NAD | C 268 | manual | NAD C 268 Stereo Power Amplifier Handleiding

NAD C 268 Stereo Power Amplifier Handleiding
®
C 268
Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
Stereoversterker
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSEISEN OM ZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.
LEEF ALLE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSEISEN DIE ZIJN AANGEDUID
OP DE AUDIO-APPARATUUR ZORGVULDIG NA.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NEDERLANDS
13
14
2
Instructies lezen - Lees alle veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing alvorens
het product te gebruiken.
Instructies bewaren - Bewaar de veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing om
ze later te kunnen raadplegen.
Waarschuwingen naleven - Leef alle waarschuwingen die zijn aangeduid op
het product en in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na.
Instructies naleven - Leef de gebruiks- en bedieningsaanwijzing zorgvuldig na.
Reinigen - Trek de stekker van dit product uit de contactdoos alvorens het te
reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een
vochtige doek voor het reinigen.
Bevestigingen - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant van dit
product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen opleveren.
Water en vocht - Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld
bij een bad, een bak water of de gootsteen, in een natte kelder of in de buurt van
een zwembad of iets dergelijks.
Toebehoren - Plaats het product niet op een onstabiele wagen, rek, driepoot,
steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel veroorzaken bij een kind of
volwassene. Ook kan het product ernstig beschadigd worden. Zet het product
alleen op een wagen, rek, driepoot, steun of tafel die door de fabrikant worden
aangeraden of met het product worden verkocht. Bij het opstellen van het
product moeten de instructies van de fabrikant worden nageleefd en moet een
bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
Bij het verplaatsen van het product en steun of wagen moet
voorzichtig te werk worden gegaan. Door snel stoppen, te veel kracht
uitoefenen en onregelmatige oppervlakken kunnen het product en
wagen kantelen of omvallen.
Ventilatie - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor ventilatie en een
betrouwbare werking van het product. Ook beschermen zij het product tegen
oververhitting. Deze openingen mogen niet worden verstopt of afgedekt.. Deze
openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank,
mat of iets dergelijks te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten plaats
worden gezet, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt
gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
Vermogensbronnen - Dit product mag alleen worden aangesloten op de
vermogensbron die op het betreffende etiket staat aangegeven. Indien u niet zeker
weet welke vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met de
dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. De allereerste wijze om de versterker van
de netvoeding af te sluiten is door de netstekker uit de contactdoos te verwijderen. U
dient zeker te stellen dat de netstekker steeds beschikbaar is. Trek het netsnoer uit de
contactdoos indien de unit meerdere maanden of langer niet gebruikt zal worden.
Aarden of Polarisatie - Dit product zou kunnen uitgerust zijn met een
gepolariseerde wisselstroomlijnstekker (een stekker waarvan een van de
pennen breder is dan de andere). Deze stekker kan op slechts een manier in de
contactdoos worden gestoken. Dit is een veiligheidsfunctie. Indien u de stekker
niet correct in de contactdoos kunt steken, draai de stekker dan om. Indien de
stekker ook dan nog niet past, neem dan contact op met uw elektricien om de
verouderde contactdoos te vervangen. Overbrug of vernietig het veiligheidsdoel
van de gepolariseerde stekker niet.
Netsnoerbescherming - Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet op kan
worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegen
worden geplaatst. Er moet met name op de snoeren worden gelet bij de stekkers, bij de
aanvullende aansluitingen en bij het punt waar zij uit het product komen.
Aarden van de buitenantenne - Indien er aan dit product een buitenantenne of
een kabelsysteem wordt aangesloten, dient u zeker te stellen dat de antenne of het
kabelsysteem behoorlijk wordt geaard ter bescherming tegen spanningspieken en
statische ladingen die zich hebben opgebouwd. Artikel 810 van de Nationale Elektrische
Code, ANSI/NFPA 70, verstrekt informatie over het correct aarden van de mast en het
steundeel, het aarden van de inkomende draad in de antenne-afvoereenheid, de
grootte van de aardleiders, het plaatsen van de antenne-afvoereenheid, de aansluiting
aan de aardelektrodes, en de specificaties van de aardelektrode.
OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM:
Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATV-systeem dat
hij artikel 820-40 van de National Electrical Code (national elektrische code) dient op te
volgen. Dit artikel bevat richtlijnen voor het op de juiste manier aarden, met name de
specificatie dat de aarde voor de aardingskabel op het aardingssysteem van het gebouw
moet worden aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt waar de
kabel het gebouw binnenkomt.
15 Bliksem - Trek bij onweer en bliksem of wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt
zal worden de stekker uit de contactdoos. Op deze manier wordt voorkomen dat het
product wordt beschadigd door eventuele bliksemslag en stroompieken.
16 Elektrische kabels - Een buitenantenne mag niet in de nabijheid van
bovengrondse elektrische kabels of ander lichtnet of elektrische circuits staan.
De antenne zeker ook niet plaatsen daar waar er de mogelijkheid bestaat dat de
antenne op de elektrische kabels of circuits zou kunnen vallen. Wanneer u een
buitenantenne installeert, dient u zeker te stellen dat u niet in aanraking komt
met zulke elektrische kabels of circuits gezien het levensgevaar.
17 Overbelasting - Ervoor zorgen dat contactdozen, verlengsnoeren en
ingebouwde aanvullende aansluitingen niet overdadig worden belast, omdat dit
kan leiden tot brand of elektrische schok.
18 Voorwerpen en vloeistoffen - Duw nooit voorwerpen via openingen in dit
product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen aanraken of kortsluitingen
kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot gevolg. Mors nooit
vloeistof op dit product.
WAARSCHUWING: HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN WATER, MORSEN
OF SPATTEN EN GEEN VOORWERPEN GEVULD MET VLOEISTOFFEN, ZOALS
VAZEN, OP HET APPARAAT PLAATSEN. ZOALS BIJ ALLE ELECTRONISCHE
PRODUCTEN, ERVOOR ZORGEN DAT ER GEEN VLOEISTOFFEN IN ENIG
ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM TERECHTKOMT. VLOEISTOFFEN KUNNEN TOT
STORINGEN LEIDEN EN/OF BRAND VEROORZAKEN.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
20 Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn, let er dan
op dat de technicus de vervangingsonderdelen gebruikt die door de fabrikant
zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben als het originele onderdeel.
Door niet-geautoriseerde vervangingen kan er brand ontstaan, kunnen er
elektrische schokken worden opgelopen of kunnen andere gevaren optreden.
21 Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties aan het
product, dient u de technicus te vragen veiligheidscontroles uit te voeren om na
te gaan of het product naar behoren werkt.
22 Installatie aan wand of plafond - Bevestig dit toestel aan een wand of plafond
volgens de instructies van de fabrikant.
WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT
PRODUCT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET DE BREDE PEN VAN DE STEKKER IN
DE BREDE GLEUF WORDEN GEPLAATST EN GOED WORDEN VASTGEDUWD.
HET SYMBOOL VAN DE BLIKSEMFLITS IN EEN DRIEHOEK MAAKT DE
GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER EEN NIET-GEÏSOLEERDE “GEVAARLIJKE
SPANNING” BESTAAT IN DE BEHUIZING VAN HET PRODUCT, EN DAT DEZE
SPANNING HOOG GENOEG KAN ZIJN OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN OP TE LEVEREN.
HET UITROEPTEKEN IN DE DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER EROP ATTENT
DAT ER BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN DE
DOCUMENTATIE BIJ HET APPARAAT ZIJN OPGENOMEN.
Wanneer deze apparatuur niet in gebruik is (de aan-/uit-schakelaar staat in de stand
STAND-BY), ontvangt deze toch nominale voeding van het stopcontact.
Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
LET OP
Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door NAD
Electronics ten aanzien van conformiteit aan de regelgeving, kan de gebruiker het recht
worden ontzegd de apparatuur te gebruiken.
WAARSCHUWING TEN AANZIEN VAN PLAATSING
Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten die gelijk is
aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet worden gemeten vanaf de
grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.
Panelen links en rechts: 10 cm
Paneel achterzijde: 10 cm
Paneel bovenzijde: 10 cm
NEDERLANDS
19 Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de stekker uit de
contactdoos en laat het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel
indien de volgende omstandigheden zich voordoen:
a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b) Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het product
gevallen.
c) Het product werd aan regen of water blootgesteld.
d) Het product werkt niet naar behoren wanneer de bedieningsinstructies
worden opgevolgd. Stel alleen die bedieningselementen af die in de
instructies staan beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van
andere bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer
naar behoren te laten werken, zal een erkende technicus vaak een langdurige
procedure moeten uitvoeren.
e) Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
f) Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het product
optreedt, zal onderhoud nodig zijn.
3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
OPMERKINGEN OVER MILIEUBESCHERMING
Gooi het apparaat aan het einde van zijn bruikbare leven niet bij het
gewone huisvuil maar breng het naar een inzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt ingezameld voor recycling. Het symbool op
het product, de gebruikershandleiding en de verpakking maakt u hierop attent.
De materialen kunnen worden hergebruikt in overeenstemming met de markeringen
die erop zijn aangebracht. Door middel van hergebruik, recycling van grondstoffen of
andere vormen van recycling van oude producten levert u een belangrijke bijdrage aan
de bescherming van ons milieu. Uw gemeente kan u inlichtingen verstrekken over het
inzamelpunt voor verantwoorde afvalverwerking.
INFORMATIE OVER INZAMELING EN VERWERKING VAN GEBRUIKTE
BATTERIJEN (RICHTLIJN 2006/66/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE) (ALLEEN VOOR EUROPESE KLANTEN)
Wanneer batterijen voorzien zijn van één van deze symbolen
duidt dat aan dat zij moeten worden behandeld als “afval
voor gescheiden inzameling” en niet als gewoon huisvuil. Het
wordt gestimuleerd dat noodzakelijke maatregelen worden
geïmplementeerd om gebruikte batterijen zo veel mogelijk
gescheiden in te zamelen en batterijen zo min mogelijk met
het gewone gemengde huisvuil te verwerken.
Bij eindgebruikers wordt erop aangedrongen
gebruikte batterijen niet weg te gooien bij het
ongesorteerde huisvuil. Om het recyclen van
gebruikte batterijen op grote schaal mogelijk te maken wordt u verzocht
gebruikte batterijen gescheiden van het huisvuil en op juiste wijze via
een toegankelijk inzamelpunt bij u in de buurt weg te gooien. Neem voor
meer informatie over de inzameling en recycling van gebruikte batterijen
contact op met de gemeentelijke instanties ter plaatse, uw gemeentelijke
reinigingsdienst of het verkooppunt waar u de artikelen hebt aangeschaft.
Wanneer u zich houdt aan de voorschriften voor juiste verwerking van
gebruikte batterijen, worden mogelijke gevaarlijke effecten voor de
menselijke gezondheid voorkomen en wordt de negatieve uitwerking
van batterijen en gebruikte batterijen op het milieu tot een minimum
beperkt, en zo draagt u bij aan de bescherming, het behoud en de
kwaliteitsverbetering van het milieu.
NEDERLANDS
NOTEER HET MODELNUMMER (NU U HET NOG KUNT ZIEN)
Het model- en serienummer van uw nieuwe C 268 bevinden zich aan de achterkant van
de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te noteren, zodat u ze later gemakkelijk
terug kunt vinden:
Modelnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serienr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAD is een handelsmerk van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
Copyright 2017, NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
4
INLEIDING
AAN DE SLAG
SNELSTART
BEWAAR DE VERPAKKING
Zie de meegeleverde Snelstartgids voor de C 268 voor eenvoudige
instructie voor het installeren van uw nieuwe NAD C 268. Houd u aan de
volgende richtlijnen wanneer u uw C 268 installeert.
Wij verzoeken u de doos en al het verpakkingsmateriaal van uw C 268
te bewaren. Als u verhuist of om een andere reden uw C 268 moet
vervoeren, is dit verreweg de veiligste verpakking die u kunt gebruiken.
Wij hebben al vaak gezien dat componenten die verder in perfecte staat
waren, beschadigd raakten omdat ze werden vervoerd in een doos die niet
geschikt was, dus daarom vragen wij u: Bewaar deze doos!
1 Let erop dat, voordat u de installatie uitvoert of aansluitingen tot stand
brengt, dat de C 268 en andere toestellen die op de C 268 moeten
worden aangesloten, zijn losgekoppeld of uitgeschakeld.
2 Sluit de luidsprekers aan op de luidsprekeraansluitingen LEFT
en RIGHT. Sluit de luidsprekerkabels aan op de bijbehorende
luidsprekerconnectors, als weergegeven op het achterpaneel
van de C 268. De kale draad of losse delen van de draad van
de luidsprekerkabels mogen niet het achterpaneel of andere
luidsprekeraansluitingen raken.
3 Breng via de betreffende connectors de aansluiting tot stand tussen de
lijnuitgang van uw externe bronnen en de BALANCED- en/of SINGLEENDED ANALOG AUDIO INPUT-ingangen.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• De blauwe aansluitingen mogen nooit worden doorverbonden met
aarde.
• Sluit de blauwe aansluitingen nooit samen aan op een
gemeenschappelijk geaard toestel.
• Sluit niet de uitgang van deze versterker aan op een hoofdtelefoonadapter, luidsprekerschakelaar of op een toestel dat een
gemeenschappelijke aarde heeft voor het linker en het rechter kanaal.
4 Steek de ene stekker van de voedingskabel in de wisselstroomingang
van C 268 en de andere stekker in het stopcontact.
WAARSCHUWING
De C 268 zal optimaal presteren wanneer gebruik wordt gemaakt van
een geaard stopcontact of een aparte aarding. Zorg ervoor dat uw
systeem op juiste wijze is geaard.
OPMERKINGEN BIJ DE INSTALLATIE
• Plaats de C 268 op een stevig, recht oppervlak.
• Plaats de apparatuur niet in direct zonlicht of op een plaats waar zij
blootstaat aan warmte of vocht.
• Plaats de unit niet op een zachte ondergrond, zoals vloerbedekking.
• Plaats de C 268 niet op een afgesloten plaats, zoals in een boekenwand
of in een kast waar de luchtstroom door de ventilatiesleuven wordt
belemmerd. Zorg voor voldoende ventilatie.
• De unit moet worden uitgeschakeld, voordat er verbindingen worden
gemaakt.
• De RCA-aansluitingen op de C 268 zijn kleurgecodeerd zodat
aansluiten makkelijker is. Rood en wit zijn audio-rechts en audio-links.
Gebruik hoogwaardige kabels en contactdozen voor een optimale
prestatie en betrouwbare werking.
• De kabels en aansluitpunten mogen niet zijn beschadigd en alle
connectors moeten stevig op hun plaats worden bevestigd.
• Komt er vocht in de C 268, schakel de unit dan uit en trek de stekker
uit het stopcontact. Gebruik de unit pas weer wanneer u er een
gekwalificeerd technicus naar hebt laten kijken.
• Gebruik voor het schoonmaken een droge doek. Bevochtig de doek,
indien nodig, met een zeepoplossing. Gebruik geen oplossingen die
benzeen of andere vluchtige middelen bevatten.
VERWIJDER DE AFDEKKING NIET. IN DE UNIT BEVINDEN ZICH
GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN
ONDERHOUDEN.
NEDERLANDS
5 Houd de standaardinstellingen aan van de volgende regelschakelaars
• LEFT en RIGHT SELECT naar BALANCED of SINGLE-ENDED (de twee
schakelaars moeten in dezelfde stand staan)
• INPUT SELECT naar FIX
• AUTO SENSE LEVEL naar MID
6 Zet schakelaar POWER op het achterpaneel op “ON”. De Standby-LED
zal oranje gaan branden. Schakel de C 268 in (ON) uit Stand-by door op
de toets Stand-by op het voorpaneel te drukken. De Standby-LED zal
van oranje in blauw veranderen. Uw C 268 is nu ingeschakeld!
5
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
VOORPANEEL
1
2
3
1 TOETS STANDBY
• Schakel de C 268 in (ON) uit Standby door op deze toets te drukken.
De kleur van het indicatielampje Power (Aan/Uit) zal van oranje in
blauw veranderen.
• Als u nogmaals op de toets Standby drukt, gaat de C 268 weer
terug naar standby. De kleur van het indicatielampje Power (Aan/
Uit) zal van blauw in oranje veranderen.
• U kunt de C 268 niet inschakelen met de toets Standby als de
schakelaar POWER (Aan/Uit) op het achterpaneel op OFF staat.
2 INDICATIELAMPJE POWER
• Deze indicator is oranje wanneer de C 268 in de stand standby
staat.
• De kleur van dit indicatielampje zal van oranje in rood en ten slotte
in blauw veranderen, wanneer de C 268 wordt ingeschakeld uit de
stand Standby.
NEDERLANDS
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
U kunt de toets Standby pas bedienen:
a Wanneer de stekker van het meegeleverde netsnoer van de C 268 in
het stopcontact zit.
b Wanneer schakelaar POWER (Aan/Uit) op het achterpaneel in de
stand ON staat.
3 INDICATIELAMPJE BRIDGE MODE
• Dit indicatielampje BRIDGE MODE gaat blauw branden wanneer de
schakelaar Bridge Mode op het achterpaneel op ON (MONO) staat.
• Zie ook item 13 BRIDGE MODE op pagina 8.
6
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
ACHTERPANEEL
4
7
15
NAD® is a trademark of NAD Electronics International,
a division of Lenbrook Industries Limited.
LINE OUT
L
BRIDGE (MONO)
-6
-10
5
6
8
-20
9
0
10
4 BALANCED (GEBALANCEERD)
• Sluit een XLR-audiobron aan op deze ingangen. Controleer dat
de juiste penconfiguraties worden gevolgd – Pen 1: Aarde, Pen 2:
Positief (signaal fase) en Pen 3: Negatief (signaal retour).
5 SELECT (SELECTIE)
Kies met de schakelaar SELECT welke audio-ingang de actieve bron wordt.
• Selecteer de audio-ingang SINGLE-ENDED door de schakelaar
SELECT naar rechts te zetten in de richting van ingang SINGLE
ENDED.
• Selecteer de audio-ingang BALANCED door de schakelaar SELECT
naar links te zetten in de richting van ingang BALANCED.
6 SINGLE-ENDED
• Breng met een dubbele RCA-naar-RCA-kabel de verbinding tot stand
tussen deze aansluitingen en de linker en rechter analoge uitgang van
een voorversterker, processor of een ander geschikt apparaat.
7 AARDE
• Controleer dat de stekker van de C 268 in een geaard stopcontact is
gestoken.
• Als een aparte aansluiting op aarde noodzakelijk is, aard de C 268
dan via deze aansluiting. U kunt met behulp van een aardedraad of
een vergelijkbare draad de C 268 via deze aardeaansluiting op aarde
aansluiten. Steek de draad in de aansluiting en zet de draad vast.
8 LINE OUT
• De LINE OUT-aansluitingen bieden de mogelijkheid van een “ringnetwerk” - met behulp van meer dan één versterker luidsprekers
toevoegen aan hetzelfde kanaal.
• Breng met behulp van een dubbele RCA-kabel de verbinding tot
stand tussen LINE OUT en de bijbehorende analoge audio-ingang van
geschikte apparaten, zoals versterkers, receivers of andere apparaten.
9 INPUT SELECT (INGANGSSELECTIE)
U kunt met de schakelaar INPUT SELECT het uitgangsniveau van het
audiosignaal regelen.
• FIX: Audio-uitgangsniveau staat vast. De C 268 wordt als een
gewone versterker waarbij het uitgangsniveau van het audiosignaal
wordt geregeld door een extern apparaat.
• VAR: He uitgangsniveau van het audiosignaal kan worden
aangepast met de regelknop INPUT LEVEL.
11
12
13
14
16
17
10 INPUT LEVEL (INGANGSNIVEAU)
Wanneer schakelaar INPUT SELECT is ingesteld op VAR, kan met de
regelknop INPUT LEVEL het uitgangsniveau van het audiosignaal van
de C 268 worden aangepast.
• Draai naar rechts als u het uitgangsniveau van het audiosignaal
wilt laten stijgen en naar links als u het uitgangsniveau van het
audiosignaal wilt laten dalen.
OPMERKING
De INPUT LEVEL is slechts een niveauafstelling en niet een volwaardige
volumeregeling.
11 NIVEAU AUTO SENSE
De functie Auto Sense zet de C 268 uit de stand Standby onmiddellijk
in de bedrijfsstand als wordt gedetecteerd dat een ingangssignaal
op een bepaald niveau naar de aansluitingen BALANCED of SINGLEENDED wordt gestuurd. Er zijn drie niveaus voor Auto Sense
INSTELLING
Laag
Mid
Hoog
INPUT LEVEL (INGANGSNIVEAU)
0,85 mV
1,7 mV
3,7 mV
12 +12V TRIGGER IN/OUT (+12V TRIGGER-IN/UITGANG)
+12V TRIGGER OUT (+12V TRIGGER-UITGANG)
• De +12V TRIGGER-UITGANG wordt gebruikt voor het regelen van
externe apparatuur die met een +12V trigger-ingang is uitgerust.
• Sluit met een monokabel met een 3,5mm-stekker (man) deze +12V
TRIGGER OUT aan op de overeenkomstige +12V DC-ingang van de
andere apparatuur.
• Deze uitgang is 12 V wanneer de C 268 is ingeschakeld en 0 V
wanneer de unit is uitgeschakeld of in de stand standby staat.
+12V TRIGGER IN
• Wanneer deze ingang wordt ingeschakeld door een 12V DCvoeding, kan de C 268 op afstand uit standby worden ingeschakeld
(ON) door daarvoor geschikte apparaten, zoals versterkers,
voorversterkers, receivers, enz. Als de 12V DC-voeding wordt
losgekoppeld, keert de C 268 terug in standby.
• Verbind deze +12V-trigger-ingang met een monokabel met een
3,5mm-stekker (man) met de bijbehorende +12V DC-uitgang van de
component op afstand. Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer het regelend toestel is voorzien van een +12-V-trigger-uitgang.
7
NEDERLANDS
R
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
ACHTERPANEEL
13 BRIDGE MODE (BRUGMODUS)
De C 268 kan als mono-toestel worden geconfigureerd (brugmodus),
wat zijn uitgangsvermogen dus meer dan verdubbelt. Zo kan de C 268
deel uitmaken van een stereo-installatie of thuisbioscoop-installatie met
een hoger vermogen, door extra eindversterkers aan te sluiten.
• In BRIDGED MODE (schakelaar op ON (MONO), levert de C 268
ongeveer 300 W aan een luidspreker van 8 Ohm. In deze stand
reageren de versterkerdelen alsof de impedantie van de luidspreker
is gehalveerd. Luidsprekers met lage impedantie (minder dan 8
Ohm) kunnen beter niet in Bridge Mode worden gebruikt, daar deze
luidsprekers de thermische bescherming van de versterker kunnen
activeren als op luid niveau wordt afgespeeld.
• Zet de schakelaar BRIDGE MODE in de stand “ON (MONO)” en sluit
de luidspreker aan op de aansluitingen die worden aangeduid met
“L +” en “R-” en let er daarbij op dat de “L+” is aangesloten op de
“+”-aansluiting van uw luidspreker en de “R-” is aangesloten op de
“ - “ aansluiting van de luidspreker.
• Wanneer u de schakelaar BRIDGE MODE op OFF (Stereo) zet,
schakelt u over op de normale werking.
BELANGRIJKE OPMERKING
Als C 368 de signaalbron is, sluit dan alleen het Rechterkanaal van de C
368 PRE OUT aan op de ingang LEFT van de C 268 (zowel C 368 als C 268
in de stand BRIDGE). Stuur nooit de ingang LEFT van de C 268 LEFT aan
met het Linkerkanaal PRE OUT van de C 368.
14 LUIDSPREKERS
• Breng de verbinding tot stand tussen de rechter luidsprekeraansluitingen van de C 268, die zijn gemarkeerd met “R +” en “R-” en
de bijbehorende “+”- en “-”-aansluitingen van uw rechter luidspreker.
Herhaal dit voor de linker luidspreker-aansluitingen van de C 268 en
de bijbehorende linker luidspreker.
• Controleer nog een keer extra uw luidsprekeraansluitingen voordat
u de C 268 inschakelt.
NEDERLANDS
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• De blauwe aansluitingen mogen nooit worden doorverbonden met
aarde.
• Sluit de blauwe aansluitingen nooit samen aan op een
gemeenschappelijk geaard toestel.
• Sluit niet de uitgang van deze versterker aan op een hoofdtelefoonadapter, luidsprekerschakelaar of op een toestel dat een
gemeenschappelijke aarde heeft voor het linker en het rechter kanaal.
OPMERKINGEN
• Gebruik gevlochten kabel van minimaal AWG-waarde 16. U kunt
aansluitingen op de C 268 tot stand brengen met banaanstekkers.
• U kunt ook pennen of gestripte luidsprekerkabels gebruiken door
de kunststof moer van de aansluiting los te draaien, de gestripte
luidsprekerkabel in te steken en de moer weer zorgvuldig vast te draaien.
Verklein het gevaar op kortsluiting door ervoor te zorgen dat u slechts 1
centimeter niet-beschermde luidsprekerkabel of pen gebruikt voor het
aansluiten en dat er geen losse aders van de kabel uitsteken.
8
15 POWER
• Breng de stroomvoorziening naar de C 268 tot stand.
• Wanneer u de schakelaar POWER (Aan/Uit) op ON (Aan) zet, gaat
de C 268 in de stand Standby, zoals de oranje status van het
indicatielampje Power op het voorpaneel laat zien.
• Schakel de C 268 in (ON) uit Stand-by door op de toets Standby op
het voorpaneel te drukken.
• Als u van plan bent de C 268 gedurende langere tijd niet te
gebruiken (u gaat bijvoorbeeld op vakantie), zet de schakelaar
POWER dan op OFF (uit).
• Het is niet mogelijk de C 268 met de toets STANDBY aan te zetten
(ON) als de schakelaar POWER uitgeschakeld is.
16 ZEKERINGHOUDER
• Alleen getrainde NAD-servicemonteurs hebben toegang tot deze
zekeringhouder. Het openen van deze zekeringhouder kan leiden
tot beschadiging van het apparaat en de garantie van uw C 268 kan
daardoor komen te vervallen.
17 WISSELSTROOMINGANG
• De C 268 wordt geleverd met twee aparte losse netsnoeren.
Selecteer het wisselstroomnetsnoer dat geschikt is voor uw
geografische locatie.
• Steek, voordat u de kabel aansluit op een stopcontact, vooral eerst
de stekker stevig in de wisselstroomingang van de C 268.
• Trek altijd eerst de stekker van de netvoedingskabel uit het
stopcontact en verbreek daarna pas de aansluiting van de kabel op
de wisselstroomingang van de C 268.
NASLAG
SPECIFICATIES
Alle specificaties worden gemeten volgens de standaard IHF 202 CEA 490-AR-2008. THD wordt gemeten met een passief filter AP AUX 0025 en een actief
filter AES 17.
Ingangsimpedantie (R en C)
Maximum ingangssignaal
Uitgangsimpedantie
Frequentierespons
Maximum uitgangsspanning - IHF belasting
ANALOGE AUDIO-INGANG/LUIDSPREKER UIT
Continu uitgangsvermogen aan 8 Ohm en 4 Ohm (Stereostand)
Continu uitgangsvermogen aan 8 Ohm (stand Gebrugd)
Totale Harmonische Vervorming (20 Hz – 20 kHz)
Signaal/ruis-verhouding
Afkapvermogen (Stereostand, bij 1 kHz 0,1 % THV)
Afkapvermogen (stand Gebrugd, bij 1 kHz 0,1 % THV)
IHF dynamisch vermogen (Stereostand, bij 1 kHz 1 % THV)
IHF dynamisch vermogen (stand Gebrugd, bij 1 kHz 1 % THV)
Piekuitgangsstroom
Dempingsfactor
Frequentierespons
Kanaalscheiding
Ingangsgevoeligheid (voor 80 W aan 8 Ohm)
Gain Stand Gebrugd
Lijn In – Gebalanceerd en Single-ended
Gevoeligheid Stand Gebrugd
Lijn In – Gebalanceerd en Single-ended
Gain Stand Gebrugd, C 268 and C 368 (RHC Pre Out C 368 die LHC Lijningang C 268
aanstuurt)
Gevoeligheid Stand Gebrugd (dezelfde configuratie als hierboven)
Standby-vermogen
AFMETINGEN EN GEWICHT
Bruto afmetingen (B x H x D)
Nettogewicht
Transportgewicht
< 0,003 % bij 2V uit
>110 dB (IHF; 20 Hz – 20 kHz, ref. 2V out)
>90 dB (1 kHz)
>75 dB (10 kHz)
Single-ended: 33 kOhm + 220 pF
Gebalanceerd: 10 kOhm +20 pF
>7,0 Vrms (ref. 0,1 % totale harmonische vervorming)
440 Ohm
±0,1 dB (20 Hz - 20 kHz)
>7,0 V (ref. 0,1 % THV)
80 W (ref. 20 Hz-20 kHz bij nominale totale harmonische vervorming, beide kanalen aangestuurd)
300 W (ref. 20 Hz – 20 kHz bij THV 0,03%)
<0,03 % (250 mW naar 80 W, 8 Ohm en 4 Ohm)
>98 dB (A-gewogen, 500 mV ingang, ref. 1 W uit aan 8 Ohm)
>95 W
>315 W
8 Ohm: 120 W
4 Ohm: 200 W
2 Ohm: 250 W
8 Ohm: 500 W
4 Ohm: 560 W
>20 A (aan 1 Ohm, 1 ms)
>100 (ref. 8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz)
±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
>80 dB (1 kHz)
>70 dB (10 kHz)
Stand Fixed Gain: 920 mV
Stand Fixed Gain: 25 dB
Stand Variabele Gain: 14,5 dB – 34,5 dB.
Stand Fixed Gain: 2,8 V voor 300 W aan 8 Ohm
Stand Variabele Gain op maximum: 940 mV voor 300 W aan 8 Ohm
Stand Fixed Gain: 43 dB bij maximaal volume C 368
NEDERLANDS
AUDIO-SPECIFICATIES
ANALOGE AUDIO-INGANG/LIJN UIT
Totale Harmonische Vervorming (20 Hz – 20 kHz)
Signaal/ruis-verhouding
Kanaalscheiding
350 mV voor 300 W
<0,5 W
435 x 100 x 390 mm
17 1/8 x 3 15/16 x 15 3/8 inch
7,3 kg (16,1 lbs)
8,7 kg (19,2 lbs)
* - De bruto afmetingen zijn inclusief pootjes en klemmen op het achterpaneel.
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor de laatste nieuwe documentatie en bijzonderheden www.nadelectronics.com, u vindt hier de meest recente informatie over uw C 268.
9
www.NADelectronics.com
©2017 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
EEN DIVISIE VAN LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
Alle rechten voorbehouden. NAD en het NAD-logo zijn handelsmerken van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited.
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen of verzenden in welke vorm dan ook zonder de schriftelijke toestemming van NAD Electronics International.
Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud nauwkeurig is ten tijde van publicatie, maar functies en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
C268_dut_OM_v02 - Nov 2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising