Hilti | GX 120-ME | Operating Instruction | Hilti GX 120-ME Používateľská príručka

Hilti GX 120-ME Používateľská príručka
GX 120-ME
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
Bedienungsanleitung
de
Mode d’emploi
fr
Gebruiksaanwijzing
nl
Használati utasítás
hu
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Instrukcja obsługi
pl
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
1
2
5
+Ç
1
8
+≠ +# 7
9
+“
3
6
+±
+[
Gas
4
5
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
2
3
1
3
2
2
1
3
5
4
1
+[
4
2
GAS
3
6
7
6
4
5
2
3
8
9
1
1
3
2
2
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
1
10
11
+
-
1
12
13
1
2
2
1
3
14
15
1
3
2
+“
16
17
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Plynový vsadzovací prístroj GX 120‑ME
Pred uvedením do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte návod na používanie.
Tento návod na používanie odkladajte vždy pri
prístroji.
Prístroj odovzdávajte iným osobám vždy s návodom na používanie.
sk
Obsah
1 Všeobecné informácie
2 Opis
3 Príslušenstvo, spotrebný materiál
4 Technické údaje
5 Bezpečnostné pokyny
6 Pred použitím
7 Obsluha
8 Údržba a ošetrovanie
9 Poruchy a ich odstraňovanie
10 Likvidácia
11 Záruka výrobcu na prístroje
12 Vyhlásenie o zhode ES (originál)
13 Zdravie používateľov a bezpečnosť
Strana
82
83
83
84
85
87
87
89
90
93
93
94
94
1 Čísla odkazujú vždy na obrázky. Obrázky k textu
nájdete na rozkladacích stranách. Pri študovaní návodu
ich majte vždy otvorené.
V texte tohto návodu na obsluhu označuje „náradie“ vždy
plynovú pištoľ GX 120‑ME.
Časti prístroja, ovládacie a indikačné prvky 1
@ Rukoväť
; Aretačné tlačidlo a spínač výkonu
= Nadstavec
% Oporná pätka
& Zásobník (20 klincov alebo 40 klincov)
( Typový štítok
) Priehradka plynovej nádoby
+ Veko priehradky plynovej nádoby
§ Vetracie štrbiny
/ Blokovacia páčka
: Spúšť
· Resetovacie tlačidlo
$ Posúvač klincov
£ Hák na opasok
| Indikátor stavu naplnenia
1 Všeobecné informácie
1.1 Signálne slová a ich význam
NEBEZPEČENSTVO
Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo usmrtenie.
VÝSTRAHA
V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť
k ťažkým poraneniam alebo k usmrteniu.
POZOR
V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá by mohla
viesť k ľahkým zraneniam osôb alebo k vecným škodám.
1.2 Význam piktogramov a ďalšie pokyny
Výstražné symboly
Všeobecná
výstraha
pred nebezpečenstvom
Horúci
povrch
Príkazové znaky
UPOZORNENIE
Pokyny na používanie a iné užitočné informácie
Používajte
ochranné
okuliare
82
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
Používajte
ochrannú
prilbu
Používajte
chrániče
sluchu
Používajte
ochranné
rukavice
Symboly
Miesto s identifikačnými údajmi na prístroji
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom
štítku vášho prístroja. Tieto údaje si poznačte do svojho
návodu na používanie a uvádzajte ich, kedykoľvek požadujete informácie od nášho zastúpenia alebo servisného
strediska.
Pred
použitím si
prečítajte
návod na
používanie
Typ:
Generácia: 01
Sériové číslo:
2 Opis
2.1 Používanie v súlade s určeným účelom
Náradie slúži na osadzovanie špeciálne vyrobených
upevňovacích prvkov do betónu, ocele a iných
podkladov vhodných na priamu montáž (pozri príručku
techniky upevňovania).
Náradie slúži profesionálnemu používateľovi na použitie
pri montážach suchou cestou na stavbách a v oblasti
staviteľstva na osadzovanie upevňovacích prvkov do betónu, ocele, vápenca, betónového muriva a omietnutého
muriva.
Náradie, plynová nádoba a upevňovacie prvky tvoria
jednu technickú jednotku. To znamená, že bezproblémové upevnenie pomocou tohto náradia je možné zaručiť
len v prípade, ak sú použité špeciálne pre toto náradie
vyrobené upevňovacie prvky a plynové nádoby Hilti. Len
pri dodržaní týchto podmienok platia odporúčania Hilti
týkajúce sa upevnenia a použitia náradia.
Náradie sa smie používať iba držané v rukách.
Prístroj smie obsluhovať, ošetrovať a opravovať iba autorizovaný a kvalifikovaný personál. Tento personál musí
byť špeciálne poučený o možných rizikách.
Manipulácia alebo zmeny na prístroji nie sú dovolené.
Dodržujte pokyny na používanie, ošetrovanie a údržbu,
uvedené v návode na používanie.
Ak bude náradie alebo jeho prídavné zariadenia nesprávne používať nekvalifikovaný personál alebo ak sa
náradie bude používať v rozpore s predpísaným účelom
jeho využitia, môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva.
3 Príslušenstvo, spotrebný materiál
Označenie
Opis
Plynová nádoba
GC 21/ GC 22
Nadstavec
X‑120 ME TN
Prídavné nadstavce
X‑120 WH (rondely)
Zásobník
X‑120 GM 40/ X‑120 GM 20
Oporná pätka
X‑120 SL
Prierazová zostava
X‑120 NP Set
Podpera náradia
X‑120 TS
Klince
Dĺžka
Uskladnený v pásoch
po
pre materiál podkladu (pre podrobnejšie informácie sa
obráťte na firmu Hilti)
X‑EGN 14MX
14 mm (¹/₂")
10 ks
Oceľ
X‑GHP 18MX
18 mm (¹¹/₁₆")
10 ks
X‑GHP 20 MX
20 mm (³/₄")
10 ks
tvrdý betón/prefabrikovaný
betón/oceľ
tvrdý betón/prefabrikovaný
betón/oceľ
83
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
sk
sk
Klince
Dĺžka
Uskladnený v pásoch
po
X‑GHP 24 MX
24 mm (¹⁵/₁₆")
10 ks
X‑GN 20 MX
20 mm (³/₄")
10 ks
X‑GN 27 MX
27 mm (1")
10 ks
X‑GN 32 MX
32 mm (1 ¹/₄")
10 ks
X‑GN 39 MX
39 mm (1 ⁹/₁₆")
10 ks
X‑GPN 37 MX
37 mm (1¹/₂")
10 ks
pre materiál podkladu (pre podrobnejšie informácie sa
obráťte na firmu Hilti)
tvrdý betón/prefabrikovaný
betón/oceľ
betón/omietnuté
murivo (1 cm/
³/₈")/vápencový
pieskovec/betónové
murivo
betón/omietnuté
murivo (1 cm/
³/₈")/vápencový
pieskovec/betónové
murivo
betón/omietnuté
murivo (1 cm/
³/₈")/vápencový
pieskovec/betónové
murivo
betón/omietnuté
murivo (1 cm/
³/₈")/vápencový
pieskovec/betónové
murivo
Oceľový plech/tenké
oceľové podklady
Ďalšie upevňovacie prvky
Označenie
Veľkosti
Strmene a spony na rúry a prázdne rúry
Držiaky na spony a káble
X‑FB; X‑DFB
X‑BX; X‑EMTC
X‑EMTSC
X‑EKS; X‑EKSC
X‑EKB
8…40 mm
³/₈"‑1"
¹/₂"‑1"
16…40 mm
do 16 káblov
Držiaky na káblové spojky
X‑ECT
Závesy na závitové tyče a drôt
X‑HS
X‑CC
X‑ET
Univerzálne rondely z plastu
M4‑M8
závit W6
4 Technické údaje
Technické zmeny vyhradené!
UPOZORNENIE
Prístroj je vybavený modulom na prenos dát.
Náradie so zásobníkom
Hmotnosť
3,8 kg (8,41 lbs)
Rozmery (d x š x v)
431 mm X 134 mm X 392 mm (17 " x 5 ¼ " x 15 ½ ")
Dĺžka klincov
Priemer klincov
∅ 3 mm (∅ 0.118 in)/∅ 2,6 mm (∅ 0.102 in)
Kapacita zásobníka
40 + 2 klince alebo 20 + 2 klince
84
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
max. 39 mm (max. 1 ⁹/₁₆")
Dráha pritlačenia
40 mm (1 ⁹/₁₆")
Teplota použitia/teplota okolia s plynovou nádobou
GC 21
Teplota použitia/teplota okolia s plynovou nádobou
GC 22
Maximálna frekvencia osadzovania
-5…+45 °C (23 °F až 113 °F)
Ekvivalent energie zrýchlenia, ahw, RMS(3)
Plynová nádoba
Kapacita
-10…+45 °C (14 °F až 113 °F)
1 200/h
Spätný ráz: výsledky pre 1 mm plech na betón B45:
4,04 m/s²
1 nádoba na 750 klincov
Odporúčaná teplota na prepravu a skladovanie
+5…+25 °C (41 °F až 77 °F)
Obsiahnuté látky
izobután, propán
Plynová nádoba
nie je dopĺňateľná
Plynová nádoba je pod tlakom. Chráňte plynovú nádobu pred slnečným žiarením.
Plynová nádoba nesmie byť vystavená teplotám nad 50
°C (122 °F).
5 Bezpečnostné pokyny
5.1 Základné bezpečnostné pokyny
Okrem bezpečnostno-technických pokynov, uvedených v jednotlivých častiach tohto návodu na používanie, sa vždy musia striktne dodržiavať nasledujúce
pokyny.
5.1.1 Bezpečnosť osôb
Pri práci buďte pozorní, dbajte na to, čo robíte
a pri práci s náradím pre bezprostrednú montáž
postupujte s rozvahou. Ak ste unavení alebo pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov, náradie nepoužívajte. Okamih nepozornosti pri používaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
b) Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Dbajte na stabilnú polohu, umožňujúcu udržanie rovnováhy.
c) Prístroj nikdy nesmerujte na seba alebo na iné
osoby.
d) Prístroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo
k inej časti tela (resp. inej osoby).
e) Pri práci dbajte na bezpečnú vzdialenosť iných
osôb, najmä detí.
a)
5.1.2 Starostlivé zaobchádzanie a používanie
náradia na priamu montáž
Používajte správny prístroj. Prístroj nepoužívajte
na účely, na ktoré nie je určené, ale iba na predpísané účely a v bezchybnom stave.
b) Náradie v pravom uhle pritlačte na pracovnú plochu.
c) Aktivovaný prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
d) Pred prepravou vyberte plynovú nádobu z prístroja.
e) Náradie pred čistením, opravami, údržbou alebo
nastavovaním, pri prerušení práce, ako aj pred
odložením vždy vyprázdnite (odstráňte plynovú
nádobu a upevňovací prvok).
a)
Nepoužívané náradie sa musí vyprázdniť a uložiť na suchom, vyvýšenom alebo uzamykateľnom
mieste mimo dosahu detí.
g) Skontrolujte, či náradie a príslušenstvo nie sú poškodené, aby bola zaistená v súlade s určeným
účelom ich bezchybná funkcia. Skontrolujte, či sa
pohyblivé časti náradia voľne pohybujú a nikde
nezadŕhajú, alebo či jednotlivé časti náradia nie
sú poškodené. Všetky časti musia byť správne
namontované a musia spĺňať všetky podmienky
pre bezchybné používanie náradia. Poškodené
ochranné zariadenia a diely sa musia nechať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti, pokiaľ v návode na používanie nie je uvedené inak.
h) Ramená pri používaní prístroja držte zohnuté (nie
narovnané).
i) Spúšť stláčajte iba v prípade, ak je náradie kolmo
pritlačené k podkladu.
j) Náradie pri osadzovaní vždy pevne držte v pravom uhle voči podkladu. Tak môžete zabrániť odkláňaniu upevňovacieho prvku od podkladového
materiálu.
k) Upevňovací prvok nikdy neosadzujte na dvakrát,
môže to viesť k zlomeniu alebo zaseknutiu prvku.
l) Upevňovacie prvky nikdy neosadzujte do jestvujúcich otvorov okrem prípadov odporúčaných spoločnosťou Hilti.
m) Vždy dodržiavajte smernice pre používanie.
f)
5.1.3 Pracovisko
a)
Zabezpečte dostatočné osvetlenie pracoviska.
85
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
sk
sk
b) Používajte prístroj len na dobre vetraných pracovných miestach.
c) Upevňovacie prvky neosadzujte do nevhodného
materiálu podkladu. Do príliš tvrdého materiálu,
napríklad do zváranej ocele alebo liatiny. Do príliš
mäkkého materiálu, napríklad do dreva a sadrokartónu. Do príliš krehkého materiálu, napríklad do skla
a kachličiek. Osadzovanie do týchto materiálov môže
viesť k zlomeniu prvku, odštiepeniu alebo prerazeniu
materiálu.
d) Pred osadzovaním upevňovacích prvkov sa uistite, že sa za alebo pod vami nenachádza nijaká
osoba.
e) Na pracovisku udržiavajte poriadok. Z okolia pracoviska odstráňte predmety, o ktoré sa môžete
poraniť. Neporiadok na pracovisku môže byť príčinou úrazov alebo nehôd.
f) Rukoväti udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo
tuku.
g) Používajte obuv s protišmykovou podrážkou.
h) Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Prístroj nevystavujte nepriaznivému počasiu, nepoužívajte ho vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Prístroj nepoužívajte, ak hrozí riziko požiaru alebo
explózie.
5.1.4 Mechanické bezpečnostné opatrenia
Zvoľte si správnu kombináciu vodiacich čapov
a upevňovacích prvkov. Ak sa nepoužije správna
kombinácia, náradie sa môže poškodiť a / alebo
ovplyvniť kvalita upevnenia.
b) Používajte iba upevňovacie prvky, ktoré sú určené
a schválené pre náradie.
c) Do zásobníka, ktorý nie je správne namontovaný
na náradí, nevkladajte žiadne upevňovacie prvky.
Upevňovacie prvky môžu z náradia prudko vystreliť.
a)
5.1.5 Tepelné bezpečnostné opatrenia
Ak je náradie prehriate, nechajte ho vychladnúť. Maximálnu frekvenciu osadzovania neprekračujte.
b) Pri udržiavaní prístroja pred jeho vychladnutím
bezpodmienečne používajte pracovné rukavice.
a)
5.1.6 Plyny
Skvapalnený plyn pod tlakom:
Riaďte sa výstražnými pokynmi a inštrukciami na poskytnutie prvej pomoci, uvedenými na plynovej nádobe a v návode na obsluhu.
Plyn je extrémne zápalný (Obsahuje: izobután, propán).
Plynová nádoba sa nesmie dopĺňať.
a) Nepoužívajte poškodené plynové nádoby.
b) Nepokúšajte sa otvoriť plynovú nádobu násilím,
spáliť ju, stlačiť alebo opätovne použiť na iný
účel.
c) Nikdy nestriekajte plyn proti osobám alebo iným
živočíchom.
d) Uchovávajte plynovú nádobu mimo dosahu všetkých možných zdrojov zapálenia ako je oheň, iskry, zápalné plamene, statické výboje a horúce
povrchy.
e) Pri používaní nefajčite.
5.1.6.1 Skladovanie
Neskladujte plynové nádoby v priestoroch obývaných ľuďmi alebo v priestore, ktorý vedie k obytným miestnostiam.
b) Plynové nádoby skladujte len vo vetraných a suchých priestoroch.
c) Plynové nádoby uchovávajte mimo dosahu detí.
d) Nevystavujte plynové nádoby slnečnému svetlu
alebo teplotám nad 50 °C (122 °F).
e) Odporúčaná teplota skladovania od 5° C do 25° C
(41 °F až 77 °F).
a)
5.1.6.2 Prvá pomoc
Prečítajte si bezpečnostné pokyny ohľadne používania, starostlivosti a poskytovania prvej pomoci.
Priamy kontakt so skvapalneným plynom môže
spôsobiť omrzliny alebo ťažké popáleniny.
b) V prípade vdýchnutia plynu vyveďte postihnutého
na čerstvý vzduch a uložte ho do pohodlnej polohy.
c) Ak je osoba v bezvedomí, uložte ju do stabilizovanej polohy. Ak osoba nedýcha, poskytnite
umelé dýchanie a ak je potrebné použite kyslíkovú masku.
d) Pri kontakte plynu s očami vyplachujte otvorené
oči niekoľko minút pod tečúcou vodou.
e) Pri kontakte pokožky s plynom umyte kontaktnú
plochu starostlivo mydlom a teplou vodou. Dodatočne použite pleťový krém.
f) V prípade potreby privolajte lekára.
a)
5.1.7 Ochranné zariadenia
Nikdy nepoužívajte prístroj, ak sú na ňom poškodené
ochranné zariadenia alebo boli odstránené.
86
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
6 Pred použitím
3.
Odblokujte posúvač klincov a nechajte ho pomaly
skĺznuť dopredu.
6.2 Vloženie plynovej nádoby 3
UPOZORNENIE
Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu.
6.1 Vloženie upevňovacích prvkov 2
1.
2.
Potiahnite posúvač klincov nazad, až zapadne.
UPOZORNENIE Posúvač klincov musí zapadnúť.
Vsuňte upevňovacie prvky do zásobníka (maximálne
4 pásy po 10 klincoch).
1.
2.
3.
4.
Otvorte veko.
Posuňte plynovú nádobu ventilom dopredu do
priehradky plynovej nádoby, až spona nádoby
zapadne.
Zatvorte veko.
Pištoľ trikrát stlačte bez aktivácie spúšte.
6.3 Odobranie plynovej nádoby 4
1.
2.
3.
4.
Otvorte veko priehradky plynovej nádoby.
Stlačte sponu nádoby.
Odoberte plynovú nádobu.
Uzavrite priehradku plynovej nádoby.
sk
6.4 Kontrola plynovej nádoby 5
UPOZORNENIE
- Na skontrolovanie stavu naplnenia plynovej nádoby stlačte tlačidlo s nápisom GAS. Dbajte, aby pritom náradie
nebolo pritlačené k podkladu.
- Aj pri zobrazení „prázdne“ zostane z technických dôvodov v nádobe malé zvyškové množstvo horľavého plynu.
4 LED zelená trvale svieti
Plynová nádoba je plná
2 LED zelená trvale svieti
Plynová nádoba je napoly plná
1 LED zelená bliká
Plynová nádoba je skoro prázdna. Odporúča sa vymeniť plynovú nádobu
1 LED červená trvale svieti
Plynová nádoba je prázdna, chýba, alebo je v prístroji nesprávna plynová
nádoba
7 Obsluha
POZOR
Osadzovanie upevňovacích prvkov sa aktivuje zapálením zmesi plynu a vzduchu. Prílišný hluk môže poškodiť
sluch. Používajte (používateľ a osoby nablízku) chrániče sluchu.
UPOZORNENIE
Pri držaní jednou rukou musíte ruku umiestniť tak, aby
ste nezakrývali žiadne vetracie výrezy ani otvory.
POZOR
Upevňovací prvok nikdy neosadzujte na dvakrát,
môže to viesť k zlomeniu alebo zaseknutiu prvku.
VÝSTRAHA
Počas osadzovania môže odletovať materiál alebo
prudko vyletieť materiál zásobného pruhu. Odskočený
materiál môže spôsobiť poranenie tela a očí. Používajte
(používateľ a osoby nablízku) ochranu očí a ochrannú
prilbu.
VÝSTRAHA
Pritlačením o časť tela (napr. o ruku) sa náradie nesprávnym spôsobom uvedie do činnosti. Pripravenosť
na používanie umožňuje osadenie upevňovacieho prvku
aj do častí tela. Náradie nikdy nepritláčajte k častiam
tela.
VÝSTRAHA
Nadstavec nesťahuje nikdy s nasadenými upevňovacími prvkami (napr. rondelami, objímkami, svorkami
atď.). Hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu.
VÝSTRAHA
Náradie sa musí pred každou výmenou zásobníka
a údržbou vyprázdniť (pozri kapitolu „Vyprázdnenie
náradia“).
87
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
VÝSTRAHA
Pri vysokej rýchlosti osadzovania počas dlhšieho časového úseku môžu byť časti uchopenia horúce. Používajte
pracovné rukavice.
7.1 Používanie 6
UPOZORNENIE
Osadzovanie je možné iba v prípade, ak sa v zásobníku
nachádza viac než 3 klince.
1.
2.
3.
sk
Náradie v pravom uhle priložte k podkladu a pritlačte
ho až na doraz.
Stlačením spúšte aktivujete osadzovanie.
Po osadení pištoľ úplne zdvihnite z podkladu.
7.1.1 Používanie spôn a iných prvkov
Ak chcete používať spony a iné prvky, zasuňte ich plastovou časťou do nadstavca náradia.
7.2 Zobrazenie stavu naplnenia 5
Informácie o význame zobrazenia nájdete v kapitole 6.4
„Kontrola plynovej nádoby (na 2 sekundy)“.
7.3 Montáž a demontáž zásobníka
7.3.1 Odobratie zásobníka 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Potiahnite posúvač klincov nazad, až zapadne.
UPOZORNENIE Posúvač klincov musí zapadnúť.
Odstráňte všetky upevňovacie prvky zo zásobníka.
Odblokujte posúvač klincov a nechajte ho pomaly
skĺznuť dopredu.
Posuňte blokovaciu páku nadol v smere zásobníka.
Odklopte zásobník od pištole smerom dopredu.
Odveste zásobník z náradia.
7.3.2 Nasadenie zásobníka 8
1.
2.
3.
Zripnite zásobník na náradie.
UPOZORNENIE Blokovacia páka musí byť otvorená.
Zásobník zaveďte do náradia, až kým sa zhoduje
s kontúrami náradia.
Zatvorte blokovaciu páku, až zapadne.
7.4 Nadstavec
7.4.1 Demontáž nadstavca 9
1.
2.
Nastavte výkon na „Eject“.
Odoberte nadstavec.
7.4.2 Možnosti nastavenia na nadstavci
UPOZORNENIE
Ak je nastavenie výkonu nastavené na „+“, je nadstavec
nastavený na štandardnú hĺbku osadenia.
UPOZORNENIE
Ak je nastavenie výkonu nastavené na „-“, je nadstavec
nastavený na redukovanú hĺbku osadenia.
88
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
UPOZORNENIE
Ak je nastavenie výkonu nastavené na „-“ a klinec je ešte
stále osadený príliš hlboko, mali by ste prípadne použiť
dlhší upevňovací prvok.
7.4.2.1 Nastavenie štandardnej hĺbky osadenia 10
Nastavte nastavenie výkonu na „+“.
7.4.2.2 Nastavenie redukovanej hĺbky osadenia 10
UPOZORNENIE
Toto nastavenie je vhodné na pripevnenie tenkých plechov na mäkkom podklade (napríklad zelený / mladý
betón).
Nastavte nastavenie výkonu na „-“.
7.4.3 Montáž nadstavca 11
VÝSTRAHA
Ubezpečte sa, že náradie nie je nabité. Ručným vsunutím nadstavca môže byť náradie pripravené na použitie.
1.
2.
3.
Narovnajte nadstavec podľa štrbiny na náradí.
Nadstavec nasuňte na náradie.
Nadstavec podržte rukou a zatlačte ho o podklad
do pištole, až zapadne.
7.5 Podpera
7.5.1 Montáž podpery 12
1.
2.
Nasuňte podperu v 90° uhle do otvoru na zásobníku.
Otočte podperu o 90° a nechajte ju zapadnúť.
7.5.2 Demontujte podperu. 13
1.
2.
3.
Uvoľnite podperu stlačením pružiny.
Otočte podperu o 90°.
Vytiahnite podperu v uhle 90° zo zásobníka.
7.6 Oprava chybnej polohy piesta 14
UPOZORNENIE
Chybu polohy piesta spoznáte tak, že sa nadstavec po
zdvihnutí nepohol dopredu do východiskovej polohy a tlačidlo reset je vysunuté.
Stlačením tlačidla reset sa chyba polohy piesta napraví.
Následne je možné znova začať s osadzovaním. Vo výnimočných prípadoch môže byť prvé osadenie po stlačení
tlačidla reset naprázdno (bez upevňovacieho prvku).
Stlačte tlačidlo reset.
7.7 Oprava zaseknutia upevňovacích prvkov 15
1.
2.
3.
4.
Demontujte zásobník.
Odoberte nadstavec.
Zasuňte nadstavec do priloženého puzdra.
Odstráňte upevňovací prvok prierazom.
4.
7.8 Vyprázdnenie náradia
1.
2.
3.
Otvorte veko priehradky plynovej nádoby.
Stlačením spony na nádobe plynovú nádobu vyberte.
Uzavrite priehradku na plynovú nádobu.
5.
6.
Posúvač klincov potiahnite dozadu,
kým
nezapadne.
UPOZORNENIE Posúvač klincov musí zapadnúť.
Odstráňte upevňovacie prvky zo zásobníka.
Posúvač klincov na zásobníku odblokujte a nechajte
ho pomaly skĺznuť dopredu.
7.9 Smernice o použití
UPOZORNENIE
Pre detailnejšie informácie si prosím od svojej obchodnej organizácie Hilti vyžiadajte príručku pre upevňovaciu techniku
alebo prípadné národné predpisy.
Betón
A = min. vzdialenosť od hrany = 70 mm (2¾")
B = min. vzdialenosť osí = 80 mm (3¹/₈")
C = min. hrúbka podkladu = 100 mm (4")
B
sk
A
ET
C
Oceľ
A = min. vzdialenosť od hrany = 15 mm (⁵/₈")
B = min. vzdialenosť osí = 20 mm (¾")
C = min. hrúbka podkladu = 4 mm (⁵/32")
B
A
C
7.10 Hák na opasok 16
Hák na opasok na náradí v polohe 1 umožňuje zavesenie
náradia na opasok a v polohe 2 na rebrík alebo lešenie.
8 Údržba a ošetrovanie
8.1 Ošetrovanie náradia 17
POZOR
Nepoškoďte detektor piesta, detektor klincov a detektor zásobníka.
VÝSTRAHA
Pred údržbou sa náradie musí vyprázdniť (plynovú
nádobu a upevňovací prvok odstráňte z náradia).
POZOR
Prístroj môže byť v dôsledku používania horúci. Môže
vám popáliť ruky. Pri ošetrovaní a údržbe používajte
pracovné rukavice. Prístroj nechajte vychladnúť.
1.
2.
3.
4.
Pravidelne odstraňujte zvyšky plastu z nadstavca.
Náradie nikdy nepoužívajte s upchatými vetracími
štrbinami! Vetracie štrbiny opatrne vyčistite suchou
kefou.
Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra náradia.
Zovňajšok náradia pravidelne čistite mierne navlhčenou utierkou.
89
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
5.
6.
7.
8.
Na čistenie nepoužívajte rozprašovač, parný vysokotlakový čistič alebo tečúcu vodu!
Úchopové časti náradia vždy udržiavajte čisté, bez
prítomnosti oleja a tukov.
Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce silikón.
Nepoužívajte sprej Hilti alebo podobné prostriedky
na mazanie a údržbu.
8.2 Údržba
Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie všetkých
vonkajších častí náradia a bezchybnú funkciu všetkých
ovládacích prvkov. Náradie nepoužívajte, ak sú jeho
časti poškodené alebo ak ovládacie prvky nefungujú
bezchybne. Náradie nechajte opraviť v servisnom
stredisku Hilti.
8.3 Kontrola po ošetrovaní a údržbe
Po údržbe a pred vložením plynovej nádoby je potrebné skontrolovať, či je nastavenie výkonu správne
(štandardné nastavenie „+“).
sk
9 Poruchy a ich odstraňovanie
VÝSTRAHA
Pred údržbou sa náradie musí vyprázdniť (plynovú nádobu a upevňovací prvok odstráňte z náradia).
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
Upevňovací prvok často prečnieva príliš vysoko
Spínač výkonu je nastavený na "-".
Spínač výkonu nastavte na "+".
Zvolený príliš dlhý upevňovací prvok.
Použite kratší upevňovací prvok.
Podklad je príliš tvrdý.
Použitie náradia DX.
Nasávací/vypúšťací ventil je znečistený alebo zakrytý.
Náradie vyčistite a dbajte na polohu
rúk.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
servis Hilti.
Príliš vysoký výkon.
Spínač výkonu nastavte na "-".
Príliš krátky upevňovací prvok.
Použite dlhší upevňovací prvok.
Spínač výkonu je nastavený na "-".
Spínač výkonu nastavte na "+".
Zvolený príliš dlhý upevňovací prvok.
Použite kratší upevňovací prvok.
Podklad je príliš tvrdý.
Použitie náradia DX.
Šikmé pritlačenie.
Náradie držte v pravom uhle k podkladu, použite opornú pätku.
Pozri kapitolu: 7.5 Podpera
Upevňovací prvok je často osadený príliš hlboko (prierazy)
alebo/ a zlomenie upevňovacej
spony
Zlomenie upevňovacieho prvku
90
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
Upevňovací prvok je pokrivený
Spínač výkonu je nastavený na "-".
Spínač výkonu nastavte na "+".
Zvolený príliš dlhý upevňovací prvok.
Použite kratší upevňovací prvok.
Šikmé pritlačenie.
Náradie držte v pravom uhle k podkladu, použite opornú pätku.
Pozri kapitolu: 7.5 Podpera
Hrúbka podkladu je príliš malá (menej
než 4 mm).
Zvoľte inú metódu upevňovania.
Upevňovací prvok nedrží v oceľovom podklade
sk
Plynová nádoba nepostačuje
na jednu škatuľu upevňovacích
prvkov
Náradie sa nerozchádza
Časté pritláčanie náradia bez osadzovania upevňovacieho prvku vedie
k zvýšenej spotrebe plynu.
Porucha piesta.
Detekcia klincov je zablokovaná. Resetovacie tlačidlo po stlačení stále
vyčnieva (biely okraj je viditeľný).
Uviaznutie upevňovacieho prvku.
Frekvencia zlyhania osadzovania je príliš vysoká
Šikmé pritlačenie.
Použitý nesprávny klinec.
Náradie neosadzuje
Zabráňte pritláčaniu bez osadenia.
Stlačte resetovacie tlačidlo.
Pozri kapitolu: 7.6 Oprava chybnej
polohy piesta 14
Plynovú nádobu a zásobník z náradia
vyberte a nečistoty v oblasti detekcie
klincov odstráňte.
Zásobník demontujte a nadstavec
náradia odstráňte. Nadstavec náradia zasuňte do priloženej upínacej
objímky a upevňovací prvok priebojníkom odstráňte.
POZOR
Nepoškoďte nadstavec.
Pozri kapitolu: 7.7 Oprava zaseknutia
upevňovacích prvkov 15
Pozri kapitolu: 7.3.1 Odobratie zásobníka 7
Pozri kapitolu: 7.4.1 Demontáž nadstavca 9
Pozri kapitolu: 7.8 Vyprázdnenie
náradia
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
servis Hilti.
Náradie držte v pravom uhle k podkladu, použite opornú pätku.
Pozri kapitolu: 7.5 Podpera
Použite klince X-GHP.
Podklad je príliš tvrdý.
Použitie náradia DX.
Posúvač zásobníka je vzadu.
Posúvač zásobníka uvoľnite.
Pozri kapitolu: 7.3 Montáž a demontáž zásobníka
Upevňovacie prvky doplňte.
Príliš málo upevňovacích prvkov v zásobníku (2 upevňovacie prvky alebo
menej).
91
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
Náradie neosadzuje
Narušený prísun upevňovacích prvkov.
Použite druhý pás s upevňovacími
prvkami (ak je poškodený).
Zásobník vyčistite.
Skontrolujte stav náplne a gombík
s nápisom GAS stlačte.
Ak 1 LED trvalo svieti červeným svetlom, je plynová nádoba prázdna,
vložte novú plynovú nádobu.
Pozri kapitolu: 7.2 Stav náplne plynovej nádoby.
Veko plynovej nádoby otvorte a skontrolujte obsah.
Ak je plynová nádoba v náradí, gombík s nápisom GAS stlačte.
Ak 1 LED trvale svieti červeným svetlom, v náradí je nesprávna plynová
nádoba. Vložte správnu plynovú nádobu.
Pozri kapitolu: 7.2 Stav náplne plynovej nádoby.
Náradie trikrát pritlačte bez osadzovania.
Prázdna plynová nádoba.
V náradí nie je žiadna alebo
nesprávna plynová nádoba.
sk
Vložená nová plynová nádoba, avšak
bez troch pritlačení k podkladu bez
osadenia.
Cudzie teleso v oblasti nadstavca náradia.
Náradie je príliš horúce.
Horúce náradie po prestávke
neosadzuje
Rýchlosť osadzovania bola výrazne
vyššia ako 1200/hodinu a plynová
nádoba je takmer prázdna.
Náradie neosadzuje alebo osadzuje len občas
Používanie mimo rozsahu prípustných
podmienok prostredia.
Zásobník plynu nemá aplikačnú teplotu.
Na systéme dávkovania plynu sa vytvorili plynové bublinky.
Náradie nebolo úplne zdvihnuté
z podkladu.
92
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
Zásobník demontujte a nadstavec
náradia vyberte a cudzie teleso z náradia odstráňte.
Pozri kapitolu: 7.3.1 Odobratie zásobníka 7
Pozri kapitolu: 7.4.1 Demontáž nadstavca 9
Náradie nechajte vychladnúť.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
servis Hilti.
Plynovú nádobu vyberte a opäť nasaďte. Potom trikrát pritlačte bez osadzovania.
Skontrolujte stav náplne plynovej nádoby, ak LED stále svieti červeným
svetlom, je plynová nádoba prázdna,
použite novú plynovú nádobu.
Náradie nechajte vychladnúť.
Dodržte maximálnu rýchlosť osadzovania 1200/hodinu.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
servis Hilti.
Pokiaľ je to možné, zabezpečte také
pracovné prostredie, aby v ňom zostávali zachované prípustné podmienky prostredia.
Zvoľte inú metódu upevňovania.
Uveďte zásobník plynu na aplikačnú
teplotu (-5 °C až 45 °C pri zásobníku
GC 21, -10 °C až 45 °C pri zásobníku
GC 22).
Plynovú nádobu vyberte a znova nasaďte.
Dbajte na úplné zdvihnutie náradia
z podkladu po každom osadení.
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
Upevňovací prvok sa nedá odstrániť z nadstavca náradia
Zaseknutie upevňovacieho prvku
v nadstavci náradia.
Spony a ostatné upevňovacie
prvky sa nedajú zasunúť do
nadstavca náradia
Zvyšky zo zásobníka ešte trčia v nadstavci náradia.
Nadstavec z náradia odstráňte. Nadstavec náradia zasuňte do priloženej
upínacej objímky a upevňovací prvok
priebojníkom odstráňte.
POZOR
Nepoškoďte nadstavec.
Pozri kapitolu: 7.4.1 Demontáž nadstavca 9
Pozri kapitolu: 7.7 Oprava zaseknutia
upevňovacích prvkov 15
Zvyšky zásobného pásu odstráňte
z nadstavca náradia.
sk
10 Likvidácia
Prístroje Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom pre recykláciu je správne
oddelenie materiálov. Spoločnosť Hilti je už v mnohých krajinách zariadená na príjem vášho starého prístroja na
recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u vášho predajcu. Ak chcete prístroj recyklovať sami:
Dodržiavajte národné a medzinárodné smernice a predpisy.
11 Záruka výrobcu na prístroje
Hilti ručí, že dodaný výrobok je bezchybný z hľadiska
použitého materiálu a technologického postupu výroby.
Táto záruka platí iba za predpokladu, že výrobok sa
správne používa a obsluhuje, ošetruje a čistí v súlade
s návodom na používanie Hilti a že je zaručená technická
jednotnosť, t. j. že s výrobkom sa používa iba originálny
spotrebný materiál, príslušenstvo a náhradné diely Hilti.
Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo bezplatnú
výmenu chybných častí počas celej životnosti výrobku.
Časti, podliehajúce normálnemu opotrebovaniu, do tejto
záruky nespadajú.
Uplatňovanie ďalších nárokov je vylúčené, pokiaľ takéto vylúčenie nie je v rozpore s národnými predpismi.
Hilti neručí najmä za priame alebo nepriame poruchy
alebo z nich vyplývajúce následné škody, straty alebo
náklady v súvislosti s používaním alebo z dôvodov
nemožnosti používania výrobku na akýkoľvek účel.
Implicitné záruky predajnosti alebo vhodnosti použitia na konkrétny účel sú vylúčené.
Výrobok alebo jeho časti po zistení poruchy neodkladne
odošlite na opravu alebo výmenu príslušnej obchodnej
organizácii Hilti.
Záruka zahŕňa všetky záručné záväzky zo strany spoločnosti Hilti a nahrádza všetky predchádzajúce alebo
súčasné vyhlásenia, písomné alebo ústne dohovory, týkajúce sa záruky.
UPOZORNENIE
Dodržujte dátum spotreby plynovej nádoby vyznačený
na okraji nádoby.
93
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
12 Vyhlásenie o zhode ES (originál)
Označenie:
Typové označenie:
Plynový vsadzovací prístroj
GX 120‑ME
Generácia:
Rok výroby:
sk
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
01
2007
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento
výrobok je v súlade s nasledujúcimi smernicami
a normami: 75/324/EEC, 91/155/EEC, 64/548/EEC,
EN ISO 12100, EN 13752‑1:2008‑12, EN 50081‑2,
EN 1127‑1, EN 417, ISO 8662‑11 AMD 1:2001-12,
EN
792‑13:A1:2008‑09,
EN
60529:2000‑09,
64/548/EEC, EN 55011:1998+A1:1999, CISPR 11:2003,
A1:2004, IEC 61000‑6‑2:2005, EN 61000‑6‑2:2001,
IS1:2005, IEC 61000‑6‑3:1996, EN 61000‑6‑3:2001,
IEC
61000‑4‑2:1995,
IEC
61000‑4‑3:2006,
IEC 61000‑4‑8:1993: A1:2000, 2006/42/EG, 2011/65/EÚ.
Norbert Wohlwend
Head of Quality & Processes Management
BU Direct Fastening
04/2013
Tassilo Deinzer
Head of BU Direct Fastening
BU Direct Fastening
04/2013
Technická dokumentácia u:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
13 Zdravie používateľov a bezpečnosť
13.1 Informácia o hluku
Plynový vsadzovací prístroj
Typ
Model
Kaliber
GX 120-ME
Séria
GC 22
Nastavenie výkonu
+
Použitie
Upevňovanie plechu s hrúbkou 1 mm na betón (C40)
pomocou X-ECT
Deklarované namerané hodnoty ukazovateľov hlučnosti podľa smernice o strojoch 2006/42/ES v spojení
s E DIN EN 15895
106 dB(A)
Hladina akustického tlaku, LWA, 1S 1
Hladina emisií akustického tlaku na pracovisku,
LpA, 1s 2
Maximálna hladina emisií akustického tlaku, LpC, peak 3
102 dB(A)
137 dB (C)
1 ± 2 dB (A)
2 ±2 dB (A)
3 ± 2 dB (C)
Podmienky prevádzky a inštalácie: Inštalácia a prevádzka vsadzovacieho prístroja podľa E DIN EN 15895-1
v bezodrazovom skúšobnom priestore firmy Müller-BBM GmbH. Podmienky prostredia v skúšobnom priestore
zodpovedajú DIN EN ISO 3745.
Skúšobná metóda: Podľa E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 a DIN EN ISO 11201 metóda s meracou obalovou
plochou vo voľnom poli nad odrazovou rovinou.
POZNÁMKA: Nameraná hlučnosť a príslušná neistota merania predstavujú hornú hranicu ukazovateľov hlučnosti,
ktoré možno pri meraní očakávať.
Odlišné pracovné podmienky môžu viesť k iným emisným hodnotám
94
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
Hilti Corporation
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125225 / 000 / 01
39200 / A3
39200
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3410 | 1013 | 2-Pos. 2 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*39200*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising