Hilti | DX 76 | Operating Instruction | Hilti DX 76 Kasutusjuhend

Hilti DX 76 Kasutusjuhend
DX 76
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
sv
Bruksanvisning
no
Käyttöohje
fi
Instrukcija
lv
Lietošanas pamācība
lt
Kasutusjuhend
et
1
3
17
4
5
6
7
8
18
9
1
432
DX 7
6
16
15
MX 76
2
14
1
13
19
21
22
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
12
11
10
20
1
432
DX 7
6
2
1
4 3 2 1
MX 76
DX 76
3
X-ENP
20
red
15
4
black
4
3
3
4
3
4
3
6
S 235, S275
E 36, ST 37,
340-470 N/mm2
5
S 355, S275
E 42, ST 52,
490-630 N/mm2
3
1
4 3 2 1
DX 76
4 3 2 1
MX 76
MX 76
DX 76
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
1
2
red
10
8
4
High-strength
steel
blue
Base material thickness (mm)
Standard
steel
6
3
2
DX 76
MX 76
1
432
1
432
6
DX 7
max.
min.
max.
min.
1/4
7
a)
X-ENP2K-20
b)
h
h
X-ENP-19
c)
d)
h
h
h
8
9
1
3
1
2
DX 76
10
11
3
1
1
1
432
MX 76
MX 76
MX 76
2
MX 76
DX 76
4
MX 76
MX 76
2
MX 76
2
5
4
4321
DX 76
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
12
13
3
1
2
2
1
15
DX 76
14
3
1
DX 76
4 3 2 1
1
2
3
4
5
2
16
6
4
17
34
2
5
1
1
3
4
2
18
19
5
MX 76
4
1
1
432
3
2
7
4321
DX 76
4321
DX 76
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
5
6
DX
76
20
21
MX 76
9
43
21
DX
76
12
10
11
14
4321
8
4321
DX 76
DX 76
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
13
ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND
Naelapüss DX 76
Enne seadme esmakordset kasutamist lugege
tingimata läbi käesolev kasutusjuhend.
Kasutusjuhend peab olema alati seadme juures.
Juhend peab jääma seadme juurde ka siis, kui
annate seadme edasi teistele isikutele.
et
Sisukord
1 Ohutusnõuded
2 Üldised juhised
3 Kirjeldus
4 Lisavarustus, pakendimaterjal
5 Tehnilised andmed
6 Kasutuselevõtt
7 Töötamine
8 Hooldus ja korrashoid
9 Veaotsing
10 Utiliseerimine
11 Tootja garantii seadmetele
12 EÜ-vastavusdeklaratsioon (originaal)
13 Kinnitus CIP-kontrolli kohta
14 Kasutaja tervis ja ohutus
Lk
148
150
151
153
153
153
154
157
158
161
161
161
162
162
1 Numbrid viitavad vastavatele joonistele. Joonised
leiate kasutusjuhendi lahtivolditavalt ümbriselt. Kasutusjuhendi lugemise ajal hoidke ümbris avatuna.
Käesolevas kasutusjuhendis tähistab sõna »seade« alati
naelapüssi DX 76.
Seadme juhtelemendid ja osad 1
Seade DX 76
Naelamagasin MX 76
Survetihvt
Kaitsekatte paigaldusava
Vinnastuspide
Padrunimagasini kanal
Laadimiskontrolli ava
Võimsuse regulaator
Võimsuse regulaatori osuti
Kate (tugipolster)
Korpuse kate
Käepideme polster
Päästik
Hoob kolvijuhiku mahavõtmiseks
Liughülss
Magasin
Naelamagasini kaitsekate
Piire (element)
Ventilatsiooniavad
Poldijuhik X‑76‑F‑15
Seadme kaitsekate
@
;
=
%
&
(
)
+
§
/
:
·
$
£
|
¡
Q
W
E
R
Kuluvad osad
T Kolb
Z Kolvipidur
1 Ohutusnõuded
1.1 Üldised ohutusnõuded
Lisaks käesoleva kasutusjuhendi üksikutes punktides
esitatud ohutusalastele juhistele tuleb alati rangelt
täita ka järgmisi nõudeid.
1.1.1 Padrunite kasutamine
Kasutage ainult Hilti padruneid või samaväärse kvaliteediga padruneid
Kui kasutate Hilti tööriistades ebakvaliteetseid padruneid,
võivad põlemata pulbri jäägid ladestuda, ootamatult plahvatada ja tekitada käitajale ning juuresviibijatele raskeid
vigastusi. Padrunid peavad vastama ühele järgmistest
miinimumnõuetest:
a) padrunid peavad vastama EL standardile EN 16264
või
b) kandma CE-vastavusmärgist (juulist 2013 ELis kohustuslik)
JUHIS
Kõik Hilti naelapüssipadrunid vastavad standardile
EN 16264. Standardis EN 16264 määratletud
148
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
katsete puhul on tegemist padrunite ja tööriistade
kombinatsioonide süsteemsete kontrollidega, mille
sooritavad sertifitseerimiskeskused. Tööriista nimetus,
sertifitseerimiskeskuse nimi ja süsteemikontrolli number
on trükitud padruni pakendile.
Pakendi näidis leheküljel: www.hilti.com/dx-cartridges
1.1.2 Inimeste turvalisus
Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning toimige otsepaigaldusseadmega töötades kaalutletult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või
uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline
tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
b) Vältige ebasoodsaid tööasendeid. Veenduge oma
asendi ohutuses ja säilitage alati tasakaal.
c) Ärge suunake seadet iseenda või mõne teise inimese poole.
a)
d) Ärge suruge seadet vastu enda (või mõne teise
inimese) kätt või muud kehaosa.
e) Hoidke teised isikud, eelkõige lapsed, töökohast
eemal.
f) Hoidke seadmega töötamisel käsi kõverdatult
(ärge sirutage käsi välja).
1.1.3 Otsemonteeritavate tööriistade käsitsemine ja
kasutamine
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Kasutage õiget seadet. Kasutage seadet vaid otstarvetel, milleks see on ette nähtud, ja ainult siis,
kui seadme tehniline seisund on veatu.
Suruge seade tööpinnale täisnurga all.
Ärge jätke laetud seadet kunagi järelevalveta.
Tühjendage seade alati enne hooldus-, puhastusja korrashoiutöid, samuti tööpauside ajal ja enne
seadme hoiulepanekut (eemaldage padrun ja kinnituselemendid).
Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest padrunid ja kinnituselemendid ning hoidke seadet kuivas, kõrges või lukustatud ja lastele kättesaamatus kohas.
Kontrollige, kas seadme ja lisatarvikute tehniline
seisund on veatu. Enne edasist kasutamist kontrollige hoolikalt, kas kaitseseadised ja veidi kulunud detailid töötavad veatult ja nõuetekohaselt.
Veenduge, et seadme liikuvad osad töötavad laitmatult, ei kiilu kinni ega ole kahjustatud. Seadme
tõrgeteta töö tagamiseks peavad seadme kõik
detailid olema õigesti paigaldatud ning vastama
kõikidele tingimustele. Kui kasutusjuhendis ei ole
ette nähtud teisiti, tuleb kahjustatud kaitseseadised ja detailid lasta parandada või välja vahetada
Hilti hooldekeskuses.
Vajutage päästikule üksnes siis, kui seade on
surutud vertikaalselt vastu pinda.
Löögi ajal hoidke seadet alati tugevasti ja pinnaga
täisnurga all. See hoiab ära kinnituselemendi äralibisemise alusmaterjalilt.
Ärge kunagi laske ühte kinnituselementi kaks
korda, see võib põhjustada elemendi purunemise
ja kinnikiilumise.
Ärge laske kinnituselemente olemasolevatesse
aukudesse, välja arvatud juhul, kui Hilti seda soovitab.
Järgige alati kasutusjuhiseid.
Kui kasutusotstarve seda lubab, kasutage kaitsekatteid.
Ärge tõmmake salve ja poldijuhikut käega tagasi,
sellega võite seadme soovimatult vinnastada. Vinnastatuse tõttu võib osutuda võimalikuks kinnituselemendi laskmine kehasse.
1.1.4 Töökoht
a)
Hoolitsege töökoha hea ventilatsiooni eest.
b) Kasutage seadet üksnes hea ventilatsiooniga
kohtades.
c) Ärge laske kinnituselemente materjali, mis ei ole
selleks ette nähtud. Materjal, mis on liiga kõva, näiteks keevitatud teras ja valumalm. Materjal, mis on
liiga pehme, näiteks puit ja kipsplaadid. Materjal, mis
on liiga rabe, näiteks klaas ja keraamilised plaadid.
Nendesse materjalidesse laskmine võib põhjustada
kinnituselementide või materjali purunemise või materjali läbistamise.
d) Ärge laske naelu klaasi, marmorisse, plastmaterjalidesse, pronksi, messingisse, vaske, kivisse,
isolatsioonimaterjalidesse,
õõnestellisesse,
keraamilistesse materjalidesse, õhukesse plekki
(< 3 mm), valumalmi ja gaasbetooni.
e) Enne naelte laskmist veenduge, et tööpinna taga
ja all ei ole inimesi.
f) Hoidke oma töökoht korras. Veenduge, et töökohas ei ole esemeid, millega võite end vigastada.
Korrastamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
g) Käepidemed peavad olema kuivad, puhtad ja vabad õlist ning rasvast.
h) Kandke mittelibisevaid jalatseid.
i) Arvestage ümbritseva keskkonna mõjudega. Ärge
jätke seadet vihma kätte, ärge kasutage seda niiskes ega märjas keskkonnas. Põlengu- või plahvatusohu korral on seadme kasutamine keelatud.
1.1.5 Mehaanilised ohutusabinõud
Valige
õiged
poldijuhiku-kinnituselemendikombinatsioonid.
Kui
ei
kasutata
õiget
kombinatsiooni, võivad tagajärjeks olla vigastused,
seadme kahjustumine ja/või kinnituse kvaliteedi
halvenemine.
b) Kasutage üksnes kinnituselemente, mis on selle
seadme jaoks ette nähtud ja heaks kiidetud.
c) Ärge lisage kinnituselemente salve, mis ei ole
korralikult seadme külge kinnitatud. Kinnituselemendid võivad välja paiskuda.
d) Ärge kasutage kulunud kolvipidurit ja ärge modifitseerige kolbi mingil viisil.
a)
1.1.6 Termilised ohutusabinõud
Kui seade peaks olema üle kuumenenud, laske
sel jahtuda. Ärge ületage maksimaalset laskmissagedust.
b) Kui peate tegema hooldustöid, ilma et laseksite
seadmel eelnevalt jahtuda, kandke tingimata kaitsekindaid.
a)
149
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
et
Kui tuvastate plastist padrunilindil sulamise jälgi,
laske seadmel jahtuda.
c)
1.1.7 Plahvatusoht
Ärge püüdke padruneid magasinilindist või seadmest jõuga eemaldada.
d) Kasutamata padruneid tuleb hoida kuivas ja lastele kättesaamatus lukustatud kohas.
c)
1.1.8 Isikukaitsevahendid
Kasutage üksnes padruneid, mis on selle seadme
jaoks ette nähtud ja heaks kiidetud.
b) Eemaldage padrunilindid ettevaatlikult seadmest.
a)
Seadme kasutaja ja läheduses viibivad isikud peavad seadme kasutamise ja vigade kõrvaldamise ajal
kandma sobivaid kaitseprille, kaitsekiivrit ja kuulmiskaitsevahendeid.
2 Üldised juhised
2.1 Märksõnad ja nende tähendus
et
Kohustavad märgid
OHT
Viidatakse vahetult ähvardavatele ohtudele, millega kaasnevad rasked kehalised vigastused või inimeste hukkumine.
HOIATUS
Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega
võivad kaasneda rasked kehalised vigastused või
inimeste hukkumine.
ETTEVAATUST
Viidatakse võimalikele ohtlikele olukordadele, millega
võivad kaasneda kergemad kehalised vigastused või
varaline kahju.
JUHIS
Soovitusi seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave.
2.2 Piltsümbolite selgitus ja täiendavad juhised
Hoiatavad märgid
Kandke
kaitseprille
Kandke
kaitsekiivrit
Ettevaatust:
plahvatusohtlikud
ained
Ettevaatust:
kuum pind
150
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
Kandke
kaitsekindaid
Enne
kasutamist
lugege läbi
kasutusjuhend
Identifitseerimisandmete koht seadmel
Seadme tüübitähis ja seerianumber on toodud seadme
andmesildil. Märkige need andmed oma kasutusjuhendisse ning tehke teatavaks alati, kui pöördute Hilti müügiesindusse või hooldekeskusesse.
Tüüp:
Üldine
hoiatus
Kandke
kõrvaklappe
Generatsioon: 01
Seerianumber:
3 Kirjeldus
3.1 Nõuetekohane kasutamine
Seade on ette nähtud ehitusalal tegutsevatele professionaalsetele kasutajatele kinnituselementide laskmiseks terasesse.
Seadme puhul on tegemist käsitööriistaga.
Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.
Seadet ei tohi kasutada plahvatusohtlikus ja kergestisüttivas keskkonnas, välja arvatud juhul, kui seadmele on
omistatud sellekohane kasutusluba.
Vigastuste ohu vältimiseks kasutage üksnes Hilti kinnituselemente, padruneid, lisatarvikuid ja varuosi või samaväärse
kvaliteediga tooteid.
Pidage kinni kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhistest.
Seade ja sellega ühendatavad abitööriistad võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui
nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Seadet tohivad kasutada, hooldada ja parandada vaid selleks volitatud vastava väljaõppega isikud. Kasutajatel peab
olema ohutusalane ettevalmistus.
Nagu kõikide laengutel töötavate naelapüsside puhul moodustavad seade, magasin, padrunid ja kinnituselemendid
tehnilise terviku. See tähendab, et selle süsteemi puhul on probleemideta kinnitamine tagatud vaid siis, kui kasutada
spetsiaalselt seadme jaoks toodetud Hilti kinnituselemente ja padruneid või samaväärse kvaliteediga tooteid. Üksnes
nende nõuete järgimisel kehtivad Hilti kasutus- ja kinnitusalased soovitused.
Seade on varustatud 5-kordse kaitsega. Seadme kasutaja ja tema töökeskkonna ohutuse tagamiseks.
3.2 Kolvi põhimõte ja kolvipidur
Laengu energia kantakse üle kolvile, mille kiirendatud mass viib naela aluspinda. Kolvi põhimõtte tõttu klassifitseeritakse
seade „Low Velocity“-seadmete hulka. Ligikaudu 95 % kineetilisest energiast on kolvis. Kuna kolvipidur seiskab kolvi
lasuprotsessi lõpus, jääb üleliigne energia seadmesse. Nii on korrektsel kasutamisel ohtlike läbilaskude tegemine,
mille puhul on elemendi väljumise kiiruse suurem kui 100 m/s, praktiliselt võimatu.
3.3 Lahtimineku kaitse kukkumisel
Lahtimineku kaitse kukkumisel on tagatud süütemehhanismi ja kontaktsurve ühendamise kaudu. Seetõttu ei toimu
seadme kukkumisel kõvale pinnale laengu andmist, olenemata sellest, millise nurga all seade pinda tabab.
3.4 Päästiku kaitse
Päästiku kaitse tagab, et kinnituselemendi väljalaskmiseks ei piisa üksnes päästikule vajutamisest. Kinnituselementi
saab välja lasta üksnes siis, kui seade on surutud täielikult vastu kõva pinda.
3.5 Kontaktsurve kaitse
Kontaktsurve kaitse tõttu on vajalik survejõud vähemalt 50 N, seega saab lasku teostada ainult täielikult vastu pinda
surutud seadmega.
3.6 Lasu vallandamise kaitse
Seade on varustatud lasu vallandamise kaitsega. See tähendab, et kui kõigepealt vajutada päästikule ja seejärel
suruda seadet pinna vastu, siis lasku ei toimu. Lasu vallandamiseks tuleb seade kõigepealt korrektselt vastu pinda
suruda ning alles seejärel päästikule vajutada.
3.7 Seade DX 76, rakendused ja kinnituselemendid
Profiilpleki kinnitamine terasele, terase paksus 6 mm kuni täisteras
Programm
Tellimistähis
Märkus
Kinnituselemendid
X‑ENP‑19 L15 MX
10 naela magasinilindi kohta
Naelamagasin
Naelamagasin MX 76
Kolvikomplekt
X‑76‑F‑Kwik
Programm
Tellimistähis
Märkus
Kinnituselemendid
X‑ENP‑19 L15
Nael
Üksikpoldijuhik
X-76-F-15
151
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
et
Profiilpleki kinnitamine terasele, terase paksus 3-6 mm
Programm
Tellimistähis
Märkus
Kinnituselemendid
ENP2K‑20 L15
10 naela magasinilindi kohta
Naelamagasin
Naelamagasin MX 76
Kolb
X‑76‑F‑Kwik
Programm
Tellimistähis
Märkus
Kinnituselemendid
ENP2K‑20 L15
Nael
Üksikpoldijuhik
X‑76‑F‑15‑P
Liittüüblite kinnitamine
et
Programm
Tellimistähis
Märkus
Kinnituselemendid
X‑ENP‑21 HVB
2 tükki liittüübli kohta
Liittüüblid
Poldijuhik
X‑HVB 50/ 80/ 95/ 110/ 125/
140
X‑76‑F‑Kwik
Kolb
X‑76‑F‑Kwik
Profiilpleki kinnitamine betoonile (DX-Kwik)
Programm
Tellimistähis
Kinnituselemendid
NPH2‑42 L15
Poldijuhik
X‑76‑F‑Kwik
Kolb
X‑76‑F‑Kwik
Sabapuur
TX‑C 5/23
Märkus
Sabapuur ettepuurimiseks
Võreresti elementide (läbimõõt 10mm) kinnitamine
Programm
Tellimistähis
Märkus
Kinnituselemendid
EM8-15FP10, X-CRM8-15
FP10/ X‑CR M8
X‑FCM, X-FCM-F, X‑FCM‑R,
X‑FCP‑F, X‑FCP‑R paigaldamiseks
Poldijuhik
X-76-F-10
Kolb
X‑76‑P-GR
Tõukur
Tõukur
Tsentreerimisseadis
Tsentreerimisseadis 25
Kinnituselementide tagasilükkamiseks
Poldijuhikule X-76-F-10
Tsentreerimisseadis
Tsentreerimisseadis 30
Poldijuhikule X-76-F-10
Elementide (läbimõõt 10 mm) kinnitamine terasesse ja betooni
Programm
Tellimistähis
Märkus
Kinnituselemendid
DS 27‑37, DSH 57 P10
Kinnituselemendid
EDS 19‑27 P10
Kinnituselemendid
Poldijuhik
EW10-30 P10. X-EW10-27
P10, X-EM10-24 P10
X-76-F-10
Naelad puitlattide kinnitamiseks betooni ja terasesse,
alates 62 mm tuleb naelad
ette lüüa
Naelad puitlattide kinnitamiseks terasesse
10 mm poldid teraspindadel
Kolb
X-76-P-10
152
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
4 Lisavarustus, pakendimaterjal
Tähistus
Artikli number, kirjeldus
Hilti kohver
DX 76 KD, suur, suletava padrunisektsiooniga
Magasiniga seadme kohver
DX 76 MX
Puhastuskomplekt
DX 76 / 860‑ENP, Lapik hari, ümar hari ∅ 25, ümar hari
∅ 8, tõukur, puhastuslapp
Hilti aerosool (Hilti Spray)
Kolvi ja kolvipiduri komplekt
X‑76‑PS
Salve ja üksikpoldijuhikute kaitsekate
Kaliiber DX 76
Padruni tüüp
Tellimistähis
Tugevaim laeng (USA)
6.8/18 M must (purple)
Ülitugev laeng
Väga tugev laeng
6.8/18 M punane
6.8/18 M must
Tugev laeng
6.8/18 M sinine
Nõrk laeng
6.8/18 M roheline
et
5 Tehnilised andmed
Tootja jätab endale õiguse tehniliste andmete muutmiseks!
JUHIS
*häireteta töö tagamiseks.
Seade
DX 76 MX
Kaal koos magasiniga
4,35 kg
Mõõtmed (p × l × k)
450 mm × 101 mm × 352 mm
Magasini mahutavus
10 elementi
Surveteekonna pikkus
32 mm
Rakendatav jõud
190…240 N
Kasutustemperatuur / ümbritseva keskkonna temperatuur
Maksimaalne keskmine lasusagedus*
-15…+50 °C
600/h
6 Kasutuselevõtt
6.1 Seadme ülevaatus
JUHIS
Enne seadme kasutuselevõttu lugege läbi kasutusjuhend.
Veenduge, et seadmes ei ole padrunilinti. Kui seadmes
on padrunilint, vinnastage seadet vinnastuspidemest mitu
korda ja viige padrunilint nii kaugele, et saate sellest kinni
haarata ja selle välja tõmmata.
Kontrollige, kas seadme välised osad on terved ja kas
kõik seadme juhtdetailid on täiesti töökorras. Kui mõni
detail on vigastatud või kui seadme juhtdetailid ei ole
täiesti töökorras, ärge seadet tööle rakendage. Laske
seade parandada Hilti hooldekeskuses.
Kontrollige, kas kolb ja kolvipidur on korrektselt paigaldatud ega ole kulunud.
153
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
7 Töötamine
Kui padrun ei sütti ikka veel, võtke seade tööpinnalt ära.
Seejuures veenduge, et seade ei ole suunatud Teie enda
ega mõne teise inimese poole.
Vinnastamisega viige padrunilint ühe padruni võrra edasi;
kasutage padrunilindi ülejäänud padrunid ära; eemaldage ärakasutatud padrunilint ja kõrvaldage see nii, et
veelkordne või kuritahtlik kasutamine on välistatud.
7.2.1 Kinnituselementide lindi asetamine salve 2
JUHIS
Teise käega kinni hoides jälgige, et Te ei kata käega
ventilatsiooniavasid.
HOIATUS
Laskmise ajal võib materjalist ja salvest eralduda kilde ja
tükke. Seadme kasutaja ja läheduses viibivad inimesed peavad kandma kaitseprille ja kaitsekiivrit. Materjalist eralduvad killud võivad vigastada kehaosi ja silmi.
et
ETTEVAATUST
Kinnituselementide lasu vallandab laengu süttimine.
Seadme kasutaja ja läheduses viibivad inimesed
peavad kandma kuulmiskaitsevahendeid. Liiga vali
müra võib kahjustada kuulmist.
HOIATUS
Seadme surumine vastu kehaosa (näiteks kätt) vinnastab
seadme soovimatult. Kui seade on vinnastatud, tekib oht
lasta kinnituselemente soovimatult kehaosadesse (naeltest või kolvist tingitud vigastuste oht). Ärge suruge
seadet kunagi vastu oma keha.
ETTEVAATUST
Ärge kunagi laske ühte kinnituselementi kaks korda,
see võib põhjustada elemendi purunemise ja kinnikiilumise.
ETTEVAATUST
Ärge laske kinnituselemente olemasolevatesse aukudesse, välja arvatud juhul, kui Hilti seda soovitab.
ETTEVAATUST
Kui seade peaks olema üle kuumenenud, laske sel
jahtuda. Ärge ületage maksimaalset laskmissagedust.
7.1 Töötamine
Juhised kinnitamiseks. Pidage tööjuhistest alati kinni.
JUHIS
Üksikasjalikum teave sisaldub tehnilistes direktiivides,
mis on saadaval kohalikus Hilti esinduses, või siseriiklikes tehnilistes eeskirjades.
7.2 Toimimine padruni mittesüttimise korral
Kui süüdet ei anta või kui padrun ei sütti, toimige järgmiselt:
Suruge seadet 30 sekundi vältel vastu tööpinda.
154
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
Lükake kinnituselementide lint ülalt salve, kuni viimane
element salves kohale fikseerub.
7.2.2 Padrunite valik 3
1.
2.
Tehke kindlaks terase tugevus ja aluspinna paksus.
Valige sobiv padrun ning võimsusaste vastavalt padrunile.
JUHIS Sobiva padruni leidmiseks tutvuge Hilti kinnitustehnika käsiraamatuga
7.2.3 Padrunilindi paigaldamine 4
Lükake padrunilint külgmisse padrunisalvekanalisse lõpuni sisse.
7.2.4 Laskmine magasiniga seadmega 5
1.
2.
3.
Suruge seade täisnurga all tööpinnale.
Vallandage lask, vajutades päästikule.
Järgmise lasu sooritamiseks peate tõmbama vinnastuspideme taha ja seejärel uuesti ette.
7.2.5 Naelte sissetungimissügavuse kontrollimine ja
reguleerimine 6 7
JUHIS
Seadme võimsust reguleerige võimsuse regulaatorist.
(Aste 1 = miinimum; aste 4 = maksimum)
1.
2.
3.
4.
5.
Kontrollige naela sissetungimissügavust kontrollkaliibriga.
Kui kinnituselement ei tungi piisavalt sügavale, tuleb
võimsust suurendada. Seadke võimsus võimsuse
regulaatorist ühe astme võrra kõrgemaks. Kui kinnituselement tungib liiga sügavale, tuleb võimsust
vähendada. Seadke võimsus võimsuse regulaatorist ühe astme võrra madalamaks.
Laske kinnituselement pinda.
Kontrollige naela sissetungimissügavust kontrollkaliibriga.
Kui kinnituselemendi sissetungimissügavus ei ole
ikka veel korrektne, korrake samme 2 kuni 4 seni,
kuni saavutate soovitud sissetungimissügavuse. Vajaduse korral kasutage tugevamat või nõrgemat
padrunit.
7.3 Padrunite eemaldamine seadmest
7.3.1 Padrunite eemaldamine seadmest 8
HOIATUS
Ärge püüdke padruneid padrunilindist või seadmest
jõuga eemaldada.
1.
2.
Seadet vinnastuspidemest mitu korda vinnastades
nihutage padrunilinti edasi seni, kuni see padruni
väljalaskeavas nähtavaks muutub.
Tõmmake padrunilint padruni väljalaskeavast välja.
7.3.2 Kinnituselementide lindi eemaldamine
magasiniga seadmest 9
HOIATUS
Veenduge, et seadmes ei ole padrunilinti. Kui seadmes on padrunilint, vinnastage seadet vinnastuspidemest seni, kuni padrunilint on näha. Seejärel tõmmake
see käega padruni väljalaskeavast välja.
ETTEVAATUST
Kinnituselementide lint lükatakse vedru jõul välja.
1.
2.
3.
Suruge kinnituselementide lint magasinis 5 mm sügavamale ja hoidke seda selles asendis.
Suruge pöidlaga punane piirik ette ja hoidke seda
selles asendis.
Võtke kinnituselementide lint magasinist välja.
7.4 Naelamagasini ja kolvijuhiku vahetamine
(lisatarvikud)
7.4.1 Lahtivõtmine 10
HOIATUS
Seadmes ei tohi olla padruneid. Naelasalves või poldijuhikus ei tohi olla kinnituselemente.
ETTEVAATUST
Pärast kasutamist võivad seadme osad olla väga kuumad. Kui peate tegema hooldustöid, ilma et laseksite
seadmel eelnevalt jahtuda, kandke tingimata kaitsekindaid.
1.
2.
3.
Veenduge, et vinnastuspide on põhiasendis.
Keerake poldijuhik (või naelamagasin) maha.
Eemaldage kolb kolvijuhikust ja kolvipidur naelamagasinist.
7.4.2 Kokkupanek 11
1.
2.
3.
4.
5.
Asetage kolvipidur õiges asendis paigaldatavasse
poldijuhikusse (või naelamagasini).
Veenduge, et vinnastuspide on põhiasendis.
Asetage sobiv kolb seadmes olevasse kolvijuhikusse.
Kruvige poldijuhik (või naelamagasin) lõpuni kolvijuhikule ja keerake tagasi, kuni see fikseerub kohale.
Vinnastage seade vinnastuspidemest.
7.5 Laskmine üksikpoldijuhikuga (lisatarvik)
HOIATUS
Veenduge, et seadme külge on paigaldatud kaitsekate.
7.5.1 Kinnituselemendi paigaldamine
ühelasuseadmesse 12
1.
2.
Keerake seade nii, et poldijuhik on suunatud üles.
Viige kinnituselement ülalt seadmesse.
7.5.2 Padrunite valik 3
1.
2.
Tehke kindlaks terase tugevus ja aluspinna paksus.
Valige sobiv padrun ning võimsusaste vastavalt padrunile.
JUHIS Sobiva padruni leidmiseks tutvuge Hilti kinnitustehnika käsiraamatuga
7.5.3 Padrunilindi paigaldamine 4
Lükake padrunilint külgmisse padrunisalvekanalisse lõpuni sisse.
7.5.4 Laskmine ühelasuseadmega
1.
2.
3.
Suruge seade täisnurga all tööpinnale.
Vallandage lask, vajutades päästikule.
Järgmise lasu sooritamiseks peate tõmbama vinnastuspideme taha ja seejärel uuesti ette.
7.5.5 Naelte sissetungimissügavuse kontrollimine ja
reguleerimine 6 7
JUHIS
Seadme võimsust reguleerige võimsuse regulaatorist.
(Aste 1 = miinimum; aste 4 = maksimum)
Kontrollige naelte sissetungimissügavust ja võimsust vastavalt punktile 7.2.5 "Naelte sissetungimissügavuse kontrollimine ja reguleerimine".
7.6 Liittüüblite kinnitamine (lisatarvik) 13 14
HOIATUS
Veenduge, et seadme külge on paigaldatud kaitsekate.
7.6.1 Elemendi paigaldamine HVB poldijuhikusse
JUHIS
Esimese elemendi laskmine liittüüblis
1.
2.
3.
4.
Paigaldage vastavalt punktile 7.4 "Naelamagasini
või poldijuhiku (lisatarvik) vahetamine / paigaldamine" HVB poldijuhik.
Pange klapp teisipidi, kuni see fikseerub kohale ja
näha on number 1.
Keerake seade nii, et poldijuhik on suunatud üles.
Viige kinnituselement ülalt märgistatud avast seadmesse.
155
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
et
7.6.2 Padrunilindi paigaldamine 4
JUHIS
HVB liittüüblite kinnitamiseks on soovitav kasutada musti
või mõningatel juhtudel ka punaseid padruneid. Sobiva
padruni leidmiseks tutvuge Hilti kinnitustehnika käsiraamatuga
Lükake padrunilint külgmisse padrunimagasinikanalisse
lõpuni sisse.
7.6.3 Laskmine HVB poldijuhikuga 14
1.
2.
3.
4.
Asetage liittüübel alustallale. Seda hoiab magnet.
Suruge seade täisnurga all tööpinnale.
Vallandage lask, vajutades päästikule.
Järgmise lasu sooritamiseks peate tõmbama vinnastuspideme taha ja seejärel uuesti ette.
7.6.4 Naelte sissetungimissügavuse kontrollimine ja
reguleerimine 6 7
et
JUHIS
Seadme võimsust reguleerige võimsuse regulaatorist.
(Aste 1 = miinimum; aste 4 = maksimum)
Kontrollige naelte sissetungimissügavust ja võimsust vastavalt punktile 7.2.5 "Naelte sissetungimissügavuse kontrollimine ja reguleerimine".
7.6.5 Teise elemendi paigaldamine HVB
poldijuhikusse 15
JUHIS
Teise elemendi laskmine liittüüblis
1.
2.
3.
Pange klapp teisipidi, kuni see fikseerub kohale ja
näha on number 2.
Keerake seade nii, et poldijuhik on suunatud üles.
Viige kinnituselement ülalt märgistatud avast seadmesse.
7.6.6 Laskmine HVB poldijuhikuga 14
1.
2.
3.
Viige alustald kaarde ja suruge seade täisnurga all
vastu tööpinda.
Vallandage lask, vajutades päästikule.
Järgmise lasu sooritamiseks peate tõmbama vinnastuspideme taha ja seejärel uuesti ette.
7.7 Võrerestide kinnitamine (lisatarvik)
HOIATUS
Veenduge, et seadme külge on paigaldatud kaitsekate.
7.7.1 Elemendi paigaldamine
võrerestpoldijuhikusse (F8)
1.
2.
3.
Paigaldage vastavalt punktile 7.4 "Naelasalve või
poldijuhiku (lisatarvik) vahetamine / paigaldamine"
võreresti poldijuhik.
Keerake seade nii, et poldijuhik on suunatud üles.
Viige kinnituselement ülalt seadmesse.
156
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
7.7.2 Padrunilindi paigaldamine 4
Lükake padrunilint külgmisse padrunisalvekanalisse lõpuni sisse.
7.7.3 Laskmine võrerestpoldijuhikuga 16
1.
2.
3.
4.
5.
Suruge seade täisnurga all tööpinnale.
Vallandage lask, vajutades päästikule.
Kui võimalik kontrollige sissetungimissügavust.
Flantsi kasutamisel keerake lahti kinnitusflants
(pöördemoment 5 kuni 8 Nm).
Järgmise lasu sooritamiseks peate tõmbama vinnastuspideme taha ja seejärel uuesti ette.
7.7.4 Naelte sissetungimissügavuse kontrollimine ja
reguleerimine 6 7
JUHIS
Seadme võimsust reguleerige võimsuse regulaatorist.
(Aste 1 = miinimum; aste 4 = maksimum)
Kontrollige naelte sissetungimissügavust ja võimsust vastavalt punktile 7.2.5 "Naelte sissetungimissügavuse kontrollimine ja reguleerimine".
7.8 Kinnitamine F10 poldijuhikuga
HOIATUS
Veenduge, et seadme külge on paigaldatud kaitsekate.
F10 poldijuhikuga kinnitamisel toimige analoogiliselt võrerestiga kinnitamisele (punkt 7.7.).
7.9 Profiilplekkide kinnitamine betoonile (DX Kwik
lisatarvik)
HOIATUS
Veenduge, et seadme külge on paigaldatud kaitsekate.
7.9.1 Elemendi paigaldamine DX Kwik
poldijuhikusse
1.
2.
3.
Paigaldage vastavalt punktile 7.4 "Naelamagasini
või poldijuhiku (lisatarvik) vahetamine / paigaldamine" DX Kwik poldijuhik.
Keerake seade nii, et poldijuhik on suunatud üles.
Viige kinnituselement ülalt seadmesse.
7.9.2 Padrunilindi paigaldamine
JUHIS
Profiilpleki kinnitamiseks betoonile on soovitav kasutada
siniseid padruneid. Sobiva padruni leidmiseks tutvuge
Hilti kinnitustehnika käsiraamatuga
Lükake padrunilint külgmisse padrunisalvekanalisse lõpuni sisse.
7.9.3 Laskmine DX Kwik poldijuhikuga 17
1.
2.
3.
4.
Puurige profiilplekki ja betoonist aluspinda sabapuuriga ette auk.
Viige poldijuhikust väljaulatuv nael ettepuuritud auku
ja suruge seade täisnurga all vastu pinda.
Vallandage lask, vajutades päästikule.
Järgmise lasu sooritamiseks peate tõmbama vinnastuspideme taha ja seejärel uuesti ette.
7.9.4 Naelte sissetungimissügavuse kontrollimine ja
reguleerimine 6 7
JUHIS
Seadme võimsust reguleerige võimsuse regulaatorist.
(Aste 1 = miinimum; aste 4 = maksimum)
Kontrollige naelte sissetungimissügavust ja võimsust vastavalt punktile 7.2.5 "Naelte sissetungimissügavuse kontrollimine ja reguleerimine".
8 Hooldus ja korrashoid
põhjustada häireid seadme töös. Kasutage üksnes
Hilti aerosooli või samaväärse kvaliteediga tooteid.
8.2.1 Kolvi ülevaatus, kolvi / kolvipiduri vahetamine
ETTEVAATUST
Seadmele on iseloomulik määrdumine ja oluliste detailide
kulumine, kui seadet kasutatakse tavarežiimil. Seadme
veatu ja ohutu töö tagamise eelduseks on seetõttu
regulaarne ülevaatus ja hooldus. Soovitame seadet
puhastada ning kolbi ja kolvipidurit üle vaadata intensiivse kasutamise korral vähemalt kord päevas,
hiljemalt aga pärast 3000 lasku!
HOIATUS
Seadmes ei tohi olla padruneid. Naelasalves või poldijuhikus ei tohi olla kinnituselemente.
ETTEVAATUST
Seade võib kasutamisel minna kuumaks. Käte põletamise
oht. Hooldus- ja korrashoiutööde tegemisel kandke
kaitsekindaid. Laske seadmel jahtuda.
8.1 Seadme hooldus
Puhastage seadme välispinda regulaarselt veidi niiske
lapiga.
JUHIS
Ärge kasutage puhastamiseks pihustit ega aurupuhastit!
Seadme ventilatsiooniavad peavad olema alati vabad.
Ärge laske võõrkehadel sattuda seadme sisemusse.
8.2 Korrashoid
Kontrollige regulaarselt, kas seadme kõik välised detailid on vigastusteta ja kas seadme kõik osad töötavad
veatult. Ärge rakendage seadet tööle, kui detailid on vigastatud ega tööta veatult. Laske seade parandada Hilti
hooldekeskuses.
Kasutage seadet ainult soovitatud padrunitega ja õigel
võimsusastmel. Vale padruni valik või liiga kõrge võimsusaste võib põhjustada seadme detailide enneaegset
kulumist.
ETTEVAATUST
DX seadmetes sisalduv mustus sisaldab aineid, mis
võivad kahjustada tervist. Ärge hingake puhastamisel
üleskeerutatavat tolmu / mustust sisse. Hoidke tolmu
/ mustust eemal toiduainetest. Pärast seadme puhastamist peske käsi. Ärge kunagi kasutage seadme
osade hooldamiseks ja määrimiseks rasva. See võib
HOIATUS
Seadmes ei tohi olla padruneid. Naelasalves või poldijuhikus ei tohi olla kinnituselemente.
ETTEVAATUST
Pärast kasutamist võivad seadme osad olla väga kuumad. Kui peate tegema hooldustöid, ilma et laseksite
seadmel eelnevalt jahtuda, kandke tingimata kaitsekindaid.
JUHIS
Sagedaste valede laskude tõttu võivad kolv ja kolvipidur
kuluda. Kui kolvis on praod või kui kolvipiduri kumm
on väga kulunud, on nende detailide kasutusressurss
ammendunud.
JUHIS
Kolbi ja kolvipidurit tuleb regulaarselt, vähemalt kord
päevas, kontrollida.
JUHIS
Kolvi ja kolvipiduri vahetamiseks tuleb eemaldada üksnes
naelamagasin või poldijuhik. Kolvijuhikut ei ole vaja maha
monteerida.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Keerake poldijuhik (või naelamagasin) maha.
Tõmmake kolb kolvijuhikust välja.
Kontrollige kolbi kahjustuste suhtes. Kahjustuste tuvastamise korral tuleb kolb JA kolvipidur välja vahetada.
JUHIS Kontrollige, ega kolb ei ole kõverdunud, rullides seda siledal pinnal. Ärge kasutage kulunud kolbi
ja ärge modifitseerige kolbi mingil viisil.
Kui kolb tuleb välja vahetada, võtke kolvipidur poldijuhikust välja.
Asetage kolvipidur õiges asendis paigaldatavasse
poldijuhikusse (või naelamagasini).
JUHIS Pihustage kolvipiduri avale Hilti aerosooli.
Asetage kolb kolvijuhikusse.
Kruvige poldijuhik (või naelamagasin) lõpuni kolvijuhikule ja keerake tagasi, kuni see fikseerub kohale.
Vinnastage seade vinnastuspidemest.
157
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
et
8.2.2 Kolvijuhiku puhastamine 18 19 20 21
10.
ETTEVAATUST
Pärast kasutamist võivad seadme osad olla väga kuumad. Kui peate tegema hooldustöid, ilma et laseksite
seadmel eelnevalt jahtuda, kandke tingimata kaitsekindaid.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
et
9.
HOIATUS
Seadmes ei tohi olla padruneid. Naelasalves või poldijuhikus ei tohi olla kinnituselemente.
6.
7.
8.
Veenduge, et vinnastuspide on põhiasendis.
Keerake naelamagasin (või poldijuhik) maha.
Eemaldage kolb kolvijuhikust ja kolvipidur naelamagasinist (või poldijuhikust).
ETTEVAATUST Hoidke seadet nii, et kolvijuhik on
suunatud üles, kuna vastasel juhul võib kolvijuhik
välja kukkuda.
Keerake välja hoob kolvijuhiku mahavõtmiseks.
Tõmmake kolvijuhik seadmest välja.
JUHIS Kolvijuhikut ei ole vaja lahti võtta.
Puhastage kolvijuhiku vastuvõtuava seadmes.
Puhastage suure harjaga kolvijuhiku sise- ja välispind.
Puhastage väikese ümara harjaga reguleerimisvarda
siseava ja koonilise harjaga padrunilaager.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Pihustage tõukurile ja kolvijuhiku võrule Hilti aerosooli (Hilti Spray).
Pihustage seadme terasest sisedetailidele Hilti aerosooli (Hilti Spray).
JUHIS Teiste määrdeainete kasutamine võib kahjustada seadme kummidetaile.
Veenduge, et vinnastuspide on põhiasendis.
Lükake kolvijuhik seadmesse.
Suruge kolvijuhikut kergelt kohale.
JUHIS Hooba saab sulgeda ainult siis, kui kolvijuhik on kergelt kohale surutud (mõne mm võrra).
Kui hooba ei ole ikkagi võimalik sulgeda, tutvuge
punktiga 9 "Veaotsing".
Keerake hoob sisse, kui kolvijuhik on kergelt kohale
surutud.
Asetage kolb kolvijuhikusse.
Paigaldage kolvipidur.
Kruvige poldijuhik (või naelamagasin) lõpuni kolvijuhikule ja keerake tagasi, kuni see fikseerub kohale.
Pihustage määret vinnastuspideme taha lahtisesse
avasse, et määrida padruni kanalit.
Vinnastage seade vinnastuspidemest.
8.3 Seadme kontrollimine pärast hooldus- ja
korrashoiutöid
Pärast hooldus- ja korrashoiutöid ning enne padruni paigaldamist tuleb kontrollida, kas kõik kaitseseadised on
paigaldatud ja on täiesti töökorras.
9 Veaotsing
HOIATUS
Enne hooldus- ja parandustöid tuleb eemaldada seadmest padrunid ja kinnituselemendid.
Viga
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
Padrun ei liigu edasi.
Padrunilint on vigastatud.
Vahetage padrunilint välja.
Vt punkti: 7.3.1 Padrunite eemaldamine seadmest 8
Pöörduge Hilti hooldekeskusesse.
Padrunilinti ei saa eemaldada.
Seade on vigastatud või liiga suure
lasusageduse tõttu üle kuumenenud.
Padrun ei sütti.
Seade ei ole surutud täielikult vastu
pinda.
Padrunilint on tühi.
Seade on vigastatud.
Salv ja poldijuhik ei ole piisaval määral
kinnitatud.
158
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
Laske seadmel jahtuda ja püüdke
padrunilint ettevaatlikult eemaldada.
Monteerige kolvijuhik seadmest
maha. Kui padrunihülss on
padrunilaagrisse kinni kiilunud,
eemaldage see puhastuskomplekti
kuuluva ümara vardaga. Kui tõrget ei
õnnestu ikka kõrvaldada, pöörduge
Hilti hooldekeskusesse.
HOIATUS
Ärge püüdke padruneid magasinilindist või seadmest jõuga eemaldada.
Suruge seade uuesti vastu pinda ja
vallandage uus lask.
Eemaldage padrunilindist vanad padrunid ja pange sisse uued padrunid.
Pingutage salve rohkem kinni.
Viga
Padrun ei sütti.
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
Üks padrun on ebakvaliteetne.
Vinnastage seade ja kasutage ära ülejäänud padrunid.
Pöörduge Hilti hooldekeskusesse.
Seade on defektne või padrunid on
ebakvaliteetsed.
Seade ei ole vinnastatud.
Nael ei ole tunginud piisavalt
sügavale.
Lastud on kanduri kõrvale.
h
Nael on tunginud liiga sügavale.
h
Paigaldatud on vale kolb.
Valige seadme-kolvi-kinnituselemendi
õige kombinatsioon.
Kolv on kulunud.
Vahetage kolb ja kolvipidur välja.
Lastud on kandetalasse.
Valige 2. lasu sihtpunkt selle kõrvale.
Aluspinna muutunud paksus ja /või
tugevus.
Suurendage võimsust vastavalt padrunile või kasutage võimsamat padrunit.
Suurendage võimsust vastavalt padrunile või kasutage võimsamat padrunit.
Puhastage seade.
Liiga väike võimsus.
Seade on liiga suurel määral määrdunud.
Kolv on kulunud.
Naelte sissetungimissügavus on
erinev.
h
Praod.
Seadet ei saa lahti võtta.
h
Vinnastage seade.
Vt punkti: 8.2.2 Kolvijuhiku puhastamine 18 19 20 21
Märkige kanduri asend maha ja korrake lasku kandurisse.
Korrigeerige konstruktsiooni nii, et
plekk oleks aluspinnal pinnaga ühetasa.
Vahetage kolb ja kolvipidur välja.
Seade on vigastatud.
Pöörduge Hilti hooldekeskusesse.
Paigaldatud on vale kolb.
Valige seadme-kolvi-kinnituselemendi
õige kombinatsioon.
Vältige liiga järsku vastu pinda surumist.
Seade on surutud vastu pinda liiga
järsku.
Ebaühtlane, osaliselt mittetäielik vinnastamine.
Vinnastage seade täielikult.
Seadme võimsus on ebaühtlane.
Puhastage seade. Asetage kohale
uued kuluvad detailid. Kui kõikumine
ei lõpe, pöörduge Hilti hooldekeskusesse.
Kolviots on kulunud või osaliselt murdunud.
Vahetage kolb ja kolvipidur välja.
Lastud on kandetalasse.
Valige 2. lasu sihtpunkt selle kõrvale.
Aluspinna suurem paksus ja /või tugevus.
Kontrollige kinnituselemendi sobivust.
Kui kinnituselement on õige, suurendage vastavalt padrunile võimsust või
kasutage suurema laenguga padrunit.
Kolv kiilub kolvipiduris kinni.
Vahetage kolb ja kolvipidur välja.
Seade on liiga suurel määral määrdunud.
Kolvijuhiku puhastamine Kontrollige,
kas kolb on otse.
Puhastage seade.
Vt punkti: 8.2.2 Kolvijuhiku puhastamine 18 19 20 21
159
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
et
Viga
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
Seadet ei saa lahti võtta.
Padrunilint kiilub kinni, seade on üle
kuumenenud.
Lasku ei saa vallandada.
Seadet ei vinnastatud õigesti, vinnastuspide ei ole lähteasendis.
Lask on vallandatud enne, kui seade
on täielikult vastu pinda surutud.
Kinnituselementide transportimise
häired
Vt viga „Padrunilinti ei saa
eemaldada“. Ärge ületage lubatud
lasusagedust.
Vinnastage seade täielikult, seadke
vinnastuspide lähteasendisse.
Suruge seade täielikult vastu pinda ja
vallandage lask alles siis.
Vt punkti: 7.2.1 Kinnituselementide
lindi asetamine salve 2
Vt punkti: 7.3.2 Kinnituselementide
lindi eemaldamine magasiniga seadmest 9
Keerake salv ja üksikpoldijuhik täielikult kinni.
Pöörduge Hilti hooldekeskusesse.
Salv või poldijuhik ei ole täielikult kinni
keeratud.
Seade on vigastatud.
Seade on liiga suurel määral määrdunud.
et
Kinnituselemendi laskmine ei
õnnestu.
Lask on vallandatud enne, kui seade
on täielikult vastu pinda surutud.
Seadet ei vinnastatud õigesti, vinnastuspide ei ole lähteasendis.
Seadmesse ei ole paigaldatud kinnituselemente.
Naelte transport salves ei toimi.
Kolvijuhiku puhastamine Kontrollige,
kas kolb on otse.
Puhastage seade.
Vt punkti: 8.2.2 Kolvijuhiku puhastamine 18 19 20 21
Suruge seade täielikult vastu pinda ja
vallandage lask alles siis.
Vinnastage seade täielikult, seadke
vinnastuspide lähteasendisse.
Paigaldage seadmesse kinnituselemendid.
Pöörduge Hilti hooldekeskusesse.
Kolb on paigaldamata.
Paigaldage seadmesse kolb.
Kolb on murdunud.
Vahetage kolb ja kolvipidur välja.
Kolbi ei lähtestata.
Pöörduge Hilti hooldekeskusesse.
Poldijuhik on määrdunud.
Puhastage poldijuhikut ja sellega
külgnevaid detaile selleks ettenähtud
harjadega. Pihustage Hilti aerosooli
(Hilti Spray).
Eemaldage kinnikiilunud kinnituselemendid. Eemaldage salvest salvelindi
plastist jäägid. Vältige pragusid.
(vt ülal) Vältige laske kanduri kõrvale;
vajaduse korral märgistage koht paremini.
Kruvige poldijuhik maha. Asetage kolvijuhik õigetpidi ja kruvige poldijuhik
uuesti külge.
Puhastage ja määrige keeret.
Kinnituselemendid on poldijuhikusse
kinni kiilunud.
Poldijuhikut ei saa täielikult kinnitada.
Kolvipidur on valetpidi paigaldatud.
Kolvijuhikut ei saa paigaldada.
Kolvijuhik on ühenduskeerme taga
määrdunud.
Seade, eelkõige kolvijuhik, on määrdunud.
Tõukuri nina ulatub kolvijuhikusse ja
blokeerib kolvi.
Hoob on suletud.
Kolvijuhik on vales asendis.
Paigaldage kolvijuhik õiges asendis.
Vinnastamine on raske.
Seade on määrdunud.
Puhastage seade.
Vt punkti: 8.2.2 Kolvijuhiku puhastamine 18 19 20 21
Kolbi ei saa paigaldada.
160
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
Puhastage kolvijuhik ja pange seade
uuesti kokku.
Keerake tõukuri nina ette, kuni see
saab kohale fiksseruda.
Avage hoob.
10 Utiliseerimine
Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Materjalid tuleb enne taaskasutust
korralikult sorteerida. Paljudes riikides võetakse Hilti esindustes vanu seadmeid utiliseerimiseks vastu. Lisainfot saate
Hilti klienditeenindusest või müügiesindusest. Kui soovite seadet ise lahti võtta: järgige kasutusriigis kehtivaid ja
rahvusvahelisi direktiive ja eeskirju.
11 Tootja garantii seadmetele
Hilti garanteerib, et tarnitud seadmel ei esine materjaliega tootmisvigu. Garantii kehtib tingimusel, et seadet
kasutatakse, käsitsetakse, hooldatakse ja puhastatakse
vastavalt Hilti kasutusjuhendis esitatud nõuetele ja et
säilinud on seadme tehniline terviklikkus, s.t. et seadmes
on kasutatud üksnes Hilti originaaltarvikuid, -varuosi ja
-materjale või teisi samaväärse kvaliteediga tooteid.
Käesoleva garantii alusel parandatakse või asendatakse
defektsed osad tasuta seadme kogu kasutusea jooksul.
Detailide normaalne kulumine ei kuulu garantii alla.
Kõik teistsugused nõuded on välistatud, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus kasutusriigis kehtivate
seadustega. Eelkõige ei vastuta Hilti otseste, kaudsete, juhuslike ega järgnevate kahjustuste, kahjude
või kulutuste eest, mille põhjuseks on seadme kasutamine või kasutamise võimatus. Välistatud on kaudsed
kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse garantiid.
Parandamiseks või asendamiseks tuleb seade ja/või asjaomased osad saata kohe pärast puuduse avastamist
Hilti müügiesinduse poolt näidatud aadressile.
Käesolev garantii hõlmab kõiki Hilti garanteerimise kohustusi ning asendab kõiki varasemaid või samal ajal
tehtud garantiikohustusi käsitlevaid avaldusi ning kirjalikke ja suulisi kokkuleppeid.
12 EÜ-vastavusdeklaratsioon (originaal)
Nimetus:
Tüübitähis:
Generatsioon:
Valmistusaasta:
Naelapüss
DX 76
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
01
2004
Kinnitame ainuvastutajana, et käesolev toode vastab
järgmiste direktiivide ja normide nõuetele: 2006/42/EÜ,
2011/65/EL.
Norbert Wohlwend
Head of Quality & Processes Management
BU Direct Fastening
04/2013
Tassilo Deinzer
Head of BU Direct Fastening
BU Direct Fastening
04/2013
Tehnilised dokumendid saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
161
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
et
13 Kinnitus CIP-kontrolli kohta
Hilti seade DX 76 on läbinud tüübikinnitustesti ja seadmele on väljastatud kasutusluba. Selle kohaselt on seade
varustatud ruudukujulise PTB-tähisega, kuhu on kantud
registreeritud kasutusloa number S 813. Sellega tagab
Hilti seadme vastavuse heakskiidetud tüübile. Kasutamisel tuvastatud lubamatutest puudustest tuleb teavitada kasutusloa väljastanud ameti (PTB) juhti ning alalise
rahvusvahelise komisjoni (C.I.P.) bürood.
14 Kasutaja tervis ja ohutus
14.1 Teave müra kohta
Padrunitega käitatav naelapüss
Mudel
et
DX 76
Mudel
Seeria
Kaliiber
6.8/18 sinine
Võimsus
4
Rakendus
Kinnitamine 8 mm terasele (400 MPa), kasutades XENP 19 L15MX
Müratase vastavalt masinadirektiivile 2006/42/EÜ koosmõjus standardiga E DIN EN 15895
114 dB (A)
Helivõimsustase, LWA, 1S 1
Helirõhutase töötamiskohal, LpA, 1s 2
Maksimaalne helirõhutase, LpC, peak 3
110 dB (A)
139 dB (C)
1 ± 2 dB (A)
2 ± 2 dB (A)
3 ± 2 dB (C)
Töö- ja hoiutingimused: Naelapüssi hoidmine ja kasutamine firma Müller-BBM GmbH vähese helipeegeldusega
katseruumis kooskõlas standardiga E DIN EN 15895-1. Katseruumi keskkonnatingimused vastavad standardile
DIN EN ISO 3745.
Katsemeetod: Kaetud pinna meetod helipeegeldaval vabal väljal kooskõlas standarditega E DIN EN 15895,
DIN EN ISO 3745 ja DIN EN ISO 11201.
MÄRKUS: Mõõdetud müratase ja mõõtemääramatus tähistavad mõõtmistel tuvastatavate müranäitajate piirtaset.
Muude töötingimuste puhul võivad mõõtetulemused olla teistsugused.
14.2 Vibratsioon
2006/42/EÜ kohaselt esitatav vibratsioonitase ei ületa
2,5 m/s².
162
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
Lisateavet kasutaja tervise ja ohutuse kohta leiate Hilti
veebisaidilt www.hilti.com/hse.
Hilti Corporation
Printed: 17.04.2014 | Doc-Nr: PUB / 5126017 / 000 / 02
282472 / A4
282472
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 2974 | 0414 | 00-Pos. 3 | 1
Printed in Liechtenstein © 2014
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*282472*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising