Hilti | VC 60-U | Operating Instruction | Hilti VC 60-U Používateľská príručka

Hilti VC 60-U Používateľská príručka
VC 60-U
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Istruzioni d’uso
it
Manual de instrucciones
es
Manual de instruções
pt
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
sv
Bruksanvisning
no
Käyttöohje
fi
Οδηγιες χρησεως
el
Használati utasítás
hu
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
ar
Пайдалану бойынша басшылық
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
kk
1
1
7
5
+[
+#
3
+±
+]
4
8
9
6
+“
+Ç
+≠
2
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
2
3
4
1
2/5
1/6
1/6
2
4
5
2
5
1
2
2
4
6
7
4
2
2
4
1
3
1
8
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE
Vysavač na suché a mokré sání VC 60‑U
Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze.
Tento návod k obsluze uchovávejte
vždy u zařízení.
Jiným osobám předávejte zařízení
pouze s návodem k obsluze.
cs
Obsah
Stránka
1 Všeobecné pokyny
240
2 Popis
241
3 Příslušenství
243
4 Technické údaje
243
5 Bezpečnostní pokyny
244
6 Uvedení do provozu
247
7 Obsluha
248
8 Čistění a údržba
250
9 Odstraňování závad
251
10 Likvidace
253
11 Záruka výrobce zařízení
253
12 Prohlášení o shodě ES (originál)
254
1 Čísla vždy odkazují na vyobrazení. Vyobrazení k textu najdete na rozkládacích stránkách.
Při studiu návodu k obsluze mějte tyto stránky
otevřené.
V textu tohoto návodu k obsluze označuje „zařízení“ vždy vysavač na suché a mokré sání
VC 60‑U.
Konstrukční díly zařízení, ovládací a indikační prvky 1
@ Rukojeť
; Držák příslušenství
= Vypínač
% Uzavírací spona
& Sběrná nádoba
( Držadlo pro vyprazdňování nádoby
) Sací hrdlo
+ Uzávěr sacího hrdla
§ Držák na podlahovou hubici
/ Hák na kabel
: Hlava vysavače
· Natáčecí kolečka s brzdou
$ Pojezd
£ Čištění filtru (šoupátko)
| Kryt filtru
¡ Vypouštěcí hadice
1 Všeobecné pokyny
1.1 Signální slova a jejich význam
NEBEZPEČÍ
Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k úmrtí.
VÝSTRAHA
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým
poraněním nebo k úmrtí.
POZOR
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým
poraněním nebo k věcným škodám.
240
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
UPOZORNĚNÍ
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace.
1.2 Vysvětlení piktogramů a další
upozornění
Zákazové značky
Zákaz
převážení na
jeřábu
Výstražné značky
Obecné
varování
Varování
před
žíravinami
Symboly
Varování
před nebezpečným
elektrickým
napětím
Varování
před
výbušnými
látkami
Používejte
ochranné
rukavice
Používejte
ochrannou
přilbu
Příkazové značky
Používejte
ochranné
oblečení
Používejte
ochranu očí
Před
použitím
čtěte návod
k obsluze
Odpady
odevzdávejte
k recyklaci
Umístění identifikačních údajů na zařízení
Typové označení a sériové označení je umístěné na typovém štítku vašeho zařízení. Zapište si tyto údaje do svého návodu k obsluze
a při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisnímu oddělení se vždy odvolávejte na tyto údaje.
Typ:
Generace: 01
Používejte
ochranu
sluchu
Používejte
ochrannou
obuv
Sériové číslo:
2 Popis
2.1 Používání v souladu s určeným účelem
VC 60‑U je univerzální průmyslový vysavač s efektivním čištěním na suchý prach. Lze ho použít
pro suché i mokré vysávání.
Zařízení je vhodné pro odsávání minerálního vrtacího kalu při mokrém použití s diamantovými
vrtacími korunkami Hilti, resp. diamantovými pilami Hilti a pro odsávání velkého množství minerálního prachu při suchém použití s diamantovými bruskami, vrtacími kladivy a vrtacími korunkami
na suché vrtání Hilti.
Dále lze zařízení použít pro vysávání kapalin.
Zařízení je vhodné pro vysávání a odsávání suchého, nehořlavého prachu a kapalin.
Zařízení se nesmí používat pro vysávání výbušných látek, žhavého nebo hořícího, resp. hořlavého
a agresivního prachu (například hořčíkovo-hliníkového prachu atd.) a takových kapalin (např.
benzinu, ředidel, kyselin, chladicích a mazacích prostředků atd.).
Zařízení se nesmí používat položené na boku.
Zařízení může s naložením a včetně vysátého materiálu mít hmotnost maximálně 100 kg.
Zařízení nepoužívejte místo žebříku.
Nepoužívejte zařízení v trvalém stacionárním provozu, v automatických nebo poloautomatických
zařízeních.
VÝSTRAHA- Obsluha musí být před zahájením práce informována o zacházení se zařízením,
nebezpečích způsobených materiálem a o bezpečné likvidaci vysátého materiálu.
Použití pod vodou je zakázáno.
VÝSTRAHA- Je zakázáno vysávání zdraví škodlivých látek, na které je například nutný vysavač
třídy M nebo H, oleje a kapalných médií s teplotou vyšší než 60 °C.
Nepoužívejte toto zařízení na osoby a zvířata.
Abyste zabránili vzniku elektrostatického výboje, používejte antistatickou sací hadici.
241
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
cs
Toto zařízení je určeno pro komerční použití, například v hotelech, školách, nemocnicích,
továrnách, obchodech, kancelářích a pronajímaných prostorech.
Pracovištěm může být: staveniště, dílna, renovační prostory, přestavby a novostavby.
Úpravy nebo změny na zařízení nejsou dovoleny.
Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedeny v návodu k obsluze.
Používejte pouze originální příslušenství a nástroje firmy Hilti, abyste předešli nebezpečí poranění.
Zařízení a jeho pomocné prostředky mohou být nebezpečné, když s nimi nepřiměřeně zachází
nevyškolený personál, nebo když se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
2.2 K dodávce standardního vybavení patří:
1 Zařízení včetně plochého skládaného
filtru a vozíku
1 Kompletní sací hadice s otočnou objímkou, objímkou pro připojení k nářadí a kuželovým adaptérem
1 Štěrbinová hubice
1 Filtrační vak
1 Sada příslušenství
1 Návod k obsluze
2.3 Používání prodlužovacích kabelů
Používejte pouze prodlužovací kabel s dostatečným průřezem schválený pro danou oblast
používání. Jinak může dojít ke ztrátě výkonu zařízení a přehřátí kabelu. Pravidelně kontrolujte, zda
prodlužovací kabel není poškozen. Poškozené prodlužovací kabely vyměňte.
Doporučené minimální průřezy a maximální délky kabelu pro VC 60-U:
cs
Průřez vodiče
Síťové napětí 110‑120 V
Síťové napětí 220‑240 V
1,5 mm²
2,5 mm²
30 m
30 m
50 m
50 m
Nepoužívejte prodlužovací kabely s průřezem vodičů 1,25 mm², 2 mm² a 3,5 mm².
2.4 Prodlužovací kabely na volném prostranství
Na volném prostranství používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro to schváleny
a příslušně označeny.
2.5 Používání generátoru nebo transformátoru
Toto zařízení může být poháněno generátorem nebo stavebním transformátorem za následujících
podmínek: výkon ve W alespoň dvojnásobný oproti příkonu uváděnému na typovém štítku
zařízení, provozní napětí musí být stále v rozmezí +5 % / ‑15 % jmenovitého napětí a frekvence
musí být 50 až 60 Hz, v žádném případě však nesmí přesáhnout 65 Hz, a musí být k dispozici
automatický regulátor napětí s rozběhovým zesílením.
V žádném případě nenapájejte generátorem / transformátorem současně žádné další zařízení.
Zapínání a vypínání jiných spotřebičů může způsobit podpěťové nebo přepěťové špičky, které
mohou poškodit zařízení.
242
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
3 Příslušenství
Náhradní díly, nářadí a příslušenství lze obdržet prostřednictvím odbytových partnerů Hilti.
Označení
Filtrační vak
Plochý skládaný filtr
Kompletní sací hadice s otočnou objímkou,
objímkou pro připojení k nářadí a kuželovým
adaptérem
Sada příslušenství
Hadicové objímky
Kuželový adaptér
Popis
∅ 36 mm, délka 5 m
1 koleno, 2 prodlužovací trubice, 1 podlahová
hubice s lamelovými lištami a 1 sada kartáčů
4 Technické údaje
Technické změny vyhrazeny!
Přípustné
napětí
Přípustný
příkon
110 V
110 V
120 V
220 V
230 V
230 V
240 V
1 100 W
950 W
1 200 W
1 200 W
2 200 W
2 400 W
1 200 W
Informace o zařízení a použití
Třída ochrany
Stupeň ochrany
Síťová frekvence
Hmotnost podle standardu EPTA 01/2003
Rozměry (D x Š x V)
Síťový kabel (délka)
Síťový kabel (typ)
Max. objem proudění (vzduch)
Max. podtlak
Objem sběrné nádoby
Objem filtračního vaku
Užitečné množství vody
Průměr sací hadice (otočná objímka na straně
sání; objímka pro připojení na straně zařízení)
Teplota vzduchu
Třída ochrany I
IP X4 chráněn proti stříkající vodě
cs
50…60 Hz
31 kg
680 mm x 520 mm x 1 000 mm
10 m
H07RN‑F 3x1,5 mm²
2x56 l/s
0,235 bar (CH: 0,208 bar)
72 l
29 l
56 l
Délka 5 m: 36 mm
-20…+40 °C
Informace o hlučnosti a vibracích (měřeno podle EN 60335-2-69):
Typická hladina emitovaného akustického
74 dB(A)
tlaku podle měření A
2,5 dB(A)
Nejistota pro uvedené hladiny hlučnosti
243
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
Triaxiální hodnota vibrací (výsledný vektor
vibrací)
Nejistota (K)
< 2,5 m/s²
je zohledněná v hodnotě vibrací
5 Bezpečnostní pokyny
5.1 Základní bezpečnostní předpisy
a) Vedle technických bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno
vždy striktně dodržovat následující ustanovení.
b) Přečtěte si všechny pokyny! Nedodržování následujících pokynů může mít za
následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážný úraz.
c) Při použití zařízení ve spojení s elektrickým nářadím je nutné si před použitím
přečíst návod k obsluze elektrického nářadí a dodržovat všechny pokyny.
cs
5.2 Požadavky na uživatele
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co
děláte a přistupujte k práci se zařízením rozumně. Zařízení nepoužívejte, jsteli unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Moment nepozornosti při použití
zařízení může vést k vážným úrazům.
b) Používejte osobní ochranné pomůcky
a vždy noste ochranné brýle.Používání
osobních ochranných pomůcek, jako jsou
dýchací maska proti prachu, bezpečnostní
obuv
s
protiskluzovou
podrážkou,
ochranná přilba nebo jističe sluchu, podle
druhu nasazení elektrického nářadí snižuje
riziko úrazu.
c) Lze-li namontovat odsávací zařízení
nebo lapače prachu,
přesvědčte
se, že jsou připojeny a správně
použity.Použitím odsávání prachu můžete
snížit ohrožení vlivem prachu.
d) Nářadí je určeno pro profesionálního uživatele.
e) Nářadí smí obsluhovat, ošetřovat a udržovat pouze autorizovaný a zaškolený
personál. Tento personál musí být speciálně informován o případných rizikách.
244
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
5.3 Vhodné vybavení pracoviště
a) Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
b) Postarejte se o dobré větrání pracoviště.
Špatně větraná pracoviště mohou způsobit
zdravotní potíže z důvodu zatížení prachem.
c) Udržujte své pracoviště v pořádku. Odstraňte z něj předměty, kterými byste
se mohli zranit. Nepořádek na pracovišti
může mít za následek úrazy.
d) Nepoužívané zařízení neukládejte v dosahu dětí. Nenechte pracovat s vysavačem osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Zařízení
jsou nebezpečná, pokud je používají nezkušené osoby nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.
e) Při práci se zařízením zabraňte přístupu
dětem a jiným osobám na pracoviště.
Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit
ztrátu kontroly nad zařízením.
f) S nářadím nepracujte v prostředích ohrožených explozí, kde se nacházejí hořlavé
kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach
nebo páry vznítit.
g) Nedovolte, aby někdo jiný sahal na zařízení nebo na prodlužovací kabel.
h) Udržujte přirozené držení těla. Zajistěte
si bezpečný postoj a rovnováhu po celou
dobu práce.
i) Používejte protiskluzovou obuv.
j) Síťový a prodlužovací kabel i sací hadici
veďte od zařízení při práci vždy směrem
dozadu. Snižuje se tak riziko převrhnutí při
práci.
k) Zařízení nepřemisťujte pomocí jeřábu.
l)
Před zapojením síťové zástrčky zkontrolujte, že je zařízení vypnuté.
5.4 Všeobecná bezpečnostní opatření
a) Používejte správné zařízení. Nepoužívejte zařízení pro účely, pro které není
určeno, nýbrž pouze k určenému účelu
a pokud je v bezvadném stavu.
b) Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
c) Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte zařízení tam, kde existuje nebezpečí požáru
nebo exploze.
d) Chraňte zařízení před mrazem.
e) POZOR - Nepoužívané zařízení musí
být bezpečně uloženo. Zařízení, které
se nepoužívá, by se mělo uchovávat na
suchém, výše položeném nebo uzavřeném
místě mimo dosah dětí.
f) POZOR - Pokud zařízení nepoužíváte
(během přestávek v práci),
před
prováděním péče a údržby a výměnou
filtru, vždy vypojte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
g) Před přepravou zařízení vypněte.
h) Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství
není poškozené. Před každým dalším použitím zařízení se musí provést kontrola
správné funkce ochranných prostředků
nebo lehce poškozených dílů. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně
a zda neváznou, nebo zda nejsou díly poškozeny. Veškeré díly musí být správně
namontovány a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu
zařízení. Poškozená ochranná zařízení
a díly musí být přiměřeně opraveny nebo
vyměněny osvědčenou odbornou opravnou, pokud není v návodu k obsluze uvedeno něco jiného.
i) Zkontrolujte správnou polohu filtru. Filtr
nesmí být poškozený.
j) Nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří
mají k dispozici originální náhradní díly.
Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě
bezpečné.
k) Před seřizováním nářadí, výměnou příslušenství nebo než nářadí odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí nářadí.
Zařízení, příslušenství, nástavce apod.
používejte podle těchto pokynů a tak, jak
je to pro tento typ zařízení předepsáno.
Respektujte přitom pracovní podmínky
a prováděnou činnost. Použití zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno,
může být nebezpečné.
m) Zařízení pro kontrolu hladiny vody je
nutné pravidelně čistit podle návodu
kartáčkem a kontrolovat, zda nejeví
známky poškození.
l)
5.5 Mechanická bezpečnost
a) Dodržujte pokyny pro čistění a údržbu.
b) O nářadí pečujte svědomitě. Kontrolujte,
zda pohyblivé díly nářadí bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou zlomené
nebo poškozené tak, že je narušena jeho
funkce. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na
svědomí nedostatečná údržba elektrického
nářadí.
5.6 Elektrická bezpečnost
a) Síťová zástrčka nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným
způsobem
upravována.
U
nářadí
s ochranným uzemněním nepoužívejte
žádné adaptéry. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných kovových
předmětů, jako např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Je-li tělo uzemněno,
existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým
proudem.
c) Nářadí chraňte před deštěm a vlhkem.
Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
d) Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození ho nechte
vyměnit v servisním oddělení Hilti. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely
a v případě poškození je vyměňte.
e) Zkontrolujte, zda je zařízení a příslušenství v pořádku. Nepracujte se zaří-
245
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
cs
f)
g)
h)
i)
cs
j)
k)
l)
m)
n)
o)
zením a příslušenstvím, když je poškozené, když není systém kompletní, nebo
když se ovládací prvky nedají bezchybně
ovládat.
Jestliže se při práci poškodí síťový nebo
prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu
dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky. Poškozená přívodní a prodlužovací vedení představují nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Poškozené spínače se musí vyměnit
v servisu Hilti. Nepoužívejte zařízení,
u kterého nelze zapínat nebo vypínat
spínač.
Opravy zařízení nechte provádět pouze
u odborníka s elektrotechnickou kvalifikací (servisní oddělení Hilti), používejte
pouze originální náhradní díly, jinak může
dojít k úrazu uživatele.
Síťový kabel používejte jen k tomu
účelu, pro který je určen. Nepoužívejte
jej zejména k nošení či zavěšování
nářadí, ani k vytahování zástrčky ze
zásuvky. Kabel veďte vždy v bezpečné
vzdálenosti od zdrojů tepla, ostrých hran
a pohyblivých dílů stroje, zamezte styku
s olejem. Poškozené nebo zamotané
kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
Pokud pracujete s elektrickým nářadím
venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro
venkovní použití. Použití prodlužovacího
kabelu, jenž je vhodný pro použití venku,
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při přerušení dodávky elektrické energie:
vypněte zařízení, vytáhněte zástrčku.
Je nutno se vyvarovat používání prodlužovacího kabelu s vícenásobnými zásuvkami a současnému provozu několika spotřebičů.
Horní část vysavače nikdy neostřikujte
vodou: Nebezpečí poranění osob a poškození zařízení.
Spojky síťových, prodlužovacích nebo připojovacích kabelů musí být chráněné proti
stříkající vodě.
Síťové kabely odpojujte pouze přímo
u zástrčky (nikoli taháním nebo trháním
za kabel).
246
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
p) Vysavač nikdy nepřesunujte do jiné pracovní polohy taháním za síťový kabel.
q) Nikdy nepoužívejte zařízení v zašpiněném nebo mokrém stavu. Prach usazený
na povrchu zařízení, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost, mohou
za nepříznivých podmínek způsobit úraz
elektrickým proudem. Především pokud
často obrábíte vodivé materiály, nechte
znečištěná zařízení v pravidelných intervalech zkontrolovat v servisu firmy Hilti.
r) Zkontrolujte, zda kabel neleží ve vodě
(např. v kaluži).
5.7 Vysávaný materiál
a) Je zakázáno vysávat zdraví škodlivý, hořlavý a/nebo výbušný prach (hořčíkovohliníkový prach atd.).
b) Zařízení je vhodné pro vysávání a odsávání suchého, nehořlavého prachu.
c) Je zakázáno vysávání hořlavých, výbušných, agresivních kapalin (chladicí a mazací prostředky, benzin, ředidla, kyseliny
(pH < 5), louhy (pH > 12,5) atd.)
d) V případě, že uniká pěna nebo kapalina,
zařízení okamžitě vypněte.
e) Zabraňte kontaktu se zásaditými nebo
kyselými kapalinami. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou.
Jestliže se tato kapalina dostane do očí,
vyplachujte je velkým množstvím vody
a obraťte se na lékaře.
f) Při vysávání horkého materiálu noste
ochranné rukavice.
g) Nevysávejte předměty, které by přes odpadní vak mohly způsobit poranění (například špičaté nebo ostré kousky)
5.8 Teplotní bezpečnost
Je zakázáno vysávat horké materiály (doutnající cigareta, horký popel atd.).
5.9 Osobní ochranné pomůcky
zařízení nosit vhodné ochranné brýle,
ochrannou přilbu, ochranu sluchu,
ochranné rukavice a bezpečnostní
pracovní obuv.
b) Při práci s minerálním vrtacím kalem
používejte ochranný pracovní oděv
a předcházejte potřísnění pokožky (pH >
9 leptavé).
a) Obsluha jakož i osoby, které se zdržují
v blízkosti, musí během používání
6 Uvedení do provozu
POZOR
Síťové napětí musí souhlasit s údajem na
typovém štítku. Zařízení nesmí být připojené
k elektrické napájecí síti.
NEBEZPEČÍ
Zařízení připojujte pouze k řádně uzemněnému zdroji elektrického proudu.
POZOR
Pomocí brzd koleček zajistěte, aby byl vysavač neustále stabilní.
POZOR
Při nasazování hlavy vysavače dbejte na to,
abyste neuskřípli a nepoškodili síťový kabel.
6.1 Použití prodlužovacího kabelu
a generátoru nebo transformátoru
Viz kapitola „Popis/ použití prodlužovacího kabelu“.
6.2 První uvedení do provozu
1. Otevřete obě uzavírací spony.
2. Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby.
3. Ze sběrné nádoby vyjměte příslušenství
a vybalte je.
UPOZORNĚNÍ Pro vysávání suchého prachu vložte do sběrné nádoby filtrační vak
podle návodu.
4. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu.
5. Zavřete obě uzavírací spony.
6. Ujistěte se, že je hlava vysavače správně
nasazená a zajištěná.
7. K zařízení připojte sací hadici.
6.2.1 Vložení filtračního vaku pro vysávání
suchého prachu 2
1. Otevřete obě uzavírací spony.
2. Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby.
3. Do sběrné nádoby vložte nový filtrační vak.
4. Hrdlo filtračního vaku silně zatlačte do sacího hrdla.
5. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu.
6. Zavřete obě uzavírací spony.
7. Ujistěte se, že je hlava vysavače správně
nasazená a zajištěná.
8. K zařízení připojte sací hadici.
6.3 Přeprava
NEBEZPEČÍ
Zařízení se smí přepravovat pouze ve zcela
vypnutém stavu.
Plné zařízení se nesmí přenášet.
Než budete zařízení přenášet na jiné místo,
vyprázdněte ho.
Po vysávání vody zařízení nenaklápějte ani nepřepravujte položené na boku.
247
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
cs
7 Obsluha
POZOR
Pomocí brzd koleček zajistěte, aby byl vysavač neustále stabilní.
UPOZORNĚNÍ
Pro vysávání suchého prachu vždy používejte
plochý skládaný filtr.
VÝSTRAHA
V případě nouze (např. prasknutí filtru) zařízení vypněte, odpojte od elektrické sítě
a před dalším použitím nechte zkontrolovat
odborníkem.
Je třeba dbát na to, aby plochý skládaný filtr
nebyl před suchým vysáváním vlhký v důsledku
posledního mokrého vysávání. Vlhký filtr se
rychle zanáší, pokud vysáváte suchý materiál.
Z tohoto důvodu by se měl plochý skládaný filtr
před suchým vysáváním vymýt a vysušit nebo
by se měl vyměnit za suchý plochý skládaný
filtr.
1. Hadici s objímkou odpojte z nářadí / ze sací
hubice.
2. Proveďte kompletní vyčištění.
7.1 Zapnutí
1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
2. Dbejte na to, aby zařízení bylo ve stabilní
poloze a zajistěte brzdy koleček.
3. Stiskněte spínač ZAP/VYP.
cs
7.2 Vyčištění filtru 3
Zařízení je vybaveno čištěním filtru, pomocí
kterého se plochý skládaný filtr v maximální
míře zbaví zachyceného prachu.
1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda je čištění filtru aktivní
(šoupátko v poloze dole).
3. Stiskněte spínač ZAP/VYP.
4. Na cca 5-10 sekund rukou zacpěte hadici,
resp. hadicový nástavec.
Plochý skládaný filtr se automaticky vyčistí
nárazem vzduchu (tepající zvuky).
7.3 Deaktivace čištění filtru
Pokud vysáváte štěrbinovou hubicí nebo pokud vysáváte převážně vodu, ujistěte se, že je
čištění filtru deaktivováno (šoupátko v poloze
nahoře).
7.4 Vysávání suchého prachu
UPOZORNĚNÍ
Před vysáváním suchého prachu a zejména
minerálního prachu je vždy nutné zkontrolovat, zda je ve sběrné nádobě založený filtrační vak/odpadní vak (příslušenství Hilti). Vysátý materiál lze pak snadno a řádně zlikvidovat.
POZOR
Vysávaný materiál se musí likvidovat v souladu se zákonnými předpisy.
248
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
7.4.1 Výměna filtračního vaku při vysávání
suchého prachu 4
POZOR
Vysávaný materiál se musí likvidovat v souladu se zákonnými předpisy.
1. Hrdlo filtračního vaku opatrně vyjměte
z uchycení.
2. Hrdlo filtračního vaku zavřete uzávěrem.
3. Sběrnou nádobu vyčistěte hadrem nebo
vodní hadicí.
4. Do sběrné nádoby vložte nový filtrační vak.
5. Hrdlo filtračního vaku silně zatlačte do sacího hrdla.
7.5 Vysávání kapalin
UPOZORNĚNÍ
Pro vysávání kapalin vždy použijte plochý skládaný filtr (viz Péče a údržba).
7.5.1 Před vysáváním kapalin 5
1. Ze sběrné nádoby vyjměte filtrační
vak/odpadní vak.
2. Zkontrolujte elektrody, resp. plováky kontrolující naplnění sběrné nádoby, zda nejsou
znečištěné, resp. zda fungují zlehka. V případě znečištění je vyčistěte kartáčkem.
3. Deaktivujte automatické čištění filtru.
7.5.2 Během vysávání kapalin
Pro mokré vysávání používejte pokud možno
samostatný plochý skládaný filtr.
Při dosažení maximální hladiny kapaliny se zařízení automaticky vypne.
VÝSTRAHA
Pokud se začne tvořit pěna, ihned přerušte
práci a nádobu vyprázdněte.
7.5.3 Po vysávání kapalin
1. Vyprázdněte sběrnou nádobu a vyčistěte
ji vodní hadicí. Elektrody vyčistěte kartáčkem. Plovák a plochý skládaný filtr nechte
nejprve uschnout a poté je otřete rukou.
2. Horní část vysavače a sběrnou nádobu
nechte stát zvlášť, aby plochý skládaný
filtr a sběrná nádoba vyschly.
7.6 Po skončení práce
1. Vypněte zařízení.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Přívodní kabel stočte a zavěste na hák na
kabel.
4. Vyprázdněte sběrnou nádobu a zařízení vyčistěte vlhkým hadrem.
5. Stočte hadici.
6. Zařízení odstavte v suché místnosti tak,
aby bylo chráněno před neoprávněným použitím.
7.7 Vyprázdnění sběrné nádoby
7.7.1 Vyprázdnění sběrné nádoby při
vysávání suchého prachu
NEBEZPEČÍ
Zkontrolujte, zda vak neprotrhly žádné předměty, o které byste se mohli poranit.
UPOZORNĚNÍ
Před vyprázdněním sběrné nádoby při vysávání
suchého prachu je vhodné provést kompletní
vyčištění filtru. Zajistí se tak výrazné prodloužení životnosti filtru.
7.7.1.1 Před vyprázdněním sběrné nádoby
je třeba provést následující kroky:
1. Zajistěte brzdy koleček.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete obě uzavírací spony.
4. Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby
a postavte ji na rovný podklad.
7.7.1.2 Po vyprázdnění sběrné nádoby je
třeba provést následující kroky:
POZOR
Při nasazování hlavy vysavače dbejte na to,
abyste neuskřípli a nepoškodili síťový kabel.
1. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.
2. Hadici upevněte do sacího hrdla.
7.7.2 Vyprázdnění sběrné nádoby při
vysávání kapalin
POZOR
Vysávaný materiál se musí likvidovat v souladu se zákonnými předpisy.
7.7.2.1 Vyprázdnění kapaliny ze sběrné
nádoby 6
POZOR
Nestoupejte na spodní část tažného rámu.
Sběrná nádoba by se mohla nečekaně převrhnout a způsobit poranění.
POZOR
Tažný rám nedržte za držák příslušenství,
aby nedošlo k uskřípnutí.
1. Dbejte na to, aby zařízení bylo ve stabilní
poloze a zajistěte brzdy koleček.
2. Ze sacího hrdla odstraňte sací hadici.
3. Z držáku příslušenství vyjměte nástroje.
4. POZOR Nechytejte tažný rám v místech,
kde na něj může narazit sběrná nádoba.
Uchopte držadlo pro vyprazdňování nádoby a sběrnou nádobu vylijte.
5. Hadrem vyčistěte okraj sběrné nádoby,
sací hrdlo a hadicovou objímku.
7.7.2.2 Vypouštění kapalin
Špinavou vodu vypusťte na vhodném místě
pomocí vypouštěcí hadice.
249
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
cs
8 Čistění a údržba
8.1 Čištění plochého skládaného filtru
(kompletní čištění)
UPOZORNĚNÍ
Plochý skládaný filtr nečistěte klepáním o tvrdé
předměty ani pomocí tvrdých či ostrých předmětů. Zkracuje se tím životnost plochého skládaného filtru.
UPOZORNĚNÍ
Plochý skládaný filtr se nesmí čistit tlakovým
čističem. Ve filtračním materiálu by mohly
vzniknout trhliny.
cs
8.2.2 Montáž plochého skládaného filtru
1. Těsnění filtru vyčistěte hadrem.
2. Nasaďte nový plochý skládaný filtr.
3. Zavřete kryt filtru.
8.3 Otevření zařízení za účelem kontroly
1. Zajistěte brzdy koleček.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete obě uzavírací spony.
4. Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby
a postavte ji na rovný podklad.
UPOZORNĚNÍ
Plochý skládaný filtr podléhá opotřebení. Měl
by se měnit minimálně jednou za půl roku, při
intenzivním používání zařízení ovšem častěji.
8.4 Kontrola antistatické spony 8
Zkontrolujte antistatickou sponu, zda není poškozená, a v případě potřeby ji nechte vyměnit
v servisu firmy Hilti.
Zařízení je vybaveno čištěním filtru, pomocí
kterého se plochý skládaný filtr v maximální
míře zbaví zachyceného prachu.
1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda je čištění filtru aktivní
(šoupátko v poloze dole).
3. Stiskněte spínač ZAP/VYP.
4. Na cca 5-10 sekund rukou zacpěte hadici,
resp. hadicový nástavec.
5. Plochý skládaný filtr se automaticky vyčistí
nárazem vzduchu (tepající zvuky).
UPOZORNĚNÍ Plochý skládaný filtr lze navíc vyčistit vodou (nikoli vysokotlakým čističem) a hadrem.
Při nedostatečném čištění se může stát, že
se minerální prach v plochém skládaném
filtru usadí a sníží se sací výkon. Zkracuje
se tím životnost plochého skládaného filtru.
8.5 Kontrola stavu naplnění
POZOR
Zkontrolujte, zda nejsou vypínací kontakty znečištěné, a případně je vyčistěte kartáčkem.
8.2 Výměna plochého skládaného filtru,
resp. odvětrávacího filtru
POZOR
Nikdy nevysávejte bez plochého skládaného
filtru.
8.2.1 Demontáž plochého skládaného
filtru 7
1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Otevřete kryt filtru.
3. Plochý skládaný filtr opatrně vyjměte z držáku.
250
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
Zkontrolujte pohyblivost plováku
8.6 Zavření zařízení
POZOR
Při nasazování hlavy vysavače dbejte na to,
abyste neuskřípli a nepoškodili síťový kabel.
1. Zkontrolujte těsnění hlavy vysavače, zda
není znečištěné, a případně ho vyčistěte
hadrem.
2. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu.
3. Zavřete obě uzavírací spony.
4. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
8.7 Čištění zařízení
POZOR
Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Nikdy nepoužívejte zařízení s ucpanými ventilačními štěrbinami! Ventilační štěrbiny čistěte
opatrně suchým kartáčem. Povrch zařízení pravidelně čistěte hadrem. K čištění nepoužívejte
rozprašovače, vysokotlaké čističe, parní čističe ani tekoucí vodu! Může tím být ohrožena
elektrická bezpečnost zařízení. Oblast rukojeti
zařízení udržujte vždy očištěnou od oleje a tuku.
Nepoužívejte prostředky pro ošetření s obsahem silikonu.
Při údržbě a čištění je nutné se zařízením zacházet tak, aby nehrozilo žádné nebezpečí personálu provádějícímu údržbu ani ostatním osobám. Používejte filtrované nucené odvětrávání.
Používejte ochranné pracovní oblečení. Oblast
provádění údržby čistěte tak, aby do okolního
prostředí neunikaly žádné nebezpečné látky.
Než zařízení z oblasti zatížené nebezpečnými
látkami odstraníte, vysajte povrch zařízení, důkladně ho otřete nebo zařízení neprodyšně zabalte. Zabraňte přitom šíření usazeného nebezpečného prachu.
Při provádění údržby a oprav je nutné všechny
znečištěné díly, které nebylo možno dostatečně vyčistit, zabalit do neprodyšných pytlů
a zlikvidovat v souladu s předpisy platnými pro
likvidaci.
Minimálně jednou ročně musí servis firmy Hilti
nebo vyškolená osoba provést technickou kon-
trolu prašnosti, například poškození filtru, vzduchotěsnosti zařízení a funkce kontrolních zařízení.
8.8 Údržba
VÝSTRAHA
Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou
kvalifikací.
Pravidelně kontrolujte poškození vnějších dílů
zařízení a správnou funkci všech ovládacích
prvků. Zařízení nepoužívejte, když jsou poškozeny jeho díly, nebo když ovládací prvky nefungují správně. Dejte zařízení opravit do servisu
firmy Hilti.
8.9 Kontrola po čisticích a údržbářských
pracích
Po provedení čištění a údržby je třeba zkontrolovat, zda je vysavač správně sestavený a bezvadně funguje.
Proveďte test funkčnosti.
9 Odstraňování závad
Porucha
Žádný/snížený sací výkon.
Možná příčina
Plný filtrační vak/odpadní vak.
Není vložený plochý skládaný
filtr.
Plochý skládaný filtr je silně
znečištěný.
Ucpaná hadice vysavače nebo
protiprachový kryt elektrického
nářadí.
Náprava
Vyměňte filtrační vak/odpadní
vak.
Viz kapitola: 7.4.1 Výměna filtračního vaku při vysávání suchého prachu 4
Vložte plochý skládaný filtr.
Nutné kompletní vyčištění
nebo případně výměna
plochého skládaného filtru.
Viz kapitola: 8.1 Čištění plochého skládaného filtru (kompletní čištění)
Viz kapitola: 8.2 Výměna plochého skládaného filtru, resp.
odvětrávacího filtru
Hadici a protiprachový kryt vyčistěte.
251
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
cs
Porucha
Žádný/snížený sací výkon.
Zařízení vypouští prach.
Možná příčina
Znečištěné/vadné těsnění nebo
znečištěný/vadný okraj mezi
horní částí vysavače a sběrnou
nádobou.
Díra v hadici.
Vadné těsnění krytu filtru.
Vypouštěcí hadice není řádně
zavřená.
Plochý skládaný filtr není
správně namontovaný.
Poškozený plochý skládaný
filtr.
Poškozené těsnění filtru.
Hlava vysavače není správně
nasazená.
cs
Zařízení se nechtěně zapíná a vypíná nebo dochází k přenosu elektrostatických výbojů na
uživatele.
Není zajištěn odvod elektrostatické elektřiny; zařízení není zapojeno do uzemněné zásuvky.
Poškozená antistatická spona.
Zařízení se po vyprázdnění nádoby nerozběhne.
Nečistoty.
Motor neběží.
Spálená pojistka síťové zásuvky.
Plná nádoba.
Kolísání napětí.
252
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
Příliš vysoká impedance zdroje
napětí.
Náprava
Těsnění vyčistěte
hadrem/vyměňte.
Nutná nová hadice.
Dejte zařízení opravit do servisu firmy Hilti.
Řádně zavřete vypouštěcí hadici.
Namontujte plochý skládaný
filtr znovu.
Namontujte nový plochý skládaný filtr.
Namontujte nový plochý skládaný filtr.
Nasaďte hlavu vysavače
správně.
Viz kapitola: 6.2 První uvedení
do provozu
Zařízení zapojte do uzemněné
zásuvky; použijte antistatickou
hadici.
Nechte vyměnit antistatickou
sponu v servisu firmy Hilti.
Zařízení zapojte do uzemněné
zásuvky.
Zařízení vypněte, počkejte 5 s
a poté ho znovu zapněte.
Vyčistěte plováky, elektrody
a prostor mezi elektrodami.
Zkontrolujte a zajistěte volný
chod.
Vyměňte pojistku (zapněte
jistič). V případě opětovného
spálení pojistky (vypnutí jističe)
zjistěte příčinu proudového
přetížení.
Vypněte zařízení. Vyprázdněte
nádobu.
Viz kapitola: 7.7.1 Vyprázdnění
sběrné nádoby při vysávání
suchého prachu
Použijte vhodný prodlužovací
kabel (viz kapitola Popis).
10 Likvidace
Zařízení Hilti jsou převážně vyrobena z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci
materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích již firma Hilti stará zařízení na recyklování přijímá.
Informujte se v zákaznickém servisním oddělení Hilti nebo u svého obchodního zástupce.
Jen pro státy EU
Elektrické nářadí/zařízení/přístroje nevyhazujte do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a podle odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se
použité elektrické nářadí/zařízení/přístroje musí sbírat odděleně od ostatního odpadu
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Likvidace kalu z vrtání
Z hlediska ochrany životního prostředí je problematické odvádět vrtný kal do povrchových vod
nebo do kanalizace bez vhodné předběžné úpravy. Informujte se u místních úředních orgánů
o platných předpisech. Doporučujeme následující předběžnou úpravu:
1. Seberte vrtný kal (například pomocí vysavače na mokré sání).
2. Nechte vrtný kal usadit a pevnou složku zlikvidujte na skládce stavební suti. (Odlučovací
proces mohou urychlit vločkovací prostředky.)
3. Před odvedením zbývající vody (zásaditá, hodnota pH > 7) do kanalizace ji neutralizujte
přidáním kyselých neutralizačních prostředků nebo zředěním velkým množstvím vody.
11 Záruka výrobce zařízení
cs
Hilti zaručuje, že dodaný výrobek nemá žádné
materiálové ani výrobní vady. Tato záruka platí
za předpokladu, že se výrobek správně používá, ošetřuje a čistí v souladu s návodem k obsluze firmy Hilti, a že je dodržena technická
jednota výrobku, tj. že se s výrobkem používá
jen originální spotřební materiál, příslušenství
a náhradní díly od firmy Hilti.
neručí zejména za bezprostřední nebo nepřímé škody vzniklé závadou nebo zaviněné
vadným výrobkem, za ztráty nebo náklady
vzniklé v souvislosti s použitím nebo kvůli
nemožnosti použití výrobku pro určitý účel.
Implicitní záruky prodejnosti anebo vhodnosti k použití ke konkrétnímu účelu jsou
vyloučeny.
Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo
výměnu vadných dílů po celou dobu životnosti
výrobku. Na díly, které podléhají normálnímu
opotřebení, se tato záruka nevztahuje.
Pro opravu nebo výměnu je nutno výrobek
nebo příslušné díly zaslat neprodleně po zjištění
závady kompetentní prodejní organizaci Hilti.
Další nároky jsou vyloučeny, pokud to neodporuje závazným národním předpisům. Hilti
Předkládaná záruka zahrnuje ze strany Hilti
veškeré záruční závazky a nahrazuje všechna
předcházející nebo současná prohlášení, písemné nebo ústní dohody ohledně záruk.
253
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
12 Prohlášení o shodě ES (originál)
Označení:
Typové označení:
Generace:
Rok výroby:
Vysavač na suché
a mokré sání
VC 60‑U
01
2007
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že
tento výrobek je ve shodě s následujícími
směrnicemi
a
normami:
2006/42/EG,
2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60335‑1,
EN 60335‑2‑69, EN ISO 12100.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process
Management
Business Area Electric Tools &
Accessories
01/2012
Johannes Wilfried Huber
Senior Vice President
Technická dokumentace u:
Business Unit Diamond
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
cs
254
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
01/2012
Hilti Corporation
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128775 / 000 / 01
211507 / A3
211507
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3421 | 1013 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*211507*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising