Hilti | DCG 230-DB | Operating Instruction | Hilti DCG 230-DB Εγχειρίδιο χρήστη

Hilti DCG 230-DB Εγχειρίδιο χρήστη
DCG 230-DB
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Manual de instrucciones
es
Istruzioni d’uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
no
Bruksanvisning
sv
Käyttöohje
fi
Manual de instruções
pt
Οδηγιες χρησεως
el
Инструкция по зксплуатации
ru
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
1
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
2
3
4
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
5
6
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
7
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Γωνιακός τροχός DCG 230‑DB
Πριν από τη θέση σε λειτουργία διαβάστε
οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης.
Φυλάσσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης
πάντα στο εργαλείο.
Όταν δίνετε το εργαλείο σε άλλους, βεβαιωθείτε ότι τους έχετε δώσει και τις οδηγίες
χρήσης.
el
Πίνακας περιεχομένων
1 Γενικές υποδείξεις
2 Περιγραφή
3 Αναλώσιμα
4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
5 Υποδείξεις για την ασφάλεια
6 Θέση σε λειτουργία
7 Χειρισμός
8 Φροντίδα και συντήρηση
9 Εντοπισμός προβλημάτων
10 Διάθεση στα απορρίμματα
11 Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία
12 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (πρωτότυπο)
Σελίδα
158
159
161
162
163
168
169
170
171
171
172
172
1 Οι αριθμοί παραπέμπουν σε εικόνες. Στις αναδιπλούμενες σελίδες των εξώφυλλων θα βρείτε τις εικόνες που
αναφέρονται στο κείμενο. Κρατήστε τις σελίδες αυτές
ανοιχτές, ενώ μελετάτε τις οδηγίες χρήσης.
Στο κείμενο αυτών των οδηγιών χρήσης ο όρος "το εργαλείο" αναφέρεται πάντοτε στο γωνιακό τροχό DCG
230-DB.
Εξαρτήματα εργαλείου, χειριστήρια και ενδείξεις 1
@ Ταχυτσόκ "Kwik-Lock"
; Δίσκος κοπής
= Ειδική διαμόρφωση
% Προφυλακτήρας
& Άξονας
( Βίδα ρύθμισης
) Μοχλός σύσφιξης
+ Βάση απόθεσης
§ Σπειρώματα για χειρολαβές
/ Κουμπί μανδάλωσης άξονα
: Μοχλός απασφάλισης (για μετακινούμενη χειρολαβή)
· Πλαϊνή χειρολαβή
$ Διακόπτης on/off (Κρατήστε πατημένο για λειτουργία)
£ Κλειδί σύσφιξης
1 Γενικές υποδείξεις
1.1 Λέξεις επισήμανσης και η σημασία τους
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε
σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να
οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
158
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
1.2 Επεξήγηση εικονοσυμβόλων και λοιπών
υποδείξεων
Σύμβολα προειδοποίησης
Προειδοποίηση για
κίνδυνο
γενικής
φύσης
Προειδοποίηση για
επικίνδυνη
ηλεκτρική
τάση
Σύμβολα υποχρέωσης
Χρησιμοποιήστε
προστατευτικά
γυαλιά
Χρησιμοποιήστε
προστατευτικό
κράνος
Χρησιμοποιήστε
ωτοασπίδες
Χρησιμοποιήστε
προστατευτικά
γάντια
Σημείο αναγραφής στοιχείων αναγνώρισης στο εργαλείο
Η περιγραφή τύπου και ο κωδικός σειράς βρίσκονται στην
πινακίδα τύπου του εργαλείου σας. Αντιγράψτε αυτά τα
στοιχεία στις οδηγίες χρήσης και αναφέρετε πάντα αυτά
τα στοιχεία όταν απευθύνεστε στην αντιπροσωπεία μας
ή στο σέρβις.
Τύπος:
Γενιά: 01
Αρ. σειράς:
Χρησιμοποιήστε μάσκα
προστασίας
της
αναπνοής
Σύμβολα
Πριν από τη
χρήση
διαβάστε τις
οδηγίες
χρήσης
Διαθέστε τα
απορρίμματα για
ανακύκλωση
Volt
Ampere
Hertz
Watt
Εναλλασσόμενο
ρεύμα
Ονομαστικός
αριθμός
στροφών
Στροφές ανά
λεπτό
Στροφές ανά
λεπτό
Διάμετρος
διπλής
μόνωσης
el
2 Περιγραφή
2.1 Κατάλληλη χρήση
Το εργαλείο προορίζεται για κοπή και ξεχόνδρισμα μεταλλικών και ορυκτών υλικών χωρίς τη χρήση νερού.
Ακολουθήστε όσα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης για τη λειτουργία, τη φροντίδα και τη συντήρηση.
Κατεργασία μετάλλου: Κοπή, ξεχόνδρισμα.
Κατεργασία ορυκτών επιφανειών: Κοπή, τεμαχισμός και ξεχόνδρισμα.
Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα (δίσκους ξεχονδρίσματος - λείανσης, δίσκους κοπής), που να είναι εγκεκριμένα για
αριθμό στροφών τουλάχιστον 6500 /min, έχουν μέγιστο πάχος δίσκου 8 mm και μέγ. Ø 230 mm.
Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους ξεχονδρίσματος-λείανσης ή κοπής με συνθετική ρητίνη και οπλισμένους με ίνες με
επιτρεπόμενη περιμετρική ταχύτητα 80 m/sec.
Για να αποφύγετε κινδύνους τραυματισμού, χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια αξεσουάρ και εξαρτήματα της Hilti.
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία επιβλαβών για την υγεία υλικών (π.χ. αμίαντος).
159
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
Προσέξτε επίσης τις εθνικές απαιτήσεις προστασίας κατά την εργασία.
Δεν επιτρέπονται οι παραποιήσεις ή οι μετατροπές στο εργαλείο.
Επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με την ονομαστική τάση και συχνότητα τροφοδοσίας που αναφέρεται στην πινακίδα
τύπου.
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: εργοτάξια, συνεργεία, αναπαλαιώσεις, μετατροπές και νέες κατασκευές.
Το εργαλείο προορίζεται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή του επιτρέπεται
μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για
τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το εργαλείο και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να
προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός του γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν
δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
Λάβετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο, όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
ή εκρήξεων.
2.2 Χειρολαβές
Αντικραδασμική χειρολαβή
Περιστρεφόμενη λαβή
2.3 Διακόπτες
Διακόπτης on/off (κρατήστε τον πατημένο για λειτουργία)
2.4 Το εργαλείο παραδίδεται με τον ακόλουθο βασικό εξοπλισμό:
1
Εργαλείο
1
Πλαϊνή χειρολαβή
1
el
1
1
1
Προφυλακτήρας
Ταχυτσόκ "Kwik-Lock"
Κλειδί σύσφιξης
Οδηγίες χρήσης
2.5 Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης
Με τον ηλεκτρονικό περιορισμό του ρεύματος εκκίνησης, το ρεύμα εκκίνησης μειώνεται τόσο, ώστε να μην πέφτει η
ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η απότομη εκκίνηση του εργαλείου.
2.6 ATC (Active Torque Control)
Το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνωρίζει όταν υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει ο δίσκος και αποτρέπει, απενεργοποιώντας
το εργαλείο, την περαιτέρω περιστροφή του άξονα (δεν αποτρέπεται το "κλώτσημα" του εργαλείου). Για να τεθεί
ξανά σε λειτουργία το εργαλείο πρέπει να αφήσετε ελεύθερο και να πατήσετε ξανά το διακόπτη.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της λειτουργίας ATC, το ηλεκτρικό εργαλείο λειτουργεί πλέον μόνο με σημαντικά
μειωμένη ταχύτητα και ροπή. Το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να αποσταλλεί στο σέρβις για συντήρηση.
2.7 Φραγή επανεκκίνησης
Το εργαλείο δεν τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μετά από ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος όταν ο διακόπτης είναι
πατημένος. Πρέπει να αφήσετε πρώτα ελεύθερο το διακόπτη και να τον πατήσετε ξανά.
2.8 Χρήση μπαλαντέζας
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαλαντέζες εγκεκριμένες για την εφαρμογή με επαρκή διατομή. Διαφορετικά μπορεί να
παρουσιαστεί απώλεια ισχύος στο εργαλείο και υπερθέρμανση του καλωδίου. Ελέγχετε τακτικά τις μπαλαντέζες για
τυχόν ζημιές. Αντικαταστήστε τις μπαλαντέζες που έχουν υποστεί ζημιά.
Προτεινόμενες ελάχιστες διατομές και μεγ. μήκος καλωδίων:
Διατομή καλωδίου
Τάση τροφοδοσίας 100 V
Τάση τροφοδοσίας
110–127 V
160
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
1,5 mm²
2 mm²
2,5 mm²
30 m
20 m
30 m
3,5 mm²
50 m
40 m
50 m
Διατομή καλωδίου
1,5 mm²
Τάση τροφοδοσίας
220–240 V
50 m
2 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
100 m
Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες με διατομή καλωδίου 1,25 mm².
2.9 Μπαλαντέζες σε υπαίθριους χώρους
Σε υπαίθριους χώρους χρησιμοποιείτε μόνο μπαλαντέζες εγκεκριμένες για αυτό το σκοπό και με ανάλογη σήμανση.
2.10 Χρήση γεννήτριας ή μετασχηματιστή
Το παρόν εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γεννήτρια ή με μετασχηματιστή που βρίσκεται στο κτίριο, όταν
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Ισχύς τουλάχιστον η διπλάσια από την ισχύ που αναφέρεται στην πινακίδα
τύπου του εργαλείου, η τάση λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται πάντα μεταξύ +5 % και –15 % της ονομαστικής τάσης
και η συχνότητα από 50 έως 60 Hz, ποτέ πάνω από 65 Hz, ενώ πρέπει να υπάρχει αυτόματος ρυθμιστής τάσης με
ενίσχυση έναυσης.
Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε στη γεννήτρια/στο μετασχηματιστή και άλλες συσκευές ταυτόχρονα. Η
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση άλλων συσκευών μπορεί να προκαλέσει κορυφές χαμηλής τάσης και/ή υψηλής
τάσης, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο εργαλείο.
2.11 Κάλυμμα κοπής για εργασίες κοπής DC EX 230/9" με πέδιλο-οδηγό 2
Οι εργασίες κοπής σε ορυκτά υποστρώματα επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο με κάλυμμα σκόνης και
πέδιλο-οδηγό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαγορεύεται η επεξεργασία μετάλλων με αυτό το κάλυμμα.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Γενικά συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα κάλυμμα αναρρόφησης σκόνης προσαρμοσμένο με κάποια κατάλληλη
ηλεκτρική σκούπα της Hilti όταν λειαίνετε και κόβετε ορυκτά υποστρώματα όπως μπετόν ή πέτρες. Το σύστημα αυτό
χρησιμεύει στην προστασία του χρήστη και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και των εξαρτημάτων.
2.12 Προφυλακτήρας με έλασμα κάλυψης 3
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για ξεχόνδρισμα με ίσιους δίσκους ξεχονδρίσματος και για κοπή με δίσκους κοπής κατά την κατεργασία
μεταλλικών υλικών, χρησιμοποιείτε τον προφυλακτήρα με έλασμα κάλυψης.
3 Αναλώσιμα
Δίσκοι για μέγ. Ø 230 mm, 6500 σ.α.λ., ταχύτητα περιστροφής 80 m/sec, μέγ. πάχος δίσκου 8 mm.
Εφαρμογή
Σύντομος κωδικός
Υπόστρωμα
Δίσκος κοπής αφαίρεσης υλικού
Κοπή, τεμαχισμός
AC‑D
μεταλλικό
Αδαμαντοφόρος δίσκος κοπής
Κοπή, τεμαχισμός
Δίσκος ξεχονδρίσματος αφαίρεσης
υλικού
Ξεχόνδρισμα
Δίσκοι
DC‑D
ορυκτό
AG-D
μεταλλικό
Αντιστοίχιση των δίσκων με τον εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιείται
Θέση
A
B
C
D
E
F
Εξοπλισμός
Προφυλακτήρας
Προφυλακτήρας με έλασμα κάλυψης
Κάλυμμα κοπής DC‑EX 230⁄9"
Πλαϊνή χειρολαβή
Διπλή λαβή DC BG (προαιρετικά στο D)
Kwick Lock
AC‑D
-
AG-D
DC‑D
X
-
X
X
X
-
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
161
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
el
4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων!
Εργαλείο
DCG 230‑DB
Ονομαστική ένταση / κατανάλωση
Ονομαστική τάση 230 V: 10,9 A / 2.400 W(CH
2200W/10A)
50/60 Hz
Ονομαστική συχνότητα
Ονομαστικός αριθμός στροφών
Μεγ. διάμετρος ροδέλας
Διαστάσεις (M x Y x Π) χωρίς προφυλακτήρα
Βάρος σύμφωνα με EPTA‑Procedure 01/2003
Πληροφορίες για το εργαλείο και τις χρήσεις
Άξονας κίνησης με σπείρωμα
el
6.500/min
Ø 230 mm
525 mm x 138 mm x 111 mm
6,8 kg
M 14
Μήκος άξονα
18 mm
Κατηγορία προστασίας κατά EN/IEC
Κατηγορία προστασίας ΙΙ (διπλής μόνωσης)
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το αναφερόμενο στις παρούσες οδηγίες επίπεδο κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με τυποποιημένη με το ΕΝ 60745
μέθοδο μέτρησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση μεταξύ ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι κατάλληλο επίσης
για πρόχειρη εκτίμηση της καταπόνησης από κραδασμούς. Το αναφερόμενο επίπεδο κραδασμών αντιπροσωπεύει τις
κύριες εφαρμογές του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν ωστόσο το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά εξαρτήματα ή με ελλιπή συντήρηση, ενδέχεται να διαφέρει το επίπεδο κραδασμών. Το γεγονός αυτό
μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις καταπονήσεις από κραδασμούς σε όλη τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Για μια
ακριβής εκτίμηση της καταπόνησης από κραδασμούς θα πρέπει να συνυπολογίζονται και οι χρόνοι, στους οποίους
είναι απενεργοποιημένο το εργαλείο ή λειτουργεί μεν, αλλά δεν χρησιμοποιείται πραγματικά. Το γεγονός αυτό μπορεί
να μειώσει σημαντικά τις καταπονήσεις από κραδασμούς σε όλη τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Καθορίστε
πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χρήστη από την επίδραση των κραδασμών, όπως για παράδειγμα:
Συντήρηση ηλεκτρικού εργαλείου και εξαρτημάτων, διατήρηση χεριών σε κανονική θερμοκρασία, οργάνωση των
σταδίων εργασίας.
Πληροφορίες θορύβου (κατά EN 60745‑1):
Τυπική μέτρηση στάθμης θορύβου τύπου Α DCG 230
Τυπική μέτρηση τύπου Α, επιπέδου πίεσης DCG 230
Ανασφάλεια για τις αναφερόμενες στάθμες θορύβου
Πληροφορίες δόνησης κατά EN 60745-1
101 dB (A)
90 dB (A)
3 dB (A)
Τριαξονικές τιμές δόνησης (άθροισμα διανύσματος
δόνησης)
Επιφανειακή λείανση με αντικραδασμική λαβή, ah,AG
υπολογισμένες κατά EN 60745‑2‑3
Ανακρίβεια (K)
1,5 m/s²
Πρόσθετες πληροφορίες
Άλλες εφαρμογές, όπως κοπή, ενδέχεται να οδηγήσουν
σε διαφορετικές τιμές δόνησης.
162
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
5,0 m/s²
5 Υποδείξεις για την ασφάλεια
5.1 Γενικές υποδείξεις για την ασφάλεια για
ηλεκτρικά εργαλεία
a)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια
και τις οδηγίες. Η παράβλεψη των υποδείξεων
ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις για την
ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται
στις υποδείξεις για την ασφάλεια αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν συνδέοντάς τα στο
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο τροφοδοσίας) και σε
ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας).
5.1.1 Ασφάλεια χώρου εργασίας
Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με
καλό φωτισμό. Η αταξία στο χώρο εργασίας και
οι μη φωτισμένες περιοχές μπορεί να οδηγήσουν σε
ατυχήματα.
b) Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον επικίνδυνο για εκρήξεις, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Από τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούνται σπινθήρες, οι οποίοι
μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
c) Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα πρόσωπα. Εάν
σας αποσπάσουν την προσοχή, μπορεί να χάσετε
τον έλεγχο του εργαλείου.
a)
5.1.2 Ηλεκτρική ασφάλεια
Το φις σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου
πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται
σε καμία περίπτωση η μετατροπή του φις. Μη
χρησιμοποιείτε αντάπτορες φις μαζί με γειωμένα
ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που δεν έχουν υποστεί
μετατροπές και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
b) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν το σώμα σας
είναι γειωμένο.
c) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή
ή σε υγρασία. Η εισχώρηση νερού στο ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
d) Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε
ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να
τραβήξετε το φις από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, λάδια,
αιχμηρές ακμές ή περιστρεφόμενα μέρη του εργαλείου. Τα ελαττωματικά ή τα περιστραμμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
e) Όταν εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο
σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες), που είναι
κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η
a)
f)
χρήση ενός καλωδίου προέκτασης κατάλληλου για
χρήση σε υπαίθριους χώρους μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η λειτουργία του
ηλεκτρικού εργαλείου σε περιβάλλον με υγρασία,
χρησιμοποιήστε αυτόματο ρελέ. Η χρήση ενός αυτόματου ρελέ μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
5.1.3 Ασφάλεια προσώπων
Να είσαστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τί
κάνετε και να εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο με περίσκεψη. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είσαστε κουρασμένοι ή
όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών
ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή
απροσεξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
b) Φοράτε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας
και πάντα προστατευτικά γυαλιά. Φορώντας
προσωπικό εξοπλισμό προστασίας, όπως μάσκα
προστασίας από τη σκόνη,
αντιολισθητικά
υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος
ή ωτοασπίδες, ανάλογα με το είδος και τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνεται ο κίνδυνος
τραυματισμών.
c) Αποφεύγετε την ακούσια θέση σε λειτουργία του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το συνδέσετε
στην παροχή ρεύματος και/ή πριν τοποθετήσετε
την μπαταρία και πριν το μεταφέρετε. Εάν μεταφέροντας το ηλεκτρικό εργαλείο έχετε το δάκτυλό
σας στο διακόπτη ή συνδέσετε το εργαλείο στο
ρεύμα ενώ ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ΟΝ,
μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
d) Απομακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλειδιά
από το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το θέσετε σε
λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί που βρίσκεται σε
κάποιο περιστρεφόμενο εξάρτημα του ηλεκτρικού
εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
e) Αποφύγετε τις αφύσικες στάσεις του σώματος.
Φροντίστε για την ασφαλή στήριξη του σώματός
σας και διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας.
Έτσι μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το ηλεκτρικό
εργαλείο σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
f) Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά
ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα
ρούχα και τα γάντια μακριά από περιστρεφόμενα
εξαρτήματα. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα
ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να παγιδευτούν από
περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
g) Εάν
υπάρχει
η
δυνατότητα
σύνδεσης
συστημάτων
αναρρόφησης
και
συλλογής
σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα και
ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση συστήματος
αναρρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τους
κινδύνους που προέρχονται από τη σκόνη.
a)
163
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
el
5.1.4 Χρήση και αντιμετώπιση του ηλεκτρικού
εργαλείου
Μην υπερφορτίζετε το εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
για την εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που
προορίζεται για αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό
εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και με μεγαλύτερη
ασφάλεια στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.
b) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο,
ο διακόπτης του οποίου είναι χαλασμένος. Ένα
ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να τεθεί
πλέον σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
c) Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και/ή απομακρύνετε τις μπαταρίες πριν διεξάγετε ρυθμίσεις στο εργαλείο, αντικαταστήσετε κάποιο αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε το εργαλείο. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας αποτρέπουν την ακούσια
εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
d) Φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε να
χρησιμοποιήσουν το εργαλείο άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα
πρόσωπα.
e) Φροντίζετε σχολαστικά τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγχετε, εάν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν
άψογα και δεν μπλοκάρουν, εάν έχουν σπάσει
κάποια εξαρτήματα ή έχουν υποστεί τέτοια ζημιά ώστε να επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε τα χαλασμένα
εξαρτήματα για επισκευή πριν χρησιμοποιήσετε
ξανά το εργαλείο. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε
κακά συντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.
f) Διατηρείτε τα εξαρτήματα κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα σχολαστικά συντηρημένα εξαρτήματα
κοπής με αιχμηρές ακμές κολλάνε σπανιότερα και
καθοδηγούνται με μεγαλύτερη ευκολία.
g) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
αξεσουάρ, τα εργαλεία ρύθμισης κτλ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες. Λαμβάνετε ταυτόχρονα
υπόψη τις συνθήκες εργασίες και την προς
εκτέλεση εργασία. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες
μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
a)
el
5.1.5 Σέρβις
a)
Αναθέτετε την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου μόνο σε κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό με χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών. Με
αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
5.2 Κοινές υποδείξεις για την ασφάλεια για
τη λείανση, τη λείανση με γυαλόχαρτο, την
εργασία με συρματόβουρτσες και την κοπή
a)
Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται ως τριβείο και εργαλείο κοπής και λείανσης. Προσέξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας,
τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα στοιχεία, που
παραλάβατε μαζί με το εργαλείο. Εάν δεν τηρή-
164
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
σετε τις ακόλουθες οδηγίες μπορεί να προκληθούν
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί.
b) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλο
για λείανση με γυαλόχαρτο, για εργασίες με συρματόβουρτσες και για στίλβωση. Χρήσεις που δεν
προβλέπονται για το ηλεκτρικό εργαλείο, μπορεί να
προκαλέσουν κινδύνους και τραυματισμούς.
c) Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ, που δεν προβλέπεται ή συνιστάται ειδικά για αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Το ότι μπορείτε να στερεώσετε κάποιο αξεσουάρ στο ηλεκτρικό εργαλείο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η χρήση του είναι ασφαλής.
d) Ο επιτρεπόμενος αριθμός στροφών του εξαρτήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο υψηλός
όπως ο μέγιστος αριθμός στροφών που αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο. Αξεσουάρ, που περιστρέφονται ταχύτερα από το επιτρεπόμενο, μπορεί
να σπάσουν και να εκσφενδονιστούν.
e) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του εξαρτήματος πρέπει να ανταποκρίνεται στις διαστάσεις
του ηλεκτρικού σας εργαλείου. Τα λάθος μετρημένα εξαρτήματα δεν μπορούν να θωρακιστούν ή να
ελεγχθούν επαρκώς.
f) Τα εξαρτήματα με σπείρωμα πρέπει να
ταιριάζουν ακριβώς στο σπείρωμα του άξονα
λείανσης. Στα εξαρτήματα, που τοποθετούνται
με πατούρα, πρέπει η διάμετρος της οπής
του εξαρτήματος να ταιριάζει με τη διάμετρο
υποδοχής της πατούρας. Τα εξαρτήματα που δεν
στερεώνονται με ακρίβεια στο ηλεκτρικό εργαλείο
περιστρέφονται ανομοιόμορφα, δονούνται πολύ
έντονα και μπορεί να προκαλέσουν απώλεια του
ελέγχου.
g) Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τα
εξαρτήματα, όπως τους δίσκους λείανσης, για
τυχόν σπασίματα και ρωγμές, φθορές ή έντονη
φθορά από τη χρήση, τις συρματόβουρτσες για
χαλαρές ή σπασμένες τρίχες. Εάν σας πέσει
το ηλεκτρικό εργαλείο ή το εξάρτημα, ελέγξτε
εάν έχει υποστεί ζημιά ή χρησιμοποιήστε κάποιο
εξάρτημα που δεν έχει υποστεί ζημιά. Αφού έχετε
ελέγξει και τοποθετήσετε το εργαλείο, απομακρυνθείτε και απομακρύνετε τα άτομα που βρίσκονται κοντά από το επίπεδο του περιστρεφόμενου εξαρτήματος και αφήστε το εργαλείο να
λειτουργήσει για ένα λεπτό στο μέγιστο αριθμό
στροφών. Τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά,
συνήθως σπάνε εντός αυτού του χρόνου δοκιμής.
h) Φοράτε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Χρησιμοποιείτε, ανάλογα με τη χρήση, μάσκα πλήρους προσώπου, προστατευτικά για τα μάτια
ή προστατευτικά γυαλιά. Ανάλογα με την περίπτωση, φοράτε μάσκα προστασίας της αναπνοής, ωτοασπίδες, προστατευτικά γάντια ή ειδική ποδιά, που να σας προστατεύει από τα σωματίδια λείανσης και του υλικού. Πρέπει να προστατεύετε τα μάτια από τα εκσφενδονιζόμενα ξένα
σώματα, που δημιουργούνται στις διάφορες χρήσεις.
Η μάσκα προστασίας από τη σκόνη ή προστασίας
της αναπνοής πρέπει να φιλτράρει τη σκόνη που
δημιουργείται κατά τη χρήση. Εάν είστε εκτεθειμένοι
για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υψηλό θόρυβο, μπορεί να υποστείτε μείωση της ακοής.
i) Όταν υπάρχουν άλλα άτομα, φροντίστε να έχουν
ασφαλή απόσταση από την περιοχή εργασίας.
Οποιοσδήποτε εισέρχεται στο χώρο εργασίας,
πρέπει να φοράει προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Μπορεί να εκσφενδονιστούν θραύσματα του
αντικειμένου ή σπασμένα εξαρτήματα και να προκαλέσουν τραυματισμούς και εκτός της περιοχής
εργασίας.
j) Κρατάτε το εργαλείο μόνο από τις μονωμένες
λαβές, όταν πραγματοποιείτε εργασίες κατά τις
οποίες το εργαλείο μπορεί να προσκρούσει σε
κρυμμένα καλώδια ή στο δικό του καλώδιο τροφοδοσίας. Η επαφή με καλώδιο που βρίσκεται υπό
τάση μπορεί να θέσει υπό τάση ακόμη και τα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
k) Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από
τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Εάν χάσετε τον
έλεγχο του εργαλείου, μπορεί να κοπεί ή να παγιδευτεί το καλώδιο τροφοδοσίας και να φτάσει στο
περιστρεφόμενο εξάρτημα το χέρι σας.
l) Μην ακουμπάτε κάτω το ηλεκτρικό εργαλείο
ποτέ πριν σταματήσει τελείως το εξάρτημα. Το
περιστρεφόμενο εξάρτημα μπορεί να ακουμπήσει
την επιφάνεια, με αποτέλεσμα να χάσετε τον
έλεγχου του ηλεκτρικού εργαλείου.
m) Μην αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία, όσο το μεταφέρετε. Τα ρούχα σας μπορεί να
πιαστούν κατά λάθος από το περιστρεφόμενο εξάρτημα και να σας τραυματίσει το ηλεκτρικό εργαλείο.
n) Καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές αερισμού του
ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του μοτέρ
αναρροφά σκόνη στο περίβλημα και μια μεγάλη συγκέντρωση μεταλλικής σκόνης μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτρικούς κινδύνους.
o) Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κοντά
σε εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη σε αυτά τα υλικά.
p) Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που απαιτούν
υγρά ψυκτικά. Η χρήση νερού ή άλλων υγρών
ψυκτικών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
5.3 Ανάδραση (κλώτσημα) και αντίστοιχες
υποδείξεις ασφαλείας
Κλώτσημα είναι η ξαφνική αντίδραση ενός περιστρεφόμενου εξαρτήματος που έχει κολλήσει, όπως δίσκου
λείανσης, συρματόβουρτσας κτλ. Το κόλλημα οδηγεί σε
απότομη διακοπή της περιστροφής του εξαρτήματος.
Έτσι επιταχύνεται το ανεξέλεγκτο ηλεκτρικό εργαλείο
αντίθετα με τη φορά περιστροφής του εξαρτήματος στο
σημείο που έχει κολλήσει.
Εάν π.χ. κολλήσει ο δίσκος λείανσης στο αντικείμενο,
μπορεί να εμπλακεί η ακμή του δίσκου λείανσης, που βυθίζεται στο αντικείμενο και να σπάσει ο δίσκος λείανσης
ή να κλωτσήσει. Ο δίσκος λείανσης κινείται τότε προς
το χειριστή ή απομακρύνεται από αυτόν, ανάλογα με τη
φορά περιστροφής του δίσκου στο σημείο που κόλλησε.
Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί και να σπάσουν οι δίσκοι
λείανσης.
Το κλώτσημα είναι η συνέπεια λάθος ή λανθασμένης
χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου. Μπορεί να αποτραπεί
με κατάλληλα μέτρα, όπως περιγράφονται στη συνέχεια.
Κρατάτε γερά το ηλεκτρικό εργαλείο και φέρτε
τα χέρια και το σώμα σας σε θέση τέτοια που
να μπορείτε να απορροφάτε τις δυνάμεις αντίθετης ροπής. Χρησιμοποιείτε πάντα την πρόσθετη
λαβή, εφόσον υπάρχει, για να έχετε το μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο στο κλώτσημα ή στις ροπές
κατά την αύξηση των στροφών. Ο χειριστής μπορεί
να ελέγξει τις δυνάμεις αντίθετης ροπής και αντίδρασης λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα.
b) Μη βάζετε τα χέρια σας ποτέ κοντά στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Το εξάρτημα μπορεί να
κινηθεί πάνω από το χέρι σας εάν κλωτσήσει το
εργαλείο.
c) Αποφύγετε να πλησιάζετε το σώμα σας στην περιοχή που κινείται το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση που θα κλωτσήσει. Όταν το ηλεκτρικό
εργαλείο κλωτσάει, κινείται αντίθετα από την κατεύθυνση που κινείται ο δίσκος λείανσης στο σημείο που
έχει κολλήσει.
d) Εργάζεστε με ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή
γωνιών, αιχμηρών ακμών κτλ. Μην αφήνετε τα
εργαλεία να επανέλθουν απότομα από το αντικείμενο ή να κολλήσουν στο αντικείμενο. Το περιστρεφόμενο εξάρτημα έχει την τάση να κολλάει
στις γωνίες, στις αιχμηρές ακμές ή όταν επανέρχεται απότομα. Αυτό προκαλεί απώλεια του ελέγχου ή
κλώτσημα.
e) Μη χρησιμοποιείτε αλυσιδωτή ή οδοντωτή
πριονόλαμα. Τέτοια εξαρτήματα προκαλούν συχνά
κλώτσημα ή απώλεια του ελέγχου του ηλεκτρικού
εργαλείου.
a)
5.4 Ειδικές υποδείξεις για την ασφάλεια για τη
λείανση και την κοπή
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λειαντικά σώματα
που έχουν εγκριθεί για το ηλεκτρικό εργαλείο και
τον προφυλακτήρα που προβλέπεται για αυτά τα
λειαντικά σώματα. Λειαντικά σώματα που δεν προβλέπονται για το ηλεκτρικό εργαλείο, δεν μπορούν
να θωρακιστούν επαρκώς και δεν είναι ασφαλή.
b) Οι δίσκοι λείανσης με υπερυψωμένο κέντρο
πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε οι επιφάνεια
λείανσής τους να μην προεξέχει πάνω από το
επίπεδο του άκρου του προφυλακτήρα. Ένας
ακατάλληλα τοποθετημένος δίσκος λείανσης, που
προεξέχει από το άκρο του προφυλακτήρα, δεν
μπορεί να θωρακιστεί επαρκώς.
c) Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι τοποθετημένος ασφαλώς στο ηλεκτρικό εργαλείο και, για
να υπάρχει ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας, να είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε το μικρότερο δυνατό
τμήμα του δίσκου λείανσης να είναι στραμμένο
απροστάτευτο προς τον χειριστή. Ο προφυλακτήρας βοηθάει στην προστασία του χειριστή από
θραύσματα, τυχαία επαφή με το δίσκο καθώς και
από σπινθήρες που ενδέχεται να αναφλέξουν τα
ρούχα.
a)
165
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
el
d) Τα λειαντικά σώματα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τις συνιστώμενες δυνατότητες
χρήσης. Π. χ.: Ποτέ μη λειαίνετε με την πλευρική
επιφάνεια ενός δίσκου κοπής. Οι δίσκοι κοπής
προβλέπονται για την αφαίρεση υλικού με την ακμή
του δίσκου. Η άσκηση δύναμης στο πλάι αυτού του
λειαντικού σώματος μπορεί να το καταστρέψει.
e) Χρησιμοποιείτε πάντα φλάντζες σύσφιξης που
δεν έχουν υποστεί ζημιά σωστής διάστασης και
μορφής για το δίσκο λείανσης που έχετε επιλέξει.
Οι κατάλληλες φλάντζες υποστηρίζουν το δίσκο λείανσης και μειώνουν έτσι τον κίνδυνο να σπάσει ο δίσκος λείανσης. Οι φλάντζες για τους δίσκους κοπής
μπορεί να διαφέρουν από τις φλάντζες για άλλους
δίσκους λείανσης.
f) Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένους δίσκους λείανσης μεγαλύτερων ηλεκτρικών εργαλείων. Οι δίσκοι λείανσης για μεγαλύτερα ηλεκτρικό εργαλείο
δεν έχουν σχεδιαστεί για τους υψηλότερους αριθμούς στροφών των μικρότερων ηλεκτρικών εργαλείων
και μπορεί να σπάσουν.
5.5 Λοιπές ειδικές υποδείξεις ασφαλείας για την
κοπή
Αποφύγετε το μπλοκάρισμα του δίσκου κοπής ή
την άσκηση πολύ μεγάλης πίεσης επαφής. Μην
κάνετε υπερβολικά βαθιές τομές. Η υπερφόρτιση
του δίσκου κοπής αυξάνει την καταπόνηση και την
τάση για λυγισμό ή μπλοκάρισμα και επομένως την
πιθανότητα κλωτσήματος ή θραύσης του λειαντικού
σώματος.
b) Αποφύγετε την περιοχή μπροστά και πίσω από
τον περιστρεφόμενο δίσκο κοπής. Όταν απομακρύνετε το δίσκο κοπής από το αντικείμενο, μπορεί
όταν κλωτσήσει το ηλεκτρικό εργαλείο να εκσφενδονιστεί προς το μέρος σας μαζί με τον περιστρεφόμενο
δίσκο.
c) Εάν κολλήσει ο δίσκος κοπής ή διακόψετε την
εργασία, σβήστε το εργαλείο και κρατήστε το
ακίνητο, μέχρι να σταματήσει ο δίσκος. Μην προσπαθήσετε ποτέ να τραβήξετε από το σημείο
κοπής το δίσκο κοπής που περιστρέφεται ακόμη,
διαφορετικά μπορεί να κλωτσήσει. Εντοπίστε και
αποκαταστήστε την αιτία για το κλώτσημα.
d) Μη θέτετε ξανά σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο, όσο βρίσκεται στο αντικείμενο. Αφήστε το
δίσκο κοπής να φτάσει πρώτα στον πλήρη αριθμό
στροφών, πριν συνεχίσετε προσεκτικά την κοπή.
Διαφορετικά μπορεί να κολλήσει ο δίσκος, να πεταχτεί από το αντικείμενο ή να κλωτσήσει.
e) Στηρίξτε τις πλάκες ή τα μεγαλύτερα αντικείμενα
για να μειώσετε τον κίνδυνο να κολλήσει ο δίσκος
κοπής. Τα μεγάλα αντικείμενα μπορούν να λυγίσουν
από το βάρος τους. Το αντικείμενο πρέπει να στηρίζεται και στις δύο πλευρές και κοντά στο σημείο
κοπής αλλά και στην ακμή.
f) Να είστε πολύ προσεκτικοί στις „τυφλές κοπές“ σε υπάρχοντες τοίχους ή σε σημεία χωρίς
ορατότητα. Ο δίσκος κοπής μπορεί να προκαλέσει
κλώτσημα κατά την είσοδο σε αγωγούς αερίου ή
ύδρευσης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλα αντικείμενα.
a)
el
166
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
5.6 Πρόσθετες υποδείξεις για την ασφάλεια
5.6.1 Ασφάλεια προσώπων
Κρατάτε το εργαλείο πάντα με τα δύο χέρια από
τις προβλεπόμενες λαβές.Διατηρείτε τις λαβές
στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδια και λιπαρές
ουσίες.
b) Εάν το εργαλείο χρησιμοποιείται χωρίς απορρόφηση σκόνης, πρέπει να φοράτε μια απλή
μάσκα προστασίας της αναπνοής σε περίπτωση
διενέργειας εργασιών κατά τις οποίες δημιουργείται σκόνη.
c) Κάνετε διαλείμματα από την εργασία και ασκήσεις χαλάρωσης δακτύλων για την καλύτερη αιμάτωση των δακτύλων σας.
d) Αποφύγετε να ακουμπάτε περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Θέστε το εργαλείο σε λειτουργία μόνο
όταν βρεθείτε στο χώρο όπου θα εργαστείτε.
Μπορεί να τραυματιστείτε εάν ακουμπήσετε περιστρεφόμενα τμήματα του εργαλείου, ιδίως τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
e) Κατά την εργασία καθοδηγήστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την μπαλαντέζα μακριά και πίσω από
το εργαλείο. Μειώνεται έτσι ο κίνδυνος να σκοντάψετε πάνω από το καλώδιο κατά την εργασία.
f) Για ξεχόνδρισμα με ίσιους δίσκους ξεχονδρίσματος και για κοπή με δίσκους κοπής κατά την κατεργασία μεταλλικών υλικών, χρησιμοποιείτε τον
προφυλακτήρα με έλασμα κάλυψης.
g) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν αρχίζει να
λειτουργεί με δυσκολία ή απότομα.Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν υποστεί ζημιά τα ηλεκτρονικά.
Αναθέστε αμέσως την επισκευή του εργαλείου στο
σέρβις της Hilti.
h) Θα πρέπει να έχετε μάθει στα παιδιά, ότι δεν
επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
i) Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά
ή αδύναμα άτομα χωρίς να έχουν ενημερωθεί.
j) Σκόνες υλικών όπως σοβάδες με περιεκτικότητα σε
μόλυβδο, ορισμένων ειδών ξύλων, ορυκτών και μετάλλων μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία. Η
επαφή ή η εισπνοή της σκόνης μπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις και/ή παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος του χρήστη ή ατόμων που
βρίσκονται κοντά. Κάποιες συγκεκριμένες σκόνες,
όπως για παράδειγμα η σκόνη από δρυ ή οξιά θεωρούνται ως καρκινογόνες, ιδίως σε συνδυασμό με
πρόσθετες ουσίες επεξεργασίας ξύλου (χρωμάτια,
υλικά προστασίας ξυλείας). Η επεξεργασία υλικών
με αμίαντο επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Χρησιμοποιείτε κατά το δυνατό σύστημα
αναρρόφησης σκόνης. Για να επιτύχετε μεγάλο
βαθμό αναρρόφησης σκόνης, χρησιμοποιήστε μια
κατάλληλη φορητή ηλεκτρική σκούπα που προτείνεται από τη Hilti για ξύλο και/ή σκόνη υλικών, που να είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο
ηλεκτρικό εργαλείο. Φροντίστε για καλό αερισμό του χώρου εργασίας. Προτείνεται η χρήση
μάσκας προστασίας της αναπνοής κατηγορίας
φίλτρου P2. Προσέξτε τις διατάξεις που ισχύουν
a)
στη χώρα σας για τα υλικά που πρόκειται να
επεξεργαστείτε.
5.6.2 Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών
εργαλείων
Πρέπει να φυλάτε και να χειρίζεστε τους δίσκους
λείανσης με σχολαστικότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
b) Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε τα εξαρτήματα
λείανσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
c) Όταν απαιτείται η χρήση αποστάτη με τον δίσκο
λείανσης, φροντίστε να χρησιμοποιείται.
d) Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο ποτέ
χωρίς προφυλακτήρα.
e) Πρέπει να στερεώνετε επαρκώς το προς επεξεργασία υλικό.
f) Φροντίστε ώστε να εφαρμόσετε και να στερεώσετε σωστά τον δίσκο λείανσης πριν από τη
χρήση και αφήστε το εργαλείο να λειτουργήσει
χωρίς φορτίο για 60 δευτερόλεπτα ώστε να λάβει
μια ασφαλή θέση. Σβήστε αμέσως το εργαλείο,
σε περίπτωση που εμφανιστούν σημαντικές ταλαντώσεις και εάν διαπιστώσετε άλλα ελαττώματα.
Σε μια τέτοια κατάσταση, ελέγξτε το εργαλείο
για να εντοπίσετε τα αίτια.
g) Μη χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής για λείανση.
h) Φροντίζετε ώστε οι σπινθήρες που σχηματίζονται
κατά τη χρήση δεν εγκυμονούν κινδύνους, π.χ.
να μην προσκρούουν πάνω σας ή σε άλλα άτομα.
Τοποθετήστε για αυτόν το σκοπό σωστά τον προφυλακτήρα.
i) Μετά από θραύση δίσκου, πτώση, ή άλλες μηχανικές ζημιές πρέπει να ελέγξετε τη συσκευή σε
ένα Service-Center της Hilti.
a)
5.6.3 Ηλεκτρική ασφάλεια
Ελέγξτε την περιοχή εργασίας πριν από την
έναρξη της εργασίας για καλυμμένα ηλεκτρικά
καλώδια, σωλήνες αερίου και ύδρευσης, π.χ.
με ανιχνευτή μετάλλων. Τα εξωτερικά μεταλλικά
μέρη στο εργαλείο μπορεί να μεταφέρουν τάση,
εάν π.χ. κατά λάθος προκαλέσετε ζημιά σε ένα
ηλεκτρικό καλώδιο. Αυτό αποτελεί σοβαρό κίνδυνο
για ηλεκτροπληξία.
b) Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο σύνδεσης του εργαλείου και, σε περίπτωση ζημιάς, αναθέστε την
αντικατάστασή του σε έναν αναγνωρισμένο ειδικό. Εάν υποστεί ζημιά το καλώδιο σύνδεσης
του ηλεκτρικού εργαλείου, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο
σύνδεσης που διατίθεται από το σέρβις. Ελέγa)
χετε τακτικά τη μπαλαντέζα και αντικαταστήστε
την εάν έχει υποστεί ζημιά. Εάν κατά την εργασία υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή η
μπαλαντέζα, δεν επιτρέπεται να ακουμπήσετε το
καλώδιο. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Εάν
τα καλώδια σύνδεσης και προέκτασης έχουν υποστεί
ζημιά αποτελούν κίνδυνο για ηλεκτροπληξία.
c) Για αυτόν το λόγο αναθέτετε στο σέρβις της
Hilti να ελέγχει τακτικά τα λερωμένα εργαλεία,
ιδίως εάν επεξεργάζεστε συχνά αγώγιμα υλικά.
Από τη σκόνη, ιδίως των αγώγιμων υλικών, ή την
υγρασία που πιθανόν να υπάρχει στην επιφάνεια
του εργαλείου ενδέχεται υπό δυσμενείς συνθήκες να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
d) Όταν εργάζεστε με κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο σε
υπαίθριο χώρο, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι
συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω ενός αυτόματου ρελέ ασφαλείας (RCD) με μέγιστο ρεύμα
ενεργοποίησης 30 mA. Η χρήση ενός αυτόματου
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
e) Κατά κανόνα προτείνεται η χρήση ενός αυτόματου (RCD) με μέγιστο ρεύμα ενεργοποίησης
30 mA.
5.6.4 Χώρος εργασίας
Φροντίστε για καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας.
b) Φροντίστε για καλό αερισμό του χώρου εργασίας.
Οι χώροι εργασίας με κακό αερισμό μπορούν να
έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία λόγω της
σκόνης.
c) Στις
εργασίες
διαμπερούς
διάτρησης
απομονώστε την περιοχή που βρίσκεται πίσω
από το σημείο που εργάζεστε. Μπορεί να πέσουν
κομμάτια και να τραυματίσουν άλλα άτομα.
d) Οι ρωγμές στη φέρουσα τοιχοποιία ή σε άλλες δομικές κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν τη στατικότητα, ιδίως κατά το κόψιμο οπλισμού ή φέροντων
στοιχείων. Πριν από την έναρξη της εργασίας ρωτήστε τον υπεύθυνο μηχανικό για τη στατική μελέτη, τον αρχιτέκτονα ή την αρμόδια πολεοδομία.
a)
5.6.5 Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας
Ο χρήστης και τα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά
πρέπει κατά τη χρήση του εργαλείου να χρησιμοποιούν κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικό κράνος, ωτοασπίδες, προστατευτικά γάντια
και απλή μάσκα προστασίας της αναπνοής.
167
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
el
6 Θέση σε λειτουργία
διαμόρφωση αποτρέπει την πτώση του προφυλακτήρα
στο εξάρτημα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν διεξάγετε
κάποια ρύθμιση στο εργαλείο, αντικαταστήσετε
κάποιο αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε το εργαλείο.
Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας αποτρέπουν
την ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την τοποθέτηση,
την αφαίρεση, τις εργασίες ρύθμισης και την αποκατάσταση βλαβών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο ποτέ χωρίς
προφυλακτήρα.
el
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση χρήσης αξεσουάρ Hilti διαφορετικών
από αυτών που προτείνονται για γωνιακούς τροχούς
σε συνδυασμό με τους προαναφερόμενους γωνιακούς τροχούς πρέπει να διαβάζετε πριν από την
χρήση τις οδηγίες χρήσης του αξεσουάρ και να προσέχετε όλες τις υποδείξεις.
6.1 Τοποθέτηση πλαϊνής χειρολαβής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε όλες τις εργασίες πρέπει να είναι τοποθετημένη η
πλαϊνή χειρολαβή.
Βιδώστε την πλαϊνή χειρολαβή στην αριστερή ή δεξιά
πλευρά του εργαλείου.
6.2 Προφυλακτήρας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κλειστή πλευρά του προφυλακτήρα πρέπει να είναι
πάντα στραμμένη προς το χειριστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προσαρμόζετε τη θέση του προφυλακτήρα στις
εκάστοτε απαιτήσεις της εργασίας.
6.2.1 Τοποθέτηση και αφαίρεση προφυλακτήρα ή
προφυλακτήρα με έλασμα κάλυψης 4
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το κάλυμμα προστασίας είναι ήδη ρυθμισμένο στη σωστή
διάμετρο σύσφιξης με τη βίδα ρύθμισης. Εάν η τάση
είναι πολύ μικρή με τον προφυλακτήρα τοποθετημένο,
μπορείτε να αυξήσετε τη δύναμη σύσφιξης σφίγγοντας
ελαφρά τη βίδα σύσφιξης.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η ειδική διαμόρφωση στον προφυλακτήρα εξασφαλίζει
ότι θα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο ένας προφυλακτήρας
που ταιριάζει στο εργαλείο. Εκτός αυτού, αυτή η ειδική
168
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
1.
2.
3.
4.
5.
Ανοίξτε το μοχλό σύσφιξης.
Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα με την προεξοχή
κωδικοποίησης στην εγκοπή κωδικοποίησης στο
λαιμό του άξονα της κεφαλής του εργαλείου
Περιστρέψτε τον προφυλακτήρα στην απαιτούμενη
θέση.
ΠΡΟΣΟΧΗ Η κλειστή πλευρά του προφυλακτήρα
πρέπει να είναι πάντα στραμμένη προς το χειριστή.
Κλείστε το μοχλό σύσφιξης για να ασφαλίσει ο προφυλακτήρας.
Για την αφαίρεση του προφυλακτήρα ακολουθήστε
τα αντίστοιχα στάδια εργασίας με την αντίστροφη
σειρά.
6.2.2 Ρύθμιση προφυλακτήρα ή προφυλακτήρα με
έλασμα κάλυψης 5
1.
2.
3.
Ανοίξτε το μοχλό σύσφιξης.
Περιστρέψτε τον προφυλακτήρα στην επιθυμητή
θέση.
Κλείστε το μοχλό σύσφιξης.
6.3 Τοποθέτηση εξαρτήματος
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός στροφών που αναφέρεται
πάνω στο εξάρτημα λείανσης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του ονομαστικού αριθμού στροφών του τροχού.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ελέγχετε τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση τους. Μη
χρησιμοποιείτε σπασμένους ή με άλλο τρόπο ελαττωματικούς δίσκους.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους διαμαντόδισκους μόλις
μειωθεί αισθητά οι απόδοση κοπής ή/και λείανσης. Γενικά, αυτό έχει συμβεί, όταν το ύψος των αδαμαντοφόρων τμημάτων είναι μικρότερο από 2 mm. Πρέπει να
αντικαθιστάτε τους δίσκους άλλου τύπου, μόλις μειωθεί
σαφώς η απόδοση κοπής ή όταν μέρη του γωνιακού τροχού (εκτός του δίσκου) έρχονται σε επαφή με το υλικό
εργασίας κατά την εργασία. Οι δίσκοι αφαίρεσης υλικού
πρέπει να αντικαθίστανται με την ημερομηνία λήξης.
6.4 Εξάρτημα με παξιμάδι σύσφιξης Kwik-Lock
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την εργασία φροντίστε ώστε το παξιμάδι ταχείας σύσφιξης Kwik-Lock να μην έρχεται σε επαφή
με το υπόστρωμα. Μη χρησιμοποιείτε παξιμάδια σύσφιξης Kwik-Lock που έχουν υποστεί ζημιά.
6.4.1 Τοποθέτηση και αφαίρεση εξαρτήματος με
παξιμάδι σύσφιξης Kwik-Lock 6
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το βέλος που υπάρχει στην επάνω πλευρά πρέπει να
βρίσκεται μέσα στο σημάδι. Σε περίπτωση που σφίξετε
το παξιμάδι σύσφιξης Kwik-Lock χωρίς το βέλος να βρίσκεται μέσα στο σημάδι, δε θα μπορείτε να το ανοίξετε
με το χέρι. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεβιδώστε το παξιμάδι σύσφιξης Kwik-Lock με το κλειδί σύσφιξης (όχι με
σωληνοκάβουρα).
1.
Καθαρίστε τη φλάντζα σύσφιξης και το παξιμάδι
ταχείας σύσφιξης Kwik-Lock.
2.
3.
4.
5.
6.
Τοποθετήστε το εξάρτημα.
Βιδώστε το παξιμάδι σύσφιξης Kwik-Lock (η επιγραφή είναι ορατή όταν είναι βιδωμένο) μέχρι να
εφαρμόσει στο εξάρτημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το
κουμπί ασφάλισης άξονα μόνο όταν ο άξονας
έχει σταματήσει να περιστρέφεται.
Πιέστε το κουμπί ακινητοποίησης του άξονα και
κρατήστε το πατημένο.
Συνεχίστε να περιστρέφετε δεξιόστροφα δυνατά με
το χέρι το εξάρτημα μέχρι να σφίξει καλά το παξιμάδι σύσφιξης Kwik-Lock και αφήστε στη συνέχεια
ελεύθερο το κουμπί ασφάλισης του άξονα.
Για την αφαίρεση ακολουθήστε τα αντίστοιχα
στάδια εργασίας με την αντίστροφη σειρά.
7 Χειρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε το εργαλείο πάντα με την πλαϊνή χειρολαβή (προαιρετικά με τη διπλή λαβή).
στις
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στερεώνετε τα μη σταθερά προς επεξεργασία υλικά
με εργαλείο σύσφιξης ή με μέγγενη.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Φοράτε ωτοασπίδες. Η επίδραση του θορύβου μπορεί
να προκαλέσει απώλεια ακοής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Από τη διαδικασία λείανσης μπορεί να εκσφενδονιστούν
θραύσματα υλικού. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά
γυαλιά.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Προσαρμόζετε τη θέση του προφυλακτήρα
εκάστοτε απαιτήσεις της εργασίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η κλειστή πλευρά του προφυλακτήρα πρέπει να είναι
πάντα στραμμένη προς το χειριστή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αφήνετε τα καινούργια εξαρτήματα λείανσης να
λειτουργήσουν δοκιμαστικά σε έναν προστατευμένο
χώρο εργασίας για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα
στις μεγ. στροφές χωρίς φορτίο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν αρχίζει να λειτουργεί με δυσκολία ή απότομα.Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν υποστεί ζημιά τα ηλεκτρονικά. Αναθέστε αμέσως την επισκευή του εργαλείου στο σέρβις
της Hilti.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ρωγμές στη φέρουσα τοιχοποιία ή σε άλλες δομικές
κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν τη στατικότητα, ιδίως
κατά το κόψιμο οπλισμού ή φέροντων στοιχείων. Πριν
από την έναρξη της εργασίας ρωτήστε τον υπεύθυνο
μηχανικό για τη στατική μελέτη, τον αρχιτέκτονα ή
την αρμόδια πολεοδομία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία που υπάρχουν στην πινακίδα τύπου του εργαλείου. Τα εργαλεία που φέρουν σήμανση 230 V
μπορούν να λειτουργήσουν με 220 V.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το εργαλείο χρησιμοποιείται χωρίς απορρόφηση
σκόνης, πρέπει να φοράτε μια απλή μάσκα προστασίας της αναπνοής σε περίπτωση διενέργειας εργασιών κατά τις οποίες δημιουργείται σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποφύγετε να ακουμπάτε περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Θέστε το εργαλείο σε λειτουργία μόνο όταν
βρεθείτε στο χώρο όπου θα εργαστείτε. Μπορεί να
τραυματιστείτε εάν ακουμπήσετε περιστρεφόμενα τμήματα του εργαλείου, ιδίως τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το εξάρτημα μπορεί να αναπτύξει μεγάλες θερμοκρασίες
κατά τη χρήση του. Κατά την αλλαγή εξαρτημάτων
χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια!
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το εργαλείο έχει, ανάλογα με τις δυνατότητες χρήσης του, μεγάλη ροπή στρέψης. Χρησιμοποιείτε την
πλαϊνή χειρολαβή και εργάζεστε κρατώντας το εργαλείο πάντα με τα δύο χέρια. Ο χρήστης πρέπει να
είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο να μπλοκάρει
ξαφνικά το εργαλείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Από την επεξεργασία του υποστρώματος μπορεί να πεταχτούν θραύσματα υλικού. Χρησιμοποιήστε προστα169
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
el
τευτικά γυαλιά, προστατευτικά γάντια και, εάν δε
χρησιμοποιείτε συσκευή απορρόφησης σκόνης, μια
απλή μάσκα προστασίας της αναπνοής. Τα θραύσματα του υλικού μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στο σώμα και στα μάτια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στις εργασίες κοπής, μη λυγίζετε το δίσκο στο σημείο
κοπής και μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.
Διαφορετικά το εργαλείο να σταματήσει, να "κλωτσήσει"
ή να σπάσει ο δίσκος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κάνετε διαλείμματα από την εργασία και ασκήσεις
χαλάρωσης δακτύλων για την καλύτερη αιμάτωση
των δακτύλων σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κρατήστε μακριά από την περιοχή εργασίας σας τα
εύφλεκτα υλικά.
7.1 Ρύθμιση χειρολαβής 7
el
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση της χειρολαβής με το
εργαλείο σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή
έχει ασφαλείσει σε μία από τις τρεις πιθανές θέσεις.
Για να μπορείτε να εργάζεστε σε κάθε θέση με ασφάλεια
και ξεκούραστα, η χειρολαβή μπορεί να περιστραφεί
κατά 90º αριστερά και δεξιά.
1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
2. Τραβήξτε προς τα πίσω το μοχλό απασφάλισης.
3. Μετακινήστε τη χειρολαβή οριζόντια προς τα δεξιά
ή αριστερά μέχρι να τερματίσει.
4. Σταθεροποιήστε ξανά τη χειρολαβή με το μοχλό
απασφάλισης.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ Δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία
το εργαλείο, εάν η λαβή δεν έχει ασφαλίσει σε μία
από τις τρεις πιθανές θέσεις.
7.2 Κοπή με λείανση
Στην κοπή με λείανση εργαστείτε με μέτρια προώθηση
και μην δίνετε κλίση στο εργαλείο ή/και στον δίσκο κοπής (περ. 90° προς το επίπεδο κοπής). Τα προφίλ και
οι σωλήνες τετραγωνικής διατομής κόβονται καλύτερα,
αρχίζοντας από τη μικρότερη διατομή.
7.3 Ξεχόνδρισμα
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ δίσκους κοπής για λείανση
με ξεχόνδρισμα.
Με γωνία εφαρμογής 5° έως 30° επιτυγχάνετε κατά
το ξεχόνδρισμα το καλύτερο αποτέλεσμα. Μετακινείτε
το εργαλείο πέρα-δώθε με μέτρια πίεση. Με τον τρόπο
αυτό δεν αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο
κατεργαζόμενο αντικείμενο, δεν αλλοιώνεται το χρώμα
του και δεν προκαλούνται αυλακώσεις.
7.4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
7.4.1 Ενεργοποίηση
1.
2.
Συνδέστε το φις στην πρίζα.
Μετακινήστε το διακόπτη on/off προς τα εμπρός
και πιέστε τον τελείως στη συνέχεια.
Ο χειρισμός του εργαλείου γίνεται έτσι πάντα με το
χέρι κλειστό, γεγονός που συμβάλλει στη μέγιστη
ασφάλεια κατά την εργασία.
7.4.2 Απενεργοποίηση
Αφήστε ελεύθερο το διακόπτη on/off.
7.5 Φραγή επανεκκίνησης
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα και στη συνέχεια
το τοποθετήσετε ξανά στην πρίζα ενώ είναι πατημένος ο
διακόπτης on/off, το εργαλείο δε θα τεθεί σε λειτουργία.
8 Φροντίδα και συντήρηση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
8.1 Φροντίδα του εργαλείου
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σε ακραίες συνθήκες χρήσης μπορεί να επικαθήσει στο
εσωτερικό του εργαλείου αγώγιμη λεπτόκοκκη σκόνη
κατά την κατεργασία μετάλλων. Μπορεί να μειωθεί η
μόνωση του εργαλείου. Σε τέτοιες περιπτώσεις προτείνεται η χρήση σταθερής εγκατάστασης αναρρόφησης, ο συχνός καθαρισμός των σχισμών αερισμού και
η σύνδεση ενός αυτόματου ρελέ ασφαλείας (RCD).
Το εξωτερικό κέλυφος του εργαλείου είναι κατασκευασμένο από πλαστικό ανθεκτικό στην κρούση. Οι περιοχές
από όπου συγκρατείτε το εργαλείο είναι από ελαστομερές υλικό.
170
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο με βουλωμένες σχισμές αερισμού! Καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές αερισμού προσεκτικά με μια στεγνή βούρτσα. Εμποδίστε
την εισχώρηση ξένων σωμάτων στο εσωτερικό του εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του κινητήρα έλκει σκόνη στο
περίβλημα και μια έντονη συγκέντρωση αγώγιμης σκόνης
(π.χ. μέταλλα, ανθρακονήματα) μπορεί να εγκυμονεί ηλεκτρικούς κινδύνους. Καθαρίζετε τακτικά την εξωτερική
πλευρά του εργαλείου με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί
καθαρισμού. Μη χρησιμοποιείτε συσκευή ψεκασμού, συσκευή εκτόξευσης δέσμης ατμού ή τρεχούμενο νερό για
τον καθαρισμό! Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ηλεκτρική ασφάλεια του εργαλείου.
Διατηρείτε τις χειρολαβές πάντα καθαρές από λάδια και
λιπαρές ουσίες. Μη χρησιμοποιείτε υλικά περιποίησης
που περιέχουν σιλικόνη.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η συχνή κατεργασία αγώγιμων υλικών (π.χ. μέταλλα, ανθρακονήματα) μπορεί να καταστήσει απαραίτητα συντομότερα διαστήματα συντήρησης. Λάβετε υπόψη την
ανάλυση επικινδυνότητας του δικού σας χώρου εργασίας.
8.2 Συντήρηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο, όταν έχουν υποστεί
ζημιά κάποια μέρη του, όταν υπάρχει βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα ή όταν δεν λειτουργούν άψογα τα
χειριστήρια. Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου
στο σέρβις της Hilti.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επισκευές σε ηλεκτρικά μέρη επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Ελέγχετε τακτικά όλα τα εξωτερικά μέρη του εργαλείου
για τυχόν ζημιές και την άψογη λειτουργία όλων των
χειριστηρίων.
8.3 Έλεγχος μετά από εργασίες φροντίδας και
συντήρησης
Μετά από εργασίες φροντίδας και συντήρησης πρέπει να
ελέγχετε εάν έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν σωστά
όλα τα συστήματα προστασίας.
9 Εντοπισμός προβλημάτων
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το εργαλείο δε λειτουργεί.
Διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος.
Τοποθέτηση άλλης ηλεκτρικής συσκευής, έλεγχος λειτουργίας.
Έλεγχος και, εάν απαιτείται, αντικατάσταση από ηλεκτρολόγο.
Έλεγχος και, εάν απαιτείται, αντικατάσταση από ηλεκτρολόγο.
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
ξανά το εργαλείο.
Χρήση μπαλαντέζας με επαρκή διατομή.
Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου στο σέρβις της Hilti.
Ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας
ή φις.
Καρβουνάκια φθαρμένα.
Το εργαλείο δεν έχει την πλήρη
ισχύ.
Η ηλεκτρονική φραγή εκκίνησης είναι
ενεργή μετά από διακοπή ρεύματος.
Μπαλαντέζα με πολύ μικρή διατομή.
Αδυναμία λειτουργίας ATC
10 Διάθεση στα απορρίμματα
Τα εργαλεία της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την
ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti έχει οργανωθεί ήδη ώστε να
μπορείτε να επιστρέφετε το παλιό σας εργαλείο για ανακύκλωση. Ρωτήστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Hilti
ή τον σύμβουλο πωλήσεων.
Μόνο για τις χώρες της ΕΕ
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή
της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται
για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
171
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
el
11 Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία
Η Hilti εγγυάται ότι το παραδοθέν εργαλείο είναι απαλλαγμένο από αστοχίες υλικού και κατασκευαστικά σφάλματα. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση
ότι η χρήση, ο χειρισμός, η φροντίδα και ο καθαρισμός
του εργαλείου γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης
της Hilti και ότι διατηρείται το τεχνικό ενιαίο σύνολο,
δηλ. ότι με το εργαλείο χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια
αναλώσιμα, αξεσουάρ και ανταλλακτικά της Hilti.
Η παρούσα εγγύηση περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή
τη δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του εργαλείου. Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά από τη
χρήση, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
Αποκλείονται περαιτέρω αξιώσεις, εφόσον κάτι
τέτοιο δεν αντίκειται σε δεσμευτικές εθνικές
διατάξεις. Η Hilti δεν ευθύνεται ιδίως για έμμεσες
ή άμεσες ζημιές από ελαττώματα ή επακόλουθα
ελαττώματα, απώλειες ή έξοδα σε σχέση με τη
χρήση ή λόγω αδυναμίας χρήσης του εργαλείου για
οποιοδήποτε σκοπό. Αποκλείονται ρητά προφορικές
βεβαιώσεις για τη χρήση ή την καταλληλότητα για
συγκεκριμένο σκοπό.
Για την επισκευή ή αντικατάσταση, το εργαλείο ή τα
σχετικά εξαρτήματα πρέπει να αποστέλλονται αμέσως
μετά τη διαπίστωση του ελαττώματος στο αρμόδιο τμήμα
της Hilti.
Η παρούσα εγγύηση περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις
παροχής εγγύησης από πλευράς Hilti και αντικαθιστά
όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες δηλώσεις, γραπτές
ή προφορικές συμφωνίες όσον αφορά τις εγγυήσεις.
12 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (πρωτότυπο)
Περιγραφή:
Περιγραφή τύπου:
el
Γενιά:
Έτος κατασκευής:
Γωνιακός τροχός
DCG 230‑DB
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
01
2008
Δηλώνουμε ως μόνοι υπεύθυνοι, ότι αυτό το προϊόν
ανταποκρίνεται στις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα:
2006/42/EΚ, 2004/108/EΚ, 2011/65/EE, EN 60745‑1,
EN 60745‑2‑3, EN ISO 12100.
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process
Management
Business Area Electric Tools &
Accessories
01/2012
Τεχνική τεκμηρίωση στην:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
172
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
Hilti Corporation
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3622 | 1013 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139472 / 000 / 01
321857 / A3
321857
1 609 92A 0DY
*321857*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising