NAD D 1050 USB DAC Handleiding
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
ITALIANO
PORTUGUÊS
ESPAÑOL
FRANÇAIS
USB DAC
ENGLISH
D 1050
РУССКИЙ
®
Gebruikershandleiding
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ENGLISH
BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSEISEN OM ZE LATER TE
KUNNEN RAADPLEGEN. LEEF ALLE WAARSCHUWINGEN EN
VEILIGHEIDSEISEN DIE ZIJN AANGEDUID OP DE AUDIOAPPARATUUR ZORGVULDIG NA.
1
FRANÇAIS
2
ESPAÑOL
6
3
4
5
7
8
PORTUGUÊS
9
Instructies lezen - Lees alle veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing alvorens
het product te gebruiken.
Instructies bewaren - Bewaar de veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing om
ze later te kunnen raadplegen.
Waarschuwingen naleven - Leef alle waarschuwingen die zijn aangeduid op
het product en in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na.
Instructies naleven - Leef de gebruiks- en bedieningsaanwijzing zorgvuldig na.
Reinigen - Trek de stekker van dit product uit de contactdoos alvorens het te
reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Alleen
schoonmaken met een droge doek.
Bevestigingen - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant van dit
product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen opleveren.
Water en vocht - Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij
een bad, een bak water of de gootsteen, in een natte kelder of in de buurt van een
zwembad of iets dergelijks.
Toebehoren - Plaats het product niet op een onstabiele wagen, rek, driepoot,
steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel veroorzaken bij een kind of
volwassene. Ook kan het product ernstig beschadigd worden. Zet het product
alleen op een wagen, rek, driepoot, steun of tafel die door de fabrikant worden
aangeraden of met het product worden verkocht. Bij het opstellen van het
product moeten de instructies van de fabrikant worden nageleefd en moet een
bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
Bij het verplaatsen van het product en steun of wagen moet
voorzichtig te werk worden gegaan. Door snel stoppen,
te veel kracht uitoefenen en onregelmatige oppervlakken
kunnen het product en wagen kantelen of omvallen.
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
10 Ventilatie - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor ventilatie en een
betrouwbare werking van het product. Ook beschermen zij het product tegen
oververhitting. Deze openingen mogen niet worden verstopt of afgedekt.. Deze
openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank,
mat of iets dergelijks te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten plaats
worden gezet, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt
gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
11 Vermogensbronnen - Dit product mag alleen worden aangesloten op de
vermogensbron die op het betreffende etiket staat aangegeven. Indien u niet zeker
weet welke vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met de
dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. De allereerste wijze om de versterker van
de netvoeding af te sluiten is door de netstekker uit de contactdoos te verwijderen. U
dient zeker te stellen dat de netstekker steeds beschikbaar is. Trek het netsnoer uit de
contactdoos indien de unit meerdere maanden of langer niet gebruikt zal worden.
12 Aarden of Polarisatie - Dit product zou kunnen uitgerust zijn met een
gepolariseerde wisselstroomlijnstekker (een stekker waarvan een van de
pennen breder is dan de andere). Deze stekker kan op slechts een manier in de
contactdoos worden gestoken. Dit is een veiligheidsfunctie. Indien u de stekker
niet correct in de contactdoos kunt steken, draai de stekker dan om. Indien de
stekker ook dan nog niet past, neem dan contact op met uw elektricien om de
verouderde contactdoos te vervangen. Overbrug of vernietig het veiligheidsdoel
van de gepolariseerde stekker niet.
13 Netsnoerbescherming - Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet op kan
worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegen
worden geplaatst. Er moet met name op de snoeren worden gelet bij de stekkers, bij de
aanvullende aansluitingen en bij het punt waar zij uit het product komen.
14 Aarden van de buitenantenne - Indien er aan dit product een buitenantenne of
een kabelsysteem wordt aangesloten, dient u zeker te stellen dat de antenne of het
kabelsysteem behoorlijk wordt geaard ter bescherming tegen spanningspieken en
statische ladingen die zich hebben opgebouwd. Artikel 810 van de Nationale Elektrische
Code, ANSI/NFPA 70, verstrekt informatie over het correct aarden van de mast en het
steundeel, het aarden van de inkomende draad in de antenne-afvoereenheid, de
grootte van de aardleiders, het plaatsen van de antenne-afvoereenheid, de aansluiting
aan de aardelektrodes, en de specificaties van de aardelektrode.
2
OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM:
Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATV-systeem dat
hij artikel 820-40 van de National Electrical Code (national elektrische code) dient op
te volgen. Dit artikel bevat richtlijnen voor het op de juiste manier aarden, met name
de specificatie dat de aarde voor de aardingskabel op het aardingssysteem van het
gebouw moet worden aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt
waar de kabel het gebouw binnenkomt.
15 Bliksem - Trek bij onweer en bliksem of wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt
zal worden de stekker uit de contactdoos. Op deze manier wordt voorkomen dat het
product wordt beschadigd door eventuele bliksemslag en stroompieken.
16 Elektrische kabels - Een buitenantenne mag niet in de nabijheid van
bovengrondse elektrische kabels of ander lichtnet of elektrische circuits staan.
De antenne zeker ook niet plaatsen daar waar er de mogelijkheid bestaat dat de
antenne op de elektrische kabels of circuits zou kunnen vallen. Wanneer u een
buitenantenne installeert, dient u zeker te stellen dat u niet in aanraking komt met
zulke elektrische kabels of circuits gezien het levensgevaar.
17 Overbelasting - Ervoor zorgen dat contactdozen, verlengsnoeren en ingebouwde
aanvullende aansluitingen niet overdadig worden belast, omdat dit kan leiden tot
brand of elektrische schok.
18 Voorwerpen en vloeistoffen - Duw nooit voorwerpen via openingen in dit
product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen aanraken of kortsluitingen
kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot gevolg. Mors nooit
vloeistof op dit product.
WAARSCHUWING: HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN
WATER, MORSEN OF SPATTEN EN GEEN VOORWERPEN GEVULD
MET VLOEISTOFFEN, ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT PLAATSEN.
ZOALS BIJ ALLE ELECTRONISCHE PRODUCTEN, ERVOOR ZORGEN
DAT ER GEEN VLOEISTOFFEN IN ENIG ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM
TERECHTKOMT. VLOEISTOFFEN KUNNEN TOT STORINGEN LEIDEN
EN/OF BRAND VEROORZAKEN.
19 Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de stekker uit de
contactdoos en laat het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel indien
de volgende omstandigheden zich voordoen:
a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b) Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het
product gevallen.
c) Het product werd aan regen of water blootgesteld.
d) Het product werkt niet naar behoren wanneer de
bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen
die bedieningselementen af die in de instructies staan
beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere
bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer
naar behoren te laten werken, zal een erkende technicus vaak een
langdurige procedure moeten uitvoeren.
e) Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
f) Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het
product optreedt, zal onderhoud nodig zijn.
LET OP
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET DE BREDE PEN VAN DE STEKKER
IN DE BREDE GLEUF WORDEN GEPLAATST EN GOED WORDEN VASTGEDUWD.
HET SYMBOOL VAN DE BLIKSEMFLITS IN EEN DRIEHOEK MAAKT DE
GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER EEN NIET-GEÏSOLEERDE “GEVAARLIJKE
SPANNING” BESTAAT IN DE BEHUIZING VAN HET PRODUCT, EN DAT DEZE
SPANNING HOOG GENOEG KAN ZIJN OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN OP TE LEVEREN.
HET UITROEPTEKEN IN DE DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER
EROP ATTENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN
ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN DE DOCUMENTATIE BIJ HET APPARAAT
ZIJN OPGENOMEN.
INFORMATIE OVER INZAMELING EN VERWERKING VAN GEBRUIKTE
BATTERIJEN (RICHTLIJN 2006/66/EG VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE) (ALLEEN VOOR
EUROPESE KLANTEN)
Wanneer batterijen voorzien zijn van één van deze
symbolen duidt dat aan dat zij moeten worden
behandeld als “afval voor gescheiden inzameling” en
niet als gewoon huisvuil. Het wordt gestimuleerd dat
noodzakelijke maatregelen worden geïmplementeerd
om gebruikte batterijen zo veel mogelijk gescheiden in te
zamelen en batterijen zo min mogelijk met het gewone
gemengde huisvuil te verwerken.
Bij eindgebruikers wordt erop aangedrongen gebruikte
batterijen niet weg te gooien bij het ongesorteerde
huisvuil. Om het recyclen van gebruikte batterijen op grote schaal mogelijk te maken
wordt u verzocht gebruikte batterijen gescheiden van het huisvuil en op juiste wijze
via een toegankelijk inzamelpunt bij u in de buurt weg te gooien. Neem voor meer
informatie over de inzameling en recycling van gebruikte batterijen contact op met
de gemeentelijke instanties ter plaatse, uw gemeentelijke reinigingsdienst of het
verkooppunt waar u de artikelen hebt aangeschaft.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
De materialen kunnen worden hergebruikt in overeenstemming met de markeringen
die erop zijn aangebracht. Door middel van hergebruik, recycling van grondstoffen of
andere vormen van recycling van oude producten levert u een belangrijke bijdrage
aan de bescherming van ons milieu. Uw gemeente kan u inlichtingen verstrekken over
het inzamelpunt voor verantwoorde afvalverwerking.
PORTUGUÊS
WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT
PRODUCT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.
Gooi het apparaat aan het einde van zijn bruikbare leven niet bij het
gewone huisvuil maar breng het naar een inzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt ingezameld voor recycling. Het symbool
op het product, de gebruikershandleiding en de verpakking maakt u hierop
attent.
ITALIANO
Batterijen (batterijenset of geplaatste batterijen) mogen niet aan hitte
worden blootgesteld, zoals zonlicht, brand, etc.
OPMERKINGEN OVER MILIEUBESCHERMING
Wanneer u zich houdt aan de voorschriften voor juiste verwerking van gebruikte
batterijen, worden mogelijke gevaarlijke effecten voor de menselijke gezondheid
voorkomen en wordt de negatieve uitwerking van batterijen en gebruikte batterijen
op het milieu tot een minimum beperkt, en zo draagt u bij aan de bescherming, het
behoud en de kwaliteitsverbetering van het milieu.
DEUTSCH
20 Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn, let er dan
op dat de technicus de vervangingsonderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn
aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben als het originele onderdeel. Door
niet-geautoriseerde vervangingen kan er brand ontstaan, kunnen er elektrische
schokken worden opgelopen of kunnen andere gevaren optreden.
21 Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties aan het
product, dient u de technicus te vragen veiligheidscontroles uit te voeren om na
te gaan of het product naar behoren werkt.
22 Installatie aan wand of plafond - Bevestig dit toestel aan een wand of plafond
volgens de instructies van de fabrikant.
23 Warmte - Plaats het niet bij warmtebronnen zoals een radiator,
verwarmingsrooster, kachel of andere apparatuur (waaronder versterkers) die
warmte produceren.
24 Hoofdtelefoon - Een te hoge geluidsdruk uit oor- en hoofdtelefoons kan
gehoorverlies veroorzaken.
25 Batterijen weggooien - Neem bij het weggooien van gebruikte batterijen de
wettelijke bepalingen en regelingen in acht die in uw land of regio van toepassing
zijn.
ENGLISH
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
NOTEER HET MODELNUMMER (NU U HET NOG KUNT ZIEN)
NEDERLANDS
Het model- en serienummer van uw nieuwe D1050 bevinden zich aan de achterkant
van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te noteren, zodat u ze later
gemakkelijk terug kunt vinden:
Modelnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serienr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LET OP
SVENSKA
Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door NAD
Electronics ten aanzien van conformiteit aan de regelgeving, kan de gebruiker het
recht worden ontzegd de apparatuur te gebruiken.
WAARSCHUWING TEN AANZIEN VAN PLAATSING
Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten die gelijk is
aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet worden gemeten vanaf
de grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.
РУССКИЙ
Panelen links en rechts: 10 cm
Paneel achterzijde: 10 cm
Paneel bovenzijde: 10 cm
NAD is een handelsmerk van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
Copyright 2015, NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
3
INLEIDING
AAN DE SLAG
ENGLISH
UITPAKKEN EN INSTALLEREN
WAT ZIT ER IN DE DOOS
FRANÇAIS
In de verpakking van uw D 1050 treft u ook aan
• Switch Mode-voeding (Switch Mode Power Supply - SMPS) met 4 sets
verwisselbare stekkers
• Afgeronde pootjes, vier stuks
• Gids voor snelle installatie
ESPAÑOL
BEWAAR DE VERPAKKING
Wij verzoeken u de doos en al het verpakkingsmateriaal van uw D 1050
te bewaren. Als u verhuist of om een andere reden uw D 1050 moet
vervoeren, is dit verreweg de veiligste verpakking die u kunt gebruiken.
Wij hebben al vaak gezien dat componenten die verder in perfecte staat
waren, beschadigd raakten omdat ze werden vervoerd in een doos die niet
geschikt was, dus daarom vragen wij u: Bewaar deze doos!
SNELLE INSTALLATIE
Deze eenvoudige gids helpt u aan de slag te gaan met uw D 1050.
PORTUGUÊS
Plaats de D 1050 op een stevig, recht oppervlak. Plaats de unit niet op een
zachte ondergrond, zoals vloerbedekking.
ITALIANO
Maak alle aansluitingen op uw D 1050 terwijl de stekker nog niet in het
stopcontact zit. U kunt het beste ook alle nevencomponenten uitschakelen
of de stekker hiervan uit het stopcontact halen voordat u signaal- of
netvoedingsaansluitingen aansluit.
1 Sluit met geschikte connectoren (niet bijgeleverd) bronapparaten aan
op de bijbehorende ingangen van de D 1050
S/PDIF-bronnen $ COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL 1, OPTICAL 2
USB-apparaat $USB
2 Sluit met geschikte connectors (niet bijgeleverd) de 2 CHANNEL AUDIO
OUT-poorten, UNBALANCED en/of BALANCED, aan op de bijbehorende
audio-ingangen van andere apparatuur, zoals een receiver, versterker,
audioprocessor of muzieksysteem.
DEUTSCH
3 Sluit de ene stekker van de Switch Mode-voeding (SMPS) aan op 5V
DC IN van de D 1050 en steek vervolgens de SMPS-stekker in het
stopcontact.
NEDERLANDS
4 Druk, wanneer uw D 1050 is aangesloten en geschikte bronnen zijn
ingeschakeld, op o (Stand-by) en schakel zo de D 1050 in (ON) uit
stand-by.
5 Luister naar de bron van uw keuze door herhaaldelijk op “S” te drukken,
de verschillende bronnen te doorlopen (COAXIAL 1, COAXIAL 2,
OPTICAL 1, OPTICAL 2 en USB) en de bron van uw keuze te selecteren.
Pas het audioniveau aan via de volumeregeling van het toestel waarop
de D 1050 is aangesloten.
SVENSKA
РУССКИЙ
4
ENGLISH
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
6
7
2
COAXIAL 2
1
OPTICAL 2
4
-
USB
DIGITAL AUDIO INPUT
COAXIAL 1
3
SERVICE
+
5V DC IN
FRANÇAIS
1
BALANCED
8
UNBALANCED
R
L
R
L
2 CHANNEL AUDIO OUT
ESPAÑOL
9
5
VOOR MAC-GEBRUIKERS
Tenminste Mac OS X Snow Leopard (versie 10.6) en latere versies.
7 S (BRON)
• Druk hierop en doorloop de verschillende bronnen (COAXIAL 1, COAXIAL 2, OPTICAL 1, OPTICAL 2 en USB) en selecteer de bron van uw keuze.
OPMERKING
Download en installeer het NAD-USB-audiostuurprogramma op uw PC
vanop de tab Manuals/Downloads op het webadres van NAD:
http://nadelectronics.com/products/digital-music/D-1050-USB-DAC.
8 VOLUME (geldt alleen voor luisteren met de hoofdtelefoon)
• Pas het audioniveau van de hoofdtelefoon aan door naar links of
naar rechts te draaien. Deze volumeregeling werkt niet voor het 2
CHANNEL AUDIO OUT-niveau.
3 SERVICE
Alleen te gebruiken voor servicedoeleinden. Niet door de consument
te gebruiken.
9 DISPLAY
• Verlicht de geselecteerde of actieve Bron (COAX 1, COAX 2,
OPT 1, OPT 2 of USB) en bijbehorende monsterfrequentie van de
geselecteerde audiobron (32, 44.1, 48, 96 of 192).
4 5V DC IN
• Sluit de ene stekker van de Switch Mode-voeding (SMPS) aan op 5V
DC IN van de D 1050 en steek vervolgens de SMPS-stekker in het
stopcontact.
• Controleer, voordat u de SMPS-stekker in een stopcontact steekt,
vooral eerst dat de andere stekker van de SMPS stevig in de 5V DC
IN-aansluiting is gestoken.
• Trek altijd de SMPS-stekker uit het stopcontact, voordat u de andere
stekker van de SMPS uit de 5V DC IN-aansluiting trekt.
ITALIANO
DEUTSCH
MINIMUM-VEREISTE PC-SYSTEEM
Microsoft Windows XP Service Pack 2 of hoger, Microsoft Windows 7
6 o (STAND-BY)
• Druk, wanneer één stekker van de SMPS is aangesloten op de 5V DC
IN-aansluiting van de D 1050 en de SMPS-stekker in het stopcontact
is gestoken, op o (Stand-by) en schakel zo de D 1050 in (ON) uit
stand-by. Het indicatielampje van Stand-by zal van oranje in helder
wit veranderen. Wanneer u weer op o (Stand-by) drukt, keert de
unit terug in stand-by.
NEDERLANDS
2 USB
• Asynchrone USB-ingang van 24 bit/192 kHz garandeert de laagste
jitter voor de beste muzikale prestaties.
• Sluit met een Type A-naar-Type B-kabelconnector (niet bijgeleverd)
audio van de computer aan op deze asynchrone Type B USB-ingang
en u kunt direct 24/192- PCM-materiaal streamen van uw PC, MAC.
• Het is belangrijk dat de instelling van het Sound- of Audio-toestel
van uw computer “NAD USB Audio” is.
5 2 CHANNEL AUDIO OUT (GEBALANCEERD, ONGEBALANCEERD)
• Sluit aan op de bijbehorende gebalanceerde en/of
ongebalanceerde audio-ingang van geschikte apparatuur, zoals
receivers, versterkers, audioprocessors of een muzieksysteem.
• Het via 2 CHANNEL AUDIO OUT (GEBALANCEERD en
ONGEBALANCEERD) uitgestuurde audiosignaal is vast.
• Pas het audioniveau aan via de volumeregeling van het toestel
waarop de D 1050 is aangesloten.
10 PHONES
• Er is een 3,5 mm stereo-aansluiting voor het luisteren met een
hoofdtelefoon.
• Speciaal ontworpen lageruiskoptelefooncircuits kunnen een brede waaier
aan koptelefoons ondersteunen, zelfs studiomodellen van 600 ohm.
• Pas het audioniveau van de hoofdtelefoon aan door de regelknop
VOLUME naar links of naar rechts te draaien.
• Controleer dat de volumeregeling in de laagste stand is gedraaid (geheel
naar links) voordat u een hoofdtelefoon aansluit of loskoppelt. Het
luisterenmet een te hoge geluidssterkte kan het gehoor beschadigen.
• Wanneer er een hoofdtelefoon op PHONES is aangesloten, is 2
CHANNEL AUDIO OUT gedempt.
5
SVENSKA
1 DIGITAL AUDIO INPUT (DIGITALE AUDIO-INGANG - COAXIAL 1,
COAXIAL 2, OPTICAL 1, OPTICAL 2)
• Sluit aan op de bijbehorende optische of coaxiale uitgang van
bronnen als CD- of BD/DVD-spelers, een digitale-kabelbox, digitale
tuners en andere geschikte componenten.
PORTUGUÊS
10
РУССКИЙ
© NAD D1050
OPMERKINGEN OVER DE INSTALLATIE
ENGLISH
MONTEER DE STROOMVOORZIENING
RICHTLIJN VOOR HET INSTALLEREN VAN DE POOTJES
Er worden 4 typen stekker bij het toestel geleverd. Selecteer het geschikte
type voor uw toepassing. Volg de montagerichtlijn hieronder.
1 Breng de passende stekkeradapter in positie terwijl u de grendel naar
buiten drukt.
De afgeronde pootjes worden bijgeleverd voor optionele montage. Installeer de pootjes op de plekken die hieronder voorgesteld worden. U kunt
een sjabloon genereren voor een behoorlijke plaatsing van de pootjes.
58,0
FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
2 Laat de grendel los wanneer de stekkeradapter vastklikt.
ITALIANO
Om te demonteren, drukt u de grendel naar buiten om de stekker te verwijderen of the vervangen.
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
6
OPMERKINGEN
• De pootjes kunnen alleen geïnstalleerd worden in het formaat dat
hierboven weergegeven is.
• Controleer dat, wanneer de voeten zijn geplaatst, de D 1050 stabiel is en
in balans, en niet omvalt.
USB
COAXIAL
OPTICAL
2,0 V
2,0 V
2,0 V
Signaal-/ruisratio, A-gewogen
≥ 115 dB
≥ 115 dB
≥ 115 dB
Overspraak (1 kHz)
≥ 110 dB
≥ 120 dB
≥ 120 dB
Overspraak (10 kHz)
≥ 105 dB
≥ 105 dB
≥ 130 dB
Frequentierespons (20 Hz - 20 kHz)
± 0,5 dB
0 dB tot -0,3 dB
0 dB tot -0,3 dB
≤ 0,001 %
≤ 0,0006 %
≤ 0,0006 %
IMD (SMPTE)
0,005 %
0,005 %
0,005 %
IMD (CCIF)
0,003 %
0,003 %
0,003 %
Maximaal uitgangsniveau
Totale harmonische vervorming
FRANÇAIS
BRON
ESPAÑOL
AUDIO-SPECIFICATIES
ENGLISH
SPECIFICATIES
ALGEMENE SPECIFICATIES
Ondersteunt bitsnelheid/samplesnelheid
Afmetingen van de unit
B x H x D (Bruto)
Transportgewicht
≤ 0.5W
tot 24/192
PORTUGUÊS
Stand-by-vermogen
58 x 186 x 208 mm
2 5/16 x 7 3/8 x 8 1/4
2,1 kg (4,6 lbs)
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
ITALIANO
NAD KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE GEVOLGEN VAN EVENTUELE TECHNISCHE VERSCHILLEN OF VERSCHILLEN IN DE GEBRUIKERSINTERFACE IN DEZE HANDLEIDING. DE
GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE D 1050 KAN ZONDER KENNISGEVING VOORAF WORDEN GEWIJZIGD. KIJK OP DE NAD-WEBSITE VOOR DE LAATSTE VERSIE VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE D 1050.
7
www.NADelectronics.com
©2015 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
EEN DIVISIE VAN LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
Alle rechten voorbehouden. NAD en het NAD-logo zijn handelsmerken van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited.
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen of verzenden in welke vorm dan ook zonder de schriftelijke toestemming van NAD Electronics International.
Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud nauwkeurig is ten tijde van publicatie, maar functies en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
D1050_dut_OM_v02 - Mar 2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising