Hilti | GX 120-ME | Operating Instruction | Hilti GX 120-ME Handleiding

Hilti GX 120-ME Handleiding
GX 120-ME
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
Bedienungsanleitung
de
Mode d’emploi
fr
Gebruiksaanwijzing
nl
Használati utasítás
hu
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Instrukcja obsługi
pl
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
1
2
5
+Ç
1
8
+≠ +# 7
9
+“
3
6
+±
+[
Gas
4
5
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
2
3
1
3
2
2
1
3
5
4
1
+[
4
2
GAS
3
6
7
6
4
5
2
3
8
9
1
1
3
2
2
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
1
10
11
+
-
1
12
13
1
2
2
1
3
14
15
1
3
2
+“
16
17
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING
GX 120‑ME Gasschiethamer
Lees de handleiding voor het eerste gebruik
beslist door.
nl
Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat.
Geef het apparaat alleen samen met de handleiding aan andere personen door.
Inhoud
Pagina
1 Algemene opmerkingen
28
2 Beschrijving
29
3 Toebehoren, verbruiksmateriaal
29
4 Technische gegevens
30
5 Veiligheidsinstructies
31
6 Inbedrijfneming
33
7 Bediening
33
8 Verzorging en onderhoud
36
9 Foutopsporing
36
10 Afval voor hergebruik recyclen
40
11 Fabrieksgarantie op de apparatuur
40
12 EG-conformiteitsverklaring (origineel)
40
13 Gezondheid en veiligheid van de gebruiker
41
1 Deze nummers verwijzen naar afbeeldingen. De afbeeldingen bij de tekst vindt u op de uitklapbare omslagpagina's. Houd deze bij het bestuderen van de handleiding
open.
In de tekst van deze handleiding betekent »het apparaat«
altijd de gasschiethamer GX 120-ME.
Onderdelen, bedienings- en indicatie-elementen 1
@ Handgreep
; Arrêteerknop en slagschakelaar
= Machinekoppen
% Steunvoet
& Magazijn (20 nagels of 40 nagels)
( Typeplaatje
) Gascelhouder
+ Deksel gascelhouder
§ Ventilatiesleuven
/ Vergrendelingshendel
: Pal
· Resetknop
$ Nagelschuif
£ Riemhaak
| Vulniveau-indicatie
1 Algemene opmerkingen
1.1 Signaalwoorden en hun betekenis
GEVAAR
Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of
tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot ernstig
letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel
of tot materiële schade kan leiden.
AANWIJZING
Voor gebruikstips en andere nuttige informatie.
1.2 Verklaring van de pictogrammen en overige
aanwijzingen
Waarschuwingstekens
Waarschuwing voor
algemeen
gevaar
Gebodstekens
Veiligheidsbril
dragen
28
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
Waarschuwing voor
heet
oppervlak
Helm dragen
Gehoorbescherming
dragen
Werkhandschoenen
dragen
Symbolen
Plaats van de identificatiegegevens op het apparaat
Het type en het seriekenmerk staan op het typeplaatje
van uw apparaat. Neem deze gegevens over in uw handleiding en geef ze altijd door wanneer u onze vertegenwoordiging of ons servicestation om informatie vraagt.
Handleiding
vóór gebruik
lezen
Type:
Generatie: 01
nl
Serienr.:
2 Beschrijving
2.1 Gebruik volgens de voorschriften
Het apparaat is bestemd voor het indrijven van speciaal gefabriceerde bevestigingselementen in beton, staal
en andere ondergronden die geschikt zijn voor directe
montage (zie handboek voor bevestigingstechniek).
Het apparaat is bestemd voor de professionele gebruiker bij droogbouwtoepassingen en de aannemers- en
installatiebranche voor het indrijven van bevestigingselementen in beton, staal, kalkzandsteen, betonsteen en
gepleisterd metselwerk.
Het apparaat, de gascel en de bevestigingselementen
vormen een technische eenheid. Dit houdt in dat een
probleemloze bevestiging met dit apparaat alleen kan
worden gewaarborgd bij het gebruik van de speciaal voor
het apparaat gefabriceerde Hilti-bevestigingselementen
en Hilti-gascellen. Alleen bij het in acht nemen van deze
voorwaarden gelden de door Hilti aangegeven bevestigings‑ en toepassingsadviezen.
Het apparaat mag alleen met de hand worden bediend.
Het apparaat mag alleen door bevoegd, geïnstrueerd personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden.
Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld
van de mogelijke gevaren.
Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet
toegestaan.
Neem de specificaties in de handleiding betreffende het
gebruik, de verzorging en het onderhoud in acht.
Het apparaat en de bijbehorende hulpmiddelen kunnen
gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen
op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften
worden gebruikt.
3 Toebehoren, verbruiksmateriaal
Omschrijving
Beschrijving
Gascel
GC 21/ GC 22
Machinekop
X‑120 ME TN
Extra machinekoppen
X‑120 WH (ringen)
Patroon
X‑120 GM 40/ X‑120 GM 20
Steunvoet
X‑120 SL
Drevelset
X‑120 NP set
Apparaatsteun
X‑120 TS
Nagel
Lengte
In magazijn opgeslagen in stroken van
Voor ondergrondmateriaal (voor meer
informatie s.v.p. contact opnemen met
Hilti)
X‑EGN 14MX
14 mm (¹/₂")
10 stuks
Staal
X‑GHP 18MX
18 mm (¹¹/₁₆")
10 stuks
X‑GHP 20 MX
20 mm (³/₄")
10 stuks
Hard beton/ Prefab
beton/ staal
Hard beton/ Prefab
beton/ staal
29
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
Nagel
Lengte
In magazijn opgeslagen in stroken van
X‑GHP 24 MX
24 mm (¹⁵/₁₆")
10 stuks
X‑GN 20 MX
20 mm (³/₄")
10 stuks
X‑GN 27 MX
27 mm (1")
10 stuks
X‑GN 32 MX
32 mm (1 ¹/₄")
10 stuks
X‑GN 39 MX
39 mm (1 ⁹/₁₆")
10 stuks
X‑GPN 37 MX
37 mm (1¹/₂")
10 stuks
Voor ondergrondmateriaal (voor meer
informatie s.v.p. contact opnemen met
Hilti)
Hard beton/ Prefab
beton/ staal
Beton/ Gepleisterd
metselwerk (1cm/ ³/₈")/
Kalkzandsteen/ Betonsteen
Beton/ Gepleisterd
metselwerk (1cm/ ³/₈")/
Kalkzandsteen/ Betonsteen
Beton/ Gepleisterd
metselwerk (1cm/ ³/₈")/
Kalkzandsteen/ Betonsteen
Beton/ Gepleisterd
metselwerk (1cm/ ³/₈")/
Kalkzandsteen/ Betonsteen
Staalplaat/dunne stalen ondergronden
nl
Overige bevestigingselementen
Omschrijving
Afmetingen
Slangklemmen en klemmen voor leidingen en
kabelleidingen
X‑FB; X‑DFB
X‑BX; X‑EMTC
X‑EMTSC
X‑EKS; X‑EKSC
X‑EKB
8…40 mm
³/₈"‑1"
¹/₂"‑1"
16…40 mm
Max. 16 kabels
Houder voor klemmen en kabels
Houder voor draadbanden
X‑ECT
Houder voor draadeinden en draad
X‑HS
X‑CC
X‑ET
Universele kunststof ring
M4‑M8
W6 schroefdraad
4 Technische gegevens
Technische wijzigingen voorbehouden!
AANWIJZING
Het apparaat is uitgerust met een transmitter-moduul.
Apparaat met magazijn
Gewicht
3,8 kg (8.41 lbs)
Afmetingen (L x B x H)
431 mm X 134 mm X 392 mm (17 " x 5 ¼ " x 15 ½ ")
Nagellengte
Max. 39 mm (max. 1 ⁹/₁₆")
Nageldiameter
∅ 3 mm (∅ 0.118in)/ ∅ 2,6 mm (∅ 0.102in)
Magazijncapaciteit
40 + 2 nagels of 20 + 2 nagels
Aandruktraject
40 mm (1 ⁹/₁₆")
Gebruikstemperatuur / omgevingstemperatuur met
GC 21 gascel
-5…+45 °C (23 °F tot 113 °F)
30
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
Gebruikstemperatuur / omgevingstemperatuur met
GC 22 gascel
Maximum indrijffrequentie
-10…+45 °C (14 °F tot 113 °F)
Energie-equivalente versnelling, ahw, RMS(3)
Terugstoot: Resultaten voor 1 mm plaatstaal op beton
B45: 4,04 m/s²
Gascel
Capaciteit
1.200/h
1 patroon voor 750 nagels
Aanbevolen transport- en opslagtemperatuur
+5…+25 °C (41°F tot 77 °F)
Drijfgassen
Isobutaan, propeen
Gascel
Niet navulbaar
De gascel staat onder druk. De gascel beschermen tegen zonnestraling.
De gascel mag nooit worden blootgesteld aan temperatuur boven 50 °C (122 °F).
nl
5 Veiligheidsinstructies
5.1 Essentiële veiligheidsnotities
Naast de technische veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd.
5.1.1 Veiligheid van personen
Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van een montageapparaat. Gebruik het gereedschap niet wanneer u
moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstig
letsel leiden.
b) Zorg voor een goede lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.
c) Richt het apparaat niet op uzelf of op andere
personen.
d) Druk het apparaat nooit tegen uw hand of een
ander lichaamsdeel (resp. een andere persoon).
e) Houd andere personen, met name kinderen, uit de
buurt van het apparaat wanneer u ermee werkt.
a)
5.1.2 Gebruik en onderhoud van apparaten voor
directe montage
Gebruik het apparaat op de juiste manier. Gebruik
het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het
niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en
in correcte toestand.
b) Druk het apparaat in een rechte hoek tegen het
werkvlak.
c) Laat een geladen apparaat nooit onbeheerd achter.
d) Verwijder de gascel voordat u het apparaat vervoert.
e) U dient het apparaat voor reinigings-, serviceen onderhoudswerkzaamheden altijd te ontladen,
zowel bij een werkonderbreking als bij de opslag
(gascel en bevestigingselement).
a)
Apparaten die niet worden gebruikt dienen op een
droge, hoog gelegen of afgesloten plaats, buiten
bereik van kinderen, bewaard te worden.
g) Controleer het apparaat en de accessoires op
eventuele beschadigingen, om een correct en
volgens de voorschrift functioneren te waarborgen. Controleer of de bewegende delen foutloos
functioneren en niet klemmen en of er delen beschadigd zijn. Alle delen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om
het optimaal functioneren van het apparaat te garanderen. Beschadigde veiligheidsinrichtingen en
onderdelen dienen, tenzij anders in de handleiding
is aangegeven, door de Hilti-service gerepareerd
of vervangen te worden.
h) Houd bij het aanraken van het apparaat de armen
gebogen (niet gestrekt).
i) Haal de trekker alleen over wanneer het apparaat
loodrecht tegen de ondergrond is gedrukt.
j) Houd het apparaat wanneer u een element indrijft altijd stevig vast en in een rechte hoek tegen
de ondergrond. Hierdoor wordt voorkomen dat
bevestigingselementen afwijken van het ondergrondmateriaal.
k) Drijf een bevestigingselement nooit een tweede
keer in. Dit kan leiden tot elementbreuken enbeklemmingen.
l) Drijf geen bevestigingselementen in bestaande
gaten in, behalve wanneer dit door Hilti wordt
aanbevolen.
m) Neem altijd de gebruiksvoorschriften in acht.
f)
5.1.3 Werkomgeving
a)
Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
31
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
nl
b) Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde
werkruimten.
c) Drijf geen bevestigingselementen in ondergrondmateriaal dat ongeschikt is. Materiaal dat te hard
is, zoals gelast staal en gietstaal. Materiaal dat te
zacht is, zoals hout en gipskarton. Materiaal dat te
bros is, zoals glas en tegels. Het indrijven in deze
materialen kan elementbreuken, afsplinteringen of
doordringingen veroorzaken.
d) Verzeker u er voordat u bevestigingselementen
aanbrengt van dat zich niemand achter of onder
de werkplek bevindt.
e) Houd uw werkgebied in orde. Houd de werkomgeving vrij van voorwerpen waaraan u zich kunt
verwonden. Ongeordendheid in uw werkgebied kan
leiden tot ongevallen.
f) Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van
olie en vet.
g) Draag niet-slippend schoeisel.
h) Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel het
apparaat niet bloot aan neerslag en gebruik het
niet in een omgeving die vochtig of nat is. Gebruik
het apparaat niet in een omgeving waar brand- of
explosiegevaar bestaat.
5.1.4 Mechanische veiligheidsmaatregelen
Kies de juiste combinatie van boutgeleidingsen bevestigingselementen. Wanneer niet de juiste
combinatie wordt gebruikt, kan het apparaat beschadigd en/of de bevestigingskwaliteit nadelig beïnvloed
worden.
b) Gebruik alleen bevestigingselementen die voor
het apparaat bestemd en goedgekeurd zijn.
c) Voer geen bevestigingselementen in het magazijn in wanneer dit niet juist op het apparaat gemonteerd is. De bevestigingselementen kunnen
er uitgeslingerd worden.
a)
5.1.5 Thermische veiligheidsmaatregelen
Indien het apparaat oververhit is, dient u het af te
laten koelen. Overschrijd de maximale indrijffrequentie niet.
b) Draag beslist werkhandschoenen wanneer u onderhoudswerkzaamheden dient uit te voeren zonder dat het apparaat van tevoren is afgekoeld.
a)
5.1.6 Gassen
Vloeibaar gas onder druk:
Neem de waarschuwingen en eerste hulp instructies
op de gascel en de gebruiksaanwijzing in acht.
Het gas is uiterst licht ontvlambaar (bevat: isobutaan,
propeen).
De gascel mag niet worden nagevuld.
a) Geen beschadigde gascellen gebruiken.
b) Niet proberen om een gascel met geweld te openen, te verhitten, samen te drukken of voor enig
ander doel te gebruiken dan waarvoor deze is
bestemd
c) Nooit gas spuiten in de richting van personen en
andere levende wezens.
d) Houd het gas ver verwijderd van alle ontstekingsbronnen zoals open vuur, vonken, ontstekingsvlammen, statische ontladingen en zeer warme
oppervlakken.
e) Niet roken tijdens het gebruik van de apparatuur.
5.1.6.1 Opslag
Geen gascellen bewaren in een bewoonde ruimte
of in een ruimte, die in verbinding staat met een
bewoonde ruimte.
b) Bewaar de gascellen alleen in goed geventileerde
en droge ruimten.
c) Bewaar de gascellen buiten het bereik van kinderen.
d) Stel de gascellen niet bloot aan direct zonlicht of
aan temperaturen boven 50 °C (122 °F).
e) Aanbevolen opslagtemperatuur 5 °C tot 25 °C
(41 °F tot 77 °F).
a)
5.1.6.2 Eerste hulp
Neem het gegevensblad materiaalveiligheid voor gebruik, onderhoud en eerste hulp maatregelen in acht.
Direct contact met vloeibaar gas kan vorstbuilen
of zware brandwonden tot gevolg hebben.
b) Als een persoon gas heeft ingeademd, brengt u
deze persoon naar buiten en laat u hem of haar in
een comfortabele positie plaatsnemen.
c) Als een persoon bewusteloos is, leg hem of haar
dan in de stabiele zijligging. Als de persoon niet
ademt, pas dan mond-op-mond beademing toe
en maak zo nodig gebruik van zuurstof.
d) Wanneer de ogen met gas in contact zijn gekomen, spoel de geopende ogen dan gedurende
meerdere minuten met stromend water.
e) Wanneer de huid met gas in contact is gekomen,
reinig de betreffende plekken dan zorgvuldig met
zeep en warm water. Breng daarna een huidcreme
op.
f) Neem zo nodig contact op met een arts.
a)
5.1.7 Veiligheidsinrichting
Gebruik het apparaat nooit wanneer beschermende
voorzieningen beschadigd of verwijderd zijn.
32
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
6 Inbedrijfneming
3.
Ontgrendel de nagelschuif en laat deze langzaam
naar voren glijden.
6.2 Gascel aanbrengen 3
AANWIJZING
Voor het eerste gebruik de handleiding lezen.
6.1 Bevestigingselementen invoeren 2
1.
2.
Beweeg de nagelschuif naar achteren, tot deze vergrendelt.
AANWIJZING De nagelschuif moet vergrendeld zijn.
Schuif de bevestigingselementen in het magazijn
(maximaal 4 stroken van 10 nagels).
1.
2.
3.
4.
Open het afsluitdeksel.
Schuif de gascel met het ventiel naar voren in de
gascelhouder tot de patroonklem vergrendelt.
Sluit het deksel.
Druk het apparaat driemaal tegen een vlakke ondergrond zonder de trekker over te halen.
6.3 Gascel verwijderen 4
1.
2.
3.
4.
Open het afsluitdeksel van de gascelhouder.
Druk de patroonklemmen in.
Verwijder de gascel.
Sluit de gascelhouder.
6.4 Gascel controleren 5
AANWIJZING
- Druk voor controle van het vulniveau van de gascel op de knop met het opschrift GAS. Let erop dat het apparaat
hierbij niet tegen een ondergrond wordt gedrukt.
- Ook bij de indicatie "leeg" blijft om technische redenen een geringe hoeveelheid brandbaar gas in de patroon achter.
Vier LED's constant groen
Gaspatroon vol
Twee LED's constant groen
Gaspatroon halfvol
Eén LED knippert groen
Gaspatroon bijna leeg. Vervangen van gaspatroon aanbevolen
Eén LED constant rood
Gaspatroon leeg, geen gaspatroon of verkeerde gaspatroon in het apparaat
7 Bediening
chamelijk letsel en oogletsel veroorzaken. Daarom dient
u (gebruikers en personen in de omgeving) een veiligheidsbril en een veiligheidshelm te dragen.
ATTENTIE
Het indrijven van de bevestigingselementen wordt door
de ontsteking van een gas‑luchtmengsel geactiveerd. Te
hard geluid kan het gehoor beschadigen. Draag oorbeschermers (gebruikers en personen in de omgeving).
AANWIJZING
Bij het vasthouden met uw tweede hand moet u de hand
zo plaatsen dat u geen ventilatiesleuven of openingen
bedekt.
ATTENTIE
Drijf een bevestigingselement nooit een tweede
keer in. Dit kan leiden tot elementbreuken
en-beklemmingen.
WAARSCHUWING
Tijdens het indrijven bestaat de mogelijkheid dat materiaal afsplintert of strookmateriaal van het magazijn naar
buiten wordt geslingerd. Afgesplinterd materiaal kan li-
WAARSCHUWING
Door het apparaat tegen een lichaamsdeel (bijv. de hand)
te drukken, wordt het, niet volgens de voorschriften,
bedrijfsklaar gemaakt. Wanneer het apparaat gereed voor
gebruik is, bestaat de mogelijkheid dat een element in
een lichaamsdeel wordt gedreven. Druk het apparaat
nooit tegen lichaamsdelen.
WAARSCHUWING
De machinekop nooit terugtrekken als er bevestigingselementen in zijn aangebracht (bijvoorbeeld ringen, slangklemmen, klemmen, enzovoort). Er is sprake
van een verhoogd gevaar voor ongevallen.
33
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
nl
WAARSCHUWING
Vóór iedere vervanging van het magazijn en vóór
het uitvoeren van schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moet het apparaat ontladen worden (zie
hoofdstuk bediening "Apparaat ontladen").
nl
WAARSCHUWING
Bij hoge indrijfsnelheden over een lange periode kan het
oppervlak heet worden, uitgezonderd het greepgedeelte.
Draag werkhandschoenen.
7.1 Gebruik 6
AANWIJZING
Indrijven is alleen mogelijk als zich in het magazijn meer
dan 3 nagels bevinden.
1.
2.
3.
Plaats het apparaat in een rechte hoek op de ondergrond en druk het tot de aanslag in.
Activeer het indrijven door de trekker over te halen.
Neem het apparaat na het indrijven van de ondergrond.
7.1.1 Gebruik van slangklemmen en andere
elementen
Als u slangklemmen en andere elementen wilt gebruiken,
breng deze dan met het kunststof deel in de machinekop
aan.
7.2 Vulniveau-indicatie 5
Raadpleeg voor de verklaring van de indicaties hoofdstuk
6.4 "Gascel controleren (gedurende twee seconden)".
7.3 Magazijn monteren en demonteren
7.3.1 Magazijn verwijderen 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Beweeg de nagelschuif naar achteren, tot deze vergrendelt.
AANWIJZING De nagelschuif moet vergrendeld zijn.
Verwijder alle bevestigingselementen uit het magazijn.
Ontgrendel de nagelschuif en laat deze langzaam
naar voren glijden.
Schuif de vergrendelingshendel omlaag in de richting van het magazijn.
Kantel het magazijn naar voren van het apparaat
weg.
Maak het magazijn los van het apparaat.
7.3.2 Magazijn aanbrengen 8
1.
2.
3.
Haak het magazijn in het apparaat.
AANWIJZING De vergrendelingshendel moet geopend zijn.
Druk het magazijn tegen het apparaat tot de contouren samenvallen.
Sluit de vergrendelingshendel volledig.
7.4 Machinekop
7.4.1 Machinekop verwijderen 9
1.
Zet de slaginstelling op "Eject".
34
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
2.
Verwijder de machinekop.
7.4.2 Instelmogelijkheden van de machinekop
AANWIJZING
Als de slaginstelling op "+" staat, is de machinekop
ingesteld op de standaard indrijfdiepte.
AANWIJZING
Als de slaginstelling op "-" staat, is de machinekop ingesteld op een kleinere indrijfdiepte.
AANWIJZING
Als de slaginstelling op "-" staat en de nagel nog steeds
te diep wordt ingedreven, dient u eventueel een langer
bevestigingselement te gebruiken.
7.4.2.1 Standaard indrijfdiepte instellen 10
Zet de slaginstelling op "+".
7.4.2.2 Kleinere indrijfdiepte instellen 10
AANWIJZING
Deze instelling is geschikte voor de bevestiging van dun
plaatstaal op een zachte ondergrond (bijvoorbeeld vers
beton).
Zet de slaginstelling op "-".
7.4.3 Machinekop aanbrengen 11
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat het apparaat niet geladen is. Door
het met de hand inschuiven van de machinekop zou het
apparaat bedrijfsklaar gemaakt kunnen worden.
1.
2.
3.
Lijn de machinekop uit met de sleuf op het apparaat.
Schuif de machinekop in het apparaat.
Houd de machinekop met de hand vast en druk
de machinekop via een stevige ondergrond in het
apparaat tot deze vergrendelt.
7.5 Steunvoet
7.5.1 Steunvoet aanbrengen 12
1.
2.
Schuif de steunvoet onder een hoek van 90° in de
sleuf van het magazijn.
Draai de steunvoet 90°, tot deze vergrendelt.
7.5.2 Steunvoet verwijderen 13
1.
2.
3.
Maak de steunvoet los door het veerelement in te
drukken.
Draai de steunvoet 90°.
Verwijder de steunvoet onder een hoek van 90° van
het magazijn.
7.6 Onjuiste plunjerstand verhelpen 14
AANWIJZING
Een onjuiste plunjerstand kunt u herkennen aan de machinekop die zich na het terugnemen niet naar voren in
zijn uitgangspositie heeft verplaatst en de uitgeschoven
resetknop.
Door het indrukken van de resetknop wordt een onjuiste
plunjerstand verholpen. Hierna kunt u weer elementen
indrijven. In uitzonderingsgevallen kan de eerste keer
na het indrukken van de resetknop een loze indrijving
(zonder bevestigingselement) worden uitgevoerd.
Druk de resetknop in.
7.7 Bekneld bevestigingselement verwijderen 15
1.
2.
3.
Verwijder het magazijn.
Verwijder de machinekop.
Plaats de machinekop in de meegeleverde bevestigingsbus.
4.
Verwijder het bevestigingselement met de drevel.
7.8 Apparaat ontladen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Open het afsluitdeksel van de gascelhouder.
Druk de patroonklem in en verwijder de gascel.
Sluit de gascelhouder.
Beweeg de nagelschuif naar achteren, tot deze vergrendelt.
AANWIJZING De nagelschuif moet vergrendeld zijn.
Verwijder de bevestigingselementen uit het magazijn.
Ontgrendel de nagelschuif van het magazijn en laat
deze langzaam naar voren glijden.
7.9 Gebruiksrichtlijnen
AANWIJZING
Voor gedetailleerde informatie kunt u bij uw nationale Hilti‑organisatie het handboek voor bevestigingstechniek of
indien gewenst de nationale voorschriften aanvragen.
Beton
A = min. randafstand = 70 mm (2¾")
B = min. hartafstand = 80 mm (3¹/₈")
C = min. dikte ondergrond = 100 mm (4")
B
A
ET
C
Staal
A = min. randafstand = 15 mm (⁵/₈")
B = min. hartafstand = 20 mm (¾")
C = min. dikte ondergrond = 4 mm (⁵/32")
B
A
C
7.10 Riemhaak 16
Met de riemhaak kunt u het apparaat in positie 1 aan
een riem en in positie 2 aan een ladder of een stellage
bevestigen.
35
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
nl
8 Verzorging en onderhoud
3.
4.
nl
WAARSCHUWING
Vóór het uitvoeren van schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moet het apparaat ontladen worden
(gascel en bevestigingselement uit het apparaat verwijderen).
ATTENTIE
Het apparaat kan te heet worden door het gebruik. U kunt
uw handen verbranden. Draag werkhandschoenen bij
schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Laat
het apparaat afkoelen.
8.1 Verzorging van het apparaat 17
ATTENTIE
Beschadig de plunjerdetector, nageldetector en magazijndetector niet.
1.
2.
Verwijder regelmatig de kunststof resten uit de machinekop.
Gebruik het apparaat nooit met verstopte ventilatiesleuven! Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met
een droge borstel.
5.
6.
7.
8.
Voorkom dat vuildeeltjes in het apparaat kunnen
binnendringen.
Reinig de buitenkant van het apparaat regelmatig
met een licht bevochtigde poetsdoek.
Gebruik geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat
of stromend water voor het reinigen!
Houd de greepgedeelten van het apparaat altijd vrij
van olie en vet.
Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
Geen Hilti‑spray of soortgelijke smeer‑ en/of verzorgingsmiddelen gebruiken.
8.2 Reparaties
Controleer alle uitwendige delen van het apparaat regelmatig op beschadigingen en ga na of alle bedieningselementen correct functioneren. Gebruik het apparaat niet
wanneer er onderdelen beschadigd zijn of bedieningselementen niet correct functioneren. Laat het apparaat door
de Hilti-service repareren.
8.3 Controle na schoonmaak- en
onderhoudswerkzaamheden
Na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden en vóór
het aanbrengen van de gascel moet worden gecontroleerd, of de slaginstelling correct is (standaardinstelling
"+").
9 Foutopsporing
WAARSCHUWING
Vóór het uitvoeren van schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moet het apparaat ontladen worden (gascel en
bevestigingselement uit het apparaat verwijderen).
Fout
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Bevestigingselement steekt
vaak uit
Slagschakelaar staat op "-".
Slagschakelaar op "+" zetten.
Te lang bevestigingselement gekozen.
Korter bevestigingselement gebruiken.
Ondergrond te hard.
Gebruik van DX apparatuur.
Toe-/afvoerventiel vervuild of afgedekt.
Apparaat reinigen en op positie van
handen letten.
Contact opnemen met Hilti wanneer
het probleem blijft bestaan.
36
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
Fout
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Bevestigingselement vaak te
diep ingedreven (doorgestanst)
of / en breken van de bevestigingsklem
Slaginstelling te hoog.
Slagschakelaar op "-" zetten.
Bevestigingselement te kort.
Langer bevestigingselement gebruiken.
Bevestigingselement gebroken
Bevestigingselement verbogen
Slagschakelaar staat op "-".
Slagschakelaar op "+" zetten.
Te lang bevestigingselement gekozen.
Korter bevestigingselement gebruiken.
Ondergrond te hard.
Gebruik van DX apparatuur.
Schuin ingedreven.
Apparaat in een rechte hoek tegen
de ondergrond houden; steunvoet
gebruiken.
Zie hoofdstuk: 7.5 Steunvoet
nl
Slagschakelaar staat op "-".
Slagschakelaar op "+" zetten.
Te lang bevestigingselement gekozen.
Korter bevestigingselement gebruiken.
Schuin ingedreven.
Apparaat in een rechte hoek tegen
de ondergrond houden; steunvoet
gebruiken.
Zie hoofdstuk: 7.5 Steunvoet
Bevestigingselement houdt niet
in stalen ondergrond
Dikte van ondergrond te gering (minder dan 4 mm).
Andere bevestigingsmethode kiezen.
Gascel onvoldoende voor een
doos bevestigingselementen
Frequent aandrukken van het apparaat zonder indrijven van een bevestigingselement leidt tot een hoger gasverbruik.
Onjuiste plunjerstand.
Vermijd aandrukken zonder de trekker
over te halen.
Apparaat loopt niet uit
Nageldetectie is geblokkeerd; resetschakelaar is na het indrukken nog
uitgeschoven (witte rand nog zichtbaar).
Resetschakelaar bedienen.
Zie hoofdstuk: 7.6 Onjuiste plunjerstand verhelpen 14
Gascel uit het apparaat nemen, magazijn verwijderen en vervuiling bij de
nageldetectie verwijderen.
37
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
Fout
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Apparaat loopt niet uit
Bevestigingselement bekneld.
Uitvalpercentage van indrijving
te hoog
Schuin ingedreven.
Verkeerde nagel gebruikt.
Magazijn en machinekop verwijderen.
Machinekop in meegeleverde bevestigingsbus aanbrengen en bevestigingselement met de drevel verwijderen.
ATTENTIE
Machinekop niet beschadigen.
Zie hoofdstuk: 7.7 Bekneld bevestigingselement verwijderen 15
Zie hoofdstuk: 7.3.1 Magazijn verwijderen 7
Zie hoofdstuk: 7.4.1 Machinekop verwijderen 9
Zie hoofdstuk: 7.8 Apparaat ontladen
Contact opnemen met Hilti wanneer
het probleem blijft bestaan.
Apparaat in een rechte hoek tegen
de ondergrond houden; steunvoet
gebruiken.
Zie hoofdstuk: 7.5 Steunvoet
Zo nodig X-GHP nagels gebruiken.
Ondergrond te hard.
Gebruik van DX apparatuur.
Magazijnschuif achter.
Magazijnschuif losmaken.
Zie hoofdstuk: 7.3 Magazijn monteren
en demonteren
Bevestigingselementen laden.
nl
Apparaat drijft geen elementen
in
Te weinig bevestigingselementen in
magazijn (minder dan twee bevestigingselementen).
Toevoer bevestigingselementen vertoont een storing.
Gascel leeg.
Geen gascel of verkeerde gascel in
het apparaat.
Nieuwe gascel geplaatst, maar niet
driemaal aangedrukt zonder de trekker over te halen.
38
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
Andere bevestigingsstroken voor de
elementen gebruiken (eventueel beschadigd).
Magazijn reinigen.
Vulniveau controleren en knop met
het opschrift GAS indrukken.
Als één LED constant rood brandt, is
de gascel leeg; nieuwe gascel aanbrengen.
Zie hoofdstuk: 7.2 Vulniveau-indicatie
van gascel.
Gascelklep openen en het onderdeel
controleren.
Bij een gascel in het apparaat de
knop met opschrift GAS indrukken.
Als één LED constant rood brandt,
bevindt zich een verkeerde gascel in
het apparaat. De juiste gascel plaatsen.
Zie hoofdstuk: 7.2 Vulniveau-indicatie
van gascel.
Apparaat driemaal aandrukken zonder de trekker over te halen.
Fout
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Apparaat drijft geen elementen
in
Binnengedrongen voorwerpen in machinekop.
Magazijn en machinekop verwijderen
en binnengedrongen voorwerpen uit
het apparaat verwijderen.
Zie hoofdstuk: 7.3.1 Magazijn verwijderen 7
Zie hoofdstuk: 7.4.1 Machinekop verwijderen 9
Apparaat laten afkoelen
Contact opnemen met Hilti wanneer
het probleem blijft bestaan.
Gascel verwijderen en weer aanbrengen. Vervolgens driemaal zonder indrijven tegen een vlakke ondergrond
drukken.
Vulniveau gascel controleren; als LED
constant rood brandt is gascel leeg;
nieuwe gascel gebruiken.
Apparaat laten afkoelen
Maximum indrijfsnelheid van 1200/uur
aanhouden.
Contact opnemen met Hilti wanneer
het probleem blijft bestaan.
Richt de werkomgeving zo mogelijk
zodanig in, dat het binnen de toegestane omgevingsvoorwaarden blijft.
Andere bevestigingsmethode kiezen.
Breng de gascel op omgevingstemperatuur (-5 °C tot 45 °C bij GC 21,
-10 °C tot 45 °C bij GC 22).
Gascel verwijderen en weer aanbrengen.
Let erop dat het apparaat na het indrijven steeds volledig van de ondergrond wordt genomen.
Machinekop van het apparaat verwijderen. Machinekop in meegeleverde
bevestigingsbus aanbrengen en bevestigingselement met de drevel verwijderen.
ATTENTIE
Machinekop niet beschadigen.
Zie hoofdstuk: 7.4.1 Machinekop verwijderen 9
Zie hoofdstuk: 7.7 Bekneld bevestigingselement verwijderen 15
Resten van de magazijnstroken uit de
machinekop verwijderen.
Apparaat te heet.
Heet apparaat drijft na een onderbreking geen elementen
meer in
Indrijfsnelheid aanmerkelijk hoger dan
1200/uur en gascel bijna leeg.
Apparaat drijft geen elementen
in of slechts sporadisch
Gebruik buiten de toegestane omgevingsomstandigheden.
Gascel niet op gebruikstemperatuur.
Gasbellen aanwezig in het gasdoseersysteem.
Apparaat is niet volledig van de ondergrond genomen.
Bevestigingselement kan niet uit
machinekop worden verwijderd
Bevestigingselement bekneld in de
machinekop.
Slangklem en andere elementen kunnen niet in machinekop
worden aangebracht
Resten van het magazijn steken nog
in de machinekop.
39
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
nl
10 Afval voor hergebruik recyclen
nl
Hilti-apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Voor hergebruik is een
juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In veel landen is Hilti er al op ingesteld om uw oude apparaat voor recycling
terug te nemen. Vraag hierover informatie bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur. Als u het apparaat
zelf voor recycling gereed wilt maken: Volg de regionale en internationale richtlijnen en voorschriften.
11 Fabrieksgarantie op de apparatuur
Hilti garandeert dat het geleverde apparaat geen
materiaal- of fabricagefouten heeft. Deze garantie
geldt onder de voorwaarde dat het apparaat in
overeenstemming met de handleiding van Hilti gebruikt,
bediend, verzorgd en schoongemaakt wordt, en dat
de technische uniformiteit gehandhaafd is, d.w.z. dat
er alleen origineel Hilti-verbruiksmateriaal en originele
Hilti-toebehoren en -reserveonderdelen voor het
apparaat zijn gebruikt.
Deze garantie omvat de gratis reparatie of de gratis
vervanging van de defecte onderdelen tijdens de gehele
levensduur van het apparaat. Onderdelen die aan normale
slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder deze garantie.
Verdergaande aanspraak is uitgesloten voor zover er
geen dwingende nationale voorschriften zijn die hiervan afwijken. Hilti is met name niet aansprakelijk voor
directe of indirecte schade als gevolg van gebreken,
verliezen of kosten in samenhang met het gebruik
of de onmogelijkheid van het gebruik van het apparaat voor welk doel dan ook. Stilzwijgende garantie
voor gebruik of geschiktheid voor een bepaald doel
is nadrukkelijk uitgesloten.
Voor reparatie of vervanging moeten het toestel of de betreffende onderdelen onmiddellijk na vaststelling van het
defect naar de verantwoordelijke Hilti-marktorganisatie
worden gezonden.
Deze garantie omvat alle garantieverplichtingen van de
kant van Hilti en vervangt alle vroegere of gelijktijdige,
schriftelijke of mondelinge verklaringen betreffende garanties.
AANWIJZING
Neem de uiterste gebruiksdatum voor de gascel op de
rand van de gascel in acht.
12 EG-conformiteitsverklaring (origineel)
Omschrijving:
Type:
Gasschiethamer
GX 120‑ME
Generatie:
01
Bouwjaar:
2007
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product
verklaren wij dat het voldoet aan de volgende voorschriften en normen: 75/324/EEC, 91/155/EEC, 64/548/EEC,
EN ISO 12100, EN 13752‑1:2008‑12, EN 50081‑2,
EN 1127‑1, EN 417, ISO 8662‑11 AMD 1:2001-12,
EN
792‑13:A1:2008‑09,
EN
60529:2000‑09,
64/548/EEC, EN 55011:1998+A1:1999, CISPR 11:2003,
A1:2004, IEC 61000‑6‑2:2005, EN 61000‑6‑2:2001,
IS1:2005, IEC 61000‑6‑3:1996, EN 61000‑6‑3:2001,
IEC
61000‑4‑2:1995,
IEC
61000‑4‑3:2006,
IEC 61000‑4‑8:1993: A1:2000, 2006/42/EG, 2011/65/EU.
40
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Norbert Wohlwend
Head of Quality & Processes Management
BU Direct Fastening
04/2013
Technische documentatie bij:
Tassilo Deinzer
Head of BU Direct Fastening
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
BU Direct Fastening
04/2013
13 Gezondheid en veiligheid van de gebruiker
13.1 Geluidsinformatie
Gasgedreven plunjerschiethamer
Type
GX 120-ME
Model
Standaard
Kaliber
GC 22
Krachtinstelling
+
Toepassing
Bevestiging van 1 mm staalplaat op beton (C40) met
X-ECT
nl
Gedeclareerde meetwaarden van de geluidskentallen overeenkomstig machinerichtlijn 2006/42/EG in combinatie met E DIN EN 15895
106 dB (A)
Geluidsvermogensniveau, LWA, 1S 1
Geluidsemissieniveau in werkgebied, LpA, 1s 2
Piekgeluidsniveau, LpC, peak 3
102 dB (A)
137 dB (C)
1 ± 2 dB (A)
2 ± 2 dB (A)
3 ± 2 dB (C)
Gebruiks- en opstellingsvoorwaarden: Opstelling en gebruik van de plunjerschiethamer overeenkomstig
E DIN EN 15895-1 in een reflectievrije testruimte van de firma Müller-BBM GmbH. De omgevingsvoorwaarden in de
testruimte voldoen aan de eisen van DIN EN ISO 3745.
Testprocedure: Overeenkomstig E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 en DIN EN ISO 11201 methode met afgedekte
oppervlakken, vrijstaand op reflecterend grondvlak.
OPMERKING: De gemeten geluidsemissie en de bijbehorende meetonnauwkeurigheid vertegenwoordigen de bovengrens van de bij de metingen te verwachten geluidsstandaardgetallen.
Afwijkende werkomstandigheden kunnen leiden tot andere emissiewaarden.
41
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
Hilti Corporation
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5125221 / 000 / 01
39200 / A3
39200
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3410 | 1013 | 2-Pos. 2 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*39200*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising