Hilti | WSC 70-A36 | Operating Instruction | Hilti WSC 70-A36 Používateľská príručka

Hilti WSC 70-A36 Používateľská príručka
WSC 70-A36
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Használati utasítás
hu
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
ja
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
1
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
2
3
7
1
3
4
4
5
1
1
2
5mm
≤
5mm
≤
3/4
6
7
1
1
2/5
3/4
0-45°(50)
2/4
3/4
2/5
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
6
5
7
W
G
S
14
0
0
-2
8
200 mm
1400/3000 mm
WGS 1400-2
60°
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
45°
30° 22.5°
0° 22.5°30°
45°
9
10
360°
11
Holz / Wood / Bois
...optimal geeignet
ideal
tout indiquée
Kunststoff / Synthetics /
Plastiques
Corian
Variocor
...geeignet
good
indiquée
QualiCut
z54
z48
z42
z42-A
MultiCut
z24-A
z42-A
QuickCut
z18
SpecialCut
z18
z14
AKKU / BATTERY / ACCU / BATERIAS / BATTERI / AKU / AKUMULATORY / AKKìMìãüíéê
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
Andere / Others /
Autre chose
ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE
Akumulátorová okružní pila WSC 70‑A36
Před uvedením do provozu si bezpodmínečně
přečtěte návod k obsluze.
Tento návod k obsluze uchovávejte vždy u nářadí.
cs
Jiným osobám předávejte nářadí pouze s návodem k obsluze.
Obsah
1 Všeobecné pokyny
2 Popis
3 Příslušenství
4 Technické údaje
5 Bezpečnostní pokyny
6 Uvedení do provozu
7 Obsluha
8 Čistění a údržba
9 Odstraňování závad
10 Likvidace
11 Záruka výrobce nářadí
12 Prohlášení o shodě ES (originál)
Stránka
76
77
78
79
80
84
85
87
88
88
89
89
1 Čísla vždy odkazují na vyobrazení. Vyobrazení k textu
najdete na rozkládacích stránkách. Při studiu návodu
k obsluze mějte tyto stránky otevřené.
V textu tohoto návodu k obsluze označuje "nářadí" vždy
akumulátorovou okružní pilu WSC 70‑A36.
Obslužné a zobrazovací prvky 1
@ Akumulátor
; Odjišťovací tlačítka s přídavnou funkcí aktivace
ukazatele stavu nabití
= Ukazatel stavu nabití a poruch (lithium-iontový
akumulátor)
% Vypínač
& Pojistka proti zapnutí
( Přídavná rukojeť
) Aretační tlačítko vřetena
+ Klíč s vnitřním šestihranem
§ Stupnice úhlu řezu
/ Upínací páčka nastavení úhlu řezu
: Svěrací šrouby pro paralelní doraz
· Aretační páčka pro nastavení hloubky řezu
$ Ryska řezu 45°
£ Ryska řezu 0°
| Paralelní doraz
¡ Výkyvný ochranný kryt
Q Rozpěrný klín
W Základová deska
E Ochranný kryt
R Otočný vyhazovač pilin
T Hnací vřeteno
Z Upínací příruba vnitřní
U Upínací příruba vnější
I Upínací šroub
O Stupnice hloubky řezu
P Upevnění rozpěrného klínu
Ü Páčka výkyvného ochranného krytu
[ Krycí víko pilinového kanálu
] Odjištění krycího víka pilinového kanálu
Æ Přídavný třmínek pro řez pod úhlem 50°.
1 Všeobecné pokyny
1.1 Signální slova a jejich význam
NEBEZPEČÍ
Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí,
které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k úmrtí.
VÝSTRAHA
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou
situaci, která může vést k těžkým poraněním nebo k úmrtí.
POZOR
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou
situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo
k věcným škodám.
76
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
UPOZORNĚNÍ
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace.
1.2 Vysvětlení piktogramů a další upozornění
Výstražné značky
Obecné
varování
Varování
před nebezpečným
elektrickým
napětím
Varování
před
žíravinami
Varování
před horkým
povrchem
Příkazové značky
Používejte
ochranu očí
Používejte
ochrannou
přilbu
Používejte
ochranu
sluchu
Používejte
ochranné
rukavice
Umístění identifikačních údajů na nářadí
Typové označení je umístěné na typovém štítku a sériové
číslo na boku krytu motoru. Zapište si tyto údaje do svého
návodu k obsluze a při dotazech adresovaných našemu
zastoupení nebo servisnímu oddělení se vždy odvolávejte
na tyto údaje.
Typ:
Sériové číslo:
Používejte
lehký
respirátor
cs
Symboly
Před
použitím
čtěte návod
k obsluze
Odpady
odevzdávejte
k recyklaci
volt
Stejnosměrný
proud
Jmenovité
otáčky běhu
naprázdno
Otáčky za
minutu
Průměr
Pilový list
2 Popis
2.1 Používání v souladu s určeným účelem
Nářadím je ručně vedená, akumulátorová okružní pila.
Nářadí je určeno pro řezání dřeva nebo dřevu podobných materiálů, plastů, sádrokartonu, sádrovláknitých desek
a kompozitních materiálů do hloubky řezu 70 mm a dále pro pokosové řezy 0° až 50°.
Materiály ohrožující zdraví (např. azbest) nesmí být opracovávány.
Nářadí je určeno pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a udržovat pouze oprávněné a zaškolené
osoby. Tyto osoby musí být zejména informovány o případném nebezpečí. Nářadí a jeho pomocné prostředky mohou
být nebezpečné, když s nimi nepřiměřeně zachází nevyškolený personál, nebo když se nepoužívají v souladu s určeným
účelem.
Pracovním prostředím může být: staveniště, dílna, renovace, přestavba a novostavba.
Úpravy nebo změny na nářadí nejsou dovoleny.
Nesmějí se používat pilové kotouče, které neodpovídají uváděným charakteristikám (např. průměr, otáčky, tloušťka),
rozbrušovací a brusné kotouče, ani pilové kotouče z vysokolegované rychlořezné oceli (HSS).
Nesmějí se řezat kovy.
Nepoužívejte pilu k odřezávání větví a kmenů.
Nepoužívejte akumulátory jako zdroj energie pro jiné blíže neurčené spotřebiče.
Používejte pouze originální příslušenství a nástroje firmy Hilti, abyste předešli nebezpečí poranění.
Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedeny v návodu k obsluze.
2.2 Spínač
Hlavní spínač s pojistkou proti zapnutí
77
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
2.3 Rukojeti
Rukojeť a přídavná rukojeť
2.4 Ochranná zařízení
Ochranný kryt a výkyvný ochranný kryt
2.5 Mazání
Mazací tuk
2.6 Ochrana proti hlubokému vybití
Aby se prodloužila životnost akumulátoru a motoru, funguje elektronická regulace tak, že se při příliš silném posuvu
otáčky slyšitelně snižují, až po úplné zastavení a vypnutí, pokud tlak neustane.
cs
POZOR
Když posuvná síla (přítlak) klesá, nástroj se samočinně rozbíhá, dokud je spínač zapnutí / vypnutí stisknut, tak jako
u nářadí napájeného ze sítě.
2.7 Stav nabití lithium‑iontového akumulátoru
Při používání lithium-iontových akumulátorů lze stav nabití zobrazit lehkým stisknutím jednoho z odjišťovacích tlačítek
(pouze dokud neucítíte odpor - neodjišťujte). Na zadní straně akumulátoru jsou zobrazeny následující informace:
LED trvale svítí
LED 1, 2, 3, 4
LED 1, 2, 3
LED bliká
-
-
LED 1, 2
-
LED 1
-
LED 1
-
Stav nabití C
C ≧ 75 %
50 % ≦ C < 75 %
25 % ≦ C < 50 %
10 % ≦ C < 25 %
C < 10 %
2.8 K rozsahu dodávky standardního vybavení patří
1
Nářadí
1
Klíč s vnitřním šestihranem
1
1
1
1
Pilový list
Návod k obsluze
Kufr Hilti (volitelné vybavení)
Kartonové balení (volitelné)
2.9 Pro provoz nářadí je navíc zapotřebí
Pro WSC 70‑A36 akumulátor B 36/2.4 NiCd nebo B 36⁄3.3 Li‑Ion nebo B 36⁄3.9 Li‑Ion a nabíječka C4⁄36‑90 nebo
C4⁄36‑350 nebo C7/36‑ACS nebo nabíječka C4/36‑ACS.
UPOZORNĚNÍ
Podle vybavení zahrnuto již v rozsahu dodávky.
3 Příslušenství
Příslušenství pro WSC 70‑A36
Označení
Krátké označení
Nabíječka
C7/36-ACS
Nabíječka pro lithium-iontové akumulátory
C4/36‑ACS
78
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
Popis
Označení
Krátké označení
Nabíječka pro lithium-iontové akumulátory
Nabíječka pro lithium-iontové akumulátory
Akumulátor
C 4/36‑90
Popis
C 4/36‑350
B36/2.4 Li‑Ion
Akumulátor
B36/3.3 Li‑Ion
Akumulátor
B36/3.9 Li‑Ion
Paralelní doraz
WPG 370/355
Vodicí lišta
WGS 1400‑2B
cs
4 Technické údaje
Technické změny vyhrazeny!
Nářadí
WSC 70‑A36
Napětí (stejnosměrné napětí)
36 V
Hmotnost podle standardu EPTA 01/2003
5,8 kg
Rozměry (d x š x v)
393 mm x 233 mm x 307 mm
Základová deska
193 mm x 320 mm
Maximální průměr pilového kotouče
190 mm
Minimální průměr pilového kotouče
Tloušťka těla pilového kotouče
176 mm
0,5…1,4 mm
Šířka řezu
1,6…2,2 mm
Upínací otvor pilového kotouče
30 mm
Hloubka řezu
Úhel řezu 90°: 70 mm
Úhel řezu 50°: 45 mm
Úhel řezu 45°: 51 mm
1,5 mm
Tloušťka rozpěrného klínu
Otáčky naprázdno
4 000/min
UPOZORNĚNÍ
Úroveň vibrací uvedená v těchto pokynech byla naměřena metodou odpovídající normě EN 60745 a lze ji použít pro
vzájemné porovnání elektrického nářadí. Metoda je vhodná také pro předběžný odhad zatížení vibracemi. Uvedená
úroveň vibrací se vztahuje na hlavní způsoby použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými
nástroji nebo nedostatečné údržbě se úroveň vibrací může lišit. Denní dávka vibračního zatížení organismu během
celé pracovní směny se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad vibračního zatížení je nutné zohlednit také dobu,
kdy je nářadí vypnuté, nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Denní dávka vibračního zatížení organismu se tím může
výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením vibrací, například:
údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizaci pracovních postupů.
Hlučnost a vibrace u WSC 70‑A36 (měřeno podle normy EN 60745-2-5):
108 dB(A)
Typická hladina zvukového výkonu podle vyhodnocení
A
Typická hladina emitovaného akustického tlaku podle
97 dB(A)
vyhodnocení A.
3 dB(A)
Nepřesnost pro uvedené hladiny hlučnosti
79
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
Triaxiální hodnoty vibrací (výsledný vektor vibrací)
Řezání do dřeva, ah
cs
< 2,5 m/s²
1,5 m/s²
Nepřesnost (K)
Akumulátor
B 36/2.4 NiCd
B 36/3.3 Li‑Ion
B 36/3.9 Li‑Ion
Jmenovité napětí
36 V
36 V
36 V
Kapacita
2,4 Ah
3,3 Ah
3,9 Ah
Množství energie
86,4 Wh
118,8 Wh
140,4 Wh
Kontrola teploty
Hmotnost
Záporný teplotní koeficient (NTC)
2,08 kg
Záporný teplotní koeficient (NTC)
1,65 kg
Záporný teplotní koeficient (NTC)
1,65 kg
Druh článku
NiCd
lithium-iontový
lithium-iontový
Počet článků v akumulátoru
30 kusů
30 kusů
30 kusů
5 Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní pokyny v kapitole 5.1 obsahují veškeré
všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí,
které musí být podle příslušných norem uvedeny v návodu k obsluze. Na základě toho mohou být uvedeny
i pokyny, které pro toto nářadí nejsou relevantní.
5.1 Všeobecné bezpečnostní předpisy pro
elektrické nářadí
a)
VÝSTRAHA
Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních
pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu. Pojem "elektrické nářadí", používaný v bezpečnostních pokynech, se
vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se
síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené
z akumulátoru (bez síťového kabelu).
5.1.1 Bezpečnost pracoviště
Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
b) S elektrickým nářadím nepracujte v prostředích
ohrožených explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří;
od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
c) Při práci s elektrickým nářadím/zařízením/přístrojem zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na
pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím/zařízením/přístrojem.
a)
5.1.2 Elektrická bezpečnost
a)
Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způso-
80
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
bem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných kovových předmětů,
jako např. trubek, topení, sporáků a chladniček.
Je-li tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem.
Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
d) Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který
je určen. Nepoužívejte jej zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí, ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel veďte vždy v bezpečné
vzdálenosti od zdrojů tepla, ostrých hran a pohyblivých dílů nářadí/zařízení/přístroje, zamezte
styku s olejem. Poškozené nebo zamotané kabely
zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku,
používejte pouze takové prodlužovací kabely,
které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití
prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní
použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického
nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový
chránič. Použití diferenciálního jističe snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
5.1.3 Bezpečnost osob
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte
a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Moment nepozornosti při použití elektrického nářadí
může vést k vážnému poranění.
b) Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy
noste ochranné brýle.
Používání osobních
ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska
a)
proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou
podrážkou, ochranná přilba nebo jističe sluchu,
podle druhu nasazení elektrického nářadí snižuje
riziko úrazu.
c) Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před
zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického
nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst
na spínači nebo připojujete-li nářadí/zařízení/přístroj
k síti zapnuté/zapnutý, může dojít k úrazu.
d) Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte
seřizovací nástroje nebo šroubovák. Nástroj nebo
klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí/zařízení/přístroje může způsobit úraz.
e) Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete
elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe
kontrolovat.
f) Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani
šperky. Vlasy, oděv a rukavice držte v bezpečné
vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv,
šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
g) Lze-li namontovat odsávací zařízení nebo
lapače prachu, přesvědčte se, že jsou připojeny
a správně použity. Použitím odsávání prachu
můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
5.1.4 Použití elektrického nářadí a péče o něj
Nepřetěžujte nářadí/zařízení/přístroj. Pro danou
práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni
určeno. S vhodným elektrickým nářadím budete
v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož spínač je
vadný. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo
vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
c) Dříve než budete nářadí/zařízení/přístroj seřizovat, měnit jeho příslušenství, nebo než jej odložíte,
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání
neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
d) Nepoužívané elektrické nářadí neukládejte v dosahu dětí. Nenechte pracovat s nářadím/zařízením/přístrojem osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektrické
nářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými
osobami.
e) O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené
tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí
opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná
údržba elektrického nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami
méně váznou a dají se lehčeji vést.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než
ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
a)
5.1.5 Použití a zacházení s akumulátorovým
nářadím
Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které
jsou doporučeny výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určena, existuje
nebezpečí požáru.
b) Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory,
které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů
může způsobit úraz nebo požár.
c) Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě
s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými
předměty, které by mohly způsobit přemostění
kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může
způsobit popáleniny nebo požár.
d) Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Vyhněte se potřísnění. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou.
Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
a)
5.1.6 Servis
a)
Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají
k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte,
že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.
5.2 Proces řezání
a)
NEBEZPEČÍ
Nikdy nedávejte ruce do blízkosti pily a k pilovému
kotouči. Druhou rukou držte nářadí za přídavnou
rukojeť nebo za kryt motoru. Budete-li pilu držet
oběma rukama, nemůže dojít k jejich poranění pilovým kotoučem.
b) Nesahejte pod obrobek. Pod obrobkem vás
ochranný kryt nemůže před pilovým kotoučem
chránit.
c) Hloubku řezu přizpůsobte tloušťce obrobku. Pod
obrobkem by mělo být vidět méně než plnou výšku
zubu.
d) Při řezání nikdy nedržte obrobek v ruce ani přes
nohu, ale vždy ho zajistěte do stabilního upnutí. Je
důležité obrobek dobře upevnit, aby se minimalizovalo nebezpečí tělesného kontaktu, uváznutí pilového
kotouče nebo ztráty kontroly nad nářadím.
e) Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté
elektrické rozvody, držte elektrické nářadí jen za
izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem
by uvedl pod napětí i kovové díly elektrického nářadí,
což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
f) U podélných řezů používejte vždy doraz nebo
přímé vedení podél hrany. Zlepšuje se tím přesnost
řezu a snižuje možnost uváznutí pilového kotouče.
g) Používejte vždy pilové kotouče správné velikosti
a s odpovídajícím upínacím otvorem (např. hvězdicovým nebo kruhovým). Pilové kotouče, které upínání pily přesně neodpovídají, se točí nepravidelně,
což vede ke ztrátě kontroly nad nářadím.
81
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
cs
h)
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné
podložky pilového kotouče nebo upínací šrouby.
Podložky pilového kotouče a upínací šrouby jsou
speciálně konstruovány pro danou pilu, pro její optimální výkon a provozní bezpečnost.
5.3 Další bezpečnostní pokyny pro všechny typy pil
cs
Zpětný ráz – příčiny a příslušné bezpečnostní pokyny:
Zpětný ráz je náhlá reakce způsobená špatně vyrovnaným pilovým kotoučem, jeho zaseknutím nebo uváznutím, která má za následek, že se pila nekontrolovaně
nadzvedne a pohybuje se z obrobku ven směrem k pracovníkovi;
když se pilový kotouč ve svírajícím se řezu zasekne nebo
uvázne, zablokuje se a síla motoru pilu vymrští směrem
k pracovníkovi;
když se pilový kotouč v řezu natočí nebo když je špatně
vyrovnaný, mohou se zuby na zadní straně kotouče zaseknout v povrchu obrobku, čímž se pilový kotouč z řezu
vymrští a pila vyskočí zpátky směrem k pracovníkovi.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného
použití pily. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními
opatřeními, popsanými dále.
Pilu držte pevně oběma rukama a v takové poloze
paží, abyste dokázali vzdorovat silám zpětného
rázu. Stůjte vždy stranou od pilového kotouče
tak, aby s ním tělo nebylo nikdy v přímé čáře.
Při zpětném rázu se okružní pila může vymrštit dozadu, pomocí vhodných preventivních opatření může
ovšem pracovník síly zpětného rázu zvládnout.
b) Pokud pilový kotouč uvázne nebo když přerušíte
práci, pilu vypněte a držte ji v klidu v obrobku,
dokud se kotouč nezastaví. Nikdy se nesnažte
pilu z obrobku vyjmout nebo ji táhnout směrem
zpět, dokud se pilový kotouč pohybuje, neboť
může dojít ke zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte
příčinu uváznutí pilového kotouče.
c) Chcete-li pilu, která uvázla v obrobku, znovu
spustit, vystřeďte pilový kotouč v řezu a zkontrolujte, zda pilové zuby nejsou v obrobku zakousnuté. Když pilový kotouč uvázne, může se při
dalším spuštění začít pohybovat z obrobku ven nebo
způsobit zpětný ráz.
d) Aby se snížilo riziko zpětného rázu vyvolaného
uváznutím pilového kotouče, velké desky při řezání podepřete. Velké desky se mohou vlastní hmotností prohnout. Proto desky musí být podepřené na
obou stranách, a to jak v blízkosti řezu, tak na kraji.
e) Nepoužívejte otupené ani poškozené pilové kotouče. Pilové kotouče s tupými nebo špatně rozvedenými zuby vytvářejí jen úzký řez, ve kterém dochází
k silnému tření a snadno v něm může dojít k uváznutí
pilového kotouče a ke zpětnému rázu.
f) Než začnete řezat, utáhněte aretace nastavení
hloubky řezu a úhlu řezu. Kdyby při řezání došlo
ke změně nastavení, pilový kotouč by mohl uváznout
a tím způsobit zpětný ráz.
g) Zvlášť opatrní buďte při řezání do stávajících stěn
nebo v jiných oblastech, kde není vidět na druhou
stranu řezu. Zanořující se pilový kotouč by mohl
a)
82
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
při řezání narazit na skryté objekty, zablokovat se
a vyvolat zpětný ráz.
5.4 Bezpečnostní pokyny pro okružní pily
s výkyvným ochranným krytem
Funkce spodního ochranného krytu
Před každým použitím zkontrolujte, zda se spodní
ochranný kryt bezchybně zavírá. Není-li spodní
ochranný kryt volně pohyblivý a nezavírá-li se
okamžitě, pilu nepoužívejte. Spodní ochranný kryt
nikdy nezajišťujte v otevřené poloze upnutím nebo
přivázáním. Pokud pila nedopatřením spadne na
zem, může se spodní ochranný kryt deformovat.
Otevřete ochranný kryt páčkou a přesvědčte se, že
se pohybuje volně a při libovolném úhlu i každé
hloubce řezu se nedotýká ani pilového kotouče, ani
jiných dílů.
b) Zkontrolujte funkci zavírací pružiny spodního
ochranného krytu. Nevykazují-li spodní ochranný
kryt a pružina dokonalou funkci, nechte pilu před
použitím opravit. Poškozené díly, lepivé usazeniny
nebo nahromaděné piliny mohou reakci spodního
ochranného krytu zpozdit.
c) Spodní ochranný kryt otvírejte ručně jen tehdy,
když se jedná o zvláštní druhy řezů, jako jsou
„zanořené a úhlové řezy“. Spodní ochranný kryt
otvírejte pomocí páčky a uvolněte ji, jakmile se
pilový kotouč zanoří do obrobku. Při jakémkoliv
jiném řezání se musí spodní ochranný kryt pohybovat
automaticky.
d) Pilu nepokládejte na pracovní stůl ani na podlahu, pokud spodní ochranný kryt pilový kotouč
nechrání (nekryje). Nekrytý dobíhající pilový kotouč
žene pilu proti směru řezu a řeže vše, co mu leží
v cestě. Nezapomínejte na dobu doběhu pily.
a)
5.5 Doplňující bezpečnostní pokyny pro všechny
typy pil s rozpěrným klínem
Funkce rozpěrného klínu
Používejte rozpěrný klín, který se hodí k pilovému
kotouči. Aby byl rozpěrný klín účinný, musí být tělo
pilového kotouče tenčí než rozpěrný klín a šířka zubů
musí být větší než tloušťka rozpěrného klínu.
b) Seřiďte rozpěrný klín podle popisu v návodu k použití. Nesprávná tloušťka, poloha a vyrovnání mohou
působit, že rozpěrný klín účinně nezabrání zpětnému
rázu.
c) Rozpěrný klín používejte vždy, pokud se nejedná
o zanořovací řezy. Po provedení zanořovacího řezu
rozpěrný klín opět namontujte. U zanořovacích řezů
rozpěrný klín překáží a mohl by způsobit zpětný ráz.
d) Aby byl rozpěrný klín účinný, musí se nacházet
uvnitř řezu. U krátkých řezů nepůsobí rozpěrný klín
proti zpětnému rázu.
e) Neřežte s deformovaným rozpěrným klínem. Již
malá porucha může zavírání ochranného krytu zpomalit.
a)
5.6 Dodatečné bezpečnostní pokyny
5.6.1 Bezpečnost osob
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
Používejte ochranu sluchu. Hluk může způsobit
ztrátu sluchu.
Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za příslušné rukojeti. Rukojeti udržujte suché, čisté
a nezamaštěné olejem ani vazelínou.
Jestliže se nářadí používá bez odsávání prachu,
musíte při prašných pracích používat lehký respirátor.
Nářadí používejte jen s příslušnými ochranami.
Nářadí používejte pouze v souladu s určeným
účelem a v bezvadném stavu.
Nezapomínejte na pracovní přestávky, relaxační
cvičení a cviky s prsty pro jejich lepší prokrvení.
Nářadí zapínejte teprve v pracovní oblasti.
Při uskladnění a transportu nářadí vyjměte
akumulátor.
Při řezání pilu veďte vždy směrem od těla.
Neřežte pilou nad hlavou.
Nebrzděte pilu bočním tlakem na pilový kotouč.
Nedotýkejte se upínací příruby ani upínacího
šroubu, když je nářadí v chodu.
V dráze řezu nesmí být žádné překážky. Neřežte
do šroubů, hřebíků atd.
Nikdy netiskněte tlačítko aretace vřetena, dokud
se pilový kotouč točí.
Nesměrujte pilu na osoby.
Posuvný tlak na pilový kotouč přizpůsobte obráběnému materiálu tak, aby se pilový kotouč
nezablokoval a nezpůsobil případně zpětný ráz.
Zabraňte přehřívání hrotů zubů pilového kotouče.
Při řezání plastů je třeba zabránit tavení plastu.
Před začátkem práce si ujasněte rizikovou
kategorii prachu, který při práci vzniká.
Používejte stavební vysavač s oficiálně
schválenou třídou ochrany, která vyhovuje
místním hygienickým předpisům.
Děti je nutno upozornit, že si s nářadím nesmí
hrát.
Nářadí nesmí bez instruktáže používat děti nebo
méně zdatné osoby.
Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova,
některé druhy dřeva, minerály a kov, může být zdraví
škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí.
Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového
dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na
ochranu dřeva). Materiál obsahující azbest smí obrábět pouze odborníci. Pokud možno používejte odsávání prachu. Pro dosažení vysoké účinnosti odsávání prachu používejte vhodný mobilní vysavač
na dřevěný prach a/nebo minerální prach doporučený společností Hilti, určený pro toto elektrické
nářadí. Postarejte se o dobré větrání pracoviště.
Doporučujeme používat respirátor s filtrem třídy
P2. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály
platné v příslušné zemi.
5.6.2 Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím
a jeho používání
Zajistěte obrobek. Používejte upínací přípravky
nebo svěrák pro pevné uchycení obrobku. Tímto
je držen bezpečněji než rukou a kromě toho máte
obě ruce volné pro obsluhu nářadí.
b) Zajistěte, aby nástroje odpovídaly upínacímu systému nářadí a aby byly řádně uchyceny.
a)
5.6.3 Elektrická bezpečnost
Zkontrolujte před začátkem práce pracovní prostor,
jestli neobsahuje skrytá elektrická vedení, trubky na
plyn nebo vodu, např. pomocí přístroje na hledání
kovu. Kovové díly, které leží vně na nářadí, mohou vést
napětí, když jste např. nedopatřením poškodili elektrické
vedení. To představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
5.6.4 Pečlivé zacházení s akumulátory a jejich
používání
a)
Řiďte se zvláštními směrnicemi pro transport,
skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
b) Akumulátory chraňte před vysokými teplotami
a ohněm. Existuje nebezpečí výbuchu.
c) Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit. Jinak hrozí nebezpečí požáru,
výbuchu a poleptání.
d) Používejte výhradně akumulátory, které byly pro
dané nářadí schválené. Při použití neschválených
akumulátorů nebo při použití akumulátorů pro neschválené oblasti použití hrozí nebezpečí požáru
a výbuchu.
e) Poškozené akumulátory (například akumulátory
s trhlinami, prasklými částmi, ohnutými, zaraženými nebo vytaženými kontakty) se nesmí nabíjet
ani dále používat.
f) Pokud je akumulátor na dotek horký, může se jednat
o závadu. Nářadí postavte na nehořlavém místě
s dostatečnou vzdáleností od hořlavých materiálů, kde je lze sledovat, a nechte je vychladnout.
Po vychladnutí akumulátoru kontaktujte servis
firmy Hilti.
5.6.5 Pracoviště
a) Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
b) Zajistěte dobré větrání pracoviště. Špatně větrané
pracoviště může ohrozit zdraví kvůli prachové zátěži.
83
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
cs
5.6.6 Osobní ochranné pomůcky
ochranné brýle, ochrannou přilbu, ochranu sluchu,
ochranné rukavice a lehkou ochranu dýchacích cest.
5.6.7 Ochranná zařízení
Nejsou-li pilový kotouč, ochranný kryt, výkyvný
ochranný kryt nebo rozpěrný klín správně
namontovány, nářadí nezapínejte.
Obsluha jakož i osoby, které se zdržují v blízkosti,
musí během provozování nářadí používat vhodné
cs
6 Uvedení do provozu
6.2.2 Opakované nabíjení akumulátoru NiCd
Akumulátory NiCd by se měly při každém nabíjení nabít
plně.
6.1 Pečlivé zacházení s akumulátorem
6.2.3 Opakované nabíjení lithium-iontových
akumulátorů
UPOZORNĚNÍ
Při nízkých teplotách klesá výkon akumulátoru. S akumulátorem nepracujte až do úplného zastavení nářadí.
Akumulátor včas vyměňte. Akumulátor při další výměně
co nejdřív nabijte.
Lithium-iontové akumulátory jsou pohotově kdykoliv,
i když jsou nabité jen částečně. Postup nabíjení je
indikován kontrolkami LED (viz návod k obsluze
nabíječky).
Akumulátor odkládejte podle možnosti na chladném a suchém místě. Akumulátor neskladujte nikdy na slunci, na
topení nebo za sklem. Akumulátory se po skončení životnosti musí ekologicky a bezpečně zlikvidovat.
Akumulátor zasuňte do příslušné nabíječky.
NEBEZPEČÍ
Používejte pouze akumulátory a nabíječky Hilti uvedené v části "Příslušenství".
6.2 Nabíjení akumulátoru
6.3 Vložení akumulátoru do nářadí
POZOR
Před vložením akumulátoru se přesvědčte, že je nářadí vypnuté a je aktivovaná pojistka proti zapnutí.
Používejte jen akumulátory Hilti, schválené pro dané
nářadí.
1.
POZOR
Používejte pouze nabíječky Hilti uvedené v části „Příslušenství“.
NEBEZPEČÍ
Než akumulátor vložíte do příslušné nabíječky, zajistěte, aby vnější kontakty akumulátoru byly čisté
a suché. Ohledně procesu nabíjení si přečtěte návod
k obsluze nabíječky.
6.2.1 První nabíjení nového akumulátoru
Nový akumulátor je před uvedením do provozu nutno
řádně poprvé nabít, aby se články správně zformovaly.
Nesprávně provedené první nabíjení může vést k trvalému
snížení kapacity akumulátoru. Ohledně procesu prvního
nabíjení si přečtěte návod k obsluze příslušné nabíječky.
84
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
2.
Akumulátor zasuňte zezadu do nářadí, až na dorazu
slyšitelně dvakrát zaskočí.
POZOR Akumulátor, který spadl, může představovat pro vás i pro ostatní riziko.
Zkontrolujte bezpečné usazení akumulátoru v nářadí.
6.4 Vyjmutí akumulátoru z nářadí
1.
2.
Stiskněte jedno nebo obě odjišťovací tlačítka.
Akumulátor vysuňte z nářadí dozadu.
6.5 Transport a uskladnění akumulátorů
Vytáhněte akumulátor ze zajištěné (pracovní) polohy do
první zaaretované polohy (transportní polohy).
Pokud akumulátor za účelem transportu nebo uskladnění
ze zařízení vyjmete, zajistěte, aby nedošlo ke zkratování
kontaktů akumulátoru. Z kufru, bedny na nářadí nebo
transportního pouzdra odstraňte volné kovové díly, jako
např. šrouby, hřebíky, spony, volné šroubovací bity, dráty
nebo kovové špony, resp. zabraňte kontaktu těchto dílů
s akumulátory.
Při zasílání akumulátorů (silniční, železniční, námořní
nebo letecká doprava) dodržujte národní a mezinárodní
přepravní předpisy.
7 Obsluha
6.
Přetočením otevřete výkyvný
a sejměte pilový kotouč.
ochranný
kryt
7.1.2 Montáž pilového kotouče 3
UPOZORNĚNÍ
Po delším zablokování pilového kotouče nářadí automaticky nenaběhne, když nepůsobí posuvná síla. Je nutno
znovu stisknout pojistku proti zapnutí a spínač zapnutí /
vypnutí.
POZOR
Noste ochranné rukavice. Řezné hrany pilového kotouče jsou ostré. Mohli byste se o ně poranit.
POZOR
Používejte lehkou respirační ochrannou masku
a ochranné brýle. Při řezání dochází k víření prachu
a pilin. Zvířený materiál může poškodit dýchací cesty
a oči.
POZOR
Používejte ochranu sluchu. Chod nářadí a proces řezání
působí hluk. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
7.1 Výměna pilového kotouče
POZOR
Při výměně nástroje používejte ochranné rukavice.
Nástroj, upínací příruba a upínací šroub se za provozu
silně zahřejí a stanou se horkými.
POZOR
Přesvědčte se, že upínaný pilový kotouč odpovídá
technickým požadavkům a je dobře nabroušen. Ostrý
pilový kotouč je předpokladem bezvadného řezu.
7.1.1 Demontáž pilového kotouče 2
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte od nářadí akumulátor.
Stiskněte aretační tlačítko vřetena.
Klíčem s vnitřním šestihranem otáčejte upevňovacím
šroubem pilového kotouče, dokud aretační kolík
úplně nezaskočí.
Otáčením klíče proti směru hodinových ručiček uvolněte upevňovací šroub.
Vyšroubujte upevňovací šroub a sejměte vnější upínací přírubu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odpojte od nářadí akumulátor.
Vyčistěte obě upínací příruby.
Nasuňte vnitřní upínací přírubu.
Otevřete výkyvný ochranný kryt.
POZOR Řiďte se podle šipky směru otáčení na
pilovém kotouči.
Nasaďte nový pilový kotouč.
Nasuňte vnější upínací přírubu.
Upínací šroub zašroubujte po směru hodinových
ručiček a upevněte tak upínací přírubu. Tak jako při
uvolnění musíte přitom stisknout aretační tlačítko
vřetena.
Před uvedením do provozu zkontrolujte, že je pilový
kotouč pevně utažen.
7.2 Nastavení rozpěrného klínu 4
Nastavení rozpěrného klínu je nutno zajistit tak, aby jeho
vzdálenost od ozubeného věnce pilového kotouče nepřekračovala 5 mm a aby ozubený věnec nepřečníval o více
než 5 mm přes spodní okraj rozpěrného klínu.
Rozpěrný klín zabraňuje svírání pilového kotouče u podélných řezů. Veškeré řezné práce se proto smějí provádět
jen tehdy, je-li rozpěrný klín správně namontován.
1. Odpojte od nářadí akumulátor.
2. Klíčem s vnitřním šestihranem uvolněte šroub
s šestihrannou hlavou.
3. Rozpěrný klín nastavte podle obrázku.
4. Klíčem s vnitřním šestihranem šroub s šestihrannou
hlavou utáhněte.
7.3 Nastavení hloubky řezu 5
UPOZORNĚNÍ
Hloubka řezu by měla být nastavena vždy cca o 5 až
10 mm větší než tloušťka řezaného materiálu.
Hloubku řezu lze nastavovat plynule od 0 do 70 mm.
1. Odpojte od nářadí akumulátor.
2. Postavte pilu na podložku.
3. Uvolněte upínací páčku nastavení hloubky řezu.
Podle šipky na vedení lze odečíst nastavenou
hloubku.
4. Nůžkovým pohybem pilu nadzvedněte, nastavte
hloubku řezu a utažením upínací páčky ji aretujte.
85
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
cs
7.4 Nastavení šikmého řezu 6
Pilu lze nastavit na šikmé řezy pod libovolným úhlem od 0
do 45º. A po nadzvednutí přídavného třmínku až do 50°.
1. Odpojte od nářadí akumulátor.
2. Uvolněte upínací páčku nastavení úhlu řezu.
3. Natočte pilu do požadované polohy, příp. nadzvedněte přídavný třmínek pro natočení o 50°.
4. Upínací páčku nastavení úhlu řezu utáhněte.
1.
2.
7.9 Přiřezávání
1.
7.5 Řez podle rysky
cs
Vpředu na základové desce pily je ryska jak pro přímý
řez, tak i pro šikmé řezy (0º a 45º), takže lze provádět
přesný řez podle zvoleného úhlu. Ryska odpovídá vnitřní
straně pilového kotouče. Průzor zlepšuje výhled na rysku
a zajišťuje tím lepší řeznou hranu. Doplňující rysky jsou
v předním výřezu pilového kotouče a na konci základové
desky.
1. Zajistěte obrobek proti posunutí.
2. Obrobek umístěte tak, aby byl pilový kotouč pod
obrobkem volný.
3. Přesvědčte se, že je spínač na nářadí vypnutý.
4. Zasuňte do nářadí akumulátor.
5. Pilu položte základovou deskou na obrobek tak,
aby pilový kotouč nebyl ještě s obrobkem v žádném
kontaktu.
6. Zapněte nářadí stisknutím pojistky proti zapnutí
a současným stisknutím ovládacího spínače.
7. Veďte pilu obrobkem vhodnou rychlostí podél orýsování.
7.6 Řezání s paralelním dorazem (příslušenství)
Dvouramenný paralelní doraz umožňuje vést přesné řezy
podél hrany obrobku, příp. řezání rozměrově stejných lišt.
Paralelní doraz lze namontovat na obou stranách základové desky.
7.7 Montáž/nastavení paralelního dorazu 7
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte od nářadí akumulátor.
Do základové desky našroubujte svěrací šrouby.
Obě vodítka paralelního dorazu zasuňte pod svěrací
šrouby.
Nastavte požadovanou šířku řezu.
Utáhněte svěrací šrouby.
7.8 Řezání s vodicí lištou 8
7.8.1 Podélné řezy přímé (0°)
Drážkou v základové desce položte pilu na kolejničku
vodicí lišty.
7.8.2 Podélné řezy pod úhlem až 50°
Pilu veďte vnější hranou základové desky podél kolejničky vodicí lišty, jinak by docházelo ke střetům pilového
kotouče s vodicí lištou.
7.8.3 Ploché úhlové řezy
UPOZORNĚNÍ
Ryska úhlu řezu udává úhel, o který se řez odklání od
přímého pravoúhlého řezu.
86
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
Položte vodicí lištu nulou na hranu obrobku a otáčejte jí, dokud požadovaný úhel na úhlové stupnici
neleží naproti nule.
Dvěma šroubovými truhlářskými svorkami vodicí
lištu upevněte.
2.
3.
4.
Zespodu lištu pevně upevněte dvěma šroubovými
truhlářskými svorkami.
UPOZORNĚNÍ Nářadí se na vodicí lištu musí nasadit
za obrobkem.
POZOR Dbejte na to, aby se pilový kotouč vůbec
nedotýkal obrobku.
Zaparkujte nářadí v oblasti osazení vodicí lišty.
Zapněte nářadí.
Veďte nářadí stejnoměrně přes obrobek.
Výkyvný kryt se při kontaktu s boční hranou odřezku
otevře; opět se uzavře, když se pila vysune na konci
vodicí lišty.
7.10 Čistění kanálu lapače třísek
POZOR
Akumulátor nesmí být zasunutý do nářadí.
1.
2.
3.
4.
Stiskněte plastový třmínek vzadu na spodní straně
ochranného krytu a kryt sejměte.
Vyčistěte kanál lapače třísek v ochranném krytu.
Ochranný kryt opět upevněte, takže plastový třmínek
zaskočí.
Kontrolujte, zda pohyblivé díly nářadí bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je narušena jeho funkce.
7.11 Řezání s odsáváním pilin 9
UPOZORNĚNÍ
Ruční okružní pila je vybavená připojovacím hrdlem, které
je dimenzované na běžné odsávací hadice. Pro spojení
hadice vysavače s pilou může být nutný vhodný adaptér.
POZOR
Prach je zdraví škodlivý a může způsobit onemocnění
dýchacích cest, kožní choroby a alergické reakce.
VÝSTRAHA
Určité druhy prachu jsou považovány za rakovinotvorné.
Je to minerální, dubový nebo bukový prach, zejména
ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromany,
prostředky na ochranu dřeva).
POZOR
Pro příslušné práce používejte pokud možno vhodný
mobilní vysavač WVC 40‑M (dřevo) nebo VCU 40‑M
(dřevo a minerály). Pokud odsávání není k dispozici
nebo není možné, používejte ochrannou masku s filtrem třídy P2. Navíc vždy zajistěte řádné větrání, aby
byla koncentrace prachu co nejnižší.
POZOR
Při obrábění jiných materiálů musí provozovatel vyjasnit
speciální požadavky s příslušným profesním sdružením.
7.12 Řezání bez odsávání pilin 10
UPOZORNĚNÍ
Volitelně je k dispozici tlakový kanál lapače třísek.
Pouhým otočením si zvolte požadovaný směr vyhazování
tak, aby piliny odletovaly od vás.
8 Čistění a údržba
POZOR
Před započetím čisticích prací vyjměte akumulátor,
abyste zabránili neúmyslnému uvedení nářadí do provozu!
8.1 Ošetřování nástrojů
Odstraňte pevně ulpělé nečistoty a chraňte náhodně poškozený povrch vašich nástrojů otřením hadříkem navlhčeným v oleji.
8.2 Čištění nářadí
POZOR
Nářadí, zejména rukojeti, udržujte čisté a beze stop
oleje a tuku. Nepoužívejte prostředky pro ošetření
s obsahem silikonu.
Vnější kryt nářadí je vyroben z plastické hmoty odolné
proti nárazům. Oblast rukojeti je z elastomeru.
Nikdy nepoužívejte nářadí s ucpanými ventilačními štěrbinami! Ventilační štěrbiny čistěte opatrně suchým kartáčem. Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru nářadí vnikly
cizí předměty. Povrch nářadí čistěte pravidelně mírně
navlhčeným hadříkem. K čištění nepoužívejte rozprašovače, parní postřikování ani tekoucí vodu! Může tím být
ohrožena elektrická bezpečnost nářadí.
8.3 Čištění ochranných zařízení
1.
2.
3.
4.
Pro vyčištění ochranných zařízení sejměte pilový
kotouč.
Ochranná zařízení vyčistěte opatrně suchým kartáčem.
Vhodným nástrojem odstraňte usazeniny a třísky
uvnitř ochranných zařízení.
Namontujte pilový kotouč.
8.4 Ošetřování NiCd akumulátorů
Zabraňte vniknutí vlhkosti.
Kontakty chraňte před prachem a mazivem. V případě
potřeby kontakty vyčistěte suchým hadříkem. Pokud výkon nářadí výrazně klesne nebo se aktivuje ochrana proti
hlubokému vybití, musí se akumulátor opět nabít.
UPOZORNĚNÍ
Další informace o nabíjení akumulátorů si prosím vyhledejte v návodu k obsluze nabíječky.
8.5 Údržba lithium-iontových akumulátorů
Zabraňte vniknutí vlhkosti.
Akumulátory před prvním použitím úplně nabijte.
Pro dosažení maximální životnosti akumulátoru vybíjení
ukončete, jakmile výkon akumulátoru výrazně poklesne.
UPOZORNĚNÍ
Budete-li pokračovat v práci, vybíjení se automaticky
ukončí dříve, než by mohlo dojít k poškození článků.
Akumulátory nabíjejte se schválenými nabíječkami Hilti
pro lithium-iontové akumulátory.
UPOZORNĚNÍ
- Regenerace akumulátorů jako u NiCd nebo NiMH akumulátorů není nutná.
- Přerušení nabíjení nemá vliv na životnost akumulátorů.
- Nabíjení lze kdykoliv zahájit bez vlivu na životnost akumulátoru. Paměťový efekt jako u NiCd nebo NiMH
akumulátorů neexistuje.
- Akumulátory je nejlépe skladovat v plně nabitém stavu,
pokud možno v chladu a v suchu. Skladování akumulátorů při vysokých teplotách prostředí (za okenním
sklem) je nevhodné, ovlivňuje životnost akumulátorů
a zvyšuje samovolné vybíjení článků.
- Pokud se akumulátor nedá úplně nabít, ztratil kapacitu
v důsledku stárnutí nebo přílišného zatížení. S tímto
akumulátorem lze ještě pracovat. Měli byste ale akumulátor co nejdříve vyměnit za nový.
8.6 Údržba
VÝSTRAHA
Opravy na elektrických částech smí provádět pouze
odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
Pravidelně kontrolujte poškození vnějších dílů nářadí
a správnou funkci všech ovládacích prvků. Nářadí nepoužívejte, když jsou poškozeny díly, nebo když ovládací
prvky nefungují správně. Dejte nářadí opravit do servisu
firmy Hilti.
8.7 Kontrola po čisticích a údržbářských pracích
Po čisticích a údržbářských pracích je nutno zkontrolovat,
zda jsou připevněná veškerá ochranná zařízení a zda
bezvadně fungují.
Pro kontrolu kyvného ochranného krytu ho úplně otevřete
stisknutím ovládací páčky.
Po uvolnění ovládací páčky se musí kyvný ochranný kryt
rychle a úplně zavřít.
87
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
cs
9 Odstraňování závad
Porucha
Možná příčina
Náprava
Nářadí nefunguje.
Akumulátor není úplně zasunutý nebo
je vybitý.
Akumulátor musí zaskočit se slyšitelným dvojitým cvaknutím, příp. se
musí nabít.
Vyjměte akumulátor z nářadí a kontaktujte servis firmy Hilti.
Ochrana proti hlubokému
vybití/elektronika vypne. Akumulátor
zasuňte do nabíječky nebo nechte
vychladnout.
Stiskněte pojistku proti zapnutí.
Elektrická závada.
Akumulátor je vybitý/přehřátý.
cs
Spínač nelze stisknout, resp. je
zablokovaný.
Otáčky náhle silně poklesnou.
Žádná chyba (bezpečnostní funkce).
Akumulátor je vybitý nebo je přítlak
příliš velký.
Akumulátor se vybíjí rychleji než
obvykle.
Akumulátor není v optimálním stavu.
Nářadí se po zablokování pilového kotouče samo od sebe
nerozběhne.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným dvojím cvaknutím.
Ochrana proti hlubokému vybití po
druhém zablokování vypnula.
Nářadí nebo akumulátor se silně
přehřívá.
Žádný/snížený sací výkon.
Nosy západek na akumulátoru jsou
znečištěné.
Elektrická závada.
Nářadí je přetížené (překročena hranice zatížení).
Ucpaný kanál lapače třísek.
Vložte nový akumulátor a vybitý
akumulátor nechte nabít. Snižte
přítlak.
Obnovovací nabíjení provádějte jen
u akumulátorů NiCd (viz návod k obsluze nabíječky).
Pojistku proti zapnutí a spínač zapnutí
/ vypnutí znovu stiskněte.
Nosy západek vyčistěte a akumulátor
nechte zaskočit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis firmy Hilti.
Nářadí okamžitě vypněte, akumulátor
vyjměte z nářadí a kontaktujte servis
firmy Hilti.
Výběr nářadí odpovídajícího danému
použití.
Vyčistěte kanál lapače třísek.
10 Likvidace
POZOR
Při nevhodné likvidaci částí nářadí může dojít k následujícím jevům: Při spalování dílů z plastu vznikají jedovaté
plyny, které mohou způsobit onemocnění osob. Baterie mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot
explodovat a tím způsobit otravu, popálení, poleptání kyselinami nebo znečistit životní prostředí. Lehkovážnou likvidací
umožňujete nepovolaným osobám používat vybavení nesprávným způsobem. Přitom můžete sobě a dalším osobám
způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.
POZOR
Vadné akumulátory neprodleně zlikvidujte. Nenechávejte je v dosahu dětí. Akumulátory nerozebírejte a nepalte.
POZOR
Akumulátory, které dosloužily, likvidujte v souladu s národními předpisy nebo je vraťte společnosti Hilti.
Nářadí firmy Hilti jsou vyrobena převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich
řádné třídění. V mnoha zemích již je firma Hilti zařízena na příjem vašeho starého nářadí na recyklaci. Ptejte se
zákaznického servisního oddělení Hilti nebo vašeho obchodního zástupce.
88
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
Jen pro státy EU.
Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a podle
odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použité elektrické nářadí musí sbírat
odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
11 Záruka výrobce nářadí
V případě otázek k záručním podmínkám se prosím obraťte na místního partnera HILTI.
cs
12 Prohlášení o shodě ES (originál)
Označení:
Typové označení:
Akumulátorová okružní
pila
WSC 70‑A36
Rok výroby:
2006
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že tento
výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi
a normami: 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006/66/EG,
2011/65/EU, EN 60745‑1, EN 60745‑2‑5, EN ISO 12100.
Technická dokumentace u:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
89
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
Hilti Corporation
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143335 / 000 / 01
236299 / A5
236299
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3152 | 0214 | 00-Pos. 8 | 1
Printed in Czech Republic © 2014
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*236297*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising