NAD | C 546BEE | manual | NAD C 546BEE CD Player Handleiding

NAD C 546BEE CD Player Handleiding
NEDERLANDS
Gebruikershandleiding
SVENSKA
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Compact Disc-speler
ENGLISH
C 546BEE
РУССКИЙ
®
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ENGLISH
BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSEISEN OM ZE LATER TE KUNNEN
RAADPLEGEN.
LEEF ALLE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSEISEN DIE ZIJN
AANGEDUID OP DE AUDIO-APPARATUUR ZORGVULDIG NA.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
1 Instructies lezen - Lees alle veiligheidseisen en de gebruiksaanwijzing
alvorens het product te gebruiken.
2 Instructies bewaren - Bewaar de veiligheidseisen en de
gebruiksaanwijzing om ze later te kunnen raadplegen.
3 Waarschuwingen naleven - Leef alle waarschuwingen die zijn
aangeduid op het product en in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na.
4 Instructies naleven - Leef de gebruiks- en bedieningsaanwijzing
zorgvuldig na.
5 Reinigen - Trek de stekker van dit product uit de contactdoos
alvorens het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of
spuitbussen. Gebruik voor het schoonmaken een droge doek.
6 Bevestigingen - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de
fabrikant van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar
kunnen opleveren.
7 Water en vocht - Gebruik dit product niet in de buurt van water,
bijvoorbeeld bij een bad, een bak water of de gootsteen, in een natte
kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks.
8 Toebehoren - Plaats het product niet op een onstabiele wagen,
rek, driepoot, steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel
veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig
beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek,
driepoot, steun of tafel die door de fabrikant worden aangeraden of
met het product worden verkocht. Bij het opstellen van het product
moeten de instructies van de fabrikant worden nageleefd en moet een
bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
9
Bij het verplaatsen van het product en steun of wagen moet
voorzichtig te werk worden gegaan. Door snel stoppen,
te veel kracht uitoefenen en onregelmatige oppervlakken
kunnen het product en wagen kantelen of omvallen.
10 Ventilatie - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor
ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook beschermen
zij het product tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet
worden verstopt of afgedekt.. Deze openingen mogen nooit worden
geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat of iets dergelijks
te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten plaats worden gezet,
zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt
gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
11 Vermogensbronnen - Dit product mag alleen worden aangesloten op
de vermogensbron die op het betreffende etiket staat aangegeven. Indien
u niet zeker weet welke vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem
dan contact op met de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. De
allereerste wijze om de versterker van de netvoeding af te sluiten is door de
netstekker uit de contactdoos te verwijderen. U dient zeker te stellen dat
de netstekker steeds beschikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos
indien de unit meerdere maanden of langer niet gebruikt zal worden.
12 Aarden of Polarisatie - Dit product zou kunnen uitgerust zijn met
een gepolariseerde wisselstroomlijnstekker (een stekker waarvan
een van de pennen breder is dan de andere). Deze stekker kan op
slechts een manier in de contactdoos worden gestoken. Dit is een
veiligheidsfunctie. Indien u de stekker niet correct in de contactdoos
kunt steken, draai de stekker dan om. Indien de stekker ook dan nog
niet past, neem dan contact op met uw elektricien om de verouderde
contactdoos te vervangen. Overbrug of vernietig het veiligheidsdoel
van de gepolariseerde stekker niet.
13 Netsnoerbescherming - Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet
op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken door voorwerpen
die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met name op de snoeren
worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende aansluitingen en bij het punt
waar zij uit het product komen.
2
14 Aarden van de buitenantenne - Indien er aan dit product een
buitenantenne of een kabelsysteem wordt aangesloten, dient u zeker te
stellen dat de antenne of het kabelsysteem behoorlijk wordt geaard ter
bescherming tegen spanningspieken en statische ladingen die zich hebben
opgebouwd. Artikel 810 van de Nationale Elektrische Code, ANSI/NFPA 70,
verstrekt informatie over het correct aarden van de mast en het steundeel,
het aarden van de inkomende draad in de antenne-afvoereenheid, de
grootte van de aardleiders, het plaatsen van de antenne-afvoereenheid, de
aansluiting aan de aardelektrodes, en de specificaties van de aardelektrode.
OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM:
Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATVsysteem dat hij artikel 820-40 van de National Electrical Code (national
elektrische code) dient op te volgen. Dit artikel bevat richtlijnen voor het
op de juiste manier aarden, met name de specificatie dat de aarde voor
de aardingskabel op het aardingssysteem van het gebouw moet worden
aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt waar de
kabel het gebouw binnenkomt.
15 Bliksem - Trek bij onweer en bliksem of wanneer het apparaat lange tijd
niet gebruikt zal worden de stekker uit de contactdoos. Op deze manier
wordt voorkomen dat het product wordt beschadigd door eventuele
bliksemslag en stroompieken.
16 Elektrische kabels - Een buitenantenne mag niet in de nabijheid van
bovengrondse elektrische kabels of ander lichtnet of elektrische circuits
staan. De antenne zeker ook niet plaatsen daar waar er de mogelijkheid
bestaat dat de antenne op de elektrische kabels of circuits zou kunnen
vallen. Wanneer u een buitenantenne installeert, dient u zeker te stellen
dat u niet in aanraking komt met zulke elektrische kabels of circuits
gezien het levensgevaar.
17 Overbelasting - Ervoor zorgen dat contactdozen, verlengsnoeren en
ingebouwde aanvullende aansluitingen niet overdadig worden belast,
omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
18 Voorwerpen en vloeistoffen - Duw nooit voorwerpen via openingen
in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen aanraken
of kortsluitingen kunnen veroorzaken met brand of een elektrische
schok tot gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product.
WAARSCHUWING: HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN
WATER, MORSEN OF SPATTEN EN GEEN VOORWERPEN GEVULD
MET VLOEISTOFFEN, ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT PLAATSEN.
ZOALS BIJ ALLE ELECTRONISCHE PRODUCTEN, ERVOOR ZORGEN
DAT ER GEEN VLOEISTOFFEN IN ENIG ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM
TERECHTKOMT. VLOEISTOFFEN KUNNEN TOT STORINGEN LEIDEN
EN/OF BRAND VEROORZAKEN.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ENGLISH
FRANÇAIS
FCC-WAARSCHUWING
Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door de partij die de verantwoordelijkheid draagt voor conformiteit aan de
regelgeving, kan de gebruiker het recht worden ontzegd de apparatuur te
gebruiken.
VEREISTE CANADESE INDUSTRIE
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de
“Canadian Interference-Causing Equipment Regulations”.
HET SYMBOOL VAN DE BLIKSEMFLITS IN EEN DRIEHOEK MAAKT
DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER EEN NIET-GEÏSOLEERDE
“GEVAARLIJKE SPANNING” BESTAAT IN DE BEHUIZING VAN HET
PRODUCT, EN DAT DEZE SPANNING HOOG GENOEG KAN ZIJN
OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN OP TE LEVEREN.
HET UITROEPTEKEN IN DE DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER
EROP ATTENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN
ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN DE DOCUMENTATIE BIJ HET
APPARAAT ZIJN OPGENOMEN.
DEUTSCH
WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN,
MAG DIT PRODUCT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET DE BREDE PEN VAN DE STEKKER IN DE BREDE GLEUF WORDEN GEPLAATST EN GOED WORDEN VASTGEDUWD.
KIJK NIET IN DE LASERSTRAAL.
FCC-KENNISGEVING
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal
apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-richtlijnen.
Deze limieten zijn afgestemd op een aanvaardbare bescherming tegen
schadelijke storingen bij een installatie in een woning.
Deze apparatuur wekt radiofrequentie-energie op, gebruikt deze en kan
deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies
wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze de radiocommunicatie
ernstig verstoren. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er
in een bepaalde installatie geen storingen zullen optreden. Indien deze
apparatuur de radio- of televisie-ontvangst verstoort (wat kan worden
Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk
bereikbaar zijn.
NEDERLANDS
LET OP
Deze apparatuur maakt gebruik van een lasersysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, zodat u het product op de juiste manier kunt
gebruiken. Berg de handleiding voor toekomstig gebruik veilig op. Mocht er
onderhoud aan de unit nodig zijn, neem dan contact op met een erkende
serviceplaats. Het gebruik van bedieningselementen en het uitvoeren van
afstellingen en procedures die niet in deze handleiding vermeld staan, kunnen
leiden tot blootstelling aan laserstraling. Om rechtstreekse blootstelling aan de
laserstraal te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend. Er is een
zichtbare laserstraling wanneer de behuizing wordt geopend.
ESPAÑOL
•
verplaats de antenne of verander de richting waarin deze wijst;
zet de apparatuur en de receiver verder uit elkaar;
sluit de apparatuur aan op een uitgang van een ander circuit dan
dat waarop de receiver is aangesloten;
schakel de dealer in, of een ervaren radio- en tv-monteur.
ITALIANO
20 Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn,
let er dan op dat de technicus de vervangingsonderdelen gebruikt die
door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben
als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan
er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen
of kunnen andere gevaren optreden.
21 Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties
aan het product, dient u de technicus te vragen veiligheidscontroles uit
te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.
22 Installatie aan wand of plafond - Bevestig dit toestel aan een wand
of plafond volgens de instructies van de fabrikant.
•
•
•
TREK, ALS U DIT APPARAAT VOLLEDIG WILT LOSKOPPELEN
VAN DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING, DE STEKKER VAN HET
NETSNOER UIT HET STOPCONTACT.
DE STEKKER VAN HET NETSNOER MOET GEMAKKELIJK
BEREIKBAAR ZIJN.
LET OP
Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door NAD Electronics ten aanzien van conformiteit aan de regelgeving, kan
de gebruiker het recht worden ontzegd de apparatuur te gebruiken.
WAARSCHUWING TEN AANZIEN VAN PLAATSING
Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten
die gelijk is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte
moet worden gemeten vanaf de grootste buitenafmetingen, waaronder
uitsteeksels.
Panelen links en rechts: 10 cm
Paneel achterzijde: 10 cm
Paneel bovenzijde: 50 cm
3
SVENSKA
a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b) Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het
product gevallen.
c) Het product werd aan regen of water blootgesteld.
d) Het product werkt niet naar behoren wanneer de
bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen
die bedieningselementen af die in de instructies staan
beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere
bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer
naar behoren te laten werken, zal een erkende technicus vaak een
langdurige procedure moeten uitvoeren.
e) Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
f) Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het
product optreedt, zal onderhoud nodig zijn.
bepaald door de apparatuur uit- en in te schakelen), probeer dan een van
de volgende maatregelen:
РУССКИЙ
19 Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de
stekker uit de contactdoos en laat het onderhoud over aan erkend
onderhoudspersoneel indien de volgende omstandigheden zich
voordoen:
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ENGLISH
FRANÇAIS
INFORMATIE OVER INZAMELING EN VERWERKING VAN GEBRUIKTE
BATTERIJEN (RICHTLIJN 2006/66/EG VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE) (ALLEEN VOOR
EUROPESE KLANTEN)
Wanneer batterijen voorzien zijn van één van
deze symbolen duidt dat aan dat zij moeten
worden behandeld als “afval voor gescheiden
inzameling” en niet als gewoon huisvuil.
Het wordt gestimuleerd dat noodzakelijke
maatregelen worden geïmplementeerd om
gebruikte batterijen zo veel mogelijk gescheiden
in te zamelen en batterijen zo min mogelijk met
het gewone gemengde huisvuil te verwerken.
ESPAÑOL
Bij eindgebruikers wordt erop aangedrongen gebruikte batterijen niet
weg te gooien bij het ongesorteerde huisvuil. Om het recyclen van
gebruikte batterijen op grote schaal mogelijk te maken wordt u verzocht
gebruikte batterijen gescheiden van het huisvuil en op juiste wijze via
een toegankelijk inzamelpunt bij u in de buurt weg te gooien. Neem voor
meer informatie over de inzameling en recycling van gebruikte batterijen
contact op met de gemeentelijke instanties ter plaatse, uw gemeentelijke
reinigingsdienst of het verkooppunt waar u de artikelen hebt aangeschaft.
ITALIANO
Wanneer u zich houdt aan de voorschriften voor juiste verwerking van
gebruikte batterijen, worden mogelijke gevaarlijke effecten voor de
menselijke gezondheid voorkomen en wordt de negatieve uitwerking
van batterijen en gebruikte batterijen op het milieu tot een minimum
beperkt, en zo draagt u bij aan de bescherming, het behoud en de
kwaliteitsverbetering van het milieu.
OPMERKINGEN OVER MILIEUBESCHERMING
Gooi het apparaat aan het einde van zijn bruikbare leven niet
bij het gewone huisvuil maar breng het naar een inzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
ingezameld voor recycling. Het symbool op het product, de
gebruikershandleiding en de verpakking maakt u hierop attent.
De materialen kunnen worden hergebruikt in overeenstemming met
de markeringen die erop zijn aangebracht. Door middel van hergebruik,
recycling van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude
producten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons
milieu. Uw gemeente kan u inlichtingen verstrekken over het inzamelpunt
voor verantwoorde afvalverwerking.
WAARSCHUWING: Batterijen (batterijenset of geplaatste batterijen) mogen
niet aan hitte worden blootgesteld, zoals zonlicht, brand, etc.
OPMERKING: DE C 546BEE IS GEEN CD-SPELER DIE ZELF
REGISTREERT WELKE SPANNING WORDT GEBRUIKT. SLUIT
HET APPARAAT ALLEEN AAN OP DE VOORGESCHREVEN
WISSELSTROOMVOEDINGSBRON, DUS 120V 60HZ OF 230V 50HZ.
NOTEER HET MODELNUMMER (NU U HET NOG KUNT ZIEN)
Het model- en serienummer van uw nieuwe C 546BEE bevinden zich aan
de achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te
noteren, zodat u ze later gemakkelijk terug kunt vinden:
Modelnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
NAD is een handelsmerk van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
Copyright 2011, NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
4
INLEIDING
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AANTEKENINGEN OVER SCHIJFJES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SPECIFICATIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FRANÇAIS
ESPAÑOL
http://NADelectronics.com/warranty
Neem voor informatie over garantie contact op met uw plaatselijke dealer.
NAD KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR
DE GEVOLGEN VAN EVENTUELE TECHNISCHE VERSCHILLEN
OF VERSCHILLEN IN DE GEBRUIKERSINTERFACE IN DEZE
HANDLEIDING. DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE C 546BEE
KAN ZONDER KENNISGEVING VOORAF WORDEN GEWIJZIGD.
KIJK OP DE NAD-WEBSITE VOOR DE LAATSTE VERSIE VAN DE
GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE C 546BEE.
ITALIANO
NASLAG
We raden u aan nu even tijd te besteden aan het doorlezen van deze
handleiding. Wanneer u hier nu wat tijd in investeert, kan u dat later heel
wat tijd besparen. Bovendien is het de beste manier om er zeker van te zijn
dat u het meeste profijt hebt van uw investering in de NAD C 546BEE.
Nog iets: We raden u dringend aan op de NAD-website te registreren dat u
in het bezit bent van een C 546BEE:
DEUTSCH
BEDIENING
DE C 546BEE GEBRUIKEN – STAND CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CD-R- EN CD-RW-AUDIO-DISKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MP3/WMA AFSPELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PROGRAMMEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DE C 546BEE GEBRUIKEN - STAND USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LUISTEREN NAAR HET USB-TOESTEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INDEXEN OF BESTANDEN SELECTEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DE C 546BEE GEBRUIKEN - CD 9-AFSTANDSBEDIENING. . . . . . . . . . . 13
CIJFERTOETSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
REPEAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RPT A-B (HERHALEN A-B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PROGRAM EN CLEAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NEDERLANDS
BEDIENINGSELEMENTEN
VOORPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ACHTERPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CD 9-AFSTANDSBEDIENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SVENSKA
INLEIDING
AAN DE SLAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
UITPAKKEN EN INSTALLEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DIRECT BEGINNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER MET UW NIEUWE APPARATUUR VAN NAD
De C 546BEE Compact Disc-speler is een technologisch geavanceerd
product met zeer veel mogelijkheden — toch hebben wij ons grote
inspanningen getroost om het toestel eenvoudig en gemakkelijk in gebruik
te maken. Wij hebben ons best gedaan ervoor te zorgen dat de C 546BEE
zo muzikaal transparant en ruimtelijk nauwkeurig mogelijk is, waarbij
wij gebruik hebben gemaakt van wat een kwart eeuw ervaring in het
ontwerpen van audio-, video- en home-theater-componenten ons heeft
geleerd. Zoals bij al onze producten hebben wij ons voor het ontwerp van
de C 546BEE laten leiden door NAD’s “Music First”-ontwerp, en dat heeft
ertoe geleid dat de C 546BEE voor de komende jaren de belofte inhoudt
van state-of-the-art muziekweergave en muziekgenot op audiofiel niveau.
РУССКИЙ
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ENGLISH
INHOUDSOPGAVE
5
INLEIDING
AAN DE SLAG
ENGLISH
UITPAKKEN EN INSTALLEREN
DIRECT BEGINNEN
WAT ZIT ER IN DE DOOS
In de verpakking van uw C 546BEE treft u ook aan:
• Een audiokabelconnector
• de CD 9-afstandsbediening met 2 (twee) AA-batterijen
• Een netsnoer dat kan worden losgekoppeld
• Deze gebruikshandleiding op CD-ROM
Popelt u om de prestaties van uw nieuwe NAD C 546BEE uit te proberen,
dan helpen we u met onderstaande instructies meteen op weg.
FRANÇAIS
BEWAAR DE VERPAKKING
Wij verzoeken u de doos en al het verpakkingsmateriaal van uw C 546BEE
te bewaren. Als u verhuist of om een andere reden uw C 546BEE moet
vervoeren, is dit verreweg de veiligste verpakking die u kunt gebruiken.
Wij hebben al vaak gezien dat componenten die verder in perfecte staat
waren, beschadigd raakten omdat ze werden vervoerd in een doos die niet
geschikt was, dus daarom vragen wij u: Bewaar deze doos!
ESPAÑOL
ITALIANO
EEN LOCATIE KIEZEN
Kies een goed geventileerde locatie (met enkele centimeters ruimte aan
beide zijden en de achterkant), met een goede zichtlijn van maximaal 7
meter tussen het voorpaneel van de C 546BEEen uw voornaamste kijk-/
luisterpositie. Op deze manier is een betrouwbare infraroodcommunicatie
via de afstandsbediening mogelijk. De C 546BEE wekt wat warmte op,
maar niet voldoende om van invloed te zijn op omliggende componenten.
De C 546BEE kan zonder problemen op andere componenten worden
geplaatst, maar het omgekeerde dient te worden vermeden.
DEUTSCH
AANTEKENING BIJ DE INSTALLATIE
BELANGRIJK! Installeer de NAD C 546BEE cd-speler op een effen, trillingsvrij
oppervlak. Bij sterke trillingen of indien de cd-speler schuin staat, kan het
gebeuren dat de speler tracks overslaat. De speler kan met andere stereocomponenten worden gestapeld, zolang er maar voldoende ventilatie
is. Indien de speler dicht in de buurt van een tuner (AM of FM), een
videospeler of een televisie wordt geplaatst, kan de door de digitale circuits
opgewekte statische elektriciteit storingen veroorzaken in de ontvangst
van zwakke signalen. Indien dit gebeurt, plaats de cd-speler dan weg van
andere apparatuur of schakel hem uit tijdens het kijken of luisteren naar
uitzendingen.
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
6
Maak alle aansluitingen op uw C 546BEE terwijl de stekker nog niet in het
stopcontact zit. U kunt het beste ook alle nevencomponenten uitschakelen
of de stekker hiervan uit het stopcontact halen voordat u signaal- of
netvoedingsaansluitingen aansluit.
EEN CD AFSPELEN
1 Sluit een dubbele RCA-op-RCA-kabel aan tussen de L-(links) en
R-(rechts) lijnuitgangsaansluitingen en de overeenkomstige cdingangen op de versterker.
2 Sluit het netsnoer aan op de wisselstroomingang van de C 546BEE
en steek vervolgens de stekker in het stopcontact. De Standby LEDindicator die is opgenomen in de rand van de STANDBY-knop, gaat
oranje branden.
3 Zet de speler Aan met een druk op de toets STANDBY. De Standby-LED
verandert van oranje in blauw en de Vacuum Fluorescent Display (VFD)
wordt verlicht.
4 Druk op [STOP/OPEN] om de cd-lade te openen.
5 Plaats een cd, met het etiket naar boven, in de ronde uitsparing in de
lade. Leg het schijfje midden in de uitsparing.
6 Druk op [PLAY/PAUSE/SKIP]. De lade wordt automatisch gesloten en het
schijfje wordt afgespeeld.
7 U kunt steeds de knop [PLAY/PAUSE/SKIP] (AFSPELEN/PAUZE/
OVERSLAAN) draaien als u andere tracks op de schijf wilt selecteren.
8 Druk op [PLAY/PAUSE/SKIP] indien u het afspelen tijdelijk wilt
onderbreken en daarna op hetzelfde punt weer verder wilt gaan met
beluisteren. Druk nogmaals op [PLAY/PAUSE/SKIP] wanneer u het
afspelen wilt hervatten. Druk op [[STOP/OPEN] indien u het afspelen wilt
beëindigen en het afspelen weer vooraan op het schijfje wilt beginnen.
BEDIENINGSELEMENTEN
11
ENGLISH
VOORPANEEL
12
FRANÇAIS
C 546BEE
U kunt de C 546BEE ook inschakelen uit Standby door op de knop
[PLAY/PAUSE/SKIP] (AFSPELEN/PAUZE/OVERSLAAN) op het voorpaneel
te drukken. Als u de toets [ON], [ ] of [ ] van de CD 9 indrukt, schakelt
u de C 546BEE ook in uit Standby.
Als de schijflade open is en de C 546BEE wordt UIT-geschakeld, zal de
schijflade dichtgaan en wordt het apparaat UIT-geschakeld.
OPMERKING
De C 546BEE wordt uit Standby ingeschakeld in dezelfde instelling
van SOURCE (BRON) die was geselecteerd voordat het toestel werd
uitgeschakeld (OFF -UIT) en in Standby werd gezet.
2 STANDBY-LED: Deze LED gaat oranje branden wanneer de C 546BEE
de stand standby staat. Wanneer de C 546BEE in de stand ON (AAN)
staat, brandt deze LED blauw.
3 SCHIJFLADE: Leg een CD of een schijf van een ander geschikt medium
in de geopende schijflade, met het etiket omlaag. Plaats de cd in de
grote, ronde uitsparing in de lade, met het transparante speeloppervlak
naar beneden gekeerd. Het label moet naar BOVEN wijzen.
5
6
7
8
9
10
ESPAÑOL
1 STANDBY-TOETS: U schakelt de C 546BEE in (ON) met een druk op
deze knop. De Standby-LED verandert van oranje in blauw en de
Vacuum Fluorescent Display (VFD) wordt verlicht. Wanneer u weer
op de knop Standby knop drukt, keert de C 546BEE terug in de stand
standby.
4
4 STOP/OPEN: Deze toets met dubbele functie werkt als stoptoets voor
het afspelen en als toets voor het openen/sluiten van de schijflade.
Druk op deze knop om de schijflade te openen of sluiten en meteen
de C 546BEE. Drukt u op deze toets tijdens het afspelen van een schijf,
dan wordt het afspelen in de C 546BEE gestopt; drukt u nogmaals, dan
wordt de schijflade geopend.
ITALIANO
3
Druk eenmaal op de toets STOP/OPEN om het afspelen te stoppen.
De leeslens wordt aan het begin van het schijfje gezet. Op de display
verschijnt opnieuw het aantal tracks en de totale speelduur van
het schijfje; voor WMA/MP3-bestanden keert de display terug naar
de weergave van het totaalaantal bestanden. Indien de cd-speler
werd geprogrammeerd om een aantal tracks te spelen, blijft dit
programma in het geheugen van de speler bewaard. Wanneer u in
de programmeermodus twee maal op [STOP/OPEN] drukt, wordt het
programma verwijderd.
DEUTSCH
2
De stand Repeat en de stand Random kunnen worden uitgeschakeld
met een druk op de knop [STOP/OPEN].
Door op de knop [STOP/OPEN] op het voor het paneel te drukken
schakelt u de C 546BEE in uit de stand Standby.
NEDERLANDS
1
5 SOURCE (BRON): Druk herhaaldelijk op deze toets en u doorloopt
de volgende standen voor SOURCE (BRON) - CD en USB. Er gaat
een bijbehorend pictogram) in het VFD branden (CD of USB) als de
betreffende SOURCE (BRON) wordt geselecteerd of als deze verschijnt
tijdens de selectie.
SVENSKA
Als u het schijfje ondersteboven hebt ingelegd (en het is een enkelzijdig
schijfje), verschijnt “Disc Error (diskfout)” in de display van de C 546BEE.
Als er geen disk in de lade ligt, zal “No Disc (geen schijf )” worden
weergegeven in het displayvenster.
РУССКИЙ
OPMERKING
Deze speler is niet geschikt voor het gebruik van een “damping disc”
bovenop een cd, en ook niet voor twee cd’s op elkaar. Met deze speler
kunnen cd’s en cd-rw’s worden afgespeeld, maar geen cd-v, dvd, cd-I, cdrom of foto-cd. Raadpleeg het artikel “CD-R- EN CD-RW-AUDIO-DISKS”
in het hoofdstuk “DE C 546BEE GEBRUIKEN – STAND CD” op de pagina
“BEDIENING”.
7
BEDIENINGSELEMENTEN
VOORPANEEL
ENGLISH
FRANÇAIS
6 RANDOM: Met een druk op deze knop wordt de stand Random
Playback (Weergave in willekeurige volgorde) in- of uitgeschakeld.
Wanneer de functie voor het in willekeurige volgorde afspelen van
tracks of bestanden is ingeschakeld (een bijbehorend pictogram
“RANDOM” licht op in de VFD), kunt u het afspelen starten door in de
stand STOP op [PLAY/PAUSE/SKIP] (AFSPELEN/PAUZE/OVERSLAAN) te
drukken of in de stand Weergave [PLAY/PAUSE/SKIP] te draaien. Druk
nogmaals op [RANDOM] om terug te keren naar normaal afspelen (het
pictogram “RANDOM” gaat uit in de VFD). De stand Random kunnen
worden uitgeschakeld met een druk op de knop [STOP/OPEN].
De random-modus kan in combinatie met het herhalen van alle tracks
worden gebruikt, maar niet met de programmeermodus.
7 DISPLAY: Druk meerdere keren op deze toets om tijdens het afspelen
achtereenvolgens de volgende informatie over de schijf weer te geven.
ESPAÑOL
INFORMATIE
AUDIO CD
CD TEKST
MP3/WMA
✓
✓
-
✓
✓
-
Lopende totale afspeeltijd van de disc
✓
✓
-
Resterende afspeeltijd van de disc
✓
✓
-
Songtitel
-
✓
✓
Naam artiest
-
✓
✓
Albumnaam
-
✓
✓
Bestandsnaam
-
-
✓
-
-
✓
-
-
✓
Verstreken afspeeltijd van de actuele
track
Resterende afspeeltijd van de actuele
track
ITALIANO
DEUTSCH
Verstreken tijd van het huidige
bestand
Bestandsnummer van het huidige
bestand ten opzichte van het
totaalaantal bestanden in de huidige
map
NEDERLANDS
OPMERKINGEN
• Bij sommige schijven wordt niet alle informatie weergegeven. De
weergave is afhankelijk van de informatie op de schijf.
• Als er in het bestand geen informatie beschikbaar is over de artiest of
het album, wordt in het display “NO TITLE”, “NO ARTIST” of “NO ALBUM”.
weergegeven
8 SCAN [
]: U kunt in voorwaartse of achterwaartse richting zoeken
in een track/bestand door [
]langer dan 2 seconden ingedrukt
te houden. Tijdens het afspelen kunt u met de toets SCAN [
] op
hoge snelheid achterwaarts scannen of met de toets SCAN [
] snel
voorwaarts scannen.
9 USB INPUT (USB INGANG): Sluit een extern USB-apparaat aan op
deze ingang.
10 PLAY/PAUSE/SKIP (AFSPELEN/PAUZE/OVERSLAAN): Deze
regelknop heeft drie functies – PLAY, PAUSE en SKIP [
]
(AFSPELEN, PAUZE en OVERSLAAN [
]).
PLAY/PAUSE: U kunt met deze knop overschakelen tussen Play
(Afspelen) en Pause (Pauze) van een CD of een andere geschikte
mediaschijf. Druk hierop om het afspelen te starten of na het pauzeren
te hervatten. Het pictogram “ “ is verlicht in de VFD en dat geeft aan
dat de C 546BEE in de stand Weergave staat. Staat de schijflade open,
druk dan op deze knop om de lade automatisch te sluiten en het
afspelen te starten als er een schijf in zit.
Indien u tijdens het afspelen op deze toets drukt, wordt het afspelen
tijdelijk onderbroken. De leeslens blijft echter op de huidige positie
op het schijfje staan. Het pictogram “ “ is verlicht in de VFD en dat
geeft aan dat de C 546BEE in de stand Pauze staat. Om het afspelen
op precies hetzelfde punt als waar werd gestopt, te hervatten drukt u
nogmaals op [PLAY/PAUSE].
SKIP [
]: Draai deze knop naar rechts als u een track/bestand
in voorwaartse richting wilt overslaan (SKIP). Draai de knop naar links
als u in achterwaartse richting naar het begin van de huidige track/het
huidige bestand of de vorige track/het vorige bestand wilt gaan (SKIP).
11 VACUUM FLUORESCENT DISPLAY (VFD); HOOFDDISPLAY: Op
het display wordt informatie over de afspeelstatus gegeven en andere
display-informatie.
12 INFRAROODSENSOR: Richt de afstandsbediening op de sensor van de
afstandsbediening en druk op de knoppen. Stel de afstandsbediening
niet bloot aan een krachtige lichtbron zoals direct zonlicht of directe
verlichting. Als u dat doet, kunt u de C 546BEE mogelijk niet met de
afstandsbediening bedienen.
Afstand: Ongeveer 7m vanaf de voorzijde van de sensor van de
afstandsbediening.
Hoek: Ongeveer 30 graden in elke richting van de voorzijde van de
sensor van de afstandsbediening
SVENSKA
РУССКИЙ
8
BEDIENINGSELEMENTEN
FRANÇAIS
ENGLISH
ACHTERPANEEL
2
3
4
5
2 DIGITAL OUT (DIGITALE UITGANG - OPTISCH, COAXIAAL): Het
digitale afspeelsignaal staat op deze uitgang. Sluit de uitgang Optisch
of Coaxiaal aan op de overeenkomstige digitale ingang S/PDIF van een
versterker, receiver, computergeluidskaart of andere digitale processors.
3 +12V TRIGGER IN (+12V INTERVENTIE IN): Dankzij deze ingang
kan de C 546BEE van op afstand op Standby worden gezet of worden
ingeschakeld [ON] door aangesloten apparatuur, zoals bijv. een
eindversterker of een voorversterker, een AV-processor, enz, die ook
zijn uitgerust met een 12V-trigger-uitgang. Verbind deze +12V-triggeringang met een monokabel met een 3,5mm-stekker (man) met de
bijbehorende +12V DC-uitgang van de component op afstand.
4 IR IN (IR-INGANG): Deze wordt op de uitgang van een IR-herhaler
(infrarood) (Xantech of vergelijkbaar) aangesloten of op de IR-uitgang
van een andere component, zodat de C 546BEE vanaf een andere
locatie kan worden bediend.
5 WISSELSTROOMINGANG: De C 546BEE wordt geleverd met een
afzonderlijk netsnoer (wisselstroom). Steek voordat u de stekker in
het stopcontact steekt, het andere uiteinde van de voedingskabel
in de wisselstroomingang van de C 546BEE. U dient ook zeker te
stellen dat u de stekker van het netsnoer (wisselstroom) altijd eerst uit
de wandcontactdoos trekt, alvorens hetnetsnoer uit het AC Mainsstopcontact [wisselstroomnetvoeding] van de C 546BEE te verwijderen.
DEUTSCH
1 LINE OUT (LIJN UIT): Sluit deze uitgang aan op de overeenkomstige
analoge audio-ingang van een versterker, receiver of stereosysteem.
ESPAÑOL
ATTENTIE!
Maak alle aansluitingen op uw C 546BEE terwijl de stekker nog niet in het stopcontact zit. U kunt het beste ook alle nevencomponenten uitschakelen of de
stekker hiervan uit het stopcontact halen voordat u signaal- of netvoedingsaansluitingen aansluit.
ITALIANO
1
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
WAARSCHUWING
Als de stekker van de monokabel (met of zonder +12V gelijkstroom)
wordt aangesloten op de +12V TRIGGER IN van de C 546BEE, worden
de toets STANDBY op het voorpaneel en ook de bijbehorende AAN/
UIT-functietoetsen op de afstandsbediening uitgeschakeld. Trek de
monokabel los als u de normale procedures voor de functie AAN/UIT wilt
behouden.
9
BEDIENINGSELEMENTEN
CD 9-AFSTANDSBEDIENING
ENGLISH
ON: C 546BEE aanzetten.
OFF: De C 546BEE uitschakelen.
FRANÇAIS
CD: Selecteer “CD” als de actieve bron.
USB: Selecteer “USB” als de actieve bron.
OPT: Selecteer de ingang Optical (Optisch) als de
actieve bron. Dit geldt niet voor C 546BEE.
SRC: Druk de knop herhaaldelijk in en selecteer de
gewenste SRC-stand. Dit geldt niet voor C 546BEE.
RAND: Speelt tracks/bestanden in willekeurige
volgorde af.
RPT: Herhalen van track, bestanden of alles.
RPT A-B: Herhaalsequentie instellen.
FILTER: Schakel over tussen de bandbreedte
NORMAL en SLOW.
DISP: Weergavetijd en andere displayinformatie tonen.
PROG: Programmeermodus in- of uitschakelen.
CLEAR: De programmalijst wordt leeg
gemaakt.
DIM: Druk meerdere keren op deze toets om achtereenvolgens de helderheid van het hoofddisplay
te verminderen, uit te schakelen of te herstellen.
[
ESPAÑOL
FOLDER [ D/F ] : Een selectie maken uit de
maplijsten.
FILE [ A/S ]: Een selectie maken uit de WMA/
MP3-bestanden.
ENTER: Selecteer de map of het WMA/MP3bestand van uw keuze.
] : Voor het stopzetten van het afspelen.
[ ] : Pauzeert het afspelen tijdelijk.
SKIP [
] : Hiermee gaat u naar het begin
van het volgende track of bestand.
SKIP [
] : Ga naar het begin van de het
huidige track/bestand of naar het vorige track/
bestand.
SCAN [
]: Snel achteruit/vooruit
zoeken.
[ ] : Hiermee wordt het afspelen gestart.
[ ] : Voor het openen en sluiten van de
schijflade.
ITALIANO
CIJFERTOETSEN 0-9: Directe invoer van
track- of bestandsnummer.
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
DE BATTERIJEN VERVANGEN
Druk het lipje in en trek het naar boven om het
batterijluikje te verwijderen.
10
Plaats de batterijen in de opening. Breng ze op
de juiste manier aan. Plaats het klepje terug
door de lipjes te lijnen met de openingen en ze
erin te drukken.
Druk het klepje op zijn plaats totdat u een klik
hoort, wat betekent dat het vastzit.
BEDIENING
BELANGRIJKE KENNISGEVING
Consumenten dienen ervan op de hoogte te zijn dat toestemming
nodig is om MP3- / WMA-bestanden en muziek van het Internet te
downloaden. NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL heeft niet het recht
deze toestemming te geven. Toestemming is altijd nodig van de
eigenaar van het copyright.
PROGRAMMEREN
Met de programmeerfunctie kunt u favoriete tracks van elke mediaschijf in
het geheugen van de C 546BEE opslaan.
Voor het programmeren van een reeks tracks moet de C 546BEE in de
Stopmodus staan. Voer met de CD 9-afstandsbediening als volgt de
gewenste programmavolgorde in
1 Druk op de knop [PROG] van de afstandsbediening CD 9. Op het display
verschijnt “P00 T000”. De “000” in “T000” blijft knipperen, wat betekent
dat de speler wacht op de eerste programma-invoer.
2 Voer met de numerieke toetsen de eerste track in van uw geplande
volgorde. Bijvoorbeeld, druk op “5” voor track-nummer 5. Wanneer u het
track-nummer invoert, toont de VFD “P01 T005” waarbij “005” van “T005”
3 keer knippert.
3 Het display toont daarna weer “P02 T000”, wat aangeeft dat de speler
klaar is voor de volgende programma-invoer. Bijvoorbeeld, druk op “8”
voor track-nummer 8. Wanneer de tweede track wordt ingevoerd, toont
de VFD “P02 T008” waarbij “008” van “T008” 3 keer knippert.
4 Herhaal stap 2 en 3 om nog andere tracknummers te selecteren en in
het geheugen op te slaan. Wanneer u bij P40 komt, blijven de drie cijfers
knipperen. Dit is in tegenstelling tot de eerdere 39 ingevoerde cijfers
waarbij na het invoeren de cijfers drie keer knipperen en daarna het
volgende programmanummer/de volgende invoer wordt getoond.
PROGRAMMAWEERGAVE
1 Druk om het opgeslagen programma af te spelen op [PLAY] terwijl het
apparaat in de modus “PROGRAM” staat. In het display wordt het pictogram
“PROG” weergegeven, wat aangeeft dat er een opgeslagen programma
wordt afgespeeld. Tijdens het afspelen van een programma geven de SKIPtoetsen alleen toegang tot de tracks in de programmalijst.
2 Als u alleen een gedeelte van het opgeslagen programma wilt afspelen,
start u het afspelen en drukt u op SKIP om de geprogrammeerde tracks
over te slaan die u niet wilt beluisteren.
PROGRAMMA STOPPEN OF VERWIJDEREN
1 Druk eenmaal op [ ] om het afspelen van een programma te
beëindigen. De opgeslagen tracklijst blijft in het geheugen staan. Wilt u
het afspelen hervatten, dan drukt u op [ ].
2 Met een van de volgende stappen maakt u het programmageheugen leeg
• Druk twee maal op [ ] tijdens het afspelen van het programma.
• Druk op [ ] om de schijflade te openen.
• Schakel het apparaat UIT.
• Schakel over naar een andere bron dan CD door op de toets
[SOURCE] (BRON) op het voorpaneel of op de toets [USB] op de CD
9 te drukken. op de CD 9 te drukken.
11
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
PROGRAMMALIJST BEKIJKEN/BEWERKEN
1 U kunt uw programma-invoer bekijken of wijzigen met een van de
volgende stappen
• Als het apparaat nog in de programmeermodus staat, drukt u op [PROG].
• Wordt het programma al afgespeeld, druk dan eenmaal op [ ] en
vervolgens op [PROG].
2 In het hoofddisplay wordt het eerste programmanummer weergegeven, met de overeenkomstige “knipperende” geprogrammeerde track.
3 Wilt u de geprogrammeerde track van een bepaalde reeks wijzigen, dan
kunt u dit doen middels de numerieke toetsen. Druk op [SKIP
]
om de geprogrammeerde tracks vooruit of achteruit te verplaatsen, en ook
om de lijst te bekijken en indien gewenst te wijzigen.
4 Wanneer u tijdens het bekijken van het programma een bepaalde
programmareeks wilt verwijderen, drukt u op de [CLEAR] toets.
Voorbeeld: Wis “P34 T067” uit in totaal 40 ingevoerde
programmagegevens
(display) “P34 T067” $ [CLEAR] $ (display) “P34 T000” (“000” knippert) $
voer track/song-nummer in in plaats van T067 of sluit de wisprocedure
af met een druk op [PROG]
Als u op [PROG] drukt en u geen nieuw track/song-number invoert,
wordt het totaal van 40 programmagegevens verminderd tot 39. De
programmareeks past zich overeenkomstig aan en wordt gestart vanaf
het gewiste programmanummer.
5 Na het voltooien van uw eventuele programmawijzigingen drukt u
nogmaals op [PROG].
NEDERLANDS
OPMERKINGEN
• Het bestandsnummer wordt herkend per schijf, niet per map – dus
het nummer dat aan elk bestand is toegekend, komt overeen met de
volgorde daarvan op de schijf.
• Als u bestandsnummer “119” wilt selecteren op een schijf waarop 100 of meer
MP3/WMA-bestanden staan, drukt u twee maal op “1” en vervolgens op “9”.
• U kunt tijdens het afspelen van een schijf een selectie maken uit de map of
bestandslijsten (met de toets [FOLDER (MAP) D/F ] of [FILE (BESTAND) A/S ]).
OPMERKINGEN
• Als u bestandsnummer “119” wilt selecteren op een schijf waarop 100 of meer
MP3/WMA-bestanden staan, drukt u twee maal op “1” en vervolgens op “9”.
• Wanneer u tijdens het programmeren op enig moment op [ ] drukt,
wordt de reeks gestopt en worden alle momenteel geprogrammeerde
tracks of bestanden gewist. In het hoofddisplay worden weer het totale
aantal tracks en de totale afspeeltijd weergegeven voor een audio-cd en
het totale aantal bestanden voor MP3/WMA.
• Wanneer u tijdens het afspelen van het programma twee maal op [ ]
drukt, wordt de hele programmalijst gewist.
SVENSKA
MP3/WMA AFSPELEN
Met de C 546BEE kunt u opnames in mp3-/wma-indeling afspelen op
CD-R of CD-RW-mediaschijf. Op één mediaschijf mogen verschillende
bestandstypen staan.Met de CD 9-afstandsbediening kunt u door de MP3/
WMA-mappen en –bestanden bladeren, en ook middels onderstaande
stappen het afspelen starten
1 Leg de mediaschijf in de schijflade.
2 Selecteer de map van uw keuze door op [FOLDER D/F] te drukken.
Druk op [ENTER].
3 Selecteer het bestandsnummer van uw keuze door op [FILE A/S] te
drukken. Start het afspelen door op [ENTER] te drukken.
5 Druk op [PROG] om het programmeren af te sluiten – in het hoofddisplay
wordt het laatst geprogrammeerde nummer en track weergegeven.
6 Druk op [4] als u het afspelen van de eerste geprogrammeerde track
wilt starten.
Draai [PLAY/PAUSE/SKIP] (AFSPELEN/PAUZE/OVERSLAAN) als u in
voorwaartse of achterwaartse richting geprogrammeerde tracks wilt
overslaan (SKIP).
РУССКИЙ
CD-R- EN CD-RW-AUDIO-DISKS
In de C 546BEE kunnen cd-r- en cd-rw-audioschijfjes worden afgespeeld
die op een computer of een cd-recorder zijn opgenomen. In de kwaliteit
van cd-r- en cd-rw-audioschijfjes zijn grote verschillen te vinden en de
kwaliteit kan van invloed zijn op de afspeelbaarheid. Factoren die op de
afspeelbaarheid van invloed kunnen zijn
• De kwaliteit van het schijfje zelf. Over het algemeen geven lege
cd-r- en cd-rw-schijfjes van bekende bedrijven betere resultaten dan
ongemerkte schijfjes.
• De kwaliteit van de cd-recorder of computer-cd-re/writer. Sommige
recorders en writers geven betere resultaten dan andere.
• De cd-r of cd-rw werd op hoge snelheid geschreven. Over het
algemeen is de kwaliteit van een cd-r en cd-rw beter wanneer deze op
een en dezelfde recorder of (re)writer met een lagere in plaats van een
hogere snelheid is geschreven.
ENGLISH
DE C 546BEE GEBRUIKEN – STAND CD
BEDIENING
DE C 546BEE GEBRUIKEN - STAND USB
ENGLISH
De C 546BEE kan MP3/WMA-bestanden afspelen die zijn opgeslagen
op externe USB-toestellen (USB - Universal Serial Bus). Hier volgen de
mogelijkheden van de C 546BEE waar het betreft het afspelen met behulp
van USB-toestellen.
AANVULLENDE INFORMATIE USB
FRANÇAIS
Maximumaantal folders dat wordt ondersteund
128
Maximumaantal bestanden in één map
511
Maximumaantal bestanden in apparaat
65408
maximumaantal subindexen
Maximumaantal bytes dat wordt ondersteund voor naam Map/
Bestand
Maximumaantal bytes dat wordt ondersteund voor ID3 Titel/
Artiest/Album
8
64
60
ESPAÑOL
Maximale ondersteunde bitfrequentie
VBR, 320K
HDD-afhandelingscapaciteit (mogelijk is voor sommige HDDmodellen een extra stroomvoorzieningsadapter nodig)
FAT 16/32
Ondersteunde USB-versie
1.1
LUISTEREN NAAR HET USB-TOESTEL
ITALIANO
1 Druk op de knop [SOURCE] totdat u de stand “USB” selecteert. Als er
geen USB-toestel op de USB-ingang van het voorpaneel is aangesloten,
wordt “No USB” (Geen USB) in de display weergegeven. Als er geen
geschikte MP3/WMA-bestanden beschikbaar zijn op het externe USBapparaat, is op de VFD te lezen “USB Empty” (USB leeg).
2 Sluit het externe USB-toestel aan op de USB-ingang - “USB Reading”
(USB wordt gelezen) wordt weergegeven in de display en daarna wordt
het totaalaantal bestanden getoond.
3 Start het afspelen door op [ ] te drukken.
INDEXEN OF BESTANDEN SELECTEREN
DEUTSCH
NEDERLANDS
Hierna volgt hoe u in stappen een index en MP3- of WMA-bestand van uw
keuze kunt selecteren tijdens weergave of in de stand STOP.
1 Sluit het externe USB-toestel aan op de USB-ingang op het voorpaneel.
Druk op de knop [SOURCE] totdat u de stand “USB” selecteert.
2 Druk op [FOLDER D/F ] om de gewenste map te selecteren. Druk op
[ENTER].
3 Druk op [FILE A/S ] om het gewenste bestand te selecteren.
4 Start het afspelen door op [ENTER] te drukken. Druk herhaaldelijk
op de toets [DISP] van de CD 9 als u informatie wilt zien over het
actuele bestand. Raadpleeg het artikel “DISPLAY” in het hoofdstuk
“VOORPANEEL” op de pagina “BEDIENINGSELEMENTEN”.
OPMERKING
Verbreek de aansluiting van het USB-opslagtoestel niet tijdens het
afspelen. Hierdoor zou de Cbeschadigd kunnen raken.
SVENSKA
РУССКИЙ
12
BEDIENING
Wanneer op een van de cijfertoetsen (0 t/m 9) wordt gedrukt, springt de
speler direct naar het begin van de overeenkomstige track en het afspelen
begint. Om dus track 5 af te spelen, drukt u eenvoudigweg op “5”. Om track
20 af te spelen, drukt u op “2”, “0”.
FRANÇAIS
CIJFERTOETSEN
Druk meerdere keren op deze toets om achtereenvolgens de helderheid
van het hoofddisplay te verminderen, uit te schakelen of te herstellen.
PROGRAM EN CLEAR
ESPAÑOL
De meeste toetsen op de afstandsbediening hebben dezelfde functie als
de hiermee overeenkomstige toetsen op het voorpaneel van de cd-speler.
Daarnaast is de afstandsbediening voorzien van enkele extra toetsen, zoals
onderstaande functietoetsen.
DIM
U kunt de programmeerstand starten, beoordelen, bewerken of verlaten
met een druk op de knop [PROG]. Wanneer u de knop [CLEAR] combineert
met de knop [PROG], kunt u met deze knop een geprogrammeerd nummer
verwijderen tijdens de beoordeling van het programma of tijdens een
bewerkingssequentie. Raadpleeg het artikel “PROGRAMMEREN” in het
hoofdstuk “DE C 546BEE GEBRUIKEN – STAND CD” op de pagina “BEDIENING”.
ITALIANO
De afstandsbediening CD 9 wordt bij uw C 546BEE geleverd zodat u de weergavefuncties vanuit uw gemakkelijke stoel of van zo goed als overal vandaan in het
vertrek kunt bedienen. Voor een betrouwbare werking dient er een direct zicht
tussen de afstandsbediening en de voorkant vande cd-speler te zijn. Indien de
speler niet op opdrachten van de afstandsbediening reageert, kan het zijn dat er
tussen de afstandsbediening en de speler kleren, papier of meubilair staat.
ENGLISH
DE C 546BEE GEBRUIKEN - CD 9-AFSTANDSBEDIENING
FILTER
Een bepaald track of bestand kan herhaaldelijk worden weergegeven als deze
knop wordt ingedrukt. U kunt een track/bestand, map, alle tracks of alle bestanden herhalen door herhaaldelijk op deze toets te drukken. De bijbehorende
pictogrammen zoals REPEAT (HERHALEN), REPEAT FOLDER (MAP HERHALEN) of
REPEAT ALL (ALLES HERHALEN) licht op in de VFD als een bepaalde herhaalstand
wordt geselecteerd. U kunt de herhaalstand uitschakelen door de toets REPEAT
(HERHALEN) in te drukken totdat het pictogram REPEAT uitgaat in de VFD.
SLOW: Selecteer SLOW bandbreedte als u een geleidelijk CD highpass-filterverloop voor weergave van CD, MP3 en WMA muziek via de
tweekanaals stereo audio aansluitingen wilt inschakelen. Deze functie is
vooral heel bruikbaar voor opnamen in hogere bitfrequenties. Er gaat een
rood pictogram branden in de VFD wanneer u het SLOW-filter selecteert.
SVENSKA
RPT A-B (HERHALEN A-B)
NORMAL (NORMALE): Selecteer Normale bandbreedte als u het
standaard CD high-pass-filterverloop voor weergave van CD, MP3 en WMA
muziek via de tweekanaals stereo audio aansluitingen wilt inschakelen.
NEDERLANDS
De knop CD FILTER wordt gebruikt voor het selecteren van de bandbreedte
van het audio- low-pass-filter voor de CD-media die worden afgespeeld.
De opties zijn NORMAL-bandbreedte en SLOW-bandbreedte. Voor
sommige opnamen kan de SLOW-bandbreedte een breed frequentiebereik
en een gevoel van ruimtelijkheid geven.
DEUTSCH
REPEAT
РУССКИЙ
Als u een bepaald gedeelte van de mediaschijf wilt herhalen, gaat u als
volgt te werk:
1 Druk bij het gewenste startpunt op de toets [RPT A-B]. “REPEAT A
B
(HERHAAL AB) brandt in de VFD en de “B” knippert.
2 Druk bij het gewenste eindpunt nogmaals op de toets [RPT A-B]. De
gewenste delen worden herhaald.
3 Druk nogmaals op de toets [RPT A-B] om het herhalen te stoppen.
13
NASLAG
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
ENGLISH
WAT IS ER MIS
MOGELIJKE OORZAKEN
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
FRANÇAIS
Geen stroom.
• Het netsnoer is niet aangesloten.
• Steek de stekker van het netsnoer stevig in
het stopcontact.
Het apparaat is aan, maar de cd-speler
werkt niet.
• Geen schijfje in de lade.
• Plaats een schijf.
De cd-speler begint niet met afspelen.
• Het schijfje ligt ondersteboven in de lade.
• Leg de cd met de afspeelzijde omlaag.
• Het schijfje is vuil.
• Maak het schijfje schoon.
• De apparatuur die met de audiokabel
is aangesloten is niet ingesteld voor de
ontvangst van het CD-signaal.
• Selecteer op de audio-ontvanger de juiste
stand voor het inkomende signaal zodat
u kunt luisteren naar het geluid van de
CD-speler.
• De apparatuur die met de audiokabel is
aangesloten, is uitgeschakeld.
• Zet de apparatuur die met de audiokabel is
aangesloten, aan.
De klank is onderbroken.
• De cd-speler staat bloot aan trillingen of
schokken van externe bronnen.
• Zet de installatie op een andere plaats.
Het is niet mogelijk de C 546BEE in Standby
te zetten.
• Er is een mono-stekker in de +12V TRIGGER
IN-poort (+12V INTERVENTIE IN) op het
achterpaneel gestoken.
• Trek de mono-stekker uit de poort.
De afstandsbediening werkt niet goed.
• U richt de afstandsbediening niet op de sensor
van de afstandsbediening op de CD-speler.
• Richt de afstandsbediening op de sensor van
de afstandsbediening van de CD-speler.
• De afstandsbediening is te ver verwijderd van
de CD-speler.
• Gebruik de afstandsbediening dichter bij de
cd-speler.
• De batterijen van de afstandsbediening zijn
leeg.
• Vervang de batterijen van de
afstandsbediening.
Geen klank.
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
AANTEKENINGEN OVER SCHIJFJES
NEDERLANDS
SCHIJFJES HANTEREN
Raak de afspeelbare zijde van het schijfje niet aan. Houd het schijfje vast aan
de buitenzijde om vingerafdrukken op het oppervlak te vermijden. Kleef
nooit papier of plakband op het schijfje.
SVENSKA
SCHIJFJES OPSLAAN
Steek de schijfjes na het afspelen weer terug in hun doosje. Stel het schijfje
niet aan rechtstreeks zonnelicht of warmtebronnen bloot en laat het nooit
in een geparkeerde wagen in rechtstreeks zonnelicht liggen.
РУССКИЙ
14
SCHIJFJES REINIGEN
Vingerafdrukken en stof op het schijfje verslechteren de weergave van het
beeld en vervormen de klank. Reinig het schijfje met een schone doek
alvorens het af te spelen. Veeg het schijfje vanuit het midden schoon.
Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzine, verdunner, in
de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische spray voor oude
grammofoonplaten.
NASLAG
ALGEMENE PARAMETERS
Uitgangsniveau
Frequentierespons
ENGLISH
SPECIFICATIES
USB
Analog: 2,2 ±0,1 V
Uitgangsniveau
2,2 ±0,2 V
Optisch: -22,5 ±3,5 dBm
Frequentierespons
±1 dB (ref. 0 dB 20 Hz - 16 kHz)
Coaxiaal: 650 ±150 mV
Totale harmonische vervorming
<0,03% (ref. 0 dB 1 kHz, Audio LPF)
±0,3 dB (ref. 0 dB 20 Hz-1 kHz)
Signaal/ruis-verhouding
118 dB (ref. 0 dB 1 kHz, A-gewogen Pause)
Totale harmonische vervorming
<0,01% (ref. 1 kHz, Audio LPF)
AFMETINGEN EN GEWICHT
Signaal/ruis-verhouding
118 dB (ref. 1 kHz, A-gewogen LPF Stop, Pause)
Afmetingen van de unit (B x H x D)
Kanaalbalans
±0,5 dB (ref. 0 dB 1 kHz)
Dynamisch bereik
95 dB
Kanaalscheiding
>90 dB
Verzwakking
-3,73 dB aan -5,33 dB (ref. 0 dB 1 kHz, 5 kHz)
4,9 kg
10,8 lbs
Transportgewicht
6,3 kg
ESPAÑOL
13,9 lbs
±0,01 dB (ref. 0dB 1 kHz bij -3 dB)
±0,02 dB (ref. 0dB 1 kHz bij -6 dB)
* - De bruto afmetingen zijn inclusief pootjes, uitstekende knoppen en
±0,02 dB (ref. 0dB 1 kHz bij -10 dB)
klemmen op het achterpaneel.
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
<0,5W
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
Bezoek voor de laatste nieuwe documentatie en bijzonderheden www.
nadelectronics.com, u vindt hier de meest recente informatie over uw
C 546BEE.
SVENSKA
±0,15 dB (ref. 0dB 1 kHz bij -60 dB)
РУССКИЙ
±0,05 dB (ref. 0dB 1 kHz bij -20 dB)
Standby-vermogen
435 x 306 x 89 mm (Bruto)*
17 ¹/₈ x 12 ¹¹/₁₆ x 3 ⁹/₁₆ inch
Nettogewicht
-8,04 dB aan -10,04 dB (ref. 0 dB 1 kHz, 16 kHz)
Lineariteit
FRANÇAIS
±0,5 dB (ref. 0 dB 5 kHz-20 kHz)
15
www.NADelectronics.com
©2011 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.
C546BEE_dut_OM_v02 - 09/11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising