Hilti | PRA 30 | Operating Instruction | Hilti PRA 30 Instrukcja obsługi

Hilti PRA 30 Instrukcja obsługi
PRA 30
Bedienungsanleitung
de
Mode d’emploi
fr
Operating instructions
Istruzioni d’uso
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγιες χρησεως
Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Инструкция по зксплуатации
en
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
el
hu
pl
ru
Návod k obsluze
cs
Upute za uporabu
hr
Návod na obsluhu
Navodila za uporabo
Ръководство за обслужване
Instrucţiuni de utilizare
Kulllanma Talimatı
Lietošanas pamācība
Instrukcija
Kasutusjuhend
IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
Пайдалану бойынша басшылық
sk
sl
bg
ro
tr
ar
lv
lt
et
uk
kk
ja
ko
zh
cn
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143038 / 000 / 01
1
ఁ
ఀ
௿
௼
௽
௾
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143038 / 000 / 01
௻
௺
௹
2
3
௻
௺
௹
௼
4
35$
35$
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143038 / 000 / 01
35$
ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Detektor promienia/pilot zdalnego sterowania PRA 30
Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać
koniecznie tę instrukcję obsługi.
Przechowywać tę instrukcję obsługi zawsze
wraz z urządzeniem.
Urządzenie przekazywać innym osobom wyłącznie wraz z instrukcją obsługi.
Spis treści
1 Wskazówki ogólne
2 Opis
3 Dane techniczne
4 Wskazówki bezpieczeństwa
5 Przygotowanie do pracy
6 Obsługa
7 Konserwacja i utrzymanie urządzenia
8 Utylizacja
9 Gwarancja producenta na urządzenia
10 Wskazówka FCC (obowiązuje w
USA)/wskazówka IC (obowiązuje w
Kanadzie)
11 Deklaracja zgodności WE (oryginał)
Strona
95
96
97
97
98
98
99
100
101
101
102
1 Liczby odnoszą się zawsze do rysunków. Rysunki
do tekstu znajdują się na rozkładanej okładce. Podczas
studiowania instrukcji trzymać okładkę otwartą.
W tekście niniejszej instrukcji obsługi słowo »urządzenie«
oznacza zawsze detektor promienia PRA 30 (03).
Panel obsługi 1
@ Przycisk Wł./Wył.
; Przycisk wprowadzania nachylenia "Plus"/przycisk
kierunku "W prawo" lub "W górę" (z PRA 90)
= Przycisk jednostki
% Przycisk głośności
& Przycisk wprowadzania nachylenia "Minus"/przycisk
kierunku "W lewo" lub "W dół" (z PRA 90)
( Przycisk "Automatyczne ustawianie"/"tryb nadzoru"
(pionowo) (dwukrotne naciśnięcie przycisku)
) Pole detekcji
+ Nacięcia do znakowania
§ Wyświetlacz
PRA 30 Wyświetlacz detektora promienia 2
@ Wskazanie pozycji detektora promienia względem pl
wysokości płaszczyzny lasera
; Wskaźnik stanu baterii
= Wskazanie głośności
% Wskazanie odległości względem płaszczyzny lasera
1 Wskazówki ogólne
1.1 Wskazówki informacyjne i ich znaczenie
ZAGROŻENIE
Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
Dotyczy potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
Wskazuje na możliwość powstania niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub
szkód materialnych.
WSKAZÓWKA
Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje.
1.2 Objaśnienia do piktogramów i dalsze
wskazówki
Znaki ostrzegawcze
Ostrzeżenie
przed
ogólnym
niebezpieczeństwem
Ostrzeżenie
przed
substancjami
żrącymi
Ostrzeżenie
przed niebezpiecznym
napięciem
elektrycznym
95
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143038 / 000 / 01
Symbole
>1/4s
Przed
użyciem
przeczytać
instrukcję
obsługi
Przekazywanie odpadów
do
ponownego
wykorzystania
Nie wolno
patrzeć w
źródło
promienia
lasera
Miejsce umieszczenia szczegółów identyfikacyjnych
na urządzeniu
Oznaczenie typu i symbol serii umieszczone zostały na
tabliczce znamionowej Twojego urządzenia. Oznaczenia
te należy przepisać do instrukcji obsługi i w razie pytań
do naszego przedstawicielstwa lub serwisu, powoływać
się zawsze na te dane.
Typ:
Generacja: 03
Nr seryjny:
2 Opis
2.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem
pl
Urządzenie umożliwia w połączeniu z niwelatorem laserowym typu PR 30‑HVS obsługę funkcji przy użyciu pilota
zdalnego sterowania oraz lokalizację promienia lasera za pomocą detekcji. Niniejsza instrukcja ogranicza się do
opisu obsługi detektora promienia PRA 30. Opis funkcji pilota zdalnego sterowania zawarty jest w instrukcji obsługi
PR 30‑HVS.
Urządzenie w połączeniu z PR 30‑HVS przeznaczone jest do wyznaczania, przenoszenia i sprawdzania poziomych
profili wysokości, płaszczyzn pionowych i pochyłych i kątów prostych. Przykładami zastosowania są przenoszenie
punktów bazowych i wysokościowych, określanie kątów prostych dla ścian, ustawianie w pionie na punkty referencyjne
oraz wyznaczanie płaszczyzn pochyłych.
Przestrzegać wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji oraz utrzymania urządzenia we właściwym stanie
technicznym, zawartych w instrukcji obsługi.
Uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
2.2 Właściwości
Urządzenie można trzymać w ręku lub za pomocą odpowiedniego uchwytu przymocować do łat mierniczych, łat
drewnianych, podstaw itd.
2.3 Wskaźniki
WSKAZÓWKA
Na wyświetlaczu urządzenia pojawia się wiele symboli przedstawiających różne parametry.
Wskazanie pozycji detektora promienia względem wysokości płaszczyzny
lasera
Wskaźnik stanu naładowania baterii
Głośność
Wskazanie odległości
Pozostałe wskazania
96
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143038 / 000 / 01
Wskazanie pozycji detektora promienia w odniesieniu do wysokości
płaszczyzny sygnalizuje za pomocą strzałki kierunek, w którym ma być
obracany detektor, aby znalazł się on na tym samym poziomie co promień lasera.
Wskaźnik stanu naładowania sygnalizuje poziom naładowania baterii.
Jeśli nie wyświetla się symbol głośności, sygnał akustyczny jest wyłączony. Jeśli widoczny jest jeden słupek, głośność ustawiona jest na "cicho". Jeśli widoczne są dwa słupki, głośność ustawiona jest na "normalnie". Jeśli widoczne są trzy słupki, głośność ustawiona jest na "głośno".
Wskazuje odległość detektora promienia w stosunku do płaszczyzny lasera w wybranej jednostce pomiarowej.
Pozostałe wskazania na wyświetlaczu dotyczą niwelatora laserowego
PR 30‑HVS w ramach pilota zdalnego sterowania. Należy przestrzegać
danych zamieszczonych w instrukcji obsługi PR 30‑HVS.
2.4 Zakres dostawy
1
1
2
1
Detektor promienia/pilot zdalnego sterowania
PRA 30 (03)
Instrukcja obsługi PRA 30
Baterie (ogniwa typu AA)
Certyfikat producenta
3 Dane techniczne
Zmiany techniczne zastrzeżone!
Zakres operacyjny detekcji (średnica)
z PR 30-HVS typowy: 2…500 m (6 do 1600 ft)
Nadajnik sygnału akustycznego
3 głośności z możliwością wyłączenia
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Obustronny
Zakres wskazania odległości
±52 mm (±2 in)
Zakres wskazania płaszczyzny lasera
±0,5 mm (±0.02 in)
Długość pola detekcji
120 mm (5 in)
Wskazanie środka górnej krawędzi obudowy
75 mm (3 in)
Nacięcia do znakowania
Po obu stronach
Czas oczekiwania bez detekcji przed automatycznym
wyłączeniem
Wymiary
15 min
Ciężar (z bateriami)
0,25 kg (0.6 lbs)
160 mm (6.3 in) × 67 mm (2.6 in) × 24 mm (0.9 in)
Zasilanie prądem
2 ogniwa AA
Żywotność baterii (alkaliczno-manganowe)
Temperatura robocza
Temperatura +20 °C (+68 °F): ok. 40 h (w zależności od
jakości baterii alkaliczno-manganowych)
-20…+50 °C (-4 do +122 °F)
Temperatura składowania
-25…+60 °C (-13 do +140 °F)
Klasa ochrony
IP 66
(zgodnie z IEC 60529), z wyjątkiem przegrody na baterie
2 m (6,5 ft)
Wysokość przeprowadzania testu odporności na upadek 1
1 Test odporności na upadek został przeprowadzony w uchwycie detektora PRA 83 na płaskim betonie w standardowych warunkach
otoczenia (MIL-STD-810G).
4 Wskazówki bezpieczeństwa
4.1 Podstawowe informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów tej instrukcji obsługi należy zawsze
bezwzględnie przestrzegać poniższych uwag.
4.2 Ogólne środki bezpieczeństwa
Podczas pracy nie należy zezwalać na zbliżanie
się innych osób, a szczególnie dzieci, do strefy
roboczej.
b) Sprawdzić urządzenie przed rozpoczęciem jego
użytkowania. Jeśli urządzenie jest uszkodzone,
a)
należy je oddać do naprawy w centrum serwisowym firmy Hilti.
c) Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w
centrum serwisowym Hilti.
d) Nie demontować żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani
ostrzegawczych.
e) Po upadku lub innych mechanicznych urazach
należy oddać urządzenie do kontroli w serwisie
Hilti.
f) W przypadku stosowania adapterów upewnić się,
że urządzenia jest prawidłowo zamocowane.
97
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143038 / 000 / 01
pl
g) W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy
utrzymywać w czystości pole detekcji.
h) Pomimo tego, że urządzenie przystosowane zostało do pracy w trudnych warunkach panujących
na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym optycznym i elektrycznym
urządzeniem (lornetka polowa, okulary, aparat fotograficzny).
i) Mimo że urządzenie jest zabezpieczone przed
wnikaniem wilgoci, przed umieszczeniem w pojemniku transportowym należy je wytrzeć do sucha.
j) Użytkowanie urządzenia w pobliżu uszu, może
spowodować uszkodzenie słuchu. Nie zbliżać
urządzenia do uszu.
4.2.1 Elektryczne
d) Nie lutować baterii, jeśli są one w urządzeniu.
e) Nie rozładowywać baterii zwierając jej styki, gdyż
może ona się przegrzać i być przyczyną poparzeń.
f) Nie otwierać baterii i nie narażać ich na nadmierne
obciążenia mechaniczne.
4.3 Prawidłowe ustawianie miejsc roboczych
Podczas ustawiania dokonywanego na drabinie
unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć
bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
b) Urządzenie należy stosować tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
c) Pomiary dokonywane przez lub na szybach szklanych lub przez inne obiekty mogą zafałszować wyniki
pomiaru.
d) Praca z łatami mierniczymi w pobliżu linii wysokiego
napięcia jest zabroniona.
a)
4.4 Zgodność elektromagnetyczna
Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
b) Nie przegrzewać baterii i nie wrzucać ich do
ognia. Baterie mogą eksplodować lub uwalniać toksyczne substancje.
c) Nie ładować baterii.
a)
pl
Pomimo tego, że urządzenie to spełnia obowiązujące
wytyczne, firma Hilti nie może wykluczyć możliwości
wystąpienia zakłóceń spowodowanych silnym promieniowaniem, co może z kolei doprowadzić do błędnych
wskazań. W takim przypadku lub przy innych wątpliwościach należy przeprowadzić pomiary kontrolne. Równocześnie firma Hilti nie może wykluczyć powodowania
zakłóceń innej aparatury (np. systemów nawigacyjnych
w samolotach).
5 Przygotowanie do pracy
ZAGROŻENIE
Nie należy wkładać do urządzenia zużytych i nowych
baterii razem. Nie mieszać baterii różnych producentów
ani różnych typów.
5.1 Wkładanie baterii 3
ZAGROŻENIE
Nie wolno używać uszkodzonych baterii.
WSKAZÓWKA
Z urządzenia należy korzystać wyłącznie przy użyciu baterii wyprodukowanych zgodnie ze standardami międzynarodowymi.
1.
2.
3.
Otworzyć przegrodę na baterie urządzenia.
Włożyć nowe baterie do urządzenia.
WSKAZÓWKA Podczas wkładania przestrzegać
prawidłowego ułożenia biegunów baterii!
Zamknąć przegrodę na baterie.
6 Obsługa
Należy pamiętać, że przyciski na pilocie zdalnego sterowania PRA 30 działają wyłącznie w połączeniu z niwelatorem laserowym PR 30‑HVS. Funkcje przycisków
opisane są w instrukcji obsługi PR 30‑HVS.
6.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia 1
Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
98
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143038 / 000 / 01
6.2 Praca z detektorem promienia
Detektor promienia przeznaczony jest do mierzenia odległości (promienia) do 250 m (800 ft). Wskazanie wiązki
promieni lasera sygnalizowane jest optycznie i akustycznie.
6.2.1 Praca z detektorem promienia jako
urządzeniem ręcznym
1.
2.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
Trzymać urządzenie zwrócone bezpośrednio do
płaszczyzny obracającego się promienia lasera.
6.2.2 Praca z detektorem promienia z uchwytem
detektora PRA 80 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otworzyć zatrzask na PRA 80.
Włożyć urządzenie do uchwytu detektora PRA 80.
Zamknąć zatrzask na PRA 80.
Włączyć urządzenie przyciskiem Wł./Wył.
Otworzyć uchwyt obrotowy.
Zamocować uchwyt detektora PRA 80 na drążku teleskopowym lub poziomującym, zamykając uchwyt
obrotowy.
Trzymać urządzenie zwrócone polem detekcji bezpośrednio do płaszczyzny obracającego się promienia lasera.
6.2.3 Praca z detektorem promienia w uchwycie
detektora PRA 83 4
1.
2.
3.
4.
Wcisnąć urządzenie ukośnie w powłokę gumową
PRA 83, aż powłoka będzie całkowicie okalać urządzenie. Zwrócić uwagę, aby pole detekcji i przyciski
znajdowały się z przodu.
Urządzenie wraz powłoką gumową nasadzić na
uchwyt. Magnetyczne mocowanie łączy powłokę
z uchwytem.
Włączyć urządzenie przyciskiem Wł./Wył.
Otworzyć uchwyt obrotowy.
5.
6.
Stabilnie zamocować uchwyt detektora PRA 83 na
drążku teleskopowym lub poziomującym, zamykając uchwyt obrotowy.
Trzymać urządzenie zwrócone polem detekcji bezpośrednio do płaszczyzny obracającego się promienia lasera.
6.2.4 Praca z urządzeniem do przenoszenia
punktów wysokościowych PRA 81 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otworzyć zatrzask na PRA 81.
Włożyć urządzenie w urządzenie do przenoszenia
punktów wysokościowych PRA 81.
Zamknąć zatrzask na PRA 81.
Włączyć urządzenie przyciskiem Wł./Wył.
Trzymać urządzenie zwrócone polem detekcji bezpośrednio do płaszczyzny obracającego się promienia lasera.
Ustawić urządzenie w taki sposób, aby wskazanie
odległości pokazywało "0".
Zmierzyć żądaną odległość za pomocą taśmy mierniczej.
6.2.5 Ustawianie jednostki
Za pomocą przycisku jednostki można ustawić żądaną
dokładność cyfrowego wskazania (mm/cm/wył.).
6.2.6 Ustawianie głośności
Przy włączaniu detektora, głośność ustawiona jest na
"normalną". Głośność można zmieniać, naciskając na
przycisk głośności. Istnieje możliwość wyboru 4 opcji
"cicho", "normalnie", "głośno" i "dźwięk wyłączony".
6.2.7 Opcje menu
Podczas włączania naciskać przycisk Wł./Wył. przez 2
sekundy.
Menu pojawia się na polu wyświetlacza.
Do zmiany jednostki z metrycznej na angloamerykańską
używać przycisku jednostki.
Za pomocą przycisku głośności przyporządkować szybsze następstwo sygnału dźwiękowego do obszaru detekcji powyżej lub poniżej oznaczenia.
Wyłączyć urządzenie, aby zapisać ustawienia.
7 Konserwacja i utrzymanie urządzenia
7.1 Czyszczenie i suszenie
1.
2.
3.
Zdmuchnąć kurz z powierzchni.
Nie dotykać palcami pola wyświetlacza ani pola
detekcji.
Do czyszczenia używać tylko czystej i miękkiej ściereczki. W razie potrzeby zwilżyć chusteczkę czystym
alkoholem lub wodą.
WSKAZÓWKA Nie stosować innych płynów, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa
sztucznego.
4.
Suszyć wyposażenie przestrzegając wartości granicznych temperatury, podanych w danych technicznych.
WSKAZÓWKA Zwłaszcza zimą/latem zwrócić
szczególną uwagę na wartości graniczne
temperatury
w
przypadku
przechowywania
wyposażenia np. wewnątrz pojazdu.
99
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143038 / 000 / 01
pl
7.2 Składowanie
Wypakować zmoczone urządzenia. Wytrzeć i wyczyścić
urządzenia, pojemnik transportowy i osprzęt (przestrzegając temperatury roboczej). Wyposażenie zapakować
ponownie dopiero po jego całkowitym wysuszeniu.
Po dłuższym składowaniu lub dłuższym transporcie przed
uruchomieniem urządzenia przeprowadzić pomiar kontrolny.
Przed dłuższym składowaniem wyjąć baterie z urządzenia. Wyciek z baterii może uszkodzić urządzenie.
7.3 Transport
Do transportu lub wysyłki urządzenia należy używać oryginalnego opakowania Hilti lub opakowania o podobnych
właściwościach.
OSTROŻNIE
Przed transportem lub wysyłką wyjąć baterie z urządzenia.
7.4 Kalibracja w serwisie kalibracyjnym Hilti
W celu zapewnienia niezawodności działania systemu
zgodnie z normami i prawnymi wymogami zaleca się
przeprowadzanie regularnej kontroli przez serwis kalibracyjny Hilti.
Możliwość skorzystania z serwisu kalibracyjnego Hilti istnieje zawsze. Zaleca się jednak przeprowadzać kalibrację
przynajmniej raz w roku.
W ramach serwisu kalibracyjnego Hilti uzyskuje się potwierdzenie, że specyfikacje kontrolowanego systemu
w dniu kontroli są zgodne z danymi technicznymi podanymi w instrukcji obsługi.
W przypadku odchyleń od danych producenta używane
urządzenie pomiarowe ustawiane jest na nowo. Po regulacji i kontroli na urządzenie przyklejana jest plakietka
kontrolna, a pisemny certyfikat kalibracji informuje o tym,
że dany system pracuje zgodnie z danymi producenta.
Certyfikaty kalibracji wymagane są zawsze dla przedsiębiorstw posiadających certyfikację ISO 900X.
Bliższych informacji można uzyskać w serwisie Hilti.
8 Utylizacja
pl
ZAGROŻENIE
Niefachowa utylizacja sprzętu może mieć następujące skutki:
Przy spalaniu elementów z tworzywa sztucznego powstają trujące gazy, które są niebezpieczne dla zdrowia.
W razie uszkodzenia lub silnego rozgrzania, baterie mogą eksplodować i spowodować przy tym zatrucie, oparzenia
ogniem i kwasem oraz zanieczyszczenie środowiska.
Lekkomyślne usuwanie umożliwia niepowołanym osobom używanie akumulatora i osprzętu niezgodnie z ich przeznaczeniem. Może to doprowadzić do poważnych urazów osób trzecich i do zatrucia środowiska.
Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.
Warunkiem takiego recyklingu jest prawidłowe oddzielenie materiałów. W wielu krajach Hilti jest przygotowane do
odbierania zużytego sprzętu w celu jego ponownego wykorzystania. Więcej informacji można uzyskać w TeleCentrum
Hilti lub u rzeczoznawcy.
Dotyczy tylko państw UE
Nie wyrzucać elektrycznych urządzeń mierniczych wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w
sposób przyjazny dla środowiska.
Utylizować baterie zgodnie z przepisami krajowymi.
100
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143038 / 000 / 01
9 Gwarancja producenta na urządzenia
Hilti gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest wolne
od błędów materiałowych i produkcyjnych. Ta gwarancja
obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest właściwie
wykorzystywane, obsługiwane, konserwowane i czyszczone zgodnie z instrukcją obsługi Hilti, oraz że zachowana jest techniczna jedność urządzenia, tzn. że
w urządzeniu stosowane są wyłącznie oryginalne materiały, akcesoria i części zamienne Hilti.
Ta gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub bezpłatną
wymianę uszkodzonych części podczas całego okresu
żywotności urządzenia. Części, które podlegają normalnemu zużyciu, nie są objęte tą gwarancją.
Dalsze roszczenia są wykluczone, o ile nie zachodzi
tu sprzeczność z obowiązującymi przepisami krajo-
wymi. Firma Hilti nie odpowiada przede wszystkim za
szkody bezpośrednie i pośrednie powstałe na skutek
wad lub szkody następcze, straty lub koszty związane
z zastosowaniem lub brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu. Milczące
przyzwolenia dotyczące zastosowania lub przydatności do określonego celu są wyraźnie wykluczone.
W celu naprawy lub wymiany urządzenie lub uszkodzone
części należy przesłać bezzwłocznie po stwierdzeniu
wady do przedstawicielstwa Hilti.
Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie zobowiązania
gwarancyjne ze strony Hilti i zastępuje wszystkie
wcześniejsze lub równoczesne oświadczenia, oraz
pisemne i ustne uzgodnienia dotyczące gwarancji.
10 Wskazówka FCC (obowiązuje w USA)/wskazówka IC (obowiązuje w Kanadzie)
OSTROŻNIE
Podczas testów urządzenie to zachowało wartości graniczne, określone w rozdziale 15 przepisów FCC dla
cyfrowych urządzeń klasy B. Te wartości graniczne przewidują dla instalacji w obszarach mieszkalnych wystarczającą ochronę przed promieniowaniami zakłócającymi.
Urządzenia tego rodzaju wytwarzają i stosują wysokie częstotliwości, a także mogą je emitować. Dlatego
w przypadku instalacji oraz eksploatacji niezgodnej ze
wskazówkami urządzenia te mogą powodować zakłócenia odbioru fal radiowych.
Podłączyć urządzenie do gniazda obwodu elektrycznego,
który jest inny od obwodu odbiornika.
Nie można zagwarantować w przypadku określonych
instalacji braku występowania zakłóceń. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub
telewizyjnych, co może zostać stwierdzone przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik
jest zobowiązany do usunięcia tych zakłóceń za pomocą
następujących czynności:
Urządzenie to spełnia wymagania wynikające z paragrafu
15 przepisów FCC oraz jest zgodne z normą IC RSS‑210.
Na nowo ustawić lub przestawić antenę odbiorczą.
Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniam a detektorem.
Zwrócić się o pomoc do swojego sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
WSKAZÓWKA
Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest
wyraźnie zezwolone przez firmę Hilti, mogą spowodować
ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji
urządzenia.
Aby uruchomić urządzenie, spełnione muszą być dwa
poniższe warunki:
Urządzenie nie powinno wytwarzać żadnego szkodliwego
promieniowania.
Urządzenie musi przyjmować każde promieniowanie,
łącznie z promieniowaniami, powodującymi niepożądane
reakcje.
101
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143038 / 000 / 01
pl
11 Deklaracja zgodności WE (oryginał)
Nazwa:
Oznaczenie typu:
Generacja:
Rok konstrukcji:
Detektor promienia/pilot
zdalnego sterowania
PRA 30
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
03
2013
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy
produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi oraz
normami: 2004/108/WE, 2006/95/WE, 2011/65/UE,
1999/5/WE, EN 300 440‑2 V1.4.1, EN 301 489‑1 V1.9.2,
EN 301 489‑17 V2.2.1, EN ISO 12100.
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
04/2013
Dokumentacja techniczna:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
pl
102
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143038 / 000 / 01
Matthias Gillner
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04/2013
Hilti Corporation
Printed: 08.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5143038 / 000 / 01
2068540 / A4
2068540
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 4305 | 0613 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*2068540*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising