NAD | M22 V2 | manual | NAD M22 V2 Stereo Power Amplifier Handleiding

NAD M22 V2 Stereo Power Amplifier Handleiding
®
M22
Stereoversterker
STEREO POWER AMPLIFIER
M22
DigitalPowerDrive
Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
© NAD M22
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSEISEN OM ZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.
LEEF ALLE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSEISEN DIE ZIJN AANGEDUID
OP DE AUDIO-APPARATUUR ZORGVULDIG NA.
NEDERLANDS
1 Instructies lezen - Lees alle veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing
alvorens het product te gebruiken.
2 Instructies bewaren - Bewaar de veiligheidseisen en de
gebruiksaanwijzing om ze later te kunnen raadplegen.
3 Waarschuwingen naleven - Leef alle waarschuwingen die zijn
aangeduid op het product en in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na.
4 Instructies naleven - Leef de gebruiks- en bedieningsaanwijzing
zorgvuldig na.
5 Reinigen - Trek de stekker van dit product uit de contactdoos
alvorens het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of
spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
6 Bevestigingen - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de
fabrikant van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar
kunnen opleveren.
7 Water en vocht - Gebruik dit product niet in de buurt van water,
bijvoorbeeld bij een bad, een bak water of de gootsteen, in een natte
kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks.
8 Toebehoren - Plaats het product niet op een onstabiele wagen,
rek, driepoot, steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel
veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig
beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek,
driepoot, steun of tafel die door de fabrikant worden aangeraden of
met het product worden verkocht. Bij het opstellen van het product
moeten de instructies van de fabrikant worden nageleefd en moet een
bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
9
Bij het verplaatsen van het product en steun of wagen moet
voorzichtig te werk worden gegaan. Door snel stoppen,
te veel kracht uitoefenen en onregelmatige oppervlakken
kunnen het product en wagen kantelen of omvallen.
10 Ventilatie - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor
ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook beschermen
zij het product tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet
worden verstopt of afgedekt.. Deze openingen mogen nooit worden
geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat of iets dergelijks
te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten plaats worden gezet,
zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt
gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
11 Vermogensbronnen - Dit product mag alleen worden aangesloten op
de vermogensbron die op het betreffende etiket staat aangegeven. Indien
u niet zeker weet welke vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem
dan contact op met de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. De
allereerste wijze om de versterker van de netvoeding af te sluiten is door de
netstekker uit de contactdoos te verwijderen. U dient zeker te stellen dat
de netstekker steeds beschikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos
indien de unit meerdere maanden of langer niet gebruikt zal worden.
12 Aarden of Polarisatie - Dit product zou kunnen uitgerust zijn met
een gepolariseerde wisselstroomlijnstekker (een stekker waarvan
een van de pennen breder is dan de andere). Deze stekker kan op
slechts een manier in de contactdoos worden gestoken. Dit is een
veiligheidsfunctie. Indien u de stekker niet correct in de contactdoos
kunt steken, draai de stekker dan om. Indien de stekker ook dan nog
niet past, neem dan contact op met uw elektricien om de verouderde
contactdoos te vervangen. Overbrug of vernietig het veiligheidsdoel
van de gepolariseerde stekker niet.
13 Netsnoerbescherming - Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet
op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken door voorwerpen
die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met name op de snoeren
worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende aansluitingen en bij het punt
waar zij uit het product komen.
2
14 Aarden van de buitenantenne - Indien er aan dit product een
buitenantenne of een kabelsysteem wordt aangesloten, dient u zeker te
stellen dat de antenne of het kabelsysteem behoorlijk wordt geaard ter
bescherming tegen spanningspieken en statische ladingen die zich hebben
opgebouwd. Artikel 810 van de Nationale Elektrische Code, ANSI/NFPA 70,
verstrekt informatie over het correct aarden van de mast en het steundeel,
het aarden van de inkomende draad in de antenne-afvoereenheid, de
grootte van de aardleiders, het plaatsen van de antenne-afvoereenheid, de
aansluiting aan de aardelektrodes, en de specificaties van de aardelektrode.
OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM:
Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATVsysteem dat hij artikel 820-40 van de National Electrical Code (national
elektrische code) dient op te volgen. Dit artikel bevat richtlijnen voor het
op de juiste manier aarden, met name de specificatie dat de aarde voor
de aardingskabel op het aardingssysteem van het gebouw moet worden
aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt waar de kabel
het gebouw binnenkomt.
15 Bliksem - Trek bij onweer en bliksem of wanneer het apparaat lange tijd
niet gebruikt zal worden de stekker uit de contactdoos. Op deze manier
wordt voorkomen dat het product wordt beschadigd door eventuele
bliksemslag en stroompieken.
16 Elektrische kabels - Een buitenantenne mag niet in de nabijheid van
bovengrondse elektrische kabels of ander lichtnet of elektrische circuits
staan. De antenne zeker ook niet plaatsen daar waar er de mogelijkheid
bestaat dat de antenne op de elektrische kabels of circuits zou kunnen
vallen. Wanneer u een buitenantenne installeert, dient u zeker te stellen
dat u niet in aanraking komt met zulke elektrische kabels of circuits
gezien het levensgevaar.
17 Overbelasting - Ervoor zorgen dat contactdozen, verlengsnoeren en
ingebouwde aanvullende aansluitingen niet overdadig worden belast,
omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
18 Voorwerpen en vloeistoffen - Duw nooit voorwerpen via openingen
in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen aanraken
of kortsluitingen kunnen veroorzaken met brand of een elektrische
schok tot gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product.
WAARSCHUWING: HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN WATER, MORSEN
OF SPATTEN EN GEEN VOORWERPEN GEVULD MET VLOEISTOFFEN, ZOALS
VAZEN, OP HET APPARAAT PLAATSEN. ZOALS BIJ ALLE ELECTRONISCHE
PRODUCTEN, ERVOOR ZORGEN DAT ER GEEN VLOEISTOFFEN IN ENIG
ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM TERECHTKOMT. VLOEISTOFFEN KUNNEN TOT
STORINGEN LEIDEN EN/OF BRAND VEROORZAKEN.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
19 Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de
stekker uit de contactdoos en laat het onderhoud over aan erkend
onderhoudspersoneel indien de volgende omstandigheden zich
voordoen:
HET SYMBOOL VAN DE BLIKSEMFLITS IN EEN DRIEHOEK MAAKT
DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER EEN NIET-GEÏSOLEERDE
“GEVAARLIJKE SPANNING” BESTAAT IN DE BEHUIZING VAN HET
PRODUCT, EN DAT DEZE SPANNING HOOG GENOEG KAN ZIJN OM
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN OP TE LEVEREN.
a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b) Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het product
gevallen.
HET UITROEPTEKEN IN DE DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER
EROP ATTENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN
ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN DE DOCUMENTATIE BIJ HET
APPARAAT ZIJN OPGENOMEN.
c) Het product werd aan regen of water blootgesteld.
d) Het product werkt niet naar behoren wanneer de bedieningsinstructies
worden opgevolgd. Stel alleen die bedieningselementen af die in de
instructies staan beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van
andere bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer
naar behoren te laten werken, zal een erkende technicus vaak een langdurige
procedure moeten uitvoeren.
e) Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
f) Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het product
optreedt, zal onderhoud nodig zijn.
20 Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn,
let er dan op dat de technicus de vervangingsonderdelen gebruikt die
door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben
als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan
er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen
of kunnen andere gevaren optreden.
21 Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties
aan het product, dient u de technicus te vragen veiligheidscontroles uit
te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.
22 Installatie aan wand of plafond - Bevestig dit toestel aan een wand
of plafond volgens de instructies van de fabrikant.
23 Warmte - Plaats het niet bij warmtebronnen zoals een radiator,
verwarmingsrooster, kachel of andere apparatuur (waaronder
versterkers) die warmte produceren.
Wanneer deze apparatuur niet in gebruik is (de POWER-schakelaar (Aan/Uit) op
het achterpaneel in de stand ON), ontvangt deze toch nominale voeding van
het stopcontact.
Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk
bereikbaar zijn.
LET OP
Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door
NAD Electronics ten aanzien van conformiteit aan de regelgeving, kan de
gebruiker het recht worden ontzegd de apparatuur te gebruiken.
WAARSCHUWING TEN AANZIEN VAN PLAATSING
Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten die
gelijk is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet worden
gemeten vanaf de grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.
Panelen links en rechts: 10 cm
Paneel achterzijde: 10 cm
Paneel bovenzijde: 10 cm
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET DE BREDE PEN VAN
DE STEKKER IN DE BREDE GLEUF WORDEN GEPLAATST EN GOED WORDEN
VASTGEDUWD.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG
DIT PRODUCT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.
3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
OPMERKINGEN OVER MILIEUBESCHERMING
Gooi het apparaat aan het einde van zijn bruikbare leven niet bij
het gewone huisvuil maar breng het naar een inzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld voor
recycling. Het symbool op het product, de gebruikershandleiding
en de verpakking maakt u hierop attent.
De materialen kunnen worden hergebruikt in overeenstemming met de
markeringen die erop zijn aangebracht. Door middel van hergebruik, recycling
van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude producten levert
u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Uw gemeente
kan u inlichtingen verstrekken over het inzamelpunt voor verantwoorde
afvalverwerking.
INFORMATIE OVER INZAMELING EN VERWERKING VAN GEBRUIKTE
BATTERIJEN (RICHTLIJN 2006/66/EG VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE) (ALLEEN VOOR
EUROPESE KLANTEN)
Wanneer batterijen voorzien zijn van één van
deze symbolen duidt dat aan dat zij moeten
worden behandeld als “afval voor gescheiden
inzameling” en niet als gewoon huisvuil. Het wordt
gestimuleerd dat noodzakelijke maatregelen
worden geïmplementeerd om gebruikte batterijen
zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen en
batterijen zo min mogelijk met het gewone
gemengde huisvuil te verwerken.
Bij eindgebruikers wordt erop aangedrongen gebruikte batterijen niet
weg te gooien bij het ongesorteerde huisvuil. Om het recyclen van
gebruikte batterijen op grote schaal mogelijk te maken wordt u verzocht
gebruikte batterijen gescheiden van het huisvuil en op juiste wijze via
een toegankelijk inzamelpunt bij u in de buurt weg te gooien. Neem voor
meer informatie over de inzameling en recycling van gebruikte batterijen
contact op met de gemeentelijke instanties ter plaatse, uw gemeentelijke
reinigingsdienst of het verkooppunt waar u de artikelen hebt aangeschaft.
NEDERLANDS
Wanneer u zich houdt aan de voorschriften voor juiste verwerking van
gebruikte batterijen, worden mogelijke gevaarlijke effecten voor de
menselijke gezondheid voorkomen en wordt de negatieve uitwerking
van batterijen en gebruikte batterijen op het milieu tot een minimum
beperkt, en zo draagt u bij aan de bescherming, het behoud en de
kwaliteitsverbetering van het milieu.
NOTEER HET MODELNUMMER (NU U HET NOG KUNT ZIEN)
Het model- en serienummer van uw nieuwe M22 bevinden zich aan de
achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te noteren,
zodat u ze later gemakkelijk terug kunt vinden:
Modelnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAD is een handelsmerk van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
Copyright 2018, NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
4
INLEIDING
AAN DE SLAG
WAT ZIT ER IN DE DOOS
OPMERKINGEN BIJ DE INSTALLATIE
In de verpakking van uw M22 treft u aan
• Een netsnoer dat kan worden losgekoppeld
• Vier stuks magnetische voeten
• USB-flash-drive
• Reinigingsdoek
• Snelstartgids
•
•
•
SNELSTARTGIDS
•
•
•
Als u popelt de prestaties van de nieuwe NAD M22 te ervaren, adviseren wij
u de volgende GIDS VOOR SNELLE INSTALLATIE door te nemen.
•
1 Zet de schakelaar SELECT (Selectie) op BALANCED (Gebalanceerd) of
SINGLE-ENDED. Het is belangrijk dat de selectie van ANALOG AUDIO
INPUT (Analoge audio-ingang) dezelfde is voor beide kanalen, L en R
(links en rechts).
2 Sluit de analoge audio-uitgang van uw externe bron aan op analoge
audio-ingang BALANCED (Gebalanceerd) of SINGLE-ENDED op het
achterpaneel van M22.
3 Sluit de luidsprekers aan op de aansluitingen LEFT en RIGHT SPEAKERS
van M22.
4 Controleer dat het uiteinde van het meegeleverde netsnoer met de
vrouwelijke connector stevig op de wisselstroomingang van M22 is
aangesloten en de mannelijke stekker in het stopcontact is gestoken.
5 Schakel de externe bron eerst in en daarna M22.
6 Zet de schakelaar POWER (Aan/Uit) op het achterpaneel van M22 op
ON (Aan). M22 gaat over in de stand Standby en dat kunt u zien aan de
oranje kleur van het Power-indicatielampje.
7 U kunt door op de knop o (Standby) te drukken M22 inschakelen uit
de stand Standby. De kleur van het indicatielampje Power (Aan/Uit) zal
van oranje in helder wit veranderen. M22 is gereed voor gebruik.
8 Pas de volumeregeling van de externe bron aan voor het gewenste
luisterniveau.
BEWAAR DE VERPAKKING
Wij verzoeken u de doos en al het verpakkingsmateriaal van uw M22 te
bewaren. Als u verhuist of om een andere reden uw M22 moet vervoeren,
is dit verreweg de veiligste verpakking die u kunt gebruiken. Wij hebben
al vaak gezien dat componenten die verder in perfecte staat waren,
beschadigd raakten omdat ze werden vervoerd in een doos die niet
geschikt was, dus daarom vragen wij u: Bewaar deze doos!
•
VERWIJDER DE AFDEKKING NIET. IN DE UNIT BEVINDEN ZICH
GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN
ONDERHOUDEN.
GESTRIPTE DRADEN EN ONBEDEKTE PEN-CONNECTORS
WAARSCHUWING: De aansluitingen die met dit symbool
zijn gemarkeerd, zijn gevaarlijk wanneer ze onder stroom
staan. Externe bedrading op deze aansluitingen moet door
een deskundig persoon worden aangesloten of er moeten
voorgemonteerde draden of kabels worden gebruikt.
Steek gestripte draden en pen-connectors in het gat in de schacht van de
aansluiting. Schroef de bus van de luidspreker-aansluiting zo ver los dat
het gat in de schroefschacht zichtbaar wordt. Steek de pen of het uiteinde
van de gestripte kabel in het gat en zet de kabel goed vast door de bus
van de aansluiting aan te draaien. Let erop dat het blanke uiteinde van de
luidsprekerkabels niet in contact komt met het achterpaneel of een andere
aansluiting. Let erop dat er niet meer dan 1 cm van de kabel of de pen
onbeschermd is en dat er geen losse aders van de kabel uitsteken.
INSTALLATIE VAN VOETEN
U kunt de bijgeleverde magnetische voeten gemakkelijk installeren door ze
uit te lijnen met en te bevestigen aan de bijbehorende schoen. Raadpleeg
onderstaande illustratie.
NEDERLANDS
Controleer voordat u aansluitingen tot stand brengt, dat de stekker van
M22 uit het stopcontact is. Tevens wordt aangeraden alle bijbehorende
componenten uit te schakelen of van het lichtnet te los te koppelen tijdens
het aansluiten of ontkoppelen van signaal- of wisselstroomaansluitingen.
Zet de volumeregeling van de externe bron op het minimumniveau. De
externe bron kan een voorversterker, processor, versterker of ieder ander
geschikt toestel zijn.
M22 moet op een stevige, vlakke ondergrond worden geplaatst.
Plaats M22 niet in een gesloten kast die niet goed is geventileerd,
omdat de prestaties en de betrouwbaarheid daaronder kunnen lijden.
Plaats de apparatuur niet in direct zonlicht of op een plaats waar zij
blootstaat aan warmte of vocht.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Plaats de unit niet op een zachte ondergrond, zoals vloerbedekking.
Gebruik voor de beste resultaten luidsprekerkabels van AWG-waarde 16
(1,5 mm2) of hoger.
Indien de unit langere tijd niet gebruikt zal worden, trek de stekker dan
uit de stopcontact.
Gebruik voor het schoonmaken een droge doek.
^
5
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
VOORPANEEL
1
STEREO POWER AMPLIFIER
M22
DigitalPowerDrive
© NAD M22
2
1 o (STANDBY)
• U kunt door op de knop o (Standby) te drukken M22 inschakelen
uit de stand Standby. De kleur van het indicatielampje Power (Aan/
Uit) zal van oranje in helder wit veranderen.
• Houd de knop o (Standby) ingedrukt tot M22 weer terugschakelt
naar de stand Stand-by. De kleur van het indicatielampje Power
(Aan/Uit) zal oranje worden in de stand Standby.
• U kunt M22 niet inschakelen met de knop o (Standby) wanneer de
schakelaar POWER (AAN/UIT) op achterpaneel is uitgeschakeld.
BELANGRIJKE OPMERKING
U kunt M22 pas met de knop o (Standby) inschakelen als aan twee
voorwaarden is voldaan.
• Steek de stekker van het bij M22 geleverde netsnoer in het
stopcontact. Steek de ene stekker van de voedingskabel in
de wisselstroomingang van M22 en de andere stekker in het
stopcontact.
• De schakelaar POWER (Aan/Uit) op het achterpaneel moet in de
stand ON staan.
NEDERLANDS
AUTO STANDBY (AUTOMATISCHE STANDBY)
M22 kan zo worden ingesteld dat automatisch de stand Standby wordt
ingeschakeld als er in 30 minuten tijd geen inkomend signaal van een
actieve bron is ontvangen. De stand voor Auto Stand-by kan worden
ingeschakeld of uitgeschakeld door als volgt stapsgewijs te werk te gaan.
Stand Auto Standby inschakelen
• Houd terwijl M22 is ingeschakeld de knop LED LEVEL ingedrukt
totdat het indicatielampje Power (het NAD-logo) een keer knippert.
• Wanneer M22 is ingeschakeld, wordt automatisch overgeschakeld
naar de stand Standby als er in 30 minuten tijd geen inkomend
signaal van een actieve bron is ontvangen.
Stand Auto Standby uitschakelen
• Houd terwijl M22 is ingeschakeld de knop LED LEVEL ingedrukt
totdat het indicatielampje Power (het NAD-logo) twee keer
knippert.
• Wanneer M22 is ingeschakeld, wordt niet automatisch
overgeschakeld naar de stand Standby, zelfs niet als er in 30
minuten tijd geen inkomend signaal van een actieve bron is
ontvangen. Druk op o als u M22 uit de bedrijfsstand in de stand
Standby wilt zetten.
6
2 INDICATIELAMPJE POWER (NAD LOGO)
• Het NAD-logo op het voorpaneel vervult ook de functie van
indicatielampje Power (Aan/Uit).
• Kleuren indicatielampje Power (Aan/Uit)
- Helder wit: Normale bedrijfsstand
- Oranje: Stand Standby
- Rood : Stand Protect
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
ACHTERPANEEL
1
2
3
2
1
220-230V
© NAD M22
4
5
3
6
7
8
9
5
4
10 11
12
13
LET OP!
Controleer voordat u aansluitingen tot stand brengt, dat de stekker van M22 uit het stopcontact is. Tevens wordt aangeraden alle bijbehorende
componenten uit te schakelen of van het lichtnet te los te koppelen tijdens het aansluiten of ontkoppelen van signaal- of wisselstroomaansluitingen.
2 BALANCED (GEBALANCEERD)
• Gebruik de analoge audio-ingang BALANCED voor externe
bronnen die zijn voorzien van een audio-uitgang BALANCED. Een
audiosignaal van superieure kwaliteit is gewaarborgd met de
kenmerkende mogelijkheden voor ruisonderdrukking van een
gebalanceerde verbinding met XLR-aansluitingen.
• Controleer dat als BALANCED is geselecteerd als audio-ingang, de
schakelaars SELECT voor beide kanalen van ANALOG AUDIO INPUT,
L (Links) en R (Rechts), op BALANCED staan of worden geschakeld.
PENCONFIGURATIE VAN GEBALANCEERDE XLR-AANSLUITING
Pen 1: Aarde
Pen 2: Positief (signaal fase)
Pen 3: Negatief (signaal retour)
3 RECHTER LUIDSPREKERS, LINKER LUIDSPREKERS
• M22 is voorzien van vergulde, kleurgecodeerde, transparante
luidsprekeraansluitingen van het speciale type High-Current.
• Sluit uw luidsprekers aan op de aansluitingen RIGHT SPEAKERS
en LEFT SPEAKERS. De “+” (rode) en “-” (zwarte) aansluitpunten
van iedere uitgang moeten op de betreffende “+” en “-” klemmen
van de luidspreker worden aangesloten. Let vooral heel goed op
dat er niet aan de ene of de andere zijde losse draden of delen
van draden over en weer contact maken tussen aansluitingen en
aansluitpunten.
• M22 levert een optimale geluidskwaliteit wanneer het toestel
is aangesloten op luidsprekers met impedanties die binnen zijn
bedrijfsbereik vallen. Let erop dat alle luidsprekers minimaal 4 Ohm
zijn per luidspreker.
NEDERLANDS
1 SINGLE-ENDED
• Gebruik de analoge audio-ingang SINGLE-ENDED voor bronnen
(voorversterker of processors) die niet zijn voorzien van een analoge
audio-uitgang BALANCED (Gebalanceerd).
• Controleer dat als SINGLE-ENDED is geselecteerd als audio-ingang,
de schakelaars SELECT voor beide kanalen van ANALOG AUDIO
INPUT, L (Links) en R (Rechts), op SINGLE-ENDED staan of worden
geschakeld.
OPMERKING
Gebruik gevlochten draad met een minimale AWG-waarde van 16.
Aansluitingen op M22 kunnen worden gemaakt met bananenstekkers
of met niet-afgeschermde draad of pennen. Gebruik het dwarsliggende
gat door het aansluitstaafje voor verbindingen met niet-beschermde
draad of pennen. Wanneer u de moer van de aansluiting losdraait
kunt u een schone, nette verbinding maken. Draai de moer weer vast.
Verklein het gevaar op kortsluiting door ervoor te zorgen dat u slechts 1
centimeter niet-beschermde draad of pen gebruikt voor het aansluiten.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• Zet M22 enandere componenten in het systeem altijd uit voordat u een
aansluiting tot stand brengt met de BALANCED-audio-ingangen.
• Controleer, voordat u M22 voor de eerste keer aanzet uit de stand
Standby, dat de volumeregeling van de externe bron op het
minimumniveau staat. Zo voorkomt u dat u onbedoeld een luistersessie
begint op een veel te hoog volumeniveau.
7
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
ACHTERPANEEL
4 PROTECT (BEVEILIGING)
• Wanneer M22 overgaat op de stand Protect (Beveiliging), zal de
PROTECT LED rood oplichten.
WAARSCHUWING
De knop o (Standby) op het voorpaneel is uitgeschakeld zolang de
stekker van de monokabel (met of zonder +12V DC) is aangesloten
op +12V TRIGGER IN van M22. Koppel de monokabel los als u M22
wilt kunnen aanzetten uit de stand Stand-by in de bedrijfsstand en
omgekeerd met behulp van de knop o (Standby) op het voorpaneel.
KLEUREN INDICATIELAMPJE PROTECT (BEVEILIGING)
KLEUR
INDICATIELAMPJE
PROTECT (Beveiliging)
KLEUR
INDICATIELAMPJE
POWER (NAD LOGO)
Normale werking
Groen
Helder wit
Oververhitting of
kortsluiting
Rood
Rood
TOESTAND
7 GAIN-NIVEAU (LAAG/MIDDEN/HOOG)
• Met de versterkingsafstelling kunnen alle bronnen zo worden
ingesteld, dat deze hetzelfde volume weergeven. Dit betekent dat u
het volume niet iedere keer hoeft af te stellen wanneer een andere
bron wordt geselecteerd.
• M22 kan op één van de volgende instellingen voor het Gain-niveau
worden ingesteld - LOW (19dB), MEDIUM (24dB) en HIGH (29dB).
STAND PROTECT
Als de PROTECT-LED’s rood oplichten, geeft dat aan dat het
beveiligingscircuit van M22 in werking is getreden. Druk dan
onmiddellijk op de knop Standby, zet schakelaar Power op Off (Uit) en
trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Ga als volgt te
werk
a Controleer of alle luidsprekerdraden correct zijn aangesloten en
dat geen van de draden is beschadigd, waardoor een kortsluiting
ontstaat.
b Een andere oorzaak kan zijn dat de temperatuur in de versterker
te hoog is opgelopen. Zorg voor een goede ventilatie rond de
versterker en controleer of geen van de ventilatiegleuven, boven of
onder, is geblokkeerd. Wanneer de versterker is afgekoeld, zal deze
weer normaal werken.
c Gebruik M22 niet als ondanks de hierboven genoemde controles
de PROTECT LED of het indicatielampje Power blijft branden. Breng
M22 naar een erkend NAD-servicecentrum voor een grondige
inspectie en test en daaropvolgende reparatie, als dat nodig is.
8 LED LEVEL (LED-NIVEAU)
• Druk herhaaldelijk als u het indicatielampje Power wilt uitschakelen
of het helderheidniveau ervan wilt instellen.
9 BRIDGE MODE (GEBRUGD):
U kunt M22 configureren in de stand MONO (ON/BRIDGE), en daarmee
het uitgangsvermogen meer dan verdubbelen. Op deze manier kunt u
door extra eindversterkers aan te sluiten M22 gebruiken als onderdeel
van een zeer krachtig stereo- of Home Theatre-systeem.
• In BRIDGED MODE (schakelaar op ON/BRIDGE) levert M22 ongeveer
900W aan een luidspreker van 8 Ohm. In deze stand reageren de
versterkercomponenten alsof de impedantie van de luidspreker is
gehalveerd. Luidsprekers met lage impedantie (minder dan 8 Ohm)
kunnen beter niet in Bridge Mode worden gebruikt, daar deze
luidsprekers de thermische bescherming van de versterker kunnen
activeren als op luid niveau wordt afgespeeld.
• Zet de schakelaar BRIDGE MODE in de stand ON/BRIDGE en sluit
de luidspreker aan op de aansluitingen die worden aangeduid met
“L+” en “R -” en let er daarbij op dat de “L+” is aangesloten op de
“+”-aansluiting van de luidspreker en de “R-” is aangesloten op de “ - “
aansluiting van de luidspreker.
• Sluit de bron alleen aan op de ingangen Left Analog Audio. Sluit
niet iets aan op de rechter aansluiting wanneer Bridge Mode
(GEBRUGD) is geselecteerd.
• Wanneer u de schakelaar BRIDGE MODE op OFF/STEREO zet, werkt
M22 in de normale bedrijfsstand.
NEDERLANDS
5 SELECT (SELECTIE)
• Selecteer met deze schakelaar welk type analoge audio-ingang u
wilt gebruiken.
• Controleer dat als SINGLE-ENDED is geselecteerd als audio-ingang,
de schakelaars SELECT voor beide kanalen van ANALOG AUDIO
INPUT, L (Links) en R (Rechts), op SINGLE-ENDED staan of worden
geschakeld.
• Controleer dat als BALANCED is geselecteerd als audio-ingang, de
schakelaars SELECT voor beide kanalen van ANALOG AUDIO INPUT,
L (Links) en R (Rechts), op BALANCED staan of worden geschakeld.
10 POWER
• De stroomvoorziening van M22 wordt geregeld met de schakelaar
POWER. Wanneer de POWER-schakelaar (Aan/Uit) op ON (Aan)
wordt gezet, gaat M22 in de stand Standby, zoals de oranje
kleur van het indicatielampje Power laat zien. Druk op de knop
o (Standby) en schakel M22 in uit de stand Standby.
• Als u van plan bent M22 gedurende langere tijd niet te gebruiken
(u gaat bijvoorbeeld op vakantie), zet de POWER-schakelaar dan op
OFF (uit).
• U kunt M22 niet inschakelen met de knop o (Standby) wanneer de
schakelaar POWER (AAN/UIT) op achterpaneel is uitgeschakeld.
6 +12V TRIGGER IN
• Met de +12V-trigger-ingang kan M22 op afstand uit Standby worden aangezet en omgekeerd door middel van een
randapparaat, zoals een voorversterker, een AV-processor, enz.
Het regeltoestel moet dan wel over een +12-V-trigger-uitgang
beschikken.
POWER
INPUT
+12V
LED
TRIGGER LEVEL
IN
ON
2 CHANNEL AUDIO OUT
POWER
ON
LEFT SPEAKERS
ANALOG AUDIO INPUT
DIGITAL AUDIO OUT
L100-240V
BALANCED
50/60Hz
DIGITAL AUDIO OUT
L
COMPONENT VIDEO OUT
11 WISSELSTROOMINGANG
• M22 wordt geleverd met een losse netvoedingskabel.
• Controleer dat het uiteinde van het meegeleverde netsnoer met
de vrouwelijke connector stevig op de wisselstroomingang van
M22 is aangesloten en de mannelijke stekker in het stopcontact is
gestoken.
• Trek altijd eerst de stekker van de netvoedingskabel uit het
stopcontact en verbreek daarna pas de aansluiting van de kabel op
de wisselstroomingang van M22.
DIGITAL AUDIO OUTPUT
12V IN
OPTICAL
GND
R
L
L
8
100-240V ~ 50/60Hz
S-VIDEO OUT
R
HDMI OUT1
UNBALANCED
COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
AUDIO OUT
12V IN
OPTICAL
COAXIAL
HDMI OUT2
© NAD M22
12V OUT
HDMI OUT1
HDMI OUT2
12V OUT
AES/EBU
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
ACHTERPANEEL
12 ZEKERINGHOUDER
• Alleen opgeleide NAD-servicemonteurs hebben toegang tot deze
zekeringhouder. Het openen van deze zekeringhouder kan leiden
tot beschadiging van het apparaat en de garantie van M22 kan
daardoor komen te vervallen.
13 GROUND (AARDEAANSLUITING)
• Controleer dat de stekker van M22 in een geaard stopcontact is
gestoken.
• Als een aparte aansluiting op aarde noodzakelijk is, aard de M22
dan via deze aansluiting.
• U kunt met behulp van een aardedraad of iets dergelijks de M22
via deze aardeaansluiting op aarde aansluiten. Steek de draad in de
aansluiting en zet de draad vast.
NEDERLANDS
DIGITAL POWERDRIVE
De M22 maakt gebruik van de door NAD zelf ontwikkelde Digital
PowerDrive™-versterkertechnologie die mogelijkheden biedt voor
substantieel meer vermogen gedurende kortere perioden. Onderzoek
heeft uitgewezen dat piekvermogen tot gemiddeld vermogen die
natuurgetrouwe muziekweergave vraagt een factor tien kan bedragen
voor uitvoeringen die goed zijn opgenomen. Digital PowerDrive
voldoet op unieke wijze aan dit vereiste. Muziek klinkt met PowerDrive
dynamischer en meer “open” omdat de muzikale overgangen
in een live-uitvoering niet in amplitude worden gereduceerd of
“gecomprimeerd”.
9
NASLAG
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
TOESTAND
Geen stroom.
M22 staat altijd in de stand Standby;
inschakelen met de knop o (Standby) is niet
mogelijk.
Geen geluid.
Geen geluid op één kanaal.
Er is geen signaal over de BALANCED-audiouitgang (Gebalanceerd).
Er is geen signaal over de SINGLE-ENDED.
NEDERLANDS
10
MOGELIJKE OORZAKEN
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
• Stekker van het netsnoer uit het stopcontact
getrokken of niet aangesloten op de ACingang van de stroomvoorziening van M22.
• Schakelaar Power (Aan/Uit) staat op Uit.
• Sluit het netsnoer aan op de
wisselstroomingang van de M22 en steek
vervolgens de stekker in het stopcontact.
• Zet schakelaar Power (Aan/Uit) op ON (Aan).
• M22 in de stand Standby.
• Druk op de knop o (Standby) en schakel M22
in uit de stand Standby.
• Trek de mono-stekker uit de poort.
• Er is een mono-stekker in de +12V TRIGGER
IN-poort (+12V INTERVENTIE IN) op het
achterpaneel gestoken .
• Geen ingangssignaal aangeboden via de
analoge audio-ingangen.
• Volumeregeling van de externe bron is
ingesteld op het minimumniveau.
• Luidspreker is niet goed aangesloten of is
beschadigd.
• Kabel voor ingangssignaal is niet aangesloten
of is beschadigd.
• De schakelaar SELECT (Selectie) staat op
SINGLE-ENDED.
• De schakelaar SELECT (Selectie) staat op
BALANCED (Gebalanceerd).
• Controleer dat er een actief ingangssignaal
wordt aangeboden via de analoge audioingangen.
• Zet de volumeregeling van de externe bron
hoger tot u een audiosignaal hoort.
• Controleer de aansluitingen en de luidsprekers.
• Controleer kabels en de aansluitingen.
• Zet de schakelaar SELECT (Selectie) op
BALANCED (Gebalanceerd).
• Zet de schakelaar SELECT (Selectie) op SINGLEENDED.
NASLAG
SPECIFICATIES
Alle specificaties worden gemeten volgens de standaard IHF 202 CEA 490-AR-2008.
AUDIO-SPECIFICATIES
Continu uitgangsvermogen aan 8 Ohm en 4 Ohm (Stereostand)
300 W (20 Hz-20 kHz bij THV (Totale Harmonische Vervorming) van 0,1%, beide kanalen
aangestuurd)
Continu uitgangsvermogen aan 8 Ohm (stand Gebrugd)
900 W (20 Hz – 20 kHz bij 0,1% THV)
Totale Harmonische Vervorming + Ruis
(THV+R 20 Hz – 20 kHz, CCIF IMD, SMPTE IMD, DIM 100)
<0,005 % (250 mW naar 290W, 8 Ohm en 4 Ohm)
Opmerking: Gemeten met Audio Precision AUX-0025 of Prism dS-LPF (passief laagdoorlaatfilter)
Signaal/ruis-verhouding
>100 dB (A-gewogen, ref. 1 W uit aan 8 Ohm)
>120 dB (A-gewogen, ref. 300W uit aan 8 Ohm)
Afkapvermogen (Stereostand, bij 1 kHz 8 Ohm 0,1 % THV)
>300 W
Afkapvermogen (stand Gebrugd, bij 1 kHz 8 Ohm 0,1 % THV)
>950 W
IHF dynamisch vermogen (Stereostand, bij 1 kHz 1 % THV)
8 Ohm: 400 W
4 Ohm: 700 W
2 Ohm: 1000 W
Dempingsfactor
>800 (ref. 8 Ohm)
Frequentierespons
±0,1 dB (20 Hz - 20 kHz)
Ingangsgevoeligheid (voor 300W aan 8 Ohm)
1,73 V
Gain-niveau
Laag 19 dB
Medium (Middel): 24 dB
Hoog 29 dB
Minimum ingangsniveau voor AUTO TRIGGER (INTERVENTIE)
5 mV bij 1 kHz
Standby-vermogen
<0,5 W
AFMETINGEN EN GEWICHT
Bruto afmetingen (B x H x D)
435 x 103 x 379 mm
17 1/8 x 4 1/16 x 14 15/16 inch
Nettogewicht
8,9 kg (19,6 lbs)
Transportgewicht
15 kg (33,1 lbs)
* - De bruto afmetingen zijn inclusief pootjes, volumeknop en verlengde aansluitingen op het achterpaneel.
NEDERLANDS
NAD KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE GEVOLGEN VAN EVENTUELE TECHNISCHE VERSCHILLEN OF VERSCHILLEN IN DE GEBRUIKERSINTERFACE IN DEZE HANDLEIDING. DE
GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN M22 KAN ZONDER KENNISGEVING VOORAF WORDEN GEWIJZIGD. KIJK OP WWW.NADELECTRONICS.COM VOOR DE LAATSTE VERSIE VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE M22.
11
www.NADelectronics.com
©2018 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
EEN DIVISIE VAN LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
Alle rechten voorbehouden. NAD en het NAD-logo zijn handelsmerken van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited.
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen of verzenden in welke vorm dan ook zonder de schriftelijke toestemming van NAD Electronics International.
Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud nauwkeurig is ten tijde van publicatie, maar functies en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
M22v2_dut_OM_v01 - Jan 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising