Hilti | DX 36 | Operating Instruction | Hilti DX 36 Používateľská príručka

Hilti DX 36 Používateľská príručka
DX 36
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Manual de instrucciones
es
Manual de instruções
pt
Brugsanvisning
da
Οδηγιες χρησεως
el
Használati utasítás
hu
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Kulllanma Talimatı
tr
ar
IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
uk
ja
ko
zh
Kasutusjuhend
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
et
Instrukcija
lt
Lietošanas pamācība
lv
1
ꛉ
ꛐ
ꛈ
ꛏ
ꛎ
ꛍ
ꛊ
ꛋ
ꛌ
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
ꛑ
2
3
4
5
²
²
6
7
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
8
9
10
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
11
12
13
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Vsadzovací prístroj DX 36
Pred uvedením do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte návod na používanie.
Tento návod na používanie odkladajte vždy pri
prístroji.
Prístroj odovzdávajte iným osobám vždy s návodom na používanie.
Obsah
1 Bezpečnostné pokyny
2 Všeobecné informácie
3 Opis
4 Príslušenstvo, spotrebný materiál
5 Technické údaje
6 Pred použitím
7 Smernice
8 Obsluha
9 Údržba a ošetrovanie
10 Poruchy a ich odstraňovanie
11 Likvidácia
12 Záruka výrobcu na prístroje
13 Vyhlásenie o zhode ES (originál)
14 Potvrdenie skúšky CIP
15 Zdravie používateľov a bezpečnosť
Strana
167
169
170
171
172
172
172
173
174
176
180
181
181
181
182
1 Čísla odkazujú vždy na obrázky. Obrázky k textu
nájdete na rozkladacích stranách. Pri študovaní návodu
ich majte vždy otvorené.
V texte tohto návodu na obsluhu sa pojmom "prístroj"
vždy označuje vsadzovací prístroj DX 36.
Konštrukčné časti prístroja a prvky obsluhy 1
@ Kryt
; Vedenie piesta
= Základná doska
% Vedenie klincov
& Piest
( Pružný strmeň
) Koliesko na reguláciu výkonu
+ Doraz
§ Otočný prstenec
/ Doplnková základná doska (ochrana pred úlom-
sk
kami, len USA)
1 Bezpečnostné pokyny
1.1 Základné bezpečnostné upozornenia
Okrem bezpečnostno-technických pokynov, uvedených v jednotlivých častiach tohto návodu na používanie, sa vždy musia striktne dodržiavať nasledujúce
pokyny.
1.1.1 Používanie nábojok
Používajte len nábojky Hilti alebo nábojky rovnakej
kvality.
Pokiaľ sa v prístrojoch Hilti používajú menej kvalitné
nábojky, môžu sa z nespáleného prachu tvoriť usadeniny,
ktoré náhle explodujú a môžu spôsobiť ťažké poranenia
používateľa a osôb v jeho okolí. Nábojky musia spĺňať
jednu z nasledujúcich minimálnych požiadaviek:
a) Príslušný výrobca musí byť schopný doložiť
úspešnú skúšku podľa normy EU EN 16264 alebo
b) musí mať značku zhody CE (od júla 2013 v EÚ
povinne predpísané).
UPOZORNENIE
Všetky nábojky Hilti pre vsadzovacie prístroje sú úspešne
otestované podľa EN 16264. Pri skúškach definovaných
v norme EN 16264 ide o systémové testy špecifických
kombinácií nábojok a prístrojov, ktoré vykonávajú certifikačné inštitúcie. Označenie prístroja, názov certifikačnej
inštitúcie a číslo systémového testu sú vytlačené na obale
nábojky.
Pozri tiež príklad obalu na: www.hilti.com/dx-cartridges.
1.1.2 Požiadavky na používateľa
Prístroj je určený pre profesionálneho používateľa.
b) Prístroj smie obsluhovať, udržiavať a opravovať
iba autorizovaný, poučený a kvalifikovaný personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený
o prípadných rizikách.
a)
1.1.3 Bezpečnosť osôb
Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri
práci s prístrojom na priamu montáž postupujte
s rozvahou. Ak ste unavení alebo pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov, prístroj nepoužívajte.
V prípade výskytu bolestí či nevoľnosti prerušte
prácu. Aj jeden okamih nepozornosti pri používaní
prístroja môže viesť k vážnym poraneniam.
b) Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Dbajte na stabilnú polohu umožňujúcu udržanie rovnováhy.
c) Používajte obuv s protišmykovou podrážkou.
a)
167
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
d) Prístroj nikdy nesmerujte na seba alebo na iné
osoby.
e) Prístroj nikdy nepritláčajte k vlastnej ruke alebo
k inej časti tela (resp. inej osoby).
f) Pri práci dbajte na bezpečnú vzdialenosť iných
osôb, najmä detí.
g) Ramená pri používaní prístroja držte zohnuté (nie
narovnané).
h) Dodržujte pokyny na používanie, ošetrovanie
a údržbu uvedené v návode na používanie.
1.1.4 Starostlivé zaobchádzanie a používanie
prístrojov na priamu montáž
a)
b)
c)
d)
sk
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Používajte správny prístroj. Prístroj nepoužívajte
na účely, na ktoré nie je určený, ale iba na predpísané účely a v bezchybnom stave.
Aktivovaný prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
Nepoužité nábojky, ako aj prístroje, ktoré sa nepoužívajú, uskladnite tak, aby boli chránené pred
vlhkosťou a nadmerným teplom.
Prístroj prepravujte a skladujte v kufri, ktorý je možné
zabezpečiť proti uvedeniu prístroja do prevádzky nepovolanými osobami.
Pred čistením, opravami a nastavovaním prístroja,
pri prerušení práce, ako aj pred odložením, prístroj vždy vyprázdnite (odstráňte nábojku a klinec).
Nepoužívaný prístroj sa musí vyprázdniť a uložiť na suchom, vyvýšenom alebo uzamykateľnom
mieste mimo dosahu detí.
Skontrolujte prípadné poškodenie prístroja
a príslušenstva. Pred každým ďalším použitím
prístroja sa musí vykonať kontrola správnej
funkcie ochranných prostriedkov alebo mierne
opotrebovaných častí. Skontrolujte, či sa
pohyblivé časti prístroja voľne pohybujú a nikde
nezadŕhajú, alebo či jednotlivé časti prístroja nie
sú poškodené. Všetky časti musia byť správne
namontované a musia spĺňať všetky podmienky
na bezchybné používanie prístroja. Poškodené
ochranné zariadenia a diely sa musia dať
odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom
servisnom stredisku Hilti, pokiaľ v návode na
používanie nie je uvedené inak.
Spúšť stlačte iba vtedy, keď je prístroj úplne
kolmo pritlačený k podkladu.
Prístroj pri vsadzovaní vždy pevne držte v pravom
uhle voči podkladu. Tým sa zabráni vychýleniu
klinca od materiálu podkladu.
Klinec nikdy nevsadzujte na dvakrát, môže to
viesť k zlomeniu alebo zaseknutiu klinca.
Žiadne prvky nevsadzujte do už existujúcich otvorov, okrem situácie, kedy to odporúča spoločnosť
Hilti (napríklad DX‑Kwik).
Vždy dodržiavajte smernice na používanie.
Ak to podmienky použitia umožňujú, použite
ochranu pred úlomkami.
Vedenie klincov neťahajte rukou smerom dozadu,
prístroj sa tak môže stať pripraveným na použitie.
Pripravenosť na použitie by umožnila aj vsadzovanie do častí tela.
168
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
1.1.5 Pracovisko
a) Zabezpečte dostatočné osvetlenie pracoviska.
b) Prístroj používajte len na dobre vetraných pracovných miestach.
c) Klince nevsadzujte do nevhodného materiálu
podkladu. Do príliš tvrdého materiálu, napríklad
do zváranej ocele alebo liatiny. Do príliš mäkkého
materiálu, napríklad do dreva a sadrokartónu.
Do príliš krehkého materiálu, napríklad do skla
a obkladačiek. Vsadzovanie do týchto materiálov
môže viesť k zlomeniu klinca, odštiepeniu alebo
prerazeniu materiálu.
d) Nevsadzujte žiadne klince do skla, mramoru,
plastu, bronzu, mosadze, medi, skál/skalnatých
hornín, izolačného materiálu, dutých tehál,
keramických tehál, tenkých plechov (< 4 mm),
liatiny a pórobetónu.
e) Pred vsadzovaním klincov sa uistite, že sa za
alebo pod vami nenachádza nijaká osoba.
f) Na pracovisku udržujte poriadok. Odstráňte z pracoviska predmety, o ktoré by ste sa mohli poraniť.
Neporiadok na pracovisku môže byť príčinou úrazu.
g) Rukoväti udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo
tuku.
h) Nepoužívajte prístroj tam, kde hrozí riziko vzniku
požiaru alebo explózie, okrem situácie, keď je na
to špeciálne určený.
1.1.6 Mechanické bezpečnostné opatrenia
Vyberte si správnu kombináciu vedenia klincov,
piesta a upevňovacieho prvku. Ak sa nepoužije
správna kombinácia, môže to viesť k zraneniam,
poškodí sa prístroj a/alebo bude ovplyvnená kvalita
upevnenia.
b) Používajte iba klince, ktoré sú určené a schválené
pre tento prístroj.
c) Na prístroji nevykonávajte žiadne manipulácie ani
zmeny, čo sa obzvlášť vzťahuje na piest.
a)
1.1.7 Tepelné bezpečnostné opatrenia
Neprekračujte maximálnu frekvenciu vsadzovania (počet vsadení za hodinu).
b) Ak je prístroj prehriaty, nechajte ho vychladnúť.
c) Prístroj nedemontujte vtedy, keď je horúci. Prístroj nechajte vychladnúť.
d) Ak dochádza k roztavovaniu na plastových pásoch s nábojkami, nechajte prístroj vychladnúť.
a)
1.1.8 Nebezpečenstvo explózie
d) Nepoužité nábojky chráňte pred vlhkosťou a nadmerným teplom a uskladnite ich na uzamykateľnom mieste.
1.1.9 Osobná ochranná výbava
Používajte len nábojky, ktoré sú pre prístroj povolené.
b) Opatrne odstráňte pás s nábojkami z prístroja.
c) Nepokúšajte sa odstraňovať nábojky zo zásobníkového pásu alebo z prístroja násilím.
a)
Používateľ a osoby zdržiavajúce sa v blízkosti musia počas používania a odstraňovania chýb prístroja
používať vhodné ochranné okuliare, ochrannú prilbu
a chrániče sluchu.
2 Všeobecné informácie
2.1 Signálne slová a ich význam
Symboly
NEBEZPEČENSTVO
Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo usmrtenie.
VÝSTRAHA
V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť
k ťažkým poraneniam alebo k usmrteniu.
POZOR
V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá by mohla
viesť k ľahkým zraneniam osôb alebo k vecným škodám.
UPOZORNENIE
Pokyny na používanie a iné užitočné informácie
2.2 Význam piktogramov a ďalšie pokyny
Výstražné symboly
Pred
použitím si
prečítajte
návod na
používanie
sk
Miesto s identifikačnými údajmi na prístroji
Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku prístroja. Tieto údaje si poznačte do svojho
návodu na používanie a uvádzajte ich, kedykoľvek požadujete informácie od nášho zastúpenia alebo servisného
strediska.
Typ:
Generácia: 01
Výstraha
pred
všeobecným
nebezpečenstvom
Výstraha
pred
výbušnými
látkami
Upozornenie
na horúci
povrch
Sériové číslo:
Príkazové znaky
Používajte
ochranné
okuliare.
Používajte
ochrannú
prilbu
Používajte
chrániče
sluchu
169
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
3 Opis
3.1 Používanie v súlade s určeným účelom
Prístroj slúži profesionálnemu používateľovi na vsadzovanie klincov, čapov/kolíkov a kombinovaných prvkov do
betónu, ocele a vápenno-pieskovej tehly.
Prístroj sa smie používať len s ručným vedením.
Manipulácia alebo zmeny na prístroji nie sú dovolené.
Prístroj sa nesmie používať vo výbušnej alebo horľavej atmosfére, ak nie je na to schválený.
Pre vylúčenie rizika úrazu používajte iba originálne Klince, nábojky, príslušenstvo a náhradné diely značky Hilti alebo
výrobky rovnakej kvality.
Dodržujte pokyny na používanie, ošetrovanie a údržbu, uvedené v návode na používanie.
Ak bude prístroj alebo jeho prídavné zariadenia nesprávne používať nekvalifikovaný personál alebo ak sa prístroj bude
používať v rozpore s predpísaným účelom jeho využitia, môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva.
Prístroj smie obsluhovať, ošetrovať a opravovať iba autorizovaný a kvalifikovaný personál. Tento personál musí byť
špeciálne poučený o prípadných rizikách.
Podobne ako pri všetkých vsadzovacích prístrojoch poháňaných prachom tvoria prístroj, nábojky a upevňovacie prvky
technickú jednotku. To znamená, že bezproblémové upevňovanie s týmto systémom je možné zaručiť len vtedy, ak sú
použité upevňovacie prvky Hilti a nábojky špeciálne vyrobené pre tento prístroj, resp. výrobky rovnakej kvalitatívnej
úrovne. Len pri dodržaní týchto podmienok platia odporúčania firmy Hilti týkajúce sa upevnenia a použitia.
Tento prístroj poskytuje päťnásobnú ochranu na zaistenie bezpečnosti používateľa prístroja a jeho okolitého pracovného prostredia.
3.2 Piestový princíp
sk
Energia náplne nábojky je prenášaná na piest, ktorého zrýchlené telo vsadí upevňovací prvok do podkladu. Vďaka
použitiu piestového princípu možno prístroj klasifikovať ako "Low Velocity Tool" (prístroj s malou rýchlosťou). Keďže
asi 95 % kinetickej energie zostáva v pieste, preniká upevňovací prvok s veľmi zníženou rýchlosťou - menej ako
100 m/s - kontrolovane do podkladu. Zastavenie piesta v prístroji súčasne ukončí proces vsadzovania, a tak sú pri
správnom používaní prístroja prakticky vylúčené nebezpečné priestrely.
3.3 Pádová poistka
Prepojením zápalného mechanizmu a dráhy pritlačenia vzniká pádová poistka. Pri náraze prístroja na tvrdý podklad
nemôže preto dôjsť k odpáleniu, a to bez ohľadu na uhol dopadu prístroja na podklad.
3.4 Poistka spúšte
Poistka spúšte zaručuje, že samotným stlačením spúšte sa vsadzovanie nespustí. Proces vsadzovania je možné
spustiť len vtedy, keď je prístroj dodatočne aj úplne pritlačený na pevný podklad.
3.5 Prítlačná poistka
Prítlačná poistka vyžaduje, aby bola prítlačná sila aspoň 50 N, takže proces vsadzovania je možné vykonať iba s úplne
pritlačeným prístrojom.
3.6 Vypínací poistný mechanizmus
Prístroj navyše disponuje aj vypínacím poistným mechanizmom. To znamená, že pri stlačenej spúšti a následnom
pritlačení prístroja nedôjde k jeho spusteniu. Prístroj teda možno spustiť až po jeho správnom pritlačení o podklad
a po následnom stlačení spúšte.
3.7 Spôsoby použitia a sortiment upevňovacích prvkov
Sortiment prvkov
Označenie pre objednávanie
Použitie
X-U
Vysokopevnostný klinec s veľkou aplikačnou šírkou na upevnenia na betón s vyššou
pevnosťou a oceľ
X-C
X-S
170
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
Štandardný klinec na upevnenia na betón
Štandardný klinec na efektívne upevnenia
na oceľ
Označenie pre objednávanie
Použitie
X-CT
Jednoducho odstrániteľný klinec na debnenia, na dočasné upevnenia na betón
Nehrdzavejúci klinec na upevnenia vo vlhkom alebo korozívnom prostredí
X-CR
X-CP / X-CF
Špeciálny upevňovač pre drevené konštrukcie na betóne
Upevňovací prvok na nastavenie pozície
debnení
Flexibilný okrúhly prvok (rondela) na upevňovanie fólií a tenkého izolačného materiálu
na betón a oceľ
Závesný systém s prípojkou so závitom
X-FS
X-SW
X-HS / X-HS-W
X‑CC
Upevňovacia príchytka na zavesenia s drôteným lankom
Kovové príchytky na upevňovanie rúr
s elektrickým vedením a izolovaných
sanitárnych, vodovodných a kúrenárskych
rúr a rúrok (teplých i studených)
Káblová príchytka na plošné pokladanie
elektrických vedení na strop a stenu
Držiak káblov na pokladanie zväzkov elektrických vedení na strop a stenu
Prvok pre kanály na elektrické káble - na
upevňovanie plastových (PVC) kanálov na
elektrické káble
Kolíky so závitom na dočasné upevňovanie
na betón a oceľ
Prípustný upevňovací systém (ETA) "DXKwik" na betón, s predvŕtaním
X-(D)FB / X-EMTC
X‑EKB
X-ECH
X‑ET
X-(E)M/W/6/8 ... P8
X-DNH / DKH X-M6/8H
Nábojky
Označenie pre objednávanie
Farba
Sila
6.8/11 M zelené
zelené
mierne
6.8/11 M žlté
žlté
stredné
6.8/11 M červené
červené
silné
4 Príslušenstvo, spotrebný materiál
UPOZORNENIE
Pre ďalšie výbavy a upevňovacie prvky kontaktujte, prosím, lokálne zastúpenie spoločnosti Hilti vo vašej krajine.
Bezpečnostné príslušenstvo a súprava na čistenie
Označenie
Čistiaca súprava
Sprej Hilti
Balenie s náhradnými dielmi - pružný strmeň
Návod na používanie
Doplnková základná doska (ochrana pred úlomkami, len USA)
171
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
sk
Štandardné príslušenstvo
Označenie
Objednávacie číslo
Vedenie klincov 36/F3
3737
Základná doska 36/S13
3738
Piest 36/DNI
409313
Pružný strmeň
3739
5 Technické údaje
Technické zmeny vyhradené!
sk
Prístroj
DX 36
Hmotnosť
2,4 kg
Rozmery (D x Š x V)
370 mm × 52 mm × 151 mm
Maximálna dĺžka prvku
Nábojky
62 mm
6,8/11 M (kal. 27, krátke) zelené, žlté, červené
Regulácia výkonu
3 intenzity nábojok, regulačné koliesko
Dráha pritlačenia
14 mm
Sila pritlačenia
140 N
Aplikačná teplota/teplota okolia
-15…+50 °C
Odporúčaná maximálna frekvencia vsadzovania
600/h
6 Pred použitím
6.1 Kontrola prístroja 2
UPOZORNENIE
Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu.
VÝSTRAHA
Prístroj nepoužívajte v prípade poškodenia jeho častí
alebo pri narušenej funkcii ovládacích prvkov. Prístroj
dajte opraviť v autorizovanom servisnom stredisku
firmy Hilti.
Uistite sa, že sa v prístroji nenachádza žiaden pás s nábojkami. Pokiaľ sa v prístroji nachádza pás s nábojkami,
vytiahnite ho rukou z prístroja nahor.
Skontrolujte všetky vonkajšie časti prístroja, či nie sú
poškodené a preverte bezchybnú funkciu všetkých ovládacích prvkov.
Skontrolujte správnu montáž a opotrebovanie piesta
a pružného strmeňa.
7 Smernice
7.1 Smernice na upevňovanie
Vždy dodržiavajte tieto smernice na používanie.
UPOZORNENIE
Pre podrobné informácie si od zastúpenia spoločnosti Hilti vo vašej krajine vyžiadajte technické smernice alebo
prípadne technické predpisy platné v danej krajine.
172
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
7.1.1 Minimálne vzdialenosti
Minimálne vzdialenosti pri upevňovaní na oceľ
%
$
A
min. vzdialenosť od hrany = 15 mm (⁵⁄₈")
B
min. osová vzdialenosť = 20 mm (³⁄₄")
C
min. hrúbka podkladu = 4 mm (⁵⁄₃₂")
A
min. vzdialenosť od hrany = 70 mm (2³⁄₄")
&
G
Minimálne vzdialenosti pri upevňovaní na betón
%
$
B
min. osová vzdialenosť = 80 mm (3¹⁄₈")
C
min. hrúbka podkladu = 100 mm (4")
(7 &
7.1.2 Hĺbky prenikania
UPOZORNENIE
Príklady a špecifické informácie získate v manuáli Hilti Fastening Technology Manual.
Dĺžky klincov na oceľ
ET
Hĺbka prenikania: 12 ± 2 mm (½" ± ¹⁄₁₆")
ET
Hĺbka prenikania: 22 mm (max. 27 mm) (⁷⁄₈"
(max. 1"))
sk
ET
Dĺžky klincov na betón
ET
8 Obsluha
POZOR
Vsadzovanie klincov sa aktivuje zapálením nábojky. Používajte (používateľ a osoby nablízku) chrániče sluchu.
Prílišný hluk môže poškodiť sluch.
VÝSTRAHA
Počas vsadzovania môže odletovať materiál alebo
prudko vyletieť materiál zásobníkového pásu. Používajte
(používateľ a osoby nablízku) ochranné okuliare
a ochrannú prilbu. Odletujúci materiál môže spôsobiť
poranenie tela a očí.
VÝSTRAHA
Pritlačením o časť tela (napr. o ruku) sa prístroj uvedie do
pohotovostného stavu, čo je nežiaduce. Pohotovostný
stav umožní aj vsadenie do jednotlivých častí tela (ne-
173
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
bezpečenstvo poranenia klincom alebo piestom). Prístroj
nikdy nepritláčajte k častiam tela.
VÝSTRAHA
Jeden upevňovací prvok nikdy nevsadzujte na dvakrát, môže dôjsť k zlomeniu prvku a jeho vzpriečeniu
či zaseknutiu.
VÝSTRAHA
Žiadne prvky nevsadzujte do už existujúcich otvorov,
okrem situácie, kedy to odporúča spoločnosť Hilti
(napríklad DX‑Kwik).
POZOR
Neprekračujte maximálnu frekvenciu vsadzovania
(počet vsadení za hodinu).
8.1 Postup pri nesprávnom odpálení nábojky
sk
Pri nesprávnom odpálení nábojky, resp. úplnom zlyhaní
odpálenia nábojky, postupujte vždy nasledovne:
Prístroj držte pritlačený 30 sekúnd proti pracovnej ploche.
Ak sa nábojka ešte stále neodpáli, oddiaľte prístroj
od pracovnej plochy, pričom však dávajte pozor, aby
ste ho nenasmerovali proti sebe alebo inej osobe.
Posuňte pás s nábojkami pomocou funkcie opakovania
o jednu nábojku dopredu; spotrebujte zvyšné nábojky
z pásu s nábojkami; odstráňte spotrebovaný pás s nábojkami a zlikvidujte ho tak, aby bolo vylúčené jeho
opätovné použitie či použitie omylom.
8.2 Nabitie prístroja 3
1.
2.
3.
Posuňte klinec, najskôr hlavičku, spredu do prístroja, až kým sa podložka (rondela) klinca nezachytí
v prístroji.
Posuňte pás s nábojkami úzkym koncom napred
zdola do rukoväti, až kým nezostane pás s nábojkami zapustený v rukoväti.
Ak chcete použiť pás s nábojkami, ktorý bol už
predtým používaný, ťahajte tento pás s nábojkami
rukou nahor von z prístroja, až kým sa v priestore na
nábojky nebude nachádzať nepoužitá nábojka.
8.3 Nastavenie výkonu 4
1.
2.
3.
Silu nábojky a nastavenie výkonu zvoľte podľa príslušného použitia.
Ak nemáte žiadne skúsenosti, začínajte vždy s minimálnym výkonom: Vyberte si nábojky farebne označené ako najslabšie a otočte koliesko na reguláciu
výkonu na hodnotu 1.
Vsaďte jeden klinec.
Ak klinec preniká do príliš malej hĺbky, zvýšte výkon
prestavením kolieska na reguláciu výkonu. V prípade
potreby použite silnejšiu nábojku.
8.4 Vsadzovanie 5
NEBEZPEČENSTVO
Vždy dbajte na dodržiavanie bezpečnostných upozornení v návode na obsluhu.
1.
2.
Prístroj v pravom uhle pritlačte na pracovnú plochu.
Stlačením spúšte aktivujete vsadzovanie.
8.5 Použitie opakovacej funkcie prístroja 6
UPOZORNENIE
Ak sa dá nadstavec len ťažko vytiahnuť alebo pohnúť
smerom dozadu, je potrebné prístroj vyčistiť. Vykonajte
servisné úkony na prístroji (pozrite kapitolu 9.3)!
1.
2.
3.
Po ukončení procesu vsadzovania zachyťte nadstavec palcom a ukazovákom.
Potiahnite nadstavec vo vertikálnej osi prístroja až
na doraz, smerom dopredu.
Zasuňte nadstavec opäť celkom dozadu.
Tým sa piest vráti opäť do východiskovej pozície
a dôjde k dopraveniu nábojky.
Prístroj je teraz pripravený na ďalšie vsadzovanie.
8.6 Vybitie a vyprázdnenie prístroja 7
Uistite sa, že sa v prístroji nenachádza pás s nábojkami
alebo upevňovací prvok.
Pokiaľ sa v prístroji nachádza pás s nábojkami alebo
upevňovací prvok, vytiahnite pás s nábojkami rukou smerom nahor z prístroja a odstráňte upevňovací prvok z vedenia klincov.
9 Údržba a ošetrovanie
VÝSTRAHA
V prístroji nesmú byť žiadne nábojky. Pri opravách
a údržbe sa vo vedení klincov nesmie nachádzať
žiadny upevňovací prvok.
POZOR
V závislosti od konkrétneho prístroja dochádza v pravidelnej prevádzke k znečisteniu a k opotrebovaniu častí
prístroja, ktoré sú dôležité na jeho správnu funkciu. Nevyhnutným predpokladom na správnu a bezpečnú prevádzku prístroja sú preto jeho pravidelné prehliadky
a údržba. Čistenie prístroja a kontrolu piesta odporúčame vykonávať minimálne raz denne pri intenzívnom
používaní, najneskôr však po 3 000 vsadeniach!
174
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
POZOR
Prístroj môže byť v dôsledku používania horúci. Môžete
si popáliť ruky. Prístroj nedemontujte vtedy, keď je
horúci. Prístroj nechajte vychladnúť.
9.1 Starostlivosť o prístroj
Povrch prístroja pravidelne čistite mierne navlhčenou
utierkou.
VÝSTRAHA
Na čistenie nepoužívajte rozprašovač ani parný čistič!
Zabráňte vniknutiu cudzích telies do vnútra prístroja.
9.2 Údržba
Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie všetkých
vonkajších častí prístroja a bezchybnú funkciu všetkých
ovládacích prvkov. Prístroj neprevádzkujte, ak sú jeho
časti poškodené alebo ak ovládacie prvky nefungujú
bezchybne. Prístroj nechajte opraviť v servisnom
stredisku Hilti.
Prístroj prevádzkujte len s odporúčanými nábojkami a nastavením výkonu. Nesprávna voľba nábojok alebo nastavenie príliš veľkej energie môže viesť ku skorým stratám
funkcií jednotlivých súčastí prístroja.
POZOR
Nečistoty v prístroji radu DX obsahujú zložky, ktoré môžu
ohroziť vaše zdravie. Pred čistením nevdychujte žiaden
prach/nečistoty. Zabráňte prístupu prachu/nečistôt
k potravinám. Po čistení prístroja si umyte ruky. Na
údržbu/mazanie komponentov prístroja nikdy nepoužívajte tuk. Môže to viesť k poruchám funkcií prístroja.
Používajte výlučne sprej Hilti alebo výrobky porovnateľnej kvality.
9.3 Vykonanie servisných úkonov na prístroji
Servisné úkony na prístroji vykonajte vtedy, keď nastávajú
výkyvy vo výkone, prípadne nesprávne odpálenia nábojok alebo vtedy, keď sa citeľne zníži komfort obsluhy
prístroja. Konkrétne to znamená: Rastie sila potrebná na
pritlačenie, stúpa odpor spúšte, regulácia výkonu sa dá
prestaviť iba s ťažkosťami, pás s nábojkami sa dá vyberať
iba ťažko alebo je opakovanie ťažkopádne.
9.3.1 Demontáž prístroja 8
POZOR
Násilným natláčaním by mohlo dôjsť k príliš veľkému
zrýchleniu pružného strmeňa. Chráňte seba a iné osoby
pred zranením. Držte nadstavec s nadol nasmerovaným chrbtom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otočením prstenca o 45 stupňov vytočte doraz.
UPOZORNENIE Ak sa doraz zasekne, môžete ho
vytočiť pomocou klinca.
Nechajte skĺznuť nadstavec z prístroja.
UPOZORNENIE Ak sa nadstavec vzprieči alebo
zasekne, môžete ho povoliť prudkým vytiahnutím.
Odstráňte pružný strmeň. Použite na to vhodný nástroj (napríklad skrutkovač alebo klinec).
Stiahnite základnú dosku s vedením klincov z vedenia piesta.
Vytiahnite piest z vedenia piesta.
Nechajte vedenie klincov skĺznuť zo základnej dosky
dozadu.
UPOZORNENIE V prípade priveľmi znečisteného
prístroja spredu piestom vyrazte vedenie klincov zo
základnej dosky.
9.3.2 Kontrola opotrebovania piesta
UPOZORNENIE
Nepoužívajte opotrebované piesty a na pieste nevykonávajte žiadne zmeny.
Piest vymeňte vtedy, keď:
- je zlomený,
- je príliš opotrebovaný (napríklad vylámanie 90° segmentov),
- piestne krúžky sú vyskočené alebo chýbajú,
- piest je pokrivený (možno ho skontrolovať pokotúľaním
po hladkej podložke).
9.3.3 Kontrola opotrebovania vedenia klincov
Vedenie klincov vymeňte, keď je rúra poškodená (napr.
pokrivená, rozšírená, má trhliny).
9.3.4 Kontrola opotrebovania pružného strmeňa
Pružný strmeň vymeňte v prípade, že je silno opotrebovaný/postláčaný.
9.3.5 Čistenie 9 10 11 12
Prístroj čistite minimálne jedenkrát týždenne, prípadne
bezprostredne po každom väčšom počte vsadených klincov (cca 3 000 vsadení).
Jednotlivé časti čistite zodpovedajúcimi kefkami:
1.
2.
3.
4.
Vedenie klincov a základnú dosku čistite zvnútra
a zvonku.
Piest, ako aj piestne krúžky čistite dovtedy, pokiaľ
sa nebudú môcť voľne pohybovať.
Vedenie piesta vyčistite zvnútra a zvonku.
Vyčistite kryt zvnútra.
9.3.6 Mazanie
Očistené časti zľahka postriekajte dodaným sprejom
značky Hilti. Používajte výlučne sprej Hilti alebo výrobky
porovnateľnej kvality.
9.3.7 Montáž prístroja 13
UPOZORNENIE
S malými súčasťami zaobchádzajte opatrne. Mohli by sa
totiž stratiť.
1.
2.
3.
4.
5.
Založte vedenie klincov do základnej dosky.
Nasuňte piest do vedenia piesta až na doraz.
Nasaďte základnú dosku s vedením klincov na vedenie piesta.
UPOZORNENIE Čap(y) na pieste, ako aj štrbina
(drážka) v základnej doske a vedení piesta sa musia
zhodovať.
Zatlačte pružný strmeň do výrezu.
Vložte do prístroja nadstavec.
UPOZORNENIE Drážka v nadstavci sa musí zhodovať s dorazom.
175
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
sk
6.
Zatlačte doraz do otvoru prstenca a otočte prstenec
o 45 stupňov smerom dozadu.
UPOZORNENIE Doraz sa dá vo vytočenom stave
odobrať a opäť nasadiť.
9.3.8 Kontrola
Po vykonaní údržby a opráv skontrolujte, či sú pripevnené
všetky ochranné zariadenia a či bezchybne fungujú.
UPOZORNENIE
To, či je prístroj pripravený na použitie, môžete zistiť tak,
že nenabitý prístroj - to znamená bez vloženia upevňovacieho prvku a nábojky - pritlačíte proti tvrdému podkladu
a spustíte. Cvaknutie, ktoré bude dobre počuteľné, signalizuje pripravenosť prístroja na použitie.
10 Poruchy a ich odstraňovanie
VÝSTRAHA
Pred odstraňovaním pracovných chýb musíte prístroj vyprázdniť.
sk
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
Vynakladanie veľkej sily pri opakovaní
Stúpa sila potrebná na pritlačenie
Stúpa odpor spúšte
Tvorba zvyškov po spaľovaní
Vykonajte servisné úkony na prístroji
(pozrite časť 9.3)
Vykonajte servisné úkony na prístroji
(pozrite časť 9.3)
Vykonajte servisné úkony na prístroji
(pozrite časť 9.3)
Vykonajte servisné úkony na prístroji
(pozrite časť 9.3)
Vykonajte servisné úkony na prístroji
(pozrite časť 9.3)
Vykonajte opakovanie na prístroji
(pozrite časť 8.5)
Odstráňte prázdne puzdro nábojky
a nabite nepoužitú nábojku.
Regulácia výkonu sa dá prestavovať iba ťažko
Pás s nábojkami sa dá vybrať
iba ťažko
Prístroj sa nedá spustiť
Prístroj sa zasekol
176
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
Tvorba zvyškov po spaľovaní
Tvorba zvyškov po spaľovaní
Tvorba zvyškov po spaľovaní
Tvorba zvyškov po spaľovaní
Na prístroji nefunguje opakovanie.
Nábojka už bola odpálená.
Prístroj nebol úplne pritlačený.
Prístroj úplne pritlačte.
Prístroj je silne znečistený.
Vyčistite prístroj.
Poškodený piest.
Skontrolujte piest (pozrite časť 9.3.2)
a v prípade potreby ho vymeňte.
Prístroj je poškodený.
Ak problém pretrváva: Kontaktujte
stredisko Hilti.
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
Nesprávne odpálenie: Prvok sa
do podkladu zasúva len čiastočne
Chybná pozícia piesta/porucha
piesta.
Vyberte pás s nábojkami a vykonajte
opakovanie.
Pozri kapitolu: 8.5 Použitie opakovacej funkcie prístroja 6
Zlé alebo nesprávne nábojky.
Vymeňte pás s nábojkami (ak je to
nutné, použité nové alebo suché balenie).
Ak problém pretrváva: Vykonajte servisné úkony na prístroji (pozrite časť
9.3).
Poškodený pás s nábojkami.
Vymeňte pás s nábojkami.
Prístroj je silne znečistený.
Vyčistite prístroj.
Prístroj je poškodený.
Ak problém pretrváva: Kontaktujte
stredisko Hilti.
Pás s nábojkami sa nedá vybrať
Prístroj je prehriaty.
Nechajte prístroj vychladnúť.
Následne opatrne z prístroja
odstráňte pás s nábojkami.
VÝSTRAHA
Nepokúšajte sa odstraňovať nábojky
zo zásobníkového pásu alebo z prístroja násilím.
Ak problém pretrváva: Kontaktujte
stredisko Hilti.
Nábojka sa neodpáli
Zlá nábojka
Pás s nábojkami potiahnite o jednu
nábojku ďalej.
Prístroj je znečistený.
Vykonanie servisných úkonov na prístroji
VÝSTRAHA
Zaistite, aby sa používali správne nábojky a aby boli v bezchybnom stave.
Pozri kapitolu: 9.3 Vykonanie servisných úkonov na prístroji
Ak sa prístroj nedá rozobrať: Kontaktujte stredisko Hilti.
Pás s nábojkami sa neposúva
sk
177
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
Pás s nábojkami sa taví
Prístroj je pri vsadzovaní príliš dlho
pritlačený.
Pritláčajte prístroj na kratšiu dobu
predtým, než ho spustíte.
Odstráňte pás s nábojkami.
Ihneď zastavte prácu.
Odstráňte pás s nábojkami a nechajte
prístroj vychladnúť.
VÝSTRAHA
Nepokúšajte sa odstraňovať nábojky
zo zásobníkového pásu alebo z prístroja násilím.
Vyčistite prístroj a odstráňte prázdne
nábojky.
Ak sa prístroj nedá rozobrať: Kontaktujte stredisko Hilti.
Ihneď zastavte prácu.
Odstráňte pás s nábojkami a nechajte
prístroj vychladnúť.
VÝSTRAHA
Nepokúšajte sa odstraňovať nábojky
zo zásobníkového pásu alebo z prístroja násilím.
Vyčistite prístroj a odstráňte prázdne
nábojky.
Ak sa prístroj nedá rozobrať: Kontaktujte stredisko Hilti.
Príliš vysoká frekvencia vsadzovania.
Nábojka sa uvoľňuje z pásu
s nábojkami
Príliš vysoká frekvencia vsadzovania.
Piest sa zastavuje
v podklade/prvok je vsadzovaný
do príliš veľkej hĺbky
Príliš krátky prvok.
Použite dlhší prvok.
Prvok bez podložky (rondely).
Použite prvok s podložkou (rondelou)
na použitie na drevo.
Príliš vysoký výkon.
Znížte výkon (reguláciou výkonu).
Použite slabšiu nábojku.
Príliš dlhý prvok.
Použite kratší prvok.
UPOZORNENIE
Dodržiavajte minimálne požiadavky
na hĺbku vsadzovania. Obstarajte
si "Príručku upevňovacej techniky"
v stredisku Hilti.
Príliš nízky výkon.
Zvýšte výkon (reguláciou výkonu).
Použite silnejšiu nábojku.
sk
Prvok sa vsadzuje do príliš malej hĺbky
178
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
Klinec sa kriví
Tvrdé povrchy (oceľ, betón).
Zvýšte výkon (reguláciou výkonu).
Tvrdé a/alebo veľké kamenivo v betóne.
Použite silnejšiu nábojku.
Použite DX-Kwik (predvŕtanie).
Tesne pod betónovou plochu sa nachádza armovacie železo.
Použite kratší klinec.
Použite klinec s vyššou hraničnou
hodnotou použitia.
Použite DX-Kwik (predvŕtanie).
Upevnenie vykonajte na inom mieste.
Tvrdý/starý betón.
Použite kratší klinec.
Tvrdé a/alebo veľké kamenivo v betóne.
Použite silnejšiu nábojku.
Použite DX-Kwik (predvŕtanie).
Odlupovanie betónu
sk
Poškodená hlavička klinca
Klinec nepreniká do podkladu
do dostatočnej hĺbky
Príliš vysoký výkon.
Znížte výkon (reguláciou výkonu).
Použite slabšiu nábojku.
Bola prekročená hraničná hodnota
použitia (veľmi tvrdý podklad).
Použite klinec s vyššou hraničnou
hodnotou použitia.
Poškodený piest.
Vymeňte piest.
Príliš nízky výkon.
Zvýšte výkon (reguláciou výkonu).
Použite silnejšiu nábojku.
Bola prekročená hraničná hodnota
použitia (veľmi tvrdý podklad).
Použite klinec s vyššou hraničnou
hodnotou použitia.
Nevhodný systém.
Použite silnejší systém, ako napr.
DX 76 (PTR).
179
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
Klinec nedrží v podklade
Tenký oceľový podklad (< 4 mm).
Použite iné nastavenie výkonu alebo
inú nábojku.
Použite klinec na tenké oceľové podklady.
Lámanie klincov
Príliš nízky výkon.
Zvýšte výkon (reguláciou výkonu).
Použite silnejšiu nábojku.
Bola prekročená hraničná hodnota
použitia (veľmi tvrdý podklad).
Použite kratší klinec.
Použite klinec s vyššou hraničnou
hodnotou použitia.
Príliš vysoký výkon.
Znížte výkon (reguláciou výkonu).
Použite slabšiu nábojku.
Použite klinec s prvkom Top Hat.
Použite klinec s podložkou (rondelou).
sk
Hlavička klinca prederaví upevňovaný materiál (plech)
11 Likvidácia
Prístroje Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom pre recykláciu je správne
oddelenie materiálov. Spoločnosť Hilti je už v mnohých krajinách zariadená na príjem vášho starého prístroja na
recykláciu. Informujte sa v zákazníckom servise Hilti alebo u vášho predajcu.
180
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
12 Záruka výrobcu na prístroje
Hilti ručí, že dodaný výrobok je bezchybný z hľadiska
použitého materiálu a technologického postupu výroby.
Táto záruka platí za predpokladu, že výrobok sa bude
riadne používať, ovládať, udržiavať a čistiť v súlade s návodom na používanie Hilti a bude zaručená technická
jednota výrobku, t. j. že vo výrobku sa bude používať len
originálny spotrebný materiál, príslušenstvo a náhradné
diely Hilti.
Uplatňovanie ďalších nárokov je vylúčené, pokiaľ takéto vylúčenie nie je v rozpore s národnými predpismi.
Hilti neručí najmä za priame alebo nepriame poruchy
alebo z nich vyplývajúce následné škody, straty alebo
náklady v súvislosti s používaním alebo z dôvodov
nemožnosti používania výrobku na akýkoľvek účel.
Implicitné záruky predajnosti alebo vhodnosti použitia na konkrétny účel sú vylúčené.
Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo bezplatnú
výmenu chybných častí počas celej životnosti výrobku.
Časti podliehajúce normálnemu opotrebovaniu do tejto
záruky nespadajú.
Výrobok alebo jeho časti po zistení poruchy neodkladne
odošlite na opravu alebo výmenu príslušnej obchodnej
organizácii Hilti.
Záruka zahŕňa všetky záručné záväzky zo strany spoločnosti Hilti a nahrádza všetky predchádzajúce alebo
súčasné vyhlásenia, písomné alebo ústne dohovory, týkajúce sa záruky.
13 Vyhlásenie o zhode ES (originál)
Označenie:
Vsadzovací prístroj
Typové označenie:
Generácia:
Rok výroby:
DX 36
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
sk
01
1986
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami:
2006/42/EG, 2011/65/EÚ.
Norbert Wohlwend
Head of Quality & Processes Management
BU Direct Fastening
04/2013
Tassilo Deinzer
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
04/2013
Technická dokumentácia u:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
14 Potvrdenie skúšky CIP
Pre členské štáty Stálej medzinárodnej komisie (CIP)
mimo právneho priestoru EÚ a Európskeho združenia
voľného obchodu (EFTA) platí, že: Prístroj Hilti DX 36
je konštrukčne spôsobilý a systémovo preverený. Na
základe toho je prístroj označený povoľovacím znakom
Spolkového fyzikálno-technického ústavu (PTB) v kvad-
ratickej forme so zaregistrovaným povoľovacím číslom
S 801. Tým firma Hilti garantuje zhodu s povoleným typom konštrukcie. Neprípustné nedostatky, ktoré sa zistia
pri používaní, treba ohlásiť zodpovednému vedúcemu
povoľovacích úradov (PTB), ako aj kancelárii Stálej medzinárodnej komisie (CIP).
181
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
15 Zdravie používateľov a bezpečnosť
15.1 Informácia o hluku
Vsadzovací prístroj používaný s nábojkami
Typ
Model
DX 36
Séria
Kaliber
6.8/11 žlté
Nastavenie výkonu
3
Použitie
Upevňovanie 20 mm vrstveného dreva na betón (C40)
s X-U47 P8
Deklarované namerané hodnoty ukazovateľov hlučnosti podľa smernice o strojoch 2006/42/ES v spojení
s E DIN EN 15895
103 dB(A)
Hladina akustického tlaku, LWA, 1S 1
Hladina akustického tlaku na pracovisku, LpA, 1s 2
Maximálna hladina emisií akustického tlaku, LpC, peak 3
100 dB(A)
133 dB (C)
1 ± 2 dB (A)
2 ± 2 dB (A)
3 ± 2 dB (C)
sk
Podmienky prevádzky a inštalácie: Inštalácia a prevádzka vsadzovacieho prístroja podľa E DIN EN 15895-1
v bezodrazovom skúšobnom priestore firmy Müller-BBM GmbH. Podmienky prostredia v skúšobnom priestore
zodpovedajú DIN EN ISO 3745.
Skúšobná metóda: Podľa E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 a DIN EN ISO 11201 metóda s meracou obalovou
plochou vo voľnom poli nad odrazovou rovinou.
POZNÁMKA: Nameraná hlučnosť a príslušná neistota merania predstavujú hornú hranicu ukazovateľov hlučnosti,
ktoré možno pri meraní očakávať.
Odlišné pracovné podmienky môžu viesť k iným emisným hodnotám
15.2 Vibrácie
Celková hodnota vibrácií uvádzaná podľa 2006/42/EC
neprekračuje 2,5 m/s2.
182
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
Ďalšie informácie týkajúce sa zdravia používateľa a bezpečnosti môžete získať na internetovej stránke spoločnosti Hilti, www.hilti.com/hse.
Hilti Corporation
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125359 / 000 / 02
2064672 / A4
2064672
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 1698 | 0314 | 00-Pos. 1 | 1
Printed in China © 2014
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*2064672*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising