Hilti | DD EC-1 | Operating Instruction | Hilti DD EC-1 Kasutusjuhend

Hilti DD EC-1 Kasutusjuhend
DD EC-1
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Brugsanvisning
da
Käyttöohje
fi
Bruksanvisning
sv
1
�
쐋
�
DD EC-1
햲
햽 햵 햶
쐎
햻
쐄
햹 햺
햷
쐅 쐏
햸
햳
햴
햿
쐆쐂 햾
쐊
헀
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
2
3
DD EC-1
5
0
150
300
4
DD EC-1
0
150
300
6
7
8
9
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
10
11
1
2
DD EC-1
DD EC-1
12
13
5
0,5mm
3
4
DD EC-1
14
15
DD EC-1
16
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
DD EC-1
17
1
3
2
C-1
DD E
18
4
5
C-1
DD E
19
Pos. 1
21
20
Pos. 2
22
23
DD EC-1
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
ALKUPERÄISET OHJEET
DD EC-1 -timanttiporauslaite
Tutustu käyttöohjeeseen huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Säilytä käyttöohje aina laitteen
mukana.
Yleistä
Käyttöohjeessa tämä symboli ilmaisee erityisen
tärkeän turvallisuusohjeen. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.
Varoitus: Sähköiskun vaara
Symbolit
Varmista, että käyttöohje on laitteen mukana, kun se luovutetaan
toiselle henkilölle.
Lue käyttöohjeet ennen
käyttöä.
Toimita jätteet kierrätykseen.
 Nämä numerot viittaavat taittosivujen kuviin (etu- ja
takakansi).
Käyttölaitteet 
쐃 Istukan käyttövipu
쐇 Käyttökytkin
쐋 Vedensyötön säätöpyörä
쐏 Käyttökytkimen lukitus poraustukikäyttöä varten
쐄 Liitäntäjohdon pistoke
쐂 Vedenkerääjän pitimen vapautuspainike
쐆 Vedenkerääjän pitimen pituuden säätö
쐊 Vedenkerääjä
쐎 Syvyysrajoitin
쐅 Vedenvirtauksen osoittimen vapautuslevy
(suojakumin alla)
Laitteen osat 
햲 Istukka
햳 Painelevy
햴 Sivukahva
햵 Vaihteisto (TOPSPIN-menetelmä)
햶 Moottori
햷 Kahva
햸 Vedenvirtauksen osoitin
햹 Pyöreä vesivaaka
햺 Putkivesivaaka
햻 Tyyppikilpi
햽 Vetohihnan suojus
햾 Vedenkerääjän pidin
햿 Vedenkerääjän tiiviste
헀 Liitäntäjohto (sis. vikavirtasuojakytkimen)
쐃 / 햲 Numerot viittaavat laitteen käyttöohjaimiin/
osiin.
Tässä käyttöohjeessa «laite» tarkoittaa aina DD EC-1
-timanttiporauslaitetta.
Sisältö
Sivu
Yleistä
49
Laitteen kuvaus
50
Laitteen ominaisuuksia
50
Tekniset tiedot
50
Käyttökohteet
51
Terät ja lisävarusteet
51
Turvallisuusohjeet
52
Ennen käyttöä
54
Käyttö
54
Huolto ja kunnossapito
56
Vianetsintä
57
Koneiden valmistajan myöntämä takuu
58
Hävittäminen
58
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (originaali)
58
49
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
Laitteen kuvaus
Laitteen ominaisuuksia
DD EC-1 on sähkökäyttöinen märkäporaukseen tarkoitettu timanttiporauslaite.
– Porauslaite, jossa TOPSPIN-liike (tarkkaan määritelty porakruunun ja istukan epäkeskeinen liike)
– Sähkösuojausluokka I
– Hihnaveto (öljytön)
– Mekaaninen kitkakytkin
– Terminen (lämpötilaohjattu) sähkömoottorin suojaus
– Kumipäällysteinen kahva ja sivukahva
– Istukkajärjestelmä DD-C-porakruunuille (työpituus
150–300 mm)
– Porakruunun pikakiinnitysjärjestelmä
– Portaaton kierrosnopeuden säätö
– Automaattinen vedensyötön käynnistys/pysäytys
– Käsikäyttöinen vedensyötön säätö
– Sisäänrakennettu vedenvirtauksen osoitin
– Lukittava käyttökytkin
– Irrotettava vedenkerääjän pidin
– Irrotettava liitäntäjohto, jossa lukittava pistoke ja vikavirtasuojakytkin
– Syvyysrajoitin
– Kaksi vesivaakaa
Kantolaukun sisältö: porauslaite, vedenkerääjän pidin
ja vedenkerääjä, vikavirtasuojakytkimellä varustettu
liitäntäjohto, käyttöohje, voiteluaine (50 ml), puhdistusliina, kantolaukku.
Laitetta käytettäessä on aina noudatettava seuraavia ohjeita:
– Laitteen saa liittää vain tyyppikilvessä mainittuun
vaihtojännitteeseen.
– Laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa ympäristöissä.
– Porattaessa on aina käytettävä vedenkerääjää ja
porakruunun halkaisijan mukaista vedenkerääjän
tiivistettä.
Tekniset tiedot
Ottoteho:
Käyttöjännite: ✱
Virrankulutus: ✱
Taajuus:
Paino EPTA-Procedure 01/2003 mukaan:
Mitat (P×L×K):
Porattavan reiän ja viereisen seinän vähimmäisetäisyys:
Kierrosnopeus:
Suurin sallittu veden syöttöpaine:
1450 W 1400 W 1400 W 1450 W 1450 W
100 V 110 V 220 V 230 V 240 V
13,4 A 6,7 A 6,7 A 6,7 A
50–60 Hz
6,8 kg
423×108×195 mm
36 mm
9200 kierr./min
6 bar (jos paine on tätä suurempi, syöttöletkuun on
asennettava paineenalennusventtiili)
Muita tärkeitä ominaisuuksia:
irrotettava liitäntäjohto, jossa pistoke
Kitkakytkimen aukeamismomentti:
13 Nm
Suojausluokka:
Suojausluokka I, EN 60745 (suojamaadoitettu)
✱ Laitetta on saatavana eri versioina eri verkkojännitteille. Tämän laitteen nimellisjännite ja -ottovirta on
ilmoitettu sen tyyppikilvessä.
HUOMAUTUS
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu normin EN 60745 mukaista mittausmenetelmää käyttäen, ja
tätä arvoa voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös tärinärasituksen tilapäiseen arviointiin.
Ilmoitettu tärinäarvo koskee sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään
muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, tärinäarvo voi poiketa
tässä ilmoitetusta. Tämäsaattaa merkittävästi lisätä tärinärasitusta koko työskentelyajan aikana. Tärinärasitusta
tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on
päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää tärinärasitusta koko työskentelyajan
aikana. Käyttäjän suojaamiseksi tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
50
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
Melu- ja tärinäarvot (normin EN 60745-2-1 mukaisesti):
Tyypillinen melutaso (LwA):
98 dB (A)
Tyypillinen melun tehotaso (LpA):
87 dB (A)
Normin EN 60745 mukaisesti ilmoitettujen meluarvojen tarkkuus on 3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Kolmen akselin suuntaiset tärinäarvot (mitattu käsikahvoista mittausnormina EN 60745-2-1 ja EN 61029 kiertokahvasta)
Kolmen akselin suuntaiset tärinäarvot (tärinävektoreiden summa) mittausnormina EN 60745-2-1 (käsikäytössä)
Porakruunun pituus
Porakruunun pituus
150 mm
300 mm
Tärinä ah DD
10 m/s2
17 m/s2
Epävarmuus K
1,5 m/s2
2 m/s2
Kolmen akselin suuntaiset tärinäarvot (tärinävektoreiden summa) mittausnormina EN 61029, RIG DD-CR1
(jalustaohjauksessa)
Porakruunun pituus
Porakruunun pituus
150 mm
300 mm
Tärinä ah DD
7 m/s2
11 m/s2
Epävarmuus K
1,5 m/s2
1,5 m/s2
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.
Käyttökohteet
Terät ja lisävarusteet
Laite on tarkoitettu seuraaviin käyttökohteisiin:
– Läpimitaltaan 8-35 mm reikien poraaminen (timanttiporaus) teräsbetoniin, tiileen ja luonnonkiveen.
– Porauslaitetta saa käyttää vain märkäporaukseen ja
yhdessä vedenkerääjän ja porakruunua vastaavan
vedenkerääjän tiivisteen kanssa.
– Laitteen saa liittää vain tyyppikilven tietojen mukaiseen vaihtojännitteeseen ja taajuuteen.
– Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan,
jonka virtapiiri kestää laitteen aiheuttaman kuormituksen.
– Laitetta saa käyttää vain varustettuna sen omalla
liitäntäjohdolla, jossa on koodattu pistoke ja vikavirtasuojakytkin.
– Maadoitusjohtimen toiminta on tarkastettava säännöllisin väliajoin lakisääteisten työsuojelumääräysten
mukaisesti.
– Vikavirtasuojakytkimen toiminta on tarkastettava ennen
laitteen käyttöä (katso kohta "Käyttö").
– Laitteen kanssa saa käyttää vain siihen tarkoitettuja
porakruunuja ja lisävarusteita.
Turvallisuussyistä ja TOPSPIN-liikkeen optimaalisen
välittymisen varmistamiseksi laitteessa saa käyttää vain
DD-C-porakruunuja. 600 mm erikoisporakruunuja käytettäessä reikä on ensin esiporattava lyhyemmällä porakruunulla ja vedenkerääjän pitimellä.
DD EC-1 -porauslaitteeseen on saatavana seuraavat
lisävarusteet:
– DD-REC1-vedenkierrätyslaite
– DD-CB poraussydämen irrotustyökalu
– Imuriadapteri
– Poraustuki DD-CR1
Laitetta on aina käsiteltävä käyttöohjeen mukaisesti (hoito, huolto, terien ja osien asennus, käyttö jne.). Laitteen
virheellinen käyttö saattaa heikentää sen toimintaa.
Käyttöohjeessa olevia tai erikseen toimitettuja turvaohjeita on aina noudatettava.
Työmaan johdon tai pääsuunnittelijan on hyväksyttävä
porattavien reikien asema ja mitat.
Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin tässä käyttöohjeessa mainittuun käyttötarkoitukseen.
51
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
Turvallisuusohjeet
HUOMAUTUS
Turvallisuusohjeet kappaleessa 1 sisältävät kaikki sähkötyökaluja
koskevat yleiset turvallisuusohjeet, jotka sovellettavien normien
mukaan on esitettävä käyttöohjeessa. Tämän vuoksi teksti saattaa sisältää ohjeita, jotka eivät koske tätä konetta.
1. Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet
a)
VAKAVA VAARA! Lue kaikki turvallisuusja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet
huolellisesti vastaisen varalle. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa
ei verkkojohtoa).
1.1 Työpaikan turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan
epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä,
jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu
synnyttää kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää sähkötyökalun hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
1.2 Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun liitäntäpistokkeen pitää sopia pistorasiaan.
Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat
pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadotettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun
vaaraa.
d) Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä
johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
e) Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan
jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa
ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
1.3 Henkilöturvallisuus
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä
hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vam52
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
moja.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet pienentävät sähkötyökalun käyttötilanteesta
riippuen oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat
sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai
liität pistokkeen pistorasiaan käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalutai avain, joka sijaitsee koneen
pyörivässä osassa, saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
e) Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva
seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
f) Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset
voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on
tarkastettava, että ne on liitetty ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
1.4 Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
a) Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu
on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voi käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä. Sähkötyökalu, jota ei enää voi käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se
täytyy korjata.
c) Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin
muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat työkalun käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun käynnistymisen vahingossa.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei
käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä
käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalujasi huolella. Tarkasta, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksessa, ja
tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai
vaurioituneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Korjauta mahdolliset viat ennen
käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on
sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
f) Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetutterät, joiden
leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
g) Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita,teriä jne.
niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet
ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö
muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
1.5 Huolto
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia.Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.
2. Tuotekohtaiset turvallisuusohjeet
2.1 Porakoneita koskevat turvallisuusohjeet
a) Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja.
Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
b) Pidä koneesta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, kun teet työtä, jossa terä saattaa osua rakenteen sisällä oleviin virtajohtoihin tai koneen verkkojohtoon. Jos terä osuu jännitteiseen virtajohtoon, sähkötyökalun metalliosiin saattaa johtua virta ja saatat saada sähköiskun.
2.2 Henkilöturvallisuus
a) Käytä kuulosuojaimia. Muutoin melu saattaa heikentää
kuuloasi.
b) Sähkötyökalun liitäntäpistokkeen pitää sopia pistorasiaan.
Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasiaadaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat
pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
c) Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadotettu.
d) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun
vaaraa.
e) Käytä koneen mukana toimitettuja lisäkäsikahvoja. Koneen hallinnan menettäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
f) Ohjaa koneen verkkojohto ja pölynpoistoletku aina
koneesta pois taaksepäin, jotta et kompastu johtoon tai letkuun.
g)Laite ei ole tarkoitettu lasten tai vajaakykyisten henkilöiden käyttöön ilman opastusta ja valvontaa.
h)Lapsille on opetettava, ettei tällä laitteella saa leikkiä.
i) Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, mineraalien ja metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyjen ihokosketus
tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia koneen käyttäjälle
tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi,
erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita
(kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä
materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut henkilöt. Käytä mahdollisuuksien mukaan hengityssuojainta. Jotta pölynpoisto on mahdollisimman
tehokas, käytä soveltuvaa, Hiltin suosittelemaa
liikuteltavaa pölynpoistovarustusta, joka on tarkoitettu puu- ja/tai mineraaliainespölyille ja tälle sähkötyökalulle. Varmista työpisteesi hyvä ilmanvaihto.
Suositamme suodatusluokan P2 hengityssuojaimen
käyttämistä. Noudata maakohtaisia eri materiaalien työstöstä annettuja ohjeita ja määräyksiä.
j) Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana
tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron.
2.3 Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a)Varmista, että terä sopii koneen istukkaan ja että
terä on kunnolla kiinni istukassa.
b)Jos virransaanti katkeaa: Kytke kone pois päältä
ja irrota sen verkkopistoke. Näin estät koneen käynnistymisen vahingossa, kun virransaanti jälleen on
kunnossa.
2.4 Sähköturvallisuus
a) Ennen työhön ryhtymistä tarkasta esimerkiksi
metallinpaljastimella, ettei työstökohdassa ole
piilossa sähköjohtoja tai kaasu- tai vesiputkia.
Koneen ulkokuoren metalliosat saattavat johtaa sähköä, jos terä osuu vahingossa esimerkiksi sähköjohtoon. Tämä merkitsee vakavan sähköiskun
vaaraa.
b)Tarkasta koneen verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto
erikoiskorjaamossa. Tarkasta mahdollisen jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos
havaitset vaurioita. Jos koneen verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu työskentelyn aikana, älä kosketa johtoa. Irrota koneen pistoke verkkopistorasiasta. Vaurioitunut verkkojohto tai jatkojohto aiheuttaa vakavan sähköiskun vaaran.
c)Tarkastuta likaantunut kone säännöllisin välein
Hilti-huollossa, etenkin jos usein työstät sähköä
johtavia materiaaleja. Koneen pintaan kertynyt pöly,
etenkin sähköä johtavien materiaalien pöly, tai kosteus saattavat epäsuotuisissa tilanteissa aiheuttaa sähköiskun.
d)Varmista, että pistokkeen ja pistotulpan liittimet
ovat puhtaita ja kuivia ennen kytkemistä. Irrota
liitäntäjohto pistorasiasta ennen puhdistamista.
2.5 Työpaikka
a)Varmista työpaikan hyvä valaistus.
b)Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Työpaikan huonon tuuletuksen vuoksi pölystä voi tulla terveysriski.
2.6 Henkilökohtaiset suojavarusteet
Koneen käyttämisen aikana koneen käyttäjän ja välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia ja suojakäsineitä.
Käytä suojalaseja
Käytä
suojakypärää
Käytä
kuulosuojaimia
Käytä
suojakäsineitä
53
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
Ennen käyttöä
Tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeet pitää
ehdottomasti lukea ja niitä pitää noudattaa.
Laitetta saa käyttää vain koulutuksen saanut henkilö.
käytettäessä voidaan käyttää laitteen käyttöohjeessa mainittuja nesteitä. Tällöin on noudatettava kierrätyslaitteen
käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
Ankkureiden asennuksessa on käytettävä asianmukaisia tuotteita ja noudatettava koestus-/tarkastusmääräyksiä.
Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven
merkintöjä.
Jos käytetään jatkojohtoja, niiden on oltava tarkoitettuun käyttöön hyväksyttyjä ja johtimien poikkipinta-alaltaan riittäviä. Väärien jatkojohtojen käyttäminen saattaa heikentää työkalun tehoa ja aiheuttaa johdon ylikuumenemisen. Älä käytä vaurioituneita jatkojohtoja.
Suositellut johtimen pinta-alat ja maksimipituudet:
Pinta-ala:
Verkkojännite 1,5 mm2 2,0 mm2 2,5 mm2 3,5 mm2
100 V
20 m
40 m
110 V
20 m
40 m
220–230 V
50 m
80 m
Varmista ennen porauksen aloittamista, että
tarvittavat turvatoimet on tehty estämään putoavan poraussydämen aiheuttamat henkilövahingot ja vauriot tai porausreiästä valuvan veden pääsemisen alapuolisiin tiloihin tai rakenteisiin.
Betoniraudoituksen läpi poraaminen.
Betoniraudoituksen läpi poraamiseen on saatava lupa työmaan johdolta tai pääsuunnittelijalta. Terän osuminen
betoniteräkseen aiheuttaa porausnopeuden hidastumisen ja sen, että porakruunusta tuleva vesi on kirkasta.
Varmista ennen laitteen käyttöä, että istukka on
puhdas ja porakruunu on ehjä (esimerkiksi että se
pyörii tasaisesti ja suorassa, kun istukan vipu on suljettu). Laitteen tai porakruunun kuluneet tai vaurioituneet
osat on vaihdettava heti uusiin.
1.
2.
3.
4.
Yläpuolisiin rakenteisiin porattaessa on turvallisuussyistä käytettävä seuraavia varusteita.
Vedenkerääjä ja porakruunuun sopiva vedenkerääjän
tiiviste
DD-REC1-vedenkierrätyslaite tai
Tarkoitukseen sopiva märkäimuri ja vedenkerääjän
letkuun sopiva adapteri
Vikavirtasuojakytkin (liitäntäjohdossa)
Työkalun kahvaan ei saa kiinnittää nostovarusteita
(esim. taljaa, nosturia jne.).
Käytä vain DD-C-porakruunuja.
Älä käytä tarpeettoman suurta porauspainetta. Se ei lisää
poraustehoa.
Jäähdytykseen ja huuhteluun saa käyttää vain puhdasta
vettä ilman lisäaineita. DD-REC1-vedenkierrätyslaitetta
54
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
Käyttö
Laitteen kokoaminen
– Ota laite esiin kantolaukusta.
– Työnnä vedenkerääjän pidin laitteen etupäässä oleviin aukkoihin niin pitkälle kuin se menee .
– Pidä samalla painike 쐂 painettuna ja lukitse vedenkerääjän pidin vaihteiston koteloon vapauttamalla painike, kun tangot ovat täysin pohjassa .
– Säädä vedenkerääjän pitimen pituus käytetyn porakruunun mukaiseksi siirtämällä painiketta 쐆 oikealle (asento 1: alle 150 mm porakruunut, asento 2: 300
mm porakruunut)  .
– Käytä vain laitteen mukana toimitettua vedenkerääjälaitteistoa.
– Tarkista, että vedenkerääjän tiivisteen läpimitta vastaa
porakruunun halkaisijaa.
– Asenna sivukahva ja poraussyvyyden rajoitin vaihteiston kotelon kierteitettyyn reikään .
–
Varmista, että liitäntäjohto ei ole kytketty.
Porakruunun asentaminen
-VAKAVA VAARAÄlä kiinnitä vaurioituneita työkaluteriä. Aina ennen
käyttöä tarkasta työkaluterän mahdolliset lohkeamat,
murtumat ja kuluneisuus. Älä käytä vaurioituneita työkaluja. Työkappaleesta tai työkaluterästä sinkoavat kappaleet saattavat aiheuttaa vammoja varsinaisen työpisteesi alueen ulkopuolellakin.
-HUOMAUTUSTimanttiporakruunu on vaihdettava, jos sen leikkaus- tai
porausteho selvästi on heikentynyt. Yleensä näin on,
kun timanttisegmenttien korkeus on kulunut alle 2 mm:iin.
– Avaa istukka nostamalla vipu 쐃 30° kulmaan .
– Varmista, että porakruunun liitospää ja istukka ovat
puhtaat ja ehjät.
– Tarkasta, että porakruunun segmenttien välisten rakojen syvyys on vähintään 0,5 mm. Ellei näin ole, porakruunu tulisi vaihtaa; muuten on olemassa vaara, että
porakruunu jumiutuu porattavaan reikään .
– Käännä vedenkerääjää akselinsa ympäri mahdollisimman pitkälle.
– Työnnä porakruunu yläkautta vedenkerääjään .
– Sovita porakruunun liitospää istukan aukkoon.
– Kierrä porakruunua myötäpäivään ja työnnä se samalla mahdollisimman syvälle istukkaan .
– Palauta istukan vipu 쐃 alkuperäiseen asentoonsa.
–
Varmista, että porakruunu on kunnolla kiinni istukassa.
Liitäntäjohdon ja vesiletkun kytkeminen
Varmista, että liitäntäjohdon pistoke on puhdas ennen kuin kytket sen laitteeseen. Irrota
pistoke pistorasiasta ennen liitäntäjohdon pistokkeen
puhdistamista.
– Ota liitäntäjohto esiin kantolaukusta 헀.
– Kohdista pistokkeen ja laitteen liitännän merkit .
– Työnnä pistoke samassa asennossa niin pitkälle kuin
se menee.
– Kierrä liitäntäjohdon pistoketta myötäpäivään ja
työnnä samalla kevyesti, kunnes se lukittuu kuuluvasti paikoilleen.
– Kytke vedensyöttöletku sopivalla liittimellä .
– Kytke liitäntäjohto pistorasiaan.
– Kytke vikavirtasuojakytkin painamalla mustaa painiketta .
– Tarkista ennen laitteen käyttöä vikavirtasuojakytkimen toiminta painamalla testipainiketta. Testi on
suoritettu, kun testauksen merkkivalo sammuu.
-VAARAJos merkkivalo ei sammu, laitteen käyttämistä ei saa jatkaa. Korjauta laite ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa
alkuperäisillä varaosilla.
– Kytke testin jälkeen vikavirtasuojakytkin päälle painamalla ON-painiketta.
Käytön jälkeen
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota letkuliitännät timanttiporauslaitteesta. Jos
käytetään DD-REC1-vedenkierrätyslaitetta, liitä vedensyöttö- ja vedenpoistoletkut toisiinsa. Mikäli käytetään
ulkoista vesijohtoliitäntää tai vedensyöttöjärjestelmää, varmista, että letkujen liittimet ovat automaattisesti lukittuvia ja että vesihana on suljettu. Näin
estetään veden pääsy laitteen sisään.
3. Irrota pistoke timanttiporauslaitteesta. Irrottaaksesi sen vedä punaisesta renkaasta ja käännä pistoketta vastapäivään niin pitkälle kuin se menee, jotta
saat vedettyä sen ulos.
Poraaminen
Vedensyöttöä voidaan ohjata kahdella tavalla:
1. Automaattisesti (suositeltava) :
Kun vedensyötön säätöpyörä on asennossa 1, laitteen
käyttökytkin ohjaa vedensyöttöä (käynnistys ja pysäytys) automaattisesti. Veden virtaamaa voidaan säätää
käsin säätöpyörällä (pienin virtaama noin 0,5 l/min).
2. Käsin :
Kun vedensyötön säätöpyörä vedetään ulos asentoon
2, virtaamaa voidaan säätää välillä 0-3,0 l/min. Tätä
käytetään erityissovelluksissa.
– Käännä säätöpyörä keskiasentoon ennen porauksen aloitusta.
– Aseta vedenkerääjä varovasti porattavaa pintaa vasten.
– Porakruunu voidaan asettaa tarkasti ristillä merkittyyn porauskohtaan vedenkerääjän pitimen kohdistusmerkkien avulla .
– Käynnistä laite käyttökytkimellä �, ennen kuin painat sen porattavaa pintaa vasten.
– Aloita poraus vasta kun vedensyötön ilmaisin osoittaa, että vesi virtaa porakruunun läpi .
– Paina porakruunu kevyesti porattavaa pintaa vasten.
– Varmista, että porakruunu on kohtisuorassa porattavaan pintaan nähden.
Säätele porauspainetta jatkuvasti niin, että laite pyörii
koko ajan suurimmalla nopeudella.
Porauspaineen suurentaminen ei lisää porausnopeutta.
– Pidä laite suorassa. Älä kallista sitä kulmaan, koska
se saattaa pienentää poraustehoa. Varmista aina,
että laite pyörii suurella nopeudella.
– Tarkista heti porauksen aloittamisen jälkeen vedenvirtauksen osoittimesta, että vesi virtaa (virtaama
on optimaalinen, kun ilmaisinrattaan punaiset ja valkoiset osat vielä erottuvat selvästi).
Tarkkaile vedenvirtauksen osoitinta porauksen
aikana. Riittämätön vedensyöttö voi aiheuttaa porakruunun jumiutumisen, mikä voi vaurioittaa porakruunua. Säätele tarvittaessa virtaamaa porauksen aikana vedensyötön säätöpyörällä �.
– Kytke laite pois päältä, kun haluttu poraussyvyys
on saavutettu ja vedä samalla porakruunu ulos reiästä.
– Jos poraus suoritettiin käsinsäätötilassa, käännä
vedensyötön säätöpyörä (3) asentoon 0.
– Vedenkerääjän saa vetää irti porattavasta pinnasta
vasta sitten, kun porakruunu on täysin pysähtynyt.
Vedenkerääjän vetäminen irti pinnasta porakruunun pyöriessä voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran, sillä poraussydän saattaa sinkoutua ulos
porakruunusta.
Lisäohjeita porauksesta DD-REC1-vedenkierrätyslaitteen kanssa
– Tutustu huolellisesti DD-REC1-laitteen käyttöohjeeseen.
– DD-REC1-vedenkierrätyslaitetta käytettäessä on
varmistettava, että se on valmiustilassa (pääkatkaisin päällekytkettynä). Valmiustila ilmaistaan
vihreällä merkkivalolla (katso DD-REC1-laitteen
käyttöohje).
– Valmiustilassa DD-REC1-laite kytkeytyy automaattisesti päälle, kun DD EC-1 -laitteen käyttökytkintä
� painetaan.
– Vedenkierrätyslaite toimii muutaman sekunnin ajan
DD EC-1 -laitteen käytön lopettamisen jälkeen. Pidä
vedenkerääjä painettuna porattavaa pintaa vasten,
jotta kaikki vesi poistuu reiästä ja porakruunusta.
Porakruunun irrottaminen
Varmista, että liitäntäjohto ei ole kytketty.
55
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
Ole varovainen porakruunua irrottaessasi, sillä
porakruunu ja erityisesti sen leikkauspinta saattavat olla
kuumia. Varmista myös, ettei poraussydän pääse vahingossa putoamaan porakruunusta.
– Avaa istukka nostamalla vipu 쐃 ääriasentoonsa.
– Pidä laitetta niin, että porakruunu osoittaa hieman
alaviistoon .
– Kierrä porakruunua noin 60° vastapäivään.
– Vedä porakruunu irti istukasta .
– Kallista porakruunua niin, että sen liitospää osoittaa
ylöspäin ja vedä porakruunu taaksepäin ulos vedenkerääjästä .
Poraussydämen irrottaminen porakruunusta
Huomautus
– Suoraan ylöspäin suuntautuneen porauksen jälkeen
porakruunuun jäänyt vesi on tyhjennettävä kallistamalla porakruunun etupäätä alaspäin.
– Irrota porakruunu istukasta.
– Pidä tiukasti kiinni porakruunusta ja ravistele sitä,
kunnes poraussydän putoaa ulos liitospäästä. Jos
poraussydän ei irtoa kokonaan porakruunusta, pidä
porakruunua pystyasennossa ja naputa porakruunun liitospäätä kevyesti pehmeää alustaa (puu, muovi) vasten. Vaihtoehtoisesti voit työntää poraussydämen irti porakruunusta ohuella tangolla.
Varmista ennen porakruunun asennusta, että kaikki poraussydämen palat on poistettu porakruunusta ja istukasta. Porauksen aikana porakruunusta
sinkoutuvat poraussydämen palat saattavat aiheuttaa
henkilövahinkoja.
Poraussydämen poistaminen porausreiästä
– Ota esiin poraussydämen irrotustyökalu (lisävaruste).
– Tarkista, että poraussydämen irrotustyökalu on saman
kokoinen kuin reiän poraukseen käytetty porakruunu.
– Työnnä irrotustyökalu mahdollisimman syvälle reikään pienellä kiertoliikkeellä.
– Irrota poraussydän vääntämällä kevyesti
irrotustyökalulla.
– Vedä poraussydän ulos reiästä irrotustyökalulla.
– Työnnä irrotustyökalun toinen pää reikään.
– Tarkista reiän syvyys laitteen asteikosta.
– Toista menettely tarvittaessa, kunnes koko poraussydän on irrotettu.
Vedenvirtauksen tarkistuslasin irrottaminen
– Nosta istukan käyttövipu ja poista suojakumi.
– Siirrä vedenvirtauksen tarkistuslasin vapautuslevyä
istukkaa kohti.
– Irrota vedenvirtauksen tarkistuslasi nostamalla sitä
ylöspäin.
– Irrota osoitinratas ja akseli.
– Poista mahdollinen lika ja roskat.
– Tarkista tarkistuslasin tiivisteen kunto ja vaihda se
tarvittaessa.
56
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
Vedensyötön suodattimen irrottaminen 
– Kierrä vedenvirtauksen liitin irti kotelosta sopivalla
työkalulla.
– Irrota suodatin varovasti kärkipihdeillä.
– Tarkista tiivisteen kunto ja vaihda tarvittaessa.
– Varmista asennuksen yhteydessä, että tiiviste ja suodatin tulevat oikeaan asentoon.
Toimenpiteet porakruunun jumituttua
Jos porakruunu jumittuu, kitkakytkin avautuu, kunnes käyttäjä kytkee laitteen pois päältä. Porakruunun voit irrottaa
seuraavasti toimien:
Porakruunun irrotus kiintoavaimella
1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
2. Tartu porakruunuun sopivalla kiintoavaimella läheltä kiinnityspäätä ja irrota porakruunu kiertämällä.
3. Liitä pistoke verkkopistorasiaan.
4. Jatka poraamista.
Porakruunun irrotus ristikkoavaimella (vain poraustukea käytettäessä)
1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
2. Irrota porakruunu ristikkoavaimella alustasta.
3. Liitä pistoke verkkopistorasiaan.
4. Jatka poraamista.
Kuljetus ja varastointi:
Huomautus
– Kuljeta laite mieluiten aina Hilti-laukussa.
– Avaa vedensäädin ennen laitteen varastointia. Varmista
erityisesti talvella, ettei laitteeseen jää vettä.
Huolto ja kunnossapito
Huolto
Varmista, että liitäntäjohto ei ole kytketty.
Moottorin kotelo, kahvan runko ja vetohihnan suojus on
valmistettu iskunkestävästä muovista. Vaihteiston kotelo
on magnesiumseosta. Kahvan pinnoite, sivukahvan pinnoite ja virtajohdon vaippa ovat muovi-kumiseosta (elastomeriä).
VAROITUS
Pidä kone ja etenkin sen kahvapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Älä käytä silikonia
sisältäviä hoitoaineita.
Koneen ulkokuori on valmistettu iskunkestävästä muovista. Kahvat on valmistettu synteettisestä kumista.
Älä koskaan käytä konetta, jos sen tuuletusraot ovat tukkeutuneet! Puhdista tuuletusraot varovasti kuivalla harjalla. Varo, ettei koneen sisään pääse tunkeutumaan vieraita esineitä. Puhdista koneen ulkopinnat kostealla liinalla säännöllisin välein. Älä käytä puhdistamiseen vesisuihkua, paine- tai höyrypesuria äläkä juoksevaa vettä!
Muutoin koneen sähköturvallisuus vaarantuu.
Pyyhi istukka säännöllisesti puhtaaksi liinalla ja voitele
säännöllisesti Hilti-rasvalla. Poista lika ja poraussydämen kappaleet istukasta.
Huolehdi porakruunujen kunnosta. Poista kaikki niihin
tarttunut lika ja suojaa pinnat korroosiolta pyyhkimällä
ne säännöllisesti öljytyllä liinalla. Pidä liitospää puhtaana ja kevyesti rasvattuna.
Irrota suodatin vedensyötön liitännästä ja huuhtele suodatin vedellä normaalia virtaussuuntaa vastaan.
Jos vedenvirtauksen osoitin on likaantunut, irrota osat
ja puhdista ne kostealla liinalla. Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai teräviä esineitä tarkistuslasin puhdistamiseen. Se saattaa heikentää vedenvirtauksen osoittimen toimintaa.
Kunnossapito
Tarkasta laitteen ulkoisten osien sekä käyttö- ja valvontalaitteiden kunto ja toiminta säännöllisin välein.
Älä käytä laitetta, jos sen osat ovat vaurioituneet tai jos
sen käyttö- ja hallintalaitteet eivät toimi moitteettomasti.
Korjauta laite Hilti-huollossa.
Vianetsintä
Oire
Laite ei käynnisty
Mahdollinen syy
Vika sähköverkossa
Liitäntäjohto tai pistoke viallinen
Käyttökytkin viallinen
Moottori toimii, mutta
porakruunu ei pyöri.
Porausteho laskee
Vaihteisto viallinen
Vedenpaine/veden virtaama liian
suuri
Porakruunun liitospää likainen
tai väärin istukassa
Porakruunu viallinen
Vaihteisto viallinen
Porakruunun segmentit
kiillottuneet
Moottori pysähtyy tai
Terä on jumiutunut
kierrosnopeus laskee
Laite on liian kuuma. Terminen
(ylikuumenemis-) suojaus
kytkeytyy.
Sähkövika
Tuuletin viallinen
Ei vedensyöttöä automaattitilassa Suodatin tai vedenvirtauksen
osoitin tukkeutunut
Magneettiventtiili viallinen
Ei vedensyöttöä käsinsäätötilassa Suodatin tai vedenvirtauksen
osoitin tukkeutunut
Vettä vuotaa vaihteiston kotelosta Kotelon vedensyötön liitännän
tiiviste vaurioitunut
Porakruunua ei voi asentaa
Istukan vipu ei ole täysin auki
istukkaan
Porakruunun liitospää likainen
tai istukka likainen tai vaurioitunut
Vettä vuotaa istukasta
Porakruunun liitospää tai istukka
likainen
Istukan tiiviste vaurioitunut
Korjaus
Kytke pistorasiaan toinen sähkölaite ja
tarkista toiminta.
Valtuutetun sähköasentajan on tarkastettava liitäntäjohto. Vaurioituneen
liitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu
sähköasentaja.
Valtuutetun sähköasentajan on tarkastettava käyttökytkin ja vaihdettava se tarvittaessa.
Korjauta laite Hilti-huollossa.
Pienennä veden virtaamaa säätöpyörällä.
Puhdista liitospää ja asenna porakruunu
oikein istukkaan.
Tarkasta porakruunun kunto ja vaihda tarvittaessa.
Korjauta laite Hilti-huollossa.
Teroita segmentit teroituslevyllä
(art.nro 314303).
Ohjaa laitetta suoraan
Ohjaa laitetta/terää reiän suuntaisestija/
tai vähennä laitteen kuormitusta, kunnes
moottori pyörii täysillä kierroksilla.
Korjauta laite Hilti-huollossa
Korjauta laite Hilti-huollossa.
Irrota suodatin ja/tai vedenvirtauksen
osoitin ja huuhtele puhtaaksi.
Vedä säätöpyörä käsinsäätötoimintoon.
Korjauta laite Hilti-huollossa.
Irrota suodatin ja vedenvirtauksen osoitin
ja huuhtele puhtaaksi.
Korjauta laite Hilti-huollossa.
Nosta vipua niin paljon kuin
mahdollista.
Puhdista liitospää ja istukka tai vaihda tarvittaessa.
Puhdista liitospää ja istukka.
Tarkista tiiviste ja vaihda tarvittaessa.
57
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
Koneiden valmistajan myöntämä takuu
Hilti takaa, ettei toimitetussa tuotteessa ole materiaali- tai valmistusvikoja. Tämä takuu on voimassa edellyttäen, että tuotetta käytetään, käsitellään, hoidetaan
ja puhdistetaan Hiltin käyttöohjeen mukaisesti oikein,
ja että tuotteen tekninen kokonaisuus säilyy muuttumattomana, ts. että tuotteessa käytetään ainoastaan
alkuperäisiä Hilti-kulutusaineita ja -lisävarusteita sekä
-varaosia.
Tämä takuu kattaa viallisten osien veloituksettoman
korjauksen tai vaihdon tuotteen koko käyttöiän ajan.
Osat, joihin kohdistuu normaalia kulumista, eivät kuulu tämän takuun piiriin.
Mitään muita vaateita ei hyväksytä, paitsi silloin kun
tällainen vastuun rajoitus on laillisesti tehoton. Hilti
ei vastaa suorista, epäsuorista, satunnais- tai seurausvahingoista, menetyksistä tai kustannuksista,
jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä tai soveltumattomuudesta käyttötarkoitukseen. Hilti ei myöskään
takaa tuotteen myyntikelpoisuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen.
Korjausta tai vaihtoa varten tuote ja/tai kyseiset osat
on viipymättä vian toteamisen jälkeen toimitettava
lähimpään Hilti-huoltoon.
Tämä takuu kattaa kaikki takuuvelvoitteet Hiltin puolelta ja korvaa kaikki takuita koskevat aikaisemmat tai
samanaikaiset selvitykset ja kirjalliset tai suulliset sopimukset.
Hävittäminen
Hilti-sähkötyökalut on valmistettu pääosin
kierrätettävistä materiaaleista. Kierrätyksen
edellytyksenä on materiaalien asianmukainen
erottelu. Hilti (Suomi) Oy ottaa vanhat työkalut kierrätettäviksi. Lisätietoja saat Hilti-asiakaspalvelusta tai
Hilti-myyntiedustajalta.
Poraus- ja sahausjätteen käsittely
Timanttilaitteilla suoritetussa kivimateriaalien (esim.
betonin) märkätyöstössä muodostuu poraus- tai
sahauslietettä.
Tämä saattaa aiheuttaa ihon ja silmien ärsytystä.
Käytä suojavaatteita, suojakäsineitä ja suojalaseja.
Käsittelemätöntä poraus- tai sahauslietettä ei saa
päästää luontoon tai viemäröintijärjestelmään.
Hävittäminen
Suositeltujen käsittelytoimien lisäksi poraus- ja
sahauslietteen hävityksessä on noudatettava lakisäät58
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
eisiä määräyksiä. Lisätietoja saa paikallisilta viranomaisilta.
Suositeltu esikäsittely
■ Kerää poraus- ja sahausliete talteen (esim. teollisuusimurilla).
■ Hienoaines erotetaan lietteestä antamalla sen
erottua eli jättämällä se astiaan seisomaan tai
lisäämällä sidosainetta.
■ Poraus- ja sahauslietteen kiinteä aines voidaan
hävittää muun rakennusjätteen mukana.
■ Sahaus- tai porauslietteen vesi neutraloidaan
sekoittamalla se suureen määrään vettä tai lisäämällä
neutraloivaa ainetta ennen sen päästämistä
viemäröintijärjestelmään.
Koskee vain EU-maita
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen
mukana!
Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EUdirektiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (originaali)
Nimike:
Timanttiporauslaite
Tyyppi:
DD EC-1
Suunnitteluvuosi:
2000
Vakuutamme omalla vastuullamme, että tässä käyttöohjeessa kuvattu tuote täyttää seuraavien normien ja direktiivien vaatimukset: 2006/42/EY, 2004/108/EY,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, 2011/65/EU.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality & Process Management
BA Electric Tools & Accessories
01/2012
Tekninen dokumentaatio:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH,
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Johannes W. Huber
Senior Vice President
Business Unit Diamond
01/2012
Hilti Corporation
Printed: 28.11.2013 | Doc-Nr: PUB / 5139998 / 000 / 01
337337 / A3
337337
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 2518 | 1013 | 10-Pos. 5 | 1
Printed in Liechtenstein © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*337337*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising