NAD | C 658 | manual | NAD C 658 BluOS Streaming DAC Användarmanual

NAD C 658 BluOS Streaming DAC Användarmanual
®
C 658
BluOS Streaming DAC
© NAD C 658
SVENSKA
Bruksanvisning
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
1. Läs instruktionerna - Alla säkerhets- och användarinstruktioner ska läsas innan
apparaten tas i bruk.
2. Spara instruktionerna - Säkerhets- och bruksanvisningen ska sparas för
framtida bruk.
3. Beakta varningarna - Alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen
måste följas.
4. Följ instruktionerna - Alla instruktioner om drift och skötsel ska följas.
5. Rengöring - Koppla ur apparaten från elnätet innan rengöring. Använd inte
rengöringsmedel i flytande eller sprejform. Använd en lätt fuktad trasa för
rengöring.
6. Tillbehör - Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren
eftersom de kan orsaka skada.
7. Vatten och fukt - Använd inte denna produkt i närheten av vatten, exempelvis
vid badkar, vask, diskbänk eller tvättbalja. Vi avråder även från att använda den i
en fuktig källare eller nära en simbassänger och liknande.
8. Kringutrustning - Placera inte denna produkt på en instabil vagn, stativ eller
bord. Produkten kan falla och orsaka allvarliga personskador eller skador på
produkten. Använd bara vagnar, stativ och väggfästen som rekommenderas av
tillverkaren eller säljs tillsammans med produkten. All montering av produkten ska
följa tillverkarens instruktioner och genomföras med monteringsutrustning som
tillverkaren rekommenderar.
9. Vagn - Om produkten ska flyttas på en vagn ska detta ske med största
försiktighet. Snabba stopp, för mycket kraft och ojämnt underlag kan göra att
vagnen välter.
10. Ventilation - Galler och öppningar i apparatens hölje är till för att ge apparaten
tillräcklig ventilation för stabil drift och förhindra överhettning. Dessa öppningar
får inte täckas över eller blockeras. Öppningarna får inte blockeras genom att
ställa apparaten i en soffa, på en säng eller på en tjock matta eller liknande
ytor. Produkten ska inte byggas in i en bokhylla eller ställning om inte tillräcklig
ventilation finns eller utan att beakta tillverkarens instruktioner.
11. Strömförsörjning - Denna produkt ska enbart användas med den typ av
strömförsörjning som indikeras på etiketten på apparatens baksida. Om du är
osäker på vilken nätspänning du har hemma bör du kontakta din återförsäljare
eller ditt elbolag.
12. Skydda nätsladden - Nätsladdar ska dras så att man inte riskerar att trampa på
dem eller att de kommer i kläm. Man ska vara extra försiktig med kontakterna,
uttagen och vid anslutningen i apparaten.
13. Strömkabel - Om strömsladden används för att koppla från enheten ska
strömsladden alltid finnas lättåtkomlig.
14. Jordning av utomhusantennen - Om en utomhus antenn eller
kabelradioantenn är ansluten till apparaten, försäkra dig om att antennen eller
kabelradiosignalen är jordad så att den skyddas mot överslag och statiska
urladdningar. Gällerenbart USA/Kanada: Article 810, National Electrical Code,
ANSI/NFPA 70, ger information angående korrekt jordning ochav antennens mast
och stöttning, jordning av inkommande kabel till en urladdningsenhet., storlek på
jordanslutningar,placering av urladdningsenhet.
SVENSKA
2
BRA ATT VETA FÖR KABEL-TV-INSTALLATÖRER
Detta är en påminnelse till kabel-TV-installatörer om artikel 820-40 i den amerikanska
National Electrical Code, som tillhandahåller riktlinjer för korrekt jordning och
som särskilt specificerar att jordkabelns jord ska vara förbunden med byggnadens
jordsystem, så nära kabelns ingångspunkt som möjligt.
15. Blixtnedslag - För utökat skydd av produkten mot blixtnedslag, eller när den
lämnas oanvänd under längre tidsperioder, rekommenderar vi att antennen eller
kabelantennen kopplas ur. Detta kommer att förhindra skada på apparaten vid
blixtnedslag och skydda mot störningar via kabelnätet.
16. Kraftledningar - En utomhusantenn bör inte placeras i närheten av
kraftledningar eller andra ledningar som kan komma i kontakt med antennen. När
man installerar en utomhusantenn bör man vara extremt noga försiktig med att
inte vidröra kraftledningar eller liknande ledningar. Det kan innebära livsfara.
17. Överbelastning - Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller uttag på
apparaten eftersom detta kan resultera i brand eller elektriska stötar.
18. Öppna lågor - Inga öppna lågor, såsom tända ljus, får placeras på apparaten.
19. Om föremål eller vätska kommer in i apparaten - Tryck aldrig in någon form
av föremål i apparaten genom dess öppningar. De kan komma i kontakt med
farlig spänning och kortsluta delar i apparaten, vilket kan resultera i brand eller
stötar. Häll aldrig vätska på apparaten.
20. Hörlurar - För höga ljudtrycksnivåer från hörlurar kan leda till hörselskador.
21. Skador som kräver service - Koppla ur apparaten från elnätet och överlämna
den till kvalificerad servicepersonal i följande situationer:
a. om nätsladden eller kontakten skadats
b. om vätska eller föremål kommit in i apparaten
c. om produkten varit utsatt för regn eller annan vätska
d. om produkten inte fungerar normalt enligt bruksanvisningen. Justera enbart
de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen eftersom en felaktig inställning
av andra kontroller kan resultera i skador på apparaten som kan kräva
omfattande reparationer för att återställa den.
e. om apparaten tappats eller skadats på något sätt
f. om apparaten visar tydliga skillnader i prestanda är detta ett tecken på att
den behöver lämnas in för reparation.
22. Reservdelar - Vid behov av reservdelar, försäkra dig om att serviceteknikern
använder sig av de delar som servicemanualen specificerar eller har samma
karaktäristik som originaldelarna. Utbyte till delar som inte motsvarar
specifikationen kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra olyckor.
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
23. Kassering av batterier - När du slänger gamla batterier ska du följa
myndigheternas riktlinjer eller miljörekommendationerna för ditt land eller
område.
24. Säkerhetskontroll - Efter att service utförts på apparaten, be teknikern att utföra
en säkerhetskontroll på apparaten för att se att den fungerar korrekt.
25. Vägg- eller takmontering - Produkten får enbart monteras på sätt som
rekommenderas av tillverkaren.
VARNING
Blixtpilsymbolen inuti en triangel är avsedd att varna användaren
för förekomsten av oisolerade delar med livsfarlig spänning inuti
apparatens hölje som kan vara av tillräcklig styrka att skada en person.
Symbolen med ett utropstecken inuti en triangel talar om att det finns
viktiga instruktioner om apparatens användning och underhåll i de
dokument som medföljer apparaten.
UTRUSTNINGEN SKA ANSLUTAS TILL EN JORDAD NÄTANSLUTNING.
VARNING ANGÅENDE PLACERING
För att säkra god ventilation, var noga med att lämna plats runt om apparaten (utifrån
de mest utstickande delarna på höljet) som är lika med eller större än det som visas
nedan.
Höger och vänster sida: 10 cm
Baksidan: 10 cm
Ovansidan: 10 cm
VARNING
• Ändringar eller modifikationer som uttryckligen inte godkänts av NAD Electronics
för överensstämmelse kan häva rätten att använda apparaten.
• Denna apparat följer Avsnitt 15 i FCC-reglerna/licensundantagna RSS-standarder
enligt Industry Canada. Handhavande görs under följande två villkor:
1 Apparaten får inte orsaka farlig interferens
2 Apparaten måste kunna hantera all typ av interferens som tas emot, inklusive
interferens som orsakas av oönskat handhavande.
• Enligt Industry Canadas regelverk får radiosändaren endast användas med en
antenn av den typ och med den högsta effekt som är godkänd av Industry
Canada. För att minska risken för radiostörningar för andra användare ska
antennen och dess effektstyrka väljas med omsorg så att dess ekvivalenta
isotropiskt utstrålade effekt (e.i.r.p.) inte överstiger behovet för framgångsrik
kommunikation.
• För att förhindra elektriska stötar ska du se till att det breda stiftet på
stickkontakten hamnar mitt för det breda hålet och sedan sticka in kontakten helt.
• Märkning och klassningsskylt finner du på apparatens baksida.
• För att minimera risken för brand eller elektriska stötar ska du undvika att utsätta
apparaten för regn eller fukt. Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller
stänk. Föremål som innehåller vätskor, som exempelvis vaser, får ej placeras på
apparaten.
• Nätkontakten används för att koppla ur apparaten och ska finnas tillgänglig
för att kunna dras ur. För att koppla ur apparaten helt från elnätet drar man ur
nätkontakten ur väggkontakten.
• Batterier får ej utsättas för överdriven värme, såsom direkt solljus, eld eller
liknande.
• Explosionsrisk föreligger om batterier byts ut på ett felaktigt sätt. Ersätt bara med
batterier av samma eller motsvarande typ.
• Enheter med en skyddande jordanslutning ska anslutas till en jordad
nätanslutning.
MPE-PÅMINNELSE
För att uppfylla bestämmelser avseende exponering enligt FCC/IC RF ska ett avstånd
på 20 cm alltid upprätthållas mellan enhetens antenn och personer när enheten
är igång. För att säkerställa efterlevnad rekommenderas det att man alltid följer
avståndsbestämmelsen vid handhavande.
KONTAKTA EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OM DU ÄR OSÄKER.
FCC TILLKÄNNAGIVANDE
Denna utrustnings har testats och funnits motsvara gränserna för digitala apparater
Class B, i enlighet med Del 15 i FCCs regler. Dessa gränser är till för att skapa ett
godtagbart skydd mot skadlig strålning i hemmiljö. Denna utrustning skapar och
använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras korrekt och används
på ett sätt som beskrivs i instruktionerna kan den ha en negativ inverkan på
radiokommunikation. Det finns ingen garanti att störningar inte uppstår i någon
speciell installation. Om utrustningen orsakar störningar på radio- och TV-mottagning,
vilket kan avgöras om utrustningen slås av och på, uppmanas användaren att
korrigera störningen genom ett eller flera av följande åtgärder:
• rikta om eller flytta mottagarens antenn
• öka avstånden mellan mottagaren och övrig utrustning
• anslut utrustningen till ett annat vägguttag än själva mottagaren
• kontakta din återförsäljare eller en erfaren tekniker för mer hjälp.
Denna produkt är tillverkad i enlighet med radiointerferenskraven i EEC
DIRECTIVE 2004/108/EC.
MILJÖSKYDDSANVISNINGAR
När denna apparat når slutet av sin livstid får den inte slängas
tillsammans med vanliga hushållssopor. Den ska lämnas in på
en återvinningsstation för elektronik. Symbolen på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen understryker detta.
Materialen kan återanvändas i enlighet med dess markeringar. Olika
material kan återanvändas i enlighet med deras markeringar. Genom återanvändning
av råmaterial eller andra typer av återvinning av gamla produkter gör du en värdefull
insats för miljön.
SKRIV UPP DITT MODELLNUMMER (NU NÄR DU HAR DET FRAMFÖR DIG)
Apparatens modellbeteckning och serienummer finner du på apparatens baksida. För
framtida bruk föreslår vi att du skriver upp serienumret här:
Modellnummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienummer :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAD är ett varumärke som tillhör NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
Copyright 2019, NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
3
SVENSKA
Kontakta miljöförvaltningen på din ort för att ta reda på var närmaste
återvinningsstation finns.
INLEDNING
INNEHÅLL
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
VAD FINNS DET I KARTONGEN
INLEDNING
Tillsammans med din C 658 hittar du
• Två löstagbara nätkablar
• SR 9-fjärrkontroll med 2 AA-batterier
• USB MIC ljudadapter
• Mikrofon med grundplatta i ferrit
• Bluetooth- och wi-fi-antenner
• Snabbstartsguide
VAD FINNS DET I KARTONGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
VAL AV PLACERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ÅTERSTÄLLA C 658 TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
HUR DU KOMMER IGÅNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SNABBSTARTSGUIDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
FRONTPANELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BAKSIDAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MDC CLASSIC UPPGRADERINGSFACK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MDC HDM-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANVÄNDNING AV SR 9-FJÄRRKONTROLLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
HUR DU ANVÄNDER SR 9:S KODKARTOTEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ANVÄNDNING
AV C 658. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KOMMA TILL HUVUDMENYN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTÄLLNING AV KÄLLOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
AKTIVERA KÄLLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NAMN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VOLYMKONTROLL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTÄLLNINGAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TONKONTROLL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
BAS, DISKANT, BALANS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ANALOG FÖRBIKOPPLING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
AUTOMATISK AVKÄNNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
AUTOMATISK STANDBY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
STANDBY FÖR NÄTVERK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
IR-KANAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
IR-INLÄRNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DIMMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TEMPORÄR DISPLAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VOLYMVISNINGSLÄGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
BLUETOOTHLÄGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SYSTEMINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DIRAC LIVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MASTER QUALITY AUTHENTICATED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
REFERENS-
SPECIFIKATIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SVENSKA
4
SPARA FÖRPACKNINGSMATERIALET
Spara lådan och allt packmaterial som du fick med din C 658. Om du skulle
behöva flytta eller transportera C 658 är detta den säkraste förpackningen.
Vi har sett alldeles för många i övrigt felfria apparater som transportskadats
pga. brist på lämplig transportkartong, så spara kartongen!
VAL AV PLACERING
Välj en väl ventilerad plats, som lämnar minst 1 dm fritt utrymme på båda
sidorna och bakom apparaten, och som dessutom ger fri sikt inom 8 m
mellan apparatens framsida och den huvudsakliga plats där du oftast
kommer att sitta och lyssna/titta. C 658 alstrar en viss värme, men det är
inget som ska orsaka problem för andra komponenter i närheten.
ÅTERSTÄLLA C 658 TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA
Håll frontpanelens båda a SOURCE s-knappar nedtryckta tills displayen
visar följande tre återställningsalternativ. Använd knapparna a och s för att
bläddra mellan alternativen.
• Factory Reset MCU? : Återställ enbart MCU till fabriksinställningar
• Factory Reset BluOS? : Återställ enbart BluOS till fabriksinställningar
• Factory Reset All? Detta återställer både BluOS och MCU:
Återställer både BluOS och MCU till fabriksinställningar
Tryck på [ENTER] och välj ”Yes” för att inleda den valda
fabriksåterställningen.
VIKTIGT
Genom att återställa C 658 till fabriksinställningarna går alla
konfigurerade eller sparade inställningar förlorade.
INLEDNING
HUR DU KOMMER IGÅNG
SNABBSTARTSGUIDE
Denna enkla guide hjälper dig att komma igång med C 658.
Du kan ansluta C 658 till ditt hemnätverk via en trådbunden eller trådlös
anslutning.
VIKTIGT!
• Se till att din router är igång och stödjer Ethernet och/eller wi-fi för att
kunna ansluta trådbundet/trådlöst.
• Surfplattor, smarttelefoner och andra enheter med iOS (Apple) eller
Android-operativsystem kan användas för att styra enheten. Dessa
enheter måste köpas separat.
• Ladda ner och installera ”BluOS Controller”-appen på din enhet.
• BluOS App finns tillgänglig för Android, iOS, Kindle och som
skrivbordsapp för Windows och macOS.
• Mobilappar hanteras av respektive appbutik på de mobila enheterna.
• Skrivbordsappar finns tillgängliga för nedladdning direkt från
Bluesounds webbplats – https://www.bluesound.com
TRÅDBUNDEN ANSLUTNING
Använd en nätverkskabel (medföljer ej) och anslut ena änden till
C 658-enhetens LAN-port och den andra direkt till ett trådbundet nätverk
eller en router.
TRÅDLÖS ANSLUTNING
Det är enkelt att genomföra en trådlös anslutning men processen skiljer
sig lite beroende på om du har en iOS (Apple)- eller Androidenhet. Följ
nedanstående instruktioner beroende på vilken typ av smarttelefon eller
surfplatta du har. Windows- och Mac-användare hänvisas till instruktionerna
under Manuell trådlös anslutning nedan.
ANDROID
1 Öppna appen. Meddelandet ”New Players Detected” ska visas direkt.
Välj ”Setup Now”.
a Om inget meddelande dyker upp, öppna Player Drawer genom att
trycka på hemikonen högst upp till höger i appen.
b Skrolla längst ner och välj ”Add a Player” för att starta Easy Setup
Wizard.
c Välj C 658-enhetens unika nätverks-ID* från ”Players Detected”fönstret.
d Välj ditt nätverk i rullgardinsmenyn över trådlösa nätverk.
e Om ditt nätverk inte dyker upp eller är dolt, välj ”Manual SSID Entry”.
Välj nätverk eller gällande namn på trådlöst nätverk.
f Välj den ”Network Security” som överensstämmer med ditt nätverk.
2 Ange ditt wi-fi-lösenord i fältet och tryck på ”OK”.
3 Ange ett ”Player Name” för din C 658 så att du enkelt kan känna igen
den i Player Drawer. Nätverksanslutningen genomförs automatiskt.
4 Nätverksanslutningen är färdig när ”All Done!” visas i appen.
iOS
1 Öppna appen. Välj hemikonen högst upp till höger i appen.
2 Skrolla längst ner och välj ”Add a Player” för att starta Easy Setup Wizard.
3 Tryck på hemknappen och öppna appen Inställningar för att välja wi-finätverk.
4 Välj C 658-enhetens unika nätverks-ID* från inställningarna. Följ
instruktionerna som dyker upp på skärmen.
5 Återvänd till BluOS-appen efter att du anslutit till nätverket.
Om ovanstående inte fungerar eller om du vill installera skrivbordsappen
på Windows eller Mac, följ instruktionerna i Manuell trådlös anslutning.
MANUELL TRÅDLÖS ANSLUTNING
1 Välj C 658-enhetens unika nätverks-ID* från nätverksinställningarna på
din surfplatta, smarttelefon eller dator.
2 Kontrollpanelen ska öppnas automatiskt. Om inte, öppna en
webbläsare på din enhet och gå till http://10.1.2.3.
3 Välj ”Configure Wi-Fi” från ”...Control Panel”-menyn. 0Välj ditt nätverk
eller namnet på det trådlösa nätverket du vill använda (SSID) i
”Configure Wireless”-menyn.
4 Ange lösenordet för ditt trådlösa nätverk (lösenordsfras, WEP/WAPnyckel om tillämpligt) i fältet ”Enter password or key (if protected)”.
5 Välj ett ”Player Name” i rullgardinsmenyn eller använd tangentbordet på
skärmen för att skapa ett eget rumsnamn i fältet ”Custom name”.
6 Välj ”Update” för att spara alla inställningar och färdigställa
anslutningsinställningar för din C 658. Glöm inte att kontrollera
nätverksinställningarna på din enhet för att se att den är ansluten till
rätt trådlöst nätverk.
Din C 658-enhet är nu ansluten till ditt trådlösa nätverk och är redo att
användas med BluOS-appen.
VIKTIGT!
Se alltid till att den fasta programvaran i din C 658-enhet är
uppdaterad. Gå till produktsidan för C 658 på nadelectronics.com för
information om uppdatering av fast programvara.
SVENSKA
*C 658-enhetens nätverks-ID finns listat som produktnamn (dvs. C658)
direkt följt av de sista fyra siffrorna i MAC-adressen (Machine Access
Control). Exempel: C658-001A. Den fullständiga MAC-adressen (12 siffror)
finns på en etikett på C 658-enhetens baksida.
5
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
FRONTPANELEN
© NAD C 658
1
2
3
4
5
1 STRÖMINDIKATOR
• Denna indikator tänds och lyser orange när C 658 är i standby-läge.
• När C 658 aktiverats från viloläge ändras indikatorns färg från gult till
blått.
2 STANDBY-KNAPP:
• Tryck på standby-knappen på C 658 för att sätta på den ur standbyläge. Strömindikatorn ändrar färg från gult till blått.
• Trycker man på standby-knappen en gång till återgår C 658 till
standby-läge igen. Strömindikatorn ändrar färg från blått till gult.
• Det går inte att använda standby-knappen för att sätta på C 658
med huvudströmbrytaren frånslagen.
VIKTIG INFORMATION
För att aktivera standby-knappen måste följande gälla:
a Anslut den medföljande strömsladden till ett vägguttag och
se till att strömsladdens andra ände är korrekt ansluten till
C 658-enhetens strömingång.
b Huvudströmbrytaren på baksidan måste vara tillslagen.
SVENSKA
3 NAVIGERINGS- OCH ENTER-KNAPPAR
• Navigeringsknapparna [d/f/a/s] och [ENTER] används för att gå
igenom menyalternativ och val.
• Använd [d/f/a/s] för att bläddra uppåt, nedåt, till vänster eller
höger bland alternativen.
• Den runda knappen i mitten fungerar som [ENTER]-knapp. Oftast
används den för att slutföra ett val, en rutin, sekvens eller annan
liknande funktion.
4 HÖRLURAR
• För anslutning av hörlurar finns ett 6,3 mm (1/4 tum) hörlursuttag
och det fungerar med alla konventionella hörlurar, oavsett
impedans.
• Knapparna för volym, ton och balans fungerar med hörlurar.
Använd adapter till de hörlurar som har andra typer av kontakter,
som den mindre 3,5 mm kontakten för ”personlig stereo”.
VIKTIGT
Det finns ingen ljudutgång från AUDIO PRE-OUT (balanserad/
obalanserad) om hörlurarna är anslutna till hörlursuttaget på den
främre panelen.
6
6
7
8
5 DISPLAY
• Visar visuell information och menyinformation enligt valda
inställningar.
• Följande alternativ kan väljas från huvudmenyn på displayen –
Settings, Source Setup och System Info.
• Använd SR 9-fjärrkontrollen eller frontpanelens navigeringsknappar
[d/f/a/s] och [ENTER] för att gå igenom menyalternativ och val.
6 FJÄRRKONTROLLSENSOR
• Rikta SR 9-fjärrkontrollen mot sensorn och tryck på önskad knapp.
• Undvik att mottagaren på C 658 utsätts för starkt ljus som solljus
eller belysning. Direkt belysning förhindrar C 658 att styras med
fjärrkontrollen.
Räckvidd: Cirka 7 m från sensorns främre yta.
Vinkel: Cirka 30° i varje riktning räknat från sensorns främre yta.
7 a SOURCE s
• Tryck på a SOURCE eller SOURCE s för att välja källor.
8 VOLYM
• VOLUME-ratten justerar den totala ljudstyrkan på signaler som
matas ut på högtalarna. Volymratten kännetecknas av perfekt
signalspårning och kanalbalans. Det ger en hög linjäritet och lågt
brustillskott.
• Vrid ratten medurs för att höja volymnivån och moturs för att sänka
den.
• Grundinställningen är -20 dB.
• Volymnivån kommer att aktiveras och återställas till
standardinställningen på -20 dB om enheten går i standby-läge
med en volymnivå högre än -20 dB. Om volymnivån däremot är
lägre än -20 dB när enheten går i standby-läge kommer den nivån
att bibehållas när enheten startar igen.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
BAKSIDAN
15
16
12
14
© NAD C 658
1
2
3
4
1
5
6
7
8
9
10 11
13
OBSERVERA!
Se till att alla anslutningar till din C 658 görs med apparaten frånkopplad från elnätet. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur
kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.
2 SERVICE
• USB-porten och tryckknappen är endast till för serviceändamål. Inte
för konsumentbruk.
3 USB
• Anslut USB-lagringsenheter formaterade enligt FAT32, NTFS eller
Linux ext4 till den här USB-porten. Den anslutna USB-enheten visas
som Local Source (USB) i BluOS-appen.
• Spela musik från USB-enheten genom att välja ”USB” i BluOS-appen.
4 ETHERNET/LAN-PORT
• Det krävs att det finns ett trådbundet nätverk (LAN) att
ansluta till för att man ska kunna använda den trådbundna
nätverksanslutningen. Installera ett trådbundet nätverk med router
och bredbandsanslutning. Din router eller ditt nätverk måste ha en
DHCP-server för att möjliggöra anslutningen.
• Använd en rak nätverkskabel av standardtyp (medföljer inte),
anslut ena änden av kabeln till nätverkskabeln till en LAN-port på
den trådbundna Ethernet-bredbandsroutern och andra änden till
C 658-enhetens LAN-port.
OBS!
• NAD ansvarar inte för felaktiga funktioner på C 658 och/eller
internetanslutning beroende på kommunikationsfel eller felaktigheter
som har att göra med din bredbandsanslutning eller annan ansluten
utrustning. Kontakta din internetleverantör eller annan servicefirma för
din övriga utrustning för att få hjälp.
• Kontakta din internetleverantör för regler, debiteringar,
innehållsinstruktioner, servicebegränsningar, bandbredd, reparationer
och andra relaterade frågor som berör internetanslutningen.
5 GRAMMOFONINGÅNG
• Ingång enbart för MM-pickup (rörlig magnet). Anslut en dubbel
RCA-till-RCA-kabel från din skivspelare om den är utrustad med
MM-pickup.
• Om din skivspelare har en jordkabel kan den anslutas till
jordterminalen (se punkt 16 nedan).
6 LINJE 1-2
• Ingång för linjekällor som CD-spelare, radio eller kompatibla
enheter. Använd en dubbel RCA-till-RCA-kabel för att koppla
källenhetens vänstra och högra ljuduttag till dessa linjeingångar.
7 AUDIO PRE-OUT (BALANSERAD)
• AUDIO PRE-OUT är den huvudsakliga utgången för att ansluta
C 658 till motsvarande ingång på en extern förstärkare. Detta
gör det möjligt att använda C 658 som en förförstärkare till andra
enheter. Vi rekommenderar att man använder AUDIO PRE-OUT
(BALANSERAD) på C 658-enheten om den externa förstärkaren har
balanserade ingångar.
8 AUDIO PRE-OUT (OBALANSERAD)
• Använd AUDIO PRE-OUT (OBALANSERAD) för källor som inte har
balanserade analoga ljudingångar.
• Använd en dubbel RCA-till-RCA-kabel för att koppla ihop AUDIO
PRE-OUT till motsvarande analoga ljudingång på en kompatibel
enhet som en förstärkare, mottagare eller annan apparat.
SVENSKA
1 OPTISK 1-2/KOAXIAL 1-2
• Anslut motsvarande optiska och koaxiala digitalutgångar från källor
såsom CD- eller BD/DVD-spelare, digitalboxar, digitala mottagare
och andra lämpliga enheter.
VIKTIGT
Det finns ingen ljudutgång från AUDIO PRE-OUT (balanserad/
obalanserad) om:
• hörlurarna är anslutna till hörlursuttaget på den främre panelen
• C 658 är i Bluetooth Headphones-läge.
7
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
BAKSIDAN
9 SUBW (SUBBAS) 1, 2
• Anslut SUBW 1 och/eller 2 till lågnivåingången på en motsvarande
aktiv subbas.
• Lågfrekvensinformation upp till 80 Hz skickas till den anslutna
subbasen.
10 IR IN/IR OUT
• Dessa minikontakter tar emot fjärrkontrollkommandon i elektroniskt
format med industristandardprotokoll som kan användas med en
IR-förlängare och multi-rumssystem och liknande utrustning.
• Alla NAD-produkter med IR IN/IR OUT-funktion är helt kompatibla
med C 658. För andra modeller som inte är tillverkade av NAD
bör du kontrollera med specialister för dessa fabrikat avseende
kompatibilitet med C 658-enhetens IR-funktioner.
IR IN
• Om du ansluter den här ingången till utgången på en IR-förlängare
(Xantech eller liknande) eller till IR-utgången på en annan enhet kan
du fjärrstyra C 658.
IR OUT
• Anslut IR OUT till IR IN-kontakten på en kompatibel enhet.
• Styr och kontrollera den inkopplade kompatibla enheten genom att
rikta dess fjärrkontroll mot IR-mottagaren på C 658.
11 +12V TRIGGER
+12V TRIGGER OUT
• +12V TRIGGER OUT används för att styra extern utrustning som är
utrustad med en +12V-triggeringång.
• Anslut +12V TRIGGER OUT till den andra utrustningens
motsvarande +12V DC-ingång med en monokabel med 3,5 mm
hankontakt.
• Denna utgång har 12 V spänning när C 658 är påslagen och 0 V när
apparaten är avslagen eller i standby-läge.
+12V TRIGGER IN
• När denna ingång triggas av 12 V likspänning kan C 658 sättas
på från standby-läge av kompatibla apparater som exempelvis
förstärkare, förförstärkare, mottagare, etc. Om 12 V likspänningen
stängs av kommer C 658 att återgå till standby-läge.
• Anslut +12V TRIGGER IN till den andra utrustningens motsvarande
+12V DC-utgång med en monokabel med 3,5 mm hankontakt. Den
enhet som ska styra förstärkaren måste vara utrustad med en +12V
triggerutgång för att kunna utnyttja denna funktion.
SVENSKA
OBS!
Om en stereokontakt är ansluten till +12V TRIGGER IN kan inte C 658
startas/stängas av med hjälp av standby-knappen på framsidan eller
med av/på-knapparna på SR 9. Stereokontakten måste kopplas ur för
att kunna starta enheten via standby-knappen på framsidan eller med
av/på-knapparna på SR 9.
12 STRÖMFÖRSÖRJNING
• C 658 försörjs med nätspänning.
• När POWER-brytaren är i ON-läget och C 658 är i standby-läge visas
detta genom att strömindikatorn lyser orange på framsidan.
• Tryck på standby-knappen på enhetens framsida eller på
SR 9-fjärrkontrollens [ON]-knapp för att aktivera C 658 från standbyläge.
• Stänge av C 658 med POWER-brytaren om du har för avsikt att inte
använda enheten på ett tag (som när du är på semester).
• Det går inte att sätta på C 658 med standby-knappen eller
SR 9-fjärrkontrollens [ON]-knapp om enheten är avstängd via
POWER-brytaren.
8
13 SÄKRINGSHÅLLARE
• Endast kvalificerade NAD-tekniker har tillgång till säkringshållaren.
Försök att öppna säkringshållaren kan orsaka skador och gör att
garantin för C 658 blir ogiltig.
14 NÄTANSLUTNING
• Två olika nätkablar medföljer C 658. Använd rätt nätkabel för din
region.
• Innan du ansluter kontakten i vägguttaget ska du försäkra dig om
att den är ordentligt isatt i nätuttaget i C 658.
• Koppla alltid ur nätuttaget ur väggen först, innan du kopplar ur
sladden ur C 658.
15 TERMINALER FÖR BLUETOOTH- OCH WI-FI-ANTENNER
• Installera de medföljande antennerna till Bluetooths- och wi-fiterminalerna.
16 JORDTERMINAL
• Kontrollera att C 658 är kopplad till ett jordat nätuttag.
• Vid behov kan du använda den här jordningsterminalen till att
jordkoppla en grammofon- eller skivspelarkälla för PHONOingången.
• Använd den här terminalen till att jorda C 658 om en separat
jordning krävs. Använd en jordkabel eller motsvarande för att
ansluta C 658 till jord via jordterminalen. Efter att du kopplat in den
ska du spänna åt terminalen så att kabeln sitter säkert.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
BAKSIDAN
MDC CLASSIC UPPGRADERINGSFACK
Signalformaten för digitalt innehåll ändras hela tiden för system som
C 658. Vart och ett av dessa format behöver generellt specifik maskin- och
programvara, ofta med licensierad IP och kopieringsskydd av innehållet.
För att möjliggöra en kontinuerlig teknisk utveckling har NAD:s
designavdelning placerat alla digitala gränssnitt på C 658 på moduler
som lätt kan bytas ut. NAD kallar detta för modulär designkonstruktion
(Modular Design Construction – MDC). C 658 har två uttag där MDCuppgraderingsmoduler kan installeras.
En viktig uppgradering för din C 658 är tillvalet integrering av MDC HDM2. Kontakta din NAD-återförsäljare för andra kompatibla C 658 MDCmoduluppgraderingar.
MDC HDM-2
MDC HDM-2 erbjuder tre HDMI-ingångar och en HDMI-utgång. Med hjälp
av MDC HDM-2 lägger du till funktion för HDMI-växel och -ljudfunktionalitet
till C 658. Det har stöd för 4K@60 4:4:4 och HDCP 2.2. Med MDC HDM-2
stödjer C 658 funktionerna HDMI Control (CEC) och Audio Return Channel
(ARC). Båda funktionerna är möjliga om den anslutna enheten också har
stöd för dessa och är ansluten till C 658 med HDMI-kabel.
När ARC-anslutningen upprättas visar displayen på framsidan ”HDMI ARC”.
VIKTIGT!
Se till att ARC-anslutna enheter är inställda på endast PCM.
A HDMI OUT: Anslut till HDMI-ingång i en
HDTV, projektor med HDMI-ingång eller tv
med stöd för HDMI CEC/ARC.
B HDMI 1 - 3: Anslut till HDMI OUT-uttag
på källkomponenter såsom DVD-spelare,
BD-spelare eller HDTV-satellit/kabelbox.
A
B
SVENSKA
VARNING!
Innan du ansluter eller kopplar ur några HDMI kablar måste C 658 och
annan berörd utrustning vara avstängd och urkopplad från elnätet. Om
detta inte följs kan det orsaka permanenta skador på all utrustning som
är ansluten via HDMI-kontakterna.
9
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
ANVÄNDNING AV SR 9-FJÄRRKONTROLLEN
1
2
BLS
3, 4
OPT 1
OPT 2
COAX 1
COAX 2
PHONO
LINE 1
LINE 2
USB
BT
5
6
7
8
SCAN
TUNE
SOURCE
9
10
11
SR 9-fjärrkontrollen hanterar huvudfunktionerna på C 658 såväl som andra NAD stereomottagare,
integrerade förstärkare och förförstärkare. Den har fler reglage för att styra NAD CD-spelare, AM/FMradioapparater och dedikerade AM/FM/DAB-radioapparater. Den har en räckvidd på upp till 7 meter.
Alkaliska batterier rekommenderas för bästa livslängd. Två AA-batterier ska placeras i batterifacket på
baksidan av fjärrkontrollen. När du byter batterier bör du kontrollera noga så att de hamnar på rätt håll
enligt anvisningarna i facket.
OBS!
Fjärrkontrollen som medföljer C 658 är en universell NAD-fjärrkontroll som är framtagen för
flera olika NAD-modeller. Vissa knappar används enbart till vissa NAD-modeller. Kontakta din
återförsäljare eller NAD-specialist för mer information.
1 ON/OFF: SR 9-fjärrkontrollen har separata knappar för ON och OFF. Tryck på ON-knappen för att
sätta
SCAN på apparaten från standby till drift. Tryck
SCAN på OFF-knappen för att sätta apparaten
SCAN i standbyTUNE
TUNE
TUNE
SOURCE
SOURCE
SOURCE
läge.
2 DEVICE SELECTOR: Apparatväljare som endast bestämmer vilken apparat SR 9 ska styra.
Den utför inga funktioner. Tryck på önskad apparatknapp för att koppla till en viss ”sida” med
kommandon som är relevanta för vald apparat. När du valt apparat kan du trycka på motsvarande
SR 9-knappar för den apparaten.
3 INGÅNGSVÄLJARE: Titta efter symboler vid fjärrkontrollens knappar för att styra motsvarande
funktioner. Ställ in apparatväljaren till ”AMP” för att kunna använda dessa knappar.
4 SIFFERKNAPPAR: Sifferknapparna ger dig möjligheten att byta spår på en CD-skiva direkt och
även välja snabbval och kanaler på en radio respektive mottagare.
5 SLEEP: Stänger av NAD-mottagaren eller radion efter ett visst antal minuter. Den här knappen
gäller inte C 658.
SR 9
6 MUTE: Tryck på MUTE-knappen om du vill stänga av ljudet till högtalarna och hörlurarna
temporärt. MUTE-läget, som indikeras av standby LED-indikatorn, blinkar för NAD:s integrerade
förstärkare eller så visas ”Mute” i displayen på NAD-mottagare. För C 658 visas ”Mute” på displayen.
Tryck på MUTE igen för att återställa ljudet. Om du reglerar volymnivån via SR 9 eller ratten på
apparatens framsida kopplas mute-funktionen automatiskt bort.
7 SOURCE 7/8: Bläddra igenom källingångarnas alternativ. Om de valfria MDC-modulerna har
installerats inkluderar källalternativen de källor som finns integrerade i tillämpliga moduler.
8 DIM (för kompatibla NAD-mottagare, radioapparater eller CD-spelare): Minska, stäng av
eller återställ displayens ljusstyrka. Ljusstyrkan i displayen ändras på olika sätt beroende på NADmodell. För C 658 ändrar du displayens ljusstyrka genom att trycka upprepade gånger på knappen
och bläddra – ljusare, normalt eller mörkare.
9 VOL [5/6]: Tryck på [5/6]-knappen för att öka respektive minska ljudnivån. Släpp knappen när
önskad nivå har nåtts. För NAD-mottagare kommer displayen att visa ”Volume Up” eller ”Volume
Down” medan du trycker på VOL [5/6] på SR 9. För C 658 ökar eller minskar dB-nivån som visas
på displayen när du trycker på VOL [5/6].
SVENSKA
10 SPK A, SPK B: Knapparna [SPK A] och [SPK B] slår till/från de högtalare som är anslutna till
Speakers A- och Speakers B-terminalerna. Tryck på [SPK A] för att slå de högtalare som är kopplade
till Speaker A-terminalerna till/från. Tryck på [SPK A] för att slå de högtalare som är kopplade till
Speaker B-terminalerna till/från. Dessa knappar gäller inte C 658.
11 TONE DFT: Du kan koppla ur tonkontrollerna med denna knapp.
10
BLS
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
OPT 1
OPT 2
COAX 2
PHONO
LINE 2
USB
COAX 1
ANVÄNDNING AV SR 9-FJÄRRKONTROLLEN
LINE 1
BT
STYRFUNKTIONER FÖR CD-SPELARE (för användning med CD-spelare från NAD): Ställ in
apparatväljaren till ”CD” för att kunna använda dessa knappar. Några av knapparna nedan gäller
endast specifika NAD CD-spelarmodeller. Kontrollera din NAD CD-spelares användarhandbok för
kompatibilitet.
SCAN
TUNE
SCAN [7/8]: Snabbsökning bakåt/framåt.
SOURCE
[k]: Öppna eller stäng skivfacket.
[g]: Stoppa uppspelningen.
[j]: Pausa uppspelningen.
[0]: Gå till nästa spår eller fil.
[9]: Gå till början av spåret/filen eller till föregående spår/fil.
[4]: Starta uppspelningen.
[A/S/D/F]: Bläddrar i mapplista/bläddrar bland WMA/MP3-filer.
ENTER: Väljer önskad mapp eller WMA/MP3-fil.
DISP: Visa uppspelningstid och annan displayinformation.
RAND: Spela upp spår/filer i slumpmässig ordning.
RPT: Upprepa spår, fil eller hela skivan.
PROG: Börja eller avsluta programläge.
CLEAR: Töm programlistan.
BLS
CD: Välj ”CD” som aktiv källa. OPT 1
OPT 2
COAX 1
USB: Välj ”USB” som aktiv källa.
PHONO
LINE 1
OPT: Välj optisk ingång som COAX
aktiv2 källa.
SRC: Bläddra fram till önskat SRC-läge.
LINE 2
COAX 2
LINE 2
SCAN
TUNE
SOURCE
SCAN
TUNE
SOURCE
SCAN
TUNE
SOURCE
SCAN
TUNE
SOURCE
BT
SR 9
STYRFUNKTIONER FÖR RADIO (för användning med AM/FM/DAB radioapparater
från
NAD): Ställ in apparatväljaren till ”TUN” för att kunna använda dessa knappar. Titta efter symboler vid
fjärrkontrollens knappar för att styra motsvarande funktioner. Vissa av knapparna används bara för vissa
NAD-mottagare eller radiomodeller. Läs i bruksanvisningen vilka knappar du kan använda.
SCAN
SCAN
TUNE
TUNE
AUTO TUNE: I DAB läge – tryck
på knappen för att automatiskt söka igenom
de tillgängliga
SOURCE
SOURCE
stationerna.
TUNE [7/8] eller [A/S]: Bläddra upp och ner mellan AM- och FM-frekvenser.
BLS
PRESET [9/0] eller [D/F]: Bläddrar upp och ner mellan lagrade snabbval.
OPT 2
COAX 1
AM/FM/DAB: Välj AM, FM, DAB eller XM-bandet (om tillämpligt).
PHONOTUNER
LINE 1 MODE: I FM-läget trycker du på denna knapp för att välja mellan ”FM Mute On” och ”FM
Mute Off”. I DAB-läge kan du trycka på denna knapp för att aktivera dynamikkontroll (Dynamic
USB
BT
Range Control – DRC), stationsordning eller andra tillämpliga DAB-funktioner.
BLEND: Koppla in eller ur BLEND-funktionen.
MEMORY: Sparar aktuell station i snabbvalsminnet.
DELETE: Tryck och håll inne i 2 sekunder tills snabbvalet raderats.
[A/S]: I DAB-läge och i kombination med TUNER MODE eller andra kompatibla knappar: bläddra
i DAB-menyn för att välja alternativSCAN
som dynamikkontroll (Dynamic Range SCAN
Control – DRC),
TUNE
TUNE
SOURCE
SOURCE
stationsordning eller andra tillämpliga DAB-funktioner.
ENTER: I AM/FM-läge använder du denna knapp för att välja mellan lägena ”Preset” och ”Tune”. I
DAB läge, tryck och håll inne för att kontrollera signalstyrkan.
INFO: Genom att trycka på denna knapp visas informationen som sänds ut av den aktuella
radiostationen. Informationen innefattar relaterade DAB- eller RDS-data.
SCAN
TUNE
SOURCE
BluOS UPPSPELNINGSKONTROLLER SR 9
Om du ställer in DEVICE SELECTOR till BLS gäller följande kontrollknappar för BluOSuppspelningskontroll.
[4]: Återuppta uppspelningen från pausat läge.
[j]: Pausa nuvarande uppspelning.
[9]: Hoppa tillbaka till början av nuvarande låt.
[0]: Hoppa framåt till nästa låt.
REPEAT: Upprepa låt, spellista, alla eller stäng av upprepning. Se BluOS-styrningsappen för
uppspelningsläget indikatorer.
RANDOM: Spela låtar/spellista i slumpmässig ordning.
SVENSKA
OPT 1
USB
SCAN
TUNE
SOURCE
SR 9
11
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
ANVÄNDNING AV SR 9-FJÄRRKONTROLLEN
HUR DU ANVÄNDER SR 9:S KODKARTOTEK
SR 9 kan läsa in en annan koduppsättning av NAD-koder för varje apparatknapps ”sida.” Om
originalinställningen inte fungerar för att styra din NAD CD- eller DVD-spelare eller någon annan
apparat: följ stegen nedan för att ändra koduppsättningen. Se även tabellen nedan för en lista över
tillgängliga NAD-kartotekskoder och motsvarande NAD-modeller.
LADDA IN ETT ANNAT KODKARTOTEK
Exempel: Lägg in NAD-DVD-spelaren T 517:s kartotekskoder i SR 9:s ”CD”-enhet.
1 Tryck och håll [CD] intryckt bland apparatväljarknapparna på SR 9.
2 Medan du håller (CD) intryckt, trycker du på ”2” och ”2” med sifferknapparna på SR 9. ”22” är
motsvarande kod för T 517.
3 Tryck [ENTER] medan du håller inne [CD]-knappen. Nu kommer CD-knappen att blinka en gång för
att indikera att koden lagts in på rätt sätt. Nu kan du släppa både (CD)- och [ENTER]-knapparna.
ÅTERSTÄLLA SR 9 TILL GRUNDINSTÄLLNINGARNA
SR 9 kan återställas till fabriksinställningarna, inklusive grundkartoteket, genom följande steg:
1 Tryck och håll inne knapparna [ON] och [DELETE/CLEAR] i 10 sekunder tills AMP-knappen tänds.
2 Medan AMP-knappen lyser ska du inom två sekunder släppa knapparna. Om återställningen
lyckats blinkar knappen [CD] två gånger.
TABELL ÖVER KODER I KARTOTEKET SOM KAN ANVÄNDAS PÅ SR 9-FJÄRRKONTROLLEN
KOD-KARTOTEK
NAD PRODUKTBESKRIVNING
10
Grundkartotek för ”AMP”-funktionerna
11
Zon 2
12
Grundkartotek för ”AMP”-funktionerna utan diskret ON/OFF (ON/OFF-brytare)
20
Grundkartotek för ”CD”-funktionerna; C 515BEE, C 545BEE, C 565BEE
21
T 535, T 585, M55, DVD-delen på L 54, VISO TWO, VISO FIVE
22
T 513, T 514, T 515, T 517
23
T 587
31
IPD 2
40
Grundkartotek för ”TUN”-funktionerna; radiodelen på C 725BEE,
T 175, T 737, T 747, T 755, T 765, T 775, T 785
41
C 422, C 425
42
C 445
OBS!
Det kan hända att SR 9 inte innehåller alla tillämpliga knappar för den ovannämnda NADprodukten. Använd rekommenderad fjärrkontroll för den specifika NAD-produkten för komplett
uppsättning knappar.
SVENSKA
12
ANVÄNDNING
AV C 658
KOMMA TILL HUVUDMENYN
NAMN
Tryck på [f]-knappen på frontpanelen en gång för att få fram
huvudmenyn på displayen. Använd knapparna a och s på frontpanelen
för att bläddra mellan alternativen på huvudmenyn: Settings, Source Setup
och System Info.
Ett nytt namn kan ges till källkomponenten. Exempelvis kan du ge ”Optical
1” namnet ”BD” om du anslutit en BD-spelare till den ingången.
NAVIGERA BLAND MENYALTERNATIV OCH UTFÖRA ÄNDRINGAR
Navigera bland menyalternativen med frontpanelens knappar eller
motsvarande SR 9-knappar.
1 Tryck på [f] för att välja något på menyn.
2 Tryck flera gånger på [a/s] för att bläddra igenom menyalternativ och
val.
3 Tryck på [d] eller [ENTER] för att välja eller spara aktuellt val/alternativ
och samtidigt lämna/återgå till tidigare meny.
Ändra namn på källan genom att välja parametern ”Name”.
1 När du är vid vald källa, till exempel ”Optical 1”, trycker du på [ENTER] för
att därefter välja ”EDIT”.
2 Tryck sedan på [f/d] för att välja bland de alfanumeriska tecknen.
3 Tryck på [s] för att välja nästa tecken och samtidigt spara det förra.
Namnet kan vara upp till tolv tecken långt.
4 Upprepa steg 1 och 2 för varje tecken i en sekvens.
5 Avsluta namnbytet genom att trycka på [ENTER]-knappen igen för att
spara det nya namnet på källan. Det nya namnet visas på displayen.
VOLYMKONTROLL
OBS!
Menyalternativet visas och kan bara stängas av eller återgå till aktuell
källa om användaren inte använt gränssnittet under 1 minut.
INSTÄLLNING AV KÄLLOR
Volymkontrollen kan ställas in på antingen variabel (Variable) eller fast
(Fixed).
Variable: Volymnivån justeras antingen med volymratten eller med
[VOL 5/6]-knapparna på SR 9.
Det finns tre menyalternativ för inställning av källa – Enable Source, Name
och Volume Control. På menyn för inställning av källa väljer du den källa du
vill aktivera, inaktivera, ändra namn eller styra volymen på.
SVENSKA
AKTIVERA KÄLLA
Fixed: Utsignalen är fast och C 658-enhetens volymkontroll är
förbikopplad. Den här funktionen kallas ofta för ”Cinema Bypass” då den
gör att C 658 kan användas för frontkanaler i ett surroundsystem genom att
reglera volymen via surroundprocessorn.
Du kan aktivera/stänga av en källa med denna funktion. Detta är särskilt
användbart om du bara använder ett fåtal ingångar – på så sätt kan du
hoppa över de ingångar som inte används.
On: Aktivera vald källa.
Off: Inaktivera vald källa.
13
ANVÄNDNING
AV C 658
INSTÄLLNINGAR
När volymkontrollen är inställd på fast kommer displayen på frontpanelen
att visa ”xx.x dB Fixed” när volymen justeras.
INSTÄLLNING AV VOLYMKONTROLL
A Tryck på [f] i menyn ”Volume Control”.
B Använd [a/s]-knapparna på frontpanelen eller [A/S]-knapparna på
SR 9 för att växla mellan alternativen ”Variable” och ”Fixed”.
1 Vid alternativet ”Variable”: Använd [d]-knappen på frontpanelen
eller [D]-knappen på SR 9 för att välja ”Variable” och återgå till
”Source Setup”.
2 Vid alternativet ”Fixed”: Använd [d]-knappen på frontpanelen eller [D]knappen på SR 9 för att välja ”Fixed” och återgå till ”Source Setup”.
a När du valt ”Fixed” och återgått till ”Source Setup”, använd
[a/s] på frontpanelen eller [A/S]-knapparna på SR 9 för att
gå till ”Fixed Volume”-alternativet. ”Fixed Volume” visas bland
alternativen i ”Source Setup” endast om ”Fixed Volume” har valts
under ”Volume Control”.
b Använd [f]-knappen för att gå till inställning av fast volym.
SVENSKA
c Använd [a/s]-knapparna på frontpanelen eller [A/S]-knapparna på
SR 9 för att ställa in önskad dB-nivå. Använd därefter [d]-knappen
på frontpanelen eller [D]-knappen på SR 9 för att spara valet av
dB-nivå och lämna läget för inställning av fast volym.
14
På huvudmenyn ”Settings” (inställningar) kan du konfigurera följande
funktioner:
• Tone Control (tonkontroll)
• Treble (diskant)
• Bass (bas)
• Balance (balans)
• Analog Bypass (analog förbikoppling)
• Auto Sense (automatisk avkänning)
• Auto Standby (automatisk standby)
• Network Standby (standby för nätverk)
• IR Channel (IR-kanal)
• IR Learning (IR-inlärning)
• Dimmer
• Temporary Display (temporär display)
• Volume Display Mode (volymvisningsläge)
TONKONTROLL
Tonkontroll möjliggör ökning eller minskning av specifika ljudfrekvenser.
Nivåer för tonkontroll, bas och diskant, kan slås på eller stängas av.
On: Nivåer för tonkontroll är aktiva. Vid ”Tone Controls On” kan
kontrollnivåer för bas och diskant konfigureras.
Off: Nivåer för tonkontroll är förbikopplade. Vid ”Tone Controls Off”
är kontrollnivåer för bas och diskant otillgängliga eller avstängda på
menyn ”Settings”.
ANVÄNDNING
AV C 658
BAS, DISKANT, BALANS
AUTOMATISK AVKÄNNING
Funktionen för automatisk avkänning gör det möjligt för C 658 att aktiveras
från standby-läget när den aktiveras av en nätverksansluten app eller aktiv
källingång. Automatisk standby måste vara aktiverad för att automatisk
avkänning ska fungera.
Bas och diskantkontrollerna påverkar enbart den lägsta basen och den
högsta diskanten medan det kritiska mellanregistret lämnas intakt.
• Använd [a/s] för att höja eller sänka bas- eller diskantnivåerna inom ±7 dB.
On
• Enheten vaknar från standby-läget när den aktiveras av en
nätverksansluten app eller aktiv källingång.
• Förutom vid analog ingång startar enheten till den källa som aktiverade
enhetens driftläge.
• När enheten aktiveras av en aktiv analog ingång startar enheten alltid
till linje 1.
Off
• Enheten förblir i standby-läget även om den aktiveras av en
nätverksansluten app eller aktiv källingång.
Se även tabellen ”TRIGGERPUNKTER FÖR DRIFTLÄGE” nedan.
Balanskontrollen justerar den relativa nivån mellan höger och vänster kanal.
• Tryck på [s] för att ändra balansen åt höger eller [a] för att ändra
balansen åt vänster. Använd [a/s] även för att återställa och jämna ut
balansnivån.
• Mittläget ger likadan nivå för både vänster och höger kanal.
TRIGGERPUNKTER FÖR DRIFTLÄGE
INSTÄLLNINGAR
TRIGGERPUNKTER FÖR DRIFTLÄGE
Auto Standby: On
Network Standby: On
Auto Sense: On
Enheten växlar tillbaka till driftläge genom att man
• återupptar aktiviteten via den nätverksanslutna appen
• aktiverar en aktiv källingång
• trycker på frontpanelens standby-knapp eller
SR 9-fjärrkontrollens [ON]-knapp.
Enheten växlar tillbaka till driftläge genom att man
• aktiverar en aktiv källingång
• trycker på frontpanelens standby-knapp eller
SR 9-fjärrkontrollens [ON]-knapp.
• Enheten förblir i standby-läge även om den aktiveras av
en nätverksansluten app eller aktiv källingång.
• Enheten kan bara växlas tillbaka till driftläget genom
att trycka på frontpanelens standby-knapp eller
SR 9-fjärrkontrollens [ON]-knapp.
ANALOG FÖRBIKOPPLING
Auto Standby: On
Network Standby: Off
Auto Sense: On
Auto Standby: On
Network Standby:
On/Off
Auto Sense: Off
SVENSKA
Alla analoga signaler hanteras analogt utan analog-till-digital omkodning.
On: DSP-kretsarna är förbikopplade men tonkontrollerna kan
fortfarande användas.
Off: Funktionen analog förbikoppling är frånkopplad.
15
ANVÄNDNING
AV C 658
AUTOMATISK STANDBY
Hur du ändrar IR-kanal på SR 9-fjärrkontrollen
• Ange ett kanalnummer före kartotekskoden. För SR 9 är kartotekskoden
”10” grundinställningen för ”AMP”-enhet (förstärkare). För att välja
kartotekskod för ”AMP” till ”Channel 0” anger du koden ”10” (eller ”010”).
• Om du vill använda ”AMP”-koden till ”Channel 1” anger du
kartotekskoden ”1” först för att visa att det är ”Channel 1” som avses.
Ladda sedan ”AMP”-koden genom att ange koden ”110”. Upprepa sedan
detta för MP (130) och TUNER (140).
Funktionen automatisk standby är en integrerad del av C 658 som följer de
europeiska ekodesignreglerna. C 658 kan ställas in så att den automatiskt
går i standby-läge om det inte förekommer någon användarinteraktion
eller aktiv källa inom 20 minuter.
EXEMPELINSTALLATION AV TVÅ NAD-PRODUKTER I SAMMA ZON
C 658 och T 758 har båda grundinställningen ”Channel 0”. Om [OFF]knappen trycks ner på SR 9-fjärrkontrollen (eller AVR 4-fjärrkontrollen för T
758), kommer båda produkterna att hamna i standby-läge. Tryck på [ON] så
kommer båda produkterna att starta.
On
• C 658 växlar till standby-läge med lägsta strömförbrukning (mindre
än 0,5 W) om ingen använder användargränssnittet och det inte
finns någon aktiv källingång under 20 minuter.
Off
• C 658 kommer att vara påslagen även om man inte hanterar den
eller någon källa är aktiv på 20 minuter.
För att förhindra att båda produkterna reagerar samtidigt på samma
kommandon behöver du ställa in den ena på en annan IR-kanal. I det här
exemplet behåller vi T 758 och AVR 4-fjärrkontrollen på grundinställningen
”Channel 0”. För C 658 ställer vi om den till ”Channel 1”, och detsamma
gäller SR 9.
Ställ in C 658 och SR 9 på ”Channel 1” så här:
Se även tabellen ”TRIGGERPUNKTER FÖR DRIFTLÄGE” ovan.
STANDBY FÖR NÄTVERK
Läget standby för nätverk upprätthåller nätverksanslutningen i standbyläge med minskad systemprestanda.
On: Nätverksanslutningen upprätthålls i standby-läge.
Off: Nätverksanslutningen kopplas ner i standby-läge.
Se även tabellen ”TRIGGERPUNKTER FÖR DRIFTLÄGE” ovan.
IR-KANAL
SVENSKA
C 658 har möjligheten att använda en alternativ IR-kanal. Detta är praktiskt
när du har två NAD-produkter som kan styras med samma IR-kommandon.
Med en alternativ IR-kanal kan du styra två olika NAD-produkter oberoende
av varandra i samma zon genom att låta dem använda olika IR-kanaler.
Tilldelning av IR-kanal
C 658 och SR 9-fjärrkontrollen måste vara inställda på samma kanal.
Hur du ändrar IR-kanal på C 658
På IR-kanalmenyn kan du bläddra med [a/s] mellan ”Channel 0” och
”Channel 3”. Tryck på [d] för att välja önskad IR-kanal. Fabriksinställningen
för IR-kanal på C 658 är ”Channel 0”.
16
C 658
På menyn ”IR Channel” använder du [a/s] för att gå till inställningen
”Channel 1”. Tryck på [d] för att välja ”Channel 1”.
SR 9
• Tryck och håll ner [AMP] i DEVICE SELECTOR på SR 9.
• När du håller ner [AMP]-knappen: tryck på ”1”, ”1” och ”0” med
sifferknapparna på SR 9.
• Tryck på [ENTER] medan du fortfarande håller ner [AMP]-knappen. Nu
kommer AMP-knappen att blinka en gång för att visa du har lyckats
byta kod.
När både C 658 och SR 9 är inställda på ”Channel 1” kan man styra C 658
oberoende från T 758.
OBS!
Om en fabriksåterställning utförs för C 658 eller SR 9 återställs respektive
IR-kanalinställning till ”Channel 0”.
ANVÄNDNING
AV C 658
IR-INLÄRNING
DIMMER
Med IR-inlärning kan alla icke-NAD-fjärrkontroller lära sig de
grundläggande fjärrkontrollkoderna för AMP och BluOS. Med de inlärda
koderna kan den konfigurerade icke-NAD-fjärrkontrollen användas för att
styra eller driva C 658.
Med dimmerfunktionen kan man justera ljusstyrkan på frontpanelens
display.
Bright: Displayens ljusstyrka har den högsta möjliga nivån eller en
högre nivå än normalt.
Normal: Displayens ljusstyrka är på normal nivå.
Dimmed: Displayens ljusstyrka är dämpad eller har en lägre nivå än
normalt.
INLÄRNING AV FJÄRRKONTROLLKODER
1 I ”IR-learning”-menyn, tryck på [f] och därefter på [a/s] för att välja
”Amp” eller ”BluOS”.
TEMPORÄR DISPLAY
2 I alternativet ”Amp”, tryck på [f] för att välja ”Amp”.
3 Tryck på [f] och därefter på [a/s] för att bläddra mellan alternativen
för AMP-fjärrkontrollkommandon.
Med funktionen temporär display kan displayen stängas av temporärt om
användaren inte har använt gränssnittet på 10 sekunder.
On: Displayen stängs temporärt av om den inte har använts på 10
sekunder. Standby-lampan stängs av samtidigt. Display- och standbylamporna aktiveras när användargränssnittet används igen.
Off: Displayen förblir upplyst.
VOLYMVISNINGSLÄGE
4 Tryck på [ENTER] för att välja ”Cursor Down”.
Volymvisningsläget ger användaren två alternativ för hur volymnivån ska
visas. Använd a eller s för att välja mellan volymvisningsläget ”Decibel”
och ”Percent”.
SVENSKA
5 Rikta eller peka icke-NAD-fjärrkontrollen mot IR-sensorn på
frontpanelen. Tryck sedan på önskad knapp på icke-NAD-fjärrkontrollen
som ska memorera CURSOR DOWN. När du trycker på utsedd knapp
visas displayen enligt nedan.
6 ”CURSOR DOWN” är nu memorerat på utsedd knapp på icke-NADfjärrkontrollen. Upprepa samma steg för de andra fjärrkontrollkoderna
som ska läras in. Samma steg gäller för BluOS-inlärning.
17
ANVÄNDNING
AV C 658
BLUETOOTHLÄGE
I Bluetoothläget kan C 658 ha två funktioner: fungera som mottagare
(”Receiver”) eller sändare (”Headphones”) av Bluetooth-signaler.
Receiver: Ljudströmmen tas emot från en källa i samma Bluetoothnätverksmiljö.
Headphones: Ljudet strömmas eller skickas till en annan enhet
(mottagare) i samma Bluetooth-nätverksmiljö.
VIKTIG INFORMATION
• Både Bluetooth Receiver- och Bluetooth Headphones-läget finns
tillgängliga via BluOS-appen.
• Kontrollera att Bluetooth-antennen är kopplad till BT-antennuttaget på
bakre panelen.
C 658 SOM BLUETOOTH RECEIVER
Initiera parkopplingen av Bluetooth-enheten till C 658 genom att följa
nedanstående steg.
1 Gå till Inställningar – Bluetooth på din Android- eller iOS-enhet och sök
sedan efter Bluetooth-enheter.
2 Välj C 658-enhetens unika enhets-ID i listan över enheter i Bluetoothinställningarna. Parkoppla eller anslut C 658 med Bluetooth-enheten.
3 Efter anslutning: Välj ”Bluetooth” från BluOS-appen för att påbörja
uppspelning via Bluetooth.
VIKTIGT
• Välj Bluetooth Headphones ”Disconnect” (se nedan) för att växla från
Bluetooth Headphones- till Bluetooth Receiver-läget.
• Om anslutningen misslyckas: Välj ”Ta bort koppling” eller ”Glöm den här
enheten” i Bluetooth-inställningarna i din enhet och försök igen.
BluOS-appen
VIKTIGT
Det finns ingen ljudutgång från AUDIO PRE-OUT (balanserad/
obalanserad) om C 658 är i Bluetooth Headphones-läge.
B KOPPLA BORT
C 658 SOM BLUETOOTH HEADPHONES
A ANSLUT
1
BluOS-appen
ELLER
2
BluOS-appen
SVENSKA
3
Display på frontpanelen
18
ANVÄNDNING
AV C 658
SYSTEMINFORMATION
”System Info” visar information om aktuella versioner av MCU-, LCD- och
BluOS-programvaran såväl som information om MDC-utgången och MACoch IP-adresser. Använd [a/s] för att bläddra mellan informationen.
TILLGÄNGLIGA UPPDRAGERINGAR
När C 658 är ansluten till internet och en programvaruuppgradering finns
tillgänglig visas ”Upgrade Available” i ”System Info”-menyn.
SVENSKA
Om ”Upgrade Available” visas, använd [f] för att gå till BluOSuppgraderingsmenyn. Tryck [ENTER] för att aktivera uppgraderingsläge.
Programvaruuppgradering via internet fortsätter automatiskt.
19
ANVÄNDNING
AV C 658
DIRAC LIVE
DISPLAY PÅ FRONTPANELEN
Den patenterade Dirac Live-tekniken finns integrerad i din C 658. Dirac
Live® är en patenterad rumskorrigeringsteknik som inte bara korrigerar
frekvensgången utan även impulssvaret från högtalarna i rummet. Dirac
Live korrigerar impulssvar inom ett stort lyssningsområde samt förbättrar
enskilda rösters och instruments djup, position och distinktion. Med hjälp
av ett flertal mätpunkter och flerfasig korrigering skapar Dirac Live ett
naturligt, realistiskt och transparent ljud med skarp bas som ger en känsla i
rummet man tidigare inte trodde var möjlig.
Grön indikator – originalfil i MQA-format
För instruktioner om inställning av Dirac Live, gå in på support.
nadelectronics.com och sök efter ”Dirac Setup”.
MASTER QUALITY AUTHENTICATED
Master Quality Authenticated (MQA)
är en revolutionerande end-toend-teknik som är inbyggd i C 658
och fångar och levererar ljud av
enastående kvalitet.
C 658 innehåller kraftfulla funktioner för avkodning och rendering för
MQA-systemet. Detta säkerställer att ljudfiler i MQA-format låter exakt
likadant som i studion. C 658 avkodar och spelar filer i MQA-format från
BluOS-källor.
MQA-INDIKATORER
MQA-indikatorerna visas både på displayen på frontpanelen och i BluOSappen.
MQA-indikatorn lyser grönt eller blått för att visa att enheten avkodar och
spelar en MQA-fil. Grön färg innebär avkodning och uppspelning av en
MQA-fil där det har säkerställts att ljudet låter såsom var originalartistens
avsikt. Blå färg innebär uppspelning av en MQA-studiofil som godkänts
antingen i studion av artisten/producenten eller verifierats av
upphovsrättsägaren.
BluOS-APPEN
SVENSKA
Grön indikator – originalfil i MQA-format
20
Blå indikator – MQA-studiofil
Blå indikator – MQA-studiofil
MQA-loggan tillhör MQA Limited. © MQA Limited 2018
REFERENSSPECIFIKATIONER
Alla specifikationer mäts enligt standarden IHF 202 CEA 490-AR-2008. THD mäts med AP AUX 0025 passivt filter och AES 17 aktivt filter.
VAL AV FÖRFÖRSTÄRKARE
BLUOS-DELEN
LINJEINGÅNG, FÖRFÖRSTÄRKARUTGÅNG
Total Harmonisk Distorsion
(20 Hz–20 kHz)
< 0,005 % vid 2 V ut
Signal/brusförhållande
>106 dB (IHF; A-vägt, ref. 500 mV ut –
avvägt)
Kanalseparation
>80 dB (1 kHz)
>70 dB (10 kHz)
Operativsystem som stöds
Musikuppspelning från nätverksdelningar
på följande operativsystem för dator:
Microsoft Windows XP, 2000, Vista, 7, 8,
aktuella Windows-operativsystem och
macOS-operativsystem
Mobila operativsystem
BluOS-appen finns att hämta kostnadsfritt
på Android och iOS via Google Play eller
Apple App Store
Molntjänster som stöds*
Amazon Alexa, Amazon Music, Spotify,
Deezer, Qobuz, HDTracks, HighResAudio,
Murfie, JUKE, Napster, Slacker Radio,
KKBox, Bugs
Kostnadsfri internetradio*
TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio,
Radio Paradise
Ingångsimpedans (R och C)
22 kohm + 100 pF
Maximal insignal
>4,5 Vrms (ref. 0,1 % THD)
Utimpedans
Källans Z+ 240 Ohm
Ingångskänslighet
93 mV (ref. 500 mV ut, maximal volym)
Frekvensgång
±0,3 dB (20 Hz–20 kHz)
Bluetoothkvalitet
Bluetooth aptX HD (trådlös, inbyggd)
Maximal utsignal – IHF-belastning
>4,5 V (ref. 0,1 % THD)
Bluetoothanslutning
Tonkontroller
Diskant: ±7,0 dB vid 20 kHz
Tvåvägsanslutning (mottagning och
sändning/hörlurar)
Nätverksanslutning
Gigabit Ethernet RJ45
Wi-Fi 5
Bas: ±7,0 dB vid 60 Hz
Balans: -10 dB
GRAMMOFONINGÅNG, FÖRFÖRSTÄRKARUTGÅNG
Total Harmonisk Distorsion
(20 Hz–20 kHz)
Signal/brusförhållande
< 0,01 % vid 2 V ut
>84 dB (200 ohm källa; A-vägt, ref. 500
mV ut)
> 76 dB (MM-pickupkälla, IHF; A-vägt,
ref. 500 mV ut)
Ingångskänslighet
1,44 mV (ref. 500 mV ut, maximal volym)
Frekvensgång
±0,3 dB (20 Hz–20 kHz)
Maximal insignal vid 1kHz
>80 mVrms (ref. 0,1 % THD)
MÅTT OCH VIKT
Bruttodimensioner (B × H × D)**
435 × 100 × 405 mm
17 1/8 x 3 15/16 x 16 tum
Leveransvikt
10,1 kg (22,3 lbs)
* – Specifikationerna för molntjänster som stöds och kostnadsfri internetradio kan ändras utan
förbehåll.
** – Bruttodimensioner omfattar fötter, volymknapp och terminaler på baksidan inklusive
monterade antenner.
Specifikationerna kan ändras utan förbehåll. Gå in på www.NADelectronics.com för den senaste
informationen om C 658.
LINJENIVÅINGÅNG, HÖRLURAR UTGÅNG
Total Harmonisk Distorsion
(20 Hz–20 kHz)
< 0,005 % vid 1 V ut
Signal/brusförhållande
>110 dB (32 ohm belastning; A-vägt, ref.
2 V ut – avvägt)
Frekvensgång
±0,3 dB (20 Hz–20 kHz)
Kanalseparation
>60 dB vid 1kHz
Utimpedans
6 ohm
Filformat som stöds
MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC,
OPUS
HD-ljudformat
MQA, DSD, FLAC, WAV, AIFF
Ursprungliga samplingsfrekvenser
upp till 32 bit/192 kHz
Bitdjup
16–24
SVENSKA
DAC-DELEN
21
www.NADelectronics.com
©2019 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
EN DIVISION INOM LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
Alla rättigheter förbehållna. NAD är ett registrerat varumärke tillhörande NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited.
Inga delar av denna publikation får kopieras, lagras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av NAD Electronics International.
Även om stor möda lagts på att allt innehåll skall vara korrekt vid publicering, kan specifikationer och funktioner ändras utan föregående varning.
C658_swe_OM_v02 - Mar 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising