Hilti | GX 120 | Operating Instruction | Hilti GX 120 Instrukcja obsługi

Hilti GX 120 Instrukcja obsługi
GX 120
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
Bedienungsanleitung
de
Mode d’emploi
fr
Gebruiksaanwijzing
nl
Használati utasítás
hu
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Instrukcja obsługi
pl
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
1
2
5
+Ç
1
8
+≠ +# 7
9
+“
3
6
+±
+[
Gas
4
5
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
2
3
1
3
2
2
1
3
5
4
1
+[
4
2
GAS
3
6
7
6
4
5
2
3
8
9
1
1
3
2
2
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
1
10
11
+
-
1
12
13
1
2
2
1
3
14
15
1
3
2
+“
16
17
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Osadzak gazowy GX 120
Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać
koniecznie tę instrukcję obsługi.
Przechowywać tę instrukcję obsługi zawsze
wraz z urządzeniem.
Urządzenie przekazywać innym osobom wyłącznie wraz z instrukcją obsługi.
pl
Spis treści
1 Wskazówki ogólne
2 Opis
3 Akcesoria, materiały eksploatacyjne
4 Dane techniczne
5 Wskazówki bezpieczeństwa
6 Przygotowanie do pracy
7 Obsługa
8 Konserwacja i utrzymanie urządzenia
9 Usuwanie usterek
10 Utylizacja
11 Gwarancja producenta na urządzenia
12 Deklaracja zgodności WE (oryginał)
13 Zdrowie użytkownika i bezpieczeństwo
Strona
94
95
95
96
97
99
99
102
102
106
106
106
107
1 Liczby odnoszą się zawsze do rysunków. Rysunki
do tekstu znajdują się na rozkładanej okładce. Podczas
studiowania instrukcji trzymać okładkę otwartą.
W tekście niniejszej instrukcji obsługi słowo »urządzenie«
oznacza zawsze osadzak gazowy GX 120.
Podzespoły urządzenia, elementy obsługi i wskaźniki 1
@ Uchwyt
; Przycisk blokujący i regulator mocy
= Końcówka urządzenia
% Podpora
& Magazynek (40 gwoździ lub 20 gwoździ)
( Tabliczka znamionowa
) Obsada pojemnika z gazem
+ Pokrywa obsady pojemnika z gazem
§ Szczeliny wentylacyjne
/ Dźwignia blokująca
: Spust
· Przycisk resetowania
$ Suwak do przesuwania gwoździ
£ Zaczep do paska
| Wskaźnik stanu napełnienia pojemnika z gazem
1 Wskazówki ogólne
1.1 Wskazówki informacyjne i ich znaczenie
ZAGROŻENIE
Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
Dotyczy potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
Wskazuje na możliwość powstania niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub
szkód materialnych.
WSKAZÓWKA
Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje.
1.2 Objaśnienia do piktogramów i dalsze
wskazówki
Znaki ostrzegawcze
Ostrzeżenie
przed
ogólnym
niebezpieczeństwem
Znaki nakazu
Używać
okularów
ochronnych
94
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
Ostrzeżenie
przed gorącą
powierzchnią
Używać
kasku
ochronnego
Używać
ochraniaczy
słuchu
Używać
rękawic
ochronnych
Symbole
Miejsce umieszczenia szczegółów identyfikacyjnych
na urządzeniu
Oznaczenie typu i symbol serii umieszczono na tabliczce
znamionowej urządzenia. Oznaczenia te należy przepisać
do instrukcji obsługi i w razie pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu, powoływać się zawsze na te
dane.
Przed
użyciem
przeczytać
instrukcję
obsługi
Typ:
Nr seryjny:
2 Opis
2.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie służy do osadzania specjalnie wykonanych
elementów mocujących w betonie, stali i innych podłożach przeznaczonych do montażu bezpośredniego (patrz
"Podręcznik techniki zamocowań").
Urządzenie służy do profesjonalnego użytku w segmencie wykończenia wnętrz i w rzemiośle budowlanym do
osadzania elementów mocujących w betonie, stali, cegle
wapienno-piaskowej i otynkowanym murze.
Urządzenie, pojemnik z gazem i elementy mocujące tworzą techniczną całość. Oznacza to, że przy korzystaniu
z tego urządzenia pewne zamocowanie można uzyskać
jedynie wówczas, gdy korzysta się ze specjalnie wykonanych dla tego urządzenia elementów mocujących
i pojemników z gazem firmy Hilti. Zalecenia firmy Hilti
dotyczące zamocowania i stosowania obowiązują tylko
przy spełnieniu tych warunków.
Podczas używania urządzenie można prowadzić wyłącznie ręcznie.
Urządzenie może być obsługiwane, konserwowane i
utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel. Personel
ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach.
Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest niedozwolone.
Przestrzegać wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji oraz utrzymania urządzenia we właściwym stanie
technicznym, zawartych w instrukcji obsługi.
Urządzenie i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie, jeśli używane będą przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
3 Akcesoria, materiały eksploatacyjne
Nazwa
Opis
Pojemnik z gazem
GC 21/ GC 22
Końcówka urządzenia
X‑120 TN
Dodatkowe końcówki urządzenia
X‑120 WH (do podkładek)/ X‑120 PHD (Delta)/
X‑120 PHP (Platon)
X‑120 GM 40/ X‑120 GM 20
Magazynek
Podpora
X‑120 SL
Zestaw do przebijania
Zestaw X‑120 NP
Podpora urządzenia
X‑120 TS
Magazynkowane w
taśmach po
do materiału podłoża
(W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą
Hilti)
Gwoździe
Długość
X‑EGN 14MX
14 mm (¹/₂")
10 sztuk
stal
X‑GHP 18MX
18 mm (¹¹/₁₆")
10 sztuk
twardy beton/ beton
prefabrykowany/ stal
95
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
pl
pl
Gwoździe
Długość
Magazynkowane w
taśmach po
X‑GHP 20 MX
20 mm (³/₄")
10 sztuk
X‑GHP 24 MX
24 mm (¹⁵/₁₆")
10 sztuk
X‑GN 20 MX
20 mm (³/₄")
10 sztuk
X‑GN 27 MX
27 mm (1")
10 sztuk
X‑GN 32 MX
32 mm (1 ¹/₄")
10 sztuk
X‑GN 39 MX
39 mm (1 ⁹/₁₆")
10 sztuk
X‑GPN 37 MX
37 mm (1¹/₂")
10 sztuk
do materiału podłoża
(W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą
Hilti)
twardy beton/ beton
prefabrykowany/ stal
twardy beton/ beton
prefabrykowany/ stal
beton/ otynkowany
mur (1cm/ ³/₈")/ cegła
wapienno-piaskowa/
bloczki betonowe
beton/ otynkowany
mur (1cm/ ³/₈")/ cegła
wapienno-piaskowa/
bloczki betonowe
beton/ otynkowany
mur (1cm/ ³/₈")/ cegła
wapienno-piaskowa/
bloczki betonowe
beton/ otynkowany
mur (1cm/ ³/₈")/ cegła
wapienno-piaskowa/
bloczki betonowe
Blacha stalowa/ cienkie podłoże stalowe
4 Dane techniczne
Zmiany techniczne zastrzeżone!
WSKAZÓWKA
Urządzenie wyposażone jest w moduł przekaźnika.
Urządzenie z magazynkiem
Ciężar
3,8 kg (8.41 lbs)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
431 mm X 134 mm X 392 mm (17 " x 5 ¼ " x 15 ½ ")
Długość gwoździa
Maks. 39 mm (maks. 1 ⁹/₁₆")
Średnica gwoździa
Pojemność magazynka
∅ 3 mm (∅ 0.118in)/ ∅ 2,6 mm (∅ 0.102in)
40 + 2 gwoździe lub 20 + 2 gwoździe
Droga docisku
40 mm (1 ⁹/₁₆")
Temperatura stosowania / temperatura otoczenia z pojemnikiem z gazem GC 21
Temperatura stosowania / temperatura otoczenia z pojemnikiem z gazem GC 22
Maksymalna częstotliwość osadzania
-5…+45 °C (23 °F do 113 °F)
Wartość przyspieszenia, ahw, RMS(3)
Odrzut: wyniki dla blach o grubości 1 mm na betonie
B45: 4,04 m/s²
Pojemnik z gazem
Pojemność
Zalecana temperatura transportu i składowania:
96
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
-10…+45 °C (14 °F do 113 °F)
1.200/h
1 pojemnik na 750 gwoździ
+5…+25 °C (41 °F do 77 °F)
Zawartość
izobutan, propan
Pojemnik z gazem
Powtórne napełnienie nie jest możliwe
Pojemnik z gazem znajduje się pod ciśnieniem. Pojemnik z gazem należy chronić przed promieniami słonecznymi.
Pojemnika z gazem nigdy nie wolno wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C.
5 Wskazówki bezpieczeństwa
5.1 Podstawowe informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów tej instrukcji obsługi należy zawsze
bezwzględnie przestrzegać poniższych uwag.
5.1.1 Bezpieczeństwo osób
Należy być czujnym, uważać na to, co się robi
i przystępować z rozwagą do pracy przy użyciu
urządzenia do montażu bezpośredniego. Nie należy używać urządzenia, będąc zmęczonym lub
znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi przy użytkowaniu urządzenia może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
b) Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć
bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
c) Nie wolno kierować wylotu urządzenia ku sobie
lub ku innym osobom.
d) Nie wolno dociskać wylotu urządzenia do ręki lub
innej części swojego ciała (lub do części ciała
innej osoby).
e) Podczas pracy nie zezwalać na zbliżanie się innych osób, a szczególnie dzieci, do strefy roboczej.
a)
5.1.2 Staranne obchodzenie się i postępowanie z
urządzeniami do montażu bezpośredniego
Stosować właściwe urządzenie. Nie stosować
urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, lecz używać je zgodnie z przeznaczeniem
i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
b) Urządzenie należy docisnąć do powierzchni roboczej pod kątem prostym.
c) Nie wolno pozostawiać bez nadzoru załadowanego urządzenia.
d) Na czas transportu należy wyjąć z urządzenia
pojemnik z gazem.
e) Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub innych prac służących utrzymaniu urządzenia w należytym stanie technicznym oraz w celu
magazynowania urządzenia, należy je opróżnić
(pojemnik z gazem i element mocujący).
f) Nieużywane urządzenia należy rozładować i przechowywać w suchym, wysoko położonym lub zamkniętym na klucz miejscu, niedostępnym dla
dzieci.
g) Sprawdzić urządzenie i akcesoria pod kątem
ewentualnych uszkodzeń, aby zapewnić niezawodne i zgodnie z przeznaczeniem działanie.
Sprawdzić, czy ruchome części pracują bez
zarzutu i czy nie zacinają się, lub czy jakieś
części nie są uszkodzone. Wszystkie części
powinny być właściwie zamontowane i spełniać
wszystkie warunki, aby gwarantować prawidłową
eksploatację urządzenia. Uszkodzone urządzenia
zabezpieczające i części należy oddać do
naprawy w serwisie Hilti lub wymienić, o ile nic
innego nie zostało podane w instrukcji obsługi.
h) Podczas pracy urządzenia należy mieć zgięte ręce
(nie wyprostowane).
i) Spust wolno uruchamiać dopiero wówczas, gdy
wylot urządzenia dociśnięty jest prostopadle do
podłoża.
j) Podczas osadzania urządzenie trzymać zawsze
mocno pod kątem prostym do podłoża. Zapobiega to odrywaniu materiału mocującego od materiału podłoża.
k) Nie wolno poprawiać osadzenia raz osadzonego
elementu mocującego, gdyż może to prowadzić
do złamania lub pękania elementów mocujących
i zaciskowych.
l) Nie wolno osadzać elementów mocujących w istniejące otwory, chyba że jest to zalecane przez
Hilti.
m) Zawsze zwracać uwagę na wytyczne dotyczące
zakresu zastosowania.
5.1.3 Miejsce pracy
a)
a) Zadbać o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
b) Urządzenie to należy stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
c) Nie wolno osadzać elementów mocujących w
podłożu, które nie jest do tego przystosowane.
Podłoże z materiału twardego, jak np. stal spawana
oraz żeliwo. Podłoże z materiału miękkiego, jak np.
drewno i płyty gipsowo-kartonowe. Podłoże z materiału kruchego, jak np. szkło i płytki. Osadzanie
elementów w tego rodzaju podłożu może spowodować pęknięcia, odpryski lub przebicie przez dany
materiał.
d) Przed przystąpieniem do osadzania elementów
mocujących należy upewnić się, czy nikt nie stoi
za lub pod miejscem pracy.
e) Utrzymywać porządek na stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały
97
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
pl
się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć. Nieporządek w miejscu pracy może prowadzić
do wypadków.
f) Utrzymywać uchwyty w suchym i czystym stanie.
Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub
olejem.
g) Nosić obuwie antypoślizgowe.
h) Uwzględnić wpływ otoczenia. Nie rzucać urządzenia, nie używać go w wilgotnym ani mokrym
środowisku. Nie używać urządzenia tam, gdzie
istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
5.1.4 Mechaniczne środki bezpieczeństwa
Nie wolno używać uszkodzonych pojemników z
gazem.
b) Nie wolno otwierać pojemnika z gazem, zapalać
go, ściskać lub używać ponownie w jakimkolwiek
innym celu.
c) Nie wolno kierować strumienia gazu w stronę
ludzi lub zwierząt.
d) Gaz należy przechowywać z dala od wszelkich
źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, iskry,
płomienie zapalające, wyładowania elektrostatyczne oraz bardzo ciepłe powierzchnie.
e) Nie palić papierosów podczas używania pojemników z gazem.
a)
5.1.6.1 Składowanie
Nie wolno przechowywać pojemników z gazem
w pomieszczeniu mieszkalnym ani w pomieszczeniu prowadzącym do pomieszczenia mieszkalnego.
b) Przechowywać pojemniki z gazem w dobrze wentylowanych i suchych miejscach.
c) Pojemnik z gazem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
d) Nie wystawiać pojemników z gazem na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, ani
nie składować w miejscach, w których temperatura przekracza 50°C.
e) Zalecana temperatura składowania od 5°C do
25°C.
a)
pl
Należy dobrać właściwe kombinacje prowadnicy
kołka i elementów mocujących. Jeśli nie zostanie
dobrana właściwa kombinacja, wówczas urządzenie
może zostać uszkodzone i/lub może to mieć negatywny wpływ na jakość zamocowania.
b) Zawsze używać elementów mocujących, które
są przeznaczone i dopuszczone do stosowania
w urządzeniu.
c) Nie wkładać elementów mocujących w magazynek, jeśli nie jest on prawidłowo przymocowany
do urządzenia. Wówczas może dojść do wyrzucenia elementów mocujących.
a)
5.1.5 Termiczne środki bezpieczeństwa
5.1.6.2 Pierwsza pomoc
Na arkuszu danych bezpieczeństwa materiału podane są informacje dotyczące używania, konserwacji
i pierwszej pomocy.
Bezpośredni kontakt gazu w płynie ze skórą może
spowodować odmrożenia lub poważne poparzenia.
b) Osobę, do której dróg oddechowych przedostał
się gaz, wyprowadzić na otwartą przestrzeń i ułożyć w wygodnej pozycji.
c) Jeśli osoba ta utraci przytomność, należy ułożyć
ją na boku w bezpiecznej pozycji. Jeśli osoba ta
nie oddycha, należy wykonać sztuczne oddychanie i w razie potrzeby podać tlen.
d) Gdy gaz dostanie się do oczu, należy przez kilka
minut przemywać otwarte oczy bieżącą wodą.
e) W przypadku kontaktu gazu ze skórą należy dokładnie umyć miejsce kontaktu ciepłą wodą z mydłem. Następnie to miejsce posmarować kremem
ochronnym.
f) W razie potrzeby wezwać lekarza.
a)
W razie przegrzania urządzenia należy odczekać,
aż się ono ochłodzi. Nie wolno przekraczać maksymalnej częstotliwości osadzania.
b) Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia prac
konserwacyjnych, a nie można odczekać, aż urządzenie się ochłodzi, należy bezwzględnie zakładać rękawice ochronne.
a)
5.1.6 Gazy
Gaz w płynie znajduje się pod ciśnieniem:
Należy przestrzegać umieszczonych na pojemniku z
gazem i w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących
zagrożeń i sposobu udzielania pierwszej pomocy.
Gaz jest substancją łatwopalną (skład: izobutan, propan).
Nie wolno napełniać powtórnie pojemników z gazem.
5.1.7 Urządzenie zabezpieczające
Nie wolno korzystać z tego urządzenia, gdy mechanizmy zabezpieczające jest uszkodzone lub odłączone.
98
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
6 Przygotowanie do pracy
3.
Zwolnić suwak gwoździ i pozwolić mu przesunąć
się powoli do przodu.
6.2 Wkładanie pojemnika z gazem 3
WSKAZÓWKA
Przed uruchomieniem zapoznać się z instrukcją obsługi.
6.1 Wkładanie elementów mocujących 2
1.
2.
Odciągnąć do tyłu suwak do przesuwania gwoździ,
aż zaskoczy na swoje miejsce.
WSKAZÓWKA Suwak gwoździ musi zaskoczyć na
swoje miejsce.
Wsunąć elementy mocujące do magazynka (maksymalnie 4 taśmy po 10 gwoździ).
1.
2.
3.
4.
Otworzyć pokrywę.
Wsunąć pojemnik z gazem zaworem do przodu
w obsadę, aż zatrzaśnie się zatrzask pojemnika.
Zamknąć pokrywę.
Docisnąć urządzenie 3 razy do podłoża bez naciskania spustu.
6.3 Wyjmowanie pojemnika z gazem 4
1.
2.
3.
4.
Otworzyć pokrywę obsady pojemnika z gazem.
Nacisnąć zatrzask przytrzymujący pojemnik.
Wyjąć pojemnik z gazem.
Zamknąć obsadę pojemnika z gazem.
pl
6.4 Sprawdzanie pojemnika z gazem 5
WSKAZÓWKA
- W celu sprawdzenia poziomu napełnienia pojemnika z gazem nacisnąć przycisk z opisem GAS. Nie dociskać w tym
czasie urządzenia.
- Także przy wskazaniu "pusty" ze względów technicznych w pojemniku pozostają resztki gazu.
4 zielone diody LED świecą się stale
Pojemnik z gazem pełny
2 zielone diody LED świecą się stale
Pojemnik z gazem w połowie pełny
1 zielona dioda LED miga
Pojemnik z gazem prawie pusty. Zalecana wymiana pojemnika z gazem
1 czerwona dioda LED świeci się stale
Pojemnik z gazem pusty, brak w urządzeniu pojemnika z gazem lub nieprawidłowy pojemnik z gazem
7 Obsługa
lub uszkodzić oczy. Należy stosować (użytkownik oraz
osoby znajdujące się w pobliżu) okulary ochronne
oraz kask ochronny.
OSTROŻNIE
Osadzanie elementów mocujących następuje w wyniku
zapłonu mieszaniny gazu i powietrza. Zbyt silny hałas może uszkodzić słuch. Zakładać (użytkownik oraz
osoby znajdujące się w pobliżu) ochraniacze słuchu.
WSKAZÓWKA
Podczas trzymania urządzenia obydwiema rękami uważać, aby ręką nie zakryć szczelin wentylacyjnych lub
otworów.
OSTROŻNIE
Nie wolno poprawiać osadzenia raz osadzonego elementu mocującego, gdyż może to prowadzić do złamania lub pękania elementów mocujących i zaciskowych.
OSTRZEŻENIE
Podczas procesu osadzania materiał może odpryskiwać.
Odłamki materiału mogą spowodować obrażenia ciała
OSTRZEŻENIE
Przygotowanie urządzenia do pracy poprzez dociśnięcie
go do jakiejś części ciała (na przykład do ręki) jest niedopuszczalne. Gotowość do pracy oznacza, że gwóźdź
może zostać osadzony również w jakiejś części ciała. Nigdy nie wolno dociskać urządzenia do żadnej części
ciała.
OSTRZEŻENIE
Nie ciągnąć końcówki urządzenia poprzez znajdujący się w niej element mocujący (np. krążki, opaski,
zaciski itp.). Występuje podwyższone ryzyko wypadku.
99
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
OSTRZEŻENIE
Przed każdą wymianą magazynka i przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy urządzenie rozładować (patrz rozdział "Rozładowywanie
urządzenia").
OSTRZEŻENIE
Podczas stosowania przez dłuższy czas wysokich częstotliwości osadzania, powierzchnie urządzenia powyżej rękojeści mogą się nagrzewać. Używać rękawic
ochronnych.
7.1 Eksploatacja 6
WSKAZÓWKA
Osadzanie jest możliwe tylko wtedy, gdy w magazynku
znajduje się więcej niż 3 gwoździe.
pl
1.
2.
3.
Urządzenie należy dostawić pod kątem prostym do
powierzchni i docisnąć je aż do oporu.
Wykonać osadzanie przez naciśnięcie na spust.
Po osadzeniu urządzenie całkowicie oderwać od
podłoża.
7.2 Wskaźnik stanu napełnienia pojemnika z
gazem 5
Informacje dotyczące znaczenia wskazania podane są w
rozdziale 6.4 "Sprawdzanie pojemnika z gazem (przez 2
sekundy)".
7.3 Zakładanie i zdejmowanie magazynka
7.3.1 Zdejmowanie magazynka 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odciągnąć do tyłu suwak gwoździ, aż zaskoczy na
swoje miejsce.
WSKAZÓWKA Suwak gwoździ musi zaskoczyć na
swoje miejsce.
Usunąć z magazynka wszystkie elementy mocujące.
Zwolnić suwak gwoździ i pozwolić mu przesunąć
się powoli do przodu.
Dźwignię blokującą przestawić w dół w kierunku
magazynka.
Odchylić magazynek do przodu, odłączając go od
urządzenia.
Zdjąć magazynek z urządzenia.
7.3.2 Zakładanie magazynka 8
1.
2.
3.
Zaczepić magazynek na urządzeniu.
WSKAZÓWKA Dźwignia blokująca musi być
otwarta.
Przechylić magazynek, aż wpasuje się w kontury
urządzenia.
Zamknąć dźwignię blokującą, aż się zatrzaśnie.
7.4 Końcówka urządzenia
7.4.1 Zdejmowanie końcówki urządzenia 9
1.
2.
Przestawić regulator mocy na "Eject".
Wyciągnąć końcówkę urządzenia.
100
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
7.4.2 Możliwości regulacji na końcówce urządzenia
WSKAZÓWKA
Gdy regulator mocy ustawiony jest na "+", końcówka
urządzenia ustawiona jest na standardową głębokość
osadzania.
WSKAZÓWKA
Gdy regulator mocy ustawiony jest na "-", końcówka
urządzenia ustawiona jest na zredukowaną głębokość
osadzania.
WSKAZÓWKA
Gdy regulator mocy ustawiony jest na "-" i gwoździe nadal
osadzane są za głęboko, należy ewentualnie zastosować
dłuższy element mocujący.
7.4.2.1 Ustawianie standardowej głębokości
osadzania 10
Przestawić regulator mocy na "+".
7.4.2.2 Ustawianie zredukowanej głębokości
osadzania 10
WSKAZÓWKA
To ustawienie nadaje się do mocowania cienkich blach
do miękkiego podłoża (np. świeży beton).
Przestawić regulator mocy na "-".
7.4.3 Zakładanie końcówki urządzenia 11
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, czy urządzenie nie jest naładowane. Poprzez ręczne dociśnięcie końcówki urządzenia osadzak
może być gotowy do pracy.
1.
2.
3.
Ustawić końcówkę urządzenia odpowiednio do
szczeliny w urządzeniu.
Wsunąć końcówkę w urządzenie.
Przytrzymać ręka końcówkę urządzenia i docisnąć
urządzenie do podłoża, aż do zatrzaśnięcia końcówki.
7.5 Podpora
7.5.1 Zakładanie podpory 12
1.
2.
Wsunąć podporę pod kątem 90° w szczelinę magazynka.
Obrócić podporę o 90°, aż do zatrzaśnięcia.
7.5.2 Zdejmowanie podpory 13
1.
2.
3.
Zluzować podporę przez wciśnięcie elementu sprężystego.
Obrócić podporę o 90°.
Wyciągnąć podporę pod kątem 90° w stosunku do
magazynka.
7.6 Usuwanie usterki położenia tłoka 14
7.7 Usuwanie zakleszczonych elementów
mocujących 15
WSKAZÓWKA
Usterkę położenia tłoka można rozpoznać po tym, że
końcówka urządzenia po podniesieniu osadzaka nie daje
się przestawić do przodu do położenia wyjściowego i
wystaje przycisk resetowania.
1.
2.
3.
4.
Usterka położenia tłoka zostaje usunięta przez naciśnięcie przycisku resetowania. Następnie można kontynuować osadzanie. W wyjątkowych przypadkach pierwsze
osadzanie po wciśnięciu przycisku resetowania może być
jałowe (bez osadzenia gwoździa).
Nacisnąć przycisk resetowania.
1.
2.
3.
4.
Zdemontować magazynek.
Wyciągnąć końcówkę urządzenia.
Włożyć końcówkę urządzenia w tuleję.
Usunąć element mocujący przebijakiem.
7.8 Rozładowywanie urządzenia
5.
6.
Otworzyć pokrywę obsady pojemnika z gazem.
Wyjąć pojemnik z gazem.
Zamknąć obsadę pojemnika z gazem.
Odciągnąć do tyłu suwak gwoździ, aż zaskoczy na
swoje miejsce.
WSKAZÓWKA Suwak gwoździ musi zaskoczyć na
swoje miejsce.
Usunąć elementy mocujące z magazynku.
Zwolnić suwak gwoździ przy magazynku i pozwolić
mu przesunąć się powoli do przodu.
7.9 Wskazówki dotyczące zastosowania
WSKAZÓWKA
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela firmy Hilti i zapoznać się
z treścią "Podręcznika techniki zamocowań", a w razie potrzeby z krajowymi przepisami.
Beton
A = min. odstęp od krawędzi = 70 mm (2¾")
B = min. odstęp osiowy = 80 mm (3¹/₈")
C = min. grubość podłoża = 100 mm (4")
B
A
ET
C
Stal
A = min. odstęp od krawędzi = 15 mm (⁵/₈")
B = min. odstęp osiowy = 20 mm (¾")
C = min. grubość podłoża = 4 mm (⁵/32")
B
A
C
7.10 Zaczep do paska 16
Za pomocą zaczepu do paska można przymocować urządzenie w pozycji 1 do paska i w pozycji 2 do drabiny lub
rusztowania.
101
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
pl
8 Konserwacja i utrzymanie urządzenia
3.
4.
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych
należy urządzenie rozładować (usunąć pojemnik z
gazem i element mocujący z urządzenia).
pl
OSTROŻNIE
Podczas użytkowania urządzenie może się nagrzewać.
Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia dłoni. Podczas
czyszczenia, konserwacji i prac służących utrzymaniu
urządzenia w należytym stanie technicznym należy
nosić rękawice ochronne. Odczekać, aż urządzenie
ostygnie.
8.1 Konserwacja urządzenia 17
OSTROŻNIE
Nie uszkodzić mechanizmu tłoka, machanizmu gwoździ ani mechanizmu magazynka.
1.
2.
Usuwać regularnie resztki tworzyw sztucznych z
końcówki urządzenia.
Nigdy nie używać urządzenia z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi! Ostrożnie czyścić szczeliny
wentylacyjne suchą szczotką.
5.
6.
7.
8.
Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
Zewnętrzne powierzchnie obudowy regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką.
Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających,
strumienia pary ani bieżącej wody!
Rękojeść urządzenia nie może być zanieczyszczona
smarem lub olejem.
Nie używać środków konserwujących zawierających
silikon.
Nie używać sprayu Hilti, ani innych podobnych smarów lub środków konserwacyjnych.
8.2 Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie
technicznym
Regularnie sprawdzać wszystkie zewnętrzne elementy
urządzenia, czy nie są uszkodzone i kontrolować, czy
wszystkie elementy obsługi działają prawidłowo. Nie eksploatować urządzenia, gdy jakaś jego część jest uszkodzona lub element obsługi nie działa prawidłowo. Oddać
urządzenie do naprawy w serwisie Hilti.
8.3 Kontrola po wykonaniu czynności
konserwacyjnych
Po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych oraz
przed włożeniem pojemnika z gazem należy sprawdzić,
czy prawidłowe jest położenie regulator mocy (ustawianie
standardowe "+").
9 Usuwanie usterek
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy urządzenie rozładować (usunąć pojemnik z gazem i
element mocujący z urządzenia).
Usterka
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Często za wysoko wystający
element mocujący
Regulator mocy ustawiony na "-".
Przestawić regulator mocy na "+".
Za długi element mocujący.
Zastosować krótszy element mocujący.
Podłoże za twarde.
Zastosować urządzenia DX.
Zabrudzony lub zatkany zawór
wlotowo-wylotowy.
Wyczyścić urządzenie i zwrócić
uwagę na pozycję ręki.
Jeśli problem nie zostanie usunięty,
skontaktować się z serwisem Hilti.
102
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
Usterka
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Element mocujący osadzany
często za głęboko (przebicie
mocowanej blachy)
Za duża moc.
Przestawić regulator mocy na "-".
Za krótki element mocujący.
Zastosować dłuższy element mocujący.
Regulator mocy ustawiony na "-".
Przestawić regulator mocy na "+".
Za długi element mocujący.
Zastosować krótszy element mocujący.
Złamanie elementu mocującego
Podłoże za twarde.
Ukośne dociśnięcie.
Element mocujący skrzywiony
Regulator mocy ustawiony na "-".
Zastosować urządzenia DX.
Trzymać urządzenie pod kątem prostym do podłoża, zastosować podporę.
Patrz rozdział: 7.5 Podpora
Przestawić regulator mocy na "+".
Za długi element mocujący.
Zastosować krótszy element mocujący.
Ukośne dociśnięcie.
Trzymać urządzenie pod kątem prostym do podłoża, zastosować podporę.
Patrz rozdział: 7.5 Podpora
Element mocujący nie pozostaje
w podłożu stalowym
Za mała grubość podłoża (mniej niż 4
mm).
Wybrać inną metodę mocowania.
Pojemnik z gazem nie wystarcza na jedno opakowanie elementów mocujących
Częste dociskanie urządzenia bez
osadzania elementu mocującego powoduje zwiększone zużywanie się
gazu.
Usterka położenia tłoka.
Unikać dociskania bez osadzania.
Urządzenie nie powraca do pozycji wyjściowej
Zablokowany mechanizm gwoździ;
przełącznik resetowania po naciśnięciu nadal wystaje (widać białą krawędź).
Nacisnąć przełącznik resetowania.
Patrz rozdział: 7.6 Usuwanie usterki
położenia tłoka 14
Pojemnik z gazem oraz magazynek
wymontować z urządzenia i usunąć
zabrudzenie w obszarze mechanizmu
gwoździ.
103
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
pl
pl
Usterka
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie powraca do pozycji wyjściowej
Zakleszczone elementy mocujące.
Za duża ilość nieprawidłowych
osadzeń
Ukośne dociśnięcie.
Zdemontować magazynek i zdjąć
końcówkę urządzenia. Włożyć końcówkę urządzenia w tuleję i usunąć
przebijakiem element mocujący.
OSTROŻNIE
Nie uszkodzić końcówki urządzenia.
Patrz rozdział: 7.7 Usuwanie zakleszczonych elementów mocujących 15
Patrz rozdział: 7.3.1 Zdejmowanie
magazynka 7
Patrz rozdział: 7.4.1 Zdejmowanie
końcówki urządzenia 9
Patrz rozdział: 7.8 Rozładowywanie
urządzenia
Jeśli problem nie zostanie usunięty,
skontaktować się z serwisem Hilti.
Trzymać urządzenie pod kątem prostym do podłoża, zastosować podporę.
Patrz rozdział: 7.5 Podpora
W razie potrzeby zastosować gwoździe X-GHP.
Zastosować urządzenia DX.
Zastosowany nieodpowiedni gwóźdź.
Podłoże za twarde.
Urządzenie nie osadza elementów mocujących
Suwak gwoździ z tyłu.
Za mało elementów mocujących w
magazynku (2 elementy mocujące lub
mniej).
Niewłaściwe przesuwanie elementów
mocujących.
Pusty pojemnik z gazem.
Brak lub nieodpowiedni pojemnik z
gazem w urządzeniu.
Nowo włożony pojemnik z gazem,
jednak nie nastąpiło 3-krotne dociśnięcie bez osadzania.
104
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
Zwolnić suwak gwoździ.
Patrz rozdział: 7.3 Zakładanie i zdejmowanie magazynka
Doładować elementy mocujące.
Zastosować inną taśmę z elementami
mocującymi (ew. taśma uszkodzona).
Wyczyścić magazynek.
Sprawdzić poziom napełnienia i nacisnąć przycisk z opisem GAS.
Jeśli 1 dioda LED świeci się stale na
czerwono, oznacza to, że pojemnik z
gazem jest pusty i należy go wymienić.
Patrz rozdział: 7.2 Wskaźnik napełnienia pojemnika z gazem.
Otworzyć pokrywę obsady pojemnika
z gazem i sprawdzić zawartość.
Jeśli pojemnik z gazem znajduje się
w urządzeniu, nacisnąć przycisk z
napisem GAS.
Jeśli 1 dioda LED stale świeci się na
czerwono, w urządzeniu znajduje nieodpowiedni pojemnik z gazem. Włożyć prawidłowy pojemnik z gazem.
Patrz rozdział: 7.2 Wskaźnik napełnienia pojemnika z gazem.
Urządzenie docisnąć 3 razy bez osadzania.
Usterka
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie osadza elementów mocujących
Ciało obce w obszarze końcówki
urządzenia.
Zdemontować magazynek, zdjąć
końcówkę urządzenia i usunąć ciało
obce.
Patrz rozdział: 7.3.1 Zdejmowanie
magazynka 7
Patrz rozdział: 7.4.1 Zdejmowanie
końcówki urządzenia 9
Odczekać do ostygnięcia urządzenia.
Jeśli problem nie zostanie usunięty,
skontaktować się z serwisem Hilti.
Wyjąć i ponownie włożyć pojemnik
z gazem. Następnie docisnąć 3 razy
bez osadzania.
Sprawdzić poziom napełnienia pojemnika z gazem. Jeśli dioda LED
świeci się stale na czerwono, oznacza
to, że pojemnik z gazem jest pusty i
należy go wymienić.
Odczekać do ostygnięcia urządzenia.
Zachować maksymalną częstotliwość
osadzania 1200/godzinę.
Jeśli problem nie zostanie usunięty,
skontaktować się z serwisem Hilti.
Jeśli to możliwe, należy tak zorganizować miejsce pracy, aby mieściło się
w ramach dopuszczalnych warunków
pracy.
Wybrać inną metodę mocowania.
Temperaturę pojemnika z gazem dopasować do temperatury użytkowania
(-5°C do 45°C w przypadku GC 21,
-10°C do 45°C w przypadku GC 22).
Wyjąć i ponownie włożyć pojemnik z
gazem.
Zwracać uwagę na całkowite oderwanie urządzenia od podłoża po każdym
osadzeniu.
Usunąć końcówkę urządzenia. Włożyć końcówkę urządzenia w tuleję i
usunąć przebijakiem element mocujący.
OSTROŻNIE
Nie uszkodzić końcówki urządzenia.
Patrz rozdział: 7.4.1 Zdejmowanie
końcówki urządzenia 9
Patrz rozdział: 7.7 Usuwanie zakleszczonych elementów mocujących 15
Urządzenie jest za gorące.
Gorące urządzenie po przerwie
nie osadza elementów mocujących
Urządzenie nie osadza elementów mocujących lub osadza
tylko niektóre
Częstotliwość osadzania była znacznie wyższa od 1200/godzinę i pojemnik z gazem jest prawie pusty.
Praca w warunkach odbiegających od
wymaganych
Temperatura pojemnika z gazem jest
różna od temperatury użytkowania.
W układzie dozowania gazu wytworzyły się pęcherzyki gazu.
Urządzenie nie zostało całkowicie
oderwane od podłoża.
Nie można usunąć elementu
mocującego z końcówki urządzenia
Zaciski elementów mocujących
w końcówce urządzenia.
105
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
pl
10 Utylizacja
Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.
Warunkiem takiego recyklingu jest prawidłowe oddzielenie materiałów. W wielu krajach Hilti jest przygotowane do
odbierania zużytego sprzętu w celu jego ponownego wykorzystania. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Obsługi
Klienta Hilti lub u doradcy technicznego. W przypadku samodzielnego sortowania materiałów należy przestrzegać
zaleceń podanych w krajowych i międzynarodowych wytycznych i przepisach.
11 Gwarancja producenta na urządzenia
pl
Hilti gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest wolne
od błędów materiałowych i produkcyjnych. Ta gwarancja
obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest właściwie
wykorzystywane, obsługiwane, konserwowane i czyszczone zgodnie z instrukcją obsługi Hilti, oraz że zachowana jest techniczna jedność urządzenia, tzn. że
w urządzeniu stosowane są wyłącznie oryginalne materiały, akcesoria i części zamienne Hilti.
Ta gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub bezpłatną
wymianę uszkodzonych części podczas całego okresu
żywotności urządzenia. Części, które podlegają normalnemu zużyciu, nie są objęte tą gwarancją.
Dalsze roszczenia są wykluczone, o ile nie zachodzi
tu sprzeczność z obowiązującymi przepisami krajowymi. Firma Hilti nie odpowiada przede wszystkim za
szkody bezpośrednie i pośrednie powstałe na skutek
wad lub szkody następcze, straty lub koszty związane
z zastosowaniem lub brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu. Milczące
przyzwolenia dotyczące zastosowania lub przydatności do określonego celu są wyraźnie wykluczone.
W celu naprawy lub wymiany urządzenie lub uszkodzone
części należy przesłać bezzwłocznie po stwierdzeniu
wady do przedstawicielstwa Hilti.
Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie zobowiązania
gwarancyjne ze strony Hilti i zastępuje wszystkie
wcześniejsze lub równoczesne oświadczenia, oraz
pisemne i ustne uzgodnienia dotyczące gwarancji.
WSKAZÓWKA
Należy zwrócić uwagę na datę ważności, podaną na
brzegu pojemnika z gazem.
12 Deklaracja zgodności WE (oryginał)
Nazwa:
Oznaczenie typu:
Rok konstrukcji:
Osadzak gazowy
GX 120
2007
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy
produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi oraz
normami: 75/324/EEC, 91/155/EEC, 64/548/EEC,
EN ISO 12100, EN 13752‑1:2008‑12, EN 50081‑2,
EN 1127‑1, EN 417, ISO 8662‑11 AMD 1:2001-12,
EN
792‑13:A1:2008‑09,
EN
60529:2000‑09,
64/548/EEC, EN 55011:1998+A1:1999, CISPR 11:2003,
A1:2004, IEC 61000‑6‑2:2005, EN 61000‑6‑2:2001,
IS1:2005, IEC 61000‑6‑3:1996, EN 61000‑6‑3:2001,
IEC
61000‑4‑2:1995,
IEC
61000‑4‑3:2006,
IEC
61000‑4‑8:1993:
A1:2000,
2006/42/WE,
2011/65/UE.
106
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Norbert Wohlwend
Head of Quality & Processes Management
BU Direct Fastening
04/2013
Dokumentacja techniczna:
Tassilo Deinzer
Head of BU Direct Fastening
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
BU Direct Fastening
04/2013
13 Zdrowie użytkownika i bezpieczeństwo
13.1 Informacje o emisji dźwięków
Osadzak gazowy
Typ
Model
Kaliber
GX 120
Seria
GC 22
Regulacja mocy
+
Zastosowanie
Mocowanie blachy o grubości 1 mm na betonie (C40)
za pomocą X-EGN14-MX
Deklarowane wartości pomiarowe wskaźników emisji dźwięków według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
w połączeniu z E DIN EN 15895
105 dB (A)
Poziom mocy akustycznej, LWA, 1S 1
Poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu pracy,
LpA, 1s 2
Szczytowy poziom emisji ciśnienia akustycznego,
LpC, peak 3
101 dB (A)
pl
137 dB (C)
1 ± 2 dB (A)
2 ± 2 dB (A)
3 ± 2 dB (C)
Warunki eksploatacji i ustawiania: Ustawianie i eksploatacja osadzaka zgodnie z normą E DIN EN 15895-1 w
pomieszczeniu kontrolnym o niewielkich właściwościach odbijających firmy Müller-BBM GmbH. Warunki otoczenia w
pomieszczeniu kontrolnym są zgodne z DIN EN ISO 3745.
Metoda badania: Zgodnie z normą E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 i DIN EN ISO 11201 metoda pomiaru poziomu
ciśnienia akustycznego w polu swobodnym na powierzchni odbijającej.
UWAGA: Zmierzona emisja dźwięków oraz związana z nią tolerancja pomiarowa reprezentują górną granicę wskaźników emisji dźwięków spodziewanych podczas pomiarów.
Przy innych warunkach pracy mogą wystąpić inne wartości emisji.
107
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
Hilti Corporation
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125173 / 000 / 01
274634 / A3
274634
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3250 | 1013 | 4-Pos. 2 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*274634*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising