Hilti | PD 42 | Operating Instruction | Hilti PD 42 Uputstvo za upotrebu

Hilti PD 42 Uputstvo za upotrebu
PD 42
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
Bedienungsanleitung
de
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Upute za uporabu
hr
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Navodila za uporabo
sl
Használati utasítás
hu
IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
uk
Пайдалану бойынша басшылық
kk
1
+≠
+± +“
4
3
+Ç
1
6
8
9
+|
7 5
+{
+]
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
+#
+[
2
2
2
1
4
3
6
5
3
4
1
2
5
6
1
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
7
8
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
ORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU
Laserski daljinomjer PD 42
Prije stavljanja u pogon obvezatno pročitajte
uputu za uporabu.
hr
Ovu uputu za uporabu uvijek čuvajte uz uređaj.
Uređaj prosljeđujte drugim osobama samo
zajedno s uputom za uporabu.
Kazalo
1 Opće upute
2 Opis
3 Uređaji, pribor
4 Tehnički podatci
5 Sigurnosne napomene
6 Prije stavljanja u pogon
7 Posluživanje
8 Čišćenje i održavanje
9 Traženje kvara
10 Zbrinjavanje otpada
11 Jamstvo proizvođača za uređaje
12 EZ izjava o sukladnosti (original)
Stranica
62
63
66
66
67
68
71
77
78
79
79
80
1 Brojevi se odnose na odgovarajuće slike. Slike za
tumačenje teksta nalaze se na unutrašnjim, presavijenim
omotnim stranicama. Kod proučavanja upute uvijek ih
držite otvorene.
Sastavni dijelovi instrumenta, elementi za uporabu i
prikazivanje 1
@ Tipka za uključivanje / isključivanje
; Bočna tipka za mjerenje
= Grafički prikaz
% Tipka za mjerenje
& Tipka za brisanje (Clear)
( Horizontalna libela
) Tipka FNC
+ Mjerni vrh
§ Navoj ¹/₄ palca za mjerni produžetak PDA 71
/ Stražnji granični čep
: Tipka minus
· Tipka plus
$ Navoj ¹/₄ palca u donjoj strani
£ Referentna tipka
| Optički vizir
¡ Leća za izlaz lasera
Q Prijamna leća
W Vertikalna libela
1 Opće upute
1.1 Pokazatelji opasnosti i njihovo značenje
OPASNOST
Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može uzrokovati
tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju
koja može uzrokovati tešku tjelesnu ozljedu ili smrt.
OPREZ
Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju
koja može uzrokovati laganu tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu.
NAPOMENA
Ova riječ skreće pozornost na napomene o primjeni i
druge korisne informacije.
62
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
1.2 Objašnjenje piktograma i ostali naputci
Znakovi upozorenja
Upozorenje
na opću
opasnost
Simboli
Prije uporabe
pročitajte
uputu za
uporabu
Predaja
otpadaka na
ponovnu
preradu
Klasa lasera II prema
CFR 21, § 1040 (FDA)
hr
>1/4s
Klasa
lasera 2
prema
IEC/EN
60825‑1:2007
Indikator
baterije
Ne gledajte u
laserski snop
Hardverska
greška
Indikator
temperature
Nepovoljni
odnosi
signala
KCC‑REMHLT‑PD42
Mjesto identifikacijskih detalja na uređaju
Oznaka tipa i serije navedeni su na označnoj pločici Vašeg
uređaja. Unesite ove podatke u Vašu uputu za uporabu i
pozivajte se na njih kod obraćanja našem zastupništvu ili
servisu.
Tip:
Serijski broj.:
2 Opis
2.1 Uporaba u skladu s odredbama
Instrument je konstruiran za mjerenje udaljenosti, dodavanje odn. oduzimanje udaljenosti s mnogo praktičnih funkcija
kao što su npr. vremenska sklopka, izračunavanje površine, obujma, min/max, izmjera/kolčenje, izračuni soboslikarskih
površina i izračuni prema Pitagorinom poučku te memorija podataka.
Instrument ne upotrebljavajte kao nivelator.
Mjerenja na pjenastim umjetnim masama, primjerice stiroporu, stiridoru, snijegu ili jakim refleksijskim površinama itd.
mogu dovesti do nepravilnih rezultata mjerenja.
Uređaj i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasni ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava
neosposobljeno osoblje.
Vodite računa o utjecajima u okruženju. Uređaj ne upotrebljavajte tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.
Slijedite podatke o radu, čišćenju i održavanju u uputi za uporabu.
Kako biste izbjegli opasnost od ozljeda, valja rabiti samo originalni Hilti pribor i dodatne uređaje.
63
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.
NAPOMENA
Održavajte radne temperature i temperature skladištenja.
2.2 Zaslon
Na zaslonu se prikazuju mjerne vrijednosti, namještanja i status uređaja. U mjernom načinu se u najnižem prikaznom
polju (red za rezultate) prikazuju aktualne mjerne vrijednosti. Kod funkcija kao što je površina mjerene se udaljenosti
prikazuju u retku za međurezultat, a izračunani rezultat u najnižem prikaznom polju (redak za rezultat).
hr
2.3 Osvjetljenje indikatora
Kod male jasnoće okoline osvjetljenje indikatora se automatski uključuje ako pritisnete neku tipku. Nakon 10 sekundi
intenzitet osvjetljenja se smanjuje na 50%. Ako se u roku od 20 sekundi ne pritisne nijedna tipka, osvjetljenje se
isključuje.
NAPOMENA
Osvijetljenje zaslona troši dodatnu struju. Zbog toga kod česte uporabe valja računati s kraćim trajanjem baterije.
2.4 Načelo funkcioniranja
Duljina se utvrđuje niz emitiranu mjernu lasersku zraku do udaranja zrake u reflektirajuću površinu. Cilj mjerenja
se jednoznačno identificira crvenom mjernom laserskom točkom. Domet ovisi o sposobnosti refleksije i svojstvima
površine na cilju mjerenja.
2.5 Načelo mjerenja
Uređaj preko vidljivog laserskog snopa šalje impulse koji se reflektiraju na nekom objektu. Iznos vremenskog intervala
je mjera za duljinu.
Ovo mjerno načelo omogućava veoma brza i pouzdana mjerenja udaljenosti na objektima bez specijalnog reflektora.
2.6 Standardni mjerni indikator
Standardni mjerni indikator se aktivira uvijek kada se uređaj uključi s uključno/isključnom tipkom ili mjernom tipkom.
2.7 Simboli na zaslonu
Temperatura
Nepovoljni odnosi signala
Opći nedostaci hardvera
Temperatura previsoka
(>+50°C) / preniska (<-10°C)
Premalo reflektirajućeg laserskog svjetla
Hlađenje odn. zagrijavanje uređaja
Od prednjeg ruba održavajte mjernu
duljinu > 50 mm; očistite optiku; mjerite prema drugoj površini ili upotrijebite
ciljnu ploču
Isključite i ponovno uključite uređaj; ako se pogreška i dalje pojavljuje,
obavijestite servis Hilti
2.8 Tipkovnica
Tipka za mjerenje
Aktivira laser.
Pokreće mjerenje udaljenosti.
Aktivira neprekidno mjerenje (dug pritisak cca. 2s)
Zaustavlja neprekidno mjerenje.
Tipka plus
Aktivira zbrajanje udaljenosti, površina i obujma.
Udaljenosti se zbrajaju u standardnom prikazu mjerenja i u soboslikarskoj
funkciji.
Površine i obujam se zbrajaju u relevantnim funkcijama.
Tipka minus
Aktivira oduzimanje udaljenosti, površine i obujma.
Udaljenosti se oduzimaju u standardnom prikazu mjerenja i u soboslikarskoj funkciji.
Površine i obujam se oduzimaju u relevantnim funkcijama.
64
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
Tipka FNC
Aktivira uvijek zadnje korištenu funkciju.
Ako mjernih vrijednosti nema, višekratni pritisak aktivira odn. odabire
funkcije jednu za drugom.
Ako mjerne vrijednosti postoje: briše sve mjerne vrijednosti i iznova pokreće funkciju.
Zaustavlja neprekidno mjerenje (Tracking).
Tipka za brisanje (Clear)
Zaustavlja neprekidno mjerenje (TracTipka C ima različite funkcije
king).
ovisno o radnom stanju
Briše standardni prikaz mjerenja.
Briše zadnje mjerenje i vraća se za jedan korak u funkcijama.
hr
Briše memoriju podataka (dug pritisak u prikazu memorije)
Završava funkciju ako mjerne vrijednosti ne postoje.
Tipka za uključivanje / isključivanje
Ako kod isključenog uređaja kratko pritisnete tipku, uređaj se uključuje.
Dugi pritisak na tipku kod isključenog uređaja aktivira izbornik.
Kratak pritisak na tipku kod uključenog uređaja isključuje uređaj.
Referentna tipka
Preklapa različite referencije mjerenja između sprijeda, stativ (donja
strana navoja) i straga.
2.9 Prikaz stanja baterije
Broj segmenata
Stanje napunjenosti u %
4
= 100 % puna
3
=75 % puna
2
=50 % puna
1
=25 % puna
prazna
0
2.10 Isporuka standardne opreme sadrži
1
Laserski daljinomjer PD 42
1
Ciljna ploča PDA 51
1
2
1
1
1
Omča za nošenje
Baterije
Ključ za baterije
Uputa za uporabu
Certifikat proizvođača
2.11 Naočale za ciljanje lasera PUA 60
Ovo nisu naočale za zaštitu od lasera i oči ne zaštićuju od laserskog snopa. Naočale se zbog ograničavanja vidljivosti
boja ne smiju koristiti u javnom cestovnom prometu te nisu namijenjene za gledanje u Sunce.
Naočale za ciljanje lasera PUA 60 znatno povećavaju vidljivost laserskog snopa.
2.12 Ciljna ploča PDA 50/ 51 /52
Ciljna ploča PDA 50 sastavljena je od čvrste plastike sa specijalnom refleksijskom oblogom. Za udaljenosti od 10 m i
dalje kod nepovoljnih uvjeta osvjetljenja se preporučuje uporaba ciljne ploče.
Ciljna ploča PDA 51 je opremljena bez refleksijske obloge i preporučuje se kod nepovoljnih svjetlosnih uvjeta i kraćih
udaljenosti. Ciljna ploča PDA 52 je opremljena istom refleksijskom oblogom kao i PDA 50, ali je formatom A4 (210 x
297 mm) bitno veća. Time se ciljna ploča može bitno lakše naciljati kod većih udaljenosti.
NAPOMENA
Kako bi se na ciljnim pločama osigurale pouzdane udaljenosti, valja mjeriti okomito na ciljnu ploču U suprotnom se
slučaju može dogoditi da se ciljna točka na ciljnoj ploči više ne nalazi u ravnini s točkom postavljanja (paralelnom osi).
65
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
NAPOMENA
Za vrlo precizna mjerenja pomoću ciljne ploče valja izmjerenoj udaljenosti dodati vrijednost od 1,2 mm.
2.13 Mjerni produžetak PDA 71
Mjerni produžetak je napravljen od aluminija i opremljen neprovodivom plastičnom ručkom. Vijak, koji se nalazi u
mjernom produžetku, uvrće se u navojni tuljak na stražnjem graničniku uređaja PD 42. Čim se mjerni produžetak uvrne,
prelazi stražnji graničnik uređaja na vrh mjernog produžetka koji stražnji graničnik produljuje za 1270 mm (50 inča).
hr
3 Uređaji, pribor
Oznaka
Opis
Ciljna ploča
PDA 50
Ciljna ploča
PDA 51
Ciljna ploča
PDA 52
Mjerni produžetak
PDA 71
Oznaka
Opis
Omča za nošenje
PDA 60
Torba za uređaj
PDA 65
Naočale za ciljanje lasera
PUA 60
4 Tehnički podatci
Tehničke izmjene pridržane!
Tehnički podatci
Podatci o vrijednosti
Opskrba strujom
3V DC AA‑baterije
Kontrola stanja baterije
Indikator baterija s 4 segmenta napunjen 100%, 75%,
50%, 25% : Svi segmenti obrisani: Baterija odn. akumulator prazni
0,05…200 m
Mjerno područje
Točnost
Suhi zid bijeli: 100 m
Beton suhi: 70 m
Opeka suha: 50 m
±1,0 mm tipična za pojedinačno i neprekidno mjerenje
najmanja prikazna jedinica
1 mm
Promjer snopa
Duljina snopa 10 m: Maks. 6 mm
Duljina snopa 50 m: Maks. 30 mm
Duljina snopa 100 m: Maks. 60 mm
Pojedinačna mjerenja, kontinuirano mjerenje, izračuni/
funkcije
Osvijetljeni Dot-Matrix zaslon neprekidno prikazuje pogonska stanja i napajanje strujom
vidljiva 635 nm, Izlazna snaga manja 1 mW: Klasa lasera 2: IEC/EN 60825-1:2007; laser class II CFR 21
§1040 (FDA)
Bočno ugrađen s laserskom referencijom
Tipično mjerno područje bez ciljne ploče
Osnovni načini rada
Zaslon
Laser
Optički vizir
Samoisključenje
66
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
Laser: 1 min
Alat: 10 min
Tehnički podatci
Podatci o vrijednosti
Radni vijek
maks. broj mjerenja kod uključenog lasera u trajanju od
10 s alkalni mangan 8.000…10.000 NiMH 6.000…8.000
-10…+50 °C
Radna temperatura
Temperatura skladištenja
-30…+70 °C
Klasa zaštite (osim pretinca za baterije)
Težina bez baterije
IP 54 zaštita od prašine i prskanja vodom
IEC 60529
170 g
Dimenzije
120 mm x 55 mm x 28 mm
Izbornik/jedinice
m
cm
mm
Duljina
Površina
hr
Obujam
Metar
m²
m³
centimetar
m²
m³
milimetar
m²
m³
In
palac decimalni
in²
in³
In ¹/₈
palac-¹/₈
in²
in³
In ¹/₁₆
palac-¹/₁₆
in²
in³
In ¹/₃₂
palac-¹/₃₂
in²
in³
ft
stopa decimalna
stopa²
stopa³
ft¹/₈
stopa-palac-¹/₈
stopa²
stopa³
ft¹/₁₆
stopa-inch-¹/₁₆
stopa²
stopa³
ft¹/₃₂
stopa-inch-¹/₃₂
stopa²
stopa³
Yd
Yard.decimalni
Yard²
Yard³
5 Sigurnosne napomene
Osim sigurnosno-tehničkih uputa u pojedinim poglavljima ove upute za rad, valja uvijek strogo slijediti
sljedeće odredbe.
5.1 Osnovne sigurnosne napomene
Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne
uklanjajte znakove uputa i upozorenja.
b) Djecu držite dalje od laserskih uređaja.
c) Kod nestručnog pričvršćivanja uređaja može doći do
laserskog zračenja koje prekoračuje razred 2. Popravak uređaja prepustite samo servisnim radionicama Hilti.
d) Prije svakog stavljanja u pogon kontrolirajte pravilno djelovanje uređaja.
e) Uređaj se ne smije upotrebljavati u blizini trudnica.
f) Mjerenja na podlogama s lošom refleksijom u okružju
visoke refleksije može dovesti do nepravilnih vrijednosti mjerenja.
g) Mjerenje kroz staklene površine ili druge objekte
može dati nepravilne rezultate mjerenja.
h) Uvjeti mjerenja, koji se brzo mijenjaju primjerice zbog
osobe koja prolazi kroz mjernu zraku, mogu dovesti
do neispravnih rezultata mjerenja.
i) Uređaj ne usmjeravajte prema suncu ili drugim
jakim izvorima svjetlosti.
a)
5.2 Stručno opremanje mjesta rada
Kod poravnavanja na ljestvama ne zauzimajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte
ravnotežu.
b) Prije mjerenja provjerite podešenost mjerne referencije.
c) Ako uređaj iz velike hladnoće prenosite u toplije
okružje ili obratno, trebali biste pustiti da se prije
uporabe aklimatizira.
d) Zbog sigurnosti provjerite vrijednosti koje ste
prethodno podesili i prethodne postavke.
e) Kod poravnavanja instrumenta s libelom gledajte
koso na instrument.
f) Osigurajte mjesto mjerenja i pri postavljanju uređaja pazite da zraka ne bude usmjerena prema
drugoj osobi ili prema vama.
g) Uređaj upotrebljavajte samo unutar definiranih
granica uporabe.
h) Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.
a)
5.3 Elektromagnetska podnošljivost
NAPOMENA
Samo za Koreju: Ovaj uređaj primjeren je za elektromagnetske valove koji nastaju u poduzetničkom okruženju
67
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
(klasa A). Korisnik bi trebao poštivati ovu činjenicu i ne
koristiti ovaj uređaj u stambenom području.
Iako uređaj ispunjava stroge zahtjeve dotičnih smjernica,
Hilti ne može isključiti mogućnost da uređaj bude ometan jakim zračenjem što može dovesti do neispravnog
rada. U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba
provesti kontrolna mjerenja. Hilti također ne može isključiti ometanje drugih uređaja (npr. navigacijskih uređaja u
zrakoplovima). Uređaj odgovara klasi A; smetnje u stambenom području ne mogu se isključiti.
hr
5.4 Opće sigurnosne mjere
Uređaj provjerite prije uporabe. Ako je uređaj
oštećen, odnesite ga na popravak u servis Hilti.
b) Nakon pada ili drugih mehaničkih utjecaja morate
provjeriti preciznost uređaja.
c) Iako je uređaj projektiran za teške uvjete uporabe na gradilištima, trebali biste njime brižljivo
rukovati kao i drugim mjernim uređajima.
d) Iako je uređaj zaštićen protiv prodiranja vlage,
trebali biste ga obrisati prije spremanja u transportnu kutiju.
a)
5.5 Električno
a) Baterije ne smiju doći u ruke djeci.
b) Ne pregrijavajte baterije i ne izlažite ih vatri. Baterije mogu eksplodirati ili se iz njih mogu oslobađati
otrovne tvari.
c) Ne punite baterije.
d) Baterije ne lemite u uređaju.
e) Baterije ne praznite kratkim spajanjem. Time se
mogu pregrijati i uzrokovati opekline.
f) Ne otvarajte baterije i ne izlažite ih pretjeranom
mehaničkom opterećenju.
5.6 Klasifikacija lasera
Ovisno o prodajnoj verziji uređaj odgovara klasi lasera 2
prema IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 i class II
prema CFR 21 § 1040 (FDA). Ovi uređaji se smiju upotrebljavati bez dodatnih zaštitnih mjera. Oko se pri nehotičnom, kratkotrajnom pogledu u laserski snop štiti
refleksnim zatvaranjem očnog kapka. Na ovo refleksno
zatvaranje očnog kapka mogu međutim utjecati lijekovi,
alkohol ili droge. Unatoč tome kao i kod sunca ne bi trebalo gledati neposredno u izvor svjetlosti. Laserski snop
ne usmjeravajte prema osobama.
5.7 Transport
Uređaj uvijek šaljite bez baterija/akumulatorskog paketa.
6 Prije stavljanja u pogon
2.
3.
6.1 Umetanje baterija 2
OPREZ
Ne umećite oštećene baterije u uređaj.
OPREZ
Uvijek zamijenite kompletan sklop baterija.
OPASNOST
Ne miješajte nove sa starim baterijama. Ne upotrebljavajte baterije različitih proizvođača ili različitih tipova.
1.
2.
3.
Odvrnite pokrov baterija na stražnjoj strani.
Izvadite baterije iz ambalaže i umetnite ih direktno u
instrument.
NAPOMENA Vodite računa o polaritetu (pogledajte
oznaku u pretincu za baterije).
Pazite da se zapor pretinca za baterije zatvori do
kraja.
6.2 Uključivanje / isključivanje uređaja
1.
Uređaj se može uključiti kako pomoću tipke za uključivanje/isključivanje tako i mjernom tipkom.
68
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
4.
Pritisak na tipku za uključivanje/isključivanje u isključenom stanju uključuje uređaj.
Laser je isključen.
Pritisak na tipku za uključivanje/isključivanje u uključenom stanju isključuje uređaj.
Pritisak na mjernu tipku u isključenom stanju uključuje uređaj i laser.
6.3 Prva mjerenja udaljenosti
1.
2.
3.
Jedanput pritisnite tipku za mjerenje.
Kod isključenog instrumenta uključuju se instrument
i mjerna zraka.
Kod uključenog instrumenta se uključuje samo
mjerna zraka.
Pomoću vidljive laserske točke ciljajte na bijelu površinu u udaljenosti od oko 3-10 m.
Još jednom pritisnite tipku za mjerenje.
Za manje od jedne sekunde prikazuje se udaljenost
od primjerice 5.489 m.
Izveli ste prvo mjerenje udaljenosti s instrumentom.
6.4 Postavke izbornika
MENU
Stražnji brid
m
1.
2.
3.
4.
Na
isključenom
instrumentu
držite
uključno/isključnu tipku pritisnutu cca. 2 sekunde
kako biste pokrenuli izbornik.
Pritisnite tipku Plus kako biste uključili ili isključili
zvučni signal.
Pritiskom na tipku Minust jedinice se sukcesivno
uključuju.
Da iziđete iz izbornika,
kratko pritisnite
uključno/isključnu tipku.
Instrument je isključen i preuzimaju se sve prikazane
postavke.
6.5 Mjerne referencije
NAPOMENA
Uređaj može mjeriti udaljenosti s 5 različitih graničnika
odn. referencija. Preklapanje između prednjeg i stražnjeg
brida obavlja se pomoću referentne tipke koja se nalazi
sprijeda lijevo na uređaju. Ako se šiljasti graničnik otklopi
za 180°, obavlja se automatsko preklapanje graničnika
na šiljasti graničnik. Ako je mjerni produžetak uvrnut na
stražnjoj strani uređaja (pretnicu za baterije), uređaj ga
automatski prepoznaje i prikazuje s dugačkim simbolom
mjernog šiljka. Mjerni produžetak PDA 71 može se isto
tako zavrnuti na donjoj strani - tada se međutim ne
prepoznaje automatski.
hr
Šiljasti graničnik
Mjerni produžetak PDA 71 uvrnut straga.
6.6 Optički vizir 3
NAPOMENA
Za duljine od 10 m i dalje preporuča se uporaba optičkog
vizira.
Ugrađeni optički vizir posebno pomaže pri vanjskim mjerenjima i uvijek tamo gdje je mjerna laserska točka loša ili
više nije vidljiva. Optičkim vizirom mogu se jasno naciljati
ciljevi i u većim udaljenostima. Laserska točka je u optici
vidljiva samo kad je uključena. Ako se laserska točka u
optici ugasi, mjerenje je ili uspješno završeno ili se laserski snop zbog vremenskih razloga samostalno ugasila.
Optičko usmjeravanje cilja teče usporedno s mjernom
laserskom zrakom.
1. Pritisnite tipku za mjerenje kako biste uključili laser i
nanišanite cilj.
2. Pritisnite tipku za mjerenje ili bočnu tipku za mjerenje
i ciljajte dok se u viziru ne ugasi laserska točka
Duljina se prikazuje na zaslonu.
6.7 Mjerenje udaljenosti
Prednji brid
NAPOMENA
Neovisno o tome koliko daleko je šiljasti graničnik prije bio
otklopljen i gdje je graničnik bio postalvjen, kod njegova
se sklapanja mjerna referencija uvijek postavlja na stražnji
brid.
Udaljenosti se mogu mjeriti na svim nekooperativnim
nepokretnim ciljevima, to jest betonu, kamenu, drvetu,
plastici, papiru itd. Uporaba prizmi ili drugih jako reflektirajućih ciljeva nije dozvoljena i može dati krive rezultate.
Navoj na donjoj strani
69
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
6.7.1 Mjerenja udaljenosti korak po korak
NAPOMENA
Instrument mjeri udaljenosti u najkraćem vremenu i pritom
na zaslonu pruža najrazličitije informacije.
Kod drugih mjerenja udaljenosti se u redovima za međurezultat prikazuju do 3 prethodne udaljenosti, t.j. ukupno
se prikazuju 4 zadnje mjerene udaljenosti.
Instrument uključite uključno/isključnom tipkom
5.489
m
12.349
m
24.634
m
hr
27.317
----------
m
Pritisnite tipku za mjerenje. Uključuje se crvena mjerna
laserska zraka i vidljiva je s točkom na ciljnoj površini.
Na zaslonu se ovaj mod ciljanja prikazuje treperavim
simbolom lasera.
Instrument se posve razumljivo može svakodobnu uključiti i putem tipke za mjerenje. Ako se na ovom zaslonu
pritisne tipka C, brišu se sve prikazane vrijednosti na
zaslonu.
6.7.2 Mjerni način
Mjerenja udaljenosti se mogu obavljati na dva različita
mjerna načina, tj. kao pojedinačno i neprekidno mjerenje.
Neprekidno mjerenje se rabi za skidanje zadanih udaljenosti odn. dužina i u slučaju teško mjerivih udaljenosti
npr. u uglovima, na bridovima, u udubinama itd...
6.7.2.1 Pojedinačno mjerenje (tipka za mjerenje)
1.
2.
----------
m
Mjernu lasersku zraku uključite pomoću tipke za
mjerenje.
Još jednom pritisnite tipku za mjerenje.
Mjerena udaljenost se u donjem retku za rezultate u
pravilu prikazuje za manje od jedne sekunde.
6.7.2.2 Pojedinačno mjerenje (uključno/isključna
tipka)
1.
Nišanjenje cilja. Za mjerenje udaljenosti još jednom pritisnite tipku za mjerenje. Rezultat se u pravilu u jednoj
sekundi prikaže na zaslonu, nakon čega se isključuje
mjerna laserska zraka.
m
2.
3.
Mjernu lasersku zraku uključite uključno/isključnom
tipkom.
Pritisnite tipku za mjerenje kako biste uključili laser i
nanišanite cilj.
Još jednom pritisnite tipku za mjerenje.
Mjerena udaljenost se u donjem retku za rezultate u
pravilu prikazuje za manje od jedne sekunde.
6.7.2.3 Neprekidno mjerenje
NAPOMENA
Neprekidno mjerenje je moguće tamo gdje se mogu
mjeriti pojedinačne udaljenosti. To također vrijedi unutar
funkcija kao i kod površine.
5.489
70
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
m
1.
2.
Za aktiviranje neprekidnog mjerenja držite tipku za
mjerenje pritisnutu oko 2 sekunde.
NAPOMENA Pritom je svejedno je li instrument isključen ili je mjerna zraka isključena odn. uključena
– instrument se uvijek preklapa na neprekidno mjerenje.
Neprekidnim mjerenjem se u retku za rezultate svake
sekunde bilježe udaljenosti s cca. 6 - 10 mjerenja.
To je ovisno o sposobnosti refleksije ciljne površine.
Ako je uključen zvučni signal, neprekidno mjerenje
se 2-3 puta u sekundi signalizira zvučnim signalom.
Mjerenje se zaustavlja opetovanim pritiskom na
tipku za mjerenje.
U retku za rezultate se prikazuje zadnje važeće mjerenje.
6.7.3 Mjerenje iz uglova 4 5
Za mjerenje prostornih dijagonala ili iz teško pristupačnih
kutova se upotrebljava šiljasti graničnik.
1. Šiljasti graničnik otklopite za 180°.
Mjerna referenca se automatski mijenja. Instrument
prepoznaje produženu mjernu referencu i prema toj
vrijednosti automatski ispravlja izmjerenu duljinu.
2. Instrument sa šiljastim graničnikom postavite na željenu izlaznu točku i usmjerite ga prema ciljnoj točki.
3. Pritisnite tipku za mjerenje.
Na zaslonu se pojavljuje izmjerena vrijednost.
6.7.4 Mjerenje pomoću ciljnih oznaka 6 7
Za mjerenje udaljenosti na vanjskim bridovima (npr. vanjskih zidova kuća, ograda itd.) možete koristiti pomagala
kao što su daske, opeke ili drugi prikladni predmeti koji se
kao ciljne oznake prislanjaju na vanjski brid. Za veći domet
i nepovoljne svjetlosne odnose (prejako Sunčevo svjetlo)
preporučamo uporabu ciljnih ploča PDA 50, PDA 51 i
PDA 52.
6.7.5 Mjerenje u svjetlom okružju
Za veće udaljenosti i kod veoma svijetlog okružja preporučamo uporabu ciljnih ploča PDA 50, PDA 51 i PDA 52.
6.7.6 Mjerenje na hrapavim površinama 8
Na hrapavim površinama (npr. gruba žbuka) mjeri se
prosječna vrijednost koja sredinu laserske zrake vrednuje
više od njezina rubnog područja.
6.7.7 Mjerenje na zaobljenim površinama ili
nagibima
Ako se površine naciljaju pod kosim položajem, može
do uređaja pod određenim okolnostima doći premalo
ili kod ciljanja pod pravim kutom do previše svjetlosne
energije. U oba se slučaja preporučuje uporaba ciljnih
ploča PDA 50, PDA 51 i PDA 52 empfohlen.
6.7.8 Mjerenje na mokrim ili ulaštenim površinama
Ako laserski daljinomjer može ciljati na površinu, na ciljnoj
će se točki izmjeriti pouzdana udaljenost. Kod površina s
jakom refleksijom se mora računati sa smanjenim dosegom ili s mjerenjima do svjetlosnog refleksa.
6.7.9 Mjerenje na prozirnim površinama
Načelno se na materijalima koji propuštaju svjetlo kao
što su tekućine, stiropor, pjenaste mase...itd. ne mogu
mjeriti udaljenosti. Zbog prodiranja svjetlosti u te materijale može doći do pogrešaka u mjerenju. Do pogrešnih
rezultata može doći i kod mjerenja kroz staklo ili kad se
predmeti nalaze unutar ciljnih crta.
6.7.10 Dometi mjerenja
6.7.10.1 Povećan domet mjerenja
Mjerenja po noći, tijekom zore i na zasjenjenim ciljevima odn. kod isključenog uređaja u pravilu dovode do
povećanja područja dometa.
Mjerenja kod uporabe ciljnih ploča PDA 50, PDA 51 i
PDA 52 dovode do povećanja dometa.
6.7.10.2 Reducirani domet mjerenja
Do smanjenog dometa mogu dovesti mjerenja kod jakog
svjetla u okružju ili kod posebno jakih reflektora.
Do smanjenog dometa mogu dovesti mjerenja kroz staklo
ili kod predmeta unutar ciljne crte.
Do smanjenog dometa mogu dovesti i mjerenja na zelenim, plavim, crnim, mokrim ili ulaštenim površinama.
7 Posluživanje
NAPOMENA
Kod svih funkcija, kod kojih su moguća pojedinačna mjerenja udaljenosti, mogu se koristiiti neprekidna mjerenja.
NAPOMENA
Dodavanje i oduzimanje udaljenosti obavlja se direktnim
tipkama, a sve ostale funkcije se pozivaju tipkom FNC.
7.1 Mjerenja udaljenosti
NAPOMENA
Ako za vrijeme neprekidnog mjerenja dođe do pogrešaka
u mjerenju i ako se neprekidno mjerenje zaustavi pomoću
opetovanog pritiska na tipku za mjerenje, prikazuje se
zadnja važeća udaljenost.
NAPOMENA
Pojedinačni koraci se kod svih funkcija prikazuju pomoću
grafike.
71
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
hr
7.2 Zbrajanje udaljenosti
12.349 m
+
hr
5.489 m
17.838
m
Pojedinačne udaljenosti se mogu jednostavno zbrojiti
kako bi se npr. odredilo udubljenje u prozorima i vratima
ili više djelomičnih udaljenosti obuhvatilo u sveukupnu
duljinu.
1. Pritisnite tipku za mjerenje (laserski je snop uključen).
2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se i prikazuje prva udaljenost (laser se isključuje).
4. Pritisnite tipku za zbrajanje. Prva udaljenost se upisuje u srednji, a znak plus u najdonji redak za međurezultat (uključuje se laser).
5. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
6. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se druga dužina i prikazuje u donjem retku za
međurezultat. Rezultat zbrajanja se prikazuje u retku
za rezultat.
Aktualni zbroj dužina uvijek se nalazi u retku za
rezultat.
Ovako postupajte dok se ne zbroje sve udaljenosti.
7. Za završetak zbrajanja jednostavno izmjerite duljinu
bez prethodne uporabe tipke plus.
Svi prijašnji mjerni i računski rezultati se nalaze na
međuzaslonu.
8. Pritisnite tipku C kako biste obrisali prikaz.
7.3 Oduzimanje udaljenosti
3.947 m
-
3.322 m
0.625
72
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
m
Pojedinačne se udaljenosti mogu jednostavno oduzimati
kako bi se npr. odredio razmak između donjeg brida
cijevi i stropa. U tu svrhu se udaljenost od poda do
donjeg brida cijevi oduzima od udaljenosti do stropa.
Ako se za oduzimanje upotrijebi i promjer cijevi, rezultat
je međurazmak od gornjeg brida cijevi do stropa.
1. Pritisnite tipku za mjerenje (laserski snop se uključuje).
2. Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje. Mjeri se i prikazuje prva
udaljenost (laser se isključuje).
4. Pritisnite tipku za oduzimanje. Prva udaljenost se
upisuje u srednji, a znak minus u najdonji redak za
međurezultat (uključuje se laser).
5. Usmjerite uređaj na sljedeću ciljnu točku.
6. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se druga dužina i prikazuje u donjem retku za
međurezultat.
Rezultat oduzimanja se prikazuje u retku za rezultat.
Aktualna razlika u dužinama uvijek se nalazi u retku
za rezultat.
Ovako postupajte dok se ne oduzmu sve udaljenosti.
7. Za završetak oduzimanja jednostavno izmjerite duljinu bez prethodne uporabe tipke minus.
Svi prijašnji mjerni i računski rezultati se nalaze na
međuzaslonu.
8. Pritisnite tipku C kako biste obrisali prikaz
7.4 Vremenska sklopka
10s
4.347 m
Funkcija vremenske sklopke može se usporediti s kamerom. Tipkom plus i minus uključuju se tri stupnja, 5, 10,
20 sekundi nagore odn. nadolje. Za aktiviranje vremenske sklopke treba pritisnuti tipku za mjerenje. Tipkom C
može se zaustaviti vremenska sklopka. Zvučni signal se
u sekundnom taktu čuje sve dok oko 4 sekunde prije
isteka dvostruki zvuk ne najavi završetak.
7.5 Mjerenje površina
7.6 Mjerenje obujma
5.489
m
12.349
m
5.489 m
12.349 m
24.634 m
67.784
3
2
m
Potporu pojedinačnim koracima u mjerenju površina
pruža odgovarajuća grafika na zaslonu. Za određivanje
osnovice nekog prostora postupajte na sljedeći način:
1. Pritisnite tipku FNC kako biste aktivirali funkciju Površina.
NAPOMENA Nakon starta funkcije "Površina" laserski je snop već uključen.
2. Usmjerite instrument na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se i prikazuje prostorna širina.
Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje
prostorne dužine.
4. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku za
mjerenje prostorne dužine.
5. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se druga udaljenost, odmah izračunava površina i prikazuje u retku za rezultate.
Obje dužine, koje služe za izračunavanje površine,
se nalaze u prostoru za međurezultat i mogu se
jednostavno zabilježiti nakon mjerenja.
6. Tipkom C možete svakodobno zaustaviti mjerenje,
sukcesivno obrisati zadnja mjerenja i obaviti novo
mjerenje.
NAPOMENA Ako se više puta pritisne tipka C ili
FNC, funkcija se prekida odn. pokreće iznova.
NAPOMENA Ako se druga udaljenost mjeri neprekidnim mjerenjem (Tracking), neprekidno se ažurira
rezultat mjerenja površina. Time se mogu skinuti
djelomične površine.
NAPOMENA Prema rezultatu površine može se tipkom plus sljedeća površina zbrojiti s aktualnom površinom ili od nje oduzeti tipkom minus.
1669.783
hr
3
m
Potporu pojedinačnim koracima u mjerenju obujma pruža
odgovarajuća grafika na zaslonu. Za određivanje npr.
prostornog obujma postupajte na sljedeći način:
1. Pritisnite tipku FNC kako biste aktivirali funkciju
Obujam. Obujam se može utvrditi jednim mjerenjem.
NAPOMENA Nakon aktiviranja funkcije "Obujam"
laserski je snop već uključen.
2. Usmjerite instrument na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se i prikazuje prostorna širina.
4. Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje
prostorne dužine.
5. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku za
mjerenje prostorne dužine.
6. Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se i prikazuje duljina prostora.
7. Pritisnite tipku za mjerenje.
8. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku za
mjerenje prostorne visine.
9. Pritisnite tipku za mjerenje.
Nakon mjerenja prostorne visine odmah se izračunava obujam i prikazuje u retku za rezultat.
Sve tri duljine, koje služe za izračunavanje obujma,
nalaze se u retku za međurezultat i mogu se nakon
mjerenja jednostavno zabilježiti.
73
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
hr
10. Tipkom C možete svakodobno zaustaviti mjerenje,
sukcesivno obrisati zadnja mjerenja i obaviti novo
mjerenje.
NAPOMENA Ako se više puta pritisne tipka C ili
FNC, funkcija se prekida odn. pokreće iznova.
NAPOMENA Ako se treća udaljenost mjeri neprekidnim mjerenjem (Tracking), neprekidno se bilježi
rezultat obujma. Time see može skinuti djelomični
obujam.
NAPOMENA Prema rezultatu obujma može se tipkom plus sljedeći obujam zbrojiti s aktualnim obujmom ili od njega oduzeti tipkom minus.
5.
7.8 Izmjera / kolčenje
5.123 m
7.7 Mjerenje min./max.
MAX
8.642 m
MIN
5.123 m
+ 3.519 m
1.604
3.519 m
4.347 m
Mjerenje maksimuma najvećim dijelom služi za utvrđivanje dijagonala, a mjerenje minimuma za utvrđivanje ili
uređivanje paralelnih objekata ili za mjerenja na nepristupačnim mjestima. Mjerenje maksimuma upotrebljava
način neprekidnog mjerenja i u slučaju povećavanja mjerene udaljenosti bilježi prikaz. Mjerenje minimuma upotrebljava način neprekidnog mjerenja i bilježi prikaz kada
dođe do smanjivanja izmjerene udaljenosti. Kombinacija
maksimalne i minimalne udaljenosti omogućava jednostavno, brzo i pouzdano određivanje razlika udaljenosti.
Na takav način se mogu jednostavno i sigurno na nepristupačnim mjestima odrediti razmaci cijevi ispod stropa
ili razmaci između dva predmeta.
1. Pritisnite tipku FNC kako biste aktivirali funkciju
Min/Max.
NAPOMENA Nakon starta funkcije "Min/Max" laserski je snop već uključen.
2. Usmjerite instrument na ciljnu točku.
3. Pritisnite tipku za mjerenje.
Nakon toga se aktivira neprekidno mjerenje.
U prikaznom polju MIN i MAX bilježi se prikaz pri
povećavanju odn. smanjivanju udaljenosti
4. Pritisnite tipku za mjerenje kako biste zaustavili mjerenje.
Na zaslonu se prikazuju vrijednosti za maksimalnu
duljinu, minimalnu duljinu i razliku između maksimalne i minimalne udaljenosti.
74
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
Tipkom C možete svakodobno zaustaviti, obrisati i
iznova izmjeriti zadnja mjerenja.
NAPOMENA Ako se više puta pritisne tipka C ili
FNC, funkcija se prekida odn. pokreće iznova.
NAPOMENA Daljnji "Undo" koraci (koraci poništavanja) nisu mogući. Ako se tipka C pritisne više puta
ili tipka FNC jedanput, dolazi do prekida funkcije.
m
Instrumentom se mogu primjerice skinuti i označiti izmjerene ili zadane mjere pri ugradnji tračnica u suhoj
gradnji.
7.8.1 Prijenos izmjerenih udaljenosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pritisnite tipku FNC kako biste aktivirali funkciju Izmjera.
NAPOMENA Nakon starta funkcije "Izmjera" laserski je snop već uključen.
Usmjerite uređaj na ciljnu točku.
Pritisnite tipku za mjerenje.
Mjeri se inicijalna udaljenost, t.j. udaljenost za prijenos i prikazuje u najvišem retku za međurezultat.
Pritisnite tipku za mjerenje.
Pokreće se neprekidno mjerenje.
U najnižem retku za međurezultat prikazuje se razlika
između aktualne duljine (vidi redak za mjerenje) i
inicijalne duljine.
Pomičite uređaj toliko dugo naprijed i natrag dok
prikaz razlike za Vaše potrebe ne bude jednak "nuli".
Tipkom C možete svakodobno zaustaviti, obrisati i
iznova izmjeriti zadnja mjerenja.
NAPOMENA Daljnji "Undo" koraci (koraci poništavanja) nisu mogući. Ako se tipka C pritisne više puta
ili tipka FNC jedanput, dolazi do prekida funkcije.
7.8.2 Prijenos zadanih udaljenosti
1.
Pritisnite tipku FNC kako biste aktivirali funkciju Izmjera.
NAPOMENA Nakon starta funkcije "Izmjera" laserski je snop već uključen.
2.
3.
4.
5.
Unesite inicijalnu duljinu pritiskom na tipku plus.
NAPOMENA Jednokratnim pritiskom na tipku plus
zadnje mjesto se broji pojedinačno. Držanjem tipke
plus pritisnute mjesta se broje brže. Što je dulje pritišćete, to se brojevi brže odbrojavaju. Tipka minus
odbrojava kao i tipka plus – ali prema dolje.
Pritisnite tipku za mjerenje.
Pokreće se neprekidno mjerenje.
U najnižem retku za međurezultat prikazuje se razlika
između aktualne duljine (vidi redak za mjerenje) i
inicijalne duljine.
Pomičite uređaj toliko dugo naprijed i natrag dok
prikaz razlike za Vaše potrebe ne bude jednak "nuli".
Tipkom C možete svakodobno zaustaviti, obrisati i
iznova izmjeriti zadnja mjerenja.
NAPOMENA Daljnji "Undo" koraci (koraci poništavanja) nisu mogući. Ako se tipka C pritisne više puta
ili tipka FNC jedanput, dolazi do prekida funkcije.
7.9 Soboslikarska površina
+
5.489
m
+ 12.349
m
27.317
m2
Funkcija "Soboslikarska površina" se upotrebljava za
određivanje površina zidova u nekoj prostoriji. Pritom
se utvrđuje svota svih duljina zidova i množi s visinom
prostorije.
1. Pritisnite tipku FNC kako biste aktivirali funkciju Soboslikarska površina.
NAPOMENA Nakon starta funkcije "Soboslikarska
površina" laserski je snop već uključen.
2. Izmjerite prvu duljinu zida.
Udaljenost se prikazuje u najvišem retku za međurezultat.
3. Pritisnite tipku plus i izmjerite sljedeću duljinu.
Svota obaju udaljenosti se prikazuje u retku za rezultate mjerenja.
4. Ponovno pritisnite tipku plus kako biste izmjerili sljedeću duljinu.
Svota udaljenosti preskače u najviši redak za međurezultat.
5. Izmjerite 3. duljinu, a ako je potrebno i dodatne
udaljenosti.
6.
7.
8.
Ako su zbrojene sve duljine zidova, nakon zadnjeg
mjerenja udaljenosti ponovno pritisnite tipku za mjerenje kada se svota svih udaljenosti prikaže u retku
za rezultate mjerenja (dolje).
Svota udaljenosti preskače u najviši redak za međurezultat, a znak za množenje u redak ispod njega.
Sada izmjerite visinu zida (= visinu prostorije).
Ukupna površina zidova u prostoriji se prikazuje u
retku za međurezultat (dolje).
Tipkom C možete svakodobno zaustaviti, obrisati i
iznova izmjeriti zadnja mjerenja.
NAPOMENA Daljnji "Undo" koraci (koraci poništavanja) nisu mogući. Ako se tipka C pritisne više puta
ili tipka FNC jedanput, dolazi do prekida funkcije.
NAPOMENA Tipkom minus se mogu oduzimati duljine, npr. prozora ili vrata. Tipka plus i minus mogu
se svakodobno izmjenično koristiti.
7.10 Posredna mjerenja
Posredna udaljenost se može odrediti pomoću višestrukih mjerenja udaljenosti i izračunavanja prema Pitagorinom poučku. Funkcije posrednog mjerenja pozivaju se
pomoću tipke FNC. Pritom se može birati između tri
inačice:
jednostruke Pitagorine inačice kao trokuta s dvije izmjerene duljine.
dvostruke Pitagorine inačice s 2 sastavljena trokuta.
sastavljene Pitagorine inačice s 2 različita trokuta.
NAPOMENA
Načelno se kod rezultata posrednog mjerenja mora računati sa smanjenom preciznošću koja je daleko manja od
preciznosti instrumenta. Za postizanje najboljeg mogućeg razultata valja voditi računa o geometriji (npr. odnos
između pravog kuta i trokuta). Najbolji rezultati se postižu
ako se brižljivo mjeri prema kutovima, sve mjerne točke
se nalaze u prostornoj ravnini i mjere se bliže objektu, a
ne dalje od njega.
7.10.1 Jednostruka Pitagorina inačica
8.642
m
5.123
m
6.962
m
75
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
hr
hr
Slijedite grafički prikaz koji uz treperave stranice trokuta
naznačuje duljine za mjerenje. Ako su izmjerene potrebne
2 duljine, izračunava se rezultat i prikazuje u retku za
rezultat mjerenja (dolje).
1. Pritisnite tipku FNC kako biste aktivirali funkciju Jednostruka Pitagorina inačica.
NAPOMENA Nakon starta funkcije "Jednostruka
Pitagorina inačica" laserski je snop već uključen.
2. Instrument usmjerite na ciljnu točku prikazanu na
grafičkom zaslonu.
Pritisnite tipku za mjerenje.
3. Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje
kraće vrijednosti.
4. Usmjerite laserski snop i pritisnite tipku za mjerenje.
NAPOMENA Ovdje posebice valja paziti da se ta
udaljenost mjeri u načinu neprekidnog mjerenja kako
bi se pouzdanije odredilo točku s najkraćom udaljenošću (pod pravim kutom).
Nakon završetka drugog mjerenja instrument odmah
izračunava suprotnu "posrednu duljinu".
Sustav provjerava dopuštaju li geometrijski odnosi
izračun rezultata. Nevažeći rezultat, uzrokovan zbog
nedostatne geometrije, prikazuje se treperavim retkom za rezultat mjerenja (crtice dolje). U tom slučaju
mora se ponoviti mjerenje jedne ili obje distance.
4.
Prijeđite preko točke s najkraćom udaljenošću i pomoću tipke za mjerenje zaustavite mjerenje udaljenosti.
Nakon što je izmjerena posljednja udaljenost, instrument odmah izračunava "posrednu duljinu".
Sustav provjerava dopuštaju li geometrijski odnosi
izračun rezultata. Nevažeći rezultat, uzrokovan zbog
nedostatne geometrije, prikazuje se treperavim retkom za rezultat mjerenja (crtice dolje). U tom slučaju
mora se ponoviti mjerenje jedne duljine ili više njih.
7.10.3 Sastavljena Pitagorina inačica
7.823
m
4.762
m
3.894
m
4.044 m
7.10.2 Dvostruka Pitagorina inačica
8.642
m
5.123
m
5.430
m
8.76
m
Slijedite grafički prikaz koji uz treperave stranice trokuta
naznačuje duljine za mjerenje. Ako su izmjerene potrebne
3 duljine, izračunava se rezultat i prikazuje u retku za
rezultat mjerenja (dolje).
1. Pritisnite tipku FNC kako biste aktivirali funkciju Dvostruka Pitagorina inačica.
NAPOMENA Nakon starta funkcije "Dvostruka Pitagorina inačica" laserski je snop već uključen.
2. Instrument usmjerite na ciljnu točku prikazanu na
grafičkom zaslonu.
Pritisnite tipku za mjerenje.
3. Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje
srednje udaljenosti.
NAPOMENA Ovdje posebice valja paziti da se ta
udaljenost mjeri u načinu neprekidnog mjerenja kako
bi se pouzdanije odredilo točku s najkraćom udaljenošću (pod pravim kutom).
76
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
Slijedite grafički prikaz koji uz treperave stranice trokuta
naznačuje duljine za mjerenje. Ako su izmjerene potrebne
3 duljine, izračunava se rezultat i prikazuje u retku za
rezultat mjerenja (dolje).
1. Pritisnite tipku FNC kako biste aktivirali funkciju Sastavljena Pitagorina inačica.
NAPOMENA Nakon starta funkcije "Sastavljena Pitagorina inačica" laserski je snop već uključen.
2. Instrument usmjerite na ciljnu točku prikazanu na
grafičkom zaslonu.
Pritisnite tipku za mjerenje.
3. Grafika nakon toga automatski upućuje na mjerenje
srednje udaljenosti.
4. Grafika poziva na zadnju duljinu.
NAPOMENA Ovdje posebice valja paziti da se ta
udaljenost mjeri u načinu neprekidnog mjerenja kako
bi se pouzdanije odredilo točku s najkraćom udaljenošću (pod pravim kutom).
Nakon što je izmjerena posljednja udaljenost, instrument odmah izračunava "posrednu duljinu".
Sustav provjerava dopuštaju li geometrijski odnosi
izračun rezultata. Nevažeći rezultat, uzrokovan zbog
nedostatne geometrije, prikazuje se treperavim retkom za rezultat mjerenja (crtice dolje). U tom slučaju
mora se ponoviti mjerenje jedne duljine ili više njih.
7.11 Pohrana aktualnih vrijednosti mjerenja
5.489
m
12.349
m
24.634
m
27.317
Instrument tijekom mjerenja neprekidno pohranjuje
mjerne vrijednosti i rezultate funkcija. Na takav se način
memorira ukupno do 30 prikaza uključno s grafičkim
simbolima. Kompletan prikaz se uvijek memorira pod
sljedećim uvjetima.
Funkcija daje važeći rezultat ako:
je u standardnom prikazu izmjerena važeća udaljenost.
se tipkom Plus zbrajaju udaljenosti – uvijek se memorira
zadnji zbroj.
se tipkom Minus oduzimaju udaljenosti – uvijek se memorira zadnji rezultat oduzimanja.
NAPOMENA
Ako je memorija podataka već napunjena s 30 prikaza, a
u memoriju se sprema novi prikaz, "najstariji" prikaz se
briše iz memorije.
m
Na standardnom zaslonu se kod višestrukih mjerenja
udaljenosti u retcima za međurezultat prikazuju do 3
prethodne duljine, t.j. ukupno se prikazuju 4 zadnje mjerene duljine. U najnižem retku tada stoji zadnja izmjerena
mjerna vrijednosti.
7.12.1 Brisanje memorije podataka
7.12 Memorija podataka
+
5.489
m
+ 12.349
m
M
1
M
4
27.317
m
2
---------
m
---------
m
---------
m
---------
m
Cjelokupna memorija podataka se briše tako da se pri
prikazu memorije podataka tipka C drži pritisnuta oko 2
sekunde.
8 Čišćenje i održavanje
8.1 Čišćenje i sušenje
1.
2.
3.
4.
Otpušite prašinu s leća.
Staklo i filtre ne dodrujte prstima.
Čišćenje obavljajte samo čistom i mekom krpom;
ako je potrebno, navlažite je čistim alkoholom ili s
malo vode.
NAPOMENA Ne upotrebljavajte druge tekućine, jer
mogu nagristi plastične dijelove.
Pri skladištenju opreme poštujte granične temperaturne vrijednosti, posebice zimi / ljeti.
8.2 Skladištenje
Raspakirajte navlažene uređaje. Osušite uređaje, transportne kutije i pribor (na temperaturi najviše od 40 °C
/ 104 °F) i očistite ih. Opremu ponovno zapakirajte tek
nakon što se u potpunosti osuši.
Nakon duljeg skladištenja ili transporta Vaše opreme prije
uporabe provedite kontrolno mjerenje.
Prije duljeg skladištenja izvadite baterije iz uređaja. Baterije koje cure mogu oštetiti uređaj.
8.3 Transportiranje
Za transport ili slanje Vaše opreme upotrebljavajte Hiltijev
transportni kovčeg ili istovjetnu ambalažu.
OPREZ
Uređaj uvijek transportirajte bez umetnutih baterija.
8.4 Kalibriranje i ugađanje
8.4.1 Kalibriranje
Nadzor mjernog sredstva uređaja za korisnike koji su
certificirani prema ISO 900X: U okviru standarda ISO
900X možete samo provoditi zahtijevani nadzor Vašeg
laserskog daljinomjera PD 42 (pogledajte ISO 171234 Terenski postupci ispitivanja preciznosti geodetskih
77
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
hr
hr
instrumenata: dio 6, Elektrooptički daljinomjeri za kratke
udaljenosti).
1. Odaberite nepromjenjivu i dobro pristupačnu mjernu
duljinu poznate duljine od oko 1 do 5 m (predviđena
udaljenost) i izvršite 10 mjerenja iste.
2. Odredite srednju vrijednost odstupanja prema stvarnoj udaljenosti. Ta vrijednost se mora nalaziti unutar
specifične točnosti instrumenta.
3. Zapisnički zabilježite ovu vrijednost i utvrdite vrijeme
idućeg provjeravanja.
Ovo kontrolno mjerenje ponavljajte u redovitim razmacima kao i prije i poslije važnih mjerenja.
Obilježite PD 42 naljepnicom s podatcima o izvršenom nadzoru mjernog instrumenta i zabilježite cijeli
tijek izvršenog nadzora, postupak provjere i rezultate.
Obratite pozornost na tehničke podatke u uputi za
uporabu kao i na tumačenje preciznosti mjerenja.
8.4.2 Ugađanje
Za optimalno podešavanje laserskog daljinomjera predajte instrument na ugađanje Hiltijevom servisu koji će
Vam točno podešavanje rado potvrditi certifikatom o kalibriranju.
8.4.3 Kalibracijski servis Hilti
Preporučujemo da koristite redovitu provjeru uređaja putem kalibracijskog servisa Hilti kako biste mogli jamčiti
pouzdanost prema normama i pravnim zahtjevima.
Kalibracijski servis Hilti Vam svakodobno stoji na raspolaganju; preporučuje se provesti ga barem jednom
godišnje.
U okviru kalibracijskog servisa Hilti se potvrđuje da specifikacije ispitanog uređaja na dan ispitivanja odgovaraju
tehničkim podatcima upute za uporabu.
Kod odstupanja od podataka proizvođača moraju se
rabljeni uređaji za mjerenje iznova podesiti. Nakon baždarenja i ispitivanja se na uređaj postavlja kalibracijska
plaketa, a certifikatom o kalibraciji pismeno potvrđuje da
uređaj radi sukladno podatcima proizvođača.
Certifikati o kalibraciji su uvijek potrebni za poduzeća
koja su certificirana prema ISO 900X.
Ostale informacije će Vam rado dati najbliža osoba za
kontakt tvrtke Hilti.
9 Traženje kvara
Kvar
Mogući uzrok
Popravak
Uređaj se ne može uključiti
Baterija prazna
Zamijenite baterije
Nepravilan polaritet baterija
Uređaj ne prikazuje duljine
Česte poruke o greškama ili ne
vrši mjerenje
Tipka u kvaru
Baterije uložite pravilno i zatvorite
pretinac za baterije
Uređaj predajte na popravak Hiltiju
Tipka za mjerenje nije pritisnuta
Pritisnite tipku za mjerenje
Zaslon u kvaru
Uređaj predajte na popravak Hiltiju
Mjerna površina presvjetla zbog
sunca
Mjerna površina reflektira
Promijenite smjer mjerenja – sunce
straga
Ne mjerite na reflektirajućim površinama
Koristite ciljne ploče
PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
Koristite ciljne ploče
PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
Otklopite mjerni šiljak
Mjerna površina pretamna
Jako Sunčevo svjetla sprijeda
Mjerni šiljak se ne uzima u obzir
Mjerni šiljak nije u potpunosti otklopljen
Mjerni šiljak u kvaru
Mjerni produžetak se ne uzima
u obzir
Mjerni produžetak nepotpuno uvrnut
Mjerni produžetak potpuno uvrnuti
Previše onečišćen otvor s navojem
Očistite otvor s navojem
Nema rezultata iz Pitagorina
poučka
Jedna udaljenost nedostaje
Izmjerite duljinu koja nedostaje
Duljine se ne razlikuju dovoljno
Duljina za izračun trebala bi biti veća
od ¹/₄ mjernih udaljenosti
Približite se što više objektu za mjerenje. Trokuti su vjerojatno premali.
Izmjerite duljinu koja nedostaje
Nema rezultata u funkcijama
Rezultat se ne može izračunati (geometrija nepravilna)
Nedostaju mjerenja udaljenosti
Prevelika brojčana vrijednost u rezultatu (ne može se prikazati)
78
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
Uređaj predajte na popravak Hiltiju
Prijelaz na veću jedinicu
10 Zbrinjavanje otpada
UPOZORENJE
Kod nestručnog zbrinjavanja opreme može doći do sljedećih događaja:
Pri spaljivanju plastičnih dijelova nastaju otrovni plinovi, koji su opasni za zdravlje ljudi.
Ako se baterije oštete ili jako zagriju, mogu eksplodirati i pritom uzrokovati trovanja, opekline, koroziju ili onečišćenje
okoliša.
Lakomislenim zbrinjavanjem omogućujete neovlaštenim osobama nepropisnu uporabu opreme. Pri tome mogu teško
ozlijediti sebe i treće osobe kao i onečistiti okoliš.
hr
Uređaji tvrtke Hilti izrađeni su većim dijelom od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo
stručno razvrstavanje. U mnogim državama je Hilti već spreman za preuzimanje Vašeg starog uređaja na ponovnu
preradu. O tome pitajte servisnu službu Hilti ili Vašeg prodajnog savjetnika.
Samo za EU države
Električne uređaje ne odlažite u kućne otpatke!
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim aparatima i preuzimanju u nacionalno pravo
moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovno preradu.
Baterije zbrinite sukladno nacionalnim propisima
11 Jamstvo proizvođača za uređaje
Hilti jamči, da isporučeni stroj/alat/uređaj nema grešaka
u materijalu i proizvodnji. Ovo jamstvo vrijedi uz pretpostavku da se stroj/alat/uređaj pravilno rabi, koristi, njeguje
i čisti u skladu s Hiltijevom uputom o uporabi i da se održava tehnička cjelina, t.j. da se s strojem/alatom/uređajem
upotrebljavaju samo originalni Hiltijev potrošni materijal,
pribor i zamjenski dijelovi.
Ovo jamstvo obuhvaća besplatni popravak ili besplatnu
zamjenu pokvarenih dijelova tijekom cjelokupnog životnog vijeka alata/uređaja. Dijelovi podložni normalnom
trošenju nisu obuhvaćeni ovim jamstvom.
Ostali zahtjevi su isključeni ukoliko ne podliježu obvezujućim nacionalnim propisima. Hilti posebice ne
odgovara za neposrednu ili posrednu štetu zbog nedostataka ili posljedičnu štetu zbog nedostataka, gubitke ili troškove povezane s uporabom ili nemogućnosti uporabe alata/uređaja u bilo koju svrhu. Izričito
su isključena prešutna jamstva za prikladnost uporabe u neku određenu svrhu.
Za popravak ili zamjenu valja stroj/alat/uređaj ili dotične
dijelove odmah nakon utvrđivanja nedostatka poslati nadležnoj Hiltijevoj trgovačkoj organizaciji.
Ovo jamstvo obuhvaća sve jamstvene obveze sa strane
Hiltija i zamjenjuje sve prijašnje ili istodobne izjave, pismene ili usmene dogovore u svezi s jamstvom.
79
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
12 EZ izjava o sukladnosti (original)
Oznaka:
Laserski daljinomjer
Tipska oznaka:
PD 42
Godina konstrukcije:
2006
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod suglasan sa sljedećim smjernicama i normama:
2006/95/EZ, 2004/108/EZ, 2011/65/EU, EN ISO 12100.
hr
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
80
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
Matthias Gillner
Executive Vice President
Business Area Electric
Tools & Accessories
01/2012
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140884 / 000 / 00
244200 / A2
244200
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3399 | 0313 | 00-Pos. 3 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*244200*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising