Hilti | DX 36 | Operating Instruction | Hilti DX 36 Používateľská príručka

Hilti DX 36 Používateľská príručka
DX 36
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Manual de instrucciones
es
Manual de instruções
pt
Brugsanvisning
da
Οδηγιες χρησεως
el
Használati utasítás
hu
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Kulllanma Talimatı
tr
ar
IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
uk
ja
ko
zh
Kasutusjuhend
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
et
Instrukcija
lt
Lietošanas pamācība
lv
1
ꛉ
ꛐ
ꛈ
ꛏ
ꛎ
ꛍ
ꛊ
ꛋ
ꛌ
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
ꛑ
2
3
4
5
²
²
6
7
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
8
9
10
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
11
12
13
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE
Vsazovací přístroj DX 36
Před uvedením do provozu si bezpodmínečně
přečtěte návod k obsluze.
Tento návod k obsluze uchovávejte vždy u přístroje.
Jiným osobám předávejte přístroj pouze s návodem k obsluze.
Obsah
1 Bezpečnostní pokyny
2 Všeobecné pokyny
3 Popis
4 Příslušenství, spotřební materiál
5 Technické údaje
6 Uvedení do provozu
7 Směrnice
8 Obsluha
9 Čistění a údržba
10 Odstraňování závad
11 Likvidace
12 Záruka výrobce
13 Prohlášení o shodě ES (originál)
14 Zkušební certifikát CIP
15 Zdraví uživatele a bezpečnost
Stránka
151
153
154
155
156
156
156
157
158
160
164
164
165
165
165
1 Čísla vždy odkazují na vyobrazení. Vyobrazení k textu
najdete na rozkládacích stránkách. Při studiu návodu
k obsluze mějte tyto stránky otevřené.
V textu tohoto návodu k obsluze označuje "přístroj" vždy
vsazovací přístroj DX 36.
Konstrukční díly a ovládací prvky 1
@ Kryt
; Vedení pístu
= Základní deska
% Vedení hřebů
& Píst
( Pružný třmen
) Kolečko regulace výkonu
+ Doraz
§ Otočný prstenec
/ Přídavná základní deska (chránič, jen USA)
cs
1 Bezpečnostní pokyny
1.1 Základní bezpečnostní pokyny
Vedle technických bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující
ustanovení.
1.1.1 Používání nábojek
Používejte pouze nábojky Hilti nebo nábojky srovnatelné kvality.
Pokud se v přístrojích Hilti používají méně kvalitní nábojky, mohou se z nespáleného prachu tvořit usazeniny,
které náhle explodují a mohou způsobit těžká poranění
uživatele a osob v jeho okolí. Nábojky musí splňovat
jeden z následujících minimálních požadavků:
a) Příslušný výrobce musí být schopen doložit úspěšnou zkoušku podle normy EU EN 16264 nebo
b) musí mít značku shody CE (od července 2013 v EU
povinně předepsáno).
UPOZORNĚNÍ
Všechny nábojky Hilti pro vsazovací přístroje jsou
úspěšně otestované podle EN 16264. U zkoušek
definovaných v normě EN 16264 se jedná o systémové
testy specifických kombinací nábojek a přístrojů, které
provádějí certifikační instituce. Označení přístroje, název
certifikační instituce a číslo systémového testu jsou
vytištěné na obale nábojky.
Viz také příklad obalu na: www.hilti.com/dx-cartridges.
1.1.2 Požadavky na uživatele
a) Přístroj je určený pro profesionálního uživatele.
b) Přístroj smí obsluhovat, ošetřovat a udržovat
pouze autorizovaný a zaškolený personál.
Tento personál musí být speciálně informován
o případných rizikách.
1.1.3 Bezpečnost osob
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte
a přistupujte k práci s přístrojem pro přímou montáž rozumně. Přístroj nepoužívejte, jste-li unaveni
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. V případě bolesti nebo nevolnosti práci přerušte. Moment nepozornosti při použití přístroje může vést
k vážným úrazům.
b) Vyhněte se nevhodnému držení těla. Zajistěte
si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu
práce.
c) Používejte protiskluzovou obuv.
a)
151
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
d) Nemiřte přístrojem na sebe, ani na další osoby.
e) Nemiřte přístrojem na své ruce, ani na jiné části
těla (resp. na jinou osobu).
f) Při práci držte jiné osoby, obzvlášť děti, v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
g) Při manipulaci s přístrojem mějte paže mírně pokrčené (nikoliv napnuté).
h) Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou
uvedeny v návodu k obsluze.
1.1.4 Pečlivé zacházení s přístrojem pro přímou
montáž
a)
b)
c)
d)
cs
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Používejte správný přístroj. Nepoužívejte přístroj
pro účely, pro které není určený, nýbrž pouze
k určenému účelu a pokud je v bezvadném stavu.
Nabitý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
Nepoužité nábojky a nepoužívané přístroje skladujte
tak, aby byly chráněné před vlhkem a přílišným horkem.
Přístroj přepravujte a skladujte v kufru, který lze zajistit proti neoprávněnému použití.
Před čištěním, servisem, údržbou, při přerušení
práce a před uskladněním přístroj vždy vyprázdněte (nábojka a hřeb).
Přístroj, který se nepoužívá, se musí vyprázdnit
a uschovat na suchém, výše položeném nebo
uzavřeném místě, mimo dosah dětí.
Zkontrolujte, zda přístroj a příslušenství nejsou
poškozeny. Před každým dalším použitím přístroje se musí provést kontrola správné funkce
ochranných prostředků nebo lehce opotřebovaných dílů. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují
bezvadně a zda neváznou, nebo zda nejsou díly
poškozeny. Veškeré díly musí být správně namontovány a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu přístroje. Poškozená
ochranná zařízení a díly musí být odborně opraveny nebo vyměněny servisní službou Hilti, pokud
není v návodu k obsluze uvedeno jinak.
Spoušť stiskněte pouze tehdy, pokud je přístroj
zcela přitlačený kolmo k podkladu.
Když přístroj usazujete, držte ho vždy pevně
a kolmo k podkladu. Zabráníte tím odklánění
hřebu od podkladového materiálu.
Hřeb nikdy nevsazujte nadvakrát, mohlo by tím
dojít k poškození nebo vzpříčení hřebu.
Nikdy nevsazujte upevňovací prvky do hotových
otvorů, jedině pokud je to doporučeno firmou Hilti
(například DX‑Kwik).
Vždy respektujte směrnice pro uživatele.
Pokud to lze, používejte chránič.
Vedení hřebů netahejte rukou zpět, přístroj tím
může být uveden do pohotovostního stavu. V pohotovostním režimu může dojít ke vsazení i do
částí těla.
152
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
1.1.5 Pracoviště
a) Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
b) Přístroj používejte jen na dobře větraných pracovištích.
c) Hřeby nevsazujte do nevhodného podkladového
materiálu. Příliš tvrdý materiál, jako např. svařovaná
ocel a litina. Příliš měkký materiál, jako např. dřevo
a sádrokarton. Příliš křehký materiál, jako např. sklo
a keramika. Vsazení do takových podkladových materiálů může mít za následek zlomení hřebů, vydrolení
nebo proražení.
d) Nevsazujte hřeby do skla, mramoru, plastu,
bronzu, mosazi, mědi, kamene, izolačních
materiálů, dutých cihel, keramických cihel,
tenkých plechů (< 4 mm), litiny a pórobetonu.
e) Před vsazením hřebů se ujistěte, že se nikdo nezdržuje za vaším pracovním místem a pod ním.
f) Udržujte své pracoviště v pořádku. Z pracoviště
odstraňte všechny předměty, kterými byste se
mohli poranit. Nepořádek na pracovišti může mít za
následek úrazy.
g) Rukojeti udržujte suché, čisté a beze stop oleje
a tuku.
h) Nepoužívejte přístroj na místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, jedině pokud je
k tomu speciálně schválený.
1.1.6 Mechanická bezpečnostní opatření
Zvolte správnou kombinaci vedení hřebů, pístu
a hřebu. Pokud nepoužijete správnou kombinaci,
může dojít k poranění, poškození přístroje a/nebo
snížení kvality upevnění.
b) Používejte pouze hřeby, které jsou pro daný přístroj určeny a schváleny.
c) Na přístroji, zejména na pístu, neprovádějte žádné
úpravy ani změny.
a)
1.1.7 Tepelná bezpečnostní opatření
Nepřekračujte maximální frekvenci vsazování
(počet vsazení za hodinu).
b) Pokud je přístroj přehřátý, nechte ho vychladnout.
c) Přístroj nedemontujte, dokud je horký. Nechte
přístroj vychladnout.
d) Když dojde k roztavení plastového pásu na nábojky, musíte přístroj nechat vychladnout.
a)
d) Nepoužité nábojky skladujte tak, aby byly chráněné před vlhkostí a nadměrným teplem a na
uzavřeném místě.
1.1.8 Nebezpečí výbuchu
1.1.9 Osobní ochranné pomůcky
Používejte pouze nábojky povolené pro příslušný
přístroj.
b) Pás s nábojkami vyjímejte z přístroje opatrně.
c) Nesnažte se nábojky vyjmout z pásu zásobníku
nebo z přístroje násilím.
a)
Obsluha jakož i osoby, které se zdržují v blízkosti,
musí během použití a odstraňování poruch na přístroji
používat vhodné ochranné brýle, ochrannou přilbu,
ochranu sluchu.
2 Všeobecné pokyny
2.1 Signální slova a jejich význam
Symboly
NEBEZPEČÍ
Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí,
které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k úmrtí.
VÝSTRAHA
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou
situaci, která může vést k těžkým poraněním nebo k úmrtí.
POZOR
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou
situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo
k věcným škodám.
UPOZORNĚNÍ
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace.
2.2 Vysvětlení piktogramů a další upozornění
Výstražné značky
cs
Před
použitím
čtěte návod
k obsluze
Umístění identifikačních údajů na přístroji
Typové označení a sériové označení je umístěné na typovém štítku vašeho výrobku. Zapište si tyto údaje do
svého návodu k obsluze a při dotazech adresovaných
našemu zastoupení nebo servisnímu oddělení se vždy
odvolávejte na tyto údaje.
Typ:
Generace: 01
Sériové číslo:
Obecné
varování
Varování
před
výbušnými
látkami
Varování
před horkým
povrchem
Příkazové značky
Používejte
ochranné
brýle.
Používejte
ochrannou
přilbu
Používejte
ochranu
sluchu
153
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
3 Popis
3.1 Používání v souladu s určeným účelem
Přístroj slouží profesionálnímu uživateli pro vsazování hřebů, čepů a upevňovacích prvků Combo do betonu, oceli
a vápencového pískovce.
Přístroj se smí používat pouze při ručním vedení.
Úpravy nebo změny na přístroji nejsou dovoleny.
Přístroj nesmí být používán ve výbušném nebo hořlavém prostředí, pokud to není povoleno.
Abyste předešli úrazům, používejte pouze originální hřeby, nábojky, příslušenství a náhradní díly Hilti nebo díly stejné
kvality.
Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedeny v návodu k obsluze.
Přístroj a jeho pomocné prostředky mohou být nebezpečné, když s nimi nepřiměřeně zachází nevyškolený personál,
nebo když se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Přístroj smí obsluhovat, ošetřovat a udržovat pouze zaškolený personál. Tento personál musí být speciálně informován
o případných rizikách.
Podobně jako u všech vsazovacích přístrojů poháněných prachem tvoří samotný přístroj, nábojky a hřeby jednu
technickou jednotku. To znamená, že bezproblémové upevňování tímto systémem je možné zaručit jen tehdy, jsou-li
použity hřeby a nábojky speciálně vyrobené pro tento přístroj, resp. výrobky stejně jakostní úrovně. Jen při dodržení
těchto podmínek platí doporučení firmy Hilti pro upevňovací práce a aplikace.
Tento přístroj poskytuje pětinásobnou ochranu. K zajištění uživatele přístroje a jeho okolního pracovního prostředí.
cs
3.2 Pístový princip
Energie výbušné náplně se přenáší na píst, jehož akcelerace tlačí hřeb do podkladu. Díky použití pístového principu
lze přístroj klasifikovat jako "Low Velocity Tool" (s nízkou rychlostí). Protože asi 95 % kinetické energie zůstává v pístu,
proniká hřeb do podkladu kontrolovaně velmi sníženou rychlostí méně než 100 m/s. Zastavení pístu v přístroji zároveň
ukončí vsazování a při správném použití jsou tak nebezpečné rázy prakticky vyloučené.
3.3 Pojistka proti pádu
Propojením zápalného mechanismu s dráhou přítlaku vzniká pojistka proti pádu. Při nárazu přístroje na tvrdý podklad
proto nemůže dojít k aktivaci zápalného mechanismu, nezávisle na tom, v jakém úhlu přístroj dopadne.
3.4 Pojistka spouště
Pojistka spouště zaručuje, že při pouhém stisknutí spouště se vsazování nespustí. Vsazování lze spustit jen tehdy, je-li
přístroj úplně přitlačen na pevný podklad.
3.5 Přítlaková pojistka
Přítlaková pojistka vyžaduje, aby přítlačná síla byla minimálně 50 N, takže lze vsazovat pouze se zcela přitlačeným
přístrojem.
3.6 Vypínací pojistka
Přístroj je navíc vybavený vypínací pojistkou. To znamená, že při stisknuté spoušti a následném přitlačení přístroje
nedojde ke spuštění. Vsazovat tedy lze pouze tehdy, je-li přístroj předem správně přitlačen a teprve poté je stisknuta
spoušť.
3.7 Použití a sortiment hřebů
Sortiment upevňovacích prvků
Typové označení
Použití
X-U
Vysokopevnostní hřeb s širokým použitím
pro upevňování na vysokopevnostní beton
a ocel
Standardní hřeb pro upevňování na beton
X-C
X-S
X-CT
154
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
Standardní hřeb pro efektivní upevňování
oceli
Jednoduše odstranitelný hřeb pro bednění
pro dočasné upevňování na beton
Typové označení
Použití
X-CR
Nerezový hřeb pro upevňování ve vlhkém
nebo korozivním prostředí
Speciální upevňovací prvek pro upevňování
dřevěných konstrukcí na beton
Upevňovací prvek pro zajišťování polohy
bednění
Pružný kruhový prvek pro upevňování fólií
a tenkého izolačního materiálu na beton
a ocel
Závěsný systém se závitem
X-CP / X-CF
X-FS
X-SW
X-HS / X-HS-W
X‑CC
Upevňovací příchytka pro závěsy s ocelovým lankem
Kovové příchytky pro upevňování elektroinstalačních trubek a izolačních sanitárních,
vodovodních a topenářských trubek (teplá
a studená voda)
Kabelová příchytka pro upevňování kabelů
na strop a na zeď naplocho
Kabelová příchytka pro upevňování svazků
kabelů na strop a na zeď
Příchytka pro upevňování plastových (PVC)
lišt pro elektrické kabely
Závitové svorníky pro dočasné upevňování
na beton a ocel
Schválený (ETA) upevňovací systém "DXKwik" pro beton, s předvrtáváním
X-(D)FB / X-EMTC
X‑EKB
X-ECH
X‑ET
X-(E)M/W/6/8...P8
X-DNH / DKH X-M6/8H
Nábojky
Typové označení
Barva
Síla
6.8/11 M zelená
zelená
slabá
6.8/11 M žlutá
žlutá
střední
6.8/11 M červená
červená
silná
4 Příslušenství, spotřební materiál
UPOZORNĚNÍ
Ohledně dalšího vybavení a dalších hřebů kontaktujte místní pobočku Hilti
Bezpečnostní příslušenství a čisticí souprava
Označení
Čisticí souprava
Sprej Hilti
Balení náhradních dílů - pružný třmen
Návod k obsluze
Přídavná základní deska (chránič, jen USA)
Standardní příslušenství
Označení
Číslo výrobku
Vedení hřebů 36/F3
3737
Základní deska 36/S13
3738
155
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
cs
Označení
Číslo výrobku
Píst 36/DNI
409313
Pružný třmen
3739
5 Technické údaje
Technické změny vyhrazeny!
Přístroj
cs
DX 36
Hmotnost
2,4 kg
Rozměry (D x Š x V)
370 mm × 52 mm × 151 mm
Maximální délka hřebu
62 mm
Nábojky
6.8/11 M (kal. 27, krátká) zelená, žlutá, červená
Regulace výkonu
3 síly nábojek, regulační kolečko
Dráha přítlaku
14 mm
Přítlačná síla
140 N
Pracovní teplota / teplota prostředí
-15…+50 °C
Doporučená maximální frekvence vsazování
600/h
6 Uvedení do provozu
6.1 Kontrola přístroje 2
UPOZORNĚNÍ
Před uvedením do provozu se seznamte s návodem
k obsluze.
VÝSTRAHA
Přístroj nepoužívejte, když jsou některé díly poškozeny nebo když ovládací prvky nefungují bezchybně.
Nechte přístroj opravit v autorizovaném servisu firmy
Hilti
Ujistěte se, že v přístroji není žádný pás s nábojkami.
Pokud se pás s nábojkami nachází v přístroji, vytáhněte
ho rukou z přístroje nahoru.
Zkontrolujte všechny vnější díly přístroje, zda nejsou poškozené, a správnou funkci všech ovládacích prvků.
Zkontrolujte správnou montáž a opotřebení pístu a pružného třmenu.
7 Směrnice
7.1 Směrnice pro upevňování
Vždy respektujte tyto směrnice pro používání.
UPOZORNĚNÍ
Pro podrobnější informace si vyžádejte technické směrnice od pobočky firmy Hilti nebo případně národní technické
předpisy.
156
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
7.1.1 Minimální vzdálenosti
Minimální vzdálenosti při upevňování do oceli
%
$
A
Min. vzdálenost od hrany = 15 mm (⁵⁄₈")
B
Min. rozteč = 20 mm (³⁄₄")
C
Min. tloušťka podkladu = 4 mm (⁵⁄₃₂")
&
G
Minimální vzdálenosti při upevňování do betonu
%
$
A
Min. vzdálenost od hrany = 70 mm (2³⁄₄")
B
Min. rozteč = 80 mm (3¹⁄₈")
C
Min. tloušťka podkladu = 100 mm (4")
(7 &
cs
7.1.2 Hloubky vsazení
UPOZORNĚNÍ
Příklady a specifické informace obsahuje manuál Hilti Fastening Technology Manual.
Délka hřebu do oceli
ET
Hloubka vsazení: 12 ± 2 mm (½" ± ¹⁄₁₆")
ET
Hloubka vsazení: 22 mm (max. 27 mm) (⁷⁄₈"
(max. 1"))
ET
Délka hřebu do betonu
ET
8 Obsluha
POZOR
Vsazování hřebů se spouští zažehnutím výbušné náplně.
Používejte (uživatel a osoby v okolí) ochranu sluchu.
Příliš silný hluk může poškodit sluch.
VÝSTRAHA
Během vsazování může docházet k odlamování materiálu
nebo k vyhazování páskového materiálu ze zásobníku.
Používejte (uživatel a osoby v okolí) ochranné brýle
a ochrannou přilbu. Odštípnutý materiál může způsobit
poranění těla a očí.
VÝSTRAHA
Přitisknutím na některou část těla (např. na ruku) se přístroj uvede do pohotovostního stavu, což není žádoucí.
Pohotovostní stav umožňuje vsazení i do částí těla (ne-
157
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
bezpečí poranění hřebem nebo pístem). Přístroj nikdy
nepřitlačujte k tělu.
VÝSTRAHA
Hřeb nikdy nevsazujte nadvakrát, mohlo by tím dojít
k poškození nebo vzpříčení hřebu.
VÝSTRAHA
Nikdy nevsazujte upevňovací prvky do hotových otvorů, jedině pokud je to doporučeno firmou Hilti (například DX‑Kwik).
POZOR
Nepřekračujte maximální frekvenci vsazování (počet
vsazení za hodinu).
8.1 Postup při nesprávném odpálení nábojky
cs
Při nesprávném odpálení nebo při úplném selhání odpálení nábojky postupujte vždy následujícím způsobem:
Držte přístroj přitlačený 30 sekund proti pracovní ploše.
Pokud se nábojka stále ještě neodpálí, oddalte přístroj
od pracovní plochy a dbejte na to, aby nebyl nasměrován
proti vám ani jiné osobě.
Pomocí opakování posuňte pás s nábojkami o jednu nábojku dále; spotřebujte zbývající nábojky v pásu; vyjměte
použitý pás s nábojkami a zlikvidujte ho tak, aby bylo
vyloučeno opětovné použití nebo zneužití.
8.2 Nabití přístroje 3
1.
2.
3.
Zasuňte hřeb zepředu do přístroje hlavičkou napřed,
až se jeho podložka zachytí v přístroji.
Zasuňte pás s nábojkami úzkým koncem dopředu
zespodu do rukojeti, až v ní bude zcela zasunutý.
Pokud chcete použít pás s nábojkami, který už byl
předtím používaný, táhněte rukou pás s nábojkami
nahoru z přístroje, dokud se v uložení nábojky nenachází nepoužitá nábojka.
8.3 Nastavení výkonu 4
1.
2.
3.
Sílu nábojky a nastavení výkonu zvolte podle příslušného použití.
Pokud nemáte žádné zkušenosti, začněte vždy s minimálním výkonem: Zvolte nejslabší barvu nábojky
a regulační kolečko výkonu otočte na 1.
Vsaďte hřeb.
Pokud hřeb pronikne příliš málo hluboko, zvyšte výkon pomocí regulačního kolečka výkonu. Případně
použijte silnější nábojku.
8.4 Vsazování 5
NEBEZPEČÍ
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze.
1.
2.
Přístroj přitlačte kolmo na pracovní plochu.
Stisknutím spouště aktivujete vsazení.
8.5 Použití funkce opakování 6
UPOZORNĚNÍ
Pokud lze nástavec vytáhnout, resp. posunout zpět jen
ztěžka, je nutné přístroj vyčistit. Proveďte servis přístroje!
(Viz kap. 9.3.)
1.
2.
3.
Po skončení vsazování uchopte nástavec palcem
a ukazováčkem.
Vytáhněte nástavec ve vertikální ose přístroje až
nadoraz dopředu.
Zasuňte nástavec znovu úplně dozadu.
Tím se píst nastaví do výchozí polohy a přesune se
nábojka.
Přístroj je nyní připravený pro další vsazování.
8.6 Vyprázdnění přístroje 7
Ujistěte se, že v přístroji není žádný pás s nábojkami nebo
hřeb.
Pokud se v přístroji nachází pás s nábojkami nebo hřeb,
vytáhněte z něj pás s nábojkami rukou nahoru a odstraňte
hřeb z vedení hřebů.
9 Čistění a údržba
VÝSTRAHA
V přístroji nesmí být žádné nábojky. Ve vedení hřebů
se při údržbě a opravách nesmí nacházet žádný hřeb.
POZOR
Při pravidelném provozu dochází ke znečištění
přístroje a opotřebování důležitých součástek, které
vyplývá z účelu přístroje. K zajištění spolehlivého
a bezpečného provozu přístroje jsou proto
nezbytnou podmínkou pravidelné kontroly a údržba.
Doporučujeme provádět čištění přístroje a kontrolu
pístu při intenzivním používání minimálně jednou
denně, nejdéle ovšem po 3 000 vsazeních!
158
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
POZOR
Přístroj může být po použití horký. Může tak dojít k popálení rukou. Přístroj nedemontujte, dokud je horký.
Nechte přístroj vychladnout.
9.1 Čištění přístroje
Povrch přístroje čistěte pravidelně mírně navlhčeným
hadříkem.
VÝSTRAHA
K čištění nepoužívejte rozprašovač ani parní čistič! Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru přístroje vnikly cizí
předměty.
9.2 Údržba
Pravidelně kontrolujte poškození vnějších dílů přístroje
a správnou funkci všech ovládacích prvků. Přístroj nepoužívejte, když jsou poškozeny jeho díly nebo když
ovládací prvky nefungují správně. Dejte přístroj opravit
do servisu firmy Hilti.
Přístroj používejte pouze s doporučenými nábojkami
a nastaveným výkonem. Špatná volba nábojky nebo příliš
velká energie mohou vést k předčasnému selhání součástí přístroje.
POZOR
Nečistoty v přístroji DX obsahují zdraví škodlivé látky.
Při čištění nevdechujte prach ani nečistoty. Zabraňte
styku prachu / nečistot s potravinami. Po vyčištění
přístroje si umyjte ruce. Pro údržbu a mazání součástí přístroje nikdy nepoužívejte mazací tuk. Jeho
použití může vést k narušení funkce přístroje. Používejte výhradně sprej Hilti nebo produkty srovnatelné
kvality.
9.3 Provedení servisu přístroje
Když kolísá výkon, resp. dojde k selhání odpálení nábojky
nebo pokud citelně klesne komfort obsluhy přístroje, proveďte servis přístroje. Konkrétně to znamená následující:
Vzrůstá potřebný přítlak, stoupá odpor spouště, nastavení regulace výkonu jde ztěžka, pás s nábojkami lze jen
těžko odstranit nebo opakování jde ztěžka.
9.3.1 Demontáž přístroje 8
POZOR
Násilným stlačením by se pružný třmen mohl vymrštit.
Chraňte sebe i ostatní před zraněním. Držte nástavec
zadní stranou dolů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otočením prstence vytočte doraz o 45 stupňů.
UPOZORNĚNÍ Pokud je doraz zaseknutý, můžete
ho vytočit pomocí hřebu.
Nechte z přístroje vyklouznout nástavec.
UPOZORNĚNÍ Pokud je nástavec zaseknutý, můžete ho uvolnit trhavými pohyby.
Sejměte pružný třmen. Použijte k tomu vhodný nástroj (např. šroubovák nebo hřeb).
Stáhněte základní desku s vedením hřebů z vedení
čepů.
Vytáhněte píst z vedení pístu.
Nechte vedení hřebů vyklouznout dozadu ze základní desky.
UPOZORNĚNÍ V případě silně znečištěného přístroje vystrčte vedení hřebů zepředu pístem ze základní desky.
9.3.2 Kontrola opotřebení pístu
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte opotřebované písty a neupravujte je.
Vyměňte píst, pokud:
- je zlomený.
- je příliš opotřebený (např. 90° vylomení segmentu).
- jsou pístní kroužky prasklé nebo chybějí.
- je píst zkřivený (zkontrolujte valením na rovné ploše).
9.3.3 Kontrola opotřebení vedení čepů
Když je trubka poškozená (např. zkřivená, rozšířená,
prasklá), vyměňte vedení hřebů.
9.3.4 Kontrola opotřebení pružného třmenu
Když je pružný třmen silně opotřebený / zdeformovaný,
vyměňte ho.
9.3.5 Čištění 9 10 11 12
Přístroj čistěte minimálně jednou týdně, resp. bezprostředně po větším počtu vsazených hřebů (cca 3 000
vsazení).
Jednotlivé díly vyčistěte příslušnými kartáčky:
1.
2.
3.
4.
Vyčistěte vedení hřebů a základní desku zevnitř
i zvenku.
Vyčistěte píst a pístní kroužky tak, aby byly volně
pohyblivé.
Vyčistěte vedení pístu zevnitř i zvenku.
Vyčistěte kryt zevnitř.
9.3.6 Mazání
Vyčistěné díly lehce postříkejte sprejem Hilti, který je
součástí dodávky. Používejte výhradně sprej Hilti nebo
produkty srovnatelné kvality.
9.3.7 Montáž přístroje 13
UPOZORNĚNÍ
S drobnými díly zacházejte opatrně. Mohly by se ztratit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nasaďte vedení hřebů do základní desky.
Zasuňte píst až nadoraz do vedení pístu.
Nasaďte základní desku s vedením hřebů na vedení
pístu.
UPOZORNĚNÍ Čepy na pístu a drážky v základní
desce a vedení pístu musí souhlasit.
Pružný třmen zatlačte do výřezu.
Zasuňte do přístroje nástavec.
UPOZORNĚNÍ Drážka v nástavci musí souhlasit
s dorazem.
Zatlačte doraz do otvoru v prstenci a otočte prstenec
o 45 stupňů zpět.
UPOZORNĚNÍ Doraz lze snímat a nasazovat v otočeném stavu.
9.3.8 Kontrola
Po čištění a údržbě zkontrolujte, zda jsou připevněná
veškerá ochranná zařízení a zda bezvadně fungují.
UPOZORNĚNÍ
Přitlačením nenabitého přístroje, tzn. bez vložení hřebu
a nábojky, k tvrdému podkladu a jeho spuštěním můžete
zkontrolovat, zda se přístroj nachází v pohotovostním
režimu. Dobře slyšitelné cvaknutí spouště signalizuje pohotovostní režim.
159
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
cs
10 Odstraňování závad
VÝSTRAHA
Před odstraňováním závad je nutno přístroj vyprázdnit.
Porucha
Možná příčina
Náprava
Velká vynaložená síla při opakování
Stoupá potřebný přítlak
Vytváření zbytků po spalování
Proveďte servis přístroje (viz 9.3)
Stoupá odpor spouště
Nastavení regulace výkonu jde
ztěžka.
Pás s nábojkami lze vyjmout jen
ztěžka.
Přístroj nelze spustit.
cs
Přístroj je zaseknutý.
Nesprávné odpálení: Hřeb je do
podkladu vsazený jen částečně.
160
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
Vytváření zbytků po spalování
Vytváření zbytků po spalování
Proveďte servis přístroje (viz 9.3)
Proveďte servis přístroje (viz 9.3)
Vytváření zbytků po spalování
Proveďte servis přístroje (viz 9.3)
Vytváření zbytků po spalování
Proveďte servis přístroje (viz 9.3)
Nefunguje opakování. Nábojka již byla
odpálena.
Proveďte opakování (viz 8.5).
Odstraňte prázdný obal od nábojky
a nabijte nepoužitou nábojku.
Přístroj nebyl úplně přitlačený.
Přístroj úplně přitlačte.
Přístroj je silně znečištěný.
Přístroj vyčistěte.
Poškozený píst.
Zkontrolujte (viz 9.3.2) a příp. vyměňte
píst.
Přístroj je poškozený.
Pokud problém přetrvává: Kontaktujte
středisko Hilti.
Nesprávná poloha pístu.
Vyjměte pás s nábojkami a proveďte
opakování.
Viz kapitola: 8.5 Použití funkce opakování 6
Vadné nábojky.
Vyměňte pás s nábojkami (v případě
potřeby použijte nové/suché balení).
Pokud problém přetrvává: Proveďte
servis přístroje (viz 9.3).
Porucha
Možná příčina
Náprava
Pás s nábojkami se neposunuje.
Poškozený pás s nábojkami.
Vyměňte pás s nábojkami.
Přístroj je silně znečištěný.
Přístroj vyčistěte.
Přístroj je poškozený.
Pokud problém přetrvává: Kontaktujte
středisko Hilti.
Přístroj je přehřátý.
Nechte přístroj vychladnout.
Poté z přístroje opatrně vyjměte pás
s nábojkami.
VÝSTRAHA
Nesnažte se nábojky vyjmout z pásu
zásobníku nebo z přístroje násilím.
Pokud problém přetrvává: Kontaktujte
středisko Hilti.
Pás s nábojkami nelze vyjmout.
Nábojka se neodpálí.
Pás s nábojkami se taví.
Vadná nábojka.
Posuňte pás s nábojkami o jednu nábojku dál.
Přístroj je znečištěný.
Provedení servisu přístroje
VÝSTRAHA
Zajistěte, aby se používaly správné
nábojky a aby byly v bezvadném
stavu.
Viz kapitola: 9.3 Provedení servisu
přístroje
Pokud přístroj nelze rozložit: Kontaktujte středisko Hilti.
Přístroj byl při vsazování příliš dlouho
přitlačený.
Zkraťte dobu přítlaku před spuštěním
přístroje.
Vyjměte pás s nábojkami.
Ihned zastavte práci.
Vyjměte pás s nábojkami a nechte
přístroj vychladnout.
VÝSTRAHA
Nesnažte se nábojky vyjmout z pásu
zásobníku nebo z přístroje násilím.
Přístroj vyčistěte a odstraňte uvolněné
nábojky.
Pokud přístroj nelze rozložit: Kontaktujte středisko Hilti.
Příliš vysoká frekvence vsazování.
161
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
cs
Porucha
Možná příčina
Náprava
Nábojka se uvolní z pásu s nábojkami
Příliš vysoká frekvence vsazování.
Ihned zastavte práci.
Vyjměte pás s nábojkami a nechte
přístroj vychladnout.
VÝSTRAHA
Nesnažte se nábojky vyjmout z pásu
zásobníku nebo z přístroje násilím.
Přístroj vyčistěte a odstraňte uvolněné
nábojky.
Pokud přístroj nelze rozložit: Kontaktujte středisko Hilti.
Píst uvázne v podkladu / Hřeb
je vsazený příliš hluboko.
Příliš krátký hřeb.
Použijte delší hřeb.
Hřeb bez podložky.
Použijte hřeb s podložkou pro použití
na dřevo.
Příliš velký výkon.
Snižte výkon (regulace výkonu).
Použijte slabší nábojku.
Příliš dlouhý hřeb.
Použijte kratší hřeb.
UPOZORNĚNÍ
Dodržujte požadavky na minimální
hloubku vsazování. Obstarejte si "Příručku upevňovací techniky" ve středisku Hilti.
Příliš malý výkon.
Zvyšte výkon (regulace výkonu).
Použijte silnější nábojku.
Tvrdý povrch (ocel, beton).
Zvyšte výkon (regulace výkonu).
Tvrdé a/nebo velké kamenivo v betonu.
Použijte silnější nábojku.
Použijte DX-Kwik (předvrtání).
Armovací železo těsně pod betonovou plochou.
Použijte kratší hřeb.
Použijte hřeb s vyšší hranicí zatížení.
Použijte DX-Kwik (předvrtání).
Proveďte upevnění na jiném místě.
cs
Hřeb je vsazený příliš málo hluboko.
Ohnul se hřeb.
162
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
Porucha
Možná příčina
Náprava
Odprýskávání betonu.
Tvrdý/starý beton.
Použijte kratší hřeb
Tvrdé a/nebo velké kamenivo v betonu.
Použijte silnější nábojku.
Použijte DX-Kwik (předvrtání).
Příliš velký výkon.
Snižte výkon (regulace výkonu).
Použijte slabší nábojku.
Překročená hranice zatížení (velmi
tvrdý podklad).
Použijte hřeb s vyšší hranicí zatížení.
Poškozený píst.
Vyměňte píst.
Příliš malý výkon.
Zvyšte výkon (regulace výkonu).
Použijte silnější nábojku.
Překročená hranice zatížení (velmi
tvrdý podklad).
Použijte hřeb s vyšší hranicí zatížení.
Nevhodný systém.
Použijte silnější systém, např.
DX 76 (PTR).
Slabý ocelový podklad (< 4 mm).
Nastavte jiný výkon nebo použijte jinou nábojku.
Použijte hřeb pro slabý ocelový podklad.
Poškozená hlavička hřebu.
Hřeb nepronikne dostatečně
hluboko do podkladu.
Hřeb nedrží v podkladu.
cs
163
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
Porucha
Možná příčina
Náprava
Zlomený hřeb.
Příliš malý výkon.
Zvyšte výkon (regulace výkonu).
Použijte silnější nábojku.
Překročená hranice zatížení (velmi
tvrdý podklad).
Použijte kratší hřeb.
Použijte hřeb s vyšší hranicí zatížení.
Příliš velký výkon.
Snižte výkon (regulace výkonu).
Použijte slabší nábojku.
Použijte hřeb s Top Hat.
Použijte hřeb s podložkou.
Hlavička hřebu prorazí upevňovaný materiál (plech).
cs
11 Likvidace
Přístroje firmy Hilti jsou převážně vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je
jejich řádné třídění. V mnoha zemích již je firma Hilti připravena přijímat staré přístroje na recyklaci. Informujte se
v zákaznickém servisním oddělení Hilti nebo u svého poradce.
12 Záruka výrobce
Hilti zaručuje, že dodaný výrobek nemá žádné materiálové ani výrobní vady. Tato záruka platí za předpokladu,
že výrobek bude řádně používán, ovládán, udržován
a čistěn v souladu s návodem k obsluze firmy Hilti a že
bude zachována jeho technická jednota, tzn. že výrobek
bude používán pouze s originálním spotřebním materiálem, příslušenstvím a náhradními díly od firmy Hilti nebo
s kvalitativně rovnocennými výrobky od jiných výrobců.
Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu
vadných dílů po celou dobu životnosti výrobku. Na díly,
které podléhají normálnímu opotřebení, se tato záruka
nevztahuje.
Další nároky jsou vyloučeny, pokud to neodporuje
závazným národním předpisům. Hilti neručí zejména
164
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
za bezprostřední nebo nepřímé škody vzniklé závadou nebo zaviněné vadným přístrojem, za ztráty nebo
náklady vzniklé v souvislosti s použitím nebo kvůli
nemožnosti použití výrobku pro určitý účel. Implicitní
záruky prodejnosti anebo vhodnosti k použití ke konkrétnímu účelu jsou vyloučeny.
Pro opravu nebo výměnu je nutno výrobek nebo příslušné
díly zaslat neprodleně po zjištění závady kompetentní
prodejní organizaci Hilti.
Předkládaná záruka zahrnuje ze strany Hilti veškeré
záruční závazky a nahrazuje všechna předcházející
nebo současná prohlášení, písemné nebo ústní dohody
ohledně záruk.
13 Prohlášení o shodě ES (originál)
Označení:
Vsazovací přístroj
Typové označení:
DX 36
Generace:
Rok výroby:
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
01
1986
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi a normami:
2006/42/EG, 2011/65/EU.
Norbert Wohlwend
Head of Quality & Processes Management
BU Direct Fastening
04/2013
Tassilo Deinzer
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04/2013
Technická dokumentace u:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
cs
14 Zkušební certifikát CIP
Pro členské státy C.I.P. mimo právní prostor EU a ESVO
platí: Přístroj Hilti DX 36 má přípustný druh konstrukce a je
systémově ověřený. Na základě toho je přístroj opatřený
registrační značkou PTB čtvercového tvaru s registračním
číslem S 801. Tím firma Hilti zaručuje shodu s přípustným druhem konstrukce. Nepřípustné závady, které se
zjistí při použití, je třeba nahlásit odpovědnému vedoucímu registračního úřadu (PTB) a úřadu Stálé mezinárodní
komise (C.I.P.).
15 Zdraví uživatele a bezpečnost
15.1 Informace o hlučnosti
Vsazovací přístroj poháněný nábojkami
Typ
Model
DX 36
Série
Kalibr
6.8/11 žlutá
Nastavení výkonu
3
Použití
Upevňování 20mm vrstveného dřeva na beton (C40)
pomocí X-U47 P8
Deklarované naměřené hodnoty ukazatelů hlučnosti podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES ve
spojení s E DIN EN 15895
103 dB(A)
Hladina akustického tlaku, LWA, 1S 1
Hladina akustického tlaku na pracovišti, LpA, 1s 2
Nejvyšší hladina emitovaného akustického tlaku,
LpC, peak 3
100 dB(A)
133 dB (C)
1 ± 2 dB (A)
2 ± 2 dB (A)
3 ± 2 dB (C)
Podmínky provozu a instalace: Instalace a provoz vsazovacího přístroje podle E DIN EN 15895-1 v bezodrazovém
zkušebním prostoru firmy Müller-BBM GmbH. Podmínky prostředí ve zkušebním prostoru odpovídají DIN EN ISO 3745.
Zkušební metoda: Podle E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 a DIN EN ISO 11201 metoda s měřicí obalovou plochou
ve volném poli nad odrazivou rovinou.
165
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
POZNÁMKA: Naměřená hlučnost a příslušná nejistota měření představují horní hranici ukazatelů hlučnosti, které lze
při měření očekávat.
Jiné pracovní podmínky mohou vést k jiným hodnotám emisí.
15.2 Vibrace
Celková hodnota vibrací uváděná podle 2006/42/EC nepřekračuje 2,5 m/s2.
cs
166
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
Další informace týkající se zdraví uživatele a bezpečnosti
můžete získat na internetové stránce společnosti Hilti,
www.hilti.com/hse.
Hilti Corporation
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125337 / 000 / 02
2064672 / A4
2064672
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 1698 | 0314 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in China © 2014
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*2064672*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising