Hilti | PRI 2 | Operating Instruction | Hilti PRI 2 Ръководство за употреба

Hilti PRI 2 Ръководство за употреба
PRI 2
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Istruzioni d’uso
it
Manual de instrucciones
es
Manual de instruções
pt
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
sv
Bruksanvisning
no
Käyttöohje
fi
Οδηγιες χρησεως
el
Használati utasítás
hu
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
ar
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
Пайдалану бойынша басшылық
kk
ja
ko
zh
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
1
1
4
9
3
2
5
7
6
7
8
+±
2
+≠
3
+}
"≠
+Ç +]
+“
+[
+#
"±
"±
"“
"#
+|
+{
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
-
+
"#
4
5
6
7
20 m
20 m
180˚
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
PRI 2 Ротационен лазер
Преди работа с уреда прочетете настоящото Ръководство за експлоатация и съблюдавайте указанията в него.
Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с уреда.
Предавайте уреда на трети лица само заедно с Ръководството за експлоатация.
Съдържание
Страница
1 Общи указания
166
2 Описание
167
3 Принадлежности
168
4 Технически данни
169
5 Указания за безопасност
169
6 Въвеждане в експлоатация
171
7 Експлоатация
171
8 Обслужване и поддръжка на машината
172
9 Третиране на отпадъци
173
10 Гаранция от производителя за уредите
174
11 Декларация за съответствие с нормите на
ЕС (оригинал)
174
1 Числата насочват съответно към фигури. Ще намерите фигурите към текста в сгънатата част на страниците. Разгънете я при изучаването на Ръководството
за експлоатация.
В настоящото Ръководство за експлоатация с »уред«
винаги се обозначава Ротационния лазер PRI 2.
bg
Елементи на уреда, органи за управление и индикация 1
Ротационен лазер PRI 2
90° Референтен лъч
Лазерен лъч (Ротационна равнина)
Ротираща глава
Изходен отвор за лазера
Приемно прозорче за инфрачервени лъчи
Поле за обслужване
Ръкохватки
Щифтове
Индикатор за вертикално отклонение
Гнездо за батериите
Основна плоча с резба ⁵/₈"
@
;
=
%
&
(
)
+
§
/
:
Пулт за управление PRI 2 2
· Бутон Вкл/Изкл / деактивиране на предупреждение за шок
$ Светодиод Вкл/Изкл
£ Бутон Активиране на наклон
| Светодиод Наклон
¡ Светодиод Индикация на състоянието на батерията
Q Бутон Линейна функция
W Бутон Скорост на ротация
Дистанционно управление PRA 2 3
E Светодиод Команда изпратена
R Бутон Скорост на ротация
T Бутони за посока (ляво/ дясно)
Z Бутон Линейна функция
U Сервобутони (за настройка на ориентацията)
1 Общи указания
1.1 Предупредителни надписи и тяхното
значение
ОПАСНОСТ
Отнася се за непосредствена опасност, която може
да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отнася се за възможна опасна ситуация, която може
да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
166
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
ВНИМАНИЕ
Отнася се за възможна опасна ситуация, която може
да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.
УКАЗАНИЕ
Препоръки при употреба и друга полезна информация.
1.2 Обяснения на пиктограмите и други указания
Предупредителни знаци
На уреда
DANGER
LASER RADIATION - AVOID DIRECT
EYE EXPOSURE
675-695nm < 5mW max.
CLASS IIIa LASER PRODUCT
Предупреждение за
опасност от
общ
характер
Предупреждение за
взривоопасни
вещества
Предупреждение за
разяждащи
материали
Предупреждение за
опасно
електрическо
напрежение
Символи
Обороти в
минута
Не излагайте на въздействието на лъча.
Предупредителни табелки за лазер, САЩ, съгласно
CFR 21 § 1040 (FDA).
На уреда
3R
Предупредителни табелки за лазер, съгласно IEC825 /
EN60825‑1:2003
Преди
употреба да
се прочете
Ръководството за
експлоатация
Отпадъците
да се
рециклират
Място на данните за идентификация върху уреда
Означението на типа и серийният номер са посочени
върху табелката на уреда. Препишете тези данни във
Вашето Ръководство за експлоатация и при възникнали въпроси винаги ги съобщавайте на нашето представителство или сервиз.
Тип:
Сериен №:
2 Описание
2.1 Употреба по предназначение
Лазерният уред на Хилти PRI 2 е ротационен лазер с
ротиращ лазерен лъч и изместен на 90° референтен
лъч.
Уредът е предназначен предимно за работа в закрити
помещения. При употреба на открито трябва да се
съблюдава рамковите условия да отговарят на тези в
закрито помещение.
Уредът е предназначен за установяване и пренасяне/
проверка на хоризонтални височини, отвесни линии,
убежни линии, отвесни точки, наклонени плоскости и
прави ъгли, например при:
проектиране на дължини и височини,
очертаване на междинни стени (отвесно и/или под
прав ъгъл) и
ориентиране на съоръжения и елементи по трите оси.
Спазвайте указанията за експлоатация, обслужване и
поддръжка, посочени в Ръководството за експлоатация.
Уредът и неговите приспособления могат да бъдат
опасни, ако бъдат използвани неправомерно от неквалифициран персонал и без съблюдаване на изискванията за работа.
Съобразявайте се с влиянието на околната среда. Не
използвайте уреда на места, където има опасност от
пожар и експлозия.
Не са разрешени никакви манипулации или промени
по уреда.
2.2 Характеристики
С уреда работещият може бързо и с висока точност
да нивелира всяка една равнина. Автоматично нивелиране (в рамките на ±5° наклон): Ориентирането
се извършва автоматично след включване на уреда.
Светодиодите показват съответния работен режим.
Уредът може да бъде поставен директно на земята,
върху статив или на стена, посредством държач за
окачване на стена PRA 70/71.
2.3 Възможност за комбиниране с
дистанционното управление PRA 2
С дистанционното управление PRA 2 ротационният лазер PRI 2 може удобно да се управлява от разстояние.
Допълнително чрез функцията за дистанционно управление може да бъде ориентиран и лазерният лъч.
2.4 Възможност за комбиниране с лазерния
приемник PRA 22
Лазерният приемник PRA 22 може да бъде използван
за показване на лазерния лъч на по-големи разстояния. За допълнителна информация вижте Ръководството за експлоатация на PRA 22.
167
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
bg
УКАЗАНИЕ
В зависимост от изпълнението на уреда лазерният
приемник PRA 22 не се съдържа в обема на доставката.
2.5 Скорости на ротация
Налице са 5 различни скорости на ротация (0, 90, 150,
300 или 600 оборота на минута)
При изключена ротация лазерът може да бъде ориентиран ръчно.
2.6 Нивелирана равнина (автоматично
нивелиране)
Нивелирането се извършва автоматично след включване на уреда за всички посоки чрез 2 вградени серводвигатели.
2.7 Вертикална равнина (автоматично
нивелиране)
Отвесното нивелиране се извършва автоматично. С
помощта на сервобутоните вертикалната равнина
може да бъде ориентирана (въртяна) ръчно.
2.8 Наклони
Наклонът може да бъде настроен ръчно в хоризонтален режим. Тази функция се активира чрез натискане
на бутона за наклон. С помощта на сервобутоните хоризонталната равнина може да бъде накланяна ръчно.
2.9 Автоматика за изключване
При автоматичното нивелиране на една или на двете
посоки сервосистемата контролира спазването на
специфицираните параметри за точност.
Изключване следва тогава, когато не може да се
постигне нивелиране (уредът е извън областта за нивелиране или е налице механично блокиране).
bg
Изключване следва тогава, когато се наруши нивелирането на уреда (сътресение/ удар).
След изключване ротацията спира и всички светодиоди мигат.
2.10 Повишена видимост на лазерния лъч
В зависимост от работното разстояние и осветеността
на околната среда видимостта на лазерния лъч може
да бъде ограничена.
Видимостта може да бъде подобрена с помощта на
целева плочка PRA 50/ 51 и/или очила за лазер PUA 60.
При понижена видимост на лазерния лъч, напр. поради силна слънчева светлина, се препоръчва използването на Лазерен приемник PRA 22 (Принадлежност).
2.11 Обем на доставката Ротационен лазер PRI 2
1
Ротационен лазер PRI 2
1
Целева плочка PRA 50/ 51
1
1
1
4
1
Дистанционно управление PRA 2
Ръководство за експлоатация
Сертификат от производителя
Батерии
Хилти-куфар
2.12 Обем на доставката Ротационен лазер с
лазерен приемник PRI 2 / PRA 22
1
Ротационен лазер PRI 2
1
Приемник PRA 22
1
1
2
Дистанционно управление PRA 2
Целева плочка PRA 50/ 51
Ръководства за експлоатация
2
Сертификати от производителя
1
Хилти-куфар
5
Батерии
3 Принадлежности
Обозначение
Съкратено обозначение
Приемник
PRA 22
Отражателно табло
PRA 50/ 51
Държач за лазерния приемник
PRA 77
Държач за окачване на стена
PRA 70/71
Зарядно устройство
PUA 80
Акумулатор
PRA 82
Различни стативи
Всички Хилти-стативи с резба ⁵₈"
Измервателна лата
Всички Хилти - измервателни лати
Очила за виждане на лазер
PUA 60
168
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
4 Технически данни
Запазени права за технически изменения!
УКАЗАНИЕ
Запазени права за технически изменения!
Обхват Дистанционно управление (диаметър)
Обхват Приемник (диаметър)
Точност
Лазер клас: Клас 3R видим
Лазер клас: Клас IIIa
90° Референтен лъч
1…60 м (3 ‑ 200 фута)
С лазерен приемник: 2…300 м (6 ‑ 1000 фута)
Температура +24 °C (75°F), Хоризонтална дистанция
10 м (60 фута): 1 мм (³/₃₂")
635 nm (< 3mW Клас 60825-1:2003)
635 nm (<3mW 21 CFR FDA § 1040:2006)
постоянно под прав ъгъл към ротационната равнина
Скорости на ротация
0/min, 90/min, 150/min, 300/min, 600/min
Автоматика за изключване
недостигане на точност от 20" (1мм@10м) в рамките
на 120 секунди
±5° във всички посоки
Област на самонивелиране
Индикатори за работен режим Светодиоди
Вкл/Изкл, Състояние на батерията; Наклон
Електрозахранване
2 x Алкално-манганови батерии Размер D
Продължителност на работа
Работна температура
Температура +25 °C (+77°F), Алкално-манганова батерия: 50 ч
-20…+50 °C (-4 до 122°F)
Температура на съхранение
-25…+60 °C (-22 до 140°F)
Вид защита
IP 54
Резба на статива
⁵⁄₈" X 11
Тегло без батерии
1,55 кг (3.5 либри)
Размери (Д x Ш x В)
188 мм X 188 мм X 194 мм (7.4 " x 7.4 " x 7.6 ")
5 Указания за безопасност
Наред с техническите препоръки за безопасност в
отделните раздели на настоящото Ръководство за
експлоатация следва по всяко време стриктно да
се спазват следните изисквания.
5.1 Основни препоръки за безопасност
Използвайте уреда само по предназначение и
в изправно състояние.
b) Никога не деактивирайте защитите и не отстранявайте лепенките с указания и предупреждения.
c) Използвайте уреда в рамките на посочения
температурен диапазон.
d) Очилата за виждане на лазерния лъч не са
защитни очила и не предпазват очите от лазерното излъчване. Поради ограничена цветова
чувствителност очилата не трябва да се използват в уличното движение, а само при работа с този уред
e) Дръжте деца далеч от лазерни уреди.
f) При неправилно отваряне на уреда е възможно
възникване на лазерно излъчване, което да преa)
вишава Клас 3R (IIIa). Давайте уреда на поправка
само в сервиз на Хилти.
g) Съобразявайте се с влиянието на околната
среда. Не използвайте уреда при опасност от
пожар или експлозия.
5.2 Правилна подготовка на работното място
Подсигурете мястото на измерването и при поставянето на уреда се уверете, че лъчът няма
да бъде насочен към други лица или към Вас.
b) При работа върху стълба избягвайте неудобните положения на тялото. Заемете стабилна
стойка и пазете равновесие.
c) Измерванията, направени през стъкло или други
обекти, могат да бъдат неточни.
d) Внимавайте уредът винаги да е поставен върху
устойчива основа (без вибрации!).
e) Използвайте уреда само по предписаното му
предназначение.
a)
169
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
bg
5.3 Електромагнитна съвместимост
Въпреки че уредът отговаря на строгите изисквания
на съответните директиви, Хилти не може да изключи
възможността, той да бъде смущаван от силно излъчване, което да доведе до погрешно функциониране.
В този случай и при други фактори на несигурност
трябва да се проведат контролни измервания. Едновременно с това Хилти не може да гарантира, че други
уреди (напр. навигационни системи на самолети) няма
да бъдат смущавани.
5.4 Класифициране на лазерни уреди от клас 3R
(IIIa)
a)
Уредите от Лазерен клас 3R и Клас IIIa трябва да
се използват само от обучен персонал.
b) Работните области трябва да са обозначени с предупредителни табелки за лазер.
c) Лазерните лъчи трябва да преминават далече над
или под равнината на очите.
d) Трябва да се предприемат предпазни мерки, за
да се предотврати неволно попадане на лазерния
лъч върху повърхности, които го отразяват като
огледало.
e) Трябва да се вземат предпазни мерки, така че да
не може хората наоколо да гледат право в лъча.
f) Лазерният лъч не трябва да преминава през неохраняеми области.
g) Неизползвани лазерни уреди трябва да се съхраняват на места, до които неоторизирани лица
нямат достъп.
5.5 Общи мерки за безопасност
Използвайте само подходящ уред. Не използвайте уреда за цели, за които не е предназначен, а само по предписание и в изправно
състояние.
b) Преди употреба проверете уреда за повреди.
Ако има такива, го предайте за ремонт в сервиз
на Хилти.
c) След падане на уреда или други механични
въздействия трябва да проверите точността на
уреда.
d) По време на употреба проверявайте точността
многократно.
e) Когато уредът се внесе от много студена среда
в по-топла обстановка или обратно, преди работа уредът трябва да се аклиматизира.
f) При изролзване на адаптери се уверете, че
уредът е добре закрепен.
a)
bg
170
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
g) За предотвратяване на погрешни измервания
трябва да поддържате чисто изходното прозорче на лазера.
h) Въпреки че уредът е проектиран за работа в
тежките условия на строителната площадка,
трябва да боравите с него внимателно, както с
други оптически или електрически уреди (далекоглед, очила, фотоапарат).
i) Въпреки че уредът е защитен срещу проникване на влага, преди да го поставите в транспортната опаковка, трябва да го подсушите.
j) Уверете се, че в близост не е включен друг
уред, за да предотвратите евентуално объркване.
5.6 Електрически
Батериите не трябва да попадат в ръцете на
деца.
b) Не прегрявайте батериите и ги дръжте далеч
от огън. Батериите могат да избухнат или могат да
се отделят токсични вещества.
c) Не запоявайте батериите към уреда.
d) Не разреждайте батериите чрез късо съединение, така те могат да се пренагреят и да
предизвикат мехури от изгаряния.
e) Не отваряйте батериите и не ги подлагайте на
прекомерни механични въздействия.
f) Винаги сменяйте пълния комплект батерии.
g) За предотвратяване на замърсяването на околната среда уредът трябва да се предава на отпадъци съгласно съответните валидни местни
разпоредби. При съмнения се обърнете към
производителя.
h) Не поставяйте повредени батерии.
i) Не смесвайте нови и стари батерии. Не използвайте батерии от различни производители или
различни типове.
a)
5.7 Течности
При неправилно използване от батерията/акумулатора
може да изтече течност. Избягвайте контакта с него.
Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, изплакнете ги обилно с
вода и потърсете допълнително лекарска помощ.
Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.
6 Въвеждане в експлоатация
ОПАСНОСТ
Поставяйте само нови батерии.
6.1 Включване на уреда 2
ОПАСНОСТ
Уредът може да се използва само с батерии (D
клетки), произведени съгласно IEC 285 или с акумулатор PRA 82.
ВНИМАНИЕ
При използване на акумулатори прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
Натиснете бутона Вкл/Изкл.
След включване уредът стартира автоматичното нивелиране и зеленият светодиод Вкл/Изкл мига. При
пълно нивелиране лазерният лъч превключва в нормален режим на ротиране. Лазерът се върти автоматично.
Зеленият светодиод на бутона Вкл/ Изкл светва с постоянна светлина.
6.2 Елементи за индикация
Светодиоди Индикация
Вкл/Изкл - мига зелено
Уредът се нивелира.
Вкл/Изкл - свети постоянно
зелено
Наклон - свети постоянно
червено
Вкл/Изкл - мига червено
Уредът е нивелиран.
Всички светодиоди мигат
Светодиод Батерия мига
червено
6.3 Поставяне на нови батерии 4
1.
Отворете отделението за батериите чрез натискане и издърпване.
2.
3.
Функцията за наклон е активирана.
Предупреждението за шок е деактивирано.
Уредът не може да работи; Причина:Уредът е бил изместен - уредът не
може да се нивелира
Батерията ще издържи още прибл. 2
часа
Поставете батериите в отделението за батерии.
Спазвайте полярността.
Затворете отделението за батериите.
7 Експлоатация
тискане на бутона за скорост на ротиране скоростта
се променя в последователността 0 > 90 > 150 > 300
>600 >0.
УКАЗАНИЕ
Функциите Скорост на въртене и Линейна функция са
директно управляеми от ротационния лазер PRI 2.
7.1 Работа с дистанционното управление
PRA 2 3
Дистанционното управление PRA 2 облекчава работата с ротационния лазер и е необходимо за използване на някои от функциите на уреда.
7.1.1 Избор на скорост на ротация (обороти на
минута)
След включване ротационният лазер PRI 2 стартира
винаги с 150 оборота на минута. Чрез по-бавна скорост на въртене обаче лазерният лъч може да стане
значително по-светъл и ясен. Чрез неколкократно на-
7.1.2 Линейна функция
Чрез натискане на бутона за линейна функция диапазонът на лазерния лъч може да се редуцира до една
линия. По този начин лазерният лъч става значително
по-светъл и ярък. Чрез няколкократно натискане на
бутона за линейна функция може да се промени дължината на линията от 0° > 5° > 10° > 15° > 0°. Дължината на линията зависи от разстоянието на лазера
от стената/повърхността. Лазерната линия може произволно да бъде измествана чрез бутоните за посока
(дясно/ляво).
7.2 Работа с лазерния приемник PRA 22
(Принадлежност)
За разстояния до 150м или при недобро осветление
може да бъде използван приемник. Идентифицира-
171
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
bg
нето на лазерния лъч се извършва на виждане и чрез
звук.
УКАЗАНИЕ
За допълнителна информация вижте Ръководството
за експлоатация на PRA 22.
7.3 Работа по хоризонтала
За да може с ротационния лазер да се работи по
хоризонтала, уредът трябва да е така поставен, че
ротационната глава да е насочена нагоре. Според
приложението монтирайте уреда напр. на статив.
Натиснете бутона "Вкл/Изкл".
Малко преди пълното нивелиране лазерният лъч се
включва и започва да ротира (с 150 оборота на минута).
7.4 Работа по вертикала 5
За работа по вертикала поставете уреда така, че ротиращата глава да сочи настрани. Това ще постигнете,
като поставите уреда върху щифтовете, така че пултът
за управление на уреда да сочи нагоре. Издърпайте
индикатора за отклонение нагоре. Сега можете да
ориентирате уреда с помощта на референтната точка
на лазера. Алтернативно можете да монтирате ротационния лазер и върху статив с държача за окачване
на стена PRA 70/71. Натиснете бутона "Вкл/Изкл". Когато пълното нивелиране е завършено, лазерният лъч
се включва и започва да ротира (с 150 оборота на
минута)
7.5 Вертикално ориентиране на лазерния лъч
Чрез бутоните +/- на дистанционното управление
имате възможност за вертикално ориентиране на
лазерния лъч. Ръчната ориентация изисква точно
ориентиране ротационния лазер.
1. Позиционирайте ротационния лазер в желаната
референтна точка и включете уреда.
2. С помощта на бутоните за ротираща и линейна
функция изберете желаната функция (например
проектиране на средно дълга линия).
3. Сега можете да ориентирате тази линия ръчно.
Със сервобутоните можете да местите линията
наляво или надясно (максимално +/-5°).
7.6 Работа с наклони 6
1.
2.
Според приложението монтирайте уреда, напр.
на статив.
За да зададете наклон, натиснете първо бутона
за наклон на ротационния лазер PRI 2. Чрез активиране на този бутон за наклон с дистанционното
управление може да се определи хоризонтален
наклон. С натискане на бутоните +/- лазерният
лъч се придвижва в желаната посока. При тази
функция самонивелирането е изключено.
7.7 Изключване на предупреждението за шок
Предупреждението за шок може да се деактивира
чрез продължително натискане на бутона Вкл/Изкл на
ротационния лазер PRI 2 по време на включването
му. Бутонът Вкл/Изкл трябва да се задържи натиснат
минимум 3 секунди. Деактивирането на предупреждението за шок се индицира чрез мигане в червено на
светодиода Вкл/Изкл.
8 Обслужване и поддръжка на машината
8.1 Почистване и подсушаване
bg
1.
2.
3.
4.
Издухайте праха от лещите.
Не докосвайте с пръсти изходните отвори за лазера и филтъра.
Почиствайте само с чисти и меки кърпи; при
необходимост навлажнете с чист спирт или малко
вода.
УКАЗАНИЕ Не използвайте други течности, тъй
като има опасност от увреждане на пластмасовите части.
При съхранение на вашето оборудване спазвайте граничните стойности на температурата,
по-специално когато държите вашето оборудване в купето на колата през зимата или лятото
(‑25 °C до +60 °C).
8.2 Съхранение
Разопаковайте намокрени уреди. Подсушете уредите,
транспортната опаковка и принадлежностите (при
максимално 40 °C / 104 °F) и ги почистете. Опаковайте
оборудването отново едва, когато е сухо.
172
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
След продължително съхранение или транспортиране
преди използване проведете контролно измерване с
вашето оборудване.
Преди продължително съхранение извадете батериите от уреда. Уредът може да се повреди от изтекли
батерии.
8.3 Транспортиране
При транспортиране или експедиция на вашето оборудване използвайте Хилти-куфар или друга равностойна опаковка.
ВНИМАНИЕ
При транспортиране уредът трябва да е без поставени батерии.
8.4 Хилти сервиз за калибриране
Препоръчваме редовна проверка на уредите от Хилти
сервиз за калибриране, за да може да се обезпечи
надеждността съгласно стандартите и нормативните
изисквания.
Хилти сервизът за калибриране е винаги на ваше разположение; за препоръчване е обаче поне веднъж
годишно да се извършва калибриране.
В рамките на Хилти сервиза за калибриране се удостоверява, че спецификациите на проверения уред
отговарят на техническите данни от Ръководството за
експлоатация към датата на проверката.
При отклонения от данните на производителя употребяваните измервателни уреди се настройват наново. След юстиране и проверка се поставя етикет
за проведено калибриране върху уреда и се издава
сертификат за калибриране, с което писмено се удостоверява, че уредът работи в рамките на зададените
от производителя параметри.
Сертификатите за калибриране са необходими за
всички сертифицирани по ISO 900X предприятия.
Вашият най-близък сервиз на Хилти ще ви даде поподробна информация.
8.4.1 Проверка на точността 7
Проверка на точността на уреда в X‑посока и в
Y‑посока:
1. Поставете уреда хоризонтално, прибл. на 20 м от
стена (може и върху статив).
2. Маркирайте точката на стената (точка A). При
лоша видимост използвайте лазерния приемник
PRA 22 или целевата плочка PRA 50/51.
3. Завъртете уреда на 180 ° около оста на уреда
(използвайте същата ос).
4. Маркирайте точката на стената (точка B). При
лоша видимост използвайте лазерния приемник
PRA 22 или целевата плочка PRA 50/51.
УКАЗАНИЕ При стриктно изпълнение разстоянието между точките A-B трябва да е по-малко
от 4 мм (при 20 м). При по-голямо отклонение:
Моля, изпратете уреда в сервиз на Хилти за калибриране.
9 Третиране на отпадъци
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При неправилно третиране на отпадъците от оборудването могат да възникнат следните ситуации:
При изгаряне на пластмасови детайли се отделят отровни газове, които водят до заболявания.
Батериите могат да експлодират и с това да предизвикат отравяния, изгаряния, разяждания или замърсяване
на околната среда, ако бъдат повредени или силно загрети.
С неправилното изхвърляне на оборудването Вие създавате възможност уредът да бъде използван неправомерно от некомпетентни лица. Те може да наранят тежко себе си или други лица или да замърсят околната
среда.
В по-голямата си част уредите на Хилти са произведени от материали за многократна употреба. Предпоставка за
многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни концернът Хилти вече е изградил
възможности за обратно вземане на Вашия употребяван уред. По тези въпроси се обърнете към центъра за
клиентско обслужване на Хилти или към търговско-техническия Ви консултант.
Само за страни от ЕС
Не изхвърляйте електронни измервателни уреди заедно с битови отпадъци!
Съобразно Директивата на ЕС относно износени електрически и електронни уреди и отразяването
й в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се
предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.
Предайте батериите за унищожаване съгласно националните разпоредби.
173
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
bg
10 Гаранция от производителя за уредите
Хилти гарантира, че доставеният уред е без дефекти в
материала и производствени дефекти. Тази гаранция
важи само при условие, че уредът се използва правилно, поддържа се и се почиства съобразно Ръководството за експлоатация на Хилти, и се съблюдава
техническата цялост на уреда, т.е. използват се само
оригинални консумативи, резервни части и принадлежности на Хилти.
Настоящата гаранция включва безплатен ремонт или
безплатна подмяна на дефектиралите части през целия период на експлоатация на уреда. Части, които
подлежат на нормално износване, не се обхващат от
настоящата гаранция.
Всякакви претенции от друго естество са изключени, ако не са налице други задължителни местни
разпоредби. По-специално Хилти не носи отговорност за преки или косвени дефекти или повреди,
загуби или разходи във връзка с използването или
поради невъзможността за използване на уреда за
някаква цел. Изрично се изключват всякакви неофициални уверения, че уредът може да се използва
или е подходящ за определена цел.
При установяване на даден дефект уредът или отделните му части трябва да се изпратят незабавно
за ремонт или подмяна на съответния доставчик на
Хилти.
Настоящата гаранция обхваща всички гаранционни задължения от страна на Хилти и замества всички предишни или настоящи декларации, писмени или устни
уговорки относно гаранцията.
11 Декларация за съответствие с нормите на ЕС (оригинал)
Обозначение:
Ротационен лазер
PRI 2
Обозначение на типа:
Година на производство:
2006
Декларираме на собствена отговорност, че този продукт отговаря на следните директиви и стандарти:
2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/ЕС, EN ISO 12100.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
bg
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process
Management
Business Area Electric Tools &
Accessories
01/2012
174
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
Matthias Gillner
Executive Vice President
Business Area Electric
Tools & Accessories
01/2012
Техническа документация при:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation
Printed: 19.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5137206 / 000 / 01
331423 / A3
331423
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3277 | 1113 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*331423*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising