Hilti | DCG 230-DB | Operating Instruction | Hilti DCG 230-DB Kasutusjuhend

Hilti DCG 230-DB Kasutusjuhend
DCG 230-DB
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Manual de instrucciones
es
Istruzioni d’uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
no
Bruksanvisning
sv
Käyttöohje
fi
Manual de instruções
pt
Οδηγιες χρησεως
el
Инструкция по зксплуатации
ru
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
1
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
2
3
4
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
5
6
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
7
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
ALKUPERÄISET OHJEET
Kulmahiomakone DCG 230‑DB
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen käyttämistä.
Säilytä käyttöohje aina koneen mukana.
Varmista, että käyttöohje on koneen mukana,
kun luovutat koneen toiselle henkilölle.
Sisällysluettelo
1 Yleisiä ohjeita
2 Kuvaus
3 Käyttömateriaali
4 Tekniset tiedot
5 Turvallisuusohjeet
6 Käyttöönotto
7 Käyttö
8 Huolto ja kunnossapito
9 Vianmääritys
10 Hävittäminen
11 Valmistajan myöntämä takuu
12 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
(originaali)
Sivu
131
132
134
134
135
139
140
142
142
142
143
143
1 Numerot viittaavat kuviin. Tekstiin liittyvät kuvat löydät auki taitettavilta kansisivuilta. Pidä kansisivut auki
käyttöohjetta lukiessasi.
Tässä käyttöohjeessa sana »kone« tarkoittaa aina kulmahiomakonetta DCG 230‑DB.
Koneen osat, käyttö- ja näyttöelementit 1
@ Kwik-Lock-pikakiristysmutteri
; Katkaisulaikka
= Koodauspinta
% Teräsuojus
& Kara
( Säätöruuvi
) Kiristysvipu
+ Laskupinta
fi
§ Käsikahvojen kierreholkit
/ Karajarrun painike
: Lukituksen vapautusvipu (käännettävän käsikahvan)
· Sivukahva
$ Käyttökytkin (käytä konetta pitämällä kiinni käyttökytkimestä)
£ Kiristysavain
1 Yleisiä ohjeita
1.1 Varoitustekstit ja niiden merkitys
Ohjesymbolit
VAKAVA VAARA
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
Käytä
suojalaseja
Käytä suojakypärää
Käytä kuulosuojaimia
Käytä suojakäsineitä
VAROITUS
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla
loukkaantuminen, vaurioituminen tai aineellinen vahinko.
HUOMAUTUS
Antaa toimintaohjeita tai muuta hyödyllistä tietoa.
Käytä hengityssuojainta
1.2 Symboleiden ja muiden huomautusten merkitys
Varoitussymbolit
Yleinen
vaara
Vaara:
vaarallisen
korkea
sähköjännite
131
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
Symbolit
Lue
käyttöohje
ennen
koneen
käyttämistä
Koneen tunnistetietojen sijainti
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät koneen tyyppikilvestä. Merkitse nämä tiedot myös koneesi käyttöohjeeseen ja ilmoita nämä tiedot aina kun otat yhteyttä
Hilti-myyntiedustajaan tai Hilti-asiakaspalveluun.
Jätteet
toimitettava
kierrätykseen
Volttia
Ampeeria
Tyyppi:
Sukupolvi: 01
Sarjanumero:
fi
Hertsi
Wattia
Vaihtovirta
Nimelliskierrosluku
Kierrosta
minuutissa
Kierrosta
minuutissa
Halkaisija
Kaksinkertaisesti
eristetty
2 Kuvaus
2.1 Tarkoituksenmukainen käyttö
Kone on tarkoitettu metalli- ja mineraalimateriaalien katkaisemiseen ja karhentamiseen vettä käyttämättä.
Noudata käyttöohjeessa annettuja käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.
Metallin työstäminen: Katkaisuhionta, karhennushionta.
Kivimateriaalipintojen työstäminen: Katkaisuhionta, leikkaaminen ja karhennushionta.
Käytä ainoastaan työkaluteriä (karhennushiomalaikkoja, katkaisulaikkoja jne.), joiden sallittu kierrosluku on vähintään
6500/min ja joiden paksuus on enintään 8 mm ja max. Ø 230 mm.
Käytä ainoastaan keinohartsisidoksisia kuituvahvisteisia karhennushioma- tai katkaisulaikkoja, joiden sallittu kehänopeus on 80 m/s.
Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä koneessa vain alkuperäisiä Hilti-lisävarusteita ja ‑lisälaitteita.
Terveydelle vaarallisia materiaaleja (esimerkiksi asbesti) ei saa työstää.
Noudata kansallisia työturvallisuusmääräyksiä.
Koneeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
Koneen saa liittää vain verkkovirtaan, jonka jännite ja taajuus vastaavat koneen tyyppikilvessä olevia tietoja.
Käyttökohteita voivat olla: rakennustyömaa, verstas, saneeraaminen, muutosrakentaminen ja uuden rakentaminen.
Kone on tarkoitettu ammattikäyttöön. Konetta saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö.
Käyttäjän pitää olla hyvin perillä koneen käyttöön liittyvistä vaaroista. Kone ja sen varusteet saattavat aiheuttaa
vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät konetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Ota ympäristötekijät huomioon. Älä käytä konetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
2.2 Kahvat
Tärinävaimennettu käsikahva
Kääntyvä kaarikahva
2.3 Kytkin
Käyttökytkin (käytä konetta pitämällä kiinni käyttökytkimestä)
132
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
2.4 Koneen mukana toimitettava vakiovarustus:
1
Kone
1
Sivukahva
1
1
1
1
Teräsuojus
Kwik-Lock-pikakiristysmutteri
Kiristysavain
Käyttöohje
2.5 Käynnistysvirran rajoitin
Elektronisella käynnistysvirran rajoittimella kytkentävirtaa rajoitetaan siten, että verkkovirran sulake ei laukea. Näin
vältetään koneen nykiminen käynnistettäessä.
2.6 ATC (Active Torque Control)
Elektroniikka tunnistaa laikan uhkaavan juuttumisen ja estää karaa pyörimästä katkaisemalla koneesta virran (takaiskua
ei estetä). Käyttökytkin on vapautettava, ja sitä on painettava uudelleen, jotta kone voidaan käynnistää uudelleen.
HUOMAUTUS
Jos ATC-toiminto ei toimi, sähkötyökalu toimii vain huomattavasti normaalia pienemmällä kierrosluvulla ja vääntömomentilla. Sähkötyökalu on lähetettävä huoltopisteeseen korjattavaksi.
2.7 Uudelleenkäynnistymisen esto
Kone ei käynnisty itsestään mahdollisen virtakatkon jälkeen, vaikka käyttökytkin olisikin painettuna. Käyttökytkin on
ensin vapautettava, ja sitä on painettava uudelleen.
2.8 Jatkojohdon käyttö
Käytä vain sellaista jatkojohtoa, jonka käyttö työpaikan olosuhteissa on sallittu ja jonka poikkipinta-ala on riittävä.
Muutoin koneen teho voi olla normaalia heikompi ja johto saattaa ylikuumentua. Tarkasta jatkojohdon mahdolliset
vauriot säännöllisin välein. Vaihda vaurioitunut jatkojohto.
Suositeltava minimipoikkipinta-ala ja max. sallittu pituus:
Johdon poikkipinta-ala
1,5 mm²
Verkkojännite 100 V
2 mm²
2,5 mm²
30 m
Verkkojännite 110‑127 V
20 m
Verkkojännite 220‑240 V
50 m
30 m
3,5 mm²
50 m
40 m
50 m
100 m
Älä käytä jatkojohtoa, jonka poikkipinta-ala on 1,25 mm².
2.9 Jatkojohdon käyttö ulkona
Jos työskentelet ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
2.10 Generaattorin tai muuntajan käyttö
Tämä kone voidaan liittää generaattoriin tai rakennustyömaan muuntajaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: Antotehon watteina pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin koneen tyyppikilpeen merkitty ottoteho, käyttöjännitteen
pitää aina olla rajoissa +5 % ja ‑15 % nimellisjännitteestä ja taajuuden välillä 50 ja 60 Hz eikä koskaan yli 65 Hz, ja
käytettävissä pitää olla käynnistysvahvistuksellinen jännitteensäädin.
Jos liität tämän koneen generaattoriin tai muuntajaan, älä koskaan käytä samaan aikaan muita koneita tai laitteita.
Toisen koneen tai laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä voi aiheuttaa ali- ja/tai ylijännitepiikin, joka saattaa
vahingoittaa konetta.
2.11 Ohjurilla varustettu katkaisusuojus DC‑EX 230/9" katkaisutöitä varten 2
Mineraalimateriaalien katkaisutöitä saa tehdä vain käyttäen ohjurilla varustettua pölynpoistosuojusta.
VAROITUS
Metallin työstäminen tätä suojusta käyttäen on kielletty.
133
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
fi
HUOMAUTUS
Suositamme, että käytät mineraalimateriaalien kuten betonin tai kiven katkaisuhionta- ja leikkaustöissä pölynpoistosuojusta ja sopivaa Hilti-pölynpoistovarustusta. Näin suojaat koneen käyttäjää ja pidennät koneen sekä työkalun
käyttöikää.
2.12 Suojalevyllinen teräsuojus 3
VAROITUS
Jos karhennat metallimateriaaleja suorilla karhennuslaikoilla ja katkaiset metallimateriaaleja katkaisulaikoilla,
käytä koneessa suojalevyllistä teräsuojusta.
3 Käyttömateriaali
Laikkojen max. Ø 230 mm, 6500/min, kehänopeus 80 m/s ja paksuus max. 8 mm.
Laikat
Käyttökohde
Lyhennenimi
Alusta
Abrasiv-katkaisulaikka
Katkaisuhionta, leikkaaminen
Katkaisuhionta, leikkaaminen
Karhennushionta
AC‑D
metallinen
DC‑D
mineraalinen
AG-D
metallinen
Timanttikatkaisulaikka
fi
Abrasiv-karhennuslaikka
Laikan ja käytettävän varustuksen kohdistus
Kohta
Varustus
A
Teräsuojus
-
B
Suojalevyllinen teräsuojus
-
X
X
X
AC‑D
C
Katkaisusuojus DC‑EX 230⁄9"
X
-
D
Sivukahva
X
AG-D
DC‑D
X
-
X
X
E
Silitysrautakahva DC BG (lisävaruste D:lle)
X
X
X
F
Kwick Lock
X
X
X
4 Tekniset tiedot
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään!
Kone
DCG 230‑DB
Nimellisvirta / ottoteho
Nimellisjännite 230 V: 10,9 A / 2400 W(CH 2200 W /10
A)
50/60 Hz
Verkkovirran taajuus
Nimelliskierrosluku
6500/min
Laikan max. halkaisija
Ø 230 mm
Mitat (P x K x L) ilman suojusta
525 mm x 138 mm x 111 mm
Paino EPTA‑menettelyn 01/2003 mukaisesti
6,8 kg
Konetta ja sen käyttöä koskevat tiedot
Karan kierre
M 14
Karan pituus
18 mm
Suojaeristetty normin EN / IEC mukaan
Suojausluokka II (kaksinkertainen eristys)
HUOMAUTUS
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu normin EN 60745 mukaista mittausmenetelmää käyttäen, ja
tätä arvoa voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös tärinärasituksen tilapäiseen arviointiin.
134
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
Ilmoitettu tärinäarvo koskee sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään
muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, tärinäarvo voi poiketa tässä
ilmoitetusta. Tämä saattaa merkittävästi lisätä tärinärasitusta koko työskentelyajan aikana. Tärinärasitusta tarkasti
arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta
sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää tärinärasitusta koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen
kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Meluarvot (normi EN 60745‑1):
Tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso DCG 230
101 dB (A)
Tyypillinen A-painotettu melutaso DCG 230
90 dB (A)
Mainitun äänenpainetason epävarmuus
3 dB (A)
Tärinäarvot mittausnormina EN 60745‑1
Kolmen akselin suuntaiset tärinäarvot (tärinävektoreiden summa)
Pintojen hionta tärinävaimennettua kahvaa käyttäen,
ah,AG
mittausnormina EN 60745‑2‑3
5,0 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²
Lisätietoja
Muut käyttötavat, kuten katkaiseminen, saattavat aiheuttaa tästä poikkeavia tärinäarvoja.
fi
5 Turvallisuusohjeet
5.1 Sähkötyökaluja koskevat yleiset
turvallisuusohjeet
a)
VAARA
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon
ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. Säilytä kaikki
turvallisuusja
käyttöohjeet
huolellisesti
vastaisen varalle. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
5.1.1 Työpaikan turvallisuus
Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu synnyttää kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää sähkötyökalun hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
a)
5.1.2 Sähköturvallisuus
a)
Sähkötyökalun liitäntäpistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin
kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin.
Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadotettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta
johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
e) Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää
kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
5.1.3 Henkilöturvallisuus
Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin
varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet
pienentävät sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen
oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä.
a)
135
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin
liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat
sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai liität pistokkeen
pistorasiaan käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen
kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain,
joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
e) Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina
tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä
työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
sinun on tarkastettava, että ne on liitetty ja että
niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
c)
fi
5.1.4 Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voi käynnistää
ja pysäyttää käynnistyskytkimellä. Sähkötyökalu,
jota ei enää voi käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat työkalun käyttämisen.
Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun käynnistymisen vahingossa.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta,
kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne
sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalujasi huolella. Tarkasta, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole
puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka
saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta mahdolliset viat ennen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen
laiminlyöty huolto.
f) Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut
terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu
herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
g) Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita,
teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota
tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä
huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
a)
136
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
5.1.5 Huolto
a)
Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
5.2 Yhteiset turvallisuusohjeet koskien hiontaa,
hiontaa hiomapaperilla, harjaterien käyttöä ja
katkaisuhiontaa
Tätä sähkötyökalua voidaan käyttää hiomakoneena ja katkaisuhiomakoneena. Ota huomioon
kaikki turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tiedot,
jotka saat koneen ja sen käyttöohjeen mukana.
Jos et noudata seuraavia ohjeita, saatat saada sähköiskun, aiheuttaa tulipalon ja / tai loukkaantua vakavasti.
b) Tämä sähkötyökalu ei sovellu hiomiseen
hiomapaperia käyttäen,
harjaamiseen
tai
kiillottamiseen. Tämän sähkötyökalun käyttäminen
muihin työtehtäviin, kuin mihin kone on suunniteltu,
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja loukkaantumisia.
c) Älä käytä lisävarusteita tai tarvikkeita, joita valmistaja ei erityisesti ole suunnitellut ja suositellut
tähän sähkötyökaluun. Vaikka pystyisitkin kiinnittämään lisävarusteen tai tarvikkeen sähkötyökaluusi,
kokonaisuus ei välttämättä ole käytön kannalta turvallinen.
d) Koneeseen kiinnitetyn työkaluterän sallitun kierrosluvun pitää olla vähintään yhtä suuri kuin sähkötyökalun ilmoitettu maksimikierrosluku. Sallittua nopeammin pyörivä työkaluterä saattaa murtua,
jolloin terän kappaleita voi sinkoutua vaarallisesti.
e) Työkaluterän ulkohalkaisijan ja vahvuuden pitää
vastata sähkötyökalun tiedoissa annettuja mittatietoja. Mitoitukseltaan vääränlaista työkaluterää ei
suojata tai valvota oikein.
f) Kiinnityskierteellisten työkaluterien pitää tarkasti
sopia koneen hiomakaran kierteeseen. Jos työkaluterä kiinnitetään laipalla, työkaluterän reiän halkaisijan pitää sopia kiinnityskohdan halkaisijaan
laipassa. Työkaluterät, joita ei saa tarkasti oikein
kiinnitettyä sähkötyökaluun, pyörivät epätasaisesti,
tärisevät voimakkaasti ja saattavat johtaa sähkötyökalun hallinnan menettämiseen.
g) Älä kiinnitä vaurioituneita työkaluteriä. Tarkasta
työkaluterän kunto aina ennen käyttämistä; tarkasta esimerkiksi hiomalaikan mahdolliset murtumat ja halkeamat, hiomalautasen murtumat ja
kuluneisuus sekä harjaustyökalujen irronneet tai
katkenneet harjat. Jos sähkötyökalu tai siihen tarkoitettu työkaluterä putoaa, tarkasta, ettei vaurioita syntynyt tai käytä ehjää työkaluterää. Kun
olet tarkastanut ja kiinnittänyt työkaluterän, pysy
itse ja pidä muut henkilöt turvallisen etäällä pyörivästä työkaluterästä ja käytä konetta minuutin
ajan huippukierrosluvulla. Vaurioitunut työkaluterä
ei yleensä kestä tätä testiaikaa.
h) Käytä henkilökohtaista suojavarustustasi. Käytä
työtehtävästäsi riippuen kokokasvosuojusta,
silmäsuojia tai suojalaseja. Tarpeen mukaan
käytä
hengityssuojainta,
kuulosuojaimia,
a)
suojakäsineitä ja suojaesiliinaa, joka suojaa
Sinua hionta- ja materiaalihiukkasilta. Suojaa
silmäsi
erilaisissa
työtehtävissä
sinkoilevilta
hiukkasilta ja muruilta. Pöly- ja hengityssuojaimen
pitää pystyä suodattamaan työtehtävässä syntyvä
pöly. Jos pitemmän aikaa altistut kovalle melulle,
kuulosi saattaa vaurioitua.
i) Ota myös muut ihmiset työpisteesi lähistöllä huomioon. Kaikkien työpisteesi alueelle tulevien henkilöiden pitää käyttää henkilökohtaisia suojavarusteitaan. Työkappaleesta tai työkaluterästä sinkoavat kappaleet saattavat aiheuttaa vammoja varsinaisen työpisteesi alueen ulkopuolellakin.
j) Pidä koneesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa sähkötyökalun
terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai koneen verkkojohtoon. Jos terä osuu
virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta,
jolloin saatat saada sähköiskun.
k) Pidä verkkojohto mahdollisimman etäällä pyörivästä työkaluterästä. Jos menetät koneen hallinnan, terä saattaa osua verkkojohtoon tai tarttua kiinni
johonkin tai saatat satuttaa kätesi tai käsivartesi pyörivään työkaluterään.
l) Älä koskaan laske sähkötyökalua käsistäsi ennen
kuin sen terä on täysin pysähtynyt. Pyörivä työkaluterä saattaa vaarallisesti osua laskutason pintaan,
minkä seurauksena saatat menettää koneen hallinnan.
m) Älä pidä sähkötyökalua käynnissä, kun kannat
sitä. Vaatteesi saattaisivat osua pyörivään työkaluterään, minkä seurauksena terä saattaisi leikkautua
kehoosi.
n) Puhdista sähkötyökalusi tuuletusraot säännöllisin välein. Moottorin jäähdytyspuhallin imee pölyä
koneen kotelon sisään, ja metallipölyn suuri määrä
voi aiheuttaa sähköisen vaaratilanteen.
o) Älä käytä sähkötyökalua syttyvien materiaalien
lähellä. Kipinät saattaisivat sytyttää tällaiset materiaalit.
p) Älä käytä sähkötyökalussa työkaluja, jotka vaativat jäähdytystä nesteellä. Veden tai muun nesteen
käyttö jäähdytykseen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
5.3 Takaisku ja siihen liittyvät turvallisuusohjeet
Takaiskulla tarkoitetaan pyörivän työkaluterän kuten hiomalaikan, hiomalautasen, harjaterän jne. kiinni tarttumisen tai juuttumisen seurauksena tapahtuvan työkaluterän
äkillisen pysähtymisen aiheuttamaa koneen äkillistä reaktiota. Sen seurauksena sähkötyökalu liikahtaa juuttumiskohdasta hallitsemattomasti työkaluterän käyttösuuntaan
nähden vastakkaiseen suuntaan.
Jos esimerkiksi hiomalaikka tarttuu kiinni tai juuttuu työkappaleeseen, hiomalaikan työkappaleeseen upotettu
reuna pureutuu kiinni ja sen seurauksena kone saattaa iskeä takaisin. Hiomalaikka liikahtaa koneen käyttäjää kohti tai hänestä poispäin, riippuen laikan pyörimissuunnasta juuttumiskohdassa. Tällöin hiomalaikka
saattaa myös murtua.
Takaisku aiheutuu sähkötyökalun väärästä tai virheellisestä käyttämisestä. Sen esiintymistä voit välttää noudattamalla seuraavassa annettuja ohjeita.
Pidä sähkötyökalusta kunnolla kiinni ja pidä kehosi sekä kätesi asennossa, jossa pystyt hyvin
vastustamaan takaiskuvoimia. Käytä aina lisäkahvaa, jos koneessa sellainen on, jotta pystyt
parhaalla mahdollisella tavalla vastustamaan koneen takaiskuvoimia ja reaktiovoimia työn tekemisen ja aloittamisen aikana. Käyttäjän pitää tuntea
takaisku- ja reaktiovoimien aiheuttamat vaarat.
b) Älä koskaan vie kättäsi pyörivän työkaluterän lähelle. Työkaluterä saattaisi takaiskutilanteessa osua
käteesi.
c) Pyri pitämään sähkötyökalua siten, että kehosi
ei ole sähkötyökalun takaiskun kannalta vaarallisella alueella. Takaisku liikuttaa sähkötyökalua työstöliikkeen vastakkaiseen suuntaan hiomalaikan juuttuessa.
d) Tee työtä erityisen varovasti reunojen, terävien
kulmien jne. lähellä. Varo, ettei työkaluterä pääse
iskemään takaisin työkappaleesta poispäin tai
tarttumaan kiinni. Pyörivä työkaluterä pyrkii tarttumaan kiinni kulmien tai terävien reunojen lähellä
tai vaurioituessaan. Silloin seurauksena on koneen
hallinnan menettäminen tai takaisku.
e) Älä käytä ketjusahanterää tai hammastettua sahanterää. Tällaiset työkaluterät aiheuttavat usein takaiskuja tai sähkötyökalun hallinnan menettämisen.
a)
5.4 Erityiset turvallisuusohjeet koskien hiontaa ja
katkaisuhiontaa
Käytä ainoastaan sähkötyökaluusi tarkoitettuja
hiomatyökaluja ja näille hiomatyökaluille tarkoitettua teräsuojusta. Hiomatyökalut, joita ei ole tarkoitettu tähän sähkötyökaluun, ovat riittämättömästi
suojattuja ja käytössä epävarmoja.
b) Taivutettu hiomalaikka on kiinnitettävä siten, että
laikan hiomapinta-ala ei ulotu teräsuojuksen reunatason yli. Virheellisesti kiinnitetty hiomalaikka, joka
ulottuu teräsuojuksen reunatason yli, ei ole riittävästi
suojattu.
c) Teräsuojus pitää kiinnittää sähkötyökaluun
ja säätää siten, että turvallisuus on paras
mahdollinen, ts. siten, että mahdollisimman
pieni osa hiomatyökalusta on näkyvissä
käyttäjän suuntaan. Teräsuojuksen tehtävä on
suojata käyttäjää sinkoilevilta kappaleilta, estää
hiomatyökalun koskettaminen vahingossa ja suojata
kipinöiltä, jotka saattaisivat esimerkiksi sytyttää
vaatteet.
d) Hiomatyökaluja saa käyttää vain niiden
suositeltuihin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi:
Älä koskaan käytä katkaisulaikan kylkipintaa
hiomiseen. Katkaisulaikat on tarkoitettu materiaalin
leikkaamiseen laikan kehäpinnalla. Jos laikkaan
vaikuttaa sivusuuntainen voima, siitä saattaa irrota
hioma-ainepalasia.
e) Käytä aina ehjää, oikean kokoista ja oikean
muotoista
kiinnityslaippaa
valitsemasi
hiomalaikan kiinnittämiseen. Kunnolla sopivat
laipat tukevat hiomalaikkaa ja vähentävät siten
laikkapalasten irtoamisvaaraa. Katkaisulaikkojen
laipat voivat olla erilaiset kuin muiden hiomalaikkojen
laipat.
a)
137
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
fi
f)
Älä käytä suurempien sähkötyökalujen kuluneita
hiomalaikkoja. Suurempien sähkötyökalujen hiomalaikkoja ei ole suunniteltu pienempien sähkötyökalujen suuremmille kierrosluvuille, joten tällaiset laikat
saattavat murtua.
5.5 Lisää erityisiä turvallisuusohjeita koskien
katkaisuhiontaa
Vältä katkaisulaikan juuttumista tai liian suurta
laikkaan kohdistuvaa painamisvoimaa. Älä leikkaa turhan syvältä. Katkaisulaikan ylikuormittaminen lisää laikkaan kohdistuvaa rasitusta sekä laikan
herkkyyttä kantata tai juuttua ja siten takaiskun vaaraa tai laikan murtumisen vaaraa.
b) Varo aluetta pyörivän katkaisulaikan etu- ja takapuolella. Jos katkaisulaikka liikkuu itsestään työkappaleesta poispäin, pyörivä terä saattaa osua sinuun
sähkötyökalun iskiessä takaisin.
c) Jos katkaisulaikka tarttuu kiinni tai keskeytät
työnteon, kytke kone pois päältä ja odota, kunnes
laikka on kokonaan pysähtynyt. Älä koskaan yritä
nostaa katkaisulaikkaa pois leikkausraosta, sillä
muutoin kone saattaa iskeä takaisin. Määritä ja
poista kiinni tarttumisen syy.
d) Älä kytke sähkötyökalua päälle, jos sen terä on
työkappaleessa. Anna katkaisulaikan ensin saavuttaa täysi kierroslukunsa, ennen kuin varovasti
jatkat leikkaamista. Muutoin laikka saattaa kantata,
ponnahtaa työkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun.
e) Tue levyt tai suuremmat työkappaleet hyvin, jotta
katkaisulaikan mahdollisen kiinni tarttumisen aiheuttama takaiskuvaara vähenee. Suuremmat työkappaleet saattavat oman painonsa vuoksi taipua.
Työkappaletta on siksi tuettava molemmilta sivuilta
ja katkaisukohdan sekä reunan läheltä.
f) Ole erityisen varovainen leikatessasi seinää tai
muuta kohdetta, jonka rakennetta et näe tarkasti.
Kun upotat katkaisulaikkaa, rakenteen sisällä olevat
kaasu- tai vesiputket, sähköjohdot tai muut esineet
saattavat aiheuttaa takaiskun.
a)
fi
5.6 Muut turvallisuusohjeet
5.6.1 Henkilöturvallisuus
Pidä koneesta kiinni sen käsikahvoista aina molemmilla käsillä. Pidä käsikahvat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
b) Jos käytät konetta ilman pölynpoistovarustusta,
käytä pölyävässä työssä hengityssuojainta.
c) Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana
tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron.
d) Vältä pyörivien osien koskettamista. Kytke kone
päälle vasta, kun olet juuri aloittamassa työn. Pyörivien osien koskettaminen, etenkin pyörivien työkaluterien, saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
e) Ohjaa koneen verkkojohto ja jatkojohto aina koneesta pois taaksepäin. Siten vältät vaaran kompastua johtoihin työnteon aikana.
f) Jos karhennat metallimateriaaleja suorilla karhennuslaikoilla ja katkaiset metallimateriaaleja
a)
138
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
katkaisulaikoilla, käytä koneessa suojalevyllistä
teräsuojusta.
g) Älä käytä konetta, jos se käynnistyy iskunomaisesti tai nykien.Elektroniikka saattaa olla rikki. Korjauta kone viipymättä valtuutetussa Hilti-huollossa.
h) Lapsille on opetettava, että tällä koneella ei saa
leikkiä.
i) Kone ei ole tarkoitettu lasten tai vajaakykyisten
henkilöiden käyttöön ilman opastusta ja valvontaa.
j) Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, mineraalien ja metallien pölyt voivat
olla terveydelle vaarallisia. Pölyjen ihokosketus tai
hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita
ja/tai hengitystiesairauksia koneen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai
pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut henkilöt. Käytä mahdollisuuksien mukaan hengityssuojainta. Jotta pölynpoisto on mahdollisimman
tehokas, käytä soveltuvaa, Hiltin suosittelemaa
liikuteltavaa pölynpoistovarustusta, joka on tarkoitettu puu- ja/tai mineraaliainespölyille ja tälle
sähkötyökalulle. Varmista työpisteesi hyvä ilmanvaihto. Suositamme suodatusluokan P2 hengityssuojaimen käyttämistä. Noudata maakohtaisia eri
materiaalien työstöstä annettuja ohjeita ja määräyksiä.
5.6.2 Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
Hiomalaikkoja on säilytettävä ja käsiteltävä
huolellisesti niiden valmistajan antamien ohjeiden
mukaisesti.
b) Varmista, että hiomatyökalut on kiinnitetty valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
c) Koneessa on käytettävä välikkeitä, jos niitä on toimitettu hiomatyökalun mukana ja jos niitä määrä
käyttää.
d) Älä koskaan käytä sähkötyökalua ilman teräsuojusta.
e) Työkappale on kiinnitettävä riittävän tukevasti.
f) Varmista ennen koneen käyttämistä, että hiomatyökalu on kunnolla paikallaan ja kiinnitetty, ja
käytä konetta tyhjäkäynnillä 60 sekunnin ajan turvallisessa asennossa ja paikassa. Pysäytä kone
heti, jos siinä tuntuu huomattavaa tärinää tai jos
koneessa ilmenee muita vikoja tai häiriöitä. Jos
näin käy, tarkasta kone vian syyn määrittämiseksi.
g) Älä koskaan käytä katkaisulaikkoja hiomiseen.
h) Varmista, että työssä syntyvät kipinät eivät aiheuta vaaraa. Esimerkiksi estä kipinöitä osumasta
itseesi tai muihin henkilöihin. Säädä teräsuojus oikein.
i) Jos laikka on murtunut, kone on pudonnut tai
havaitset jonkin muun mekaanisen vaurion, kone
on tarkastutettava Hilti-huollossa.
a)
5.6.3 Sähköturvallisuus
e)
Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metallinilmaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja. Koneen ulkopinnan metalliosiin saattaa
johtua jännite, jos vaurioitat vahingossa virtajohtoa.
Tästä aiheutuu vakava sähköiskun vaara.
b) Tarkasta verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja
jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto erikoiskorjaamossa. Jos sähkötyökalun verkkojohto
on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava erityisesti tähän käyttöön tarkoitettu johto; näitä johtoja on saatavana huolto-organisaation kautta.
Tarkasta mahdollisen jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita.
Jos koneen verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu
työskentelyn aikana, älä kosketa johtoa. Irrota
pistoke verkkopistorasiasta. Liitäntäjohdot ja jatkojohdot aiheuttavat sähköiskun vaaran, jos ne ovat
vaurioituneet.
c) Tarkastuta likaantunut kone säännöllisin välein
Hilti-huollossa, jos työstät sähköä johtavia materiaaleja usein. Koneen pintaan kertynyt pöly, etenkin sähköä johtavien materiaalien pöly, tai kosteus
saattavat epäsuotuisissa tilanteissa aiheuttaa sähköiskun.
d) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, varmista, että
kone on liitetty verkkovirtaan vikavirtasuojakatkaisimella (RDC), jonka laukaisuvirta on enintään
a)
30 mA. Vikavirtasuojakatkaisimen käyttö vähentää
sähköiskun vaaraa.
Suositamme, että käytät vikavirtasuojakatkaisinta (RCD), jonka laukaisuvirta on enintään
30 mA.
5.6.4 Työpaikka
a) Varmista työpaikan hyvä valaistus.
b) Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Huonosti tuuletetuissa työpaikoissa esiintyvä pölykuormitus saattaa
vahingoittaa terveyttä.
c) Kun teet reikiä, varmista työstettävän kohdan
taustapuoli. Putoamaan tai sinkoutumaan pääsevät
palaset voivat aiheuttaa muille vammoja.
d) Urien tekeminen kantaviin seiniin tai muihin rakenteisiin voi vaikuttaa rakenteiden lujuuksiin, erityisesti
jos raudoituselementtejä tai kantavia elementtejä katkaistaan. Ota ennen töiden aloittamista yhteys lujuuslaskelmista vastaavaan henkilöön, arkkitehtiin tai työnjohtoon.
5.6.5 Henkilökohtaiset suojavarusteet
fi
Koneen käyttämisen aikana koneen käyttäjän ja välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja kevyitä hengityssuojaimia.
6 Käyttöönotto
Hilti-lisävarustetta tai -tarviketta, lue kyseisen
lisävarusteen/tarvikkeen käyttöohje ennen käyttöä ja
noudata kaikkia sen sisältämiä ohjeita.
VAKAVA VAARA
Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät koneen varastoitavaksi. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun
tahattoman käynnistysriskin.
VAROITUS
Käytä suojakäsineitä, kun kiinnität tai irrotat osia, teet
säätöjä tai korjaat toimintahäiriöitä.
VAARA
Älä koskaan käytä sähkötyökalua ilman teräsuojusta.
VAROITUS
Jos käytät yllä mainituissa kulmahiomakoneissa
jotakin muuta kulmahiomakoneille suositeltua
6.1 Sivukahvan kiinnitys
VAARA
Konetta ei saa käyttää sivukahva irrotettuna.
Kiinnitä sivukahva koneen vasemmalta tai oikealta puolelta ruuveilla.
6.2 Teräsuojus
VAROITUS
Teräsuojuksen suljetun puolen pitää aina osoittaa
käyttäjään päin.
VAROITUS
Säädä teräsuojus kulloisenkin työtehtävän vaatimaan
asentoon.
139
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
6.2.1 Teräsuojuksen tai suojalevyllisen
teräsuojuksen asennus ja irrotus 4
HUOMAUTUS
Teräsuojus on säätöruuvilla jo säädetty oikeaan kiristyshalkaisijaan. Jos puristus teräsuojus asennettuna ei ole
riittävän tiukka, voit lisätä kireyttä kiristämällä säätöruuvia
hiukan.
HUOMAUTUS
Teräsuojuksessa on koodauspinta, joten koneeseen voidaan asentaa vain siihen sopiva teräsuojus. Lisäksi koodauspinta estää teräsuojuksen putoamisen terän päälle.
1.
2.
3.
4.
fi
5.
Avaa kiristysvipu.
Aseta teräsuojus paikalleen siten, että koodauspinta
osuu koneen karan kaulassa olevaan koodausuraan.
Kierrä teräsuojus tarvittavaan asentoon.
VAROITUS Teräsuojuksen suljetun puolen pitää
aina osoittaa käyttäjään päin.
Sulje kiristysvipu teräsuojuksen paikalleen kiinnittämiseksi.
Teräsuojuksen irrottamiseksi tee vastaavat työvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
6.2.2 Teräsuojuksen tai suojalevyllisen
teräsuojuksen säätö 5
1.
2.
3.
Avaa kiristysvipu.
Kierrä teräsuojus haluamaasi asentoon.
Sulje kiristysvipu.
6.3 Työkalunterän kiinnitys
VAKAVA VAARA
Varmista, että hiomatyökaluun merkitty kierrosluku
on yhtä suuri tai suurempi kuin hiomakoneen nimelliskierrosluku.
VAKAVA VAARA
Tarkasta työkaluteä ennen sen käyttämistä. Älä käytä
murtuneita, haljenneita tai muulla tavalla vahingoittuneita tuotteita.
HUOMAUTUS
Timanttilaikka on vaihdettava, jos sen katkaisu- tai hiontateho selvästi on heikentynyt. Yleensä näin on, kun
timanttisegmenttien korkeus on kulunut alle 2 mm:iin.
Muuntyyppiset laikat on vaihdettava, jos niiden katkaisuteho on selvästi heikentynyt tai jos kulmahiomakoneen
osat (laikkaa lukuun ottamatta) työtä tehtäessä koskettavat katkaistavaa materiaalia. Abrasiv-katkaisulaikat on
vaihdettava laikan viimeisen käyttöpäivän ylityttyä.
6.4 Kwik-Lock-pikakiristysmutterilla varustettu
laikka
VAROITUS
Työtä tehdessäsi varmista,
ettei Kwik-Lockpikakiristysmutteri
kosketa
työstettävään
pintaan. Älä käytä vaurioituneita Kwik-Lockpikakiristysmuttereita.
6.4.1 Laikan kiinnitys ja irrotus jos koneessa KwikLock-pikakiristysmutteri 6
HUOMAUTUS
Yläpinnan nuolen on oltava merkin kohdalla. Jos kiristät Kwik-Lock-pikakiristysmutterin siten, että nuoli ei ole
merkin kohdalla, mutteria ei voi enää irrottaa käsin. Tässä
tilanteessa voit irrottaa Kwik-Lock-pikakiristysmutterin
kiintoavaimella (älä käytä putkipihtejä).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Puhdista
kiristyslaippa
ja
Kwik-Lockpikakiristysmutteri.
Aseta laikka paikalleen.
Kierrä Kwik-Lock-pikakiristysmutteri paikalleen (kirjaimin merkitty puoli näkyvissä, kun mutteri on paikallaan) siten, että se on laikkaa vasten.
VAROITUS Paina karan lukituspainiketta vasta,
kun kara on täysin pysähtynyt.
Paina karan lukituspainiketta ja pidä se painettuna.
Kierrä työkaluterää voimakkaasti käsin myötäpäivään, kunnes Kwik-Lock-pikakiristysmutteri on tiukasti kiinni, ja vapauta sitten karan lukituspainike.
Irrotettaessa teet edellä kuvatut työvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
7 Käyttö
VAARA
Testaa uudet hioma- ja katkaisulaikat käyttämällä konetta max. tyhjäkäyntinopeudella turvallisessa paikassa vähintään 60 sekunnin ajan.
HUOMAUTUS
Säädä teräsuojus kulloisenkin työtehtävän vaatimaan
asentoon.
VAKAVA VAARA
Käytä kuulosuojaimia. Muutoin melu saattaa heikentää
kuuloasi.
VAROITUS
Teräsuojuksen suljetun puolen pitää aina osoittaa
käyttäjään päin.
140
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
VAARA
Älä käytä konetta, jos se käynnistyy iskunomaisesti
tai nykien.Elektroniikka saattaa olla rikki. Korjauta kone
viipymättä valtuutetussa Hilti-huollossa.
VAARA
Urien tekeminen kantaviin seiniin tai muihin rakenteisiin
voi vaikuttaa rakenteiden lujuuksiin, erityisesti jos raudoituselementtejä tai kantavia elementtejä katkaistaan. Ota
ennen töiden aloittamista yhteys lujuuslaskelmista
vastaavaan henkilöön, arkkitehtiin tai työnjohtoon.
VAARA
Verkkojännitteen pitää olla sama kuin koneen tyyppikilpeen on merkitty. Jos koneen tyyppikilvessä on
merkintä 230 V, konetta voi käyttää myös 220 V:n
verkkojännitteellä.
VAARA
Käytä konetta aina sivukahva (lisävarusteena silitysrautakahva) kiinnitettynä.
VAROITUS
Kiinnitä irralliset työkappaleet puristimilla tai kiinnitä
ne ruuvipenkkiin.
VAARA
Materiaalista saattaa sinkoilla sirpaleita hiomisen aikana.
Käytä suojalaseja.
VAROITUS
Jos käytät konetta ilman pölynpoistovarustusta,
käytä pölyävässä työssä hengityssuojainta.
VAARA
Vältä pyörivien osien koskettamista. Kytke kone
päälle vasta, kun olet juuri aloittamassa työn.
Pyörivien osien koskettaminen, etenkin pyörivien
työkaluterien, saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
VAROITUS
Terä kuumenee käytön aikana. Käytä suojakäsineitä
terää vaihtaessasi!
VAROITUS
Koneen vääntömomentti on koneen käyttötarkoituksia
vastaavasti suuri. Käytä sivukahvaa ja pidä koneesta
aina molemmin käsin kiinni. Käyttäjän pitää olla valmistautunut työkalun äkilliseen jumittumiseen.
VAROITUS
Materiaalin työstäminen irrottaa materiaalista sirpaleita.
Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä sekä kevyttä hengityssuojainta, jos käytössä ei ole pölynpoistolaitetta.
Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa silmiä.
VAARA
Kun käytät konetta katkaisemiseen, älä kallista laikkaa katkaisusaumassa tai kuormita konetta liikaa.
Muutoin kone saattaa jumittua tai iskeä takaisinpäin tai
laikka saattaa murtua.
VAROITUS
Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana tee
sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron.
VAARA
Pidä palavat aineet poissa työskentelyalueelta.
7.1 Käsikahvan säätö 7
VAARA
Käsikahvaa ei saa säätää koneen ollessa käynnissä.
Varmista, että käsikahva on lukittu yhteen kolmesta
mahdollisesta asennostaan.
Käytön helpottamiseksi ja käyttäjän rasituksen vähentämiseksi käsikahva voidaan kääntää 90° vasemmalle ja
oikealle.
1. Irrota koneen pistoke verkkopistorasiasta.
2. Vedä lukituksen vapautusvivusta taaksepäin.
3. Käännä käsikahva oikealle tai vasemmalle ääriasentoon saakka.
4. Kiristä käsikahva lukituksen vapautusvivulla kiinni.
HUOMAUTUS Konetta ei saa kytkettyä päälle, jos
kahva ei ole lukittuna yhteen kolmesta mahdollisesta
asennostaan.
7.2 Katkaisuhionta
Katkaisuhionnassa käytä kohtuullista syöttöä; älä kanttaa
konetta tai katkaisulaikkaa (pidä kone noin 90° kulmassa
katkaistavaan pintaan nähden). Profiilit ja pienet nelikulmaputket kannattaa katkaista kapeimmasta kohdasta.
7.3 Karhennushionta
VAROITUS
Älä koskaan käytä katkaisulaikkoja karhennushiontaan.
Parhaat karhennustulokset saavutetaan työstökulmalla
5° - 30°. Liikuta konetta edestakaisin keskimääräisellä
voimalla painaen. Siten työkappale ei kuumene liikaa tai
värjäänny eikä siihen synny uria.
7.4 Kytkeminen päälle ja pois
7.4.1 Kytkeminen päälle
1.
2.
Liitä koneen pistoke verkkopistorasiaan.
Työnnä käyttökytkintä eteenpäin ja paina se sitten
kokonaan pohjaan.
Siten konetta on aina käytettävä tukevassa käsiotteessa, minkä ansiosta teet työsi turvallisesti.
7.4.2 Kytkeminen pois päältä
Vapauta käyttökytkin.
7.5 Uudelleenkäynnistymisen esto
HUOMAUTUS
Jos käyttökytkin painettuna irrotat koneen pistokkeen
verkkopistorasiasta ja liität sen takaisin, kone ei käynnisty.
141
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
fi
8 Huolto ja kunnossapito
VAROITUS
Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
8.1 Koneen hoito
VAKAVA VAARA
Äärimmäisissä käyttöolosuhteissa saattaa metallien
työstössä syntyvää sähköä johtavaa pölyä kertyä
koneen sisälle. Koneen suojaeristys saattaa siten
heikentyä. Tällaisissa tapauksissa suositamme
kiinteän
pölynpoistovarustuksen
käyttämistä,
koneen tuuletusrakojen puhdistamista usein ja
vikavirtasuojakatkaisimen (RCD) liittämistä koneen
ja verkkovirran väliin.
fi
Koneen ulkokuori on valmistettu iskunkestävästä muovista. Kahvat on valmistettu synteettisestä kumista.
Älä koskaan käytä konetta, jos sen tuuletusraot ovat tukkeutuneet! Puhdista tuuletusraot säännöllisesti ja varovasti kuivalla harjalla. Varo, ettei koneen sisään pääse tunkeutumaan vieraita esineitä. Moottorin jäähdytyspuhallin
imee pölyä koneen kotelon sisään, ja sähköä johtavan
pölyn (metallipöly, hiilikuitupöly) suuri määrä voi aiheuttaa sähköisen vaaratilanteen. Puhdista koneen ulkopinnat
kostealla liinalla säännöllisin välein. Älä käytä puhdistamiseen vesisuihkua, paine- tai höyrypesuria äläkä juoksevaa
vettä! Muutoin koneen sähköturvallisuus vaarantuu. Pidä
koneen kahvat puhtaina öljystä ja rasvasta. Älä käytä
silikonia sisältäviä hoitoaineita.
HUOMAUTUS
Usein toistuva sähköä johtavien materiaalien (esimerkiksi
metallit, hiilikuidut) työstö saattaa lyhentää huoltovälejä.
Ota työpistekohtaiset vaaratekijäkartoitukset huomioon.
8.2 Kunnossapito
VAARA
Älä käytä konetta, jos sen osissa on vaurioita, elektroniikka on rikki tai jos käyttö- ja hallintalaitteet eivät
toimi moitteettomasti. Korjauta kone Hilti-huollossa.
VAARA
Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan ammattitaitoinen erikoiskorjaamo.
Tarkasta säännöllisin välein koneen ulkoisten osien sekä
kaikkien käyttö- ja hallintalaitteiden kunto ja toiminta.
8.3 Tarkastus huolto- ja kunnossapitotöiden
jälkeen
Koneen huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen on tarkastettava, että kaikki suojavarusteet on asennettu oikein ja
että ne toimivat moitteettomasti.
9 Vianmääritys
Vika
Mahdollinen syy
Korjaus
Kone ei käynnisty
Katkos jännitteensaannissa.
Liitä toinen sähkötyökalu ja tarkasta
toiminta.
Tarkastuta ja tarvittaessa vaihdata
ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.
Tarkastuta ja tarvittaessa vaihdata
ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.
Kytke kone pois päältä ja takaisin
päälle.
Verkkojohdon tai pistokkeen vika.
Hiilet kuluneet.
Koneen teho on heikko.
Elektroninen käynnistyksenesto on
kytkeytynyt päälle virran katkeamisen
seurauksena.
Jatkojohdon poikkipinta-ala on liian
pieni.
ATC-toiminnon vika
Käytä jatkojohtoa, jonka poikkipintaala on riittävän suuri.
Korjauta kone Hilti-huollossa.
10 Hävittäminen
Hilti-koneet ja ‑laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien
asianmukainen erottelu. Hilti (Suomi) Oy ottaa vanhat työkalut kierrätettäviksi. Lisätietoja saat Hilti-asiakaspalvelusta
tai Hilti-myyntiedustajalta.
142
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
Koskee vain EU-maita
Älä hävitä sähkötyökaluja tavallisen kotitalousjätteen mukana!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava erilliskeräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen
kierrätykseen.
11 Valmistajan myöntämä takuu
Hilti takaa, ettei toimitetussa tuotteessa ole materiaalitai valmistusvikoja. Tämä takuu on voimassa edellyttäen,
että tuotetta käytetään, käsitellään, hoidetaan ja puhdistetaan Hiltin käyttöohjeen mukaisesti oikein, ja että
tuotteen tekninen kokonaisuus säilyy muuttumattomana,
ts. että tuotteessa käytetään ainoastaan alkuperäisiä Hiltikulutusaineita ja -lisävarusteita sekä ‑varaosia.
Tämä takuu kattaa viallisten osien veloituksettoman korjauksen tai vaihdon tuotteen koko käyttöiän ajan. Osat,
joihin kohdistuu normaalia kulumista, eivät kuulu tämän
takuun piiriin.
Mitään muita vaateita ei hyväksytä, paitsi silloin kun
tällainen vastuun rajoitus on laillisesti tehoton. Hilti ei
vastaa suorista, epäsuorista, satunnais- tai seurausvahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka
aiheutuvat tuotteen käytöstä tai soveltumattomuudesta käyttötarkoitukseen. Hilti ei myöskään takaa
tuotteen myyntikelpoisuutta tai sopivuutta tiettyyn
tarkoitukseen.
Korjausta tai vaihtoa varten tuote ja/tai kyseiset osat on
viipymättä vian toteamisen jälkeen toimitettava lähimpään Hilti-huoltoon.
Tämä takuu kattaa kaikki takuuvelvoitteet Hiltin puolelta
ja korvaa kaikki takuita koskevat aikaisemmat tai samanaikaiset selvitykset ja kirjalliset tai suulliset sopimukset.
12 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (originaali)
Nimi:
Tyyppimerkintä:
Kulmahiomakone
DCG 230‑DB
Sukupolvi:
01
Suunnitteluvuosi:
2008
Vakuutamme, että tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien ja normien vaatimukset: 2006/42/EY, 2004/108/EY,
2011/65/EY, EN 60745‑1, EN 60745‑2‑3, EN ISO 12100.
Tekninen dokumentaatio:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
143
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
fi
Hilti Corporation
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3622 | 1013 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139477 / 000 / 01
321857 / A3
321857
1 609 92A 0DY
*321857*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising