Hilti | DX 450 | Operating Instruction | Hilti DX 450 Kullanım kılavuzu

Hilti DX 450 Kullanım kılavuzu
*311400*
311400
DX450
Bedienungsanleitung
Operating instructions
Mode d’emploi
Istruzioni d’uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Οδηγιες χρησεως
Инструкция по зксплуатации
Kullan›m k›lavuzu
2–11
12–21
22–31
32–41
42–51
52–61
62–71
72–81
82–91
92–101
102–111
112–122
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125260 / 000 / 02
Kullanım güvenlik önlemleri
Bu güvenlik önlemlerine uyulmaması insanlara zarar verebilir.
Sadece Hilti kartuşları veya eşdeğer kalitede kartuşlar kullanın
Hilti aletlerinde düşük kalitede kartuş kullanılması, yanmamış barut birikimine yol açabilir ve
bunun sonucunda patlama meydana gelip operatörlerde ve yakınındaki kişilerde ciddi
yaralanmalara neden olabilir. Kartuşlarla ilgili olarak uyulması gereken minimum şartlar
şunlardır:
a) Tedarikçisi tarafından, kartuşların EN 16264 AB standardı uyarınca başarılı bir
şekilde testten geçirildiği onaylanmış olmalıdır
UYARI:
● Barut tahrikli aletlere yönelik tüm Hilti kartuşları EN 16264 uyarınca başarıyla test edilmiştir.
● EN 16264 Normu içinde tanımlanan kontrollerde, belirli kartuş ve alet kombinasyonlarına
yönelik olarak sertifikasyon kurumları tarafından gerçekleştirilen sistem testleri söz
konusudur.
Alet tanımlaması, sertifikasyon kurumu ve sistem testi numarası bilgileri kartuş ambalajı
üzerinde yer alır.
veya
b) CE uyumluluk işaretine sahip olunmalıdır (Temmuz 2013'ten itibaren AB içinde
zorunlu hale getirilmiştir)
Bkz. www.hilti.com/dx-cartridges adresindeki ambalaj numunesi.
Uyarılar
1. Aletin doğru biçimde kullanımı ve ilgili güvenlik önlemleri konusunda eğitim almadan
aleti kullanmaya asla çalışmayınız. Yerel Hilti satış temsilcinizden yardım isteyiniz.
2. Aleti her zaman kullanım kılavuzuna uygun biçimde kullanınız. Kullanım kılavuzu her
zaman aletin yanında bulunmalıdır.
3. Aleti kendinize veya baflka kiflilere karfl› tutmay›n›z.
4. Aleti elinize veya vücudunuzun baflka bir bölümüne do¤ru bast›rmay›n›z.
5. Alet çalışırken operatör ve yakınlarda bulunan tüm kişiler uygun koruyucu gözlükler,
kask ve kulak koruması takmalıdır.
Güvenlik uyarıları:
6. Aleti, sadece iyi havalandırılmış çalışma ortamında kullanınız.
7. Mümkün olduğu sürece stabilizatörü/koruyucuyu kullanınız.
8. Aleti doluyken asla gözetimsiz biçimde ortada bırakmayınız. Temizlemeye ve bakıma
başlamadan önce, günün sonunda aleti bırakırken, molalarda ve parça değiştirirken
mutlaka aleti boşaltınız.
9. Kullanmadan önce mutlaka aletin hasarsız ve tam anlamıyla çalışır durumda olduğundan emin olunuz. Eksik veya yanlış çalışan bir aleti asla kullanmayınız.
10. Aletle çivi çakarken kollarınızı gevşek tutunuz (kollarınızı düz tutmayınız). Kendinizi iyi
hissetmiyorsanız aletle çalışmayı bırakınız.
11. Afl›r› vücut hareketlerinden sak›n›n›z. Güvenli bir durufl sa¤lay›n›z ve her zaman dengeli
durunuz.
92
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125260 / 000 / 02
12. Yaralanma tehlikelerini önlemek için sadece orijinal Hilti sabitleme elemanlar›, kartufllar›,
aksesuarlar› ve yedek parçalar› veya ayn› kaliteye sahip parçalar kullan›lmal›d›r.
13. Yaralanma tehlikelerini önlemek için sadece orijinal Hilti sabitleme elemanları, kartuşları,
aksesuarları ve yedek parçaları veya bu kalitedekiler kullanılmalıdır.
14. Kartuşları, magazin şeridi veya aletten zorla çıkarmaya çalışmayınız.
15. Bir kartuş çakılmaz veya ateşlenmezse, aşağıdakiler yapılmalıdır:
■ Aleti, bast›rmadan 30 saniye boyunca çal›flma yüzeyine do¤ru tutunuz.
■ E¤er hala kartufl atefllenmiyorsa, aleti çal›flma yüzeyinden al›n›z ve bu arada kendinize
veya bir di¤er kifliye karfl› tutmad›¤›n›za dikkat ediniz.
■ Aleti, magazin şeridi sonraki kartuşa geçecek biçimde bir tur döndürünüz. Şeritteki
kalan kartuşları kullanınız. Kullanılmış kartuş şeridini çıkarınız ve yeniden veya yanlış
kullanılmasını engelleyecek biçimde imha ediniz.
16. Asla tabancayı mevcut bir delik üzerinde kullanmayınız; Hilti tarafından tavsiye edildiği
durumlar hariç, örneğin DX-Kwik sistemini kullanırken.
17. Alet, özel olarak patlay›c› veya yan›c› ortamlara uygun olmas› haricinde patlay›c› veya
yan›c› ortamlarda kullan›lamaz.
18. Uygulama tavsiyeleri her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
19. Aleti kullanmadan önce tabancanın kullanılacağı noktanın arkasında veya altında kimsenin bulunmadığından emin olunuz.
20. S›cakken aletin parçalar›n› ay›rmay›n›z.
21. Tavsiye edilen maksimum yerlefltirme s›kl›¤›n› (saat bafl›na yerlefltirme say›s›)
aflmay›n›z. Aksi halde alet afl›r› ›s›nabilir.
22. Aleti ve kartuşları kullanılmadığı zaman kapalı bir kutuda ve güvenli bir yerde saklayınız.
23. Kullan›lmam›fl kartufllar ve kullan›mda olmayan alet, neme ve afl›r› s›ca¤a karfl› korunarak depolanmal›d›r.
24. Yetkisiz kiflilerce kullan›m›n›n engellenebilmesi için alet her zaman bir tak›m çantas› içinde tafl›nmal› ve depolanmal›d›r.
25. Zemin malzemesinde uygun olmayan sabitleme elemanları kullanmayınız. Kaynaklı çelik
ve döküm çelik gibi çok sert malzeme. Ah ap ve kartonpiyer gibi çok yumu ak malzeme.
Cam ve fayans gibi çok kırılgan malzeme. Bu malzemelerde kullanım, elemanların kırılmasına, parçalanmasına veya içine girmesine neden olabilir.
26. Cama, mermere, plasti e, bronza, pirince, bakıra, kayaya, yalıtkan malzemelere, delikli
kiremide, seramik kiremide, ince saca (< 4 mm), fonta ve gazlı betona çivi yerle tirmeyiniz.
27. Alette ve aksesuarlarında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Kullanımdan önce koruma düzeneklerinin veya az aşınmış parçaların kusursuz ve usulüne uygun olarak çalışıp
çalışmadığı kontrol edilmelidir. Hareketli parçaların kusursuz çalışıp çalışmadığını ve
sıkışıp sıkışmadığını veya parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Bütün parçalar doğru takılmış olmalıdır ve aletin kusursuz bir şekilde çalışması için tüm koşullar
yerine getirilmiş olmalıdır. Kullanım kılavuzunda aksine bir açıklama yapılmamışsa
hasarlı koruma düzenekleri ve parçalar, usulüne uygun olarak Hilti Servisi'nde tamir ettirilmeli veya değiştirilmelidir.
Genel notlar
28. Aynı çiviyi tekrar çakmaya asla çalışmayınız.
DX450 çivi çakma tabancası
29. lgili ulusal düzenlemeler her zaman göz
önünde tutulmalıdır, özellikle de kaza
engelleme düzenlemeleri.
Teknik veriler
Ağırlık::
Alet uzunluğu:
Çivi uzunluğu:
Kartuşlar:
Delip geçme ve sekmenin engellenmesi
Piston prensibi sayesinde çivi ivmesi
düşüktür ve fazla çakma gücü dağılımı
olmaz.
3.2 kg
350 mm
azami 72 mm
6.8/11 M siyah,
kırmızı, sarı, yeşil
Düflme emniyeti
Ateflleme mekanizmas›n›n ve s›k›flt›rma
yolunun ba¤lanmas› sayesinde düflme
emniyeti oluflur. Bu nedenle alet sert bir
zemine çarpt›¤›nda, hangi aç›da bulunursa
bulunsun ateflleme gerçekleflmez.
Temas basıncı güvenlik aygıtı
Bu güvenlik aygıtı dolu aletin sert bir yüzeye
temas etmediği sürece ateşlenmesini
engeller. Bu alet ancak çalışma yüzeyine
bastırıldıktan sonra, en az 90 N'luk bir bastırma gücü ve 18 mm'lik bir bastırma hareketinden sonra ateşlenebilir.
Kişisel koruyucu donanım
Aletin parçaları (standart versiyon)
Tanımlama
Aletin kullanımı ve arıza giderilmesi esnasında kullanıcı ve çevresinde bulunan kişiler
uygun bir koruyucu gözlük, koruyucu kask,
kulaklık kullanmalıdır.
DX
45
0
햲
햳
햴
햵
햶
햷
Taban plakası 45/S1
Çakma kılavuzu 45/F1
Durdurma halkası
Piston 45/NK
Piston kılavuzu
Stabilizatör
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125260 / 000 / 02
93
Teknik tanım
Hilti DX 450 çivi çakma için için kullanılan
bir alettir (bkz. çakma teknolojisi el kitabı).
DX 450 test edilmiş ve onaylanmış piston
prensibine göre çalışır ve bu sayede optimum bir çalışma ve çakma güvenliği
sağlar.
Tüm çivi çakma tabancaları gibi alet, eleman
ve kartuş programı bir "teknik birim" oluşturur. Bunun anlamı, bu sistemle sorunsuz
çakma yapmak için ancak bu birim için
üretilen çakıcı ve kartuşlar, ya da aynı kalitede eşdeğerleri, kullanılması gerektiğidir.
Hilti tarafından verilen çakma ve uygulama
tavsiyeleri ancak bu koşullarda geçerlidir.
Tavsiye edilen azami çakma oranı saatte
500 çakmadır.
Hilti taraf›ndan belirtilen sabitleme ve
uygulama önerileri ancak, bu koflullar›n
sa¤lanmas› durumunda geçerlidir.
Sökme
1
Horoz kolunu ileri itiniz. Kilidi açmak için
cihaz gövdesindeki rayı ileri iterken aynı
anda kaldırma kolunu kaldırınız.
4
2
Taban plakasını döndürerek çıkarınız.
5
3
Çakma kılavuzunu piston kılavuzundan
çıkarınız.
6
Yedek parçalar
Aletin kullanıcısı/sahibi, sayfa 92'deki
parçaları değiştirebilir (parça 1-5). Sadece
bu işletim talimatlarındaki prosedürler
(sökme/takma/işletim/bakım ve onarım)
kullanılmalıdır. Yetkisiz değişiklikler, aletin
işlevsel güvenliğini negatif yönde etkileyebilir.
Çakma kılavuzundaki kurma halkasını
kenara çekerek çıkarınız.
94
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125260 / 000 / 02
Piston kılavuzunu aletten dışarı çıkarınız.
lgili çubuğu kullanarak pistonu kılavuzun
dışına itiniz.
Montaj
1
2
Pistonu kılavuzuna yerleştiriniz.
Piston kılavuzunu alete yerleştiriniz (piston
kılavuzundaki yuva, susturucu ile aynı
hizada olmalıdır).
3
Durdurma halkasını çakma kılavuzuna
bastırınız.
Çakma kılavuzunu piston kılavuzuna
yerleştiriniz.
4
Taban plakasını kaydırınız.
(Taban plakasındaki girinti, çakma
kılavuzunun kalkmış parçasıyla aynı hizada
olmalıdır).
5
Taban plakasını sonuna kadar vidalayınız,
daha sonra yerine oturana kadar sökünüz.
Horoz kolunu durma konumuna getiriniz.
Konektör ve bağlantı otomatik olarak
yuvasına oturur.
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125260 / 000 / 02
95
Çalıştırılması
1
2
Aleti, ağzı yukarıyı gösterecek biçimde
tutunuz. Çakma noktasını horoz koluna
yerleştiriniz ve aşağı kaydırınız.
5
6
Güç kumandasını kontrol ediniz.
Göstergenin arka konumda olması en yüksek güç düzeyini gösterir.
Kartuş gücünün ve güç ayarını uygulamaya göre seçiniz.
Deneyimle kazanılan değerler yoksa,
daima asgari güçle başlayınız: En zayıf kartuş rengini seçiniz ve güç ayar çarkını 1
numaralı konuma çeviriniz.
96
Serbest bırakmak için güçlü biçimde
çekiniz ve ağızla aynı hizaya gelene kadar
döndürünüz.
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125260 / 000 / 02
Dikkat!
Çakma kılavuzunu geri itmek için asla
avucunuzu kullanmayınız ve asla
çiviyle/pulla geri çekmeye çalışmayınız.
Bu durumda kullanıcının yaralanma riski
mevcuttur!
3
Horoz kolundaki doldurma tutamağını
sonuna kadar geri çekiniz. Bu, çakıcıyı
kılavuzda doğru biçimde konumlandırır.
Tutamağı geri çekiniz ve horoz kolunu orijinal konumuna geri getiriniz.
7
Aleti malzemeye, çivinin çakılması gereken
doğru açıyla tutunuz, ağzı yüzeye
bastırınız ve tetiği çekiniz.
4
Kartuş magazinini tutamağın tabanına
takınız.
Dikkat!
Çakıcı yüklenene kadar magazini takmayınız. Bu sıra takip edilmezse ilk kartuş
boşa gider (ateşlenmez).
Temizleme ve servis
1
Yüzeyler, aletle birlikte verilen fırçayla temizlenmelidir.
2
Gövdenin içi
5
Kartuş haznesinin içi
6
Piston
9
Taban plakasının içi
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125260 / 000 / 02
3
Piston kılavuzunun içi
7
4
Piston kılavuzunun dışı
8
Çakma kılavuzunun dışı
Çakma kılavuzunun içi
Taban plakasının dışı
Yeniden birleştirmeden önce tüm parçaları
Hilti spreyi sıkarak yağlayınız.
Aleti temizlerken DKKAT:
● Alet parçalarının bakımı/yağlanması için asla gres kullanmayınız. Bu, aletin çalışmasını
ciddi biçimde bozabilir. Yalnız Hilti spreyi veya eşdeğerde bir ürünü kullanınız.
● DX aletindeki kirler sağlığa zararlı maddeler içerebilir.
– Temizleme sırasında ortaya çıkan tozu solumayınız
– Tozu gıdalardan uzak tutunuz
– Aleti temizledikten sonra ellerinizi yıkayınız
Alet haftada bir veya çok sayıda çivi
çakıldıktan sonra (yaklaşık 2500 çivi)
temizlenmelidir.
97
Arızalar ve giderme yöntemleri
Arıza
Arıza giderme yöntemi
Ateşlenmeme:
Bkz. "Kartuşun ateşlenmemesi".
(bkz. paragraf 14, sayfa 93).
Alete servis uygulanmalıdır
Alete servis uygulanmalıdır
Aleti bir tam tur çalıştırın, örneğin alet
grubunu tamamen dışarı çekin. Hilti spreyi
kullanarak taban plakasını ve piston
kılavuzunu hafifçe yağlamak gerekebilir.
Piston kılavuzunu ve taban plakasını yağlamak için Hilti spreyi kullanın.
Yinelenen ateşlenmeme:
Çakma gücünde önemli düşüş:
Delme derinliğinde büyük farklılıklar:
Yineleme işleminde zorluk:
Deforme durdurma halkasının değiştirilmesi
Deforme olmuş bir durdurma halkası pistonda sıkışmaya neden olabilir.
Çakma kılavuzu ve piston birbirine bağlıdır
ve ayrılmaları gereklidir.
Prosedür
Çıkık pistonu kuvvetlice sert bir zemine
bastırınız. Bu piston ile durdurma halkasını
birbirinden ayırır. Pistonu çakma
kılavuzundan tamamen çıkarınız. Durdurma halkasını bir tarafa çekerek çakma
kılavuzundan tamamen çıkarınız ve yenisini takınız.
98
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125260 / 000 / 02
Dişli çiviler ve çiviler
Dişli çiviler ve çiviler
Versiyonlar
Çakıcılar
DX 450 standart
Sipariş açıklaması
Kalem no.
Temel ünite
Piston kılavuzu 125 grubu
45/NK piston
45/F1 çakma kılavuzu
45/S1 taban plakası
724
728
409299
729
731
DX 450 alınlık
DX 450 standart
NK, ENK, NKS...S12
Yuvarlak başlı çiviler
X-CR...S / D12
Paslanmaz çelik çiviler
(E)M6 / (E)M8 / (E)M10...S / D / P12
Dişli çiviler
X-CR M...P12
Paslanmaz çelik dişli çiviler
12 mm çelik pul ile
12 mm çelik pul(lar) ile
12 mm çelik veya plastik pul(lar) ile
12 mm plastik pul ile
DX 450 alınlık
Sipariş açıklaması
Kalem no.
Sipariş açıklaması
Kalem no.
Temel ünite
Pistouzu 125 grubun kılav
45/DNI-B piston
45/F5 çakma kılavuzu
45/S5 taban plakası
724
728
409301
770
737
X-CR 14 P8
X-CR 16 P8
306701
247356
DX 450-SCT (püskürtme beton testi)
DX 450-SCT (püskürtme beton testi)
Sipariş açıklaması
Kalem no.
Sipariş açıklaması
Kalem no.
Temel ünite
L140 piston kılavuzu 125
45/M6-8L piston
45/FL1 çakma kılavuzu
45/SL1 taban plakası
724
787
88058
730
732
X-M6-8-52 D12
X-M6-8-72 D12
X-M6-8-95 D12
306050
306051
306052
Yedek parçalar (tüm versiyonlar)
Kartuşlar
Sipariş açıklaması
Kalem no.
Sipariş açıklaması
Kalem no.
Renk kodu
Güç düzeyi
Sipariş açıklaması
Stabilizatör
855
409283
6,8/11M yeşil
6,8/11M sarı
6,8/11M kırmızı
6.8/11M siyah
50351
50352
50353
50354
Yeşil
Sarı
Kırmızı
Siyah
hafif
orta
yüksek
magnum
Aşağıdakiler aletle birlikte teslim edilir:
Temizleme seti, Hilti yağlama spreyi, kullanım kılavuzu.
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125260 / 000 / 02
99
‹mha
Kullan›c› sa¤l›¤› ve güvenlik
Gürültü bilgisi
Hilti aletleri yüksek oranda tekrar kullan›labilen malzemelerden üretilmifltir. Tekrar
kullan›m için ön koflul usulüne uygun malzeme ayr›m›d›r. Birçok ülkede Hilti eski
cihaz›n›z› de¤erlendirmek için geri almaya haz›rd›r. Hilti müflteri hizmetleri veya sat›c›n›za
sorunuz.
DX aletleri üretici garantisi
Hilti firmas› siparifl verilen aletin malzeme ve üretim hatalar› olmaks›z›n teslimat›n›
garanti eder. Ancak bu garanti; aletin Hilti taraf›ndan sunulan kullan›m k›lavuzuna uygun
biçimde do¤ru çal›flt›r›lmas›, kullan›lmas›, bak›m›n›n yap›lmas› ve temizlenmesi halinde
ve teknik biriminin korunmas›; yani alet ile birlikte sadece orijinal Hilti sarf
malzemelerinin, aksesuar ve yedek parçalar›n veya benzer kalitede baflka ürünlerin
kullan›lmas› halinde geçerli olacakt›r.
Bu garanti, aletin çal›flma ömrü boyunca ücretsiz tamirat›n› ve ar›zal› parçalar›n›n ücretsiz
olarak de¤ifltirilmesini kapsamaktad›r. Normal afl›nma sonucu ar›zalanan parçalar garanti
kapsam›nda de¤ildir.
Bunlar›n d›fl›ndaki talepler konu ile ilgili olarak aletin kullan›ld›¤› ülkede yay›nlanm›fl
herhangi zorunlu bir yönetmelik bulunmad›¤› takdirde kabul edilmeyecektir. Hilti
firmas› özellikle aletin sak›ncal› bir amaçta kullan›lmas›ndan dolay› bilinçli veya
bilinçsiz olarak sebep olunacak eksikliklerden veya bu eksikliklerden dolay› oluflacak
hasarlardan, kay›plardan veya masraflardan dolay› sorumlu tutulamayacakt›r. Aletin
özellikle belirli bir amaç için kullan›m› veya elverifllili¤i konusunda herhangi gizli bir
teminat verilmesi kesinlikle yasakt›r.
Tamirat veya parça de¤iflimine ihtiyaç duyulmas› halinde ar›zalanan alet veya parça, ar›za
tespitinin ard›ndan vakit kaybetmeksizin tamir edilmesi veya de¤ifltirilmesi için yetkili
Hilti servisine gönderilmelidir.
‹flbu mevcut garanti belgesi, Hilti firmas› taraf›ndan verilmesi gereken tüm garanti
hizmetlerini kapsamakta oldu¤u gibi garanti kapsam›na dair daha önce veya ayn› anda
yap›lm›fl tüm aç›klamalar›n, yaz›l› veya sözlü anlaflmalar›n yerine geçecektir.
100
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125260 / 000 / 02
Kartuflla çal›flan çivi çakma tabancas›
Tip:
Model:
Kalibre:
Güç ayar›:
Kullan›m:
DX 450
Seri
6.8/11 sarı
2
X-CR14 P8'in 10 mm çeliğe
sabitlenmesi (390 MPa).
E DIN EN 15895 ile bağlantılı 2006/42/EG makine yönergesine göre açıklanan ses tanım
sayıları ölçüm değerleri
Ses gücü seviyesi:
LWA, 1s1
111 dB(A)
Çalışma yerindeki emisyon ses basıncı seviyesi:
LpA, 1s2
105 dB(A)
Emisyon uç ses basıncı seviyesi:
LpC, peak3 137 dB(C)
Çalıştırma ve kurulum koşulları:
E DIN EN 15895-1 uyarınca Müller-BBM GmbH şirketinin yarı yankısız test odasında çivi
tabancalarının kurulumu ve çalıştırılması. Test odasındaki çevre koşulları DIN EN ISO 3745
gerekliliklerine uygundur.
Test yöntemi:
E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 ve DIN EN ISO 11201 uyarınca, yansıtmalı yüzeydeki
boş alanda yüzey kaplama yöntemi.
NOT: Ölçülen gürültü emisyonları ve ilgili ölçüm belirsizliği, ölçümlerde beklenen ses tanım
sayılarının üst sınırını teşkil etmektedir.
Farklı çalışma koşulları, farklı emisyon değerlerine neden olabilir.
1
± 2 dB (A)
2
± 2 dB (A)
3
± 2 dB (C)
Titreflim
2006/42/EC 'e uygun olarak belirtilecek titreflim toplam de¤eri 2,5 m/s2'yi aflm›yor.
Kullan›c› sa¤l›¤› ve güvenlikle ilgili ayr›nt›l› bilgi, Hilti'nin www.hilti.com/hse
CIP denetleme onayı
AB uygunluk açıklaması (Orijinal)
İşaret:
Tip tanımı:
Yapım yılı:
Çivi çakma tabancası
DX 450
1976
Bu urunun aşağıdaki yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda
açıklıyoruz: 2006/42/EG, 2011/65/EU.
AB ve EFTA hukuk alanı haricindeki C.I.P. üye ülkeleri için aşağıdakiler geçerlidir: Hilti
DX 450 aleti, yapısına göre ruhsatlı ve sistem kontrollüdür. Bunun için alette PTB
kurumu tarafından onaylı, kare şeklinde ve üzerinde S 805 onay numarası olan onay
amblemi ile bulunmaktadır. Böylece Hilti onaylanmış yapısı ile uygunluğunu garantiler.
Kullanımda fark edilen kabul edilemez eksiklikler, (PTB)’nin sorumlu yöneticisine ve
(C.I.P.) uluslararası komisyonuna bildirilmelidir.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan
Norbert Wohlwend
Head of Quality & Processes Management
BU Direct Fastening
08/2012
Tassilo Deinzer
Head BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
08/2012
Şunun için teknik dokümantasyon:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125260 / 000 / 02
101
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2192 0214 20-Pos. 2 1 Printed in China © 2014
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
Printed: 24.03.2014 | Doc-Nr: PUB / 5125260 / 000 / 02
311400 / A4
Hilti Corporation
FL-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising