000 / 00
b) Nie przegrzewać baterii i nie wrzucać ich do
ognia. Baterie mogą eksplodować lub uwalniać toksyczne substancje.
c) Nie ładować baterii.
d) Nie lutować baterii, jeśli są one w urządzeniu.
e) Nie rozładowywać baterii zwierając jej styki, gdyż
może ona się przegrzać i być przyczyną poparzeń.
f) Nie otwierać baterii i nie narażać ich na nadmierne
obciążenia mechaniczne.
g) Nie wolno używać uszkodzonych baterii.
h) Nie mieszać nowych i starych baterii. Nie mieszać
baterii różnych producentów ani różnych typów.
4.2 Prawidłowe ustawianie miejsc roboczych
Podczas ustawiania dokonywanego na drabinie
unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć
bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
b) Urządzenie należy stosować tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
a)
4.3 Zgodność elektromagnetyczna
Pomimo tego, że urządzenie to spełnia obowiązujące
wytyczne, firma Hilti nie może wykluczyć możliwości
wystąpienia zakłóceń spowodowanych silnym promieniowaniem, co może z kolei doprowadzić do błędnych
wskazań. W takim przypadku lub przy innych wątpliwościach należy przeprowadzić pomiary kontrolne. Równocześnie firma Hilti nie może wykluczyć powodowania
zakłóceń innej aparatury (np. systemów nawigacyjnych
w samolotach).
4.4 Płyny
Przy niewłaściwym użytkowaniu możliwy jest wyciek
elektrolitu z akumulatorów/baterii. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć
narażone części ciała wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu, przemyć je obficie wodą
i skonsultować się z lekarzem. Wyciekający elektrolit
może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
5 Przygotowanie do pracy
WSKAZÓWKA
Przegrodę na baterię najprościej można otworzyć monetą.
pl
5.1 Wkładanie baterii 2
ZAGROŻENIE
Wkładać tylko nowe baterie.
1.
2.
Wyjąć baterię z opakowania i włożyć bezpośrednio
do urządzenia.
WSKAZÓWKA Urządzenie może być używane wyłącznie z bateriami zalecanymi przez firmę Hilti.
Sprawdzić prawidłowe ustawienie biegunów, zgodnie ze wskazówkami na dolnej stronie urządzenia.
6 Obsługa
6.3 Ustawienia
6.3.1 Ustawianie czułości 1
6.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia 1
Nacisnąć przycisk WŁ. / WYŁ.
6.2 Praca z detektorem 5 6
Detektor PRA 22 może być używany do maksymalnej
odległości 150 metrów i montowany do uchwytu PRA 77
na płytach pomiarowych i teleskopowych.
1. Włączyć urządzenie przyciskiem WŁ. / WYŁ..
2. Trzymać detektor PRA 22 pionowo do płaszczyzny
rotacyjnej obracającego się promienia laserowego.
WSKAZÓWKA Wskazanie wiązki promieni lasera
sygnalizowane jest optycznie i akustycznie.
84
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140591 / 000 / 00
Za pomocą przycisku do regulacji zakresu wskazania
płaszczyzny wybrać żądaną tolerancję.
WSKAZÓWKA
Na wyświetlaczu widoczny będzie jeden z oznaczonych
na rysunku symboli. Przy włączaniu urządzenia ustawiona
jest "standardowa" tolerancja.
6.3.2 Ustawianie głośności 1
Za pomocą przycisku do regulacji sygnału akustycznego
wybrać żądaną głośność.
WSKAZÓWKA
Przy włączaniu urządzenia sygnał akustyczny jest wyłączony.
Głośność sygnału akustycznego przełączana jest
po każdym naciśnięciu przycisku w kolejności
normalna/głośna/wyłączona.
7 Konserwacja i utrzymanie urządzenia
7.1 Czyszczenie i suszenie
1.
2.
3.
4.
Zdmuchnąć kurz z powierzchni.
Nie wolno dotykać palcem pola wyświetlacza lub
okna pomiarowego.
Czyścić tylko czystą i miękką ścierką; w razie potrzeby nawilżyć ją czystym alkoholem lub wodą.
WSKAZÓWKA Nie stosować innych płynów, ponieważ mogą one ujemnie wpływać na elementy z
tworzywa sztucznego.
Przestrzegać granic temperatury podczas składowania wyposażenia, w szczególności zimą / latem,
gdy wyposażenie przechowywane jest wewnątrz
pojazdu (‑30 °C do +60 °C/ -22 °F do +140 °F).
7.2 Składowanie
Wypakować zmoczone urządzenia. Osuszyć urządzenia,
pojemnik transportowy i akcesoria (przy maks. temperaturze 40 °C / 104 °F) i wyczyścić. Wyposażenie zapakować i przechowywać dopiero po jego całkowitym
wysuszeniu.
Po dłuższym składowaniu lub dłuższym transporcie przed
uruchomieniem urządzenia przeprowadzić pomiar kontrolny.
Przed dłuższym składowaniem wyciągnąć z urządzenia
baterie. Wyciek z baterii może uszkodzić urządzenie.
7.3 Transport
Do transportu lub wysyłki swojego wyposażenia należy
stosować walizkę transportową Hilti lub opakowanie o
podobnych właściwościach.
ZAGROŻENIE
Nie transportować urządzenia z zamontowanymi bateriami.
7.4 Serwis kalibracyjny Hilti
Zalecamy przeprowadzanie regularnej kontroli urządzeń
przez serwis kalibracyjny Hilti, w celu zapewnienia niezawodności działania urządzenia zgodnie z normami i
prawnymi wymaganiami.
Zawsze istnieje możliwość skorzystania z serwisu kalibracyjnego Hilti, zaleca się jednak przeprowadzać kalibrację
przynajmniej raz w roku.
W ramach serwisu kalibracyjnego Hilti uzyskuje się potwierdzenie, że specyfikacje kontrolowanego urządzenia
w dniu kontroli są zgodne z danymi technicznymi podanymi w instrukcji obsługi.
W przypadku odchyleń od danych producenta używane
urządzenia pomiarowe są ustawiane na nowo. Po regulacji i kontroli na urządzenie przyklejana jest plakietka
kontrolna, a pisemny certyfikat kalibracji informuje o tym,
że dane urządzenie pracuje zgodnie z danymi producenta.
Certyfikaty kalibracji są wymagane przez firmy pracujące
zgodnie z normą ISO 900X.
Więcej informacji można uzyskać w najbliższym punkcie
kontaktowym Hilti.
8 Utylizacja
ZAGROŻENIE
Niefachowa utylizacja sprzętu może mieć następujące skutki:
Przy spalaniu elementów z tworzywa sztucznego powstają trujące gazy, które są niebezpieczne dla zdrowia.
W razie uszkodzenia lub silnego rozgrzania, baterie mogą eksplodować i spowodować przy tym zatrucie, oparzenia
ogniem i kwasem oraz zanieczyszczenie środowiska.
Lekkomyślne usuwanie umożliwia niepowołanym osobom używanie akumulatora i osprzętu niezgodnie z ich przeznaczeniem. Może to doprowadzić do poważnych urazów osób trzecich i do zatrucia środowiska.
Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.
Warunkiem takiego recyklingu jest prawidłowe oddzielenie materiałów. W wielu krajach Hilti jest przygotowane do
odbierania zużytego sprzętu w celu jego ponownego wykorzystania. Więcej informacji można uzyskać w TeleCentrum
Hilti lub u rzeczoznawcy.
Dotyczy tylko państw UE
Nie wyrzucać elektrycznych urządzeń mierniczych wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w
sposób przyjazny dla środowiska.
85
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140591 / 000 / 00
pl
Utylizować baterie zgodnie z przepisami krajowymi.
9 Gwarancja producenta na urządzenia
Hilti gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest wolne
od błędów materiałowych i produkcyjnych. Ta gwarancja
obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest właściwie
wykorzystywane, obsługiwane, konserwowane i czyszczone zgodnie z instrukcją obsługi Hilti, oraz że zachowana jest techniczna jedność urządzenia, tzn. że
w urządzeniu stosowane są wyłącznie oryginalne materiały, akcesoria i części zamienne Hilti.
Ta gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub bezpłatną
wymianę uszkodzonych części podczas całego okresu
żywotności urządzenia. Części, które podlegają normalnemu zużyciu, nie są objęte tą gwarancją.
Dalsze roszczenia są wykluczone, o ile nie zachodzi
tu sprzeczność z obowiązującymi przepisami krajo-
wymi. Firma Hilti nie odpowiada przede wszystkim za
szkody bezpośrednie i pośrednie powstałe na skutek
wad lub szkody następcze, straty lub koszty związane
z zastosowaniem lub brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu. Milczące
przyzwolenia dotyczące zastosowania lub przydatności do określonego celu są wyraźnie wykluczone.
W celu naprawy lub wymiany urządzenie lub uszkodzone
części należy przesłać bezzwłocznie po stwierdzeniu
wady do przedstawicielstwa Hilti.
Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie zobowiązania
gwarancyjne ze strony Hilti i zastępuje wszystkie
wcześniejsze lub równoczesne oświadczenia, oraz
pisemne i ustne uzgodnienia dotyczące gwarancji.
10 Deklaracja zgodności WE (oryginał)
pl
Nazwa:
Oznaczenie typu:
Pilot zdalnego sterowania / detektor promienia
PRA 22
Rok konstrukcji:
2006
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy
produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi oraz
normami: 2011/65/UE, 2006/95/WE, 2004/108/WE.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
86
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140591 / 000 / 00
Matthias Gillner
Executive Vice President
Business Area Electric
Tools & Accessories
01/2012
Dokumentacja techniczna:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140591 / 000 / 00
331424 / A2
331424
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3363 | 0313 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*331424*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising