Hilti | PRA 30 | Operating Instruction | Hilti PRA 30 Používateľská príručka

Hilti PRA 30 Používateľská príručka
PRA 30
Bedienungsanleitung
de
Mode d’emploi
fr
Operating instructions
Istruzioni d’uso
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγιες χρησεως
Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
en
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
el
hu
pl
ru
Návod k obsluze
cs
Upute za uporabu
hr
Návod na obsluhu
Navodila za uporabo
Ръководство за обслужване
Instrucţiuni de utilizare
Kulllanma Talimatı
Lietošanas pamācība
Instrukcija
Kasutusjuhend
IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
Пайдалану бойынша басшылық
sk
sl
bg
ro
tr
ar
lv
lt
et
uk
kk
ja
ko
zh
cn
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143016 / 000 / 01
1
ఁ
ఀ
௿
௼
௽
௾
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143016 / 000 / 01
௻
௺
௹
2
3
௻
௺
௹
௼
4
35$
35$
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143016 / 000 / 01
35$
ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE
Laserový přijímač/dálkové ovládání PRA 30
Před uvedením do provozu si bezpodmínečně
přečtěte návod k obsluze.
Tento návod k obsluze uchovávejte vždy u přístroje.
Jiným osobám předávejte přístroj pouze s návodem k obsluze.
Obsah
Stránka
1 Všeobecné pokyny
111
2 Popis
112
3 Technické údaje
113
4 Bezpečnostní pokyny
113
5 Uvedení do provozu
114
6 Obsluha
114
7 Čistění a údržba
115
8 Likvidace
116
9 Záruka výrobce přístroje
116
10 Upozornění FCC (platné v USA)/upozornění
IC (platné v Kanadě)
116
11 Prohlášení o shodě ES (originál)
117
1 Čísla vždy odkazují na vyobrazení. Vyobrazení k textu
najdete na rozkládacích stránkách. Při studiu návodu
k obsluze mějte tyto stránky otevřené.
V tomto návodu k obsluze označuje "přístroj" vždy laserový přijímač PRA 30 (03).
Ovládací panel 1
@ Tlačítko ZAP/VYP
; Tlačítko pro zadání sklonu "Plus"/tlačítko směru
"doprava", resp. "nahoru" (s PRA 90)
= Tlačítko volby jednotek
% Tlačítko nastavení hlasitosti
& Tlačítko pro zadání sklonu "Minus"/tlačítko směru
"doleva", resp. "dolů" (s PRA 90)
( Tlačítko "Automatické vyrovnání"/"Kontrolní režim"
(vertikálně) (dvojí stisknutí tlačítka)
) Detekční pole
+ Značkovací ryska
§ Displej
Displej laserového přijímače PRA 30 2
@ Ukazatel relativní polohy laserového přijímače vůči
rovině laseru
; Ukazatel stavu baterie
= Indikátor hlasitosti
% Ukazatel vzdálenosti od roviny laseru
1 Všeobecné pokyny
1.1 Signální slova a jejich význam
NEBEZPEČÍ
Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí,
které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k úmrtí.
VÝSTRAHA
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou
situaci, která může vést k těžkým poraněním nebo k úmrtí.
POZOR
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou
situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo
k věcným škodám.
1.2 Vysvětlení piktogramů a další upozornění
Výstražné značky
Obecné
varování
Varování
před
žíravinami
Varování
před nebezpečným
elektrickým
napětím
Symboly
UPOZORNĚNÍ
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace.
>1/4s
Před
použitím
čtěte návod
k obsluze
Odpad
vracejte
k recyklaci
Nedívejte se
do paprsku
111
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143016 / 000 / 01
cs
Umístění identifikačních údajů na přístroji
Typové označení a sériové označení je umístěné na typovém štítku vašeho stroje. Zapište si tyto údaje do svého
návodu k obsluze a při dotazech adresovaných našemu
zastoupení nebo servisnímu oddělení se vždy odvolávejte
na tyto údaje.
Typ:
Generace: 03
Sériové číslo:
2 Popis
2.1 Používání v souladu s určeným účelem
Přístroj umožňuje v kombinaci s rotačním laserem typu PR 30‑HVS pomocí dálkového ovládání ovládat funkce
a pomocí detekce lokalizovat laserový paprsek. Tento návod k obsluze je omezený na popis ovládání laserového
přijímače PRA 30. Ohledně funkcí dálkového ovládání viz údaje v návodu k obsluze PR 30‑HVS.
Přístroj je v kombinaci s PR 30‑HVS určený k zjišťování, přenášení a ke kontrole vodorovných výšek, svislých
a nakloněných rovin a pravých úhlů. Příkladem použití je přenášení váhorysu a výšek, určování pravých úhlů stěn,
vertikální vyrovnávání vůči referenčním bodům a vytváření nakloněných rovin.
Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedeny v návodu k obsluze.
Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí nebezpečí požáru nebo exploze.
Úpravy nebo změny na přístroji nejsou dovoleny.
2.2 Vlastnosti
Přístroj lze držet buď v ruce nebo ho lze pomocí vhodného držáku upevnit na nivelační latě, dřevěné latě, lešení apod.
2.3 Indikační prvky
UPOZORNĚNÍ
Displej přístroje využívá ke znázornění různých skutečností několika symbolů.
Ukazatel relativní polohy laserového
přijímače vůči rovině laseru
cs
Ukazatel stavu baterie
Hlasitost
Ukazatel vzdálenosti
Ostatní ukazatele
Ukazatel polohy laserového přijímače vůči výšce roviny laseru udává šipkou směr, v němž se laserový přijímač musí posunout, aby byl přesně ve
stejné rovině jako laser.
Ukazatel stavu baterie udává její zbývající kapacitu.
Pokud se nezobrazí symbol hlasitosti, je akustický signál vypnutý. Když
se zobrazuje jeden sloupec, je nastavena hlasitost "tichá". Když se zobrazují dva sloupce, je nastavena hlasitost "normální". Když se zobrazují
tři sloupce, je nastavena hlasitost "hlasitá".
Udává přesnou vzdálenost laserového přijímače od roviny laseru ve zvolených měrných jednotkách.
Ostatní ukazatele na displeji se vztahují k rotačnímu laseru PR 30‑HVS
v rámci dálkového ovládání. Příslušné informace najdete v návodu k obsluze PR 30‑HVS.
2.4 Rozsah dodávky
1
1
2
1
Laserový přijímač/dálkové ovládání PRA 30
(03)
Návod k obsluze PRA 30
Baterie (články AA)
Certifikát výrobce
112
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143016 / 000 / 01
3 Technické údaje
Technické změny vyhrazeny!
Operační rozsah (průměr)
Akustické signální čidlo
S PR 30-HVS typicky: 2…500 m (6 až 1 600 ft)
3 stupně hlasitosti s možností potlačení
Displej s tekutými krystaly
Oboustranný
Rozsah ukazatele vzdálenosti
±52 mm (±2 in)
Rozsah zobrazení roviny laseru
±0,5 mm (±0,02 in)
Délka detekčního pole
120 mm (5 in)
Ukazatel středu horní hrany krytu
75 mm (3 in)
Značkovací rysky
Na obou stranách
Čekací doba bez detekce před automatickým vypnutím
15 min
Rozměry
160 mm (6,3 in) × 67 mm (2,6 in) × 24 mm (0,9 in)
Hmotnost (včetně baterií)
0,25 kg (0,6 lbs)
Napájení
2 články AA
Životnost baterií (alkalických manganových)
Provozní teplota
Teplota +20 °C (+68 °F): cca 40 h (v závislosti na kvalitě
alkalických manganových baterií)
-20…+50 °C (-4 až +122 °F)
Skladovací teplota
-25…+60 °C (-13 až +140 °F)
Třída ochrany
IP 66
(podle IEC 60529), kromě prostoru pro baterie
2 m (6,5 ft)
Výška při testu odolnosti při pádu 1
1 Test odolnosti při pádu byl proveden v držáku přijímače PRA 83 na plochý beton za standardních podmínek prostředí (MIL-STD810G).
cs
4 Bezpečnostní pokyny
4.1 Základní bezpečnostní předpisy
Vedle technických bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze, je nutno vždy striktně dodržovat následující
ustanovení.
4.2 Všeobecná bezpečnostní opatření
Při práci držte jiné osoby, obzvlášť děti, v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
b) Před použitím přístroj zkontrolujte. Pokud je přístroj poškozený, nechte ho opravit v servisním
středisku Hilti.
c) Přístroj nechte opravit pouze v servisním středisku Hilti.
d) Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné tabule.
e) Po nárazu nebo působení jiného mechanického
vlivu je nutné nechat přístroj zkontrolovat v servisním středisku firmy Hilti.
f) Při použití s adaptéry zajistěte, aby byl přístroj
správně nasazen.
g) Udržujte detekční pole čisté, aby nedocházelo
k chybným měřením.
a)
h)
i)
j)
Ačkoliv je přístroj konstruován pro používání v nepříznivých podmínkách na staveništi, měli byste
s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými přístroji (dalekohled, brýle,
fotoaparát).
Přestože je přístroj chráněný proti vlhkosti, před
uložením do transportního obalu ho do sucha
otřete.
Používání přístroje v bezprostřední blízkosti uší
může způsobit poškození sluchu. Nedávejte přístroj do bezprostřední blízkosti uší.
4.2.1 Elektrická bezpečnost
a) Baterie nepatří do rukou dětem.
b) Nevystavujte baterie nadměrnému teplu a nevhazujte je do ohně. Baterie mohou explodovat nebo
může dojít k uvolnění toxických látek.
c) Baterie nenabíjejte.
d) Baterie nepřipojujte k přístroji pájením.
113
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143016 / 000 / 01
e)
f)
Nevybíjejte baterie zkratováním; může tím dojít
k jejich přehřátí a vy si tak můžete způsobit popáleniny.
Baterie neotevírejte a nevystavujte je nadměrné
mechanické zátěži.
4.3 Správné uspořádání pracoviště
Při práci na žebříku a lešení se vyhýbejte nepřirozenému držení těla. Při práci stůjte vždy bezpečně
a stále udržujte rovnováhu.
b) Přístroj používejte pouze v definovaných mezích
použití.
a)
c)
Měření přes sklo, na skle nebo přes jiné předměty
může zkreslit výsledky.
d) Je zakázáno pracovat s měřicími latěmi v blízkosti
vedení vysokého napětí.
4.4 Elektromagnetická kompatibilita
Ačkoli přístroj splňuje požadavky příslušných směrnic,
nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že bude přístroj rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím.
V takovém případě, nebo máte-li nějaké pochybnosti, je
třeba provést kontrolní měření. Rovněž nemůže firma Hilti
vyloučit, že nebudou rušeny jiné přístroje (např. navigační
zařízení letadel).
5 Uvedení do provozu
NEBEZPEČÍ
Nekombinujte nové a staré baterie. Nepoužívejte současně baterie od různých výrobců nebo různých typů.
5.1 Vložení baterií do přístroje 3
NEBEZPEČÍ
Nepoužívejte poškozené baterie.
UPOZORNĚNÍ
Přístroj se smí používat jen s bateriemi, které byly vyrobeny podle mezinárodních norem.
1.
2.
3.
cs
Otevřete prostor pro baterie přístroje.
Vložte do přístroje baterie.
UPOZORNĚNÍ Při vkládání dbejte na správnou polaritu baterií!
Uzavřete prostor pro baterie.
6 Obsluha
6.2.2 Práce s laserovým přijímačem v držáku
přijímače PRA 80 4
6.1 Vypnutí a zapnutí přístroje 1
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP.
Upozorňujeme, že všechna tlačítka dálkového ovládání
PRA 30 fungují pouze s rotačním laserem PR 30‑HVS.
Funkce tlačítek jsou popsané v návodu k obsluze
PR 30‑HVS.
6.2 Práce s laserovým přijímačem
Laserový přijímač lze používat pro vzdálenosti (rádiusy)
až 250 m (800 ft). Laserový paprsek je indikován opticky
a akusticky.
6.2.1 Práce s přijímačem laserového paprsku
drženým v ruce
1.
2.
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP.
Nastavte přístroj přímo do roviny rotujícího laserového paprsku.
114
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143016 / 000 / 01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otevřete uzávěr na držáku PRA 80.
Nasaďte přístroj do držáku PRA 80.
Zavřete uzávěr na držáku PRA 80.
Přístroj zapněte tlačítkem ZAP/VYP.
Povolte otočnou kličku.
Držák přijímače PRA 80 bezpečně upevněte zatažením otočné kličky na teleskopickou nebo nivelační
tyč.
Nastavte přístroj detekčním polem přímo do roviny
rotujícího laserového paprsku.
6.2.3 Práce s laserovým přijímačem v držáku
přijímače PRA 83 4
1.
2.
Zatlačte přístroj šikmo do gumového pouzdra
PRA 83 tak, aby v něm byl kompletně uložený.
Dbejte na to, aby se detekční pole a tlačítka
nacházela na přední straně.
Nasaďte přístroj s gumovým pouzdrem na držadlo.
Pouzdro a držadlo jsou spojeny magnetickým držákem.
3.
4.
5.
6.
Přístroj zapněte tlačítkem ZAP/VYP.
Povolte otočnou kličku.
Držák přijímače PRA 83 upevněte bezpečně na teleskopickou nebo nivelační tyč zatažením otočné
kličky.
Nastavte přístroj detekčním polem přímo do roviny
rotujícího laserového paprsku.
6.2.4 Práce s přístrojem na přenášení výšky
PRA 81 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otevřete uzávěr na PRA 81.
Přístroj nasaďte do přístroje na přenášení výšek
PRA 81.
Zavřete uzávěr na PRA 81.
Přístroj zapněte tlačítkem ZAP/VYP.
Nastavte přístroj detekčním polem přímo do roviny
rotujícího laserového paprsku.
Umístěte přístroj tak, aby ukazatel vzdálenosti ukazoval "0".
Změřte požadovanou vzdálenost pomocí měřicího
pásma.
6.2.5 Nastavení jednotek
Tlačítkem volby jednotek můžete nastavit požadovanou
přesnost digitálního zobrazení (mm/cm/vyp.).
6.2.6 Nastavení hlasitosti
Při zapnutí přijímače je nastavena normální hlasitost.
Stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti lze hlasitost změnit. Můžete si zvolit ze 4 možností: "tichá", "normální",
"hlasitá" a "vyp."
6.2.7 Volitelné možnosti nabídky
Při zapínání přístroje držte dvě sekundy stisknuté tlačítko
ZAP/VYP.
Na displeji se zobrazí nabídka.
Pro přepínání mezi metrickými a angloamerickými jednotkami použijte tlačítko volby jednotek.
Pro přiřazení rychlejšího akustického signálu rozsahu detekce nad značkovací ryskou nebo pod ní použijte tlačítko
nastavení hlasitosti.
Pro uložení nastavení přístroj vypněte.
7 Čistění a údržba
7.1 Čištění a sušení
1.
2.
3.
4.
Odfoukejte z povrchu prach.
Displejů, resp. detekčního pole se nedotýkejte prsty.
K čištění používejte pouze čistý a měkký hadr. V případě potřeby hadr mírně navlhčete čistým lihem
nebo trochou vody.
UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte žádné jiné kapaliny,
aby nedošlo k poškození plastových částí.
Vybavení sušte při dodržení mezních teplot, které
jsou uvedené v technických údajích.
UPOZORNĚNÍ Zejména v zimě/létě dbejte na dodržování mezních teplot, když máte vybavení uložené
např. ve vozidle.
7.2 Skladování
Navlhlé přístroje vybalte. Přístroje, transportní obaly a příslušenství vysušte (při dodržení provozní teploty) a vyčistěte. Přístroj uložte zpět do obalu pouze po dokonalém
vysušení.
Před používáním po delším skladování nebo po přepravě
zkontrolujte přesnost přístroje kontrolním měřením.
Před delším skladováním vyjměte z přístroje baterie. Kapalina vyteklá z baterií může zařízení poškodit.
7.3 Přeprava
Pro přepravu nebo zasílání vybavení používejte originální
obal Hilti nebo obal stejné kvality.
POZOR
Před přepravou nebo zasíláním přístroje z něj vždy vyjměte baterie.
7.4 Kalibrace v kalibračním servisu Hilti
Aby bylo možno zajistit spolehlivost podle požadavků
norem a zákonů, doporučujeme systém nechávat pravidelně kontrolovat v kalibračním servisu Hilti.
Kalibrační servis Hilti je vám stále k dispozici. Doporučujeme vám nechat systém zkalibrovat minimálně jednou
ročně.
V rámci kalibračního servisu Hilti je vydáno potvrzení, že
specifikace zkoušeného systému ke dni kontroly odpovídají technickým údajům v návodu k obsluze.
Při odchylkách od údajů výrobce se použitý měřicí přístroj
znovu nastaví. Po rektifikaci a kontrole se na přístroj
umístí kalibrační štítek a formou certifikátu o kalibraci se
potvrdí, že systém pracuje v rámci tolerancí uvedených
výrobcem.
Kalibrační certifikáty jsou nutné pro podniky, které jsou
certifikovány podle normy ISO 900X.
Další informace vám ochotně poskytne zastoupení Hilti
ve vašem okolí.
115
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143016 / 000 / 01
cs
8 Likvidace
NEBEZPEČÍ
Při nevhodné likvidaci vybavení může dojít k následujícím efektům:
Při spalování plastových dílů vznikají jedovaté plyny, které mohou způsobit onemocnění osob.
Baterie mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot explodovat a tím způsobit otravu, popálení,
poleptání kyselinami nebo znečistit životní prostředí.
Při lehkovážné likvidaci umožníte neoprávněným osobám nesprávně používat vybavení. Přitom můžete sobě a dalším
osobám způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.
Přístroje firmy Hilti jsou převážně vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je
jejich řádné třídění. V mnoha zemích je již firma Hilti zařízena na příjem vašeho starého přístroje k recyklaci. Ptejte se
zákaznického servisního oddělení Hilti nebo svého obchodního zástupce.
Jen pro státy EU
Elektronické měřicí přístroje nevyhazujte do domovního odpadu!
Podle evropské směrnice o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a podle odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použité elektrické nářadí/zařízení/přístroje
musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Baterie likvidujte v souladu s národními předpisy
cs
9 Záruka výrobce přístroje
Hilti zaručuje, že dodaný výrobek nemá žádné materiálové ani výrobní vady. Tato záruka platí za předpokladu,
že se zařízení správně používá, ošetřuje a čistí v souladu s návodem k obsluze firmy Hilti, a že je dodržena
technická jednota zařízení, tj. že se s ním používá jen
originální spotřební materiál, příslušenství a náhradní díly
od firmy Hilti.
Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu
vadných dílů po celou dobu životnosti výrobku. Na díly,
které podléhají normálnímu opotřebení, se tato záruka
nevztahuje.
Další nároky jsou vyloučeny, pokud to neodporuje
závazným národním předpisům. Hilti neručí zejména
za bezprostřední nebo nepřímé škody vzniklé závadou nebo zaviněné vadným výrobkem, za ztráty nebo
náklady vzniklé v souvislosti s použitím nebo kvůli
nemožnosti použití zařízení pro určitý účel. Implicitní záruky prodejnosti anebo vhodnosti k použití
ke konrétnímu účelu jsou vyloučeny.
Pro opravu nebo výměnu je nutno výrobek nebo příslušné
díly zaslat neprodleně po zjištění závady kompetentní
prodejní organizaci Hilti.
Předkládaná záruka zahrnuje ze strany Hilti veškeré
záruční závazky a nahrazuje všechna předcházející
nebo současná prohlášení, písemné nebo ústní dohody
ohledně záruk.
10 Upozornění FCC (platné v USA)/upozornění IC (platné v Kanadě)
POZOR
Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že splňuje
mezní hodnoty stanovené pro digitální přístroje třídy B
ve smyslu části 15 směrnic FCC. Tyto mezní hodnoty
stanovují dostatečnou ochranu před rušivým vyzařováním při instalaci v obytných oblastech. Přístroje tohoto
druhu vytvářejí a používají rádiové frekvence a mohou
je také vyzařovat. Mohou proto v případě, že nejsou in-
116
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143016 / 000 / 01
stalovány a používány podle návodů, způsobovat rušení
příjmu rozhlasu.
Nicméně nemůže být zaručeno, že se při určité instalaci
nemohou vyskytnout žádná rušení. Pokud by tento přístroj způsoboval rušení rádia a televize, což lze zjistit jeho
vypnutím a opětovným zapnutím, doporučuje se uživateli
zkusit odstranit rušení pomocí následujících opatření:
Změňte orientaci nebo místo přijímací antény.
Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
Zapojte přístroj do zásuvky jiného elektrického okruhu,
než ke kterému je připojený přijímač.
Poraďte se se zkušeným odborníkem nebo se zkušeným
rádiovým a televizním technikem.
UPOZORNĚNÍ
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti, mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání přístroje.
Tento přístroj odpovídá paragrafu 15 ustanovení FCC
a RSS‑210 ustanovení IC.
Pro uvedení do provozu platí tyto dvě podmínky:
Tento přístroj by neměl vytvářet škodlivé záření.
Přístroj musí zachycovat jakékoli záření, včetně záření,
které by mohlo vést k nežádoucím operacím.
11 Prohlášení o shodě ES (originál)
Označení:
Typové označení:
Generace:
Rok výroby:
Laserový
přijímač/dálkové ovládání
PRA 30
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
03
2013
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že tento
výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi
a normami: 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU,
1999/5/EG, EN 300 440‑2 V1.4.1, EN 301 489‑1 V1.9.2,
EN 301 489‑17 V2.2.1, EN ISO 12100.
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04/2013
Matthias Gillner
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04/2013
Technická dokumentace u:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
cs
117
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143016 / 000 / 01
Hilti Corporation
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143016 / 000 / 01
2068540 / A4
2068540
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 4305 | 0613 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*2068540*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising