Hilti | VC 60-U | Operating Instruction | Hilti VC 60-U Používateľská príručka

Hilti VC 60-U Používateľská príručka
VC 60-U
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Istruzioni d’uso
it
Manual de instrucciones
es
Manual de instruções
pt
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
sv
Bruksanvisning
no
Käyttöohje
fi
Οδηγιες χρησεως
el
Használati utasítás
hu
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
ar
Пайдалану бойынша басшылық
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
kk
1
1
7
5
+[
+#
3
+±
+]
4
8
9
6
+“
+Ç
+≠
2
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
2
3
4
1
2/5
1/6
1/6
2
4
5
2
5
1
2
2
4
6
7
4
2
2
4
1
3
1
8
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Vysávač na vysávanie namokro/nasucho
VC 60‑U
Pred uvedením do prevádzky si
bezpodmienečne prečítajte návod
na používanie.
Tento návod na používanie odkladajte vždy spolu so zariadením.
Iným osobám odovzdávajte zariadenie vždy s návodom na používanie.
Obsah
Strana
1 Všeobecné informácie
255
2 Opis
256
3 Príslušenstvo
258
4 Technické údaje
258
5 Bezpečnostné pokyny
259
6 Pred použitím
262
7 Obsluha
263
8 Údržba a ošetrovanie
265
9 Poruchy a ich odstraňovanie
267
10 Likvidácia
268
11 Záruka výrobcu zariadenia
269
12 Vyhlásenie o zhode ES (originál)
270
1 Čísla odkazujú vždy na obrázky. Obrázky
k textu nájdete na rozkladacích stranách. Pri
študovaní návodu ich majte vždy otvorené.
Pojem „zariadenie“ v návode na používanie sa
vždy vzťahuje na vysávač namokro/nasucho
VC 60‑U.
Časti zariadenia, ovládacie a indikačné
prvky 1
@ Rukoväť
; Držiak príslušenstva
= Vypínač
% Uzavieracia spona
& Nádoba na nečistoty
( Rukoväť na vyprázdňovanie nádoby
) Upevňovacia objímka na hadicu
+ Uzáver vstupnej upevňovacej objímky
§ Držiak podlahovej hubice
/ Hák na sieťovú šnúru
: Hlava vysávača
· Kolieska s brzdou
$ Podvozok
£ Čistenie filtra (posúvač)
| Kryt filtra
¡ Vypúšťacia hadica
sk
1 Všeobecné informácie
1.1 Signálne slová a ich význam
NEBEZPEČENSTVO
Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz
alebo usmrtenie.
VÝSTRAHA
V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá
môže viesť k ťažkým poraneniam alebo k usmrteniu.
POZOR
V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá
by mohla viesť k ľahkým zraneniam osôb alebo
k vecným škodám.
UPOZORNENIE
Pokyny na používanie a iné užitočné informácie
255
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
1.2 Význam piktogramov a ďalšie pokyny
Zákazové symboly
Pred
použitím si
prečítajte
návod na
používanie
Transport
žeriavom je
zakázaný
Výstražné symboly
Všeobecná
výstraha
pred nebezpečenstvom
Symboly
Žieraviny
Výstraha
pred nebezpečným
elektrickým
napätím
Výstraha
pred
výbušnými
látkami
Odpad
odovzdajte
na recykláciu
Umiestnenie identifikačných údajov na zariadení
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené
na typovom štítku vášho zariadenia. Tieto údaje
si poznačte do svojho návodu na používanie
a uvádzajte ich, kedykoľvek požadujete informácie od nášho zastúpenia alebo servisného
strediska.
Typ:
Príkazové znaky
Generácia: 01
sk
Používajte
ochranný
odev
Používajte
ochranné
okuliare
Používajte
chrániče
sluchu
Používajte
pracovnú
obuv
Používajte
ochranné
rukavice
Používajte
ochrannú
prilbu
Sériové číslo:
2 Opis
2.1 Používanie v súlade s určeným účelom
VC 60‑U je univerzálny priemyselný vysávač s efektívnym čistením na suchý prach. Je použiteľný
na vysávanie nasucho i namokro.
Zariadenie je určené na odsávanie minerálneho kalu, vznikajúceho pri vŕtaní namokro pomocou
diamantových vŕtacích koruniek Hilti, resp. pri pílení namokro s diamantovými pílami Hilti a na
odsávanie veľkých množstiev minerálneho prachu pri práci nasucho s diamantovými brúskami,
rezacími brúskami, vŕtacími kladivami a vŕtacími korunkami na vŕtanie nasucho Hilti.
Zariadenie možno taktiež používať na nasávanie kvapalných materiálov.
Zariadenie je vhodné na nasávanie/odsávanie suchého, nehorľavého prachu a kvapalín.
Zariadenie sa nesmie používať na nasávanie výbušných látok, žeravého alebo horiaceho, resp.
horľavého a agresívneho prachu (napríklad hliníkového alebo horčíkového prachu atď.) a kvapalín
(napríklad benzínu, rozpúšťadiel, kyselín, chladiacich a mazacích médií atď.).
Zariadenie sa nesmie používať v pozícii naležato.
Zariadenie so záťažou a vrátane povysávaného materiálu smie vážiť maximálne 100 kg.
Nepoužívajte zariadenie namiesto rebríka.
256
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
Zariadenie nepoužívajte v stacionárnom nepretržitom režime prevádzky, v automatických alebo
poloautomatických zariadeniach.
VÝSTRAHA- Personál obsluhujúci zariadenie je potrebné pred prácou informovať o manipulácii
a zaobchádzaní so zariadením, o rizikách vyplývajúcich z materiálu a o bezpečnej likvidácii
povysávaného materiálu.
Používanie pod vodou je zakázané.
VÝSTRAHA- Nasávanie zdraviu škodlivých látok, na ktoré je potrebný napríklad vysávač kategórie
M alebo H, oleja a kvapalných médií s teplotou nad 60 °C, je zakázané.
Toto zariadenie nepoužívajte na osoby a zvieratá.
Na zabránenie vytvárania elektrostatických efektov používajte antistatickú saciu hadicu.
Toto zariadenie je vhodné na profesionálne využitie, napríklad v hoteloch, školách, nemocniciach,
fabrikách, skladoch, kanceláriách a prenajatých priestoroch.
Pracovným prostredím môže byť: stavenisko, dielňa, renovácia, prestavba a novostavba.
Manipulácia alebo zmeny na zariadení nie sú dovolené.
Dodržujte pokyny na používanie, ošetrovanie a údržbu, uvedené v návode na používanie.
Na vylúčenie rizika úrazu používajte iba originálne príslušenstvo a nástroje Hilti.
Ak zariadenie alebo jeho prídavné prostriedky bude nesprávne používať nekvalifikovaný personál
alebo ak sa zariadenie bude používať v rozpore s predpísaným účelom jeho využitia, môže dôjsť
k vzniku nebezpečenstva.
2.2 Do rozsahu dodávky štandardnej výbavy patria:
1 Vysávač spolu s plochým skladaným
filtrom a vozíkom
1 Odsávacia hadica úplná s otočným
nátrubkom, nátrubkom na náradie
a kónickým adaptérom
1 Škárová hubica
1 Filtračné vrecko
1 Súprava príslušenstva
1 Návod na používanie
sk
2.3 Používanie predlžovacej šnúry
Používajte iba predlžovacie šnúry s dostatočným prierezom, schválené pre danú oblasť použitia.
V opačnom prípade hrozí pokles výkonu zariadenia a prehriatie sieťovej šnúry. Pravidelne
kontrolujte poškodenie predlžovacej šnúry. Poškodenú predlžovaciu šnúru vymeňte.
Odporúčané minimálne prierezy a max. dĺžky káblov pre VC 60-U:
Prierez vodiča
Sieťové napätie 110‑120 V
Sieťové napätie 220–240 V
1,5 mm²
30 m
30 m
2,5 mm²
50 m
50 m
Nepoužívajte predlžovacie šnúry s prierezom vodičov 1,25 mm², 2 mm² a 3,5 mm².
2.4 Predlžovacia šnúra pre vonkajšie prostredie
Vo vonkajšom prostredí používajte iba schválené a príslušne označené predlžovacie šnúry.
2.5 Použitie elektrocentrály alebo transformátora
Toto zariadenie možno používať s elektrocentrálou alebo stavebným transformátorom, pokiaľ
sú dodržané nasledujúce podmienky: Striedavé napätie a výkon vo W musia byť minimálne
dvojnásobkom hodnôt uvedených na typovom štítku zariadenia, prevádzkové napätie musí byť
257
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
vždy v rozsahu +5 % a ‑15 % sieťového napätia a frekvencia musí byť 50 až 60 Hz, nikdy nad
65 Hz a zariadenia musia byť vybavené automatickým regulátorom napätia so zosilnením pri
rozbehu.
K elektrocentrále/transformátoru nikdy nepripájajte a súčasne nepoužívajte iné spotrebiče. Zapínanie a vypínanie iných spotrebičov môže spôsobiť podpäťové a/alebo prepäťové špičky, ktoré
môžu zariadenie poškodiť.
3 Príslušenstvo
Náhradné diely, náradie a príslušenstvo sú dostupné v distribučnej sieti Hilti.
Označenie
Filtračné vrecko
Plochý skladaný filter
Odsávacia hadica úplná s otočným nátrubkom, nátrubkom na náradie a kónickým
adaptérom
Súprava príslušenstva
Hadicové nátrubky
Kónický adaptér
Opis
∅ 36 mm, dĺžka 5 m
1 koleno, 2 predlžovacie rúry, 1 podlahová
hubica s lamelovou manžetou a 1 súpravou
kief
4 Technické údaje
Technické zmeny vyhradené!
sk
Menovité napätie
Menovitý
príkon
110 V
110 V
120 V
220 V
230 V
230 V
240 V
1 100 W
950 W
1 200 W
1 200 W
2 200 W
2 400 W
1 200 W
Informácie o zariadení a používaní
Trieda ochrany
Druh krytia
Sieťová frekvencia
Hmotnosť podľa štandardu EPTA 01/2003
Rozmery (d x š x v)
Sieťová šnúra (dĺžka)
Sieťová šnúra (typ)
Max. objemový prietok (vzduchu)
Max. podtlak
Objem nádoby
Objem filtračného vrecka
Užitočný objem vody
258
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
Ochranná trieda I
IP X4 s ochranou proti striekajúcej vode
50…60 Hz
31 kg
680 mm x 520 mm x 1 000 mm
10 m
H07RN‑F 3 x 1,5 mm²
2x56 l/s
0,235 bar (CH: 0,208 bar)
72 l
29 l
56 l
Priemer sacej hadice (otočný nátrubok na
nasávacej strane; nátrubok na zariadení)
Teplota vzduchu
Dĺžka 5 m: 36 mm
-20…+40 °C
Informácie o hluku a vibráciách (merané podľa normy EN 60335-2-69):
Typická hladina emitovaného akustického
74 dB(A)
tlaku hodnotená ako A
Neistota pre menované úrovne hluku
2,5 dB(A)
Triaxiálna hodnota vibrácií (výsledný vektor
< 2,5 m/s²
vibrácií)
Neistota (K)
je zohľadnená v hodnote vibrácií
5 Bezpečnostné pokyny
5.1 Základné bezpečnostné pokyny
a) Okrem bezpečnostno-technických pokynov, uvedených v jednotlivých častiach
tohto návodu na používanie, sa vždy musia striktne dodržiavať nasledujúce pokyny.
b) Prečítajte si všetky pokyny! Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a/alebo k ťažkým poraneniam.
c) Pri používaní zariadenia v spojení s elektrickým ručným náradím si pred používaním prečítajte návod na používanie elektrického ručného náradia a dodržiavajte
všetky pokyny.
5.2 Požiadavky na používateľa
a) Pri práci buďte pozorní, dbajte na to, čo
robíte a pri práci so zariadením pre bezprostrednú montáž postupujte s rozvahou. Ak ste unavení alebo pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov, zariadenie
nepoužívajte. Okamih nepozornosti pri používaní zariadenia môže viesť k vážnym poraneniam.
b) Používajte prostriedky osobnej ochrany
a vždy používajte ochranné okuliare. Používanie prostriedkov osobnej ochrany ako
ochrannej masky, bezpečnostnej pracovnej
obuvi s protišmykovou podrážkou, ochrannej prilby alebo chráničov sluchu (podľa
druhu využitia elektrického náradia) znižuje
riziko poranenia.
c) Ak je možné namontovať zariadenia
na
odsávanie/zachytávanie
prachu,
presvedčte sa, že tieto zariadenia
sú pripojené a používajú sa správne.
Používanie zariadenia na odsávanie
prachu môže znížiť ohrozenie spôsobené
prachom.
d) Náradie je určené pre profesionálnych
používateľov.
e) Náradie smie obsluhovať, ošetrovať
a opravovať iba autorizovaný a kvalifikovaný personál. Tento personál musí
byť špeciálne poučený o prípadných
rizikách.
5.3 Správne vybavenie pracovísk
sk
a) Zabezpečte dostatočné osvetlenie pracoviska.
b) Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska. Nedostatočne vetrané pracoviská
môžu spôsobiť ujmy na zdraví v dôsledku
nahromadeného prachu v ovzduší.
c) Na pracovisku udržujte poriadok. Z pracoviska odstráňte predmety, o ktoré by
ste sa mohli poraniť. Neporiadok na pracovisku môže byť príčinou úrazu.
d) Nepoužívané zariadenia odložte na
miesto chránené pred prístupom detí.
Osobám, ktoré nie sú oboznámené
so zariadením alebo ktoré si neprečítali
tieto pokyny, nedovoľte zariadenie používať. Zariadenia sú nebezpečné v prípade,
keď ich používajú osoby s nedostatočnými
skúsenosťami alebo osoby s obmedzenými
259
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
sk
fyzickými, vnemovými alebo duševnými
schopnosťami.
Pri používaní zariadenia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb. Pri
odpútaní pozornosti od práce môžete stratiť
kontrolu nad zariadením.
Náradie nepoužívajte vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické
náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť
vznietenie prachu alebo výparov.
Nedovoľte iným osobám dotýkať sa zariadenia alebo predlžovacej šnúry.
Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe.
Dbajte na stabilnú polohu, umožňujúcu
udržanie rovnováhy.
Používajte obuv s protišmykovou
podrážkou.
Sieťovú a predlžovaciu šnúru a odsávaciu hadicu pri práci vždy veďte smerom
dozadu od zariadenia. Zabránite tým riziku
zakopnutia pri práci.
Zariadenie netransportujte pomocou žeriava.
Pred pripojením zástrčky sieťovej šnúry
do zásuvky sa presvedčte, že zariadenie
je vypnuté.
5.4 Všeobecné bezpečnostné opatrenia
a) Používajte správne zariadenie. Zariadenie nepoužívajte na účely, na ktoré nie
je určené, ale iba na predpísané účely
a v bezchybnom stave.
b) Zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru.
c) Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Zariadenie nepoužívajte, ak hrozí riziko požiaru alebo explózie.
d) Zariadenie chráňte pred mrazom.
e) POZOR - Nepoužívané zariadenia bezpečne uložte. Nepoužívané zariadenia by
sa mali uložiť na suchom, vyvýšenom alebo
uzamykateľnom mieste mimo dosahu detí.
f) POZOR - Pokiaľ zariadenie nepoužívate
(počas pracovných prestávok), pred
ošetrovaním a údržbou a pri výmene
filtra vždy vytiahnite zástrčku sieťovej
šnúry zo zásuvky.
g) Zariadenie pred transportom vypnite.
h) Zariadenie a príslušenstvo skontrolujte
pre prípad poškodenia. Ochranné
260
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
zariadenia alebo mierne poškodené
časti sa pred ďalším používaním musia
starostlivo skontrolovať, či bezchybne
plnia určenú funkciu. Skontrolujte, či
sa pohyblivé časti zariadenia voľne
pohybujú a nikde nezadŕhajú, alebo
či jednotlivé časti zariadenia nie sú
poškodené. Všetky časti musia byť
správne namontované a musia spĺňať
všetky podmienky pre bezchybné
používanie
zariadenia.
Poškodené
ochranné zariadenia a časti sa musia
dať odborne opraviť alebo vymeniť
v autorizovanej odbornej dielni, pokiaľ
v návode na používanie nie je uvedené
inak.
i) Skontrolujte správnu polohu filtra. Presvedčte sa, že filter nie je poškodený.
j) Náradie nechajte opravovať iba kvalifikovaným personálom a iba s použitím
originálnych náhradných dielcov. Len tak
je možné zabezpečiť zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.
k) Pred nastavovaním náradia, výmenou
príslušenstva alebo odložením náradia
vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo
zásuvky. Toto bezpečnostné opatrenie
zabraňuje neúmyselnému zapnutiu náradia.
l) Zariadenie, príslušenstvo, vkladacie
nástroje atď. používajte v súlade
s týmto návodom na používanie a tak,
ako je to pre tento špeciálny typ
zariadenia predpísané. Zohľadnite pri
tom pracovné podmienky a vykonávanú
činnosť. Používanie zariadenia na iné než
určené účely môže viesť k nebezpečným
situáciám.
m) Zariadenie na kontrolu hladiny vody je
potrebné pravidelne, podľa pokynov,
očistiť kefou a skontrolovať,
či
nevykazuje známky poškodenia.
5.5 Mechanické
a) Dodržiavajte pokyny na ošetrovanie
a údržbu.
b) Náradie starostlivo ošetrujte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia
bezchybne fungujú a nezadŕhajú,
či nie sú zlomené alebo poškodené
v rozsahu, ktorý by mohol ovplyvniť
funkčnosť náradia. Poškodené časti
pred používaním náradia nechajte
opraviť. Mnohé úrazy boli zapríčinené
nedostatočne udržiavaným náradím.
i)
5.6 Elektrická bezpečnosť
a) Zástrčka sieťovej šnúry náradia musí
pasovať do zásuvky. Zástrčka sieťovej
šnúry sa v žiadnom prípade nesmie
meniť. Náradie s ochranným uzemnením
nepripájajte do siete cez zástrčkové
adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné
zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým
prúdom.
b) Zabráňte dotyku tela s uzemnenými
predmetmi ako sú rúry, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení tela
hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Náradie chráňte pred dažďom a vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického ručného náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) Sieťovú šnúru zariadenia pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ju nechajte vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti. Predlžovaciu šnúru
pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ju vymeňte.
e) Skontrolujte bezchybný stav zariadenia
a príslušenstva. Zariadenie a príslušenstvo nepoužívajte ak je poškodené, nie je
úplné alebo ak sa ovládacie prvky nedajú
bezchybne ovládať.
f) V prípade poškodenia sieťovej alebo predlžovacej šnúry pri práci sa šnúry nedotýkajte. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky. Poškodené pripájacie vedenia a predlžovacie šnúry predstavujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
g) Poškodené vypínače sa musia nechať vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku Hilti. Zariadenie, na ktorom nie je
možné vypínač zapnúť a/alebo vypnúť,
nepoužívajte.
h) Zariadenie nechajte opraviť iba v autorizovanom servisnom stredisku (servis
Hilti), v ktorom sa používajú originálne
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
náhradné diely; v opačnom prípade hrozí
používateľovi riziko úrazu.
Sieťovú šnúru nepoužívajte na účely, na
ktoré nie je určená, napr. na prenášanie
alebo vešanie náradia alebo na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Sieťovú šnúru
chráňte pred vysokou teplotou, olejom,
ostrými hranami alebo pred pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo
zauzlené sieťové šnúry zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým ručným náradím
vo vonkajšom prostredí používajte iba
predlžovacie šnúry, vhodné aj pre vonkajšie prostredie. Používanie predlžovacej
šnúry, určenej pre vonkajšie prostredie, znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri prerušení dodávky elektrickej
energie: vypnite zariadenie, vytiahnite
zástrčku.
Predlžovacie šnúry s viacerými zásuvkami,
umožňujúcimi používanie viacerých spotrebičov súčasne, sa nesmú používať.
Na hornú časť vysávača nikdy nestriekajte vodu: nebezpečenstvo pre osoby
a vysávač.
Spojky sieťovej šnúry, predlžovacej šnúry
alebo sieťovej šnúry zariadenia musia byť
chránené proti striekajúcej vode.
Sieťovú šnúru odpájajte iba za zástrčku
(nie ťahaním alebo šklbaním za sieťovú
šnúru).
Vysávač nikdy nepremiestňujte do inej
pracovnej polohy ťahom za sieťovú
šnúru.
Nikdy nepoužívajte špinavé alebo mokré
zariadenie. Prach, usadený na povrchu
zariadenia – predovšetkým na jeho vodivých častiach – alebo vlhkosť môžu
za nepriaznivých okolností viesť k úrazu
elektrickým prúdom. Predovšetkým, pokiaľ často obrábate vodivé materiály, nechajte znečistené zariadenie v pravidelných intervaloch skontrolovať v servise
firmy Hilti.
Presvedčte sa, že sieťová šnúra neleží
v kaluži.
261
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
sk
5.7 Vysávaný materiál
a) Zdraviu škodlivý,
horľavý a/alebo
výbušný prach sa nesmie vysávať
(horčíkovo-hliníkový prach atď.).
b) Vysávač
je
vhodný
na
nasávanie/odsávanie suchého, nehorľavého
prachu.
c) Horľavé, výbušné, agresívne kvapaliny
sa nesmú vysávať (chladiace a mazacie
médiá, benzín, rozpúšťadlá, kyseliny (pH
< 5), lúhy (pH > 12,5) atď.).
d) Zariadenie pri úniku peny alebo kvapalín
ihneď vypnite.
e) Zabráňte styku s alkalickými alebo kyslými kvapalinami. Zasiahnuté miesto pri
náhodnom styku opláchnite vodou. Pri
vniknutí kvapaliny do očí vypláchnite oči
prúdom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
f) Pri vysávaní horúceho materiálu používajte pracovné rukavice.
sk
g) Nevysávajte žiadne predmety, ktoré cez
vrecko na likvidáciu prachu môžu spôsobiť poranenie (napríklad špicaté predmety alebo materiál s ostrými hranami)
5.8 Termické
Horúce materiály sa nesmú vysávať (tlejúca
cigareta, horúci popol atď.).
5.9 Osobné ochranné pomôcky
a) Používateľ a osoby zdržujúce sa v jeho
blízkosti musia počas používania zariadenia používať vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu, chrániče sluchu,
pracovné rukavice a bezpečnostnú pracovnú obuv.
b) Pri práci s minerálnou odvŕtanou kašou používajte ochranný odev a zabráňte
styku odvŕtanej kaše s pokožkou ( pH >
9 - leptavé)
6 Pred použitím
POZOR
Napätie siete musí súhlasiť s údajom na typovom štítku. Zariadenie sa nesmie pripájať
na elektrickú sieť.
NEBEZPEČENSTVO
Zariadenie pripájajte iba na riadne uzemnený zdroj prúdu.
POZOR
Vždy zabezpečte bezpečnú polohu vysávača použitím brzdy koliesok.
262
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
POZOR
Pri nasadzovaní hlavy vysávača dávajte pozor, aby ste nepricvikli a nepoškodili sieťovú
šnúru.
6.1 Používanie predlžovacej šnúry
a elektrocentrály alebo transformátora
Pozrite si kapitolu „Opis/používanie predlžovacej šnúry“.
6.2 Prvé uvedenie do prevádzky
1. Dve uzavieracie spony otvorte.
2. Hlavu vysávača zložte z nádoby na nečistoty.
3.
Diely príslušenstva vyberte z nádoby na
nečistoty a z obalu.
UPOZORNENIE Na vysávanie suchého
prachu, do nádoby podľa pokynov vložte
filtračné vrecko.
4. Hlavu vysávača nasaďte na nádobu na nečistoty.
5. Dve uzavieracie spony uzavrite.
6. Presvedčte sa, že hlava vysávača je
správne namontovaná a zaistená.
7. Odsávaciu hadicu pripojte k vysávaču.
6.2.1 Vloženie filtračného vrecka na
vysávanie suchého prachu 2
1. Otvorte dve uzatváracie spony.
2. Snímte hlavu vysávača z nádoby na nečistoty.
3. Do nádoby na nečistoty vložte nové filtračné vrecko.
4. Zatlačte hrdlo filtračného vrecka silno na
vstupnú tvarovku.
7 Obsluha
POZOR
Vždy zabezpečte bezpečnú polohu vysávača použitím brzdy koliesok.
VÝSTRAHA
V prípade núdze (napr. pri prerazení filtra)
zariadenie vypnite, odpojte zo siete a pred
ďalším použitím ho nechajte skontrolovať
odborníkom.
7.1 Zapínanie
1. Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.
2. Dbajte na bezpečnú polohu vysávača a používajte brzdy koliesok.
3. Vypínač stlačte.
7.2 Čistenie filtra 3
Vysávač je vybavený funkciou na čistenie filtra, ktorá umožňuje odstránenie prachu, usadeného na plochom skladanom filtri.
1. Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.
2. Presvedčte sa, že čistenie filtra je aktivované (poloha posúvač dolu).
3. Vypínač stlačte.
5. Nasaďte hlavu vysávača na nádobu na nečistoty.
6. Uzatvorte dve uzatváracie spony.
7. Uistite sa, že hlava vysávača je správne
nasadená a zaistená.
8. Pripojte saciu hadicu k zariadeniu.
6.3 Transport
NEBEZPEČENSTVO
Zariadenie sa smie transportovať iba ak absolútne stojí.
Plný vysávač sa nesmie prenášať.
Vysávač pred prenášaním na iné miesto vyprázdnite.
Vysávač po nasatí vody neprevracajte alebo
netransportujte v ležatej polohe.
4. Hadicu, resp. pripojenú hubicu rukou uzavrite na cca 5-10 sekúnd.
Plochý skladaný filter sa nárazmi vzduchu
(pulzujúci zvuk) automaticky vyčistí.
7.3 Deaktivácia čistenia filtra
Pri vysávaní so škárovou hubicou alebo hlavne
pri nasávaní vody sa presvedčte, že čistenie
filtra je deaktivované (poloha posúvač hore).
7.4 Vysávanie suchého prachu
UPOZORNENIE
Pred vysávaním suchého prachu a najmä minerálneho prachu dbajte na to, aby bolo v nádobe vložené filtračné vrecko na prach/vrecko
na likvidáciu prachu (príslušenstvo Hilti). Nasatý materiál sa dá potom jednoducho a čisto
zlikvidovať.
POZOR
Odsatý materiál sa musí zlikvidovať v súlade
so zákonnými predpismi.
UPOZORNENIE
Pri vysávaní suchého prachu vždy používajte
plochý skladaný filter.
263
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
sk
Dbajte na to, aby plochý skladaný filter nebol pred vysávaním nasucho vlhký po predchádzajúcom vysávaní namokro. Vlhký plochý
skladaný filter sa pri vysávaní suchého prachu rýchlo zanáša. Plochý skladaný filter by
sa preto pred vysávaním nasucho mal umyť
a vysušiť alebo nahradiť suchým plochým skladaným filtrom.
1. Hadicu s nátrubkom odpojte od
náradia/hubice.
2. Vykonajte úplné vyčistenie filtra.
7.4.1 Výmena filtračného vrecka pri
suchom prachu 4
POZOR
Odsatý materiál sa musí zlikvidovať v súlade
so zákonnými predpismi.
1.
Hrdlo filtračného vrecka opatrne odpojte
od upínacieho mechanizmu.
2. Uzatvorte hrdlo filtračného vrecka posúvačom.
3. Vyčistite nádobu na nečistoty handrou
alebo hadicou s vodou.
4. Do nádoby na nečistoty vložte nové filtračné vrecko.
5. Hrdlo filtračného vrecka silno zatlačte na
vstupnú tvarovku.
sk
7.5 Vysávanie kvapalín
UPOZORNENIE
Pri vysávaní kvapalín vždy používajte plochý
skladaný filter (pozri Ošetrovanie a údržba).
7.5.1 Pred vysávaním kvapalín 5
1. Filtračné vrecko/vrecko na likvidáciu prachu vyberte z nádoby.
2. Elektródy, resp. plavák na sledovanie hladiny skontrolujte na znečistenie, resp. na
voľnosť pohybu a nečistoty z nich odstráňte kefou.
3. Deaktivujte automatické čistenie filtra.
7.5.2 Počas vysávania kvapalín
Pri vysávaní namokro používajte podľa možnosti samostatný plochý skladaný filter.
Pri dosiahnutí maximálnej hladiny kvapaliny sa
zariadenie automaticky vypne.
VÝSTRAHA
Pokiaľ sa začne tvoriť pena, ihneď prerušte
prácu a nádobu vyprázdnite.
264
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
7.5.3 Po vysatí kvapalín
1. Vyprázdnite nádobu a vyčistite ju hadicou
s vodou, elektródy očistite kefou, plavák
a plochý skladaný filter po predchádzajúcom osušení zotretím rukou.
2. Hornú časť vysávača postavte oddelene
vedľa nádoby tak, aby plochý skladaný
filter a nádoba mohli vyschnúť.
7.6 Po skončení práce
1. Vypnite zariadenie.
2. Vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.
3. Zviňte sieťovú šnúru a zaveste ju na hák
sieťovej šnúry.
4. Vyprázdnite nádobu a zariadenie vyčistite
poutieraním vlhkou utierkou.
5. Zviňte hadicu.
6. Vysávač odložte v suchom priestore tak,
aby bol chránený pred neoprávneným používaním.
7.7 Vyprázdnenie nádoby
7.7.1 Vyprázdňovanie nádoby so suchým
prachom
NEBEZPEČENSTVO
Presvedčte sa, že vrecko neprepichli žiadne
predmety, o ktoré by ste sa mohli poraniť.
UPOZORNENIE
Pred vyprázdnením nádoby so suchým prachom odporúčame vyčistiť filter. Výrazne sa
tým predĺži životnosť filtra.
7.7.1.1 Pred vyprázdnením nádoby sa
musia vykonať nasledujúce
pracovné úkony:
1. Stlačte brzdy koliesok.
2. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
3. Dve uzavieracie spony otvorte.
4. Hlavu vysávača zložte z nádoby a položte
ju na rovný podklad.
7.7.1.2 Po vyprázdnení nádoby sa musia
vykonať nasledujúce pracovné
úkony:
POZOR
Pri nasadzovaní hlavy vysávača dávajte pozor, aby ste nepricvikli a nepoškodili sieťovú
šnúru.
1.
2.
Hlavu vysávača nasaďte na nádobu a dve
uzavieracie spony uzavrite.
Hadicu pripojte na vstupný nátrubok.
7.7.2 Vyprázdnenie nádoby pri vysávaní
kvapalín
POZOR
Odsatý materiál sa musí zlikvidovať v súlade
so zákonnými predpismi.
POZOR
Podvozok nedržte za upevnenie príslušenstva, aby nedošlo k privretiu.
1. Dbajte na bezpečné státie vysávača a použite brzdy koliesok.
2. Odstráňte saciu hadicu zo vstupnej tvarovky.
3. Odstráňte náradie a nástroje z držiaka príslušenstva.
4. POZOR Podvozok nechytajte za oblasti,
na ktoré môže naraziť nádoba na nečistoty.
Nádobu pri vyprázdňovaní uchopte za rukoväť a vyklopte.
5. Očistite okraj nádoby na nečistoty, vstupnú
tvarovku a nátrubok hadice handrou.
7.7.2.2 Vypúšťanie kvapalín
Špinavú vodu na vhodnom mieste vypusťte cez
vypúšťaciu hadicu.
7.7.2.1 Vylievanie kvapalín 6
POZOR
Na spodnú časť podvozka nevystupujte.
Náhle prevrátenie nádoby na nečistoty vám
môže spôsobiť poranenie.
8 Údržba a ošetrovanie
8.1 Čistenie plochého skladaného filtra
(úplné vyčistenie)
UPOZORNENIE
Plochý skladaný filter pri čistení neudierajte
o tvrdé predmety alebo nečistite tvrdými alebo
špicatými predmetmi. Životnosť plochého skladaného filtra sa tým znižuje.
UPOZORNENIE
Plochý skladaný filter sa nesmie čistiť stlačeným vzduchom. Môže to spôsobiť trhliny v materiáli filtra.
UPOZORNENIE
Plochý skladaný filter je spotrebný diel. Minimálne raz za pol roka by sa mal vymeniť (pri
intenzívnom používaní vysávača častejšie).
1. Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.
2. Presvedčte sa, že čistenie filtra je aktivované (poloha posúvač dolu).
3. Vypínač stlačte.
4. Hadicu, resp. pripojenú hubicu rukou uzavrite na cca 5-10 sekúnd.
5. Plochý skladaný filter sa nárazmi vzduchu
(pulzujúci zvuk) automaticky vyčistí.
UPOZORNENIE
Plochý
skladaný
filter možno taktiež čistiť vodou (nie
vysokotlakovým čističom) a utierkou.
Pri nedostatočnom čistení môže dôjsť k zaneseniu filtra minerálnym prachom a tým
k zníženiu sacieho výkonu. Životnosť plochého skladaného filtra sa tým znižuje.
Vysávač je vybavený funkciou na čistenie filtra, ktorá umožňuje odstránenie prachu, usadeného na plochom skladanom filtri.
265
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
sk
8.2 Výmena plochého skladaného filtra,
resp. filtra vypúšťaného vzduchu
POZOR
Nikdy nevysávajte bez plochého skladaného
filtra.
8.2.1 Demontáž plochého skladaného
filtra 7
1. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
2. Kryt filtra otvorte.
3. Plochý skladaný filter opatrne odstráňte
z držiaka.
8.2.2 Montáž plochého skladaného filtra
1. Očistite tesnenie filtra utierkou.
2. Nasaďte nový plochý skladaný filter.
3. Uzatvorte kryt filtra.
8.3 Otvorenie vysávača na kontrolu
1. Stlačte brzdy koliesok.
2. Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
3. Dve uzavieracie spony otvorte.
4. Hlavu vysávača zložte z nádoby a položte
ju na rovný podklad.
sk
8.4 Kontrola antistatických svoriek 8
Skontrolujte poškodenie antistatických svoriek
a v prípade potreby ich nechajte vymeniť v autorizovanom servise Hilti.
8.5 Kontrola sledovania hladiny
POZOR
Skontrolujte, či nie sú vypínacie kontakty znečistené a v prípade potreby ich očistite kefou.
Skontrolujte pohyblivosť plavákového spínacieho systému.
8.6 Uzatvorenie zariadenia
POZOR
Pri nasadzovaní hlavy vysávača dávajte pozor, aby ste nepricvikli a nepoškodili sieťovú
šnúru.
1.
Skontrolujte, či nie je znečistené tesnenie
na hlave vysávača a v prípade potreby ho
očistite utierkou.
2. Hlavu vysávača nasaďte na nádobu na nečistoty.
266
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
3. Uzatvorte obidve uzatváracie spony.
4. Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.
8.7 Starostlivosť o zariadenie
POZOR
Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.
Zariadenie nikdy neprevádzkujte s upchatými
vetracími štrbinami! Vetracie štrbiny opatrne
vyčistite suchou kefou. Vonkajšiu stranu zariadenia pravidelne čistite handrou. Na čistenie
nepoužívajte rozprašovač, vysokotlakový čistič, parný tlakový čistič alebo tečúcu vodu!
Môže sa tým ohroziť elektrická bezpečnosť zariadenia. Úchopové časti zariadenia vždy udržiavajte čisté, bez prítomnosti oleja a tukov.
Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie s obsahom silikónu.
Pri údržbe a čistení zariadenia postupujte tak,
aby nedošlo k ohrozeniu personálu údržby
a iných osôb. Používajte nútené vetranie s filtráciou. Používajte ochranný pracovný odev.
Oblasť údržby vyčistite tak, aby sa do okolitého prostredia nedostali žiadne škodlivé látky.
Pred odstránením zariadenia z oblasti s nebezpečnými látkami povysávajte vonkajší obal
zariadenia, dočista ho poutierajte alebo zariadenie nepriepustne zabaľte. Zabráňte pritom
úniku nebezpečného prachu, ktorý je tu uložený.
Pri údržbe a opravách sa všetky znečistené
časti, ktoré sa nedali uspokojivo vyčistiť, musia
zabaliť do nepriepustných vreciek a zlikvidovať
v súlade s platnými predpismi na likvidáciu.
Minimálne raz za rok musí autorizovaný servis
Hilti alebo kvalifikovaná osoba vykonať technickú kontrolu prašnosti, napríklad poškodenia filtra, vzduchotesnosti zariadenia a funkcie
kontrolných zariadení.
8.8 Údržba
VÝSTRAHA
Opravy elektrických častí smie vykonávať
iba elektrotechnik.
Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie
všetkých
vonkajších
častí
zariadenia
a bezchybnú funkciu všetkých ovládacích
prvkov. Zariadenie nepoužívajte, ak sú jeho
časti poškodené alebo ak ovládacie prvky
nefungujú bezchybne. Zariadenie nechajte
opraviť v servisnom stredisku Hilti.
8.9 Kontrola po ošetrovaní a údržbe
Po ošetrovaní a údržbe skontrolujte, či je vysávač správne zložený a bezchybne funguje.
Vykonajte test funkcie.
9 Poruchy a ich odstraňovanie
Porucha
Žiadny/znížený sací výkon.
Možná príčina
Filtračné vrecko/vrecko na likvidáciu prachu je plné.
Nie je vložený žiadny plochý
skladaný filter.
Plochý skladaný filter je silno
znečistený.
Z vysávača uniká prach.
Hadica, vysávač alebo odsávací kryt pripojeného náradia
sú upchaté.
Tesnenie/okraj nádoby medzi hornou časťou vysávača
a nádobou na nečistoty je znečistené/poškodené.
Diera v hadici.
Tesnenie krytu filtra je poškodené.
Vypúšťacia hadica nie je
správne uzavretá.
Plochý skladaný filter nie je
správne namontovaný.
Poškodený plochý skladaný
filter.
Poškodené tesnenie filtra.
Hlava vysávača nie je správne
namontovaná.
Odstránenie
Filtračné vrecko/vrecko na likvidáciu prachu vymeňte.
Pozri kapitolu: 7.4.1 Výmena
filtračného vrecka pri suchom
prachu 4
Vložte plochý skladaný filter.
Potrebné úplné vyčistenie
alebo v prípade potreby výmena plochého skladaného
filtra.
Pozri kapitolu: 8.1 Čistenie plochého skladaného filtra (úplné
vyčistenie)
Pozri kapitolu: 8.2 Výmena plochého skladaného filtra, resp.
filtra vypúšťaného vzduchu
Hadicu a odsávací kryt náradia
vyčistite.
Očistite tesnenie handrou
alebo ho vymeňte.
Potrebná nová hadica.
Vysávač nechajte opraviť v servisnom stredisku Hilti.
Vypúšťaciu hadicu správne
uzavrite.
Plochý skladaný filter namontujte znova.
Namontujte nový plochý skladaný filter.
Namontujte nový plochý skladaný filter.
Hlavu vysávača namontujte
správne.
Pozri kapitolu: 6.2 Prvé uvedenie do prevádzky
267
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
sk
Porucha
Možná príčina
Vysávač sa samovoľne
zapína alebo vypína alebo
na používateľa sa prenášajú statické výboje.
Odvádzanie elektrostatického
náboja nie je zaručené; vysávač je pripojený k neuzemnenej
zásuvke.
Poškodené antistatické svorky.
Vysávač sa po
vyprázdnení nádoby
nerozbehne.
Nečistoty.
Motor nebeží.
Spálená poistka sieťovej zásuvky.
Nádoba je plná.
Kolísanie napätia
sk
Vysoká impedancia napájacieho napätia.
Odstránenie
Vysávač pripojte k uzemnenej
zásuvky; použite antistatickú
hadicu.
Antistatické svorky nechajte
vymeniť v autorizovanom servise Hilti.
Vysávač pripojte k uzemnenej
zásuvke.
Vysávač vypnite a čakajte 5 s,
po 5 s ho opäť zapnite.
Plavák, elektródy a priestor
medzi elektródami vyčistite.
Skontrolujte a zabezpečte voľnosť pohybu.
Poistku vymeňte (istič zapnite).
Po opakovanom spálení poistky (aktivovaní ističa) vyhľadajte príčinu prúdového preťaženia.
Vysávač vypnite. Nádobu vyprázdnite.
Pozri kapitolu: 7.7.1 Vyprázdňovanie nádoby so suchým
prachom
Použite vhodnú predlžovaciu
šnúru (pozri kapitolu Opis).
10 Likvidácia
Zariadenia Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na
opakované využitie recyklovaných materiálov je ich správna separácia. V mnohých krajinách je
spoločnosť Hilti už pripravená na príjem vášho starého zariadenia na recykláciu. Informujte sa
v zákazníckom servise Hilti alebo u vášho predajcu.
Iba pre krajiny EÚ
Elektrické náradie/zariadenia/prístroje neodhadzujte do domového odpadu!
V súlade s európskou smernicou o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach v znení národných predpisov sa opotrebované elektrické náradie, prístroje
a zariadenia musia podrobiť separovaniu a ekologickej recyklácii.
268
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
Likvidácia odvŕtanej kaše
Z hľadiska ochrany životného prostredia je odvádzanie odvŕtanej kaše do vodných tokov alebo kanalizácie bez vhodnej úpravy problematické. O príslušných predpisoch sa informujte na miestnych
úradoch. Odporúčame vám nasledujúci postup:
1. Odvŕtanú kašu zachyťte (napríklad pomocou vysávača na vysávanie namokro)
2. Odvŕtanú kašu nechajte usadiť a pevný podiel zlikvidujte na skládke stavebného odpadu.
(číriace/vločkovacie prísady môžu proces usadzovania urýchliť).
3. Pred vyliatím zvyšujúcej vody (alkalická, hodnota pH > 7) do kanalizácie, zneutralizujte vodu
pridaním neutralizačného prostriedku alebo zriedením väčším množstvom vody.
11 Záruka výrobcu zariadenia
Hilti ručí, že dodaný výrobok je bezchybný
z hľadiska použitého materiálu a technologického postupu výroby. Táto záruka platí iba za
predpokladu, že výrobok sa správne používa
a obsluhuje, ošetruje a čistí v súlade s návodom na používanie Hilti a že je zaručená technická jednotnosť, t. j. že s výrobkom sa používa
iba originálny spotrebný materiál, príslušenstvo
a náhradné diely Hilti.
Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo
bezplatnú výmenu chybných častí počas celej
životnosti výrobku. Časti, podliehajúce normálnemu opotrebovaniu, do tejto záruky nespadajú.
Uplatňovanie ďalších nárokov je vylúčené,
pokiaľ takéto vylúčenie nie je v rozpore
s národnými predpismi. Hilti neručí najmä za
priame alebo nepriame poruchy alebo z nich
vyplývajúce následné škody, straty alebo
náklady v súvislosti s používaním alebo z dôvodov nemožnosti používania výrobku na
akýkoľvek účel. Implicitné záruky predajnosti alebo vhodnosti použitia na konkrétny
účel sú vylúčené.
Výrobok alebo jeho časti po zistení poruchy
neodkladne odošlite na opravu alebo výmenu
príslušnej obchodnej organizácii Hilti.
Záruka zahŕňa všetky záručné záväzky zo
strany spoločnosti Hilti a nahrádza všetky
predchádzajúce alebo súčasné vyhlásenia,
písomné alebo ústne dohovory, týkajúce sa
záruky.
269
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
sk
12 Vyhlásenie o zhode ES (originál)
Označenie:
Typové označenie:
Generácia:
Rok výroby:
Vysávač na
vysávanie
namokro/nasucho
VC 60‑U
01
2007
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že
tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi
smernicami
a
normami:
2006/42/EG,
2004/108/EG, 2011/65/EÚ, EN 60335‑1,
EN 60335‑2‑69, EN ISO 12100.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process
Management
Business Area Electric Tools &
Accessories
01/2012
Johannes Wilfried Huber
Senior Vice President
Technická dokumentácia u:
Business Unit Diamond
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
sk
270
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
01/2012
Hilti Corporation
Printed: 05.12.2013 | Doc-Nr: PUB / 5128801 / 000 / 01
211507 / A3
211507
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3421 | 1013 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*211507*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising