Hilti | DEG 125 / 150-D/-P | Operating Instruction | Hilti DEG 125 / 150-D/-P Instrukcja obsługi

Hilti DEG 125 / 150-D/-P Instrukcja obsługi
DEG 125-D/-P /
DEG 150-D/-P
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Használati utasítás
hu
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Instrukcja obsługi
pl
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Инструкция по зксплуатации
ru
Пайдалану бойынша басшылық
kk
Instrucţiuni de utilizare
ro
zh
cn
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
1
.ZLN/RFN
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
2
3
4
5
6
8
7
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
9
10
11
12
PP
•PP
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
13
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szlifierka kątowa DEG 125‑D / DEG 125‑P,
DEG 150‑D / DEG 150‑P
Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi.
Niniejszą instrukcję obsługi przechowywać
zawsze wraz z urządzeniem.
Urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.
Spis treści
1 Wskazówki ogólne
2 Opis
3 Akcesoria, materiały eksploatacyjne
4 Dane techniczne
5 Wskazówki bezpieczeństwa
6 Przygotowanie do pracy
7 Obsługa
8 Konserwacja i utrzymanie urządzenia
9 Usuwanie usterek
10 Utylizacja
11 Gwarancja producenta na urządzenia
12 Deklaracja zgodności WE (oryginał)
Strona
81
82
85
86
87
92
94
95
96
96
96
97
1 Liczby odnoszą się zawsze do rysunków. Rysunki
do tekstu znajdują się na rozkładanej okładce. Podczas
studiowania instrukcji trzymać okładkę otwartą.
W tekście niniejszej instrukcji obsługi słowo »urządzenie«
oznacza zawsze szlifierkę kątową DEG 125 lub DEG 150.
Elementy obsługi i podzespoły urządzenia 1
@ Szczeliny wentylacyjne
; Włącznik / wyłącznik (Hold to run)
= Uchwyt boczny antywibracyjny
% Blokada wrzeciona
& Przycisk odblokowujący osłonę
( Wrzeciono
) Osłona
+ Kołnierz mocujący z o-ringiem
§ Tarcza do cięcia / tarcza do szlifowania zgrubnego
/ Nakrętka
: Nakrętka »Kwik‑Lock« (opcja)
· Klucz
1 Wskazówki ogólne
1.1 Wskazówki informacyjne i ich znaczenie
ZAGROŻENIE
Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
Dotyczy potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
Wskazuje na możliwość powstania niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub
szkód materialnych.
1.2 Objaśnienia do piktogramów i dalsze
wskazówki
Znaki ostrzegawcze
Ostrzeżenie
przed
ogólnym
niebezpieczeństwem
Ostrzeżenie
przed niebezpiecznym
napięciem
elektrycznym
WSKAZÓWKA
Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje.
81
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
pl
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
Znaki nakazu
Używać
okularów
ochronnych
Używać
kasku
ochronnego
Używać
ochraniaczy
słuchu
Używać
rękawic
ochronnych
Miejsce umieszczenia szczegółów identyfikacyjnych
na urządzeniu
Oznaczenie typu, nr artykułu, rok produkcji oraz stan
techniczny urządzenia umieszczono na tabliczce znamionowej. Oznaczenie seryjne znajduje się z lewej strony
obudowy silnika. Przepisać oznaczenia do instrukcji obsługi i w razie pytań do naszego przedstawicielstwa lub
serwisu powoływać się zawsze na te dane.
Typ:
Nr seryjny:
pl
Używać
lekkiej maski
przeciwpyłowej
Symbole
Przed
użyciem
przeczytać
instrukcję
obsługi
Przekazywanie odpadów
do
ponownego
wykorzystania
Wolt
Amper
Prąd
zmienny
Znamionowa
prędkość
obrotowa
Obroty na
minutę
Obroty na
minutę
Średnica
Podwójna
izolacja
2 Opis
2.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do prac na sucho, takich jak cięcie i szlifowanie zgrubne materiałów metalowych i
mineralnych. Podczas cięcia w kamieniu należy korzystać z prowadnicy saneczkowej.
Otoczeniem miejsca pracy może być: plac budowy, warsztat, renowacje, przebudowy i nowe budownictwo.
Urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce
znamionowej.
Obróbka metalu: cięcie, szlifowanie zgrubne.
Obróbka powierzchni mineralnych: cięcie, nacinanie z odpowiednią osłoną (DC-EX), szlifowanie zgrubne z odpowiednią
osłoną (DG-EX).
Stosować tylko takie narzędzia robocze (tarcze do szlifowania zgrubnego, tarcze do cięcia itd.), które dopuszczone
są do eksploatacji z minimalną prędkością obrotową 11 000 obr./min dla Ø 125 mm i 9300 obr./min dla Ø 150 mm, o
maksymalnej grubości tarczy do szlifowania zgrubnego wynoszącej 6,4 mm i maksymalnej grubości tarczy do cięcia
2,5 mm.
82
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
Stosować wyłącznie abrazyjne tarcze do cięcia i szlifowania zgrubnego ze zbrojonych włókien o dopuszczonej
prędkości obwodowej 80 m/sek.
Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie do prac szlifierskich i cięcia na sucho.
Podczas szlifowania kamienia należy stosować system odsysania zwiercin z filtrem pyłu po szlifowaniu, dostępny np.
w odpowiednich odkurzaczach firmy Hilti.
Należy również przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nie wolno obrabiać materiałów zagrażających zdrowiu (np. azbest).
Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń ciała, stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i części zamienne Hilti.
Przestrzegać wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji oraz utrzymania urządzenia we właściwym stanie
technicznym, zawartych w instrukcji obsługi.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku profesjonalnego i może być użytkowane, konserwowane i utrzymywane we
właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede
wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Urządzenie i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie, jeśli
stosowane będą przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
2.2 W skład wyposażenia w opakowaniu kartonowym wchodzą
1
Urządzenie z osłoną tarczy
1
Przednia pokrywa ochronna (opcjonalnie)
1
Nakrętka »Kwik‑Lock« (opcja)
1
Nakrętka
1
1
1
1
1
Uchwyt boczny antywibracyjny
Kołnierz
Klucz
Instrukcja obsługi
Opakowanie kartonowe
2.3 Ogranicznik prądu rozruchowego
Elektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego znacznie zmniejsza pobór prądu przy włączeniu tak, aby nie doszło do
zadziałania bezpiecznika sieciowego. Powoduje on także, że urządzenie rozpoczyna pracę łagodnie i bez szarpnięcia.
2.4 Elektronika stabilizująca obroty / elektronika regulująca obroty
Elektroniczna stabilizacja obrotów utrzymuje prawie stałą prędkość obrotową w zakresie od biegu jałowego do pracy
przy obciążeniu. Stała prędkość obrotowa zapewnia optymalną wydajność przy obróbce materiału.
2.5 ATC (Active Torque Control)
Układ elektroniczny rozpoznaje niebezpieczeństwo zakleszczenia się tarczy i zapobiega obracaniu się wrzeciona
po wyłączeniu urządzenia (nie zapobiega to jednak odrzutowi). W celu ponownego uruchomienia urządzenia należy
zwolnić przełącznik a następnie go wcisnąć.
2.6 Blokada ponownego rozruchu
Po ewentualnej przerwie w zasilaniu, urządzenie z wciśniętym i zablokowanym przełącznikiem nie uruchomi się
samoczynnie. Należy najpierw zwolnić przełącznik a następnie go wcisnąć.
2.7 Termiczne zabezpieczenie urządzenia
System termicznego zabezpieczenia silnika monitoruje pobór prądu i temperaturę silnika, zapobiegając uszkodzeniu
urządzenia na skutek przegrzania.
W przypadku przeciążenia silnika, wskutek zbyt dużej siły dociskania, odczuwalny będzie spadek mocy urządzenia,
który prowadzić może do całkowitego zatrzymania się urządzenia (nie wolno dopuścić do takiego zatrzymania).
Dopuszczalne obciążenie pracy urządzenia nie jest stałą wartością, lecz zależne jest od temperatury silnika.
W przypadku wystąpienia przeciążenia, należy przerwać pracę i pozostawić włączone urządzenie z jałową prędkością
obrotową przez ok. 30 sekund.
83
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
pl
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
2.8 Stosowanie przedłużaczy
Stosować wyłącznie przedłużacze przeznaczone dla danego zakresu roboczego o wystarczającym przekroju. W
przeciwnym razie może dojść do spadku mocy urządzenia i przegrzania przewodu. Regularnie sprawdzać, czy
przedłużacz nie jest uszkodzony. Wymieniać uszkodzone przedłużacze.
Zalecane minimalne przekroje i maks. długości przewodów:
Przekrój przewodu
1,5 mm²
Napięcie sieci 100 V
Napięcie sieci 110120 V
Napięcie sieci
220‑240 V
2 mm²
2,5 mm²
30 m
20 m
30 m
50 m
3,5 mm²
14 AWG
12 AWG
75 ft
125 ft
50 m
40 m
50 m
100 m
Nie stosować przedłużaczy o przekroju 1,25 mm² i 16 AWG.
pl
2.9 Przedłużacz na wolnym powietrzu
Na wolnym powietrzu stosować wyłącznie przewidziane do tego celu i odpowiednio oznaczone przedłużacze.
2.10 Stosowanie prądnicy lub transformatora
To urządzenie można podłączyć do prądnicy lub transformatora, jeśli spełnione będą następujące warunki: Moc wtórna
w watach o co najmniej dwukrotnie większej mocy niż podano na tabliczce znamionowej urządzenia, napięcie robocze
powinno przez cały czas mieścić się w granicach pomiędzy +5 % a –15 % napięcia znamionowego, częstotliwość od
50 do 60 Hz, nigdy powyżej 65 Hz i powinien być zainstalowany automatyczny regulator napięcia ze wzmacniaczem
rozruchowym.
W żadnym wypadku nie podłączać równocześnie innych urządzeń do prądnicy/transformatora. Włączanie lub wyłączanie innych urządzeń może spowodować skoki napięcia lub przepięcia, które mogą uszkodzić urządzenie.
2.11 Osłona przeciwpyłowa do prac szlifierskich DG‑EX 125/5" 2
Urządzenie przystosowane jest tylko do okazyjnego zgrubnego szlifowania podłoża mineralnego przy użyciu diamentowych tarcz wieńcowych.
OSTROŻNIE
Obróbka metalu w połączeniu z tą osłoną jest niedozwolona.
WSKAZÓWKA
Podczas zgrubnego szlifowania podłoża mineralnego, jak beton i kamień, zaleca się używanie osłony odsysającej
z odpowiednim odkurzaczem Hilti. Akcesoria te zmniejszają ilość pyłu, na który narażony jest użytkownik szlifierki i
przedłużają żywotność urządzenia i osprzętu.
2.12 Osłona przeciwpyłowa do cięcia i wykonywania bruzd DC‑EX 125/5"‑M z prowadnicą saneczkową 3
Cięcie i wykonywanie bruzd w podłożu mineralnym wolno przeprowadzać wyłącznie z dołączoną osłoną przeciwpyłową
z prowadnicą saneczkową.
OSTROŻNIE
Obróbka metalu w połączeniu z tą osłoną jest niedozwolona.
WSKAZÓWKA
Podczas cięcia i wykonywania bruzd w podłożu mineralnym jak beton i kamień, zaleca się używanie osłony odsysającej
z odpowiednim odkurzaczem Hilti. Akcesoria te zmniejszają ilość pyłu, na który narażony jest użytkownik szlifierki i
przedłużają żywotność urządzenia i osprzętu.
2.13 Kompaktowa osłona przeciwpyłowa do cięcia DC‑EX 125/5"‑C 4
Do cięcia w murze i betonie.
OSTROŻNIE
Obróbka metalu w połączeniu z tą osłoną jest niedozwolona.
84
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
WSKAZÓWKA
Podczas cięcia i wykonywania bruzd w podłożu mineralnym jak beton i kamień, zaleca się używanie osłony odsysającej
z odpowiednim odkurzaczem Hilti. Akcesoria te zmniejszają ilość pyłu, na który narażony jest użytkownik szlifierki i
przedłużają żywotność urządzenia i osprzętu.
2.14 Osłona z pokrywą blaszaną 5
OSTROŻNIE
Do szlifowania zgrubnego materiałów metalicznych za pomocą prostych tarcz do szlifowania zgrubnego oraz
do cięcia tych materiałów tarczami do cięcia należy używać osłony z pokrywą blaszaną.
2.15 Przednia pokrywa ochronna osłony tarczy (tylko DEG 125-D i DEG 125-P) 7
OSTROŻNIE
Do szlifowania zgrubnego materiałów metalicznych za pomocą prostych tarcz do szlifowania zgrubnego oraz
do cięcia tych materiałów tarczami do cięcia należy używać osłony z przednią pokrywą ochronną.
3 Akcesoria, materiały eksploatacyjne
Osprzęt do DEG 125 i DEG 150
Nazwa
Opis
Osłona odsysająca do szlifowania
DG-EX 125/5“
Osłona odsysająca z prowadnicą saneczkową do cięcia i wycinania bruzd
DC‑EX 125/5“‑M
Osprzęt do DEG 125
Nazwa
Opis
Kompaktowa osłona odsysająca
DC-EX 125/5“ C
Tarcze o maks. Ø 125 mm i 11 000 obr./min, Ø 150 mm i 9300 obr./min oraz prędkości obwodowej 80 m/sek.,
maksymalnej grubości tarczy do szlifowania zgrubnego wynoszącej 6,4 mm i maksymalnej grubości tarczy do
cięcia 2,5 mm.
Tarcze
Zastosowanie
Skrót
Podłoże
Abrazyjna tarcza do cięcia
Cięcie, wykonywanie
bruzd
Cięcie, wykonywanie
bruzd
Szlifowanie zgrubne
AC‑D
Metaliczne
DC‑D
Mineralne
AG‑D, AF‑D, AN‑D
Metaliczne
Szlifowanie zgrubne
DG‑CW
Mineralne
Diamentowa tarcza do cięcia
Abrazyjna tarcza do szlifowania
zgrubnego
Diamentowa tarcza do szlifowania
zgrubnego
Przyporządkowanie tarcz do zastosowanego wyposażenia
Poz.
Wyposażenie
AC‑D
AG-D
AF-D
AN-D
DG‑CW
DC‑D
A
Osłona tarczy
X
B
Przednia pokrywa
ochronna tylko
do DEG 125-D/P
(opcjonalnie do A)
Osłona z pokrywą blaszaną (opcjonalnie do
A, B)
Osłona powierzchniowa
DG‑EX 125/5"
X
X
-
X
-
X
-
X
-
X
-
X
-
-
-
-
X
-
-
-
-
X
-
C
D
85
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
pl
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
Poz.
Wyposażenie
E
Osłona kompaktowa
DC‑EX 125/5"-C (w
połączeniu z A)
Osłona tarczy do cięcia
podłoży mineralnych
DG‑EX 125/5"M
Adapter do cięcia
DC‑EX SL (w
połączeniu z F)
Uchwyt boczny
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
-
-
-
-
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
K
Uchwyt pałąkowy DC
BG 125 (opcjonalnie do
H)
Nakrętka
X
X
X
X
X
X
L
Kołnierz mocujący
X
X
X
X
X
M
Nakrętka Kwick Lock
(opcjonalnie do K)
X
X
X
X
X
-
F
G
H
I
pl
AC‑D
AF-D
AG-D
AN-D
DG‑CW
DC‑D
X
X
4 Dane techniczne
Zmiany techniczne zastrzeżone!
Urządzenie
DEG 125-D/-P
DEG 150-D/-P
Prąd znamionowy/pobór mocy
Napięcie znamionowe
220 /230 V: 6,7 A / 1.400 W
Napięcie znamionowe 110 V:
12,2 A / 1.200 W
50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe
220 /230 V: 6,7 A / 1.400 W
Napięcie znamionowe 110 V:
12,2 A / 1.200 W
50 / 60 Hz
9.300/min
Częstotliwość znamionowa
Znamionowa prędkość obrotowa
11.000/min
Maks. średnica tarczy
Ø 125 mm
Ø 150 mm
Wymiary (dł. x wys. x szer.) bez
osłony
Ciężar zgodny z procedurą EPTA
01/2003
360 mm x 103 mm x 80 mm
360 mm x 103 mm x 80 mm
2,3 kg
2,4 kg
Urządzenia i informacje dot. użytkowania
Gwint wrzeciona napędowego
M 14
Długość wrzeciona
22 mm
Klasa ochronna
Klasa ochronna II (izolacja ochronna)
WSKAZÓWKA
Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzony zgodnie z metodą pomiarową według normy
EN 60745 i może być zastosowany do porównywania elektronarzędzi. Można go również stosować do tymczasowego określenia obciążenia drganiami. Podany poziom drgań dotyczy głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli
elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub narzędziami w nieodpowiednim stanie technicznym, wówczas poziom drgań może odbiegać od podanego. Może to prowadzić do znacznego
zwiększenia obciążenia elektronarzędzia drganiami przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić obciążenie
drganiami, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone oraz/lub włączone, ale nie pracuje. Może to
prowadzić do znacznego zmniejszenia obciążenia elektronarzędzia drganiami przez cały czas eksploatacji. W celu
ochrony użytkownika przed działaniem drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np. konserwacja
elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
86
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
Informacje o hałasie (według EN 60745‑1):
Typowy poziom mocy akustycznej według skali A
100 dB (A)
Typowy poziom ciśnienia akustycznego według skali A.
89 dB (A)
Tolerancja błędu dla wymienionych poziomów ciśnienia
akustycznego
3 dB (A)
Informacje o wibracjach zgodnie z EN 60745
Trójosiowe wartości dot. wibracji (suma wektorów wibracji) DEG 125‑D/‑P
Szlifowanie powierzchni z uchwytem standardowym,
ah,AG
pomiar według EN 60745‑2‑3
11,3 m/s²
Szlifowanie powierzchni z uchwytem redukującym wibracje, ah,AG
7,0 m/s²
Tolerancja błędu (K)
1,5 m/s²
Trójosiowe wartości dot. wibracji (suma wektorów wibracji) DEG 150‑D/‑P
Szlifowanie powierzchni z uchwytem standardowym,
ah,AG
pomiar według EN 60745‑2‑3
Szlifowanie powierzchni z uchwytem pałąkowym, ah,AG
pl
9,9 m/s²
8,9 m/s²
Szlifowanie powierzchni z uchwytem redukującym wibracje, ah,AG
7,1 m/s²
Tolerancja błędu (K)
1,5 m/s²
Informacje dodatkowe
W przypadku wykonywania innych prac niż cięcie, wartości dotyczące wibracji mogą się różnić.
Szlifowanie powierzchni z uchwytem pałąkowym, ah,AG
8,7 m/s²
5 Wskazówki bezpieczeństwa
wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad
urządzeniem.
5.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej
eksploatacji elektronarzędzi
a)
OSTRZEŻENIE
Należy
zapoznać
się
ze
wskazówkami
dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie
wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić
do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich
obrażeń ciała. Należy zachować do wglądu
wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa.
Używane
w
przepisach
bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym
(z przewodem zasilającym) i elektronarzędzi
zasilanych
akumulatorami
(bez
przewodu
zasilającego).
5.1.1 Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy.Nieporządek lub brak oświetlenia w
miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
b) Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować
w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym
znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub
pyły.Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
c) Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie
zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób.W
a)
5.1.2 Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka
elektronarzędzia
musi
pasować
do gniazda. W żaden sposób nie wolno
modyfikować wtyczki. Nie należy używać
trójników
w
połączeniu
z
uziemionymi
elektronarzędziami.Niemodyfikowane wtyczki oraz
odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem.
b) Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki.W przypadku kontaktu cielesnego z uziemieniem istnieje
zwiększone ryzyko porażenia prądem.
c) Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią.Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje
zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
d) Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z jego
przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania
wtyczki z gniazda. Przewód chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia.Uszkodzone
lub skręcone przewody zwiększają ryzyko porażenia
prądem.
e) W przypadku wykonywania elektronarzędziem
prac na świeżym powietrzu należy zastosować
a)
87
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
f)
przedłużacz przystosowany do używania na
zewnątrz.Użycie przedłużacza przystosowanego do
eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
5.1.3 Bezpieczeństwo osób
Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do
pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować
z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc
zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.Chwila nieuwagi
przy użytkowaniu elektronarzędzia może prowadzić
do poważnych obrażeń ciała.
b) Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne
i zakładać okulary ochronne.Noszenie osobistego
wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask
ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od
rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza
ryzyko obrażeń ciała.
c) Unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do
sieci elektrycznej i/lub włożeniem akumulatora w
urządzenie oraz wzięciem elektronarzędzia do
ręki lub przenoszeniem go, należy się upewnić,
że jest wyłączone.Jeśli podczas przenoszenia
elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub
podczas podłączania do sieci przełącznik jest
wciśnięty, można spowodować wypadek.
d) Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze.Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
e) Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć
bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
f) Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów,
odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
g) Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są
one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem
się pyłów.
a)
pl
5.1.4 Zastosowanie i obchodzenie się
z elektronarzędziami
a)
Nie przeciążać urządzenia. Do pracy należy używać elektronarzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.Odpowiednim narzędziem pracuje się lepiej
i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
88
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
b) Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony.Elektronarzędzie, którego nie
można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie
i należy je naprawić.
c) Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub akumulator
z urządzenia.Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
d) Nieużywane elektronarzędzia przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zezwalać
na użytkowanie narzędzia osobom, które nie zapoznały się z nim lub nie przeczytały niniejszych
wskazówek.Elektronarzędzia stanowią zagrożenie,
jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
e) Należy starannie pielęgnować elektronarzędzia.
Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują
bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie
są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że
mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem
do użytkowania urządzenia należy zlecić naprawę
uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f) Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były
ostre i czyste.Starannie pielęgnowane narzędzia
tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
g) Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych
itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki
pracy i rodzaj wykonywanych czynności.Używanie
elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
5.1.5 Serwis
a)
Naprawę elektronarzędzia zlecać wyłącznie
wykwalifikowanemu
personelowi,
stosując
tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to
zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.
5.2 Wspólne wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące szlifowania, szlifowania papierem
ściernym, cięcia tarczami i pracy z tarczowymi
szczotkami drucianymi:
Elektronarzędzie stosować wyłącznie do szlifowania i cięcia. Przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, zaleceń, ilustracji oraz
danych technicznych otrzymanych z niniejszym
urządzeniem. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń, może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, zaprószenia ognia i spowodować ciężkie
obrażenia.
b) Elektronarzędzie nie jest przystosowane do szlifowania papierem ściernym, szczotkowania i polerowania. Zastosowanie elektronarzędzia niezgodnie z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i spowodować obrażenia ciała.
c) Nie używać akcesoriów nieprzewidzianych i nie
poleconych przez producenta specjalnie do tego
a)
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
elektronarzędzia. Sama możliwość zamocowania
danych akcesoriów przy elektronarzędziu nie gwarantuje bezpieczeństwa pracy.
d) Dopuszczalna wartość obrotów elektronarzędzia
musi być przynajmniej tak wysoka, jak maksymalna prędkość obrotowa danego elektronarzędzia. Akcesoria, które obracają się z prędkością
wyższą niż dopuszczalna, mogą ulec zniszczeniu,
a odłamki zostać rozrzucone.
e) Średnica i grubość narzędzia roboczego muszą
być zgodne z wartościami podanymi dla stosowanego elektronarzędzia. W przypadku błędnie
wymierzonego narzędzia roboczego nie będzie zapewniona wystarczająca ochrona ani kontrola.
f) Narzędzia robocze z gwintowanymi otworami
mocującymi muszą dokładnie pasować do
gwintu wrzeciona szlifierki. W przypadku
narzędzi roboczych, które mocowane są za
pomocą kołnierza, średnica otworu narzędzia
roboczego
musi
pasować
do
średnicy
mocowania kołnierza. Narzędzia robocze, które
nie są dokładnie zamocowane do elektronarzędzia,
obracają się nieregularnie, silnie wibrują i mogą
prowadzić do utraty kontroli.
g) Nie używać uszkodzonych narzędzi. Przed każdym użyciem należy skontrolować narzędzia robocze, takie jak tarcze do szlifowania, pod względem występowania odprysków i pęknięć, talerze do szlifowania pod względem pęknięć, przetarć lub wyraźnych śladów zużycia, oraz tarczowe
szczotki druciane pod względem obecności luźnych lub złamanych drucików. Jeśli elektronarzędzie lub narzędzie robocze spadną, należy
sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia, lub
zastosować inne sprawne narzędzie robocze. Po
przeprowadzeniu kontroli i założeniu narzędzia
roboczego, uruchomić elektronarzędzie z maksymalną prędkością obrotową na czas jednej minuty, uważając aby żadna osoba nie przebywała
blisko wirującego narzędzia roboczego. Uszkodzone narzędzia robocze pękają przeważnie w trakcie przeprowadzania testu.
h) Nosić osobiste wyposażenie ochronne. W zależności od danego zastosowania, korzystać z pełnej osłony twarzy, ochrony oczu lub okularów
ochronnych. W razie konieczności zakładać maskę przeciwpyłową, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne lub specjalny fartuch, chroniący
przed zwiercinami i opiłkami metalu. Należy chronić oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi, które powstają w trakcie wykonywania różnych prac. Maski przeciwpyłowe lub maski do
ochronny dróg oddechowych powinny dobrze filtrować pył. Wysokie natężenie hałasu może prowadzić
do uszkodzenia słuchu.
i) Uważać, aby inne osoby nie podchodziły zbyt blisko miejsca pracy. Każdy, kto znajdzie się w obszarze pracy powinien nosić osobiste wyposażenie ochronne. Odłamki obrabianego materiału lub
złamane narzędzie robocze mogą zostać wyrzucone
w powietrze i spowodować obrażenia ciała poza bezpośrednim obszarem pracy.
Podczas wykonywania prac, w trakcie których
narzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, urządzenie trzymać wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić
do przeniesienia napięcia na metalowe elementy
urządzenia i spowodować porażenie prądem.
k) Kabel sieciowy chronić przed wirującymi narzędziami roboczymi. Utrata kontroli nad urządzeniem
może spowodować przecięcie kabla sieciowego lub
zranienie ręki przez obracające się narzędzie robocze.
l) Nigdy nie odkładać elektronarzędzia przed całkowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego.
Wirujące narzędzie robocze nie powinno stykać się
z powierzchnią, na którą jest odkładane, ponieważ
może to spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.
m) Nie przenosić elektronarzędzia, jeśli jest ono włączone i pracuje. Na skutek przypadkowego kontaktu
może dojść do wciągnięcia części odzieży przez obracające się narzędzie robocze lub do jego wwiercenia w ciało.
n) Regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elektronarzędzia. Dmuchawa silnika wciąga do obudowy drobiny metalu, których wysokie stężenie może
prowadzić do porażenia prądem.
o) Nie wolno stosować elektronarzędzia w pobliżu
łatwopalnych materiałów. Iskry mogą spowodować
zapalenie się tych materiałów.
p) Nie używać narzędzi roboczych, które wymagają
stosowania chłodzenia cieczą. Stosowanie wody
lub innych cieczy chłodzących może prowadzić do
porażenia prądem.
j)
5.3 Odrzut i odpowiednie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Odrzut jest reakcją na haczenie lub zablokowanie obracającego się narzędzia roboczego, takiego jak tarcza do
szlifowania, tarczowa szczotka druciana itp. Haczenie lub
zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzymania obracającego się narzędzia roboczego. Na skutek takiej reakcji,
niekontrolowane elektronarzędzie zacznie przyspieszać
w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów narzędzia
roboczego w punkcie zablokowania.
Jeśli tarcza do szlifowania zacznie haczyć lub blokować
się w obrabianym materiale, wówczas krawędź zagłębiająca się w materiał może zakleszczyć się i spowodować
wyłamanie tarczy lub odrzut. Tarcza do szlifowania będzie
kierować się w kierunku do lub od użytkownika, w zależności od ustawionego kierunku obrotu tarczy w punkcie
zablokowania. Przy tym może dojść do pęknięcia tarczy
do szlifowania.
Odrzut jest skutkiem nieprawidłowego zastosowania
elektronarzędzia. Można zapobiec takiej reakcji poprzez
zastosowanie odpowiednich środków ostrożności,
opisanych poniżej.
a)
Trzymać mocno elektronarzędzie i przyjąć taką
pozycję ciała i ramion, aby możliwe było tłumienie
odrzutu. Należy zawsze korzystać z dodatkowego
89
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
pl
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
pl
uchwytu, jeśli jest na wyposażeniu, aby zapewnić sobie jak najlepszą kontrolę nad urządzeniem
w przypadku odbić lub szarpnięć przy rozruchu.
Personel obsługujący może, dzięki zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności, zapanować nad
siłami odrzutu i reakcjami urządzenia.
b) Trzymać ręce z dala od obracających się narzędzi
roboczych. Przy odrzucie narzędzie robocze może
przejechać wzdłuż dłoni.
c) Unikać kontaktu ze obszarem, w którym elektronarzędzie wykonuje ruchy na skutek odrzutu.
Odrzut odbija elektronarzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego tarczy do szlifowania przy
punkcie zablokowania.
d) Szczególną ostrożność zachować podczas pracy
w obrębie narożników, ostrych krawędzi itp., aby
nie dopuścić do zakleszczenia się i odbicia narzędzia roboczego od obrabianego materiału. Wirujące narzędzie robocze wykazuje tendencję do zakleszczania się w przypadku pracy w narożnikach,
przy ostrych krawędziach lub odskokach od podłoża.
Może to spowodować utratę kontroli nad urządzeniem lub odrzut.
e) Nie stosować łańcuchowych lub ząbkowanych
tarcz do cięcia. Narzędzia robocze tego typu powodują często odrzut lub przyczyniają się do utraty
kontroli nad elektronarzędziem.
5.4 Szczególne wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące szlifowania i cięcia
Stosować wyłącznie przeznaczony do tego elektronarzędzia osprzęt szlifierski wraz z odpowiednią osłoną. Osprzętu szlifierskiego, który nie jest
przeznaczony do tego elektronarzędzia, nie można
osłonić w odpowiednim stopniu i nie można zagwarantować bezpiecznej pracy.
b) Wypukłe tarcze do szlifowania należy zamontować w taki sposób, aby ich powierzchnia szlifująca nie wystawała poza płaszczyznę krawędzi osłony. Nieprawidłowo zamocowanej tarczy szlifierskiej, która wystaje poza płaszczyznę krawędzi
osłony, nie można odpowiednio osłonić.
c) Osłona musi być dokładnie przymocowana
do elektronarzędzia i ustawiona w taki
sposób, aby zapewniony był najwyższy stopień
bezpieczeństwa, tzn. aby jak najmniejsza
nieosłonięta część osprzętu szlifierskiego
wystawała w kierunku osoby obsługującej.
Osłona tarczy chroni użytkownika przed odłamkami,
przypadkowym kontaktem z osprzętem szlifierskim
oraz iskrami, które mogłyby spowodować zapalenie
się ubrania.
d) Osprzęt szlifierski można stosować tylko do prac,
do których jest on przeznaczony. n p.: nie należy
nigdy szlifować boczną powierzchnią tarczy do
cięcia. Tarcze do cięcia przeznaczone są do obróbki
materiału za pomocą krawędzi tarczy. Nacisk boczny
na tarcze może prowadzić do pęknięcia osprzętu
szlifierskiego.
e) Stosować wyłącznie nieuszkodzone kołnierze
mocujące o odpowiednim rozmiarze i kształcie,
dostosowane
do
wybranego
osprzętu
a)
90
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
f)
szlifierskiego. Odpowiedni kołnierz chroni tarczę
do szlifowania i zmniejsza niebezpieczeństwo jej
pęknięcia. Kołnierze do tarcz do cięcia mogą różnić
się od kołnierzy przeznaczonych do innych tarcz do
szlifowania.
Nie stosować zużytych tarcz do szlifowania,
używanych wcześniej z większymi elektronarzędziami. Tarcze do szlifowania przeznaczone do
większych elektronarzędzi nie są przystosowane
do pracy na zwiększonych obrotach małego
elektronarzędzia i mogą pęknąć.
5.5 Pozostałe szczególne wskazówki
bezpieczeństwa dotyczące cięcia
Nie dopuszczać do zablokowania się tarczy do
cięcia i nie wywierać zbyt dużego nacisku. Nie
wykonywać bruzd o zbyt dużej głębokości. Przeciążanie tarczy do cięcia może prowadzić do zbyt
dużych naprężeń, a w konsekwencji do zakleszczenia się, zablokowania tarczy oraz niebezpieczeństwa
odrzutu lub pęknięcia osprzętu szlifierskiego.
b) W miarę możliwości unikać bezpośredniego obszaru pracy przed i za wirującą tarczą do cięcia.
Jeśli w trakcie obróbki materiału tarcza do cięcia jest
odsuwana, wówczas przy odrzucie elektronarzędzie
może zostać skierowane wraz z obracającą się tarczą
w kierunku osoby obsługującej.
c) W przypadku zakleszczenia się tarczy do cięcia
lub przerwania pracy należy wyłączyć urządzenie
i odczekać do całkowitego zatrzymania się tarczy.
Nie wyciągać obracającej się jeszcze tarczy do
cięcia z obrabianego materiału, w przeciwnym
razie może dojść do odrzutu. Ustalić przyczynę
zakleszczenia się i usunąć usterkę.
d) Elektronarzędzia nie należy włączać, gdy jego
osprzęt zagłębiony jest w obrabianym materiale.
Przed ponownym przystąpieniem do wycinania
bruzd należy odczekać, aż tarcza do cięcia osiągnie maksymalne obroty. W przeciwnym razie tarcza może się zakleszczyć, wyskoczyć z obrabianego
materiału lub spowodować odrzut.
e) Podeprzeć płyty lub duże materiały przeznaczone
do obróbki, w celu zminimalizowania ryzyka odrzutu na skutek ewentualnego zakleszczenia się
tarczy do cięcia. Duże materiały przeznaczone do
obróbki mogą uginać się pod własnym ciężarem. Materiał musi być podparty z obydwu stron, zarówno
blisko punktu cięcia, jak również wzdłuż krawędzi.
f) Szczególną ostrożność należy zachować podczas wykonywania bruzd w uzbrojonych ścianach
lub innych zabudowanych obszarach. Zagłębiająca się tarcza może w trakcie przecinania przewodów gazowych lub wodociągowych, przewodów
elektrycznych lub innych materiałów spowodować
odrzut.
a)
5.6 Dodatkowe wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
5.6.1 Bezpieczeństwo osób
a)
Trzymać urządzenie zawsze oburącz,
za
przewidziane do tego celu uchwyty. Utrzymywać
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
uchwyty w suchym i czystym stanie. Nie mogą
być one zanieczyszczone smarem lub olejem.
b) Jeśli urządzenie użytkowane będzie bez systemu
odsysania zwiercin, to przy wykonywaniu prac,
podczas których powstaje pył, noś maskę przeciwpyłową.
c) Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich
lepszego ukrwienia.
d) Unikać dotykania obracających się elementów.
Urządzenie włączać dopiero na stanowisku pracy.
Dotykanie wirujących części urządzenia, w szczególności osprzętu, może prowadzić do obrażeń ciała.
e) Podczas pracy, przewód sieciowy i przewód przedłużający prowadzić zawsze od urządzenia ku tyłowi. Dzięki temu uniknie się przewrócenia.
f) Do szlifowania zgrubnego materiałów metalicznych za pomocą prostych tarcz do szlifowania
zgrubnego oraz do cięcia tych materiałów tarczami do cięcia należy używać osłony z pokrywą
blaszaną.
g) Należy pouczyć dzieci, że nie wolno bawić się
urządzeniem.
h) Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci
oraz osoby fizycznie słabe bez uprzedniego pouczenia.
i) Nie używać urządzenia, jeśli rozpoczyna pracę
gwałtownie lub szarpiąc. Przyczyną tego może być
uszkodzona elektronika. Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti.
j) Pyły z materiałów zawierających ołów, niektóre rodzaje drewna, minerały i metal mogą być szkodliwe
dla zdrowia. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłów
może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz
osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje
pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi
substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki
ochronne do drewna). Materiał zawierający azbest
może być obrabiany wyłącznie przez fachowców. W
miarę możliwości używać modułu odsysającego.
Aby uzyskać najlepszy efekt odsysania, należy
używać polecanego przez Hilti odpowiedniego
odkurzacza przenośnego do pyłu drewnianego
i/lub mineralnego, przystosowanego do pracy z
tym urządzeniem. Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy. Zaleca się zakładanie maski przeciwpyłowej z filtrem klasy P2. Należy przestrzegać
krajowych przepisów dotyczących obrabianych
materiałów.
5.6.2 Prawidłowe obchodzenie się z
elektronarzędziami
Tarcze szlifierskie powinny być starannie zakładane i eksploatowane zgodnie ze wskazówkami
producenta.
b) Upewnić się, że osprzęt szlifierski zamocowany
został zgodnie ze wskazówkami producenta.
c) Zapewnić, aby stosowane były przekładki, jeśli
wchodzą one w skład osprzętu szlifierskiego.
a)
d) Zapewnić, aby przed użyciem osprzęt szlifierski
został prawidłowo założony i przymocowany,
a następnie uruchomić urządzenie na biegu
jałowym na 60 sekund. Natychmiast wyłączyć
urządzenie, jeśli wystąpią znaczne drgania
lub gdy stwierdzone zostaną inne usterki.
W przypadku wystąpienia takich usterek należy
sprawdzić urządzenie i ustalić ich przyczynę.
e) Nigdy nie używać elektronarzędzia bez osłony.
f) Nie wolno używać dodatkowych tulei redukcyjnych lub adapterów w celu dopasowywania tarcz
do szlifowania o większej średnicy montażowej.
g) W przypadku osprzętu szlifierskiego wyposażonego w gwintowane otwory mocujące, upewnić
się, że gwint jest dostatecznie głęboki i odpowiedni dla długości wrzeciona.
h) Dobrze zamocować obrabiany przedmiot.
i) Nie wolno stosować tarcz szlifierskich do zdzierania.
j) Zapewnić, aby iskry powstające podczas pracy
z urządzeniem nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla osób i nie spowodowały zapalenia
się łatwopalnych substancji. W tym celu ustawić
odpowiednio osłonę.
k) Zapewnić, aby w warunkach silnego zapylenia,
szczeliny wentylacyjne były zawsze czyste. Jeśli konieczne jest usunięcie pyłu, wówczas w
pierwszej kolejności odłączyć elektronarzędzie
od zasilania sieciowego (stosować niemetaliczne
obiekty) i uważać, aby nie uszkodzić wewnętrznych podzespołów.
l) Po wyłączeniu urządzenia osprzęt szlifierski będzie się jeszcze przez jakiś czas obracać. Odczekać do całkowitego zatrzymania się narzędzia.
5.6.3 Bezpieczeństwo elektryczne
Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować
stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych,
gazowych i rurociągów wodnych, np. przy użyciu
wykrywacza metali. Zewnętrzne metalowe części
urządzenia mogą przewodzić prąd, jeśli nieopatrznie
uszkodzony zostanie przewód elektryczny. Stwarza
to poważne zagrożenie porażeniem prądem.
b) Regularnie kontrolować przewód zasilania urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi. Jeśli uszkodzony jest przewód przyłączeniowy urządzenia elektrycznego, należy go
wymienić na specjalny przewód przyłączeniowy,
dostępny poprzez dział obsługi klienta. Kontrolować regularnie przedłużacze i wymieniać je na
nowe, jeśli są uszkodzone. Jeśli podczas pracy
uszkodzony zostanie przewód sieciowy lub przedłużacz, nie wolno dotykać tego przewodu. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone
a)
91
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
pl
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
pl
przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą
stwarzać ryzyko porażenia prądem.
c) Wykonując częste prace z użyciem materiałów
przewodzących należy zabrudzone urządzenia
regularnie przekazywać do kontroli w serwisie
Hilti. Osadzający się na powierzchni urządzenia
pył, w szczególności od zwiercin materiałów
przewodzących, jak również wilgoć, może przy
niekorzystnych warunkach prowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
d) Jeśli przy pomocy elektronarzędzia wykonywane
są prace na świeżym powietrzu, wówczas
należy upewnić się, że urządzenie podłączone
jest do sieci za pośrednictwem wyłącznika
różnicowo-prądowego (RCD) o maksymalnym
prądzie wyzwoleniowym 30 mA. Stosowanie
wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
e) Zasadniczo zaleca się stosowanie wyłącznika
różnicowo-prądowego (RCD) o maksymalnym
prądzie wyzwoleniowym 30 mA.
5.6.4 Miejsce pracy
a) Zadbać o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
b) Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.
Nieprawidłowa wentylacja stanowiska pracy może
spowodować zagrożenie dla zdrowia wskutek nadmiernego zapylenia.
5.6.5 Osobiste wyposażenie ochronne
Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu w czasie
pracy urządzenia muszą używać odpowiednich okularów ochronnych, kasku ochronnego, nosić ochraniacze słuchu, rękawice ochronne i lekką maskę przeciwpyłową.
6 Przygotowanie do pracy
6.2 Osłona tarczy
OSTROŻNIE
Położenie osłony należy dostosowywać w zależności
od potrzeb i warunków roboczych.
ZAGROŻENIE
Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia, wymiany
osprzętu lub odłożeniem narzędzia wyciągnąć
wtyczkę z gniazda. Ten środek ostrożności
zapobiega niezamierzonemu włączeniu urządzenia.
OSTROŻNIE
Podczas montażu, demontażu, prac nastawczych
i usuwania usterek nosić rękawice ochronne.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie używać elektronarzędzia bez osłony.
OSTROŻNIE
W przypadku użycia ze szlifierką kątową innego zalecanego wyposażenia Hilti należy przed zastosowaniem przeczytać instrukcję obsługi wyposażenia
i przestrzegać wszystkich zawartych w niej wskazówek.
OSTROŻNIE
Zamknięta strona osłony musi być zawsze skierowana w kierunku osoby obsługującej urządzenie.
6.2.1 Montaż osłony lub osłony z pokrywą
blaszaną 8
WSKAZÓWKA
Wypust kodujący na osłonie gwarantuje, że do urządzenia
można przymocować wyłącznie pasującą osłonę. Poza
tym wypust kodujący zapobiega opadaniu osłony na
zamocowane narzędzie.
1.
2.
6.1 Montaż uchwytu bocznego
OSTRZEŻENIE
Podczas wszystkich prac powinien być zamontowany
boczny uchwyt.
Uchwyt boczny odkręcić z lewej lub prawej strony urządzenia.
92
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
Nałożyć osłonę tarczy na szyjkę wrzeciona tak, aby
obydwa oznaczenia w kształcie trójkąta, na urządzeniu i osłonie, położone były dokładnie naprzeciw
siebie.
Wcisnąć osłonę tarczy na szyjkę wrzeciona; nacisnąć na przycisk odblokowujący i ustawiać osłonę
do momentu zatrzaśnięcia w blokadę i odskoczenia
przycisku do położenia pierwotnego.
6.2.2 Zmiana położenia osłony 6
1.
Nacisnąć na przycisk odblokowujący i ustawić
osłonę w żądanym położeniu, do zatrzaśnięcia w
blokadę.
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
6.2.3 Demontaż osłony lub osłony z pokrywą
blaszaną
1.
2.
Nacisnąć na przycisk odblokowujący osłonę i obrócić osłonę tarczy tak, aby obydwa oznaczenia w
kształcie trójkąta przy osłonie i urządzeniu położone
były dokładnie naprzeciw siebie.
Zdjąć osłonę.
6.2.4 Montaż i demontaż przedniej pokrywy
ochronnej 9
1.
2.
Nasadzić przednią pokrywę ochronną zamkniętą
stroną, jak przedstawiono na rysunku, na standardową osłonę, aż blokada zaskoczy na miejsce.
W celu demontażu przedniej pokrywy ochronnej
otworzyć blokadę pokrywy i ściągnąć pokrywę ze
standardowej osłony.
6.3 Montaż i demontaż narzędzia roboczego 10 11
ZAGROŻENIE
Upewnić się, że podana na osprzęcie szlifierskim
prędkość obrotowa pracy jest równa lub wyższa od
znamionowej prędkości obrotowej szlifierki.
ZAGROŻENIE
Przed użyciem sprawdź stan tarczy do szlifowania.
Nie stosować produktów ułamanych, z ubytkami lub
wykazujących inne uszkodzenia.
WSKAZÓWKA
Tarcze diamentowe trzeba wymieniać, gdy tylko znacznie spadnie efekt cięcia lub szlifowania. Na ogół jest
to wówczas, gdy wysokość segmentów diamentowych
jest mniejsza niż 2 mm. Inne typy tarcz należy wymieniać,
gdy znacznie spadnie efekt cięcia lub gdy w trakcie pracy
części szlifierki kątowej (poza tarczą) zetkną się z materiałem roboczym. Tarcze abrazyjne należy wymieniać z
upływem daty ważności.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OSTROŻNIE W kołnierzu mocującym osadzony jest
pierścień o-ring. Jeśli brakuje pierścienia o-ring
lub jest on uszkodzony, należy założyć nowy.
Nałożyć kołnierz mocujący na wrzeciono szlifierki.
Założyć narzędzie robocze.
Dokręcić nakrętkę mocującą odpowiednio do zamocowanego narzędzia11.
OSTROŻNIE Blokada wrzeciona szlifierki może
być aktywowana tylko przy zatrzymanym wrzecionie.
Nacisnąć blokadę wrzeciona i przytrzymać.
Za pomocą klucza mocno dokręcić nakrętkę, a następnie zwolnić blokadę wrzeciona.
W celu demontażu narzędzia roboczego należy
przeprowadzić wyżej opisane czynności w
odwrotnej kolejności.
6.4 Narzędzie robocze z nakrętką Kwik-Lock
OSTROŻNIE
Podczas pracy uważać, aby nakrętka Kwik-Lock nie
stykała się z podłożem. Nie stosować uszkodzonych
nakrętek Kwik-Lock.
WSKAZÓWKA
Zamiast nakrętki mocującej można zastosować KwikLock. Dzięki temu wymiana tarczy do cięcia możliwa jest
bez użycia narzędzi.
6.4.1 Montaż i demontaż narzędzi roboczych z
nakrętką Kwik-Lock 12
WSKAZÓWKA
Umieszczona na wierzchu strzałka powinna znajdować
się pomiędzy oznaczonymi punktami. Jeśli po dokręceniu
nakrętki strzałka będzie znajdować się poza oznaczonymi
punktami, wówczas nie będzie możliwe ręczne zwolnienie nakrętki. W takim przypadku, nakrętkę należy zwolnić
za pomocą klucza (nie stosować obcęgów do rur).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oczyścić kołnierz mocujący oraz nakrętkę.
OSTROŻNIE W kołnierzu mocującym osadzony jest
pierścień o-ring. Jeśli brakuje pierścienia o-ring
lub jest on uszkodzony, należy założyć nowy.
Nałożyć kołnierz mocujący na wrzeciono szlifierki.
Założyć narzędzie robocze.
Nakręcić nakrętkę Kwik-Lock (oznaczenie widoczne
po całkowitym wykręceniu) do osadzenia na narzędzie robocze.
OSTROŻNIE Blokada wrzeciona szlifierki może
być aktywowana tylko przy zatrzymanym wrzecionie.
Nacisnąć blokadę wrzeciona i przytrzymać.
Za pomocą klucza mocno dokręcić nakrętkę lub
ręcznie obracać narzędzie robocze w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu
dociągnięcia nakrętki Kwik-Lock, a następnie
zwolnić blokadę wrzeciona.
W celu demontażu należy przeprowadzić wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.
6.5 Obracanie głowicy przekładni 13
WSKAZÓWKA
Aby zapewnić bezpieczną i nie powodującą zmęczenia
eksploatację urządzenia (np. włącznik/wyłącznik zwrócony ku górze), możliwa jest regulacja głowicy przekładni
w zakresie 90º.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oczyścić urządzenie.
Odczepić uchwyt boczny od urządzenia.
Wykręcić cztery śruby przy głowicy przekładni.
Obrócić głowicę przekładni, bez odciągania jej od
urządzenia i ustawić w żądanej pozycji.
Ponownie zamocować cztery śruby przy głowicy
przekładni.
Zamontować uchwyt boczny.
93
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
pl
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
7 Obsługa
OSTROŻNIE
Podczas użytkowania narzędzie może się nagrzewać.
Zmieniając narzędzie używać rękawic ochronnych!
WSKAZÓWKA
Położenie osłony należy dostosowywać do wykonywanej
pracy.
ZAGROŻENIE
Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może być przyczyną utraty słuchu.
pl
OSTROŻNIE
Zamknięta strona osłony musi być zawsze skierowana w kierunku osoby obsługującej urządzenie.
OSTRZEŻENIE
Nowy osprzęt szlifierski uruchomić na próbę z maks.
jałową prędkością obrotową w zabezpieczonym miejscu pracy na czas przynajmniej 30 sekund.
OSTRZEŻENIE
Nie używać urządzenia, jeśli rozpoczyna pracę gwałtownie lub szarpiąc. Przyczyną tego może być uszkodzona elektronika. Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti.
OSTRZEŻENIE
Nacięcia w ścianach nośnych lub innych strukturach
mogą naruszyć ich statykę, w szczególności podczas
odcinania prętów zbrojeniowych lub elementów nośnych.
Przed rozpoczęciem pracy należy skonsultować się
inżynierem projektu, architektem lub osobą odpowiedzialną za projekt.
OSTRZEŻENIE
Napięcie sieciowe musi zgadzać się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenia z oznaczeniem 230 V mogą pracować z napięciem 220 V.
OSTRZEŻENIE
Zawsze używać urządzenia z uchwytem bocznym
(opcjonalnie z uchwytem pałąkowym).
OSTRZEŻENIE
Luźne przedmioty obrabiane mocować za pomocą
zacisków lub imadła.
OSTRZEŻENIE
Jeśli urządzenie użytkowane będzie bez systemu odsysania zwiercin, to przy wykonywaniu prac, podczas
których powstaje pył, noś maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE
Unikać dotykania obracających się elementów. Urządzenie włączać dopiero na stanowisku pracy. Dotykanie wirujących części urządzenia, w szczególności
osprzętu, może prowadzić do obrażeń ciała.
94
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
OSTROŻNIE
W zależności od zastosowania urządzenie pracuje z odpowiednio wysoką prędkością obrotową. Należy zawsze
korzystać z uchwytu bocznego i trzymać urządzenie
oburącz. Użytkownik musi być przygotowany na ewentualne zablokowanie się narzędzia.
OSTROŻNIE
Podczas procesu obróbki powierzchni może dojść do odpryskiwania materiału. Używać okularów ochronnych,
rękawic ochronnych, a w przypadku pracy bez urządzenia odsysającego, lekkiej maski przeciwpyłowej.
Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu.
OSTRZEŻENIE
Podczas cięcia nie należy zbyt mocno obciążać urządzenia i nie przekrzywiać tarczy względem płaszczyzny cięcia. W przeciwnym wypadku urządzenie może się
zatrzymać, spowodować odrzut lub dojdzie do pęknięcia
tarczy.
OSTROŻNIE
Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia
rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego
ukrwienia.
OSTRZEŻENIE
Łatwopalne materiały trzymać z dala od stanowiska
pracy.
7.1 Szlifowanie zgrubne
OSTROŻNIE
Tarcz do cięcia nie wolno używać do szlifowania
zgrubnego.
W przypadku kąta nachylenia od 5° do 30° osiąga się
najlepsze wyniki szlifowania zgrubnego. Równomiernie
dociskając urządzenie przesuwać je tam i z powrotem.
Dzięki temu obrabiany przedmiot nie będzie zbyt gorący,
nie przebarwi się i nie dojdzie do powstania rowków.
7.2 Cięcie
Podczas cięcia należy pracować z umiarkowanym posuwem oraz nie przekrzywiać urządzenia ani tarczy do
cięcia (ok. 90° do płaszczyzny cięcia). Profile i małe rury
czworokątne najlepiej jest przecinać w miejscu najmniejszego przekroju.
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
7.3 Włączanie/wyłączanie bez blokady (DEG 125-D
lub DEG 150-D)
7.3.1 Włączanie
1.
2.
Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
Przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu, a następnie wcisnąć go do oporu.
7.3.2 Wyłączanie
Puścić włącznik/wyłącznik.
7.4 Włączanie/wyłączanie z blokadą (DEG 125-P
lub DEG 150-P)
WSKAZÓWKA
Jeśli podczas blokowania włącznika/wyłącznika wyciągnięta zostanie wtyczka z gniazda sieciowego i ponownie
włożona, wówczas urządzenie nie uruchomi się. Blokadę
należy zwolnić po odłączeniu zasilania, a dopiero potem
włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
7.4.1 Włączanie i blokowanie
1.
2.
Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
Przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu (3 mm),
wcisnąć i w tej pozycji przesunąć go jeszcze bardziej
do przodu, do momentu zaskoczenia blokady.
7.4.2 Wyłączanie po zablokowaniu
Nacisnąć z przodu na włącznik/wyłącznik. (blokada zostanie zwolniona)
7.5 Blokada ponownego rozruchu
WSKAZÓWKA
Jeśli podczas blokowania włącznika/wyłącznika wyciągnięta zostanie wtyczka z gniazda sieciowego i ponownie
włożona, wówczas urządzenie nie uruchomi się. Blokadę
należy zwolnić po odłączeniu zasilania, a dopiero potem
włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
8 Konserwacja i utrzymanie urządzenia
OSTROŻNIE
Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
8.1 Konserwacja urządzenia
ZAGROŻENIE
Podczas obróbki metalu w ekstremalnych warunkach
pracy może osadzać się wewnątrz urządzenia przewodzący pył. Izolacja ochronna urządzenia może ulec
uszkodzeniu. W takim przypadku zaleca się stosowanie stacjonarnego urządzenia odsysającego, częste
czyszczenie szczelin wentylacyjnych oraz stosowanie
włącznika różnicowo-prądowego (RCD).
Zewnętrzna obudowa urządzenia wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Uchwyty są z
elastomeru.
Nigdy nie używać urządzenia z niedrożnymi szczelinami
wentylacyjnymi! Regularnie ostrożnie czyścić szczeliny
wentylacyjne suchą szczotką. Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia. Dmuchawa
silnika wciąga do obudowy pył, a duże nagromadzenie
przewodzącego pyłu (np. metalowego, z włókna węglowego) może prowadzić do porażenia prądem. Zewnętrzne powierzchnie obudowy regularnie przecierać
lekko zwilżoną ściereczką. Do czyszczenia nie używać
żadnych urządzeń rozpylających, strumienia pary ani
bieżącej wody! Może to doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia. Uchwyt
urządzenia nie może być zanieczyszczony smarem lub
olejem. Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
WSKAZÓWKA
Częsta obróbka materiałów przewodzących (np. metalu,
włókna węglowego) może prowadzić do skrócenia okresów konserwacji. Należy przestrzegać specyficznych zagrożeń w miejscu pracy.
8.2 Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie
technicznym
OSTRZEŻENIE
Nie eksploatować urządzenia, gdy jakaś jego część
jest uszkodzona lub przełącznik nie działa prawidłowo. Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti.
OSTRZEŻENIE
Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
Regularnie sprawdzać wszystkie zewnętrzne elementy
urządzenia, czy nie są uszkodzone i kontrolować, czy
wszystkie przełączniki działają prawidłowo.
8.3 Kontrola po wykonaniu czynności
konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem
urządzenia
Po zakończeniu prac konserwacyjnych oraz prac związanych z utrzymaniem urządzenia we właściwym stanie
technicznym należy sprawdzić, czy zamontowane zostały
i czy prawidłowo działają wszystkie instalacje zabezpieczające.
95
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
pl
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
9 Usuwanie usterek
pl
Usterka
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.
Przerwane zasilanie prądem sieciowym.
Niesprawny przewód sieciowy lub
wtyczka.
Urządzenie nie ma pełnej mocy.
Przedłużacz o niewystarczającym
przekroju.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne, sprawdzić działanie.
Przekazać wykwalifikowanemu elektrykowi do sprawdzenia i ewentualnej
naprawy.
Zastosować przewód przedłużający o
wystarczającym przekroju.
10 Utylizacja
Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.
Warunkiem takiego recyklingu jest prawidłowe oddzielenie materiałów. W wielu krajach firma Hilti jest już przygotowana
na przyjmowanie starych urządzeń w celu ich utylizacji. Informacje na ten temat można uzyskać u doradców
technicznych lub w punkcie serwisowym Hilti.
Dotyczy tylko państw UE
Nie wyrzucać elektronarzędzi z odpadami komunalnymi!
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w
sposób przyjazny dla środowiska.
11 Gwarancja producenta na urządzenia
Hilti gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest wolne
od błędów materiałowych i produkcyjnych. Ta gwarancja
obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest właściwie
wykorzystywane, obsługiwane, konserwowane i czyszczone zgodnie z instrukcją obsługi Hilti, oraz że zachowana jest techniczna jedność urządzenia, tzn. że
w urządzeniu stosowane są wyłącznie oryginalne materiały, akcesoria i części zamienne Hilti.
Ta gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub bezpłatną
wymianę uszkodzonych części podczas całego okresu
żywotności urządzenia. Części, które podlegają normalnemu zużyciu, nie są objęte tą gwarancją.
Dalsze roszczenia są wykluczone, o ile nie zachodzi
tu sprzeczność z obowiązującymi przepisami krajo-
96
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
wymi. Firma Hilti nie odpowiada przede wszystkim za
szkody bezpośrednie i pośrednie powstałe na skutek
wad lub szkody następcze, straty lub koszty związane
z zastosowaniem lub brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu. Milczące
przyzwolenia dotyczące zastosowania lub przydatności do określonego celu są wyraźnie wykluczone.
W celu naprawy lub wymiany urządzenie lub uszkodzone
części należy przesłać bezzwłocznie po stwierdzeniu
wady do przedstawicielstwa Hilti.
Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie zobowiązania
gwarancyjne ze strony Hilti i zastępuje wszystkie
wcześniejsze lub równoczesne oświadczenia, oraz
pisemne i ustne uzgodnienia dotyczące gwarancji.
Hilti DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P, Pos.2, Art. Nr.285966/A3, 18.09.2013
12 Deklaracja zgodności WE (oryginał)
Nazwa:
Oznaczenie typu:
Rok konstrukcji:
Szlifierka kątowa
DEG 125‑D / DEG 125‑P,
DEG 150‑D / DEG 150‑P
2005
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy
produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi oraz
normami: 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2011/65/UE,
EN 60745‑1, EN 60745‑2‑3, EN ISO 12100.
Dokumentacja techniczna:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
pl
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
97
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
Hilti Corporation
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3089 | 1013 | 10-Pos. 2 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
Printed: 21.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5071506 / 000 / 02
285966 / A3
285966
160992A0H0
*285966*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising