Hilti | DD EC-1 | Operating Instruction | Hilti DD EC-1 Handleiding

Hilti DD EC-1 Handleiding
DD EC-1
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Istruzioni d’uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Manual de instruções
pt
Manual de instrucciones
es
Οδηγιες χρησεως
el
ar
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
1
�
쐋
�
DD EC-1
햲
햽 햵 햶
쐎
햻
쐄
햹 햺
햷
쐅 쐏
햸
햳
햴
햿
쐆쐂 햾
쐊
헀
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
2
3
DD EC-1
5
0
150
300
4
DD EC-1
0
150
300
6
7
8
9
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
10
11
1
2
DD EC-1
DD EC-1
12
13
5
0,5mm
3
4
DD EC-1
14
15
DD EC-1
16
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
DD EC-1
17
1
3
2
C-1
DD E
18
4
5
C-1
DD E
19
Pos. 1
21
20
Pos. 2
22
23
DD EC-1
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING
DD EC-1 Diamantkernboormachine
Lees de gebruiksaanwijzing in
ieder geval door voordat u de
machine in gebruik neemt.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing
altijd bij de machine.
Algemene opmerkingen
Dit symbool geeft in deze gebruiksaanwijzing instructies aan die bijzonder belangrijk zijn voor de veiligheid. Houd u altijd aan deze instructies, anders kunnen
er ernstige verwondingen ontstaan.
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning.
Symbolen
Geef de machine alleen samen
met de gebruiksaanwijzing aan
andere personen door.
Voor het gebruik de
gebruiksaanwijzing lezen
Afval voor hergebruik
recyclen
 Deze nummers verwijzen naar figuren op de uitklapbare omslagpagina’s (voor en achter).
Bedieningselementen 
Bedieningshendel werktuigopname
Stuurschakelaar
Regelwiel voor watervolume
Schakelaararrêtering voor gebruik met boorstandaard
Plugverbinding van elektrische kabel
(contactdoos voor netkabel)
Vergrendelknop voor watervangstang
Schuif voor lengte-instelling watervangstang
Watervangring (boorbus)
Diepte-aanslag
Vergrendelknop waterkijkglas
Onderdelen 
Werktuigopname
Drukplaat
Zijhandvat
Tandwielkast met TOPSPIN-bewegingssysteem
Motor
Handvat
Waterstromingsindicator
Dooslibel
Staaflibel
Typeplaatje
Riemafdekking
Watervangstangen
Watervangring
Netkabel (met PRCD, niet voor de GB-versie)
/ Deze nummers verwijzen naar de bedienings/display-elementen van de machine
In de tekst van deze gebruiksaanwijzing betekent «de
machine» altijd het elektrische apparaat waarover de
gebruiksaanwijzing gaat.
Inhoud
Algemene opmerkingen
Beschrijving
Belangrijkste kenmerken van de machine
Technische gegevens
Reglementair gebruik
Werktuigen en toebehoren
Veiligheidsinstructies
Inbedrijfneming
Bediening
Schoonhouden en onderhoud
Het zoeken van fouten
Fabrieksgarantie op de apparatuur
Afvoer als afval
EG-Conformiteitsverklaring (origineel)
Pagina
49
50
50
50
51
51
52
54
55
57
58
59
59
59
49
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
Beschrijving
De DD EC-1 is een elektrisch aangedreven diamantkernboormachine voor natboren.
Tot de levering behoren: machine, watervangstangen
incl. watervangring, kabel incl. PRCD, gebruiksaanwijzing, spray 50 ml, poetsdoek, transportkoffer.
Bij het gebruik van de machine dient men zich altijd
aan de volgende punten te houden:
– in overeenstemming met het typeplaatje aan het wisselspanningnet aansluiten
– niet toepassen in een omgeving waar gevaar van explosie
– altijd de watervanginrichting met de juiste boorbus
gebruiken
Belangrijkste kenmerken van de
machine
– Boormachine met TOPSPIN-bewegingssysteem, d.w.z.
bewuste tuimelbeweging van boorkroon en werktuigopname
– Elektrische beschermingsklasse I
– Olievrije riemaandrijving
– Mechanische slipkoppeling
– Motorbeveiligingselektronica met temperatuurbeveiliging
– Met rubber bekleed handvat en zijhandvat
– Werktuigsysteem met DD-C boorkronen (150 en 300
mm werklengte)
– Werktuigopnamesysteem voor snelle wisseling van
boorkroon
– Traploos reguleerbaar toerental
– Automatische functie water aan/uit
– Handmatige watervolumeregulering
– Geïntegreerde waterdoorstromingsindicator
– Arrêteerbare stuurschakelaar
– Afneembare watervangstangen
– Afneembare netkabel met gecodeerde stekker en reststroomonderbreker (PRCD, niet voor GB-versie)
– Diepte-aanslag
– Libellen
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen:
Nominale spanning: ✱
Nominale opgenomen stroom: ✱
Netfrequentie:
Gewicht conform EPTA-Procedure 01/2003:
Afmetingen (LxBxH):
Minimale afstand van boorgat tot wand:
Toerental:
Max. toegestane waterleidingdruk:
1450 W 1400 W 1400 W 1450 W 1450 W
100 V 110 V 220 V 230 V 240 V
13,4 A 6,7 A
6,7 A
6,7 A
50–60 Hz
6,8 kg
423×108×195 mm
36 mm
9200 t/min
6 bar (bij hogere waterdruk moet op de bouwplaats een
drukvermindering worden toegepast)
Verdere wezenlijke kenmerken:
afneembare netkabel met gecodeerde contactdoos
Koppel voor activering slipkoppeling:
13 Nm
Beveiligingsklasse:
Beveiligingsklasse I, EN 60745, Randgeaard
✱ De machine wordt met verschillende nominale spanningen aangeboden. De nominale spanning en de
nominale opgenomen stroom van uw machine vindt u op het typeplaatje.
AANWIJZING
Het in deze aanwijzingen aangegeven trillingsniveau is overeenkomstig een in EN 60745 genormeerd meetproces
gemeten en kan worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Het is ook geschikt
voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. Het aangegeven trillingsniveau is representatief voor de
belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch apparaat. Als het elektrisch apparaat echter wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met afwijkende gereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kan het trillingsniveau afwijken. Hierdoor kan de trillingsbelasting over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijden
waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kan de trillingsbelasting over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen. Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescher50
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
ming van de gebruiker tegen trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch apparaat en de gereedschappen,
warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluids- en trillingwaarden informatie (conform EN 60745-2-1):
Typische gemeten geluidsemissie (A) (LwA):
98 dB (A)
Typische gemeten geluidsemissie (A) (LpA):
87 dB (A)
Voor het genoemde geluidsniveau volgens EN 60745 bedraagt de onzekerheid 3 dB.
Oorbescherming verplicht!
Triaxiale trillingsgegevens (gemeten overeenkomstig 60745-2-1 bij de handgrepen en overeenkomstig EN 61029
bij de spil)
Triaxiale trillingswaarden (trillingsvectorsom) EN 60745-2-1 (uit de hand)
Boorkroonlengte
150 mm
Trilling ah DD
10 m/s2
Onzekerheidt K
1,5 m/s2
Boorkroonlengte
300 mm
17 m/s2
2 m/s2
Triaxiale trillingswaarde (trillingsvectorsom) EN 61029, RIG DD-CR1 (op kolom)
Boorkroonlengte
150 mm
Trilling ah DD
7 m/s2
Onzekerheidt K
1,5 m/s2
Boorkroonlengte
300 mm
11 m/s2
1,5 m/s2
Technische wijzigingen voorbehouden
Reglementair gebruik
De machine is voor het volgende gebruik bestemd:
– Het maken van met diamant geboorde gaten van 8-35
mm diameter in gewapend beton, metselwerk en natuursteen.
– Gebruik uitsluitend als natboormachine met gebruikmaking van de watervanginrichting incl. de passende
boorbussen.
– De machine moet met de op het typeplaatje aangegeven netspanning en netfrequentie worden gebruikt.
– De machine mag alleen worden gebruikt aan een net
met aardegeleider en voldoende dimensionering.
– De machine mag alleen worden gebruikt met de hiervoor bestemde netkabel met gecodeerde stekker en
geïntegreerde PRCD (scheidingstrafo voor GB).
– De veiligheidsfunctie van de aardgeleider moet volgens de landelijke veiligheidsbepalingen regelmatig
worden gecontroleerd.
– Voor het gebruik moet de werking van de PRCD worden gecontroleerd (Zie bediening).
– Er mogen alleen voorgeschreven werktuigen en toebehoren worden gebruikt.
Alleen de in deze gebruiksaanwijzing genoemde activiteiten (schoonhouden, onderhoud, montage, gebruik,
enz.) mogen worden uitgevoerd. Verdere manipulaties
kunnen een negatieve uitwerking hebben op de goede
werking van de machine.
De in de gebruiksaanwijzing en eventueel apart aangegeven veiligheidsinstructies moeten in acht worden genomen.
Positie en afmeting van de boringen moeten met de
bouwleiding afgesproken zijn (statica).
Gebruik dit product in geen geval anders dan in deze
gebruiksaanwijzing beschreven wordt.
Werktuigen en toebehoren
Voor optimale overbrenging van de TOPSPIN-beweging
en om veiligheidsredenen moeten voor de DD EC-1 uitsluitend DD-C boorkronen worden gebruikt. Bij het boren
met speciale boorkronen met een werklengte van 600
mm moet men met een kortere boorkroon en watervangstangen voorboren.
Verder zijn er bij de DD EC-1 de volgende toebehoren
verkrijgbaar:
– waterrecycling-apparaat DD-REC1
– kernbreekwerktuig DD-CB
– stofzuiger-adapter
– Boorstandaard DD-CR1
51
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
Veiligheidsinstructies
AANWIJZING
De veiligheidsinstructies in hoofdstuk 1 bevatten de algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap die volgens de van
toepassing zijnde normen in de handleiding moeten worden vermeld. Ze kunnen dus aanwijzingen bevatten die voor dit apparaat
niet van belang zijn.
1. Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen
a)
WAARSCHUWING! Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar
alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed. Het in de
veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met
netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
1.1 Veiligheid op de werkplek
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk niet met het apparaat in een explosieve omgeving
waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het
stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van
het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
1.2 Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in
het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde
stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een
elektrische schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen
en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
c) Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt
van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt,
dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van een voor
gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico
van een elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een voch52
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
tige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een
lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
1.3 Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te
werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik
het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of
onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een
moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrisch
gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
b) Draag een persoonlijke beschermende uitrusting en altijd
een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke beschermende uitrusting, zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen,
een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de
aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert
het risico op letsel.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker
in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het
gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van
het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt
of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap
kan tot letsel leiden.
e) Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor
dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt
u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter
onder controle houden.
f) Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden
meegenomen.
g) Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen
worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat
deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik
van een stofafzuigsysteem kan de gevaren door stof beperken.
1.4 Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of de accu uit het
apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren
wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel
voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten
bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken
door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden
gebruikt.
e) Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat om. Controleer
of bewegende delen van het apparaat correct functioneren
en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.
Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. zó als voor dit apparaat is voorgeschreven.
Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot
gevaarlijke situaties leiden.
1.5 Service
a) Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd
en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
2. Productspecifieke veiligheidsinstructies
2.1 Veiligheidsinstructies bij boormachines
a) Gebruik de extra handgreep die bij de levering van
het apparaat is inbegrepen. Verlies van controle kan
tot lichamelijk letsel leiden.
b) Wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij verdekt
liggende elektrische leidingen of het netsnoer door
het snijgereedschap kunnen worden beschadigd,
houd het apparaat dan aan de geïsoleerde greepgedeelten vast. Contact van het snijgereedschap met
stroomvoerende leidingen kan ertoe leiden, dat onbeschermde metalen delen van het apparaat onder spanning worden gezet en de gebruiker het risico loopt op
een elektrische schok.
2.1 Veiligheid van personen
a) Draag oorbeschermers. De inwerking van geluid kan
gehoorbeschadiging veroorzaken.
b) De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in
het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van
een elektrische schok.
c) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen
en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
d) Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
e)Controleer voordat u begint te werken of het
zijhandvat correct gemonteerd is en goed vast-
gedraaid is. Houd de machine bij het werken
altijd met twee handen vast.
f) Leid bij het werken het netsnoer, het verlengsnoer en de afzuigslang altijd naar achteren van het apparaat weg.
g) Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of door zwakke, ongeschoolde personen.
h) Kinderen moeten duidelijk worden gemaakt
dat het apparaat geen speelgoed is.
j) Stof van materiaal zoals loodhoudende verf,
sommige houtsoorten, mineralen en metaal
kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Het
in contact komen met of het inademen van dit
stof kan leiden tot allergische reacties en/of
aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden.
Bepaalde stoffen, zoals eikenof beukenstof,
staan bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden bewerkt. Zo mogelijk gebruik maken
van stofafzuiging. Om een betere stofafzuiging te
verkrijgen, gebruikmaken van een geschikte, door
Hilti aanbevolen en op dit elektrisch apparaat afgestemd mobiele stofafzuiging voor hout- en/of mineraalstof. Zorg voor een goede ventilatie van de werkruimte. Het wordt geadviseerd een ademmasker
met filterklasse P2 te dragen. De in uw land geldende voorschriften bij de te bewerken materialen
in acht nemen.
j)Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroefeningen, voor een betere doorbloeding van uw vingers.
2.2 Gebruik en onderhoud van elektrische
gereedschappen
a)Controleer of het gereedschap het bij het apparaat
passende opnamesysteem heeft en correct in de
gereedschapopname vergrendeld is.
b)Bij een stroomonderbreking: het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Hierdoor wordt voorkomen dat het apparaat onbedoeld
opstart wanneer er weer spanning op komt te staan.
2.3 Elektrische veiligheid
a) Verborgen elektrische leidingen en gas- en waterleidingen kunnen zeer gevaarlijk zijn als ze bij het
werken beschadigd worden. Controleer daarom altijd
eerst het werkgebied met bijv. een metaaldetector.
Externe metalen delen van het apparaat kunnen onder
spanning komen te staan als u per ongeluk bijv. een
elektrische leiding beschadigt. Hieronder ontstaat
een ernstig gevaar van een elektrische schok.
b)Controleer regelmatig het voedingssnoer van het
apparaat, en laat dit in geval van beschadiging vernieuwen door een erkend vakman. Controleer de
verlengsnoeren regelmatig en vervang deze in geval
van beschadiging. Wordt het net- of verlengsnoer
53
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
tijdens het werk beschadigd, dan mag u het niet
aanraken. Trek de stekker uit het stopcontact. Door
beschadigde aansluit- en verlengkabels ontstaat het
risico van een elektrische schok.
c)Laat daarom verontreinigde appraten, met name
wanneer er vaak geleidend materiaal wordt bewerkt,
regelmatig controleren door de Hilti-service. Vocht
of stof dat zich aan het oppervlak van het apparaat
hecht, met name van geleidend materiaal, kan onder
ongunstige omstandigheden tot een elektrische schok
leiden.
d)De stekker eu het snoer enkel in droge en propere toestand verbinden. Voor het reinigen, steeds
de stekker uit het stopcontact trekken.
2.4 Werkomgeving
a)Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
b)Zorg voor een goede ventilatie van de werkomgeving. Door een slecht geventileerde werkomgeving
kan schade aan de gezondheid ontstaan als gevolg
van stofbelasting.
2.5 Persoonlijke veiligheidsuitrusting
De gebruiker en personen die zich in de buurt bevinden, moeten tijdens het gebruik van het apparaat een
geschikte veiligheidsbril, een helm, oorbeschermers
en werkhandschoenen.
Veiligheidsbril
dragen
Helm
dragen
Oorbeschermers dragen
Werkhandschoenen
dragen
Voorbereiding voor gebruik
Lees voordat u de machine in gebruik neemt
in ieder geval de veiligheidsinstructies en volg
die op.
Boorwerkzaamheden met de machine mogen alleen
door geschoold personeel worden uitgevoerd.
De netspanning moet overeenkomen met de specificatie op het typeplaatje.
Bij gebruik van verlengsnoeren: gebruik alleen verlengsnoeren die voor de toepassing toegestaan
zijn en die een voldoende diameter hebben. Anders kan
er vermindering van de capaciteit van de machine en
oververhitting van het snoer optreden. Vervang beschadigde verlengsnoeren.
Aanbevolen minimale diameter en maximale lengte
van verlengsnoeren:
Diameter geleider
Netspanning 1,5 mm2 2,0 mm2 2,5 mm2 3,5 mm2
100 V
20 m
40 m
110 V
20 m
40 m
220–240 V 50 m
80 m
Vergewis u er voor het in gebruik nemen van
de machine van dat ruimtes onder de plaats
waar geboord wordt beschermd zijn tegen vallende boorkernen en uitlopend water.
Doorboren van bewapeningsijzers
Vraag voor het doorboren van
bewapeningsijzers de toestemming van de verantwoordelijke staticus op de
bouw. Als het boren langzaam gaat en het boorwater
helder is, is dit een aanwijzing dat er op bewapeningsijzer wordt geboord.
Vergewis u er voor het in gebruik nemen van de
machine van dat de werktuigopname schoon is en
dat de gebruikte boorkroon niet beschadigd is (moet
zuiver rond lopen, mag niet wiebelen na vergrendeling
in de werktuigopname). Versleten of gebroken onderdelen van de machine of aan het werktuig moeten onmiddellijk worden vervangen.
Om veiligheidsredenen moeten bij omhoog
boren in een plafond de volgende uitrustingscomponenten worden gebruikt:
1. watervangstangen compleet met passende boorbus
2. waterbehandelingsysteem DD-REC1 of
3. natzuiger met passend adapterstuk voor watervangslang
4. PRCD reststroomonderbreker (in de netkabel geïntegreerd, scheidingstrafo voor GB)
Het handvat van de machine mag niet worden
gebruikt voor het bevestigen van hefinrichtingen
(b.v. katrolblok, kraan).
54
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
Gebruik alleen DD-C boorkronen.
Oefen geen overmatige druk uit. Het boorvermogen
wordt daardoor niet groter.
Als koel- en spoelmedium moet schoon water zonder
toevoegingen worden gebruikt. Bij gebruik met het DDREC1 waterbehandelingsysteem moet de gebruiksaanwijzing van de DD-REC1 in acht genomen worden.
Neem bij het aanbrengen van pluggen de geldende product- en keurvoorschriften in acht.
Bediening
Montage van de machine
– Neem de machine uit de transportkoffer.
– Schuif de watervangstangen helemaal in de daarvoor
aan de voorkant van de machine aanwezige openingen.
– Houd hierbij de knop ingedrukt en arrêteer de watervangstangen aan de behuizing van de tandwielkast
door de knop de los te laten wanneer de stangen helemaal naar binnen zijn geschoven .
– Schuif de schuif naar rechts om het bij uw boorkroon passende lengtebereik in te stellen (positie 1: <
150 mm werklengte; positie 2: 300 mm werklengte 
.
– Gebruik altijd de bijgeleverde watervanginrichting.
– Vergewis u er altijd van dat de diameter van de gebruikte boorbus overeenkomt met de nominale diameter
van de gebruikte boorkroon.
– Schroef altijd het zijhandvat en de diepte-aanslag in
een van de daarvoor aanwezige schroefdraadbussen
opzij aan het huis .
–
Vergewis u er van dat de netstekker niet
meer in het stopcontact steekt.
Werktuig inzetten
-GEVAARGebruik geen beschadigd inzetgereedschap. Controleer het inzetgereedschap voor elk gebruik op afsplinteringen en scheuren, slijtage of sterke gebruikssporen. Gebruik geen beschadigd gereedschap. Brokstukken van het werkstuk of gebroken inzetgereedschap
kunnen worden weggeslingerd en letsel veroorzaken,
ook buiten het directe werkgebied.
-AANWIJZINGDiamantboorkronen moeten worden vervangen zodra
de snijprestatie resp. de boorsnelheid merkbaar afneemt.
In het algemeen is dit het geval als de hoogte van de diamantsegmenten minder dan 2 mm is.
– Draai de bedieningshendel 30° omhoog om de
werktuigopname te openen.
– Controleer of het insteekeinde van de boorkroon en
de werktuigopname schoon en onbeschadigd zijn.
– Controleer of de snijring van de gebruikte boorkroon
nog gleuven met een diepte van minstens 0,5 mm
heeft. Als dit niet het geval is, moet u de boorkroon
vervangen, omdat de boorkroon anders in het boorgat vastgeklemd kan raken .
– Kantel de watervangring om zijn bevestigingsas tot de
aanslag.
– Breng de boorkroon met de snijring van boven in de
boorbus van de watervangring .
– Steek het insteekeinde van de boorkroon in de opening van de werktuigopname.
– Verdraai de boorkroon met lichte druk helemaal naar
rechts .
– Druk de bedieningshendel terug naar de uitgangspositie.
–
Controleer of de boorkroon goed in de
werktuigopname vergrendeld is.
Voor stroom en watertoevoerleidingen zorgen
De elektrische steekverbinding mag alleen
in schone en droog toestand met de machine worden verbonden. Voor het reinigen van de gecodeerde contactstekker aan de netkabel moet de netstekker uitgetrokken worden.
– Neem de netkabel uit de transportkoffer.
– Breng de markeringsstip op de gecodeerde contactstekker in dekking met de markering op de machinecontactdoos aan de onderkant van de machine .
– Steek de gecodeerde contactdoos in deze positie
helemaal in de machine.
– Verdraai de gecodeerde contactstekker onder lichte
druk naar rechts tot de arrêtering hoorbaar vastklikt.
– Bevestig de watertoevoerleiding met een passend
koppelingsstuk .
– Steek de netkabel in de netcontactdoos.
– Schakel de reststroomonderbreker in door op de
zwarte knop te drukken .
– Controleer voor het in bedrijf nemen van de machine of de reststroomonderbreker werkt door op de
testtoets te drukken. De test is OK als de test-LED uit
gaat.
-GEVAARMocht de indicatie aan blijven, dan mag het apparaat
niet meer worden gebruikt. Laat het apparaat dan door
een erkend vakman met originele onderdelen repareren.
– Schakel de reststroomonderbreker na de test weer in.
Na gebruik
1. Trek de netstekker uit.
2. Ontkoppel de waterslangen van het boortoestel.
Indien u de DD-REC1 gebruikt, verbind de beide slangen met elekaar. Bij gebruik van een externe watertoevoer, sluit eerst de watertoevoer en gebruik steeds
een koppeling met waterstop.
3. Ontkoppel de gecodeerde contactdoos van de machine, door de ring naar achter te schuiven en tegen de
uurwijzerszin te draaien.
Boren
Er zijn twee mogelijkheden voor watertoevoer:
55
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
1. Automatische regeling
(bij voorkeur te gebruiken) :
Als het regelwiel voor het watervolume in positie 1
staat, wordt de watertoevoer automatisch met de stuurschakelaar van de machine in- resp. uitgeschakeld. Het
watervolume kan met de hand worden ingesteld door
het waterregelwiel te draaien (minimaal watervolume:
ca. 0,5 l/min).
2. Bypass-modus
Als het regelwiel voor het watervolume in positie 2
wordt getrokken, kan het watervolume met de hand
van 0 l/min tot ca. 3,0 l/min worden ingesteld door het
waterregelwiel te draaien. Deze manier van gebruik is
voor speciale toepassingen bedoeld.
– Zet voor het begin van het boren het regelwiel voor
het watervolume in het midden van het regelbereik
1–3.
– Zet de watervangring voorzichtig op de boorplek.
– Breng de centreermarkeringen van de watervangring
voor exacte positionering in dekking met een eventueel aangebracht kruis op de boorplek .
– Om met boren te beginnen bedient u de stuurschakelaar al voordat de boorkroon door drukken contact krijgt met de ondergrond.
– Begin pas te boren wanneer u aan de waterstromingsindicator ziet dat er water door de boorkroon stroomt
.
– Druk de boorkroon licht tegen de ondergrond.
– Let erop dat de boorkroon zo veel mogelijk loodrecht
op de ondergrond staat.
Druk zo op de machine dat deze op het hoogste toerental loopt. Een hogere druk vergroot de snelheid van
het boren niet.
– De boorkroon steeds loodrecht op de ondergrond
leiden. Let erop dat de boorkroon de word niet zaakk.
– Controleer vlak voor het begin van het boren de waterstroom aan de hand van de waterstromingsindicator (optimaal bereik: rode en witte gebieden van het
draaiende wiel zijn nog afzonderlijk te herkennen).
Controleer tijdens het boren voortdurend de waterstromingsindicator. Een te klein watervolume kan
blokkering van de boorkroon in het boorgat en daardoor beschadiging van de boorkroon tot gevolg hebben. Het kan tijdens het boren nodig zijn het watervolume bij te regelen door aan het regelwiel voor het
watervolume te draaien.
– Schakel na het bereiken van de gewenste boordiepte of bij het doorboren van het materiaal de machine uit en trek tegelijk de boorkroon uit het boorgat.
– Draai bij bypass-gebruik het regelwiel voor het watervolume terug naar nul.
– De watervangring mag pas van de ondergrond worden gehaald wanneer de boorkroon stilstaat.
Als men de watervangring van de ondergrond
neemt terwijl de boorkroon draait, kunnen er boorkernen uit de boorkroon geslingerd worden. Dat kan
tot letsel leiden.
56
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
Aanvullende gebruiksvoorschriften voor het boren
met het waterrecyclingapparaat DC-REC1
– Lees de voorschriften in de gebruiksaanwijzing van
de DD-REC1 en neem ze in acht.
– Bij gebruik van het waterbehandelingsysteem moet
erop worden gelet dat de DD-REC1 door draaien van
de hoofdschakelaar standby wordt gezet. Dit wordt
door een groen lampje aangegeven (zie gebruiksaanwijzing DD-REC1).
– In standby-modus wordt de DD-REC1 in werking
gezet door drukken op de stuurknop van de DDEC1 machine.
– Het waterbehandelingsysteem loopt na het uitschakelen van de DD EC-1 machine enkele seconden door.
Houd de watervangring gedurende deze tijd op het
boorgat, zodat eventueel resterend water uit het boorgat resp. de boorkroon kan worden gezogen.
Werktuig verwijderen
Vergewis u er van dat de netstekker niet
meer in het stopcontact steekt.
Let er bij het verwijderen van de boorkroon altijd
op dat de boorkroon vooral bij de snijring heet
kan zijn en dat de boorkern niet ongecontroleerd uit de
boorkroon valt.
– Draai de hendel tot anslag omhoog om, de werktuigopname te openen.
– Houd de machine met de punt van de boorkroon iets
omlaag .
– Verdraai de boorkroon ca. 60º naar links.
– Trek de boorkroon naar voren uit de werktuigopname .
– Zwenk de boorkroon met het insteekeinde omhoog
en trek de boorkroon uit de watervangring naar achteren .
Het verwijderen van de boorkern uit de boorkroon
Opmerking:
– Na het boren van een gat in verticale richting omhoog
moet eerst het resterende water uit de boorkroon worden verwijderd door de punt van de boorkroon omlaag
te richten.
– Neem de boorkroon uit de werktuigopname.
– Houd de boorkroon vast en schud hem tot de boorkern door het insteekeinde naar achteren uit de boorkroon valt. Als er delen van de boorkern in de boorkroon blijven steken, klopt u met de boorkroon verticaal omlaag tegen een zacht voorwerp (hout, kunststof) of gebruikt u een dunne stang om de boorkern
eruit te duwen.
Controleer voor het opnieuw inzetten van de boorkroon in de machine of alle delen van de boorkern
uit de boorkroon en uit de werktuigopname verwijderd
zijn. Uit de boorkroon valende kernen kunnen tot letsel leiden.
Het verwijderen van de boorkern uit het boorgat
– Neem het kernbreekwerktuig (optioneel accessoire)
uit de transportkoffer.
– Controleer of de diameter van het kernbreekwerktuig
overeenstemt met de boordiameter van de gebruikte boorkroon.
– Steek het kernbreekwerktuig iets draaiend tot de aanslag in het boorgat.
– Breek de boorkern door licht zijwaarts tegen het kernbreekwerktuig te drukken.
– Trek de gebroken kern met behulp van het kernbreekwerktuig uit het boorgat.
– Draai het kernbreekwerktuig 180° en steek het weer
in het boorgat.
– Meet de effectief bereikte diepte van het boorgat met
een maatstok.
– Herhaal dit proces evt. meermalen tot de hele boorkern verwijderd is.
Verwijderen van het waterkijkglas
– Schuif de vergrendelknop van het waterkijkglas in de
richting van de werktuigopname.
– Neem het waterkijkglas omhoog weg.
– Verwijder het loopwiel voor het watervolume en de as.
– Verwijder eventueel aanwezige vuildeeltjes.
– Controleer de afdichting van het kijkglas op beschadigingen en vervang deze zo nodig.
Verwijderen van de watertoevoerfilter 
– Schroef het koppelstuk voor de watertoevoer met een
geschikt werktuig op het huis van de machine.
– Neem de filters voorzichtig met een tang weg.
– Controleer de dichting op beschadigingen en vervang
deze zo nodig.
– Let er bij het monteren op dat de dichting en de filter
goed zitten
Arbeidsstappen bij vastzittende boorkroon
In geval van een vastzittende boorkroon wordt in eerste
instantie de slipkoppeling geactiveerd, tot de gebruiker
het apparaat uitschakelt. De boorkroon kan op de volgende
manieren worden losgemaakt:
Losmaken van de boorkroon met de steeksleutel
1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Breng een geschikte steeksleutel bij het insteekeinde
aan en draai de boorkroon los.
3. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
4. Ga verder met het boorproces.
Losmaken van de boorkroon met de spil (alleen bij
gebruik van de boorkolom)
1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Maak de boorkroon met de spil uit de ondergrond los.
3. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
4. Ga verder met het boorproces.
Transport en opslag:
Aanwijzing
– Vervoer het apparaat bij voorkeur in de Hilti koffer.
– Open voor opslag van het apparaat de waterregulering.
Vooral bij temperaturen onder het vriespunt erop letten
dat geen water in het apparaat achterblijft.
Schoonhouden en onderhoud
Schoonhouden
Vergewis u er van dat de netstekker niet meer
in het stopcontact steekt.
Het machinehuis, de handvatschaal en de riemafdekking zijn gemaakt van slagvaste kunststof. Het huis van
de tandwielkast is van magnesium. De handvatdeksel
en de kabelmanchet zijn van een elastomeermateriaal
gemaakt.
ATTENTIE
Het apparaat, in het bijzonder de greepgedeelten,
schoon en vrij van olie en vet houden. Gebruik geen
siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
De buitenste behuizing van het apparaat is gemaakt van
stootvaste kunststof. Het greepgedeelte is van elastomeermateriaal.
Gebruik het apparaat nooit met verstopte ventilatiesleuven! Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een
droge borstel. Voorkom dat vuildeeltjes in het apparaat
kunnen binnendringen. Reinig de buitenkant van het
apparaat regelmatig met een licht bevochtigde poetsdoek. Gebruik geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend water voor het reinigen! De elektrische
veiligheid van het apparaat kan daardoor in gevaar komen.
Reinig de werktuigopname regelmatig met een poetsdoek en vet deze regelmatig met Hilti vet in. Verwijder
eventueel aanwezige vuildeeltjes uit de werktuigopname.
Houd ook uw werktuigen schoon. Verwijder vastgehecht
vuil en bescherm het oppervlak van uw werktuigen tegen
corrosie door er af en toe met een in olie gedrenkte doek
over te wrijven. Houd het insteekeinde altijd schoon en
iets ingevet.
Verwijder af en toe de filter in de watertoevoer van de
machine en spoel de filterzeef tegen de stroomrichting
door.
Als de waterstromingsindicator vuil is, neemt u deze
eruit en maakt u hem met een vochtige doek schoon.
Gebruik voor het reinigen van het kijkglas geen schuurmiddelen en geen scherpe voorwerpen! Dit kan een
negatief effect hebben op de werking van de waterstromingsindicator.
Onderhoud, serviceindicator
Controleer regelmatig alle externe onderdelen van
de machine op beschadigingen en controleer of
alle bedieningselementen goed functioneren. Gebruik
de machine niet als er onderdelen beschadigd zijn of als
er bedieningselementen zijn die niet goed werken. Laat
de machine in zo’n geval door de Hilti-service repareren.
57
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
Het zoeken van fouten
Probleem
Machine start niet
Mogelijke oorzaak
Netvoeding onderbroken
Netkabel of stekker defect
Schakelaar defect
Motor loopt, maar boorkroon
draait niet
Boorsnelheid wordt kleiner
Motor schakelt uit
Tandwielkast defect
Waterdruk/waterdoorstroming
te hoog
Insteekeinde vuil of niet goed
vergrendeld
Boorkroon defect
Tandwielkast defect
Boorkroon glad geworden
De machine stopt steeds
De motor is te warm.
De tempatuurbeveiliging is
aangeschakeld.
Elektronica defect
Ventilator defect
Geen waterstroming bij
automatisch gebruik
Filter of waterstromingsindicator verstopt
Magneetventiel verstopt
Geen waterstroming in
bypass-modus
Filter of waterstromingsindicator verstopt
Magneetventiel verstopt
Spoelkop asdichtring defect
Er komt water uit het huis van
de tandwielkast
Boorkroon kan niet in werktuig- Hendel van werktuigopname
opname worden ingezet
niet helemaal geopend
Insteekeinde/werktuigopname
vuil of beschadigd
Er komt water uit de
Insteekeinde/werktuigopname
werktuigopname
vuil
Dichting werktuigopname defect
58
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
Oplossing/maatregelen
Ander elektrisch apparaat
insteken en kijken of het werkt
Door elektricien laten controleren
en zo nodig vervangen
Door elektricien laten controleren
en zo nodig vervangen
Laat de machine door Hilti-service
repareren
Watervolume verminderen met
regelwiel
Insteekeinde reinigen en boorkroon
goed inzetten
Boorkroon op beschadiging controleren
en zo nodig vervangen
Laat de machine door Hilti-service
repareren
Boorkroon slijpen op slijpplaat (met water)
De machine loodrecht op de ondergrond
leiden
Laat de machine draaien zonder
belasting, door meermaals de schakelaar
te drukken
Laat de machine door Hilti-service
repareren
Laat de machine door Hilti-service
repareren
Filter of waterstromingsindicator
verwijderen en doorspoelen
In bypass-modus boren.
Laat de machine door Hilti-service
repareren
Filter of waterstromingsindicator
verwijderen en doorspoelen
Laat de machine door Hilti-service
repareren
Hendel tot aanslag openen
Insteekeinde/werktuigopname reinigen
en zo nodig vervangen
Insteekeinde/werktuigopname reinigen
Dichting controleren en zo nodig
vervangen
Fabrieksgarantie op de apparatuur
Hilti garandeert dat het geleverde apparaat geen materiaal- of fabricagefouten heeft. Deze garantie geldt onder
de voorwaarde dat het apparaat in overeenstemming
met de handleiding van Hilti gebruikt, bediend, verzorgd en schoongemaakt wordt, en dat de technische
uniformiteit gehandhaafd is, d.w.z. dat er alleen origineel Hilti-verbuiksmateriaal en originele Hilti-toebehoren en -reserveonderdelen voor het apparaat zijn
gebruikt.
Deze garantie omvat de gratis reparatie of de gratis
vervanging van de defecte onderdelen tijdens de gehele levensduur van het apparaat. Onderdelen die aan
normale slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder deze
garantie.
Verdergaande aanspraak is uitgesloten voor zover
er geen dwingende nationale voorschriften zijn die
hiervan afwijken. Hilti is met name niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van
gebreken, verliezen of kosten in samenhang met het
gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van het
apparaat voor welk doel dan ook. Stilzwijgende garantie voor gebruik of geschiktheid voor een bepaald
doel is nadrukkelijk uitgesloten.
Voor reparatie of vervanging moeten het toestel of de
betreffende onderdelen onmiddellijk na vaststelling van
het defect naar de verantwoordelijke Hilti-marktorganisatie worden gezonden.
Deze garantie omvat alle garantieverplichtingen van de
kant van Hilti en vervangt alle vroegere of gelijktijdige,
schriftelijke of mondelinge verklaringen betreffende
garanties.
Afvoer als afval
Hilti-apparaten zijn voor een groot percentage
gefabriceerd uit herbruikbaar materiaal. Voor
hergebruik is correcte materiaalscheiding noodzakelijk. In veel landen is Hilti er al op ingesteld om uw
oude apparaat voor recycling terug te nemen. Vraag informatie hierover bij de klantenservice van Hilti of bij uw
verkoopadviseur.
Het omgaan met boor- en zaagslik
Bij het nat bewerken van minerale materialen (zoals
beton) met diamantwerktuigen ontstaat boor- resp. zaagslik. Net als bij verse specie kunnen bij contact met huid
en ogen irritaties ontstaan. Draag beschermende kleding, werkhandschoenen en een veiligheidsbril. Vanuit
het oogpunt van milieubescherming is het zonder voorbehandeling afvoeren van dit slik in het oppervlaktewater of in de riolering problematisch.
Werkwijze voor afvoer als afval
Bij de afvoer van boor- of zaagslik als afval moeten naast
de hier volgende aanbevolen voorbehandeling de nationale bepalingen in acht genomen worden. Informeer bij
de lokale autoriteiten.
Aanbevolen voorbehandeling
■ Verzamel boor- resp. zaagslik (b.v. met het waterrecyclingapparaat DD-REC1 of met een zuiger).
■ Scheid het fijne stof in boor- resp. zaagslik van het
water door het te laten bezinken (b.v. laten staan of
uitvlokkingsmiddelen toevoegen).
■ Het vaste deel van het slik moet naar een stortplaats
voor bouwafval worden afgevoerd.
■ Het water in het boor- of zaagslik moet geneutraliseerd worden voordat men het in de riolering kan
laten lopen (b.v. door veel water of andere neutralisatiemiddelen toe te voegen).
Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn inzake oude elektrische
en elektronische apparaten en de toepassing daarvan
binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch
gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te
worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet
aan de geldende milieu-eisen.
EG-conformiteitsverklaring (origineel)
Product:
Diamantkernboormachine
Type:
DD EC-1
Bouwjaar:
2000
Wij verklaren, op onze eigen verantwoording, dat dit product overeenkomt met de volgende richtlijnen en normen: 2006/42/EG 2004/108/EG, EN 60745-1, EN 607452-1, EN ISO 12100, 2011/65/EU.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality & Process Management
BA Electric Tools & Accessories
01/2012
Johannes W. Huber
Senior Vice President
Business Unit Diamond
01/2012
Technische documentatie bij:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH,
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
59
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
Hilti Corporation
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139971 / 000 / 01
337334 / A3
337334
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 2518 | 1013 | 10-Pos. 1 | 1
Printed in Liechtenstein © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*337334*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising