NAD | M12 | manual | NAD M12 Digital Preamp DAC Handleiding

NAD M12 Digital Preamp DAC Handleiding
NEDERLANDS
Gebruikershandleiding
SVENSKA
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Digitale Voorversterker DAC
ENGLISH
M12
РУССКИЙ
®
ANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
1. Lees de instructies - Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten
worden doorgelezen, voordat het product wordt gebruikt.
2. Instructies bewaren - De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik.
3. Volg de waarschuwingen op - Alle waarschuwingen op het product
en in de bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.
4. Volg de instructies - Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten
worden opgevolgd.
5. Reinigen - Trek de stekker van dit product uit het stopcontact alvorens
het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
6. Hulpstukken - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant
van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen
opleveren.
7. Water en vocht - Gebruik dit product niet in de buurt van water,
bijvoorbeeld een bad, een bak water of de gootsteen, in een vochtige
kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks.
8. Accessoires - Plaats het product niet op een onstabiele wagen, rek,
driepoot, steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek, driepoot,
steun of tafel die door de fabrikant wordt aangeraden of bij het product
wordt verkocht. Bij het opstellen van het product moeten de instructies
van de fabrikant worden gevolgd en moet een bevestiging worden
gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
9. Wagen - Bij het verplaatsen van het product en wagen moet voorzichtig
te werk worden gegaan. Door snel stoppen, te veel kracht
uitoefenen en onregelmatige oppervlakken kunnen het product en wagen kantelen of omvallen.
10. Ventilatie - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook beschermen
zij het product tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet
worden verstopt of afgedekt. Deze openingen mogen nooit worden
geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat of iets dergelijks
te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten plaats worden gezet,
zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een goede ventilatie wordt
gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
11. Vermogensbronnen - Dit product mag alleen worden aangesloten op
het soort vermogensbron dat op het etiket staat aangegeven en worden aangesloten op een geaard stopcontact dat rechtstreeks is aangesloten op het lichtnet. Indien u niet zeker weet welke vermogensbron
in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met de dealer of het
plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
12. Bescherming van netsnoer - Netsnoeren moeten zo worden gelegd
dat er niet op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken
door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met
name op de ligging worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende
stopcontacten en bij het punt waar de kabels uit het product komen.
13. Netvoedingsstekker - Wanneer de netvoedingsstekker of een apparaat-coupler als het uitschakelapparaat dienst doet, dan moet het
uitschakelapparaat altijd in goede staat worden gehouden.
14. Aarding buitenantenne - Als er een buitenantenne of een kabelsysteem op het product is aangesloten, dan moet de antenne of het
kabelsysteem zijn geaard. Op deze manier wordt er een zekere mate
van bescherming geboden tegen spanningspieken en statische ontladingen. Artikel 810 van de National Electrical Code (ANSI/NFPA 70)
bevat informatie over het op de juiste manier aarden van de mast en de
draagconstructie, het aarden van de aansluitdraad op een antenne-ontladingseenheid, de afmeting van de aardingsconnectoren, de locatie
van de antenne-ontladingseenheid, de verbinding met de aardelektroden en de vereisten voor de aardelektrode.
2
OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM
Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATV-systeem dat hij Section 820-40 van de National Electrical Code (nationale elektrische code) dient op te volgen. Deze code schrijft voor dat de
aardingskabel op het aardingssysteem van het gebouw moet worden aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt waar de kabel
het gebouw binnenkomt.
15. Bliksem - Ter extra bescherming van dit product tijdens onweer of
wanneer het langere tijd niet gebruikt zal worden, moet de stekker uit
het wandstopcontact worden getrokken en de antenne of het kabelsysteem worden losgekoppeld. Op deze manier wordt voorkomen dat het
product wordt beschadigd door onweer en stroompieken.
16. Hoogspanningskabels - Een buitenkabelsysteem mag niet in de
buurt van hoogspanningskabels of andere elektrische licht- of vermogenscircuits worden geplaatst. Een dergelijk systeem mag ook niet zodanig worden geplaatst dat het met deze kabels of circuits in aanraking
kan komen. Bij het installeren van een buitenantennesysteem moet
er zorgvuldig op worden gelet dat dergelijke hoogspanningskabels of
circuits niet worden aangeraakt, aangezien dit dodelijke gevolgen kan
hebben.
17. Overbelasting - Belast stopcontacten, verlengsnoeren en ingebouwde
aanvullende stopcontacten niet te hoog, omdat dit kan leiden tot brand
of elektrische schok.
18. Open vuur - Er mag geen open vuur, zoals aangestoken kaarsen, op
het product worden geplaatst.
19. Voorwerpen en vloeistof - Duw nooit voorwerpen via openingen
in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen raken of
kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot
gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product.
20. Koptelefoon - Een te hoge geluidsdruk uit oor- en koptelefoons kan
gehoorverlies veroorzaken.
21. Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de stekker uit
het stopcontact en laat het onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel indien de volgende omstandigheden zich voordoen:
a. Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b. Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het
product gevallen.
c. Het product werd aan regen of water blootgesteld.
d. Het product werkt niet naar behoren wanneer de bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen die bedieningselementen af
die in de instructies staan beschreven aangezien door een onjuiste
afstelling van andere bedieningselementen schade kan ontstaan.
Om het product weer naar behoren te laten werken, zal een erkende monteur vaak een langdurige procedure moeten uitvoeren.
e. Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
f. Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het product optreedt, zal onderhoud nodig zijn.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de
gebruiker erop attent dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat zijn
opgenomen.
AANTEKENINGEN BIJ MILIEUBESCHERMING
Aan het einde van de levensduur mag dit product niet bij het
huishoudelijk afval worden gegooid. Het moet daarentegen
bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur worden ingeleverd. Dit wordt door
het symbool op het product, in de gebruikershandleiding en
op de verpakking aangegeven.
DEUTSCH
NEDERLANDS
NOTEER HET MODELNUMMER (NU, TERWIJL U HET KUNT ZIEN).
Het model- en serienummer van uw nieuwe M12 bevinden zich aan de
achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te noteren, zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden:
Modelnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РУССКИЙ
WAARSCHUWING M.B.T. PLAATSING
Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten
die gelijk is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet
worden genomen van de grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.
Linker en rechter panelen: 10 cm
Achterpaneel: 10 cm
Bovenpaneel: 10 cm
Bij het betreffende gemeentekantoor kunt u navragen waar u met uw afvalproducten terecht kunt.
SVENSKA
DE APPARATUUR MOET VIA EEN GEAARD STOPCONTACT RECHTSTREEKS OP
HET LICHTNET WORDEN AANGESLOTEN.
FRANÇAIS
Dit product is geproduceerd in overeenstemming met
de EEG-richtlijnen 2004/108/EEG inzake vereisten voor
radio-storingen.
De materialen kunnen op de aangegeven manier worden gerecycled. Door
hergebruik, het recyclen van grondstoffen of andere manieren van recycling,
draagt u een belangrijk steentje bij aan de bescherming van ons milieu.
WAARSCHUWING : OM HET RISICO VOOR BRAND EN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN
BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT. OOK MOGEN ER GEEN
MET VLOEISTOF GEVULDE VOORWERPEN, ZOALS VAZEN, OP DIT
APPARAAT WORDEN GEPLAATST.
ESPAÑOL
WAARSCHUWING
De bliksemflits met de pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek
maakt de gebruiker erop attent dat er een niet-geïsoleerde
“gevaarlijke spanning” bestaat in de kast van het product en dat
deze spanning hoog genoeg kan zijn om gevaar voor elektrische schokken op te leveren.
FCC
Deze apparatuur is getest en uit deze test is gebleken dat wordt voldaan
aan de limietwaarden voor een digitaal toestel van Klasse B, volgens Deel
15 van de FCC-regels. Deze limietwaarden zijn opgesteld met het doel een
redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woning. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente
energie en kan deze uitstralen, en als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd in overeenstemming met deze instructies kan zij een schadelijke
invloed hebben op radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur
schadelijke interferentie veroorzaakt op de ontvangst van radio en televisie,
wat kan worden bepaald door de apparatuur uit- en weer in te schakelen,
wordt de gebruiker geadviseerd de interferentie te verhelpen door één of
meer van de volgende maatregelen te treffen:
• Richt de ontvangende antenne opnieuw of geef deze een andere
plaats.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een andere groep dan
de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
• Vraag advies aan de leverancier of een ervaren radio- en TV-monteur.
ITALIANO
22. Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn,
let er dan op dat de monteur de vervangingsonderdelen gebruikt die
door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben
als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan
er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen
of kunnen andere gevaren optreden.
23. Batterijen weggooien - Neem bij het weggooien van gebruikte batterijen de wettelijke bepalingen en regelingen in acht die in uw land of
regio van toepassing zijn.
24. Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties
aan de product, dient u de monteur te vragen veiligheidscontroles uit
te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.
25. Bevestiging tegen muur of plafond - Het product mag alleen op de
door de fabrikant aanbevolen manier tegen een muur of een plafond
worden bevestigd.
ENGLISH
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
NAD is een handelsmerk van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
Copyright 2014, NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
3
INLEIDING
INHOUDSOPGAVE
ENGLISH
ANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FRANÇAIS
VOORPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ACHTERPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
INLEIDING
AAN DE SLAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
WAT ZIT ER IN DE DOOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
EEN LOCATIE KIEZEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DE INSTELLINGEN AF-FABRIEK VAN DE M12 HERSTELLEN . . . . . . . . . . . . 5
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
BEDIENING
ESPAÑOL
DE M12 GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DE FUNCTIE VAN DE M12 DOORLOPEN EN VERANDERINGEN AANBRENGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DISPLAY MENU-OPTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MAIN (HOOFD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MEDIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MODE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
EQ (EQUALISATIE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SETUP (INSTALLATIE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SPEAKER SETUP (INSTALLATIE VAN LUIDSPREKERS). . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SOURCE SETUP (INSTALLATIE VAN BRONNEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DIGITAL OUTPUT (DIGITALE UITGANG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CONTROL SETUP (INSTALLATIE VAN BEDIENING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ANDERE FUNCTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
USB-STAND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
LUISTEREN NAAR HET USB-TOESTEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
LUISTEREN NAAR DE COMPUTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DE HTRM 2 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DE M12 BEDIENEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CODES VAN ANDERE AFSTANDSBEDIENINGEN LEREN. . . . . . . . . . . . . . . 16
PUNCH THROUGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
EEN OPDRACHT VAN EEN ANDERE TOETS KOPIËREN. . . . . . . . . . . . . . . . 16
MACRO-OPDRACHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TIMEOUT TOETSVERLICHTING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DE TOETSVERLICHTING CONFIGUREREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
OP FABRIEKSWAARDEN TERUGSTELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
WISMODUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CODEBIBLIOTHEKEN LADEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ZOEKMODUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CODEBIBLIOTHEEKNUMMER CONTROLEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
OVERZICHT VAN DE HTRM 2 MODI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
BATTERIJEN PLAATSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
NASLAG
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SPECIFICATIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER MET UW NIEUWE APPARATUUR VAN NAD.
De M12 AV Digital Preamp DAC is een technologisch geavanceerd product
met zeer veel mogelijkheden — toch hebben wij ons grote inspanningen
getroost om het toestel eenvoudig en gemakkelijk in gebruik te maken. De
M12 is een digitale audio-hub met een ultrahoge resolutie die de koppeling
tot stand brengt met muzikale bronnen en de digitale of analoge bron
perfect doorgeeft aan eindversterkers en actieve luidsprekers.
Totale 24-bit nauwkeurigheid wordt gegarandeerd door het 35-bit datapad
met 24-bit coëfficiënten en 62-bit accumulatie die wordt teruggebracht tot
35-bits na de DSP-functies. En door de superhoge resolutie worden zelfs
24-bit bestanden verwerkt zonder dat ze worden afgekapt en zonder dat er
informatie verloren gaat.
We raden u aan nu even tijd te besteden aan het doorlezen van deze
handleiding. Als u aan het begin wat tijd besteedt, dan scheelt u dat later
heel wat tijd, en het is verreweg de beste manier om ervoor te zorgen dat u
het maximale uit uw investering in de M12 haalt.
Nog iets: We raden u dringend aan op de NAD-website te registreren dat u
in het bezit bent van een M12:
http://NADelectronics.com/salon
Neem voor informatie over garantie contact op met uw plaatselijke dealer.
РУССКИЙ
Zoals bij al onze producten hebben wij ons voor het ontwerp van de M12
laten leiden door NADs ontwerpfilosofie “Music First”. De M12 levert een
reeks van werkelijk heel nuttige opties door gebruik te maken van krachtige
digitale signaalverwerking en superieure, accurate digitale audiocircuits.
Maar wij hebben ook ons best gedaan de M12 zo muzikaal transparant,
waarheidsgetrouw aan ieder detail en ruimtelijk nauwkeurig mogelijk is, te
maken, waarbij wij gebruik hebben gemaakt van wat meer dan een kwart
eeuw ervaring in het ontwerpen van audio-, video- en home-theater-componenten ons heeft geleerd.
NAD KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE GEVOLGEN VAN EVENTUELE TECHNISCHE VERSCHILLEN OF VERSCHILLEN
IN DE GEBRUIKERSINTERFACE IN DEZE HANDLEIDING. DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE M12 KAN ZONDER KENNISGEVING VOORAF
WORDEN GEWIJZIGD. KIJK OP DE NAD-WEBSITE VOOR DE LAATSTE VERSIE VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE M12.
4
INLEIDING
DE INSTELLINGEN AF-FABRIEK VAN DE M12 HERSTELLEN
1 Houd “Main” (Hoofd) op de display van het voorpaneel ingedrukt.
2 Selecteer de optie “Factory Reset” (Reset Fabrieksinstellingen) op de display.
ESPAÑOL
BEWAAR DE VERPAKKING
Bewaar de doos en alle verpakkingsmateriaal behorend bij uw M12. Als u
verhuist of om een andere reden uw M12 moet vervoeren, is dit verreweg
de veiligste verpakking die u kunt gebruiken. Wij hebben al vaak gezien
dat componenten die verder in perfecte staat waren, beschadigd raakten
omdat ze werden vervoerd in een doos die niet geschikt was, dus daarom
vragen wij u: Bewaar deze doos!
FRANÇAIS
WAT ZIT ER IN DE DOOS
In de verpakking van uw M12 treft u ook aan
• een netsnoer dat kan worden losgekoppeld
• de HTRM 2-afstandsbediening met 4 (vier) AA-batterijen
• Vier stuks magnetische voeten
• Reinigingsdoek
• USB-flash-drive
• Gids voor snelle installatie
ENGLISH
AAN DE SLAG
EEN LOCATIE KIEZEN
DEUTSCH
3 Selecteer “Yes” (Ja) als u uw M12 wilt terugzetten naar de standaardinstellingen af-fabriek of “No” (Nee) als u besluit uw M12 niet te resetten.
4 Het resetten naar fabrieksinstellingen is voltooid wanneer de M12 naar
de stand Stand-by gaat.
SVENSKA
NEDERLANDS
BELANGRIJKE OPMERKING
Wacht na het resetten naar fabrieksinstellingen ten minste één minuut
voordat u de M12 inschakelt uit de stand Stand-by. U hoeft niet te
wachten met inschakelen als u de schakelaar Power (Aan/Uit) op het
achterpaneel draait (OFF en weer ON) en vervolgens op de knop Standby drukt.
РУССКИЙ
De M12 kan zonder problemen op andere componenten worden geplaatst,
maar het omgekeerde dient te worden vermeden.
ITALIANO
Kies een goed geventileerde locatie (met enkele centimeters ruimte aan
beide zijden en de achterkant), met een goede zichtlijn van maximaal 8
meter tussen het voorpaneel van de M12 en uw voornaamste kijk-/luisterpositie. Op deze manier is een betrouwbare infraroodcommunicatie via
de afstandsbediening mogelijk. De M12 wekt wat warmte op, maar niet
voldoende om van invloed te zijn op omliggende componenten.
5
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
VOORPANEEL
ENGLISH
1
M12
DIGITAL PREAMP DAC
FRANÇAIS
ESPAÑOL
© NAD M12
ITALIANO
2
3
DEUTSCH
1 o (STANDBY)
• Schakel de M12 in (ON) uit Standby door op de knop o (Standby)
te drukken. De kleur van het indicatielampje Power (Aan/Uit) zal van
oranje in helder wit veranderen.
• Als u nogmaals op deze knop drukt, gaat de unit weer terug naar
standby. De kleur van het indicatielampje Power (Aan/Uit) zal oranje
worden in de stand Standby.
• U kunt de M12 niet inschakelen met de knop o (Standby) wanneer de
schakelaar POWER (Aan/Uit) op het achterpaneel is uitgeschakeld.
NEDERLANDS
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• Raadpleeg ook +12V TRIGGER (IN/OUT) bij AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES – ACHTERPANEEL.
• U kunt M12 pas met de knop o (Standby) inschakelen als aan twee
voorwaarden is voldaan.
a. Steek de stekker van het bij de M12 geleverde netsnoer in het stopcontact. Steek de ene stekker van de voedingskabel in de wisselstroomingang van M12 en de andere stekker in het stopcontact.
b. De schakelaar POWER (Aan/Uit) op het achterpaneel moet in de
stand ON staan.
SVENSKA
2 INDICATIELAMPJE POWER
• Deze indicator wordt oranje verlicht als de M12 in de standby-modus staat.
• De kleur van dit indicatielampje zal van oranje in helder wit veranderen,
wanneer de M12 wordt ingeschakeld uit de stand Standby.
РУССКИЙ
3 INFRAROODSENSOR
• Richt de afstandsbediening op de sensor van de afstandsbediening
en druk op de knoppen.
• Stel de afstandsbediening niet bloot aan een krachtige lichtbron
zoals direct zonlicht of directe verlichting. Als u dat doet, zult u de
M12 mogelijk niet met de afstandsbediening kunnen bedienen.
Afstand: Ongeveer 7m vanaf de voorzijde van de sensor van de
afstandsbediening.
Hoek: Ongeveer 30 graden in elke richting van de voorzijde van de
sensor van de afstandsbediening.
6
4
5
6
4 DISPLAY (DISPLAY MET AANRAAKPANEEL)
• Geef visuele informatie en menu-informatie weer op basis van de
geselecteerde display-instellingen.
• Tot de volgende display-opties krijgt u toegang via de display van
het aanraakpaneel - Main, Media, Mode, EQ en Setup.
• Selecteer één van de display-opties door er met uw vinger op te
drukken en u ziet de bijbehorende menu-opties en instellingen.
5 VOLUME
• De VOLUME-regeling past de algehele sterkte aan van de signalen
die naar de luidsprekers worden gestuurd. Volumeregeling wordt
gekarakteriseerd door perfecte signaal-tracking en kanaalbalans. Dit
geeft een uiterst lineaire bediening met weinig ruis.
• Draai naar rechts als u het volumeniveau wilt laten stijgen en naar
links als u het volumeniveau wilt laten dalen.
• Het standaardvolumepeil is -20 dB.
6 DIGITALE USB VOORZIJDE
• Sluit een USB-toestel voor massa-opslag op deze ingang aan.
Typische USB-toestellen voor massa-opslag die compatibel zijn met
de M12 zijn onder meer draagbare flash-geheugentoestellen en
externe harde schijven (FAT32-geformatteerd).
• Raadpleeg ook het artikel op LUISTEREN NAAR HET USB-TOESTEL in
het gedeelte ANDERE FUNCTIES op de pagina BEDIENING.
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
2
3
R
L
R
L
4
5
6
7
8
9
10
11
12
GND
FRANÇAIS
SE IN
PHONO
1
ENGLISH
ACHTERPANEEL
L
BAL
R
16
17
18
ATTENTIE!
Breng alle aansluitingen op uw M12 tot stand zonder dat de stekker in het stopcontact zit. U kunt het beste ook alle nevencomponenten uitschakelen of de
stekker hiervan uit het stopcontact halen voordat u signaal- of netvoedingsaansluitingen aansluit.
2 PHONO
• Ingang voor een Moving Coil- of Moving Magnet-fono-element.
• Sluit de RCA-kabel met twee connectoren van uw draaitafel aan op
deze ingang.
3 PHONO-AARDINGSCONNECTOR
• Dubbele RCA-kabels van platenspelers omvatten vaak één enkele
aardingsgeleider. Gebruik de phono-aardingsconnector van de
M12 om deze geleider aan te sluiten.
• De klem losschroeven om de opening waarin u de draad kan
insteken bloot te leggen. Steek de draad in de aansluiting en zet de
draad daarna vast.
4 COAXIAL IN 1-2, OPTICAL IN 1-2
• Sluit aan op de bijbehorende optische of coaxiale uitgang van
bronnen als CD- of BD/DVD-spelers, een digitale-kabelbox, digitale
tuners en andere geschikte toestellen.
5 COMPUTER
• Asynchrone USB-ingang van 24 bit/192 kHz garandeert de laagste
jitter voor de beste muzikale prestaties.
• Sluit met een Type A-naar-Type B-kabelconnector (niet bijgeleverd)
audio van de computer aan op deze asynchrone Type B USB-ingang
en u kunt direct 24/192- PCM-materiaal streamen van uw PC, MAC.
• Het is belangrijk dat de instelling van het Sound- of Audio-toestel
van uw computer “NAD USB Audio” is.
MINIMUM-VEREISTE PC-SYSTEEM
Microsoft Windows XP Service Pack 2 of hoger, Microsoft Windows 7
ITALIANO
OPMERKING
Download en installeer het NAD-USB-audiostuurprogramma op uw PC
vanop de tab Manuals/Downloads op het webadres van NAD - http://
nadelectronics.com/products/masters-series/M12-Digital-Preamp-DAC
6 DIGITALE USB ACHTERZIJDE
• Sluit een USB-toestel voor massa-opslag op deze ingang aan.
Typische USB-toestellen voor massa-opslag die compatibel zijn met
de M12 zijn onder meer draagbare flash-geheugentoestellen en
externe harde schijven (FAT32-geformatteerd).
• Raadpleeg ook het artikel op LUISTEREN NAAR HET USB-TOESTEL in
het gedeelte ANDERE FUNCTIES op de pagina BEDIENING.
7 ANALOG PRE-OUT/SUB
• Deze aansluitingen voor een uitgaand signaal hebben een
dubbele functie. Zij worden gebruikt als ANALOGE PRE OUT- of als
SUBWOOFER-aansluitingen.
• Zet de M12 en de bijbehorende externe toestellen altijd UIT voordat
u iets aansluit op de ANALOG PRE-OUT/SUB-aansluitingen of de
aansluiting verbreekt.
ANALOG PRE-OUT (ANALOGE PRE-OUT)
• De ANALOG PRE-OUT-aansluitingen kunnen worden gebruikt voor
het aansturen van een extra versterker. Sluit met een dubbele
RCA-kabel ANALOG PRE-OUT aan op de bijbehorende analoge
audio-ingang van geschikte apparaten, zoals versterkers, receivers of
andere apparaten devices.
• ANALOG PRE-OUT is afhankelijk van de instellingen van de volumeregeling van de M12. Pas het uitgangsniveau van de ANALOG
PRE-OUT-aansluitingen aan door de VOLUME-regelknop te draaien.
SUBWOOFER
• Sluit met een dubbele RCA-kabel SUB aan op de ingang met een
laag niveau van een actieve subwoofer.
• Informatie van een lage frequentie tot 200Hz wordt via SUBW1 of
SUBW2 naar de aangesloten subwoofer gestuurd.
РУССКИЙ
1 SE IN (SINGLE-ENDED)
• Gebruik de analoge audio-ingang SINGLE-ENDED voor bronnen
(CD-speler, tuner, voorversterker, processor of andere geschikte
toestellen) die niet zijn voorzien van een analoge audio-uitgang
BALANCED (Gebalanceerd).
DEUTSCH
15
NEDERLANDS
14
SVENSKA
13
ESPAÑOL
© NAD M12
VOOR MAC-GEBRUIKERS
Tenminste Mac OS X Snow Leopard (versie 10.6) en latere versies.
7
AANDUIDING VAN BEDIENINGSFUNCTIES
ACHTERPANEEL
ENGLISH
8 DIGITAL OUT (COAXIAL, OPTICAL) (DIGITALE UITGANG - OPTISCHE, COAXIALE)
• Sluit de optische of coaxiale uitgangen aan op de bijbehorende
digitale audio-ingang van geschikte toestellen, zoals receivers,
computer-geluidskaart of andere digitale processoren.
FRANÇAIS
9 +12V TRIGGER OUT (+12V TRIGGER-UITGANG)
• De +12V TRIGGER-UITGANG wordt gebruikt voor het regelen van
externe apparatuur die met een +12V trigger-ingang is uitgerust.
• Sluit met een monokabel met een 3,5mm-stekker (man) deze +12V
TRIGGER OUT aan op de overeenkomstige +12V DC-ingang van de
andere apparatuur.
• Deze uitgang is 12V wanneer de M12 is ingeschakeld en 0V wanneer de unit is uitgeschakeld of op standby staat.
ESPAÑOL
+12V TRIGGER IN
• Verbind deze +12V-trigger-ingang met een monokabel met een
3,5mm-stekker (man) met de bijbehorende +12V DC-uitgang van de
component op afstand. Het regelend toestel dient over een +12-V-trigger-uitgang te beschikken om deze functie te kunnen gebruiken
• Wanneer deze ingang wordt ingeschakeld door een 12V DC-voeding, kan de M12 op afstand uit Stand-by worden ingeschakeld
(ON) door daarvoor geschikte apparaten, zoals versterkers, voorversterkers, receivers, enz. Als de 12V DC-voeding wordt losgekoppeld,
keert de M12 terug in Stand-by.
ITALIANO
10 IR IN
• Deze wordt op de uitgang van een IR-herhaler (infrarood) (Xantech of
vergelijkbaar) aangesloten of op de IR-uitgang van een andere component, zodat de M12 vanaf een andere locatie kan worden bediend.
DEUTSCH
SVENSKA
12 POWER
• Breng de stroomvoorziening naar de M12 tot stand.
• Wanneer u de schakelaar POWER (Aan/Uit) op ON (Aan) zet, gaat de
M12 in de stand Standby, zoals de oranje status van het indicatielampje Power op het voorpaneel laat zien. U schakelt de M12 in
uit stand-by door op de knop o (Standby) op het voorpaneel of op
de toets [ON] (Aan) op de HTRM 2-afstandsbediening te drukken.
• Als u van plan bent de M12 gedurende langere tijd niet te gebruiken (u
gaat bijvoorbeeld op vakantie), zet de POWER-schakelaar dan op OFF
(uit). Het is niet mogelijk de M12 aan te zetten (ON) met de knop o
(Standby) op het voorpaneel of de toets [ON] op afstandsbediening als
de POWER-schakelaar (Aan/Uit) op het achterpaneel uitgeschakeld is.
РУССКИЙ
NEDERLANDS
11 RS 232
NAD is een erkende partner van AMX en Crestron en ondersteunt deze
externe apparaten volledig. Kijk op de NAD-website voor informatie
over de geschiktheid van AMX en Crestron voor NAD. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw NAD-audiospecialist.
• Sluit deze interface met een seriële RS-232-kabel (niet meegeleverd)
aan op een PC die geschikt is voor Windows® en u kunt de M12 met
behulp van geschikte externe controllers op afstand bedienen.
• Raadpleeg de NAD-website voor informatie over de documenten
van het RS232 Protocol en het PC-interfaceprogramma.
13 BALANCED (GEBALANCEERD)
• Gebruik de analoge audio-ingang BALANCED (Gebalanceerd)
van de M12 als de externe bron die u wilt aansluiten een analoge
audio-uitgang BALANCED (Gebalanceerd) heeft. Een audiosignaal
van superieure kwaliteit is gewaarborgd met de mogelijkheden
voor ruisonderdrukking die een gebalanceerde verbinding met
XLR-aansluitingen kenmerkt.
8
14 AES/EBU IN
• Digitale audio-streams van professionele audiobronnen, zoals
SACD/CD-spelers of processoren kunnen op deze XLR-connector
worden aangesloten.
• Voor High-End-bronnen met hogere monsterfrequenties zoals
176kHz en 192kHz wordt het ten zeerste aanbevolen dergelijke
bronnen te koppelen aan de AES/EBU IN-connector. De AES/EBU IN
is geschikt voor bronnen met hoge monsterfrequenties.
15 ANALOG AUDIO OUT (BALANCED, SINGLE-ENDED)
• ANALOG AUDIO OUT is de hoofd-uitgangspoort voor aansluiting
van de M12 op bijbehorende audio-ingangspoorten van externe
versterkers. Zo kan de M12 als voorversterker worden gebruikt voor
dergelijke apparaten.
• ANALOG AUDIO OUT bestaat uit uitgangspoort van het type
BALANCED en SINGLE-ENDED. Geadviseerd wordt de analoge
audio-uitgang van het type BALANCED van de M12 te gebruiken
als de externe versterker een overeenkomstige BALANCED-ingang
heeft. Sluit, als dat niet het geval is, de analoge audio-uitgang van
het type SINGLE-ENDED van de M12 aan op de overeenkomstige
uitgang van het type SINGLE-ENDED, UNBALANCED of op de analoge ingang van een versterker.
16 AARDEAANSLUITING
• Verbind door middel van deze aansluiting uw M12 goed met een
geaard stopcontact of een aparte aarding.
• U kunt met behulp van een aardedraad of iets dergelijks de M12
via deze aardeaansluiting op aarde aansluiten. Steek de draad in de
aansluiting en zet de draad daarna vast.
OPMERKINGEN
• In de illustratie hierboven ziet u dat de M12 op aarde is aangesloten via
een metalen waterleiding. Er zullen nog wel andere geleidingspunten
voor aarde in uw woning zijn. Vraag advies aan een vakbekwaam elektricien over de goede locatie en de juiste installatie van een aardegeleiding in uw woning. NAD is niet verantwoordelijk voor het eventueel niet
goed functioneren of eventuele schade of kosten die verband houden
met de installatie, aansluiting of aarding van uw M12.
• De aardedraad wordt niet bij uw M12 geleverd.
17 ZEKERINGHOUDER
• Alleen getrainde NAD-servicemonteurs hebben toegang tot deze
zekeringhouder. Het openen van deze zekeringhouder kan leiden
tot beschadiging van het apparaat en de garantie van uw M12 kan
daardoor komen te vervallen.
18 WISSELSTROOMINGANG
• De M12 wordt geleverd met een aparte netvoedingskabel. Steek
de ene stekker van de voedingskabel in de wisselstroomingang van
M12 en de andere stekker in het stopcontact.
• Trek altijd eerst de stekker van de netvoedingskabel uit het stopcontact en verbreek daarna pas de aansluiting van de kabel op de
wisselstroomingang van de M12.
ON
OFF
BEDIENING
OFF
ON
DE M12 GEBRUIKEN
DEVICE SELECTOR
MP
Selecteer met behulp van de HTRM 2 of de display van het aanraakpaneel Bronnen, doorloop de functies van de M12 en ga naar andere functies. Hier volgen
enkele van de belangrijkste functies.
FUNCTIE/ITEM
DISPLAY MET AANRAAKPANEEL
HTRM 2
DAC
ON
ON
OFF
OFF
DAC
Bronnen selecteren.
MUTE
FRANÇAIS
DEVICESELECTOR
SELECTOR
DEVICE
MUTE
MP
MP
SOURCE
SOURCE
DAC
DAC
ON
OFF
ESPAÑOL
Toegang tot menu-opties.
ENGLISH
DEVICE MP
SELECTOR
DE FUNCTIE VAN DE M12 DOORLOPEN EN VERANDERINGEN AANBRENGEN
MMUUTTEE
DEVICE SELECTOR
MP
SOURCE
SOURCE
SLEEP
SLEEP
DAC
ITALIANO
Door de bestandenlijst bladeren.
MUTE
IN
IN
10
SETUP
SOURCE
Selecteer bestand.
8
8
DELAIN
Y / PICTURE TEST / ZOOM
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
PROGRAM
IN 10
CLEAR
PROGRAM
CLEAR
EQ
TONE
L.NITE
EQ
TONE
L.NITE
REPEAT
SSLLEEEEPP
REPEAT
DEUTSCH
SETUP
DIMMER
DIMMER
IN
IN
SSEETTUUPP
88
ICTTUURREE TTEESSTT/ /ZZOOOOMM
DDEELLAA
YY/ /PPIC
Geef bestand weer/onderbreek weergave.
NEDERLANDS
IN10
10CHANNEL VOLUME
IN
CHANNEL
VOLUME
PPRROOGGRRAAMM
CCLLEEAARR
RREEPPEEAA
TT
SLEEP
EEQQ
TTOONNEE
.NITITEE
LL.N
IMMMEERR
DDIM
IN
8
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
SVENSKA
SETUP
CHANNEL
VOLUME
DEVICE SELECTOR
moet
op MPVOLUME
staan.
IN 10
CHANNEL
HTRM 2
PROGRAM
EQ
CLEAR
REPEAT
TONE
L.NITE
HTRM 2
DIMMER
РУССКИЙ
Ga naar volgende bestand. Ga terug naar
vorige bestand.
DEVICE SELECTOR moet op MP staan.
CHANNEL VOLUME
HTRM2
2
HTRM
9
BEDIENING
DAC
DE M12 GEBRUIKEN
MUTE
ENGLISH
Afspelen in willekeurige volgorde.
SOURCE
SLEEP
ON
FRANÇAIS
Druk herhaaldelijk als u wilt overschakelen tussen willekeurige
weergave van actuele lijst of van alle mappen of als u willekeurge
weergave wilt uitschakelen.
OFF
INSELECTOR
8 op MP staan.
RANDOM. DEVICEDEVICE
SELECTOR
moet
SETUP
IN 10
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
MP
ON
Herhaal weergave.
PROGRAM
ON
EQ
OFF
CLEAR
REPEAT
OFF
SLEEP
ONE
L.NITE
DEVICETSELECTOR
DAC
MP
ESPAÑOL
DEVICE SELECTOR
DIMMER
MP
MUTE
Druk herhaaldelijk als u wilt overschakelen tussen weergave herhalen - van actuele bestand of van alle mappen of als u willekeurge
weergave wilt uitschakelen.
Keer terug naar vorige menu of display.
REPEAT. DEVICE SELECTORIN
moet
8 op MP staan.
DACCHANNEL VOLUME
SETUP
SOURCE
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
IN
10
DAC
ON
PROGRAM
OFF
CMLU
ETAER
REPEAT
ITALIANO
MUTE
EQ
DEVICE SELECTOR
TONE
SOURCE
SOURCE
L.NITE
MP
DIMMER
MENU. Willekeurige instelling DEVICE SELECTOR.
DEUTSCH
Volgende, vorige - niveau, functie, optie,
enz.
HTRM 2
CHANNEL VOLUME
DAC
SLEEP
MUTE
SOURCE
SETUP
IN
8
SLEEP
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
NEDERLANDS
SLEEP
Markeer in de actuele menu-display een optie
met behulp van R/T.
IN 10
PROGRAM
EQ
ON
SETUP
IN 10
SETUP
10
CLEAR
HTRM 2
IN
TON8
E
REPEAT
L.NITE
OFF
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
IN
8
DELADYIM
/M
PIE
CR
TURE TEST / ZOOM
PR
OGRAM
IN
CLEAR
REPEAT
PROGRAM
CLEAR
REPEAT
TONE
L.NITE
DEVICE SELECTOR
SVENSKA
SLEEP
MP
Selecteer opties, niveaus, functies,
enz. met
W/E of schakel met
EQ
TONE
L.NITE
W/E over tussenCHANNEL
de verschillende
mogelijkheden.
VOLUME
Kies de verschillende niveaus voor de
helderheid van het indicatielampje Power
(Aan/Uit).
EQ
DIMMER
DAC
DIMMER
IN
8
DIMMER. DEVICE CHANNEL
SELECTOR moet
op AMP staan.
VOLUME
SETUP
РУССКИЙ
Dempt tijdelijk het uitgaande audiosignaal of herstelt de audioweergave uit de
Mute-stand (Dempen).
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
IN 10
MUTE
PROGRAM
CLEAR
REPEAT
SOURCE
EQ
TONE
L.NITE
CHANNEL VOLUME
HTRM
2 SELECTOR.
MUTE. Willekeurige instelling
DEVICE
DIMMER
10
HTRM
2
CHANNEL
VOLUME
BEDIENING
Wanneer er een extern USB-toestel voor massa-opslag op de USB-ingang
op het voorpaneel (USB Front) of op het achterpaneel (USB Back) is aangesloten, worden er MP3-, WMA- of FLAC-bestanden of -mappen in de display
van het aanraakpaneel getoond. Selecteer het bestand dat u wilt afspelen.
MONO
• Gebruik de luisterstand “Mono” wanneer het formaat van de audiobron
mono is. De mono-informatie wordt weergegeven over zowel het
linker- als het rechterkanaal.
• De luisterstand “Mono” wordt aanbevolen wanneer u naar oude films
met een mono-soundtrack kijkt, luistert naar mono-geluidsbronnen zoals radio-uitzendingen op de middengolf of bij een soundtrack met een
vreemde taal opgenomen op het linker- en rechterkanaal van sommige
films.
• Mono is ook heel handig bij het opzetten van een stereosysteem omdat
u kunt controleren of beide luidsprekers wel met de juiste polariteit zijn
aangesloten. Goed aangesloten luidsprekers hebben een stevig geluidsbeeld in het midden en een krachtige respons in het laag. Als van
één luidspreker de aansluitingen aan de ingang (+ en -) zijn verwisseld,
is het geluidsbeeld onduidelijk en is het laag beperkt en klinkt het niet
strak.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
STEREO
• Selecteer “Stereo” wanneer u naar een stereo productie wilt luisteren,
zoals een muziek-cd of een FM-uitzending.
• Er worden stereo opnamen, in PCM/digitaal of analoog, gevormd en
ongeacht of surround gecodeerd of niet-gecodeerd is, weergegeven
zoals opgenomen.
• Multikanaals digitale opnamen (Dolby Digital en DTS) worden
weergegeven in de stand “Stereo Downmix” via alleen de linker- en de
rechterluidspreker.
ITALIANO
MEDIA
U krijgt alleen toegang tot “Media” wanneer als Bron “USB Front” of “USB Back” is
geselecteerd. Als er geen extern USB-toestel voor massa-opslag op de USB-ingang op het voorpaneel of op het achterpaneel is aangesloten, wordt “Please
Insert Device” (Plaats toestel) in de display van het aanraakpaneel getoond.
De M12 beschikt over verschillende luistermodi die zijn afgestemd op
verschillende opnamesoorten of programmamateriaal. U kunt de volgende
luisterstanden selecteren.
DEUTSCH
Coax 1: Actuele bron.
-20.0 dB: Volumeniveau.
: Ga naar vorige of volgende bron.
48k: Monsterfrequentie.
Mono: Luistermodus.
Negative (Negatief): Instelling van polariteit.
Tone (Toon): Instellingen toonregeling ingeschakeld.
Balance: Instellingen balans ingeschakeld.
Sub Stereo: Instelling subwoofer-stand.
LPF 200Hz, HPF 200Hz: Instelling subwoofer-frequentie.
MODE
NEDERLANDS
MAIN (HOOFD)
Raadpleeg ook de items over “USB-STAND” en “LUISTEREN NAAR HET
USB-TOESTEL” in het gedeelte “ANDERE FUNCTIES” op de pagina
“BEDIENING”.
REVERSED (VERWISSELD)
• Stuurt het signaal van het rechterkanaal naar de linkerluidspreker en het
signaal van het linkerkanaal naar de rechterluidspreker. Zo kan gemakkelijk gemakkelijk een omgewisselde aansluiting aan de ingang of een
onjuiste opname van de muziekbron worden gecorrigeerd.
SVENSKA
Hieronder vindt u voorbeelden van schermafbeeldingen van die opties met
een beschrijving van betreffende functies.
Als het aangesloten externe USB-apparaat voor massa-opslag geen
geschikte MP3/WMA/FLAC-bestanden bevat, wordt “No files” (Geen bestanden) getoond in de display van het aanraakpaneel.
POLARITY (POLARITEIT)
Maakt compensatie mogelijk voor opnamen die een omgekeerde polariteit
hebben.
• Positive (Positief ): Een positieve sinusgolf aan de ingang blijft positief bij
de uitgang. De polariteit is standaard ingesteld op “Positive”.
• Negative (Negatief ): Een positieve sinusgolf aan de ingang is negatief
(omgekeerd) of wordt omgekeerd aan de uitgang.
РУССКИЙ
DISPLAY MENU-OPTIES
Tot de volgende display-opties krijgt u toegang via de display van het
aanraakpaneel - Main, Media, Mode, EQ en Setup.
ENGLISH
DE M12 GEBRUIKEN
11
BEDIENING
DE M12 GEBRUIKEN
ENGLISH
EQ (EQUALISATIE)
FRANÇAIS
De M12 heeft de volgende niveaus voor Toonregeling – Treble (Hoog), Bass
(Bas/lage) en Balance (Balans). De lage- en hogetoonregelingen zijn alleen
van invloed op de lage tonen en hoge tonen, zodat de kritieke middenfrequentie niet wordt gekleurd. De BALANCE-regeling past het relatieve
niveau van het linker- en rechterluidsprekers aan.
ESPAÑOL
h : Schuiven als u het niveau van Hoge tonen, Lage tonen of Balans wilt
aanpassen.
: Schuiven als u Toonregeling wilt inschakelen (ON) of uitschakelen (OFF). Bij de instelling OFF (UIT) zijn de functies voor de toonregeling
uitgeschakeld of gedempt - Optie Balans blijft beschikbaar.
Sub Output (Subwoofer-uitgang): Bij de instelling “ON” zijn alle
subwoofer-instellingen ingeschakeld. Bij de instelling “OFF” zijn alle subwoofer-instellingen uitgeschakeld.
Sub Mode (Subwoofer-stand): Mono of stereo.
Main Frequency (Hoofdfrequentie): 40 Hz tot 200 Hz en Volledig.
Main Trim (Hoofd-trim): -12,0 dB tot 0,0 dB.
Sub Frequency (Subwoofer-frequentie): 40 Hz tot 200 Hz en Volledig.
Geselecteerde subwoofer-crossoverfrequentie en lager worden via de
subwoofer-uitgang uitgestuurd.
Sub Trim (Sub-trim): -12,0 dB tot 0,0 dB. Met Subwoofer-trim kan het
volume van de subwoofer precies worden aangepast aan het niveau van
de hoofdluidsprekers
SOURCE SETUP (INSTALLATIE VAN BRONNEN)
ITALIANO
Toon inhoud van beschikbare bron-kaartmodules die op het achterpaneel
zijn ingestoken. Hieronder ziet u een beschrijving van de inhoud van
Source Setup Display (Display Broninstallatie)
SETUP (INSTALLATIE)
DEUTSCH
Het menu Setup (Installatie) bevat de menu-opties voor Speaker Setup
(Installatie van luidsprekers), Source Setup (Installatie van bronnen), Digital
Output en Control Setup (Installatie van Digitale Uitgang en Regeling).
NEDERLANDS
SPEAKER SETUP (INSTALLATIE VAN LUIDSPREKERS)
Slot 1 (Sleuf 1): Locatie sleuf van de Bron-module op het achterpaneel.
Coax 1: Ingang Coaxiaal 1.
Cable TV: Bronnaam voor ingang Coaxiaal 1. Bronnaam kunt u wijzigen in
de sectie “Name” (Naam) die hieronder wordt getoond.
SVENSKA
Wanneer een item op een regel voor een Sleuf is geselecteerd, verschijnen
de volgende menu-opties.
РУССКИЙ
12
BEDIENING
Analog Gain (Analoge Gain): -12dB tot 12dB. Met de versterkingsafstelling kunnen alle bronnen zo worden ingesteld, dat deze hetzelfde volume
weergeven. Dit betekent dat u het volume niet iedere keer wanneer een
andere bron wordt geselecteerd, hoeft af te stellen. Aanbevolen wordt
het volumeniveau van de luidste bron zachter te stellen, dan de zachtere
bronnen harder te stellen.
Name (Naam): Naam broningang. Wanneer u dit regel-item selecteert,
verschijnt het menu-toetsenbord en kunt u de gewenste naam voor de
actuele bron intypen.
AUTO STANDBY (AUTOMATISCHE STANDBY)
U kunt als optie selecteren dat de M12 overgaat in de stand Stand-by na 30
minuten inactiviteit of u kunt de mogelijkheid behouden het apparaat te
bedienen ongeacht de activiteit van aangesloten bronnen.
ON (Aan): M12 gaat automatisch naar de stand Standby als er in 30
minuten geen interactie is met de gebruikersinterface en er is geen
actieve bron.
OFF (Uit): U kunt de M12 blijven bedienen, ook als er niet binnen 30
minuten activiteit is aan de gebruikersinterface en niet een bron actief
is. Dit is de standaardinstelling.
DEUTSCH
ITALIANO
CONTROL SETUP (INSTALLATIE VAN BEDIENING)
ESPAÑOL
SAMPLE RATE (MONSTERFREQUENTIE - 48 KHZ, 96 KHZ, 192 KHZ)
Selecteer de monsterfrequentie van de A/D-converter die de voorkeur van
de gebruiker heeft. Met hogere monsterfrequenties kunnen anti-aliasing-filters verder worden toegepast buiten het hoorbare frequentiebereik
en over het algemeen wordt aangenomen dat ze een betere klank geven,
vooral in de hogere frequenties.
SVENSKA
VOLUME CONTROL (VOLUMEREGELING)
De functie voor de volumeregeling van de M12 is afhankelijk van de
menu-instelling “Volume Control” (Volumeregeling). “Volume Control” (Volumeregeling) kan worden ingesteld op “Fixed” (Vast) of “Variable” (Variabel).
Selecteer “Save” (Opslaan) als u geselecteerde instellingen voor “Volume
Control” (Volumeregeling) en “Fixed Level” (Vast niveau) of “Variable” (Variabel) wilt opslaan.
Fixed (Vast)
Als “Volume Control” (Volumeregeling) is ingesteld op “Fixed”, is het
niveau van het uitgestuurde audiosignaal vast en werkt de Vollumeregeling van de M12 niet.
• Pas “Fixed Level” (Vast niveau) aan op het gewenste vooraf-ingestelde dB-niveau. Wanneer u de geselecteerde niveau-instelling hebt
opgeslagen, kan het uitgestuurde audiosignaal van de M12 worden
geregeld met de volumeregeling van de losse versterker waarop de
M12 is aangesloten.
• Als “Volume Control” (Volumeregeling) is ingesteld op “Fixed” (Vast)
werken de volumeregeling en [VOL R/T] van de HTRM 2 niet en
zijn eigenlijk uitgeschakeld.
Variable (Variabel)
• Wanneer het volumeniveau is ingesteld op “Variable” (Variabel)
kan het direct worden aangepast met de volumeregeling of met
[VOL R/T] van de HTRM 2. In overeenstemming daarmee kan
het uitgestuurde audiosignaal van de M12 worden geregeld met
de volumeregeling van de losse versterker waarop de M12 is
aangesloten.
FRANÇAIS
DIGITAL OUTPUT (DIGITALE UITGANG)
NEDERLANDS
Enabled (Ingeschakeld): Broningang kan worden ingeschakeld (ON) of
uitgeschakeld (OFF).
ENGLISH
DE M12 GEBRUIKEN
РУССКИЙ
Als de ingang “BALANCED” (Gebalanceerd) is geselecteerd, verschijnen er
aanvullende menu-opties, zoals hieronder wordt getoond.
13
BEDIENING
ANDERE FUNCTIES
ENGLISH
IR CHANNEL (IR-KANAAL)
De M12 kan werken via een Alternatief IR-kanaal. Dit een praktische
mogelijkheid als u twee NAD-producten hebt die door middel dezelfde
opdrachten via de afstandbediening kunnen worden bediend. Met het
alternatieve IR-kanaal kunnen twee verschillende NAD-producten onafhankelijk van elkaar in dezelfde zone worden bediend door voor elk een ander
IR-kanaal in te stellen.
FRANÇAIS
Toewijzing IR-kanaal
De M12 en de HTRM 2-afstandsbediening moeten op hetzelfde kanaal
worden ingesteld.
ESPAÑOL
Een ander IR-kanaal kiezen op de HTRM 2-afstandsbediening
• Geef een nummer in voor het kanaal voorafgaand aan de bibliotheekcode. Voor HTRM 2 is bibliotheekcode “10” de standaard-bibliotheektabel voor toestel “AMP”. U kunt als u deze “AMP” bibliotheektabel voor “IR
Channel 0” wilt selecteren, de bibliotheekcode “10”.
• Als u de “AMP” bibliotheektabel op “IR Channel 1” wilt laden, laat de bibliotheekcode dan voorafgaan door een “1” ten teken van de koppeling
met “IR Channel 1”. Laad vervolgens de “AMP” bibliotheektabel met
behulp van de code “110”.
ITALIANO
Voorbeeld van een installatie van twee NAD-producten in dezelfde Zone
M12 en de T 787 zijn beide standaard ingesteld op IR-kanaal 0. Als op de
knop [OFF] (Uit) op de HTRM 2-afstandsbediening (of op de HTR 8-afstandsbediening voor de T 787) drukt, gaan beide producten in Stand-by. Als u op
[ON] (Aan) drukt, worden beide producten ingeschakeld uit Stand-by.
DEUTSCH
U kunt voorkomen dat beide producten tegelijkertijd in Stand-by worden
geschakeld of uit Stand-by worden ingeschakeld en dat zij nog meer
gemeenschappelijke commando’s hebben, door elk op een ander IR-kanaal
in te stellen. In deze installatie zullen we T 787 en HTR 8-afstandsbediening
standaard op “IR Channel 0” ingesteld houden. M12 zullen we aan “IR Channel 1” toewijzen en datzelfde zullen we doen met HTRM 2.
Stel M12 en HTRM 2 in op “IR Channel 1” volgens de volgende procedure.
M12
• Selecteer “1” als IR Channel-instelling van de M12.
NEDERLANDS
SVENSKA
HTRM 2
Controleer allereerst dat de M12 is ingeschakeld (“aan”, niet alleen op
standby).
• Houd [AMP] in het gedeelte DEVICE SELECTOR van de HTRM 2
ingedrukt.
• Terwijl u de toesteltoets [AMP] ingedrukt houdt, drukt u “1”, “1” en “0” in
met de numerieke toetsen van HTRM 2.
• Druk op [ENTER] terwijl u nog steeds de toesteltoets [AMP] ingedrukt
houdt. De AMP-toestelselector zal één keer knipperen ten teken dat de
bibliotheekinvoer goed is verlopen.
Nu M12 en HTRM 2 zijn ingesteld op “IR Channel 1”, kan de M12 onafhankelijk van de T 787 op afstand worden bediend.
OPMERKING
Wanneer u voor HTRM 2 een reset naar de waarden af-fabriek uitvoert,
wordt de standaardwaarde af-fabriek “IR Channel 0” hersteld.
USB-STAND
De M12 is uitgerust met drie USB-ingangen – USB Voorzijde, USB Achterzijde en Computer. Door middel van de “USB Front” (USB Voorzijde) of “USB
Back” (USB Achterzijde) kan de M12 MP3/WMA/FLAC-bestanden afspelen
die zijn opgeslagen op een extern USB-apparaat voor massa-opslag (USB
- Universal Serial Bus). Met behulp van “Computer” kunt u een interface
gebruiken voor computer-audio en 24/192 PCM-materiaal direct streamen
van uw PC of MAC.
DIGITALE USB VOORZIJDE/DIGITALE USB ACHTERZIJDE (USB TYPE A)
• Ondersteunt het afspelen van MP3-, WMA- en FLAC-bestanden
MP3/WMA: 48 kHz
FLAC: 24 bit/48 kHz
• FAT12/16 hoofdmap tot 256 bestanden (korte namen)
• FAT12/16/32 tot 65535 bestanden (korte namen) per map
• FAT-bestandssysteem beperkt tot 2TB
• Namen van bestanden en mappen beperkt tot 64 tekens
• Mappen tot maximaal 16 niveaus
• Geschikt voor USB-versie 1.1 en later
COMPUTER (USB TYPE B)
• Ondersteunt 24 bit/192 kHz PCM-materiaal van PC of MAC
OPMERKING
Typische USB-toestellen voor massa-opslag die compatibel zijn met de
M12 zijn onder meer draagbare flash-geheugentoestellen en externe
harde schijven (FAT32-geformatteerd).
LUISTEREN NAAR HET USB-TOESTEL
1 Druk achtereenvolgens op de knop [R SKIP/CH/SOURCE T] en selecteer de bronstand “USB Front” of “USB Back”. Als er geen extern USB-toestel voor massa-opslag op de USB-ingang op het voorpaneel of op het
achterpaneel is aangesloten, wordt “Please Insert Device” (Plaats toestel)
in de display van het aanraakpaneel getoond. Als het aangesloten
externe USB-apparaat voor massa-opslag geen geschikte MP3/WMA/
FLAC-bestanden bevat, wordt “No files” (Geen bestanden) getoond in
de display van het aanraakpaneel.
2 Plug het externe USB-toestel voor massa-opslag in de USB-ingang
– MP3-, WMA- of FLAC-bestanden of -mappen worden getoond in de
display van het aanraakpaneel.
3 Maak met [W/E/R/T] een selectie uit bestanden of mappen. Start het
afspelen van het geselecteerde bestand door op [ENTER] te drukken.
Controleren dat de Toestelselectieknop van de HTRM 2 is ingesteld op “MP”
wanneer u de volgende USB-weergaveknoppen gebruikt - j, 7/8, 4,
RANDOM, REPEAT, DISP. Knop [g] werkt niet voor USB-weergave.
BELANGRIJKE KENNISGEVING
Verbreek niet de aansluiting van het USB-toestel voor massa-opslag
tijdens het afspelen omdat hierdoor de M12 kan worden beschadigd.
LUISTEREN NAAR DE COMPUTER
U kunt met behulp van een Type A-naar-Type B kabelconnector direct
24/192 PCM-materiaal streamen van uw PC of MAC naar de M12. Het is belangrijk dat de instelling van het Sound- of Audio-toestel van uw computer
“NAD USB Audio” is.
РУССКИЙ
MINIMUM-VEREISTE PC-SYSTEEM
Microsoft Windows XP Service Pack 2 of hoger, Microsoft Windows 7
VOOR MAC-GEBRUIKERS
Tenminste Mac OS X Snow Leopard (versie 10.6) en latere versies.
14
BEDIENING
ON
FRANÇAIS
DEVICE SELECTOR
De meest logische manier van werken is wanneer u de codes van uw BD-speler naar de “apparaatkeuzepagina” [BD] programmeert, de codes van de tv naar de “pagina” [TV] enz., maar hiertoe bent u
niet verplicht. U kunt opdrachten programmeren voor iedere willekeurige toets op iedere willekeurige
pagina (zie “Codes van andere afstandsbedieningen leren” hieronder).
De HTRM 2 is al voorgeprogrammeerd met alle benodigde opdrachten voor de M12 op de apparaatkeuzepagina [AMP] en bevat tevens de bibliotheekopdrachten voor het bedienen van de meeste cd-, bd- of
dac-componenten van NAD op de betreffende apparaatkeuzepagina’s. Deze standaardopdrachten kunnen
niet worden gewijzigd of verwijderd. Zelfs wanneer u op deze plaatsen nieuwe commando’s programmeert voor de HTRM 2, dan blijven de onderliggende bibliotheekopdrachten behouden. Deze kunnen op
eenvoudige wijze weer worden opgeroepen indien u op een later tijdstip een NAD-component aan uw
systeem toevoegt (zie “Wismodus” hieronder).
OFF
MP
DAC
MUTE
ESPAÑOL
Zodra de HTRM 2 afstandsbediening van NAD en de M12 uit de doos zijn gehaald, kan de receiver
met de HTRM 2 worden bediend. Maar eigenlijk betreft het hier acht afstandsbedieningen in één. Met
ieder van de acht apparaatkeuzetoetsen bovenaan de afstandsbediening kan een nieuwe “pagina”
met afstandsbedieningscodes worden opgeroepen die door de overige toetsen kunnen worden verzonden. U kunt de codes van ieder apparaat dat wordt bediend met een infrarood afstandsbediening,
ongeacht het merk, onder ieder van deze toetsen programmeren.
ENGLISH
DE HTRM 2 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
SOURCE
ITALIANO
OPMERKING
Voor het gebruik van de M12 hoeven er geen toetsen op de pagina [AMP] van de HTRM 2 te worden
gewijzigd. Indien u de HTRM 2 echter wilt gebruiken voor uw specifieke NAD-componenten, dan
kan het zijn dat u een of meerdere codebibliotheken moet laden; zie “Codebibliotheken laden”
hieronder.
DE M12 BEDIENEN
De HTRM 2 is in twee hoofddelen verdeeld. Met de acht apparaatkeuzetoetsen bovenaan de afstandsbediening ([AMP], [MP], [TV] etc.) worden de overige toetsen op de afstandsbediening ingesteld op
een pagina met opdrachten voor de bediening van een bepaalde component. Met een apparaatkeuzetoets bepaalt u alleen welke component met de HTRM 2 wordt bediend; deze toetsen zijn niet
van invloed op M12. Alle overige toetsen zijn functietoetsen die regelcodes van bijna iedere infrarood
afstandsbediening kunnen “leren”, wat betekent dat u de codes van de apparaten (ongeacht het merk)
in de HTRM 2 kunt opnemen.
IN
SETUP
CLEAR
REPEAT
EQ
TONE
L.NITE
NEDERLANDS
IN 10
PROGRAM
DIMMER
CHANNEL VOLUME
SVENSKA
Er dient hier op gewezen te worden dat bepaalde toetsen op de HTRM 2 een andere functie hebben
naargelang de geselecteerde apparaatkeuzepagina.
8
DELAY / PICTURE TEST / ZOOM
HTRM 2
РУССКИЙ
De HTRM 2 is echter al voorgeprogrammeerd voor gebruik met de M12 . Alle functietoetsen op de apparaatkeuzepagina [AMP] hebben betrekking op functies van de M12 . De HTRM 2 kan ook veel andere
NAD-componenten bedienen vanaf de pagina’s [CD], [BD], [DAC] en [CUSTOM].
DEUTSCH
SLEEP
15
BEDIENING
DE HTRM 2 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
CODES VAN ANDERE AFSTANDSBEDIENINGEN LEREN
FRANÇAIS
Plaats de HTRM 2 recht tegenover de afstandsbediening van de bron;
tussen de infraroodschermpjes van beide afstandsbedieningen moet een
afstand van circa 5 cm zijn.
• Leermodus activeren: Druk op de HTRM 2 tegelijkertijd gedurende 3
seconden op een apparaatkeuzetoets en de toets [RES]. De leer-LED van
de HTRM 2 wordt groen.
• Druk op de functietoets van de HTRM 2 die u een opdracht wilt laten
leren; de leer-LED wordt oranje.
• Houd de functietoets op de afstandsbediening van de bron ingedrukt:
De oranje leer-LED van de HTRM 2 knippert een seconde of twee en
wordt vervolgens groen. De opdracht is geleerd.
• Druk nogmaals op de apparaatkeuzetoets van de HTRM 2 om de leermodus af te sluiten.
ESPAÑOL
Indien de leer-LED niet oranje knippert, kan het zijn dat u de afstand tussen
de afstandsbedieningen moet wijzigen. Indien de leer-LED rood wordt in
plaats van groen, betekent dit dat de opdracht van de bron-afstandsbediening niet kon worden geleerd.
ITALIANO
Voorbeeld: “Pauzeren van BD” leren
Plaats de HTRM 2 en de afstandsbediening van de BD-speler op bovenstaand beschreven wijze tegenover elkaar.
• Houd op de HTRM 2 tegelijkertijd de toetsen [BD] en [RES] ingedrukt.
De leer-LED wordt groen.
• Druk op de pauzetoets [j] van de HTRM 2; de leer-LED wordt oranje.
• Houd de pauzetoets op de afstandsbediening van de BD-speler ingedrukt. De leer-LED van de HTRM 2 knippert oranje en wordt vervolgens
groen. De opdracht is geleerd.
• Druk nogmaals op [BD] om de leermodus af te sluiten.
DEUTSCH
OPMERKINGEN
· De apparaatkeuzetoetsen kunnen zelf worden geconfigureerd voor het
aanleren van een opdracht.
· Houd een geconfigureerde apparaatkeuzetoets ten minste 2 seconden
ingedrukt als u een functie wilt uitvoeren die aan deze toets is toegewezen.
· Wanneer u de apparaatkeuzetoets kort indrukt, wordt alleen een ander
toestel tot actief toestel gemaakt.
NEDERLANDS
BEWERKING ANNULEREN
U kunt het configureren van een toets annuleren door op de actieve apparaatkeuzetoets te drukken voordat het leerproces is voltooid. De leer-LED
wordt rood.
PUNCH THROUGH
SVENSKA
Met de punch through-functie van de HTRM 2 kunt u een functietoets van
een bepaalde apparaatkeuzepagina behouden op een andere pagina. U
kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat u met de functie [SURR MODE] van
[AMP] bijvoorbeeld nog steeds de M12 kunt bedienen terwijl de apparaatkeuzepagina voor de BD is geactiveerd.
OPMERKING
De toetsen [VOL R/T] van de HTRM 2 zijn voorgeprogrammeerd en voor alle
apparaatkeuzepagina’s. Met [VOL R/T] wordt het hoofdvolume van de M12
geregeld ongeacht het geselecteerde apparaat. De toetsen [SURR], [CENT] en
[SUB] zijn ook voorgeprogrammeerd als punch through-toetsen.
РУССКИЙ
Het instellen van een punch through is eenvoudig. In de leermodus drukt u op
de toets waarvoor een punch through moet worden uitgevoerd en vervolgens
drukt u twee keer op de apparaattoets van het apparaat waarheen de punch
through moet plaatsvinden. De status-LED wordt groen. Druk nogmaals op de
apparaatkeuzetoets om de leermodus af te sluiten.
16
Voorbeeld: Punch through van toets AMP [SURR MODE] naar de
“BD-pagina”
• Houd op de HTRM 2 tegelijkertijd de toetsen [BD] en [RES] ingedrukt.
De leer-LED wordt groen.
• Druk op [SURR MODE]. De leer-LED wordt oranje.
• Druk tweemaal op [AMP]. De leer-LED wordt groen.
• Druk nogmaals op [BD] om de leermodus af te sluiten.
EEN OPDRACHT VAN EEN ANDERE TOETS KOPIËREN
U kunt een opdracht van een HTRM 2 toets naar een andere toets kopiëren.
Het kopiëren van een toetsfunctie is eenvoudig. In de leermodus drukt u
op de toets waarheen gekopieerd moet worden en dan drukt u op de apparaattoets van waar u wilt kopiëren (druk eerst op de apparaatkeuzetoets
indien de toets zich op een andere pagina bevindt). De status-LED wordt
groen. Druk nogmaals op de apparaatkeuzetoets om de leermodus af te
sluiten.
Voorbeeld: Kopiëren van de pauzeeropdracht van de cd-pagina naar de
toets AMP [j]:
• Houd op de HTRM 2 tegelijkertijd de toetsen [AMP] en [RES] ingedrukt.
De leer-LED wordt groen.
• Druk op [j] (pauze). De leer-LED wordt oranje.
• Druk op [CD ] en dan op [j] (pauze). De leer-LED wordt groen.
• Druk nogmaals op [AMP] om de leermodus af te sluiten.
OPMERKING
De kopieer- en punch through-functies komen in grote mate met elkaar
overeen. Indien u echter een opdracht kopieert en vervolgens de originele
opdracht (brontoets) wist of overschrijft, blijft de opdracht op de toets waarheen werd gekopieerd ongewijzigd. Indien u een punch through van een
opdracht uitvoert en vervolgens deze opdracht bij de originele toets wist of
overschrijft, dan worden de punch through-functies navenant gewijzigd.
MACRO-OPDRACHT
Een “macro-opdracht” is een serie van twee of meer afstandsbedieningscodes die
automatisch worden verzonden wanneer er op een enkele toets wordt gedrukt.
U kunt een macro gebruiken om een eenvoudige opdrachtenreeks automatisch
uit te voeren, zoals “zet de BD-speler aan en druk op ‘play’”. U kunt ook een uitgebreide macro samenstellen, waarbij het hele systeem wordt ingeschakeld, een
bron wordt geselecteerd, een luistermode wordt gekozen en wordt begonnen
met afspelen. En dat allemaal met een enkele druk op de knop. De HTRM 2 kan
één macro opslaan onder iedere apparaatkeuzetoets en functietoets.
OPMERKING
Macro’s staan los van het geselecteerde apparaat.
MACRO’S OPNEMEN
Voor het opnemen van een macro drukt u tegelijkertijd 3 seconden lang op de
toets [MACRO] en de functietoets op de HTRM 2 waaraan u de macro wilt toewijzen. De status-LED wordt groen. Ook de macro-toets licht op.
Druk in de juiste volgorde op de functietoetsen die in de macro moeten
worden opgeslagen. Vergeet niet eerst op de benodigde apparaatkeuzetoets
voor iedere functie te drukken (u kunt zo vaak u wilt van apparaat veranderen
tijdens het opnemen van een macro). Op deze manier kunt een macro creëren
met opdrachten van meer dan een apparaatkeuzepagina.
Wanneer u de gewenste opdrachtenreeks hebt ingevoerd, drukt u nogmaals op [MACRO] om de macro op te slaan. De leer-LED en de toets [MACRO] gaan uit.
OPMERKING
In iedere macro kunnen in totaal 64 opdrachten worden opgeslagen.
Indien dit aantal wordt overschreden, wordt de macro automatisch
opgeslagen nadat de 64e opdracht is toegevoegd.
BEDIENING
TIMEOUT TOETSVERLICHTING
De toetsverlichting van de HTRM 2 kan worden ingesteld op een oplichttijd
tussen 0-9 seconden. De standaardinstelling is 2 seconden. Voor het instellen van de timeout van de verlichting, drukt u 3 seconden lang tegelijkertijd
op de toets [DISP] en een van de toetsen [0-9] op de HTRM 2 afstandsbediening. De duur van de timeout wordt bepaald door de cijfertoets die
u selecteert. De leer-LED knippert twee keer om de nieuwe instelling te
bevestigen. Wanneer de timeout op nul wordt ingesteld, zal de verlichting
helemaal niet gaan branden.
OPMERKINGEN
· De toetsverlichting wordt geactiveerd wanneer u een willekeurige toets
van de HTRM 2 indrukt.
· Als de HTRM 2 beweging waarneemt, wordt de toetsverlichting geactiveerd zonder dat u een toets hoeft in te drukken. Wordt de HTRM 2
geschud, dan wordt de toetsverlichting ook geactiveerd.
· Het verlichten van toetsen trekt de meeste stroom van de batterijen in de
HTRM 2. Door een korte timeout wordt de levensduur van de batterijen
in grote mate verlengd. Wordt de timeout op 0 seconden ingesteld, dan
wordt de levensduur nog langer.
DISP + ON
DISP + ENTER
DISP + RTN
FRANÇAIS
DISP + OFF
Stel de time-out van de toetsverlichting in op een
aantal seconden dat wordt bepaald door de cijfertoets
die u indrukt. Door op nul te drukken schakelt u de
toetsverlichting geheel uit.
Lichtsensor uitschakelen. Toetsverlichting gaat branden
wanneer u een willekeurige toets indrukt.
Lichtsensor inschakelen.
Stel de drempel van de lichtsensor in op het lichtniveau
van dat moment.
Zet alle instellingen van de toetsverlichting terug op de
standaardinstelling.
ITALIANO
OPMERKING
U moet [ON] en [RTN] loslaten voordat het tweede knippersignaal dooft.
Doet u dit niet, dan worden de fabriekswaarden niet ingesteld en zult u
de hele procedure moeten herhalen.
ESPAÑOL
OP FABRIEKSWAARDEN TERUGSTELLEN
De HTRM 2 kan terug op de fabriekswaarden worden gesteld, waarbij alle
geleerde opdrachten, gekopieerde en punch through- toetsen, macro’s en
andere instellingsinformatie wordt gewist. Alle toetsen keren terug naar de
voorgeprogrammeerde bibliotheekopdrachten.
Voor het terugstellen op fabriekswaarden drukt u 10 seconden lang tegelijkertijd op de toetsen [ON] en [RTN] van de HTRM 2. De leer-LED gaat
groen knipperen. Laat de toetsen [ON] en [RTN] los voordat het tweede
knippersignaal is voltooid. De leer-LED wordt rood om aan te geven dat de
fabriekswaarden weer zijn ingesteld.
WISMODUS
In de HTRM 2 kunnen geleerde, gekopieerde en “standaardbibliotheek”opdrachten onder een toets worden opgeslagen. De standaardbibiliotheekopdrachten zijn de codes die door NAD zijn voorgeprogrammeerd, zoals
de ingebouwde M12 opdrachten op de pagina [AMP].
U kunt opdrachten per “laag” wissen tot aan de standaard bibliotheekopdracht op iedere toets, waarbij geleerde opdrachten, punch through-functies en gekopieerde toetsen worden verwijderd.
OPMERKING
De standaard bibliotheekopdrachten kunnen niet worden verwijderd.
U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat u in de wismodus onherstelbare wijzigingen aanbrengt.
Voor het activeren van de wismodus drukt u tegelijkertijd 3 seconden lang
op de gewenste apparaatkeuzetoets en de toets [RTN]. De leer-LED wordt
groen. Druk op de functietoets waarvan u de opdracht wilt wissen. De
leer-LED knippert. Het aantal knippersignalen geeft aan welk soort functie
is geactiveerd; zie onderstaande tabel. Druk nogmaals op de actieve apparaatkeuzetoets om de wismodus af te sluiten.
OPMERKING
U kunt meerdere functietoetsopdrachten op dezelfde apparaatkeuzepagina wissen, maar om opdrachten van meerdere pagina’s te wissen
moet u de wismodus afsluiten en op de gewenste pagina weer activeren.
Knippersignalen
Opdrachtsoort
1
Standaard bibliotheekopdracht
2
Gekopieerde bibliotheekopdracht
3
Geleerde opdracht
DEUTSCH
OPMERKING
Wanneer een macro wordt uitgevoerd, wordt er automatisch een pauze
van 1 seconde tussen de opdrachten ingelast. Indien u een pauze nodig
hebt van meer dan 1 seconde tussen bepaalde opdrachten, bijvoorbeeld
om een component de kans te geven volledig in te schakelen, dan kunt u
“lege” stappen opnemen in de macro door de apparaatkeuzepagina’s te
wijzigen zonder opdrachtfuncties in te voeren.
DISP + Cijfertoets (0-9)
Modus
NEDERLANDS
MACRO’S UITVOEREN
Voor het uitvoeren van een macro, drukt u op [MACRO]. De toetsverlichting
licht 5 seconden op. Terwijl de toets brandt, drukt u op een toets op de
HTRM 2 waaronder eerder een macro werd opgeslagen.
De macro wordt uitgevoerd. Tijdens iedere stap die wordt uitgevoerd, knippert de “ouder” apparaatkeuzetoets even. Zodra de opdrachtenreeks is voltooid, dooft de verlichting van de toets [MACRO]. Wanneer op een andere
afstandsbedieningstoets wordt gedrukt terwijl de macro wordt uitgevoerd,
wordt de macro afgebroken. Vergeet niet dat u de HTRM 2 zo vast moet
houden dat de infrarood zender de doelcomponenten kan activeren.
In te drukken toetsen
(3 seconden)
SVENSKA
Voor het wissen van een macro voert u bovenstaande stappen uit zonder
enige functies in te voeren.
DE TOETSVERLICHTING CONFIGUREREN
РУССКИЙ
Voorbeeld: Een macro opnemen onder de toets [0] om de M12 in te
schakelen, Selecteer “Input 1” (bron 1) en begin met het afspelen van het
apparaat dat op bron 1 is aangesloten (zoals een BD-speler):
• Houd op de HTRM 2 tegelijkertijd de toetsen [MACRO] en [0] (het cijfer
nul) ingedrukt. De leer-LED wordt groen.
• Druk op [AMP], druk op [ON], druk op [1] (rode “BD”), druk op [BD] en
druk op [4] (afspelen). De leer-LED knippert iedere keer wanneer er een
stap wordt toegevoegd.
• Druk nogmaals op [MACRO] om de macro-opnamemodus af te sluiten.
ENGLISH
DE HTRM 2 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
17
BEDIENING
DE HTRM 2 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
CODEBIBLIOTHEKEN LADEN
ZOEKMODUS
Op de HTRM 2 kan een andere bibliotheek met standaard NAD-codes
worden opgeslagen voor ieder van de apparaatkeuzepagina’s. Indien met
de oorspronkelijke standaardbibliotheek de cd-speler, het cassettedeck, de
BD-speler of een andere component van NAD niet kan worden bediend,
volg dan onderstaande procedure om de codebibliotheek te veranderen.
Indien met geen van de codes uit de tabel de component wordt uitgeschakeld, en indien u zeker weet dat u bovenstaande procedure volledig en
zorgvuldig hebt uitgevoerd, dan kunt u de volgende “zoekmethode” volgen.
FRANÇAIS
Controleer eerst of de component die u met de HTRM 2 wilt bedienen op
het lichtnet is aangesloten en is ingeschakeld (“aan”, niet alleen op standby).
Voor het activeren van de bibliotheekmodus van de HTRM 2 drukt u tegelijkertijd 3 seconden lang op de gewenste apparaatkeuzetoets en de toets
[A/V PSET]. De leer-LED wordt groen.
ESPAÑOL
Houd de HTRM 2 op de component gericht en voer het eerste driecijferige codebibliotheeknummer uit onderstaande tabel in. Druk op [OFF]. Indien de component
wordt uitgeschakeld, druk op [ENTER] om dat codebibliotheeknummer te accepteren en sluit de bibliotheekmodus af. Indien de component niet wordt uitgeschakeld, voer het volgende driecijferige bibliotheeknummer uit de tabel in.
Wanneer u het correcte nummer hebt ingevoerd, wordt de component
uitgeschakeld. Druk op [ENTER] om dat codebibliotheeknummer te accepteren en sluit de bibliotheekmodus af.
ITALIANO
CODEBIBLIOTHEEK-NUMMER
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
18
NAD PRODUCT-BESCHRIJVING
CODEBIBLIOTHEEK-NUMMER
NAD PRODUCT-BESCHRIJVING
Activeer de bibliotheekmodus door tegelijkertijd 3 seconden lang op de
gewenste apparaatkeuzetoets en de toets [A/V PSET] te drukken. De leerLED wordt groen. Houd nu de toets [R/T] op de HTRM 2 ingedrukt. De
afstandsbediening stapt door alle beschikbare codes met een snelheid van
circa 1 code per seconde.
Indien de component wordt uitgeschakeld, laat u onmiddellijk de cursortoets los en drukt u op [ENTER] om die codebibliotheek te accepteren. Sluit
de bibliotheekmodus af. Probeer enkele opdrachten uit te voeren. Indien u
aan de benodigde codebibliotheek bent voorbij gegaan, activeer dan de
bibliotheekmodus opnieuw en ga met de cursortoets terug naar de benodigde bibliotheek.
OPMERKING
Het kan zijn dat er tijdens de zoekbewerking codebibliotheken worden
gevonden waarmee componenten van andere merken dan NAD ten
minste gedeeltelijk kunnen worden bediend. U kunt van deze mogelijkheden zeer zeker gebruik maken. Wij kunnen echter alleen volledige en
nauwkeurige NAD-codebibliotheken beschikbaar stellen en ondersteunen de werking van de HTRM 2 niet bij componenten van andere merken
CODEBIBLIOTHEEKNUMMER CONTROLEREN
U kunt de huidige codebibliotheek onder iedere apparaatkeuzetoets als
volgt controleren. Activeer de bibliotheekmodus door tegelijkertijd 3
seconden lang op de apparaatkeuzetoets van de gewenste component en
de toets [A/V PSET] te drukken. De leer-LED wordt groen. Druk op de toets
[DISP]. De HTRM 2 geeft de huidige codebibliotheek aan door te knipperen
met de toetsen [DAC], [CUSTOM] en [MACRO].
100
Receiver / Processor (Discrete
ON / OFF)
300
Tuner
101
Receiver/Processor (Toggle ON/
OFF)
301
L75, L76 Tuner
102
S170
302
L70 Tuner
103
L75
303
L53 Tuner
104
Second Zone
opdrachten
304
L73 Tuner
3112
Zone 3
305
C425
4112
Zone 4
306
C445
105
L70
307
Txx5-serie Tuner
106
L76
400
Cassettedeck B
107
118
401
Cassettedeck A
Leren/kopiëren/punch through
apparaattoets + RES-toets
apparaattoets + RTN-toets
Om bijvoorbeeld het codebibliotheeknummer 501 aan te geven, laat de
HTRM 2 [DAC] 5 keer knipperen, pauzeert vervolgens en knippert 1 keer
met [MACRO]. Het kan van pas komen als u de codebibliotheeknummer
van uw component noteert.
OVERZICHT VAN DE HTRM 2 MODI
Modus
In te drukken toetsen
(3 seconden)
108
L53
500
TV 280
Wismodus
109
L73
501
MR13
Macro opnemen
macrotoets + functietoets
110
Stereo receiver /
versterker
502
MR20
111
Stereo Second
Zone
503
PMR45
112
Txx5 Series
600
T535, T562, T585,
M55
200
Cd-speler
601
T550, L55
201
Cd-speler (oud)
602
T512, T531, T532,
T571, T572
202
5170, 5240, 5340
603
L70, L73 BD
203
5325
604
L56
204
5060
605
T513, T514, T515,
T517, T524, T533,
T534
205
M5
606
L53 BD
Bibliotheekmodus
apparaattoets + A/V PSET-toets
Timeout toetsverlichting
DISP-toets + cijfertoets
Op fabriekswaarden terugstellen
zie “Op fabriekswaarden terugstellen”
hierboven
BEDIENING
ENGLISH
DE HTRM 2 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
BATTERIJEN PLAATSEN
FRANÇAIS
1 Duw met het platte of ronde uiteinde van een puntig voorwerp de pen
van de batterijdeksel open.
ESPAÑOL
2 Open het batterijluikje.
DEUTSCH
ITALIANO
3 Plaats de vier meegeleverde AA-batterijen.
NEDERLANDS
4 Duw tegen het batterijluikje zodat het zich met een klik sluit.
РУССКИЙ
SVENSKA
5 Plaats de batterijdeksel weer.
19
NASLAG
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
ENGLISH
TOESTAND
Geen USB-audio.
MOGELIJKE OORZAKEN
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
• Download de NAD USB Audio driver van de
NAD-website en installeer de driver op uw PC.
• Instelling Sound of het Audio-toestel van
uw PC of Mac is niet ingesteld op “NAD USB
Audio”.
• Stel de instelling PC Audio of Mac Audio of
het Sound-toestel in op “NAD USB Audio”.
• Er worden geen muziekbestanden door uw
PC of Mac afgespeeld.
• Speel een muziekbestand af van uw
computer.
• Mac OS is niet geüpdatet en heeft niet NAD
USB Audio.
• Download de laatste nieuwe update voor uw
Mac OS.
• “Volume Control” is ingesteld op “Fixed” (Vast).
• Stel “Volume Control” in op “Variable”.
De M12 inschakelen niet mogelijk.
• POWER (Aan/Uit) op achterpaneel
uitgeschakeld.
• Zet de Aan/Uit-schakelaar (POWER) op het
achterpaneel op “ON” en druk vervolgens op
de knop o (Standby) op het voorpaneel.
Display van het aanraakpaneel is slecht
verlicht.
• Er is voor de display is een laag helderheidsniveau geselecteerd.
• Druk op de knop [DIMMER] tot de helderheid
het gewenste niveau heeft bereikt.
De M12 reageert niet op opdrachten via de
afstandsbediening.
• De batterijen zijn leeg of niet goed ingezet.
• Controleer de batterijen.
• Het venster van de infrarood-ontvanger (IR)
van de M12 of de IR-zender van de afstandsbediening is geblokkeerd.
• Controleer de IR-vensters en zorg voor een
vrije doorkijk tussen de afstandsbediening en
de M12.
• Het voorpaneel van de M12 wordt fel verlicht
door de zon of door omgevingslicht.
• Verminder het zonlicht/de verlichting in het
vertrek.
FRANÇAIS
• NAD USB Audio is niet op uw PC
geïnstalleerd.
ESPAÑOL
[VOL R/T] van de afstandsbediening werkt
niet.
[MUTE] van de afstandsbediening werkt
niet.
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
20
NASLAG
ENGLISH
SPECIFICATIES
ALGEMENE SPECIFICATIES
Lijnniveau-ingang
Ingangsimpedantie (R en C)
56 kΩ + 220 pF
Ingangsgevoeligheid
40 mV (ref. 500 mV uit)
Maximum ingangssignaal
>8 Vrms
Signaal/ruis-verhouding, A-gewogen
>90 dB (ref. 500 mV in 500 mV uit, volume ingesteld op versterkingsfactor)
>70 dB (ref. 1 kHz/10 kHz)
Frequentierespons
±0,3 dB (ref. 20 Hz - 20 kHz, Toonregelingen - Aan)
FRANÇAIS
>80 dB (ref. 2 V, Volume maximum)
Kanaalscheiding
±0,3 dB (ref. 20 Hz - 20 kHz, Toonregelingen - Uit)
Frequentierespons (Subwoofer-uitgang)
10 Hz - 200 Hz (ref. -3 dB)
Maximaal uitgangsniveau
>8 Vrms aan een belasting van 600 Ω
Totale harmonisch vervorming (CCIF IMD, DIM 100)
<0,005% (ref. 20 Hz - 20 kHz, 2 V uit)
Gebalanceerd
>2 Vrms
Stand Standby
< 0,5 W
ESPAÑOL
Uitgang
Hoge tonen
±10 dB bij 10 kHz (ref. 2V in 2V uit)
Lage tonen
±10 dB bij 100 Hz (ref. 2V in 2V uit)
ITALIANO
Toonregelingen
Digitale USB Voorzijde/Digitale USB Achterzijde (USB Type A)
MP3/WMA: 48 kHz
FLAC: 24 bit/48 kHz
Computer (USB Type B)
24 bit/192 kHz PCM-materiaal van PC of MAC
DEUTSCH
USB Ingang
Digitale Ingang (Coaxial, Optical, AES/EBU)
Ingangsimpedantie
Coaxial: 75 Ohm
Frequentierespons
±0,5dB (ref. 20 Hz – 96 kHz @192 kHz)
Kanaalscheiding
>75dB (ref. 1/3 nominaal vermogen, 10 kHz 4 Ohm)
AFMETINGEN EN GEWICHT
Afmetingen van de unit (B x H x D)*
435 x 133 x 383 mm
17 ¹/8 x 5 1/4 x 15 1/8 inch
Transportgewicht
14,5 kg (32,0 lbs)
* - Bruto-afmeting is inclusief voeten, uitstekende delen op het voor- en het achterpaneel (knoppen, toetsen, luidsprekeraansluitingen, onderlijst, enz).
РУССКИЙ
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bezoek voor de laatste nieuwe documentatie en bijzonderheden www.nadelectronics.com, u vindt hier de meest recente informatie over uw M12.
SVENSKA
32 kHz tot 192 kHz
NEDERLANDS
AES/EBU: 110 Ohm
Monsterfrequentie
21
www.NADelectronics.com
©2014 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
EEN DIVISIE VAN LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
Alle rechten voorbehouden. NAD en het NAD-logo zijn handelsmerken van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited.
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen of verzenden in welke vorm dan ook zonder de schriftelijke toestemming van NAD Electronics International.
Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud nauwkeurig is ten tijde van publicatie, maar functies en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
M12_dut_OM_v03 - Aug 2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising