NAD | T 787 | manual | NAD T 787 A/V Surround Sound Receiver Benutzerhandbuch

NAD T 787 A/V Surround Sound Receiver Benutzerhandbuch
NEDERLANDS
Gebruikershandleiding
SVENSKA
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
AV Surround Sound-receiver
ENGLISH
T 787
РУССКИЙ
®
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
1. Lees de instructies - Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten
worden doorgelezen, voordat het product wordt gebruikt.
2. Instructies bewaren - De veiligheids- en bedieningsinstructies
moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik.
3. Volg de waarschuwingen op - Alle waarschuwingen op het product
en in de bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.
4. Volg de instructies - Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten
worden opgevolgd.
5. Reinigen - Trek de stekker van dit product uit het stopcontact
alvorens het te reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of
spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
6. Hulpstukken - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant
van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen
opleveren.
7. Water en vocht - Gebruik dit product niet in de buurt van water,
bijvoorbeeld een bad, een bak water of de gootsteen, in een vochtige
kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks.
8. Accessoires - Plaats het product niet op een onstabiele wagen,
rek, driepoot, steun of tafel. Het product kan vallen en ernstig letsel
veroorzaken bij een kind of volwassene. Ook kan het product ernstig
beschadigd worden. Zet het product alleen op een wagen, rek,
driepoot, steun of tafel die door de fabrikant wordt aangeraden of
bij het product wordt verkocht. Bij het opstellen van het product
moeten de instructies van de fabrikant worden gevolgd en moet een
bevestiging worden gebruikt die door de fabrikant wordt aangeraden.
9. Wagen - Bij het verplaatsen van het product en wagen moet voorzichtig
te werk worden gegaan. Door snel stoppen, te veel kracht
uitoefenen en onregelmatige oppervlakken kunnen het
product en wagen kantelen of omvallen.
10. Ventilatie - Gleuven en openingen in de behuizing dienen voor
ventilatie en een betrouwbare werking van het product. Ook
beschermen zij het product tegen oververhitting. Deze openingen
mogen niet worden verstopt of afgedekt. Deze openingen mogen
nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, mat
of iets dergelijks te plaatsen. Dit product mag niet in een omsloten
plaats worden gezet, zoals een boekenkast of rek, tenzij er voor een
goede ventilatie wordt gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn
opgevolgd.
11. Vermogensbronnen - Dit product mag alleen worden aangesloten
op het soort vermogensbron dat op het etiket staat aangegeven en
worden aangesloten op een geaard stopcontact dat rechtstreeks
is aangesloten op het lichtnet. Indien u niet zeker weet welke
vermogensbron in uw huis wordt gebruikt, neem dan contact op met
de dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
12. Bescherming van netsnoer - Netsnoeren moeten zo worden gelegd
dat er niet op kan worden gestapt en dat ze niet klem kunnen raken
door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst. Er moet met
name op de ligging worden gelet bij de stekkers, bij de aanvullende
stopcontacten en bij het punt waar de kabels uit het product komen.
13. Netvoedingsstekker - Wanneer de netvoedingsstekker of een
apparaat-coupler als het uitschakelapparaat dienst doet, dan moet het
uitschakelapparaat altijd in goede staat worden gehouden.
14. Aarding buitenantenne - Als er een buitenantenne of een
kabelsysteem op het product is aangesloten, dan moet de antenne
of het kabelsysteem zijn geaard. Op deze manier wordt er een zekere
mate van bescherming geboden tegen spanningspieken en statische
ontladingen. Artikel 810 van de National Electrical Code (ANSI/NFPA
70) bevat informatie over het op de juiste manier aarden van de mast
en de draagconstructie, het aarden van de aansluitdraad op een
antenne-ontladingseenheid, de afmeting van de aardingsconnectoren,
de locatie van de antenne-ontladingseenheid, de verbinding met de
aardelektroden en de vereisten voor de aardelektrode.
2
OPMERKING VOOR INSTALLATEUR VAN CATV-SYSTEEM
Deze opmerking dient als herinnering voor de installateur van het CATVsysteem dat hij Section 820-40 van de National Electrical Code (nationale
elektrische code) dient op te volgen. Deze code schrijft voor dat de
aardingskabel op het aardingssysteem van het gebouw moet worden
aangesloten en wel zo dicht als praktisch mogelijk bij het punt waar de
kabel het gebouw binnenkomt.
15. Bliksem - Ter extra bescherming van dit product tijdens onweer of
wanneer het langere tijd niet gebruikt zal worden, moet de stekker
uit het wandstopcontact worden getrokken en de antenne of het
kabelsysteem worden losgekoppeld. Op deze manier wordt voorkomen
dat het product wordt beschadigd door onweer en stroompieken.
16. Hoogspanningskabels - Een buitenkabelsysteem mag niet in
de buurt van hoogspanningskabels of andere elektrische lichtof vermogenscircuits worden geplaatst. Een dergelijk systeem
mag ook niet zodanig worden geplaatst dat het met deze kabels
of circuits in aanraking kan komen. Bij het installeren van een
buitenantennesysteem moet er zorgvuldig op worden gelet dat
dergelijke hoogspanningskabels of circuits niet worden aangeraakt,
aangezien dit dodelijke gevolgen kan hebben.
17. Overbelasting - Belast stopcontacten, verlengsnoeren en ingebouwde
aanvullende stopcontacten niet te hoog, omdat dit kan leiden tot brand
of elektrische schok.
18. Open vuur - Er mag geen open vuur, zoals aangestoken kaarsen, op
het product worden geplaatst.
19. Voorwerpen en vloeistof - Duw nooit voorwerpen via openingen
in dit product, omdat zij gevaarlijke spanningsdelen kunnen raken of
kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of een elektrische schok tot
gevolg. Mors nooit vloeistof op dit product.
20. Koptelefoon - Een te hoge geluidsdruk uit oor- en koptelefoons kan
gehoorverlies veroorzaken.
21. Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de
stekker uit het stopcontact en laat het onderhoud over aan erkend
onderhoudspersoneel indien de volgende omstandigheden zich
voordoen:
a. Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b. Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het
product gevallen.
c. Het product werd aan regen of water blootgesteld.
d. Het product werkt niet naar behoren wanneer de
bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen
die bedieningselementen af die in de instructies staan
beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere
bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer
naar behoren te laten werken, zal een erkende monteur vaak een
langdurige procedure moeten uitvoeren.
e. Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
f. Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het
product optreedt, zal onderhoud nodig zijn.
WAARSCHUWING
De bliksemflits met de pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek
maakt de gebruiker erop attent dat er een niet-geïsoleerde
“gevaarlijke spanning” bestaat in de kast van het product en
dat deze spanning hoog genoeg kan zijn om gevaar voor
elektrische schokken op te leveren.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de
gebruiker erop attent dat er belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat zijn
opgenomen.
FRANÇAIS
FCC
Deze apparatuur is getest en uit deze test is gebleken dat wordt voldaan
aan de limietwaarden voor een digitaal toestel van Klasse B, volgens
Deel 15 van de FCC-regels. Deze limietwaarden zijn opgesteld met het
doel een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke interferentie
in een installatie in een woning. Deze apparatuur genereert en gebruikt
radiofrequente energie en kan deze uitstralen, en als de apparatuur niet
wordt geïnstalleerd in overeenstemming met deze instructies kan zij een
schadelijke invloed hebben op radiocommunicatie. Er is echter geen
garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als
deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt op de ontvangst
van radio en televisie, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit- en
weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd de interferentie te
verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te treffen:
• Richt de ontvangende antenne opnieuw of geef deze een andere
plaats.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een andere groep dan
de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
• Vraag advies aan de leverancier of een ervaren radio- en TV-monteur.
ESPAÑOL
22. Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn,
let er dan op dat de monteur de vervangingsonderdelen gebruikt die
door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben
als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen kan
er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden opgelopen
of kunnen andere gevaren optreden.
23. Batterijen weggooien - Neem bij het weggooien van gebruikte
batterijen de wettelijke bepalingen en regelingen in acht die in uw land
of regio van toepassing zijn.
24. Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties
aan de product, dient u de monteur te vragen veiligheidscontroles uit
te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.
ENGLISH
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Dit product is geproduceerd in overeenstemming met de EEGrichtlijnen 2004/108/EEG inzake vereisten voor radio-storingen.
DEUTSCH
NOTEER HET MODELNUMMER (NU, TERWIJL U HET KUNT ZIEN).
Het model- en serienummer van uw nieuwe T 787 bevinden zich aan
de achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te
noteren, zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden:
Modelnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РУССКИЙ
WAARSCHUWING M.B.T. PLAATSING
Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten
die gelijk is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte moet
worden genomen van de grootste buitenafmetingen, waaronder uitsteeksels.
Linker en rechter panelen: 10 cm
Achterpaneel: 10 cm
Bovenpaneel: 10 cm
Bij het betreffende gemeentekantoor kunt u navragen waar u met uw
afvalproducten terecht kunt.
NEDERLANDS
DE APPARATUUR MOET VIA EEN GEAARD STOPCONTACT RECHTSTREEKS OP
HET LICHTNET WORDEN AANGESLOTEN.
De materialen kunnen op de aangegeven manier worden gerecycled. Door
hergebruik, het recyclen van grondstoffen of andere manieren van recycling,
draagt u een belangrijk steentje bij aan de bescherming van ons milieu.
SVENSKA
WAARSCHUWING : OM HET RISICO VOOR BRAND EN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN
BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT. OOK MOGEN ER GEEN
MET VLOEISTOF GEVULDE VOORWERPEN, ZOALS VAZEN, OP DIT
APPARAAT WORDEN GEPLAATST.
ITALIANO
AANTEKENINGEN BIJ MILIEUBESCHERMING
Aan het einde van de levensduur mag dit product niet bij het
huishoudelijk afval worden gegooid. Het moet daarentegen
bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur worden ingeleverd. Dit wordt door
het symbool op het product, in de gebruikershandleiding en
op de verpakking aangegeven.
NAD is een handelsmerk van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
Copyright 2011, NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
3
INLEIDING
INHOUDSOPGAVE
ENGLISH
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FRANÇAIS
VOORPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ACHTERPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
INLEIDING
TEN EERSTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
WAT ZIT ER IN DE DOOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
EEN LOCATIE KIEZEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
STANDAARD BRONINSTELLINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BEDIENINGSELEMENTEN
BEDIENING
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
DE T 787 GEBRUIKEN - HOOFDMENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INFO OVER DE OSD (ON SCREEN DISPLAY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MAIN MENU (HOOFDMENU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LISTENING MODE (LUISTERMODUS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LUISTERMODUS AFSTELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DSP OPTIONS (DSP-OPTIES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TONE CONTROLS (TOONREGELINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ZONE CONTROLS (ZONEREGELINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SETUP MENU (INSTELLINGENMENU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CONTROL/HDMI SETUP (BEDIENING/HDMI-INSTALLATIE). . . . . . . . . . . 16
SOURCE SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SOURCE SETUP (NORMAL VIEW)
(BRONINSTALLATIE - NORMALE WEERGAVE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SOURCE SETUP (TABLE VIEW)
(BRONINSTALLATIE - TABEL WEERGAVE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
iPod SETUP (INSTELLINGEN iPod). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SPEAKER SETUP (LUIDSPREKERINSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
AUDYSSEY AUTO CALIBRATION (AUDYSSEY AUTOKALIBRATIE). . . . . . 19
SPEAKER CONFIGURATION (LUIDSPREKERCONFIGURATIE). . . . . . . . . . 22
SPEAKER LEVELS (LUIDSPREKERNIVEAUS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SPEAKER DISTANCE (LUIDSPREKERAFSTAND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VOLUME AFSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
KANAALNIVEAUS “TUSSENDOOR” AFSTELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ZONE SETUP (ZONE-INSTELLINGEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
AMPLIFIER SETUP (VERSTERKERINSTELLINGEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
TRIGGER SETUP (TRIGGERINSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LISTENING MODE SETUP (INSTELLINGEN LUISTERMODUS). . . . . . . . . . 25
DOLBY SETUP (DOLBY-INSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DTS SETUP (DTS-INSTELLINGEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DTS-SURROUNDMODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENHANCED STEREO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DISPLAY SETUP (DISPLAY-INSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A/V PRESETS (AV-VOORINSTELLINGEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SVENSKA
РУССКИЙ
WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER MET UW NIEUWE APPARATUUR VAN NAD.
De T 787 AV Surround Sound-receiver is in technologisch opzicht een zeer
geavanceerd en ingenieus systeem. Tevens hebben wij er veel energie in
gestoken om het een gebruiksvriendelijk product te maken. De T 787 beschikt
over een heel scala aan nuttige opties voor surround- en stereoweergave,
waarvoor gebruik wordt gemaakt van digitale signaalverwerking en uitermate
nauwkeurige digitaal-audiocircuits. Wij hebben ons best gedaan ervoor te zorgen
dat de T 787 zo muzikaal transparant, waarheidsgetrouw aan ieder videodetail en
ruimtelijk nauwkeurig mogelijk is, waarbij wij gebruik hebben gemaakt van wat
een kwart eeuw ervaring in het ontwerpen van audio-, video- en home-theatercomponenten ons heeft geleerd. Zoals dat voor al onze producten geldt, staat
ook bij het ontwerp van de T 787 onze filosofie “muziek voorop” centraal, zodat wij
u vol vertrouwen kunnen beloven dat u de komende jaren zult kunnen genieten
van de allerbeste kwaliteit surroundgeluid voor thuisbioscopen en van audiofiele
muziekkwaliteit.
NAAR AM/FM-RADIO LUISTEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
EEN TUNER-BAND SELECTEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
VOORKEUZE-INSTELLINGEN OPSLAAN (AM/FM/XM/DAB) . . . . . . . . . . 32
STAND TUNER KIEZEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
GEBRUIKERSNAMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NAAR XM-RADIO LUISTEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
OP ZENDERS AFSTEMMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
VOORKEUZE-INSTELLINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
DE DAB-MODULE AANSLUITEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DAB BEDIENEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
SERVICELIJST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DAB-TUNERMODUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
STATION ORDER (ZENDERVOLGORDE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DRC (DRC-WAARDE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MANUAL SCAN (HANDMATIG SCANNEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
PRUNE LIST (LIJST SCHOONMAKEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
INFORMATIE INSTELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
NAAR UW iPod-SPELER LUISTEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HET OPTIONELE NAD IPD DOCK VOOR iPod (NAD IPD)
EN DE iPod-SPELER AANSLUITEN OP DE T 787. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
BEDIENINGSFUNCTIES EN INSTELLINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
NAD IPD 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
VIDEO- OF FOTOMATERIAAL BEKIJKEN DAT OP UW iPod STAAT . . . . . 39
DE HTR 8 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
DE T 787 BEDIENEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
CODES VAN ANDERE AFSTANDSBEDIENINGEN LEREN. . . . . . . . . . . . . . . 41
PUNCH THROUGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
EEN OPDRACHT VAN EEN ANDERE TOETS KOPIËREN. . . . . . . . . . . . . . . . 41
MACRO-OPDRACHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
TIMEOUT TOETSVERLICHTING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
DE TOETSVERLICHTING CONFIGUREREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
OP FABRIEKSWAARDEN TERUGSTELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
WISMODUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
CODEBIBLIOTHEKEN LADEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ZOEKMODUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
CODEBIBLIOTHEEKNUMMER CONTROLEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
OVERZICHT VAN DE HTR 8 MODI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
DE ZR 7-AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
IR-KANAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
TOEWIJZING IR-KANAAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NASLAG
PROBLEMEN OPLOSSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
SPECIFICATIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
We raden u aan nu even tijd te besteden aan het doorlezen van deze
handleiding. Wanneer u hier nu wat tijd in investeert, kan u dat later heel
wat tijd besparen. Bovendien is het de beste manier om er zeker van te zijn
dat u het meeste profijt hebt van uw investering in de NAD T 787 en het
meeste uit deze krachtige en flexibele thuisbioscoopcomponent haalt.
Nog iets: We raden u dringend aan op de NAD-website te registreren dat u
in het bezit bent van een T 787 :
http://NADelectronics.com/salon
Voor informatie over garanties kunt u met uw plaatselijke dealer contact
opnemen.
NAD KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE GEVOLGEN VAN EVENTUELE TECHNISCHE VERSCHILLEN OF VERSCHILLEN IN
DE GEBRUIKERSINTERFACE IN DEZE HANDLEIDING. DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE T 787 KAN ZONDER KENNISGEVING VOORAF
WORDEN GEWIJZIGD. KIJK OP DE NAD-WEBSITE VOOR DE LAATSTE VERSIE VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE T 787.
4
INLEIDING
Bron
Audio ingang
Video ingang
Source 1
HDMI 1/ Audio 1
HDMI 1
Source 2
HDMI 2/ Audio 2
HDMI 2
DE VERPAKKING BEWAREN
Wij verzoeken u de doos en al het verpakkingsmateriaal van uw T 787 te
bewaren. Als u verhuist of om een andere reden uw T 787 moet vervoeren,
is dit verreweg de veiligste verpakking die u kunt gebruiken. Wij hebben te
veel anderszins perfecte componenten gezien die tijdens het vervoer werden
beschadigd, omdat ze niet juist waren verpakt. Daarom: Bewaar die doos!
Source 3
Coaxial 1/Audio 3
Component 1
Source 4
Optical 1/Audio 4
Video 1
iPod
Audio 5
S-Video 3
Source 7
7.1 Input
Component 2
Front Input
HDMI Front/ Audio Front
HDMI Front
EEN LOCATIE KIEZEN
Media Player
Audio MP
Tuner
ITALIANO
Raadpleeg het item over “SOURCE SETUP (BRONINSTELLINGEN)” in het
gedeelte “DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU” van het hoofdstuk
“BEDIENING “ als u de hierboven genoemde standaardinstellingen wilt
wijzigen en de broninstellingen en -combinaties beter wilt begrijpen.
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
OPMERKING
Digitale ingangssignalen hebben altijd voorrang boven analoge audioingangssignalen, zelfs wanneer beide aanwezig zijn.
РУССКИЙ
Kies een goed geventileerde locatie, met ruimte aan beide zijden en
de achterkant. Zorg er bovendien voor dat er een goede gezichtslijn
van maximaal 8 meter is tussen het frontpaneel van de T 787 en uw
primaire luister-/kijkpositie. Op deze manier is een betrouwbare infrarood
communicatie via de afstandsbediening mogelijk. De T 787 wekt wat
warmte op, maar niet voldoende om van invloed te zijn op omliggende
componenten.
De T 787 kan zonder problemen op andere componenten worden
geplaatst, maar andersom dient te worden vermeden.
FRANÇAIS
STANDAARD BRONINSTELLINGEN
In de volgende tabel worden de standaard-SOURCE-instellingen vermeld.
NB. De Audio Input-instellingen (Audio-ingang) laten zowel de digitale
als de analoge audio-invoer zien. Digitale ingangssignalen hebben altijd
voorrang boven analoge audio-ingangssignalen, zelfs wanneer beide
aanwezig zijn.
ESPAÑOL
WAT ZIT ER IN DE DOOS
In de verpakking van uw T 787 treft u ook aan
• een AM-lusantenne
• een FM-lintantenne met een zogenoemde balun
• een netsnoer dat kan worden losgekoppeld
• Audyssey-microfoon
• de HTR 8-afstandsbediening met 4 (vier) AA-batterijen
• de ZR 7 zone-afstandsbediening met 3V CR2025 batterij
• Algemene Snelstartgids voor T187, T777 en T787
• deze gebruikshandleiding op CD-ROM
ENGLISH
TEN EERSTE
5
BEDIENINGSELEMENTEN
VOORPANEEL
ENGLISH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AV Surround Sound Receiver T 787
VOLUME
d
FRANÇAIS
NAD T787
MEMORY
a
a
INFO
SOURCE
s
s
DELETE
f
A
SPEAKERS
B
AM/FM/DB
TUNER MODE
LISTEN MODE
TONE
TONE DEFEAT FRONT INPUT/MP
ESPAÑOL
A
B
C
D
E
© NAD T 787
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
ITALIANO
DEUTSCH
1 STANDBY-TOETS
• Druk op deze toets om de T 787 AAN te zetten. De Standby-LED
verandert van oranje in blauw en de Vacuum Fluorescent Display
(VFD) wordt verlicht. Als u nogmaals op deze knop drukt, gaat de
unit weer terug naar standby.
• De T 787 kan ook vanuit standby worden ingeschakeld door op een
van de toetsen op het frontpaneel te drukken.
• Houd de toets [a/s] langer dan 2 seconden ingedrukt om naar
boven of beneden langs de frequentiebanden te zoeken - de tuner
van de T 787 stopt bij het eerste voldoende krachtige signaal dat
wordt gevonden.
• Deze functie “doorloopt”, wat betekent dat er doorlopend wordt
gezocht langs de frequentiebanden, van het ene uiteinde van de
AM- of FM-band naar het andere.
OPMERKING
De STANDBY-toets werkt alleen als de schakelaar POWER (AAN/UIT) op
het achterpaneel in de stand ON (AAN) staat.
Schakel over tussen de stand “Preset” en “Tune” door op de [ENTER]toets te drukken. Selecteer de stand “Preset”.
• Gebruik de knoppen [d/f] om door de voorkeuze-instellingen te
bladeren. “Ongebruikte” voorinstellingen worden overgeslagen. N.B.
Presets (Voorkeuze-instellingen) moeten al zijn opgeslagen.
NEDERLANDS
SVENSKA
2 STANDBY-LED
• Deze indicator wordt oranje verlicht als de T 787 in de standbymodus staat.
• Wanneer de T 787 AAN is, wordt deze LED blauw verlicht.
• Als een Zone (Zone 2, Zone 3 of Zone 4) op ON (Aan) staat en de
STANDBY-knop wordt ingedrukt voor het overschakelen van de
T 787 op Stand-by, gaat de VFD uit maar blijft de STANDBY-LED
blauw branden. Dit duidt aan dat er nog een Zone (Zone 2, Zone 3
of Zone 4) actief is. Ook blijft een bijbehorend pictogram van een
actieve Zone zichtbaar in de VFD.
• Houd, als u de T 787 geheel wilt uitschakelen terwijl Zone 2, Zone
3 en/of Zone 4 nog aan (ON) is, de STANDBY-knop ingedrukt totdat
de STANDBY-LED oranje wordt.
3 NAVIGATIE- EN ENTERTOETSEN
De navigatietoetsen [d/f/a/s] en de ENTER-toets hebben in de
verschillende standen diverse toepassingen. De middelste, ronde
toets is de ENTER-toets; deze wordt gewoonlijk ingedrukt om een
selectie, procedure, ingevoerde volgorde of een andere functie te
voltooien.
РУССКИЙ
Stand AM/FM
Schakel over tussen de stand “Preset” en “Tune” door op de [ENTER]toets te drukken. Selecteer de stand “Tune”.
• Als u kort drukt op de knop [a/s] kunt u handmatig scannen langs
de AM- of FM-band.
6
Raadpleeg ook het artikel op VOORKEUZE-INSTELLINGEN OPSLAAN
(AM/FM/XM/DAB) in het gedeelte NAAR AM/FM-RADIO LUISTEREN op
de pagina BEDIENING.
Stand XM (Alleen het model van de 120 V-versie)
• Maak met behulp van de de navigatietoetsen [d/f] en de ENTERtoets in combinatie met de MENU-toets een keuze uit de van
toepassing zijnde XM-menuopties.
Stand DAB (Alleen het model van de 230 V-versie)
• Maak met behulp van de de navigatietoetsen [a/s] en de ENTERtoets in combinatie met de MENU-toets een keuze uit de van
toepassing zijnde DAB-menuopties.
4 MEMORY
• Druk op deze toets om afgestelde AM-, FM- en digitale zenders
onder de 40 voorinstellingen van de T 787 op te slaan. Onder deze
40 voorinstellingen kunnen alle gewenste AM-, FM en digitale
radiozenders worden opgeslagen.
5 INFO
• Informatie tonen zoals die wordt verstrekt door de ingeschakelde bron.
• Druk herhaaldelijk op de toets [INFO] voor weergave van de
verstrekte informatie.
BEDIENINGSELEMENTEN
9 VOLUME
• De VOLUME-regeling past de algehele sterkte aan van de signalen
die naar de luidsprekers of de hoofdtelefoon worden gestuurd.
• Door naar rechts te draaien kiest u een hogere volume-instelling;
door naar links te draaien kiest u een lagere volume-instelling.
10 PHONES (HOOFDTELEFOON)
• In deze aansluiting past een stereo-hoofdtelefoon met een
standaard 1/4-inch stereo hoofdtelefoonstekker (gebruik een
geschikte adapter voor hoofdtelefoons met een kleinere stekker).
• Om te luisteren via de hoofdtelefoon moeten de
frontluidsprekers zijn ingesteld op “Large” bij “Speaker
Configuration” (Luidsprekerconfiguratie) van Speaker Setup
(Luidsprekerinstellingen) in het menu Setup (instellingen).
11 A SPEAKERS B
• Druk op luidspreker A of B of op beide om de set luidsprekers te
selecteren waarnaar u wilt luisteren.
• Luidspreker A is de hoofdset bestaande uit 7 multikanaal en
surround luidsprekers.
• Luidspreker B is een aanvullende set voor locaties op afstand,
zoals andere kamers in uw huis. Wanneer luidspreker B wordt
geselecteerd, worden alle surround bronnen tot stereo
gedownmixt. Ook wanneer luidspreker A en luidspreker B
(SPEAKERS A + B) tegelijkertijd worden geselecteerd, wordt de bron
tot stereo gedownmixt.
12 AM/FM/DB
• Druk herhaaldelijk op deze toets om de tunerfuncties AM, FM, DAB
(alleen de versie voor 230V) of XM (alleen de versie voor 120V).
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
16 TONE DEFEAT
• De toonknoppen worden met deze toets in- of uitgeschakeld. De
toonknoppen worden genegeerd bij “Tone Defeat” (Toondemping).
Bij “Tone Active” (toonafstellingen actief ) zijn ze ingeschakeld.
• Raadplege ook het item over “TONE CONTROLS
(TOONREGELINGEN)” in het gedeelte “DE T 787 GEBRUIKEN –
HOOFDMENU” van het hoofdstuk “BEDIENING”.
DEUTSCH
8 a SOURCE s
• Druk achtereenvolgens voor de selectie van het inkomende signaal
– Source 1, Source 2, Source 3, Source 4, iPod, Source 7, Front Input,
Media Player en Tuner (AM/FM/XM/DAB) als naar gelang wat is
ingeschakeld). Via deze toetsen kunnen nog meer bronnen worden
opgeroepen.
• Raadplege ook het item over “SOURCE SETUP (BRONINSTELLINGEN)”
in het gedeelte “DE T 787 GEBRUIKEN – INSTELLINGENMENU” van
het hoofdstuk “BEDIENING”.
15 TONE
• Druk hierop om de TREBLE (hoge tonen) in te stellen met de VOLUME
knop wanneer het volume hoger is dan ±10 dB. Druk hiernogmaals op
voor BASS (lage tonen) en een derde keer voor DIALOG.
• Raadplege ook het item over “TONE CONTROLS
(TOONREGELINGEN)” in het gedeelte “DE T 787 GEBRUIKEN –
HOOFDMENU” van het hoofdstuk “BEDIENING”.
17 FRONT INPUT/MP
• Met deze knop kunt u overschakelen tussen de Ingang op het
Voorpaneel en de ingang Media Player.
18 INGANGEN OP HET VOORPANEEL
• U kunt deze aanvullende aansluitingen gebruiken voor nietpermanente apparatuur, zoals een camcorder, een spelconsole, een
analoge audiobronnen of een HDMI-bron, en composiet of S-Video
videobronnen.
• Als de bron slechts over een audio-uitgangsaansluiting of over alleen
een “mono output” (mono-uitvoer) beschikt, sluit de bron dan aan op
de “R (MONO)”-ingang (item B) op het frontpaneel van de T 787.
• Indien de bron over twee uitgangsaansluitingen voor stereouitgangssignale beschikt, sluit beide aansluitingen dan aan op de
betreffende “L” (item A) en “R (MONO)”-ingangen op het frontpaneel
van de T 787 voor een stereoweergave.
• Sluit de bron op de composite-video-uitgang aan op de compositevideo-ingang (item C) op het voorpaneel.
• Sluit de bron op de S-video-uitgang aan op de S-video-ingang (item
D) op het voorpaneel.
• Via de HDMI-ingang (item E) op het voorpaneel kunt u direct het
signaal van een HDMI-bron aansluiten.
19 MP/MIC-INGANG OP HET VOORPANEEL
• Sluit de standaardstekker van uw Media Player aan op deze ingang.
• Dit is dezelfde ingang als voor de Audyssey-microfoonstekker.
• Raadplege ook het item over ““AUDYSSEY AUTO CALIBRATION”
(AUDYSSEY AUTOKALIBRATIE)” in het gedeelte “DE T 787 GEBRUIKEN
– INSTELLINGENMENU” van het hoofdstuk “BEDIENING”.
NEDERLANDS
Afstand: Ongeveer 7m vanaf de voorzijde van de sensor van de
afstandsbediening.
Hoek: Ongeveer 30 graden in elke richting van de voorzijde van de
sensor van de afstandsbediening.
14 LISTEN MODE
• Selecteer één van de LUISTERMODUS-opties door op deze knop
te drukken. Afhankelijk van de geselecteerde ingang (digitaal
of analoog, stereo of multichannel), kan er uit er verschillende
luistermodi worden gekozen.
• Raadplege ook het item over “LISTENING MODE (LUISTERMODUS)”
in het gedeelte “DE T 787 GEBRUIKEN – HOOFDMENU” van het
hoofdstuk “BEDIENING”.
SVENSKA
7 INFRAROODSENSOR
• Richt de afstandsbediening op de sensor van de afstandsbediening
en druk op de knoppen.
• Stel de infraroodsensor van de T 787 niet bloot aan een krachtige
lichtbron, zoals direct zonlicht of directe verlichting. Als u dat doet,
kunt u de T 787 mogelijk niet met de afstandsbediening bedienen.
13 TUNER MODE
• Druk in de FM-stand op [TUNER MODE] als u wilt kiezen tussen FM
Stereo ON en FM Mono.
• Selecteer FM Mono (de pictogrammen voor FM STEREO en FM
MUTE op de VFD branden niet) voor zenders met te veel storing of
die te zwak zijn.
• In DAB (alleen de versie voor 230V) of XM (alleen de versie voor
120V) kunnen met deze toets de digitale radiomenu’s samen met
de navigatietoets en de entertoetsen worden ingeschakeld.
РУССКИЙ
6 VACUUM FLUORESCENT DISPLAY (VFD); HOOFDDISPLAY
• Toont visuele informatie over de actuele instellingen zoals de
actieve Bron, het volumeniveau, de Luisterstand, audio-indeling,
RDS/XM/DAB en ook informatie die verband houdt met de iPod en
andere gerelateerde aanduidingen.
• Raadplege ook het item over “DISPLAY SETUP (DISPLAYINSTELLINGEN)” in het gedeelte “DE T 787 GEBRUIKEN –
INSTELLINGENMENU” van het hoofdstuk “BEDIENING”.
ENGLISH
VOORPANEEL
7
BEDIENINGSELEMENTEN
ACHTERPANEEL
ENGLISH
230V VERSION ONLY
1
2
3
4
DAB
5
6
7
8
9
ANTENNA
FM
DIGITAL
AUDIO
GND AM
S-VIDEO
HDMI
VIDEO
AUDIO
R
FRONT
AUDIO 5
SURR
2
2
OUT 1
OUT 2
OUT 3
OUT 3
R
L
2
SUBW 1
ZONE 2
CENTER
SWITCHED
POWER
ON
SUBW 2
AUDIO 1
ZONE 2
PR
PR
SURR-B
PB
PB
HDMI OUT 1
MONITOR
OUT
AUDIO 2
Y
Y
HDMI OUT 2
DATA PORT
IN
SURR
OUT AUDIO 3 IN
PR
PR
1
OUT
IN
+12V TRIGGER
RS-232
FRONT
ZONE 3
PB
PB
2
ESPAÑOL
OUT
MP
DOCK
OUT 2
SUBW
3
3
XM
CENTER
OUT AUDIO 4 IN
ZONE 4
Y
Y
HDMI IN 4
1
HDMI IN 5
HDMI IN 1
1
HDMI IN 2
OPTICAL
ETHERNET
OUT 1
L
SURR-B
COAXIAL
AUDIO 6
3
HDMI IN 6
3
HDMI IN 3
FRANÇAIS
IN
7.1 CH INPUT
R
L
AUDIO
PRE-OUT
AC OUTLET 120V ~ 60Hz
120W 1A MAX
VIDEO
1
© NAD T 787
AUDIO
R
L
AUDIO 6
11
12
13
AUDIO 5
10
15
16
17
19
OUT AUDIO 4 IN
ZONE 4
ZONE 3
OUT AUDIO 3 IN
ITALIANO
18
14
SWITCHED
AC OUTLET 230V ~ 50Hz
120W 0.5A MAX
230V VERSION ONLY
AUDIO 2
AUDIO 1
ZONE 2
ZONE 2
DEUTSCH
ATTENTIE!
Breng alle aansluitingen op uw T 787 tot stand zonder dat de stekker in het stopcontact zit. U kunt het beste ook alle nevencomponenten uitschakelen of
de stekker hiervan uit het stopcontact halen voordat u signaal- of netvoedingsaansluitingen aansluit.
NEDERLANDS
1 DIGITAL AUDIO (COAXIAL 1-3, OPTICAL 1-3)
• Voor aansluitingen op de digitale uitgang van optisch of coaxial
S/PDIF-formaat van bronnen zoals cd- of bd/dvd-spelers, hdtv of
satelliettuners en andere componenten.
• Het verband tussen coaxiale en optische ingangen kan worden
geconfigureerd via het item Broninstallatie van het Installatiemenu
OSD.
SVENSKA
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL, COAXIAL)
• Sluit de optische of coaxiale DIGITAL OUT-poorten aan op de
bijbehorende digitale S/PDIF-ingang van een geschikt toestel,
zoals een receivers, een computer-geluidskaart of andere digitale
processoren.
РУССКИЙ
2 AANSLUITING FM-ANTENNE
• De bijgeleverde FM-dipoolantenne wordt met de bijgeleverde
balun-adapter op de FM-connector aangesloten. Gewoonlijk werkt
de antenne het beste wanneer deze tegen een verticaal oppervlak,
zoals een muur, wordt aangebracht, met de armen volledig
uitgetrokken en een horizontale “T” haaks op het signaalbronpunt
vormend.
8
AANSLUITING AM-ANTENNE
De AM-lusantenne die wordt meegeleverd met de T 787 (of een
geschikte vervanging) is nodig om AM te ontvangen.
• Sluit de bijgeleverde AM-loopantenne op deze aansluitingen aan.
Indien er een externe AM-antenne wordt gebruikt, sluit de AM- en
GND-aansluitingen dan aan volgens de instructies bij de antenne.
• De ontvangst kan veranderen door de antenne op een andere
plaats te zetten; de beste resultaten worden meestal bij een
verticale plaatsing verkregen. Indien de antenne dicht bij grote
metalen voorwerpen (toestellen, radiatoren) wordt geplaatst, kan de
ontvangst verslechteren. Dit is ook het geval wanneer de draad naar
de lus wordt verlengd.
• Raadpleeg ook het artikel over LUSANTENNE MONTEREN in het
gedeelte NAAR AM/FM-RADIO LUISTEREN op de pagina BEDIENING.
3 AUDIO 1-6/VIDEO 1-3/S-VIDEO 1-3
• Deze vormen de andere belangrijkste ingangen van de T 787. Sluit
deze audio- en video-ingangen aan op de bijbehorende uitgangen
van geschikte broncomponenten, zoals DVD-spelers, CD-spelers of
Kabel-/satellietontvangers.
• AUDIO 5 IN en S-VIDEO IN 3 zijn de aangewezen standaardpoorten
voor audio/video-uitgang van de separaat verkochte NAD IPD (NAD
Dock voor iPod) 1, NAD IPD 2 en latere uitvoeringen.
BEDIENINGSELEMENTEN
OPMERKING
De externe XM-radio hoort niet bij uw T 787 geleverd.
DAB MODULE-INGANG (Alleen het model van de 230 V-versie)
De T 787 is alleen geschikt voor de NAD DAB-adaptermodule model DB
1 of DB 2. Met DAB kunt u programma’s van cd-kwaliteit ontvangen,
zonder storingen en signaalvervormingen.
• Sluit het andere uiteinde van de Mini-Din-connector vanaf de
uitgangspoort van de NAD DAB-adaptermodule op deze aansluiting
aan.
• Raadplege ook het item over “NAAR DAB-RADIO LUISTEREN” van het
hoofdstuk “BEDIENING”.
OPMERKING
Het model van de externe NAD DAB-adaptermodule wordt niet bij uw
T 787 geleverd.
+12V TRIGGER IN
Wanneer deze ingang wordt ingeschakeld door een 12V DC-voeding,
kan de T 787 op afstand uit Stand-by worden ingeschakeld (ON) door
daarvoor geschikte apparaten, zoals versterkers, voorversterkers,
receivers, enz. Als de 12V DC-voeding wordt losgekoppeld, keert de
T 787 terug in Stand-by.
• Verbind deze +12V-trigger-ingang met een monokabel met een
3,5mm-stekker (man) met de bijbehorende +12V DC-uitgang van
de component op afstand. Het regelend toestel dient over een
+12-V-trigger-uitgang te beschikken om deze functie te kunnen
gebruiken
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
8 +12V TRIGGER OUT (12V TRIGGER-UITGANG)
Er zijn drie configureerbare +12 V TRIGGER-uitgangen – OUT1, OUT2 of
OUT3. Zie onder “TRIGGER SETUP” (TRIGGERINSTELLINGEN) in de uitleg
over het “SETUP MENU” (INSTELLINGENMENU) voor richtlijnen over het
configureren van +12V TRIGGER IN/OUT.
• Met deze 3,5mm mini-jack-connector kunt u +12 Volt bij een
maximale spanning van 50 milliampère doorgeven aan aanvullende
apparatuur, zoals een meerkanaals versterker of een subwoofer.
De middelste geleider van de 3,5mm mini-steker (fase) is het
stuursignaal. De buitenste geleider (afscherming) is het aarderetourpad.
• Deze uitgang is 12V wanneer de T 787 is ingeschakeld en 0V
wanneer de unit is uitgeschakeld of op standby staat.
NEDERLANDS
5 XM MODULE-INGANG (Alleen het model van de 120 V-versie)
XM-radio biedt ruim honderd kanalen voor muziek, nieuws, sport,
comedy, praatprogramma’s en entertainment. De signalen kunnen in
het hele land worden ontvangen. De muziekkwaliteit is digitaal en er
zijn vele reclameloze muziekzenders.
• Sluit de XM-radiokabel op deze aansluiting aan. Volg de instructies
bij de XM-radio.
• Raadplege ook het item over “NAAR XM-RADIO LUISTEREN” van het
hoofdstuk “BEDIENING”.
7 RS 232
NAD is een erkende partner van AMX en Crestron en ondersteunt deze
externe apparaten volledig. Kijk op de NAD-website voor informatie
over de geschiktheid van AMX en Crestron voor NAD. Voor meer
informatie kunt u terecht bij uw NAD-audiospecialist.
• Sluit deze interface met een seriële RS-232-kabel (niet meegeleverd)
aan op een PC die geschikt is voor Windows® en u kunt de T 787
met behulp van geschikte externe controllers op afstand bedienen.
• Raadpleeg de NAD-website voor informatie over de documenten
van het RS232 Protocol en het PC-interfaceprogramma.
9 IR IN/IR OUT 1-3
Deze mini-aansluitingen accepteren en verzenden codes van
afstandsbedieningen in elektrische vorm, waarbij gebruik wordt
gemaakt van standaardprotocols. De aansluitingen zijn bedoeld voor
gebruik met “IR-herhaler” en systemen die over meerdere ruimtes zijn
verdeeld, en voor aanverwante technologieën.
• Alle NAD-producten met IR IN/IR OUT-functies zijn volledig
compatibel met de T 787. Neem voor andere modellen contact
op met de betreffende servicespecialisten voor informatie over de
compatibiliteit met de IR-kenmerken van de T 787.
SVENSKA
4 7.1-KANAALS INGANG
• Sluit deze aan op de betreffende analoge audio-uitgangen van
een multikanaals broncomponent, zoals een dvd-audiospeler of
een multikanaals sacd-speler, of een externe multikanaals decoder
(alleen copy protected-formaten staan analoge signaaloverdracht
toe). Deze bronnen wekken gewoonlijk een 5.1-kanaals
uitgangssignaal op, in welk geval de surround back-aansluitingen
niet worden aangesloten. De signalen bij deze aansluitingen zijn
te horen wanneer “Source 7” wordt geseleceerd (7.1-kanaalingang
wordt standaard via deze bron weergegeven).
• Er is geen laag-regeling of andere verwerking (behalve de
hoofdvolumeknop) beschikbaar voor deze 7.1 CH. INPUT.
• Hoewel de multikanaals audio-uitgangen van een DVD speler
op deze aansluitingen kunnen worden aangesloten, zijn de
resultaten gewoonlijk beter wanneer de decodeer- en digitaalanaloogomvormers voor Dolby Digital en DTS van de T 787 worden
gebruikt.
6 SOFT CLIPPING
• Voor NAD-eigen Soft Clipping-circuits op alle kanalen.
• Wanneer Soft Clipping is ingeschakeld, wordt het uitgangssignaal
van de T 787 beperkt om hoorbare vervorming tot een minimum
te beperken, zelfs al vindt “overdrive” (overcapaciteit) van de AVreceiver plaats.
• Soft Clipping kan ingeschakeld blijven om de kans op een hoorbare
vervorming door een te hoge volume-instelling te verminderen.
Kritische luisteraars die van een optimale dynamiek willen genieten,
kunnen deze optie echter uitschakelen.
РУССКИЙ
AUDIO 3-4 OUT
• Sluit AUDIO 3 OUT (en/of AUDIO 4 OUT)aan op de bijbehorende
opnamecomponenten of audio-ingang A van geschikte bronnen,
zoals een cassette-deck, CD/DVD-recorder of externe audioprocessoren.
• Welk signaal beschikbaar is aan de AUDIO 3-4 OUT-poort hangt af
van de actuele actieve SOURCE (BRON).
Er is geen
uitgaand signaal op AUDIO 3 OUT wanneer AUDIO 3 wordt
geselecteerd. Er staan ook geen uitgangssignalen op AUDIO 4 OUT
wanneer AUDIO 4 is geselecteerd. Hierdoor wordt terugkoppeling
via de opname-component voorkomen en zo wordt ook mogelijke
beschadiging van uw luidsprekers voorkomen.
• Wanneer AUDIO 3 OUT en AUDIO 4 OUT zijn geconfigureerd, zijn
de toegewezen poorten hetzelfde voor zone 3 en zone 4. Zie ook
onderstaande beschrijving over zone-uitgangen.
ENGLISH
ACHTERPANEEL
IR IN
• Deze wordt op de uitgang van een IR-herhaler (infrarood) (Xantech
of vergelijkbaar) aangesloten of op de IR-uitgang van een andere
component, zodat de T 787 vanaf een andere locatie kan worden
bediend.
9
BEDIENINGSELEMENTEN
ACHTERPANEEL
ENGLISH
IR OUT 1, IR OUT 2
• Sluit IR OUT 1 (en/of IR OUT 2) aan op de IR IN-aansluiting van een
geschikt apparaat.
• Bedien het gekoppelde geschikte apparaat en regel het af door de
afstandsbediening van het apparaat op de infrarood-ontvanger van
de T 787 te richten.
FRANÇAIS
IR IN EN IR OUT 1, IR OUT 2, IR OUT 3
• Sluit IR IN van de T 787 aan op IR OUT van een geschikt apparaat.
Sluit ook IR OUT 1 (en/of IR OUT 2, IR OUT 3) van de T 787 aan op IR
IN van een geschikt apparaat.
• Bij deze opsteller doet de T 787 dienst als een “IR-repeater”, zodat
het apparaat dat op de IR IN van de T 787 is aangesloten de andere
apparatuur die op de IR OUT 1 (en/of IR OUT 2, IR OUT 3) van de
T 787 is aangesloten, kan aansturen.
ESPAÑOL
IR OUT 3
• IR OUT 3 kan alleen werken als een “IR-repeater”, als hierboven wordt
beschreven.
ITALIANO
10 HDMI (HDMI IN 1-6, HDMI OUT 1-2)
• Sluit de HDMI-ingangen aan op de HDMI OUT-stekkers van
broncomponenten, zoals een DVD-speler of Blu-ray Disc-speler of
een hdtv satelliet/kabelbox.
• Sluit HDMI OUT 1 en/of HMDI OUT 2 naar geschikte HD-TV of
projector met HDMI-ingang. Beide HDMI-uitgangen geven
tegelijkertijd dezelfde audio/video-bron weer.
WAARSCHUWING
Alvorens HDMI-kabels aan te sluiten of los te koppelen, moeten de T 787
en de hulpbron zijn uitgeschakeld en van het lichtnet zijn losgekoppeld.
Worden deze aanwijzingen niet opgevolgd, dan kan alle apparatuur die
op HDMI-aansluitingen is aangesloten permanent worden beschadigd.
DEUTSCH
NEDERLANDS
11 MP-DOCK
De T 787 is uitgerust met een gegevenspoort op het achterpaneel waar
een als optie verkrijgbare NAD IPD (NAD Dock voor iPod) 1, NAD IPD 2
en andere uitvoeringen kunnen worden aangesloten.
• Sluit de “MP DOCK (DATA PORT)”-aansluiting van de T 787 aan op
het bijbehorende “DATA PORT”-ingang van het als optie verkrijgbare
NAD IPD-model.
• AUDIO 5 IN en S-VIDEO IN 3 zijn de aangewezen standaardpoorten
voor audio/video-uitgang van de separaat verkochte NAD IPD (NAD
Dock voor iPod) 1, NAD IPD 2 en latere uitvoeringen.
• Raadpleeg ook het gedeelte “NAAR UW iPod-SPELER LUISTEREN” van
het hoofdstuk “ BEDIENING “.
SVENSKA
OPMERKING
Het model van de externe “NAD IPD (NAD Dock voor iPod)” wordt niet bij
uw T 787 geleverd.
РУССКИЙ
10
12 ETHERNET/LAN-POORT (LOCAL AREA NETWORK)
Er moet een LAN-verbinding worden opgezet voor het tot
stand brengen van een niet-draadloze verbinding. Installeer een
niet-draadloze Ethernet breedband-router met een breedbandinternetverbinding. Uw router of thuisnetwerk moet een ingebouwde
DHCP-server hebben voor het tot stand brengen van de verbinding.
• Breng met een standaard doorlopende Ethernet-kabel een
verbinding tot stand tussen de LAN-poort van uw niet-draadloze
Ethernet breedband-router en de LAN-poort van de T 787.
• De functie van deze Ethernet-verbinding is vergelijkbaar met die
van de RS232-verbinding. Wanneer uw PC en de T 787 op hetzelfde
netwerk zitten, is bediening van de T 787 via geschikte externe
controllers mogelijk.
• Raadpleeg de NAD-website voor informatie over de documenten
van het RS232 Protocol en het PC-interfaceprogramma.
OPMERKINGEN
• NAD is niet aansprakelijk voor een storing van de T 787 en/of de
internetverbinding als gevolg van communicatiefouten of storingen
die verband houden met de breedband-internetverbinding of andere
aangesloten apparatuur. Neem voor hulp contact op met uw Internet
Service Provider (ISP) of met het servicecentrum van de leverancier van
uw andere apparatuur.
• Neem contact op met uw ISP voor het gevolgde beleid, kosten, contentbeperkingen, service-beperkingen, bandbreedte, reparatie en andere
gerelateerde aangelegenheden betreffende uw internetaansluiting.
13 COMPONENT VIDEO INPUT 1-3, COMPONENT VIDEO OUT
• Sluit de ingangen voor COMPONENT VIDEO IN aan op de
component video-uitgangen van compatibele broncomponenten,
gewoonlijk een bd/dvd-speler en een aardse of satelliet hdtv-tuner.
Sluit Component Video OUT aan op de component video-ingang
van een compatibele videomonitor/tv.
• Let er bij het aansluiten van de Y/Pb/Pr-stekkers op dat zij op de
juiste bronnen/ingangen worden aangesloten De routering van
de component video-ingangen zijn volledig te configureren via het
item Broninstallatie van het Installatiemenu OSD.
• De ingangen en uitgangen voor de component-video van de T 787
kunnen gebruik maken van de volledige frequentieband en zijn
geschikt voor toegestande hdtv-formaten.
14 ZONE 2-3-4
• De T 787 heeft drie configureerbare Zones – Zone 2, Zone 3 en
Zone 4. Met de Zone-functie kunt u tegelijkertijd in een andere
zone van het huis genieten van audio die u hebt geselecteerd van
één van de ingeschakelde Bronnen maar ook van de Ingang op het
voorpaneel, de Media Player en de Tuner.
• Stuurt in de zone geselecteerde audiobron naar bijbehorende
audio-ingang van een andere zone. Gebruik verlengkabels van hoge
kwaliteit zodat de invloed van een ruis over lange afstanden wordt
voorkomen.
• Voor meer informatie over zone-instellingen kunt u terecht bij “Zone
Controls (Zoneneregelingen)” bij de uitleg over het hoofdmenu,
en tevens bij “Zone Setup (Zone-instellingen)” in de uitleg over het
menu “Setup Menu (Instellingenmenu)”.
BEDIENINGSELEMENTEN
ENGLISH
ACHTERPANEEL
FRANÇAIS
15 AUDIO PRE-OUT
Met AUDIO PRE-OUT kan de T 787 als voorversterker worden gebruikt
bij externe versterkers voor sommige of alle kanalen.
• Sluit FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR R, SURR L, SURR-BL en
SURR-BR aan op de betreffende kanaalingang van een versterker of
versterkers die de overeenkomstige luidsprekers aansturen.
• Sluit de SUBW-uitgang 1 of 2 of beide uitgangen aan op een actieve
subwoofer of op een eindversterkerkanaal dat een passief systeem
aanstuurt.
• In tegenstelling tot voor de full-range kanalen, is er geen
eindversterker voor een subwoofer in de T 787 ingebouwd.
ITALIANO
ESPAÑOL
16 SPEAKERS A, SPEAKERS B
• Sluit de kanalen FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR R, SURR L, SURRBL en SURR-BR bij SPEAKERS A aan op de betreffende luidsprekers.
De + (rode) en - (zwarte) aansluitpunten van iedere uitgang moeten
op de betreffende + en - klemmen van de luidspreker worden
aangesloten. Ga zeer voorzichtig te werk en zorg ervoor dat er geen
losse draden tussen klemmen blijven hangen.
• Sluit de linker en rechter kanalen van SPEAKERS B aan op de
betreffende luidsprekers op afstand. Wanneer SPEAKERS B is
geactiveerd, worden de uitgangssignalen omgezet in “Stereo
Downmix”, zoals aangegeven op de VFD. Ook wanneer luidspreker
A en luidspreker B (SPEAKERS A + B) tegelijkertijd worden
geselecteerd, wordt de bron tot stereo gedownmixt.
• De T 787 produceert een optimale geluidskwaliteit wanneer deze
wordt aangesloten op luidsprekers met een impedantie die binnen
het bereik vallen. Let erop dat alle luidsprekers minimaal 4~ zijn per
luidspreker.
NEDERLANDS
DEUTSCH
17 WISSELSTROOMINGANG
• De T 787 wordt geleverd met een aparte netvoedingskabel. Steek
voordat u de stekker in het stopcontact steekt, het andere uiteinde
van de voedingskabel in de wisselstroomingang van de T 787 .
• Trek altijd eerst de stekker van de netvoedingskabel uit het
stopcontact en verbreek daarna pas de aansluiting van de kabel op
de wisselstroomingang van de T 787.
• Sluit alleen aan op het voorgeschreven stopcontact, dat wil zeggen,
120V 60 Hz (Alleen het model van de 120 V-versie) en 230V 50 Hz
(Alleen het model van de 230 V-versie).
18 SWITCHED AC OUTLET (GESCHAKELDE AC-UITGANG)
• Via deze aanvullende uitgang kan geschakelde voeding op een
ander onderdeel of accessoire worden gezet.
• Alle apparaten die op deze aansluiting zijn aangesloten, mogen
samen niet meer dan 120 W trekken.
• Deze voeding wordt in- en uitgeschakeld via de Standby-toets op
het voorpaneel of de toetsen ON en OFF op de afstandsbediening.
РУССКИЙ
SVENSKA
19 POWER (AAN/UIT)
• Breng de stroomvoorziening naar de T 787 tot stand.
• Wanneer de POWER-schakelaar (Aan/Uit) op ON (Aan) wordt gezet,
gaat de T 787 in de stand Stand-by, zoals de oranje status van de
Stand-by-LED laat zien. U schakelt de T 787 in uit stand-by door op
de Stand-by-knop op het voorpaneel of op de toets [ON] (Aan) op
de HTR 8-afstandsbediening te drukken.
• Als u denkt de T 787 gedurende lange tijd niet te gebruiken
(bijvoorbeeld als u op vakantie gaat), kunt u het beste de POWERschakelaar (Aan/Uit) in de stand OFF zetten.
• Het is niet mogelijk de T 787 aan te zetten (ON) met de STANDBYtoets op het voorpaneel of de toets [ON] op afstandsbediening
HTR 8 als de POWER-schakelaar (Aan/Uit) op het achterpaneel
uitgeschakeld is..
11
BEDIENING
DE T 787 GEBRUIKEN - HOOFDMENU
ENGLISH
INFO OVER DE OSD (ON SCREEN DISPLAY)
LISTENING MODE (LUISTERMODUS)
Bij de T 787 wordt gebruikt gemaakt van een eenvoudig en duidelijk
systeem van schermmenu’s die op de aangesloten videomonitor/tv
verschijnen. Deze menu’s zijn nodig bij het instellen en handig bij het
dagelijkse omgang vab het systeem. Sluit dus eerst de monitor/tv aan
alvorens met het instellen te beginnen.
FRANÇAIS
OSD TONEN
Druk op de knop [s], [S] of [ENTER] van de afstandsbediening HTR 8 of op
het voorpaneel als u het Hoofdmenu van T 787 op uw videoscherm/TVtoestel wilt weergeven. Verschijnt de OSD niet, controleer dan de MONITOR
OUT-verbindingen.
ESPAÑOL
ITALIANO
DOOR DE OSD NAVIGEREN EN WIJZIGINGEN MAKEN
Doe het onderstaande met de HTR 8 of de corresponderende
frontpaneeltoetsen om door de opties van de OSD te navigeren:
1 Druk op [S] om een menu-item te selecteren. U kunt met [D/F] of
in sommige gevallen [ENTER] de Menuselecties omhoog of omlaag
doorlopen. Druk herhaaldelijk op [S] om verder te gaan of om een
submenu of een gewenste menu-item te openen.
2 Gebruik de [D/F] toetsen om de parameterwaarde (instellingen) van
een menu-item in te stellen of te wijzigen.
3 Druk op [A] om de instellingen of de ingevoerde wijzigingen van
het huidige menu of submenu op te slaan. De gebruiker kan ook
terugkeren naar het vorige menu of een bepaald menu afsluiten door
op [A] te drukken.
MAIN MENU (HOOFDMENU)
De T 787 beschikt over verschillende luistermodi die zijn afgestemd op
verschillende opnamesoorten of programmamateriaal. Bij een tweekanaals
bron (stereo) kunnen de volgende luistermodi worden geselecteerd.
STEREO
Alle uitgangssignalen worden naar de linker/rechter frontkanalen geleid. De
lage frequenties worden naar de subwoofer geleid, indien er een subwoofer
in de luidsprekerinstellingen is ingesteld. Selecteer “Stereo” wanneer u
naar een stereo (of mono) productie wilt luisteren, zoals een muziek-cd
of een FM-uitzending zonder surround. Er worden stereo opnamen, in
PCM/digitaal of analoog, gevormd en ongeacht of surround gecodeerd of
niet-gecodeerd is, weergegeven zoals opgenomen. Multikanaals digitale
opnamen (Dolby Digital en DTS) worden weergegeven in de modus “Stereo
Downmix” via de linker/rechter frontkanalen als alleen Lt/Rt-signalen (links/
rechts-totaal).
DEUTSCH
DIRECT
De analoge of digitale bronnen worden automatisch weergegeven in
hun oorspronkelijke indelingen. Alle audiokanalen van de bron worden
direct weergegeven. Deze stand geeft de oorspronkelijke klank het meest
getrouw weer en produceert daarbij audio van uitzonderlijk hoge kwaliteit.
NEDERLANDS
Het hoofdmenu bevat de menu-opties voor de “Listening Mode”
(Luistermodus), “DSP Options” (DSP-opties), “Tone Controls”
(Toonregelingen), “Zone Controls” (Zoneregelingen) en toegang tot het
“Setup Menu” (Instellingenmenu).
Volg de richtlijnen over “OSD TONEN” en “DOOR DE OSD NAVIGEREN EN
WIJZIGINGEN MAKEN” als u uw weg wilt vinden in de menu-opties en hun
sub-menuselecties.
SVENSKA
OPMERKING
De configuraties voor de Listening Mode” (Luistermodus), “DSP Options”
(DSP-opties) en “Tone Controls” (Toonregelingen) worden overgenomen
wanneer zij tijdens het instellen van een AV-voorinstellingen
worden ingeschakeld. Zie de informatie onder “AV PRESETS” (AVVOORINSTELLINGEN).
РУССКИЙ
12
PRO LOGIC
Tweekanaals opnamen, ongeacht of het stereo- of surroundcodering
betreft, worden weergegeven met Dolby Pro Logic surroundverwerking.
De uitgangssignalen worden naar de luidsprekers linksvoor/rechtsvoor
en in het midden gestuurd en naar aparte linker/rechter surroundkanalen
(indien deze worden aangegeven in de huidige “Speaker Configuration”.
Het surround-kanaal geeft een mono geluid, maar het wordt weergegeven
via beide surround-luidsprekers.
BEDIENING
7.1 luidsprekersysteem
Front (links en rechts),
midden,
surround (links &
rechts), achterste
surround en
subwoofer
Front (links en rechts), midden,
surround (links en rechts),
achterste surround (links en
rechts) en subwoofer
DTS NEO: 6
Tweekanaals opnamen, met stereo- of surroundcodering, worden
weergegeven met Neo: 6 surround met uitgangen op front links/rechts, center,
en aparte links/rechts surroundkanalen plus subwoofer (aangenomen dat deze
worden aangegeven in het huidige menu “Speaker Configuration”). De T 787
biedt twee variaties van DTS Neo: 6: CINEMA (bioscoop) en MUSIC (muziek). Zie
tevens “Luistermodus afstellen“ hieronder.
EARS
Tweekanaals opnamen, ongeacht of het stereo- of surroundcodering betreft,
worden weergegeven met handelseigen surroundverwerking van NAD. De
uitgangssignalen worden naar de luidsprekers linksvoor/rechtsvoor en in het
midden gestuurd en naar aparte linker/rechter surroundkanalen plus subwoofer (indien deze worden aangegeven in de huidige “Speaker Configuration”.
EARS maakt geen gebruik van de achterluidsprekers (indien aanwezig).
EARS haalt de natuurlijke ambiance die aanwezig is in bijna alle goed-geproduceerde stereo-opnamen naar voren. Het voegt de ambiance-elementen en
andere sonische elementen niet samen en het geluid blijft daardoor dichter bij
dat van de originele muziekuitvoering dan bij de meeste andere surroundopties.
Selecteer EARS voor het luisteren naar stereo muziekopnamen en -uitzendingen. EARS produceert een subtiele, maar tegelijkertijd extreem natuurlijke en
geloofwaardige ambiance van bijna alle “natuurlijk akoestieke” stereo opnamen.
Deze omvatten klassieke, jazz en folkmuziekopnamen, en tevens ontelbare
voorbeelden van andere muzieksoorten. De sterke punten zijn onder andere
een realistische en stabiele sonische stage en een ruimtelijke maar niet overtrokken “virtuele akoestiek” die de originele opname recht doen.
FRANÇAIS
OPMERKING
De parameterwijzigingen voor de luistermodus worden behouden wanneer
u van luistermodus verandert. U kunt ook een gewijzigde luistermodus
onder een voorinstelling opslaan (zie “AV-voorinstellingen”) bij de uitleg over
het “Setup Menu” (Instellingenmenu).
PRO LOGIC IIx
PLIIx MOVIE is geoptimaliseerd voor soundtracks van films.
PLIIx MUSIC voor muziekopnamen.
Center Width (0 tot 7): Wijzigt de “hardheid” van het middelste beeld,
door geleidelijk de mono-inhoud van het midden te mixen met de
luidsprekers links-/rechtsvoor. De instelling 0 is de standaardinstelling
“alleen centerkanaal”, bij de instelling 7 ontstaat een volledig phantom
centerkanaal.
Dimension (-7 tot +7) (dimensie): Voor het afstellen van de voorachternadruk van het surroundeffect onafhankelijk van de relatieve
kanaalniveaus.
Panorama (On/Off): Voegt een “overslageffect” toe door een deel van
de stereoweergave via de surroundkanalen weer te geven.
OPMERKING
In de stand Pro Logic IIx vindt decodering plaats als in de stand Pro Logic
II wanneer de surround-luidsprekers ACHTER worden ingesteld op “Off”
in het menu “LUIDSPREKERCONFIGURATIE”. Zie ook het hoofdstuk over
“LUIDSPREKERCONFIGURATIE” onder “LUIDSPREKERINSTELLINGEN” van
het menu Installatie.
NEO: 6
NEO: 6 Cinema is geoptimaliseerd voor soundtracks van films.
NEO: 6 Music is geoptimaliseerd voor muziekopnamen.
Middenversterking (0 tot 0,5): Afstellen voor een beter middelste beeld
ten opzichte van de surround-kanalen.
ESPAÑOL
6.1
luidsprekersysteem
ITALIANO
Dolby Pro Logic IIx
Music
Dolby Pro Logic IIx
Movie
Actieve gedecodeerde uitgangskanalen
DEUTSCH
Luistermodus
2-kanaals
bronnen
Verschillende van de luistermodi van de T 787 beschikken over een of meer
selecteerbare variaties en instelbare parameters die u kunt wijzigen, zodat
het systeem of de opname aan uw persoonlijke wensen voldoet.
NEDERLANDS
In de onderstaande tabel worden de beschikbare kanalen aangegeven
indien zij zijn ingeschakeld in het menu “Speaker Configuration”:
LUISTERMODUS AFSTELLEN
SVENSKA
DOLBY PRO LOGIC IIx
Dolby Pro Logic IIx verwerkt stereo en 5.1 signalen tot 6.1 of 7.1 kanaals
uitgangssignalen. Bij Dolby Pro Logic IIx kunt u kiezen tussen PLIIx Movie
en PLIIx Music, zodat u uw luisterervaring aan het bronmateriaal kunt
aanpassen. Dolby Pro Logic IIx surroundverwerking produceert een stabielere
beeldvorming en vol geluid over de gehele bandbreedte naar de achterste
kanalen in de modus Movie, met een geluidsproductie die meer overeenkomt
met Dolby Digital. Voor 2-kanaals signalen beschikt de functie Pro Logic IIx
Music over drie aanvullende bedieningselementen: Dimension, Center Width
en Panorama. Zie tevens “Luistermodus afstellen“ hieronder.
ENGLISH
DE T 787 GEBRUIKEN - HOOFDMENU
ENHANCED STEREO
Alle opnamen worden in stereo weergegeven via het maximumaantal
luidsprekers, zoals aangegeven in “Speaker Configuration”. Enhanced
Stereo kan handig zijn voor een maximumvolume uit alle kanalen, of voor
achtergrondmuziek via verschillende luidsprekers (bijv. bij een feestje). In
deze modus kunnen de front-, midden, surround- en achterluidsprekers
naar believen in en uit worden geschakeld.
РУССКИЙ
ANALOGE BYPASS
Alle analoge signalen blijven analoog, ze worden niet in digitale signalen
omgezet. Bij Analoge bypass wordt het DSP-circuit gepasseerd, maar kunnen
de toonregelfuncties nog steeds worden gebruikt. Ook de laag-regeling en
luidsprekerinstellingen kunnen niet worden gebruikt, want dit zijn DSP-functies.
13
BEDIENING
DE T 787 GEBRUIKEN - HOOFDMENU
ENGLISH
DSP OPTIONS (DSP-OPTIES)
FRANÇAIS
De volgende parameters voor signaalverwerking kunnen worden ingesteld
in het menu DSP Options (Opties Digitale Signaalverwerking).
ESPAÑOL
LIP SYNC DELAY
De DSP-opties omvatten de functie “Lip Sync Delay”. Deze functie vertraagt
het geluid, zodat het beeld en het geluid met elkaar overeenkomen.
Door een “Lip Sync Delay” tussen 0 en 120 ms te gebruiken, kunnen de
audio-uitgangssignalen worden vertraagd, zodat ze synchroon lopen met
het videobeeld.
ITALIANO
AUDYSSEY MultEQ
Audyssey MultEQ komt alleen beschikbaar bij de DSP-opties wanneer de
Audyssey Auto Calibration (Audyssey Autokalibratie), toegankelijk via het
Setup Menu (Instellingenmenu) met goed gevolg is voltooid. Raadplege
ook het item over “AUDYSSEY AUTO CALIBRATION (AUDYSSEY AUTOKALIBRATIE)” in het gedeelte “SPEAKER SETUP (LUIDSPREKERINSTELLINGEN)” van
het hoofdstuk “BEDIENING - DE T 787 GEBRUIKEN – INSTELLINGENMENU”.
DEUTSCH
Audyssey MultEQ kan op de volgende niveaus worden ingesteld
Audyssey: Door Audyssey ontwikkelde doelcurve.
Flat (Vlak): Deze instelling is geschikt voor zeer kleine of uitgebreid behandelde vertrekken waarin de zitplaats van de luisteraar zich vrij dicht bij de
luidsprekers bevindt. MultEQ-filters worden op dezelfde manier gebruikt als
de Audyssey-curve, maar een hoge-frequentie roll-off wordt niet toegepast.
NAD: Ideale “in room” respons ontwikkeld door NAD-technici in
samenwerking met Audyssey Engineers.
Off: Er worden geen MultEQ-filters gebruikt en er wordt in het geheel
geen meetproces toegepast.
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
OPMERKINGEN
• “AUDYSSEY” en een pictogram in de vorm van een groen vakje worden
verlicht weergegeven in de VFD als NAD, Audyssey of Flat (Vlak) is
geselecteerd . Als “Off” is geselecteerd, worden “AUDYSSEY” en het
groene pictogram niet verlicht weergegeven.
• Als NAD, Audyssey of Flat is geselecteerd en er worden veranderingen
aangebracht in de instellingen “Tone Controls” (Toonregelingen), “, “Speaker
Configuration” (Luidsprekerconfiguratie), “Speaker Levels” (Luidsprekerniveaus) of “Speaker Distance” (Luidsprekerafstand), worden “AUDYSSEY”
en een pictogram in de vorm van een rood vakje verlicht weergegeven in
de VFD. U kunt de parameter terugzetten naar de eerder gekalibreerde
Audyssey-instelling door de gewijzigde configuratie te herstellen.
• Audyssey MultEQ- opties kunnen ook direct met de AUDYSSEY-toets
van de HTR 8 worden geselecteerd of gewijzigd wanneer de DEVICE
SELECTOR in de stand AMP staat. Druk op de AUDYSSEY-toets, selecteer
“Audyssey MultEQ” en doorloop vervolgens met [D/F] de Audyssey
MultEQ-opties. Sla de geselecteerde optie op door nogmaals op
AUDYSSEY te drukken en ga tegelijkertijd naar de volgende menuinstelling of sluit de menu-instelling volledig af.
14
AUDYSSEY DYN EQ (AUDYSSEY DYNAMIC EQ)
Audyssey Dynamic EQ is de oplossing voor het probleem voor de
afnemende geluidskwaliteit dat ontstaat wanneer het volume afneemt:
er wordt rekening gehouden met de menselijke waarneming en de
akoestiek van de luisterruimte. Audyssey Dynamic EQ presenteert een
ongeëvenaarde geluidsweergave bij alle volumeniveaus door nauwgezet
informatie van binnenkomende bronniveaus te combineren met het
werkelijke uitgestuurde geluidsniveau in de luisterruimte.
Audyssey Dynamic EQ selecteert van moment tot moment de juiste
frequentierespons en surround-volumeniveaus. De lagetonen-respons,
de octaaf-tot-octaafbalans en de surround-impressie blijven ondanks
veranderingen in het volume gelijk.
Audyssey Dynamic EQ is ontworpen voor een gecombineerde toepassing
met Audyssey MultEQ. Dynamic EQ bepaalt de juiste loudness-compensatie
uitgaande van de metingen van het niveau van de geluidsdruk die MultEQ
geeft. Audyssey Dynamic EQ biedt in combinatie met Audyssey MultEQ de
juiste luistercondities voor iedere luisteraar op ieder volumeniveau.
On (Aan): Activeer de functie Audyssey Dynamic EQ.
Off (Uit): Schakel de functie Audyssey Dynamic EQ uit.
OPMERKING
Audyssey Dynamic EQ en Audyssey Dynamic Volume (zie hieronder)
kunnen direct met de AUDYSSEY-toets van de HTR 8 worden geselecteerd
of gewijzigd wanneer de DEVICE SELECTOR in de stand AMP staat. Druk
op de AUDYSSEY-toets, selecteer “Dyn EQ” of “Dyn Vol” en doorloop
vervolgens met [D/F] de beschikbare opties. Sla de instelling op door
nogmaals op AUDYSSEY te drukken en ga tegelijkertijd naar de volgende
optie of sluit de menu-instelling volledig af.
AUDYSSEY DYNAMIC VOLUME
Audyssey Dynamic Volume geeft consequente volume-weergaveniveaus
door te anticiperen op snelle pieken en dalen in volume en door deze te
compenseren in real-time. Audyssey Dynamic Volume bewaakt het volume
van programmamateriaal van moment tot moment zodat het gewenste
luisterniveau wordt gehandhaafd voor alle materiaal terwijl het dynamisch
bereik wordt geoptimaliseerd en de muzikale impact behouden blijft.
Audyssey Dynamic Volume omvat Audyssey Dynamic EQ en dit
compenseert de afnemende geluidskwaliteit wanneer het volume
afneemt: er wordt rekening gehouden met de menselijke waarneming
en de akoestiek van de luisterruimte. Met deze twee technologieën
is het mogelijk de volledige frequentierespons van de bron op het
oorspronkelijke niveau weer te geven bij ieder luisterniveau. Dynamic
Volume zorgt ervoor dat zelfs op een lagere luisterniveaus de rijkheid en de
dynamiek van de respons worden gehandhaafd.
BEDIENING
Met “Tone Defeat” kan het toonregeldeel van de T 787 worden aangepast
of volledig worden genegeerd. Wanneer “Off” (‘Tone Active’ in de VFD) is
geselecteerd, zijn de toonregelcircuits actief.
Selecteer “On” (“Tone Defeat” in de VFD) om de toonregelingen te negeren,
waardoor het effect van de toonregelcircuits teniet wordt gedaan.
FRANÇAIS
ZONE CONTROLS (ZONEREGELINGEN)
Afhankelijk van de instellingen in het aparte menu “Zone Setup” (zoneinstellingen) in het deel over het instellingenmenu, kan de betreffende
zone via dit “Zone Controls”-venster worden geconfigureerd en beheerd.
DEUTSCH
TONE CONTROLS (TOONREGELINGEN)
Selecteer “On” om de gewenste zone te activeren. Wanneer een zone
is geactiveerd, kan de broningang voor die zone worden toegewezen
door de volgende ingangen te selecteren: Alle enabled Sources (alle
ingeschakelde bronnen), Front Input (ingang front), Media Player
(mediaspeler), Tuner en Local.
Selecteer “Local’ als de broningang voor de geselecteerde zone als u
dezelfde bron wilt gebruiken als voor de hoofdzone, maar het volume in de
verschillende zones apart wilt kunnen instellen.
Als een zone op “Off” (uit) staat, dan is deze gedeactiveerd of uitgeschakeld.
De T 787 beschikt over drie toonregelniveaus: hoge tonen, lage tonen en
middentonen. De lage- en hogetoonregelingen zijn alleen van invloed
op de lage tonen en hoge tonen, zodat de kritieke middenfrequentie niet
wordt gekleurd. De middentoonregeling versterkt de “aanwezigheid” van
het middenbereik, waardoor spraak beter verstaanbaar wordt.
Deze regelingen kunnen te allen tijde worden gebruikt om het frequentiebereik van de bron tijdens de weergave aan te passen. De regelinstelling kan
worden afgesteld door met de toetsen ENTER en [A/S/D/F] in het OSDmenu de toonregelingen (Tone Control) af te stellen. Hetzelfde kan direct
worden bereikt door de knop TONE op het voorpaneel in te drukken en de
gewenste instelling te selecteren door de VOLUME-knop te draaien.
De maximum- en minimumwaarden voor alle drie de toonregelniveaus zijn
±10 dB.
“Volume” verwijst naar de het afstelbare secundaire zonevolumeniveau dat
met de toetsen [D/F] van de HTR 8 of bijbehorende navigatietoetsen op
het voorpaneel.
Wanneer een zone wordt geactiveerd, licht het betreffende zonecijfer op de
VFD op. Zone 2 kan te allen tijde worden geconfigureerd in het menu “Zone
Controls”. Zone 3 en 4 worden beschikbaar in het venster “Zone Controls”,
wanneer de betreffende “Mode” in het menu “Zone Setup” in het gedeelte
“Setup Menu” is ingesteld op “Zone (Audio Only)”.
OPMERKING
De ZR 7 afstandsbediening kan alleen Zone 2-toepassingen aansturen.
Zones 3 en 4 kunnen worden geconfigureerd en beheerd in het OSDmenu voor de betreffende zone. Gebruik hiervoor de navigatietoetsen
op het frontpaneel en de betreffende toetsen op de HTR 8
afstandsbediening.
15
NEDERLANDS
Het offset-niveau kan worden ingesteld van 0dB tot 15dB.
ITALIANO
Offset (Compensatie): Als u een Volume Offset (Volumecompensatie)
toevoegt, zal het effect daarvan zijn dat de hoeveelheid boost die door
Audyssey Dynamic EQ wordt toegepast, voor een gegeven volumeinstelling wordt verminderd. Een gevolg daarvan is dat de hoeveelheid
van de algehele vereiste digitale demping ook wordt verminderd.
Bijvoorbeeld, wanneer “Offset” is ingesteld op 10dB en de volume-instelling op -30dB staat, zal de loudness-curve die is geselecteerd, voor een
volumeniveau van -20dB zijn.
SVENSKA
BELANGRIJKE OPMERKING
Als Audyssey Auto Calibration niet is ingesteld, moet u de relatieve
balans van de luidsprekers van uw systeem zelf aanpassen (met behulp
van een SPL-meter) omdat Audyssey Dynamic Volume en Audyssey
Dynamic EQ anders niet werken. Als de luidsprekers niet goed zijn
gekalibreerd, kan de bijbehorende respons van Audyssey Dynamic
Volume en Audyssey Dynamic EQ misschien worden vervormd.
Raadpleeg ook het item over EEN GELUIDSDRUKNIVEAUMETER (SPL)
GEBRUIKEN in het onderstaande gedeelte over LUIDSPREKERNIVEAUS.
ESPAÑOL
OPMERKING
Audyssey Dynamic Volume kan alleen worden ingeschakeld als
Audyssey Dynamic EQ op “On” (Aan) is gezet. Als Audyssey Dynamic EQ
op “Off” is gezet, blijft Audyssey Dynamic Volume ook “Off” (Uit).
РУССКИЙ
Audyssey Dynamic Volume kan op de volgende niveaus worden ingesteld
Light (Licht): Geeft de minste aanpassing van het luidste en minst
luide geluidsniveau.
Medium (Middel): Instelling die voorkomt dat luide en zachte klanken
veel luider worden weergegeven dan de respectievelijke gemiddelde
geluidsniveaus.
Heavy (Zwaar): Geeft de grootste invloed op het volume doordat alle
klanken op een gelijke luidheid worden weergegeven.
ENGLISH
DE T 787 GEBRUIKEN - HOOFDMENU
BEDIENING
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
SETUP MENU (INSTELLINGENMENU)
FRANÇAIS
ESPAÑOL
In het Instellingenmenu (Setup) kan de bediening van de T 787 worden
aangepast aan de randapparatuur van uw specifieke AV-systeem. Tenzij uw
systeem exact overeenkomt met de fabrieksinstellingen zoals aangegeven
in de bijgeleverde Quick Start Guide, zult u in het instellingenmenu de
ingangen van de T 787 moeten configureren.
ITALIANO
In het Iinstellingenmenu kunnen de volgende opties worden
geconfigureerd: CONTROL/HDMI Setup (Bediening/HDMI-installatie),
Source Setup - Normal View (broninstellingen - normale weergave), Source
Setup - Table View (broninstellingen - tabel weergave), Speaker Setup
(luidsprekerinstellingen), Zone Setup (zone-instellingen), Amplifier Setup
(versterkerinstellingen), Trigger Setup (triggerinstellingen), Listening Mode
Setup (luistermodusinstellingen), Display Setup (display-instellingen) en A/V
Presets (AV-voorinstellingen).
Raadpleeg voor toegang tot en navigatie-aanwijzingen door deze
hoofdmenuopties en de bijbehorende submenu’s de informatie onder
“OSD TONEN” en “DOOR DE OSD NAVIGEREN EN WIJZIGINGEN MAKEN”.
CONTROL/HDMI SETUP (BEDIENING/HDMI-INSTALLATIE)
DEUTSCH
De T 787 ondersteunt functies voor HDMI-regeling en Audio Return Channel
(ARC). Beide functies kunnen worden gebruikt als externe apparaten die ook
beide functies ondersteuen, via een HDMI-verbinding op de T 787 worden
aangesloten.
NEDERLANDS
SVENSKA
ETHERNET/CEC IN STANDBY
On (Aan): Schakelt de functie HDMI-regeling (CEC) in.
Off (Uit): T 787 reageert niet meer en verstuurt geen CEC-meldingen meer.
De functie CEC is effectief gedempt.
РУССКИЙ
HDMI CONTROL (HDMI-REGELING) (CEC)
Consumer Electronics Control (CEC) is een reeks opdrachten die gebruik maakt
van de tweerichtings-communicatie van HDMI en die het mogelijk maakt met
één enkele afstandsbediening apparaten te bedienen die geschikt zijn voor
CEC en die door middel van HDMI zijn aangesloten. Een CEC-opdracht geeft
de noodzakelijke opdrachten over HDMI voor een compleet systeem zodat het
zichzelf kan configureren en op de opdracht kan reageren.
16
Wanneer apparaten die HDMI Control (CEC) ondersteunen, zijn
aangesloten, kunnen de volgende bedieningsmethoden worden
uitgevoerd via de T 787 of het externe apparaat met de afstandsbediening
van één van de apparaten.
Off (Uit): Geldt voor alle onderstaande CEC-opties. Bij de instelling “Off”
(Uit)” is die bepaalde CEC-functie gedempt.
Power (Aan/Uit): Bij de instelling “On (Aan) gaat de T 787 automatisch
over op Stand-by als een CEC-opdracht voor stand-by wordt
ontvangen. Anderzijds, als de T 787 een CEC-opdracht voor inschakelen
ontvangt, schakelt de T 787 in overeenstemming daarmee uit Stand-by
over op ON.
Source Switch (Bronschakelaar): Bij de instelling “On” (Aan) zal de
T 787 automatisch overschakelen naar een andere bron als vanaf
een ander CEC-apparaat overschakeling naar een andere bron wordt
aangevraagd.
Bijvoorbeeld, als op PLAY wordt gedrukt op de BD-speler met CEC,
zullen de T 787 en het TV-toestel met CEC automatisch overschakelen
naar hun respectievelijke ingangsaansluitingen – de T 787 schakelt
over naar de HDMI-ingang waar de BD-speler is aangesloten terwijl het
TV-toestel overschakelt op de ingang waar HDMI MONITOR OUT van de
T 787 is aangesloten. Hiermee is de auto-configuratie voltooid – de BDspeler wordt automatisch afgespeeld met de T 787 en het TV-toestel.
Audio System (Audiosysteem): Bij de instelling “On “ (Aan) stuurt de
T 787 een CEC-melding die aanduidt dat het een actief audiosysteem is.
Aen TV-toestel dat geschikt is voor CEC zal gewoonlijk zijn audiosignaal
dempen wanneer dit gebeurt. Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal
de T 787 ook reageren op CEC-opdrachten voor volume en demping
van het audiosignaal. Bijvoorbeeld, een CEC-TV-toestel kan de volumeopdrachten van zijn afstandsbediening doorsturen naar de T 787.
ARC Mode (ARC-stand): Met Audio Return Channel (ARC) kan een
TV-toestel dat geschikt is voor ARC audiogegevens “upstream” sturen
naar de T 787.
Deze optie heeft drie keuzemogelijkheden: Off, Auto of Source Setup.
Auto: Bij instelling op Auto zal de T 787 automatisch proberen een
ARC-audioverbinding met het TV-toestel tot stand te brengen,
wanneer het TV-toestel maar aankondigt via CEC dat het een
actieve bron is geworden. Als een ARC-verbinding tot stand
kan worden gebracht, stuurt de T 787 een ARC-audiosignaal uit,
ongeacht welke bron is geselecteerd op de T 787 en geeft “HDMI
ARC” weer op de VFD. De optie Auto zal waarschijnlijk het beste
werken wanneer alle apparaten CEC ondersteunen en de optie
Source Switch (Bronschakelaar) is ingesteld op On (Aan).
Source Setup (broninstallatie): Bij instelling op Source Setup
(Broninstallatie) kunt u “ARC” selecteeren voor de digitale audioingang in het broninstallatiescherm. Wanneer u op de T 787 een
bron selecteert die is ingesteld voor ARC, zal de T 787 proberen een
ARC-verbinding tot stand te brengen met het TV-toestel. Wanneer
u deze optie gebruikt zult u waarschijnlijk willen controleren dat de
Source Switch (Bronschakelaar) is uitgeschakeld omdat anders CECapparaten misschien een andere bron op de T 787 zullen blijven
kiezen wanneer u deze op de ARC-bron wilt behouden.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• “ARC Mode “(Stand ARC) kan alleen als een optie worden weergegeven als
“Audio System “(Audiosysteem) is ingesteld op “On” (Aan).
• Audio en video zullen met CEC ononderbroken door de HDMI-bron aan het
TV-toestel worden doorgegeven, ook als de T 787 op Stand-by is gezet.
BEDIENING
NAME (NAAM)
Er kan een nieuwe naam aan een bron-label worden toegewezen. Indien
de bd-speler bijvoorbeeld op “Source 1” is aangesloten, dan kan “Source 1”
worden hernoemd tot “BD”.
U kunt de bron-label wijzigen door naar “Name” te schuiven en op [S] te
klikken om naar het gewenste teken te gaan. Druk vervolgens op [D/F]
om naar de alfanumerieke selecties te gaan.
Druk op [S] om naar het volgende of vorige teken te gaan en tegelijkertijd
het huidige teken op te slaan. De nieuwe naam kan maximaal twaalf tekens
bevatten.
FRANÇAIS
SOURCE SETUP
Er zijn drie submenu-items onder Broninstallatie. Dit zijn Source Setup
(Normal View) (Broninstallatie - normale weergave), Source Setup (Table
View) (Broninstallatie - tabel weergave) en iPod Setup (Instellingen iPod).
ENGLISH
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
Selecteer “7.1 Input” om het audiosignaal naar de 7.1 Channel Input te
sturen.
Deze instellingen kunnen worden geïmplementeerd via de volgende
parameters.
OPMERKING
Bron 5 is de standaardbron voor iPod. Wijzig de standaardinstelling van
“Source 5” (Bron 5) in iPod via de volgende procedure
1 Ga naar het menu “iPod Setup” (Instellingen iPod) in het menu “Source
Setup” (Broninstallatie). In het menu “iPod Setup” (Instellingen iPod),
stelt u “Enabled” (Ingeschakeld) in op “No” (Nee).
2 Ga vervolgens terug naar het menu “Source Setup” (Broninstallatie)
en selecteer “Source Setup (Normal View)” (Broninstallatie) (Normale
Weergave)).
3 Ga naar Bron 5 and stel “Enabled “ (Ingeschakeld) in op “Yes” (Ja).
Bron 5 kan nu voor alle gewenste instellingen worden geconfigureerd.
ENABLED (INGESCHAKELD)
Via deze optie kan een bron worden ingeschakeld of uitgeschakeld. Dit
is vooral handig als u maar een paar ingangen gebruikt en de ingangen
kiest met de bedieningsfuncties op het voorpaneel, en ingangen die u niet
gebruikt, overslaat.
Wanneer “Off” (uit) wordt geselecteerd, wordt er door die bron geen
inkomend analoge audiosignaal geselecteerd. N.B. wanneer “Analog Audio”
(Analoge Audio) is ingesteld op “Off” (Uit), kan “Gain” (Versterking) niet
worden gekozen als optie.
OPMERKING
Een inkomend digitaal signaal bij de toegewezen digitale ingang heeft
altijd voorrang boven de toegewezen analoge audio-ingang, zelfs als
beide aanwezig zijn. Om de analoge audio-ingang voor een bepaalde
bron te behouden, moet “Off” worden geselecteerd bij de instelling
“Digital Audio” voor het menu “Source” van die bepaalde bron.
GAIN (VERSTERKING)
Met de versterkingsafstelling kunnen alle bronnen zo worden ingesteld,
dat deze hetzelfde volume weergeven. Dit betekent dat u het volume
niet iedere keer wanneer een andere bron wordt geselecteerd, hoeft af te
stellen. Aanbevolen wordt het volumeniveau van de luidste bron zachter te
stellen, dan de zachtere bronnen harder te stellen.
Schuif naar “Gain”, druk op [S] en vervolgens op [D/F] om het gewenste
niveau te selecteren (-12 dB tot 12 dB).
N.B. wanneer “Analog Audio” (Analoge Audio) is ingesteld op “Off” (Uit), kan
“Gain” (Versterking) niet worden gekozen als optie.
РУССКИЙ
SOURCE (BRON)
De T 787 is uitgerust met tien configureerbare bronnen. Een bepaalde
Bron kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld, er kan een andere naam
aan worden gegeven, er kunnen analoge en digitale audiobronnen,
videobronnen, AV-voorinstellingen, Trigger- instellingen aan worden
toegewezen en er kunnen nog meer instellingen worden gekozen.
ITALIANO
Wanneer “Audio” wordt geselecteerd, druk dan op [S] en vervolgens op
[D/F] om de gewenste audio-ingang te selecteren en toe te wijzen aan 1
t/m 6 , Front of MP.
DEUTSCH
Schuif naar “Analog Audio” en druk op [S] en vervolgens op [D/F] om
een analoge audio-ingang te selecteren en aan een bepaalde bron toe te
wijzen. Er zijn drie keuzemogelijkheden – Audio, 7.1 Input of Off.
NEDERLANDS
In het menu Source Setup - Normal View (Broninstallatie - normale weergave)
kunnen de volgende instellingen worden ingesteld, toegewezen of gewijzigd.
ANALOG AUDIO (ANALOOG AUDIO)
De T 787 beschikt over negen analoge audio-ingangen, waaronder een
7.1-ingang. Deze analoge ingangen (Audio 1 - 6, Audio Front, Audio MP en
7.1 Input) kunnen aan iedere bron worden toegewezen.
SVENSKA
SOURCE SETUP (NORMAL VIEW)
(BRONINSTALLATIE - NORMALE WEERGAVE)
ESPAÑOL
Deze nieuwe naam wordt in de VFD en ook in de OSD weergegeven.
Selecteer “Yes” (Ja) als u een bepaalde Bron wilt inschakelen of “No” (Nee) als
u de Bron wilt uitschakelen.
17
BEDIENING
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
DIGITAL AUDIO (DIGITALE AUDIO)
Aanbevolen wordt de digitale audio-ingangen te selecteren om profijt te
halen uit de uitmuntende surround- en digitale audiocircuits van de T 787.
Er zijn drie types digitaal audio-ingangssignaal voor de T 787 - HDMI,
Optical en Coaxial. Een vierde optie is “Off” (uit), waarbij de bron geen
inkomend digitaal audio-signaal selecteert.
TRIGGER OUT (TRIGGER-UITGANG)
Welke trigger-uitgang voor een bron moet worden gebruikt, is
afhankelijk van de configuraties in een apart menu bij “Trigger Setup”
(trigger-instellingen) (zie hieronder). Als “Source Setup” (Broninstallatie)
is toegewezen aan alle drie Trigger-uitgangen (Trigger Out 1-3) in het
afzonderlijke menuvenster “Trigger Setup” (trigger-instellingen), kan een
bepaalde Bron de volgende Trigger Out-combinaties hebben
FRANÇAIS
ESPAÑOL
De gewenste digitale audio-ingang voor een bron kan worden
geselecteerd door naar “Digital Audio” te schuiven, op [S] en vervolgens
[D/F] te drukken om naar de gewenste bron te gaan. Na te hebben
bepaald welke digitale audio-gewenst is, drukt u op [S] en vervolgens
nogmaals op [D/F] om de specifieke digitale audio-ingang te selecteren.
Trigger Out: 1 $ 2 $ 1 + 2 $ 3 $ 1 + 3 $ 2 + 3 $ 1+2+ 3
Hier volgen de reeksen van Digital Audio-ingangen die kunnen worden
toegewezen:
HDMI $ HDMI 1 - 6, HDMI Front
Optical $ Optical 1 - 3
Coaxial $ Coaxial 1 – 3
De laatste optie is “None”, waarbij de bron aan geen enkele trigger-uitgang
wordt toegewezen.
ITALIANO
OPMERKING
Een inkomend digitaal signaal bij de toegewezen digitale ingang heeft
altijd voorrang boven de toegewezen analoge audio-ingang, zelfs als
beide aanwezig zijn. Om de analoge audio-ingang voor een bepaalde
bron te behouden, moet “Off” worden geselecteerd bij de instelling
“Digital Audio” voor het menu “Source” van die bepaalde bron.
VIDEO
Er zijn vier verschillende video-ingangen voor een bron: HDMI, Component,
S-Video en Video. Een andere optie is “Off” (uit). Selecteer “Off” als u liever
niet een video-ingang voor een bepaalde broningang wilt toewijzen.
DEUTSCH
U kunt door de video-ingangen navigeren door op [S] en vervolgens op
[D/F] te drukken. Hier volgen de reeksen van Video-ingangen die kunnen
worden toegewezen:
Deze combinaties zijn afhankelijk van de toewijzing van “Source Setup
“(Broninstallatie) voor Trigger 1 Out, Trigger 2 Out of Trigger 3 Out in het
menu “Trigger Setup” (trigger-instellingen).
Voer onderstaande handelingen uit, zodat “Trigger Out” beschikbaar en
toewijsbaar wordt in het menu “Source Setup (Normal View)”:
• Wijs in het afzonderlijke menu “Trigger Setup” Trigger 1 Out, Trigger 2
Out of Trigger 3 Out toe aan “Source Setup” (Broninstallatie).
• “Trigger Out” verschijnt niet als een optie in het menu Source
Setup (Normal View) (Broninstallatie -Normale Weergave) als in het
afzonderlijke menu “Trigger Setup” Trigger 1 Out, Trigger 1 Out 2 of
Trigger 3 Out alle zijn toegewezen aan “Main, Zone 2, Zone 3, Zone 4 of
Zone 2+3+4”; met zelfs niet één “Trigger Out”-poort toegewezen aan
“Source Setup” (Broninstallatie).
SOURCE SETUP (TABLE VIEW)
(BRONINSTALLATIE - TABEL WEERGAVE)
In Source Setup - Table View (Broninstallatie - tabel weergave) worden
de instellingen weergegeven uit het menu Source Setup -Normal View
(Broninstallatie - normale weergave). Alle broninstellingen worden in
HDMI $ HDMI 1 - 6, HDMI Front
Component Video $ Component 1 - 3
S-Video $ S-Video 1 - 3, S-Video Front
Video $ Video 1 - 3, Video Front
NEDERLANDS
BELANGRIJKE OPMERKING OVER DE VIDEO-PRESTATIES VAN DE T 787
De T 787 maakt gebruik van een door NAD geconstrueerde FPGA (FieldProgrammable Gate Array) die analoge video kan omzetten naar digitale
video. Dat betekent dat één enkele kabelaansluiting voldoende is tussen uw
TV-toestel en alle bronnen terwijl de oorspronkelijke resolutie van de bron
gehandhaafd blijft. Interlaced-video wordt geconverteerd naar Progressive
Scan over HDMI, wat maakt dat de laatste nieuwe-toestellen geschikt zijn.
SVENSKA
De T 787 ondersteunt ook de functies van HDMI 1.4a, wat inhoudt dat
een breed scala van digitale videobronnen en schermen die geschikt zijn
voor 3D en HD, kunnen worden gebruikt.
A/V PRESET (AV-VOORINSTELLING)
Een bron kan een opgeslagen Voorkeuze worden toegewezen. De
parameters die onder het Voorkeuzenummer zijn opgeslagen, worden dan
voor die bron gebruikt (zie onder “A/V PRESETS (AV-VOORINSTELLINGEN)”
voor meer informatie).
РУССКИЙ
Schuif naar “A/V Preset” en druk op [S] en vervolgens [D/F] om een bron
toe te wijzen aan een voorinstellingsnummer (Preset 1 t/m Preset 5).
Selecteer “None” (geen) als de bron niet aan een bepaalde Voorkeuze-instelling hoeft te worden toegewezen.
18
samengevatte vorm in de tabel Source Setup (Table View) weergegeven.
U kunt met de toetsen [A/S] en [D/F] door de Source Setup (Table
View) navigeren. U kunt hierin de instellingen voor “Audio”, “Video”, “Preset”
(voorinstelling), “Trigger” en “Name” (naam)” wijzigen zonder het menu
Source Setup (normale weergave) te moeten openen.
Accentueer een nummer van een bepaalde Bron en schakel vervolgens het
genoemde nummer van de Bron in of uit door herhaaldelijk op de knop
[ENTER] te drukken.
BEDIENING
AUDYSSEY AUTO CALIBRATION
(AUDYSSEY AUTOKALIBRATIE)
FRANÇAIS
iPod SETUP (INSTELLINGEN iPod)
ENGLISH
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
Bij de Audyssey Auto Setup and Calibration van de T 787 wordt een
microfoon gebruikt en tevens de verfijnde digitale electronica van de T 787
voor het automatisch instellen en kalibreren van de T 787 op basis van de
ESPAÑOL
Het is gebleken dat veel, zoalniet de meeste, surroundsystemen niet correct
zijn ingesteld en gekalibreerd. Voor een goede kalibratie is speciale kennis en
apparatuur nodig, waarover de meeste mensen waarschijnlijk niet beschikken.
ITALIANO
Met het menu iPod Setup (Instellingen iPod) kunt u de volgende bijbehorende instellingen vooraf instellen wanneer iPod de geselecteerde bron is:
Enabled (ingeschakeld): Selecteer “Yes” (Ja) om iPod als bron in te
schakelen of “No” (Nee) om uit te schakelen.
Auto Connect (automatisch): Selecteer “Yes” (Ja) om de iPod-speler
die in het aangesloten NAD iPod-dockingstation zit, automatisch in te
schakelen en aan te sluiten wanneer Source 5 (Bron 5) (de iPod-bron
die als standaard wordt toegewezen in de T 787 ) wordt geselecteerd.
Selecteer “No” (Nee) als u niet wilt dat de iPod-verbinding automatisch
wordt aangesloten.
Menu Timeout (Time-out menu): Stel de tijd in waarna het OSD
naar het scherm “Now Playing” (Wordt nu afgespeeld) overschakelt
wanneer het iPod-menu voor de opgeven time-out-tijd niet werd
gemanipuleerd (er werd niet geschoven of genavigeerd). Het menu
“Now Playing” (Wordt nu afgespeeld) wordt enkel weergegeven
wanneer een nummer wordt gepauzeerd of afgespeeld voordat naar
SPEAKER SETUP (LUIDSPREKERINSTELLINGEN)
Na alle hulpbronnen en andere combinaties te hebben aangesloten, kunt
u aan de hand van het menu Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen) de
luidsprekers naar wens beheren en instellen voor de beste akoestiek in uw
luisteromgeving.
SVENSKA
Dit zijn de opties in het menu Speaker Setup.
NEDERLANDS
het iPod-menu wordt gegaan. U kunt “Menu Timeout” (Time-out menu)
instellen tussen 5 en 60 seconden, in stappen van 5 seconden. Als u niet
wilt dat er een time-out geldt voor het menu, selecteert u “Off” (Uit).
De volgende metingen worden uitgevoerd:
• Detection (detectie) : de luidsprekerconfiguratie wordt automatisch
waargenomen, waaronder het aantal surroundluidsprekers en of er een
subwoofer en middelste kanaal zijn aangesloten.
• Size (grootte) : de crossover van de T 787 wordt ingesteld op basis van het
signaalverwerkingsvermogen van het kanaal; de crossover voor de subwoofer
wordt automatisch ingesteld.
• Level (niveau) : SPL van iedere luidspreker wordt binnen 1 dB aan de
microfoonpositie aangepast.
• Distance (afstand) : wordt met een nauwkeurigheid van 30 cm van de
microfoon voor iedere luidsprekerpositie ingesteld.
• Polarity (polariteit) : het instellingsprogramma herkent verkeerd
aangesloten luidsprekers en stelt de gebruiker hiervan op de hoogte.
Door een onjuiste polariteit kan de realistische weergave van
surroundgeluid teniet worden gedaan.
DEUTSCH
exacte opstelling van de speakers in uw eigen thuisbioscoop.
РУССКИЙ
Deze instelling hoeft slechts een keer te worden uitgevoerd, tenzij de
luidsprekers worden vervangen of verplaatst. In dat geval moet de
kalibratie opnieuw worden uitgevoerd.
19
BEDIENING
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
FRANÇAIS
AUDYSSEY MultEQ XT ROOM ACOUSTICS CORRECTION
(AUDYSSEY MultEQ XT CORRECTIE VAN RUIMTE-AKOESTIEK)
Geluid dat tegen muren weerkaatst kan de ruimtelijke illusie van
surroundgeluid teniet doen en tevens de toonbalans van het systeem
vervormen. Professionale akoestische technici brengen vaak speciale
muurbehandelingen aan en verplaatsen zelfs muren of luidsprekers om de
systeemprestatie te verbeteren. Voor de gemiddelde thuisbioscoop is dit
echter te duur of gewoonweg niet praktisch.
VERVOLGENS MOET ER EEN DOELKROMME WORDEN GEKOZEN
Aangezien luidsprekerontwerpers ervan uitgaan dat hun producten in
standaard huiselijke omgevingen worden gebruikt, zijn hun designs hierop
afgesteld. Er wordt hierbij aangenomen dat de ruimte de lage tonen
versterkt en een deel van de hoge-tonenenergie absorbeert. Als we dus
de muren “verwijderen” met de ruimtecorrectie en de luidsprekers instellen
op een standaardreactie, dan kan het zijn dat de weergave te schel is in de
hoge tonen en te zwak in de lage tonen.
Audyssey MultEQ XT, dat meerdere metingen van werkelijke luisterposities
gebruikt en deze informatie met zeer geavanceerde digitale signaalverwerking
verwerkt, kan het signaal “vantevoren aanpassen”, zodat het lijkt alsof de muren
verdwijnen. Er ontstaat hier door een groot gebied waar het geluid en de
ruimtelijke omgeving zeer accuraat worden weergegeven.
NAD-technici hebben uitgebreid onderzoek uitgevoerd op dit gebied van
ruimtelijke akoestiek en zij hebben samen met Audyssey-technici de, naar
wat wij aannemen, ideale “kamer”-reactiekromme ontworpen. Deze NAD
EQ en de door Audyssey ontwikkelde EQ zijn volgens ons de beste twee
opties. De reactiekrommen hieronder zijn een typische weergave van de
ruimtecorrectieprocedure van NAD EQ.
ESPAÑOL
MultEQ XT werd ontworpen om de akoestiek van een kamer te temperen
zonder het sonische karakter van uw luidsprekers te wijzigen. Hoewel het
ervoor zal zorgen dat u het beste uit uw luidsprekers haalt, kan het slechte
luidsprekers niet in goede omtoveren!
ITALIANO
Sluit de microfoonaansluiting van de Audyssey aan op de MP/MIC-output
op het voorpaneel en de wizard Audyssey Auto Calibration zal u door de
configuratie loodsen met een eenvoudige leidraad, stap voor stap. Zodra
het systeem is ingesteld en gekalibreerd kan de prestatie sterk worden
verbeterd door de akoestische ruis te elimineren die ontstaat wanneer de
luidsprekers op de nabijheid van de muren reageren.
DEUTSCH
NEDERLANDS
METEN IS DE EERSTE VEREISTE
Het geluid op iedere luisterpositie (max. 8 posities) wordt gekalibreerd
met dezelfde microfoon als die tijdens het instellen. Er wordt een speciale
testtoon naar iedere luidspreker gestuurd en de gegevens worden door de
T 787 opgeslagen. Hoe lang het instellen duurt, is afhankelijk van het aantal
luidsprekers. Nadat de metingen zijn uitgevoerd, berekent Audyssey de
ideale systeemreactie voor uw ruimte en luidsprekeropstelling.
Indien er tijdens het instellen inconsequenties of afwijkingen worden
opgemerkt, kan het proces worden onderbroken of wordt het probleem
in het betreffende instellingsvenster weergegeven. Vervolgens verschijnt
er een opmerkingenscherm. Na de weergegeven instructies te hebben
uitgevoerd, dient u Audyssey opnieuw op te starten. Wanneer alle
metingen zijn uitgevoerd, berekent Audyssey de ideale systeemreactie voor
uw ruimte en luidsprekeropstelling.
Ruimtereactie gemeten door Audyssey-microfoon
Omgekeerde correctiefilter berekend door NAD T 787
Gecorrigeerde ruimtereactie
OPMERKING
De testtoon die tijdens de metingen wordt afgegeven, klinkt hard. Als
u het niveau van de testtoon niet kunt verdragen, kunt u het beste
wegblijven uit het vertrek of van de locatie waar de luidsprekers worden
gekalibreerd. Ga dan steeds na iedere Kalibratie terug naar het vertrek
of de locatie zodat u de positie van de microfoon kunt wijzigen of de
kalibratie kunt voltooien.
SVENSKA
РУССКИЙ
20
“Flat EQ” is een derde optie, maar deze raden wij niet aan om naar te
luisteren (deze komt van pas bij het verifiëren van het systeemvermogen
wanneer externe instrumenten worden gebruikt).
BEDIENING
ENGLISH
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Selecteer de Doelkromme die u het meeste tevredenstelt door op de
Audyssey-toets van de afstandsbediening te drukken. De gecorrigeerde
reactie van MultEQ XT kan ook worden overgeslagen, als u dat wenst.
U wordt aangeraden de T 787 Audyssey-instellingsprocedure te
volgen voor een optimale luidsprekerinstelling. Indien u er echter voor
kiest de luidsprekers handmatig in te stellen of als u het Audysseyinstellingsprogramma al hebt uitgevoerd, maar hierin aanpassingen
wilt aanbrengen, dan kan het advies over de luidsprekerconfiguratie, de
luidsprekerniveaus en de luidsprekerafstand ook worden opgevolgd.
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
OPMERKING
Tijdens het handmatig instellen van de luidsprekers, kunnen eerder
berekende Audyssey-instellingen worden opgehaald door de gewijzigde
configuratie (deze worden met een asterisk aangegeven) weer terug te
stellen.
21
BEDIENING
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
SPEAKER CONFIGURATION
(LUIDSPREKERCONFIGURATIE)
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
Bij ieder surround-systeem is een “laagregeling” nodig, waarmee de lage
frequenties van alle kanalen naar de luidsprekers worden geleid die deze
het beste kunnen weergeven. Voor een correcte werking van deze functie
zult u op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden van uw luidsprekers.
Wij gebruiken de termen “small” (klein), “large” (groot) en “off” (uit), maar de
afmetingen kunnen irrelevant zijn.
• Een “small” luidspreker is ieder model, ongeacht de afmetingen, dat
geen echt lage frequenties , d.w.z. lager dan 200 Hz, kan weergeven.
• Een “large” luidspreker is er een die het lage bereik wel kan weergeven.
• Een “off” luidspreker is een luidspreker die niet in uw systeem is
opgenomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u geen achterluidsprekers hebt
geïnstalleerd. In dat geval zet u de insteloptie “Surround” op “Off” (uit).
ENHANCED BASS (VERBETERDE LAGE TONEN)
Wanneer de subwoofer op ON (aan) is ingesteld en FRONT luidsprekers zijn
ingesteld op LARGE, dan is ook ENHANCED BASS beschikbaar. Gewoonlijk
is de subwoofer niet geactiveerd wanneer er luidsprekers op LARGE zijn
ingesteld. Met de optie ENHANCED BASS beschikken de luidsprekers over
het volledige normale bereik en daarbij zijn de aanvullende lage tonen
van de subwoofer beschikbaar. Dezetoepassing komt met name van pas
wanneer u het maximum aan lage tonen wilt horen. Vanwege akoestische
opheffingseffecten kan het zijn dat de respons van de lage tonen ongelijk is
wanneer deze instelling wordt gebruikt.
U kunt de subwoofer ook bij “large” frontluidsprekers op “On” zetten, in
welk geval het laag van de kanalen die op “small” zijn ingesteld, naar de
subwoofer en de frontluidsprekers zal worden geleid. Het signaal van het
LFE-kanaal gaat alleen naar de subwoofer. In de meeste systemen met
subwoofers is het gewoonlijk beter om de frontluidsprekers op “small” in te
stellen.
De lage frequenties van de luidsprekers kunnen rechtstreeks worden
afgesteld binnen 40-200 Hz.
OPMERKING
De configuraties onder “Speaker Setup” (luidsprekerinstelingen) worden
overgeheveld wanneer dit is ingesteld bij de AV-voorinstellingen. Zie
tevens de informatie onder “AV-instellingen”.
SPEAKER LEVELS (LUIDSPREKERNIVEAUS)
De luidsprekerconfiguratie blijven behouden bij alle ingangen en in alle
luistermodi. De luidsprekerinstellingen vormen echter onderdeel van
het voorinstellingssysteem van de T 787 . Dit betekent dat er meerdere
luidsprekerinstellingen kunnen worden opgeslagen voor verschillende
types opnamen of luistermodi.
DEUTSCH
De luidsprekerconfiguratie kunnen worden beheerd en gewijzigd door een
combinatie van [S] en vervolgens [D/F] in te drukken. Stel “Front”, “Center”
en “Surround” in op “Large,” “Small” (40 Hz tot en met 200 Hz) of “Off” afhankelijk van de vereisten van het subsysteem.
NEDERLANDS
Bij de “Back” luidsprekers (achterste) kan er tussen een en twee luidsprekers
worden gekozen. Stel “Back” in op 1 of 2 luidsprekers, afhankelijk van de
situatie. Stel “Subwoofer” in op “On” (aan) of “Off” (uit). Selecteer “On” alleen
als u een subwoofer hebt aangesloten op de SUBW1- of SUBW2-uitgang.
Als u de “Subwoofer” op “Off” zet, wordt de “Front”-luidspreker automatisch
op”Large” gezet.
Door het afstellen van de relatieve balans tussen de luidsprekers binnen
uw systeem zullen de surroundopnamen (of dat nu muziek of film betreft)
de balans van de effecten, de muziek en de dialoog weergeven die de
artiesten voor ogen hadden. Daarbij komt nog dat wanneer uw systeem
een subwoofer omvat, de correcte verhouding tussen het volume van de
subwoofer en de andere luidsprekers wordt neergezet, en dus tussen het
laag en andere sonische elementen.
SVENSKA
EEN GELUIDSDRUKNIVEAUMETER (SPL) GEBRUIKEN
De instelprocedures voor de niveaus van de T 787 kunnen “op het gehoor”
worden uitgevoerd en door nauwkeurig te werk te gaan, zal een acceptabel
resultaat mogelijk zijn. Door een goedkope geluidsdrukniveaumeter, zoals
onderdeelnummer 33-2050 van Radio Shack, te gebruiken, wordt deze
taak echter vereenvoudigd, nauwkeuriger uitgevoerd en is de procedure
gemakkelijker te herhalen. Een dergelijke meter kan een handig stuk
gereedschap blijken.
РУССКИЙ
22
BEDIENING
LUIDSPREKERNIVEAUS BIJ TEST-MODUS INSTELLEN
Druk in het menu “Speaker Levels” (luidsprekerniveaus) op de toets [Test]
van de HTR 8 afstandsbediening. Hierdoor wordt het balanceertestsignaal
van de T 787 voor de luidsprekerniveaus ingeschakeld. U hoort een
“brandinggeluid” wanneer u de verschillende luidsprekers selecteert (“test”
verschijnt rechts van de huidige spreker), te beginnen met linksvoor. Indien
u het testsignaal niet hoort, controleer dan de luidsprekeraansluitingen en
de instellingen in het OSD-menu “Speaker Setup” (luidsprekerinstellingen).
Stel nu met de toetsen [D/F] op de afstandsbediening de geluidssterkte van de
uitgang van het geactiveerde kanaal in op het benodigde niveau (het is gewoonlijk
het eenvoudigste om met de linker frontluidspreker te beginnen). Terwijl u het
testsignaal via de verschillende luidsprekers laat horen, wordt op de OSD het huidige
kanaal aangegeven. De compensatiewaarde aan de rechterkant verandert in
stappen van 1 dB. Er kan tot 12 dB naar boven of beneden worden afgesteld. Druk op
“ENTER” om de volgende luidspreker in te stellen.
FRANÇAIS
De afstand waarop de luidsprekers van het systeem worden opgesteld, is een
subtiele maar belangrijke fijnafstemming binnen de hele opzetprocedure. Door
aan de T 787 door te geven op welke afstand van de luisteraar iedere luidspreker zich bevindt, worden automatisch de juiste vertragingen aangehouden,
met als resultaat een geoptimaliseerde beeldvorming, geluidshelderheid en
surroundsound. Voer de afstanden in met een nauwkeurigheid van circa 30 cm.
LUIDSPREKERAFSTAND INSTELLEN
Gebruik in het menu “Speaker Distance” (luidsprekerafstand) de toetsen [D/F]
om de luidsprekers Front Left (linksvoor), Center (midden), Front Right (rechtsvoor), Surround Right (surround rechts), Achterste Surround (links en rechts), Surround Left (surround links) en Subwoofer in te stellen op de afstand tussen de
hoofdluisterpositie en de voorkant van de betreffende luidspreker. De maximale
afstand die kan worden ingesteld, is 9,1 meter. De afstand kan in meters en in
“feet” worden gegeven. Dit kunt u aangeven bij “Unit of Measure” (meeteenheid).
VOLUME AFSTELLEN
DEUTSCH
OPMERKING
Indien u de niveaus “op het gehoor” balanceert, kies dan één luidspreker
(gewoonlijk center) als de referentieluidspreker en stel de andere af aan
de hand van deze luidspreker. Tijdens het balanceren van alle kanalen
dient u in de primaire luisterpositie te blijven.
ESPAÑOL
Richt de meter met de microfoon (gewoonlijk aan een uiteinde) recht
naar het plafond (niet naar voren naar de luidsprekers) en controleer of
de “C”-schaal is geselecteerd. Stel de meter zo in dat deze 75 dB aangeeft.
(Bij meters van Radio Shack betekent dit dat de meter op het 80 dB-bereik
moet worden ingesteld en dat u de metingen neemt op het -5 punt, of dat
het 70 dB-bereik wordt in gesteld en er op het +5 punt wordt gemeten.)
SPEAKER DISTANCE (LUIDSPREKERAFSTAND)
ITALIANO
De meter moet op de primaire luisterpositie worden gezet, ongeveer ter
hoogte van het hoofd van de luisteraar. Een statief kan hierbij handig zijn,
maar met een stuk sterke tape zijn ook andere voorwerpen, zoals een
staande lamp, een muziekstandaard of een stoel, goed bruikbaar. Let er
echter op dat er zich geen grote, akoestisch weerkaatsende oppervlakken
voor of in de buurt van het microfoonelement bevinden.
ENGLISH
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
Aangezien het gemiddelde volumeniveau van opnames sterk kan verschillen, is
er geen bepaalde hoofdvolume-instelling die moet worden gebruikt. Een waarde
van -20 dB kan bij de ene cd of dvd “net zo hard” klinken als -10 dB bij een andere.
Wanneer de T 787 van standby volledig wordt ingeschakeld, keert de unit terug
naar de hoofdvolume-instelling die het laatst werd gebruikt. Indien de vorige
instelling echter groter was dan -20 dB, dan gebruikt de T 787 de instelling -20 dB.
Op deze manier wordt voorkomen dat het geluid te hard wordt ingeschakeld.
SVENSKA
U kunt de testmodus te allen tijde afsluiten door op de toets [A] te drukken,
waardoor het menu “Speaker Setup” (luidsprekerinstellingen) weer verschijnt. Ook
kunt u op de toets “TEST” drukken om de testmodus af te sluiten.
Behalve de volumeknop kunt u de toetsen [VOL D/F] op de HTR 8 gebruiken
om het “hoofdvolume” van de T 787 in te stellen, waardoor het volume van alle
kanalen tegelijkertijd wordt gewijzigd. Door kort op de toets te drukken wordt
het hoofdvolume in stappen van 1 dB veranderd. Houdt u de toets [VOL D/F]
langer ingedrukt, dan verandert het volume tot de toets weer wordt losgelaten.
GELUID DEMPEN
Met de toets [MUTE] (dempen) op de HTR 8 afstandsbediening wordt het
geluid van alle kanalen volledig gedempt. Deze optie is altijd beschikbaar,
ongeacht de geselecteerde bron of luistermode.
OPMERKINGEN
• De optie geluid dempen wordt niet uitgeschakeld wanneer de
geselecteerde ingang of luistermodus wordt gewijzigd.
• Wanneer u de volumestand aanpast via de HTR 8 of de volumeknop op het
frontpaneel, wordt de functie Mute (Dempen) automatisch uitgeschakeld.
23
РУССКИЙ
OPMERKINGEN
• Alle luidsprekers moeten op hun uiteindelijke plaats staan, voordat de
niveaus worden ingesteld.
• De integrale crossover van de subwoofer (indien aanwezig) moet
worden gedeactiveerd. Is dit niet mogelijk, dan moet de hoogst
mogelijke frequentie worden ingesteld indien u gebruik maakt van
de subwoofer-uitgang van de T 787 . Een laatste afstelling van het
subwoofer-niveau “op het gehoor”, met muziek- en filmgeluidmateriaal,
is vaak erg handig.
• Door de effecten van de akoestiek in een bepaalde ruimte, kan het zijn
dat bij elkaar passende luidsprekers (front, surround, achter) niet altijd
met precies dezelfde waarden worden gekalibreerd.
NEDERLANDS
Voor dezelfde SPL-meteraflezing (of subjectieve geluidssterkte), stelt u
iedere luidspreker met de toetsen [D/F] op de afstandsbediening af.
BEDIENING
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
FRANÇAIS
KANAALNIVEAUS “TUSSENDOOR” AFSTELLEN
VOLUME
Zone 2 beschikt over een vaste en variabele volumeregeling. Bij de
instelling “Variable” en in het menu “Zone Controls” op de OSD (On-Screen
Display) kan het niveau van Zone 2 Volume worden afgeregeld met
de [D/F] van de HTR 8 of de bijbehorende navigatietoetsen op het
frontpaneel of direct met [VOL d/f] van de ZR 7.
U kunt de uitgangsniveaus voor midden, surround en subwoofer wijzigen
zonder daarvoor het menu “Speaker Levels” (luidsprekerniveaus) te moeten
openen. Dit komt bijvoorbeeld van pas bij het verhogen (verlagen) van het
dialoogniveau bij een film door het middenkanaal hoger (lager) te zetten of
door te harde zeer lage tonen te verlagen (of verhogen) door het subwooferniveau te verlagen (verhogen). Met de toetsen “SURR,” “CENT” en “SUB” van
de HTR 8 kunt u rechtstreeks de niveaus voor deze kanalen afstellen binnen
een bereik van ±12 dB. De achterluidsprekerkanalen (indien aanwezig)
worden in dezelfde mate gewijzigd als de surroundkanalen.
Indien het volume echter op “Fixed” (vast) is ingesteld, dan is het volume
voor zone 2 op een bepaald dB-niveau ingesteld. Dit betekent dat het
volume van die zone kan worden ingesteld met de volumeknop van de
versterker, via welke het geluid wordt weergegeven.
ESPAÑOL
ITALIANO
OPMERKING
De instellingen die “tussendoor” zijn gemaakt worden toegevoegd aan
of afgetrokken van de instellingsniveaus zoals die ingesteld zijn tijdens
de kalibratieprocedure van de T 787 met behulp van de toets “Test” op
de HTR 8. Wanneer echter een voorinstelling wordt geselecteerd, worden
de kanaalniveaus teruggesteld op de waarden in de voorinstelling. Ook
betekent dit dat de T 787 niet meer de niveaus gebruikt zoals die tijdens
de audyssey autokalibratie werden ingesteld.
ZONE SETUP (ZONE-INSTELLINGEN)
MODE (MODUS)
Zone 3 en zone 4 kunnen in twee verschillende modi worden
geconfigureerd: Record Out (opname uit) en Zone (Audio Only) (zone
(alleen audio)). Als Record Out is geselecteerd, worden het audiosignaal
van de toegewezen bron rechtstreeks naar de toepasselijke audio-uitgang
gestuurd (zie Item 3. 10 AUDIO 1-6/VIDEO 1-3/S-VIDEO 1-3). Wanneer zone
3 of zone 4 op “Record Out” is ingesteld, dan is deze zone niet beschikbaar
bij “ZONE CONTROLS” (ZONEREGELINGEN) in “MAIN MENU” (HOOFDMENU).
Als de “modus” voor Zone 3 of Zone 4 op “Volume” is ingesteld, dan werkt
deze regeling hetzelfde als hierboven beschreven voor het volume van
zone 2.
Zie tevens de informatie over “ZONE CONTROLS” (ZONEREGELINGEN) in
“MAIN MENU” (HOOFDMENU).
OPMERKING
De ZR 7 afstandsbediening kan alleen Zone 2-toepassingen aansturen.
AMPLIFIER SETUP (VERSTERKERINSTELLINGEN)
DEUTSCH
NEDERLANDS
Met de toepassing Zone kan de gebruiker in verschillende zones van het
huis meerdere geluids- en videobronnen beluisteren en bekijken vanaf
zowel alle ingeschakelde bronnen als Front Input (front-ingang), Media
Player (mediaspeler) en Tuner.
De T 787 beschikt over drie configureerbare zones: Zone 2, Zone 3 en Zone
4. Met de toetsen [A/S/D/F] en [ENTER] kunt u door de parameters in het
menu Zone Setup (zone-instellingen) navigeren.
Als de surroundluidsprekers niet in de hoofdzone worden gebruikt, kunnen
de versterkerskanalen hiervan worden toegewezen aan Main Back, Main
Front (Bi-Amp) en multizonegebruik.
SVENSKA
De surroundversterker kan via de volgende instellingen worden geconfigureerd:
· Main Back: Toewijzen als surroundluidsprekers.
· Main Front (Bi-Amp): Een bi-versterkersmodus voor de
hoofdluidsprekers voor (links en rechts), wat betekent dat de
versterkerkanaaluitgangen voor linksvoor en rechtsvoor worden
gereproduceerd.
· Zone 2: Wijs de surroundversterkerskanalen toe
aan de luidsprekeruitgangen van Zone 2 vanaf de
surroundluidsprekeraansluitingen.
· Zone 3: Wijs de surroundversterkerskanalen toe
aan de luidsprekeruitgangen van Zone 3 vanaf de
surroundluidsprekeraansluitingen.
· Zone 4: Wijs de surroundversterkerskanalen toe
aan de luidsprekeruitgangen van Zone 4 vanaf de
surroundluidsprekeraansluitingen.
РУССКИЙ
24
BEDIENING
LISTENING MODE SETUP
(INSTELLINGEN LUISTERMODUS)
AUTO TRIGGER IN
Met Auto Trigger IN kunnen externe systeemcontrollers het betreffende gedeelte
van de T 787 van “Standby” op “On” en omgekeerd instellen.
Main : De T 787 wordt vanuit standby ingeschakeld wanneer er +12 V DC
op Trigger IN wordt gezet.
Zone 2, Zone 3, Zone 4 : De betreffende zone wordt ingeschakeld
wanneer er +12 V DC op Trigger IN staat.
All (alle) : Main, Zone 2, Zone 3 en Zone 4, zoals hierboven beschreven,
worden allemaal ingeschakeld wanneer er een +12 V DC-signaal op
Trigger IN wordt gezet.
ITALIANO
DOLBY
Dolby Digital is het multikanaals digitaal-signaalformaat dat in de
laboratoria van Dolby is ontwikkeld. Schijfjes met “het dubbele D-symbool”
werden opgenomen met maximaal 5.1 kanalen aan digitale signalen, wat
leidde tot een veel betere geluidskwaliteit, met dynamische en ruimtelijke
geluidssensaties die veel beter zijn dan die bij het oudere Dolby Surround.
DEUTSCH
DELAY (VERTRAGING)
Het is mogelijk om in te stellen of er een +12 V DC-signaal op de triggeruitgang
staat. Als er +12 V DC zonder vertraging beschikbaar moet zijn op het moment
dat de triggeruitgang aan de toegewezen instelling wordt gekoppeld, moet
Delay op 0 seconden worden ingesteld. In alle andere gevallen kan een
vertraging tussen 1 en 15 seconden worden ingesteld.
LUISTERMODI
Het audioformaat dat door de geselecteerde bron wordt waargenomen, kan
via de volgende opties automatisch worden geconfigureerd en verwerkt:
Een Dolby Digital-audioingang kan als volgt afhankelijk van de indeling
ervan, worden geconfigureerd
Stereo: Als de gedetecteerde audio in Dolby stereo is, kunt u als
standaard één van de volgende instellingen kiezen - Pro Logic, PLIIx
Movie, PLIIx Music of None.
Surround: Als de gedetecteerde audio in Dolby Surround is, kunt u als
standaard één van de volgende instellingen kiezen - Surround EX, PLIIx
Movie, and PLIIx Music, Stereo Downmix of None.
None: Als “None” (Geen) is geselecteerd, wordt het Dolby Digital-signaal
standaard ingesteld op de instellingen “Stereo” of “Surround” die worden
uiteengezet bij de optie “PCM”. Zie de uitleg hieronder over “PCM”.
РУССКИЙ
Zie tevens “Item 8. +12V TRIGGER OUT, +12V TRIGGER IN” van het
ACHTERPANEEL en tevens de informatie over “Trigger Out” onder
“Broninstellingen (normale weergave)”.
NEDERLANDS
TRIGGER OUT (TRIGGER-UITGANG)
Triggers zijn laagspanningssignalen, waarmee andere apparaten worden
in- en uitgeschakeld. De drie +12 V DC-triggeruitgangen van de T 787
(Trigger 1 Out, Trigger 2 Out en Trigger 3 Out) zijn afhankelijk van de modus
waarvoor zij worden gebruikt. De +12 V DC-uitgang kan aan zes opties
worden toegewezen: Main, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2+3+4 en Source
Setup (broninstellingen).
Main : Er staat +12 V DC op de toegewezen triggeruitgang wanneer de
T 787 is ingeschakeld.
Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2+3+4 : Wanneer de betreffende zone
is ingeschakeld, staat er +12 V DC op de toegewezen triggeruitgang.
Source Setup (broninstellingen) : Als de triggeruitgang is gekoppeld
aan “Source Setup”, dan staat er +12 V DC op de triggeruitgang zodra
deze bron wordt geselecteerd. Zie ook de informatie over “Trigger Out”
in de paragraaf Broninstellingen (normale weergave).
De T 787 beschikt over verschillende luistermodi die voor een groot deel
configureerbaar zijn. Met deze opties kunnen verschillende geluidseffecten
worden weergegeven, afhankelijk van de inhoud van de bron die wordt
afgespeeld. Onderstaande instellingen kunnen met de toetsen [A/S/D/F]
en [ENTER] worden ingesteld.
SVENSKA
De T 787 beschikt over drie configureerbare +12 V DC trigger-uitgangen die
kunnen worden gebruikt voor het activeren van een component of systeem
waarop deze is aangesloten. Er is tevens een trigger-ingang beschikbaar om
de koppelingen, waarop deze is aangesloten, in te schakelen. Gebruik de
toetsen [A/S/D/F] en [ENTER] om door de parameters in het menu Trigger
Setup (triggerinstellingen) te navigeren.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
TRIGGER SETUP (TRIGGERINSTELLINGEN)
ENGLISH
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
25
BEDIENING
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
FRANÇAIS
DOLBY DIGITAL PLUS
Dolby Digital Plus ist die Audiotechnologie der nächsten Generation für die
gesamte HD-Programmierung und alle HD-Medien. Dolby Digital Plus bietet
Mehrkanal-Audioprogramme mit bis zu 7,1 Kanälen und unterstützt mehrere
Programme in einem einzelnen codierten Bitstream mit einem maximalen
Bitratenpotenzial von 6 Mbps und einer maximalen Bitratenleistung von 3
Mbps für HD-DVD und 1,7 Mbps für Blu-ray Disc. Dolby Digital Plus erzeugt
Dolby Digital-Bitstreams zur Wiedergabe auf vorhandenen Dolby DigitalSystemen. Dolby Digital Plus kann den von Regisseuren und Produzenten
beabsichtigten Originalsound präzise reproduzieren.
Darüber hinaus bietet Dolby Digital Plus einen Mehrkanal-Sound mit
diskretem Kanalausgang, interaktivem Mischen und Streaming-Fähigkeit in
fortgeschrittenen Systemen. Mittels Unterstützung durch High-Definition
Media Interface (HDMI) wird eine einkablige Digitalverbindung für HDAudio und HD-Video ermöglicht.
ESPAÑOL
DOLBY TrueHD
Dolby TrueHD ist eine verlustlose Codierungstechnologie, die für optische
HD-Discs entwickelt wurde. Dolby TrueHD bietet fantastischen Sound,
der Bit für Bit mit dem Studio-Master identisch ist und ein echtes HDUnterhaltungserlebnis auf optischen HD-Discs der nächsten Generation
bietet.
ITALIANO
Dolby TrueHD unterstützt Bitraten bis zu 18 Mbps und zeichnet bis zu
8 Vollbereichskanäle individuell mit 24-Bit/96 kHz Audio auf. Darüber
hinaus bietet Dolby TrueHD umfassende Metadaten, einschließlich
Dialognormalisation und Dynamikbereichskontrolle. Mittels Unterstützung
durch High-Definition Media Interface (HDMI) wird eine einkablige
Digitalverbindung für HD-Audio und HD-Video ermöglicht. HD-DVD- und Bluray Disc-Standards begrenzen derzeit die maximale Anzahl von Audiokanälen
auf acht, während Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD mehr als acht
Audiokanäle unterstützen. Hinweis: Der T 787 unterstützt nur 7,1 Kanäle.
DEUTSCH
NEDERLANDS
DOLBY DIGITAL EX
Bij deze methode wordt een Matrix-decoder gebruikt. Hierbij wordt het
achterste kanaal gecreëerd via signalen op de linker en rechter surroundkanalen opgenomen in Dolby Digital 5.1, met een weergave in Surround
6.1. Deze methode wordt gebruikt bij bronnen met het “het dubbele
D-symbool-EX”, die zijn opgenomen in Dolby Digital Surround EX.
Met dit aanvullende kanaal is de dynamiek verbeterd en is het gevoel van
beweging binnen het geluidsveld verhoogd. Indien media-bronnen die
in Dolby Digtal EX zijn opgenomen, met een Digital EX-decoder worden
gedecodeerd, dan wordt het formaat automatisch opgemerkt en wordt
de Dolby Digital EX-modus geselecteerd. Echter, soms worden media
opgenomen in Dolby Digital EX geregistreerd als Dolby Digital. In dat geval
dient Dolby Digital EX met de hand te worden geselecteerd.
SVENSKA
OPMERKING
Raadpleeg tevens “Luistermodus” bij de uitleg over het hoofdmenu voor een
beschrijving van Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx Music en Stereo Downmix.
РУССКИЙ
26
DTS
Digital Theater System Digital Surround, ofwel DTS, is een multikanaals
digitaal-signaalformaat, waarmee gegevens sneller kunnen worden
verwerkt dan met Dolby Digital. Hoewel Dolby Digital en DTS beide 5.1
kanaals mediaformaten zijn, wordt aangenomen dat schijfjes met het DTSsymbool een betere geluidskwaliteit bieden dankzij de lagere benodigde
audiocompressie. Ook biedt dit formaat een bredere dynamiek, met een
een buitengewone geluidskwaliteit.
Een DTS-audioingang kan als volgt afhankelijk van de indeling ervan,
worden geconfigureerd
Stereo: Als de gedetecteerde audio in DTS is, kunt u als standaard één van
de volgende instellingen kiezen - NEO:6 Cinema, NEO:6 Music of None.
Surround: Als de gedetecteerde audio in DTS Surround is, kunt u als
standaard één van de volgende instellingen kiezen - NEO:6 Cinema,
NEO:6 Music, Stereo Downmix of None.
None: Als “None” (Geen) is geselecteerd, wordt het DTS-signaal
standaard ingesteld op de instellingen “Stereo” of “Surround” die worden
uiteengezet bij de optie “PCM”. Zie de uitleg hieronder over “PCM”.
OPMERKING
Raadpleeg tevens “Luistermodus” bij de informatie over het hoofdmenu
voor een beschrijving van de surroundmodi Stereo Downmix en DTS Neo:6.
PCM
PCM (Pulse Code Modulation) is de digitale weergave van een standaard
audiosignaal dat is geconverteerd met weinig of geen compressie. Als “None” is
geselecteerd voor één van de hierboven vermelde Dolby- of DTS-instellingen,
wordt dit “PCM” gedeelte als volgt standaard op het audiosignaal ingesteld
Stereo: De gedetecteerde stereo audio-indeling wordt geconfigureerd
naar één van de volgende opties - Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx Music, NEO:6
Cinema, NEO:6 Music, EARS, Enhanced Stereo of None.
Surround: De gedetecteerde surround audio-indeling wordt
geconfigureerd naar één van de volgende opties -PLIIx Movie, PLIIx
Music, NEO:6 Music, NEO:6 Cinema, Stereo Downmix of None.
ANALOG
Als het audio-ingangssignaal een analoog signaal betreft, dan kunnen de
volgende surroundmodi als standaard worden ingesteld - Pro Logic, PLIIx
Movie, PLIIx Music, NEO: 6 Cinema, NEO: 6 Music, EARS, Enhanced Stereo,
Analog Bypass of None.
OPMERKING
Al deze luistermodi voor “Dolby Digital”, “DTS”, “PCM” en “Analog”
kunnen rechtstreeks worden gewijzigd door op de toets “Listening
Mode” op het frontpaneel te drukken of via de optie “Listening Mode” in
het hoofdmenuvenster. Het gekozen audioformaat wordt weerspiegeld
bij de betreffende instelling in “Listening Mode Setup” (instellingen
luistermodus).
BEDIENING
De instelling 25% heeft het laagste dynamische bereik en is geschikt
voor die tijden waarop u de spraak zo duidelijk mogelijk wilt houden,
terwijl het volume laag staat.
Stel voor Dolby TrueHD-bronnen de Dynamic Range Control op “Auto”.
Dolby Pro Logic IIx Music : Raadpleeg dezelfde beschrijving van “PLIIx
Music” in het segment “LUISTERMODUS AFSTELLEN” van de “BEDIENING
- DE T 787 GEBRUIKEN - HOOFDMENU”.
DTS SETUP (DTS-INSTELLINGEN)
DTS-ES™ DISCRETE 6.1
Aangezien de signalen van de 6.1 surround-kanalen (waaronder
het achterste kanaal) volledig onafhankelijk van elkaar zijn, kan het
gevoel worden opgewekt dat het akoestische beeld los van de
achtergrondgeluiden beweegt en de luisteraar 360 graden door het geluid
wordt omgeven.
Hoewel een maximale kwaliteit wordt bereikt met soundtracks die met dit
systeem zijn opgenomen en worden afgespeeld met een DTS-ES-decoder,
kunnen dergelijke opnamen ook met een conventionele DTS-decoder
worden afgespeeld. Het achterste kanaal wordt dan automatisch zodanig
in de linker en rechter surround-kanalen van het surround-systeem
gedownmixt dat geen van de signaalcomponenten verloren gaat.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
DTS - ES EXTENDED SURROUND ™ (DTS ES)
Dit is een nieuw multikanaals digitaal formaat, waarmee het ruimtelijke
gevoel van de surround-indruk sterk wordt verbeterd dankzij de grotere
ruimtelijke expansie van de surround-signalen. Ook biedt dit formaat een
hoge compatibiliteit met het conventionele DTS-formaat.
Behalve de 5.1 kanalen biedt de Expanded DTS-ES Surround ook de
achterste surround bij de weergave, wat een totaal geeft van 6.1 kanalen.
Expanded DTS-ES Surround omvat twee formaten, met twee verschillende
methoden voor het opnemen van surround-signalen:
NEDERLANDS
In dit menu kan de dynamisch-bereikregeling van Dolby Digital worden
afgesteld en tevens de instellingen voor Dolby Digital Pro Logic IIx music.
Dyn Range Ctrl (dynamisch-bereikregeling) : U kunt het effectieve
dynamische bereik selecteren (subjectief bereik van zacht naar hard)
voor het afspelen van Dolby Digital-soundtracks. Selecteer voor een
echt bioscoopeffect altijd 100%, de standaardwaarde. Bij de instellingen
75%, 50% en 25% wordt het dynamische bereik steeds verder verlaagd,
waardoor zachte geluiden relatief harder klinken en de harde geluiden
minder hard.
DTS-HD MASTER AUDIO
DTS-HD Master Audio ist eine Technologie, die in einem professionellen
Studio aufgezeichnete Master-Audioquellen ohne Datenverlust wiedergibt
und die Audioqualität bewahrt. DTS-HD Master Audio verwendet variable
Datenübertragungsraten und ermöglicht die Datenübertragung mit
einer maximalen Rate von 24,5 Mbps im Blu-ray Disc-Format und 18,0
Mbps im HD-DVD-Format, was die Rate einer standardmäßigen DVD bei
weitem übertrifft. Diese hohen Datenübertragungsraten ermöglichen eine
verlustlose Übertragung von 96 kHz/24-Bit 7.1-Kanal-Audioquellen ohne
die Qualität des Originalsounds zu mindern. DTS-HD Master Audio ist eine
unersetzliche Technologie, die den Sound klangtreu und wie vom Urheber
der Musik oder des Films beabsichtigt wiedergibt.
ITALIANO
DTS-SURROUNDMODI
Hieronder volgende verdere beschrijvingen van de DTS-surroundmodi.
DEUTSCH
DOLBY SETUP (DOLBY-INSTELLINGEN)
ENGLISH
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
РУССКИЙ
SVENSKA
In dit menu kan de dynamisch-bereikregeling van DTS Digital Surround
worden afgesteld en tevens de instellingen voor DTS Neo: 6 Music.
Dyn Range Ctrl (dynamisch-bereikregeling) : Dit is dezelfde
configureerbare dynamisch-bereikregeling zoals hierboven beschreven
bij Dolby Setup. Het enige verschil is dat de soundtrack nu in DTSformaat wordt weergegeven.
DTS Neo: 6 Music. Raadpleeg dezelfde beschrijving van “NEO: 6 Music”
in het segment “LUISTERMODUS AFSTELLEN” van de “BEDIENING - DE
T 787 GEBRUIKEN - HOOFDMENU”.
27
BEDIENING
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
ENGLISH
FRANÇAIS
DTS-ES™ MATRIX 6.1
Bij dit formaat ontvangen de aanvullende signalen van het achterste kanaal
een matrix-codering en zij worden naar de linker en rechter surroundkanalen geleid. Tijdens de weergave worden zijn gedecodeerd naar de
linker, rechter en achterste surround-kanalen.
Aangezien dit bitstream-formaat volledig compatibel is met conventionele
DTS-signalen, kan het effect van DTS-ES Matrix 6.1 ook worden verkregen
vanuit bronnen met DTS-ES 5.1-signalen.
Het is natuurlijk ook mogelijk om signalen opgenomen in DTS-ES 6.1 viat
een DTS 5.1-kanaals decoder weer te geven.
Wanneer een DTS-ES-decoder een Discrete DTS-ES 6.1 of in Matrix 6.1
verwerkt, worden deze formaten automatisch opgemerkt en wordt de
optimale surround-modus geselecteerd. Echter, sommige DTS-ES Matrix
6.1-bronnen kunnen als DTS-bronnen worden gezien. In dat geval kan de
DTS-ES Matrix-modus met de hand worden geselecteerd.
ESPAÑOL
ITALIANO
DTS NEO: 6™ SURROUND
Bij deze modus worden de conventionele 2-kanaals signalen, zoals digitale
PCM- of analoge stereosignalen, op de zeer nauwkeurige digitale matrixdecoder voor DTS-ES Matrix 6.1 gezet, om een 6.1-kanaals surroundweergave te verkrijgen. DTS Neo: 6 surround omvat twee modi voor het
selecteren van de optimale decodering van de signaalbronnen:
DTS NEO: 6 CINEMA : Deze methode is ideaal voor het weergeven van
films. Bij het decoderen wordt de nadruk gelegd op de scheiding, zodat
met 2-kanaals bronnen dezelfde sfeer kan worden opgeroepen als met
6.1-kanaals bronnen.
DTS NEO: 6 MUSIC : Deze modus wordt met name aangeraden voor
de weergave van muziek. De rechter en linker voorkanalen worden
niet door de decoder geleid en worden rechtstreeks weergegeven. Er
is dus geen verlies van geluidskwaliteit en de effecten van de rechter
surround-, linker surround-, middelste en achterste kanalen voegen een
natuurlijk vergrotingsgevoel aan het geluidsveld toe.
DEUTSCH
ENHANCED STEREO
Raadpleeg dezelfde beschrijving van “ENHANCED STEREO” in het segment
“LUISTERMODUS” van de “BEDIENING - DE T 787 GEBRUIKEN - HOOFDMENU”.
DISPLAY SETUP (DISPLAY-INSTELLINGEN)
De VFD (vacuüm fluorescerend display) en de OSD (schermdisplay) kunnen
op verschillende manieren worden geopend via de parameters in het
menu “Display Setup” (display-instellingen) Gebruik de toetsen [A/S/D/F]
en [ENTER] om de verschillende menuopties onder “Display Setup” te zien.
OPMERKING
De configuraties onder “Display Setup” (display-instelingen) worden
overgeheveld wanneer dit is ingesteld bij de AV-voorinstellingen. Zie ook
de informatie hieronder over “AV-voorinstellingen”.
NEDERLANDS
SVENSKA
VFD (VACUÜM FLUORESCEREND DISPLAY)
Display : Selecteer “On” (aan) om alle toepasselijke gegevens of tekens
op de VFD te tonen. Als “Temp” wordt geselecteerd, verschijnt er niets op
de VFD. Wanneer er bij de instelling “Temp” op de frontpaneeltoetsen of
de betreffende toetsen op de afstandsbediening wordt gedrukt, worden
de betreffende VFD-tekens echter tijdelijk weergegeven, waarna ze weer
verdwijnen. Indien een van de zones is ingeschakeld, dan wordt dit continu
op de VFD aangegeven, zelfs wanneer “Temp” is geselecteerd.
Dimmer : Zet de dimmer op “dim” wanneer de VFD wat donkerder moet zijn.
Selecteer “Bright” om de VFD weer met de gewone helderheid weer te geven.
Line 1, Line 2 (regel 1/2) : Op de VFD worden twee regels met gegevens
of tekens weergegeven. Regel 2 is de regel met gegevens of tekens in
het onderste deel van de VFD. Erboven staat regel 1. Bij beide regels kan
worden geselecteerd welk display moet worden weergegeven door de
gewenste keuze aan te geven bij onderstaande opties:
Main Source (hoofdbron) : geeft de actieve bron weer.
Volume : het huidige volumeniveau wordt weergegeven.
Listening Mode (luistermodus) : de geselecteerde luistermodus
wordt weergegeven.
Audio Src Format (formaat audiobron) : geeft het audioformaat
weer dat bij de actieve bron is opgemerkt.
Audio Codec : Toont de waargenomen audio-stream-indeling zoals
Analog, PCM Surround, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio en andere
indelingen.
Video Mode : Toont de videoresolutie van de actieve ingangsbron.
De details die worden weergegeven zijn onder andere videoresolutie,
beeldfrequentie. Vraag uw NAD Audiospecialist of de technische afdeling
van uw distributeur advies als u deze videodetails beter wilt begrijpen.
Zone 2-Zone 3-Zone 4 Source (bron zone 2/3/4) : De toegewezen
bron voor de betreffende zone wordt weergegeven.
Off (uit) : Selecteer “Off” indien weergave van informatie op de
betreffende regel niet gewenst is.
Temp Line (tijdelijk-regel) : Kies tussen Line 1 en Line 2 (regel 1/2), om
de VFD kort te laten zien of “Temp” is geselecteerd bij de optie “Display”
zoals hierboven beschreven.
РУССКИЙ
SCHERMDISPLAY (OSD)
Temp Disp (tijdelijk display): Dit heeft betrekking op de OSD die tijdelijk
wordt weergegeven bij de video-uitgang wanneer een van de toetsen op het
frontpaneel of de betreffende toetsen op de afstandsbediening wordt gebruikt.
Stel dit in op “On” (aan) indien u wilt dat de betreffende OSD op de monitor/tv
wordt weergegeven. Selecteer “Off” (uit) indien dit niet het geval is.
28
BEDIENING
A/V PRESETS (AV-VOORINSTELLINGEN)
VOORBEELDPROCEDURE VOOR HET INSTALLEREN VAN AVVOORKEUZE-INSTELLINGEN
1 Installeer eerst de instellingen die uw voorkeur hebben voor de volgende opties (u kunt deze bereiken via de bijbehorende menupagina)
ENGLISH
DE T 787 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU
Met het eenvoudige maar krachtige en flexibele voorinstellingensysteem
van de T 787 kunt u bijna ieder aspect van het afspelen van audio en video
naar keuze instellen en deze keuzes met een enkele druk op de knop
oproepen. De parameters “Listening Mode” (luistermodus), “DSP Options”
(DSP-opties) en “Tone Controls” (toonregelingen) zijn bereikbaar via het
hoofdmenu. Deze worden samen met de instellingen voor “Speaker
Setup” (luidsprekerinstelilngen) en “Display Setup” (display-instellingen)
(configureerbaar via “Setup Menu” (instellingenmenu)) opgeslagen als een
enkele voorinstelling.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Listening Mode (Luistermodus): Stereo
DSP Options (DSP-Opties): 5ms
Tone Controls (Toonregelingen): Tone Defeat (Toonafstellingen Blokkeren):
On (Aan)
DEUTSCH
VOORINSTELLINGEN PROGRAMMEREN
Een voorinstelling opstellen betekent niet meer en niet minder dan het
opslaan van een complete set parameters zoals aangegeven in “Listening
Mode” (luistermodus), “DSP Options” (DSP-opties) en “Tone Controls”
(toonregelingen), opties die via het hoofdmenu bereikbaar zijn. Ook
opgeslagen worden de opties in “Speaker Setup” (luidsprekerinstellingen)
en “Display Setup” (display- instellingen) die via “Setup Menu”
(instellingenmenu) worden geselecteerd.
ITALIANO
U kunt bijvoorbeeld een voorinstelling opzetten voor popmuziek en
een andere voor klassieke muziek. Dan kunt u nog een voorinstelling
opzetten voor de favoriete instelling van ieder familielid, of een voor
de thuisbioscoop en verder nog een voor films die u laat op de avond
afspeelt. Iedere voorinstelling omvat dan de specifieke parameters voor dat
bepaalde scenario of die bepaalde voorkeur.
Display Setup (Display-Instellingen): Stel “Line 2” in op “Listening Mode”
(Luistermodus)
SVENSKA
U slaat de geselecteerde instellingen voor die voorinstelling op door
naar beneden te schuiven naar “Save Current Setup to Preset” (huidige
instellingen onder voorinstelling opslaan) en op [S] te drukken. Als u
ervoor kiest de standaarinstellingen op te slaan, schuif dan naar beneden
naar “Load Defaults to Preset” (standaardinstellingen onder voorinstelling
opslaan) en druk op [S] om de standaardinstellingen te herstellen.
NEDERLANDS
Schuif met de toetsen [D/F] naar “A/V Presets” (AV-voorinstellingen) om
de gewenste parameters onder een voorinstelling op te slaan. Selecteer
een voorinstelling. Met de toetsen [D/F] kunt u in deze voorinstelling
alle gewenste, hierboven beschreven parameters opslaan door “Yes” (ja) te
selecteren. Indien u een bepaalde parameter niet in een voorinstelling wilt
opslaan, selecteert u “No” (nee).
РУССКИЙ
Aan het label van de voorinstelling kan een nieuwe naam worden
toegewezen. Deze nieuwe naam wordt in de VFD en ook in de OSD
weergegeven. U kunt de label wijzigen door naar “Name” (naam) te
schuiven en op [S] te drukken om naar het gewenste teken te gaan. Druk
vervolgens op [D/F] en selecteer de gewenste alfanumerieke tekens. Druk
op [A/S] om naar het volgende of vorige teken te gaan en tegelijkertijd het
huidige teken op te slaan.
OPMERKING
De geselecteerde voorinstelling blijft van kracht tot u een andere
voorinstelling selecteert.
29
BEDIENING
DE T 787 GEBRUIKEN – INSTELLINGENMENU
ENGLISH
Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen): ga vanuit het menu
Speaker Setup (Luidsprekerinstellingen) naar het submenu “Speaker
Configuration” (Luidsprekerconfiguratie) en wijzig “Subwoofer” van “On”
(Aan) in “Off” (Uit): “Front” wordt “Large” (Groot)
3 Stel op de “A/V Presets”-pagina “Preset: 1” als volgt in - selecteer met
[D/F] “Yes” of “No”, bevestig de selectie met een druk op [ENTER] en ga
verder naar de volgende instelling
FRANÇAIS
ESPAÑOL
Sla op menuregel “Save Current Setup to Preset” (huidige instellingen
onder voorinstelling opslaan) met [S] bovengenoemde instellingen op
onder Preset 1. Onderstaande OSD (On-Screen Display) wordt getoond
en daarmee wordt bevestigd dat bovenstaande instellingen nu zijn
opgeslagen onder “Preset 1”.
ITALIANO
2 Met de volgende installatie van instellingen bladert u naar “A/V Presets”
(AV-voorinstellingen) vanaf de pagina SETUP MENU (INSTELLINGENMENU).
Open met [S] het menu “A/V Presets” (AV-voorinstellingen).
DEUTSCH
Wanneer u “Preset 1” oproept met de afstandsbediening (voor de HTR 8
“A/V PSET” + “1”) worden de bovengenoemde voorkeuzewaarden die
zijn toegewezen aan “Preset 1”, opgeroepen (voorkeuze-instellingen
zoals die worden getoond in de OSD-schermafbeeldingen bij Stap 1) en
toegepast op de bron die dan is ingeschakeld.
4 Herhaal nu Stap 1 hierboven, maar deze keer met de volgende
instellingen
Listening Mode (Luistermodus): PLIIx Music
NEDERLANDS
SVENSKA
DSP Options (DSP-Opties): 0ms
РУССКИЙ
30
BEDIENING
6 Stel op de “A/V Presets”-pagina “Preset: 2” als volgt in - selecteer met
[D/F] “Yes” of “No”, bevestig de selectie met een druk op [ENTER] en ga
verder naar de volgende instelling.
FRANÇAIS
Tone Controls (Toonregelingen): Tone Defeat (Toonafstellingen Blokkeren):
Off (Uit)
ENGLISH
DE T 787 GEBRUIKEN – INSTELLINGENMENU
VOORINSTELLINGEN OPROEPEN
Met de HTR 8 afstandsbediening kunt u te allen tijde een voorinstelling
oproepen. Druk op de vierkante toets A/V PSET op de HTR 8 en
vervolgens op een van de toetsen 1 t/m 5, afhankelijk van het gewenste
voorinstellingsnummer. De net opgeroepen voorinstelling wordt
weergegeven of vervangt de vorige voorinstelling.
SVENSKA
In het bovenstaande voorbeeld zijn de instellingen voor “Preset 1”
toegewezen aan Bron 1. Iedere keer dat u Bron 1 inschakelt, worden
de instellingen voor “Preset 1” toegepast op Bron 1. Toch kun u zelf de
toegewezen Voorinstellingen voor een bepaalde Bron negeren en een
andere Voorinstelling/een ander Voorinstellingsnummer kiezen door de
juiste regeltoetsen in te drukken.
NEDERLANDS
DEUTSCH
7 U kunt maximaal 5 Presets (Voorinstellingen) instellen. U kunt in het
venster “Source Setup - Normal View” (Broninstellingen – normale
weergave) dezelfde Voorkeuze-instellingen koppelen aan/standaard
instellen voor de verschillende Bronnen, zoals u hieronder kunt zien.
РУССКИЙ
5 Met de volgende installatie van instellingen bladert u naar “A/V Presets”
(AV-voorinstellingen) vanaf de pagina SETUP MENU (INSTELLINGENMENU).
Open met [S] het menu “A/V Presets” (AV-voorinstellingen).
NB. “Speaker Setup” (Luidsprekerinstellingen) is ingesteld op
“No”. In deze toestand zijn er geen waarden voor “Speaker Setup”
(Luidsprekerinstellingen) die in werking treden bij “Preset 2”. De
instellingen voor “Speaker Setup” die zullen toegepast bij “Preset 2” zijn
de laatste of actuele instellingen voor “Speaker Setup” en die zijn in dit
voorbeeld hetzelfde als de instellingen voor “Speaker Setup” die worden
getoond in Stap 1.
ITALIANO
Sla op menuregel “Save Current Setup to Preset” (huidige instellingen
onder voorinstelling opslaan) met [S] bovengenoemde instellingen op
onder Preset 2. Wanneer u “Preset 2” oproept met de afstandsbediening
(voor de HTR 8 “A/V PSET” + “2”) worden de bovengenoemde voorkeuzewaarden die zijn toegewezen aan “Preset 2”, opgeroepen (voorkeuzeinstellingen zoals die worden getoond in de OSD-schermafbeeldingen
bij Stap 4) en toegepast op de bron die dan is ingeschakeld.
ESPAÑOL
Display Setup (Display-Instellingen): Stel “Line 2” in op “Volume”
31
BEDIENING
NAAR AM/FM-RADIO LUISTEREN
ENGLISH
De interne AM/FM-tuner van de T 787 geeft radio-uitzendingen met
een hoogwaardig geluid weer. De ontvangst en de geluidskwaliteit zijn
echter altijd in bepaalde mate afhankelijk van de gebruikte antenne(s),
en ook van de afstand tot de bron van de uitzending, de geografie en de
weersomstandigheden.
FRANÇAIS
ANTENNES
De meegeleverde FM-lintantenne kan op de FM-antenne-ingang van het
achterpaneel worden aangesloten met de balun-adapter. De antenne
moet volledig worden uitgevouwen en een “T” vormen. Deze opgevouwen
dipoolantenne werkt gewoonlijk het beste in een verticale stand met de
armen van de “T” volledig uitgevouwen. Ook kan de antenne het beste
haaks op de bron van de gewenste uitzending staan. Er zijn echter geen
“regels” en door te experimenteren met de plaatsing van de antenne kunt u
zelf het helderste geluid met de minste achtergrondruis vinden.
ESPAÑOL
In gebieden waar de FM-band slecht te ontvangen is, kan een buitenantenne de kwaliteit van het geluid sterk verbeteren. Indien u graag naar de radio
luistert, dan kan het aanbevelenswaardig zijn de hulp van een professionele
antenne-installateur in te roepen om uw systeem te optimaliseren.
ITALIANO
De bijgeleverde AM-loopantenne geeft gewoonlijk een goede ontvangst.
Er kan echter een AM-buitenatenne worden gebruikt om de ontvangst te
verbeteren. Neem voor meer informatie contact op met een specialist in
antennes.
BELANGRIJKE OPMERKING
Als u AM/FM-opdrachten uitvoert met de HTR 8-afstandsbediening, let
er dan op dat de DEVICE SELECTOR op “TUNER” is gezet.
LUSANTENNE MONTEREN
DEUTSCH
NEDERLANDS
1 Draai het buitenste frame van de antenne.
2 Plaats de onderrand van het buitenste frame in de groef in de staander.
3 Trek het antennesnoer naar buiten.
EEN TUNER-BAND SELECTEREN
Druk op de knop [AM/FM/DB] op de HTR 8 op de AMP- of TUNER-toestelselectiepagina. Iedere keer dat u daarna op één van deze knoppen drukt,
schakelt over naar de AM-, FM-, XM en DAB-band. Stop (laat de knop los) op
de tuner-band van uw keuze.
SVENSKA
AFSTEMMEN OP AM/FM-STATIONS
Voer, wanneer u de AM- of FM-band hebt geselecteerd, met TUNE
[7/8] op de HTR 8 een langzame handmatige zoekopdracht uit; of
houd de knoppen ingedrukt als u automatisch wilt zoeken.
РУССКИЙ
U kunt de knoppen [a/s] op het voorpaneel of de toets [A/S] van de HTR 8
ook gebruiken om op stations af te stemmen.
1 Door even op [A/S] te drukken kunt u een hogere of lagere AM- of FMfrequentie kiezen.
2 Houd de toets [A/S] langer dan 2 seconden ingedrukt om naar boven of
beneden langs de frequentiebanden te zoeken - de tuner van de T 787
stopt bij het eerste voldoende krachtige signaal dat wordt gevonden.
3 Als u op [A/S] drukt tijdens het zoekproces, wordt het zoeken
onderbroken.
32
DIRECT AFSTEMMEN
Als u weet welke frequentie aan het station dat u zoekt is toegewezen, kunt
u direct op het station afstemmen.
1 Schakel over tussen de stand “Preset” en “Tune” door op de knop [ENTER]
te drukken (zie de onderste regel van de display). Selecteer de stand
“Tune”.
2 Toets met de numerieke toetsen van de afstandsbediening de
frequentie in die aan het station is toegewezen. Bijvoorbeeld, als u
104.50MHz wilt invoeren, drukt u op “1”, “0”, “4”, “5” en “0”.
VOORKEUZE-INSTELLINGEN OPSLAAN (AM/FM/XM/DAB)
In de T 787 kunnen 40 van uw favoriete AM-, FM- en XM- (of DAB-)
radiozenders als voorinstellingen worden opgeslagen.
1 Als u een AM/FM-station van uw keuze wilt opslaan als
voorkeuzestation, stemt u eerst af op de frequentie van uw keuze (zie
hierboven) en drukt u vervolgens op de [MEMORY]-toets. De VFD toont
het volgende beschikbare Voorkeuzenummer - bijvoorbeeld, “Preset 4
Free” op de onderste regel.
2 Druk nogmaals op de knop [MEMORY] om de gewenste frequentie op
te slaan in het weergegeven Voorkeuzenummer. De frequentie van uw
keuze is nu opgeslagen bij het aangewezen Voorkeuze-instellingen.
OPMERKING
Als er geen vrije Voorkeuzenummers meer zijn, kunt u een bestaand
Voorkeuze-nummer overschrijven door op de [D/F] te drukken en het
voorkeuzenummer dat u wilt overschrijven, te selecteren.
DIRECT OPROEPEN VAN EEN NUMMER VAN EEN VOORKEUZEINSTELLINGEN (AM/FM/XM/DAB)
U kunt een Voorkeuzenummer van uw keuze direct oproepen.
1 Schakel over tussen de stand “Preset” en “Tune” door op de knop [ENTER]
te drukken (zie de onderste regel van de display). Selecteer de stand
“Preset”.
2 Toets met de numerieke toetsen van de afstandsbediening direct
het Voorkeuzenummer van uw keuze in. Bijvoorbeeld, als u Preset
(Voorkeuze) 5 wilt invoeren, drukt u op “5”.
EEN VOORKEUZE-INSTELLINGEN WISSEN (AM/FM/XM/DAB)
U kunt een voorkeuze-instelling leegmaken door de opgeslagen informatie
te verwijderen.
1 Selecteer het Voorkeuze-nummer dat u wilt wissen.
2 Houd de knop [MEMORY] ingedrukt en druk daarna op de knop [INFO]
en laat deze weer los - de huidige opgeslagen voorkeuze-instelling
wordt gewist (“P03 wordt “P--”).
STAND TUNER KIEZEN
De knop [TUNER MODE] op het voorpaneel heeft twee functies. In de normale stand worden de symbolen “FM MUTE” en “FM STEREO” in het hoofddisplay verlicht. U kunt alleen luisteren naar zenders met een sterk signaal,
en de ruis tussen de zenders wordt gedempt.
Wanneer u nogmaals op de knop [TUNER MODE] drukt (de symbolen “FM
MUTE” en “FM STEREO” in het hoofddisplay gaan uit) kunt u ook verre en
mogelijk ruisgevende zenders ontvangen Ruis wordt onderdrukt als het
signaalniveau van de FM-zender lager is dan de FM-stereodrempel (aangezien er bij mono FM altijd minder sprake is van ruis), hoewel hierbij wel het
stereo-effect wordt uitgeschakeld.
OPMERKING
De status “TUNER MODE On” of “TUNER MODE Off” kan worden
opgeslagen voor individuele voorkeursinstellingen.
BEDIENING
ENGLISH
NAAR AM/FM-RADIO LUISTEREN
GEBRUIKERSNAMEN
Aan een bepaald Voorkeuzenummer kan een “Gebruikersnaam” van acht
tekens worden toegewezen. De toegewezen “Gebruikersnaam” wordt
steeds in de VFD en de display getoond wanneer het bijbehorende
Voorkeuzenummer wordt opgeroepen.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
GEBRUIKERSNAMEN INVOEREN
Met de volgende procedure kan aan een Voorkeuzenummer de
gebruikersnaam “NEWS” worden toegewezen. De knoppen die hieronder
worden genoemd verwijzen naar de knoppen van de HTR 8. De
bijbehorende knoppen op het voorpaneel voeren dezelfde beschreven
functies uit.
1 Roep het Voorkeuzenummer van uw keuze op, waaraan u een “User
Name” (Gebruikersnaam) wilt toewijzen.
2 Druk vervolgens eenmaal op de knop [MEMORY] en druk binnen vijf (5)
seconden op de knop [INFO] - er verschijnt een knipperend vakje.
3 Gebruik de toetsen [D/F] om de eerste letter van de naam (“N” uit de
alfabetisch opgestelde lijst) te selecteren.
4 Druk op de afstemtoets [S] om het teken te selecteren en naar de
volgende positie te gaan. (Druk op [A] om naar het vorige teken te
gaan). Herhaal deze handeling voor alle benodigde letters.
5 Druk op [MEMORY] om de gebruikersnaam op te slaan en de
invoermodus af te sluiten.
ITALIANO
RDS
Het RDS-systeem (Radio Data System) verstuurt kleine hoeveelheden
digitale informatie via conventionele FM-radiouitzendingen. De T 787
ondersteunt twee RDS-modi: programma-servicenaam (PS-modus) en
radiotekst (RT-modus). Niet iedere FM-zender biedt echter RDS aan in het
uitzendsignaal. In de meeste gebieden zult u een of meerdere zenders met
RDS vinden, maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat uw favoriete zenders
geen RDS-gegevens uitzenden.
DEUTSCH
RDS-TEKST BEKIJKEN
Wanneer u op een FM-uitzending met RDS hebt afgestemd, wordt de
programma-servicenaam (PS) van het station in de VFD getoond.
SVENSKA
P06
РУССКИЙ
FM 107.10M
NAD
NEDERLANDS
Druk op de toets [INFO] van de HTR 8 om de display te schakelen tussen de
naam en de radiotekst (RT) van de zender (indien aanwezig). De naam van
de song en van de artiest laat zien, of een andere tekst die het station in
beeld wil brengen, wordt dan weergegeven.
33
BEDIENING
NAAR XM-RADIO LUISTEREN
ENGLISH
De T 787 is gereed voor XM-gebruik. Dit betekent dat u door het toevoegen
van een apart verkrijgbare XM Mini-Tuner CPC-9000 en XM Mini Tuner
Home Dock over alles beschikt dat u nodig hebt om naar live XM te
luisteren. Al het andere benodigde is ingebouwd. Meld u aan voor de XMservice en de T 787 ontvangt XM-inhoud.
FRANÇAIS
OPMERKINGEN
• Als u XM-opdrachten uitvoert met de HTR 8-afstandsbediening, let er
dan op dat de DEVICE SELECTOR op “TUNER” is gezet
• Vraag uw NAD-audiospecialist voor andere versies van de XM MiniTuner die compatibel zijn met de T 787.
ESPAÑOL
DE XM-ANTENNE AANSLUITEN
1 Sluit de XM-antenna aan op de XM-antennepoort op het achterpaneel
van de T 787.
2 Houd de toets [TUNER MODE] op het frontpaneel ingedrukt om
de signaalsterkte van de huidige XM-zender te controleren zoals
aangegeven in de VFD en OSD. Druk nogmaals op [TUNER MODE] om
de signaalcontrole af te sluiten.
Raadpleeg in de handleiding bij de XM-radio tevens de informatie over het
installeren van de XM-antenne voor een optimale signaalontvangst.
OP ZENDERS AFSTEMMEN
ITALIANO
U kunt op drie manieren op de gewenste XM-zender afstemmen. Zet
de apparaatkeuzetoets van de HTR 8 op “TUNER” alvorens onderstaande
afstemopties uit te voeren. De toetsen [A/S/D/F] verwijzen naar de
betreffende toetsen op de HTR 8. Dezelfde toetsen verwijzen naar de
navigatietoetsen [a/s/d/f] op het frontpaneel.
DEUTSCH
NEDERLANDS
1 Handmatig afstemmen: Duw op de toetsen [A/S] om naar boven
of beneden door de beschikbare XM-zenders te stappen. Houd [A/S]
ingedrukt om de XM-zenders sneller te scannen.
2 Rechtstreeks een zender oproepen: Met de numerieke toetsen van
de HTR 8 kunt u het gewenste zendenummer intoetsen. Hier wordt dan
automatisch op afgestemd.
3 Categorie: Duw op “TUNER MODE” tot “CAT” en een bijbehorende
categorie op de VFD worden weergegeven. “CAT” verwijst naar de
categorieën waaronder de verschilende zenders vallen: Country,
Rock, Jazz & Blues, etc. Met de toetsen [D/F] kunt u door de
beschikbare categorieën stappen. Na de gewenste categorie te hebben
geselecteerd, volgt u dezelfde stappen als die voor het handmatig
XM-afstemmen. Er wordt alleen binnen de geselecteerde categorie
afgestemd. Gebruik de toetsen [D/F] om een andere categorie te
kiezen en stem opnieuw af.
XM 70
Real Jazz
P06
SVENSKA
XM-INFORMATIE BEKIJKEN
Gebruik de toets [INFO] om de XM-inofrmatie van de geselecteerde zender,
zoals de naam van de artiest, de naam van het lied, de categorie en de
andere informatie voor die zender te bekijken.
РУССКИЙ
34
VOORKEUZE-INSTELLINGEN
De procedure voor het opslaan van XM-zenders is dezelfde als in
“Voorinstellingen voor de radio instellen” onder “Naar de radio luisteren”.
Druk op de toets “TUNER MODE” tot “P__” (op de twee lege plaatsen
staat het voorinstellingsnummer) in de VFD wordt aangegeven, om
opgeslagen XM-voorinstellingen rechtstreeks op te roepen. Druk op
de toets [PRESET D/F] om omhoog of omlaag door de opgeslagen
voorinstellingen te stappen (AM-, FM- en XM-zenders).
BEDIENING
DE DAB-MODULE AANSLUITEN
Sluit het andere uiteinde van de DIN-connector (bij de NAD DAB Adaptor
DB geleverd) vanaf de uitgangspoort van de DAB-module aan op de
overeenkomstige DAB-moduleingang op het achterpaneel van de T 787.
Selecteer de DAB-modus op de T 787 met de toets [AM/FM/DB] op het
frontpaneel.
OPMERKINGEN
• De externe “NAD DAB Adaptor” (DB 1 of DB 2) wordt niet bij uw T 787
geleverd.
• Raadpleeg de installatiehandleiding bij de NAD DAB-adapter DB voor de
juiste instelprocedure van de DB wat betreft de T 787.
• Als er geen NAD DAB Adapter DB is aangesloten, verschijnt de
mededeling “Check DAB Tuner” (DAB-tuner controleren) op de VFD.
FRANÇAIS
3 Nadat u “Full Scan” of “Local Scan” hebt geselecteerd, wordt er
automatisch gescand.
De balken geven de voortgang van het scanproces aan. Na het
scannen, geeft het laatste cijfer aan de rechterkant van de VFD het
totale aantal gevonden DAB-zenders aan. Vervolgens wordt op de
eerste zender afgestemd (zie onder “Alfanumeriek” hieronder voor
informatie over de volgorde waarop de zenders worden weergegeven).
Scanning... 19
|||||||||||| 4 Hoe sterk het binnenkomende signaal is kan op de VFD worden
getoond door op de toets [ENTER] te drukken. Hoe meer segmenten er
op de onderste regel te zien zijn, hoe sterker het signaal. Door de positie
van de antenne te veranderen, kunt u het signaal versterken. U kunt ook
voor een extra antenne kiezen. Neem voor meer informatie contact op
met een specialist in antennes.
Signal Strength
|||||||||||| OPMERKING
In de VFD verschijnt ook “No Service List” wanneer er tijdens het scannen
geen zenders zijn gevonden. Controleer in dat geval de aansluiting en
positie van de DAB-antenne of neem contact op met uw plaatselijke
DAB-zenders voor informatie over hun bereik.
ESPAÑOL
ITALIANO
Met FULL SCAN worden alle digitale frequenties (Band III en L-Band)
afgezocht.
Met LOCAL SCAN wordt gescand op beschikbare DAB-services
bij u in de buurt. Vraag uw dealer om de betreffende digitale
transmissiefrequenties bij u in de buurt of bezoek www.WorldDAB.org.
DEUTSCH
BELANGRIJKE OPMERKING
• De T 787 is alleen geschikt voor de NAD DAB-adaptermodule model
DB 1 of DB 2.
• Als u DAB-opdrachten uitvoert met de HTR 8-afstandsbediening, let er
dan op dat de DEVICE SELECTOR op “TUNER” is gezet.
• In de bespreking van DAB die hierna volgt zijn alle regeltoetsen die
worden genoemd de toetsen van de HTR 8-afstandsbediening.
2 Stem af op DAB-uitzendingen door op [TUNER MODE] te drukken en
met de toets [A/S] op het frontpaneel “Full Scan” (volledige scan) of
“Local Scan” (plaatselijke scan) te selecteren.
NEDERLANDS
Met de T 787 kunt u genieten van DAB-uitzendingen. De T 787 beschikt
over een DAB-moduleaansluiting (Digital Audio Broadcast) op het
achterpaneel, waarop een los verkochte en door NAD gespecificeerde
externe DAB-module kan worden aangesloten. Dit is de NAD DAB Adapter
DB. Alle stuursoftware voor dit formaat is aanwezig. U hoeft alleen de
module maar aan te sluiten om te kunnen genieten van de cd-achtige
geluidskwaliteit en uitgebreide inhoudsselectie die door DAB wordt
geboden.
DAB
P-No Service List
SVENSKA
Met DAB kan de luisteraar de lijst met beschikbare stations doorbladeren –
en vervolgens direct afstemmen op het station van zijn of haar keuze. Het
is niet nodig zenderfrequenties te onthouden. Alle uitzendingen worden
geselecteerd door eenvoudigweg de naam van de service te selecteren.
DAB BEDIENEN
Met de apart verkrijgbare NAD DAB-adapter DB al op de T 787 aangesloten,
kunt u met de T 787 nu DAB-uitzendingen ontvangen.
1 Duw op de toggle-toets [AM/FM/DB] tot de DAB-modus is
ingeschakeld. Op de VFD verschijnt “No Service List” (geen servicelijst),
wat aangeeft dat er nog geen gescande DAB-uitzendingen zijn
gevonden. Dit is de standaardmodus van de DB.
РУССКИЙ
Vroeger waren er op analoge radiosignalen zoals FM en AM vaak
verschillende soorten radiostoringen tussen de zender en uw radio.
Dergelijke problemen werden bijv. veroorzaakt door bergen, hoge
gebouwen, en de weersomstandigheden. Dankzij DAB kunt u nu
radioprogramma’s ontvangen die net zo goed klinken als cd’s, en dan
zonder de minste radiostoringen of signaalvervorming. DAB-uitzendingen
gebruiken digitale signalen in plaats van de traditionele analoge
transmissies, wat leidt tot een heldere ontvangst van hoge kwaliteit. U heeft
een betere ontvangst en er zijn bijna geen sissende of krakende geluiden te
horen bij DAB, mits u zich in een goed ontvangstgebied bevindt.
ENGLISH
NAAR DAB-RADIO LUISTEREN
35
BEDIENING
NAAR DAB-RADIO LUISTEREN
ENGLISH
SERVICELIJST
DRC (DRC-WAARDE)
Volg onderstaande stappen om door de gevonden DAB-zenders te stappen.
1 Duw in de DAB-modus op [A/S] om door de lijst met beschikbare zenders,
zoals getoond op de onderste display-regel van de VFD, te stappen.
U kunt het compressieniveau van stations instellen zodat verschillen
in dynamisch bereik of geluidsniveau tussen de radiostations worden
genivelleerd. Popmuziek wordt normaliter meer gecomprimeerd dan
klassieke muziek, wat misschien verschillende audio niveaus oplevert
wanneer u van de ene radiozender naar de andere overschakelt. Door
DRC op 0 in te stellen betekent dat er geen compressie, 1/2 betekent
gemiddelde compressie en 1 betekent maximum compressie. Het wordt
aangeraden zonder compressie te luisteren, vooral voor klassieke muziek.
1 Duw tijdens een DAB-uitzending op de toets [TUNER MODE] en
vervolgens op [A/S] om “DRC” te selecteren. Druk op [ENTER].
2 Duw meerdere malen op [A/S] om de opties“DRC 0”, “DRC ½” en ““DRC
1” te zien.
3 Selecteer met [ENTER] het gewenste DRC-niveau.
DAB
$CBC R2
P-%
FRANÇAIS
2 Selecteer met [ENTER] de gewenste instelling.
DAB-TUNERMODUS
ESPAÑOL
Behalve de hierboven beschreven opties “Full Scan” en “Local Scan”
bevinden zich onder de toets [TUNER MODE] (tunermodus) tevens de
volgende opties: Station Order (zendervolgorde), DRC, Manual Scan
(handmatig scannen), Prune List (lijst schoonmaken) en Reset.
STATION ORDER (ZENDERVOLGORDE)
ITALIANO
Gebruik “Station Order” om de lijst in de zenders te sorteren. Er zijn drie
mogelijke volgorden: alfanumeriek, ensemble en actief.
1 Duw tijdens een DAB-uitzending op de toets [TUNER MODE] en
vervolgens op [A/S] om “Station Order” te selecteren. Druk op [ENTER].
2 Duw meerdere malen op [A/S] om de opties “Alphanumeric”,
“Ensemble” en “Active” te zien.
3 Selecteer met [ENTER] de gewenste zendervolgorde.
ALPHANUMERIC (ALFANUMERIEK)
Dit is de standaardinstelling. Zenders worden eerst op nummer en
vervolgens alfabetisch op letters gesorteerd.
DEUTSCH
ENSEMBLE
Digitale radiouitzendingen worden uitgezonden als groepen met gegevens
die “ensemble” worden genoemd. Ieder ensemble bevat een aantal
stations die op een vaste frequentie uitzenden. Wanneer “Ensemble” als
sorteervolgorde wordt geselecteerd, worden de radiostations gesorteerd
op hun ensemble-namen.
OPMERKING
Ensemble wordt door anderen ook wel “multiplex” genoemd.
NEDERLANDS
ACTIVE (ACTIEF)
Actieve stations worden bovenaan de lijst van de zenders vermeld. Die
zenders die in de lijst staan maar niet uitzenden in het gebied, worden als
laatste in de lijst van zenders weergegeven.
MANUAL SCAN (HANDMATIG SCANNEN)
Met deze optie kunt u zelf op een zender afstemmen en op een display die
voortdurend wordt bijgewerkt, de sterkte van het signaal zien. u kunt ook de
handmatige afstemmingsfunctie gebruiken om de antenne zo goed mogelijk
te plaatsen om voor een bepaalde radiozender de beste receptie te verkrijgen.
1 Duw tijdens een DAB-uitzending op de toets [TUNER MODE] en
vervolgens op [A/S] om “Manual Scan” te selecteren. Druk op [ENTER].
Het huidige kanaal en de frequentie worden op de bovenste regel van
de VFD weergegeven. De “balken” op de onderste regel van de VFD
geven de signaalsterkte van het huidige kanaal aan.
$LH 1464.944M%
|||||||||||
2 U kunt andere zenders selecteren door met [A/S] door de kanaallijst
te stappen. Laat [A/S] los wanneer u het gewenste kanaal hebt
gevonden. Kanaal en frequentie worden op de bovenste regel van de
VFD weergegeven. De “balken” op de onderste regel van de VFD geven
de signaalsterkte van het huidige kanaal aan. Voor een betere ontvangst
van het geselecteerde kanaal, kunt u de positie van de DAB-antenne
aanpassen.
3 Druk op [ENTER] om op het geselecteerde kanaal af te stemmen.
OPMERKING
Het aantal ensembles en zenders dat kan worden gescand is afhankelijk
van waar u bent.
PRUNE LIST (LIJST SCHOONMAKEN)
SVENSKA
Er kunnen situaties optreden waarin bepaalde zenders inactief worden. Met
de optie “Prune List” kunnen deze inactieve zenders uit de serviclijst worden
verwijderd.
1 Duw tijdens een DAB-uitzending op de toets [TUNER MODE] en
vervolgens op [A/S] om “Prune List” te selecteren.
2 Druk op [ENTER]. Alle inactieve zenders worden automatisch verwijderd.
РУССКИЙ
36
BEDIENING
RESET
INFORMATIE INSTELLEN
Met de optie “Reset” kan de aangesloten (en apart verkrijgbare) NAD DABadapter DB op de fabrieksinstellingen worden teruggesteld.
1 Duw tijdens een DAB-uitzending op de toets [TUNER MODE] en
vervolgens op [A/S] om “Reset” te selecteren.
2 Druk op [ENTER]. Op de onderste regel van de VFD verschijnt “Reset?
No” (Terugstellen? Nee.) Druk op [A/S] om naar de optie “Reset? Yes”
(Terugstellen? Ja) te gaan.
U kunt, terwijl u naar een DAB-uitzending luistert, het type informatie dat in
de onderste regel van de display wordt weergegeven, veranderen. Elke keer
dat u op [INFO] drukt, komt u bij de volgende display-optie:
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
STATION NAME (ZENDERNAAM)
De naam of identificatie van de DAB-uitzending wordt weergegeven. Dit is
de standaardinstelling.
DLS
Dynamic Label Segment (DLS) is de over de display lopende tekst die
door de zender wordt geleverd. Deze tekst kan informatie bevatten over
muziektitels of gegevens over het programma of het station.
ENSEMBLE NAME (ENSEMBLENAAM)
De naam van het ensemble dat het programma uitzendt, wordt
weergegeven.
PROGRAM TYPE
Dit is de beschrijving van het type uitzending dat door het station wordt
verzorgd, zoals Pop, Rock, Drama en dergelijke.
TIME AND DATE
De actuele tijd en datum zoals die wordt verstrekt door het station, worden
weergegeven.
AUDIO SIGNAL INFORMATION (AUDIOSIGNAALINFORMATIE)
Geeft de bit rate en het audiotype (stereo, mono of joint stereo) weer, zoals
uitgezonden door de DAB-zender. Deze worden aangegeven door de
zender en komen overeen met het type en de kwaliteit van het materiaal
dat wordt uitgezonden.
ERROR RATE (FOUTWEERGAVE)
Dit geeft de digitale-foutdichtheid (0 tot 99) weer van de zender waarop op
dat moment is afgestemd – hoe lager het cijfer, des te beter is de kwaliteit
van de ontvangen uitzending.
NEDERLANDS
DEUTSCH
CHANNEL AND FREQUENCY
De zender en de frequentie van de DAB-uitzending waarop op dat moment
is afgestemd, worden weergegeven.
SVENSKA
3 Druk op [ENTER] wanneer de gewenste optie te zien is om “Reset? No” of
“Reset? Yes” te selecteren. Wanneer “Reset? Yes” wordt geselecteerd, gaat
de NAD DAB-adapter DB terug naar de fabrieksinstellingen.
РУССКИЙ
DAB
P-$Reset? Yes
%
Station Name £
^
DLS
^
Channel and Frequency
^
Ensemble Name
^
Program Type
^
Time and Date
^
Audio Signal information
^
Error Rate
ENGLISH
NAAR DAB-RADIO LUISTEREN
37
BEDIENING
NAAR UW iPod-SPELER LUISTEREN
ENGLISH
De T 787 is uitgerust met een datapoort in het achterpaneel, waarop een
optioneel NAD IPD Dock voor iPod (NAD IPD) kan worden aangesloten.
Als de NAD IPD-dock de T 787 met uw eigen iPod-speler verbindt,
kunt u genieten van uw favoriete nummers en afspeellijsten, maar ook
toepasselijke stilstaande beelden en videobeelden bekijken.
FRANÇAIS
U kunt uw iPod-speler bedienen met de toegewezen knoppen op het
frontpaneel van de T 787 . En met de overeenkomstige functietoetsen op de
afstandsbediening van de HTR 8 kunt u de materialen selecteren die in uw
iPod zijn opgeslagen om te kunnen afspelen, maar ook vele functies gebruiken,
zelfs aan de andere kant van de kamer. Het optionele NAD IPD Dock voor iPod
(NAD IPD) laadt uw iPod-speler ook op terwijl hij aangesloten is op de T 787 .
ESPAÑOL
OPMERKINGEN
• NAD IPD Dock voor iPod (NAD IPD) is er op dit moment in twee versies –
de NAD IPD 1 en de NAD IPD 2. Deze twee NAD IPD-modellen en latere
varianten zijn geschikt voor de T 787.
• Het NAD IPD Dock voor iPod (NAD IPD) en de iPod-speler zijn optioneel
en worden niet meegeleverd met uw T 787.
• De functies, eigenschappen en afspeelmogelijkheden van uw iPodspeler die u via de T 787 kunt bedienen, zijn afhankelijk van het model
van uw iPod-speler.
• Wanneer u HTR 8 gebruikt om de iPod-functies te bedienen, zorg er dan
voor dat de Device Selector (Apparaatkeuze) op “AMP” staat ingesteld.
ITALIANO
HET OPTIONELE NAD IPD DOCK VOOR iPod
(NAD IPD) EN DE iPod-SPELER AANSLUITEN OP DE T 787
DEUTSCH
Zorg dat de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact gehaald zijn
voordat u de aansluitingen maakt.
1 Sluit de DATA PORT van de NAD IPD aan op de bijbehorende “MP
DOCK”-gegevenspoort van de T 787.
2 Sluit ook de S-video out en de audio out van het iPod dockingstation aan
op de Audio 5/S-Video 3-ingang van de T 787 (de iPod-bron die standaard is
toegewezen in de T 787). U kunt ook zowel de audio- als de video out-connectoren aansluiten op iedere beschikbare toewijsbare ingang van de T 787 .
3 Plaats uw iPod-speler in het NAD IPD.
NEDERLANDS
SVENSKA
DOORHEEN DE FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN VAN DE iPodSPELER NAVIGEREN
Nadat u uw iPod-speler, het NAD IPD en de T 787 met elkaar hebt
verbonden, kunt u ze IN hun toepasselijke elektriciteitsbronnen stoppen.
1 Met uw iPod-speler, het NAD IPD en de T 787 allemaal ingeschakeld, selecteert u
SOURCE 5 (Bron 5) van uw T 787. Uw iPod-speler zal het NAD-logo op zijn scherm
weergeven met daaronder “OK to disconnect” (OK om uit te schakelen). Aan de
andere kant zal de T 787 VFD op de bovenste regel “iPod Menu” (iPod-menu)
en op de onderste regel “Playlists” (Afspeellijsten) weergeven. De onderste regel
hangt af van het huidig geselecteerde menu. Tegelijkertijd zal het OSD van de
T 787 de volledige iPod-menuselecties weergeven zoals Playlists (Afspeellijsten),
Artists (Uitvoerders), Albums (Albums), Songs (Nummers), Podcasts (Podcasts),
Genres (Genres), Composers (Componisten) en Audiobooks (Audioboeken).
2 Navigeer door de iPod-menuselecties met een combinatie van de
[A/S/D/F]-knoppen.
РУССКИЙ
OPMERKINGEN
• Het klikwiel en de bedieningsknoppen van de iPod-speler zullen niet
werken wanneer de iPod op de juiste manier aan de T 787 is aangesloten
via het NAD-dockingstation.
• Om het iPod-menu bij Source 5 te verlaten, drukt u op [A] , waardoor u naar het
OSD ‘Menu Select’ (Selecteer menu) gaat. Volg de instructies zoals afgebeeld.
• Bron 5 is de standaardbron voor iPod. Om Bron 5 te wijzigen en aan andere
ingangen toe te wijzen, gaat u naar het menu “iPod Setup” (Instellingen iPod)
onder het menu “Source Setup” (Broninstellingen). In het menu “iPod Setup”
(Instellingen iPod), stelt u “Enabled” (Ingeschakeld) in op “No” (Nee). Nu kunt
u Bron 5 toewijzen aan andere ingangen of instellingen zoals u dat zelf wenst.
38
BEDIENINGSFUNCTIES EN INSTELLINGEN
De volgende bedieningsfuncties en instellingen kunnen worden
geselecteerd of worden ingeschakeld met het frontpaneel en de
knoppen van de afstandsbediening van de HTR 8. Omdat de HTR 8 in de
meeste gevallen de voornaamste bediening zal vormen, zullen we ons
concentreren op de bediening op afstand.
NB. Andere NAD IPD-modellen, zoals de NAD IPD 2, hebben hun eigen afstandsbediening. Onderstaande regelfuncties zijn ook van toepassing op de bijbehorende knoppen van de afstandsbediening van genoemde NAD IPD-modellen.
ENTER
Druk op [ENTER] om naar het menu “iPod Settings” (iPod-instellingen) te
gaan, waar u de volgende opties kunt instellen:
Shuffle (Willekeurig): Selecteer “Shuffle” om het willekeurig afspelen
van de lijst “Songs” (Nummers) of de lijst “Albums” in te schakelen. Om de
shuffle-modus uit te schakelen, selecteert u “Off” (Uit).
Repeat (Herhalen): Selecteer “One” (Eén) om het huidige nummer
herhaaldelijk af te spelen. Selecteer “All” (Alles) om uw volledige lijst
onder de selectie “Songs” (Nummers) herhaaldelijk af te spelen.
Audiobook Speed (Snelheid Audioboek): De afspeelsnelheid
van uw audioboek kan worden aangepast aan uw voorkeur. Regel
de leessnelheid tijdens het afspelen van het audioboek naar “Normal”
(normale weergave), “Fast” (Snel) of “Slow” (Langzaam).
DISP
• Tijdens het afspelen schakelt u de [DISP]-toets van HTR 8 in of uit om
de titel van het nummer, de naam van de uitvoerder en de titel van het
album op de bovenste regel van de T 787 VFD weer te geven.
• Indien er geen informatie beschikbaar is, wordt “No Song” (Geen
nummer), “No Artist” (Geen uitvoerder) of “No Album” (Geen Album) op
het scherm weergegeven, naargelang de situatie. Naast die informatie
zal op de onderste regel het toegewezen tracknummer van het huidige
nummer en de verstreken tijd worden weergegeven.
D/F
• Tijdens de afspeelmodus drukt u op [D] om voorwaarts naar het
volgende nummer te springen of op [F] om terug te gaan naar het
vorige nummer.
• Om vlugger naar boven en naar beneden door de lijst te schuiven,
houdt u [D/F] ingedrukt.
• In menu-opties of selectielijsten drukt u op [D/F] om naar boven of
naar beneden te gaan in de opties of lijsten.
D/F, D SKIP F
• Druk op [D/F] om één pagina of ten minste 8 titels tegelijkertijd naar
boven en naar beneden te schuiven in de lijst Songs (Nummers).
• Houd [D/F] ingedrukt om snel door de titels van de nummers te
schuiven.
• Tijdens dat snelle schuiven, [D/F], wordt de eerste letter van het
nummer in de rechterbenedenhoek van het OSD weergegeven terwijl
de titel verandert.
[j] (PAUZEREN)/ 4 (PLAY)
Druk op [j] (Pauzeren) tijdens het afspelen om het afspelen tijdelijk stop te
zetten. Zet het afspelen verder door opnieuw op [j] of op [4] te drukken.
7/8
• Tijdens het afspelen of het pauzeren, drukt u op [7/8] het huidige
nummer snel voorwaarts of achterwaarts te scannen.
• Zet het afspelen verder door opnieuw op [j] (Pause) of op [u] (Play) te
drukken.
BEDIENING
BESTURING VAN NAD IPD 2 TERUGKRIJGEN MET
AFSTANDSBEDIENING DR 1
U kunt de besturing van de NAD IPD 2 terugnemen van de T 787 naar de
afstandsbediening DR 1 door als volgt stapsgewijs te werk te gaan:
1 Sluit het iPod-menu af door herhaaldelijk op [A] te drukken totdat u
terug bent bij “Menu Select” op de OSD.
2 Markeer “iPod Menu” en ga verder naar “iPod Menu” door op [A] te drukken.
3 Sluit het iPod-menu door bij “iPod Menu” op [S] te drukken. De
afstandsbediening DR 1 heeft nu weer de besturing van de NAD IPD 2.
OPMERKING
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw iPod-speler voor andere
navigatiefuncties. Afhankelijk van het model van uw iPod-speler is
het mogelijk dat sommige andere functies worden bediend met de
toepasselijke navigatieknoppen van de T 787.
ITALIANO
BELANGRIJKE OPMERKING
• Als u de NAD IPD 2 wilt bedienen met de DR 1, moet u gaan naar
het menu “iPod Setup” (iPod-installatie) (raadpleeg het item over
“iPod Setup” (iPod-installatie) in het segment “DE T 787 GEBRUIKEN –
INSTALLATIEMENU” van het hoofdstuk BEDIENING) en zet dan “Auto
Connect” op “No” (Nee). Bij deze instelling kunt u met de DR 1 uw iPodspeler bedienen, die is gedockt in de NAD IPD 2.
• NB. Als u “Auto Connect” instelt op “No” bij Bron 5 (iPod), treedt de
gewijzigde instelling pas in werking als u een andere bron kiest en
terugkeert naar Bron 5.
FRANÇAIS
VIDEO- OF FOTOMATERIAAL BEKIJKEN DAT OP UW iPod STAAT
Video- of foto die in uw iPod werden geüploaded, kunnen rechtstreeks via
de T 787 worden bekeken. Hieronder staan de stappen:
1 Zorg ervoor dat de instelling “TV Out” van het menu Video Settings
(Video-instellingen) van uw iPod zich in de modus [On] (Aan) bevindt
en dat het toepasselijke “TV Signal” (TV-signaal) wordt gekozen.
2 De procedures voor de selectie en het afspelen van Video- of
fotobestanden worden rechtstreeks vanaf uw iPod-speler beheerd, niet
via de T 787. U moet het “SETUP MENU” (INSTELLINGENMENU) of het
OSD Menu Select (Menu selecteren) van de T 787 volledig afsluiten om
door de menuopties voor het afspelen van Video- of foto van uw iPodspeler te kunnen navigeren. Het kan ook sneller, door naar het menu
“iPod SETUP” (INSTELLINGEN iPod) te gaan en “Enabled” (Ingeschakeld)
op “No” (Nee) in te stellen.
3 Met de S-VIDEO OUT-poort en de AUDIO OUT-poort van het NAD IPD
aangesloten op de AUDIO 5/S-VIDEO 3-ingang van de T 787 of aan
gelijk welke andere toewijsbare ingang, kunt u nu rechtstreeks via de
T 787 uw selecties van Video- of fotobestanden bekijken die u in uw
iPod hebt geüploaded. Zorg ervoor dat u het juiste “Source Number”
(Bronnummer) van de T 787 selecteert. N.B. als “Enabled” (Ingeschakeld)
in “iPod Setup” (iPod-installatie) is ingesteld op “Nee”, is het belangrijk dat
Bron 5 is ingeschakeld en instellingen voor analoge audio en video zijn
toegewezen aan respectievelijk “A5” en “S3”.
ESPAÑOL
NAD IPD 2
De NAD IPD 2 heeft een eigen afstandsbediening - de DR 1. Wanneer u met de
DR 1 uw iPod-speler bedient die is gedockt in de NAD IPD 2, dan moet u het
eigen scherm van uw iPod-speler raadplegen als u van de functie hiervan volledig gebruik wilt maken: er is geen OSD in deze stand. Iedere keer dat u echter
drukt op de [S] van de HTR 8 of op [s] van het frontpaneel verschijnt “Menu
Select” OSD. Als u “iPod Menu” selecteert bij deze optie “Menu Select” wordt de
NAD IPD 2 handmatig aangesloten. De bediening van de NAD IPD 2 wordt dan
weer uitgevoerd via de T 787 met behulp van de betreffende toetsen op het
frontpaneel of HTR 8-toetsen bij het raadplegen van het OSD; de NAD IPD 2 zal
in dit stadium niet reageren op DR 1-opdrachten.
ENGLISH
NAAR UW iPod-SPELER LUISTEREN
iPod is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de V.S. en in
andere landen.
DEUTSCH
Behalve de hierboven genoemde opdrachten van de DR 1 zijn er de DR
1-bedieningstoetsen die hieronder worden beschreven.
LIGHT
Schakel met een druk op [LIGHT] de achtergrondverlichting in van uw iPodspeler als die uitgeschakeld is.
NEDERLANDS
MENU
Met een druk op [MENU] keert u terug naar de vorige optie of naar
menukeuze.
ENTER
Selecteer een optie of start het afspelen wanneer u een keuze hebt
gemaakt, door op [ENTER] te drukken.
SVENSKA
m (REPEAT)
Schakel hiermee stand Herhalen in als volgt - één song herhalen, alle songs
herhalen of stand Herhalen annuleren.
, (RANDOM)
Hiermee kunt de weergave in willekeurige volgorde starten. Er zijn drie
standen voor weergave in willekeurige volgorde – Shuffle Song, Shuffle
Album of Shuffle Off (Willekeurige volgorde Songs, Albums of Uit).
РУССКИЙ
9/0
• Tijdens de afspeelmodus drukt u op [0] om voorwaarts naar het volgende
nummer te springen of op [9] om terug te gaan naar het vorige nummer.
•
In de weergavestand of in de stand PAUSE (PAUZE), kunt u de nummer
die op dat moment wordt afgespeeld, vooruit of achteruit scannen
door [9/0] ingedrukt te houden . Laat [9/0] los als u het
afspelen wilt hervatten.
39
BEDIENING
DE HTR 8 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
Zodra de HTR 8 afstandsbediening van NAD en de T 787 uit de doos zijn gehaald, kan de receiver
met de HTR 8 worden bediend. Maar eigenlijk betreft het hier acht afstandsbedieningen in één.
Met ieder van de acht apparaatkeuzetoetsen bovenaan de afstandsbediening kan een nieuwe
“pagina” met afstandsbedieningscodes worden opgeroepen die door de overige toetsen kunnen
worden verzonden. U kunt de codes van ieder apparaat dat wordt bediend met een infrarood
afstandsbediening, ongeacht het merk, onder ieder van deze toetsen programmeren.
FRANÇAIS
De meest logische manier van werken is wanneer u de codes van uw dvd-speler naar de
“apparaatkeuzepagina” [DVD] programmeert, de codes van de tv naar de “pagina” [TV] enz., maar
hiertoe bent u niet verplicht. U kunt opdrachten programmeren voor iedere willekeurige toets op
iedere willekeurige pagina (zie “Codes van andere afstandsbedieningen leren” hieronder).
ESPAÑOL
De HTR 8 is al voorgeprogrammeerd met alle benodigde opdrachten voor de T 787 op de
apparaatkeuzepagina [AMP] en bevat tevens de bibliotheekopdrachten voor het bedienen van de meeste
dvd- of cd-componenten van NAD op de betreffende apparaatkeuzepagina’s. Deze standaardopdrachten
kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd. Zelfs wanneer u op deze plaatsen nieuwe commando’s
programmeert voor de HTR 8, dan blijven de onderliggende bibliotheekopdrachten behouden. Deze
kunnen op eenvoudige wijze weer worden opgeroepen indien u op een later tijdstip een NAD-component
aan uw systeem toevoegt (zie “Wismodus” hieronder).
ITALIANO
OPMERKING
Voor het gebruik van de T 787 hoeven er geen toetsen op de pagina [AMP] van de HTR 8 te worden
gewijzigd. Indien u de HTR 8 echter wilt gebruiken voor uw specifieke NAD-componenten, dan
kan het zijn dat u een of meerdere codebibliotheken moet laden; zie “Codebibliotheken laden”
hieronder.
DE T 787 BEDIENEN
DEUTSCH
De HTR 8 is in twee hoofddelen verdeeld. Met de acht apparaatkeuzetoetsen bovenaan de
afstandsbediening ([AMP], [DVD], [TV] etc.) worden de overige toetsen op de afstandsbediening
ingesteld op een pagina met opdrachten voor de bediening van een bepaalde component. Met een
apparaatkeuzetoets bepaalt u alleen welke component met de HTR 8 wordt bediend; deze toetsen zijn
niet van invloed op de AV-receiver. Alle overige toetsen zijn functietoetsen die regelcodes van bijna
iedere infrarood afstandsbediening kunnen “leren”, wat betekent dat u de codes van de apparaten
(ongeacht het merk) in de HTR 8 kunt opnemen.
De HTR 8 is echter al voorgeprogrammeerd voor gebruik met de T 787 . Alle functietoetsen op de
apparaatkeuzepagina [AMP] hebben betrekking op functies van de T 787 . De HTR 8 kan ook veel
andere NAD-componenten bedienen vanaf de pagina’s [DVD], [CD], [TUNER] en [CUSTOM].
NEDERLANDS
Er dient hier op gewezen te worden dat bepaalde toetsen op de HTR 8 een andere functie hebben
naargelang de geselecteerde apparaatkeuzepagina. De kleur van de tekst bij de apparaatkeuzetoets
komt overeen met de kleur van de tekst bij de functietoetsen. De zwarte [AMP] “apparaatkeuzepagina”
in het midden komt overeen met zowel de zwarte als de witte invoerkeuzelabels boven de
nummertoetsen: Wanneer deze pagina actief is, worden met deze toetsen de ingangen van de AVreceiver geselecteerd. Op vergelijkbare wijze komt de paarse tekst van de pagina [DVD] overeen met
de paarse tekst bij de toetsen, enzovoort.
SVENSKA
РУССКИЙ
40
BEDIENING
BEWERKING ANNULEREN
U kunt het configureren van een toets annuleren door op de actieve apparaatkeuzetoets te drukken voordat het leerproces is voltooid. De leer-LED
wordt rood.
PUNCH THROUGH
Met de punch through-functie van de HTR 8 kunt u een functietoets van
een bepaalde apparaatkeuzepagina behouden op een andere pagina. U
kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat u met de functie [SURR MODE] van
[AMP] bijvoorbeeld nog steeds de T 787 kunt bedienen terwijl de apparaatkeuzepagina voor de dvd is geactiveerd.
OPMERKING
De toetsen [VOL D/F] van de HTR 8 zijn voorgeprogrammeerd en voor alle
apparaatkeuzepagina’s. Met [VOL D/F] wordt het hoofdvolume van de
T 787 geregeld ongeacht het geselecteerde apparaat. De toetsen [SURR],
[CENTER] en [SUB] zijn ook voorgeprogrammeerd als punch through-toetsen.
Het instellen van een punch through is eenvoudig. In de leermodus drukt u op
de toets waarvoor een punch through moet worden uitgevoerd en vervolgens
drukt u twee keer op de apparaattoets van het apparaat waarheen de punch
through moet plaatsvinden. De status-LED wordt groen. Druk nogmaals op de
apparaatkeuzetoets om de leermodus af te sluiten.
MACRO-OPDRACHT
Een “macro-opdracht” is een serie van twee of meer afstandsbedieningscodes die
automatisch worden verzonden wanneer er op een enkele toets wordt gedrukt.
U kunt een macro gebruiken om een eenvoudige opdrachtenreeks automatisch
uit te voeren, zoals “zet de dvd-speler aan en druk op ‘play’”. U kunt ook een uitgebreide macro samenstellen, waarbij het hele systeem wordt ingeschakeld, een
bron wordt geselecteerd, een luistermode wordt gekozen en wordt begonnen
met afspelen. En dat allemaal met een enkele druk op de knop. De HTR 8 kan één
macro opslaan onder iedere apparaatkeuzetoets en functietoets.
OPMERKING
Macro’s staan los van het geselecteerde apparaat.
MACRO’S OPNEMEN
Voor het opnemen van een macro drukt u tegelijkertijd 3 seconden lang op de
toets [MACRO] en de functietoets op de HTR 8 waaraan u de macro wilt toewijzen.
De status-LED wordt groen. Ook de macro-toets licht op.
Druk in de juiste volgorde op de functietoetsen die in de macro moeten
worden opgeslagen. Vergeet niet eerst op de benodigde apparaatkeuzetoets
voor iedere functie te drukken (u kunt zo vaak u wilt van apparaat veranderen
tijdens het opnemen van een macro). Op deze manier kunt een macro creëren
met opdrachten van meer dan een apparaatkeuzepagina.
Wanneer u de gewenste opdrachtenreeks hebt ingevoerd, drukt u nogmaals op [MACRO] om de macro op te slaan. De leer-LED en de toets [MACRO] gaan uit.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
OPMERKING
De kopieer- en punch through-functies komen in grote mate met elkaar
overeen. Indien u echter een opdracht kopieert en vervolgens de originele
opdracht (brontoets) wist of overschrijft, blijft de opdracht op de toets waarheen werd gekopieerd ongewijzigd. Indien u een punch through van een
opdracht uitvoert en vervolgens deze opdracht bij de originele toets wist of
overschrijft, dan worden de punch through-functies navenant gewijzigd.
DEUTSCH
OPMERKINGEN
· De HTR 8 kan tot wel 360 opdrachten leren met behulp van de apparaatkeuzetoetsen en de functietoetsen.
· De apparaatkeuzetoetsen kunnen zelf worden geconfigureerd voor het
aanleren van een opdracht.
· Houd een geconfigureerde apparaatkeuzetoets ten minste 2 seconden
ingedrukt als u een functie wilt uitvoeren die aan deze toets is toegewezen.
· Wanneer u de apparaatkeuzetoets kort indrukt, wordt alleen een ander
toestel tot actief toestel gemaakt.
Voorbeeld: Kopiëren van de pauzeeropdracht van de cd-pagina naar de
toets AMP [j]:
• Houd op de HTR 8 tegelijkertijd de toetsen [AMP] en [RES] ingedrukt. De
leer-LED wordt groen.
• Druk op [j] (pauze). De leer-LED wordt oranje.
• Druk op [CD ] en dan op [j] (pauze). De leer-LED wordt groen.
• Druk nogmaals op [AMP] om de leermodus af te sluiten.
NEDERLANDS
Voorbeeld: “Pauzeren van dvd” leren
Plaats de HTR 8 en de afstandsbediening van de dvd-speler op bovenstaand beschreven wijze tegenover elkaar.
• Houd op de HTR 8 tegelijkertijd de toetsen [DVD] en [RES] ingedrukt. De
leer-LED wordt groen.
• Druk op de pauzetoets [j] van de HTR 8; de leer-LED wordt oranje.
• Houd de pauzetoets op de afstandsbediening van de dvd-speler ingedrukt. De leer-LED van de HTR 8 knippert oranje en wordt vervolgens
groen. De opdracht is geleerd.
• Druk nogmaals op [DVD] om de leermodus af te sluiten.
EEN OPDRACHT VAN EEN ANDERE TOETS KOPIËREN
U kunt een opdracht van een HTR 8 toets naar een andere toets kopiëren.
Het kopiëren van een toetsfunctie is eenvoudig. In de leermodus drukt u
op de toets waarheen gekopieerd moet worden en dan drukt u op de apparaattoets van waar u wilt kopiëren (druk eerst op de apparaatkeuzetoets
indien de toets zich op een andere pagina bevindt). De status-LED wordt
groen. Druk nogmaals op de apparaatkeuzetoets om de leermodus af te
sluiten.
SVENSKA
Indien de leer-LED niet oranje knippert, kan het zijn dat u de afstand tussen
de afstandsbedieningen moet wijzigen. Indien de leer-LED rood wordt in
plaats van groen, betekent dit dat de opdracht van de bron-afstandsbediening niet kon worden geleerd.
Voorbeeld: Punch through van toets AMP [SURR MODE] naar de “dvdpagina”
• Houd op de HTR 8 tegelijkertijd de toetsen [DVD] en [RES] ingedrukt. De
leer-LED wordt groen.
• Druk op [SURR MODE]. De leer-LED wordt oranje.
• Druk tweemaal op [AMP]. De leer-LED wordt groen.
• Druk nogmaals op [DVD] om de leermodus af te sluiten.
РУССКИЙ
CODES VAN ANDERE AFSTANDSBEDIENINGEN LEREN
Plaats de HTR 8 recht tegenover de afstandsbediening van de bron; tussen
de infraroodschermpjes van beide afstandsbedieningen moet een afstand
van circa 5 cm zijn.
• Leermodus activeren: Druk op de HTR 8 tegelijkertijd gedurende 3
seconden op een apparaatkeuzetoets en de toets [RES]. De leer-LED van
de HTR 8 wordt groen.
• Druk op de functietoets van de HTR 8 die u een opdracht wilt laten
leren; de leer-LED wordt oranje.
• Houd de functietoets op de afstandsbediening van de bron ingedrukt:
De oranje leer-LED van de HTR 8 knippert een seconde of twee en
wordt vervolgens groen. De opdracht is geleerd.
• Druk nogmaals op de apparaatkeuzetoets van de HTR 8 om de leermodus af te sluiten.
ENGLISH
DE HTR 8 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
OPMERKING
In iedere macro kunnen in totaal 64 opdrachten worden opgeslagen.
Indien dit aantal wordt overschreden, wordt de macro automatisch
opgeslagen nadat de 64e opdracht is toegevoegd.
41
BEDIENING
DE HTR 8 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
FRANÇAIS
Voorbeeld: Een macro opnemen onder de toets [0] om de T 787 in te
schakelen, Selecteer “Input 1” (bron 1) en begin met het afspelen van het
apparaat dat op bron 1 is aangesloten (zoals een dvd-speler):
• Houd op de HTR 8 tegelijkertijd de toetsen [MACRO] en [0] (het cijfer
nul) ingedrukt. De leer-LED wordt groen.
• Druk op [AMP], druk op [ON], druk op [1] (rode “DVD”), druk op [DVD] en
druk op [4] (afspelen). De leer-LED knippert iedere keer wanneer er een
stap wordt toegevoegd.
• Druk nogmaals op [MACRO] om de macro-opnamemodus af te sluiten.
Voor het wissen van een macro voert u bovenstaande stappen uit zonder
enige functies in te voeren.
ESPAÑOL
MACRO’S UITVOEREN
Voor het uitvoeren van een macro, drukt u op [MACRO]. De toetsverlichting
licht 5 seconden op. Terwijl de toets brandt, drukt u op een toets op de
HTR 8 waaronder eerder een macro werd opgeslagen.
De macro wordt uitgevoerd. Tijdens iedere stap die wordt uitgevoerd,
knippert de “ouder” apparaatkeuzetoets even. Zodra de opdrachtenreeks
is voltooid, dooft de verlichting van de toets [MACRO]. Wanneer op een
andere afstandsbedieningstoets wordt gedrukt terwijl de macro wordt
uitgevoerd, wordt de macro afgebroken. Vergeet niet dat u de HTR 8 zo vast
moet houden dat de infrarood zender de doelcomponenten kan activeren.
ITALIANO
OPMERKING
Wanneer een macro wordt uitgevoerd, wordt er automatisch een pauze
van 1 seconde tussen de opdrachten ingelast. Indien u een pauze nodig
hebt van meer dan 1 seconde tussen bepaalde opdrachten, bijvoorbeeld
om een component de kans te geven volledig in te schakelen, dan kunt u
“lege” stappen opnemen in de macro door de apparaatkeuzepagina’s te
wijzigen zonder opdrachtfuncties in te voeren.
TIMEOUT TOETSVERLICHTING
DEUTSCH
NEDERLANDS
De toetsverlichting van de HTR 8 kan worden ingesteld op een oplichttijd
tussen 0-9 seconden. De standaardinstelling is 2 seconden. Voor het
instellen van de timeout van de verlichting, drukt u 3 seconden lang
tegelijkertijd op de toets [DISP] en een van de toetsen [0-9] op de HTR 8
afstandsbediening. De duur van de timeout wordt bepaald door de
cijfertoets die u selecteert. De leer-LED knippert twee keer om de nieuwe
instelling te bevestigen. Wanneer de timeout op nul wordt ingesteld, zal de
verlichting helemaal niet gaan branden.
SVENSKA
OPMERKINGEN
· De toetsverlichting wordt geactiveerd wanneer u een willekeurige toets
van de HTR 8 indrukt.
· Als de HTR 8 beweging waarneemt, wordt de toetsverlichting
geactiveerd zonder dat u een toets hoeft in te drukken. Wordt de HTR 8
geschud, dan wordt de toetsverlichting ook geactiveerd.
· Het verlichten van toetsen trekt de meeste stroom van de batterijen in
de HTR 8. Door een korte timeout wordt de levensduur van de batterijen
in grote mate verlengd. Wordt de timeout op 0 seconden ingesteld, dan
wordt de levensduur nog langer.
DE TOETSVERLICHTING CONFIGUREREN
In te drukken toetsen
(3 seconden)
DISP + Cijfertoets (0-9)
DISP + OFF
DISP + ON
DISP + ENTER
DISP + RTN
Modus
Stel de time-out van de toetsverlichting in op een
aantal seconden dat wordt bepaald door de cijfertoets
die u indrukt. Door op nul te drukken schakelt u de
toetsverlichting geheel uit.
Lichtsensor uitschakelen. Toetsverlichting gaat branden
wanneer u een willekeurige toets indrukt.
Lichtsensor inschakelen.
Stel de drempel van de lichtsensor in op het lichtniveau
van dat moment.
Zet alle instellingen van de toetsverlichting terug op de
standaardinstelling.
OP FABRIEKSWAARDEN TERUGSTELLEN
De HTR 8 kan terug op de fabriekswaarden worden gesteld, waarbij alle
geleerde opdrachten, gekopieerde en punch through- toetsen, macro’s en
andere instellingsinformatie wordt gewist. Alle toetsen keren terug naar de
voorgeprogrammeerde bibliotheekopdrachten.
Voor het terugstellen op fabriekswaarden drukt u 10 seconden lang
tegelijkertijd op de toetsen [ON] en [RTN] van de HTR 8. De leer-LED gaat
groen knipperen. Laat de toetsen [ON] en [RTN] los voordat het tweede
knippersignaal is voltooid. De leer-LED wordt rood om aan te geven dat de
fabriekswaarden weer zijn ingesteld.
OPMERKING
U moet [ON] en [RTN] loslaten voordat het tweede knippersignaal dooft.
Doet u dit niet, dan worden de fabriekswaarden niet ingesteld en zult u
de hele procedure moeten herhalen.
WISMODUS
In de HTR 8 kunnen geleerde, gekopieerde en “standaardbibliotheek”opdrachten onder een toets worden opgeslagen. De standaardbibiliotheekopdrachten zijn de codes die door NAD zijn voorgeprogrammeerd, zoals
de ingebouwde T 787 opdrachten op de pagina [AMP].
U kunt opdrachten per “laag” wissen tot aan de standaard
bibliotheekopdracht op iedere toets, waarbij geleerde opdrachten, punch
through-functies en gekopieerde toetsen worden verwijderd.
OPMERKING
De standaard bibliotheekopdrachten kunnen niet worden verwijderd.
U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat u in de wismodus
onherstelbare wijzigingen aanbrengt.
Voor het activeren van de wismodus drukt u tegelijkertijd 3 seconden
lang op de gewenste apparaatkeuzetoets en de toets [RTN]. De leer-LED
wordt groen. Druk op de functietoets waarvan u de opdracht wilt wissen.
De leer-LED knippert. Het aantal knippersignalen geeft aan welk soort
functie is geactiveerd; zie onderstaande tabel. Druk nogmaals op de actieve
apparaatkeuzetoets om de wismodus af te sluiten.
OPMERKING
U kunt meerdere functietoetsopdrachten op dezelfde
apparaatkeuzepagina wissen, maar om opdrachten van meerdere
pagina’s te wissen moet u de wismodus afsluiten en op de gewenste
pagina weer activeren.
РУССКИЙ
Knippersignalen
42
Opdrachtsoort
1
Standaard bibliotheekopdracht
2
Gekopieerde bibliotheekopdracht
3
Geleerde opdracht
BEDIENING
Houd de HTR 8 op de component gericht en voer het eerste driecijferige
codebibliotheeknummer uit onderstaande tabel in. Druk op [OFF]. Indien de
component wordt uitgeschakeld, druk op [ENTER] om dat codebibliotheeknummer
te accepteren en sluit de bibliotheekmodus af. Indien de component niet wordt
uitgeschakeld, voer het volgende driecijferige bibliotheeknummer uit de tabel in.
Wanneer u het correcte nummer hebt ingevoerd, wordt de component
uitgeschakeld. Druk op [ENTER] om dat codebibliotheeknummer te
accepteren en sluit de bibliotheekmodus af.
CODEBIBLIOTHEEKNUMMER
NAD PRODUCTBESCHRIJVING
Receiver /
Processor
(Discrete ON
/ OFF)
300
Tuner
101
Receiver/
Processor (Toggle
ON/OFF)
301
L75, L76 Tuner
102
S170
302
L70 Tuner
103
L75
303
L53 Tuner
104
Second Zone
opdrachten
304
L73 Tuner
3112
Zone 3
305
C425
4112
Zone 4
306
C445
105
L70
307
Txx5-serie Tuner
106
L76
400
Cassettedeck B
107
118
401
Cassettedeck A
108
L53
500
TV 280
109
L73
501
MR13
110
Stereo receiver /
versterker
502
MR20
111
Stereo Second
Zone
503
PMR45
112
Txx5 Series
600
T535, T562, T585,
M55
200
Cd-speler
601
T550, L55
201
Cd-speler (oud)
602
T512, T531, T532,
T571, T572
202
5170, 5240, 5340
603
L70, L73 DVD
203
5325
604
L56
204
5060
605
T513, T514, T515,
T517, T524, T533,
T534
205
M5
606
L53 DVD
CODEBIBLIOTHEEKNUMMER CONTROLEREN
U kunt de huidige codebibliotheek onder iedere apparaatkeuzetoets als
volgt controleren. Activeer de bibliotheekmodus door tegelijkertijd 3
seconden lang op de apparaatkeuzetoets van de gewenste component en
de toets [A/V PSET] te drukken. De leer-LED wordt groen. Druk op de toets
[DISP]. De HTR 8 geeft de huidige codebibliotheek aan door te knipperen
met de toetsen [CUSTOM], [BD] en [MACRO].
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Om bijvoorbeeld het codebibliotheeknummer 501 aan te geven, laat de
HTR 8 [CUSTOM] 5 keer knipperen, pauzeert vervolgens en knippert 1 keer
met [MACRO]. Het kan van pas komen als u de codebibliotheeknummer
van uw component noteert.
SVENSKA
100
NAD PRODUCTBESCHRIJVING
OPMERKING
Het kan zijn dat er tijdens de zoekbewerking codebibliotheken worden
gevonden waarmee componenten van andere merken dan NAD
ten minste gedeeltelijk kunnen worden bediend. U kunt van deze
mogelijkheden zeer zeker gebruik maken. Wij kunnen echter alleen
volledige en nauwkeurige NAD-codebibliotheken beschikbaar stellen
en ondersteunen de werking van de HTR 8 niet bij componenten van
andere merken
РУССКИЙ
CODEBIBLIOTHEEKNUMMER
Activeer de bibliotheekmodus door tegelijkertijd 3 seconden lang op de
gewenste apparaatkeuzetoets en de toets [A/V PSET] te drukken. De leerLED wordt groen. Houd nu de toets [D/F] op de HTR 8 ingedrukt. De
afstandsbediening stapt door alle beschikbare codes met een snelheid van
circa 1 code per seconde.
Indien de component wordt uitgeschakeld, laat u onmiddellijk de
cursortoets los en drukt u op [ENTER] om die codebibliotheek te
accepteren. Sluit de bibliotheekmodus af. Probeer enkele opdrachten uit te
voeren. Indien u aan de benodigde codebibliotheek bent voorbij gegaan,
activeer dan de bibliotheekmodus opnieuw en ga met de cursortoets terug
naar de benodigde bibliotheek.
ESPAÑOL
Controleer eerst of de component die u met de HTR 8 wilt bedienen
op het lichtnet is aangesloten en is ingeschakeld (“aan”, niet alleen op
standby). Voor het activeren van de bibliotheekmodus van de HTR 8 drukt
u tegelijkertijd 3 seconden lang op de gewenste apparaatkeuzetoets en de
toets [A/V PSET]. De leer-LED wordt groen.
ITALIANO
ZOEKMODUS
Indien met geen van de codes uit de tabel de component wordt
uitgeschakeld, en indien u zeker weet dat u bovenstaande procedure
volledig en zorgvuldig hebt uitgevoerd, dan kunt u de volgende
“zoekmethode” volgen.
DEUTSCH
CODEBIBLIOTHEKEN LADEN
Op de HTR 8 kan een andere bibliotheek met standaard NAD-codes
worden opgeslagen voor ieder van de apparaatkeuzepagina’s. Indien met
de oorspronkelijke standaardbibliotheek de cd-speler, het cassettedeck, de
dvd-speler of een andere component van NAD niet kan worden bediend,
volg dan onderstaande procedure om de codebibliotheek te veranderen.
ENGLISH
DE HTR 8 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
43
BEDIENING
DE HTR 8 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
ENGLISH
OVERZICHT VAN DE HTR 8 MODI
DE ZR 7-AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
Modus
In te drukken toetsen
(3 seconden)
Leren/kopiëren/punch through
apparaattoets + RES-toets
Wismodus
apparaattoets + RTN-toets
FRANÇAIS
Macro opnemen
macrotoets + functietoets
Bibliotheekmodus
apparaattoets + A/V PSET-toets
Timeout toetsverlichting
DISP-toets + cijfertoets
Op fabriekswaarden terugstellen
zie “Op fabriekswaarden terugstellen”
hierboven
De ZR 7 afstandsbediening is een compacte eenheid waarmee de T 787
vanuit andere ruimtes dan de hoofdruimte kan worden bediend. De ZR 7
biedt een volledige aparte bediening van de bronselectie ongeacht wat er
ESPAÑOL
SLAAPFUNCTIE
De timer voor de slaapfunctie schakelt de T 787 na een vooraf aantal
ingestelde minuten automatisch over op standby. Door eenmaal op de
toets SLEEP (slapen) op de HTR 8 te drukken, worden de verhogingsstappen
voor de slaaptijd aangegeven. Door binnen 3 seconden nogmaals op de
toets SLEEP te drukken, veranderen de verhogingsstappen in stappen van
15 minuten. Wanneer deze tijd is verlopen, schakelt de T 787 automatisch
over op standby.
ITALIANO
Ook staat er een slaap-pictogram linksboven op het VFD. De
inschakelvertraging voor de slaapstand kan worden gewijzigd door
tweemaal op de toets SLEEP op de HTR 8 te drukken: de eerste keer
om de slaaptijdverhogingsstappen te tonen en de tweede keer om de
slaaptijdverhogingsstap te wijzigen. Iedere keer wanneer er vervolgens
op de toets wordt gedrukt, wordt de slaaptijd in stappen van 15 minuten
verhoogd (minimum 15 minuten en maximum 90 minuten). De slaapfunctie
wordt uitgeschakeld door de toets SLEEP op de HTR 8 te blijven indrukken
tot “Sleep Off” in het VFD wordt aangegeven. Ook wanneer de T 787 met de
toets OFF op de HTR 8 of de STANDBY-toets op de T 787 naar standby wordt
geschakeld, wordt de slaapfunctie geannuleerd.
in de hoofdruimte gebeurt. Dit betekent dat de zone-ingang anders kan
zijn (audio en video) dan de hoofdingang; dit heeft ook betrekking op de
volumeniveaus.
1 ON/OFF (AAN/UIT): De functie Zone ON/OFF (IN/UIT) schakelen.
DEUTSCH
2 SOURCE [d/f] (BRON): Selecteer de actieve ingang van de NAD
T 787 die naar de uitgang ZONE 2 op het achterpaneel wordt gestuurd.
3 MUTE: Het Zone Volume-niveau tijdelijk uitschakelen (OFF) of
herstellen.
NEDERLANDS
4 VOLUME [d/f]: Verhoog of verlaag het loudness-niveau van de
geselecteerde Zone-bron. Dit is alleen mogelijk als de VOLUMEinstelling van ZONE 2 is ingesteld op VARIABLE.
5 PRESET [a/s]: Een hoger of lager opgeslagen voorkeuzeradiozender
kiezen. Deze regeltoets is beschikbaar als de geselecteerde Zone
“TUNER” is en er voor het actieve tuner-gedeelte voorkeuzezenders
zijn opgeslagen. Deze toetsen zijn alleen geschikt voor gebruik met
specifieke modellen NAD Receivers of Geïntegreerde versterkers en zijn
niet van toepassing voor de T 787.
SVENSKA
6 Met de volgende CD Player Zone-toetsen kunt u een geschikte CDspeler bedienen. De CD-speler moet zijn ingeschakeld (ON) en er moet
een CD in de disklade liggen.
SKIP [0]: Ga naar het begin van de het huidige track/bestand of naar
het vorige track/bestand.
SKIP [9]: Ga naar volgend track/bestand.
[4]: Hiermee wordt het afspelen gestart.
РУССКИЙ
OPMERKING
De ZR 7 afstandsbediening kan alleen Zone 2-toepassingen aansturen.
Zones 3 en 4 kunnen worden geconfigureerd en beheerd in het OSDmenu voor de betreffende zone. Gebruik hiervoor de navigatietoetsen
op het frontpaneel en de betreffende toetsen op de HTR 8
afstandsbediening. “CUSTOM” op de HTR 8 is standaard ingesteld op de
aanstuurcodes voor zone 2.
44
BEDIENING
ENGLISH
IR-KANAAL
De T 787 kan werken via een Alternatief IR-kanaal. Dit een praktische mogelijkheid als u twee NAD-producten hebt die door middel dezelfde opdrachten via
de afstandbediening kunnen worden bediend. Met het alternatieve IR-kanaal
kunnen twee verschillende NAD-producten onafhankelijk van elkaar in dezelfde zone worden bediend door voor elk een ander IR-kanaal in te stellen.
TOEWIJZING IR-KANAAL
FRANÇAIS
De T 787 en de HTR 8-afstandsbediening moeten op hetzelfde kanaal
worden ingesteld.
Een ander Main Zone IR-kanaal kiezen op de T 787
• Houd [aSOURCE] ingedrukt en selecteer vervolgens het IR-kanaal van
uw keuze door herhaaldelijk de STANDBY-knop in te drukken – in de
VFD verschijnt “IR Channel 1” of “IR Channel 0”. Het standaard-IR-kanaal is
“IR Channel 0”.
ITALIANO
ESPAÑOL
Een ander IR-kanaal kiezen op de HTR 8-afstandsbediening
• Geef een nummer in voor het kanaal voorafgaand aan de
bibliotheekcode. Voor HTR 8 is bibliotheekcode “100” de standaardbibliotheektabel voor toestel “AMP”. U kunt als u deze “AMP”
bibliotheektabel voor “IR Channel 0” wilt selecteren, de bibliotheekcode
“100” behouden.
• Als u de “AMP” bibliotheektabel op “IR Channel 1” wilt laden, laat de
bibliotheekcode dan voorafgaan door een “1” ten teken van de koppeling
met “IR Channel 1”. Laad vervolgens de “AMP” bibliotheektabel met behulp
van de code “1100”.
DEUTSCH
VOORBEELD VAN EEN INSTALLATIE VAN TWEE NAD-PRODUCTEN
IN DEZELFDE ZONE
NAD T 787 en de NAD C 326BEE zijn beide standaard ingesteld op IR-kanaal 0.
Als op de knop [OFF] (UIT) op de HTR 8-afstandsbediening (of op de SR 8-afstandsbediening voor de C 326BEE) drukt, gaan beide producten in Stand-by.
Als u op [ON] (AAN) drukt, worden beide producten ingeschakeld uit Stand-by.
NEDERLANDS
U kunt voorkomen dat beide producten tegelijkertijd in Stand-by worden
geschakeld of uit Stand-by worden ingeschakeld en dat zij nog meer gemeenschappelijke commando”s hebben, door elk op een ander IR-kanaal in
te stellen. In deze installatie zullen we C 326BEE en SR 8-afstandsbediening
standaard op “IR Channel 0” ingesteld houden. T 787 zullen we aan “IR Channel 1” toewijzen en datzelfde zullen we doen met HTR 8.
Stel T 787 en HTR 8 in op “IR Channel 1” volgens de volgende procedure.
T 787
• Houd [aSOURCE] ingedrukt en selecteer vervolgens “IR Channel 1”
door herhaaldelijk op de knop STANDBY te drukken.
SVENSKA
HTR 8
Controleer eerst of de T 787 is aangesloten en is ingeschakeld (“aan”, niet
alleen op standby).
• Voor het activeren van de bibliotheekmodus van de HTR 8 drukt u
tegelijkertijd 3 seconden lang op de gewenste apparaatkeuzetoets
[AMP] en de toets [A/V PSET]. De leer-LED wordt groen.
• Houd de HTR 8 op de T 787 en voer het eerste driecijferige codebibliotheeknummer uit (1100). Druk op [OFF]. Indien de T 787 wordt
uitgeschakeld, druk op [ENTER] om dat codebibliotheeknummer te
accepteren en sluit de bibliotheekmodus af.
РУССКИЙ
Nu T 787 en HTR 8 zijn ingesteld op “IR Channel 1”, kan de C 326BEE
onafhankelijk van de T 787 op afstand worden bediend.
OPMERKING
Wanneer u voor T 787 of HTR 8 een reset naar de waarden af-fabriek
uitvoert, wordt de standaardwaarde af-fabriek “IR Channel 0” hersteld.
45
NASLAG
PROBLEMEN OPLOSSEN
ENGLISH
TOESTAND
Uit geen enkel kanaal geluid.
MOGELIJKE OORZAKEN
• Netsnoer los.
• Niet ingeschakeld.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
• Controleer netsnoer, aansluiting en
stopcontact.
• Geen vermogen op uitgang
FRANÇAIS
Uit sommige kanalen geen
geluid.
Geen geluid uit surround
kanalen.
• Functie Mute (Dempen) is geactiveerd.
• U kunt de functie Mute deactiveren door op
de knop [MUTE] te drukken.
• Defecte/ontbrekende kabels.
• Controleer de kabels.
• Kanaal in “Speaker Configuration” op “OFF” (uit) ingesteld.
• Controleer menu “Speaker Configuration”.
• Aansluitingen eindversterking of luidspreker defect.
• Controleer eindversterker, kabels en
luidsprekers.
• Geen surroundluistermodus ingeschakeld.
• Selecteer juiste luistermodus.
• Surround kanalen ingesteld op “OFF” in het menu “Speaker
Configuration”.
• Corrigeer de instellingen voor “Speaker
Configuration” of “Speaker Levels”.
ESPAÑOL
• Niveau voor surroundkanalen te laag ingesteld in menu
“Speaker Levels”.
Geen geluid vanaf subwoofer.
• Subwoofer uitgeschakeld, staat geen stroom op, onjuist
aangesloten.
• Schakel subwoofer in, controleer stopcontact
voor sub of aansluitingen.
• Subwoofer op “OFF” (uit) ingesteld in menu “Speaker
Configuration”.
• Corrigeer de instellingen voor “Speaker
Configuration” of “Speaker Levels”.
• Sub-niveau te laag ingesteld in menu “Speaker Levels”.
Geen geluid uit middelste
kanaal.
ITALIANO
• Bron is een 2/0 (etc.).
• Speel een bekende 5.1-kanaals opname af of
selecteer de modus Dolby Pro Logic Iix Music.
• Dolby Digital- of DTS-opname zonder middelste
kanaal. Center ingesteld op “OFF” in het menu “Speaker
Configuration”.
• Corrigeer de instellingen voor “Speaker
Configuration” of “Speaker Levels”.
• Center-niveau te laag ingesteld in menu “Speaker Levels”.
Geen Dolby Digital/DTS.
DEUTSCH
T 787 reageert niet op HTR 8
afstandsbediening.
Geen RDS-informatie.
NEDERLANDS
De display vertoont “No
Service List”.
• Digitale uitgang van bron is niet op een digitale ingang van
de T 787 aangesloten.
• Controleer aansluitingen.
• Broncomponent niet geconfigureerd voor multikanaals
digitale uitgang.
• Controleer instellingen broncomponent.
• Batterijen leeg of onjuist geplaatst.
• Controleer batterijen.
• IR-ruitje op afstandsbediening of IR AV-receiverruitje op
T 787 niet zichtbaar.
• Controleer IR-ruitjes en controleer geen
obstakels tussen afstandsbediening en T 787.
• Frontpaneel van T 787 in zeer fel zonlicht of omgevingslicht.
• Verminder zonlicht/kamerverlichting.
• Zendersignaal te zwak.
• Controleer afstemming. Stel de antenne in of
vervang hem.
• Zender zendt geen RDS-gegevens uit.
• Stem af op een RDS-station dat programmaservicenaam (PS-stand) en radiotekst (RTstand) ondersteunt.
• DAB-antenne is niet goed aangesloten.
• Controleer de aansluiting en positie van de
DAB-antenne.
• Geen DAB-dekking in het gebied.
• Contact op met uw plaatselijke DAB-zenders
voor informatie over hun bereik.
SVENSKA
De instellingen af-fabriek van de T 787 herstellen: Houd op het voorpaneel de [a SOURCE] en [FRONT INPUT/MP]-knop ingedrukt tot “Factory Reset..
complete.” (Reset waarden af-fabriek…voltooid) in de VFD wordt getoond.
РУССКИЙ
46
NASLAG
230W (23,6dBW)
IHF dynamisch vermogen; 4 Ω
320W (25,1dBW)
Uitgaand vermogen, surroundmodus
7 x 120W (20,8dBW)
Totale harmonische vervorming bij
nominaal vermogen
<0,08%
IM-vervorming bij nominaal vermogen
<0,08%
Dempingsfactor, 8 Ω
>60
Ingangsgevoeligheid en impedantie
1,3V (ref. 8Ω, VOL bij 0 dB)
Frequentierespons
±0,8dB (ref. 1 kHz, 20 Hz-20 kHz)
Signaal/ruis-verhouding
>93dB (ref. nominaal vermogen bij 8Ω,
A-gewogen)
Signaal/ruis-verhouding
>83dB (ref. 1W bij 8Ω, A-gewogen)
VOORVERSTERKER-GEDEELTE
Frequentierespons
±0,5 dB (ref. 20 kHz - 20 Hz)
Signaal/ruis-verhouding
>88 dB (ref. 2V, A-gewogen)
Totale harmonische vervorming
<0,08 %
Ingangsgevoeligheid
330 mV (ref. 2V)
Maximaal uitgangsniveau
>4V
Geproduceerd onder licentie onder Amerikaanse octrooinummers: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380;5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 en andere
Amerikaanse en wereldwijde verleende en aangevraagde octrooien. DTS is een gedeponeerde
handelsmerk en de DTS-logo’s, het symbool, DTS-HD en DTS-HD Master Audio zijn handelsmerken van
DTS, Inc. ©1996-2009 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbele D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby
Laboratories.
FRANÇAIS
IHF dynamisch vermogen; 8 Ω
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Voor
bijgewerkte documentatie en kenmerken en de nieuwste informatie over
de T 787 kunt u terecht op www.NADelectronics.com.
HDMI, het HDMI-logo en de High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
De XM-naam, XM Ready en verwante logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van XM Satellite Radio
Inc.
Geproduceerd onder licentie van Audyssey Laboratories. Amerikaanse octrooien en octrooien in andere
landen aangevraagd. Audyssey MultEQ XT is een handelsmerk van Audyssey Laboratories.
Dit product bevat technologie die auteursrechtelijk beschermd is onder methoderechten van bepaalde
Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten die in bezit zijn van Macrovision
Corporation en andere rechthebbenden.Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde
technologie moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation, en is alleen bedoeld voor
thuisgebruik en ander beperkt gebruik, behalve indien anders geautoriseerd door Macrovision
Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.
ESPAÑOL
150W (21,8dBW) (8 Ohm binnen
nominale vervorming)
ITALIANO
VERSTERKERGEDEELTE
Uitgaand vermogen, stereomodus
ENGLISH
SPECIFICATIES
TUNER-GEDEELTE
AM-GEDEELTE
Tuning range
530 kHz -1.710 kHz (stappen van 10 kHz,
alleen de versie voor 120V)
55 dBu
Signaal/ruis-verhouding
38 dB
Totale harmonische vervorming
<3 %
Loopgevoeligheid (20dB S/R)
66 dBu
NEDERLANDS
Bruikbare gevoeligheid
DEUTSCH
531 kHz -1.602 kHz (stappen van 9 kHz,
alleen de versie voor 230V)
Tuning range
87,50 MHz – 108,50 MHz
Bruikbare gevoeligheid, Mono
<9 dBu
Signaal/ruis-verhouding, Mono
60 dB
Signaal/ruis-verhouding, Stereo
55 dB
Totale harmonische vervorming, Mono
0,7 %
Totale harmonische vervorming, Stereo
1,0 %
Kanaalscheiding
30 dBu
RDS decode-gevoeligheid
28 dBu
SVENSKA
FM-GEDEELTE
AFMETINGEN EN GEWICHT
Afmetingen van de unit (B x H x D)
435 x 197 x 438 mm (Gross)*
25,2 kg (55,6 lbs)
Transportgewicht
29,2 kg (64,4 lbs)
РУССКИЙ
17 ¹/₈ x 7 ¹³/₁₆ x 17 ¹/₄ inch
Nettogewicht
* - Bruto afmetingen incl. voeten, volumeknop en uitstekende
luidsprekeraansluitingen.
47
www.NADelectronics.com
©2011 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.
T787_dut_OM_v02 - 11/11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising