NAD | T 777 V3 | manual | NAD T 777 V3 AV Surround Sound Receiver Användarmanual

NAD T 777 V3 AV Surround Sound Receiver Användarmanual
T 777
®
AV-mottagare med surround-ljud
AV Surround Sound Receiver T 777
VOLUME
d
a
MENU
LISTENING
MODE
A
B
a
SOURCE
s
s
f
SPEAKERS
DISPLAY
TONE
TONE DEFEAT
DIMMER
BluOS
FRONT INPUT/MP
© NAD T 777
SVENSKA
Bruksanvisning
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läs instruktionerna - Alla säkerhets och användarinstruktioner skall läsas innan
apparaten tas i bruk.
Spara instruktionerna - Säkerhets och bruksanvisningen skall sparas för framtida
bruk.
Beakta Varningarna - Alla varningar på appraten ooch i bruksanvisningen måste
följasn.
Följ Instruktionerna - Alla instruktioner om drift och skötsel skall följas.
Rengöring - Koppla ur apparaten från elnätet innan rengöring. Använd inte
flytande eller sprej rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad trasa för rengöring
Tillbehör - Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren
eftersom de kan orsaka skada.
Vatten och Fukt - Använd inte denna produkt i närheten av vatten, exampelvis
nära ett badkar, vask, diskbänk eller tvättbalja. Vi avråder även från att använda den
i en fuktig källare eller nära en simbassäng och liknande.
Kringutrustning - Placera inte denna produkten på en instabil vagn, stative
eller bord. Produkten kan falla och orsaka allvarlig skada på barn eller vuxna , och
skada på produkten. Använd bara vagnar, stativ, väggfäste som rekommenderas
av tillverkaren eller säljs tillsammans med produkt. All montering av produkten
skall följa tillverkarens instruktioner och använda monteringsutrustning som
tillverkaren rekommenderar.
Vagn - Om produkten skall flyttas på en vagn skall detta ske med
största försiktighet. Snabba stopp, för mycket kraft och ojämnt
underlag kan ogöra att vagnen välter.
Ventilation - Galler och öppningar i apparaten hölje är till för att ge apparaten
tillräcklig ventilation för stabil drift och förhindra överhettning. Öppningarna får
inte blockeras genom att ställa apparaten i en soffa, på en säng eller på en tjock
mattaeller liknande yta. Produkten skall inte byggas in i en bokhylla eller ställning
om inte tillräcklig ventilation finns eller att tillverkarens instruktioner beaktas.
Nätspänning - Denna produkt skall enbart användas med den typ av
nätspänning som indikeras av ettiketten på apparatens baksida. Utrustningen skall
anslutas till en jordad nätanslutning. Om du är osäker på vilken nätspänning du
har hemma bör du kontakta din handlare eller ditt elbolag.
Skydda nätsladden - Nätsladdar skall dras så att man inte riskerar att trampa
på dem eller att de kommer i kläm. Man skall vara extra noga med kontakterna,
uttagen och vid anslutningen i apparaten.
Nätkontakt - När en nätkontakt eller en nätbrunn används som anslutnings
gränssnitt, skall apparaten vara klar att använda.
Jordning av utomhusantennen - Om en utomhus antenn eller
kabelradioantenn är ansluten till apparaten, försäkra dig om att antennen eller
kabelradiosignalen är jordad så att den skyddas mot överslag och statiska
urladdningar. Gällerenbart USA/Kanada: Article 810, National Electrical Code, ANSI/
NFPA 70, ger information angående korrekt jordning ochav antennens mast och
stöttning, jordning av inkommande kabel till en urladdningsenhet., storlek på
jordanslutningar,placering av urladdningsenhet, anslutning till jordelektroder och
specifikationer för jordningselektroder.
BRA ATT VETA FÖR KABEL_TV INSTALLATÖRER
Detta är en påminnelse till kabel-TV-installatörer om artikel 820-40 i den amerikanska
National Electrical Code, som tillhandahåller riktlinjer för korrekt jordning och som
särskilt specificerar att jordkabelns jord skall vara förbunden med byggnadens
jordsystem, så nära kabelns ingångspunkt som möjligt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blixtnedslag- För utökat skydd av produkten mot blixtnedslag, eller när den
lämnas oanvänd under längre tidsperioder rekommenderar vi att antennen eller
kabelantennen kopplas ur. Detta kommer att förhindra skada på apparaten mot
blixtnedlag och mot störningar via kabelnätet.
Kraftledningar - En utomhusantenn bör inte placeras i närheten av
kraftledningar eller andra ledningar som kan komma i kontakt med antennen.
När man installerar en utomhusantenn bör man vara extremt noga med att inte
vidröra kraftledningar eller liknande ledningar. Set kan innebära livsfara.
Överbelastning - Överbelasta inte vägguttag, förlägningskablar eller uttag på
apparaten eftersom detta kan resultera i brand eller elektriska stötar.
Öppna lågor - Inga öppna lågor, såsom tända ljus, får placeras på apparaten.
Om föremål eller vätska kommer in i apparaten - Tryck aldrig in någon form
av föremål i apparaten genom dess öppningar. De kan komma i kontakt med farlig
spänning och kortsluta delar i apparaten vilket kan resultera i brand eller stötar.
Spill aldrig vätska i apparaten.
Hörlurar - För höga ljudtrycksnivåer från hörlurar kan leda till hörselskador.
Skador som kräver service - Loppla ur apparaten från elnätet och överlämna
den till kvalificerad servicepersonal under följande villkor:
- När nätsladden eller kontakten skadats.
- Om vätska kommit in i apparaten.
- Om produkten varit utsatt för vatten eller annan vätska.
- Om produkten inte fungerar normalt enligt bruksanvisningen. Justera enbart
de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen eftersom en felaktig inställning av
andra kontroller kan resultera i skador på apparaten som kan kräva omfattande
reparationer för att återställa apparaten.
- Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.
- Om apparaten visar klara skillnader i prestanda är detta ett tecken på att den
behöver lämnas in för reparation.
Reservdelar - När man behöver reservdelar, försäkra dig om att serviceteknikern
använder sig av de delar som servicemanualen specificerar eller har samma
karaktäristik som originaldelarna. Utbyte till delar som inte motsvarar
specifikattionen kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra olyckor.
Kassering av batterier - När du slänger gamla batterier ska du följa
myndigheternas riktlinjer eller miljörekommendationerna för ditt land eller
område.
Säkerhetskontroll - Efter att service gjorts på apparaten be teknikern att utföra
en säkerhetskontroll på apparaten för att se om den fungerar som avsett.
Vägg eller takmontering - Produkten skall enbart monteras på sätt som
rekommenderas av tillverkaren.
VARNING
BLIXTPILSYMBOLEN, INSKRIVEN I EN LIKSIDIG TRIANGEL, ÄR AVSEDD ATT
VARNA ANVÄNDAREN FÖR FÖREKOMSTEN AV OISOLERADE DELAR MED
LIVSFARLIG SPÄNNING INUTI APPARATENS HÖLJE SOM KAN VARA AV
TILLRÄCKLIGSTYRKA ATT SKADA EN PERSON.
SYMBOLEN MED ETT UTROPSTECKEN INUTI EN TRIANGEL TALAR OM ATT
DET FINNS VIKTIGA INSTRUKTIONER OM APPARATENS ANVÄNDNING
OCH UNDERHÅLL I DE DOKUMENT SOM MEDFÖLJER APPARATEN.
SVENSKA
VARNING ANGÅENDE PLACERING
För att säkra god ventilation, var noga med att lämna plats runt om apparaten (från de
mest utstickande delarna på höljet) lika med eller större än det som visas nedan.
Höger och vänster sida: 10 cm
Baksidan: 10 cm
Ovansidan: 10 cm
2
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FCC TILLKÄNNAGIVANDE
Denna utrustnings har testats och funnits motsvara gränserna för digitala apparater
Class B, i enlöighet med Del 15 av FCCs regler. Dessa gränser ämnar att skapa ett
godtagbart skydd mot skadlig strålning i hemmiljö. Denna utrustning skapar och
använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras korrekt och används på ett
sätt som beskrivs i intruktionerna kan den inverka negativt på radiokommunikation.
Det finns ingen garanti att störningar inte uppstår i någon speciell installation. Om
utrustningen orsakar störningar på radio och TV-mottagning, vilket kan avgöras om
utrustningen slås av och på, uppmanas användaren att korrigera störningen på ett
eller flera av följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta mottagarens antenn.
• Öka avstånden mellan mottagaren och övrig utrustning.
• Anslut utrustningen till ett annat vägguttag än själva receivern.
• Konsultera din handlare eller en erfaren tekniker för mer hjälp.
OM DU TVIVLAR BER VI DIG ATT KONTAKTA EN ELEKTRIKER
Denna produkten är tillverkad i enlighet med radiointerferens kraven i EEC
DIRECTIVE 2004/108/EEC.
MILJÖSKYDDSANVISNINGAR
När denna apparat når slutet av sin livstid, får den inte slängas
tillsammans med vanliga hushållssopor utan den skall lämnas in
på en återvinningsstation för elektronik. Symbolen på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen understryker detta.
Materialen kan återanvändas i enlighet med dess markeringar. Olika
material kan återanvändas i enlighet med deras markeringar. Genom återanvändning
av råmaterial eller andra typer av återvinning av gamla produkter gör du en värdefull
insats för miljön.
Kontakta miljöförvaltningen på din ort för att ta reda på var närmaste
återvinningsstation finns.
INFORMATION OM INSAMLING OCH HANTERING AV UTTJÄNTA
BATTERIER (DIREKTIV 2006/66/EC FRÅN EUROPEISKA PARLAMENTET OCH
EUROPARÅDET ) (GÄLLER ENBART EUROPEISKA KUNDER)
Batterier som bär någon av dessa symboler skall lämnas
till återvinninsstationernas behållare för batteriavfall och
inte kastats bland hushållssopor. Det rekommenderas
starkt att man vidtar nödvändiga åtgärder för att samla
ihop miljöfarliga produkter som denna så att de inte
haamnar tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
Konsumenter får under inga omständigheter slänga
uttjänta batterier bland hushållssoporna. För att
kunna återvinna maximalt antal uttjänta batterier, skall
batterierna samlas separat och lämnas in på anläggningar
som har insamling av uttjänta batterier. För mer information om insamling och
återvinning av batterier ber vi dig kontakta din kommun eller återvinningscentralen på
orten eller handlaren där du köpt produkten.
Genom att följa regler och riktlinjer för avfallshanteringen av batterier undviker man
potentiella skador och negativa hälsoeffekter och påverkan på miljön som annars är
risken.
SVENSKA
VARNING
• Ändringar eller modifikationer som uttryckligen inte godkännts av NAD
Electronics för överensstämmelse kan häva rätten att använda apparaten.
• Denna apparat följer Avsnitt 15 i FCC-reglerna/licensundantagna RSSstandarder enligt Industry Canada. Handhavande görs under följande två villkor:
Handhavande görs under följande två villkor:
1 Denna apparatfår inte orsaka fralig interferens, och
2 Denna apparat måste kunna hantera all typ av interferens som tas emot,
inklusive interferens som orsakas av oönskat handhavande.
• Enligt Industry Canadas regelverk får radiosändaren endast användas med en
antenn av den typ och med den högsta effekt som är godkänd av Industry
Canada. För att minska risken för radiostörningar för andra användare ska
antennen och dess effektstyrka väljas med omsorg så att dess ekvivalenta
isotropiskt utstrålade effekt (e.i.r.p.) inte överstiger behovet för framgångsrik
kommunikation.
• För att förhindra elektriska stötar skall du se till att det breda stiftet på
stickkontakten hamnar mitt för det breda hålet och sedan sticka in kontakten helt.
• Märkning och klassningsskylt finner du på apparatens baksida.
• För att minimera risken för brand eller elektriska stötar skall du undvika att utsätta
apparaten för regn eller fukt. Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller
stänk. Förmål innehållande vätskor som exempelvis vaser får ej placeras på
apparaten.
• Nätkontakten används för att koppla ur apparaten och skall finnas tillgänglig
för att kunna dras ur. För att koppla ur apparaten helt från elnätet, drar man ur
nätkontakten ur väggkontakten.
• Batterier får ej utsättas för överdriven värme, såsom direkt soljus, eld eller liknande.
• Explosionsrisk föreligger om batterier byts ut på ett felaktigt sätt. Ersätt bara med
batterier av samma eller motsvarande typ.
• Enheter med en skyddande jordanslutning ska anslutas till en jordad
nätanslutning.
MPE-PÅMINNELSE
För att uppfylla bestämmelser avseende exponering enligt FCC/IC RF ska ett avstånd
på 20 cm alltid upprätthållas mellan enhetens antenn och personer när enheten
är igång. För att säkerställa efterlevnad rekommenderas det att man alltid följer
avståndsbestämmelsen vid handhavande.
NAD är ett varumärke som tillhör NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
Copyright 2019, NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
3
INTRODUKTION
INNEHÅLL
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
INTRODUKTION
HUR DU KOMMER IGÅNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
VAD FINNS DET I KARTONGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
VAL AV PLACERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNING AV SIGNALKÄLLOR. . . . . . . . . . . . . . . .5
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS FRAMSIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
APPARATENS BAKSIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – HUVUDMENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OM SKÄRMMENYN (OSD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MAIN MENU (HUVUDMENY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DSP OPTIONS (DSP ALTERNATIVE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TONE CONTROLS (TONKONTROLLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ZONE CONTROLS (ZONKONTROLLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SYSTEM INFO (SYSTEMINFORMATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SETUP MENU (SETUP MENY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CONTROL SETUP (INSTÄLLNING AV STYRNING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SOURCE SETUP (INSTÄLLNINGAR AV SIGNALKÄLLOR). . . . . . . . . . . . . . 15
SPEAKER SETUP (HÖGTALARINSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SPEAKER CONFIGURATION (HÖGTALAR KONFIGURATION). . . . . . . . . . 16
SPEAKER LEVELS (NIVÅINSTÄLLNING FÖR HÖGTALARNA. . . . . . . . . . . . 17
SPEAKER DISTANCE (HÖGTALARAVSTÅND). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DIRAC LIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HUR DU REGLERAR VOLYMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
JUSTERA KANALNIVÅER “I FARTEN” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ZONE SETUP (ZON INSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
AMPLIFIER SETUP (INSTÄLLNING AV FÖRSTÄRKARE). . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TRIGGER SETUP (TRIGGER INSTÄLLNINGAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
LISTENING MODE SETUP
(INSTÄLLNING AV LYSSNINGSLÄGEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SVENSKA
4
LISTENING MODES (LYSSNINGSLÄGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
DOLBY SETUP (DOLBY INSTÄLLNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DTS SETUP (DTS INSTÄLLNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ENHANCED STEREO (FÖRSTÄRKT STEREO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FRONT PANEL DISPLAY SETUP
(INSTÄLLNING AV DISPLAYEN PÅ APPARATENS FRAMSIDA). . . . . . . . . . 23
A/V PRESETS (A/V SNABBVAL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BluOS SETUP (INSTÄLLNING AV BluOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
SELECT LANGUAGE (VÄLJ SPRÅK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
MASTER QUALITY AUTHENTICATED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
HUR DU ANVÄNDER HTR 8 FJÄRRKONTROLLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ÖVERSIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
LÄR KÄNNA DIN HTR 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
HUR DU LÄR IN KODER FRÅN ANDRA FJÄRRKONTROLLER. . . . . . . . . . 28
PRIORITETSFUNKTIONEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
KOPIERA KOMMANDON FRÅN EN ANNAN KNAPP. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
MAKROKOMMANDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
KNAPPBELYSNINGS TID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
HUR DU KONFIGURERAR KNAPPBELYSNINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RADERINGSLÄGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
INLÄSNING AV KARTOTEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SÖKLÄGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
KONTROLLERA KARTOTEKSNUMMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
SUMMERING AV FUNKTIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
USB GRÄNSSNITT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ANVÄNDA ZR 7-FJÄRRKONTROLLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
IR-KANAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
IR KANAL FÖRDELNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
REFERENS
FELSÖKNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SPECIFIKATIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
INTRODUKTION
HUR DU KOMMER IGÅNG
VAD FINNS DET I KARTONGEN
GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNING AV SIGNALKÄLLOR
Tillsammans med din T 777 hittar du:
• Snabbstartsguide
• BluOS Kit innehåller USB Hub, Wi-Fi-dongel, Bluetooth USB Micro
Adapter och förlängning mellan USB och USB-kabel
• HTR 8 fjärrkontroll med 4AA-batterier
• BluOS-Ready Flyer/Bluesound player
• ZR 7 Zon fjärrkontrollen med 3V CR2025 batteri
• Mätmikrofon med USB Mic-adapter och telefonuttagsadapter
• En avtagbar nätsladd
Följande tabell innehåller de grundläggande inställningarna för
signalkällorna. Notera att Audio Ingångsinställningarna visar bade digitala
och analoga ljudingångar. En digital ingång har alltid prioritet över analoga
ljudingångar om båda finns tillgängliga.
Source 1 (Källa 1)
Source 2 (Källa 2)
Source 3 (Källa 3)
Source 4 (Källa 4)
Source 5 (Källa 5)
LJUDINGÅNG
HDMI 1 IN/ Audio 1
(HDMI 1/Ljudingång 1)
HDMI 2 IN/ Audio 2
(HDMI 2/Ljudingång 2)
HDMI 3 IN/ Audio 3
(HDMI 3/Ljudingång 3)
HDMI 4 IN/ Audio 4
(HDMI 4/Ljudingång 4)
HDMI 5 IN/ Audio 5
(HDMI 5/Ljudingång 5)
VIDEOINGÅNG
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
HDMI 5
Source 6 (BluOS)
BluOS
BluOS
VAL AV PLACERING
Source 7
7.1 Channel Input (7,1 ingång)
Off
Välj en väl ventilerad plats, som lämnar minst 1 dm fritt utrymme på
båda sidorna och bakom apparaten, och som dessutom ger fri sikt inom
7 m mellan apparatens framsida på T 777 och din huvudsakliga lyssnar/
tittarplatsden plats där du oftast kommer att sitta och lyssna/titta. T 777
alstrar en viss värme, men det är inget som skall orsaka problem för andra
komponenter i närheten. Det är speciellt viktigt att man ser till att det finns
tillräcklig ventilation runt apparaten.
Source 8 (Front Ingång) HDMI Front/Audio Front
HDMI Front
Source 9 (Mediaspelare) Mediaspelare (Front)
Off
För att ändra grundinställningarna ovan och för bättre förståelse av
inställningarna av signalkällorna och olika kombinationer, ber vi dig att läsa
avsnittet “SOURCE SETUP (INSTÄLLNINGAR AV SIGNALKÄLLOR)” i delen“HUR
DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY” under“HANDHAVANDE”.
NOTERA
En digital ingång har alltid prioritet över analoga ljudingångar om båda
finns tillgängliga.
SVENSKA
SPARA FÖRPACKNINGSMATERIALET
Var vänlig och spara lådan och allt packmaterial som du fick med din T 777.
Om du skulle behöva flytta eller transportera din T 777 är detta den säkraste
förpackningen. Vi har sett alldeles för många för övrigt perfekta apparater
som transportskadats p.g.a. brist på lämplig transportkartong, så snälla:
Spara kartongen!
SOURCE (KÄLLA)
5
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS FRAMSIDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AV Surround Sound Receiver T 777
VOLUME
d
a
MENU
LISTENING
MODE
A
B
a
SOURCE
s
s
f
SPEAKERS
DISPLAY
TONE
TONE DEFEAT
DIMMER
BluOS
FRONT INPUT/MP
A
B
C
© NAD T 777
10
11
12
13
1 STANDBY KNAPP
• Tryck på denna knapp för att sätta på T 777 från standby-läge.
STANDBY lysdiod ändrar färg från orange till blått. Trycker man på
knappen en gång till stängs apparaten av till standbyläget igen.
• Trycker man på knappen en gång till stängs apparaten av till
standbyläget igen.
NOTERA
För att sätta på T 777 från standby-läge eller stänga av till standby-läge
så måste huvudströmbrytaren på apparatens baksida var på.
2 STANDBY LYSDIODEN
• Denna indikator tänds och lyser orange när T 777 är i standby-läge.
• När T 777 är i läget PÅ (ON), lyser denna indikator blå.
• Om en Zon (Zon 2, Zon 3 eller Zon 4) är påslagen och man trycker
på STANDBY-knappen för att stänga av T 777 i Standbyläge kommer
displayen att släckas men STANDBY lysdioden fortsätter att lysa
blå. Detta indikerar att Zon (Zon 2, Zon 3 eller Zon 4) fortfarande är
aktiv. Den motsvarande aktiva Zonens ikon(er) visas fortfarande i
displayen.
• För att stänga av T 777 och Zon 2, Zon 3 och/eller Zon 4, trycker du
in STANDBY-knappen och håller den intryckt tills Standby-lysdioden
blir orange.
• Den kommer att blinka kort när apparaten tar emot kommandon
från fjärrkontrollen.
SVENSKA
3 NAVIGATION och ENTER KNAPPAR
Navigation [d/f/a/s] och ENTER knapparna har olika innebörd
beroende på vad du gör. Den mittersta runda knappen används som
[ENTER] knapp, denna är normalt använd till att för att bekräfta val,
procedur eller motsvarande funktioner.
4 MENU
• Tryck för att aktivera eller avaktivera OSD menyn.
6
14
15
16
17
18
19
5 LISTENING MODE (LYSSNINGSLÄGE)
• Tryck på knappen flera gånger för att bläddra mellan de olika
alternativen för lyssningslägen. Beroende på format på den valda
ingången (digital eller analog, stereo eller multikanal), kan det finnas
flera alternativ att välja mellan.
• Läs också avsnittet “LISTENING MODE (LYSSNINGSLÄGE)” i delen
“HUR DU ANVÄNDER T 777 – HUVUDMENY” under“HANDHAVANDE”.
6 PUNKTMATRIS-DISPLAY; DISPLAYEN
• Visar visuell information om de aktuella inställningarna som
exempelvis aktiv insignalkälla, volymnivå, lyssningsläge, ljudformat
och andra tillhörande indikatorer.
• Läs också avsnittet “Inställning av Displayen på Apparatens
Framsida” i delen“HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY”
under“HANDHAVANDE”.
7 SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL
Rikta fjärrkontrollen HTR 8 mot sensorn och tryck på önskad knapp.
Utsätt inte sensorn för någon stark ljuskälla, som direkt solljus eller starkt
lampljus. Direkt belysning förhindrar T 777 att styras med fjärrkontrollen.
Räckvidd: Cirka 7 m från sensorns främre yta.
Vinkelomfång: Cirka 30° i varje riktning räknat från sensorns främre yta.
8 a SOURCE s
• Tryck på [a SOURCE]-knappen eller [SOURCE s]-knappen för att
välja önskad källa. Tryck upprepade gånger på en av knapparna till
dess att önskad källa är vald.
• Läs också avsnittet“SOURCE SETUP (INSTÄLLNINGAR AV
SIGNALKÄLLOR)” i delen“HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY”
under“HANDHAVANDE”.
9 VOLUME
• VOLUME kontrollen justerar den totala ljudstyrkan på signaler som
matas ut på högtalarna eller till hörlurarna.
• Vrid ratten medurs för att höja volymnivån, moturs för att sänka den.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS FRAMSIDA
10 PHONES (HÖRLURAR)
• Passar till stereohörlurar med standard 1/4-tums (6,3mm) stereo
teleplugg (använd adapter till de hörlurar som har den mindre
3,5mm telepluggen).
• För att lyssna via hörlurar måste fronthögtalarna ställas in på “Large”
i “Speaker Configuration” I Setup Menyn annars kommer hörlurarna
inte att återge någon bas.
11 A SPEAKERS B
• Tryck på Speaker A, B eller båda för att välja vilka högtalare du vill
lyssna på.
• Tryck på [Speaker A]- eller [B]-knappen för att sätta på eller stänga av
den aktuella högtalaren.
• Speakers A är den huvudsakliga 7 st multikanals front och
surroundhögtalarna.
• Speaker B är extra högtalarna för placering i ett annat rum i ditt
hem. För Speaker B läget mixas allt surroundljud ner till stereo as
som det visas i displayen. Om du använder både högtalare A och B
(SPEAKERS A + B) samtidigt kommer ljudet att mixas ner till stereo.
12 DISPLAY
• Aktuell information visas genom att trycka på [DISPLAY]-knappen
upprepade gånger. Visar information så som den ges av den aktuella
källan.
13 TONE
• Tryck för att justera TREBLE och använd [VOLUME]-ratten för att öka
eller minska på en skala på ±10dB. Tryck igen för att justera bas och
en tredje gång för DIALOG justering.
• Läs också avsnittet “TONE CONTROLS (TONKONTROLLER)” i delen
“HUR DU ANVÄNDER T 777 – HUVUDMENY” under “HANDHAVANDE”.
14 TONE DEFEAT
• Tonkontroller aktiveras eller visas genom att trycka på knappen.
Tonkontrollerna är urkopplade när “Tone Defeat” visas i displayen,
medan de är inkopplade när “Tone Active” visas.
• Läs också avsnittet “TONE CONTROLS (TONKONTROLLER)” i delen
“HUR DU ANVÄNDER T 777 – HUVUDMENY” under “HANDHAVANDE”.
15 DIMMER
• Ställ in den främre displayens ljusstyrka på normalt eller dimmat
läge.
16 BluOS
• Inställningsmeny för BluOS aktiveras.
17 FRONT INPUT/MP
• Källan kopplas mellan och frontpanel och mediaspelare.
SVENSKA
18 FRONT INPUT PORTS
• Använd dessa uttag för tillfälliga källor så som analoga ljudkällor
eller HDMI-källor.
• Om din källa har ett enda audio-ut-jack eller är märkt “mono output”
skall du ansluta det till den Front Input-ingång på T 777 som är
märkt “R (MONO)” (avsnitt B).
• Om källan å andra sidan har två utgångsjack (vilket tyder på en
stereoutsignal) ansluter du de båda jacken till motsvarande Front
Input-jack på T 777, märkta “L” (avsnitt A) respektive “R (Mono)” så att
du får stereoljud i högtalarna.
• Använd den främre HDMI-ingången (detalj C) för att direktkoppla en
HDMI-källa.
19 FRÄMRE INGÅNG FÖR MEDIASPELARE
• Anslut din Media Player standard hörlursuttag till denna ingång.
7
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS BAKSIDA
1
2
DIGITAL AUDIO IN
3
S-VIDEO
HDMI
5
6
7
L
2
OUT 1
OUT 2
OUT 3
OUT 3
FRONT-HT/
SURR-B
SUBW
CENTER
Y
PR
R
L
SURR
OUT AUDIO 3 IN
FRONT
ZONE 3
PB
PB VIDEO 3 PR
L
HT 2/SURR-B
HDMI OUT
2
OUT AUDIO 4 IN
1
Y
2
HDMI IN 1
IN
+12V TRIGGER OUT
IN
SURR-B
ZONE 4
1
1
OPTICAL
IN
HDMI IN 2
OUT 2
SURR
AUDIO 5
2
2
HDMI IN 3
OUT 1
FRONT
AUDIO 6
3
1
COAXIAL
RS-232
HDMI IN 4
8
IR
7.1 CH INPUT
R
L
3
HDMI IN 5
AUDIO
R
VIDEO
4
2
3
R
SURR-B
Y
AUDIO 2
HDMI OUT
1 (4K)
POWER
ZONE 2
CENTER
SUBW 2
SUBW 1
PR
ZONE 2
R
AUDIO 1
VIDEO 1
PB
HT 1/SURR-B
L
ON
AUDIO
PRE-OUT
AUDIO PRE-OUT
© NAD T 777
AUDIO
R
L
AUDIO 6
10
AUDIO 5
9
12
13
14
15
16
OUT AUDIO 4 IN
ZONE 4
OUT AUDIO 3 IN
ZONE 3
11
AUDIO 2
AUDIO 1
ZONE 2
ZONE 2
SE UPP!
Se till att alla anslutningar till din T 777 gör med apparaten frånkopplad från elnätet. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur
kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.
1 DIGITAL AUDIO IN (DIGITAL AUDIO INGÅNG - COAXIAL 1-2,
OPTICAL 1-2)
• Anslut motsvarande koaxial eller optisk utgång på en signalkälla
som exempelvis en CD, BD/DVD spelare, digitalbox för kabel-TV,
digital radiodel eller annan tillämplig apparat.
• Koaxial och Optiska digitala ingångar kan konfigureras via
Inställningarna för Signalkällor i Setup menyn.
SVENSKA
2 HDMI (HDMI 1-5, HDMI 1-2 OUT)
• Koppla HDMI 1-5 till HDMI OUT-kopplingar på olika källenheter
så som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, HDTV-box och annan typ av
utrustning som möter de tekniska kraven.
• Koppla HDMI 1-2 OUT till HDTV eller projektorer med HDMI-ingång.
HDMI 1 OUT har stöd för 4K@60 4:4:4 och är HDCP 2.2-kompatibel.
Båda HDMI-utgångarna visar simultant samma ljud/video-källa.
VARNING
Innan du ansluter eller kopplar ur några HDMI kablar, måste T 777 och
annan berörd utrustning vara avstängd och urkopplad från elnätet.
Om detta inte följs kan det orsaka permanenta skador på all utrustning
ansluten via HDMI kontakterna.
8
3 AUDIO 1 - 6
• Dessa är T 777s andra huvudsakliga ingångar. Anslut dessa analoga
ljudingångar till motsvarnde ljudutgång på signalkällan som
exempelvis en CD-spelareeller annan ljudkälla på linjenivå.
AUDIO 3-4 OUT
• Anslut AUDIO 3 OUT (och/eller AUDIO 4 OUT) till motsvarande
inspelningsutrustning eller ljudingångar på en källa som exempelvis
ett CD/DVD inspelare eller en separat ljudprocessor.
• Vilken signal som kommer på AUDIO 3-4 OUT är beroende på vilken
källa som valts. Det finns ingen signal ut på AUDIO 3 OUT när AUDIO
3 är vald. På samma sätt kommer det inget på AUDIO 4 OUT när
AUDIO 4 är den aktiva källan. Detta är för att förhindra rundgång
genom den inspelande apparaten och skydda skador på dina
högtalare.
• När AUDIO 3 OUT och AUDIO 4 OUT är konfigurerade har de samma
källor för Zon 3 och Zon 4 respektive. Se även detalj 11 för ZONE
2-3-4.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS BAKSIDA
5 SOFT CLIPPING
• Kopplar in NADs egna Soft Clipping kretsar på alla kanalerna.
• Soft Clipping begränsar mjukt utsignalen på T 777 för att minimera
hörbar distorsion om förstärkare överbelastas eller drivs för hårt.
• Vi rekommenderar att man alltid har Soft Clipping aktiverat för
att minska risken för distorsion vid höga ljudnivåer. Dock kan den
stängas av vid kritisk lyssning och för att bevara optimal dynamik.
6 RS 232
• NAD är en certifierad partner till AMX och Crestron och har fullt stöd
för extrena styrenheter. Kontrollera på NADs hemsida för AMX och
Crestron kompatibilitet med NAD. Kontakta din NAD specialist för
mer information.
• Anslut denna kontakt med en RS-232 seriellkabel (medföljer inte) till
en Windows® kompatibel PC eller styrsystem för att fjärrstyra T 777
via kompatibla externa styrsystem.
• Vi hänvisar till NADs hemsida för mer information om RS232
Protokoll dokument PC styrprogram.
• Använd denna port också för hårdvaruuppgradering. Instruktioner
om hur du använder denna post för hårdvara finns i (förekommande
fall) att läsa i beskrivningen till hårdvaruuppgradering på NAD:s
webbsida.
7 +12V TRIGGER OUT
• T 777 har tre +12V TRIGGER OUT-portar (OUT 1, OUT2 och OUT3)
som kan konfigureras för att förse tillkopplade komponenter och
system med +12V DC. Se även avsnittet “Trigger Setup (Trigger
Inställningar)” i “Setup Meny” för riktlinjer om hur du konfigurerar
+12V TRIGGER IN/OUT.
• Använd denna 3,5mm minikontakt för att skicka kommandon
med +12 volts (max 50 mA) till annan utrustning som exempelvis
en subbas eller annan ljudutrustning. Mittstiftet på denna 3,5mm
kontakten är själva kontrollsignalen. Utsidan är jordanslutningen
(även skärmen).
• Denna utgång har 12V spänning när T 777 är påslagen och 0V när
apparaten är avslagen eller i standbyläge.
+12V TRIGGER IN
• När denna ingång triggas av en 12V DC likspänning kan T 777 sättas
på från standby-läge av kompatibla apparater som exempelvis
förstärkare, förförstärkare, receiverar, etc. Om 12V likspänningen
stängs av kommer T 777 att återgå till standby-läge.
• Anslut denna +12V TRIGGER IN till den andra utrustningens
motsvarande +12V DC utgång med en monokabel med 3,5mm
hankontakt. Den enheten som skall styra förstärkaren måste vara
utrustad med en +12V trigger utgång för att kunna utnyttja denna
funktion
8 IR IN/IR OUT 1-3
• Dessa minitele kontakter tar emot fjärrkontrollkommandon i
elektroniskt format med industri-standard protokoll som kan användas
med en “IR-sändare” och multi-rumsystem och liknande utrustning.
• Alla NAD produkter med IR IN/IR OUT funktionen är helt kompatibla
med T 777. För andra modeller som inte är tillverkade av NAD bör du
kontrollera specialister för dessa fabrikat huruvide de är kompatibla
med T 777s IR.
IR IN
• Om du ansluter den här ingången till utgången på en IR-”förlängare”
(IR-länk; Xantech eller liknande) eller till IR-utgången på en annan
komponent kan du styra T 777 från ett annat rum.
IR OUT 1, IR OUT 2
• Anslut IR OUT 1 (och/eller IR OUT 2) till IR IN kontakten på en
kompatibel apparat.
• Styr och kontrollera den inkopplade kompatibla apparaten genom
att rikta dess fjärrkontroll mot T 777s IR-mottagare.
IR IN och IR OUT 1, IR OUT 2, IR OUT 3
• Anslut T 777s IR IN till IR OUT kontakten på en kompatibel apparat.
Anslut också T 777s IR OUT 1 (och/eller IR OUT 2, IR OUT 3) till IR IN
kontakten på en kompatibel apparat.
• Med denna uppställning kan T 777 fungerar som en “IR-förlängare”
som kan vidarebfordra kommandon från T 777s IR IN och skicka
dem till utrustning kopplad via T 777 s IR OUT 1 (och/eller IR OUT 2,
IR OUT 3).
IR OUT 3
• IR OUT 3 kan enbart fungera som en “IR-förlängare” som beskrivs ovan.
9 HT 2/SURR-B HT 1/SURR-B
• Anslut HT 2/SURR-B och/eller HT 1/SURR-B till audioingången på en
extern strömförstärkare som kopplats till 4 Height-högtalare.
10 ETHERNET/LOCAL AREA NETWORK (NÄTVERKSKONTAKT - LAN)
• Det krävs att det finns ett trådbundet nätverk (LAN) att
ansluta till för att man skall kunna använda den trådbundna
nätverksanslutningen. Installera ett trådbundet nätverk med router
och bredbandsanslutning. Din router eller ditt hemmanätverk skall
ha en DHCP server för att kunna möjliggöra anslutningen.
• Använd en standard, rak nätverkskabel (medföljer inte), anslut ena
änden av kabeln till din nätverkskabel till en router och andra änden
till T 777s nätverksanslutning.
• Denna nätverksanslutning har samma funktion som en RS232
anslutning. Har du din PC och T 777 anslutna på samma nätverk har
du möjlighet att styra T 777 via kompatibla externa styrsystem.
• Om du har anslutit din PC och T 777 till samma nätverk, kan du se
IP adressen på din T 777. Tryck in [a SOURCE] och [SOURCE s]på
apparatens framsida och samtidigt och släpp dem sedan - “System
Info” visas i displayen och i skärmmenyn. Bläddra med [d] eller [f]
för att visa “System Info” detaljerna som inkluderar IP adress.
NOTERINGAR
• NAD är inte ansvarig för felaktiga funktioner på T 777 och/eller
Internetanslutning beroende på kommunikationsfel eller felaktigheter
associerade med ditt bredbandsanslutning eller annan ansluten
utrustning. Kontakta din Internetleverantör (ISP) för assistans eller
annan servicefirma för din övriga utrustning.
• Kontakta din Internetleverantör för regler, debiteringar,
innehållsinstruktioner, servicebegränsningar, bandbredd, reparationer
och andra relaterade frågor som handlar om Internet anslutningen.
9
SVENSKA
4 7.1 CHANNEL INPUT
• Anslut motsvarande analoga ljudutgångar på en multikanals
signalkälla som t.ex. en DVD-Audio eller multikanals SACD-spelare
eller en extern multikanals dekoder. Det vanligaste är att dessa
signalkällor har en 5.1-kanals utgång, i vilket fall Surround Back
kontakterna lämnas oanvända. Signalerna på dessa ingångar
kan höras när man väljer “Source 7” (7.1 CHANNEL INPUT är
grundinställningen för denna källan).
• Det finns ingen funktion för basshantering eller annan
signalprocessing (annat än volymreglering) för 7.1 CH. input.
• DVD/BD-spelare med inbyggd avkodning kan anslutas här
men genom att använda den inbyggda Dolby Digital och DTS
avkodningen i T 777 via en digital anslutning ger oftast bättre
resultat.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS BAKSIDA
USB
• Anslut USB-kontakten till levererat BluOS/USB-nav till denna
USB-ingång. Kontrollera att wi-fi-dongel och Bluetooth USB
mikroadapter är ordentligt anslutna till en av de 4 portarna på USBnavet. Om den trådlösa anslutningen är dålig, anslut Wi-Fi-dongeln
till den medföljande förlängningskabeln och räta ut den för bättre
mottagning.
• Se instruktionerna UPPRÄTTA TRÅDLÖS ANSLUTNING i BluOS SETUPmenyn nedan.
11 ZONE 2-3-4
• T 777 har tre konfigurerbara Zoner – Zon 2, Zon 3 och Zon 4.
Zonfunktionen ger möjlighet att lyssna på en annan aktiv källa
från T 777 som inte är samma som den som den som den valda
ljudkällan i huvudzonen.
• Skickar zonens valda ljudkälla till motsvarande ljudingång för en
annan zon. Använd ljudkablar av hög kvalitet för att minska risken
för störningar när du drar kablar i långa längder.
• För en bättre förståelse av zoninställningarna ber vi dig studera
avsnittet nedan om “Zone Controls (Zonkontroller)” i Huvudmenyn
såväl som “Zone Setup (Zon Inställningar)” i “Setup Menyn”.
12 AUDIO PRE-OUT
• AUDIO PRE- OUT gör det möjligt att använda T 777 som en
förförstärkare till en extern effektförstärkare för vissa eller alla
kanalerna.
• Anslut FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR R, SURR L, SURR-BL och
SURR-BR till motsvarande kanalers ingångar på effektförstärkaren
som driver motsvarande högtalare.
• Anslut SUBW 1 (och/eller SUBW 2) utgången till en aktiv subbas eller
till en förstärkare som driver ett passivt system.
• Till skillnad mot de andra fullfrekvenskanalerna finns det ingen
inbyggd förstärkare för att driva en Subbas.
ZONE 2-3-4/HEIGHT 1/HEIGHT 2
• SURR-BL och SURR-BR är också tilldelade som sekundär ZONE 2,
ZONE 3, ZONE 4, HEIGHT 1 eller HEIGHT 2 audio pre-out. Detta
gäller om Zone 2, Zone 3, Zone 4, Height 1 eller Height 2 har valts
som inställning för “Back Amplifier (Bakre Förstärkare)” i menyn
“Amplifier Setup (Inställning av Förstärkare)”.
• Se även posten om ”AMPLIFIER SETUP (INSTÄLLNING AV
FÖRSTÄRKARE)” nedan.
SVENSKA
13 SPEAKERS A, B (HÖGTALARE)
• Anslut SPEAKER A FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR R, SURR L, SURRBL och SURR-BR, kanalerna till motsvarande högtalare. Se till att “+”
(röd) terminal och “-” (svart) terminal ansluts till motsvarande“+” och
“-” terminalerna på högtalarna. Var extra noga med att inga trådar
hänger löst eller löper mellan de båda terminalerna.
• Anslut vänster och höger kanal för SPEAKERS B till motsvarande
högtalare. När SPEAKERS B är aktiverade, kommer den utgången
att omvandlas till ”Stereo Downmix” som visas i displayen. Om
du använder både högtalare A och B (SPEAKERS A + B) samtidigt
kommer ljudet att mixas ner till stereo.
• Apparaten är konstruerad att fungera optimalt med högtalare som
har en impedans inom T 777 rekommendationer. Kontrollera att
högtalarna anges ha en impedans på minst 4 ohm per högtalare.
ZONE 2-3-4/HEIGHT 1/HEIGHT 2
• SURR-BL and SURR-BR can also be assigned as ZONE 2, ZONE 3,
ZONE 4, HEIGHT 1 or HEIGHT 2 speaker level output. Detta gäller
om Zone 2, Zone 3, Zone 4, Height 1 eller Height 2 har valts som
inställning för “Back Amplifier (Bakre Förstärkare)” i menyn “Amplifier
Setup (Inställning av Förstärkare)”.
10
NOTERA
Tänk på att använda kabel med minst 1,5mm2, vi rekommenderar en
högtalarkabel av god kvalitet. Högtalaranslutningarna kan göras med
banankontakter (Enbart på 120V versionen), skalad kabel eller med
“pins”. Det finns ett hål tvärs igenom axeln för anslutning av skalad kabel
eller “pins”. Du skruvar lös terminalens plastmutter stoppa in kabeln med
alla trådarna genom hålet och spänner åt så hårt förnuftet medger. För
att minimera risken för kortslutning får den skalade kabeldelen eller
stiftet inte vara längre än 1,5 cm.
14 NÄTANSLUTNING
• T 777 levereras med en lös nätsladd. Innan du ansluter nätkontakten
i vägguttaget skall du försäkra dig om att den är ordentligt isatt i
nätuttaget i T 777 först.
• Koppla alltid ur nätuttaget ur väggen först, innan du kopplar ur
sladden ur T 777.
• Anslut enbart till rätt nättuttag, i.e., 230V 50 Hz (Gäller enbart 230V
versionen) eller 120V 60 Hz (Gäller enbart 120V versionen).
15 SWITCHED AC OUTLET (SWITCHAT NÄTUTTAG)
• Detta uttag kan användas för att mata någon annan apparat eller
tillbehör.
• Den totala effektförbrukningen på detta uttaget får ej överskrida 120
watt.
• Det kan stängas av och sättas på med Standby knappen på
apparatens framsida eller HTR 8s [ON] och [OFF] knappar.
16 POWER (HUVUDSTRÖMBRYTARE)
• T 777 drivs av växelström.
• När POWER kontakten är i ON läget, och T 777 är i standbyläge
visas detta genom att statusindikatorn lyser orange. Tryck
på Standbyknappen på apparatens framsida eller på HTR 8
fjärrkontrollens [ON] knapp för att sätta på T 777 från standbyläge.
• Stäng av med huvudströmbrytaren om du inte tänker använda
T 777 på en längre (som exempelvis om du åker på semester).
• Det är inte möjligt att sätta på T 777 med STANDBY knappen eller
HTR 8 fjärrkontrollens [ON] knapp om huvudströmbrytaren är i läge
off.
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – HUVUDMENY
OM SKÄRMMENYN (OSD)
DSP OPTIONS (DSP ALTERNATIVE)
Din T 777 är utrustad med ett lättfattligt system av menyer som visas på
den anslutna skärmen (on-screen display) vilket är användbart både vid
inställningarna och vid dagligt bruk. Se till att du har anslutit en monitor/TV
innan du fortsätter med installationen.
VISA SKÄRMMENYN
Tryck på [S], [s], [MENU]eller [ENTER] knapparna på HTR 8 fjärrkontrollen
eller på apparatens framsida för att visa T 777s huvudmeny på din TV eller
monitor.
VIKTIGT
OSD kan endast visas på en displayenhet med en upplösning på minst
1080p.
NAVIGERA SKÄRMMENYN OCH GÖR ÄNFRINGAR
För att navigera genom skärmenyn, gör följande med HTR 8 eller
motsvarande knappar på apparatens framsida:
1 Tryck på [S] för att välja något ur menyn. Använd [D/F] knapparna och
i vissa fall [ENTER]för att flytta dig i menyerna. Tryck flera ganger på [S]
för att gå vidare och in i undermenyer på en önskad meny.
2 Använd [D/F] knapparna för att välja eller ställa in någon parameter på
ett menyval.
3 Tryck på [A] för att spara inställningarna du gjort i den aktuella menyn
eller undermenyn. Genom att trycka på [A] återgår du även till den
föregående menyn.
LIP SYNC DELAY
DSP Options har funktionen “Lip Sync Delay” som skall kompensera i de fall
ljud och bild inte är synkroniserade.
Genom att variera “Lip Sync Delay” mellan 0ms till 120ms kan man fördröja
ljudet så att det kommer i synk med bilden.
MAIN MENU (HUVUDMENY)
Huvudmenyn innehåller menyalternativen för “DSP Options (DSP
Alternative)”, “Tone Controls (Tonkontroller)”, “Zone Controls (Zonkontroller)”,
”System Info” och ger tillgång till “Setup Meny (Inställningsmenyn).
Följ riktlinjerna om “VISA SKÄRMMENYN” och ”NAVIGERA SKÄRMMENYN
OCH GÖR ÄNFRINGAR” för att navigera genom menyalternativen och
undermenyerna.
SVENSKA
NOTERA
De individuella inställningarna på ”DSP Options” och ”Tone Controls”
används när de aktiveras via inställningarna i A/V snabbvalen. Se även
avsnittet “AV Presets (AV snabbval)” för referens.
11
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – HUVUDMENY
TONE CONTROLS (TONKONTROLLER)
ZONE CONTROLS (ZONKONTROLLER)
T 777 har två Tonkontroller– Diskant, Bas och Center Dialog. Bas och
diskantkontrollerna påverkar enbart den lägsta basen och den högsta
diskanten medan det kritiska mellanregistret lämnas intakt. Center Dialog
(‘Dialog’ i displayen) kontrollerar närvaron i mellanregistret och förbättrar
taluppfattbarheten.
Beroende på hur inställningarna gjorts i den separate“Zone Setup” menyn
i “Setup Meny” delen, kan den zonen konfigureras och hanteras via detta
“Zone Controls” fönster.
Dessa kontroller medger att man justerar frekvensgången under drift.
Inställningarna görs genom att man navigerar till Tone Controls’ i
skärmmenyn via en kombination av ENTER och [A/S/D/F] knapparna.
Man kan även göra det genom att trycka på ‘TONE CONTROLS’ knappen
och sedan vrida Volymratten för att ställa in rätt nivå. Man kan även göra
det genom att trycka på [TONE] knappen och sedan vrida Volymratten för
att ställa in rätt nivå.
Max och minimi värden för alla tre kontrollerna är ±10 dB.
“Tone Defeat” ger en möjlighet att justera eller helt koppla bort
tonkontrolldelen på T 777. Om“Off”(“Tone Active” i displayen) är valt är
tonkontrollerna aktiva.
Välj “On” (“Tone Defeat” i dispalyen) för att koppla ur tonkontrollerna .
NOTERA
Tonkontroll alternativen kan väljas direkt eller ändras via HTR 8s TONE
knapp med DEVICE SELECTOR inställd på AMP läget. Se frontpanelens
display för att hantera tonkontroller. Tryck på TONE knappen för att
välja “Treble”, ”Bass” eller “Dialog” och sedan använder du [D/F] för
att justera nivåerna. Tryck på TONE igen för att spara inställningen och
på samma gång gå vidare till nästa alternativ eller för att lämna menyn
helt och hållet.
SVENSKA
12
Välj ‘On’ för att aktivera önskad zon. När den är aktiverad, kommer
Sourceingåneg för den aktuella Zon väljas genom att man väljer bland
följande ingångar – Alla tillgängliga källor, Front Input, Media Player och
Local.
Välj “Local” som din valda Zone’s källa om du vill lyssna på samma källa so mi
huvud zonen men med olika ljudnivå.
Om en Zon är inställd på OFF” är den deaktiverad eller avstängd.
”Volume” refererar till en justerbar andra Zone Volume nivå som kan
höjas eller sänkas med [D/F] knapparn på HTR 8 eller eller motsvarande
navigationsknappar på apparatens framsida.
När en Zon är aktiverad visas ett motsvarande Zon nummer i displayen.
Zone 2 är alltid möjligt att konfigurera i “Zone Controls” menyn. För Zone 3
och Zone 4 skall finnas tillgängliga i “Zone Controls” fönstret måste deras
“Mode” i “Zone Setup” menyn i “Setup Meny” delen ställas in på “Zone”.
NOTERA
ZR 7 fjärrkontrollen styr enbart funktioner i Zone 2 . Zon 3 och Zon 4
kan konfigureras och hanteras via aktuell Zon OSD-meny genom att
använda navigationsknapparna på frontpanelen samt motsvarande
knappar på HTR 8-fjärrkontrollen.
VIKTIG INFORMATION
• Enbart analogt ljud anslutet genom en signalkällas analoga ljudingång
kan accosieras som en ljudkälla till Zon 2, Zon 3 eller Zon 4.
• Digitalaljud källor anslutna via HDMI, optiskt eller koaxialt digital
ingång kan inte nedmixas och användas som Zon 2, Zon 3 eller Zon 4
ljudkällor.
• BluOS audio kan inte användas som en Zone 2-ljudkälla.
• Försäkra dig om att den anslutna signalkällans inställningarna för
digitalt ljud är avstängda eller att ingen digital källa är ansluten.
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – HUVUDMENY
SYSTEM INFO (SYSTEMINFORMATION)
SETUP MENU (SETUP MENY)
“System Info” visar information om aktuella hårdvaruversioner för MCU,
DSP, Video och BluOS/ OSD samt enhetens serienummer och IP-adress.
Systeminformationen som ovan visas endast som referens.
I Setup Meny kan du anpassa T 777 gentemot den andra utrustningen som
används i ditt system. Om ditt system inte matchar grundinställningen
exakt i den medföljande Snabb Start Guiden, kommer du att behove
använda inställningsmenyn för att konfigurera ingångarna på T 777.
CHECK FOR UPGRADE (FINNS UPPGRADERING)
Din T 777 uppdateras till senaste hårdvaruversioner om “Check for Upgrade”
visas.
SYSTEM INFO (UPGRADE AVAILABLE) - SYSTEMINFORMATION
(UPPGRADERING TILLGÄNGLIG)
Din T 777 behöver uppgraderas om posten “System Info” i huvudmenyn
ändras till “System Info (uppgradering tillgänglig).
I Setup Meny har följande delar som kan ställas in –
• Control Setup (Inställning av Styrning)
• Source Setup (Inställningar av Signalkällor)
• Speaker Setup (Högtalarinställningar)
• Zone Setup (Zon Inställningar)
• Amplifier Setup (Inställning av Förstärkare)
• Trigger Setup (Trigger Inställningar)
• Listening Mode Setup (Inställning av Lyssningslägen)
• Front Panel Display Setup (Inställning av Displayen på Apparatens
Framsida)
• A/V Presets (A/V Snabbval)
• BluOS Setup (Inställning av BluOS)
• Select Language (Välj Språk)
För att navigera genom inställningsmenyn och dess alternativ och
undermenyer, följ dessa riktlinjer i avsnittet “VISA SKÄRMMENYN” och
”NAVIGERA SKÄRMMENYN OCH GÖR ÄNFRINGAR”.
SVENSKA
START UPGRADE (STARTA UPPGRADERING)
Med din T 777 ansluten till internet, välj “Start Upgrade” så startar Internet
Update automatiskt.
Se också medlevererade ”INTERNET UPDATE GUIDELINES (RIKTLINJER FÖR
UPPDATERING VIA INTERNET)” för fler riktlinjer.
13
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
CONTROL SETUP (INSTÄLLNING AV STYRNING)
T 777 stöder HDMI Control och Audio Return Channel (ARC) funktioner.
Bägge funktionerna är möjliga om den anslutna apparaten också har stöd
för funktionerna och är ansluten till T 777 med HDMI kabel.
AUTO STANDBY
Auto standby läget kan sätta spå och stängas av med följande inställningar.
On (På): När förstärkaren är påslagen kommer T 777 att automatiskt att
gå i standby-läge om man inte gör något eller en insignal på vald källa
på 30 minuter.
Off (Av): T 777 kommer inte att stängas av om Auto Standby är inställt
på“Off” även om man inte gör något eller en insignal på vald källa på 30
minuter. Tryck på Standby-knappen för att stänga av T 777 från driftläget
till standby.
CEC/LAN/BLUOS IN STANDBY
Indikerar status för CEC, LAN och BluOS-aktivitet då enheten är i
standbyläge.
On (På)
• Aktivera CEC funktionen. Ljud och bild kommer kontinuerligt att
strömma från en CEC-kompatibel HDMI källa till en CEC-kompatibel
TV (med bägge enheterna anslutna via T 777).
• LAN och BluOS-anslutningar är fortsatt aktiva.
Off (Av)
• T 777 kommer inte att skicka igenom alla CEC-meddelanden. Ljud
och bild kommer inte att skickas från en CEC-kompatibel HDMI-källa
till en CEC-kompatibel TV (med bägge enheterna anslutna via
T 777).
• LAN och BluOS-anslutningar är vilande eller inaktiva.
HDMI CONTROL (CEC)
Consumer Electronics Control (CEC) är en uppsättning funktioner som
använder HDMIs tvåvägs kommunikation för att låta en fjärrkontroll eller
annan CEC-enhet ansluten via HDMI styra. Ett CEC kommando kommer att
trigga de nödvändiga kommandona över HDMI för ett helt system att själv
ställa in sig och svara på kommandon.
När en apparat med stöd för HDMI Control (CEC) är ansluten, kan följande
funktioner utföras via T 777 eller den anslutna apparaten med någon av
deras fjärrkontroller.
Off ( Av): Lägger till alla CEC alternativ nedan. I läget “Off (Av)” är vissa CEC
funktioner avstängda.
Power Off: Vid“On (På)” inställningen stängs T 777 automatiskt till
standby-läge om den får ett CEC standby kommando. Å andra sidan om
T 777 får ett CEC kommando för att sättas på kommer T 777 att startas
från standby-läget.
Source Switch (Omkopplare för signalkälla): I“On” läget kommer
T 777 automatiskt att byta källa om en annan CEC enhet begär byte av
signalkälla.
Exempelvis om man trycker PLAY på en BluRay-spelare med CEC,
kommer T 777 och TVn med CEC att automatiskt byta sina respektive
ingångar – T 777 byter till HDMI ingången där BluRayspelaren är
ansluten medan TVn byter till den ingång som T 777s HDMI MONITOR
OUT är ansluten till. Detta slutför autokonfigurationen – BluRay-spelaren
spelas upp automatiskt när du använder T 777 och en TV.
Audio System (Ljudsystem): Vid inställningen “On” skickar T 777 ut
ett CEC meddelande som visar att det är ett aktivt ljudsystem. En CEC
kompatibel TV kommer troligtvis att stänga av sitt ljud när detta sker.
När denna funktion är aktiverad kommer T 777 också att svar på CEC
volym och mute kommandon. Exempelvis kan en CEC TV skicka sina
volymkommandon från sin fjärrkontroll till T 777.
ARC Mode (ARC Läge): Audio Return Channel (ARC) gör att en ARCkompatibel TV kan skicka ljudströmmar“uppströms” till T 777.
Detta alternativ har tre inställningar: Off, Auto och Source Setup.
Auto: När ARC är inställt på Auto kommer T 777 att automatiskt
att försöka få till en ARC ljudanslutning med en TV närsomhelst
en TV meddelar över CEC att den är en aktivljudkälla. Om en ARC
anslutning kan göras, kommer T 777 att skicka ut en ARC ljudsignal
oavsett vad som är valt på T 777 och då visas “HDMI ARC”i displayen.
Alternativet Auto fungerar bäst om alla apparater som är anslutna
har stöd för CEC och omkopplaren för signalkällor är satt till ON.
Source Setup (Inställning av signalkällorna): När inställningen
är inställd på“Source Setup”, kan du välja “ARC” för den digitala
ljudingången på inställningsmenyn. När du väljer en signalkälla på
T 777 som är inställd för ARC kommer T 777 att försöka starta en ARC
anslutning med TVn. När du använder detta alternativet bör du även
vara säker på att omkopplaren för ljudkällor är satt till OFF annars
kan andra CEC enheter hålla på att ändra singalkälla på T 777 när
man vill vara kvar på ARC källan.
SVENSKA
VIKTIG INFORMATION
• “Audio System” måste vara satt till “On” för “ARC mode” för att detta
alternativ skall fungera.
• ”CEC/LAN/BluOS in Standby” måste vara inställda till “On” för audio och
video för att kontinuerligt strömma CEC-aktiverad HDMI-källa till en
CEC-aktiverad TV (med båda enhetena anslutna via T 777).
14
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
SOURCE SETUP (INSTÄLLNINGAR AV SIGNALKÄLLOR)
ANALOG AUDIO (ANALOGT LJUD)
T 777 har nio analoga ljudingångar inclusive en 7.1 input. Dessa analoga
ingångar - Stereo 1, Stereo 2, Stereo 3, Stereo 4, Stereo 5, Stereo 6, Stereo
Front, Media Player (Front) och External 7.1 kan kopplas till valfri källa.
Välj “External 7.1” för att välja ljudsignalen genom “7.1 CH INPUT”.
Om “Off” väljs kommer ingen inkommande analog ljudsignal att väljas till
den aktuella källan .
Menyn Source Setup används för att ställa in, tilldela eller ändra källans
inställningar. Alla T 777-källorna är konfigurerbara. Varje källa kan
konfigureras för följande inställningar.
NOTERA
En digital ingång har alltid prioritet över analoga ljudingångar om
båda finns tillgängliga. För att bara ha en analog insignal till en speciell
källa, väljer du “Off” I inställningarna för “Digital Audio” för den aktuella
källan.
ANALOG GAIN (ANALOG FÖRSTÄRKNING)
Man kan justera in den relative nivån för varje källa så att alla källor för
samma ljudvolym. På detta sätt behöver man inte justera volymen varje
gang man byter källa. Generellt sätt är det bättre att dämpa nivån för de
starkaste källorna än att höja nivån för de svagare.
Bläddra till “Analog Gain”, tryck på [S] och sedan [D/F] för att bläddra till
önskad nivå mellan -12dB till 12dB.
DIGITAL AUDIO
För att få ut full potential ur T 777 och dess digitala kretsar rekommenderar
vi att man företrädesvis använder de digitala ingångarna.
ENABLED (INKOPPLAD)
Man kan koppla på/stänga av en ingång som med denna funktion. Detta är
särskilt användbart när man bara använder ett litet antal ingångar och man
väljer ingång via knapparna på apparatens framsida att kunna hoppa över
de ingångar som inte används.
Välj “Yes” för att möjliggöra denna källa eller “No” för att inte använda den.
NAMN (NAME)
Ett nytt namn kan ges till källkomponeneten. Exampelvis kan du ge“Source
1” namnet“BD Spelare” om du anslutit en sådan på den ingången.
Om du vill döpa om källans namn bläddrar du till “Name” och trycker [S]
för att komma till tecknet. Tryck sedan på [D/F] för att välja bland de
alfanumeriska tecknen.
Det finns olika slags Digital Audio-ingångar för T 777. Ett annat alternative
är“Off” där ingen digital insignal väljs till den aktuella signalkällan.
Följande alternativ finns för Digital Audio ingången:
HDMI $ HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, HDMI 5, HMDI Front
Optical $ Optical 1, Optical 2
Coaxial $ Coaxial 1, Coaxial 2
BluOS
NOTERA
En digital ingång har alltid prioritet över analoga ljudingångar om
båda finns tillgängliga. För att bara ha en analog insignal till en speciell
källa, väljer du “Off” I inställningarna för “Digital Audio” för den aktuella
källan.
Tryck sedan på [S] för att välja nästa tecken, samtidigt sparar dud et förra
tecknet. Namnet kan vara upp till tolv tecken långt.
SVENSKA
Det nya namnet kommer att visas såväl i apparatens display som på
skärmmenyn.
15
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
VIDEO INPUT (VIDEO INGÅNG)
Alla sex HDMI-källor kan tilldelas som en videoingång till en viss källa. Ett
annat alternativ är “Off” där berörd källa uppmanas att inte välja någon
videoingång.
SPEAKER SETUP (HÖGTALARINSTÄLLNINGAR)
HDMI $ HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, HDMI 5, HMDI Front
Previous (Föregående) $ Visa eller behåll föregående video.
NOTERA
T 777 har även stöd för HDMI funktioner som inkluderar kompatibilitet
med ett stort urval av 3D och HD videokällor och bildskärmar.
A/V PRESET (A/V SNABBVAL)
En källa kan få ett eget snabbvalsinställning. De parametrar som kan
ställas in är kommer att gälla för den aktuella källan (se även avsnittet “A/V
PRESETS” för mer information om inställningarna).
Efter att all annan utrustning anslutits, kommer Speaker Setup menyn att
guida dig till att hantera och ställa in dina högtalare så att du kan få ut det
optimala ljudet i din lyssningsmiljö.
Följande är de olika alternativen i Speaker Setup Menyn.
Om man inte vill ha ett snabbval kopplat till källan väljer man“None”.
SPEAKER CONFIGURATION (HÖGTALAR KONFIGURATION)
TRIGGER OUT (TRIGGER UTGÅNG)
Trigger Out (Trigger utgång) för en specifik källa är beroende på
konfigurationer som gör i en separat meny i “Trigger Setup” (Se“Trigger
Setup” nedan). Om “Source Setup” är kopplat till alla tre Triggerutgångarna
(Trigger Out 1-3) i separata “Trigger Setup” meny fönster, kan en enskild
ingång ha följande Trigger Out kombinationer.
Trigger Out: 1 $ 2 $ 1 + 2 $ 3 $ 1 + 3 $ 2 + 3 $ 1+2+ 3
Dessa kombinationer är beroende på vad som ställts in i “Source Setup” för
‘Trigger 1 Out, Trigger 2 Out eller Trigger 3 Out’ i e Trigger Setup menyn. Ett
annat alternativ “None (Ingen)” där ingen källa är kopplat till någon Trigger
Out.
För “Trigger Out” skall vara aktiv och konfigurerbar i “Source Setup” menyn,
se till att göra följande eller notera detta innan:
• I den separata “Trigger Setup” menyn, konfigurera ”Trigger 1 Out”,
“Trigger 2 Out” eller “Trigger 3 Out” till “Source Setup.”
• “Trigger Out” visas inte som ett alternativ i Source Setup menyn om inte
den separata “Trigger Setup” meny, “Trigger 1 Out, Trigger 2 Out eller
Trigger 3 Out” är konfigurerade till “Main, Zone 2, Zone 3, Zone 4 eller
Zone 2+3+4”; utan någon “Trigger Out” port kopplad till “Source Setup”. .
Varje surroundsystem behöver“bass-management” för att dirigera
lågfrekvensinnehållet från några eller alla kanalerna till de högtalare som är
bäst lämpade för uppgiften. För att denna funktionen skall fungera korrekt
är det väldigt viktigt att du identifierar högtalarnas kapacitet. Vi använder
begreppen“Small” och“Large” (och“Off”), men tänk på att den fysiska
storleken kan vara irrelevant.
• En“Small” högtalare är alla modeller som inte har någon nämnvärd
basrespons under ungefär 200 Hz.
• En “Large” högtalare är alla typer av högtalare med god förmåga att
spela djup bas.
• “Off” innebär att den högtalaren inte finns i systemet. Det kan till
exempel vara att du inte har några bakhögtalare inkopplade, i så fall
skall du ställa in “Back” som“Off”. För “Height”-högtalare kopplas ljudet
från både Height 1 och Height 2 bort om du väljer alternativet “Off” för
“Height 1”.
SVENSKA
Högtalar konfiguration ovan är “globala” vilket innebär att de gäller för alla
ingångar och lyssningslägen. Högtalar konfiguration är också en del av
T 777s snabbvalssystem vilket innebär att ett flertal olika inställningar kan
lagras för att enkelt kunna återkallas för olika typer av inspelningar och
önskemål.
Högtalarjusteringar kan hanteras och justeras genom att man trycker på
[S] och sedan [D/F] knapparna. Ställ in “Front,”“Center,” och“Surround” på
“Large,”“Small” eller “Off” i enlighet med vilka högtalare du har.
“Back” hagtalarna kan vara antingen en eller två högtalare. Ställ in “Back” på
antingen 1 eller 2 högtalare efter vad du har. Ställ in“Subwoofer” på “On”
eller “Off,” välj bara“On” om du har en subbas ansluten till T 777s SUBW1
eller SUBW2 utgång. Om “Subwoofer” är inställd på “Off”, “Front” högtalarna
kommer automatiskt att ställas in på “Large”.
16
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
HEIGHT 1/HEIGHT 2
“Height 1” och “Height 2” AUDIO PRE-OUT kan anslutas till audioingången
på en extern strömförstärkare som kopplats till 4 Height-högtalare.
Inställningarna för Height 1/Height 2 ska stå på “On” i menyn “Speaker
Configuration” för att koppla till de extra Height-högtalarna.
ENHANCED BASS
När en subbas är aktiverad och de andra högtalarna är inställda på LARGE,
kan man också välja ENHANCED BASS. Normalt med högtalare inställda
på LARGE används inte subbasen. Funktionen ENHANCED BASS medger
fullfrekvens för högtalarna och samtidigt använda ett tillskott från subbasen.
Detta är en funktionom man vill uppleva maximal basåtergivning. Tänk
dock på att olika akustiska fenomen kan ge en väldigtojämn frekvensgång i
basen med den här inställningen.
T 777 medger att du ställer in subbasen på“On” även om du har “Large”
fronthögtalare: I det fallet kommer basinnehållet från de kanaler som är
inställda som“Small” att slussas till både subbasen och till fronthögtalarna;
LFE-kanalens signal kommer bara att skickas till subbasen. I de flesta system
med subbas är “Small” den bästa inställningen för fronthögtalarna.
Alla högtalares lågfrekvensinnehåll kan justeras inom området 40Hz till
200Hz.
NOTERA
Konfiguratioer som görs i “Speaker Setup” används när de väljs via A/V
Presets inställning. Se även avsnittet “A/V Presets” för referens.
SPEAKER LEVELS (NIVÅINSTÄLLNING FÖR HÖGTALARNA
Ljudtrycksmätaren skall du placeras vid din huvudsakliga lyssningsposition
ungefär i öronhöjd på en sittande lyssnare. Lättast är att använda ett
kamerastativ men med lite tejp och till exempel en golvlampa kan man
också få bra resultat. Se bara till att det inte finns några stora akustiskt
reflekterand ytor finns i näherten eller ivägen för mätaren. Rikta mätaren
med mikrofonen (vanligtvis i ena änden) så att den pekar rakt upp i taket
(inte framåt mot högtalaren) och se till att skala “C” är inställd. För att
kalibrera ditt system så att det ger, mätaren skall ställas in på 75 dB SPL.
Denna 75 dB SPL punkt är den“officiella” biograf referensnivå. Det finns inga
lagar som kräver att man använder denna nivån och den kan upplevas för
hög i de flesta hemmabio sammanhang. I de flesta fall upplevs istället 70 dB
SPL mera användbart.
INSTÄLLNING AV HÖGTALARNIVÅER I TESTLÄGET
Tryck på HTR 8s [TEST] knapp för att aktivera T 777s testsignal för inställning
av högtalarnivåer. Du kommer att höra ett ljud, inte helt olikt vågbrus när
du växlar mellan de olika högtalarkanalerna (‘test’ visas i den högra sidan av
högtalaren i displayen), med början av Front vänster. (Om inte testsignalen
hörs bör du kolla dina högtalaranslutningar och dina inställningar i “Speaker
Setup” menyn)
Nu kan du använda fjärrkontrollens [D/F] knappar för att justera nivån på
bruset på den kanal som spelas så den får önskad nivå (Det är oftast enklas
att börja med den vänstra fronthögtalaren). Nivån“level offset” till höger
ändras i steg om 1 dB med ±12 dB justerområde. Tryck på [ENTER] för att
justera nästa högtalare.
NOTERA
Om du justerar efter hörseln är det bästa att välja en av högtalarna som
referens, förslagsvis center, och justera efter den tills alla högtalarna
låter lika starkt.
För att få samma värde på ljudmätaren (eller upplevda ljudstyrka), använder
du [D/F] knapparna för att justera nivån för högtalaren.
HUR DU ANVÄNDER EN LJUDTRYCKSMÄVTARE
Det är möjligt att utföra nivåinställningarna med bara hörseln och ett tränat
öra kan ofta ge godtagbara resultat. Det kan dock vara svårt att med de
de skillnader i klangfärg det är mellan front, center, surround och subbas
att göra en korrekt inställning med bara hörseln. Därför rekommenderar
vi att man inskaffar en enkel ljudtrycksmätare för detta ändamål. Det är
en snabb, enkel och pålitlig procedur. Det är en bra investering och är
användbart i många ljudsammanhang. Kalibrerering av ditt system med
en ljudtrycksmätare låter dig också att ställa in ljudnivån så att nolläget på
volymkontrollen motsvarar ljudnivån på en riktig, kommersiell biograf. (Du
kan givetvis ställa in volymkontrollen på vilket läge du vill, när som helst.)
Du kan lämna“Test” läget när som helst genom att trycka på [A] knappen
så återgår till “Speaker Setup” menyn. Du kan även trycka på“Test” för att
avbryta “Test” läget.
SVENSKA
Inställningen av den relativa balansen mellan högtalarna i ditt system är
förmodligen den viktigaste inställningen du kan göra när du konfigurerar
din T 777. För det första gör denna inställningen att surround ljudet återges
med korrekt balans på effekter, musik och dialog så att det återges som
det avsetts. För det andra, om ditt system innehåller en subbas, kommer
nivåinställningen att skapa ett korrekt förhållande mellan volymen på
subbasen och de andra högtalarna.
NOTERINGAR
• Alla högtalare måste stå på den plats där det är tänkt att de skall stå
innan nivåinställningen görs.
• Din subbas (om en sådan ingår i systemet) skall vara inställd med dess
inbyggda delningsfilter/nivåjustering på noll (ingen reglering) och
ställ in delningsfrekvensen på högsta värde tom du använder T 777s
SUBWOOFER utgång.
• Beroende på akustiken i rummet kommer att par matchade högtalare
inte nödvändigtvis (front; surround; bakre) inte justeras till exakt samma
nivå.
17
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
SPEAKER DISTANCE (HÖGTALARAVSTÅND)
DATOR (WINDOWS, macOS)
• Både din dator och T 777 måste vara anslutna till samma nätverk.
• Aktiva brandväggar ska tillåta HTTP (normal WWW-åtkomst).
• Stäng ner program som kan avge ljud.
• Ladda ner installationsprogrammet för Dirac Live Calibration Tool™.
Kör Dirac Live Calibration Tool™. Följ instruktionerna på skärmen.
Se även hjälpfönstret för mer detaljerade instruktioner.
Visa och följ simulerad kalibrering av Dirac Live på:
nadelectronics.com/dirac-live
Ett surroundsystems tidfördröjning är en subtil men viktig effekt för att
ge en trovärdig återgivning. Genom att ställa in avståndet mellan varje
högtalare och lyssningspositionen i T 777 kommer den automatiskt att
räkna ut rätt tidsfördröjning för varje kanal. Detta optimerar ljudbilden och
taluppfattbarheten, och närvarokänslan. Ställ in dimensionerna med en
noggrannhet på 30 cm.
För mer information om Dirac Live Room Correction-tekniken, besök:
www.dirac.com/live-home-professional-audio-info
HUR DU REGLERAR VOLYMEN
INSTÄLLNING AV HÖGTALARAVSTÅND
Från menyn “Speaker Distance”, använd [D/F]-tangenterna till att ställa in
avståndet du uppmätt mellan din primära lyssningsposition och den främre
ytan på motsvarande högtalare. Avstånden kan vara upp till 9,1m eller 30
fot. Högtalaravståndet kan visas i antingen fot eller meter, vilket kan ställas
in i “Unit of Measure” menyn.
DIRAC LIVE
Den egna produkten Dirac Live ingår i din T 777. Dirac Live® är
en patenterad rumkorrigeringsteknik som inte endast korrigerar
frekvensresponsen, utan också impulsresponsen hos en rumhögtalare.
Dirac Live korrigerar impulsresponsen över ett stort lyssningsområde
och förbättrar både djup, positionering och distinktion av enskilda röster
och instrument. Genom att använda multipla mätningar och blandad
faskorrigering bidrar Dirac Live till att skapa ett naturligt, realistiskt och
transparent ljud med tajtare bas och reducerade rumslägen på ett sätt som
hittills inte varit möjligt.
Initiera Dirac Live genom att följa dessa inställningskrav.
T 777
• Uppatera din T 777 till senaste hårdvaran.
• Högtalarkonfigurationen måste matcha den faktiska
högtalarkonfigurationen. Koppla därför bort högtalare som inte är
tillgängliga.
• Både din dator och T 777 måste vara anslutna till samma nätverk.
SVENSKA
MIKROFON
• Levererad mätmikrofon kan anslutas till antingen MIC eller USBingången på din dator eller till USB-ingången hos T 777.
• Om mätmikrofonen ska anslutas till USB-ingången på din dator eller
till T 777, kontrollera att mätmikrofonen, telefonadaptern och USB
Mic-adaptern är inbördes anslutna. USB Mic-adaptern behövs inte om
mätmikrofonen ska anslutas till MIC-ingången på din dator.
• Minimera externt brus så som prat, dörrar och fönster som öppnas/
stängs samt uppspelning av ljud under mätningen.
• Använd ett mikrofonställ att placera mikrofonen stadigt för olika
mätpositioner.
18
Utöver Volymratten, kan man använda HTR 8s VOL [D/F] för att justera
huvudvolymen på T 777 vilket höjer och sänker volymen i alla kanaler. En
kort knapptryckning kommer att ändra inställningen på volymen med 1 dB
steg, Om du håller ner någon av VOL [D/F] knapparna kommer mastervolumymen att regleras till man släpper knappen.
Eftersom det mellan olika inspelningar varierar stort i ljudnivå så finns
det inga riktlinjer för vilken inställning du skall ha på volymkontrollen. En
inställning på -20 dB för en CD kan låta lika starkt som en annan skiva låter
med inställningen -10 dB.
T 777 återgår alltid till den senast använda volyminställningen när man
sätter på den. Men om den senaste inställningen var högre än–20 dB
kommer T 777 att starta på–20 dB. Detta förhindrar plötsliga, höga
ljudnivåer.
HUR DU STÄNGER AV LJUDET (MUTING)
Du kan dämpa ljudet helt med [MUTE] knappen. Denna funktionen kan
alltid användas oavsett inställningarna.
NOTERINGAR
• Om du ändrar ljudtypsläge eller val av signalkälla påverkar detta inte
muting-funktionen.
• Om du reglerar master-volymen via HTR 8 eller ratten på apparatens
framsida kopplar ur mute-funktionen.
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
JUSTERA KANALNIVÅER “I FARTEN”
Du kan göra tillfälliga ändringar av de relativa nivåerna på center, surround
och subbasutgångarna medan du spelar. Detta kan vara användbart i ett
flertal fall, till exempel för att höja nivån (eller sänka) på dialogen i en film
genom att höja (eller sänka) centerkanalens nivå. Ett annat fall kan vara att
minska på den djupaste basen (eller öka djupbasen) genom att sänka nivån
(eller höja) i subbasen utan att gå igenom menyerna.
Du använder fjärrkontrollens [SURR], [CENT] och [SUB] knapparna som ger
direkt tillgång till kanalerna, inom ett område på ±6 dB.
Surround back kanalerna justeras ihop med surroundkanalerna.
NOTERA
Nivåinställningar som justeras “i farten” läggs till eller dras ifrån
de inställningsnivåer som bestämts vid T 777 standardrutin för
nivåkalibrering via HTR 8-kontrollens ‘Test’-knapp. Att välja en av
förinställningarna återställer kanalnivåerna till de som lagrats i
förinställningarna.
VOLUME (VOLYM)
Zone 2 har Fixed (fast) och Variable (varierbar) volymkontroll. När man ställt
in ”Variable” och när skärmmenyn för ”Zone Controls”, kan man justera Zone
2 Volyminställningen med HTR 8s [D/F] knapparna eller motsvarande
knappar på apparatens framsida eller via ZR 7s [VOL d/f].
Å andra sidan om Volume är inställd på“Fixed,” är Zone 2 Volume satt till en
förutbestämd dB nivå då kan volymen bara regleras via den volymkontrollen på
den separata förstärkaren i den zonen som signalen matas till.
ZONE SETUP (ZON INSTÄLLNINGAR)
Zonfunktionen gör att man kan samtidigt i olika zoner i huset uppleva olika
ljud och videokällor från de olika källor som gör tillgängliga såväl som Front
Input och Media Player.
MODE
Zone 3 och Zone 4 kan konfigureras i två olika lägen – Record och Zone.
Om det valda läget är ”Record”, är ljudet för den önskade källan direkt
skickade till den valda Ljudutgången (Se avsnitt 3. AUDIO 1-6/AUDIO
3-4 OUT i delen om APPARATENS BAKSIDA). När Zone 3 eller Zone 4 är
inställd på “Record” läget , är de inte tillgängliga i “Zone Controls” avsnittet i
huvudmenyn.
Zone 2 och Zone 3 “Volume” fungerar på samma sätt som för Zone 2 med
“Mode” inställt som “Zone”.
Se även avsnittet “Zone Controls” vid HUVUDMENY.
NOTERA
ZR 7 fjärrkontrollen styr enbart funktioner i Zone 2 .
19
SVENSKA
T 777 har tre konfigurerbara Zoner – Zon 2, Zon 3 och Zon 4.
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
AMPLIFIER SETUP (INSTÄLLNING AV FÖRSTÄRKARE)
Om surround back högtalarna inte används i huvudzonen kan
förstärkarkanalerna användas till Back, Front (Bi-Amp), Height 1, Height 2,
Zone 2, Zone 3 och Zone 4 användande.
Surround Back förstärkaren kan konfigureras med följande inställningar
• Back: Används som surround back högtalare.
• Front (Bi-Amp): Fungerar som bi-ampläge för Fronthögtalarna
(Vänster och Höger) då återges ljudet till dessa kanaler.
• Zone 2: I detta läget används dessa kanaler till att mata Zone 2
högtalarna från surround back högtalarkanalerna.
• Zone 3: I detta läget används dessa kanaler till att mata Zone 3
högtalarna från surround back högtalarkanalerna.
• Zone 4: I detta läget används dessa kanaler till att mata Zone 4
högtalarna från surround back högtalarkanalerna.
• Height 1/Height 2: Tilldela roll som Height 1- eller Height 2-högtalare.
DELAY (TIDSFÖRDRÖJNING)
Man kan styra om det skall finnas +12V DC på Trigger Out. Om man önskar
+12V DC utan fördröjning på Trigger Out sätter man värdet för Delay till 0s.
Annars kan man välja mellan 1s till 15s.
AUTO TRIGGER IN
Auto Trigger IN gör så att externa systemkontroller kan växla den
associerade delaen av T 777 från “Standby” till “On” och vice versa.
Main: Från standbyläge, T 777 sätt på när +12V DC kommer på Trigger
IN.
Zone 2, Zone 3, Zone 4: Vald Zon sätts på när +12V DC kommer på
Trigger IN.
All: Main, Zone 2, Zone 3 och Zone 4 som beskrivs ovan kommer att
aktiveras med +12V DC på Trigger IN.
Se även avsnittet ”7. +12V TRIGGER OUT, +12V TRIGGER IN” i ”IDENTIFIERING
AV DE OLIKA REGLAGEN - APPARATENS BAKSIDA” sidan.
LISTENING MODE SETUP
(INSTÄLLNING AV LYSSNINGSLÄGEN)
TRIGGER SETUP (TRIGGER INSTÄLLNINGAR)
T 777 har ett flertal lyssningsläges alternativ och de kan oftast konfigureras.
Dessa kan återge ett flertal olika ljudeffekter beroende på innehållet på den
källa som spelas.
LISTENING MODES (LYSSNINGSLÄGEN)
T 777 har tre konfigurerbara +12V DC Trigger utgångar som kan användas
till att aktivera en apparat eller ett system som den kopplats till. En Trigger
Ingång finns också för att kunna sätta på den länk den är associerad till.
SVENSKA
TRIGGER OUT (TRIGGER UTGÅNGEN)
Triggers är lågvolts asignaler som används till att sätta på och stänga
av andra, kompatibla, apparater. T 777s tre +12V DC Trigger utgångar
(Trigger 1 Out, Trigger 2 Out och Trigger 3 Out) är beronede på vilka lägen
de är associerade till. Det finns sex alternativ där +12V DC utgången kan
associeras till , dessa är - Main, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2+3+4 och
Source Setup.
Main: +12V DC är tillgängligt vid den valda Trigger utgången när T 777
är pålsagen.
Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2, 3 och 4: När tillämplig Zon är
påslagen, skickas +12V DC ut på vald Trigger Out.
Source Setup (Inställning av signalkällorna): Om Trigger utgången
är länkad till “Source Setup”, Finns det +12V DC på Trigger utgången när
den valda källan valts. Se även det separata avsnittet om “Trigger Out” i
”Source Setup” avsnittet.
20
Ljudformatet som upptäcks av den valda källan kan be automatiskt
konfigureras och processas genom följande alternativ:
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
En Dolby Digital ljudingång kan konfigureras till sitt format enligt följande
Stereo: Om detekterad audio är i Dolby-stereoformat kan du ställa in
den till antingen Dolby Surround eller None.
Surround: Om det detekteras en Dolby surround ljudsignal, då kan
man göra det till en inställning som en av de följande grundinställningar
- Dolby Surround, Stereo Downmix eller None.
None: Om “None” väljs kommer Dolby Digital-signalen att få sitt
ursprungliga format. Med denna inställning blir “Direct” tillgängligt som
ett lyssningsläge.
DTS
Digital Theater System Digital Surround (kallas DTS) är ett multikanals
digitalt signalformat som innehåller mer data än Dolby Digital. Även
om Dolby Digital och DTS båda är 5.1 kanals media format, så har
skivor med markeringen“DTS“ teoretiskt bättre ljudkvalitet tack vare en
lägre ljudkompressionen. Detta medför en bättre dynamik, och bättre
upplösning, vilket ger en fantastisk ljudkvalitet.
En DTS ljudsignal kan konfigureras relativt sitt format enligt följande
Stereo: Om det detekteras en DTS ljudsignal, då kan man göra det till
en inställning som en av de följande grundinställningar – Neural:X eller
None.
Surround: Om det detekteras en DTS ljudsignal, då kan man göra det
till en inställning som en av de följande grundinställningar – Neural:X,
Stereo Downmix eller None.
None: Om “None” väljs kommer DTS-signalen att få sitt ursprungliga
format. Med denna inställning blir “Direct” tillgängligt som ett
lyssningsläge.
PCM
PCM (Pulse Code Modulation) är en standard audio signal konverterad med
lite eller ingen kompression. Om “None” väljs kommer audiosignalen att få
sitt ursprungliga format.
Stereo: Den detekterade stereo audio signalen kommer att
konfigureras till ett av följande alternativ - Neural:X, Dolby Surround,
EARS, Enhanced Stereo eller None.
Surround: Den detekterade surround audio signalen kommer att
konfigureras till ett av följande alternativ - Neural:X, Dolby Surround,
Stereo Downmix eller None.
ANALOG
Om insignalen är en analog signal, kan något av de följande
surroundlägena grundinställas - Neural:X, Dolby Surround, EARS, Enhanced
Stereo, Analog Bypass eller None.
NOTERA
Tillgängliga lyssningslägen väljs direkt genom att man trycker
upprepade gånger på frontpanelens knapp LISTENING MODE.
LISTENING MODES (LYSSNINGSLÄGEN)
T 777 har olika ljudtypslägen, avsedda för olika typer an inspelningar och
programmaterial. Med en tvåkanals (STEREO) källa kan följande ljudlägen
väljas:
STEREO
All utsignal skickas till vänster och höger frontkanaler, lågfrekvent ljud
skickas till subbasen om en sådan är inkopplad och konfigurerad. Välj Stereo
när du vill lyssna till en stereo (eller mono) inspelning, som t.ex. en musik
CD, utan signalbehandling. Stereoinspelningar, antingen i PCM/digital eller
analogform och oavsett om de är surroundkodade eller ej, återges som
de är inspelade. Multikanals digtala inspelningar (Dolby Digital och DTS)
återges i “Downmix”-läget som är en nedmixning till två (vänster/ höger)
kanaler som Lt/Rt (vänster/höger-total).
DIRECT
De analoga och digitala signalkällorna spelas automatiskt i sitt ursprungliga
format. Signalkällans alla ljudkanaler återges direkt. Detta läget återger
originalljudet mest naturtroget och ger en enastående ljudkvalitet.
Notera att signalkällan måste vara i avspelningsläge för “Direct” för att vara
tillgängligt som en lyssningsbar källa. För att automatiskt spela upp di källa i
ursprungligt format, gör du på följande sätt.
1 Gå till “Listening Mode Setup” under“Setup Menu”. I “Listening Modes”
menyn, ställ in Dolby, DTS, PCM och Analog inställningarna till
“None”. Med denna inställning kommer din källa att spelas upp i sitt
originalformat.
2 Nästa steg är att “A/V Presets” under“Setup Menu” I menyn“A/V Presets”,
ställ in “Listening Mode Setup” till “Yes” och sedan sparar du dina
inställningar bland de andra alternativen, exempelvis“Preset 1”, genom
att välja “Save Current Setup to Preset”.
3 Nu kan du koppla“Preset 1” till vilken som helst av “Source”
inställningarna. Exempelvis, i Source 1 inställningen under“Source
Setup”, bläddrar du ner till “A/V Preset” delen och sedan till “Preset 1”.
Så när du använder Source 1 kommer den alltid att spelas upp i sitt
originalformat.
EARS
Tvåkanalsinspelningar i stereo eller surroundkodade, återges med NADs
eget surroundprocessingssystem med utsignal till vänster, center- och
höger- frontkanaler, diskreta vänster/höger surroundkanaler plus subbas
(förutsatt att denna är aktiverad i HÖGTALAR KONFIGURATION) EARS
använder inte surround back högtalarna (om de finns i systemet).
EARS extraherar den naturliga rumsakustiken som finns i nästan alla
välgjorda stereoinspelningar. Den skapar inte eller lägger till något till
materialet och är därför trognare ljudet på original framförandet än de flesta
andra musik-surround alternativen.
Välj EARS om du vill lyssna på musikinspelningar gjorda i stereo och
radiosändningar. EARS ger en subtil med högst naturlig och trovärdig
närvarokänsla på alla stereoinspelningar med naturlig akustik, vilket innebär
inspelningar av typen, jazz och visor och ett flertal andra genrer så väl som
allt som spelats in i ett fysiskt rum med efterklang utan syntetiska pålägg.
Fördelarna är en realistisk och stabil ljudbild och god rumslig återgivning
som väl speglar återgivningen på originalet.
21
SVENSKA
DOLBY DIGITAL
Dolby Digital är ett multikanals digitalt signalformat utvecklat av Dolby
laboratories. Sklivor med“DOLBY/Digital” symbolen är inspelade med upp
till 5.1 kanaler digitala signaler. Systemet ger mycket bättre ljudkvalitet
avseende dynamik och rumslig iinformation än Dolby Surround.
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
ENHANCED STEREO (FÖRSTÄRKT STEREO)
Alla inspelningar återgivna i stereo via den maximala
högtalaruppställningen. Enhanced Stereo kan vara användbart för att få
full volym från alla kanaler eller för bakgrundsmusik från samtliga högtalare
(t.ex. vid ett cocktail party). För detta läget, Front, Center, Surround och Bak
högtalare kan stängas av eller sätta på som önskas.
ANALOG BYPASS (GÄLLER ENBART OM KÄLLAN SOM VALTS ÄR EN
7.1 KANALSINGÅNG - SOM REGEL KÄLLA 7)
Alla analoga signaler hanteras analogt utan analog-till-digital omkodning.
I Analog Bypass läget är DSP-kretsarna förbikopplade men tonkontrollerna
kan användas.“Bass management” eller ‘högtalarinställningarna’ påverkas
inte heller då dessa är DSP funktioner.
DOLBY ATMOS
Dolby Atmos omdefinierar din underhållningsupplevelse. Overhead
dimension läggs till genom att skapa en full audio atmosfär och realistiskt
avbilda rörliga objekt framför. Ljud från en helikopter, en bil som slirar runt
ett hörn på skrikande däck eller en sångfågel kan placeras exakt och flyttas
vart du vill i rummet, till och med rakt framför, för att flyta över och under
dig tredimensionellt. Dolby Atmos återger också allt från dialog till tysta
scener och svepande action med häpnadsväckande skarpt, rikt, detaljerat
och djupt ljud.
DOLBY SETUP (DOLBY INSTÄLLNING)
Dynamic Range Control (Styrning av dynamikomfånget): Du kan
ställa in den effektiva dynamikomfånget (subjectivt mellan mjukt till högt)
för avspelning av Dolby Digital ljudspår. För full bioeffekt skall du välja 100%,
som är grundinställningen. Inställningarna 75%, 50%, och 25% reducerar
dynamikomfånget progressivt, genom att svaga ljud jämförelsevis starkare
och dämpar de starkaste partierna.
Inställningen 25% ger det minsta dynamik omfånget och lämpar sig
bäst för bruk sent på natten eller vid andra tillfällen då du vill ha maximal
tydlighet på dialog samtidigt som den maximala volymen minskas.
För Dolby TrueHD signalkällor sätter du Dynamic Range Control till “Auto”.
DTS:X
DTS:X förlägger ljudet där det skulle uppstå naturligt, vilket skapar en
realistisk, flerdimensionell ljudupplevelse. DTS:X-tekniken anpassas
efter visad miljö så att du får en flexibel högtalarkonfiguration som
passar perfekt. Genom att använda objektbaserad audio kan DTS:Xtekniken skala immersiva soundtrackpresentationer på en lång rad olika
uppspelningssystem, från effektivt till extravagant, och alltid med sann
återgivning av innehållsskaparens vision.
Center Spread (Centerspridning): Centrerad bild som sprids
mellan vänster och höger högtalare. Den är byggd för att komplettera
musikinnehåll eller för att ge en jämnare spridning av dialogen över en
wide screen.
On (På): Centrerad bild är aktiverad.
Off (Av): Centrerad bild är inaktiverad.
DTS SETUP (DTS INSTÄLLNING)
Neural:X
Neural:X™ är den senaste rumsmappande motorn från DTS, som möjliggör
immersiv, flerdimensionell upplevelse av äldre innehåll. Detta är inbyggt i
DTS:X för att ge en uppmixning av Neural:X-kodad och okodad (PCM) data.
Med DTS Neural:X kan stereoinnehåll, 5.1 eller 7.1, mixas upp för att fullt ut
utnyttja alla högtalare i ditt surroundljudssystem.
SVENSKA
Dynamisk avstångsreglering och dialoginnehåll kan konfigureras i DTS
Setup-menyn.
Dynamic Range Control (Styrning av dynamikomfånget): Detta är
samma konfigurering av dynamikomfånget som beskrivs ovan i Dolby
Inställningarna, den enda skillnaden är att nu är formatet DTS.
Dialog Control: Justering av dialognivåer. Dialogkontroll handlar om
så mycket mer än att justera mellankanalsnivån eftersom mellankanalen
också kan innehålla andra ljudelement som stiger eller sjunker under
dialogen.
NOTERA
Dialogkontroll används endast för uppspelning av DTS:X-innehåll som
stöder funktionen DTS Dialog Control.
22
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
ENHANCED STEREO (FÖRSTÄRKT STEREO)
Se identisk beskrivning för “ENHANCED STEREO (FÖRSTÄRKT STEREO)” under
delen “LISTENING MODES (LYSSNINGSLÄGEN)” i kapitlet ”HANDHAVANDE –
HUR DU ANVÄNDER T 777 - HUVUDMENY”.
FRONT PANEL DISPLAY SETUP(INSTÄLLNING AV
DISPLAYEN PÅ APPARATENS FRAMSIDA)
Line 1 (Rad 1), Line 2 (Rad 2) : I displayen har du två rader med data och
text. Rad 2 är raden med tecken i den nedre delen av displayen medan
direct ovan finns Rad 1. För bägge raderna kan man välja vad som skall visas
bland följande alternativ:
Main Source : Visar den aktuella källan.
Volume : Visar volyminställningen
Listening Mode (lyssningsläge) : Visar valt lyssningsläge.
Audio Source Format : Visar den aktiva källand ljudformat.
Audio Codec (Ljud Codec) : Visar formatet på dataströmmen på
ingången som exempelvis Analog, PCM Surround, Dolby TrueHD, DTSHD Master Audio och andra format.
Video Mode (Video Läget): Visar videoupplösningen för den
aktiva ingången. Detaljer som visas inkluderar videoupplösning och
bildfrekvens, Deep Color bitdjup och luminans och krominans data.
För en bättre förståelse av dessa videodata kan du kontakta din NAD
specialist eller distributörens tekniska avdelning.
Zone 2-Zone 3-Zone 4 Source : Den tilldelade källan för aktuell zon
visas.
Off : Välj “Off” om man inte vill visa något på den aktuella raden.
Temp Line : Välj mellan rad 1 och rad 2 som önskad rad där displayen
bara skall visa information tillfälligt, om“Temp” skall visas enligt “Display”
alternativen som beskrivs ovan.
Displayen på apparatens framsida och On-Screen Displayen (OSD) kan visas
på olika sätt genom att navigera igenom de olika parametrarna i “Inställning
Av Displayen på Apparatens Framsida” menyn.
NOTERA
Konfigurationer som görs i “Inställning Av Displayen på Apparatens
Framsida” används när de väljs via A/V Presets inställning. Se även
avsnittet nedan om “AV Presets.”
SVENSKA
Display : Välj “On” för att visa alla tillämpliga data eller tecken i displayen.
Inget kommer att visas i displayen om“Temp” väljs. Med inställningen
“Temp” kommer istället alla ändringar som görs via knapparna på
apparatens framsida eller motsvarande knappar på fjärrkontrollen att visas
i displayen tillfälligt för att sedan försvinna. Notera att alla aktiva Zoner
kommer att visas kontinuerligt i displayen, även om den är i “Temp”-läge.
Dimmer : Man kan reglera ljusstyrka i displayen genom att ställa in Dimmer
till “Dim”. Om du vill återställa ljusstyrkan ändrar du inställningen till “Bright”.
23
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
A/V PRESETS (A/V SNABBVAL)
EXEMPEL PÅ PROCEDUR FÖR ATT LAGRA A/V SNABBVAL
1 Gör för st dina inställningar för följande alternativ (du hittar dem under
sina respektive menyer).
Listening Mode Setup: Listening Modes/Dolby Digital/Stereo/Dolby Surround
Detta är ett enkelt men användbart och flexibelt system som ger dig
möjlighet att göra specialinställningar för olika ändamål och kunna ställa in
dem med enkla knapptryckningar. Parametrarna för “DSP Options” och“Tone
Controls” som nås via“Main Menu” tillsammans med ”Listening Mode Setup”,
“Speaker Setup” och“Inställning Av Displayen på Apparatens Framsida” och
kan konfigureras med“Setup Menu” lagras tillsammans som ett snabbval.
DSP Options: Lip Sync Delay/0ms
Du kan skapa ett snabbval för optimerat för popmusik, ett annat för klassisk
musik eller snabbval som motsvarar olika familjemedlemmars preferenser.
Andra alternativ kan vara hemmabioåtergivning med realistiska ljudnivåer
och ett annat för att se på filmer sent på natten. Med varje snabbvals
surroundläge, kanalnivåer och högtalaruppställning finjusterat efter varje
scenario eller preferenser.
HUR MAN SKAPAR SNABBVAL
Att skapa ett snabbval handlar helt enkelt om att lagra en komplett
uppsättning parametrar som gjorts i “DSP Options” och “Tone Controls”
som görs via“Main Menu” och ”Listening Mode Setup”, “Speaker Setup”
och“Inställning Av Displayen på Apparatens Framsida” som konfigureras via
“Setup Menu.”
Tone Controls: Tone Defeat/Off
Bläddra till “A/V Presets” med [D/F] knapparna för att spara parametrarna
som ett snabbval. Välj ett snabbvalsnummer genom att trycka på [D/F]
knapparna, du kan selektivt inkludera i ditt snabbval vilka som helst av de
nämnda parametrarna och sedan välja “Yes”. Om du bestämmer dig för att
inte inkludera vissa parametrar väljer du“No” för dessa.
För att nu spara inställningarna för det önskade snabbvalsnumret, bläddrar
du ner till “Save Current Setup to Preset” och trycker på [S] knappen.
If du väljer att ladda grundinställningarna istället , bläddrar du ner till
“Load Defaults to Preset” och trycker sdan på [S] knappen för att ladda
grundisntällningarna istället.
Utöver inställningarna för de olika parametrarna kan man även ge
snabbvalet ett eget namn. Det nya namnet kommer att visas såväl i
apparatens display som på skärmmenyn.
SVENSKA
Om du vill döpa om snabbvalets namn bläddrar du till “Name” och trycker
[S] för att komma till tecknet. Tryck sedan på [D/F] för att välja bland
de alfanumeriska tecknen. Tryck sedan på [A/S] för att välja nästa tecken,
samtidigt sparar du det förra tecknet.
NOTERA
Det valda snabbvalet används tills ett annat snabbval väljs.
24
Front Panel Display Setup: Ställ in “Line 2” till “Volume”
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
Speaker Setup (Högtalarinställning): Ifrån Högtalarinställningsmenyn går du
till “Högtalarkonfiguration” undermenyn och ändrar ”Height 1” och ”Height
2” från ”Off” till “On”
3 Vid “A/V Presets” sedan, ställ in “Preset: 1” till följande alternativ - använd
[D/F] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER] för att bekräfta valet och
flytta till nästa inställning
När du är vid “Save Current Setup to Preset” menyraden, använd [S]
för att spara inställningarna på Preset 1. Nedan i skärmenyn visas att
snabbvalet sparas på“Preset 1”.
2 Med inställningarna ovan, går du till “A/V Presets” från SETUP MENU
sidan. Använd [S] för att öppna“A/V Presets” menyn.
När du väljer “Preset 1” med fjärrkontrollen (för HTR 8, “A/V
PSET”+ “1”), kommer inställningarna som sparats för “Preset 1”
(snabbvalsinställningarna visas i skärmmenyn vid Steg 1) kommer att
effektueras för den aktuella signalkällan.
4 Nu upprepar du steg 1 igen ovan men denna gang med följande
inställningar
Listening Mode Setup: Listening Modes/Dolby Digital/Stereo/None
SVENSKA
DSP Options (DSP Alternative): 5 ms
25
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
Tone Controls (Tonkontroller): Tone Defeat: On
6 Vid “A/V Presets” sedan, ställ in “Preset: 2” till följande alternativ - använd
[D/F] för att välja “Yes” eller “No” och tryck på [ENTER] för att bekräfta
valet och flytta till nästa inställning
Front Panel Display Setup: Ställ in “Line 2” till “Audio Source Format”
När du är vid “Save Current Setup to Preset” menyraden, använd [S] för
att spara inställningarna på“Preset 2”. När du väljer “Preset 2” med
fjärrkontrollen (för HTR 8, “A/V PSET”+ “2”), kommer inställningarna som
sparats för “Preset 2”(snabbvalsinställningarna visas i skärmmenyn vid
Steg 4) kommer att effektueras för den aktuella signalkällan.
Notera att “Speaker Setup” är satt till “No”. Vid denna inställning kommer
det inte att finnas några“Speaker Setup” parametrar som ställs in för
“Preset 2”. “Speaker Setup” inställningen som ställs för “Preset 2” kommer
att vara den senaste inställningen som valts, i detta exempel är det då
den“Speaker Setup” som görs i steg 1.
5 Med inställningarna ovan, går du till “A/V Presets” från SETUP MENU
sidan. Använd [S] för att öppna“A/V Presets” menyn.
7 Du kan ställa in upp till 5 snabbval. Dessa snabbval kan också ställas in
att gälla varje signalkälla i “Source Setup” fönstret enligt nedan
I exemplet ovan är inställningarna i “Preset 1” är gjorda för signalkälla 1.
När signalkälla 1 väljs kommer“Preset 1” inställningarna att appliceras
på källa 1. Du kan fortfarande ändra inställningarna manuellt för din
specifika källa med en annan snabbvalsinställning genom att trycka på
lämpliga knappar på fjärrkontrollen.
SVENSKA
HUR DU HÄMTAR SNABBVAL
Du kan hämta ett snabbval när du vill via HTR 8 fjärrkontrollen. Tryck på
HTR 8s AV PSET knapp och sedan på någon av siffrorna 1-5 för önskat
snabbval. Det valda snabbvalet ersätter inställningarna i maskinen som
gjorts innan (om de finns i systemet).
26
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 777 – SETUP MENY
BluOS SETUP (INSTÄLLNING AV BluOS)
8 Välj ditt trådlösa hemnätverk igen i nätverksinställningarna på din
surfplatta eller smarttelefon.
Ladda ner BluOS Controller-appen från respektive app-butik för Apple iOS-enheter
(iPad, iPhone och iPod), Android-enheter, Kindle Fire och Windows eller Mac.
Kör BluOS Controller-appen och utforska allt från dina
musikstreamingtjänster, internetradiostationer, nätverksbaserade
musiksamlingar och favoriter med snabb och enkel sökning.
SELECT LANGUAGE (VÄLJ SPRÅK)
BluOS är ett musikhanteringsprogram som utvecklats av NAD:s
systervarumärke Bluesound. BluOS lägger till musikstreaming via BluOSnätverk och internet med avancerad musikhantering till T 777.
Det finns två inställningsalternativ för BluOS – BluOS Upgrade
(Uppgradering av BluOS) och Factory Reset (Fabriksåterställning).
BluOS UPGRADE (UPPGRADERING AV BluOS)
Välj “Ja” för att starta BluOS uppgraderingsläge. Se efter att dongeln är
installerad och ansluten trådlöst. Följ displayens prompter för att slutföra
uppgraderingsproceduren.
FACTORY RESET (FABRIKSÅTERSTÄLLNING)
Starta återställning av BluOS ttill fabriksinställningarna. Välj “Ja” för att starta
fabriksåterställningen eller “Nej” för att behålla aktuella inställningar.
UPPRÄTTA TRÅDLÖS ANSLUTNING
1 Leta fram Wi-Fi-nätverk (hotspot) på din surfplatta eller smarttelefon
och matcha din BluOS unika nätverks-ID fär att ansluta. Nätverks-ID
listas som produktnamn (dvs. BluOS eller T777) direkt följt av de sista
fyra siffrorna i MAC-adressen (Machine Access Control) (exempel: BluOS001A, T777-001A).
2 Öppna en webbläsare på din surfplatta eller smarttelefon och gå till
http://10.1.2.3 och tryck på “Go” eller ENTER.
3 En Kontrollpanel ska visas. Välj “Configure Wi-Fi (Konfigurera WiFi)” så
omdirigeras du till sidan “Configure Wireless (Konfigurera trådlös)”.
Med “Select Language” väljer du på vilket språk OSD ska visas. Det finns två
språk att välja mellan: Engelska och kinesiska.
MASTER QUALITY AUTHENTICATED
Master Quality Authenticated (MQA)
är en revolutionerande end-to-endteknik som är inbyggd i T 777 och som
fångar och levererar masterkvalitetsljud.
T 777 har en kraftfull avkodare och ljudåtergivare för MQA-systemet. Detta
säkerställer att MQA-kodade ljudfiler låter exakt som källan.
I BluOS-appen visar MQA-indikatorn grönt till blått för att indikera att enheten
avkodar och spelar upp en MQA-fil. Den visar grönt för att indikera avkodning
och uppspelning av en MQA-fil och betecknar härkomst för att säkerställa
att ljudet är identiskt med källmaterialet. Den visar blått för att indikera
uppspelning av en MQA Studio-fil som antingen godkänts i studion av artisten/
producenten eller som har verifierats av copyrightägaren.
4 Välj ditt hemnätverk eller tillämpligt namn på ett trådlöst nätverk från
rullgardinsmenyn “Configure Wireless (Konfigurera trådlös)”.
5 Ange ditt hemnätverks lösenord för trådlös anslutning (lösenfras, WEP/
WAP, som tillämpligt) i fältet “Enter password or key (om skyddat)”.
Enheten tar inte skada av att du provar flera olika lösenord. Om du
glömt ditt lösenord kan du logga in på din router och hitta lösenordet
i avsnittet som visar inställningsbilden för trådlös konfigurering. Se
routerns dokumentation för mer information.
6 Välj ett “Player name (Spelarnamn)” ur rullgardinsmenyn eller använd
det skärmens tangentbord till att skapa ett anpassat rumnsnamn i fältet
“Custom name”.
7 Tryck på “Update” och vänta tills att sidan “Congratulations! …” visas i
webbläsaren. Detta indikerar att anslutning upprättats till ditt trådlösa
hemmanätverk.
SVENSKA
Lösenordet (lösenfras, WEP/WAP som tillämpligt) är samma
lösenord som användes eller skapades under konfigurationen av
din hemmarouter eller gateway. Om ett felaktigt lösenord anges på
menyskärmbilden “Konfigurera trådlös” stängs skärmen av och återgår
till Hotspot-läge.
Grön indikator - Original MQA-fil
Blå indikator - MQA Studio-fil
VIKTIGT
Då du lyssnar på MQA-ljudfiler ska du ställa in följande alternativ för
optimal prestanda
• Setup Menu à Listening Mode Setup à Listening Modes à PCM à Stereo/
Surround à None
• Main Menu à Tone Controls à Tone Defeat à On
MQA® är ett varumärke som tillhör MQA Limited.
27
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTR 8 FJÄRRKONTROLLEN
ÖVERSIKT
·
·
·
·
·
·
·
Kan styra upp till 8 apparater.
Kan läras 360 kommandon.
Kan spela in upp till 52 makron innehållande maximalt 64 kommandon var.
Konfigurerbar prioritetsfunktion.
Tangentbelysning med programmerbar släckning.
Uppgrederingsbar.
Innehåller förprogrammerade kartotek med fjärrkontrollkoder till NAD.
NAD HTR 8 är klar att använda tillsammans med T 777 direkt ur lådan, men den är egentligen åtta
olika fjärrkontroller i en. Var en av de åtta olika apparatknapparna högst upp på fjärrkontrollen visar en
“ny sida” kommandon som kan användas med de knapparna. HTR 8 kan “läras” koder till i princip alla
IR-styrda apparater, oavsett märke. Detta kan programmeras till vilken som helst av apparatknapparna.
När du programmerar HTR 8 för att styra hela din hemmabioanläggning, så är det mest logiskt att
programmera in kommandona till din DVD-spelare på [DVD] apparatknappen, din TV på [TV] knappen,
och så vidare. Det finns dock inga regler för hur du lägger in koderna: du kan lägga in dem hur du vill
(se “HUR DU LÄR IN KODER FRÅN ANDRA FJÄRRKONTROLLER”, nedan).
HTR 8 är redan förprogrammerad med T 777s kommandon på [AMP] apparatknappen, och med
koder i minnet för de flesta NAD DVD, CD, BD eller TUNER på motsvarande apparatknappar. Dessa
kommandon är permanent inlagda: det innebär att även om du lär upp HTR 8 nya kommandon
kommer de ursprungliga att ligga kvar i minnet och kan hämtas tillbaka senare (se “RADERINGSLÄGE”
nedan).
LÄR KÄNNA DIN HTR 8
HTR 8 är indelad i två huvudsektioner. De åtta apparatknapparna högst upp—[AMP], [DVD,] [TV,] och
så vidare – bestämmer vilka apparater som de återstående knapparna skall styra. En apparatknapp
bestämmer endast vilken apparat HTR 8 skall styra; den utför inga funktioner. De övriga knapparna är
de som kan läras med olika styrkoder från i princip alla typer av infraröda fjärrkontroller så att du kan
lära in koderna för all din utrustning, oavsett fabrikat i din HTR 8.
/
/
/
Alla knapparna för [AMP] apparatknappen är förprogrammerade för T 777. Det samma gäller för andra
NAD-apparater, på [DVD], [CD], [BD] och [TUNER] funktionerna.
Eftersom HTR 8 kan utföra olika saker beroende på vilken apparatknapp som tryckts använder HTR
8 använder färger för att indikera funktionen för knapparna när olika apparater valts. Därför har
apparatknappen samma färg som de funktionsknappar som den använder (som på en avancerad
miniräknare). Till exampel, den svart ettiketten för [AMP] apparatknappen motsvarar de svart
ingångsväljarknapparna vid siffertangenterna: När HTR 8’s [AMP] apparatknapp är aktiverad, styr dessa
knappar val av signalkällan till förstärkaren eller receivern. På samma sätt motsvarar den lila [DVD]
apparatknappen de lila etiketterna, den gröna [TV] apparatknappen de gröna etiketterna och så vidare.
HUR DU LÄR IN KODER FRÅN ANDRA FJÄRRKONTROLLER
SVENSKA
Börja med att placera HTR 8 “nos-mot-nos” med den fjärrkontroll du vill kopiera ifrån så att de bägge
IR-fönstren är ungefär fem centimeter ifrån varandra.
· Gå in i inlärningsläge: Man trycker in både en apparatknapp och [RES] “inspelning”-sknappen i tre
sekunder tills “Learn” lysdioden tänds och lyser grönt.
· Tryck på den funktionstangent på HTR 8 du vill lära, lysdioden lyser nu orange.
· Tryck och håll intryckt den knapp på den andra fjärrkontrollen du vill lära. Nu blinkar “Learn”
lysdioden en sekund eller två och lyser sedan grönt igen. Kommandot lärs nu in. Upprepa denna
processen för alla kommandon du vill lära in för den apparatknappen.
· Tryck på HTR 8s apparatknapp igen för att lämna inlärningsläget när du är klar med
inlärningsproceduren.
Om lysdioden inte blinkar orange kan man behöva ändra avståndet mellan fjärrkontrollerna eller prova
nya batterier i bägge fjärrkontrollerna. Om “Learn” lysdioden lyser rött snarare än grönt har kommandot
inte lärts in. Prova igen. Det kan finnas undantagsfall där fjärrkontrollformatet inte är kompatibelt för
HTR 8.
28
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTR 8 FJÄRRKONTROLLEN
Exempel: inlärning av “DVD Pausfunktion”
Placera HTR 8 och DVD spelarens fjärrkontroll som beskrivs ovan.
· Nu trycker du på [DVD] och [RES] samtidigt tills lysdioden tänds och
lyser grönt.
· Tryck in HTR 8 [j] (paus) knappen och “Learn”-dioden växlar till oragne.
· Tryck in DVD-spelarens paustangent och HTR 8 “Learn”-lysdioden
blinkar orange och lyser sedan grönt. Nu är kommandot inlärt.
· Tryck på [DVD] igen för att lämna inlärningsläget.
NOTERA
Kopiering och prioritetsfunktionerna är detsamma. Men om du
kopierar ett kommando och sedan raderar eller skriver över det
ursprungliga kommandot (på källan), det kopierade kommandot
ligger kvar oförändrat. Om du däremot ger prioritet för ett kommando
och sedan raderar eller skriver över originalkommandot kommer
prioritetsfunktionen att ändras på samma sätt.
BRA ATT VETA
· Fjärrkontrollen The HTR 8 kan lära sig upp till 360 kommandon om man
använder alla DEVICE SELECTOR och funktionstangenter.
· Även DEVICE SELECTOR knapparna kan programmeras att lära ett
kommando.
· Tryck in och håll en konfigurerad DEVICE SELECTOR i minst 2 sekunder
för att utföra en programmerad funktion för den knappen.
· Ett kort tryck på den knappen byter bara till den apparaten som aktiv.
Ett “makrokommando” är en serie på två eller flera fjärrkontrollkommandon
genom att trycka på två knappar. Du kan använda ett makro till att sköta
en hel serie med kommandon som att sätta på DVD-spelaren och trycka
på PLAY. Eller du kan sätta ihop ett avancerat makro som startar hela
anläggningen, väljer källa och ljudvolym och påbörjar avspelning genom
en enkel tangenttryckning. HTR 8 kan lagra ett makro på var och en av dess
DEVICE SELECTOR och funktionstangenter
PRIORITETSFUNKTIONEN
Denna funktionen gör att en funktionsknapp behåller sin funktion även
om man byter till en annan apparat så att exempelvis AMP [SURR MODE]
funktionen fortfarande styr T 777 medan DVD funktionen är aktiv.
NOTERA
HTR 8’s [VOL D/F] knapparna är förprogrammerade att ha prioritet för
alla apparatfunktionerna (förutom TV): [VOL D/F] kommer att styra
T 777’s mastervolym oavsett vilken apparat som valts. [SURR], [CENTER]
och [SUB] kanalernas volym är förprogrammerat med prioritet på
samma sätt för alla apparater.
Det enda du behöver gör för att ställa in en prioritetsfunktion, efter det
att du gått över i inlärningsläge, och tryckt på önskad knapp för prioritet,
är att trycka på apparatknappen två gånger för den apparat du vill att
prioriteten skall gälla för. Status-dioden kommer att lysa grönt, tryck sedan
på apparatknappen igen för att lämna inlärningsläget.
Exempel: Prioritet för AMP [SURR MODE] i DVD-läget
· På fjärrkontrollen trycker du in [DVD] och [RES] (inspelning) samtidigt
och håller in dem tills “Learn”-dioden lyser grönt.
· Tryck på [SURR MODE], “Learn”-dioden byter färg till orange.
· Tryck på [AMP] två gånger, “Learn”-dioden byter färg till grönt.
· Tryck [DVD] igen för att lämna.
KOPIERA KOMMANDON FRÅN EN ANNAN KNAPP
Du kan kopiera kommandon från någon knapp på HTR 8 till en annan.
För att kopiera en knappfunktion, efter det att du gått in i inlärningsläget
trycker du på den önskade knappen du vill kopiera till, väljer du ifrån
vilken apparat knappfunktionen du vill kopiera och sedan på den önskade
funktionsknappen. Status-dioden lyser grönt, tryck på apparatknappen
igen för att lämna inlärningsläget.
NOTERA
Makron är oberoende av vilken signalkälla som valts.
INSPELNING AV MAKRON
För att spela in ett makro trycker du in [MACRO] knappen i tre sekunder
och den funktionsknapp du vill använda för att starta makrot, statusdioden
lyser grönt. Makroknappen tänds också.
Tryck nu in den sekvens du vill kommandona skall utföras i makrot. Se bara
till att du först trycker in rätt apparatknapp för respektive apparat du vill
styra (du kan byta apparater medan du spelar in makrot hur många gånger
du vill). Detta gör att du kan skapa ett makro som innehåller kommandon
till mer än en apparat.
När du är klar med att lägga in en önskad kommadosekvens trycker du på
[MACRO] igen för att lagra makrot, “Learn”-dioden [MACRO] knappen släcks.
NOTERA
Varje makro kan innehålla upp till 64 kommandon. Om du försöker
överskrida detta kommer makrot att avslutas och lagras efter att du
lagt till 64 kommandon.
Exempel: Spela in ett Makro på [0] knappaen för att sätta på T 777, sätt på
DVD-spelaren, Välj “Input 1” (Källa 1), och starta avspelning på den anslutna
Källa 1 apparaten (som en DVD spelare)
· Nu trycker du samtidigt in [MACRO] och [0] (siffran noll), den gröna
lysdioden tänds.
· Tryck i en följd på på [AMP], [ON], [DVD], [ON], [AMP], [1] (röd “ Input 1”),
[DVD], [4] (Apparatknappen blinkar varje gång ett kommando läggs
till).
· Tryck på [MACRO] igen för att lämna makoinspelningsläget.
För att radera ett makro, utför du stegen ovan utan att du lägger in några
funktionsknappar.
SVENSKA
HUR DU AVBRYTER
Du kan avbryta programmeringen av en knapp genom att trycka på en
apparatknapp innan inlärningen är klar. Då lyser lysdioden rött.
MAKROKOMMANDON
Exempel: Kopiera Pauskommandot från CD knappen till AMP [j]
knappen:
· Tryck samtidigt på [AMP] och [RES] (inspelning) och håll intryckt,
“Learn2-dioden lyser grönt.
· Tryck på [j] (paus), “Learn”-dioden byter färg till orange.
· Tryck på [CD], tryck sedan [j](paus), “Learn”-dioden ändrar till grönt.
· Tryck på [AMP] igen för att lämna inlärningsläget.
29
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTR 8 FJÄRRKONTROLLEN
HUR DU ANVÄNDER MAKRON
När du skall använda ett makro trycker du in [MACRO] och släpper,
knappbelysningen tänds i 5 sekunder. Medan det lyser trycker du den
knapp på HTR 8 där du lagt in makrot du vill utföra ([0] som i exemplet
ovan).
Nu utförs det inspelade, “Apparatknappen” blinkar kort när det är utfört
och knappbelysningen på [MACRO] knappen släcks. Trycker man på
någon annan knapp på HTR 8 medan makrot körs kommer det att avslutas
makrot. Kom ihåg att du måste rikta HTR 8 så att dess IR-sändare kan nå de
mottagande komponenterna.
NOTERA
När ett makro utförs kommer en paus på 1 sekund att läggas in mellan
kommandona automatiskt. Om du behöver mer än 1 sekunds paus
mellan kommandona—till exempel för att låta en apparat starta upp
ordentligt, kan du lägga in “tomma” steg i makrot.
KNAPPBELYSNINGS TID
Tiden för hur länge knappbelysningen skall vara tänd kan ställas in mellan
0-9 sekunder. Grundinställningen är 2 sekunder.För att ställa in tiden trycker
du in [DISP] i tre sekunder och sedan den siffertangent som motsvarar
den tid du vill att den skall vara tänd. “Learn” dioden blinkar två gånger för
att bekräfta den nya inställningen. När tiden är ställd på noll, tänds inte
belysningen alls.
BRA ATT VETA
· Bakgrundsbelysningen aktiveras när man trycker på någon av HTR 8s
knappar.
· Om HTR 8 känner av en rörelse tänds även knapparna utan att man
trycker på någon knapp. Om du skakar på HTR 8, så tänds också
belysningen i fjärrkontrollen.
· Knappbelysningen är det som drar mest ström ur batterierna. En
kortare tid för knappbelysning ger längre drifttid för batterierna. Om du
stänger av knappbelysningen helt förlänger det livslängden ytterligare.
HUR DU KONFIGURERAR KNAPPBELYSNINGEN
Tangent att trycka
(i 3 sekunder)
DISP + Siffertangenter (0-9)
DISP + OFF
DISP + ON
DISP + ENTER
DISP + RTN
Funktion
Ställ in tidsgränsen för belysningen i antal
sekunder motsvarande den siffra du trycker på.
Nollan stänger av belysningen helt.
Avaktivera ljussensorn. Knappbelysningen
tänds vid varje knapptryckning.
Aktivera ljussensorn.
Ställ in ljussensorns tröskelvärde till den
aktuella ljusnivån.
Återställ all knappbelysningsinställningar till
grundinställningen.
SVENSKA
ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNINGEN
HTR 8 kan raderas helt till den fabriksinställning som var när den
levererades. Då raderas alla programmeringar makron och ändringar som
gjorts i fjärrkontrollen. För att göra detta trycker du in [ON] och [RTN]
knapparna i tio sekunder, “Learn”-dioden blinkar grönt. Släpp [ON] och
[RTN] innan den andra blinkningen är klar, nu ändras dioden till rött för att
visa att fjärrkontrollen nollställts.
NOTERA
Du måste släppa [ON] och [RTN] innan den andra blinkningen släcks,
annars nollställs inte apparaten. Om detta händer gör du om enligt
ovan.
30
RADERINGSLÄGE
HTR 8 kan lagra inlärda, kopierade och kartotekskommandon på verje
enskild knapp. (Kartotekskommandona är de förprogrammerade NAD
kommandona för T 777 i [AMP] läget). Du kan radera kommandon som lärts
in eller prioritetsfunktioner på varje knapp.
NOTERA
Kartotekfunktionerna kan inte raderas så att du behöver inte vara orolig
för att ta bort dessa för gott.
För att aktivera raderingsläget trycker du in önskad apparatknapp och
[RTN] i tre sekunder tills lysdioden lyser grönt. Tryck på den funktionsknapp
som du vill radera, lysdioden blinkar. Antalet blinkningar indikerar vilken
typ av funktion som har aktiverats—se tabellen nedan. Tryck på den aktiva
apparatknappen igen för att lämna raderingsläget.
NOTERA
Du kan radera flera tilldelade kommandon för funktionsknappar
på en och samma sida under VAL AV ENHET, men för att ta bort
kommandon från fler än en sida under VAL AV ENHET måste du avsluta
raderingsläget och sedan gå in i det igen under den önskade sidan.
Blinkningar
Kommandotyp
1
Grund kartotekskommando
2
Kopierat kartotek
Kartotekskommando
3
Inlärt kommando
INLÄSNING AV KARTOTEK
HTR 8 kan läsa in en annan koduppsättning av NAD koder för varje
apparatknapps “sida.” Om original uppsättningen inte kan styra din NAD
CD-spelare, kassettdäck, DVD-spelare eller någon annan apparat. Följ
proceduren nedan för att ändra koduppsättningen.
Börja med att kontrollera att den apparat du vill att HTR 8 skall styra är
inkopplad och påslagen (“På” och inte bara i standby). För att gå in i HTR 8s
kartoteksläge trycker du samtidigt på önskad apparatknapp och [A/V PSET]
knappen, tills “Learn” lysdioden lyser grönt.
Medan du håller HTR 8 riktad mot apparaten du vill styra, lägg in den
första tresiffriga kodkartoteksiffran från tabellen nedan. Tryck på [OFF]. Om
apparaten stängs av trycker du [ENTER] för att lagra kartoteksnumret och
lämna kartoteksläget. Om apparaten inte stängs av, lägger du in nästa
tresiffriga kod.
När du skriver in rätt nummer kommer komponenten att stängas av; tryck
på [ENTER]-knappen för att acceptera detta kodnummer för biblioteket och
avsluta Biblioteksläget.
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTR 8 FJÄRRKONTROLLEN
KODLISTA
NAD PRODUKT
BESKRIVNING
KODLISTA
NAD PRODUKT
BESKRIVNING
100
Receiver med diskret
ON/OFF
300
Radiodel
101
Receiver med “Toggle”
ON/OFF
301
L75, L76 Radiodel
102
S170
302
L70 Radiodel
103
L75
303
L53 Radiodel
104
Kommandon för den
andra Zonen (Zone 2)
304
L73 Radiodel
3112
Zone 3
305
C425
4112
Zone 4
306
C445
105
L70
307
Txx5 Serien radiodel
106
L76
400
Kassettdäck B
107
118
401
Kassettdäck A
108
L53
500
TV 280
109
L73
501
MR13
110
Stereo Receiver/
Förstärkare
502
MR20
111
Stereo I andra Zonen
503
PMR45
112
Txx5 Serien
600
T535, T562, T585, M55
200
CD-spelare
601
T550, L55
201
CD-spelare (äldre)
602
T512, T531, T532,
T571, T572
202
5170, 5240, 5340
603
L70, L73 DVD
203
5325
604
L56
204
5060
605
T513, T514, T515,
T517, T524, T533, T534
205
M5
606
L53 DVD
KONTROLLERA KARTOTEKSNUMMER
Du kan kontrollera kartoteket på alla apparatknapparna på följande
sätt: För att gå in i HTR 8s kartoteksläge trycker du samtidigt på önskad
apparatknapp och [A/V PSET] knappen i tre sekunder tills “Learn” lysdioden
lyser grönt. Tryck på [DISP] knappen, HTR 8 visar det aktuella kartoteket
med att blinka med [CUSTOM], [BD], och [MACRO] knapparna. Till exempel,
för att indikera kartotek #501, kommer HTR 8 att blinka med [CUSTOM] 5
gånger, pausa, och sedan blinka med [MACRO] en gång. Det kan vara bra
att anteckna numret.
SUMMERING AV FUNKTIONER
Funktion
Tangent att trycka (i 3 sekunder)
Inlärning/Kopiering/Prioritet
Apparatknapp + RES-knappen
Raderingsläge
Apparatknapp + RTN-knappen
Makroinspelning
Makroknapp + Funktionsknapp
Kartoteksläge
Apparatknapp + A/V PSET-knappen
Belysningstid
DISP-knappen + siffertangent
Återställning
(se avsnittet om återställning)
SÖKLÄGE
Om ingen av koderna i tabellen fungerar med apparaten, och du är säker
på att du gjort rätt, kan du använda sökläget enligt nedan:
För att gå in i HTR 8s kartoteksläge trycker du samtidigt på önskad
apparatknapp och [A/V PSET] knappen i tre sekunder tills “Learn” lysdioden
lyser grönt. Tryck nu och håll intryckt HTR 8s [D] eller [F] knapp,
fjärrkontrollen söker nu igenom alla tillgängliga koder med ungefär en i
sekunden.
SVENSKA
När apparaten som skall styras stängs av måste du ommedelbart släppa
markörknappen och trycka [ENTER] för att acceptera koden och lämna
kartoteksläget. Prova ett par kommandon. Om det skulle visa sig att du
släppt försent får du gå tillbaka till kartoteksläget och gå tillbaka med
markören till rätt kod.
NOTERA
Det är möjligt att sökläget hittar koder som fungerar i alla fall delvis för
andra märkens (inte-NAD) apparater. Du kan prova och utnyttja dessa
om du hittar dem. Vi kan bara garantera funktionen på koderna för
NAD apparater, vi lämnar inga funktionsgarantier för andra fabrikat.
31
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTR 8 FJÄRRKONTROLLEN
USB GRÄNSSNITT
På HTR 8 finns det en funktion att du kan ladda upp och ladda
ner inställningarna med en Windows PC och NADs eget HTR 8
programmeringsvertyg. Se Figur nedan för hur du skall koppla in en USB A
hane till mini USB B hane 5-pin kabel till HTR 8.
ANVÄNDA ZR 7-FJÄRRKONTROLLEN
ZR 7 är en diskret, kompakt fjärrkontroll som används till att styra Zone
2 funktionerna på T 777. Oberoende av de huvudsakliga rums- och
zoninställnignarna tillåter ZR 7 bland annat full separat kontroll över val av
källa för Zon 2.
NOTERA
Vi rekommenderar att ni hämtar den senaste versionen av mjukvaran
till HTR 8 på www.nadelectronics.com/HTR8 . Din handlare eller
installatör kan hjälpa dig att installera och konfigurera mini-USB
gränssnittet och mjukvaran.
1 ON/OFF: Stäng av och på Zonfunktionen.
2 SOURCE [d/f]: Välj en aktiv ingång på NAD T 777 som kan skickas till
utgång ZONE 2.
3 MUTE: Stäng av temporärt eller återställ Zone volymnivån.
INSOMNINGSLÄGET
Insomningsläget stänger av T 777 i Standby-läget automatiskt efter ett
förutbestämt antal minuter. Trycker man på HTR 8s SLEEP-knapp en gång
visar tidsinställningen. Trycker du på HTR 8s SLEEP-knapp en andra gång
inom tre sekunder ändrar tiden i 15-minuters intervall. Efter tiden löpt ut
kommer T 777 automatiskt att stängas av till Standby-läge.
SVENSKA
För att justera insomningstiden, trycker man på HTR 8s SLEEP-knappen
två gånger: första gången för att visa tiden och en andra gång för att
ändra inställningen. Visningen av insomningstiden och en “SLEEP”
ikon visas kontinuerligt på T 777s Display (VFD). Varje tryckning ändrar
tiden med 15-minuter intervall mellan 15 till 90 minuter. För att avbryta
insomningsläget, fortsätter du att trycka på HTR 8s SLEEP-knapp tills
“Sleep Off” visas i displayen. Om du stänger av T 777 till standby från
antingen HTR 8s OFF-knappor eller på T 777s STANDBY-knapp så avslutas
insomningsläget.
32
4 VOLUME [d/f]: Öka eller sänk nivån för den valda signalkällan
för Zonen. Detta är bara möjligt om VOLUME inställningen i ZONE 2
KONTROLLER är inställd på VARIABLE.
5 PRESET [a/s]: Bläddrar upp och ned mellan lagrade radiostationer.
Denna knappen gör det möjligt om den valda zonen är “TUNER” och
den aktiva radiodelen har sparade snabbval. Denna kontrolknapp gäller
inte för T 777.
6 Följande CD Spelar Zone knappar som kan styra en kompatibel CD
Spelare. CD Spelare måste vara påslagen och ha en skiva laddad.
SKIP 9 : Gå till början av spåret/filen eller till föregående spår/fil.
SKIP 0 : Gå till nästa spår eller fil.
4: Starta avspelningen.
NOTERA
ZR 7 fjärrkontrollen hjälper dig att få full tillgång till Zone 2
funktionerna inclusive volym On/Off och alla ingångarna. Zone 3 och
Zone 4 kan konfigureras och hanteras i lämplig Zone OSD meny via
navigationsknapparna på apparatens framsida och via knapparna på
HTR 8 fjärrkontrollen. HTR 8s ”CUSTOM” apparatknapp är grundisntälld
för Zone 2 fjärrkontrollkoderna.
HANDHAVANDE
IR-KANAL
T 777 har möjligheten att använda en alternativ IR kanal. Detta är en
praktisk function när du har två NAD produkter som kan styras med
samma IR kommandon. Med en alternative IR kanal kan man styra två
olika NAD produkter oberoende av varandra i samma zon genom att
låta dem använda olika IR kanaler.
IR KANAL FÖRDELNING
T 777 och HTR 8 fjärrkontrollen måste vara inställda på samma kanal.
Hur du ändrar IR kanal för huvusdzonen på T 777
• Tryck och hall inne [aSOURCE] och tryck sedan på [STANDBY] knappen
för att välja önskad IR kanal – Displayen visar “IR Channel 1” eller “IR
Channel 0”. Grundinställningen är “IR Channel 0”.
Hur du ändrar IR kanal på HTR 8 fjärrkontrollen.
• Tag med ett kanalnummer innan kartotekskoden. För HTR 8,
kartotekskoden “100” är grundinställningen för “AMP” (förstärkare)
apparater. För att välja “AMP” kartotekskoderna för “IR Channel 0”, lägger
du in koden “100”.
• Om du vill använda “AMP” koderna på “IR Channel 1”, lägger du in
koden “1” för att visa att du använder “IR Channel 1”. Ladda sedan “AMP”
koderna genom att lägga in koden “1100”.
Ställ in T 777 och HTR 8 på “IR Channel 1” via följande procedur.
T 777
•
Tryck och håll [aSOURCE] och tryck sedan på STANDBY knappen
för att välja “IR Channel 1”.
HTR 8
Börja med att kontrollera att den T 777 är inkopplad och påslagen
(“På” och inte bara i standby).
•
För att gå in i HTR 8s kartoteksläge trycker du samtidigt på önskad apparatknapp [AMP] och [A/V PSET] knappen, tills “LEARN”
lysdioden lyser grönt.
•
Medan du håller HTR 8 riktad mot apparaten du vill styra, lägg in
den första tresiffriga kodkartoteksiffran [1100]. Tryck på [OFF]. Om
T 777 stängs av trycker du [ENTER] för att lagra kartoteksnumret
och lämna kartoteksläget.
När både T 777 och HTR 8 är inställda på “IR Channel 1” kan man
styra C 368 oberoende från T 777.
NOTERA
Om du gör en fabriksåterställning av T 777 eller HTR 8 så kommer de att
återgå till “IR Channel 0”.
EXEMPELINSTALLATION AV TVÅ NAD PRODUKTER I SAMMA ZON
NAD T 777 och NAD C 368 använder båda IR Channel 0. Om [OFF] knappen
trycks på HTR 8 fjärrkontrollen (eller SR 9 fjärrkontrollen för C 368), kommer
bägge produkterna att gå i Standby-läge. Tryck på [ON] och bägge
produkterna kommer att starta.
SVENSKA
För att förhindra bägge produkterna att samtidigt reagera på samma
kommandon, får du ställa den ena av dem på en annan IR kanal. I den
här uppställningen behåller vi C 368 och SR 9 fjärrkontrollen på den
ursprungliga “IR Channel 0”. För T 777 ställer vi om den till “IR Channel 1”,
och detsamma för HTR 8.
33
REFERENS
FELSÖKNING
TILLSTÅND
Inget ljud i någon kanal.
TROLIG ORSAK
• Nätsladden ej inkopplad.
• Apparaten ej påslagen.
MÖJLIGA LÖSNINGAR
• Kontrollera nätsladden, anslutningen, och
uttaget.
• Vägguttaget fungerar inte.
Inget ljud från vissa kanaler.
Inget ljud från surroundkanalerna.
• Trasiga eller saknade kablar.
• Kontrollera kablarna.
• Mute-funktionen är aktiverad.
• Tryck på [MUTE] knappen för att avaktivera
Mute-funktionen.
• Inget surroundläge aktiverat.
• Välj rätt ljudtypsläge.
• Surroundkanalerna är inställda på ”Off” i
”Speaker Configuration” menyn.
• Korrigera ”Speaker Configuration” eller
”Speaker Levels” inställningarna.
• Surroundkanalernas nivå är för lågt inställd.
Inget ljud från subbasen.
• Subbasen är avstängd, eller fel inkopplad.
• Sätt på subbasen, kontrollera nätanslutningen
för subbasen.
• Subbasen är inställd på ”Off” i ”Speaker
Configuration” menyn.
• Korrigera ”Speaker Configuration” eller
”Speaker Settings” inställningarna.
• Sub-nivån är inställd för lågt i ”Speaker Levels”
menyn.
Inget ljud från centerkanalen.
• Signalkällan är en 2/0 (etc.). Dolby Digital eller
DTS inspelning utan centerkanal.
• Spela upp en känd 5.1-kanalsinspelning eller
välj Surround-läge
• Centerkanalen är inställd på ”Off” i ”Speaker
Configuration” menyn.
• Korrigera ”Speaker Configuration” eller
”Speaker Levels” inställningarna.
• Center nivån är inställd för lågt i ”Speaker
Configuration” menyn.
Inget Dolby Digital/DTS-ljud.
T 777 svarar inte på HTR 8 järrkontrollen.
• Signalkällans digitalutgång är inte inkopplad
till någon digitalingång på T 777 .
• Kontrollera anslutningarna.
• Källkomponenten är inte konfigurerad för
multikanals digital utsignal.
• Kontrollera inställningarna för
källkomponenten.
• Batterierna är slut eller felaktigt isatta.
• Kontrollera batterierna..
• IR sändaren eller mottagaren är skymd.
• Kontrollera så att inget skymmer vägen
mellan fjärrkontrollen och apparaten.
• T 777 utsätts för stark belysning eller solljus.
• Minska belysningen dra för gardiner eller
persienner.
Återställ T 777 till fabriksinställningarna: Tryck in och håll [a SOURCE] och [FRONT INPUT/MP] knapparna på apparatens framsida tills “Factory Reset..
complete.” visas i displayen.
SVENSKA
34
REFERENS
SPECIFIKATIONER
FÖRSTÄRKARDELEN
Uteffekt i Stereo
IHF dynamisk effect; 8 Ohm
120 W (20,8 dbW) (8 Ohm inom angiven
distortion)
160 W (22,0BW)
IHF dynamisk effect; 4 Ohm
260 W (24,1dBW)
Uteffekt i Surroundläge
7 x 80 W (19,0dBW)
Total harmonisk distortion vid angiven
effekt
IM distortion vid angiven effect
<0,08 %
Dämpfaktor 8 Ohm
>60
Ingångskänslighet och impedans
1,15V (ref. 8 Ohm, VOL vid 0dB)
Frekvensgång
±0,8 dB (ref. 1 kHz, 20 Hz Till 20 kHz)
Signal/brusförhållande
>92dB (ref. angiven effekt vid 8 Ohm, A-vägt)
Signal/brusförhållande
>82dB (ref. 1W vid 8 Ohm, A-vägt)
<0,08 %
* - Brutto dimensioner inkluderar fötter, volymratt och högtalarterminaler i
utskruvat läge
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För
uppdaterad dokumentation och ändrade funktioner hänvisar vi till www.
NADelectronics.com där du hittar den senaste informationen om din T 777.
NAD KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA TEKNISKA ELLER
AVVIKELSER I ANVÄNDAGRÄNSNITTET I DENNA MANUAL. T 777S
MANUAL KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE VARNING.
KONTROLLERA PÅ NADS HEMSIDA FÖR DEN SENASTE VERSIONEN.
För DTS-patent, se patents.dts.com. Tillverkad under licens av DTS Licensing Limited. DTS, Symbol,
& DTS och Symbol tillsammans, DTS:X, och DTS:X-logotypen är registrerade varumärken och/eller
varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder © DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. “Dolby” , “Dolby Atmos” och dubbel-D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface ärvarumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI LicensingLLC.
FÖRFÖRSTÄRKARDELEN
Frekvensgång
±0,5 dB (ref. 20 Hz Till 20 kHz)
Signal/brusförhållande
>88 dB (ref. 2V, A-vägt)
Total harmonisk distorsion
<0,01 %
Ingångskänslighet
330 mV (ref. 2V)
Max utnivå
>4V
EFFEKTFÖRBRUKNING
Tomgångseffekt
Effektförbrukning i Standby
>70 W (Enbart på 120V versionen)
>63 W (Enbart på 230V versionen)
<0,5 W
Apparatens mått (B x H x D)
Nettovikt
435 x 172 x 425 mm (Brutto)*
17 1/8 x 6 13/16 x 16 3/4 Tum
20,5 kg (45,2 Pounds)
Transportvikt
24,2 kg (53,4 Pounds)
SVENSKA
FYSISKA SPECIFIKATIONER
35
www.NADelectronics.com
©2019 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
EN DIVISION INOM LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
Alla rättigheter förbehållna. NAD är ett registrerat varumärke tillhörande NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited.
Inga delar av denna publikation får kopieras, lagras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av NAD Electronics International.
Även om stor möda lagts på att allt innehåll skall vara korrekt vid publicering, kan specifikationer och funktioner ändras utan föregående varning.
T777v3_swe_OM_v03 - Mar 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising