Hilti | PRI 2 | Operating Instruction | Hilti PRI 2 Používateľská príručka

Hilti PRI 2 Používateľská príručka
PRI 2
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Istruzioni d’uso
it
Manual de instrucciones
es
Manual de instruções
pt
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
sv
Bruksanvisning
no
Käyttöohje
fi
Οδηγιες χρησεως
el
Használati utasítás
hu
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
ar
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
Пайдалану бойынша басшылық
kk
ja
ko
zh
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137207 / 000 / 01
1
1
4
9
3
2
5
7
6
7
8
+±
2
+≠
3
+}
"≠
+Ç +]
+“
+[
+#
"±
"±
"“
"#
+|
+{
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137207 / 000 / 01
-
+
"#
4
5
6
7
20 m
20 m
180˚
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137207 / 000 / 01
ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE
Rotační laserový přístroj PRI 2
Před uvedením do provozu si bezpodmínečně
přečtěte návod k obsluze.
Tento návod k obsluze uchovávejte vždy u přístroje.
Jiným osobám předávejte přístroj pouze s návodem k obsluze.
Obsah
1 Všeobecné pokyny
2 Popis
3 Příslušenství
4 Technické údaje
5 Bezpečnostní pokyny
6 Uvedení do provozu
7 Obsluha
8 Čistění a údržba
9 Likvidace
10 Záruka výrobce
11 Prohlášení o shodě ES (originál)
Stránka
133
134
135
135
136
137
138
139
139
140
140
1 Čísla vždy odkazují na vyobrazení. Vyobrazení k textu
najdete na rozkládacích stránkách. Při studiu návodu
k obsluze mějte tyto stránky otevřené.
V textu toho návodu k obsluze znamená pojem „přístroj“
vždy rotační laser PRI 2.
Části přístroje, ovládací a indikační prvky 1
Rotační laser PRI 2
90° Referenční paprsek
Laserový paprsek (rovina rotace)
Rotační hlava
Výstupní otvor laserového paprsku
Infračervené vstupní okénko
Obslužný panel
Rukojeti
Kolíky
Indikátor vertikální reference
Prostor pro baterie
Základová deska se závitem ⁵/₈"
@
;
=
%
&
(
)
+
§
/
:
Ovládací panel PRI 2 2
· Vypínač / deaktivace výstrahy při nárazu
$ Indikace LED Zap / Vyp
£ Aktivace tlačítka sklon
| Indikace LED sklon
¡ Indikace LED stav akumulátoru
Q Tlačítko čárové funkce
W Tlačítko rychlosti rotace
Dálkové ovládání PRA 2 3
E Indikace LED příkaz odeslán
R Tlačítko rychlosti rotace
T Tlačítka směru (vlevo / vpravo)
Z Tlačítko čárové funkce
U Tlačítka servosystému (k nastavení vyrovnané polohy)
1 Všeobecné pokyny
1.1 Signální slova a jejich význam
NEBEZPEČÍ
Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí,
které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k úmrtí.
VÝSTRAHA
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou
situaci, která může vést k těžkým poraněním nebo k úmrtí.
POZOR
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou
situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo
k věcným škodám.
UPOZORNĚNÍ
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace.
1.2 Vysvětlení piktogramů a další upozornění
Výstražné značky
Obecné
varování
Varování
před
výbušnými
látkami
Varování
před
žíravinami
Varování
před nebezpečným
elektrickým
napětím
133
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137207 / 000 / 01
cs
Symboly
Na přístroji
3R
Otáčky za
minutu
Před
použitím
čtěte návod
k obsluze
Odpady
odevzdávejte
k recyklaci
Na přístroji
DANGER
LASER RADIATION - AVOID DIRECT
EYE EXPOSURE
675-695nm < 5mW max.
CLASS IIIa LASER PRODUCT
Nevystavujte se paprsku.
Výstražný štítek na laser pro USA, podle CFR 21 § 1040
(FDA).
Výstražný štítek na laser, podle IEC825 / EN60825‑1:2003
Umístění identifikačních údajů na přístroji
Typové označení a sériové označení je umístěné na typovém štítku vašeho výrobku. Zapište si tyto údaje do
svého návodu k obsluze a při dotazech adresovaných
našemu zastoupení nebo servisnímu oddělení se vždy
odvolávejte na tyto údaje.
Typ:
Sériové číslo:
2 Popis
2.1 Používání v souladu s určeným účelem
cs
Laserový přístroj Hilti PRI 2 je rotační laser s otáčejícím se laserovým paprskem a s referenčním paprskem
posunutým o 90°.
Přístroj je určen zejména pro používání ve vnitřních prostorách. Při použití ve venkovním prostoru je nutno dbát,
aby okolní podmínky odpovídaly podmínkám uvnitř.
Přístroj je určen ke zjišťování a přenášení / kontrole vodorovných výškových hodnot, svislic, stavebních spojovacích čar, bodů určených olovnicí, nakloněných rovin
a pravých úhlů jako například:
přenášení metrových a výškových čar,
označování příček (svisle a/nebo v pravém úhlu),
vyrovnávání přístroje a jednotlivých prvků do tří os.
Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou
uvedeny v návodu k obsluze.
Přístroj a jeho pomocné prostředky mohou být nebezpečné, když s nimi nepřiměřeně zachází nevyškolený
personál, nebo když se nepoužívají v souladu s určeným
účelem.
Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde
hrozí nebezpečí požáru nebo exploze.
Úpravy nebo změny na přístroji nejsou dovoleny.
2.2 Vlastnosti
S tímto přístrojem dokáže jediná osoba vyrovnat každou
rovinu rychle a s vysokým stupněm přesnosti. Automatická nivelace (v rozmezí sklonu ±5°): Vyrovnání se po
zapnutí přístroje uskuteční automaticky. Indikační LED
signalizují odpovídající provozní stav. Přístroj může být
umístěn přímo na zemi, na stativu nebo na nástěnném
držáku PRA 70/71.
2.3 Možnost kombinace s dálkovým ovládáním
PRA 2
Při použití dálkového ovládání PRA 2 lze rotační laser
PRI 2 pohodlně ovládat na dálku. Navíc je možno laserový
paprsek dálkově vyrovnávat.
134
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137207 / 000 / 01
2.4 Možnost kombinace s laserovým přijímačem
PRA 22
Laserový přijímač PRA 22 lze využít při vysílání laserového
paprsku na větší vzdálenosti. Podrobnější informace jsou
uvedeny v návodu k obsluze pro PRA 22.
UPOZORNĚNÍ
Laserový přijímač PRA 22 není v závislosti na prodávané
variantě obsahem dodávky.
2.5 Rychlosti rotace
Přístroj umožňuje 5 různých rychlostí rotace (0, 90, 150,
300 nebo 600 otáček za minutu)
Při vypnutém otáčení může být laser vyrovnán ručně.
2.6 Vodorovné vyrovnání (automatická nivelace)
Vyrovnání proběhne po zapnutí přístroje automaticky ve
všech směrech s využitím dvou vnitřních servomotorů.
2.7 Vertikální rovina (automatická nivelace)
Vyrovnávání vůči svislici probíhá automaticky. Svislou
rovinu je možno vyrovnat (natočit) ručně za použití tlačítek
servosystému.
2.8 Sklony
Sklon lze nastavit ručně v horizontálním režimu. Stiskem
tlačítka sklonu se tato funkce aktivuje. Tlačítky servosystému lze vodorovnou rovinu ručně naklánět.
2.9 Automatické vypnutí
Při automatickém vyrovnání jednoho nebo obou směrů
kontroluje servosystém dodržení specifické přesnosti.
Přístroj se vypne, pokud není dosaženo vyrovnání (přístroj
je mimo rozsah vyrovnání nebo je mechanicky zablokován).
Přístroj se vypne, pokud je jeho svislé vyrovnání porušeno
(otřes / náraz).
Po vypnutí se vypne otáčení a všechny LED se rozblikají.
2.10 Zvýšená viditelnost laserového paprsku.
V závislosti na pracovní vzdálenosti a na jasu okolí může
být viditelnost laserového paprsku omezena.
Při použití cílové destičky PRA 50/ 51 a/nebo laserových
brýlí PUA 60 lze viditelnost paprsku zlepšit.
Při snížené viditelnosti laserového paprsku např. vlivem
slunečního světla se doporučuje použít laserový přijímač
PRA 22 (příslušenství).
2.12 Obsah dodávky rotačního laseru s laserovým
přijímačem PRI 2 / PRA 22
1
Rotační laser PRI 2
1
Dálkové ovládání PRA 2
1
Cílová destička PRA 50/ 51
1
2
2
5
1
Přijímač PRA 22
Návody k obsluze
Certifikáty výrobce
Baterie
Kufr Hilti
2.11 Obsah dodávky rotačního laseru PRI 2
1
Rotační laser PRI 2
1
Cílová destička PRA 50/ 51
1
1
1
4
1
Dálkové ovládání PRA 2
Návod k obsluze
Certifikát výrobce
Baterie
Kufr Hilti
3 Příslušenství
Označení
Krátké označení
Přijímač
PRA 22
Cílová destička
PRA 50/ 51
Držák přijímače
PRA 77
Držák na zeď
PRA 70/71
Nabíječka akumulátoru
PUA 80
Akumulátor
PRA 82
Různé stativy
Všechny stativy Hilti se závitem ⁵₈"
Měřicí lať
Laserové brýle
cs
Všechny měřicí latě Hilti
PUA 60
4 Technické údaje
Technické změny vyhrazeny!
UPOZORNĚNÍ
Technické změny vyhrazeny!
Dosah dálkového ovládání (průměr)
Dosah dálkového ovládání (průměr)
1…60 m (3‑200 stop)
s laserovým přijímačem: 2…300 m (6‑1000 stop)
Třída laseru: třída 3R viditelná
teplota +24 °C (75 °F), vodorovná vzdálenost 10 m
(60 stop): 1 mm (³/₃₂")
635 nm (< třída 3mW 60825-1:2003)
Třída laseru: třída IIIa
635 nm (<3mW 21 CFR FDA § 1040:2006)
Referenční paprsek 90°
stále v pravém úhlu vůči rovině rotace
Přesnost
135
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137207 / 000 / 01
Rychlosti rotace
0/min, 90/min, 150/min, 300/min, 600/min
Automatické vypnutí
Rozsah samonivelace
nedosažení přesnosti 20" (1mm@10m) během 120
sekund
±5° ve všech směrech
Indikace provozního stavu diodami LED
vypínač, stav akumulátoru; sklon
Napájení
2x alkalickomanganové velikost D
Provozní doba
teplota +25 °C (+77 °F), alkalickomangan.: 50 h
Provozní teplota
-20…+50 °C (-4 až 122 °F)
Skladovací teplota
-25…+60 °C (-22 až 140 °F)
Stupeň ochrany
IP 54
Závit stativu
⁵⁄₈" x 11
Hmotnost bez akumulátorů
1,55 kg (3,5 lbs)
Rozměry (d x š x v)
188 mm x 188 mm x 194 mm (7,4" x 7,4" x 7,6")
5 Bezpečnostní pokyny
Vedle technických bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující
ustanovení.
5.1 Základní bezpečnostní předpisy
Přístroj používejte pouze k určenému účelu a pokud je v bezvadném stavu.
b) Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné tabule.
c) Používejte zařízení vždy v rámci uvedených teplot.
d) Laserové vizualizační brýle nejsou laserové
ochranné brýle a nechrání oči před laserovým
zářením. Brýle se kvůli omezování barevného
vidění nesmějí používat v otevřeném silničním
provozu a mohou být používány jen při práci
s tímto přístrojem.
e) Laserové přístroje nenechávejte v dosahu dětí.
f) Při neodborné demontáži přístroje může vzniknout
laserové záření přesahující třídu 3R / třídu IIIa. Přístroj
dávejte opravovat pouze do servisních středisek
Hilti.
g) Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam,
kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
a)
cs
5.2 Vhodné vybavení pracoviště
Zajistěte měřicí stanoviště a při instalaci přístroje
dbejte na to, aby nebyl paprsek namířen proti
jiným osobám, ani proti vám samotnému.
b) Při práci na žebříku se vyhýbejte nepřirozenému
držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
c) Měření přes sklo nebo jiné předměty může zkreslit
výsledky.
d) Dbejte na to, aby byl přístroj postaven na stabilním
podkladu (bez vibrací!).
e) Přístroj používejte pouze v definovaných mezích
použití.
a)
136
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137207 / 000 / 01
5.3 Elektromagnetická kompatibilita
Ačkoli přístroj splňuje požadavky příslušných směrnic,
nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že bude přístroj rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím.
V takovém případě, nebo máte-li nějaké pochybnosti, je
třeba provést kontrolní měření. Rovněž nemůže firma Hilti
vyloučit, že nebudou rušeny jiné přístroje (např. navigační
zařízení letadel).
5.4 Klasifikace laseru pro přístroje třídy 3R (IIIa)
a)
Přístroje třídy laseru 3R a IIIa by měly používat pouze
vyškolené osoby.
b) Oblasti použití by měly být vyznačeny na varovných
štítcích laseru.
c) Laserové paprsky by měly probíhat daleko pod nebo
nad úrovní očí.
d) Pomocí bezpečnostních opatření je nutné zajistit, aby
laserový paprsek neúmyslně nedopadl na plochu,
která odráží jako zrcadlo.
e) Pomocí ochranných opatření je nutné zajistit, aby se
osoby nedívaly přímo do paprsku.
f) Laserové záření by nemělo přesáhnout do nestřežených míst.
g) Nepoužívané laserové přístroje by se měly skladovat
tam, kam nemají přístup nepovolané osoby.
5.5 Všeobecná bezpečnostní opatření
Používejte správný přístroj. Nepoužívejte přístroj
pro účely, pro které není určen, nýbrž pouze k určenému účelu a pokud je v bezvadném stavu.
b) Před použitím přístroj zkontrolujte. Pokud je přístroj poškozen, svěřte jeho opravu servisnímu
středisku Hilti.
c) Po nárazu nebo působení jiného mechanického
vlivu je nutné zkontrolovat přesnost přístroje.
d) Během používání několikrát překontrolujte přesnost.
a)
Když přenášíte přístroj z chladného prostředí do
teplejšího nebo naopak, měli byste ho nechat před
použitím aklimatizovat.
f) Při použití s adaptéry zajistěte, aby byl přístroj
pevně přišroubovaný.
g) Aby se zabránilo chybným měřením, udržujte výstupní okénko laseru čisté.
h) Ačkoliv je přístroj konstruován pro používání v nepříznivých podmínkách na staveništi, měli byste
s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými přístroji (dalekohled, brýle,
fotoaparát).
i) Přestože je přístroj chráněný proti vlhkosti, před
uložením do transportního pouzdra jej do sucha
otřete.
j) Přesvědčte se, že se v blízkém okolí nepoužívá
žádné další laserové zařízení, aby se předešlo
záměně.
e)
5.6 Elektrická bezpečnost
a)
b) Nevystavujte baterie nadměrnému teplu a nevhazujte je do ohně. Baterie mohou explodovat nebo
může dojít k uvolnění toxických látek.
c) Baterie nepřipojujte k přístroji pájením.
d) Nevybíjejte baterie zkratováním, mohou se tím
přehřát a způsobit vám popáleniny.
e) Baterie neotevírejte a nevystavujte je nadměrné
mechanické zátěži.
f) Vyměňujte vždy kompletní sadu baterií.
g) Aby nedocházelo k poškozování životního prostředí, musíte se při likvidaci přístroje řídit platnými místními předpisy. V případě pochybností
kontaktujte výrobce.
h) Nepoužívejte poškozené baterie.
i) Nemíchejte staré a nové baterie. Nepoužívejte
současně baterie od různých výrobců nebo různých typů.
5.7 Tekutiny
Při nesprávném používání může z akumulátoru vytékat
kapalina. Vyhněte se potřísnění. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Jestliže se
tato kapalina dostane do očí, vyplachujte je velkým
množstvím vody a obraťte se na lékaře. Vytékající
kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
Baterie nepatří do rukou dětem.
6 Uvedení do provozu
POZOR
Při použití akumulátorového bloku se prosím seznamte s návodem k obsluze nabíjecího zařízení.
NEBEZPEČÍ
Přístroj smí být provozován pouze s bateriemi (články
D) vyrobenými podle směrnice IEC 285 nebo s akumulátorovým blokem PRA 82.
NEBEZPEČÍ
Vkládejte pouze nové baterie.
6.1 Zapnutí přístroje 2
Stiskněte vypínač („Zap / Vyp“).
Po zapnutí začne v přístroji pracovat automatické vyrovnávání a zelená LED ve vypínači bliká. Po úplném
vyrovnání je laserový paprsek přepnut na rotaci a do
normálního směru. Laser se otáčí automaticky.
Zelená LED ve vypínači se trvale rozsvítí.
6.2 Indikační prvky
Indikace LED
Vypínač - bliká zeleně
Přístroj se vyrovnává.
Vypínač - trvale svítí zeleně
Přístroj je vyrovnán.
Sklon trvale svítí červená
Aktivována funkce sklonu.
Vypínač - bliká červeně
Výstraha při nárazu deaktivována.
Blikají všechny LED
Přístroj nemůže pracovat; Příčina:- přístrojem bylo pohnuto - přístroj se nemůže vyrovnat
Baterie vydrží ještě asi 2 hodiny
LED baterie bliká červeně
137
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137207 / 000 / 01
cs
6.3 Vložte nové baterie 4
1.
Prostor pro baterie otevřete po stlačení a vysunutí
za úchyt bateriového prostoru.
2.
3.
Do bateriového prostoru vložte baterie. Dbejte na
správnou polaritu.
Uzavřete bateriový prostor.
7 Obsluha
Stiskněte vypínač.
Těsně před ukončením nivelace se zapne laserový paprsek a začne se otáčet (rychlostí 150 otáček za minutu).
UPOZORNĚNÍ
Funkce rychlost rotace a funkce vyrovnání jsou k dispozici
také přímo na rotačním laseru PRI 2.
7.1 Používání dálkového ovládání PRA 2 3
Dálkové ovládání PRA 2 usnadňuje práci s rotačním laserem a umožňuje využití některých funkcí přístroje.
7.1.1 Zvolte rychlost rotace (otáčky za minutu)
Po zapnutí PRI 2 se rotační laser vždy rozbíhá s rychlostí
150 otáček za minutu. Při pomalejší rychlosti rotace je
ovšem laserový paprsek podstatně jasnější. Opakovaným
stiskem tlačítka rychlosti rotace se rychlost postupně
mění v následujícím sledu: 0 > 90 > 150 > 300 >600 > 0.
7.1.2 Čárová funkce
cs
Stiskem tlačítka čárové funkce lze laserové paprsky redukovat na jedinou čáru. Tím se laserový paprsek stane
podstatně jasnějším. Opakovaným stiskem tlačítka čárové funkce lze měnit délku čáry mezi hodnotami 0° > 5°
> 10° > 15° > 0°. Délka čáry závisí na vzdálenosti laseru
od stěny / povrchu. Laserovou čáru je možno směrovými
tlačítky (vpravo/vlevo) libovolně posouvat.
7.2 Používání laserového přijímače PRA 22
(příslušenství)
Pro vzdálenosti do 150 m nebo při nepříznivých světelných podmínkách lze použít laserový přijímač. Laserový
paprsek je indikován opticky a akusticky.
UPOZORNĚNÍ
Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k obsluze
pro PRA 22.
7.3 Vodorovné práce
Aby bylo možno s rotačním laserem pracovat ve vodorovné rovině, musí být přístroj postaven tak, aby rotační
hlava směřovala vzhůru. Podle aplikace upevněte přístroj
např. na stativ.
138
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137207 / 000 / 01
7.4 Práce ve vertikální rovině 5
Pro práce ve vertikální rovině umístěte přístroj tak, aby
rotační hlava směřovala ke straně. Toho dosáhnete tak,
že přístroj postavíte na kolíky, takže ovládací panel přístroje bude směřovat vzhůru. Indikátor reference posuňte
vzhůru. Nyní lze přístroj vyrovnat za použití laserového
referenčního bodu. Rotační laser můžete také upevnit na
stativ vybavený stěnovým držákem PRA 70/71. Stiskněte
vypínač. Při dosažení stavu vyrovnání se zapne laserový paprsek a začne se otáčet (rychlostí 150 otáček za
minutu).
7.5 Vertikální vyrovnání laserového paprsku
Tlačítka +/- na dálkovém ovládání umožňují vertikální
vyrovnání laserového paprsku. Při ručním vyrovnávání se
vyžaduje přesné vyrovnání rotačního laseru.
1. Rotační laser umístěte na požadovaný referenční
bod a zapněte.
2. Navolte požadovanou funkci za použití tlačítka rotace resp. vyrovnání (např. projekci středně velké
čáry).
3. Nyní můžete tuto čáru ručně vyrovnat. Čáru můžete tlačítky servosystému posouvat doleva nebo
doprava (nejvýše +/-5°).
7.6 Práce se sklony 6
1.
2.
Podle aplikace upevněte přístroj např. na stativ.
Při nastavování sklonu nejdříve na rotačním laseru
PRI 2 stiskněte tlačítko sklonu. Aktivací tlačítka
sklonu lze za použití dálkového ovládání stanovit
vodorovný sklon. Stiskem tlačítek +/- se laserový
paprsek pohybuje v požadovaném směru. Samonivelace je při této funkci vypnuta.
7.7 Vypnutí výstrahy při nárazu
Výstrahu při nárazu lze při zapínání vypnout dlouhým
stiskem tlačítka vypínače rotačního laseru PRI 2. Tlačítko
vypínače musí být stisknuto po dobu alespoň 3 sekund.
Vypnutí výstrahy při nárazu je indikováno červeným blikáním diody LED vypínače.
8 Čistění a údržba
8.1 Čištění a sušení
1.
2.
3.
4.
Vyfoukejte z čoček prach.
Nesahejte na výstupní štěrbinu laseru a na filtr.
K čištění používejte pouze čisté a měkké hadříky;
v případě potřeby je mírně navlhčete čistým lihem
nebo trochou vody.
UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte žádné jiné kapaliny,
aby nedošlo k poškození plastových částí.
Při skladování přístroje dbejte na dovolené teplotní
meze, zvlášť v zimě a v létě, když přístroj přechováváte ve vnitřním prostoru motorového vozidla (‑25 °C
až +60 °C).
8.2 Skladování
Navlhlé přístroje vybalte. Přístroje, transportní pouzdra
a příslušenství je nutno vyčistit a vysušit (max. 40 °C/104
°F). Přístroj uložte zpět do pouzdra pouze po dokonalém
vysušení.
Před používáním po delším skladování nebo po přepravě
zkontrolujte přesnost přístroje kontrolním měřením.
Před delším skladováním vyjměte z přístroje baterie. Výtok z vybitých baterií může přístroj poškodit.
8.3 Přeprava
Pro přepravu vybavení používejte přepravní karton Hilti
nebo obal s obdobnou jakostí.
POZOR
Přístroj přepravujte vždy bez vložených baterií.
8.4 Kalibrační servis Hilti
Doporučujeme nechávat pravidelně kontrolovat přístroje
v kalibračním servisu Hilti, aby bylo možné zajistit spolehlivost dle norem a zákonných požadavků.
Kalibrační servis Hilti je vám kdykoliv k dispozici; doporučujeme ale servis provádět minimálně jednou za rok.
V rámci kalibračního servisu Hilti je vydáno potvrzení, že
specifikace zkoušeného přístroje ke dni kontroly odpovídají technickým údajům v návodu k obsluze.
V případě odchylek od údajů výrobce se použité měřicí přístroje znovu seřídí. Po rektifikaci a kontrole se na
přístroj umístí kalibrační štítek a formou certifikátu o kalibraci se potvrdí, že přístroj pracuje v rámci tolerancí
uvedených výrobcem.
Kalibrační certifikáty jsou nutné pro podniky, které jsou
certifikovány podle normy ISO 900X.
Nejbližší zastoupení Hilti vám rádo poskytne další informace.
8.4.1 Kontrola přesnosti 7
Zkontrolujte přesnost přístroje ve směru X a Y:
1. Přístroj umístěte vodorovně asi 20 m od stěny (může
být i na stativu).
2. Na stěně označte bod (značka A). Při špatné viditelnosti použijte laserový přijímač PRA 22 nebo cílovou
destičku PRA 50/51.
3. Přístroj otočte okolo přístrojové osy o 180° (použijte
stejnou osu).
4. Na stěně opět označte bod (značka B). Při špatné
viditelnosti použijte laserový přijímač PRA 22 nebo
cílovou destičku PRA 50/51.
UPOZORNĚNÍ Při pečlivém provedení by měla být
vzdálenost mezi značkami A–B menší než 4 mm
(při 20 m). V případě větší odchylky: Přístroj zašlete
prosím servisnímu středisku Hilti ke kalibraci.
9 Likvidace
VÝSTRAHA
Při nevhodné likvidaci vybavení může dojít k následujícím efektům:
Při spalování dílů z plastu vznikají jedovaté plyny, které mohou způsobit onemocnění osob.
Akumulátory mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot explodovat a tím způsobit otravu, popálení,
poleptání kyselinami nebo znečistit životní prostředí.
Lehkovážnou likvidací umožňujete nepovolaným osobám používat vybavení nesprávným způsobem. Přitom můžete
sobě a dalším osobám způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.
Přístroje firmy Hilti jsou převážně vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je
jejich řádné třídění. V mnoha zemích již je firma Hilti připravena přijímat staré přístroje na recyklaci. Informujte se
v zákaznickém servisním oddělení Hilti nebo u svého poradce.
139
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137207 / 000 / 01
cs
Jen pro státy EU
Elektronické měřicí přístroje nevyhazujte do domovního odpadu!
Podle evropské směrnice o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a podle odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použité elektrické nářadí/zařízení/přístroje
musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Baterie likvidujte v souladu s národními předpisy
10 Záruka výrobce
Hilti zaručuje, že dodaný výrobek nemá žádné materiálové ani výrobní vady. Tato záruka platí za předpokladu,
že se výrobek správně používá, ošetřuje a čistí v souladu
s návodem k obsluze firmy Hilti, a že je dodržena technická jednota výrobku, tj. že se s výrobkem používá jen
originální spotřební materiál, příslušenství a náhradní díly
od firmy Hilti.
Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu
vadných dílů po celou dobu životnosti výrobku. Na díly,
které podléhají normálnímu opotřebení, se tato záruka
nevztahuje.
Další nároky jsou vyloučeny, pokud to neodporuje
závazným národním předpisům. Hilti neručí zejména
cs
za bezprostřední nebo nepřímé škody vzniklé závadou nebo zaviněné vadným výrobkem, za ztráty nebo
náklady vzniklé v souvislosti s použitím nebo kvůli
nemožnosti použití výrobku pro určitý účel. Implicitní
záruky prodejnosti anebo vhodnosti k použití ke konkrétnímu účelu jsou vyloučeny.
Pro opravu nebo výměnu je nutno výrobek nebo příslušné
díly zaslat neprodleně po zjištění závady kompetentní
prodejní organizaci Hilti.
Předkládaná záruka zahrnuje ze strany Hilti veškeré
záruční závazky a nahrazuje všechna předcházející
nebo současná prohlášení, písemné nebo ústní dohody
ohledně záruk.
11 Prohlášení o shodě ES (originál)
Označení:
Rotační laserový přístroj
Typové označení:
PRI 2
Rok výroby:
2006
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi a normami:
2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN ISO 12100.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
140
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137207 / 000 / 01
Matthias Gillner
Executive Vice President
Business Area Electric
Tools & Accessories
01/2012
Technická dokumentace u:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137207 / 000 / 01
331423 / A3
331423
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3277 | 1113 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*331423*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising