NAD | M32 | manual | NAD M32 DirectDigitalTM Amplifier Användarmanual

NAD M32 DirectDigitalTM Amplifier Användarmanual
NEDERLANDS
Bruksanvisning
SVENSKA
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
DirectDigital DAC-Förstärkaren
ENGLISH
M32
РУССКИЙ
®
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
1 Läs instruktionerna - Alla säkerhets och användarinstruktioner skall
läsas innan apparaten tas i bruk.
2 Spara instruktionerna - Säkerhets och bruksanvisningen skall sparas
för framtida bruk.
3 Beakta varningarna - Alla varningar på appraten och i
bruksanvisningen måste följas.
4 Följ instruktionerna - Alla instruktioner om drift och skötsel skall
följas.
5 Rengöring - Koppla ur apparaten från elnätet innan rengöring. Använd
inte flytande eller sprej rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad trasa för
rengöring.
6 Tillbehör - Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren eftersom de kan orsaka skada.
7 Vatten och fukt - Använd inte denna produkt i närheten av vatten,
exampelvis nära ett badkar, vask, diskbänk eller tvättbalja. Vi avråder
även från att använda den i en fuktig källare eller nära en simbassäng
och liknande.
8 Kringutrustning - Placera inte denna produkten på en instabil vagn,
stative eller bord. Produkten kan falla och orsaka allvarlig skada på
barn eller vuxna , och skada på produkten. Använd bara vagnar, stativ,
väggfäste som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans
med produkt. All montering av produkten skall följa tillverkarens
instruktioner och använda monteringsutrustning som tillverkaren
rekommenderar.
9
Om produkten skall flyttas på en vagn skall detta ske med
största försiktighet. Snabba stopp, för mycket kraft och
ojämnt underlag kan ogöra att vagnen välter.
10 Ventilation - Galler och öppningar i apparatens hölje är till för
att ge apparaten tillräcklig ventilation för stabil drift och förhindra
överhettning. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa
apparaten i en soffa, på en säng eller på en tjock mattaeller liknande
yta. Produkten får inte byggas in i en bokhylla eller i en ställning om
det inte finns tillräcklig ventilation eller att tillverkarens instruktioner
beaktas.
11 Nätspänning - Denna produkt skall enbart användas med den typ av
nätspänning som indikeras av ettiketten på apparatens baksida. Om
du är osäker på vilken nätspänning du har hemma bör du kontakta
din handlare eller ditt elbolag. Den bästa metoden för att helt koppla
bort förförstärkaren från elnätet är att koppla ur nätsladden. Se till att
nätkontakten alltid är lätt åtkomlig. Koppla ur nätkabeln ur nätuttaget
om apparaten inte skall användas på ett par månader.
12 Skydda nätsladden - Nätsladdar skall dras så att man inte riskerar att
trampa på dem eller att de kommer i kläm. Man skall vara extra noga
med kontakterna, uttagen och vid anslutningen i apparaten.
13 Nätkontakt - När en nätkontakt eller en nätbrunn används som
anslutnings gränssnitt, skall apparaten vara klar att använda.
14 Jordning av utomhusantennen -Om en utomhus antenn eller
kabelradioantenn är ansluten till apparaten, försäkradig om att
antennen eller kabelradiosignalen är jordad så att den skyddas
mot överslag och statiska urladdningar Gällerenbart USA/Kanada:
Article 810, National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, ger information
angående korrekt jordning ochav antennens mast och stöttning,
jordning av inkommande kabel till en urladdningsenhet., storlek
på jordanslutningar,placering av urladdningsenhet, anslutning till
jordelektroder, , och specifikationer för jordningselektroder.
РУССКИЙ
2
INFORMATION TILL KABEL-TV-INSTALLATÖRER
Detta är en påminnelse till kabel-TV-installatörer om artikel 820-40 i den
amerikanska National Electrical Code, som tillhandahåller riktlinjer för
korrekt jordning och som särskilt specificerar att jordkabelns jord skall vara
förbunden med byggnadens jordsystem, så nära kabelns ingångspunkt
som möjligt.
15 Blixtnedslag - För utökat skydd av produkten mot blixtnedslag, eller
när den lämnas oanvänd under längre tidsperioder rekommenderar
vi att antennen eller kabelantennen kopplas ur. Detta kommer att
förhindra skada på apparaten mot blixtnedslag och mot störningar via
kabelnätet.
16 Kraftledningar - En utomhusantenn bör inte placeras i närheten av
kraftledningar eller andra ledningar som kan komma i kontakt med
antennen. När man installerar en utomhusantenn bör man vara extremt
noga med att inte vidröra kraftledningar eller liknande ledningar. Det
kan innebära livsfara.
17 Överbelastning - Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller
uttag på apparaten eftersom detta kan resultera i brand eller elektriska
stötar.
19 Om föremål eller vätska kommer in i apparaten - Tryck aldrig in
någon form av föremål i apparaten genom dess öppningar. De kan
komma i kontakt med farlig spänning och kortsluta delar i apparaten
vilket kan resultera i brand eller stötar. Spill aldrig vätska i apparaten.
20 Hörlurar - Överdrivna ljudvolymer från hörlurar kan orsaka
hörselskador.
21 Skador som kräver service - Koppla ur apparaten från elnätet och
överlämna den till kvalificerad servicepersonal under följande villkor:
a) När nätsladden eller kontakten skadats.
b) Om vätska kommit in i apparaten.
c) Om produkten varit utsatt för vatten eller annan vätska.
d) Om produkten inte fungerar normalt enligt bruksanvisningen.
Justera enbart de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen
eftersom en felaktig inställning av andra kontroller kan resultera i
skador på apparaten som kan kräva omfattande reparationer för att
återställa apparaten.
e) Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.
f) Om apparaten visar klara skillnader i prestanda är detta ett tecken
på att den behöver lämnas in för reparation.
22 Reservdelar - När man behöver reservdelar, försäkra dig om att
serviceteknikern använder sig av de delar som servicemanualen
specificerar eller har samma karaktäristik som originaldelarna. Utbyte
till delar som inte motsvarar specifikationen kan resultera i brand,
elektriska stötar eller andra olyckor.
Denna produkten är tillverkad i enlighet med radiointerferens
kraven i EEC DIRECTIVE 2004/108/EC.
MILJÖSKYDDSANVISNINGAR
När produkten inte längre kan användas, får den inte
kasseras som hushållsavfall, utan måste lämnas på en
återvinningscentral som tar emot elektrisk och elektronisk
utrustning. På produkt, förpackningen och bruksanvisning
finns en symbol som markerar detta.
FRANÇAIS
23 Hantering av gamla batterier - När man slänger gamla batterier skall
man följa myndigheternas riktlinjer eller miljörekommendationerna för
ditt land eller område.
24 Säkerhetskontroll - Efter att service gjorts på apparaten be teknikern
att utföra en säkerhetskontroll på apparaten för att se om den fungerar
som avsett.
25 Vägg eller takmontering - Produkten skall enbart monteras på sätt
som rekommenderas av tillverkaren.
ENGLISH
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VARNING
ANTECKNA APPARATENS MODELLNUMMER
(NU NÄR DU LÄTT KAN SE DET)
Apparatens modellbeteckning och serienummer finner du på apparatens
baksida. För framtida bruk föreslår vi att du antecknar dem här:
Modell Nr : .....................................................................................
Serie Nr :......................................................................................
ITALIANO
SYMBOLEN MED ETT UTROPSTECKEN I EN LIKSIDIG TRIANGEL
ÄR AVSEDD ATT UPPMÄRKSAMMA ANVÄNDAREN PÅ VIKTIGA
INSTRUKTIONER I BRUKSANVISNINGEN.
Materialen kan återanvändas i enlighet med sin märkning. Genom
återanvändning, återvinning av råvaror eller andra former av återvinning
av gamla produkter bidrar du aktivt till att skydda vår miljö. Ditt lokala
miljökontor kan lämna upplysningar om närmaste återvinningsställe.
ESPAÑOL
FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER RISK FÖR ELCHOCK,
UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN ELLER VÄTSKA.
BLIXTPILSYMBOLEN, INSKRIVEN I EN LIKSIDIG TRIANGEL, ÄR
AVSEDD ATT VARNA ANVÄNDAREN FÖR FÖREKOMSTEN
AV OISOLERADE DELAR MED LIVSFARLIG SPÄNNING INUTI
APPARATENS HÖLJE SOM KAN VARA AV TILLRÄCKLIGSTYRKA
ATT SKADA EN PERSON.
DEUTSCH
VARNING
Ändringar eller modifikationer som uttryckligen inte godkännts av NAD
Electronics för överensstämmelse kan häva rätten att använda apparaten.
UTRUSTNINGEN SKALL ANSLUTAS TILL EN JORDAD NÄTANSLUTNING.
NEDERLANDS
VARNING ANGÅENDE PLACERING
För att säkra god ventilation, var noga med att lämna plats runt om
apparaten (från de mest utstickande delarna på höljet) lika med eller större
än det som visas nedan.
Vänster och höger paneler: 10 cm
Bak panel: 10 cm
Bak panel: 10 cm
РУССКИЙ
SVENSKA
FCC
Denna utrustnings har testats och funnits motsvara gränserna för digitala
apparater Class B, i enlöighet med Del 15 av FCCs regler. Dessa gränser
ämnar att skapa ett godtagbart skydd mot skadlig strålning i hemmiljö.
Denna utrustning skapar och använder radiofrekvensenergi och om den
inte installeras korrekt och används på ett sätt som beskrivs i intruktionerna
kan den inverka negativt på radiokommunikation. Det finns ingen garanti
att störningar inte uppstår i någon speciell installation. Om utrustningen
orsakar störningar på radio och TV-mottagning, vilket kan avgöras
om utrustningen slås av och på, uppmanas användaren att korrigera
störningen på ett eller flera av följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta mottagarens antenn.
• Öka avstånden mellan mottagaren och övrig utrustning.
• Anslut utrustningen till ett annat vägguttag än själva receivern.
• Konsultera din handlare eller en erfaren tekniker för mer hjälp.
NAD is a trademark of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited
Copyright 2017, NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited
3
INTRODUKTION
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ENGLISH
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FRANÇAIS
APPARATENS FRAMSIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
APPARATENS BAKSIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MDC CLASSIC UPGRADE FACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DD HDM-1 (DIRECT DIGITAL HDMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DD AP 1 (DIRECT DIGITAL ANALOG-PHONO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MDC BLUOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
INTRODUKTION
HUR DU KOMMER IGÅNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
VAD FINNS DET I KARTONGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
VAL AV PLACERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ÅTERSTÄLLNING M32 TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA. . . . . . . . . . . . . . . 5
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
HANDHAVANDE
ESPAÑOL
HUR DU ANVÄNDER M32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NAVIGERA MENYERNA PÅ M32 OCH GÖR ÄNDRINGAR. . . . . . . . . . . . . . 10
MENYALTERNATIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MEDIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MODE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
EQ (EQUALIZATION). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SETUP (INSTÄLLNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SPEAKER SETUP (HÖGTALARINSTÄLLNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SOURCE SETUP (INSTÄLLNINGAR AV SIGNALKÄLLOR). . . . . . . . . . . . . . . 14
ANDRA FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DIGITAL OUTPUT (DIGITALUTGÅNG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CONTROL SETUP (INSTÄLLNING AV STYRNING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
LYSSNA PÅ EN USB ENHET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
LYSSNING TILL DATOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
BluOS MENU (BLUOS-MENY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HUR DU ANVÄNDER HTRM 2 FJÄRRKONTROLLEN . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HUR DU STYR M32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HUR DU LÄR IN KODER FRÅN ANDRA FJÄRRKONTROLLER. . . . . . . . . . 17
PRIORITETSFUNKTIONEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KOPIERA KOMMANDON FRÅN EN ANNAN KNAPP. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MAKROKOMMANDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KNAPPBELYSNINGS TID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
HUR DU KONFIGURERAR KNAPPBELYSNINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FABRIKSÅTERSTÄLLNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
INLÄSNING AV KARTOTEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SÖKLÄGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KONTROLLERA KARTOTEKSNUMMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SUMMERING AV FUNKTIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ISÄTTNING AV BATTERIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SPECIFIKATIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
TACK FÖR ATT DU VALDE NAD!
M32 Direct Digital DAC-förstärkaren är en elegant, exklusiv förstärkare
med integrerad BluOS™. Den har många olika funktioner som erbjuder
maximal flexibilitet, utmärkt effektivitet och mindre brus och förvrängning.
Dess avancerade, programvarukontrollerade algoritmer ger den kortaste
signalvägen från källan till högtalaren, vilket ger så gott som ingen
förvrängning och en dämpningsfaktor på över 1000.
Denna teknik är bland den snabbaste och mest exakta förstärkar- och
felkorrigeringen som finns.
РУССКИЙ
Med hjälp av en egen modulär design kan du uppgradera eller expandera
M32 när teknikerna utvecklas, vilket ger ett kostnadseffektivt sätt att
fortsätta njuta av musiken långt in i framtiden.
Som med alla våra andra produkter gäller NADs ”Music First” designfilosofi
också för M32s design. Vi har varit noggranna med att göra M32 så
musikaliskt transparent, rumsligt korrekt och detaljtrogen som möjligt med
hjälp av vad vi lärt oss under det kvartssekel som vi skapat audio, video och
hemmabioprodukter.
Vi ber dig att ta dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning. Genom att
lägga lite tid på bruksanvisningen kommer du att spara mycket tid senare,
och det är det bästa sättet att försäkra dig om att få ut det mesta av din
investering i M32.
För garantifrågor ber vi dig kontakta din lokala handlare.
NAD KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA TEKNISKA ELLER AVVIKELSER I ANVÄNDAGRÄNSNITTET I DENNA MANUAL. M32S MANUAL
KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE VARNING. KONTROLLERA PÅ NADS HEMSIDA FÖR DEN SENASTE VERSIONEN.
4
INTRODUKTION
ÅTERSTÄLLNING M32 TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA
1 Tryck och håll intryckt framsidans “Main” display.
SPARA FÖRPACKNINGSMATERIALET
Var vänlig och spara packmaterialet till din M32. Om du skulle behöva flytta
eller transportera din M32 är detta den säkraste förpackningen. Vi har sett
alldeles för många för övrigt perfekta apparater som transportskadats p.g.a.
brist på lämplig transportkartong, så snälla: Spara kartongen!
FRANÇAIS
VAD FINNS DET I KARTONGEN
Packat tillsammans med din M32 hittar du:
• Två löstagbara nätkablar
• HTRM 2 fjärrkontroll med 4 AA-batterier
• Fyra magnetiska fötter
• Rengöringsduk
• USB minne
• Snabbstartsguide
ENGLISH
HUR DU KOMMER IGÅNG
2 Välj “Factory Reset” alternativet i displayen.
VAL AV PLACERING
ESPAÑOL
Välj en väl ventilerad plats, som lämnar minst 1 dm fritt utrymme på
båda sidorna och bakom apparaten), och som dessutom ger fri sikt inom
8 m mellan apparatens framsida på M32 och din huvudsakliga lyssnar/
tittarplatsden plats där du oftast kommer att sitta och lyssna/titta. M32
alstrar en viss värme, men det är inget som skall orsaka problem för andra
komponenter i närheten.
4 Fabriksåterställningen är klart när M32 går i standby-läge.
РУССКИЙ
SVENSKA
VIKTIG INFORMATION
Efter en fabriksåterställning måste du vänta i minst en minut innan inna
man sätter på M32 igen. Väntetiden kan kortas genom att slå om OFF/
ON knappen på baksidan och sedan trycka Standby-knappen.
NEDERLANDS
DEUTSCH
ITALIANO
3 Välj ”Yes” för att återställa M32 till fabriksinställningarna eller ”No” om du
inte vill återställa M32.
5
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS FRAMSIDA
ENGLISH
2
FRANÇAIS
1
ESPAÑOL
© NAD M32
ITALIANO
3
4
1 POWER INDIKATOR
• Denna indikator tänds och lyser orange när M32 är i standby-läge.
• När M32 sätts på från standby-läge, indikatorn ändrar färg från
orange till klart, vitt ljus.
DEUTSCH
NEDERLANDS
2 o (STANDBY)
• Tryck på o (Standby)-knappen ovanpå enheten för att slå på (ON)
M32 från standby-läget. Powerindikatorn växlar från orange till vitt.
• Håll o (Standby)-knappen nedtryckt tills M32 växlar tillbaka till
standby-läge.
• En enda tryckning på knappen o (Standby) växlar inte M32 till
standbyläge. Detta är för att undvika att M32 oavsiktligt övergår i
standbyläge om någon råkar trycka på o (Standby) i misstag under
användning.
• Power-indikatorn lyser orange i standby-läge.
• o (Standby)-knappen kan inte sätta på M32 med
huvudströmbrytaren anslagen.
• Se även +12V TRIGGER i avsmittet IDENTIFIERING AV DE OLIKA
REGLAGEN - APPARATENS BAKSIDA.
SVENSKA
VIKTIG INFORMATION
För att aktivera o (Standby)-knappen måste följande inträffa:
a Den medföljande nätkabeln från M32 måste vara inkopplad i ett
fungerande nätuttag.
b POWER knappen på baksidan måste vara i läge “ON”.
РУССКИЙ
3 HÖRLURAR
• För lyssning i hörlurar finns ett 6.3mm (1/4 Tum) hörlursuttag på
apparatens framsida och den kan driva alla konventionella hörlurar
oavsett impedans.
• När du lyssnar i hörlurar kan du reglera volym, bas, diskant och
balans som vanligt. Använd adapter till de hörlurar som har den
mindre 3,5mm telepluggen.
6
5
6
4 SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL
• Rikta fjärrkontrollen HTRM 2 mot sensorn och tryck på önskad
knapp.
• Undvik att mottagaren på M32 utsätts för starkt ljus som solljus
eller belysning. Direkt belysning förhindrar M32 att styras med
fjärrkontrollen.
Räckvidd: Cirka 7 m från sensorns främre yta.
Vinkelomfång: Cirka 30° i varje riktning räknat från sensorns
främre yta.
5 DISPLAY (PEKSKÄRM)
• Visar information och menyer efter vilka inställningar som görs.
• Följande display alternativ är tillgängliga via pekskärmen - Main,
Media, Mode, EQ och Setup.
• Tryck på skärmen för att visa ett av visningsalternativen, visa
motsvarande menyalternativ eller inställningar.
6 VOLUME (VOLYM)
• VOLUME kontrollen justerar den totala ljudstyrkan på signaler som
matas ut på högtalarna. Volymkontrollen kännetecknas av perfekt
signalspårning och kanalbalans. Det ger en hög linjaritet och lågt
brustillskott.
• Vrid ratten medurs för att höja volymnivån, moturs för att sänka
den.
• Grundinställningen är -20dB.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
1
2
3
4
5
6
ENGLISH
APPARATENS BAKSIDA
7
OPT1
INPUT
PHONO
OPT2
L
OUTPUT
LINE 1
LINE 2
FRANÇAIS
COAX2
M o d u l a r
D e s i g n
C o n s t r u c t i o n
M o d u l a r
D e s i g n
C o n s t r u c t i o n
M o d u l a r
D e s i g n
C o n s t r u c t i o n
COAX1
PRE-OUT/SUBW
L
L
L
R
R
R
MM
SERVICE
COMPUTER
R
AES/EUB IN
© NAD M32
12
13
14
15
ESPAÑOL
11
SE UPP!
Se till att alla anslutningar till din M32 gör med apparaten frånkopplad från elnätet. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur
kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.
NOTERA
Endast digitala källor kan sändas genom COAXIAL/OPTICAL DIGITAL
OUT.
3 +12V TRIGGER
+12V TRIGGER OUT
+12V trigger utgången används för att styra extern utrustning Som är
utrustad med en +12V trigger ingång.
• Anslut denna +12V TRIGGER OUT till den andra utrustningens
motsvarande +12V DC iningång med en monokabel med 3.5mm
hankontakt.
• Denna utgång har 12V spänning när M32 är påslagen och 0V när
apparaten är avslagen eller i standbyläge.
+12V TRIGGER IN
När denna ingång triggas av en 12V likspänning kan M32 sättas på
från standby-läge av kompatibla apparater som exempelvis förstärkare,
förförstärkare, receiverar, etc. Om 12V likspänningen stängs av kommer
M32 att återgå till standby-läge.
• Anslut denna +12V TRIGGER IN till den andra utrustningens
motsvarande +12V DC utgång med en monokabel med 3,5mm
hankontakt. Den enheten som skall styra förstärkaren måste vara
utrustad med en +12V trigger utgång för att kunna utnyttja denna
funktion
6 SPEAKERS (HÖGTALARE)
• M32 har två uppsättningar av terminaler för HÖGTALARE och dessa
har samma funktion (parallellt anslutna). De underlättar bi-wiring.
• Anslut höger högtalare till terminalerna märkta ”R+” och ”R-” till
motsvarande ”+” och ”-”-terminaler. Upprepa samma för M32:s
vänstra högtalarterminaler och motsvarande vänster högtalare.
• Dubbelkolla dina högtalaranslutningar innan du sätter på din M32.
NEDERLANDS
2 COAXIAL OUT, OPTICAL OUT,
• Anslut den optiska eller koaxialdigitalutgångarna till motsvarande
digitalingång på en receiver, dator ljudkort eller annan digital
ljudprocessor.
5 RS 232
NAD är en certifierad partner till AMX och Crestron och har fullt stöd
för extrena styrenheter. Kontrollera på NADs hemsida för AMX och
Crestron kompatibilitet med NAD. Kontakta din NAD specialist för mer
information.
• Anslut denna kontakt med en RS-232 seriellkabel (medföljer inte) till
en Windows® kompatibel PC eller styrsystem för att fjärrstyra M32
via kompatibla externa styrsystem.
• Vi hänvisar till NADs hemsida för mer information om RS232
Protokoll dokument PC styrprogram.
BI-WIRING
De flesta moderna kvalitets högtalare har möjlighet för Bi-wiring. Med
detta separerar HF delningsfiltret från LF delningsfiltret och erbjuder
ökad prestanda genom att hindra LF returströmmar från att påverka
HF prestanda. Om du väljer att bi-wire, se till att ta bort “länkarna” på
högtalaren som ansluter LF och HF delarna (dessa följer med för att
enkelt kunna ansluta högtalarkablar på vanligt sätt.).
BRA ATT VETA
• Använd tvinnad kabel med en grovlek på minst 16 gauge (AWG; 1,4
mm) Anslutningar till M32 kan göras med banankontakter.
• Skalde kablar eller stift kan användas genom att man lossar på
terminalens plastskruv, stoppa in kabeln/stiftet och dra åt ordentligt.
För att minimera risken för kortslutning får den skalade kabeldelen eller
stiftet inte vara längre än 1,5 cm.
РУССКИЙ
1 COAX 1-2, OPT 1-2
• Anslut motsvarande koaxial eller optisk utgång på en signalkälla
som exempelvis en CD, BD/DVD spelare, digitalbox för kabel-TV,
digital radiodel eller annan tillämplig apparat.
ITALIANO
10
DEUTSCH
9
SVENSKA
8
4 IR IN
• Om du ansluter den här ingången till utgången på en IR-”förlängare”
(IR-länk; Xantech eller liknande) eller till IR-utgången på en annan
komponent kan du styra M32 från ett annat rum.
7
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS BAKSIDA
ENGLISH
FRANÇAIS
7 POWER (HUVUDSTRÖMBRYTARE)
• POWER-knappenär apparatens huvudströmbrytare.
• När POWER kontakten är i ON läget, och M32 är i standbyläge visas
detta genom att powerindikatorn lyser orange. Tryck på (Standby)knappen på apparatens framsida eller på HTRM 2 fjärrkontrollens
[ON] knapp för att sätta på M32 från standbyläge.
• Om du har för avsikt att inte använda M32 på ett tag så stänger
du av den med POWER kontakten genom att sätta den i OFF
positionen.
• Det är inte möjligt att sätta på M32 med STANDBY knappen eller
HTRM 2 fjärrkontrollens [ON] knapp om huvudströmbrytaren är i
läge off.
ESPAÑOL
8 DIGITAL AES/EBU
• Den digitala ljudströmmen från professionella ljudkällor som SACD/
CD spelare eller processorer kan anslutas till denna XLR anslutning.
• För highend signalkällor med högre samplingsfrekvenser som
176kHz och 192kHz, rekommenderar vi att man ansluter dem med
AES/EBU IN kontakten.
ITALIANO
9 COMPUTER (DATOR)
• Använd Type A till Type B kabelkontakt (följer inte med), för att
koppla ihop ljud från en dator till den asynkrona Type B USB
ingången för att strömma 24/192 PCM innehåll från din PC och
MAC.
• Typ A-kontakten har ett platt, rektangulärt gränssnitt.
• Typ B-gränssnittet är fyrkantigt med fasade hörn på kontaktens
översida.
• Se även avsnitten LYSSNING TILL DATOR i ANDRA FUNKTIONER
avsnittet på HANDHAVANDE sidan.
10 SERVICE
Använd enbart för underhåll. Inte för konsumentbruk.
SUBWOOFER
• Använd en dubbel RCA-kabel för att ansluta PRE OUT/SUBW till
lågnivåingången på en aktiv subbas.
• Lågfrekvensinformation upp till 200Hz skickas till den anslutna
subbasen via PRE OUT/SUBW.
13 NÄTANSLUTNING
• Det följer med två olika, löstagbara nätkablar till M32. Använd rätt
nätkabel för din region.
• Innan du ansluter nätkontakten i vägguttaget skall du försäkra dig
om att den är ordentligt isatt i nätuttaget i M32 först.
• Koppla alltid ur nätuttaget ur väggen först, innan du kopplar ur
sladden ur M32.
14 SÄKRINGSHÅLLARE
• Enbart kvalificerade NAD tekniker har tillgång till säkringshållaren.
Försök att öppna säkringshållaren kan orsaka skador och åsidosätter
garantin på din M32.
15 JORDTERMINAL
• Kontrollera att M32 är kopplad till ett jordat nätuttag.
• Vid behov kan du använda den här jordningsterminalen till att
jordkoppla en phono- eller skivspelarkälla för PHONO-ingången.
• Om en separat jordning krävs används den här terminalen till att
jorda M32. Använd en jordkabel eller motsvarande för att ansluta
M32 till jord via jordterminalen. Efter att du kopplat in den skall du
spänna åt terminalen så att kabeln sitter säkert.
DEUTSCH
11 INPUT (INGÅNG)
PHONO: Ingång för MM pickup (rörlig magnet). Anslut signalkablarna
från din skivspelare om den är utrustad med MM pickup.
LINE1, LINE 2: Ingång för linjekällor såsom CD-spelare, tuner eller
kompatibla enheter. Använd en dubbel RCA-till-RCA-kabel för att
koppla källenhetens vänstra och högra ”Audio-uttag” till denna ingång.
NEDERLANDS
12 OUTPUT (PRE-OUT/SUBW)
• Dessa utgångsterminaler har en dubbelfunktion. Dessa används
som antingen PRE-OUT eller SUBWOOFER terminaler.
• Stäng alltid av M32 och all ansluten utrustning innan du ansluter
eller kopplar ur något till OUTPUT kontakterna.
SVENSKA
VIKTIGT
Ställ in alternativet ”Sub Output” (Sub-uttag) under ”Speaker Setup”
(Högtalarinställning) till ”ON” för att OUTPUT-terminalerna ska fungera
som Subwoofer-uttag. Å andra sidan fungerar OUTPUT-terminalerna
som PRE-OUT om alternativet ”Sub-uttag” är inställt på ”OFF”.
РУССКИЙ
PRE-OUT
• PRE OUT/SUBW-uttagen gör att M32 kan användas som en
förförstärkare till en förstärkare med extern ström.
• Använd en dubbel RCA kabel cable för att koppla ihop PRE-OUT/
SUBW till motsvarande analoga ljuingång på en kompatibel enhet
som en förstärkare, receivers eller andra apparater.
• PRE-OUT/SUBW påverkas av volyminställningen för M32. Vrid på
VOLUME-kontrollen för för att justera utnivån på PRE OUT/SUBW
kontakterna.
8
BRA ATT VETA
• Illustrationen ovan visar hur M32 ansluts till jord via en vattenledning
i metall. Det kan finnas andra jordpunkter du kan använda i ditt hem.
Konsultera en behörig elektriker för att hitta och installera en jordpunkt
i ditt hem. NAD är inte ansvarig för fel, skador eller kostnader som kan
uppstå i samband med installation, anslutning eller jordning av din
M32.
• Det följer inte med någon Jordkabel med din M32.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
MDC CLASSIC UPGRADE FACK
DD AP 1 (DIRECT DIGITAL ANALOG-PHONO)
Signalformaten för digitalt innehåll ändras hela tiden för system som M32.
Varje av dessa format behöver typiskt speciell hårdvara och mjukvara, ofta
med licensierad IP och kopieringsskydd av innehållet.
DD AP 1 använder en högkvalitativ
Analog-till-Digital konvertering som gör
analoga signalkällor kompatibla med M32s
digitalteknik. Ingången för skivspelare har
impedansinställningar och automatisk
nivåjustering för MM (Moving Magnet (rörlig
magnet) och MC (Moving Coil (rörlig spole)).
Konsultera din NAD-handlareom hur du kan köpa DD HDM-1, DD AP 1 och
MDC BluOS modulerna och hur de skall installeras i M32.
DD HDM-1 (DIRECT DIGITAL HDMI)
DD HDM-1 ernjuder tre HDMI ingångar och en HDMI utgång med video
genomföring. Med DD HDM-1 installerad kan M32 vara hjärtat i ett
“Video 2.0” system och ta 2 kanals PCM ljudspåret från Blu-ray eller DVD
för att skapa en högupplöst ljudåtergivning. DD HDM-1 är fullt 3D video
kompatibel men utan surroundljud avkodning eller videoprocessning.
A HDMI OUT (HDMI utgång): Anslut utgången
till en HDTV eller projektor med HDMI ingång.
B HDMI 1 -3: Koppla till HDMI OUT-uttagen på
källkomponenterna såsom en DVD-spelare BDspelare eller HDTV-satellit/kabelbox.
D
DD AP-1 består av följande linjeingångar
– PHONO, SINGLE-ENDED (ANALOG) och
BALANCED.
A PHONO: Ingång för antingen en MM eller
MC pickup. Anslut ett par RCA-kablar från
din skivspelare till denna ingång.
B SE IN (OBALANCERAD): Använd en dubbel RCA-kabel för att ansluta
dessa kontakter till vänster och höger analog utgång på en CD-spelare,
förförstärkare eller processor.
C JORDSKRUV FÖR SKIVSPELARE: Skivspelare har normalt en separat
jordkabel. Använd M32s jordanslutning för att ansluta denna kabel.
Om jordkabeln inte har någon kontakt, räcker det att man skalar
en centimeter bar kabel. Anslut kabeln och skruva åt terminalen
ordentligt.
D BALANCED: Anslut en signalkälla med XLR ljudutgångar till dessa
terminaler. Se till att stiften är konfigurerade enligt följande – Pin 1: Jord,
Pin 2: Positiv (signal varm) och Pin 3: Negative (signal kall).
A
MDC BLUOS
B
BluOS är ett musikhanteringsprogram som utvecklats av NAD:s systermärke
Bluesound. Om MDC BluOS integreras läggs MDC BluOS-nätverket och
musikspelning över internet till, med avancerad musikhantering för din
M32.
VIKTIG INFORMATION
BluOS-audio kan inte strömmas genom digitala utgångar.
SVENSKA
NEDERLANDS
BluOS UPPSPELNINGSKONTROLLER
Med HTRM-2-fjärrkontrollen gäller följande kontrollknappar för
BluOS-uppspelning. Ställ in ENHETSVÄLJAREN till MP för BluOSuppspelningskontroll.
4: Återuppta uppspelningen från pausat läge.
;: Pausa nuvarande uppspelning.
7: Hoppa tillbaka till början av nuvarande låt.
8: Hoppa framåt till nästa sång.
REPEAT: Upprepa låt, spellista, alla eller upprepning av.
RANDOM: Spela låtar/spellista i slumpmässig ordning.
РУССКИЙ
VARNING!
Innan du ansluter eller kopplar ur några HDMI kablar, måste M32 och
annan berörd utrustning vara avstängd och urkopplad från elnätet.
Om detta inte följs kan det orsaka permanenta skador på all utrustning
ansluten via HDMI kontakterna.
DEUTSCH
Se “MDC DD BluOS monteringsinstruktioner” och ”Konfigurera DD BluOS”
för hur MDC BluOS installeras och integreras med M32.
FRANÇAIS
B
ESPAÑOL
Det finns tre valfria MDC-moduler – DD HDM-1, DD AP 1 och MDC BluOS.
Ta bort täcklocket för att installera tillbehöret Modular Design Construction
(MDC) modulen.
A
ITALIANO
För att möjliggöra en kontinuerlig teknisk utveckling, Har NADs
designavdeling placerat alla digitala gränssnitt på M32 på moduler som
lätt kan bytas ut. NAD kallar detta för Modulär Designkonstruktion (MDC).
M32 inkluderar en MDC-modul – DD SPDIF som har digitala koaxiala,
optiska och AES/EBU-ingångar.
C
ENGLISH
APPARATENS BAKSIDA
9
ON
ON
ON
HANDHAVANDE
OFF
OFF
OFF
HUR DU ANVÄNDER M32
DEVICE SELECTOR
ENGLISH
DEVICE SELECTOR
DEVICE MP
SELECTOR
NAVIGERA MENYERNA PÅ M32 OCH GÖR ÄNDRINGAR
MP
MP
Du kan använda HTRM 2 eller lämplig pekskärms display för att välja signalkälloa, och navigera i M32s olika funktioner. Följande är några av
nyckelfunktionerna.
EGENSKAP/FUNKTION/
OBJEKT
PEKSKÄRMEN
DAC
ON
HTRM 2 DAC
DAC
ON
Val av signalkälla.
OFF
OFF
FRANÇAIS
MUTE
DEVICEMUSELECTOR
TE
MUTE
DEVICE SELECTOR
MP
MP
SOURCE
SOURCE
SOURCE
Bläddra i listan.
DAC
DAC
ESPAÑOL
MUTE
MUTE
SOURCE
SOURCE
SLEEP
SLEEP
SLEEP
ITALIANO
Bläddra genom en fillista.
IN
SETUP
10
SIN
ETUP
SETUP
IN
IN10
10
PROGRAM
DEUTSCH
Spela/pausa låt.
PROGRAM
PROGRAM
8
88
DELIN
AIN
Y / PICTURE TEST / ZOOM
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
CLEAR
CLEAR
CLEAR
REPEAT
SLEEP
REPEAT
RESPLE
EA
ETP
EQ
TONE
L.NITE
EQ
EQ
TONE
TONE
L.NITE
L.NITE
DIMMER
DIMMER
DIMMER
SETUP
IN
IN
8
8
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
NEDERLANDS
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
10CHANNEL
VOLUME
SIN
ETUP
IN 10
Apparatväljaren
måste
stå på VOLUME
MP.
CHANNEL
Hoppa till nästa låt.
Hoppa tillbaka till föregående låt.
CHANNEL
PROGRA
M
CLEAVOLUME
R
REPEAT
PROGRAM
EQ
EQ
CLEAR
REPEAT
TONE
TONE
L.NITE
L.NITE
DIMMER
DIMMER
SVENSKA
CHANNEL VOLUME
Apparatväljaren måste
stå på MP.
CHANNEL
VOLUME
HTRM
2
HTRM 2
HTRM 2
РУССКИЙ
HTRM 2
HTRM 2
10
HANDHAVANDE
DAC
HUR DU ANVÄNDER M32
ENGLISH
MUTE
Slumpmässig avspelning.
SLEEP
SOURCE
ON
OFF
DEVICE SELECTOR
MP
RANDOM. Apparatväljaren
påSTMP.
SETUP
DELAY /måste
PICTURstå
E TE
/ ZOOM
IN 10
ON
ON
Repetera avspelning.
8
FRANÇAIS
IN
Tryck flera gånger för att starta slumpmässig avspelning av aktuell
lista, alla mappar, eller ingen slumpmässig avspelning.
PROGRAM
CLEAR
OFF
OFF
REPEAT
DAC
EQ
ONE
L.NITE
DEVICETSELECTOR
SLEEP
DEVICE SELECTOR
MP
MP
Tryck flera gånger för att starta repetition av aktuellt spår, alla
mappar, eller ingen repetition.
Återgår till föregående meny eller fönster.
ESPAÑOL
DM
IMUMTE
ER
REPEAT. Apparatväljaren måste stå på MP.
SOURCE
DACCHANNEL
IN VOLUME
DAC
SETUP
ON
8
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
OFF
IN 10
MUTE
PROGRAM
CMLU
ETAER
REPEAT
SOURCE
SOURCE
MP
TONE
ITALIANO
DEVICE SELECTOR
EQ
L.NITE
DIMMER
MENU. Vilken DEVICE SELECTOR inställning som helst.
DAC
HTRM 2
SLEEP
CHANNEL VOLUME
DEUTSCH
Nästa, föregående - nivå, funktion,
alternativ, etc.
MUTE
SOURCE
SETUP
IN
8
SLEEP
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
SLEEP
PROGRAM
CLEAR
REPEAT
EQ
HTRM
TONE 2
L.NITE
NEDERLANDS
När du är vid den aktuella menyn använder du R/T för att
IN 10
markera ditt val.
8
OFF
ON DELAY / PI8
SETUP
CTURE TEST / ZOOM
IN
IN
SETUP
IN
10
IN 10
PROGRAM
DELADYIM
/M
PIE
CR
TURE TEST / ZOOM
CLEAR
REPEAT
PROGRDEVICE
AM
CSELECTOR
LEAR
REPEAT
Bläddra genom ljusstyrkenivåerna för
Powerindikatorn.
SVENSKA
EEP
Använd W/E förCHANNEL
att väljaMP
bland
de olikaSLalternativen,
nivåer,
VOLUME
EQ
TONE
L.NITE
funktioner, etc.EQ
TONE
L.NITE
DIMMER
DIMMER
DAC
IN
8
DIMMER. Apparatväljaren
måste stå på AMP.
CHANNEL VOLUME
SETUP
CHANNEL VOLUME
IN 10
MUTE
PROGRAM
CLEAR
SOURCE
EQ
HTRM 2
TONE
РУССКИЙ
Stänger av ljudet tillfälligt och återställer
ljudet från Mute-läget.
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
REPEAT
L.NITE
MUTE. Vilken DEVICE SELECTOR inställning som helst.
DIMMER
HTRM
2
CHANNEL
VOLUME
HTRM 2
11
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER M32
ENGLISH
MENYALTERNATIV
MODE
Följande display alternativ är tillgängliga via pekskärmen - Main, Media,
Mode, EQ och Setup.
MAIN
Använd huvudskärmen till att välja källa. Använd pilarna för att navigera till
vald källa. I följande exempel visar huvudskärmen Coax 1-informationen.
FRANÇAIS
Följande avlyssningslägen finns, anpassade till olika inspelningstyper eller
programmaterial.
ESPAÑOL
STEREO
· Välj “Stereo” när du vill lyssna till en stereo inspelning, som t.ex. en musik
CD eller FM sändning.
· Stereoinspelningar, antingen i PCM/digital eller analogform och oavsett
om de är surroundkodade eller ej, återges som de är inspelade.
· Multikanals digitala inspelningar (Dolby Digital och DTS) återges i
“Stereo Downmix” läget enbart via vänster och höger högtalare.
ITALIANO
Coax 1: Aktuell källa.
-20.0 dB: Volymnivå.
: Gå till föregående eller nästa signalkälla.
48k: Samplingsfrekvens.
Mono: Lyssningsläge.
Negative: Inställning av absolut polariet.
Tone (tonkontroller): Tonkontrollinställning aktivt.
Balance: Balansinställning aktiverat.
Sub Stereo (Subbas Stereo): Subbasinställning.
LPF 200Hz, HPF 200Hz: Brytfrekvensinställning för subbas.
MEDIA
Under BluOS-uppspelning växlar displayen till Media och visar aktuell
låttitel, artistens namn och albumets namn, om det är tillgängligt.
MONO
· Använd lyssningsläget “Mono” när ljudformatet är i mono.
Monoljudinformationen spelas upp i bägge högtalarna.
· “Mono” lyssningsläget rekommenderas för att se gamla filmer med
monoljudspår, och för att lyssna på ljudkällor i mono som exempelvis
AM sändningar och för flerspråkiga ljudspår inspelade på vänster och
höger kanalerna på samma film.
· Mono-läget är också användbart om man vill ställa in ljudet på ett
stereoljudsystem för att kolla att högtalarna är inkopplade i fas. Korrekt
anslutna högtalare har en tydlig mittbild och markerad basåtergivning.
Om en högtalare har anslutits fel (+ och -) omkopplat, kommer
ljudbilden att vara diffus och basen är svag och ojämn i återgivningen.
DEUTSCH
REVERSED (OMVÄND)
· Skickar höger kanal till vänster högtalare och tvärt om. Detta är bra om
man kopplat in ingångarna fel eller musik som spelats in fel.
NEDERLANDS
POLARITY (POLARITET)
Inställningen kompenserar inspelningar som har omvänd polaritet.
· Positive: Gör att en signal med positiv sinusvåg vid ingången kommer
att vara positiv på utgången. Polariteten är från början inställd på
“Positive”.
· Negative: Gör att en signal med positiv sinusvåg vid ingången kommer
att vara negativ på utgången
SVENSKA
РУССКИЙ
12
HANDHAVANDE
h : Drag i reglaget för att justera diskant, bas eller balans.
: Dra för att sätta på eller stänga av tonkontrollerna. I avslaget läge
är tonkontrollerna avstängda och overksamma - Balansalternativet finns
tillgängligt.
*
Undantaget är vissa elektrostathögtalare som kan ha extremt låg
impedans vid höga frekvenser. Ju lägre impedans vid höga frekvenser,
desto store avvikelse från rak frekvensgång.
SUB OUTPUT (SUBBAS-UTTAG)
Vid “ON” inställningen är alla subbasinställningar aktiva. Vid “OFF”
inställningen är alla subbasen är avstängda. Med Subbas-Uttag inställt på
”ON” kan följande subwoofer-inställningar göras.
FRANÇAIS
SPEAKER COMPENSATION (HÖGTALARKOMPENSATION)
Digital impedanskompensationsfilter gör att man kan justera den översta
oktaven så att den matchar högtalarens impedans. Detta resulterar i en
helt rak frekvensgång upp till 20 kHz. Effekten av detta filtret kanske inte är
direct hörbart* men är mätbart och det kompenserar för den lilla bieffekten
av filtrena som återskapar signalen från 844 kHz samplingsfrekvensen på
förstärkaren.
ESPAÑOL
M32 har följande tonkontrollnivåer - diskant, bas och balans. Bas
och diskantkontrollerna påverkar enbart den lägsta basen och den
högsta diskanten medan det kritiska mellanregistret lämnas intakt.
Balanskontrollen justerar den relativa nivån mellan höger och vänster
högtalarna.
SPEAKER SETUP (HÖGTALARINSTÄLLNING)
ITALIANO
EQ (EQUALIZATION)
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER M32
SETUP (INSTÄLLNING)
SVENSKA
РУССКИЙ
VIKTIGT
Ställ in alternativet ”Sub Output” (Subbas-uttag) under ”Speaker Setup”
(Högtalarinställning) till ”ON” för att OUTPUT-terminalerna ska fungera
som Subbas-Uttag. Å andra sidan fungerar OUTPUT-terminalerna som
PRE-OUT om alternativet ”Subbas-uttag” är inställt på ”OFF”.
NEDERLANDS
DEUTSCH
Inställningsmenyn innehåller alternativ för högtalarinställning, inställning
av signalkällor, Digitalutgång och styrning.
13
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER M32
ENGLISH
FRANÇAIS
SUB MODE (SUBBAS-LÄGE)
• Här kan man ställa in subbasen för antingen mono eller
stereoåtergivning.
Mono: Använd denna inställning om du använder enbart en
subbas. I monoläget läggs höger och vänster kanal ihop i lågpass
subbasutgången för att driva en subbas.
Stereo: Använd denna inställningen om du använder två subbasar, en
för höger och en för vänster kanal.
ESPAÑOL
MAIN FREQUENCY (BRYTFREKVENS: 40HZ TILL 200HZ OCH FULL)
MAIN TRIM (HUVUDINSTÄLLNING: -12,0DB TILL 0,0DB )
• Denna inställningen underlättar om man vill använda dubbla
förstärkare genom att man har möjlighet att styra basfrekvenserna till
subbasen.
• Man kan välja frekvenser mellan 40Hz till 200Hz och Full, där högpasssignalen skickas till M32s förstärkardel och lågpass-signalen skickas till
Subbas Uttag.
När en modulingång är vald kommer följande menyalternativ att visas.
Enabled (Inkopplad): Källingången kan aktiveras (ON) eller avaktiveras (OFF).
Name (Namn): Namn på signalkällan. Om du väljer detta radobjekt leder till
en menytangentbord som du kan använda till att namnge den aktuella källan.
SUB FREQUENCY (SUBBASFREKVENS: 40HZ TILL 200HZ OCH FULL)
SUB TRIM (SUBBASJUSTERING: -12,0DB TILL 0,0DB )
• Frekvenser från den valda frekvensen och nedåt kommer att skickas till
subbasutgången.
• Nivåjustering ger dig möjlighet att ställa in subbasens nivå exakt så att
det är i nivå med huvudhögtalarna.
ITALIANO
NOTERA
Eftersom lågpassfiltret redan finns i M32, skall subbasen ställas in
på den högsta frekvensen för dess eget delningsfilter eller om de går,
kopplas förbi helt.
SOURCE SETUP (INSTÄLLNINGAR AV SIGNALKÄLLOR)
DEUTSCH
Genom att göra inställningar för signalkällorna kan man aktivera eller
deaktivera de olika ingångarna. De valfria modulerna DD AP-1 (Direct
Digital Analog Phono), DD HDM-1 (HDMI) och MDC BluOS måste vara
installerade för att välja källor som Single-ended, Balanced Digital HDMI
1 eller BluOS. Om den tillämpliga modulen inte är installerad kommer
motsvarande källa inte att vara tillgänglig att välja bland de olika
signalkällorna.
NEDERLANDS
VOLUME CONTROL (VOLYMKONTROLL)
M32 VOLUME kontrollfunktionen beror på inställningen i “Volume Control”
(Volymkontroll) menyinställningen. “Volume Control” (Volymkontroll)
kan ställas in som antingen “Fixed” eller “Variable”. Välj “Save” för att lagra
inställningarna för “Volume Control” och “Fixed Level” eller “Variable”.
Fixed
Om man ställt in “Volume Control” till “Fixed” är utnivån satt till ett fast
värde och volymkontrollen på M32 är förbikopplad.
· Justera in “Fixed Level” till önskad föinställd dB nivå. På samma sätt
kan man justera volymen från M32 med volymkontrollen på den
förstärkare som man kopplat M32 till.
· Om “Volume Control” iär satt till “Fixed”, kommer inte
volymkontrollen eller HTRM 2’s [VOL R/T] inte att ha någon effekt
och är urkopplade.
Variable
· När den är inställd på “Variable”, kommer volymen att justeras direkt
med volymkontrollen eller HTRM 2’s [VOL R/T]. På samma sätt
kan man justera volymen från M32 med volymkontrollen på den
förstärkare som man kopplat M32 till.
SVENSKA
Följande extra menyalternativ finns inkluderade om LINE 1, LINE 2 eller
PHONO-ingångarna har valts.
РУССКИЙ
--- : Icke-MDC eller inbyggda källor.
Slot A(Utgång A): Plats för en signalkällemodul (MDC)på baksidan.
Cable TV (Kabel TV): Källans namn på Line1 ingången. Källans namn kan
ändras i sektionen “Name” som visas nedan.
14
HANDHAVANDE
Exempelinstallation av två NAD produkter i samma zon
M32 och T 787 använder båda IR Channel 0. Om [OFF] knappen trycks på
HTRM 2 fjärrkontrollen (eller HTR 8 fjärrkontrollen för T 787), kommer bägge
produkterna att gå i Standby-läge. Tryck på [ON] och bägge produkterna
kommer att starta.
Sample Rate (Samplingsfrekvens - 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz): Välj önskad
samplingsfrekvens för A/D omvandlaren. Högre samplingsfrekvenser ger
möjlighet för filter att verka utanför hörbart område och anses generellt ge
bättre ljudkvalitet, speciellt i de högre frekvenserna.
För att förhindra bägge produkterna att samtidigt reagera på samma
kommandon, får du ställa den ena av dem på en annan IR kanal. I den
här uppställningen behåller vi T 787 och HTR 8 fjärrkontrollen på den
ursprungliga “IR Channel 0”. För M32 ställer vi om den till “IR Channel 1”, och
detsamma för HTRM 2.
DIGITAL OUTPUT (DIGITALUTGÅNG)
FRANÇAIS
Analog Gain (Analog förstärkning): -12dB till 12dB. Man kan justera in
den relative nivån för varje källa så att alla källor för samma ljudvolym. På
detta sätt behöver man inte justera volymen varje gang man byter källa.
Generellt sätt är det bättre att dämpa nivån för de starkaste källorna än att
höja nivån för de svagare.
ENGLISH
ANDRA FUNKTIONER
Ställ in M32 och HTRM 2 på “IR Channel 1” via följande procedur.
CONTROL SETUP (INSTÄLLNING AV STYRNING)
När både M32 och HTRM 2 är inställda på “IR Channel 1” kan man styra M32
oberoende från T 787.
ITALIANO
SAMPLE RATE (SAMPLINGSFREKVENS - 48 KHZ, 96 KHZ, 192 KHZ)
Ljudingångar kan komma från olika källor med olika samplingsfrekvenser.
Välj 48 kHz, 96 kHz eller 192 kHz för att konvertera allt digitalt innehåll till en
enda samplingsfrekvens.
HTRM 2
Börja med att kontrollera att M32 är påslagen (“På” och inte bara i standby).
· Tryck och håll [AMP] i området DEVICE SELECTOR på HTRM 2.
· När du håller ner [AMP] knappen, tryck “1”, “1” och “0” med HTRM 2s
siffertangenter.
· Tryck [ENTER] medan du fortfarande håller inne [AMP] knappen. Nu
kommer AMP knappen att blinka en gång för att visa du lyckats byta
kod.
ESPAÑOL
M32
· Välj “1” som IR kanal för M32.
IR kanal fördelning
M32 och HTRM 2 fjärrkontrollen måste vara inställda på samma kanal.
Hur du ändrar IR kanal på HTRM 2 fjärrkontrollen
· Tag med ett kanalnummer innan kartotekskoden. För HTRM 2,
kartotekskoden “10” är grundinställningen för “AMP” (förstärkare)
apparater. För att välja “AMP” kartotekskoderna för “IR Channel 0”, lägger
du in koden “10”.
· Om du vill använda “AMP” koderna på “IR Channel 1”, lägger du in
koden “1” för att visa att du använder “IR Channel 1”. Ladda sedan “AMP”
koderna genom att lägga in koden “110”.
Försäkra dig att HTRM 2s apparatväljare är inställd på “MP” när du använder
USB uppspelningsknapparna - j, 7/8, 4, RANDOM, REPEAT, DISP. [g]
knappen är användbar för USB uppspelning.
VIKTIG INFORMATION
Koppla inte ur USB-minnet under avspelning eftersom det kan skada
M32.
SVENSKA
IR CHANNEL (IR KANAL)
M32 har möjligheten att använda en alternativ IR kanal. Detta är en praktisk
function när du har två NAD produkter som kan styras med samma IR
kommandon. Med en alternative IR kanal kan man styra två olika NAD
produkter oberoende av varandra i samma zon genom att låta dem
använda olika IR kanaler.
LYSSNING TILL DATOR
Använd Typ A till Typ B kabel för att strömma 24/192 PCM innehåll från din
PC eller MAC till M32. Försäkra er att ljudinställningarna på din dator är
inställd på “NAD USB Audio”.
MINIMUM SYSTEMKRAV
Microsoft Windows XP Service Pack 2 eller högre, Microsoft Windows 7
РУССКИЙ
AUTO STANDBY
Ger möjligheten att få M32 gå in 20 minuters inaktivitet eller fortsätta vara
påslagen.
ON (På): M32 kommer automatiskt att stängas av till standby-läge om
man inte hanterar den eller någon källa är aktiv på 20 minuter.
OFF (Av): M32 kommer att vara påslagen även om man inte
hanterar den eller någon källa är aktiv på 20 minuter. Detta är
grundinställningen.
NEDERLANDS
LYSSNA PÅ EN USB ENHET
1 Bläddra med [R SKIP/CH/SOURCE T] knappen för att välja “USB Front”
eller “USB Back” signalkällan. Om det inte finns någon ansluten USBenhet ansluten till USB-front eller USB-back ingångarna så kommer
“Please Insert Device” att visas i pekskärmen. Om man den anslutna USB
lagringsenheten inte innehåller några tillämpliga MP3/WMA/FLAC filer
kommer “No files” att visas i pekskärmen.
2 Koppla in det externa USB-minnet till USB ingången - MP3, WMA eller
FLAC filer eller mappar visas i pekskärmen.
3 Använd [W/E/R/T] för att välja bland filer eller mappar. Tryck på
[ENTER] för att starta avspelning.
DEUTSCH
NOTERA
Om du gör en fabriksåterställning av HTRM 2 så kommer de att återgå
till “IR Channel 0”.
FÖR MACANVÄNDARE
Minikrav för Mac OS X Snow Leopard (version 10,6) och senare.
15
HANDHAVANDE
ANDRA FUNKTIONER
ENGLISH
BluOS MENU (BLUOS-MENY)
FRANÇAIS
BluOS ”Menu” är tillgängligt om valfria MDC BluOS har installerats. BluOS
”Menu” kan nås direkt från pekskärmen. Välj ”Menu” under BluOS-spelning
enligt ovan. BluOS-menyalternativen är följande – Info, BluOS Reboot, BluOS
Factory Reset och Service Menu.
SERVICE MENU (SERVICEMENY)
Servicemenyn har två alternativ; ”BluOS uppgraderingsläge” eller ”BluOS
serviceläge”.
BluOS UPGRADE MODE (BluOS UPPGRADERINGSLÄGE)
Välj ”Yes” för att initiera BluOS uppgraderingsläget. Säkerställ att MDC
BluOS har anslutits trådbundet eller trådlöst. Följ displayens prompter för
att slutföra uppgraderingsproceduren.
ESPAÑOL
ITALIANO
INFO
Visa information om installerad MDC BluOS-modul som exemplet nedan.
BluOS SERVICE MODE (BLUOS SERVICELÄGE)
Använd enbart för underhåll. Detta är en funktion som normalt associeras
och koordineras med auktoriserad servicepersonal.
DEUTSCH
BluOS REBOOT
Välj ”Yes” för att starta om MDC BluOS.
NEDERLANDS
SVENSKA
BluOS FACTORY RESET (BluOS FABRIKSÅTERSTÄLLNING)
Initiera fabriksåterställningen av MDC BluOS. Välj ”Ja” för att initiera
fabriksåterställningen eller ”Nej” för att bevara nuvarande inställningar.
РУССКИЙ
16
HANDHAVANDE
ON
OFF
DEVICE SELECTOR
FRANÇAIS
NAD HTRM 2 är klar att använda tillsammans med M32 direkt ur lådan, men den är egentligen åtta
olika fjärrkontroller i en. Var en av de åtta olika apparatknapparna högst upp på fjärrkontrollen visar en
”ny sida” kommandon som kan användas med de knapparna. HTRM 2 kan ”läras” koder till i princip alla
IR-styrda apparater, oavsett märke. Detta kan programmeras till vilken som helst av apparatknapparna.
När du programmerar HTRM 2 för att styra hela din hemmabioanläggning, så är det mest logiskt att
programmera in kommandona till din BD-spelare på [BD] apparatknappen, din TV på [TV] knappen,
och så vidare. Det finns dock inga regler för hur du lägger in koderna: du kan lägga in dem hur du vill
(se “Hur du lär in koder från andra fjärrkontroller,” nedan).
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER HTRM 2 FJÄRRKONTROLLEN
MP
DAC
NOTERA
För att använda med M32, behöver inte du göra någon omprogrammering på HTRM 2 [AMP] sida.
Men om du skall använda HTRM 2 för att styra din specifika NAD-apparat kan du behove läsa in et
teller flera kod-kartotek; se “Kartoteksläge” nedan.
MUTE
ESPAÑOL
HTRM 2 är redan förprogrammerad med M32s kommandon på [AMP] apparatknappen, och med koder
i minnet för de flesta NAD CD, BD eller DAC på motsvarande apparatknappar. Dessa kommandon
är permanent inlagda: det innebär att även om du lär upp HTRM 2 nya kommandon kommer de
ursprungliga att ligga kvar i minnet och kan hämtas tillbaka senare (se “Raderingsläge” nedan).
SOURCE
HUR DU STYR M32
ITALIANO
HTRM 2 är indelad i två huvudsektioner. De åtta apparatknapparna högst upp—[AMP], [MP,] [TV,] och
så vidare – bestämmer vilka apparater som de återstående 44 knapparna skall styra. En apparatknapp
bestämmer endast vilken apparat HTRM 2 skall styra; den utför inga funktioner. De övriga knapparna
är de som kan läras med olika styrkoder från i princip alla typer av infraröda fjärrkontroller så att du kan
lära in koderna för all din utrustning, oavsett fabrikat i din HTRM 2.
Alla knapparna för [AMP] apparatknappen är förprogrammerade för M32. (Det samma gäller för andra
NAD-apparater, på [CD], [BD], [DAC] och [CUSTOM] funktionerna.)
SLEEP
Eftersom HTRM 2 kan utföra olika saker beroende på vilken apparatknapp som tryckts använder HTRM 2
använder färger för att indikera funktionen för knapparna när olika apparater valts.
IN
SETUP
DEUTSCH
HUR DU LÄR IN KODER FRÅN ANDRA FJÄRRKONTROLLER
8
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
CLEAR
REPEAT
EQ
TONE
L.NITE
NEDERLANDS
IN 10
PROGRAM
DIMMER
SVENSKA
CHANNEL VOLUME
HTRM 2
РУССКИЙ
Börja med att placera HTRM 2 “nos-mot-nos” med den fjärrkontroll du vill kopiera ifrån så att de bägge IRfönstren är ungefär fem centimeter ifrån varandra.
1 Gå in i inlärningsläge: Man trycker in både en apparatknapp och [RES] “inspelning”-knappen i tre
sekunder, tills ”Learn” lysdioden tänds och lyser grönt.
2 Tryck på den funktionstangent på HTRM 2 du vill lära, lysdioden lyser nu orange.
3 Tryck och håll intryckt den knapp på den andra fjärrkontrollen du vill lära. Nu blinkar ”Learn”
lysdioden en sekund eller två och lyser sedan grönt igen. Kommandot lärs nu in. Upprepa denna
processen för alla kommandon du vill lära in för den apparatknappen.
4 Tryck på HTRM 2s apparatknapp igen för att lämna inlärningsläget när du är klar med
inlärningsproceduren.
17
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTRM 2 FJÄRRKONTROLLEN
ENGLISH
Om lysdioden inte blinkar orange kan man behöva ändra avståndet mellan
fjärrkontrollerna eller prova nya batterier i bägge fjärrkontrollerna. Om ”Learn”
lysdioden lyser rött snarare än grönt har kommandot inte lärts in. Prova igen. Det
kan finnas undantagsfall där fjärrkontrollformatet inte är kompatibelt för HTRM 2.
FRANÇAIS
Exempel : inlärning av “BD Pausfunktion”:
Placera HTRM 2 och BD spelarens fjärrkontroll som beskrivs ovan.
1 Nu trycker du på [BD] och [RES] samtidigt tills lysdioden tänds och lyser
grönt.
2 Tryck in HTRM 2 [j] (paus) knappen och ”Learn”-dioden växlar till
oragne.
3 Tryck in BD-spelarens paustangent och HTRM 2 ”Learn”-lysdioden
blinkar orange och lyser sedan grönt. Nu är kommandot inlärt.
4 Tryck på [BD] igen för att lämna inlärningsläget.
ESPAÑOL
BRA ATT VETA
· Även DEVICE SELECTOR knapparna kan programmeras att lära ett
kommando.
· Tryck in och håll en konfigurerad DEVICE SELECTOR i minst 2 sekunder
för att utföra en programmerad funktion för den knappen.
· Ett kort tryck på den knappen byter bara till den apparaten som aktiv.
ITALIANO
HUR DU AVBRYTER
Du kan avbryta programmeringen av en knapp genom att trycka på en
apparatknapp innan inlärningen är klar. Då lyser lysdioden rött.
PRIORITETSFUNKTIONEN
Denna funktionen gör att en funktionsknapp behåller sin funktion även
om man byter till en annan apparat så att exempelvis AMP [SURR MODE]
funktionen fortfarande styr M32 medan BD funktionen är aktiv.
DEUTSCH
NOTE
HTRM 2’s [VOL R/T] knapparna är förprogrammerade att ha prioritet
för alla apparatfunktionerna. [VOL R/T] kommer att styra NAD’s
mastervolym oavsett vilken apparat som valts. [SURR] [CENT,] och [SUB]
kanalernas volym är förprogrammerat med prioritet på samma sätt för
alla apparater.
NEDERLANDS
STÄLLA IN EN PUNCH THROUGH
1 Övergå till inlärningsläge och tryck på önskad knapp för punch through.
2 Tryck två gånger på destinationsenhetens enhetsväljare. Status-dioden
kommer att lysa grönt.
3 Tryck på enhetsväljaren igen för att lämna inlärningsläget.
SVENSKA
Exempel : Prioritet för AMP [SURR MODE] i BD-läget:
• På fjärrkontrollen trycker du in [BD] och [RES] (inspelning) samtidigt och
håller in dem tills ”Learn”-dioden lyser grönt.
• Tryck på [SURR MODE], ”Learn”-dioden byter färg till orange.
• Tryck på [AMP] två gånger, ”Learn”-dioden byter färg till grönt.
• Tryck [BD] igen för att lämna.
РУССКИЙ
18
KOPIERA KOMMANDON FRÅN EN ANNAN KNAPP
Du kan kopiera kommandon från någon knapp på HTRM 2 till en annan.
KOPIERA EN KNAPPFUNKTION
1 Gå till inlärningsläget.
2 Tryck på den knapp som ska ha den kopierade knappen.
Inlärningslampan lyser gult.
3 Om knappen som ska kopieras finns på en annan ”sida” trycker du först
på motsvarande enhetsväljare och sedan på önskad knapp som ska
kopieras. Inlärningslampan lyser grönt.
4 Tryck på enhetsväljaren igen för att lämna inlärningsläget.
Exempel: Kopiera Pauskommandot från CD knappen till AMP [j] knappen:
1 Tryck samtidigt på [AMP] och [RES] (inspelning) och håll intryckt,
”Learn2-dioden lyser grönt.
2 Tryck på [j] (paus), ”Learn”-dioden byter färg till orange.
3 Tryck på [CD], tryck sedan [j] (paus), ”Learn”-dioden ändrar till grönt.
4 Tryck på [AMP] igen för att lämna inlärningsläget.
NOTERA
Kopiering och prioritetsfunktionerna är detsamma. Men om du
kopierar ett kommando och sedan raderar eller skriver över det
ursprungliga kommandot (på källan), det kopierade kommandot
ligger kvar oförändrat. Om du däremot ger prioritet för ett kommando
och sedan raderar eller skriver över originalkommandot kommer
prioritetsfunktionen att ändras på samma sätt.
MAKROKOMMANDON
Ett “makrokommando” är en serie på två eller flera (upp till 64)
fjärrkontrollkommandon genom att trycka på två knappar. Du kan använda
ett makro till att sköta en hel serie med kommandon som att sätta på BDspelaren och trycka på PLAY. Eller du kan sätta ihop ett avancerat makro
som startar hela anläggningen, väljer källa och ljudvolym och påbörjar
avspelning genom en enkel tangenttryckning. HTRM 2 kan lagra ett makro
på var och en av dess DEVICE SELECTOR och funktionstangenter.
NOTERA
Makron är oberoende av vilken signalkälla som valts.
INSPELNING AV MAKRON
1 Håll [MACRO]-knappen och HTRM-2-funktionsknappen nedtryckta
samtidigt för att tilldela makron tills statuslampan börjar lysa grönt.
Makroknappen tänds också.
2 Tryck funktionsknapparnas sekvens som ska registreras i makron.
3 Kontrollera att du först trycker på den obligatoriska
enhetsväljarknappen för varje funktion (du kan växla enheter så många
gånger som det behövs medan du spelar in makron), så att du kan
skapa kommandon med makron från mer än en enhetsväljares ”sida”.
4 När du är klar med att lägga in en önskad kommadosekvens trycker du
på [MACRO] igen för att lagra makrot, ”Learn”-dioden [MACRO] knappen
släcks.
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER MAKRON
1 Tryck och släpp [MACRO]. Dess lampa tänds i 5 sekunder. Medan det
lyser trycker du den knapp på HTRM 2 där du lagt in makrot du vill
utföra.
2 Nu utförs det inspelade, ”Apparatknappen” blinkar kort när det är utfört
och knappbelysningen på [MACRO] knappen släcks.
FRANÇAIS
NOTERA
Du måste släppa [ON] och [RTN] innan den andra blinkningen släcks,
annars nollställs inte apparaten. Om detta händer gör du om enligt
ovan.
RADERINGSLÄGE
HTRM 2 kan lagra inlärda, kopierade och kartotekskommandon på verje
enskild knapp. Kartotekskommandona är de förprogrammerade NAD
kommandona för NAD receiver i [AMP] läget.
ESPAÑOL
NOTERA
Varje makro kan innehålla upp till 64 kommandon. Om du försöker
överskrida detta kommer makrot att avslutas och lagras efter att du lagt
till 64 kommandon.
UTFÖRA FABRIKSÅTERSTÄLLNING
1 Håll knapparna HTRM 2s [ON] och [RTN] nedtryckta samtidigt i 10
sekunder. Inlärningslampan börjar blinka grönt.
2 Släpp [ON] och [RTN] innan den andra blinkningen är klar, nu ändras
dioden till rött för att visa att fjärrkontrollen nollställts.
Du kan radera kommandon som lärts in eller prioritetsfunktioner på varje
knapp.
Trycker man på någon annan knapp på HTRM 2 medan makrot körs
kommer det att avslutas makrot. Kom ihåg att du måste rikta HTRM 2 så att
dess IR-sändare kan nå de mottagande komponenterna.
NOTERA
Kartotekfunktionerna kan inte raderas så att du behöver inte vara orolig
för att ta bort dessa för gott.
KNAPPBELYSNINGS TID
GÅ TILL RADERINGSLÄGET
1 Håll önskad knapps enhetsväljare och [RTN]-knappen nedtryckta
samtidigt i 3 sekunder tills inlärningslampan börjar lysa grönt.
2 Tryck på den funktionsknapp som du vill radera, lysdioden blinkar.
Antalet blinkningar indikerar vilken typ av funktion som har aktiverats—
se tabellen nedan.
3 Tryck på den aktiva apparatknappen igen för att lämna raderingsläget.
STÄLLA IN KNAPPBELYSNINGSTID
1 Håll HTRM 2s [DISP] och den [0–9]-knapp som motsvarar önskad
timeout-varaktighet nedtryckta samtidigt.
2 Learn” dioden blinkar två gånger för att bekräfta den nya inställningen.
3 När tiden är ställd på noll, tänds inte belysningen alls.
BRA ATT VETA
· Bakgrundsbelysningen aktiveras när man trycker på någon av HTRM 2s
knappar.
· Om HTRM 2 känner av en rörelse tänds även knapparna utan att man
trycker på någon knapp. Om du skakar på HTRM 2, så tänds också
belysningen i fjärrkontrollen.
· Knappbelysningen är det som drar mest ström ur batterierna. En kortare
tid för knappbelysning ger längre drifttid för batterierna. Om du stänger
av knappbelysningen helt förlänger det livslängden ytterligare.
Blinkningar
Kommandotyp
1
Grund kartotekskommando
2
Kopierat kartotek
Kartotekskommando
3
Inlärt kommando
NEDERLANDS
Tiden för hur länge knappbelysningen skall vara tänd kan ställas in mellan
0-9 sekunder. Grundinställningen är 2 sekunder.
ITALIANO
För att radera ett makro, utför du stegen ovan utan att du lägger in några
funktionsknappar.
FABRIKSÅTERSTÄLLNING
HTRM 2 kan raderas helt till den fabriksinställning som var när den
levererades. Då raderas alla programmeringar makron och ändringar som
gjorts i fjärrkontrollen.
DEUTSCH
Exempel: Spela in ett Makro på [0] knappaen för att sätta på M32.
1 Välj “Input 1” (Källa 1), och starta avspelning på den anslutna Källa 1
apparaten (som en BD spelare).
2 Nu trycker du samtidigt in [MACRO] och [0] (siffran noll), den gröna
lysdioden tänds.
3 Tryck i en följd på [AMP], [ON], [1] (“ Input 1” eller ”Source 1”)[BD], [4] Apparatknappen blinkar varje gång ett kommando läggs till.
4 Tryck på [MACRO] igen för att lämna makoinspelningsläget.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER HTRM 2 FJÄRRKONTROLLEN
HUR DU KONFIGURERAR KNAPPBELYSNINGEN
DISP + Siffertangenter (0-9)
Ställ in tidsgränsen för belysningen i antal
sekunder motsvarande den siffra du trycker på.
Nollan stänger av belysningen helt.
DISP + OFF
Avaktivera ljussensorn. Knappbelysningen tänds
vid varje knapptryckning.
DISP + ON
Aktivera ljussensorn.
DISP + ENTER
Ställ in ljussensorns tröskelvärde till den aktuella
ljusnivån.
DISP + RTN
Återställ all knappbelysningsinställningar till
grundinställningen.
SVENSKA
Funktion
РУССКИЙ
Tangent att trycka
(i 3 sekunder)
19
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTRM 2 FJÄRRKONTROLLEN
ENGLISH
FRANÇAIS
INLÄSNING AV KARTOTEK
SÖKLÄGE
HTRM 2 kan läsa in en annan koduppsättning av NAD koder för varje
apparatknapps “sida.” Om original uppsättningen inte kan styra din NAD
CD-spelare, Blu-ray Disc spelare eller någon annan apparat. Följ proceduren
nedan för att ändra koduppsättningen.
1 Börja med att kontrollera att den apparat du vill att HTRM 2 skall styra är
inkopplad och påslagen (“På” och inte bara i standby).
2 För att gå in i HTRM 2s kartoteksläge trycker du samtidigt på önskad
apparatknapp och [A/V PSET] knappen, tills “Learn” lysdioden lyser
grönt.
3 Medan du håller HTRM 2 riktad mot apparaten du vill styra, lägg in den
första tresiffriga kodkartoteksiffran från tabellen nedan.
4 Tryck på [OFF]. Om apparaten stängs av trycker du [ENTER] för att lagra
kartoteksnumret och lämna kartoteksläget.
5 Om apparaten inte stängs av, lägger du in nästa tresiffriga kod.
Om ingen av koderna i tabellen fungerar kan du aktivera komponenten och
försöka använda följande ”sökningsmetod”:
1 För att gå in i HTRM 2s kartoteksläge trycker du samtidigt på önskad
apparatknapp och [A/V PSET] knappen i tre sekunder tills “Learn”
lysdioden lyser grönt.
2 Tryck nu och håll intryckt HTRM 2s [R] eller [T] knapp, fjärrkontrollen
söker nu igenom alla tillgängliga koder med ungefär en i sekunden.
3 När apparaten som skall styras stängs av måste du ommedelbart släppa
markörknappen.
4 Tryck på [ENTER] för att acceptera koden och lämna kartoteksläget.
5 Prova ett par kommandon. Om det skulle visa sig att du släppt försent
får du gå tillbaka till kartoteksläget och gå tillbaka med markören till rätt
kod.
ESPAÑOL
KODLISTA
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
20
NAD PRODUKT
BESKRIVNING
KODLISTA
NAD PRODUKT
BESKRIVNING
NOTERA
Det är möjligt att sökläget hittar koder som fungerar i alla fall delvis för
andra märkens (inte-NAD) apparater. Vi kan bara garantera funktionen
på koderna för NAD apparater, vi lämnar inga funktionsgarantier för
andra fabrikat.
100
Receiver med diskret
ON/OFF
300
Radiodel
101
Receiver med “Toggle”
ON/OFF
301
L75, L76 Radiodel
102
S170
302
L70 Radiodel
103
L75
303
L53 Radiodel
104
Kommandon för den
andra Zonen (Zone 2)
304
L73 Radiodel
3112
Zone 3
305
C425
4112
Zone 4
306
C445
105
L70
307
Txx5 Serien radiodel
106
L76
400
Kassettdäck B
107
118
401
Kassettdäck A
108
L53
500
TV 280
109
L73
501
MR13
110
Stereo Receiver/
Förstärkare
502
MR20
Raderingsläge
Apparatknapp + RTN-knappen
Makroinspelning
Makroknapp + Funktionsknapp
KONTROLLERA KARTOTEKSNUMMER
1 För att gå in i HTRM 2s kartoteksläge trycker du samtidigt på önskad
apparatknapp och [A/V PSET] knappen i tre sekunder tills “Learn”
lysdioden lyser grönt.
2 Tryck på [DISP] knappen.
3 HTRM 2 visar det aktuella kartoteket med att blinka med [DAC],
[CUSTOM] och [MACRO] knapparna.
Till exempel, för att indikera kartotek #501, kommer HTRM 2 att blinka med
[DAC] 5 gånger, pausa, och sedan blinka med [MACRO] en gång. Det kan
vara bra att anteckna numret.
SUMMERING AV FUNKTIONER
Funktion
Tangent att trycka (i 3 sekunder)
Inlärning/Kopiering/Prioritet
Apparatknapp + RES-knappen
111
Stereo I andra Zonen
503
PMR45
112
Txx5 Serien
600
T535, T562, T585, M55
Kartoteksläge
Apparatknapp + A/V PSET-knappen
DISP-knappen + siffertangent
(se avsnittet om återställning)
200
CD-spelare
601
T550, L55
Belysningstid
201
CD-spelare (äldre)
602
T512, T531, T532,
T571, T572
Återställning
202
5170, 5240, 5340
603
L70, L73 BD
203
5325
604
L56
204
5060
605
T513, T514, T515,
T517, T524, T533, T534
205
M5
606
L53 BD
HANDHAVANDE
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER HTRM 2 FJÄRRKONTROLLEN
ISÄTTNING AV BATTERIER
FRANÇAIS
1 Använd den platta eller rundade änden av ett spetsigt verktyg för att
öppna batteriluckan.
ESPAÑOL
2 Öppna batteriluckan.
DEUTSCH
ITALIANO
3 Sätt i de medföljande fyra AA batterierna.
NEDERLANDS
4 Tryck batteriluckan på plats tills det klickar.
РУССКИЙ
SVENSKA
5 Sätt tillbaka batteriluckan.
21
REFERENS
SPECIFIKATIONER
ENGLISH
Alla specifikationer mäts enligt standarden IHF 202 CEA 490-AR-2008. THD mäts med AP AUX 0025 passivt filter och AES 17 aktivt filter.
FÖRFÖRSTÄRKARDELEN
LINJENIVÅINGÅNG, FÖRFÖRSTÄRKARUTGÅNG
Total Harmonisk Distorsion (20 Hz – 20 kHz)
Signal/brusförhållande
Kanalseparation
FRANÇAIS
Ingångsimpedans (R och C)
Maximal insignal
Utgångsimpedans
Ingångskänslighet
Frekvensgång
Maximal utsignal - IHF belatsning
Tonkontroller
ESPAÑOL
GRAMMOFONINGÅNG, FÖRFÖRSTÄRKARUTGÅNG
Total Harmonisk Distorsion (20 Hz – 20 kHz)
Signal/brusförhållande
< 0,013 % vid 2 Vut
>97 dB (IHF; A-vägt, ref. 500 mV ut – avvägt)
>105 dB (1 kHz)
>85 dB (10 kHz)
10 kohms + 100 pF
>4 Vrms (ref. 0,1 % Total Harmonisk Distorsion)
240 Ohm
146 mV (ref. 500 mV ut, Maximal Volym)
±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
>2 V (ref. 0,1 % Total Harmonisk Distorsion)
Diskant: ±10 dB vid 20 kHz
Bas: ±10 dB vid 60 Hz
Balance: -10 dB
ITALIANO
DEUTSCH
Ingångskänslighet
Frekvensgång
Maximal insignal vid 1kHz
< 0,03 % vid 2 Vut
>80 dB (200 Ohm källa; A-Vägt, ref. 500 mV ut)
>76 dB (MM kassettkälla, IHF; A-Vägt, ref. 500 mV ut)
2,38 mV (ref. 500 mV ut, Maximal Volym)
±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
>66 Vrms (ref. 0,1 % Total Harmonisk Distorsion)
LINJENIVÅINGÅNG, HÖRLURAR UTGÅNG
Total Harmonisk Distorsion (20 Hz – 20 kHz)
Signal/brusförhållande
Frekvensgång
Kanalseparation
Utgångsimpedans
< 0,005 % vid 1 Vut
>110 dB (32 Ohm källa; A-Vägt, ref. 2 V ut, avvägt)
±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
>60 dB vid 1kHz
0.5 Ohm
NEDERLANDS
ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
LINJENIVÅINGÅNG, HÖGTALER UTGÅNG
Kontinuerlig uteffekt vid 8 Ohm och 4 Ohm
Total Harmonisk Distorsion (20 Hz – 20 kHz)
Signal/brusförhållande
Effekt vid klippning
IHF dynamisk effekt
Maximal utgångsstöm
Dämpningsfaktor
Frekvensgång
Kanalseparation
SVENSKA
Ingångskänslighet
Stöder bithastighet/samplingsfrekvens
Effektförbrukning i Standby
MÅTT OCH VIKT
Brutto dimensioner (B x H x D)
РУССКИЙ
Nettovikt
Bruttovikt
>180 W (ref. 20 Hz-20 kHz vid Uppmätt Total Harmonisk Distorsion, Båda kanalerna drivna)
<0,03 % (250 mW till 180 W, 8 Ohm och 4 Ohm)
>91 dB (A-Vägt, 500 mV in, ref. 1 W ut i 8 ohms)
>195 W (vid 1 kHz 0,1 % Total Harmonisk Distorsion)
8 Ohm: 220 W
4 Ohm: 360 W
2 Ohm: 400 W
>30 A (i 1 Ohm, 1 ms)
> 160 (ref. 8 Ohm, 20 Hz till 6,5 kHz)
±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
>77 dB (1 kHz)
>70 dB (10 kHz)
590 mV (för 180 W i 8 Ohm)
upp till 24 bit/192 kHz
< 0,5 W
435 x 133 x 396 mm
17 1/8 x 5 1/4 x 15 5/16 tum
9,8 kg (21,6 Pounds)
18,5 kg (40,8 Pounds)
* - Bruttodimensioner omfattar fötter, volymratt och terminaler på baksidan.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Gå in på www.nadelectronics.com för den senaste versionen av bruksanvisningen och mer information om din M32.
22
23
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ENGLISH
www.NADelectronics.com
©2017 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.
While every effort has been made to ensure the contents are accurate at the time of publication, features and specifications may be subject to change without prior notice.
M32_swe_OM_v01 - Feb 2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising