NAD | AMP1 | manual | NAD AMP1 Digital DAC Amplifier Handleiding

NAD AMP1 Digital DAC Amplifier Handleiding
®
AMP 1
Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
Hybride Digitale DAC-versterker
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
NEDERLANDS
1. Lees de instructies - Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden
doorgelezen, voordat het product wordt gebruikt.
2. Instructies bewaren - De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden
bewaard voor toekomstig gebruik.
3. Volg de waarschuwingen op - Alle waarschuwingen op het product en in de
bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.
4. Volg de instructies - Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten worden
opgevolgd.
5. Reinigen - Trek de stekker van dit product uit het stopcontact alvorens het te
reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een
vochtige doek voor het reinigen.
6. Hulpstukken - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant van dit
product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen opleveren.
7. Water en vocht - Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld
een bad, een bak water of de gootsteen, in een vochtige kelder of in de buurt van
een zwembad of iets dergelijks.
8. Accessoires - Plaats het product niet op een onstabiele wagen, rek, driepoot,
steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel veroorzaken bij een kind of
volwassene. Ook kan het product ernstig beschadigd worden. Zet het product
alleen op een wagen, rek, driepoot, steun of tafel die door de fabrikant wordt
aangeraden of bij het product wordt verkocht. Bij het opstellen van het product
moeten de instructies van de fabrikant worden gevolgd en moet een bevestiging
worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
9.
Wagen - Bij het verplaatsen van het product en wagen moet
voorzichtig te werk worden gegaan. Door snel stoppen, te veel kracht
uitoefenen en onregelmatige oppervlakken kunnen het product en
wagen kantelen of omvallen.
10. Ventilatie - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor ventilatie en een
betrouwbare werking van het product. Ook beschermen zij het product tegen
oververhitting. Deze openingen mogen niet worden verstopt of afgedekt. Deze
openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed,
bank, mat of iets dergelijks te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten
plaats worden gezet, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede
ventilatie wordt gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
11. Vermogensbronnen - Dit product mag alleen worden aangesloten op het soort
vermogensbron dat op het etiket staat aangegeven en worden aangesloten op
een geaard stopcontact dat rechtstreeks is aangesloten op het lichtnet. Indien
u niet zeker weet welke vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem dan
contact op met de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
12. Bescherming van netsnoer - Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet
op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken door voorwerpen die
erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met name op de ligging worden gelet
bij de stekkers, bij de aanvullende stopcontacten en bij het punt waar de kabels
uit het product komen.
13. Netvoedingsstekker - Wanneer de netvoedingsstekker of een apparaat-coupler
als het uitschakelapparaat dienst doet, dan moet het uitschakelapparaat altijd in
goede staat worden gehouden.
14. Aarding buitenantenne - Als er een buitenantenne of een kabelsysteem op het
product is aangesloten, dan moet de antenne of het kabelsysteem zijn geaard.
Op deze manier wordt er een zekere mate van bescherming geboden tegen
spanningspieken en statische ontladingen. Artikel 810 van de National Electrical
Code (ANSI/NFPA 70) bevat informatie over het op de juiste manier aarden
van de mast en de draagconstructie, het aarden van de aansluitdraad op een
antenne-ontladingseenheid, de afmeting van de aardingsconnectoren, de locatie
van de antenne-ontladingseenheid, de verbinding met de aardelektroden en de
vereisten voor de aardelektrode.
OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM
Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATV-systeem dat
hij Section 820-40 van de National Electrical Code (nationale elektrische code) dient
op te volgen. Deze code schrijft voor dat de aardingskabel op het aardingssysteem
van het gebouw moet worden aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij
het punt waar de kabel het gebouw binnenkomt.
15. Bliksem - Ter extra bescherming van dit product tijdens onweer of wanneer het
langere tijd niet gebruikt zal worden, moet de stekker uit het wandstopcontact
worden getrokken en de antenne of het kabelsysteem worden losgekoppeld. Op
deze manier wordt voorkomen dat het product wordt beschadigd door onweer
en stroompieken.
16. Hoogspanningskabels - Een buitenkabelsysteem mag niet in de buurt van
hoogspanningskabels of andere elektrische licht- of vermogenscircuits worden
geplaatst. Een dergelijk systeem mag ook niet zodanig worden geplaatst dat
het met deze kabels of circuits in aanraking kan komen. Bij het installeren van
een buitenantennesysteem moet er zorgvuldig op worden gelet dat dergelijke
hoogspanningskabels of circuits niet worden aangeraakt, aangezien dit dodelijke
gevolgen kan hebben.
17. Overbelasting - Belast stopcontacten, verlengsnoeren en ingebouwde
aanvullende stopcontacten niet te hoog, omdat dit kan leiden tot brand of
elektrische schok.
18. Open vuur - Er mag geen open vuur, zoals aangestoken kaarsen, op het product
worden geplaatst.
19. Voorwerpen en vloeistof - Duw nooit voorwerpen via openingen in dit
product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen raken of kortsluiting
kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot gevolg. Mors nooit
vloeistof op dit product.
20. Koptelefoon - Een te hoge geluidsdruk uit oor- en koptelefoons kan
gehoorverlies veroorzaken.
21. Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de stekker uit het
stopcontact en laat het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel indien
de volgende omstandigheden zich voordoen:
a. Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b. Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het product
gevallen.
c. Het product werd aan regen of water blootgesteld.
d. Het product werkt niet naar behoren wanneer de bedieningsinstructies
worden opgevolgd. Stel alleen die bedieningselementen af die in de
instructies staan beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van
andere bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer
naar behoren te laten werken, zal een erkende monteur vaak een langdurige
procedure moeten uitvoeren.
e. Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
f. Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het product
optreedt, zal onderhoud nodig zijn.
NAD is een handelsmerk van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
Copyright 2018, NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
2
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
22. Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn, let er dan
op dat de monteur de vervangingsonderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn
aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben als het originele onderdeel. Door
niet-geautoriseerde vervangingen kan er brand ontstaan, kunnen er elektrische
schokken worden opgelopen of kunnen andere gevaren optreden.
23. Batterijen weggooien - Neem bij het weggooien van gebruikte batterijen
de wettelijke bepalingen en regelingen in acht die in uw land of regio van
toepassing zijn.
24. Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties aan de
product, dient u de monteur te vragen veiligheidscontroles uit te voeren om na
te gaan of het product naar behoren werkt.
25. Bevestiging tegen muur of plafond - Het product mag alleen op de door de
fabrikant aanbevolen manier tegen een muur of een plafond worden bevestigd.
WAARSCHUWING
De bliksemflits met de pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek maakt de
gebruiker erop attent dat er een niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning”
bestaat in de kast van het product en dat deze spanning hoog genoeg
kan zijn om gevaar voor elektrische schokken op te leveren.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker erop
attent dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
documentatie bij het apparaat zijn opgenomen.
FCC
Deze apparatuur is getest en uit deze test is gebleken dat wordt voldaan aan de
limietwaarden voor een digitaal toestel van Klasse B, volgens Deel 15 van de FCCregels. Deze limietwaarden zijn opgesteld met het doel een redelijke beveiliging
te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woning. Deze
apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen, en
als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd in overeenstemming met deze instructies
kan zij een schadelijke invloed hebben op radiocommunicatie. Er is echter geen
garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze
apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt op de ontvangst van radio en
televisie, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit- en weer in te schakelen,
wordt de gebruiker geadviseerd de interferentie te verhelpen door één of meer van
de volgende maatregelen te treffen:
• Richt de ontvangende antenne opnieuw of geef deze een andere plaats.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een andere groep dan de groep
waarop de ontvanger is aangesloten.
• Vraag advies aan de leverancier of een ervaren radio- en TV-monteur.
Dit product is geproduceerd in overeenstemming met de EEG-richtlijnen
2004/108/EEG inzake vereisten voor radio-storingen.
AANTEKENINGEN BIJ MILIEUBESCHERMING
Aan het einde van de levensduur mag dit product niet bij het
huishoudelijk afval worden gegooid. Het moet daarentegen bij een
verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur worden ingeleverd. Dit wordt door het symbool op
het product, in de gebruikershandleiding en op de verpakking
aangegeven.
De materialen kunnen op de aangegeven manier worden gerecycled. Door
hergebruik, het recyclen van grondstoffen of andere manieren van recycling, draagt u
een belangrijk steentje bij aan de bescherming van ons milieu.
WAARSCHUWING : OM HET RISICO VOOR BRAND EN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN
BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT. OOK MOGEN ER GEEN MET
VLOEISTOF GEVULDE VOORWERPEN, ZOALS VAZEN, OP DIT APPARAAT
WORDEN GEPLAATST.
DE APPARATUUR MOET VIA EEN GEAARD STOPCONTACT RECHTSTREEKS OP HET
LICHTNET WORDEN AANGESLOTEN.
WAARSCHUWING M.B.T. PLAATSING
Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten die gelijk
is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet worden genomen
van de grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.
Linker en rechter panelen: 10 cm
Achterpaneel: 10 cm
Bovenpaneel: 10 cm
Bij het betreffende gemeentekantoor kunt u navragen waar u met uw afvalproducten
terecht kunt.
NOTEER HET MODELNUMMER (NU, TERWIJL U HET KUNT ZIEN).
Het model- en serienummer van uw nieuwe AMP1 bevinden zich aan de achterkant
van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te noteren, zodat u ze
gemakkelijk terug kunt vinden:
Modelnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
INLEIDING
AAN DE SLAG
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
INLEIDING
AAN DE SLAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Quick Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .5
Wat zit er in de doos...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
VOORPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ACHTERPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
AMP1 AFSTANDSBEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANDERE FUNCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BLUETOOTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TV CONNECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AUTO SENSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
AUTO STANDBY (AUTOMATISCHE STANDBY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AUTO SENSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
NASLAG
SPECIFICATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4
Quick Start
Voor de eerste installatie van de NAD Amp1 en het maken van een netwerkverbinding
volg je de 7 stappen hieronder.
NB: de NAD Amp1 heeft ingebouwde draadloze netwerk verbindingsmogelijkheden, maar ook een
bekabelde mogelijkheid (LAN). We raden je aan om, voor het beste en meest stabiele resultaat, een
bekabelde netwerk verbinding te gebruiken.
Download de Google home
app in de app store, indien
deze nog niet aanwezig is.
Sluit de luidspekers op de AMP1 aan
en steek vervolgens de stekker in het
lichtnet
Wacht 30-60 seconden tot de 1e
blauw LED begint te knipperen.
een nieuw apparaat is
gevonden
De AMP1 staat nu in hotspot mode en is klaar om
gekoppeld te worden via Wi-Fi installatie
open de Google Home app, klik op "Devices"
in de rechter boven hoek van het scherm
De Chromecast weergave knop
Selecteer de NAD-Chromecast-build-in Amplifier
in de lijst en klik vervolgens op SETUP >
Continue en volg de instructies in de app
de AMP1 is nu klaar voor gebruik, open een
muziek app en start weergave, kijk naar de
Castknop in de app om te starten met casten naar
de AMP1
Google en Chromecast built-in zijn geregistreerde namen van n Google inc.
5
AAN DE SLAG
UITPAKKEN EN INSTALLEREN
WAT ZIT ER IN DE DOOS
In de verpakking van AMP 1 treft u aan:
• Een netsnoer dat kan worden losgekoppeld
• Afstandsbediening met bijbehorende AAA
batterijen
• Google Chromecast instructies
• Snelstartgids
BEWAAR DE VERPAKKING
Wij verzoeken u de doos en al het verpakkingsmateriaal van AMP1 te bewaren. Als u verhuist of om een andere reden AMP1 moet vervoeren, is dit
verreweg de veiligste verpakking die u kunt gebruiken. Wij hebben al vaak gezien dat componenten die verder in perfecte staat waren, beschadigd
raakten omdat ze werden vervoerd in een doos die niet geschikt was, dus daarom vragen wij u: Bewaar deze doos!
SNELLE INSTALLATIE
Deze eenvoudige gids helpt u aan de slag te gaan met AMP1.
Plaats AMP1 op een stevig, recht oppervlak. Plaats de unit niet op een zachte ondergrond, zoals vloerbedekking.
Breng alle aansluitingen op AMP1 tot stand terwijl de stekker nog niet in het stopcontact zit. U kunt het beste ook alle aangesloten
componenten uitschakelen of de stekker ervan uit het stopcontact halen voordat u signaalbronnen of netvoeding aansluit.
1 Sluit de luidsprekers aan op de aansluitingen SPEAKERS LEFT en RIGHT (LUIDSPREKERS LINKS en RECHTS) van AMP1.
2 Sluit met geschikte connectoren (niet bijgeleverd) bronapparaten aan op de bijbehorende ingangen van AMP1.
LAN netwerk
S/PDIF-bronnen
Analoge bronnen
Andere bronnen
-> STREAMING LAN
-> OPTICAL D1, OPTICAL D2
-> LINE in, PHONO (MM)
-> Bluetooth, GoogleChromecast
3 Sluit het passende uiteinde van het netsnoer aan op de stroomingang van de AMP1 en steek vervolgens de stekker in het stopcontact
4 Druk met alle van toepassing zijnde bronnen op AMP1 aangesloten en ingeschakeld, op (Stand-by) zodat de AMP1 uit de stand Stand-by wordt
ingeschakeld (ON).
5 Selecteer het bronsignaal van uw keuze door de volumeknop in te drukken. Pas het audioniveau aan door aan de volumeregeling te draaien.
6
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
①
②
③
④
1 o(STANDBY)
• Steek het passende eind van het netsnoer op de wisselstroomingang van AMP1 en de stekker van het
netsnoer in het stopcontact. klik op (Standby) en de Amp1 schakelt in (ON). Het indicatielampje van
Stand-by zal van oranje in een heldere kleur veranderen.
• Druk op (Stand-by) en houd deze knop ingedrukt tot AMP1 weer terugschakelt naar de stand Standby.
2 INFRAROOD ONTVANGER
3 SOURCE INDICATIE LED
• 5 blauwoplichtende LED's welke aangeven welke bron gekozen is. Van links naar rechts:
Googlecast/Bluetooth, Phono, Line In, Optical in (D1) en Optical In (D2)
4 VOLUMEREGELAAR EN BRON SELECTOR
• Pas het audioniveau aan door de Volumeknop naar rechts of naar links te draaien.
• Het is ook mogelijk “Mute” opheffen door de volumeknop te draaien.
• Door op de knop te drukken kan oplopend van links naar rechts een andere ingang/bron worden
gekozen
7
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
① ② ③ ④
⑤
1 AARDING (GND)
Sluit de aarde van de platenspeler aan op de aarde om brom
tijdens de weergave te voorkomen.
2 LAN/STREAMING
• Er moet een LAN-verbinding worden opgezet voor het tot
stand brengen van een niet-draadloze verbinding. Installeer
een niet-draadloze Ethernet breedband-router met een
breedband-internetverbinding. Uw router of thuisnetwerk
moet een ingebouwde DHCP-server hebben voor het tot
stand brengen van de verbinding.
• Breng met een standaard doorlopende Ethernet-kabel (niet
bijgeleverd) een verbinding tot stand tussen de LAN-poort
van uw niet-draadloze Ethernet breedband-router en de
LAN-poort van de AMP1
3 PHONO (MM)
• Ingang voor uitsluitend een phono-element van het type
Moving Magnet (MM). Sluit de dubbele RCA-kabel van uw
platenspeler op deze ingang aan als u een Moving Magnetelement gebruikt.
4 LINE IN
• Sluit aan op de overeenkomstige uitgaande aansluitingen
van een CD-speler, voorversterker of andere geschikte
toestellen met een RCA-naar-RCA stereokabel (niet
bijgeleverd)
5 OPTICAL D1-D2
• Sluit aan op de bijbehorende optische uitgang van
bronnen als CD- of BD/DVD-spelers, een digitalekabelbox, digitale tuners en andere geschikte
componenten (niet bijgeleverd)
•
BELANGRIJKE OPMERKING
De digitale audio-ingang is geschikt voor 24/192 kan alleen overweg
met een PCM-audiosignaal. Controleer eerst dat de digitale audiouitgang van uw bron is ingesteld op PCM en breng daarna pas de
aansluiting met de digitale audio-ingang van AMP1 tot stand.
8
⑥ ⑦ ⑧
⑨
6 PRE/SUB OUT
• Deze full-range aansluitingen voor een uitgaand signaal
hebben een dubbele functie. Zij worden gebruikt als PRE
OUT- of als SUBWOOFER OUT-aansluiting.
• Zet de AMP1 en de bijbehorende externe toestellen altijd UIT
voordat u iets aansluit op de PRE-OUT/SUBW-aansluitingen
of de aansluiting verbreekt.
• Met de PRE OUT/SUB-aansluitingen kan de AMP1 als fullrange voorversterker worden gebruikt bij een externe
eindversterker.
• Pas het uitgangsniveau van de PRE/SUB OUT-aansluitingen
aan door de VOLUME-regelknop te draaien.
7 & 8 LUIDSPREKERS
• Breng de verbinding tot stand tussen de rechter luidsprekeraansluitingen van AMP1, die zijn gemarkeerd met “R +” en “R
-” en de bijbehorende “+”- en “-”-aansluitingen van uw
rechter luidspreker. Herhaal dit voor de luidsprekeraansluitingen Links van AMP1 en de bijbehorende linker
luidspreker.
9 AC MAINS INPUT (WISSELSTROOMINGANG)
• De AMP1 wordt geleverd met een aparte netvoedingskabel.
• Steek, voordat u de kabel aansluit op een stopcontact,
vooral eerst de stekker stevig in de wisselstroomingang van
AMP1.
• Trek altijd eerst de netstekker uit het stopcontact en
verbreek daarna pas de aansluiting van de kabel op de
wisselstroomingang van AMP1.
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
AMP 1 AFSTANDSBEDIENING
1 ON/OFF: Schakel AMP1 uit de stand Stand-by in de bedrijfstand.
①
⑤
2 SOURCE: Selecteer een inkomende bronsignaal: PHONO, Digitaal 1, Digitaal 2, AUX
(analoog) en de middelste toets voor Bluetooth/Cast
3 SKIP/PLAY-PAUZE: track verder en terug, play of pauze voor Bluetooth bron
②
③
4 VOLUME -/+ : geluidsniveau verhogen of verlagen.
5 MUTE: Audio wordt tijdelijk uitgeschakeld of hersteld. Herstel audio door weer op
MUTE, VOL -/+ te drukken of de VOLUME-knop te draaien.
④
9
ANDERE FUNCTIES
BLUETOOTH
AUTO SENSE Uitschakelen:
Start de koppeling van uw Bluetooth-toestel met AMP1 door als volgt te
werk te gaan.
1 Ga met behulp van uw iOS-, Android- of Bluetooth-toestel naar
Instellingen $ Bluetooth en scan op Bluetooth-toestellen.
2 Selecteer de unieke toestel-ID van AMP1 in de lijst van beschikbare
toestellen in uw Bluetooth-instellingen. Breng de koppeling of de
verbinding tot stand tussen AMP1 en het Bluetooth-toestel.
3 Wanneer de koppeling van uw Bluetooth-toestel en de AMP1 goed
is verlopen, zal de indicatie LED stoppen met knipperen
Het is mogelijk om deze functie uit te schakelen: houdt bij het
uitzetten de Powertoets op de versterker of afstandsbediening 5
seconden ingedrukt, de Power indcatie LED knippert 2 seconden
snel ten teken dat de functie is uitgeschakeld. Na het opnieuw
inschakelen van de versterker zal deze functie weer terug in de
normale AUTO SENSE stand terug komen. Mocht het wenselijk
zijn deze functie altijd niet actief te willen hebben dan dient
altijd bij het uitschakelen de POWER toets 5 seconden te worden
ingedrukt .
ONTKOPPELEN VAN BLUETOOTH APPARATEN:
Houdt de Bluetooth toets op de afstandsbediening 5 seconden in
en de bron toets zal beginnen met knipperen ten teken dat er
geen apparaten meer gekoppeld zijn. Het is nu weer mogelijk om
opnieuw te koppelen met de AMP1.
Af fabriek zal de AMP1 als er 15 minuten lang geen signaal wordt
verwerkt of binnenkomt, automatisch in standby gaan. Bij Bluetooth
zal na 15 minuten ook automatisch de verbinding worden verbroken.
SPECIALE FUNCTIES
TV CONNECT
TV Connect is een nieuwe software-gestuurde functie door middel
waarvan AMP1 het geluid voor uw TV-toestel kan uitsturen. Met TV
Connect kan AMP1 opdrachten ontvangen zoals Mute (Geluid dempen)
en voor volumeregeling van de meest voorkomende Samsung en SONY
TV-afstandsbediening. Verder zal de AMP1 zichzelf inschakelen in de
stand voor de bron D1 bij detectie van een digitaal signaal van het TVtoestel over de ingang D1.
Het kan voorkomen dat de TV is geleverd met een zogenaamde Smart
remote welke geen infrarood maar Bluetooth signaal gebruikt om met
de TV te communiceren. in sommige gevallen is het dan toch mogelijk
om het TV Connect systeem te laten functioneren; het is bij sommige
teostellen mogelijk om de TV of de afstandsbediening toch ook
infrarood signalen uit te laten sturen waarop de AMP1 dan weer kan
reageren. ook is het belangrijk dat het uitgaande signaal type op
STEREO/PCM staat (andere formaten accepteert de AMP1 niet)
Raadpleeg hiervoor de handleiding van de TV of win advies in bij uw
dealer.
AUTO SENSE (APU Auto Power Up)
Met de functie Auto Sense kan AMP1 actief worden uit Stand-by en
in werking treden wanneer de bron OPTICAL 1, OPTICAL 2, AUX of
Bluetooth* begint af te spelen. de AMP 1 zal automatisch naar de
juiste ingang schakelen (deze functie werkt NIET bij de PHONO
ingang)
*: uitsluitend bij reeds gekoppelde apparaten
10
AUTO STANDBY (APD AUTO POWER DOWN)
deze functie is geïmplementeerd ivm met de EU regelementen
aangaande automatisch standby bij geen gebruik van Januari 2013
om het energie verbruik bij inactieve apparaten te limiteren.
SPECIFICATIES
Alle specificaties wor
worden
den gemet
gemeten
en vvolgens
olgens de standaar
standaard
d IHF 202 CEA 490-AR-2008.
490-AR-2008. THV (T
( Totale Har
Harmonische
monische Ver
ervvor
orming)
ming) wor
wordt
dt gemet
gemeten
en met een passief
filter
filter AP AUX
AUX 0025 en een actief
actief filter
filter AES 17.
ALGEMENE SPECIFICATIES
LIJNINGANG/LUIDSPREKER UIT
Continu uitgangsvermogen aan 4 Ohm en 8 Ohm
2 x 40 W (ref. 20 Hz-20 kHz bij Totale Harmonische
Vervorming van 0,03%, beide kanalen aangestuurd)
IHF dynamisch vermogen
Bij 8 Ohm: 50 W
Bij 4 Ohm: 100 W
THD (totale harmonische vervorming) (20 Hz – 20 kHz)
<0,00 % (+/- 3dB 20 -20.000 Hz)
Frequentierespons
3 - 60.000Hz
Signaal/Ruis verhouding
>106 dB (A-gewogen, Optische ingang, ref. 40 watt bij 8 Ohm)
Ingangsgevoeligheid (voor 40 watt bij 8O hm)
Line in: 450mV Digitaal in: -5dB FS
Maximale ingang signaal sterkte
>2.1V (ref. 0.1% THD)
Ingangsgevoeligheid PHONO
5mV (ref.40watt 1Khz 8 Ohm bij maximaal volume)
Ondersteunt bitsnelheid/sample-frequentie
24-bit/192kHz via de Optische Ingangen
INGANGEN/AANSLUITINGEN
2x Optisch Digitaal S/PDIF (Toshlink)
Bluetooth receiver
1x Analoge stereo ingang (RCA)
WiFi WLAN 2.4 Ghz
1x Phono MM (Moving Magnet)
1x LAN Netwerk aansluitingen
VERBRUIK
AFMETINGEN EN GEWICHT
Standby-vermogen >0,5 watt, Netwerk Standby <3Watt
Afmetingen B x H x D*
220 x 63 x 252 mm
Gewicht
4,85 kg (10,7 lb)
±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
Opmerking: De RIAA-respons komt overeen met een voorcorrectie die afneemt vanaf 50kHz,
door middel van een tweede-ordefilter, zoals wordt gebruikt in Neumann-snijbanken.
** - De bruto afmetingen zijn inclusief pootjes, volumeknop en verlengde
aansluitingen op he achterpaneel.
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek
voor de laatste nieuwe documentatie en bijzonderheden
www.nadelectronics.com, u vindt hier de meest recente informatie over de
AMP1.
11
www.NADelectronics.com
©2018 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
EEN DIVISIE VAN LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
Alle rechten voorbehouden. NAD en het NAD-logo zijn handelsmerken van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited.
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen of verzenden in welke vorm dan ook zonder de schriftelijke toestemming van NAD Electronics International.
Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud nauwkeurig is ten tijde van publicatie, maar functies en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
De AMP1 is ontworpen en ontwikkeld in Denemarken
AMP1_DUT_MKL_V04 -DEC 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising