Hilti | WSC 70-A36 | Operating Instruction | Hilti WSC 70-A36 Používateľská príručka

Hilti WSC 70-A36 Používateľská príručka
WSC 70-A36
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Használati utasítás
hu
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
ja
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
1
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
2
3
7
1
3
4
4
5
1
1
2
5mm
≤
5mm
≤
3/4
6
7
1
1
2/5
3/4
0-45°(50)
2/4
3/4
2/5
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
6
5
7
W
G
S
14
0
0
-2
8
200 mm
1400/3000 mm
WGS 1400-2
60°
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
45°
30° 22.5°
0° 22.5°30°
45°
9
10
360°
11
Holz / Wood / Bois
...optimal geeignet
ideal
tout indiquée
Kunststoff / Synthetics /
Plastiques
Corian
Variocor
...geeignet
good
indiquée
QualiCut
z54
z48
z42
z42-A
MultiCut
z24-A
z42-A
QuickCut
z18
SpecialCut
z18
z14
AKKU / BATTERY / ACCU / BATERIAS / BATTERI / AKU / AKUMULATORY / AKKìMìãüíéê
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
Andere / Others /
Autre chose
PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Akumulátorová ručná okružná píla WSC 70‑A36
Pred použitím si bezpodmienečne prečítajte
návod na obsluhu.
Tento návod na obsluhu odkladajte vždy spolu
s náradím.
Náradie odovzdávajte iným osobám spolu
s návodom na obsluhu.
sk
Obsah
1 Všeobecné informácie
2 Opis
3 Príslušenstvo
4 Technické údaje
5 Bezpečnostné pokyny
6 Pred použitím
7 Obsluha
8 Údržba a ošetrovanie
9 Poruchy a ich odstraňovanie
10 Likvidácia
11 Záruka výrobcu náradia
12 Vyhlásenie o zhode ES (originál)
Strana
90
91
93
93
94
98
99
101
102
103
103
104
1 Čísla odkazujú vždy na obrázky. Obrázky k textu
nájdete na rozkladacích stranách. Pri študovaní návodu
ich majte vždy otvorené.
Pojem "náradie" v texte tohto návodu na používanie
sa vždy vzťahuje na akumulátorovú okružnú pílu
WSC 70‑A36.
Ovládacie a indikačné prvky 1
@ Akumulátor
; Odisťovacie tlačidlá s prídavnou funkciou aktivácie
ukazovateľa stavu nabitia
= Ukazovateľ stavu nabitia a porúch (lítium-iónový
akumulátor)
% Vypínač
& Aretácia proti zapnutiu
( Prídavná rukoväť
) Aretačné tlačidlo vretena
+ Imbusový kľúč
§ Stupnica uhla rezu
/ Zvieracia páka na nastavovanie uhla rezu
: Zvieracie skrutky na paralelný doraz
· Zvieracia páka na nastavovanie hĺbky rezu
$ Značka rezu 45°
£ Značka rezu 0°
| Paralelný doraz
¡ Výkyvný ochranný kryt
Q Štrbinový klin
W Základná doska
E Ochranný kryt
R Otočné vyhadzovanie pilín
T Hnacie vreteno
Z Unášacia príruba
U Upínacia príruba
I Upínacia skrutka
O Stupnica hĺbky rezu
P Upevnenie štrbinového klinu
Ü Ovládacia páka výkyvného ochranného krytu
[ Kryt kanála na odvod pilín
] Odblokovanie krytu kanála na odvod pilín
Æ Prídavný oblúk pre 50° rez
1 Všeobecné informácie
1.1 Signálne slová a ich význam
NEBEZPEČENSTVO
Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo usmrtenie.
VÝSTRAHA
V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť
k ťažkým poraneniam alebo k usmrteniu.
POZOR
V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá by mohla
viesť k ľahkým zraneniam osôb alebo k vecným škodám.
UPOZORNENIE
Pokyny na používanie a iné užitočné informácie
90
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
1.2 Význam piktogramov a ďalšie pokyny
Výstražné symboly
Všeobecná
výstraha
pred nebezpečenstvom
Výstraha
pred nebezpečným
elektrickým
napätím
Žieraviny
Horúci
povrch
Príkazové znaky
Používajte
ochranné
okuliare
Používajte
ochrannú
prilbu
Používajte
chrániče
sluchu
Používajte
ochranné
rukavice
Umiestnenie identifikačných údajov na náradí
Typové označenie je uvedené na typovom štítku a sériové číslo na boku krytu náradia. Tieto údaje si poznačte
do svojho návodu na používanie a uvádzajte ich, kedykoľvek požadujete informácie od nášho zastúpenia alebo
servisného strediska.
Typ:
Sériové číslo:
Používajte
ochrannú
masku
sk
Symboly
Pred
použitím si
prečítajte
návod na
používanie
Odpad
odovzdajte
na recykláciu
V
Jednosmerný
prúd
Menovité
voľnobežné
otáčky
Otáčky za
minútu
Priemer
Pílový list
2 Opis
2.1 Používanie v súlade s určeným účelom
Náradie je ručná akumulátorová píla.
Náradie je určené na pílenie dreva alebo drevu podobných materiálov, plastov, sadrokartónu, sadrovláknitých dosiek
a kompozitných materiálov až do hĺbky rezu 70 mm a ďalej na šikmé rezy od 0° do 50°.
Zdraviu škodlivé materiály (napr. azbest) sa s náradím nesmú opracúvať.
Náradie je určené pre profesionálnych používateľov a smie ho obsluhovať, udržiavať a opravovať iba oprávnený
kvalifikovaný personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o možných rizikách. Ak náradie alebo jeho
prídavné zariadenia bude nesprávne používať nekvalifikovaný personál alebo ak sa náradie bude používať v rozpore
s predpísaným účelom jeho využitia, môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva.
Pracovným prostredím môže byť: stavenisko, dielňa, renovácia, prestavba a novostavba.
Manipulácia alebo zmeny na náradí nie sú dovolené.
Nesmú sa používať pílové kotúče, ktoré nezodpovedajú uvedeným parametrom (napr. priemer, otáčky, hrúbka),
rozbrusovacie a brúsne kotúče, ani pílové kotúče z vysokolegovanej rýchloreznej (HSS) ocele.
Pílou sa nesmú píliť kovy.
Náradie nepoužívajte na odvetvovanie a pílenie stromov.
Akumulátory nepoužívajte ako zdroje energie pre iné nešpecifikované spotrebiče.
Na vylúčenie rizika úrazu používajte iba originálne príslušenstvo a nástroje Hilti.
Dodržujte pokyny na používanie, ošetrovanie a údržbu, uvedené v návode na používanie.
91
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
2.2 Vypínače
Vypínač s blokovaním proti neúmyselnému zapnutiu
2.3 Rukoväti
Rukoväť a prídavná rukoväť
2.4 Ochranné zariadenie
Ochranný kryt a výkyvný ochranný kryt
2.5 Mazanie
Mazanie tukom
2.6 Ochrana proti hlbokému vybitiu
sk
Na predĺženie životnosti akumulátora a motora je elektronická regulácia nastavená tak, že pri príliš silnom posuve
počuteľne zníži otáčky až po úplné zastavenie a vypnutie napájania pri pokračujúcom tlaku.
POZOR
Keď posuvná sila (prítlak) klesá, nástroj sa samočinne rozbieha, kým je spínač zapnutie / vypnutie stlačený, tak ako
pri náradí napájanom zo siete.
2.7 Stav nabitia lítium-iónového akumulátora
Pri používaní lítium-iónových akumulátorov možno stav nabitia zobraziť ľahkým stlačením jedného z odisťovacích
tlačidiel (len pokým neucítite odpor - neodisťujte). Na zadnej strane akumulátora sú zobrazené nasledujúce informácie:
LED – trvalo svietiaca
LED 1, 2, 3, 4
LED 1, 2, 3
LED – blikajúca
-
LED 1, 2
-
LED 1
-
LED 1
-
Stav nabitia C
C ≧ 75 %
50 % ≦ C < 75 %
25 % ≦ C < 50 %
10 % ≦ C < 25 %
C < 10 %
2.8 Do rozsahu dodávky štandardnej výbavy patria
1
Náradie
1
Imbusový kľúč
1
1
1
1
Pílový list
Návod na obsluhu
Kufor Hilti (voliteľný)
Kartónový obal (voliteľný)
2.9 Na používanie náradia sú taktiež potrebné
Pre WSC 70‑A36 akumulátor B 36/2.4 NiCd alebo B 36⁄3.3 Li‑Ion alebo B 36⁄3.9 Li‑Ion a nabíjačka C4⁄36‑90 alebo
C4⁄36‑350 alebo C7/36‑ACS alebo nabíjačka C4/36‑ACS.
UPOZORNENIE
V závislosti od výbavy sú súčasťou dodávky.
92
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
3 Príslušenstvo
Príslušenstvo pre WSC 70‑A36
Označenie
Symbol
Nabíjačka
C7/36-ACS
Nabíjačka pre lítium-iónové akumulátory
Nabíjačka lítium-iónových akumulátorov
Nabíjačka lítium-iónových akumulátorov
Akumulátor
C4/36‑ACS
Opis
C 4/36‑90
C 4/36‑350
B36/2.4 Li‑Ion
Akumulátor
B36/3.3 Li‑Ion
Akumulátor
B36/3.9 Li‑Ion
Paralelný doraz
WPG 370/355
Vodiaca koľajnica
WGS 1400‑2B
sk
4 Technické údaje
Technické zmeny vyhradené!
Náradie
WSC 70‑A36
Menovité napätie (jednosmerné)
36 V
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01/2003
5,8 kg
Rozmery (d x š x v)
393 mm x 233 mm x 307 mm
Základná doska
193 mm x 320 mm
Maximálny priemer pílového kotúča
190 mm
Minimálny priemer pílového kotúča
176 mm
Hrúbka nosného kotúča pílových kotúčov
0,5…1,4 mm
Šírka rezu
1,6…2,2 mm
Upínací otvor pílového kotúča
30 mm
Hĺbka rezu
Hrúbka štrbinového klinu
Uhol rezu 90°: 70 mm
Uhol rezu 50°: 45 mm
Uhol rezu 45°: 51 mm
1,5 mm
Voľnobežné otáčky
4 000/min
UPOZORNENIE
Úroveň vibrácií udávaná v týchto návodoch je meraná normovaným postupom uvedeným v norme EN 60745, a túto
hodnotu je možné použiť pri vzájomnom porovnávaní elektrického náradia. Hodnota je vhodná aj pre predbežný odhad
zaťaženia vibráciami. Úroveň vibrácií je udávaná pri používaní elektrického náradia na jeho hlavný účel použitia. Ak
sa však náradie používa na iné účely, je osadené odlišnými nástrojmi alebo nie je dostatočne udržiavané, môže sa
úroveň vibrácií odlišovať. Tým sa môže podstatne zvýšiť zaťaženie vibráciami počas celého pracovného času. Pri
presnom odhadovaní zaťaženia vibráciami by sa mal zohľadniť aj čas, počas ktorého bolo zariadenie buď vypnuté,
alebo síce spustené, pričom však v skutočnosti nevykonávalo žiadnu prácu. Tým sa môže podstatne znížiť zaťaženie
vibráciami počas celého pracovného času. Vykonávajte doplnkové opatrenia pre ochranu obsluhujúcich osôb pred
pôsobením vibrácií, ako sú napríklad: údržba elektrického náradia a vkladaných nástrojov, udržiavanie správnej teploty
rúk, organizácia pracovných procesov a vzniknutého odpadu.
93
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
Informácia o hlučnosti a vibráciách pre náradie WSC 70‑A36 (hodnoty merané podľa normy EN 60745-2-5):
Typická hodnota a hladiny akustického výkonu
108 dB(A)
Typická hodnota a hladiny emisií akustického tlaku.
97 dB(A)
Nepresnosť uvedených akustických hladín
3 dB(A)
Triaxiálne hodnoty vibrácií (výsledný vektor vibrácií)
Rezanie do dreva, ah
Nepresnosť (K)
sk
< 2,5 m/s²
1,5 m/s²
Akumulátor
B 36/2.4 NiCd
B 36/3.3 Li‑ion
B 36/3.9 Li‑ion
Menovité napätie
36 V
36 V
36 V
Kapacita
2,4 Ah
3,3 Ah
3,9 Ah
Obsah energie
86,4 Wh
118,8 Wh
140,4 Wh
Kontrola teploty
NTC
NTC
NTC
Hmotnosť
2,08 kg
1,65 kg
1,65 kg
NiCd
lítium-iónový
lítium-iónový
30 ks
30 ks
30 ks
Druh akumulátorového
článku
Počet článkov v batérii
5 Bezpečnostné pokyny
UPOZORNENIE
Bezpečnostné pokyny v kapitole 5.1 obsahujú všetky
všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie,
ktoré musia byť podľa príslušných noriem uvedené v návode na používanie. Na základe toho môžu byť uvedené
aj pokyny, ktoré pre toto náradie nie sú relevantné.
5.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny
a upozornenia pre elektrické ručné náradie
a)
VÝSTRAHA
Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia. Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu. Pojem
"elektrické náradie" uvedený v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na sieťové elektrické náradie
(náradie so sieťovou šnúrou) a na akumulátorové
elektrické náradie (bez sieťovej šnúry).
5.1.1 Bezpečnosť na pracovisku
Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
b) Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny,
plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry,
ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
c) Pri používaní náradia/zariadenia/prístroja dbajte
na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri
a)
94
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť kontrolu
nad elektrickým náradím.
5.1.2 Elektrická bezpečnosť
Zástrčka sieťovej šnúry elektrického náradia musí
byť vhodná do danej zásuvky. Zástrčka sieťovej
šnúry sa v žiadnom prípade nesmie meniť. Uzemnené elektrické náradie nepripájajte do siete použitím zástrčkových adaptérov. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
b) Zabráňte dotyku tela s uzemnenými predmetmi
ako sú rúry, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení tela hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Chráňte elektrické náradie pred dažďom a vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) Sieťovú šnúru nepoužívajte na účely, na
ktoré nie je určená, napr. na prenášanie
alebo zavesenie elektrického náradia či na
vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Sieťovú
šnúru chráňte pred vysokou teplotou, olejom,
ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa
časťami náradia/zariadenia/prístroja. Poškodené
alebo spletené sieťové šnúry zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
e) Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte iba predlžovacie šnúry vhodné aj
do vonkajšieho prostredia. Používanie predlžovacej šnúry určenej do vonkajšieho prostredia znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
a)
f)
Pokiaľ sa nemožno vyhnúť prevádzke elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
5.1.3 Bezpečnosť osôb
Pri práci buďte pozorní, dbajte na to, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím postupujte s rozvahou. Ak ste unavení alebo pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov, nepoužívajte žiadne elektrické náradie. Okamih nepozornosti pri používaní
elektrického náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
b) Používajte prostriedky osobnej ochrany a vždy
používajte
ochranné
okuliare.
Používanie
prostriedkov osobnej ochrany ako ochrannej masky,
bezpečnostnej pracovnej obuvi s protišmykovou
podrážkou, ochrannej prilby alebo chráničov sluchu
(podľa druhu využitia elektrického náradia) znižuje
riziko poranenia.
c) Zabráňte
neúmyselnému
zapnutiu.
Pred
pripojením elektrického náradia do siete
a/alebo vložením akumulátora, pred uchopením
náradia/zariadenia/prístroja
alebo
jeho
prenášaním sa uistite, že je vypnuté. Pri prenášaní
elektrického náradia s prstom na vypínači alebo
pri pripojení zástrčky do zásuvky v čase, keď je
elektrické náradie zapnuté, hrozí riziko úrazu.
d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte
z
náradia/zariadenia/prístroja
nastavovacie
nástroje alebo kľúče. Nástroj alebo kľúč,
ponechaný v pohybujúcom sa elektrickom náradí,
môže spôsobiť úraz.
e) Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Pri práci
dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy
umožní udržať rovnováhu. Budete tak môcť
elektrické náradie v neočakávaných situáciách
lepšie kontrolovať.
f) Používajte vhodný pracovný odev. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice nepribližujte do blízkosti pohybujúcich sa častí. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohybujúce sa časti.
g) Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie/zachytávanie prachu, presvedčte sa, že tieto
zariadenia sú pripojené a používajú sa správne.
Používanie zariadenia na odsávanie prachu môže
znížiť ohrozenie spôsobené prachom.
a)
5.1.4 Používanie a starostlivosť o elektrické náradie
Náradie/zariadenie/prístroj nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické náradie určené na prácu,
ktorú vykonávate. Vhodné elektrické náradie umožňuje lepšiu a bezpečnejšiu prácu v uvedenom rozsahu výkonu.
b) Elektrické náradie s poškodeným vypínačom nepoužívajte. Elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť
alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
c) Skôr než budete náradie/zariadenie/prístroj nastavovať, meniť jeho príslušenstvo alebo než ho
odložíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky
a/alebo vyberte akumulátor. Toto bezpečnostné
a)
opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.
d) Nepoužívané elektrické náradie odložte na
miesto chránené pred prístupom detí. Osobám,
ktoré nie sú oboznámené s náradím alebo
ktoré si neprečítali tieto pokyny, nedovoľte
náradie/zariadenie/prístroj používať. Elektrické
náradie
je
pre
neskúsených
používateľov
nebezpečné.
e) Elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezadrhávajú sa, či nie sú niektoré časti
zlomené alebo poškodené v takom rozsahu, ktorý
by mohol ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. Poškodené časti dajte pred použitím náradia
opraviť. Mnohé úrazy boli zapríčinené nedostatočne
udržiavaným elektrickým náradím.
f) Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými
hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi.
Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na
iné než určené účely môže viesť k nebezpečným
situáciám.
5.1.5 Použitie a starostlivosť o akumulátorové
náradie
Akumulátory nabíjajte iba v nabíjačkách odporúčaných výrobcom. Pri nabíjačke, ktorá je vhodná iba
pre určitý druh akumulátorov, hrozí pri použití iných
akumulátorov nebezpečenstvo požiaru.
b) V
akumulátorovom
elektrickom
náradí
používajte iba predpísané typy akumulátorov.
Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazu
a nebezpečenstvu požiaru.
c) Nepoužívaný akumulátor neodkladajte spolu
s kancelárskymi sponami, mincami, kľúčmi,
klincami, skrutkami alebo inými drobnými
kovovými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť
premostenie kontaktov akumulátora. Skrat
kontaktov akumulátora môže spôsobiť popáleniny
alebo požiar.
d) Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora
unikať elektrolyt. Zabráňte styku s elektrolytom.
Pri náhodnom styku s elektrolytom zasiahnuté
miesto opláchnite vodou. Pri vniknutí elektrolytu
do očí okrem toho vyhľadajte lekársku pomoc. Vytekajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
a)
5.1.6 Servis
a)
Opravu elektrického náradia zverte len kvalifikovanému personálu a iba s použitím originálnych
náhradných dielov. Len tak je možné zaistiť, že
elektrické náradie bude aj po oprave bezpečné.
95
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
sk
5.2 Proces rezania
a)
sk
NEBEZPEČENSTVO
Nepribližujte ruky k miestu rezu alebo do blízkosti
pílového kotúča. Druhou rukou držte prídavnú rukoväť alebo kryt motora. Ak okružnú pílu držíte
oboma rukami, pílový kotúč ich nemôže poraniť.
b) Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt vás pod
obrobkom nemôže chrániť pred pílovým kotúčom.
c) Hĺbku rezu prispôsobte hrúbke obrobku. Pílový
kotúč pod obrobkom by nemal z obrobku vyčnievať
viac než na jednu plnú výšku zuba.
d) Pílený obrobok nikdy nepridržiavajte rukou alebo
nohou. Obrobok upevnite do stabilného upnutia.
Dostatočné upevnenie obrobku je dôležité, aby sa
vylúčilo nebezpečenstvo kontaktu s telom a minimalizovalo riziko zaseknutia pílového kotúča alebo
strata kontroly nad náradím.
e) Ak vykonávate práce, pri ktorých môže prísť vkladací nástroj do styku so skrytými elektrickými vedeniami, dotýkajte sa elektrického náradia len na
izolovaných úchopových plochách. Kontakt s elektrickým vedením pod napätím spôsobí, že aj kovové
časti elektrického náradia budú pod napätím a môžu
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
f) Pri pozdĺžnych rezoch vždy používajte paralelný
doraz alebo iné vodidlo na vedenie náradia pozdĺž
hrany obrobku. Zvýši sa tým presnosť rezu a zníži
možnosť zaseknutia pílového kotúča.
g) Vždy používajte pílové kotúče správnej veľkosti
a s vhodným tvarom upínacieho otvoru (napr.
hviezdicovitý alebo okrúhly). Pílové kotúče, ktoré
nepasujú k upínacím prvkom píly, majú nepravidelný
chod (hádžu) a vedú k strate kontroly nad náradím.
h) Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne
podložky alebo skrutky na upevnenie pílového kotúča. Podložky alebo skrutky na upevnenie pílového
kotúča sú konštruované špeciálne pre vašu pílu, jej
optimálny výkon a bezpečnosť prevádzky.
5.3 Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
všetkých píl
Spätný ráz – príčiny a príslušné bezpečnostné upozornenia:
Spätný ráz je náhla, prudká reakcia v dôsledku zaseknutého, zablokovaného alebo nesprávne nasmerovaného
pílového kotúča, ktorá vedie k tomu, že píla sa nekontrolovaným spôsobom zdvihne a pohybuje sa smerom
z obrobku k obsluhujúcej osobe;
ak sa pílový kotúč v uzavierajúcej sa štrbine rezu zasekne
alebo skríži, dôjde k zablokovaniu píly a sila motora ju
vymrští smerom k používateľovi;
ak sa pílový kotúč v štrbine rezu zadrie alebo skríži,
môžu sa zuby zadnej hrany kotúča zaseknúť v povrchu
obrobku, čím sa pílový kotúč vysunie von zo štrbiny rezu
a píla skočí dozadu smerom k používateľovi.
Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho alebo chybného
používania píly. Možno mu zabrániť vhodnými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú nižšie opísané.
a)
Pílu pevne držte obidvomi rukami a ramená majte
v takej pozícii, ktorá vám umožní zvládnuť sily
96
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
vznikajúce pri spätnom ráze. Vždy stojte bokom
od pílového kotúča, nikdy nedávajte pílový kotúč do jednej línie s vaším telom. Pri spätnom
ráze môže okružná píla prudko skočiť dozadu, avšak
obsluha dokáže tieto sily zvládnuť, ak sa vykonajú
vhodné opatrenia.
b) Ak sa pílový kotúč zasekne alebo ak práce prerušíte, vypnite pílu a držte ju pokojne v materiáli
dovtedy, kým sa pílový kotúč nezastaví. Nikdy
sa nepokúšajte odstrániť pílu z obrobku alebo
ju ťahať dozadu, kým sa pílový kotúč pohybuje.
Inak môže vzniknúť spätný ráz. Zistite a odstráňte
príčinu zaseknutia pílového kotúča.
c) Ak pílu, ktorá uviazla v obrobku, chcete opäť
spustiť, vystreďte pílový kotúč v štrbine rezu
a skontrolujte, či nie sú zuby kotúča zaseknuté
v obrobku. Ak sa pílový kotúč zasekol, môže pri
opakovanom zapnutí píly vyskočiť z obrobku alebo
zapríčiniť spätný ráz.
d) Veľké dosky pred pílením podoprite, aby sa znížilo
riziko spätného rázu v dôsledku zaseknutia pílového kotúča (pri prehýbaní dosky). Veľké dosky sa
vlastnou váhou môžu prehnúť. Dosky sa musia podoprieť na obidvoch stranách, tak v blízkosti štrbiny
rezu, ako aj na hranách.
e) Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové kotúče. Pílové kotúče s tupými alebo nesprávne rozvedenými zubami spôsobujú v dôsledku príliš úzkej
štrbiny rezu zvýšené trenie, zasekávanie pílového
kotúča alebo spätný ráz.
f) Pred rezaním pevne dotiahnite prvky na nastavenie hĺbky a uhla rezania. Ak sa nastavenia počas rezania zmenia, môže sa pílový kotúč zaseknúť a môže
dôjsť k spätnému rázu.
g) Buďte mimoriadne opatrní pri rezaní do existujúcich stien alebo do iných oblastí, na ktoré nie je
možný náhľad. Pílový kotúč sa pri zarezaní do skrytých objektov môže zablokovať a spôsobiť spätný
ráz.
5.4 Bezpečnostné pokyny týkajúce sa okružných
píl s výkyvným ochranným krytom
Funkcia spodného ochranného krytu
Pred každým použitím skontrolujte, či sa spodný
ochranný kryt bezchybne zatvára. Pílu nepoužívajte, ak spodný ochranný kryt nie je voľne pohyblivý a okamžite sa neuzavrie. Spodný ochranný
kryt nikdy neupevňujte alebo nepriväzujte v otvorenej pozícii. Po neúmyselnom páde píly na zem sa
spodný ochranný kryt môže pokriviť. Ochranný kryt
otvorte páčkou a presvedčte sa, či je voľne pohyblivý
a pri žiadnej hĺbke alebo uhle rezu sa nikde nedotýka
pílového kotúča alebo iných častí píly.
b) Skontrolujte funkciu vratných pružín spodného
ochranného kotúča. Ak spodný ochranný kryt
a jeho vratné pružiny nefungujú bezchybne, pílu
pred ďalším používaním nechajte opraviť. Poškodené časti, lepkavé nánosy a usadeniny triesok spôsobujú, že ochranný kryt pracuje spomalene.
c) Spodný ochranný kryt otvorte rukou iba pri
špeciálnych rezoch, ako „rezy so zanorením
a)
a šikmé rezy“. Spodný ochranný kryt otvorte
páčkou a pusťte ju, akonáhle pílový kotúč vnikne
do obrobku. Pri všetkých ostatných spôsoboch
pílenia musí spodný ochranný kryt pracovať
automaticky.
d) Pílu neklaďte na pracovný stôl alebo podlahu,
ak spodný ochranný kryt nezakrýva pílový kotúč. Nechránený dobiehajúci pílový kotúč posúva
pílu v smere rezu a reže všetko, čo mu stojí v ceste.
Nezabúdajte pritom na čas dobehu píly.
5.5 Doplnkové bezpečnostné pokyny týkajúce sa
všetkých píl so štrbinovým klinom
Funkcia štrbinového klinu
Používajte štrbinový klin, ktorý sa hodí k pílovému
kotúču. Aby bol štrbinový klin účinný, musí byť telo
pílového kotúča tenšie než štrbinový klin a šírka zubov musí byť väčšia než hrúbka štrbinového klinu.
b) Nastavte štrbinový klin podľa opisu v návode na
používanie. Nesprávna hrúbka, poloha a nastavenie
môžu spôsobiť, že štrbinový klin nedokáže účinne
zabrániť spätnému rázu.
c) Štrbinový klin používajte vždy, pokiaľ nejde o rezy
so zanorením. Štrbinový klin po skončení rezu so
zanorením namontujte naspäť. Štrbinový klin pri rezoch so zanorením prekáža a môže spôsobiť spätný
ráz.
d) Aby bol štrbinový klin účinný, musí sa nachádzať
vo vnútri rezu. Pri krátkych rezoch nepôsobí štrbinový klin proti spätnému rázu.
e) Pílu s pokriveným štrbinovým klinom nepoužívajte. Aj minimálna porucha môže spomaliť zatváranie ochranného krytu.
a)
5.6 Ďalšie bezpečnostné pokyny
5.6.1 Bezpečnosť osôb
Používajte chrániče sluchu. Pôsobenie nadmerného hluku môže viesť k strate sluchu.
b) Náradie vždy pevne držte oboma rukami za príslušné rukoväti. Rukoväti udržujte suché, čisté
a bez prítomnosti oleja a maziva.
c) Ak sa náradie používa bez odsávania prachu, musíte pri prácach, pri ktorých vzniká prach, používať ľahkú ochrannú masku.
d) Náradie používajte iba s príslušnými ochrannými
prostriedkami.
e) Náradie používajte iba na určené účely a v bezchybnom stave.
f) Na lepšie prekrvenie prstov v práci robte prestávky a na uvoľnenie si prsty precvičte.
g) Náradie zapínajte až na pracovisku.
h) Pri uskladnení a transporte náradia vyberte akumulátor.
i) Náradie pri práci vždy veďte smerom od tela.
j) S náradím nepracujte v polohe nad hlavou.
k) Náradie nebrzdite bočným protitlakom na pílový
kotúč.
l) Nedotýkajte sa upínacej príruby a upínacej
skrutky za chodu náradia.
a)
m) Línia rezu musí byť bez prekážok. Nerežte cez
skrutky, klince atď.
n) Tlačidlo aretácie vretena nikdy nestláčajte, ak sa
pílový kotúč otáča.
o) Náradie nesmerujte na osoby.
p) Silu posuvu náradia prispôsobte pílovému kotúču
a pílenému materiálu, aby sa pílový kotúč nezablokoval a nespôsobil spätný ráz.
q) Zabráňte prehrievaniu hrotov pílových zubov.
r) Pri pílení plastov je potrebné zabrániť taveniu
plastu.
s) Pred začatím práce si ujasnite triedu nebezpečnosti prachu, ktorý vzniká pri práci. Používajte
vysávač na stavebný prach s oficiálne schválenou
ochrannou klasifikáciou, zodpovedajúcou vašim
lokálnym ustanoveniam o ochrane proti prachu.
t) Nedovoľte deťom, aby sa s náradím hrali.
u) Náradie nesmú bez inštruktáže používať deti
alebo menej zdatné osoby.
v) Prach z materiálov, ako sú nátery s obsahom olova,
niektoré druhy dreva, minerály a kov, môže byť
zdraviu škodlivý. Kontakt s týmto prachom alebo
jeho vdychovanie môže spôsobiť alergické reakcie
a/alebo ochorenie dýchacích ciest pracovníka alebo
osôb v okolí. Určitý prach, napr. prach z dubového
alebo bukového dreva, je rakovinotvorný, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chromát, prostriedky na ochranu dreva). Materiál obsahujúci azbest smú obrábať len odborníci. Pokiaľ
možno, používajte odsávanie prachu. Na dosiahnutie vysokej účinnosti odsávania prachu používajte vhodný mobilný vysávač na drevený prach
a/alebo minerálny prach odporúčaný spoločnosťou Hilti, určený pre toto elektrické náradie. Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. Odporúčame používať respirátor s filtrom triedy P2. Dodržiavajte predpisy pre obrábané materiály platné
v príslušnej krajine.
5.6.2 Starostlivé zaobchádzanie a používanie
elektrického náradia
Obrobok pri práci zaistite. Na zaistenie pevnej polohy obrobku používajte upínacie zariadenia alebo
zverák. Obrobok má tak stabilnejšiu polohu ako pri
držaní rukou a obe ruky sú voľné na ovládanie náradia.
b) Presvedčte sa, že používané nástroje majú upínanie zodpovedajúce skľučovadlu a že sú v skľučovadle bezpečne zaistené.
a)
5.6.3 Elektrická bezpečnosť
Pred začatím práce skontrolujte v pracovnej oblasti
skryté elektrické vedenia, plynové a vodovodné potrubia, napr. pomocou hľadača kovov. Vonkajšie kovové
časti náradia sa stanú elektricky vodivými, napr. ak pri
práci dôjde k neúmyselnému poškodeniu elektrického
97
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
sk
vedenia pod napätím. Takáto situácia predstavuje vážne
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
5.6.4 Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi
a ich používanie
Riaďte sa osobitnými smernicami pre transport,
skladovanie a prevádzku lítium-iónových akumulátorov.
b) Akumulátory chráňte pred vysokými teplotami
a ohňom. Hrozí nebezpečenstvo explózie.
c) Akumulátory sa nesmú rozoberať, stláčať, zahrievať nad 80 °C alebo spaľovať. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru, explózie a poleptania.
d) Používajte výhradne akumulátory, ktoré boli pre
dané náradie schválené. Pri použití neschválených
akumulátorov alebo pri použití akumulátorov pre neschválené oblasti použitia hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
e) Poškodené akumulátory (napríklad akumulátory
s trhlinami, zlomenými časťami, pokrivenými, zahnutými a/alebo vytiahnutými kontaktmi) sa nesmú ani nabíjať, ani ďalej používať.
f) Ak je akumulátor na dotyk horúci, môže ísť o poruchu.
Náradie postavte na nehorľavom mieste s dostatočnou vzdialenosťou od horľavých materiálov,
kde sa dá sledovať, a nechajte ho vychladnúť. Po
a)
sk
vychladnutí akumulátora kontaktujte servis firmy
Hilti.
5.6.5 Pracovisko
a) Dbajte na dobré osvetlenie pracoviska.
b) Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. Nedostatočne vetrané pracoviská môžu spôsobiť ujmy na
zdraví v dôsledku nahromadeného prachu v ovzduší.
5.6.6 Osobné ochranné prostriedky
Používateľ a osoby zdržujúce sa v jeho blízkosti musia
používať vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu,
chrániče sluchu a ľahkú ochrannú masku proti prachu.
5.6.7 Ochranné zariadenie
Náradie nikdy nezapínajte, ak pílový kotúč, ochranný
kryt, výkyvný ochranný kryt alebo štrbinový klin nie
sú namontované správne.
6 Pred použitím
6.2 Nabíjanie akumulátora
6.1 Starostlivé zaobchádzanie s akumulátormi
UPOZORNENIE
Výkon akumulátora pri nízkych teplotách klesá. Nepracujte s akumulátorom až do zastavenia náradia. Akumulátor včas vymeňte. Akumulátor určený na ďalšiu výmenu
hneď nabite.
Akumulátor odkladajte podľa možnosti na chladnom a suchom mieste. Akumulátor nikdy neskladujte na slnku,
v blízkosti vykurovacích telies alebo za sklom. Akumulátory sa po skončení životnosti musia ekologicky a bezpečne zlikvidovať.
Akumulátor zasuňte do príslušnej nabíjačky.
98
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
POZOR
Používajte len nabíjačky Hilti, ktoré sú uvedené v časti
„Príslušenstvo“.
NEBEZPEČENSTVO
Pred vložením akumulátora do príslušnej nabíjačky
sa presvedčte, že povrch akumulátora je čistý a suchý. Pred nabíjaním si prečítajte návod na používanie
príslušnej nabíjačky.
6.2.1 Prvotné nabíjanie nového akumulátora
Nový akumulátor sa musí pred začatím používania bezpodmienečne dať na prvotné nabíjanie, aby sa jeho
články správne formovali. Nesprávne prvotné nabíjanie
akumulátora môže spôsobiť trvalé zníženie jeho kapacity.
Pre prvotné nabíjanie si prečítajte návod na používanie
príslušnej nabíjačky.
Používajte iba akumulátory Hilti, schválené pre vaše
náradie.
1.
2.
6.2.2 Opakované nabíjanie akumulátora NiCd
Akumulátory NiCd by sa mali pri každom nabíjaní úplne
nabiť.
6.2.3 Opakované nabíjanie lítium-iónových
akumulátorov
Lítium-iónové akumulátory sú kedykoľvek, aj v čiastočne
nabitom stave pripravené na používanie. Postup nabíjania
indikujú LED diódy (pozri návod na používanie nabíjačky).
6.3 Vloženie akumulátora do náradia
NEBEZPEČENSTVO
Používajte len nabíjačky Hilti, ktoré sú uvedené v časti
"Príslušenstvo".
POZOR
Pred vložením akumulátora sa presvedčte, že je náradie vypnuté a aktivovaná poistka proti zapnutiu.
Akumulátor zasuňte zozadu do náradia, pokiaľ počuteľne nezapadne (dve cvaknutia).
POZOR Akumulátor, ktorý spadol, môže predstavovať pre vás i pre ostatných riziko.
Skontrolujte, či je akumulátor spoľahlivo zasunutý
do náradia.
6.4 Vybratie akumulátora
1.
2.
Stlačte jedno alebo obidve odisťovacie tlačidlá.
Akumulátor vytiahnite z náradia smerom dozadu.
6.5 Preprava a skladovanie akumulátorov
Potiahnite akumulátor zo zaistenej pozície (pracovná pozícia) do pozície s prvým zaskočením (prepravná pozícia).
Ak na účely skladovania alebo prepravy oddelíte akumulátor od zariadenia, uistite sa, že kontakty akumulátora
nebudú skratované. Odstráňte voľné kovové časti, ako
sú napríklad skrutky, klince, sponky, voľné skrutkovacie
hroty, drôty alebo kovové piliny z kufra, zo skrinky na
náradie/zariadenie/prístroj alebo z transportnej nádoby,
príp. zabráňte kontaktu týchto častí s akumulátormi.
Pri odosielaní akumulátorov (cestnou, železničnou, námornou alebo leteckou dopravou) dodržiavajte národné
a medzinárodne platné predpisy na prepravu.
7 Obsluha
7.1 Výmena pílového kotúča
UPOZORNENIE
Po dlhšom zablokovaní pílového kotúča sa náradie automaticky nerozbehne, keď nepôsobí posuvná sila. Je
potrebné znova stlačiť poistku proti zapnutiu a spínač
zapnutie / vypnutie.
POZOR
Používajte ochranné rukavice. Rezné hrany pílového
kotúča sú ostré. Na rezných hranách sa môžete poraniť.
POZOR
Používajte ľahkú ochrannú masku a ochranné okuliare. Pri pílení dochádza k zvíreniu prachu a pilín. Rozvírený materiál môže poškodiť dýchacie cesty a oči.
POZOR
Používajte chrániče sluchu. Náradie a pílenie vytvárajú
hluk. Pôsobenie nadmerného hluku môže viesť k strate
sluchu.
POZOR
Pri výmene nástrojov používajte ochranné rukavice.
Nástroj, upínacia príruba a upínacia skrutka sú horúce.
POZOR
Presvedčte sa, že nasadený pílový kotúč zodpovedá
technickým požiadavkám a je dobre naostrený. Ostrý
pílový kotúč je predpokladom bezchybného rezu.
7.1.1 Demontáž pílového kotúča 2
1.
2.
3.
4.
Akumulátor vytiahnite z náradia.
Stlačte aretačné tlačidlo vretena.
Kľúčom s vnútorným šesťhranom otáčajte upevňovacou skrutkou pílového kotúča, kým aretačný kolík
úplne nezaskočí.
Upevňovaciu skrutku pomocou kľúča otáčaním proti
smeru pohybu hodinových ručičiek uvoľnite.
99
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
sk
5.
6.
Upevňovaciu skrutku a vonkajšiu upínaciu prírubu
odstráňte.
Výkyvný ochranný kryt vyklonením otvorte a pílový
kotúč odstráňte.
7.1.2 Montáž pílového kotúča 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
sk
8.
Akumulátor vytiahnite z náradia.
Unášaciu a upínaciu prírubu očistite.
Nasuňte unášaciu prírubu.
Otvorte výkyvný ochranný kryt.
POZOR Dodržiavajte smer otáčania vyznačený
šípkou na pílovom kotúči.
Nasaďte nový pílový kotúč.
Nasaďte vonkajšiu upínaciu prírubu.
Upínaciu prírubu upevnite otáčaním upínacej skrutky
v smere pohybu hodinových ručičiek. Aretačné tlačidlo vretena pritom podržte stlačené ako pri uvoľňovaní skrutky.
Pred zapnutím píly skontrolujte pevné upevnenie
pílového kotúča.
7.2 Nastavenie štrbinového klinu 4
Presvedčte sa, že štrbinový klin je nastavený tak, že
jeho vzdialenosť k ozubeniu pílového kotúča neprekračuje 5 mm a ozubenie pílového kotúča neprečnieva za
spodnú hranu štrbinového klinu o viac než 5 mm.
Štrbinový klin zabraňuje zaseknutiu pílového kotúča pri
pozdĺžnych rezoch. Všetky rezy sa preto smú vykonávať
iba so správne namontovaným a nastaveným štrbinovým
klinom.
1. Akumulátor vytiahnite z náradia.
2. Kľúčom s vnútorným šesťhranom uvoľnite skrutku
s šesťhrannou hlavou.
3. Štrbinový klin nastavte podľa vyobrazenia.
4. Kľúčom s vnútorným šesťhranom skrutku s šesťhrannou hlavou utiahnite.
7.3 Nastavenie hĺbky rezu 5
UPOZORNENIE
Nastavená hĺbka rezu by mala byť vždy o cca 5 až 10 mm
väčšia ako hrúbka píleného materiálu.
Hĺbku rezu možno plynulo nastaviť od 0 do 70 mm.
1. Akumulátor vytiahnite z náradia.
2. Náradie položte na podložku.
3. Zvieraciu páku na nastavovaní hĺbky rezu povoľte.
Podľa šípky na vedení možno odčítať nastavenú
hĺbku.
4. Náradie nožnicovým pohybom nadvihnite a utiahnutím zvieracej páky nastavte hĺbku rezu.
7.4 Nastavenie šikmého rezu 6
Náradie možno na šikmé rezy nastaviť v ľubovoľnom uhle
medzi 0 a 45º. Po nadvihnutí prídavného oblúka až do
50°.
1. Akumulátor vytiahnite z náradia.
2. Zvieraciu páku na nastavovaní uhla rezu povoľte.
3. Náradie skloňte do požadovanej polohy, resp. na
nastavenie 50° nadvihnite prídavný oblúk.
100
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
4.
Zvieraciu páku na nastavovaní uhla rezu pevne
utiahnite.
7.5 Pílenie podľa vyznačenej línie
Na prednej strane základnej dosky náradia sa nachádza,
tak pre rovné, ako aj pre šikmé rezy, zárez pre líniu rezu
(0º a 45º), aby sa podľa zvoleného uhla sklonu rezu mohol
vykonať presný rez. Hrana zárezu zodpovedá vnútornej
strane pílového kotúča. Kontrolné okienko zlepšuje výhľad na líniu rezu a tým zabezpečuje lepšiu kvalitu hrany
rezu. Prídavné zárezy línie rezu sa nachádzajú v prednom
výreze na pílový kotúč a na konci základnej dosky.
1. Obrobok zaistite proti posunutiu.
2. Obrobok upevnite tak, aby pílový kotúč pod obrobkom voľne prebiehal.
3. Presvedčte sa, že vypínač na náradí je vypnutý.
4. Akumulátor zasuňte do náradia.
5. Náradie položte základnou doskou na obrobok tak,
aby sa pílový kotúč nedotýkal obrobku.
6. Náradie zapnite stlačením blokovacieho tlačidla
a následným stlačením vypínača.
7. Náradie primeranou rýchlosťou posúvajte pozdĺž vyznačenej línie rezu cez obrobok.
7.6 Pílenie s paralelným dorazom (príslušenstvo)
Dvojramenný paralelný doraz umožňuje presné rezy pozdĺž hrany obrobku, resp. pílenie rozmerovo zhodných
líšt.
Paralelný doraz možno namontovať na obidve strany
základnej dosky.
7.7 Montáž/nasadenie paralelného dorazu 7
1.
2.
3.
4.
5.
Akumulátor vytiahnite z náradia.
Zveracie skrutky zaskrutkujte do základnej dosky.
Obidve vodidlá paralelného dorazu zasuňte pod
zvieracie skrutky.
Nastavte požadovanú šírku rezu.
Zvieracie skrutky pevne utiahnite.
7.8 Pílenie s vodiacou koľajnicou 8
7.8.1 Pozdĺžne rezy pri 0 °
Pílu nasaďte drážkou v základnej doske na výstupok
vodiacej koľajnice.
7.8.2 Pozdĺžne rezy pri uhloch do 50 °
Pílu vonkajšou hranou základnej dosky veďte pozdĺž výstupku vodiacej koľajnice, pretože inak môže dôjsť ku
kolízii pílového kotúča s vodiacou koľajnicou.
7.8.3 Ploché šikmé rezy
UPOZORNENIE
Zobrazený uhol rezu udáva uhol, o ktorý sa rez odchyľuje
od rovného pravouhlého rezu.
1.
Vodiacu koľajnicu nulovým bodom položte na hranu
obrobku a koľajnicu otáčajte dovtedy, kým požadovaný uhol rezu na uhlovej stupnici neleží oproti
nulovému bodu.
2.
Vodiacu koľajnicu zafixujte dvoma upínacími svorkami.
7.9 Pílenie odrezkov
1.
2.
3.
4.
Vodiacu koľajnicu odspodu upevnite dvomi upínacími svorkami.
UPOZORNENIE Náradie musí byť položené na vodiacej koľajnici za obrobkom.
POZOR Dbajte na to, aby sa pílový kotúč nikde
nedotýkal obrobku.
Náradie vypnite v oblasti nasadzovania vodiacej koľajnice.
Prístroj zapnite.
Náradie rovnomerne posuňte nad obrobok.
Výkyvný ochranný kryt sa otvorí pri kontakte s bočnou odisťovacou západkou a opäť sa uzavrie po
vyjdení píly na konci vodiacej koľajnice.
7.10 Čistenie kanála na odvádzanie pilín
POZOR
Akumulátor nesmie byť zasunutý do náradia.
1.
2.
3.
4.
Plastový jazýček na zadnej spodnej strane ochranného krytu stlačte a kryt odstráňte.
Kanál na odvádzanie triesok v kryte vyčistite.
Kryt zapadnutím plastového jazýčka opäť upevnite.
Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne
fungujú a nezadŕhajú, či nie sú zlomené alebo poškodené v rozsahu, ktorý by mohol ovplyvniť funkčnosť náradia.
7.11 Pílenie s odsávaním pilín 9
UPOZORNENIE
Ručná okružná píla je vybavená pripájacím nátrubkom,
ktorý je vhodný pre bežné hadice vysávačov. Na spojenie hadice vysávača s pílou môže byť potrebný vhodný
adaptér.
POZOR
Prach je zdraviu škodlivý a môže spôsobiť ochorenie
dýchacích ciest, kožné choroby a alergické reakcie.
VÝSTRAHA
Určité druhy prachu sa považujú za rakovinotvorné. Je
to minerálny, dubový alebo bukový prach, predovšetkým v spojení s prísadami na úpravu dreva (chrómany,
prostriedky na ochranu dreva).
POZOR
Na príslušné práce používajte pokiaľ možno vhodný
mobilný vysávač WVC 40‑M (drevo) alebo VCU 40‑M
(drevo a minerály). Pokiaľ odsávanie nie je k dispozícii
alebo nie je možné, používajte ochrannú masku s filtrom triedy P2. Navyše vždy zaistite riadne vetranie,
aby bola koncentrácia prachu čo najnižšia.
POZOR
Pre opracúvanie iných materiálov musí profesionálny prevádzkovateľ dohodnúť špeciálne požiadavky s príslušným odborovým združením.
7.12 Pílenie bez odsávania pilín 10
UPOZORNENIE
Voliteľne je k dispozícii nasúvateľný kanálik na odvádzanie pilín.
Požadovaný smer vyhadzovania pilín si zvoľte jednoduchým otáčaním tak, aby sa piliny odvádzali smerom od
vás.
8 Údržba a ošetrovanie
POZOR
Prv než začnete náradie čistiť, vyberte akumulátor,
aby ste zabránili neúmyselnému spusteniu náradia!
8.1 Ošetrovanie nástrojov
Odstráňte pevne usadené nečistoty na nástrojoch a povrch nástrojov chráňte pred koróziou príležitostným poutieraním utierkou navlhčenou v oleji.
8.2 Ošetrovanie náradia
POZOR
Náradie, predovšetkým rukoväti, udržujte čisté a bez
stôp oleja a tuku. Nepoužívajte čistiace prostriedky
obsahujúce silikón.
Vonkajší kryt náradia je vyrobený z nárazuvzdorného
plastu. Úchopové časti sú z elastoméru.
Náradie nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími štrbinami! Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou kefou. Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra náradia.
Zovňajšok náradia pravidelne čistite mierne navlhčenou
utierkou. Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný
vysokotlakový čistič alebo tečúcu vodu! Môže sa tým
ohroziť elektrická bezpečnosť náradia.
8.3 Čistenie ochranného zariadenia
1.
2.
3.
4.
Na vyčistenie ochranných zariadení odstráňte pílový
kotúč.
Ochranné zariadenia opatrne vyčistite suchou kefou.
Vhodným nástrojom odstráňte usadeniny a piliny vo
vnútri ochranných zariadení.
Namontujte pílový kotúč.
101
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
sk
8.4 Ošetrovanie NiCd akumulátorov
Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Kontaktné plochy chráňte pred prachom a mazivami.
Kontaktné plochy v prípade potreby očistite čistou utierkou. Akonáhle výkon náradia výrazne poklesne alebo sa
aktivuje ochrana proti hlbokému vybitiu, musí sa akumulátor opäť nabiť.
UPOZORNENIE
Ďalšie informácie o nabíjaní akumulátorov si prosím vyhľadajte v návode na používanie nabíjačky.
8.5 Starostlivosť o lítium-iónové akumulátory
sk
Zabráňte vniknutiu vlhkosti.
Pred prvým uvedením do prevádzky akumulátory úplne
nabite.
Na dosiahnutie maximálnej životnosti akumulátorov
ukončite ich vybíjanie, hneď ako výkon akumulátora
výrazne poklesne.
UPOZORNENIE
Pri ďalšej prevádzke sa vybíjanie automaticky ukončí
skôr, než môže dôjsť k poškodeniu článkov.
Akumulátory nabíjajte nabíjačkami pre lítium-iónové akumulátory, ktoré sú schválené firmou Hilti.
UPOZORNENIE
- Regeneračné nabíjanie akumulátorov, ktoré je potrebné pri NiCd alebo NiMH akumulátoroch, v tomto
prípade nie je potrebné.
- Prerušenie procesu nabíjania neovplyvňuje životnosť
akumulátorov.
- Proces nabíjania možno spustiť kedykoľvek bez negatívneho vplyvu na životnosť. Pamäťový efekt akumulátorov, ktorý je známy pri NiCd alebo NiMH akumulátoroch, sa nevyskytuje.
- Akumulátory je najlepšie uskladňovať v úplne nabitom
stave a podľa možnosti na chladnom a suchom mieste.
Skladovanie akumulátorov pri vysokých teplotách prostredia (za oknami) je nevhodné, ovplyvňuje životnosť
akumulátorov a zvyšuje mieru samovybíjania článkov.
- Ak sa akumulátor už úplne nenabije, stratil kapacitu
v dôsledku starnutia alebo nadmernej záťaže. Práca
s takýmto akumulátorom je ešte možná. Akumulátor
by ste však čoskoro mali nahradiť novým.
8.6 Údržba
VÝSTRAHA
Opravy elektrických častí smie vykonávať iba elektrotechnik.
Pravidelne kontrolujte poškodenie vonkajších častí náradia a bezchybné fungovanie všetkých ovládacích prvkov.
Náradie nikdy nepoužívajte, ak sú niektoré časti poškodené alebo ovládacie prvky nefungujú bezchybne.
Náradie nechajte opraviť v servisnom stredisku Hilti.
8.7 Kontrola po ošetrovaní a údržbe
Po ošetrovaní a údržbe skontrolujte, či sú namontované
všetky ochranné zariadenia a či bezchybne fungujú.
Na skontrolovanie výkyvného ochranného krytu ho úplne
otvorte stlačením ovládacej páčky.
Po uvoľnení ovládacej páčky sa musí výkyvný ochranný
kryt rýchlo a úplne zatvoriť.
9 Poruchy a ich odstraňovanie
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
Náradie nefunguje.
Akumulátor nie je úplne zasunutý
alebo je vybitý.
Elektrická porucha.
Akumulátor musí zapadnúť s počuteľným kliknutím alebo sa musí nabiť.
Akumulátor vyberte z náradia
a obráťte sa na servis Hilti.
Ochrana proti hlbokému
vybitiu/elektronika náradie vypla.
Akumulátor zasuňte do nabíjačky
alebo nechajte vychladnúť.
Stlačte blokovacie tlačidlo proti zapnutiu.
Akumulátor je vybitý/prehriaty.
Ovládací spínač/vypínač nemožno stlačiť alebo je blokovaný.
Otáčky naraz prudko poklesnú.
Akumulátor sa vybije rýchlejšie
ako zvyčajne.
Náradie sa po zablokovaní pílového kotúča samo nerozbehne.
Akumulátor sa nezaklapne počuteľným dvojitým kliknutím.
102
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
Žiadna porucha (bezpečnostná funkcia)
Akumulátor je vybitý alebo prítlak je
príliš vysoký.
Akumulátor nie je v optimálnom stave.
Ochrana proti hlbokému vybitiu po
druhom zablokovaní vypla.
Nos západky na akumulátore je znečistený.
Akumulátory vymeňte a vybitý akumulátor nabite. Zmiernite prítlak.
Regeneračné nabíjanie (iba akumulátory NiCd) (pozri návod na používanie
nabíjačky).
Poistku proti zapnutiu a spínač zapnutie / vypnutie znova stlačte.
Nos západky očistite a akumulátor
zaklapnite. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na servis Hilti.
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
Náradie alebo akumulátor sa
silno prehrieva.
Elektrická porucha.
Náradie okamžite vypnite, akumulátor vyberte z náradia a obráťte sa na
servis Hilti.
Vyberte náradie vhodné na daný spôsob používania.
Vyčistite kanál lapača triesok.
Žiadny/znížený sací výkon.
Náradie je preťažené (prekročenie
limitu pri používaní).
Upchatý kanál lapača triesok.
10 Likvidácia
POZOR
Pri nevhodnej likvidácii vybavenia môže dôjsť k nasledujúcim efektom: Pri spaľovaní plastových dielov vznikajú
jedovaté plyny, ktoré môžu spôsobiť ochorenie. Akumulátory môžu pri poškodení alebo pri silnom zohriatí explodovať
a tým spôsobiť otravu, popálenie, poleptanie kyselinami alebo znečistiť životné prostredie. Pri nedbalej likvidácii
umožňujete zneužitie vybavenia nepovolanými osobami. Pritom môže dôjsť k ťažkému poraneniu tretích osôb, ako aj
k znečisteniu životného prostredia.
POZOR
Chybné akumulátory neodkladne zlikvidujte. Nenechávajte ich v dosahu detí. Akumulátory nerozoberajte a nespaľujte.
POZOR
Akumulátory, ktoré doslúžili, likvidujte v súlade s národnými predpismi alebo ich vráťte spoločnosti Hilti.
Výrobky Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využitie recyklovaných materiálov je ich správna separácia. V mnohých krajinách je firma Hilti už pripravená na príjem vášho náradia
na recykláciu. Informujte sa v zákazníckom stredisku firmy Hilti alebo u vášho obchodného poradcu.
Iba pre krajiny EÚ.
Elektrické ručné náradie neodhadzujte do domového odpadu!
V súlade s európskou smernicou o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach v znení
národných predpisov sa opotrebované elektrické náradie, prístroje a zariadenia musia podrobiť separovaniu a ekologickej recyklácii.
11 Záruka výrobcu náradia
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera
spoločnosti HILTI.
103
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
sk
12 Vyhlásenie o zhode ES (originál)
Označenie:
Typové označenie:
Akumulátorová ručná
okružná píla
WSC 70‑A36
Rok výroby:
2006
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok
je v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami:
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006/66/ES, 2011/65/EÚ,
EN 60745‑1, EN 60745‑2‑5, EN ISO 12100.
sk
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
104
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
Technická dokumentácia u:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation
Printed: 12.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5143344 / 000 / 01
236299 / A5
236299
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3152 | 0214 | 00-Pos. 8 | 1
Printed in Czech Republic © 2014
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*236297*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising