Hilti | DCG 230-DB | Operating Instruction | Hilti DCG 230-DB Navodila za uporabo

Hilti DCG 230-DB Navodila za uporabo
DCG 230-DB
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Használati utasítás
hu
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Instrukcja obsługi
pl
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Инструкция по зксплуатации
ru
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
1
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
2
3
4
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
5
6
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
7
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
IZVIRNA NAVODILA
Kotni brusilnik DCG 230‑DB
Pred začetkom uporabe obvezno preberite
navodila za uporabo.
Navodila za uporabo vedno hranite skupaj z
orodjem.
Orodje predajte drugim osebam samo skupaj
z navodili za uporabo.
sl
Vsebina
1 Splošna opozorila
2 Opis
3 Potrošni material
4 Tehnični podatki
5 Varnostna opozorila
6 Pred začetkom uporabe
7 Uporaba
8 Nega in vzdrževanje
9 Motnje pri delovanju
10 Recikliranje
11 Garancija proizvajalca orodja
12 Izjava ES o skladnosti (izvirnik)
Stran
102
103
105
105
106
110
112
113
113
114
114
115
1 Številke označujejo slike. Slike se nahajajo na notranjih
straneh zložljivih platnic. Slednje naj bodo pri prebiranju
navodil odprte.
V besedilu teh navodil za uporabo beseda »orodje« vedno
označuje kotni brusilnik DCG 230‑DB.
Sestavni deli orodja, elementi za upravljanje in prikazovanje 1
@ Hitrozatezna matica "Kwik-Lock"
; Rezalno-brusna plošča
= Kodirni element
% Zaščitni pokrov
& Vreteno
( Justirni vijak
) Zatezna ročica
+ Odlagalni element
§ Navojna puša za ročaj
/ Gumb zapore vretena
: Sprostitvena ročica (za vrtljivi ročaj)
· Stranski ročaj
$ Stikalo za vklop/izklop (Hold to run)
£ Ključ za pritezanje
1 Splošna opozorila
1.1 Opozorila in njihov pomen
Znaki za obveznost
NEVARNOST
Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do
težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do težkih telesnih
poškodb ali smrti.
Uporabljajte
zaščito za
oči.
PREVIDNO
Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do lažjih telesnih
poškodb ali materialne škode.
NASVET
Za navodila za uporabo in druge uporabne informacije.
1.2 Pojasnila slikovnih oznak in dodatna opozorila
Opozorilni znaki
Opozorilo na
splošno
nevarnost
102
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
Opozorilo na
nevarno
električno
napetost
Uporabljajte
lahko zaščito
za dihala.
Uporabljajte
zaščitno
čelado.
Uporabljajte
zaščito za
sluh.
Uporabljajte
zaščitne
rokavice.
Simbol
Pred
začetkom
dela
preberite
navodila za
uporabo.
Odpadni
material
oddajte v
recikliranje
Volt
Amper
Hertz
Watt
Izmenični tok
Nazivno
število
vrtljajev
obratov na
minuto
Vrtljajev na
minuto
Premer
sl
Dvojna
izolacija
Mesto identifikacijskih podatkov na orodju
Tipska oznaka in serijska oznaka se nahajata na tipski ploščici na orodju. Te podatke prepišite v navodila
za uporabo in jih vedno navedite v primeru morebitnih
vprašanj za našega zastopnika ali servis.
Tip:
Generacija: 01
Serijska št.:
2 Opis
2.1 Uporaba v skladu z namembnostjo
Orodje je namenjeno rezanju in grobemu brušenju kovinskih ter mineralnih materialov brez uporabe vode.
Upoštevajte navodila za delo, nego in vzdrževanje, ki so podana v teh navodilih za uporabo.
Obdelava kovin: rezanje, grobo brušenje.
Obdelava mineralnih površin: Rezanje, zarezovanje in grobo brušenje.
Uporabljajte samo delovna orodja (plošče za grobo brušenje, rezalno-brusilne plošče, itd.), ki so predvidena najmanj
za 6500 vrt/min, z največjo debelino plošč 8 mm in imajo premer maks. 230 mm.
Uporabljajte le plošče za grobo brušenje in rezalno-brusne plošče, ki so vezane z umetno smolo, armirane z vlakni in
imajo dovoljeno obodno hitrost 80 m/s.
Da preprečite nevarnost poškodb, uporabljajte le originalen Hiltijev pribor in dodatno opremo.
Obdelovanje zdravju škodljivih materialov (npr. azbesta) ni dovoljeno.
Upoštevajte tudi nacionalne predpise za zaščito pri delu.
Orodja na noben način ne smete spreminjati.
Orodje lahko priklopite le na omrežje z napetostjo in frekvenco, ki ustreza podatkom na ploščici s podatki.
Delovno okolje je lahko: gradbišče, delavnica, objekt prenove, objekt rekonstrukcije in novogradnja.
Orodje je namenjeno profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira ga lahko le pooblaščeno in izšolano
osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki lahko nastopijo pri delu. Orodje in njegovi pripomočki so
lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja neusposobljeno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
103
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
Upoštevajte vplive okolice. Orodja ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.
2.2 Ročaji
Ročaj, ki duši vibracije
Vrtljivi ločni ročaj
2.3 Stikalo
Stikalo za vklop/izklop (Hold to run)
2.4 V standardni obseg dobave sodijo:
1
Orodje
1
Stranski ročaj
1
1
1
1
sl
Zaščitni pokrov
Hitrozatezna matica "Kwik-Lock"
Ključ za pritezanje
Navodila za uporabo
2.5 Omejitev zagonskega toka
Z elektronsko omejitvijo zagonskega toka se vklopni tok zmanjša toliko, da omrežna varovalka ne reagira. Tako se
prepreči sunkovit zagon orodja.
2.6 Funkcija ATC (Active Torque Control)
Elektronika prepozna nevarnost blokade plošče in z izklopom orodja prepreči nadaljnje vrtenje vretena (povratnega
udarca ne prepreči). Za ponovni zagon orodja je treba stikalo sprostiti in nato ponovno pritisniti.
NASVET
V primeru izpada funkcije ATC deluje električno orodje samo še z močno zmanjšanim številom vrtljajev in vrtilnim
momentom. Električno orodje je v takem primeru treba oddati v servis.
2.7 Blokada zagona
Če je stikalo pritisnjeno, se orodje po morebitnem izpadu električnega toka ne vklopi samo od sebe. Stikalo je treba
najprej sprostiti in nato ponovno pritisniti.
2.8 Uporaba podaljška
Uporabljajte samo take podaljške, ki so predvideni za ta namen uporabe in imajo ustrezen presek. Sicer lahko pride do
slabšega učinka orodja in pregrevanja kabla. Podaljšek redno kontrolirajte glede morebitnih poškodb. Če je podaljšek
poškodovan, ga zamenjajte.
Priporočeni najmanjši preseki in največje dolžine kablov:
Presek kabla
1,5 mm²
Omrežna napetost
110‑127 V
Omrežna napetost
220‑240 V
2 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
40 m
50 m
30 m
Omrežna napetost 100 V
20 m
30 m
50 m
50 m
100 m
Ne uporabljajte podaljševalnih kablov z vodniki preseka 1,25 mm².
2.9 Uporaba podaljška na prostem
Na prostem uporabljajte samo take podaljške, ki so namenjeni zunanji rabi in so temu primerno označeni.
2.10 Uporaba generatorja ali transformatorja
To orodje lahko priključite na generator ali transformator na delovišču, če so izpolnjeni naslednji pogoji: izhodna moč v
W mora biti najmanj dvakrat višja od moči, ki je podana na tipski ploščici orodja, delovna napetost mora biti v vsakem
104
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
trenutku v območju med +5 % in ‑15 % nazivne napetosti, frekvenca mora biti 50 do 60 Hz, nikoli pa višja od 65 Hz,
na voljo mora biti avtomatski regulator napetosti z zagonsko ojačitvijo.
Na generator oz. transformator istočasno ne smejo biti priključena druga orodja. Vklapljanje in izklapljanje drugih orodij
lahko povzroči podnapetostne in prenapetostne konice, ki lahko poškodujejo orodje.
2.11 Rezalni pokrov pri rezanju DC‑EX 230/9" z vodilno letvijo 2
Rezanje v mineralno podlago je dovoljeno samo s pokrovom za odsesavanje prahu in vodilno letvijo.
PREVIDNO
Obdelovanje kovin s tem pokrovom je prepovedano.
NASVET
Priporočamo, da pri rezanju in zarezovanju v mineralni material, kot sta beton in kamen, uporabljate sistemsko
prilagojen pokrov za odsesavanje prahu v kombinaciji z ustreznim sesalnikom za prah Hilti. Ta sistem varuje
uporabnika in podaljša življenjsko dobo orodja in nastavkov.
2.12 Zaščitni pokrov s krovno ploščo 3
PREVIDNO
Za grobo brušenje z ravnimi ploščami za grobo brušenje in za rezanje z rezalno-brusnimi ploščami pri obdelavi
kovinskih materialov uporabljajte samo zaščitni pokrov s krovno pločevino.
3 Potrošni material
Plošče za maks. premer 230 mm, 6500 vrt/min z obodno hitrostjo 80 m/s in debelino plošče maks. 8 mm.
Plošče
Uporaba
Kratka oznaka
Material
Abrazivna rezalno-brusna plošča
Rezanje, zarezovanje
AC‑D
kovine
Diamantna rezalno-brusna plošča
Rezanje, zarezovanje
DC‑D
mineralni materiali
Abrazivna plošča za grobo brušenje
Grobo brušenje
AG-D
kovine
Dodelitev plošč k ustreznemu priboru
Pol.
Pribor
A
Zaščitni pokrov
-
B
Zaščitni pokrov s krovno ploščo
AC‑D
AG-D
DC‑D
X
-
X
X
C
Rezalni pokrov DC‑EX 230⁄9"
X
-
-
X
D
Stranski ročaj
X
X
X
E
Ločni ročaj DC BG (dodatna oprema pri D)
X
X
X
F
Kwick Lock
X
X
X
4 Tehnični podatki
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!
Orodje
DCG 230‑DB
Nazivni tok/poraba moči
Nazivna frekvenca
Nazivna napetost 230 V: 10,9 A / 2.400 W(CH 2200
W/10 A)
50/60 Hz
Nazivno število vrtljajev
6.500/min
Maks. premer podložke
Ø 230 mm
Dimenzije (D x V x Š) brez pokrova
525 mm x 138 mm x 111 mm
Teža skladno s postopkom EPTA 01/2003
6,8 kg
105
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
sl
Informacije o orodju in aplikacijah
Navojno pogonsko vreteno
M 14
Dolžina vretena
18 mm
Stopnja zaščite po EN/IEC
Stopnja zaščite II (dvojna izolacija)
NASVET
Nivo vibracij, naveden v teh navodilih, je izmerjen v merilnem postopku in ustreza normi EN 60745 ter se lahko uporabi
za medsebojno primerjavo električnega orodja. Primeren je tudi za predhodno oceno obremenitve z vibracijami.
Navedeni nivo vibracij velja za dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge
namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko raven vibracij odstopa. To lahko znatno poveča
obremenitev v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno obremenitve z vibracijami je treba upoštevati
tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša obremenitev v celotnem
delovnem časovnem obdobju. Zagotovite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred vibracijami, kot so
na primer: vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
sl
Informacije o hrupu (po EN 60745‑1):
Tipična A-vrednotena raven zvočne moči DCG 230
Tipična A-vrednotena raven emisije zvočnega tlaka
DCG 230
Negotovost za navedene ravni zvoka
Podatki o vibracijah po EN 60745‑1
Triaksialna vrednost vibracij (vektorska vsota vibracij)
Površinsko brušenje z ročajem za zmanjšanje vibracij,
ah,AG
101 dB (A)
90 dB (A)
3 dB (A)
meritve so opravljene v skladu z EN 60745‑2‑3
5,0 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²
Dodatne informacije
Pri drugih vrstah uporabe, kot je rezanje, se lahko pojavijo drugačne vrednosti vibracij.
5 Varnostna opozorila
osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste
nadzor nad orodjem.
5.1 Splošna varnostna opozorila za električna
orodja
a)
OPOZORILO
Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.
Posledice neupoštevanja navodil so lahko električni
udar, požar in/ali hude telesne poškodbe. Vse varnostne predpise in navodila shranite za v prihodnje. Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v
varnostnih predpisih, se nanaša na električno orodje
za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) in na električno orodje na baterijski pogon
(brez priključnega kabla).
5.1.1 Varnost na delovnem mestu
Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto
in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna
področja lahko povzročijo nezgode.
b) Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v
okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini in prah. Električna
orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljivi prah ali
pare lahko vnamejo.
c) Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se
med delom približale električnemu orodju. Druge
a)
106
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
5.1.2 Električna varnost
Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete
spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitno ozemljenim električnim orodjem
ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica
zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in
hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja
povečano tveganje električnega udara.
c) Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago.
Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost
električnega udara.
d) Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite
vtiča iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Kabel
zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in
premikajočimi se deli orodja. Poškodovan ali zavozlan kabel povečuje nevarnost električnega udara.
e) Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljšek, ki je primeren tudi za
a)
f)
delo na prostem. Uporaba podaljševalnega kabla,
ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje
nevarnost električnega udara.
Če se ne morete izogniti uporabi električnega
orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo okvarnega toka. Uporaba zaščitnega stikala
okvarnega toka zmanjša tveganje električnega udara.
5.1.3 Varnost oseb
Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali če ste
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. En sam
trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja
ima lahko za posledico resne telesne poškodbe.
b) Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne
opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih
zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja,
zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
c) Izogibajte se nenamernemu vklopu orodja. Preden električno orodje priključite na električno
omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno.
Če se med nošenjem električnega orodja vaš prst
nahaja na stikalu oziroma če na električno omrežje
priključite vklopljeno električno orodje, lahko pride
do nezgode.
d) Pred vklopom z električnega orodja odstranite
nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ,
ki se nahajata na vrtečem se delu orodja, lahko
povzročita nezgodo.
e) Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za
varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste
lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
f) Uporabljajte primerno obleko. Ne nosite širokih
oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice naj
se ne približujejo premikajočim se delom orodja.
Premikajoči se deli orodja lahko zagrabijo ohlapno
obleko, nakit ali dolge lase.
g) Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte,
ali so le-te priključene in ali jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu
zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
a)
5.1.4 Uporaba in ravnanje z električnim orodjem
Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo
električno orodje, ki je predvideno za opravljanje
določenega dela. Z ustreznim električnim orodjem
boste delali bolje in varneje v predvidenem območju
zmogljivosti.
b) Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno
vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
c) Pred nastavljanjem orodja, menjavo delov pribora
in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali
odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja. Ta
previdnostni ukrep onemogoča nepredvideni zagon
električnega orodja.
a)
d) Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte
izven dosega otrok. Osebam, ki orodja ne poznajo
ali niso prebrale teh navodil, ne dovolite uporabljati orodja. Električna orodja so nevarna, če jih
uporabljajo neizkušene osebe.
e) Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali
premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne
zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen
ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je
treba poškodovani del orodja popraviti. Vzrok za
številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna
orodja.
f) Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno
negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj
zatikajo in so bolje vodljiva.
g) Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Zaradi uporabe električnega orodja
v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
5.1.5 Servis
a)
Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi
nadomestnimi deli. Le tako bo tudi vnaprej zagotovljena varna raba električnega orodja.
5.2 Splošni varnostni predpisi za brušenje,
brušenje z brusilnim papirjem, delo z žičnimi
krtačami, poliranje in rezanje
To električno orodje je namenjeno uporabi v funkciji brusilnika in rezalnika. Upoštevajte vse varnostne predpise, navodila, slike in podatke, ki ste
jih dobili skupaj z orodjem. Neupoštevanje naslednjih navodil lahko privede do električnega udara,
požara oziroma težkih poškodb.
b) Električno orodje ni primerno za brušenje z brusilnim papirjem, delo z žičnimi krtačami in za
poliranje. Nenamenska uporaba električnega orodja
lahko povzroči ogrožanje in poškodbe.
c) Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec ni posebej predvidel in priporočil za to električno orodje.
Če lahko pribor pritrdite na vaše električno orodje, to
še ne pomeni, da je njegova uporaba varna.
d) Dovoljeno število vrtljajev delovnega orodja mora
biti najmanj tolikšno, kot je najvišje število vrtljajev električnega orodja. Pribor, ki se vrti hitreje od
dovoljenega, se lahko zlomi in koščki lahko odletijo.
e) Zunanji premer in debelina delovnega orodja morata ustrezati dimenzijam vašega električnega
orodja. Napačno dimenzioniranih delovnih orodij ni
možno dovolj zavarovati in nadzorovati.
f) Delovno orodje z navojnim nastavkom se mora
natančno prilegati navoju brusilnega vretena.
Pri delovnih orodjih, ki jih montirate s pomočjo
prirobnice, se mora premer luknje delovnega
orodja prilegati premeru vpenjala prirobnice.
Delovna orodja, ki na električno orodje niso trdno
a)
107
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
sl
g)
h)
sl
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
pritrjena, se vrtijo neenakomerno, močno vibrirajo in
lahko povzročijo izgubo nadzora.
Ne uporabljajte poškodovanih delovnih orodij.
Pred vsako uporabo kontrolirajte delovna orodja,
kot so brusilne plošče, glede odlomljenih delov in
razpok; brusilne krožnike glede razpok in močne
obrabe; žične krtače pa glede nepritrjenih in poškodovanih žic. Če vam električno orodje ali delovno orodje pade na tla, preverite, ali je prišlo do
poškodb ter po potrebi uporabite nepoškodovano
delovno orodje. Če ste delovno orodje pregledali
in se odločili za njegovo uporabo, pustite orodje
delovati eno minuto pri najvišjem številu vrtljajev,
pri tem pa se skupaj z ostalimi osebami umaknite iz ravnine vrtečega se delovnega orodja.
Poškodovana delovna orodja se v tem času običajno
razletijo.
Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Glede na
vrsto dela uporabljajte ščitnik za obraz, zaščito za
oči ali zaščitna očala. Po potrebi uporabite protiprašno masko, zaščito za sluh, zaščitne rokavice
ali poseben predpasnik, ki vas obvaruje pred delci
materiala. Zaščitite svoje oči pred delci, ki odletavajo pri različnih delih. Protiprašna maska ali maska
za zaščito dihal mora biti sposobna filtrirati prah,
ki nastaja pri delu. Daljša izpostavljenost glasnemu
hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
Poskrbite, da se bodo ostale osebe nahajale na
varni razdalji od vašega območja dela. Vsak, ki
vstopi v območje dela, mora nositi osebno zaščitno opremo. Odlomljeni deli obdelovanca ali delovnega orodja lahko odletijo ter poškodujejo ljudi tudi
izven neposrednega delovnega območja.
Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika
delovnega orodja s skritimi električnimi vodi ali
električnim kablom orodja, orodje prijemajte
samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z
vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi
na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
Priključni kabel zavarujte pred vrtečim se delovnim orodjem. Če izgubite nadzor nad orodjem, lahko
le-to prereže priključni kabel ali ga zagrabi ter povleče
vašo dlan ali roko v stik z vrtečim se delovnim orodjem.
Nikoli ne odlagajte električnega orodja, še preden
se delovno orodje popolnoma ustavi. Vrteče se delovno orodje lahko pride v stik z odlagalno površino,
pri čemer izgubite nadzor nad električnim orodjem.
Ne prenašajte delujočega električnega orodja. Vrteče se delovno orodje lahko po nesreči zagrabi vašo
obleko in s tem povzroči, da pride delovno orodje v
stik z vašim telesom.
Redno čistite prezračevalne odprtine vašega
električnega orodja. Ventilator motorja vleče prah v
ohišje, velika količina zbranega kovinskega prahu pa
lahko povzroči nevarnosti električnega izvora.
Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih snovi. Iskre lahko vžgejo gorljivo snov.
Ne uporabljajte delovnih orodij, ki zahtevajo uporabo tekočih hladilnih sredstev. Uporaba vode in
drugih tekočih hladilnih sredstev lahko privede do
električnega udara.
108
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
5.3 Povratni udarec in pripadajoča varnostna
navodila
Povratni udarec je trenutna reakcija na zatikanje ali blokado vrtečega se delovnega orodja, kot so brusilne plošče, brusilni krožniki, žične krtače itd. Zatikanje oz. blokiranje povzroči nenadno zaustavitev vrtečega se delovnega orodja. Pri tem pride do nekontroliranega sunka
električnega orodja nasproti smeri vrtenja delovnega
orodja na mestu blokade.
Če se npr. brusilna plošča zatakne ali blokira v obdelovancu, se lahko ujame rob brusilne plošče, ki je v
obdelovancu, ter povzroči sunek brusilne plošče iz obdelovanca ali povratni udarec. Brusilna plošča se pri tem
premakne proti uporabniku ali pa stran od njega, odvisno od smeri vrtenja plošče na mestu blokade. Brusilna
plošča lahko tudi poči.
Povratni udarec je posledica napačne oziroma neustrezne uporabe električnega orodja. Izogniti se mu je mogoče s primernimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v
nadaljevanju.
Trdno držite električno orodje in postavite svoje
telo in roke v tak položaj, da boste lahko prestrezali povratne udarce. Če obstaja, vedno uporabljajte dodatni ročaj za najboljši nadzor nad povratnimi silami in reakcijskimi momenti pri zagonu
orodja. Uporabnik lahko z ustreznimi previdnostnimi
ukrepi obvladuje sile povratnih udarcev in reakcijske
sile.
b) Nikoli ne dajajte rok v bližino vrtečih se delovnih
orodij. Delovno orodje lahko pri povratnem udarcu
zadane ob vašo roko.
c) S svojim telesom se izogibajte območja, kamor se
premika električno orodje pri povratnem udarcu.
Povratni udarec požene električno orodje v smeri
nasproti gibanju brusilne plošče na mestu blokade.
d) Še posebej previdni bodite pri delu v vogalih, na
ostrih robovih itd. Pazite, da delovno orodje ne
odskakuje od obdelovanca in da se ne zablokira.
Vrteče se delovno orodje je v vogalih, na ostrih robovih in ko odskakuje nagnjeno k temu, da zablokira.
Pri tem pride do izgube nadzora in do povratnega
udarca.
e) Ne uporabljajte žaginih listov in verižnih koles.
Takšna delovna orodja pogosto povzročajo povratne
udarce in izgubo nadzora nad električnim orodjem.
a)
5.4 Posebna varnostna opozorila za brušenje in
rezanje
Uporabljajte samo brusilna telesa, ki so predvidena za vaše električno orodje, ter pripadajoče
zaščitne pokrove. Brusilnih teles, ki niso predvidena
za uporabo z vašim električnim orodjem, ni možno
dovolj zaščititi in so zato nevarna.
b) Brusilne plošče z vdolbino je treba namestiti tako,
da njihova brusilna površina ne sega čez raven
roba zaščitnega pokrova. Nepravilno nameščene
brusilne plošče, ki štrli čez raven roba zaščitnega
pokrova, ni možno dovolj zaščititi.
c) Zaščitni pokrov mora biti nameščen na električnem orodju in nastavljen tako, da je zagotovljena
a)
kar najvišja stopnja varnosti, t. j. da je proti uporabniku odprt kar najmanjši del brusilnega telesa.
Zaščitni pokrov varuje uporabnika pred odlomljenimi
delci, pred nenamernim stikom z brusilnim telesom
in iskrami, zaradi katerih se oblačila lahko vnamejo.
d) Brusilna telesa uporabljajte samo za predvidene
namene. Npr. : Nikoli ne brusite s površino rezalne
plošče. Rezalne plošče so namenjene odvzemanju
materiala z robom plošče. Bočne sile lahko uničijo
takšna telesa.
e) Uporabljajte samo nepoškodovane vpenjalne prirobnice prave velikosti in oblike za izbrano brusilno ploščo. Ustrezne prirobnice podpirajo brusilno
ploščo in s tem zmanjšujejo nevarnost loma brusilne plošče. Prirobnice za rezalne plošče se lahko
razlikujejo od tistih za brusilne plošče.
f) Ne uporabljajte izrabljenih brusilnih plošč, ki pripadajo večjim električnim orodjem. Brusilne plošče večjih električnih orodij niso konstruirane za višje
število vrtljajev manjših električnih orodij in lahko počijo.
5.5 Dodatna varnostna opozorila za rezanje
Izogibajte se blokadi rezalne plošče ali preveliki
sili pritiska. Ne izvajajte preglobokih rezov. Preobremenjevanje rezalne plošče poveča napetosti in
s tem verjetnost zatikanja in blokiranja, s tem pa
možnost povratnega udarca in loma telesa rezalnega
orodja.
b) Izogibajte se območju pred in za vrtečo se rezalno
ploščo. Kadar potiskate rezalno ploščo v obdelovancu stran od sebe, lahko ob povratnem udarcu
električno orodje z vrtečim se orodjem sune neposredno v vas.
c) Če se rezalna plošča zatakne ali ko prekinete delo,
izklopite orodje in ga držite pri miru toliko časa, da
se plošča ustavi. Dokler se rezalna plošča vrti, je
ne poskušajte povleči iz reza, sicer lahko pride do
povratnega udarca. Ugotovite in odpravite vzroke
zatikanja.
d) Dokler se delovno orodje nahaja v obdelovancu,
električnega orodja ne vklapljajte ponovno. Preden previdno nadaljujete z rezanjem, počakajte,
da rezalna plošča doseže polno število vrtljajev.
Sicer se lahko plošča zatakne, skoči iz obdelovanca
ali povzroči povratni udarec.
e) Plošče in večje obdelovance podprite, da zmanjšate tveganje povratnega udarca zaradi blokade
rezalne plošče. Večji obdelovanci se lahko upognejo pod lastno težo. Obdelovanec mora biti podprt
na obeh straneh, tako v bližini reza kot ob robu.
f) Še posebej previdni bodite pri „potopnih rezih“ v
obstoječe stene ali v območja s skritimi napeljavami. Rezalna plošča lahko pri potopnem rezu zareže
v plinske in vodovodne cevi, električne kable in druge
predmete, kar privede do povratnega udarca.
a)
5.6 Dodatna varnostna opozorila
5.6.1 Varnost oseb
Orodje vedno držite z obema rokama za predvidene ročaje. Ročaji morajo biti suhi in čisti ter ne
smejo biti onesnaženi z oljem ali mastjo.
b) Če uporabljate orodje brez sistema za odsesavanje prahu, je treba pri delih, kjer nastaja prah,
uporabljati lahko zaščito za dihala.
c) Med delom si privoščite odmor. Za boljšo prekrvavitev prstov delajte sprostitvene in razgibalne
vaje.
d) Ne dotikajte se vrtečih se delov. Orodje vključite
šele v območju dela. Dotikanje vrtečih se delov,
še posebej vrtečih se nastavkov, lahko privede do
poškodb.
e) Pri delu imejte priključni kabel in podaljšek vedno
za orodjem. Tako se zmanjša nevarnost, da bi se
med delom spotaknili ob kabel in padli.
f) Za grobo brušenje z ravnimi ploščami za grobo
brušenje in za rezanje z rezalno-brusnimi ploščami pri obdelavi kovinskih materialov uporabljajte samo zaščitni pokrov s krovno pločevino.
g) Orodja ne uporabljajte, če se težko ali sunkovito
zažene. Obstaja možnost, da je elektronika v okvari.
Orodje naj nemudoma popravijo v Hiltijevem servisu.
h) Razložite otrokom, da orodje ni igrača.
i) Orodje ni namenjeno otrokom ali šibkim osebam,
ki o uporabi niso bile poučene.
j) Prah nekaterih materialov, kot npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, mineralov in kovin, je
lahko zdravju škodljiv. Stik ali vdihavanje prahu lahko
pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzroči
alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih
materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za
obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z
materialom, ki vsebuje azbest, lahko delajo le strokovnjaki. Če je le mogoče, uporabljajte odsesavanje prahu. Za čim bolj učinkovito odsesavanje
prahu uporabljajte za to električno orodje namenjen mobilni sesalnik za prah lesa in/ali mineralov,
ki ga priporoča Hilti. Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta. Priporočljivo je, da nosite
dihalno masko s filtrom razreda P2. Upoštevajte
lokalne predpise, ki veljajo za obdelovane materiale.
a)
5.6.2 Skrbno ravnanje z električnimi orodji in
njihova uporaba
Brusilne plošče je treba skrbno hraniti in z njimi
delati po navodilih proizvajalca.
b) Prepričajte se, da je brusno orodje pritrjeno po
navodilih proizvajalca.
c) Kadar je brusilno orodje dobavljeno skupaj z vmesnimi plastmi, jih morate dosledno uporabljati.
a)
109
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
sl
d) Električnega orodja nikoli ne uporabljajte brez
zaščitnega pokrova.
e) Obdelovanec je treba dobro pritrditi.
f) Poskrbite, da je brusno orodje pred uporabo pravilno nameščeno in pritrjeno. Pred začetkom dela
pustite, da orodje v varnem položaju deluje 60 sekund v prostem teku. Orodje takoj izklopite, če se
pojavijo znatne vibracije ali druge motnje. Če nastopi takšno stanje, preglejte orodje in ugotovite
vzrok.
g) Rezalnih plošč ne uporabljajte za grobo brušenje.
h) Poskrbite, da iskre, ki nastajajo pri uporabi, ne
morejo povzročati nevarnosti, npr. da ne odletavajo v vas ali v druge osebe. Zato pravilno namestite zaščitni pokrov.
i) Če pride do loma plošče, pade orodje na tla ali do
drugih mehanskih poškodb, mora orodje pregledati Hiltijev servisni center.
sl
5.6.3 Električna varnost
Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in
vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin. Zunanji
kovinski deli na orodju lahko prevajajo tok, če npr.
nehote poškodujete električni vod pod napetostjo.
To predstavlja resno nevarnost električnega udara.
b) Redno kontrolirajte priključni kabel orodja. Poškodovani kabel naj zamenja strokovnjak. Če se
poškoduje priključni kabel električnega orodja, ga
je treba zamenjati s posebnim priključnim kablom,
ki ga dobite pri servisni službi. Redno preverjajte
el. podaljšek in ga zamenjajte, če je poškodovan. Če pride pri delu do poškodb priključnega
kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati.
Vtič izvlecite iz vtičnice. Poškodovanih priključnih
vodnikov in podaljševalnih kablov ne uporabljajte, saj
predstavljajo nevarnost električnega udara.
a)
Pri pogosti obdelavi električno prevodnih materialov naj umazano orodje redno pregleduje Hiltijev
servis. Prah, ki se sprijema na površino orodja (še
posebej električno prevoden prah), ali vlaga lahko v
neugodnih razmerah povzročita električni udar.
d) Ko uporabljate električno orodje na prostem, se
prepričajte, ali je orodje priklopljeno na omrežje
preko zaščitnega stikala okvarnega toka (RCD) z
izklopnim tokom največ 30 mA. Z uporabo zaščitnega stikala okvarnega toka se zmanjša nevarnost
električnega udara.
e) Priporočena je uporaba zaščitnega stikala okvarnega toka (RCD) z izklopnim tokom največ 30 mA.
c)
5.6.4 Delovno mesto
a) Poskrbite za dobro osvetlitev delovnega območja.
b) Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta. Slabo prezračevana delovna mesta lahko zaradi
preveč prahu škodujejo zdravju.
c) Pri prebijanju zavarujte območje na nasprotni
strani del. Odlomljeni delci lahko padejo in pri tem
poškodujejo druge osebe.
d) Zareze v nosilne stene ali druge strukture lahko negativno vplivajo na statično nosilnost, še posebej pri
rezanju armaturnega železa ali nosilnih elementov.
Pred začetkom del se je treba posvetovati z odgovornimi statiki, arhitekti ali pristojnim vodstvom
gradnje.
5.6.5 Osebna oprema za zaščito pri delu
Uporabnik in osebe v bližini morajo med uporabo
orodja nositi primerna zaščitna očala, zaščitno čelado, zaščito za sluh, zaščitne rokavice in lahko masko za zaščito dihal.
6 Pred začetkom uporabe
PREVIDNO
Pri montaži, demontaži, nastavitvenih delih in odpravljanju motenj nosite zaščitne rokavice.
NEVARNOST
Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo pribora ali
odlaganjem naprave vedno izvlecite vtič iz električne
vtičnice. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon orodja.
110
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
OPOZORILO
Električnega orodja nikoli ne uporabljajte brez zaščitnega pokrova.
PREVIDNO
Če uporabljate drug priporočen Hiltijev pribor za kotne brusilnike v kombinaciji z zgoraj navedenimi kotnimi brusilniki, pred uporabo preberite navodila za
uporabo pribora in upoštevajte vsa opozorila.
6.1 Montaža stranskega ročaja
OPOZORILO
Pri vseh delih mora biti nameščen stranski ročaj.
Stranski ročaj privijte z leve ali desne strani orodja.
6.2 Zaščitni pokrov
PREVIDNO
Zaprta stran zaščitnega pokrova mora biti vedno
usmerjena proti uporabniku.
PREVIDNO
Položaj zaščitnega pokrova sproti prilagajajte potrebam delovnega postopka.
6.2.1 Montaža in demontaža zaščitnega pokrova
oz. zaščitnega pokrova s krovno pločevino 4
NASVET
Zaščitni pokrov je že nastavljen na pravi premer vpenjanja
z justirnim vijakom. Če je vpenjanje pri nameščenem zaščitnem pokrovu prešibko, lahko vpenjalno silo povečate
z rahlim pritegovanjem justirnega vijaka.
NASVET
Kodirni mehanizem na zaščitnem pokrovu zagotavlja, da
lahko na orodje namestite le ustrezen zaščitni pokrov.
Kodirni element razen tega preprečuje padec zaščitnega
pokrova na orodje.
1.
2.
3.
4.
5.
Sprostite zatezno ročico.
Namestite zaščitni pokrov s kodirnim mehanizmom
v kodirni utor na vretenu glave orodja.
Zavrtite zaščitni pokrov v želeni položaj.
PREVIDNO Zaprta stran zaščitnega pokrova
mora biti vedno usmerjena proti uporabniku.
Zategnite zatezno ročico, da blokirate zaščitni pokrov.
Za demontažo zaščitnega pokrova opravite ustrezne
delovne korake v obratnem vrstnem redu.
6.2.2 Nastavitev zaščitnega pokrova oz. zaščitnega
pokrova s krovno pločevino 5
1.
2.
Sprostite zatezno ročico.
Zavrtite zaščitni pokrov v želeni položaj.
3.
Zategnite zatezno ročico.
6.3 Namestitev nastavka
NEVARNOST
Prepričajte se, da je na brusnem orodju navedeno
število obratov isto ali večje od nazivnega števila
obratov brusilnika.
NEVARNOST
Pred uporabo preverite delovno orodje. Ne uporabljajte zlomljenih, počenih ali kako drugače poškodovanih proizvodov.
NASVET
Diamantne plošče je treba zamenjati, takoj ko se učinek
rezanja in brušenja občutno poslabša. Na splošno do
tega pride, ko je višina diamantnih segmentov manjša
od 2 mm. Druge tipe plošč je treba zamenjati, takoj
ko se zmogljivost rezanja občutno poslabša ali pa deli
kotnega brusilnika (izven plošče) med delom pridejo v stik
z obdelovancem. Abrazivne plošče je treba zamenjati po
preteku roka uporabnosti.
6.4 Nastavek s hitrozatezno matico Kwik-Lock
PREVIDNO
Pazite, da hitrovpenjalna matica Kwik-Lock med delom ni v stiku s podlago. Ne uporabljajte poškodovanih hitrovpenjalnih matic Kwik-Lock.
6.4.1 Montaža in demontaža nastavka z
hitrozatezno matico Kwik-Lock 6
NASVET
Puščica na zgornji strani mora biti znotraj oznak. Če
privijete hitrovpenjalno matico Kwik-Lock tako, da se puščica ne nahaja znotraj oznak, hitrovpenjalne matice ne
boste več mogli odviti z roko. V tem primeru je treba hitrovpenjalno matico Kwik-Lock odviti s ključem za pritezanje
(ne s cevnimi kleščami).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Očistite vpenjalno prirobnico in hitrovpenjalno matico Kwik-Lock.
Namestite nastavek.
Privijte hitrozatezno matico Kwik-Lock (napis je viden tudi, ko je privita), da naleže na nastavek.
PREVIDNO Gumb za blokado vretena smete pritisniti le, ko brusilno vreteno miruje.
Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
Nastavek z roko močno vrtite v smeri urnega kazalca, dokler ni hitrozatezna matica Kwik-Lock trdno
privita, potem spustite gumb za blokado vretena.
Za demontažo opravite ustrezne delovne korake v
obratnem vrstnem redu.
111
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
sl
7 Uporaba
PREVIDNO
Orodje se lahko pri uporabi segreje. Pri menjavi orodja
uporabljajte zaščitne rokavice!
NASVET
Položaj zaščitnega pokrova sproti prilagajajte potrebam
delovnega postopka.
NEVARNOST
Uporabljajte zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči izgubo sluha.
sl
PREVIDNO
Orodje ima zaradi svojega namena uporabe ustrezno
visok vrtilni moment. Uporabljajte stranski ročaj in vedno držite orodje z obema rokama. Uporabnik mora
biti pripravljen na trenutno blokado orodja.
PREVIDNO
Zaprta stran zaščitnega pokrova mora biti vedno
usmerjena proti uporabniku.
PREVIDNO
Pri obdelavi lahko odletavajo drobci materiala. Uporabljajte zaščitna očala, zaščitne rokavice in lahko masko za zaščito dihal, če ne uporabljate naprave za
odsesavanje prahu. Ti drobci lahko poškodujejo telo in
oči.
OPOZORILO
Novo brusilno orodje preizkusite tako, da vsaj 60 sekund deluje pri maks. št. vrtljajev prostega teka na
zavarovanem območju.
OPOZORILO
Pri rezanju ne upogibajte plošč v rezalni ravnini in
orodja ne obremenjujte preveč. Sicer se lahko orodje
ustavi, povzroči povratni udarec ali pa se zlomi plošča.
OPOZORILO
Orodja ne uporabljajte, če se težko ali sunkovito zažene. Obstaja možnost, da je elektronika v okvari. Orodje
naj nemudoma popravijo v Hiltijevem servisu.
PREVIDNO
Med delom si privoščite odmor. Za boljšo prekrvavitev
prstov delajte sprostitvene in razgibalne vaje.
OPOZORILO
Zareze v nosilne stene ali druge strukture lahko negativno
vplivajo na statično nosilnost, še posebej pri rezanju armaturnega železa ali nosilnih elementov. Pred začetkom
del se je treba posvetovati z odgovornimi statiki, arhitekti ali pristojnim vodstvom gradnje.
OPOZORILO
Omrežna napetost mora ustrezati podatkom na ploščici s podatki orodja. Orodja, označena z 230 V, se
lahko priklopijo na napetost 220 V.
OPOZORILO
Orodje vedno uporabljajte s stranskim ročajem (kot
dodatna oprema je na voljo tudi ločni ročaj).
PREVIDNO
Obdelovance pritrdite z vpenjalno napravo ali s primežem.
OPOZORILO
Brušenje lahko povzroči odletavanje materiala. Uporabljajte zaščito za oči.
PREVIDNO
Če uporabljate orodje brez sistema za odsesavanje
prahu, je treba pri delih, kjer nastaja prah, uporabljati
lahko zaščito za dihala.
OPOZORILO
Ne dotikajte se vrtečih se delov. Orodje vključite šele
v območju dela. Dotikanje vrtečih se delov, še posebej
vrtečih se nastavkov, lahko privede do poškodb.
112
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
OPOZORILO
Gorljive materiale odstranite iz delovnega območja.
7.1 Nastavitev ročaja 7
OPOZORILO
Ročaja ne nastavljajte pri delujočem orodju. Prepričajte se, da se ročaj zaskoči v enem od treh možnih
položajev.
Za varno in neutrujajoče delo v vsakem položaju je ročaj
mogoče zavrteti za 90° v levo in v desno.
1. Vtič izvlecite iz vtičnice.
2. Sprostitveno ročico povlecite nazaj.
3. Ročaj zavrtite v levo ali v desno do prislona.
4. S sprostitveno ročico ponovno fiksirajte ročaj.
NASVET Orodja ni mogoče vključiti, dokler ni ročaj
blokiran v enem od treh predvidenih položajev.
7.2 Rezanje
Pri rezanju srednje močno pritiskajte na orodje in pazite,
da se orodje ali rezalno-brusna plošča ne zatakneta (kot
pribl. 90° na rezalno ravnino). Profile in majhne štirirobe
cevi najlažje prerežete, če režete na mestu z najmanjšim
presekom.
7.3 Grobo brušenje
PREVIDNO
Rezalno-brusnih plošč nikoli ne uporabljajte za grobo
brušenje.
Z nastavitvenim kotom od 5° do 30° pri grobem brušenju
dosežete najboljši rezultat. Srednje močno pritiskajte na
orodje in ga premikajte sem ter tja. Tako se obdelovanec ne segreje premočno, se ne obarva in ne nastajajo
žlebički.
7.4 Vklop in izklop
Pomaknite stikalo za vklop/izklop naprej in ga pritisnite do konca.
Orodje tako vedno upravljate s sklenjeno pestjo za
optimalno varnost pri delu.
7.4.2 Izklop
7.4.1 Vklop
1.
2.
Spustite stikalo za vklop in izklop.
Vtaknite vtič v vtičnico.
7.5 Blokada zagona
NASVET
Če povlečete vtič iz vtičnice, ko je stikalo za vklop/izklop
pritisnjeno, in potem vtič ponovno vtaknete, se orodje ne
vklopi.
8 Nega in vzdrževanje
PREVIDNO
Vtič izvlecite iz vtičnice.
8.1 Nega orodja
NEVARNOST
Pri delu v ekstremnih pogojih se lahko pri obdelovanju
kovin v notranjosti orodja odlaga prevodni prah. To lahko
vpliva na zaščitno izolacijo. V takšnih primerih priporočamo uporabo stacionarne naprave za odsesavanje,
pogosto čiščenje prezračevalnih rež in uporabo zaščitnega stikala okvarnega toka (RCD).
Zunanje ohišje orodja je izdelano iz plastike, ki je odporna proti udarcem. Ročaj je izdelan iz elastomernega
materiala.
Nikoli ne uporabljajte orodja z zamašenimi prezračevalnimi režami! Prezračevalne reže redno in previdno očistite s suho krtačo. Izogibajte se vdoru tujkov v notranjost
orodja. Ventilator motorja vleče prah v ohišje, velika količina zbranega prevodnega prahu (npr. kovina, premog)
pa lahko povzroči nevarnosti električnega izvora. Zunanjost orodja redno čistite z rahlo navlaženo krpo za
čiščenje. Za čiščenje ne uporabljajte pršilnika, naprave
za čiščenje s paro ali tekoče vode! S tem lahko ogrozite električno varnost orodja. Poskrbite, da ročaji orodja
ne bodo onesnaženi z oljem ali mastjo. Ne uporabljajte
sredstev za nego, ki vsebujejo silikon.
NASVET
Pogosta obdelava prevodnih materialov (npr. kovina, vlakna premoga) lahko skrajša intervale vzdrževanja. Upoštevajte individualne ocene nevarnosti na delovnem mestu.
8.2 Vzdrževanje orodja
OPOZORILO
Orodja ne uporabljajte, če so deli poškodovani, če
je elektronika v okvari ali če elementi za upravljanje
ne delujejo brezhibno. Popravijo naj ga v Hiltijevem
servisu.
OPOZORILO
Električne komponente smejo popravljati samo strokovnjaki električarji.
Redno preverjajte, ali so zunanji deli orodja poškodovani
in ali vsi elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
8.3 Preverjanje po končani negi in vzdrževanju
Po končani negi in vzdrževanju preverite, ali so vse zaščitne naprave nameščene in ali delujejo brezhibno.
9 Motnje pri delovanju
Napaka
Možni vzrok
Odprava napake
Orodje se ne zažene.
Prekinitev električnega napajanja.
Vklopite drugo električno orodje, preverite njegovo delovanje.
Preveri naj ga električar in po potrebi
zamenja.
Preveri naj ga električar in po potrebi
zamenja.
Izklopite in ponovno vklopite orodje.
Priključni kabel ali vtič v okvari.
Iztrošene ščetke.
Orodje nima polne moči.
Aktivirana je elektronska blokada zagona po prekinitvi električnega napajanja.
Podaljšek premajhnega preseka.
Uporabite podaljšek zadostnega preseka.
113
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
sl
Napaka
Možni vzrok
Odprava napake
Orodje nima polne moči.
Izpad funkcije ATC
Orodje naj popravi Hiltijev servis.
10 Recikliranje
Orodja Hilti so pretežno narejena iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Predpogoj za recikliranje je strokovno
razvrščanje materialov. Hilti v mnogih državah že omogoča prevzem odsluženega orodja v reciklažo. Posvetujte se s
servisno službo Hilti ali s svojim prodajnim svetovalcem.
Samo za države EU
Električnega orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki!
sl
V skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni
zakonodaji je treba električne naprave ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v
postopek okolju prijaznega recikliranja.
11 Garancija proizvajalca orodja
Hilti garantira, da je dobavljeno orodje brez napak v
materialu ali izdelavi. Ta garancija velja pod pogojem, da
se z orodjem ravna in se ga uporablja, neguje in čisti
na pravilen način v skladu z navodili za uporabo Hilti;
ter da je zagotovljena tehnična enotnost, kar pomeni, da
se z orodjem uporabljajo samo originalni Hiltijev potrošni
material, pribor in nadomestni deli.
Ostali zahtevki so izključeni, kolikor to ni v nasprotju z
veljavnimi nacionalnimi predpisi. Hilti ne jamči za neposredno ali posredno škodo zaradi napak, za izgube
ali stroške, povezane z uporabo ali nezmožnostjo
uporabe orodja za kakršenkoli namen. Molče dana
zagotovila glede uporabe ali primernosti za določen
namen so izrecno izključena.
Ta garancija obsega brezplačno popravilo ali brezplačno
zamenjavo pokvarjenih delov med celotno življenjsko
dobo orodja. Ta garancija ne obsega delov, ki se normalno obrabljajo.
Orodje oziroma prizadete dele je treba takoj po ugotovitvi napake poslati pristojni prodajni organizaciji Hilti v
popravilo oziroma zamenjavo.
114
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
Ta garancija vključuje vse garancijske obveznosti s strani
Hiltija in zamenjuje vsa prejšnja ali istočasna pojasnila
oziroma pisne ali ustne dogovore v zvezi z garancijo.
12 Izjava ES o skladnosti (izvirnik)
Oznaka:
Tipska oznaka:
Generacija:
Leto konstrukcije:
Kotni brusilnik
DCG 230‑DB
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
01
2008
S polno odgovornostjo izjavljamo, da ta izdelek ustreza
naslednjim direktivam in standardom: 2006/42/ES,
2004/108/ES, 2011/65/EU, EN 60745‑1, EN 60745‑2‑3,
EN ISO 12100.
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
Tehnična dokumentacija pri:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
sl
115
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
Hilti Corporation
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3622 | 1013 | 00-Pos. 2 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
Printed: 20.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139510 / 000 / 01
321858 / A3
321858
1 609 92A 0DZ
*321858*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising