NAD | T 787 | manual | NAD T 787 A/V Surround Sound Receiver Användarmanual

NAD T 787 A/V Surround Sound Receiver Användarmanual
NEDERLANDS
Bruksanvisning
SVENSKA
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
AV-receiver med surround-ljud
ENGLISH
T 787
РУССКИЙ
®
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
1 Läs instruktionerna - Alla säkerhets och användarinstruktioner skall
läsas innan apparaten tas i bruk.
2 Spara instruktionerna - Säkerhets och bruksanvisningen skall sparas
för framtida bruk.
3 Beakta varningarna - Alla varningar på appraten och i
bruksanvisningen måste följas.
4 Följ instruktionerna - Alla instruktioner om drift och skötsel skall
följas.
5 Rengöring - Koppla ur apparaten från elnätet innan rengöring. Använd
inte flytande eller sprej rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad trasa för
rengöring.
6 Tillbehör - Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren eftersom de kan orsaka skada.
7 Vatten och fukt - Använd inte denna produkt i närheten av vatten,
exampelvis nära ett badkar, vask, diskbänk eller tvättbalja. Vi avråder
även från att använda den i en fuktig källare eller nära en simbassäng
och liknande.
8 Kringutrustning - Placera inte denna produkten på en instabil vagn,
stative eller bord. Produkten kan falla och orsaka allvarlig skada på
barn eller vuxna , och skada på produkten. Använd bara vagnar, stativ,
väggfäste som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans
med produkt. All montering av produkten skall följa tillverkarens
instruktioner och använda monteringsutrustning som tillverkaren
rekommenderar.
9
Om produkten skall flyttas på en vagn skall detta ske med
största försiktighet. Snabba stopp, för mycket kraft och
ojämnt underlag kan ogöra att vagnen välter.
10 Ventilation - Galler och öppningar i apparatens hölje är till för
att ge apparaten tillräcklig ventilation för stabil drift och förhindra
överhettning. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa
apparaten i en soffa, på en säng eller på en tjock mattaeller liknande yta.
Produkten får inte byggas in i en bokhylla eller i en ställning om det inte
finns tillräcklig ventilation eller att tillverkarens instruktioner beaktas.
11 Nätspänning - Denna produkt skall enbart användas med den typ av
nätspänning som indikeras av ettiketten på apparatens baksida. Om
du är osäker på vilken nätspänning du har hemma bör du kontakta
din handlare eller ditt elbolag. Den bästa metoden för att helt koppla
bort förförstärkaren från elnätet är att koppla ur nätsladden. Se till att
nätkontakten alltid är lätt åtkomlig. Koppla ur nätkabeln ur nätuttaget
om apparaten inte skall användas på ett par månader.
12 Skydda nätsladden - Nätsladdar skall dras så att man inte riskerar att
trampa på dem eller att de kommer i kläm. Man skall vara extra noga
med kontakterna, uttagen och vid anslutningen i apparaten.
13 Nätkontakt - När en nätkontakt eller en nätbrunn används som
anslutnings gränssnitt, skall apparaten vara klar att använda.
14 Jordning av utomhusantennen -Om en utomhus antenn eller
kabelradioantenn är ansluten till apparaten, försäkradig om att
antennen eller kabelradiosignalen är jordad så att den skyddas
mot överslag och statiska urladdningar Gällerenbart USA/Kanada:
Article 810, National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, ger information
angående korrekt jordning ochav antennens mast och stöttning,
jordning av inkommande kabel till en urladdningsenhet., storlek
på jordanslutningar,placering av urladdningsenhet, anslutning till
jordelektroder, , och specifikationer för jordningselektroder.
РУССКИЙ
2
INFORMATION TILL KABEL-TV-INSTALLATÖRER
Detta är en påminnelse till kabel-TV-installatörer om artikel 820-40 i den
amerikanska National Electrical Code, som tillhandahåller riktlinjer för
korrekt jordning och som särskilt specificerar att jordkabelns jord skall vara
förbunden med byggnadens jordsystem, så nära kabelns ingångspunkt
som möjligt.
15 Blixtnedslag - För utökat skydd av produkten mot blixtnedslag, eller
när den lämnas oanvänd under längre tidsperioder rekommenderar
vi att antennen eller kabelantennen kopplas ur. Detta kommer att
förhindra skada på apparaten mot blixtnedslag och mot störningar via
kabelnätet.
16 Kraftledningar - En utomhusantenn bör inte placeras i närheten av
kraftledningar eller andra ledningar som kan komma i kontakt med
antennen. När man installerar en utomhusantenn bör man vara extremt
noga med att inte vidröra kraftledningar eller liknande ledningar. Det
kan innebära livsfara.
17 Överbelastning - Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller
uttag på apparaten eftersom detta kan resultera i brand eller elektriska
stötar.
19 Om föremål eller vätska kommer in i apparaten - Tryck aldrig in
någon form av föremål i apparaten genom dess öppningar. De kan
komma i kontakt med farlig spänning och kortsluta delar i apparaten
vilket kan resultera i brand eller stötar. Spill aldrig vätska i apparaten.
20 Hörlurar - Överdrivna ljudvolymer från hörlurar kan orsaka
hörselskador.
21 Skador som kräver service - Koppla ur apparaten från elnätet och
överlämna den till kvalificerad servicepersonal under följande villkor:
a) När nätsladden eller kontakten skadats.
b) Om vätska kommit in i apparaten.
c) Om produkten varit utsatt för vatten eller annan vätska.
d) Om produkten inte fungerar normalt enligt bruksanvisningen.
Justera enbart de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen
eftersom en felaktig inställning av andra kontroller kan resultera i
skador på apparaten som kan kräva omfattande reparationer för att
återställa apparaten.
e) Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.
f) Om apparaten visar klara skillnader i prestanda är detta ett tecken
på att den behöver lämnas in för reparation.
22 Reservdelar - När man behöver reservdelar, försäkra dig om att
serviceteknikern använder sig av de delar som servicemanualen
specificerar eller har samma karaktäristik som originaldelarna. Utbyte till
delar som inte motsvarar specifikationen kan resultera i brand, elektriska
stötar eller andra olyckor.
FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER RISK FÖR ELCHOCK, UTSÄTT
INTE APPARATEN FÖR REGN ELLER VÄTSKA. BLIXTPILSYMBOLEN,
INSKRIVEN I EN LIKSIDIG TRIANGEL, ÄR AVSEDD ATT VARNA
ANVÄNDAREN FÖR FÖREKOMSTEN AV OISOLERADE DELAR
MED LIVSFARLIG SPÄNNING INUTI APPARATENS HÖLJE SOM
KAN VARA AV TILLRÄCKLIGSTYRKA ATT SKADA EN PERSON.
SYMBOLEN MED ETT UTROPSTECKEN I EN LIKSIDIG TRIANGEL
ÄR AVSEDD ATT UPPMÄRKSAMMA ANVÄNDAREN PÅ VIKTIGA
INSTRUKTIONER I BRUKSANVISNINGEN.
Denna produkten är tillverkad i enlighet med radiointerferens
kraven i EEC DIRECTIVE 2004/108/EC.
DEUTSCH
ANTECKNA APPARATENS MODELLNUMMER
(NU NÄR DU LÄTT KAN SE DET)
Apparatens modellbeteckning och serienummer finner du på apparatens
baksida. För framtida bruk föreslår vi att du antecknar dem här:
Modell Nr : .....................................................................................
Serie Nr :......................................................................................
РУССКИЙ
SVENSKA
VARNING ANGÅENDE PLACERING
För att säkra god ventilation, var noga med att lämna plats runt om
apparaten (från de mest utstickande delarna på höljet) lika med eller större
än det som visas nedan.
Vänster och höger paneler: 10 cm
Bak panel: 10 cm
Bak panel: 10 cm
Materialen kan återanvändas i enlighet med sin märkning. Genom
återanvändning, återvinning av råvaror eller andra former av återvinning
av gamla produkter bidrar du aktivt till att skydda vår miljö. Ditt lokala
miljökontor kan lämna upplysningar om närmaste återvinningsställe.
NEDERLANDS
UTRUSTNINGEN SKALL ANSLUTAS TILL EN JORDAD NÄTANSLUTNING.
ITALIANO
MILJÖSKYDDSANVISNINGAR
När produkten inte längre kan användas, får den inte
kasseras som hushållsavfall, utan måste lämnas på en
återvinningscentral som tar emot elektrisk och elektronisk
utrustning. På produkt, förpackningen och bruksanvisning
finns en symbol som markerar detta.
VARNING
Ändringar eller modifikationer som uttryckligen inte godkännts av NAD
Electronics för överensstämmelse kan häva rätten att använda apparaten.
FRANÇAIS
VARNING
FCC
Denna utrustnings har testats och funnits motsvara gränserna för digitala
apparater Class B, i enlöighet med Del 15 av FCCs regler. Dessa gränser
ämnar att skapa ett godtagbart skydd mot skadlig strålning i hemmiljö.
Denna utrustning skapar och använder radiofrekvensenergi och om den
inte installeras korrekt och används på ett sätt som beskrivs i intruktionerna
kan den inverka negativt på radiokommunikation. Det finns ingen garanti
att störningar inte uppstår i någon speciell installation. Om utrustningen
orsakar störningar på radio och TV-mottagning, vilket kan avgöras om
utrustningen slås av och på, uppmanas användaren att korrigera störningen
på ett eller flera av följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta mottagarens antenn.
• Öka avstånden mellan mottagaren och övrig utrustning.
• Anslut utrustningen till ett annat vägguttag än själva receivern.
• Konsultera din handlare eller en erfaren tekniker för mer hjälp.
ESPAÑOL
23 Hantering av gamla batterier - När man slänger gamla batterier skall
man följa myndigheternas riktlinjer eller miljörekommendationerna för
ditt land eller område.
24 Säkerhetskontroll - Efter att service gjorts på apparaten be teknikern
att utföra en säkerhetskontroll på apparaten för att se om den fungerar
som avsett.
ENGLISH
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
NAD är ett varumärke som tillhör NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
Copyright 2011, NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
3
INTRODUKTION
INNEHÅLL
ENGLISH
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FRANÇAIS
APPARATENS FRAMSIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
APPARATENS BAKSIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
INTRODUKTION
HUR DU KOMMER IGÅNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
VAD FINNS DET I KARTONGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
VAL AV PLACERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNING AV SIGNALKÄLLOR. . . . . . . . . . . . . . . . 5
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
HANDHAVANDE
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
HUR DU ANVÄNDER T 787 – HUVUDMENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
OM SKÄRMMENYN (OSD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MAIN MENU (HUVUDMENY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LISTENING MODE (LYSSNINGSLÄGE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INSTÄLLNING AV LJUDLÄGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DSP OPTIONS (DSP ALTERNATIVE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TONE CONTROLS (TONKONTROLLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ZONE CONTROLS (ZONKONTROLLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SETUP MENU (SETUP MENY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CONTROL/HDMI SETUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SOURCE SETUP (INSTÄLLNINGAR AV SIGNALKÄLLOR) . . . . . . . . . . . . . . 17
SOURCE SETUP (NORMAL VIEW)
(INSTÄLLNING AV SIGNALKÄLLOR - NORMALVY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SOURCE SETUP (TABLE VIEW)
(INSTÄLLNING AV SIGNALKÄLLOR - TABELLVY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
iPod SETUP (iPod INSTÄLLNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SPEAKER SETUP (HÖGTALARINSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
AUDYSSEY AUTO CALIBRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SPEAKER CONFIGURATION (HÖGTALAR KONFIGURATION). . . . . . . . . . 22
SPEAKER LEVELS (NIVÅINSTÄLLNING FÖR HÖGTALARNA). . . . . . . . . . . 22
SPEAKER DISTANCE (HÖGTALARAVSTÅND). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
HUR DU REGLERAR VOLYMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
INSTÄLLNING AV KANALNIVÅER UNDER GÅNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ZONE SETUP (ZON INSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
AMPLIFIER SETUP (FÖRSTÄRKARINSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
TRIGGER SETUP (TRIGGER INSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LISTENING MODE SETUP (INSTÄLLNING AV LYSSNINGSLÄGEN) . . . . . 25
DOLBY SETUP (DOLBY INSTÄLLNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DTS SETUP (DTS INSTÄLLNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DTS SURROUND LÄGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENHNACED STEREO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DISPLAY SETUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
AV PRESETS (AV SNABBVALEN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SVENSKA
TACK FÖR ATT DU VALDE NAD!
T 787 AV-receiver med surround-ljud är en avancerad teknologisk product
med stora ambitioner— ändock har vi ansträngt oss för att skapa en
product som är enkel att använda. T 787 innehåller ett stort urval riktigt
användbara funktioner för surroundljud och stereolyssning som använder
kraftfull digital signalbehandling och superba digitalljudkretsar.
РУССКИЙ
En av de viktigaste egenskaperna är att den är en av de mest musikaliskt
transparenta på marknaden. Den är kulmen på våra erfarenheter efter ett
kvartssekel av utveckling av ljudprodukter. Med vårt motto ”Musiken först”
som designfilosofi är vi övertygade att T 787 kommer att ge dig både den
bästa hemmabioupplevelsen och en genuin, audiofil, musikupplevelse i
många år fram över.
HUR DU LYSSNAR PÅ AM/FM RADIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
HUR DU VÄLJER FREKVENBAND PÅ RADIODELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
LAGRING AV SNABBVAL (AM/FM/XM/DAB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
VÄLJA TUNER MODE (TUNER LÄGE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
HUR DU ANVÄNDER ANVÄNDARNAMN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
OM RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
HUR DU LYSSNAR PÅ XM RADIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
INSTÄLLNING AV RADIOSTATIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SNABBVAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HUR DU LYSSNAR PÅ DAB RADIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
HUR DU KOPPLAR IN DAB MODULEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
HUR DU ANVÄNDER DAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
SERVICE LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DAB TUNER MODE (DAB TUNER LÄGE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
STATION ORDER (STATIONS ORDNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DRC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MANUAL SCAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
PRUNE LIST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
RESET (ÅTERSTÄLLNING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
INFORMATIONSINSTÄLLNINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
HUR DU LYSSNAR PÅ DIN iPod SPELARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ANSLUTNING AV NAD DOCKA FÖR iPod OCH
iPod TILL DIN T 787. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
STYRFUNKTIONER OCH INSTÄLLNINGAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
NAD IPD 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
FÖR ATT VISA VIDEOS ELLER FOTON INLAGDA I DIN iPod. . . . . . . . . . . . 39
HUR DU ANVÄNDER HTR 8 FJÄRRKONTROLLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
HUR DU STYR T 787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
HUR DU LÄR IN KODER FRÅN ANDRA FJÄRRKONTROLLER. . . . . . . . . . 41
PRIORITETSFUNKTIONEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
KOPIERA KOMMANDON FRÅN EN ANNAN KNAPP. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
MAKROKOMMANDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
KNAPPBELYSNINGS TID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
HUR DU KONFIGURERAR KNAPPBELYSNINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
RADERINGSLÄGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
INLÄSNING AV KARTOTEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
SÖKLÄGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
KONTROLLERA KARTOTEKSNUMMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
SUMMERING AV FUNKTIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ANVÄNDA ZR 7-FJÄRRKONTROLLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
IR-KANAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
IR KANAL FÖRDELNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
REFERENS
FELSÖKNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
SPECIFIKATIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vi ber dig att ta dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning. Genom att
lägga lite tid på bruksanvisningen kommer du att spara mycket tid senare,
och det är det bästa sättet att försäkra dig om att få ut det mesta av din
investering i NAD T 787.
En sak till: Vi uppmanar dig att registrera ditt innehav av T 787 på NADs
hemsida:
http://NADelectronics.com/salon
För garantifrågor ber vi dig kontakta din lokala handlare.
NAD KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA TEKNISKA ELLER AVVIKELSER I ANVÄNDAGRÄNSNITTET I DENNA MANUAL. T 787S MANUAL
KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE VARNING. KONTROLLERA PÅ NADS HEMSIDA FÖR DEN SENASTE VERSIONEN.
4
INTRODUKTION
HDMI 1/ Audio 1
HDMI 1
Source 2
HDMI 2/ Audio 2
HDMI 2
Source 3
Coaxial 1/Audio 3
Component 1
Source 4
Optical 1/Audio 4
Video 1
iPod
Audio 5
S-Video 3
Source 7
7.1 Input
Component 2
Front Input
HDMI Front/ Audio Front
HDMI Front
Media Player
Audio MP
FRANÇAIS
Source 1
Tuner
För att ändra grundinställningarna ovan och för bättre förståelse av
inställningarna av signalkällorna och olika kombinationer, ber vi dig att läsa
avsnittet “SOURCE SETUP” (INSTÄLLNINGAR AV SIGNALKÄLLOR) i delen “HUR
DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY” under “HANDHAVANDE”.
DEUTSCH
NOTERA
En digital ingång har alltid prioritet över analoga ljudingångar om båda
finns tillgängliga.
NEDERLANDS
Det går utmärkt att stapla den tillsammans med andra apparater men
det rekommenderas inte att det placeras apparater ovanpå T 787 för
värmeutvecklingens skull.
Videoingång
SVENSKA
VAL AV PLACERING
Välj en placering som är väl ventilerad (med minst 5-10 cm fritt vid sidorna
och bakom) och att du har fri sikt till apparaten inom 8 meter fram till
din lysnningsposition, detta för att fjärrkontrollen skall fungera optimalt.
Konstruktionen av T 787 gör att den alstrar en viss mängd värme, men inte
till den grad att den inte kan placeras ihop med andra apparater.
Ljudingång
РУССКИЙ
SPARA EMBALLAGET
Spara emballaget som din T 787 levererades i. Det är bra att ha ifall du skall
flytta eller transportera apparaten. Allt för många apparater skadas under
transport på grund av att de inte packats korrekt. Vi ber er alltså att spara
kartongen.
Källa
ESPAÑOL
GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNING AV SIGNALKÄLLOR
Följande tabell innehåller de grundläggande inställningarna för
signalkällorna. Notera att Audio Ingångsinställningarna visar bade digitala
och analoga ljudingångar. En digital ingång har alltid prioritet över analoga
ljudingångar om båda finns tillgängliga.
ITALIANO
VAD FINNS DET I KARTONGEN
Tillsammans med din T 787 hittar du:
• En AM-antenn
• En bandkabelantenn med symmetreringstransformator för FMmottagning
• En avtagbar nätsladd
• Audyssey mikrofon
• HTR 8 fjärrkontroll med 4 AA-batterier
• ZR 7 Zon fjärrkontrollen med 3V CR2025 batteri
• Generell snabbstarts guide för T187, T777 och T787
• Denna bruksanvisning på CD-ROM
ENGLISH
HUR DU KOMMER IGÅNG
5
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS FRAMSIDA
ENGLISH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AV Surround Sound Receiver T 787
VOLUME
d
FRANÇAIS
NAD T787
MEMORY
a
a
INFO
SOURCE
s
s
DELETE
f
A
SPEAKERS
B
AM/FM/DB
TUNER MODE
LISTEN MODE
TONE
TONE DEFEAT FRONT INPUT/MP
ESPAÑOL
A
B
C
D
E
© NAD T 787
10
10
11
11
12
12
13
13
ITALIANO
1 STANDBY KNAPP
• Tryck på denna knapp för att sätta på T 787 från standby-läge.
STANDBY lysdiod ändrar färg från orange till blått och displayen
tänds. Trycker man på knappen en gång till stängs apparaten av till
standbyläget igen.
• T 787 kan även sätta spå genom att man trycker på någon av
knapparna på apparatens framsida.
DEUTSCH
NOTERA
Baksidans POWER kontakt måste vara i läge ON för att Standbyknappen skall fungera.
NEDERLANDS
SVENSKA
2 STANDBY LYSDIODEN
• Denna indikator tänds och lyser orange när T 787 är i viloläge.
• När T 787 är i läget PÅ (ON), lyser denna indikator blå.
• Om en Zon (Zon 2, Zon 3 eller Zon 4) är påslagen och man trycker
på STANDBY-knappen för att stänga av T 787 i Standbyläge kommer
displayen att släckas men STANDBY lysdioden fortsätter att lysa
blå. Detta indikerar att Zon (Zon 2, Zon 3 eller Zon 4) fortfarande är
aktiv. Den motsvarande aktiva Zonens ikon(er) visas fortfarande i
displayen.
• För att stänga av T 787 och Zon 2, Zon 3 och/eller Zon 4, trycker du
in STANDBY-knappen och håller den intryckt tills Standby-lysdioden
blir orange.
3 NAVIGATION och ENTER knappar
Navigation [d/f/a/s] och [ENTER] knapparna har olika innebörd
beroende på vad du gör. Den mittersta runda knappen används som
[ENTER] knapp, denna är normalt använd till att för att bekräfta val,
procedur eller motsvarande funktioner.
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
AM/FM LÄGE
Tryck på [ENTER] knappen för att växla mellan “Preset” och “Tune” lägena.
Välj “Tune” läget.
• Tryck momentant på [a/s] knapparna för att stega uppåt eller
nedåt mellan AM eller FM bandet.
• Tryck och håll intryckt [a/s] i mer än 2 sekunder för att självsöka
upp eller ner – T 787s radiodel kommer att stanna på första
tillräckligt starka sändaren.
• Observera även att den här funktionen “går runt” och fortsätter att
söka uppåt eller nedåt från den ena änden av FM- eller AM-bandet
till den andra.
Tryck på [ENTER] knappen för att växla mellan “Preset” och “Tune” lägena.
Välj “Preset” läget.
• Använd [d/f] knapparna för att stega uppåt eller nedåt bland
snabbvalen. Apparaten hoppar över “oanvända” snabbvalspositioner.
Notera att snabbvalen måste ha sparats tidigare.
Se även avsnitten LAGRING AV SNABBVAL (AM/FM/XM/DAB) i HUR DU
LYSSNAR PÅ AM/FM RADIO avsnittet på HANDHAVANDE sidan.
XM läge (Gäller enbart 120V versionen)
• Använd navigation [d/f] tillsammans med [ENTER] knappen och
i kombination med [MENU] knappen för att bläddra genom de olika
tillämpliga XM menyalternativen.
DAB läge (Gäller enbart 230V versionen)
• Använd navigation [a/s] tillsammans med [ENTER] knappen och i
kombination med [MENU] knappen för att bläddra genom de olika
tillämpliga XM menyalternativen.
РУССКИЙ
4 MEMORY
• Tryck på denna knapp för att lagra en inställd AM, FM eller digital
radiostation i något av T 787s 40 snabbvalsminnen. Man kan lagra
en blandning av AM, FM eller digitala stationer i minnet.
6
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
9 VOLUME
• VOLUME kontrollen justerar den totala ljudstyrkan på signaler som
matas ut på högtalarna eller till hörlurarna.
• Vrid ratten medurs för att höja volymnivån, moturs för att sänka den.
10 PHONES (HÖRLURAR)
• Passar till stereohörlurar med standard 1/4-tums (6,3mm) stereo
teleplugg (använd adapter till de hörlurar som har den mindre
3,5mm telepluggen).
• För att lyssna via hörlurar måste fronthögtalarna ställas in på “Large”
i “Speaker Configuration” I Setup Menyn annars kommer hörlurarna
inte att återge någon bas.
11 A SPEAKERS B
• Tryck på antingen A eller B, eller båda för att välja vilka högtalare du
vill lyssna på.
• Speakers A är den huvudsakliga 7 st multikanals front och
surroundhögtalarna.
• Speaker B är extra högtalarna för placering i ett annat rum i ditt
hem. För Speaker B läget mixas allt surroundljud ner till stereo as
som det visas i displayen. Om du använder både högtalare A och B
samtidigt kommer ljudet att mixas ner till stereo.
12 AM/FM/DB
• Använd denna knapp för att växla mellan AM, FM och DAB (Gäller
enbart 230V versionen) eller XM (Gäller enbart 120V versionen)
radiofunktionerna
16 TONE DEFEAT
• Du kan koppla ur tonkontrollerna med denna knapp.
Tonkontrollerna är urkopplade när “Tone Defeat” visas i displayen,
medan de är inkopplade när “Tone Active” visas.
• Läs också avsnittet “TONE CONTROLS (TONKONTROLLER)” i delen
“HUR DU ANVÄNDER T 787 – HUVUDMENY” under “HANDHAVANDE”.
17 FRONT INPUT/MP
• Tryck på knappen flera gånger för att växla mellan Front Input och
Media Player ingången.
18 FRONT INGÅNG
• Använd de här praktiska ingångarna för tillfälliga signalkällor, som
videokamera, TV-spelskonsol eller någon annan digital eller HDMI
källa eller komposit/S-videokälla.
• Om din källa har ett enda audio-ut-jack eller är märkt “mono output”
skall du ansluta det till den Front Input-ingång på T 787 som är
märkt “R (MONO)” (avsnitt B).
• Om källan å andra sidan har två utgångsjack (vilket tyder på en
stereoutsignal) ansluter du de båda jacken till motsvarande Front
Input-jack på T 787, märkta “L” (avsnitt A) respektive “R (Mono)” så att
du får stereoljud i högtalarna.
• Anslut kompositvideoutgången på signalkällan till den främre
kompositvideoingången (avsnitt C).
• Anslut S-videoutgången på signalkällan till den främre
S-videoingången (avsnitt D).
• Använd HDMI ingången (avsnitt E) på framsidan för att koppla in en
HDMI signalkälla.
19 MP/MIC INGÅNG
• Anslut din Media Player-spelares standard hörlursuttag till denna
ingång.
• Detta är samma ingång som Audyssey mikrofonen kopplas in i.
• Läs också avsnittet “AUDYSSEY AUTO CALIBRATION” i delen “HUR DU
ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY” under “HANDHAVANDE”.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
8 a SOURCE s
• Bläddra bland de olika ingångarna - Source 1, Source 2, Source 3,
Source 4, iPod, Source 7, Front Input, Media Player och Tuner (AM/
FM/DAB/XM) det som är tillämpligt). Fler källor kan väljas med dessa
knapparna när man ställt in dem i Setup Meny.
• Läs också avsnittet “SOURCE SETUP” (INSTÄLLNINGAR AV
SIGNALKÄLLOR) i delen “HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY”
under “HANDHAVANDE”.
15 TONE
• Tryck på denna för att justera diskantnivån med Volume ratten.
Tryck igen för att justera bas och en tredje gång för DIALOG
justering.
• Läs också avsnittet “TONE CONTROLS (TONKONTROLLER)” i delen
“HUR DU ANVÄNDER T 787 – HUVUDMENY” under “HANDHAVANDE”.
DEUTSCH
Räckvidd: Cirka 7 m från sensorns främre yta.
Vinkelomfång: Cirka 30° i varje riktning räknat från sensorns främre
yta.
NEDERLANDS
7 SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL
• Rikta fjärrkontrollen HTR 8 mot sensorn och tryck på önskad knapp.
• Undvik att mottagaren på T 787 utsätts för starkt ljus som solljus eller
belysning. Om du gör det kan det hända att du inte kan styra T 787
med fjärrkontrollen.
14 LISTEN MODE
• Tryck på knappen flera gånger för att bläddra mellan de olika
alternativen för lyssningslägen. Beroende på format på den valda
ingången (digital eller analog, stereo eller multikanal), kan det finnas
flera alternativ att välja mellan.
• Läs också avsnittet “LISTENING MODE” (LYSSNINGSLÄGE) i delen
“HUR DU ANVÄNDER T 787 – HUVUDMENY” under “HANDHAVANDE”.
SVENSKA
6 PUNKTMATRIS-DISPLAY; DISPLAYEN (VFD)
• Visar visuell information om de aktuella inställningarna som
exempelvis aktiv insignalkälla, volymnivå, lyssningsläge, ljudformat,
tillämpliga RDS/XM/DAB såväl som iPod-relaterad display
information och andra tillhörande indikatorer.
• Läs också avsnittet “DISPLAY SETUP” i delen “HUR DU ANVÄNDER
T 787 – SETUP MENY” under “HANDHAVANDE”.
13 TUNER MODE
• I FM läge, tryck på [TUNER MODE] flera ganger för att välja mellan
FM STEREO ON och FM MONO.
• Välj “FM MONO” (slocknar “FM MUTE FM STEREO”-ikonerna på
displayen) för stationer med för mycket interferens eller som är för
svaga.
• I DAB (Gäller enbart 230V versionen) eller XM (Gäller enbart 120V
versionen) radio ger denna knappen tillgång till digitalradiomenyn
tillsammans med Navigationsknappen och Enter knappen.
РУССКИЙ
5 INFO
• Visar information så som den ges av den aktuella källan.
• Tryck på [INFO] knappen för att visa den tillgängliga informationen.
ENGLISH
APPARATENS FRAMSIDA
7
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS BAKSIDA
ENGLISH
230V VERSION ONLY
1
2
3
4
DAB
5
6
7
8
9
ANTENNA
FM
DIGITAL
AUDIO
GND AM
S-VIDEO
HDMI
VIDEO
AUDIO
R
FRONT
AUDIO 5
SURR
2
2
OUT 1
OUT 2
OUT 3
OUT 3
R
L
2
SUBW 1
ZONE 2
CENTER
SWITCHED
POWER
ON
SUBW 2
AUDIO 1
ZONE 2
PR
PR
SURR-B
PB
PB
HDMI OUT 1
MONITOR
OUT
AUDIO 2
Y
Y
HDMI OUT 2
DATA PORT
IN
SURR
OUT AUDIO 3 IN
PR
PR
1
OUT
IN
+12V TRIGGER
RS-232
FRONT
ZONE 3
PB
PB
2
ESPAÑOL
OUT
MP
DOCK
OUT 2
SUBW
3
3
XM
CENTER
OUT AUDIO 4 IN
ZONE 4
Y
Y
HDMI IN 4
1
HDMI IN 5
HDMI IN 1
1
HDMI IN 2
OPTICAL
ETHERNET
OUT 1
L
SURR-B
COAXIAL
AUDIO 6
3
HDMI IN 6
3
HDMI IN 3
FRANÇAIS
IN
7.1 CH INPUT
R
L
AUDIO
PRE-OUT
AC OUTLET 120V ~ 60Hz
120W 1A MAX
VIDEO
1
© NAD T 787
AUDIO
R
L
AUDIO 6
11
12
13
AUDIO 5
10
15
16
17
19
OUT AUDIO 4 IN
ZONE 4
ZONE 3
OUT AUDIO 3 IN
ITALIANO
18
14
SWITCHED
AC OUTLET 230V ~ 50Hz
120W 0.5A MAX
230V VERSION ONLY
AUDIO 2
AUDIO 1
ZONE 2
ZONE 2
DEUTSCH
SE UPP!
Se till att alla anslutningar till din T 787 gör med apparaten frånkopplad från elnätet. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur
kontakten till alla tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.
NEDERLANDS
1 DIGITAL AUDIO (COAXIAL 1-3, OPTICAL 1-3)
• Här ansluter du signalkällor som CD eller DVD spelare, digital
radiodel eller annan tillämplig apparat som har koaxial eller optisk S/
PDIF-formats digitalutgång.
• Koaxial och Optiska digitala ingångar kan konfigureras via
Inställningarna för Signalkällor i Setup menyn.
SVENSKA
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL, COAXIAL)
• Här ansluter du apparater som kan spela in digitalt, receiver,
digital processor, via antingen optisk eller koaxial DIGITAL OUT till
motsvarande S/PDIF digitalingång.
2 FM ANTENNTERMINAL
• Den medföljande “dipol” FM antennen passer i FM uttaget med
den medföljande adaptern. Den fungerar bäst om den placeras på
en vertikal yta som en vägg, med “armarna” utsträckta som ett “T”
vinkelrätt mot sändaren.
РУССКИЙ
8
AM ANTENNTERMINAL
Den ramantenn för AM som medföljer T 787 (eller en adekvat
ersättningsprodukt) är nödvändig för AM-mottagning.
• Anslut den medföljande AM antennen till AM antenningången.
Anslut den till terminalen genom att vika ner låsblecken och sticka
de skalade ändarna i hålen och sedan låsa dem.
• Det kan löna sig att prova olika lägen för antennen för att få
bästa mottagning; en lodrät ställning ger oftast bäst resultat.
Om antennen befinner sig nära metallföremål (apparater,
värmeelement) kan mottagningen försämras. Samma sak gäller om
du använder en förlängningssladd till ramantennen.
• Läs också avsnittet MONTERING AV EN AM LOOP ANTENN i delen
HUR DU LYSSNAR PÅ AM/FM RADIO under HANDHAVANDE.
3 AUDIO 1-6/VIDEO 1-3/S-VIDEO 1-3
• Dessa är T 787s andra huvudsakliga ingångar. Anslut dessa ljud
och bild ingångar till motsvarande utgångar på en kompatibel
apparate som exempelvis DVD-spelare, CD-spelare eller kabel/
satellitmottagare.
• AUDIO 5 och S-VIDEO 3 är också de standard ingångarna för audio/
video utsignal för tillbehören NAD IPD (NAD IPD Docka för iPod) 1,
NAD IPD 2 och senare varianter.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
NOTERA
Den externa XM radion medföljer inte med din T 787.
DAB MODUL INGÅNG (Gäller enbart 230V versionen)
T 787 är enbart kompatibel med NAD DAB Adaptor modul modellerna
DB 1 och DB 2. Med DAB kan du få CD-liknande kvalitet på ljudet utan
störningar eller interferens.
• Koppla in andra änden på Mini-Din kontakten från NAD DAB
Adaptor DB modulutgång i kontakten.
• Se även avsnittet HUR DU LYSSNAR PÅ DAB RADIO i HANDHAVANDE.
NOTERA
Tillbehöret NAD DAB Adaptor modul följer inte med din T 787.
6 SOFT CLIPPING
• Kopplar in NADs egna Soft Clipping kretsar på alla kanalerna.
• I ON läget ger Soft Clipping en avrundning och en försiktig
dämpning av distortionen om T 787 skulle drivas för hårt.
• Vi rekommenderar att man alltid har Soft Clipping aktiverat för
att minska risken för distorsion vid höga ljudnivåer. Dock kan den
stängas av vid kritisk lyssning och för att bevara optimal dynamik.
9 IR IN/IR OUT 1-3
Dessa minitele kontakter tar emot fjärrkontrollkommandon i elektroniskt
format med industri-standard protokoll som kan användas med en “IRsändare” och multi-rumsystem och liknande utrustning.
• Alla NAD produkter med IR IN/IR OUT funktionen är helt kompatibla
med T 787. För andra modeller som inte är tillverkade av NAD bör du
kontrollera specialister för dessa fabrikat huruvide de är kompatibla
med T 787s IR.
IR IN
• Om du ansluter den här ingången till utgången på en IR-”förlängare”
(IR-länk; Xantech eller liknande) eller till IR-utgången på en annan
komponent kan du styra T 787 från ett annat rum.
IR OUT 1, IR OUT 2
• Anslut IR OUT 1 (och/eller IR OUT 2) till IR IN kontakten på en
kompatibel apparat.
• Styr och kontrollera den inkopplade kompatibla apparaten genom
att rikta dess fjärrkontroll mot T 787s IR-mottagare.
IR IN och IR OUT 1, IR OUT 2, IR OUT 3
• Anslut T 787s IR IN till IR OUT kontakten på en kompatibel apparat.
Anslut också T 787s IR OUT 1 (och/eller IR OUT 2, IR OUT 3) till IR IN
kontakten på en kompatibel apparat.
• Med denna uppställning kan T 787 fungerar som en “IR-förlängare” som
kan vidarebfordra kommandon från T 787s IR IN och skicka dem till
utrustning kopplad via T 787 s IR OUT 1 (och/eller IR OUT 2, IR OUT 3).
IR OUT 3
• IR OUT 3 kan enbart fungera som en “IR-förlängare” som beskrivs ovan.
9
FRANÇAIS
ESPAÑOL
DEUTSCH
ITALIANO
+12V TRIGGER IN
När denna ingång triggas av en 12V likspänning kan T 787 sättas på
från standby-läge av kompatibla apparater som exempelvis förstärkare,
förförstärkare, receiverar, etc. Om 12V likspänningen stängs av kommer
T 787 att återgå till standby-läge.
• Anslut denna +12V TRIGGER IN till den andra utrustningens
motsvarande +12V DC utgång med en monokabel med 3,5mm
hankontakt. Den enheten som skall styra förstärkaren måste vara
utrustad med en +12V trigger utgång för att kunna utnyttja denna
funktion
NEDERLANDS
5 XM MODUL INGÅNG (Gäller enbart 120V versionen)
Med XM radio, finns det mer än 100 kanaler med musik, nyheter, sport,
komedi, talradio och underhållning. Täckningen räcker över hela
kontinenten. Ljudkvaliteten är digital med många reklamfria kanaler.
• Anslut XM radio kabeln till denna kontakt. Följ instruktionerna som
följde med XM radion som säljes separat.
• Se även avsnittet “HUR DU LYSSNAR PÅ XM RADIO” i
“HANDHAVANDE”.
8 +12V TRIGGER OUT (+12V TRIGGER UTGÅNGEN)
Det finns tre konfigurerbara +12V trigger utgångar - OUT 1, OUT2 och
OUT3. Se även avsnittet “TRIGGER SETUP (TRIGGER INSTÄLLNINGAR)” i
“SETUP MENY” för riktlinjer om hur du konfigurerar TRIGGER IN/OUT.
• Använd denna 3,5mm minikontakt för att skicka kommandon med +12
volts (max 50 mA) till annan utrustning som exempelvis en subbas eller
annan ljudutrustning. Mittstiftet på denna 3,5mm kontakten är själva
kontrollsignalen. Utsidan är jordanslutningen (även skärmen).
• Denna utgång har 12V spänning när T 787 är påslagen och 0V när
apparaten är avslagen eller i standbyläge.
SVENSKA
4 7.1 CHANNEL INPUT (7.1 KANALSINGÅNG)
• Anslut motsvarande analoga ljudutgångar på en multikanals
signalkälla som t.ex. en DVD-Audio eller multikanals SACD-spelare
eller en extern multikanals dekoder. Det vanligaste är att dessa
signalkällor har en 5.1-kanals utgång, i vilket fall Surround Back
kontakterna lämnas oanvända. Signalerna på dessa ingångar
kan höras när man väljer “Source 7” (Extern 7 ljudingång är
grundinställningen för denna källan).
• Det finns ingen funktion för basshantering eller annan
signalprocessing (annat än volymreglering) för 7.1 CH. input.
• DVD/BD-spelare med inbyggd avkodning kan anslutas här
men genom att använda den inbyggda Dolby Digital och DTS
avkodningen i T 787 via en digital anslutning ger oftast bättre
resultat.
7 RS 232
NAD är en certifierad partner till AMX och Crestron och har fullt stöd
för extrena styrenheter. Kontrollera på NADs hemsida för AMX och
Crestron kompatibilitet med NAD. Kontakta din NAD specialist för mer
information.
• Anslut denna kontakt med en RS-232 seriellkabel (medföljer inte) till
en Windows® kompatibel PC eller styrsystem för att fjärrstyra T 787
via kompatibla externa styrsystem.
• Vi hänvisar till NADs hemsida för mer information om RS232
Protokoll dokument PC styrprogram.
РУССКИЙ
AUDIO 3-4 OUT
• Anslut AUDIO 3 OUT (och/eller AUDIO 4 OUT) till motsvarande
inspelningsutrustning eller ljudingångar på en källa som exempelvis
ett kassettdäck, CD/DVD inspelare eller en separat ljudprocessor.
• Vilken signal som kommer på AUDIO 3-4 OUT är beroende på vilken
källa som valts. Det finns ingen signal ut på AUDIO 3 OUT när AUDIO
3 är vald På samma sätt kommer det inget på AUDIO 4 OUT när
AUDIO 4 är den aktiva källan. Detta är för att förhindra rundgång
genom den inspelande apparaten och skydda skador på dina
högtalare.
• När AUDIO 3 OUT och AUDIO 4 OUT är konfigurerade har de
samma källor för Zon 3 och Zon 4 respektive. Se även avsnittet för
Zonutgångarna.
ENGLISH
APPARATENS BAKSIDA
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS BAKSIDA
ENGLISH
10 HDMI (HDMI IN 1-6, HDMI OUT 1-2)
• Anslut ingångarna till HDMI kontakten på signalkällan, exempelvis
en DVD-spelare, Blu-ray Disc Spelare eller en HDTV satellit/
kabelmottagare.
• Anslut HDMI OUT 1 och/eller HMDI OUT 2 till en kompatibel HDTV
eller projektor med HDMI ingång. Båda HDMI utgångarna visar
samma ljud/bild källa.
FRANÇAIS
VARNING
Innan du ansluter eller kopplar ur några HDMI kablar, måste T 787 och
annan berörd utrustning vara avstängd och urkopplad från elnätet.
Om detta inte följs kan det orsaka permanenta skador på all utrustning
ansluten via HDMI kontakterna.
ESPAÑOL
ITALIANO
11 MP DOCK (MP DOCKA)
T 787 är utrustad med en datakontakt på baksidan där man anslutar
NAD IPD (NAD IPD Docka för iPod) 1, NAD IPD 2 och senare varianter
(vilka är extratillbehör).
• Anslut “MP DOCK (DATA PORT)” kontakten på T 787 till motsvarande
“DATA PORT” kontakten på NAD IPD modellen.
• AUDIO 5 IN och S-VIDEO IN 3 är också de standard ingångarna för
audio/video utsignal för tillbehören NAD IPD (NAD IPD Docka för
iPod) 1, NAD IPD 2 och senare varianter.
• Se även avsnittet “HUR DU LYSSNAR TILL DIN iPod SPELARE” i
“HANDHAVANDE”.
NOTERA
Tillbehöret “NAD IPD (NAD Docka för iPod)” följer inte med din T 787.
DEUTSCH
NEDERLANDS
12 ETHERNET/LOCAL AREA NETWORK (NÄTVERKSKONTAKT - LAN)
Det krävs att det finns ett trådbundet nätverk (LAN) att ansluta till för
att man skall kunna använda den trådbundna nätverksanslutningen.
Installera ett trådbundet nätverk med router och bredbandsanslutning.
Din router eller ditt hemmanätverk skall ha en DHCP server för att kunna
möjliggöra anslutningen.
• Använd en standard, rak nätverkskabel, anslut ena änden av kabeln
till din nätverkskabel till en router och andra änden till T 787s
nätverksanslutning.
• Denna nätverksanslutning har samma funktion som en RS232
anslutning. Har du din PC och T 787 anslutna på samma nätverk har
du möjlighet att styra T 787 via kompatibla externa styrsystem.
• Vi hänvisar till NADs hemsida för mer information om RS232
Protokoll dokument PC styrprogram.
SVENSKA
BRA ATT VETA
• NAD är inte ansvarig för felaktiga funktioner på T 787 och/eller
Internetanslutning beroende på kommunikationsfel eller felaktigheter
associerade med ditt bredbandsanslutning eller annan ansluten
utrustning. Kontakta din Internetleverantör (ISP) för assistans eller
annan servicefirma för din övriga utrustning.
• Kontakta din Internetleverantör för regler, debiteringar,
innehållsinstruktioner, servicebegränsningar, bandbredd, reparationer
och andra relaterade frågor som handlar om Internet anslutningen.
РУССКИЙ
10
13 COMPONENT VIDEO INPUT 1-3, COMPONENT VIDEO OUT
• Anslut component video IN ingångarna med en signalkälla med
motsvarande utgångar, typiskt en DVD-spelare, BD-spelarte,
digitalbox för kabel-TV eller annan tillämplig apparat. Anslut även
T 787s component video OUT till en komponent-video ingång på
en kompatibel monitor/TV.
• Försäkra dig om att vara konsekvent när du kopplar ihop Y/
Pb/Pr kablarna till rätt ingångar/utgångar. Hur du associerar
komponentvideosignalen är helt konfigurerbar via Inställningarna
för signalkällorna i inställningsmenyn.
• T 787s komponent-video ingångar och utgångar har full bandbred
för att vara kompatibla med alla HDTV format.
14 ZONE 2-3-4
• T 787 har tre konfigurerbara Zoner – Zon 2, Zon 3 och Zon 4.
Zonfunktionen ger möjlighet att lyssna på en annan aktiv källa
från T 787 som inte är samma som den som den som den valda
ljudkällan i huvudzonen.
• Skickar zonens valda ljudkälla till motsvarande ljudingång för en
annan zon. Använd ljudkablar av hög kvalitet för att minska risken
för störningar när du drar kablar i långa längder.
• För en bättre förståelse av zoninställningarna ber vi dig studera
avsnittet nedan om “Zone Controls (Zonkontroller)” i Huvudmenyn
såväl som “Zone Setup (Zon Inställningar)” i “Setup Menyn”.
15 AUDIO PRE-OUT
AUDIO PRE- OUT gör det möjligt att använda T 787 som en
förförstärkare till en extern effektförstärkare för vissa eller alla kanalerna.
• Anslut FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR R, SURR L, SURR-BL och
SURR-BR till motsvarande kanalers ingångar på effektförstärkaren
som driver motsvarande högtalare.
• Anslut SUBW 1 eller SUBW 2 utgången eller båda, till en aktiv subbas
eller till en förstärkare som driver ett passivt system.
• Till skillnad mot de andra fullfrekvenskanalerna finns det ingen
inbyggd förstärkare för att driva en Subbas.
16 A SPEAKERS B
• Anslut SPEAKER A’s FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR R, SURR L,
SURR-BL och SURR-BR kanalerna till motsvarande högtalare. Se till
att “+” (röd) terminal och “-”(svart) terminal ansluts till motsvarande
“+” och “-” terminalerna på högtalarna. Var noga med att inga lösa
kardeler kommer utanför kontakterna och riskerar kortslutning.
• Anslut vänster och höger kanal för Speakers B till motsvarande
högtalare. När Speakers B är aktiverade, kommer den utgången
att omvandlas till ”Stereo Downmix” som visas i displayen. Om du
använder både högtalare A och B samtidigt kommer ljudet att mixas
ner till stereo.
• Apparaten är konstruerad att fungera optimalt med högtalare som
har en impedans inom förstärkarens rekommendationer. Se till att
alla högtalare som används har minst 4Ω per högtalare.
NOTERA
Tänk på att använda kabel med minst 1,5mm2, vi rekommenderar
en högtalarkabel av god kvalitet (konsultera din NAD specialist).
Högtalaranslutningarna kan göras med banankontakter (Enbart
på 120V versionen), skalad kabel eller med ”pins”. Du skruvar lös
terminalens plastmutter stoppa in kabeln med alla trådarna genom
hålet och spänner åt så hårt förnuftet medger. Det finns ett hål
tvärs igenom axeln för anslutning av skalad kabel eller ”pins”. För att
minimera risken för kortslutning skall bara 1,5cm kabel skalas.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
ENGLISH
APPARATENS BAKSIDA
FRANÇAIS
17 AC MAINS INPUT
• T 787 levereras med en lös nätsladd. Innan du ansluter kontakten
till elnätet, ansluter du andra änden ordentligt i nätbrunnen på
T 787.
• Koppla alltid ur nätuttaget ur väggen först, innan du kopplar ur
sladden ur T 787.
• Anslut enbart till rätt nättuttag, i.e., 230V 50 Hz (Gäller enbart 230V
versionen) eller 120V 60 Hz (Gäller enbart 120V versionen).
ESPAÑOL
18 SWITCHED AC OUTLET (SWITCHAT NÄTUTTAG)
• Detta uttag kan användas för att mata någon annan apparat eller
tillbehör.
• Den totala effektförbrukningen på detta uttaget får ej överskrida 120
watt.
• Det kan stängas av och sättas på med Standby knappen på
apparatens framsida eller HTR 8s [ON] och [OFF] knappar.
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
ITALIANO
19 POWER (HUVUDSTRÖMBRYTARE)
• Mata nätspänning till T 787.
• När POWER kontakten är i ON läget, och T 787 är i standbyläge
visas detta genom att statusindikatorn lyser orange. Tryck
på Standbyknappen på apparatens framsida eller på HTR 8
fjärrkontrollens [ON] knapp för att sätta på T 787 från standbyläge.
• Stäng av med huvudströmbrytaren om du inte tänker använda
T 787 på en längre (som exempelvis om du åker på semester).
• Det är inte möjligt att sätta på T 787 med STANDBY knappen eller
HTR 8 fjärrkontrollens [ON] knapp om huvudströmbrytaren är i läge
off.
11
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 787 – HUVUDMENY
ENGLISH
OM SKÄRMMENYN (OSD)
LISTENING MODE (LYSSNINGSLÄGE)
Din T 787 är utrustad med ett lättfattligt system av menyer som visas på
den anslutna skärmen (on-screen display) vilket är användbart både vid
inställningarna och vid dagligt bruk. Se till att du har anslutit en monitor/TV
innan du fortsätter med installationen.
FRANÇAIS
VISA SKÄRMMENYN
Tryck på [s], [S] eller [ENTER] knapparna på HTR 8 fjärrkontrollen eller på
apparatens framsida för att visa T 787s huvudmeny på din TV eller monitor.
Om du inte får fram skärmmenyn bör du kontrollera anslutningarna för
MONITOR OUT.
ESPAÑOL
NAVIGERA OCH GÖRA ÄNDRINGAR I SKÄRMMENYN
För att navigera genom skärmenyn, gör följande med HTR 8 eller
motsvarande knappar på apparatens framsida:
1 Tryck på [S] för att välja något ur menyn. Använd [D/F] knapparna
och i vissa fall [ENTER]för att flytta dig i menyerna. Tryck flera ganger på
[S] för att gå vidare och in i undermenyer på en önskad meny.
2 Använd [D/F] knapparna för att välja eller ställa in någon parameter
på ett menyval.
3 Tryck på [A] för att spara inställningarna du gjort i den aktuella menyn
eller undermenyn. Genom att trycka på [A] återgår du även till den
föregående menyn.
ITALIANO
MAIN MENU (HUVUDMENY)
NAD T 787 har olika ljudtypslägen, avsedda för olika typer an inspelningar
och programmaterial. Med en tvåkanals (STEREO) källa kan följande
ljudlägen väljas:
STEREO
All utsignal skickas till vänster och höger frontkanaler, lågfrekvent ljud
skickas till subbasen om en sådan är inkopplad och konfigurerad. Välj Stereo
när du vill lyssna till en stereo (eller mono) inspelning, som t.ex. en musik
CD eller FM station, utan signalbehandling. Stereoinspelningar, antingen i
PCM/digital eller analogform och oavsett om de är surroundkodade eller ej,
återges som de är inspelade. Multikanals digtala inspelningar (Dolby Digital
och DTS) återges i “Downmix”-läget som är en nedmixning till två (vänster/
höger) kanaler som Lt/Rt (vänster/höger-total).
DIRECT
De analoga och digitala signalkällorna spelas automatiskt i sitt ursprungliga
format. Signalkällans alla ljudkanaler återges direkt. Detta läget återger
originalljudet mest naturtroget och ger en enastående ljudkvalitet.
DEUTSCH
PRO LOGIC
Tvåkanalsinspelningar i stereo eller surroundkodade, återges med Dolby Pro
Logic surroundprocessing, som ger utsignal till vänster-, center- och högerfront kanaler, och vänster/höger surroundkanaler (förutsatt att denna är
aktiverad i högtalar configuration).
Huvudmenyn innehåller menyalternativen för “Listening Mode” (Lyssningsläge),
“DSP Options”(DSP Alternative), “Tone Controls” (Tonkontroller), “Zone Controls”
(Zonkontroller) och ger tillgång till “Setup Meny”.
NEDERLANDS
Följ riktlinjerna om “VISA SKÄRMMENYN” och “NAVIGERA OCH GÖRA
ÄNDRINGAR I SKÄRMMENYN” för att navigera genom menyalternativen och
undermenyerna.
SVENSKA
NOTERA
De individuella inställningarna på “Listening Mode”, “DSP Options”
och “Tone Controls” används när de aktiveras via inställningarna i
A/V snabbvalen. Se även avsnittet “AV PRESETS (AV SNABBVALEN)” för
referens.
РУССКИЙ
12
HANDHAVANDE
FRANÇAIS
INSTÄLLNING AV LJUDLÄGEN
Tabellen nedan visar tillgängliga kanaler förutsatt att de äraktiverade i
menyn för ”SPEAKER CONFIGURATION”:
7.1-Högtalarsystem
Dolby Pro Logic IIx
Music
Dolby Pro Logic IIx
Movie
Front (vänster &
höger),Center, Surround
(vänster & höger), Bakre
Surround och Subbas
Front (vänster &
höger),Center, Surround
(vänster & höger), Bakre
Surround (vänster & höger)
och Subbas
DTS NEO: 6
Tvåkanalsinspelningar i stereo eller surroundkodade, återges med Neo:6
surround med utsignal till vänster, center- och höger- frontkanaler och
diskreta vänster/höger surroundkanaler (förutsatt att denna är aktiverad i
högtalar configuration), DTS Neo:6 surround back högtalarna (om de finns
i systemet). T 787 har två olika lägen för NEO:6 Cinema och NEO:6 Music. Se
även avsnittet nedan om ‘Inställning av ljudlägen.’
EARS
Tvåkanalsinspelningar i stereo eller surroundkodade, återges med NADs
eget surroundprocessingssystem med utsignal till vänster, center- och
höger- frontkanaler, diskreta vänster/höger surroundkanaler plus subbas
(förutsatt att denna är aktiverad i HÖGTALAR KONFIGURATION) EARS
använder inte surround back högtalarna (om de finns i systemet).
EARS extraherar den naturliga rumsakustiken som finns i nästan alla
välgjorda stereoinspelningar. Den skapar inte eller lägger till något till
materialet och är därför trognare ljudet på original framförandet än de flesta
andra musik-surround alternativen.
Välj EARS om du vill lyssna på musikinspelningar gjorda i stereo och
radiosändningar. EARS ger en subtil med högst naturlig och trovärdig
närvarokänsla på alla stereoinspelningar med naturlig akustik, vilket innebär
inspelningar av typen, jazz och visor och ett flertal andra genrer så väl som
allt som spelats in i ett fysiskt rum med efterklang utan syntetiska pålägg.
Fördelarna är en realistisk och stabil ljudbild och god rumslig återgivning
som väl speglar återgivningen på originalet.
Flera av T 787s ljudlägen har en eller flera inställningsmöjligheter och
parametrar som kan justeras så att det passar i ditt system, inspelningen du
gör eller dina personliga preferenser.
NOTERA
Ändringar som gör i ljudlägenas parametrar bevaras när du ändrar
ljudlägen. Du kan också spara ett ljudläge som ett snabbval om du lätt
vill komma åt den inställningen igen (se avsnittet ‘A/V Presets’ i Setup
Meny).
DOLBY PRO LOGIC IIx
PLIIx MOVIES är optimerat för filmljudspår.
PLIIx MUSIC är optimerat för muskinspelningar.
Center Width (0 till 7): Ändrar hur hårt centrerad mittkanalen skall
vara, genom att gradvis mixa den med front-vänster/höger högtalarna.
En inställning på 0 innebär att man har en vanlig centerkanal utan att
mixa med vänster/höger medan 7 innebär en ”fantom” centerkanal.
Dimension (-3 till +3): Justerar ändringen av klangfärg oberoende av
de relativa kanalnivåerna.
Panorama (On/Off): Ger en mera omsvepande effekt genom att mixa
in en viss del av stereosignalen i surroundkanalerna.
ESPAÑOL
6.1-Högtalarsystem
DEUTSCH
Aktiva avkodade kanaler
NOTERA
Dolby Pro Logic IIx läget avkodar som Pro Logic II läget när BACK
surroundhögtalarna är satta till “Off” i “SPEAKER CONFIGURATIONS”
menyn. Se även avsnittet om “HÖGTALAR KONFIGURATION” i
“HÖGTALARINSTÄLLNINGAR” i SETUP MENY.
DTS NEO: 6
NEO:6 Movies är optimerat för filmljud.
NEO:6 Music är optimerat för musik.
Center Gain (0 till 0,5) Justera nivån för att få bättre definition i
centerkanalen i relation till surroundkanalerna.
NEDERLANDS
Lyssningslägen
Två-kanals
signalkällor
ITALIANO
DOLBY PRO LOGIC IIx
Dolby Prologic IIx omvandlar både stereo och 5.1 signaler till 6.1eller 7.1-kanaler. För båda Pro Logic IIx processerna kan man välja
mellan Movie eller Music lägen så att de motsvarar källmaterialet. För
tvåkanals signaler har Pro Logic IIx Music läget också tre ytterligare
användarparametrar:Dimension, Center Bredd, och Panorama. Se även
avsnittet nedan om ‘Inställning av ljudlägen.’
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 787 – HUVUDMENY
SVENSKA
ENHANCED STEREO
Alla inspelningar återgivna i stereo (och Downmix, från Dolby Digital/DTS
multikanals källor) via den maximala högtalaruppställningen. Enhanced
Stereo kan vara användbart för att få full volym från alla kanaler eller för
bakgrundsmusik från samtliga högtalare (t.ex. vid ett cocktail party). För
detta läget, Front, Center, Surround och Bak högtalare kan stängas av eller
sätta på som önskas.
РУССКИЙ
ANALOG BYPASS
Alla analoga signaler hanteras analogt utan analog-till-digital omkodning.
I Analog Bypass läget är DSP-kretsarna förbikopplade men tonkontrollerna
kan användas. ‘Bass management’ eller ‘högtalarinställningarna’ påverkas
inte heller då dessa är DSP funktioner.
13
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 787 – HUVUDMENY
ENGLISH
DSP OPTIONS (DSP ALTERNATIVE)
AUDYSSEY DYN EQ (AUDYSSEY DYNAMIC EQ)
Audyssey Dynamic EQ löser problemet med försämrad ljudkvalitet
allt eftersom volymen sänks genom att ta hänsyn till den mänskliga
perceptionen och rumsakustiken. Genom att noggrant kombinera
information från inkommande signalkällor med utsignalerna i rummet,
Audyssey Dynamic EQ ger ojämförlig ljudåtergivning vid alla ljudnivåer.
FRANÇAIS
Audyssey Dynamic EQ väljer den korrekta frekvensgången och surround
ljudnivån vid varje tillfälle. Den resulterande basåtergivningen, klangbalansen
och surroundupplevelsen bibehålls oavsett ändringar i ljudnivån.
Följande signalprocessing parametrar kan ställas in under DSP (Digital
Signal Processing) menyn.
ESPAÑOL
LIP SYNC DELAY
DSP Options har funktionen ”Lip Sync Delay” som skall kompensera i de fall
ljud och bild inte är synkroniserade.
Genom att variera ”Lip Sync Delay” mellan 0ms till 120ms kan man fördröja
ljudet så att det kommer i synk med bilden.
ITALIANO
AUDYSSEY MultEQ
Audyssey MultEQ kommer upp som ett alternative under DSP endast
efter att man gjort klart Audyssey Auto Calibration (dit kommer man via
inställningsmenyn). Läs också avsnittet “AUDYSSEY AUTO CALIBRATION” i
delen “SPEAKER SETUP (HÖGTALARINSTÄLLNINGAR)” under “HANDHAVANDE
- HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY”
DEUTSCH
Audyssey MultEQ kan ställas in på följande sätt
Audyssey: Audyssey framtagna målkurva.
Flat (rak återgivning): Denna inställning passar till mycket små rum
eller rum som har mycket akustikreglering där lyssnaren sitter nära
högtalarna. MultEQ filter används på samma sätt som Audyssey kurvan,
men utan någon högfrekvensfiltrering.
NAD: Ideal rumsresons utvecklad av NAD ingenjörer tillsammans med
Audyssey ingenjörer.
Off: MultEQ filter används inte eller inga mätningar utförs alls.
NEDERLANDS
SVENSKA
BRA ATT VETA
• “AUDYSSEY” och en liten grön, fyrkantig ikon visas i displayen om
NAD, Audyssey eller Flat används. Om man valt “Off”kommer inte
“AUDYSSEY” och den groan ikonen att tändas.
• Om man valt NAD, Audyssey eller Flat och man gör ändringar på
“Tone Controls” (Tonkontroller), ”Speaker Configuration” (Högtalar
Konfiguration), “Speaker Levels” (Nivåinställning för Högtalarna) eller
“Speaker Distance” (Högtalaravstånd) inställningarna , “AUDYSSEY”
tänds en liten röd fyrkant i displayen. Återställ parametern till det
tidigare kalibrerade Audysseyinställningen genom att justera tillbaka
den ändrade konfigurationen.
• Audyssey MultEQ alternativen kan väljas direkt eller ändras via HTR 8s
AUDYSSEY knapp med DEVICE SELECTOR inställd på AMP läget. Bläddra
med AUDYSSEY knappen för att välja “Audyssey MultEQ”och sedan
använder du [ ] för att välja bland Audyssey MultEQ alternativen. Tryck
på AUDYSSEY igen för att spara det vadla alternativet och på samma
gång gå vidare till nästa meny alternativ eller för att lämna menyn helt
och hållet.
РУССКИЙ
14
Audyssey Dynamic EQ är framtagen att fungera tillsammans med Audyssey
MultEQ. Dynamic EQ avgör den korrekta loudnesskompensationen baserad
på ljudnivåmätningarna som MultEQ utför. Audyssey Dynamic EQ fungerar
tillsammans med Audyssey MultEQ och ger rätt lyssningsförhållanden för
alla lyssnare vid alla ljudnivåer.
On: Aktiverar Audyssey Dynamic EQ funktionen.
Off: Kopplar ur Audyssey Dynamic EQ funktionen.
NOTERA
Audyssey Dynamic EQ och Audyssey Dynamic Volume (se nedan) kan
väljas direkt eller ändras via HTR 8s AUDYSSEY knapp med DEVICE
SELECTOR inställd på AMP läget. Bläddra med AUDYSSEY knappen för
att välja “Dyn EQ”eller ”Dyn Vol” och sedan använder du [ ] för att välja
bland de olika alternativen. Tryck på AUDYSSEY igen för att spara det
valda alternativet och på samma gång gå vidare till nästa alternativ
eller för att lämna menyn helt och hållet.
AUDYSSEY DYNAMIC VOLUME
Audyssey Dynamic Volume ger en stabil avspelningsvolym, känner av
plötsliga toppar och dippar i volymen och kompenserar för dem i realtid.
Audyssey Dynamic Volume övervakar volymen i programmaterialet
hela tiden och bibehåller den önskade volyminställningen för
programmaterialet och optimerar dynamikomfånget för att inte tappa i
upplevelse intensitet.
Audyssey Dynamic Volume includes Audyssey Dynamic EQ kompenserar
för problemet med försämrad ljudkvalitet allt eftersom volymen sänks
genom att ta hänsyn till den mänskliga perceptionen och rumsakustiken.
Dessa två teknologier ger full frekvensrespons för signalkällan vid dess
originalnivå att återges vid alla nivåer. Även vid lägre lyssningsvolymer
kommer Dynamic Volume att se till att fylligheten och dynamiken för
återgivningen bibehålls.
Audyssey Dynamic Volume kan ställas in på följande sätt
Light: Ger den minsta påverkan av de starkaste och svagaste partierna.
Medium: En inställning som förhindrar att starka och svaga ljud avviker
för markant mot den genomsnittliga ljudnivån.
Heavy: Påverkar volymen mest så att alla ljud får samma intensitet.
NOTERA
Audyssey Dynamic EQ måste ställas in på “On” för att kativera Audyssey
Dynamic Volume. Om Audyssey Dynamic EQ ställs in på “Off”,kommer
Audyssey Dynamic Volume också att stängas av.
VIKTIG INFORMATION
Om man inte ställt in Audyssey Auto Calibration behöver man ställa in
den relativa balansen för systemets högtalare manuellt (med hjälp av en
ljudtrycksmätare) för Audyssey Dynamic Volume och Audyssey Dynamic
EQ för att vara effektivt. Om inte högtalarna är korrekt kalibrerade kan
den hända att Audyssey Dynamic Volume och Audyssey Dynamic EQ
återgivningen kan bli förvrängd. Se även avsnittet “HUR DU ANVÄNDER
EN LJUDTRYCKSMÄTARE” i avsnittet om “ NIVÅINSTÄLLNING FÖR
HÖGTALARNA” nedan.
HANDHAVANDE
Offset: Genom att lägga till en Volume Offset kan man reducera
mängden förstärkning som lags till av Audyssey Dynamic EQ, för
varje given volyminställning. Som en följd kommer den totala digitala
dämpningen att reduceras. Exempelvis om “Offset” satt till 10dB, och
volyminställningen på -30dB, kommer loudness kurvan att motsvara
den för -20dB.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 787 – HUVUDMENY
ZONE CONTROLS (ZONKONTROLLER)
FRANÇAIS
Nivån för offset kan ställas mellan 0dB till 15dB.
TONE CONTROLS (TONKONTROLLER)
T 787 har tre Tonkontroller– Diskant, Bas och Center Dialog. Bas och
diskantkontrollerna påverkar enbart den lägsta basen och den högsta
diskanten medan det kritiska mellanregistret lämnas intakt. Center Dialog
(‘Dialog’ i displayen) kontrollerar närvaron i mellanregistret och förbättrar
taluppfattbarheten.
Dessa kontroller medger att man justerar frekvensgången under drift.
Inställningarna görs genom att man navigerar till Tone Controls’ i
skärmmenyn via en kombination av [ENTER] och [A/S/D/F] knapparna.
Man kan även göra det genom att trycka på [TONE] knappen och sedan
vrida Volymratten för att ställa in rätt nivå.
Välj ‘On’ för att aktivera önskad zon. När den är aktiverad, kommer
Sourceingåneg för den aktuella Zonn väljas genom att man väljer bland
följande ingångar – Alla tillgängliga källor, Front Ingången, Media Spelaren,
Tuner och Local.
Välj ‘Local’ som din valda Zone’s källa om du vill lyssna på samma källa so mi
huvud zonen men med olika ljudnivå.
DEUTSCH
Max och minimi värden för alla tre kontrollerna är ±10 dB.
Om en Zon är inställd på ”Off” är den deaktiverad eller avstängd.
‘Tone Defeat’ ger en möjlighet att justera eller helt koppla bort
tonkontrolldelen på T 787. Om ‘Off’ (‘Tone Active’ i displayen) är valt är
tonkontrollerna aktiva.
ITALIANO
ESPAÑOL
Beroende på hur inställningarna gjorts i den separate ”Zone Setup” menyn i
”Setup Meny” delen, kan den önskade zonen konfigureras och hanteras via
detta ”Zone Control” fönster.
‘Volume’ refererar till en justerbar andra Zone 2 Volume nivå som kan
höjas eller sänkas med [D/F] knapparn på HTR 8 eller eller motsvarande
navigationsknappar på apparatens framsida.
NOTERA
ZR 7 fjärrkontrollen styr enbart funktioner i Zone 2 . Zone 3 och
Zone 4 kan konfigureras och hanteras i lämplig Zone OSD meny via
navigationsknapparna på apparatens framsidaoch via knapparna på
HTR 8 fjärrkontrollen.
SVENSKA
När en Zon är aktiverad visas ett motsvarande Zon nummer i displayen.
Zone 2 är alltid möjligt att konfigurera i “Zone Controls” menyn. För Zone
3 och Zone 4 skall finnas tillgängliga i “Zone Controls” fönstret måste deras
“Mode” i “Zone Setup” menyn i “Setup Meny” delen ställas in på “Zone (Audio
Only).”
РУССКИЙ
NOTERA
Tonkontroll alternativen kan väljas direkt eller ändras via HTR 8s
TONE knapp med DEVICE SELECTOR inställd på AMP läget. Tryck på
TONE knappen för att välja “Treble”, “Bass” eller “Dialog” och sedan
använder du [ ] för att justera nivåerna. Tryck på TONE igen för att spara
inställningen och på samma gång gå vidare till nästa alternativ eller för
att lämna menyn helt och hållet.
NEDERLANDS
Välj ‘On’ (‘Tone Defeat’ i dispalyen) för att koppla ur tonkontrollerna .
15
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
ENGLISH
SETUP MENU (SETUP MENY)
FRANÇAIS
I Setup Meny kan du anpassa T 787 gentemot den andra utrustningen som
används i ditt system. Om ditt system inte matchar grundinställningen
exakt i den medföljande Snabb Start Guiden, kommer du att behove
använda inställningsmenyn för att konfigurera ingångarna på T 787.
ESPAÑOL
I Setup Meny har följande delar som kan ställas in – Control/HDMI Setup,
Source Setup, Speaker Setup, Zone Setup, Amplifier Setup, Trigger Setup,
Listening Mode Setup, Display Setup och A/V Presets.
För att navigera genom inställningsmenyn och dess alternativ och
undermenyer, följ dessa riktlinjer i avsnittet “VISA SKÄRMMENYN” och
”NAVIGERA OCH GÖRA ÄNDRINGAR I SKÄRMMENYN”.
ITALIANO
CONTROL/HDMI SETUP
T 787 stöder HDMI Control och Audio Return Channel (ARC) funktioner.
Bägge funktionerna är möjliga om den anslutna apparaten också har stöd
för funktionerna och är ansluten till T 787 med HDMI kabel.
Source Switch (Omkopplare för signalkälla): I “On” läget kommer
T 787 automatiskt att byta källa om en annan CEC enhet begär byte av
signalkälla.
Exempelvis om man trycker PLAY på en BluRay-spelare med CEC,
kommer T 787 och TVn med CEC att automatiskt byta sina respektive
ingångar – T 787 byter till HDMI ingången där BluRayspelaren är
ansluten medan TVn byter till den ingång som T 787s HDMI MONITOR
OUT är ansluten till. Detta slutför autokonfigurationen – BluRayspelaren spelas upp automatiskt när du använder T 787 och en TV.
Audio System (Ljudsystem): Vid inställningen “On” skickar T 787 ut
ett CEC meddelande som visar att det är ett aktivt ljudsystem. En CEC
kompatibel TV kommer troligtvis att stänga av sitt ljud när detta sker.
När denna funktion är aktiverad kommer T 787 också att svar på CEC
volym och mute kommandon. Exempelvis kan en CEC TV skicka sina
volymkommandon från sin fjärrkontroll till T 787.
ARC Mode (ARC Läge): Audio Return Channel (ARC) gör att en ARCkompatibel TV kan skicka ljudströmmar “uppströms” till T 787.
Detta alternativ har tre inställningar: Off, Auto och Source Setup.
Auto: När ARC är inställt på Auto kommer T 787 att automatiskt att
försöka få till en ARC ljudanslutning med en TV närsomhelst en TV
meddelar över CEC att den är en aktivljudkälla. Om en ARC anslutning
kan göras, kommer T 787 att skicka ut en ARC ljudsignal oavsett vad
som är valt på T 787 och då visas “HDMI ARC” i displayen. Alternativet
Auto fungerar bäst om alla apparater som är anslutna har stöd för CEC
och omkopplaren för signalkällor är satt till ON.
Source Setup (Inställning av signalkällorna): När inställningen
är inställd på “Source Setup”, kan du välja “ARC” för den digitala
ljudingången på inställningsmenyn. När du väljer en signalkälla på
T 787 som är inställd för ARC kommer T 787 att försöka starta en ARC
anslutning med TVn. När du använder detta alternativet bör du även
vara säker på att omkopplaren för ljudkällor är satt till OFF annars
kan andra CEC enheter hålla på att ändra singalkälla på T 787 när
man vill vara kvar på ARC källan.
DEUTSCH
VIKTIG INFORMATION
• “Audio System” måste vara satt till “On” för “ARC mode” för att detta
alternativ skall fungera.
• Ljud och bild kommer att strömmas kontinuerligt från HDMI-källan med
CEC till TV även T 787 är i standby-läge.
NEDERLANDS
ETHERNET/CEC IN STANDBY
On (På): Möjliggör HDMI Control (CEC) funktionen
Off ( Av): T 787 slutar att svara och sända CEC meddelanden. CEC
funktionen är avstängd.
SVENSKA
HDMI CONTROL (CEC)
Consumer Electronics Control (CEC) är en uppsättning funktioner som
använder HDMIs tvåvägs kommunikation för att låta en fjärrkontroll eller
annan CEC-enhet ansluten via HDMI styra. Ett CEC kommando kommer
att trigga de nödvändiga kommandona över HDMI för ett helt system
att själv ställa in sig och svara på kommandon.
РУССКИЙ
När en apparat med stöd för HDMI Control (CEC) är ansluten, kan följande
funktioner utföras via T 787 eller den anslutna apparaten med någon av
deras fjärrkontroller.
Off ( Av): Lägger till alla CEC alternativ nedan. I läget “Off” (Av) är vissa
CEC funktioner avstängda.
Power: Vid “On”(På) inställningen stängs T 787 automatiskt till standbyläge om den får ett CEC standby kommando. Å andra sidan om T 787
får ett CEC kommando för att sättas på kommer T 787 att startas från
standby-läget.
16
HANDHAVANDE
SOURCE SETUP (INSTÄLLNINGAR AV SIGNALKÄLLOR)
Det finns tre undermenyer under Source Setup. Dessa är Source Setup
(Normal View)(Inställning av Signalkällor - Normalvy), Source Setup (Table
View) (Inställning av Signalkällor - Tabellvy) och iPod Setup (iPod Inställning).
NAME (NAMN)
Ett nytt namn kan ges till källkomponeneten. Exampelvis kan du ge “Source
1” namnet “BD” om du anslutit en sådan på den ingången.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
Om du vill döpa om källans namn bläddrar du till “Name” och trycker [S].
Tryck sedan på [D/F] för att välja bland de alfanumeriska tecknen.
FRANÇAIS
Tryck sedan på [S] för att välja nästa tecken, samtidigt sparar dud et förra
tecknet. Namnet kan vara upp till tolv tecken långt.
Det nya namnet kommer att visas såväl i apparatens display som på
skärmmenyn.
ESPAÑOL
SOURCE SETUP (NORMAL VIEW)
(INSTÄLLNING AV SIGNALKÄLLOR - NORMALVY)
ANALOG AUDIO
T 787 har nio analoga ljudingångar inclusive en 7.1 input. Dessa analoga
ingångar – Audio 1 - 6, Audio Front, Audio MP och 7,1 Ingången, kan
kopplas till valfri källa.
Bläddra till “Analog Audio”. Tryck på [S] och tryck sedan på [D/F] för att
välja och koppla en analog ljudingång till en speciell källa. Det finns tre
alternativ – Audio, 7.1 Input och Off.
ITALIANO
När man väljer “Audio”, trycker man [S] och [D/F] knapparna för att välja
och koppla ihop ljudingången – 1 till 6, Front och MP.
Välj “7.1 Input” för att välja ljudsignalen genom “7.1 Channel Input” (7.1
kanalsingången).
Dessa inställningar kan tillämpas genom följande parametrar.
NOTERA
Source (Källa) 5 är grundinställningen för iPod. Ändra
grundinställningen för ingång 5 till iPod via följande procedur
1 Gå till “iPod Setup” menyn i “Source Setup” menyn. I iPod Setup menyn,
ställ in “Enabled” till “No”
2 Gå sedan tillbaka till “Source Setup” menyn och välj “Source Setup
(Normalvy).
3 Gå till Ingång 5 och välj “Enabled” till “Yes”.
Ingång 5 kan nu konfigureras till önskad inställning.
DEUTSCH
NOTERA
En digital ingång har alltid prioritet över analoga ljudingångar om båda
finns tillgängliga. För att bara ha en analog insignal till en speciell källa,
väljer du “Off” I inställningarna för “Digital Audio” för den aktuella källan
GAIN (FÖRSTÄRKNING)
Man kan justera in den relative nivån för varje källa så att alla källor för
samma ljudvolym. På detta sätt behöver man inte justera volymen varje
gang man byter källa. Generellt sätt är det bättre att dämpa nivån för de
starkaste källorna än att höja nivån för de svagare.
Bläddra till “Gain”, tryck på [S] och sedan [D/F] för att bläddra till önskad
nivå mellan -12dB till 12dB.
Notera att när “Analog Audio” är satt till “Off”, kan man inte välja “Gain” som
alternativ.
NEDERLANDS
SOURCE (KÄLLA)
T 787 är utrustad med tio konfigurerbara signalkällor. En speciell ingång
kan aktiveras, avaktiveras, bytas namn på, och kopplas till olika analoga
och digitala källor, videokällor, A/V snabbvalen och Triggerinställningar
bland andra inställningar.
Om “Off” väljs kommer ingen inkommande analog ljudsignal att väljas till
den aktuella källan. Notera att när “Analog Audio” är satt till “Off”, kan man
inte välja “Gain” som alternativ.
SVENSKA
Source Setup (Normal View)(Inställning av Signalkällor - Normalvy)
menyn gör det möjligt att ställa in, adressera eller ändra följande
inställningar.
ENABLED (INKOPPLAD)
Man kan koppla på/stänga av en ingång som med denna funktion. Detta är
särskilt användbart när man bara använder ett litet antal ingångar och man
väljer ingång via knapparna på apparatens framsida att kunna hoppa över
de ingångar som inte används.
РУССКИЙ
Välj “Yes” för att möjliggöra denna källa eller “No” för att inte använda den.
17
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
ENGLISH
DIGITAL AUDIO
För att få ut full potential ur T 787 och dess digitala kretsar rekommenderar
vi att man företrädesvis använder de digitala ingångarna.
Det finns tre typer av digitala ljudingångar på T 787. Desa är HDMI, Optiska
och Koaxiala digitalingångar. Ett fjärde alternativ är “Off” där man stänger av
den digitala insignalen för den aktuella källan.
FRANÇAIS
Den önskade digitala ljudingången för en specific källa kan väljas genom
att bläddra till “Digital Audio”, tryck [S] och sedan [D/F] för att välja önskad
digitalinsignal. Efter du är klar med att välja typ av digital ljudingång, tryck
[S] och sedan [D/F] igen för bekräfta valet.
ESPAÑOL
Följande alternativ finns för Digital Audio ingången:
HDMI $ HDMI 1 - 6, HDMI Front
Optical $ Optical 1 - 3
Coaxial $ Coaxial 1 – 3
NOTERA
En digital ingång har alltid prioritet över analoga ljudingångar om båda
finns tillgängliga. För att bara ha en analog insignal till en speciell källa,
väljer du “Off” I inställningarna för “Digital Audio” för den aktuella källan
ITALIANO
VIDEO
Det finns fyra typer an videoingångar som kan väljas för en källa. Dessa är
HDMI, Komponent, S-Video och (Komposit) Video. Ett annat alternativ är
“Off” där ingen videoingång väljs när man väljer den aktuella signalkällan.
Navigera genom de olika videoingångarna genom att välja med [S] och
sedan [D/F] för att stega igenom de olika valmöjligheterna. Följande
videoingångar kan konfigureras: Följande videoingångar kan konfigureras:
TRIGGER OUT (TRIGGER UTGÅNGEN)
Trigger Out (Trigger utgången) för en specifik källa är beroende på
konfigurationer som gör i en separat meny i “Trigger Setup” (Se “TRIGGER
SETUP” nedan). Om “Source Setup” är kopplat till alla tre Triggerutgångarna
(Trigger Out 1-3) i separata “Trigger Setup” meny fönster, kan en enskild
ingång ha följande Trigger Out kombinationer.
Trigger Out (Trigger Utgången): 1 $ 2 $ 1 + 2 $ 3 $ 1 + 3 $ 2 + 3
$ 1+2+ 3
Dessa kombinationer är beroende på vad som ställts in i “Source Setup” för
‘Trigger 1 Out, Trigger 2 Out eller Trigger 3 Out’ i e Trigger Setup menyn.
Ett annat alternativ “None” (Ingen) där ingen källa är kopplat till någon
Trigger Out.
För “Trigger Out” skall vara aktiv och konfigurerbar i “Source Setup (Normal
View)” menyn, se till att göra följande eller notera detta innan:
• I den separata “Trigger Setup” menyn, konfigurera “Trigger 1 Out, Trigger
2 Out eller Trigger 3 Out” till “Source Setup”.
• “Trigger Out” visas inte som ett alternativ i Source Setup (Normal
View) menyn om inte den separata “Trigger Setup” meny, “Trigger 1
Out, Trigger 2 Out eller Trigger 3 Out” är konfigurerade till “Main, Zone
2, Zone 3, Zone 4 eller Zone 2+3+4”; utan någon “Trigger Out” port
kopplad till “Source Setup”.
SOURCE SETUP (TABLE VIEW)
(INSTÄLLNING AV SIGNALKÄLLOR - TABELLVY)
Source Setup (Table View) visar inställningarna som gjorts i Source Setup
(Normal View) menyn. Alla källinställningarna summeras och visas i
tabellform i Source Setup (Table View).
DEUTSCH
HDMI $ HDMI 1 - 6, HDMI Front
Component Video $ Component 1 - 3
S-Video $ S-Video 1 - 3, S-Video Front
Video $ Video 1 - 3, Video Front
NEDERLANDS
VIKTIG INFORMATION OM VIDEOPRESTANDA FÖR T 787
T 787 använder en NAD-utvecklad användarprogrammerbar krets
(FPGA) som är kapabel att konvertera analog bild till digital bild.
Detta gör att man bara behöver ansluta en kabel till din TV för alla
signalkällorna och bibehåller källans ursprungliga upplösning.
Sammanflätad videosignal konverteras till proggressiv signal över
HDMI, vilket medger anpassing till de senaste HDTV apparaterna.
T 787 har även stöd för HDMI 1.4a funktioner som inkluderar
kompatibilitet med ett stort urval av 3D och HD videokällor och
bildskärmar.
SVENSKA
A/V PRESET (A/V SNABBVAL)
En källa kan få ett eget snabbvalsinställning. De parametrar som kan
ställas in är kommer att gälla för den aktuella källan (se även avsnittet “A/V
PRESETS” ovan för mer information om inställningarna).
Bläddra fram till “A/V Preset” och genom att trycka [S] och sedan [D/F]
knapparna, en källa kan få ett snabvalsnummer mellan 1 till 5.
РУССКИЙ
Om man inte vill ha ett snabbval kopplat till källan väljer man “None”
(Ingen).
18
Navigering i Source Setup (Table View) sker med en kombination av [A/S]
och sedan [D/F] knapparna, man har fördelen av att kunna ändra direkt i
inställningarna för “Audio”, “Video”, “Preset”, “Trigger” och “Name” utan att man
behöver gå tillbaka till Source Setup (Normal View) menyn.
Markera en specifik källas nummer och bläddra med [ENTER] knappen för
att koppla in eller ur denna källas nummer.
HANDHAVANDE
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
AUDYSSEY AUTO CALIBRATION
iPod Setup menyn ger dig möjlighet att göra följande inställningar som
associeras med iPod som vald källa.
Enabled (Inkopplad): Välj “Yes” för att använda iPod som källa eller “No”
för att inte göra det.
Auto Connect (Auto-anslutning): Välj “Yes” för att automatiskt koppla
in och ansluta iPod-spelaren som är dockad i den inkopplade NAD
IPD dockningsstationen när Source (Källa) 5 är vald (Source (Källa) 4
är grundinställningen för iPod). Välj “No” om du inte vill använda den
automatiska iPod anslutningen.
Menu Timeout: Ställ in hur länge displayen skall visa “Now Playing”
med iPod menyn aktiv. För att visa “Now Playing” OSD, skall spelaren
pausas eller spelas innan man går in i iPod menyn. Du kan ställa in
“Menu Timeout” mellan 5s till 60s med steg om 5s. Om du inte vill att
menyn skall släckas väljer du “Off”.
Det har visat sig att många, om inte de flesta surround anläggningar inte är
korrekt konfigurerade och inställda. Det krävs specialkunskaper och verktyg
som normalanvändaren inte har tillgång till.
Detta är en inställning som normalt gör en gång om inte högtalarna flyttas
eller byts ut, i så fall får man köra programmet en gång till.
SVENSKA
Följande är de olika alternativen i Speaker Setup Menyn.
РУССКИЙ
Efter att all annan utrustning anslutits, kommer Speaker Setup menyn att
guida dig till att hantera och ställa in dina högtalare så att du kan få ut det
optimala ljudet i din lyssningsmiljö.
Följande mätningar utförs:
• Avkänning : Högtalar konfigurationen känns av inklusive antalet
surround högtalare och om det finns subbas och centerkanal anslutna.
• Storlek: T 787 delningsfilter ställs in beroende på varje kanals
frekvenshantering och subbasens delningsfrekvens ställs in automatiskt.
• Nivå: Ljudtrycket för varje högtalare matchas inom 1dB vid mikrofon
placeringen.
• Avstånd: Avståndet ställs in inom 30cm till mikrofonen för varje
högtalares placering.
• Polaritet : Progammet känner av automatiskt om några högtalare inte
är inkopplade med rätt polaritet. Felaktig polaritet försämrar realismen
och surround effekten.
NEDERLANDS
SPEAKER SETUP (HÖGTALARINSTÄLLNINGAR)
DEUTSCH
ITALIANO
Audyssey Auto Setup och Calibration funktionerna i T 787 använder sig av
en mikrofon, tillsammans med en sofistikerad digital elektronik inbyggd
i din T 787, för att automatiskt ställa in och kalibrera T 787 exakt till dina
högtalare och deras placering i din hemmabio.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
iPod SETUP (iPod INSTÄLLNING)
19
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
ENGLISH
FRANÇAIS
AUDYSSEY MultEQ XT RUMSAKUSTIK KORRIGERRING
Ljud som reflekteras mot rummets ytor kan störa den rumsliga illusionen
av surroundljudet och även förvränga den tonala balansen av systemet.
Professionella Akustikingenjörer använder ofta akustikplanering på väggar eller
flyttar väggar och högtalare för att förbättra prestanda på ett system, men för
den genomsnittliga hemmabion är detta för dyrt eller inte praktiskt möjligt.
Audyssey MultEQ XT, använder multipla mätningar från den faktiska
lyssningspositionen och bearbetar denna information med mycket
sofistikerad digital signal processning, är det möjligt att förbehandla
signalen så att väggar i praktiken “försvinner”. Detta skapar en lyssningszon
av familjestorlek där ljudet och rumsinformationen återges korrekt.
MultEQ XT är utvecklat till att tämja rumsakustiken utan att ändra den
tonala karaktären på dina högtalare. Medan tekniken kan få ut det bästa
ur en högtalare kan den inte göra att en dålig högtalare låter som en bra
högtalare.
ESPAÑOL
Anslut Audyssey mikrofonekontakten i frontkontakten MP/MIC ingången
och Audyssey Auto Calibration wizard kommer att guida dig genom en
enkel steg-för-steg konfiguration. När väl inställning och kalibrering är klart,
kommer nästa stora förbättring genom att eliminera akustisk interferens
orsakad av rummet genom att det svänger med dina högtalare.
I NÄSTA STEG MÅSTE EN MÅLKURVA VÄLJAS
Eftersom högtalarkonstruktörer måste utgå från att deras produkter skall
användas i hemmamiljö är de anpassade att fungera i denna miljö. Det
antas att rummet lägger till lite bas och absorberar en del diskantenergi.
Så resultatet om vi “tar bort väggarna” med rumskorrektionen och ställer
in högtalarna för rak frekvensgång kommer ljudet att vara för ljust och låta
svagt i basen.
NADs ingenjörer har gjort långtgående forskning inom området
rumsakustik och tillsammans med Audysseys ingenjörer har man skapat
vad vi tror är det ideala rumsresponskurvan . Vi har inkluderat denna NAD
EQ, tilsammans med en Audyssey utvecklad EQ som de två bästa valen.
Responskurvorna nedan visas för att visa NAD EQ rumskorrektions process.
Rumsrespons matt med Audyssey mikrofonen
ITALIANO
MÄTNINGAR SOM GÖRS I FÖRSTA STEGET
Ljudet kalibreras vid lyssningspositionen (på upp till 8 positioner) med
samma mikrofon som används i inställningsproceduren.
En speciell testton skickas till respektive högtalare och datan lagras i minnet
på T 787. Tiden för inställningarna varierar beroende på antalet högtalare.
Efter mätningarna räknar Audyssey fram den ideala systemresponsen för
ditt rum och högtalarkombinatione.
Inverterat korrektionsfilter uträknat av NAD T 787
DEUTSCH
Om det upptäcks några inkonsekvenser eller avvikelser under Audyssey
processen kan det hända att den avbryts eller så visas problem i
skärmmenyn. Ett meddelande visas. Efter att du följt instruktionerna , startar
Audyssey om igen. När mätningarna är klara räknar Audyssey fram den
ideala systemresponsen för ditt rum och högtalarkombinatione.
NEDERLANDS
NOTERA
Testtonen som skickas ut har hög ljudnivå. Om du inte står ut med
testtonen ber vi dig att inte vara i rummet medan högtalarna kalibreras. Gå
in i rummet igen efter varje kalibrering för att ändra mikrofonplacering och
för att slutföra proceduren.
SVENSKA
РУССКИЙ
20
Korrigerad rumsrespons
Flat EQ är det tredje alternativet, men inte det vi rekommenderar för lyssning
(den är användbar för att verifiera systemprestanda med externa instrument).
HANDHAVANDE
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Välj den målkurva du tycker ger det bästa resultatet genom att trycka
på Audyssey knappen på fjärrkontrollen. Den korrigerade MultEQ XT
responsen kan även kopplas förbi om du önskar.
Vi rekommenderar att du utnyttjar fördelarna med T 787s Audyssey
inställnings funktion för dina högtalarinställningar. Om du istället vill ställa
in dina högtaare manuellt eller om de redan kört Audyssey Auto Calibration
innan men vill göra egna justeringar, så handlar följande avsnitt om
Högtalarkonfiguration, högtalarnivåer och avstånd som du kan följa.
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
NOTERA
Om du gör manuella inställningar för dina högtalare kan tidigare
gjorda inställningar med Audyssey återställas genom att åter justera de
inställningar som är markerade med en asterisk.
21
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
ENGLISH
SPEAKER CONFIGURATION (HÖGTALAR KONFIGURATION)
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
Varje surroundsystem behöver ”bass-management” för att dirigera
lågfrekvensinnehållet från några eller alla kanalerna till de högtalare som är
bäst lämpade för uppgiften. För att denna funktionen skall fungera korrekt
är det väldigt viktigt att du identifierar högtalarnas kapacitet. Vi använder
begreppen ”Small” och ”Large” (och ”Off”), men tänk på att den fysiska
storleken kan vara irrelevant.
• En ”Small” högtalare är alla modeller som inte har någon nämnvärd
basrespons under ungefär 200 Hz.
• En ”Large” högtalare är alla typer av högtalare med god förmåga att
spela djup bas.
• ”Off” innebär att den högtalaren inte finns i systemet. Det kan till
exempel vara att du inte har några bakhögtalare inkopplade, i så fall
skall du ställa in ”Surr Back” som ”Off”.
ENHANCED BASS
När en subbas är aktiverad och FRONT högtalar är inställda på LARGE,
kan man också välja ENHANCED BASS. Normalt med högtalare inställda
på LARGE används inte subbasen. Funktionen ENHANCED BASS medger
fullfrekvens för högtalarna och samtidigt använda ett tillskott från subbasen.
Detta är en funktionom man vill uppleva maximal basåtergivning. Tänk
dock på att olika akustiska fenomen kan ge en väldigtojämn frekvensgång i
basen med den här inställningen.
T 787 medger att du ställer in subbasen på ”On” även om du har ”Large”
fronthögtalare: I det fallet kommer basinnehållet från de kanaler som är
inställda som ”Small” att slussas till både subbasen och till fronthögtalarna;
LFE-kanalens signal kommer bara att skickas till subbasen. I de flesta system
med subbas är ”Small” den bästa inställningen för fronthögtalarna.
Alla högtalares lågfrekvensinnehåll kan justeras inom området 40Hz till 200Hz.
NOTERA
Konfiguratioer som görs i ‘Speaker Setup’ används när de väljs via A/V
Preset inställning. Se även avsnittet ”AV snabbval” för referens.
SPEAKER LEVELS (NIVÅINSTÄLLNING FÖR HÖGTALARNA)
Högtalar konfiguration ovan är ”globala” vilket innebär att de gäller för alla
ingångar och lyssningslägen. Högtalar konfiguration är också en del av T 787s
snabbvalssystem vilket innebär att ett flertal olika inställningar kan lagras för
att enkelt kunna återkallas för olika typer av inspelningar och önskemål.
DEUTSCH
Högtalarkonfiguration kan hanteras och justeras genom att man trycker
på [S] och sedan [D/F] knapparna. Ställ in “Front”, “Center” och “Surround”
på “Large”, “Small” (40 Hz upp till 200 Hz) eller “Off” i enlighet med vilka
högtalare du har.
NEDERLANDS
“Back” högtalarna kan vara antingen en eller två högtalare. Ställ in “Back” på
antingen 1 eller 2 högtalare efter vad du har. Ställ in “Subwoofer” på “On”
eller “Off,” välj bara “On” om du har en subbas ansluten till T 787s SUBW1
eller SUBW2 utgång. Om “Subwoofer” är inställd på “Off”, “Front” högtalarna
kommer automatiskt att ställas in på “Large”.
SVENSKA
РУССКИЙ
22
Inställningen av den relativa balansen mellan högtalarna i ditt system är
förmodligen den viktigaste inställningen du kan göra när du konfigurerar
din T 787. För det första gör denna inställningen att surround ljudet återges
med korrekt balans på effekter, musik och dialog så att det återges som
det avsetts. För det andra, om ditt system innehåller en subbas, kommer
nivåinställningen att skapa ett korrekt förhållande mellan volymen på
subbasen och de andra högtalarna.
HUR DU ANVÄNDER EN LJUDTRYCKSMÄTARE
Det är möjligt att utföra nivåinställningarna med bara hörseln och ett tränat
öra kan ofta ge godtagbara resultat. Det kan dock vara svårt att med de
de skillnader i klangfärg det är mellan front, center, surround och subbas
att göra en korrekt inställning med bara hörseln. Därför rekommenderar
vi att man inskaffar en enkel ljudtrycksmätare för detta ändamål. Det är
en snabb, enkel och pålitlig procedur. Det är en bra investering och är
användbart i många ljudsammanhang. Kalibrerering av ditt system med
en ljudtrycksmätare låter dig också att ställa in ljudnivån så att nolläget på
volymkontrollen motsvarar ljudnivån på en riktig, kommersiell biograf. (Du
kan givetvis ställa in volymkontrollen på vilket läge du vill, när som helst.)
HANDHAVANDE
Nu kan du använda fjärrkontrollens [D/F] knappar för att justera nivån på
bruset på den kanal som spelas så den får önskad nivå (Det är oftast enklas
att börja med den vänstra fronthögtalaren). Nivån ”level offset” till höger
ändras i steg om 1 dB med ±12 dB justerområde. Tryck på [ENTER] för att
justera nästa högtalare.
NOTERA
Om du justerar efter hörseln är det bästa att välja en av högtalarna som
referens, förslagsvis center, och justera efter den tills alla högtalarna
låter lika starkt.
FRANÇAIS
HUR DU REGLERAR VOLYMEN
Du kan lämna ”Test” läget när som helst genom att trycka på [A] knappen
så återgår till ”Speaker Setup” menyn. Du kan även trycka på [Test] för att
avbryta ”Test” läget.
Utöver Volymratten, kan man använda HTR 8s [VOL D/F] för att justera
huvudvolymen på T 787 vilket höjer och sänker volymen i alla kanaler. En
kort knapptryckning kommer att ändra inställningen på volymen med 1 dB
steg, Om du håller ner någon av [VOL D/F] knapparna kommer mastervolumymen att regleras till man släpper knappen.
Eftersom det mellan olika inspelningar varierar stort i ljudnivå så finns
det inga riktlinjer för vilken inställning du skall ha på volymkontrollen. En
inställning på -20 dB för en CD kan låta lika starkt som en annan skiva låter
med inställningen -10 dB.
T 787 återgår alltid till den senast använda volyminställningen när man sätter
på den. Men om den senaste inställningen var högre än -20 dB kommer T 787
att starta på -20 dB. Detta förhindrar plötsliga, höga ljudnivåer.
HUR DU STÄNGER AV LJUDET (MUTING)
Du kan dämpa ljudet helt med [Mute] knappen. Denna funktionen kan
alltid användas oavsett inställningarna.
NOTERA
• Om du ändrar ljudtypsläge eller val av signalkälla påverkar detta inte
muting-funktionen.
• Om du reglerar master-volymen via HTR 8 eller ratten på apparatens
framsida kopplar ur mute-funktionen.
РУССКИЙ
NOTERA
• Alla högtalare måste stå på den plats där det är tänkt att de skall stå
innan nivåinställningen görs.
• Din subbas (om en sådan ingår i systemet) skall vara inställd med dess
inbyggda delningsfilter/nivåjustering på noll (ingen reglering) och
ställ in delningsfrekvensen på högsta värde tom du använder T 787s
SUBWOOFER utgång.
• Beroende på akustiken i rummet kommer att par matchade högtalare inte
nödvändigtvis (front; surround; bakre) inte justeras till exakt samma nivå.
DEUTSCH
För att få samma värde på ljudmätaren (eller upplevda ljudstyrka), använder
du [D/F] knapparna för att justera nivån för högtalaren.
ESPAÑOL
INSTÄLLNING AV HÖGTALARAVSTÅND
I menyn “Speaker Distance” använder du [D/F] knapparna för att
individuellt ställa in Front Left, Center, Front Right, Surround Right, Back Right,
Back Left, Surround Left och Subwoofer till de avstånd som du har till din
lyssningsposition från framsidan på respective högtalare. Avstånden kan vara
upp till 9,1m eller 30 fot.
Högtalaravståndet kan visas i antingen fot eller meter, vilket kan ställas in i
“Unit of Measure” menyn.
ITALIANO
INSTÄLLNING AV HÖGTALARNIVÅER I TESTLÄGET
Tryck på HTR 8s [Test] knapp för att aktivera T 787s testsignal för inställning
av högtalarnivåer. Du kommer att höra ett ljud, inte helt olikt vågbrus när
du växlar mellan de olika högtalarkanalerna (“test” visas i den högra sidan av
högtalaren i displayen), med början av Front vänster. (Om inte testsignalen
hörs bör du kolla dina högtalaranslutningar och dina inställningar i “Speaker
Setup” menyn)
Ett surroundsystems tidfördröjning är en subtil men viktig effekt för att
ge en trovärdig återgivning. Genom att ställa in avståndet mellan varje
högtalare och lyssningspositionen i T 787 kommer den automatiskt att
räkna ut rätt tidsfördröjning för varje kanal. Detta optimerar ljudbilden och
taluppfattbarheten, och närvarokänslan. Ställ in dimensionerna med en
noggrannhet på 30 cm.
NEDERLANDS
Denna 75 dB SPL punkt är den ”officiella” biograf referensnivå. Det finns inga
lagar som kräver att man använder denna nivån och den kan upplevas för
hög i de flesta hemmabio sammanhang. I de flesta fall upplevs istället 70 dB
SPL mera användbart.
SPEAKER DISTANCE (HÖGTALARAVSTÅND)
SVENSKA
Ljudtrycksmätaren skall du placeras vid din huvudsakliga lyssningsposition
ungefär i öronhöjd på en sittande lyssnare. Lättast är att använda ett
kamerastativ men med lite tejp och till exempel en golvlampa kan man
också få bra resultat. Se bara till att det inte finns några stora akustiskt
reflekterand ytor finns i näherten eller ivägen för mätaren. Rikta mätaren
med mikrofonen (vanligtvis i ena änden) så att den pekar rakt upp i taket
(inte framåt mot högtalaren) och se till att skala ”C” är inställd. För att
kalibrera ditt system så att det ger, mätaren skall ställas in på 75 dB SPL.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
23
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
ENGLISH
INSTÄLLNING AV KANALNIVÅER UNDER GÅNG
FRANÇAIS
Du kan göra tillfälliga ändringar av de relativa nivåerna på center, surround och
subbasutgångarna medan du spelar. Detta kan vara användbart i ett flertal
fall, till exempel för att höja nivån (eller sänka) på dialogen i en film genom
att höja (eller sänka) centerkanalens nivå. Ett annat fall kan vara att minska på
den djupaste basen (eller öka djupbasen) genom att sänka nivån (eller höja) i
subbasen utan att gå igenom menyerna.
ESPAÑOL
Du använder fjärrkontrollens [Surr.], [Center] och [Sub] knapparna som ger
direkt tillgång till kanalerna, inom ett område på ±6 dB.
Surround back kanalerna justeras ihop med surroundkanalerna.
NOTERA
Nivåinställningar läggs till/dras ifrån de nivåerna som är inställda i
efter kaliberingen som gjorts vid installationen. Om du väljer något av
snabbvalen kommer de nivåer som är inställda för snabbvalet att ställas
in istället. Det gör också att T 787 lämnar de nivåer som ställts in via
audyssey auto calibration.
VOLUME (VOLYM)
Zone 2 har Fixed (fast) och Variable (varierbar) volymkontroll. När man ställt
in “Variable” och när skärmmenyn för “Zone Controls”, kan man justera Zone
2 Volyminställningen med HTR 8s [D/F] knapparna eller motsvarande
knappar på apparatens framsida eller via ZR 7s [VOL d/f] .
Å andra sidan om Volume är inställd på “Fixed”, är Zone 2 Volume satt
till en förutbestämd dB nivå då kan volymen bara regleras via den
volymkontrollen på den separata förstärkaren i den zonen som signalen
matas till.
MODE (INSTÄLLNINGLÄGEN)
Zone 3 och Zone 4 kan konfigureras i två olika lägen – Record Out och
Zone (Audio Only)(enbart ljud). Om det valda läget är Record Out, är
ljudet för den önskade källan direkt skickade till den valda Ljudutgången
(Se avsnitt 3. AUDIO 1-6/VIDEO 1-3/S-VIDEO 1-3 i delen om APPARATENS
BAKSIDA). När Zone 3 eller Zone 4 är inställd på “Record Out” läget , är de
inte tillgängliga i “Zone Controls” avsnittet i huvudmenyn.
Zone 2 och Zone 3 “Volume” fungerar på samma sätt som för Zone 2 med
“Mode” inställt som “Zone (Audio Only)”.
Se även avsnittet “Zone Controls” vid Huvudmeny.
ITALIANO
ZONE SETUP (ZON INSTÄLLNINGAR)
NOTERA
ZR 7 fjärrkontrollen styr enbart funktioner i Zone 2 .
Zonfunktionen gör att man kan samtidigt i olika zoner i huset uppleva olika
ljudkällor från de olika källor som gör tillgängliga såväl som Front Input,
AMPLIFIER SETUP (FÖRSTÄRKARINSTÄLLNINGAR)
DEUTSCH
NEDERLANDS
Media Player och Tuner.
T 787 har tre konfigurerbara Zoner – Zone 2, Zone 3 och Zone 4. Använd
en kombination av [A/S/D/F] och [ENTER] knapparna för att navigera
genom de olika Zone Setup menyparametrarna.
SVENSKA
РУССКИЙ
24
Om surround back högtalarna inte används i huvudzonen kan
förstärkarkanalerna användas till Main back, Main Front (Bi-Amp) och
multizon användande.
Surround Back förstärkaren kan konfigureras med följande inställningar
· Main Back: Används som surround back högtalare.
· Main Front (Bi-Amp): Fungerar som bi-ampläge för Fronthögtalarna
(Vänster och Höger) då återges ljudet till dessa kanaler.
· Zone 2: I detta läget används dessa kanaler till att mata Zone 2
högtalarna från surround back högtalarkanalerna.
· Zone 3: I detta läget används dessa kanaler till att mata Zone 3
högtalarna från surround back högtalarkanalerna.
· Zone 4: I detta läget används dessa kanaler till att mata Zone 4
högtalarna från surround back högtalarkanalerna.
HANDHAVANDE
LISTENING MODE SETUP (INSTÄLLNING AV LYSSNINGSLÄGEN)
T 787 har tre konfigurerbara +12V DC Trigger utgångar som kan användas
till att aktivera en apparat eller ett system som den kopplats till. En Trigger
Ingång finns också för att kunna sätta på den länk den är associerad till
. Använd en kombination av [A/S/D/F] och [ENTER] knappar för att
navigera genom de olika Trigger Setup menyparametrarna .
T 787 har ett flertal lyssningsläges alternativ och de kan oftast konfigureras.
Dessa kan återge ett flertal olika ljudeffekter beroende på innehållet på
den källa som spelas. Använd en kombination av [A/S/D/F] och [ENTER]
knappar för att navigera genom de olika inställningarna.
DEUTSCH
DOLBY
Dolby Digital är ett multikanals digitalt signalformat utvecklat av Dolby
laboratories. Sklivor med “DOLBY/Digital” symbolen är inspelade med upp
till 5.1 kanaler digitala signaler. Systemet ger mycket bättre ljudkvalitet
avseende dynamik och rumslig iinformation än Dolby Surround.
En Dolby Digital ljudingång kan konfigureras till sitt format enligt följande
DELAY (TIDSFÖRDRÖJNING)
Man kan styra om det skall finnas +12V DC på Trigger Out. Om man önskar
+12V DC utan fördröjning på Trigger Out sätter man värdet för Delay till 0s.
Annars kan man välja mellan 1s till 15s.
AUTO TRIGGER IN
Auto Trigger IN gör så att externa systemkontroller kan växla den
associerade delaen av T 787 från “Standby” till “On” och vice versa.
Main : Från standbyläge, T 787 sätt på när +12V DC kommer på Trigger IN.
ZONE 2, ZONE 3, ZONE 4 : Vald Zon sätts på när +12V DC kommer på
Trigger IN.
Alla : Main, Zone 2, Zone 3 och Zone 4 som beskrivs ovan kommer att
aktiveras med +12V DC på Trigger IN.
ITALIANO
LISTENING MODES (LYSSNINGSLÄGEN)
Ljudformatet som upptäcks av den valda källan kan be automatiskt
konfigureras och processas genom följande alternativ:
Stereo: Om det detekteras en Dolby stereo ljudsignal, då kan man göra
det till en inställning som en av de följande grundinställningar – Pro
Logic, PLIIx Movie, PLIIx Music eller None.
Surround: Om det detekteras en Dolby surround ljudsignal, då kan man
göra det till en inställning som en av de följande grundinställningar –
Surround EX, PLIIx Movie, and PLIIx Music, Stereo Downmix eller None.
None: Om man väljer “None” kommer Dolby Digital signalen att
väljas som “Stereo” eller “Surround” inställningarna som gör för “PCM”
alternativet. Se avsnittet nedan angående “PCM”.
РУССКИЙ
SVENSKA
Se även avsnitt 8. +12V TRIGGER OUT, +12V TRIGGER IN på apparatens
framsida avsnittet så väl som “Trigger Out” avsnittet i “INSTÄLLNING AV
SIGNALKÄLLOR - NORMALVY.”
NEDERLANDS
TRIGGER OUT
Triggers är lågvolts asignaler som används till att sätta på och stänga
av andra, kompatibla, apparater. T 787s tre +12V DC Trigger utgångar
(Trigger 1 Out, Trigger 2 Out och Trigger 3 Out) är beronede på vilka lägen
de är associerade till. Det finns sex alternativ där +12V DC utgången kan
associeras till , dessa är – Main, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2+3+4 och
Source Setup.
Main : +12V DC är tillgängligt vid den valda Trigger utgången när T 787
är pålsagen.
Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 2+3+4 : När tillämplig Zon är påslagen,
skickas +12V DC ut på vald Trigger Out.
Inställning av signalkällorna : Om Trigger utgången är länkad till
“Source Setup”, Finns det +12V DC på Trigger utgången när den valda
källan valts. Se även det separata avsnittet om “Trigger Out” i Source
Setup (Normal View) avsnittet.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
TRIGGER SETUP (TRIGGER INSTÄLLNINGAR)
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
25
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
ENGLISH
FRANÇAIS
DOLBY DIGITAL PLUS
Dolby Digital Plus är nästa generations ljudteknologi för media och
programinnehåll med hög upplösning. Med Dolby Digital Plus får du
mångkanalljud med upp till 7.1 kanaler och med stöd för många olika typer av
program i en bitström med upp till 6 Mbps och med maximalt 3 Mbps på HD
DVD och 1.7 Mbps på Blu-ray skivor. Den lämnar en Dolby Digital bitström för
avspelning på existerande Dolby Digital system. Dolby Digital Plus kan korrekt
återge det ljud som regissören och producenten tänkt sig från början.
Det innehåller också multikanals ljud med diskreta kanalutgångar, interaktiv
mixning och strömningskapacitet på avancerade system. Det finns stöd för
High-Definition Media Interface (HDMI), vilket innebär att högupplöst ljud
och bild överförs med en enda kabel.
ESPAÑOL
DOLBY TrueHD
Dolby TrueHD är en förlustfri kodningsteknik utvecklad för högupplösta
optiska medium. Dolby TrueHD ger ett tilltalande ljud som är helt identiskt
med studioförlagan, detta öppnar för möjligheten för högupplöst
underhållning på nästa generations optiska medium.
ITALIANO
Standarden har stöd för upp till 18 Mbps och spelar in upp till 8
fullfrekvenskanaler individuellt med 24-bit/96 kHz ljud. Det finns också
stöd för heltäckande metadata inklusive dialognormalisering och kontroll
av dynamikomfånget. Det finns stöd för High-Definition Media Interface
(HDMI), vilket innebär att högupplöst ljud och bild överförs med en enda
kabel. HD DVD och Blu-ray standarderna har för närvarande begränsningar
av det totala antalet ljudkanaler till max åtta, medan Dolby Digital Plus och
Dolby TrueHD har stöd för mer än åtta ljudkanaler. Notera att T 787 endast
stöder 7.1 kanaler.
DEUTSCH
DOLBY DIGITAL EX
Genom att använda en Matris avkodare skapar denna metoden en bakre
surroundkanal (kallas också “surround center”) genom att extrahera
information ur de bägge surroundkanalerna och ge Surround i 6.1. Denna
metod skall väljas med källor som har “DOLBY/Digital -EX” symbolen på sig,
inspelade i Dolby Digital Surround EX.
DTS
Digital Theater System Digital Surround (kallas DTS) är ett multikanals
digitalt signalformat som innehåller mer data än Dolby Digital. Även
om Dolby Digital och DTS båda är 5.1 kanals media format, så har
skivor med markeringen “DTS ” teoretiskt bättre ljudkvalitet tack vare en
lägre ljudkompressionen. Detta medför en bättre dynamik, och bättre
upplösning, vilket ger en fantastisk ljudkvalitet.
En DTS ljudsignal kan konfigureras relativt sitt format enligt följande
Stereo: Om det detekteras en DTS ljudsignal, då kan man göra det till
en inställning som en av de följande grundinställningar - NEO:6 Cinema,
NEO:6 Music eller None.
Surround: Om det detekteras en DTS ljudsignal, då kan man göra
det till en inställning som en av de följande grundinställningar - NEO:6
Cinema, NEO:6 Music, Stereo Downmix eller None.
None: Om man väljer “None” kommer DTS signalen att väljas som
“Stereo” eller “Surround” inställningarna som gör för “PCM” alternativet.
Se avsnittet nedan angående “PCM”.
Om “None” (Ingen) väljs kommer DTS signalen följa “Digital” inställningen
gjord i “Other” alternativet i denna menydel. Se avsnittet nedan angående
“Other”.
NOTERA:
Vi hänvisar till avsnittet “Listening Mode” i avsnittet Huvudmeny för en
beskrivning av Stereo Downmix och DTS Neo:6 surround lägena.
PCM
PCM (Pulse Code Modulation) är en standard audio signal konverterad med
lite eller ingen kompression. Om man väljer “None” för något av Dolby eller
DTS alternativen ovan kommer “PCM” alternativet att ge följande
Stereo: Den detekterade stereo audio signalen kommer att
konfigureras till ett av följande alternativ - Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx
Music, NEO:6 Cinema, NEO:6 Music, EARS, Enhanced Stereo eller None.
Surround: Den detekterade surround audio signalen kommer att
konfigureras till ett av följande alternativ - PLIIx Movie, PLIIx Music,
NEO:6 Music, NEO:6 Cinema, Stereo Downmix eller None.
NEDERLANDS
Med den extra kanalen får du förbättrad dynamik och bättre
rumsåtergivning. Om mediat är inspelat i Dolby Digital EX kodas av med
en Digital EX dekoder, kommer formatet att kännas igen automatiskt, och
Dolby Digital EX läget väljs. Dock kan vissa media inspelade i Dolby Digital
EX kännas av som vanliga Dolby Digital media källor. I dessa fall kan man
välja Dolby Digital EX manuellt.
ANALOG
Om insignalen är en analog signal, kan något av de följande
surroundlägena grundinställas - Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx Music, NEO: 6
Cinema, NEO: 6 Music, EARS, Enhanced Stereo, Analog Bypass eller None.
NOTERA
Var vänlig och läs avsnittet “Listening Mode” i Huvudmeny avsnittet
för en beskrivning av Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx Music och Stereo
Downmix lägena.
NOTERA
Allaldessa Listening Modes för “Dolby Digital,” DTS”, “Dolby Digital”,
“DTS”, “PCM” och “Analog” kan ändras direkt genom att trycka på
“Listening Mode” knappen på apparatens framsida eller genom
“Listening Mode” alternativet i huvudmenyn . Det valda ljudformatet
visas i sin inställning i “Listening Mode Setup.”
SVENSKA
РУССКИЙ
26
HANDHAVANDE
Dyn Range Ctrl (Styrning av dynamikomfånget): Du kan ställa
in den effektiva dynamikomfånget (subjectivt mellan mjukt till högt)
för avspelning av Dolby Digital ljudspår. För full bioeffekt skall du
välja 100%, som är grundinställningen. Inställningarna 75%, 50%, och
25% reducerar dynamikomfånget progressivt, genom att svaga ljud
jämförelsevis starkare och dämpar de starkaste partierna. Inställningen
25% ger det minsta dynamik omfånget och lämpar sig bäst för bruk
sent på natten eller vid andra tillfällen då du vill ha maximal tydlighet på
dialog samtidigt som den maximala volymen minskas.
DTS - ES EXTENDED SURROUND ™ (DTS ES)
Detta nya multikanalsformat ger en klart bättre 360° rumsupplevelse tack
vare fler surroundkanaler. Det har en hög kompatibilitet med det vanliga
DTS formatet.
För Dolby TrueHD signalkällor sätter du Dynamic Range Control till
“Auto”.
DTS-ES™ DISCRETE 6.1
Eftersom de 6.1 ljudkanalerna (inkluderande den bakre kanalen) är helt
oberoende av varandra, är det möjligt att skapa ljudeffekter som rör sig fritt
mellan alla högtalarna i 360 grader runt lyssnaren.
DTS SETUP (DTS INSTÄLLNING)
Dem maximala kvaliteten får man om en sådan signal spelas upp på en
dekoder med DTS-ES avkodning. När man spelar upp en sådan signal på en
”vanlig” DTS dekoder kommer den bakre surroundkanalen att mixas ned i
höger och vänster surroundkanaler i surroundsystemet. På så sätt förloras
ingen del av signalen.
FRANÇAIS
NEDERLANDS
Dolby Pro Logic IIx Music: Se även beskrivningen av “PLIIx Music”
under “INSTÄLLNING AV LJUDLÄGEN” avsnittet “HANDHAVANDE - HUR
DU ANVÄNDER T 787 – HUVUDMENY”.
Utöver de vanliga 5.1 kanalerna, har det utökade DTS-ES Surroundformatet
en bakre surroundhögtalare (kallas ibland för “surround center”), vilket ger
totalt 6.1 kanaler. DTS-ES Surround är två olika format, med olika metoder
för inspelning av surroundsignaler enligt nedan:
ESPAÑOL
DTS-HD MASTER AUDIO
DTS-HD Master Audio är en teknologi som ger ljud av masterkvalitet,
inspelade utan dataförlust med full ljudkvalitet. DTS-HD Master Audio
fungerar för många olika datahastigheter upp till 24.5 Mbps för Blu-ray
formatet, 18.0 Mbps för HD-DVD formatet, vilket överträffar ljudet för
standard DVD med bred kvalitet. Dessa höga datahastigheter ger möjlighet
för förlustfri överföringar på upp till 96 kHz/24-bit 7.1-kanals ljud utan
att den ursprungliga ljudkvaliteten försämras. DTS-HD Master Audio
är e oersättlig teknologi som kan reproducera ljudet troget skaparens
intentioner för musik och film.
ITALIANO
I denna menyn, Dolby Digitals Dynamic Range Control kan justeras såväl
som inställningarna för Dolby Digital Pro Logic IIx Music.
DTS SURROUND LÄGEN
Följande instruktioner handlar om vidare beskrivningar av DTS surround
lägena.
DEUTSCH
DOLBY SETUP (DOLBY INSTÄLLNING)
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
РУССКИЙ
SVENSKA
I denna menyn kan man justera Dynamic Range Control för DTS Digital
Surround såväl som inställningarna för DTS Neo: 6 Music.
Dyn Range Ctrl (Styrning av dynamikomfånget): Detta är
samma konfigurering av dynamikomfånget som beskrivs ovan i Dolby
Inställningarna, den enda skillnaden är att nu är formatet DTS.
DTS Neo:6 Music: Se även beskrivningen av “NEO:6 Music” under
“INSTÄLLNING AV LJUDLÄGEN” avsnittet “HANDHAVANDE - HUR DU
ANVÄNDER T 787 – HUVUDMENY”.
27
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
ENGLISH
FRANÇAIS
DTS - ES™ MATRIX 6.1
I detta formatet kodas den bakre surroundkanalen in i den högra och
den vänstra surroundkanalerna.Under avspelningen avkodas signalen ur
höger och vänster surroundkanalerna och återges i den mittersta bakre
surroundkanalen.
Eftersom formatet är 100% kompatibelt med det vanliga DTS formatet,
kan DTS-ES Matrix 6.1 formatets effekt också fås från källor med DTS-ES 5.1
signaler.
Naturligtvis, är det även möjligt att återge från en DTS 5.1 kanals avkodare,
signaler inspelade i DTS-ES 6.1. När en DTS-ES dekoder avkodar ett diskret
DTS-ES 6.1 eller Matrix 6.1, kommer dessa format att kännas av och den
optimala Surroundläget väljs.
Men vissa DTS-ES Matrix 6.1 skivor kan bli felaktigt tas för DTS. I sådana fall
bör DTS-ES Matrix-läget väljas manuellt för att det skall återges korrekt.
ESPAÑOL
ITALIANO
DTS NEO: 6™ SURROUND
Detta läget används till vanliga 2-kanals inspelningar som exempelvis
digital PCM eller analoga stereosignaler. De skickas en högprecisions digital
matrisavkodare som används för DTS-ES Matrix 6.1, för att ge 6.1-kanals
återgivning. DTS Neo: 6 surround inkluderar två lägen för att välja den
optimala avkodningen:
DTS NEO: 6 CINEMA: Detta är den bästa metoden för filmljudspår.
Avkodningen sker genom att förstärka skillnaderna mellan kanalerna för
att skapa samma atmosfär med 2-kanalsljud, som med 6.1-kanals källor.
DTS NEO: 6 MUSIC: Används främst till musikåtergivning. Den högra
och den vänstra frontkanalena går inte igenom dekodern och återges
direkt så att ingen ljudkvalitet förloras. Ljudet som skickas till höger
surround, vänster surround, center och den bakre surroundkanalen ger
bara ett naturligt tillskott och utökar ljudbilden.
ENHNACED STEREO
DEUTSCH
Se även beskrivningen av “ENHANCED STEREO” under “LYSSNINGSLÄGE”
avsnittet “HANDHAVANDE - HUR DU ANVÄNDER T 787 – HUVUDMENY
DISPLAY SETUP
Displayen på apparatens framsida och On-Screen Displayen (OSD) kan
visas på olika sätt genom att navigera igenom de olika parametrarna i
“Display Setup” menyn. Använd en kombination av [A/S/D/F] och
[ENTER] knapparna för att navigera genom de olika Display Setup
menyparametrarna .
NOTERA
Konfigurationer som görs i “Display Setup” används när de väljs via A/V
Preset inställning. Se även avsnittet nedan om “AV Presets”.
NEDERLANDS
DISPLAY PÅ APPARATENS FRAMSIDA:
Display : Välj “On” för att visa alla tillämpliga data eller tecken i displayen. Inget
kommer att visas i displayen om “Temp” väljs. Med inställningen “Temp” kommer
istället alla ändringar som görs via knapparna på apparatens framsida eller
motsvarande knappar på fjärrkontrollen att visas i displayen tillfälligt för att sedan
försvinna. Notera att alla aktiva Zoner kommer att visas kontinuerligt i displayen,
även om den är i ”Temp”-läge.
Dimmer : Man kan reglera ljusstyrka i displayen genom att ställa in Dimmer
till “Dim”. Om du vill återställa ljusstyrkan ändrar du inställningen till ”Bright”.
Line 1 (Rad 1), Line 2 (Rad 2) : I displayen har du två rader med data och
text. Rad 2 är raden med tecken i den nedre delen av displayen medan
direct ovan finns Rad 1. För bägge raderna kan man välja vad som skall visas
bland följande alternativ:
Main Source : Visar den aktuella källan.
Volume : Visar volyminställningen
Listening Mode (lyssningsläge): Visar valt lyssningsläge.
Audio Src Format : Visar den aktiva källand ljudformat.
Audio Codec (Ljud Codec): Visar formatet på dataströmmen på
ingången som exempelvis Analog, PCM Surround, Dolby TrueHD, DTSHD Master Audio och andra format.
Video Mode (Video Läget): Visar videoupplösningen för den
aktiva ingången. Detaljer som visas inkluderar videoupplösning
och bildfrekvens. För en bättre förståelse av dessa videodata kan du
kontakta din NAD specialist eller distributörens tekniska avdelning.
Zone 2, Zone 3, Zone 4 : Vald källa för den aktuella källan visas.
Off : Välj “Off” om man inte vill visa något på den aktuella raden.
SVENSKA
Temp Line : Välj mellan rad 1 och rad 2 som önskad rad där displayen
bara skall visa information tillfälligt, om ”Temp” skall visas enligt ”Display”
alternativen som beskrivs ovan.
SKÄRMMENYER (OSD)
Temp disp: Detta betyder att skärmmenyerna visas temporärt på
videoutgången när någon av knapparana på appatratens framsida eller på
fjärrkontrollen används. Sätt den på ”On” om det önskas att den visas i din
monitor/TV; annars väljer du ”Off”.
РУССКИЙ
28
HANDHAVANDE
AV PRESETS (AV SNABBVALEN)
EXEMPEL PÅ PROCEDUR FÖR ATT LAGRA A/V SNABBVAL
1 Gör för st dina inställningar för följande alternativ (du hittar dem under
sina respektive menyer).
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
Detta är ett enkelt men användbart och flexibelt system som ger dig
möjlighet att göra specialinställningar för olika ändamål och kunna ställa in
dem med enkla knapptryckningar. Parametrarna för “Listening Mode,” “DSP
Options” och “Tone Controls” som nås via “Main Menu” tillsammans med
“Speaker Setup” och “Display Setup” och kan konfigureras med “Setup Menu”
lagras tillsammans som ett snabbval.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Listening Mode (Lyssningsläge): Stereo
DSP Options (DSP Alternative) : 5ms
HUR MAN SKAPAR SNABBVAL
Att skapa ett snabbval handlar helt enkelt om att lagra en komplett
uppsättning parametrar som gjorts i “Listening Mode,” “DSP Options” och
“Tone Controls” som görs via “Main Menu” och “Speaker Setup” och “Display
Setup” som konfigureras via “Setup Menu.”
ITALIANO
Du kan skapa ett snabbval för optimerat för popmusik, ett annat för klassisk
musik eller snabbval som motsvarar olika familjemedlemmars preferenser.
Andra alternativ kan vara hemmabioåtergivning med realistiska ljudnivåer
och ett annat för att se på filmer sent på natten. Med varje snabbvals
surroundläge, kanalnivåer och högtalaruppställning finjusterat efter varje
scenario eller preferenser.
Tone Controls (Tonkontroller): Tone Defeat: On (På)
NEDERLANDS
Display Setup: Ställ in “Line 2” till “Listening Mode”
SVENSKA
För att nu spara inställningarna för det önskade snabbvalsnumret, bläddrar
du ner till “Save Current Setup to Preset” och trycker på [S] knappen.
If du väljer att ladda grundinställningarna istället , bläddrar du ner till
“Load Defaults to Preset” och trycker sdan på [S] knappen för att ladda
grundisntällningarna istället.
Utöver inställningarna för de olika parametrarna kan man även ge
snabbvalet ett eget namn. Det nya namnet kommer att visas såväl i
apparatens display som på skärmmenyn.
Om du vill döpa om snabbvalets namn bläddrar du till “Name” och trycker
[S] för att komma till tecknet. Tryck sedan på [D/F] för att välja bland
de alfanumeriska tecknen. Tryck sedan på [A/S] för att välja nästa tecken,
samtidigt sparar du det förra tecknet.
DEUTSCH
Bläddra till “A/V Presets” med [D/F] knapparna för att spara parametrarna
som ett snabbval. Välj ett snabbvalsnummer genom att trycka på [D/F]
knapparna, du kan selektivt inkludera i ditt snabbval vilka som helst av de
nämnda parametrarna och sedan välja “Yes”. Om du bestämmer dig för att
inte inkludera vissa parametrar väljer du “No” för dessa.
РУССКИЙ
NOTERA
Det valda snabbvalet används tills ett annat snabbval väljs.
29
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
ENGLISH
Speaker Setup (Högtalarinställning): Ifrån Högtalarinställningsmenyn går
du till “Högtalarkonfiguration” undermenyn och ändrar “Subwoofer” från
“On” till “Off”: “Front” ändras till “Large”.
3 Vid “A/V Presets” sedan, ställ in “Preset: 1” till följande alternativ - använd
[D/F] för att välja “Yes” eller “No” och tryck på [ENTER] för att bekräfta
valet och flytta till nästa inställning
FRANÇAIS
ESPAÑOL
När du är vid “Save Current Setup to Preset” menyraden, använd [S]
för att spara inställningarna på Preset 1. Nedan i skärmenyn visas att
snabbvalet sparas på “Preset 1”.
ITALIANO
2
Med inställningarna ovan, går du till “A/V Presets” från SETUP MENU
sidan. Använd [S] för att öppna “A/V Presets” menyn.
När du väljer “Preset 1” med fjärrkontrollen (för HTR 8, “A/V
PSET” + “1”), kommer inställningarna som sparats för “Preset 1”
(snabbvalsinställningarna visas i skärmmenyn vid Steg 1) kommer att
effektueras för den aktuella signalkällan.
DEUTSCH
4 Nu upprepar du steg 1 igen ovan men denna gang med följande
inställningar
Listening Mode (Lyssningsläge): PLIIx Music
NEDERLANDS
SVENSKA
DSP Options (DSP Alternative) : 0ms
РУССКИЙ
30
HANDHAVANDE
6 Vid “A/V Presets” sedan, ställ in “Preset: 2” till följande alternativ - använd
[D/F] för att välja “Yes” eller “No” och tryck på [ENTER] för att bekräfta
valet och flytta till nästa inställning
FRANÇAIS
Tone Controls (Tonkontroller): Tone Defeat: Off (Av)
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY
Notera att “Speaker Setup” är satt till “No”. Vid denna inställning kommer
det inte att finnas några “Speaker Setup” parametrar som ställs in för
“Preset 2”. “Speaker Setup” inställningen som ställs för “Preset 2” kommer
att vara den senaste inställningen som valts, i detta exempel är det då
den “Speaker Setup” som görs i steg 1.
I exemplet ovan är inställningarna i “Preset 1” är gjorda för signalkälla 1.
När signalkälla 1 väljs kommer “Preset 1” inställningarna att appliceras
på källa 1. Du kan fortfarande ändra inställningarna manuellt för din
specifika källa med en annan snabbvalsinställning genom att trycka på
lämpliga knappar på fjärrkontrollen.
SVENSKA
HUR DU HÄMTAR SNABBVAL
Du kan hämta ett snabbval när du vill via HTR 8 fjärrkontrollen.
Tryck på HTR 8s AV PSET knapp och sedan på någon av siffrorna 1-5 för
önskat snabbval. Det valda snabbvalet ersätter inställningarna i maskinen
som gjorts innan (om de finns i systemet).
NEDERLANDS
DEUTSCH
7 Du kan ställa in upp till 5 snabbval. Dessa snabbval kan också ställas in
att gälla varje signalkälla i “Source Setup (Normal View)” fönstret enligt
nedan
РУССКИЙ
5 Med inställningarna ovan, går du till “A/V Presets” från SETUP MENU
sidan. Använd [S] för att öppna “A/V Presets” menyn.
ITALIANO
När du är vid “Save Current Setup to Preset” menyraden, använd [S]
för att spara inställningarna på “Preset 2”. När du väljer “Preset 2” med
fjärrkontrollen (för HTR 8, “A/V PSET” + “2”), kommer inställningarna som
sparats för “Preset 2” (snabbvalsinställningarna visas i skärmmenyn vid
Steg 4) kommer att effektueras för den aktuella signalkällan.
ESPAÑOL
Display Setup: Ställ in “Line 2” till “Volume”
31
HANDHAVANDE
HUR DU LYSSNAR PÅ AM/FM RADIO
ENGLISH
T 787s interna AM/FM radiodel erbjuder mycket hög ljudkvalitet från
radioutsändningar. Mottagningen och ljudkvaliteten är dock alltid delvis
beroende på vilken typ av antenn(er) som används och på avståndet till
sändaren, geografiska förhållanden och väderförhållanden.
FRANÇAIS
BRA ATT VETA OM ANTENNER
Den medföljande bandkabelantennen för FM ansluts till FMantenningången på baksidan med hjälp av den medföljande adaptern. Den
skall sedan spännas ut helt så att den bildar ett “T”. Denna antenn av typen
“vikt dipol” fungerar vanligen bäst om den riktas vertikalt med “T-armarna”
utsträckta vågrätt och riktade vinkelrätt mot den önskade sändaren.
Det finns dock inga allmängiltiga “regler”, och det kan mycket väl hända
att du får det bästa ljudet och det minsta bakgrundsbruset genom att
experimentera fritt med antennplaceringen.
ESPAÑOL
I områden med dålig FM-mottagning kan en utomhusantenn ge
dramatiska kvalitetsförbättringar. Om det är viktigt att kunna lyssna på radio
för dig bör du överväga att anlita en yrkesman för att optimera ditt system.
Den medföljande ramantennen för AM ger vanligen tillfredsställande
mottagning. Du kan dock använda en utomhusantenn för AM för att förbättra
mottagningen. Ta kontakt med en antenninstallatör för mer information.
ITALIANO
VIKTIG INFORMATION
När man använder HTR 8 fjärrkontrollen för att utföra AM/FM
kommandon, se då till att DEVICE SELECTOR är inställd på “TUNER”.
MONTERING AV EN AM LOOP ANTENN
DIREKTVAL AV STATIONER
Om du vet din stations frekvens kan du ställa in den direkt .
1 Tryck på [ENTER] knappen för att växla mellan “Preset” och “Tune” lägena
(se den nedre raden på displayen). Välj “Tune” läget.
2 Använd siffertangenterna på fjärrkontrollen, knappa in frekvensen för
stationen. Till exempel, för att lägga in 104,50MHz, tryck “1”, “0”, “4”, “5” och “0”.
LAGRING AV SNABBVAL (AM/FM/XM/DAB)
T 787 kan lagra en blandning av dina 40 favorit AM, FM och XM (eller DAB)
radiostationer som snabbval.
1 För att lagra en önskad AM/FM station som ett snabbval ställer du
först in den önskade stationens frekvens (se ovan), sedan trycker du
på [MEMORY] knapp. Displayen kommer att visa nästa tillgängliga
snabbvalsnummer - exempelvis, “Preset 4 Free”.
2 Om du vill spara den aktuella frekvensen på det visade snabbvalsnumret
trycker du på [MEMORY] knappen. Din önskade frekvens lagras nu på
det aktuella snabbvalet.
NOTERA
Om det inte finns fler lediga snabbvalsplatser, kan du skriva över
befintliga snabbvalsnummer genom att trycka på [D/F] knapparna för
att välja vilket nummer du vill skriva över.
DIREKTVAL AV SNABBVAL (AM/FM/XM/DAB)
Du kan välja ett snabbval direkt.
1 Tryck på [ENTER] knappen för att växla mellan “Preset” och “Tune” lägena
(se den nedre raden på displayen). Välj “Preset” läget.
2 Använd siffertangenterna på fjärrkontrollen, knappa in
snabbvalsnummer. Till exempel, för att lägga in Preset 5, tryck “5”.
DEUTSCH
RADERA ETT LAGRAT SNABBVAL (AM/FM/XM/DAB)
Du kan tömma en snabbvalsposition genom att radera den lagrade
informationen.
1
Välj det snabbvalsnummer du vill radera.
2
Tryck in och håll [MEMORY] knappen och tryck in och släpp [INFO]
knappen – det lagrade snabbvalet raderas (“P03” blir “P--”).
1 Rotera antennens yttre ram.
2 Stick in nederkanten på den yttre ramen i skåran i foten.
3 Veckla ut antennkabeln.
NEDERLANDS
HUR DU VÄLJER FREKVENBAND PÅ RADIODELEN
Tryck på [AM/FM/DB] knappen på HTR 8 medan AMP eller TUNER är valda
bland apparatknapparna . Varje följande tryck på knapparna bläddrar dig
mellan AM, FM XM och DAB bandet. Stoppa (genom att släppa knappen)
vid önskad frekvensband.
SVENSKA
INSTÄLLNING AV AM/FM STATIONER
När du väljer AM eller FM bandet, använd TUNE [7/8] på HTR 8 för att
utföra långsam, manuell sökning, tryck och håll den intryckt för automatisk
sökning.
[A/S] knapparna på HTR 8 eller [a/s] knapparna på apparatens framsida
används för att ställa in stationerna.
1 Bläddra med [A/S] för att välja mellan AM eller FM frekvenser.
2 Tryck och håll intryckt [A/S] i mer än 2 sekunder för att självsöka upp
eller ner - T 787 radiodel kommer att stanna på första tillräckligt starka
sändaren.
3 En tryckning på [A/S] kommer att avsluta sökningen.
РУССКИЙ
32
VÄLJA TUNER MODE (TUNER LÄGE)
Knappen [TUNER MODE] på framsida har två funktioner. I normalläget
lyser ikonerna “FM MUTE FM STEREO” på displayen; du kan bara lyssna på
stationer med stark signal, och bruset mellan stationerna filtreras bort.
Om du trycker på [TUNER MODE] knappen igen slocknar “FM MUTE
FM STEREO”-ikonerna på displayen och du kan ta emot avlägsna (och
därmed kanske brusiga) stationer. Om signalnivån på FM-stationen ligger
under tröskelvärdet för FM-stereo får du lägre brus (eftersom mono-FM
med automatik är mindre benäget till brus), även om du då får offra
stereoeffekten.
NOTERA
Det går att spara en station på två olika snabbval, ett med “TUNER
MODE On” och ett med “TUNER MODE Off”.
HANDHAVANDE
ENGLISH
HUR DU LYSSNAR PÅ AM/FM RADIO
HUR DU ANVÄNDER ANVÄNDARNAMN
Ett snabbval kan ges ett åtta teckens användarnamn. Det tilldelade
användarnamnet visas i displayen när snabbvalet väljs.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
HUR DU LÄGGER IN ANVÄNDARNAMN
Ett snabbvalsnummer kan tilldelas användarnamnet “NEWS” genom
följande procedur. Knapparna som nämns nedan hänvisar till HTR 8
knapparna. Motsvarande knappar på apparatens framsida utför samma
funktioner som beskrivs.
1 Hämta det snabbval som du vill tilldela till ett “användarnamn”.
2 Tryck sedan på “MEMORY”-knappen en gång och inom 5 sekunder,
sedan på [INFO] knappen, då visas en blinkande ruta i displayenSedan
trycker du in [INFO] på HTR 8 tills displayen visar en blinkande markör
punkt.
3 Använd [D/F] knapparna för att välja första tecknet i namnet (“N” i den
alfabetiska listan).
4 Tryck på [S] knappen för att välja tecken och förflytta dig till nästa
position. (Tryck på [A] för att gå tillbaka till föregående tecken). Upprepa
processen för varje tecken i sekvensen.
5 Tryck sedan på [MEMORY] knappen igen för att lagra namnet och
lämna textinmatningsläget.
OM RDS
ITALIANO
Radio Data Systemet (RDS) gör att man kan sända små mängder med
digital information tillsammans med konventionell FM sändningar. T 787
stöder två RDS-lägen, program-service namn (PS-läge) och radiotext (RTläge). Alla stationer sänder dock inte RDS-information. På de flesta platser
kommer du att hitta en eller flera stationer som sänder RDS-information,
men det kan mycket väl hända att dina favoritstationer inte gör det.
DEUTSCH
HUR DU VISAR RDS TEXT
När en FM sändning med RDS ställs kommer stationens program-service
namn (PS) att visas i displayen.
Tryck på HTR 8s [INFO] knappen för att växla mellan program-service namn
och radiotext (RT), om den sänder någon, vilket kan vara en textremsa som
rullar fram med sång- eller artistnamn, eller annan text som stationens
finner lämplig.
SVENSKA
NEDERLANDS
P06
РУССКИЙ
FM 107.10M
NAD
33
HANDHAVANDE
HUR DU LYSSNAR PÅ XM RADIO
ENGLISH
T 787 är “XM Ready” vilket innebär att man kan koppla till en separat XM
Mini-Tuner CPC-9000 och XM Mini-Tuner Home Dock som inte medföljer,
har den allt som behövs för att lyssna på XM radio. Resten är inbyggt och du
behöver bara skaffa ett abonnemang på XM och din T 787 är sedan klar att
användas för mottagning av XM.
FRANÇAIS
BRA ATT VETA
• När man använder HTR 8 fjärrkontrollen för att utföra AM/FM
kommandon, se då till att DEVICE SELECTOR är inställd på “TUNER”.
• Kontrollera med din NAD handlare om det finns andra XM Mini-Tuners
kompatibla med T 787.
ESPAÑOL
HUR DU ANSLUTER EN XM ANTENN
1 Koppla in kontakten för XM antennen i motsvarande XM antenningång
på baksidan av T 787.
2 Tryck in och håll “TUNER MODE” knappen på apparatens framsida för att
kontrollera signalstyrkan för XM kanalen vilket visas i displayen och på
skärmen. Tryck på “TUNER MODE” igen för att lämna signalstyrkeläget.
Se även i manualen till din XM radio hur du installerar XM antennen för
optimal mottagning.
INSTÄLLNING AV RADIOSTATIONER
ITALIANO
Det finns tre olika sätt att ställa in dina XM kanaler som du vill lyssna på. Se
till att du ställer om din HTR 8 till att styra “TUNER” innan du gör följande
inställningar. Knapparna [A/S/D/F] refererar till motsvarande knappar på
HTR 8. Samma knappar motsvarar navigationsknapparna på [a/s/d/f].
DEUTSCH
1 Manuell Inställning : Bläddra med [A/S] knapparna för att växla
mellan de olika tillgängliga XM stationerna. Tryck in och håll [A/S] för att
bläddra snabbare bland XM stationerna.
2 Direktval av stationer : Använd siffertangenterna på HTR 8, knappa in
direkt de önskade stationsnumrena och de ställs in direkt.
3 Kategori : Växla till “TUNER MODE” tills “CAT” och motsvarande kategori
visas i displayen. “CAT” står för de kategorier som kanalerna är grupperade
i – i.e., Country, Rock, Jazz & Blues, etc. Använd [D/F] knapparna för att
bläddra upp och ner bland kategorierna . Efter du valt önskad katergori,
fortsätter du som vid vanlig sökning för XM. Sökningen föregår som vanligt ,
men bara inom den valda kategorin. Använd [D/F] knapparna för att välja
en annan kategori och sök en ny station.
NEDERLANDS
XM 70
Real Jazz
P06
SVENSKA
TITTA PÅ XM INFORMATION
Tryck på [INFO] knappen för att visa XM informationen för den valda
kanalen som exempelvis artistnamn, sångtitel, kategori eller annan text som
skickas ut med utsändningen.
РУССКИЙ
34
SNABBVAL
Proceduren för att lagra XM kanaler är samma metod som beskrivs i
avsnittet “LAGRING AV SNABBVAL (AM/FM/XM/DAB)” i “HUR DU LYSSNAR PÅ
AM/FM RADIO”.
För att hämta en lagrad XM snabbval trycker du på [TUNER MODE] knappen
tills “P_ _” (de tomma tecknen motsvarar snabbvalsnumret) visas i displayen.
Tryck på [PRESET D/F] för att bläddra bland lagra snabbval som kan vara
en kombination av AM, FM och XM stationer.
HANDHAVANDE
HUR DU KOPPLAR IN DAB MODULEN
Med DAB kan lyssnaren bläddra genom en lista av tillgängliga stationer
och sedan direkt välja önskad station. Det finns inget behov längre för att
komma ihåg radiofrekvenser. Alla stationer väljs genom att välja dess namn.
BRA ATT VETA
• Tillbehöret “NAD DAB Adaptor” modul (DB 1 eller DB 2) följer inte med
din T 787.
• Vi hänvisar till installations diagramet på kartongen tillNAD DAB
Adaptern för hur du skall ansluta NAD DAB Adaptern till T 787.
• Om det inte finns någon NAD DAB Adaptor DB ansluten kommer
displayen att visa “Check DAB Tuner”.
T 787 gör det möjligt för dig att njuta av DAB sändningar. T 787 har en
Digital Audio Broadcast (DAB) modulkontakt på apparatens baksida för
att koppla in en NAD-specificerad DAB modul – NAD DAB Adaptor DB 1
eller DAB+ NAD DAB Adaptor DB 2. All mjukvara för styrning är inkluderad,
koppla bara in modulen och börja lyssna på CD-liknande ljudkvalitet och
ett brett utbud av innehåll som finns via DAB.
När du anslutit NAD DAB Adaptern DB som säljs separat till T 787, kan du
använda T 787 för att tae mot DAB sändningar.
1 Bläddra med [AM/FM/DB] knappen tills du kommer till DAB läge.
Displayen visar “No Service List” för att indikera att det inte finns några
avsökta DAB sändningar ännu. Detta är grundläget för DB.
ESPAÑOL
HUR DU ANVÄNDER DAB
2 För att ställa in DAB sändningar trycker du på [TUNER MODE] och
bläddrar sedan till frontpanelens [A/S] för att välja “Full Scan” eller “Local
Scan”.
ITALIANO
DAB
P-No Service List
FULL SCAN gör att du söker igenom hela bandbredden av de digitala
frekvenserna (Band III och L-Band).
3 När du valt antingen “Full Scan” eller “Local Scan” kommer sökningen att
starta automatiskt. Denna process kan inte avbrytas. Under tiden visas
följande meddelande i displayen. Staplarna visar hur långt sökningen
kommit. När sökningen är klar kommer den senaste siffran att visas
i displayens högra sida och motsvarar antalet hittade DAB stationer.
Sedan, när den första stationen stalls in (Se “Alfanumeriska” avsnittet
nedan för att förstå ordningen av stationerna).
Scanning... 19
|||||||||||| NEDERLANDS
DEUTSCH
LOCAL SCAN ger sökning på de lokala DAB stationerna i ditt område.
Kontakta din handlare eller besök www.WorldDAB.org för att se vilka
digitala sändningar som finns i ditt område.
SVENSKA
VIKTIG INFORMATION
• T 787 är enbart kompatibel med NAD DAB Adaptor modul modellerna
DB 1 och DB 2.
• När man använder HTR 8 fjärrkontrollen för att utföra DAB
kommandon, se då till att DEVICE SELECTOR är inställd på “TUNER”.
• I DAB diskussionen nedan är alla knappar som nämns de på HTR 8
fjärrkontrollen.
FRANÇAIS
Koppla in andra änden av DIN kontakten (följer med din NAD DAB
Adaptor DB) från DAB modulens utgång till motsvarande DAB modul
ingångskontakt på baksidan av T 787. Välj DAB läge på T 787 genom att
trycka på [AM/FM/DB] knappen på apparatens framsida.
РУССКИЙ
Fram till nu har analoga radiosignaler som FM eller AM varit utsatta för
ett flertal olika typer av störningar på vägen från sändaren till lyssnaren.
Dessa problem orsakas bland annat av berg, höga byggnader och
väderförhållanden. Med Digital Audio Broadcast (DAB) kan du ta emot
radioprogram med nära nog CD-kvalitet utan irriterande störningar. DAB
sändningar använder digitala signaler istället för traditionell analog teknik,
som ger klar mottagning av hög kvalitet. Du kommer att få en stabil
mottagning i princip utan brus och störningar med DAB så länge som du
har bra mottagning.
ENGLISH
HUR DU LYSSNAR PÅ DAB RADIO
35
HANDHAVANDE
HUR DU LYSSNAR PÅ DAB RADIO
ENGLISH
4 Styrkan på den inkommande signalen kan visas i displayen genom att
man trycker på [ENTER] knappen. Desto fler segment som visas i den
nedre displayraden, desto starkare signal. Genom att ändra antennens
placering, kan man öka signal styrkan. Du kan även använda en extern
antenn. Kontakta en antennfirma för mer information.
FRANÇAIS
Signal Strength
|||||||||||| NOTERA
“No Service List” visas också i displayen när inga stationer hittas
efter avsökningen. Om detta händer, kontrollera anslutningen och
postitioneringen av DAB antennen eller kan du kontakta din lokala DAB
station för information om täckningen.
ESPAÑOL
SERVICE LIST
Följ stegen nedan för att bläddra bland de olika DAB stationerna som hittats.
1 Tryck på [A/S] i DAB-läget för att bläddra igenom listan på tillgängliga
stationersom visas i displayens nedre del.
DAB
$CBC R2
P-%
ITALIANO
2 Tryck på [ENTER] för att välja önskad station.
DAB TUNER MODE (DAB TUNER LÄGE)
Förutom “Full Scan” och “Local Scan” som beskrivs ovan kan man trycka på
[TUNER MODE] knappen för att få tillgång till följande alternative – Station
Order, DRC, Manual Scan, Prune List och Reset
DEUTSCH
STATION ORDER (STATIONS ORDNING)
NEDERLANDS
Använd “Station Order” för att sortera ordningen på stationerna. Det finns
tre olika ordningar – Alphanumeric, Ensemble och Active.
1 Medan du lyssnar på en DAB sändning trycker du på [TUNER MODE]
knappen och sedan på [A/S] för att välja “Station Order.” Tryck på
[ENTER].
2 Tryck på [A/S] för att bläddra mellan “Alphanumeric”, “Ensemble” och
“Active”.
3 Tryck på [ENTER] för att välja önskad station.
ALPHANUMERIC
Detta är grundinställningen. Stationerna ordnas efter nummer först och
sedan alfabetiskt.
SVENSKA
ENSEMBLE
Digital radio sands i grupper son kallas “Ensemble”. Varjer “Ensemble”
innehåller ett antal stationer som sands på en viss frekvens. När “Ensemble”
är vald som sorteringsordning, sorteras stationerna i den grupp de sänds i.
NOTERA
Ensemble kallas ibland för “multiplex” av vissa sändningsbolag.
РУССКИЙ
ACTIVE
Aktiva stationer listas överst i kanallistan. Dessa kanaler som är i listan men
inte sänder i området visas sist i listan.
36
DRC
Nivån för ljudkompressionen kan ställas in för att minska skillnaden i
dynamikomfång mellan olika radiostationer. Populärmusik är normalt mer
komprimerad än klassisk musik, vilket kan ge olika ljudnivåer när du byter
mellan två sådana stationer. Ställer man in DRC till 0 betyder det ingen
kompression, 1/2 betyder medel och 1 betyder maximal kompression.
Ingen kompression är det vi rekommenderar speciellt för klassisk musik.
1 Medan du lyssnar på en DAB sändning trycker du på [TUNER MODE]
knappen och sedan på [A/S] för att välja “DRC”. Tryck på [ENTER].
2 Tryck på [A/S] för att bläddra mellan “DRC 0,” “DRC ½” och “DRC 1”.
3 Tryck på [ENTER] för att välja önskad DRC nivå.
MANUAL SCAN
Detta alternativet gör att du kan ställa in stationer manuellt och se
signalstyrkan direkt. Du kan även använda manuell avsökning för att placera
antennen optimalt för bästa mottagning för en specifik station.
1 Medan du lyssnar på en DAB sändning trycker du på [TUNER MODE]
knappen och sedan på [A/S] för att välja “Manual Scan”. Tryck på
[ENTER]. Den aktuella kanalen och frekvensen visas i den övre raden i
displayen. Stapeln i den nedre delen av displayen indikerar signalstyrkan
på den aktuella stationen.
$LH 1464.944M%
|||||||||||
2 För att välja andra kanaler bläddrar man med [A/S]. Släpp [A/S]
när du är frame vid den önskade kanalen. Den aktuella kanalen och
frekvensen visas i den övre raden i displayen. Stapeln i den nedre delen
av displayen indikerar signalstyrkan på den aktuella stationen. För att
förbättra mottagningen för den inställda kanalen kan du justera eller
flytta DAB antennen tills bästa mottagning visas.
3 Tryck på [ENTER] för att välja önskad kanal.
NOTERA
Antalet ensembles och stationer som kan ställas in beror på var du bor.
PRUNE LIST
Vid vissa tillfällen kan det vara så att vissa stationer inte sänder. Alternativet
“Prune List” gör att man kan radera dessa inaktiva stationer i listan.
1 Medan du lyssnar på en DAB sändning trycker du på [TUNER MODE]
knappen och sedan på [A/S] för att välja “Prune List”.
2 Tryck på [ENTER]. Alla inaktiva stationer raderas automatiskt.
HANDHAVANDE
RESET (ÅTERSTÄLLNING)
INFORMATIONSINSTÄLLNINGAR
Alternativet “Reset” gör att man kan återställa den anslutna NAD DAB
Adaptern DB (säljs separate) till fabriksinställningarna.
1 Medan du lyssnar på en DAB sändning trycker du på [TUNER MODE]
knappen och sedan på [A/S] för att välja “Reset”.
2 Tryck på [ENTER]. “Reset? No” visas i den nedre delen av displayen. Tryck
på [A/S] för att komma till “Reset? Yes” alternativet.
Medan du lyssnar på en DAB sändning, kan information som visas i
displayens nedre del varieras. Tryck på [INFO] för att växla mellan följande
display alternativ:
FRANÇAIS
ESPAÑOL
DLS
Dynamic Label Segment (DLS) är den rullande text som stationen sänder.
Den kan innehålla information om titlar eller detaljer om programmet eller
stationen.
ITALIANO
STATION NAME (STATIONNAMN)
Namnet eller identifikationen för DAB sändningen visas. Detta är
grundinställningen.
CHANNEL AND FREQUENCY
Kanal och frekvens för den aktuella DAB sändningen visas.
PROGRAM TYPE
Detta är en beskrivning av typen av program som stationen sänder, som
exempelvis Pop, Rock, Drama och motsvarande.
TIME AND DATE
Den aktuella tioden och datumet som DAB stationen sänder visas.
AUDIO SIGNAL INFORMATION (LJUDSIGNALINFORMATION)
Här visas bithastighet ljudtyp (stereo, mono eller blandad stereo) som sänds
av DAB sändaren. Dessa ställs in av sändningsbolaget för passa typen och
kvaliteten för det sända materialet.
FELKVOT
Denna funktion visar andelen digitala fel (0-99) för den aktuella stationen.
Siffran skall vara så låg som möjligt vilket betyder bra kvalitet för den
mottagna stationen.
NEDERLANDS
DEUTSCH
ENSEMBLE NAME (ENSEMBLE NAMN)
Namnet på det ensamble /Multiplex som sänder programmet som visas.
SVENSKA
3 För att välja “Reset? No” eller “Reset? Yes”, tryck på [ENTER] vid
det önskade alternativet. Välj “Reset? Yes” gör att DB återställs till
fabriksinställningarna.
Station Name £
^
DLS
^
Channel and Frequency
^
Ensemble Name
^
Program Type
^
Time and Date
^
Audio Signal information
^
Error Rate
РУССКИЙ
DAB
P-$Reset? Yes
%
ENGLISH
HUR DU LYSSNAR PÅ DAB RADIO
37
HANDHAVANDE
HUR DU LYSSNAR PÅ DIN iPod SPELARE
ENGLISH
STYRFUNKTIONER OCH INSTÄLLNINGAR
T 787 är utrustad med en data kontakt på apparatens baksida där man kan
koppla in en “NAD Docka för iPod” (NAD IPD). Med NAD IPD dockan som
kopplar ihop T 787 med din egen iPod, kan du lyssna på dina favorit spar
och låtlistor såväl som att titta på dina bilder eller videofilmer.
FRANÇAIS
Följande styrfunktioner och inställningar är valbara eller aktiveras med
knapparna på apparatens framsida eller HTR 8 fjärrkontrollknappar.
Eftersom HTR 8 kommer att vara den primära styrmedlet i de flesta fall
kommer vi att fokusera på de fjärrstyrda alternativen. Notera att andra NAD
IPD modeller, som NAD IPD 2, har sina egna fjärrkontroller. Funktionerna
nedan gäller även de motsvarande knapparna på fjärrkontrollerna på
tillämpliga NAD IPD modeller.
Du kan styra din iPod med de därför avsedda knapparna på T 787s framsida.
Med de motsvarande funktionstangeterna på HTR 8 fjärrkontrollen kan du
välja material som du har på din iPod för avspelning och komma åt dess
funktioner även på andra sedan rummet. NAD IPD ladder även din iPod när
den är ansluten till T 787.
ESPAÑOL
ENTER
Tryck på [ENTER] för att komma till “iPod Settings” menyn där du kan ställa in
följande alternativ:
Shuffle : Välj “Shuffle” för att aktivera slumpmässig avspelning av
antingen “Songs” eller “Albums”. För att stänga av shuffle väljer du “Off”.
Repeat : Välj “One” för att repetera den aktuella sången. Välj “All” för att
repetera avspelningen av en hel lista i “Songs” alternativet.
Audiobook Speed : Avspelningshastigheten för en ljudbok kan
varieras enligt dina önskemål. Under ljudboksavspelning kan man
justera läshastigheten mellan “Normal”, “Fast” eller “Slow”.
BRA ATT VETA
• NAD Docka för iPod (NAD IPD) finns i två versioner – NAD IPD 1 och NAD
IPD 2. Dessa två NAD IPD modeller och senare varianter är kompatibla
med T 787.
• Tillbehöret “NAD IPD (NAD Docka för iPod)” följer inte med din T 787.
• iPod spelare medföljer inte T 787.
• iPod spelarfunktionerna och avspelningsmöjligheten som kan skötas
via T 787 kan variera mellan olika iPod modeller.
• När du använder HTR 8 fjärrkontrollen för att styra iPod funktionerna
skall apparatväljaren vara inställd på “AMP”.
DISP
• Medan man spelar kan man växla visning, med [DISP] knappen på
HTR 8 för att visas i over raden på displayen på T 787 ,Sång titel, Artist
Namn och Album titel.
• Om det inte finns någon information tillgänglig, kommer diplayen att
visa “No Song,” “No Artist” eller “No Album” vilket som passar. Förutom
denna information visas information om den aktuella låten i den nedre
raden , spårnummer, titel och förfluten tid.
ANSLUTNING AV NAD DOCKA FÖR iPod OCH
iPod TILL DIN T 787
ITALIANO
Se till att alla apparater är avstängda innan några anslutningar görs.
1 Anslut NAD IPDs DATA PORT till motsvarande “MP DOCK” data port på
T 787.
2 Anslut också NAD IPDs S-video ut och ljudutgångarna till T 787 Audio
5/S-Video 3 ingång (standardingången för iPod på T 787). Du kan även
ansluta både ljud och videoutgångarna till någon annan tillgänglig
ingång på T 787.
3 Sätt i din iPod i dockningstationen.
DEUTSCH
D/F
• Under avspelning trycker du på [D] för att hoppa framåt till nästa
spår och [D] för att hoppa tillbaka till föregående spår. För snabbare
spolning upp eller ner i listan , trycker du och håller inne .
• I menyalternativen eller i urvalslistan bläddrar du med [D/F] för att gå
uppåt eller neråt i listan.
NEDERLANDS
NAVIGERING AV DIN IPODS FUNKTIONER
Efter att du kopplat ihop din iPod , NAD IPD och T 787, kan du nu ansluta
dem till elnätet.
1 När du har slagit på din T 787, iPod och NAD IPD, väljer du signalkälla
5 på din T 787. Din iPod visar nu NAD logon och nedanför “OK to
disconnect.” I displayen på din T 787 visas i den övre raden “iPod Menu”
och undertill “Playlists”. Texten i den nedre raden varierar beroende på
vilken meny som valts.
Samtidigt visas hela iPod menyn i T 787s skärmmeny: Playlists, Artists,
Albums, Songs, Podcasts, Genres, Composers och Audiobooks.
2 Navigera genom de olika iPod menyerna med en kombination av
[A/S/D/F] knapparna.
SVENSKA
NOTERA
• iPodens klickhjul och kontroler fungerar inte när den är ansluten till
T 787 via NAD dockningsstationen.
• För att lämna iPodmenyn vid Source 5, tryck på så hamnar dui “Menu
Select” skärmmenyn. Följ intruktionerna som visas.
• Källa 5 är grundinställningen för iPod. För att ändra källa 5 för att
användas med andra insignaler, går du till “iPod Setup” menyn i “Source
Setup” menyn. I iPod Setup menyn, ställ in “Enabled” till “No” – nu kan du
dirigera källa 5 till andra insignaler som du önskar.
РУССКИЙ
38
D/F, D SKIP F
• Tryck på [D SKIP F] för att bläddra upp och ner i låtlistan en sida
i taget eller åtminstone 8 titlar åt gången. Tryck in och hall [D/F]
intryckt för att snabbt kunna bläddra genom låtlistan.
• Under snabbbläddring [D SKIP F], visas den första bokstaven längst
ner i hörnan av skärmmenyn när titlen ändras.
[j] PAUSE / [4] PLAY
Tryck på [j] under avspelning för att tillfälligt stoppa avspelning. Fortsätt
spela genom att trycka på [j] igen eller på [4].
7/8
•
•
Under avspelning eller i PAUSE-läge, tryck på [7/8] en gång för
snabbspolning eller bakåtspolning på den valda låten.
Fortsätt spela genom att trycka på [j] igen eller på [u].
HANDHAVANDE
ÅTERTA KONTROLLEN AV NAD IPD 2 MED DR 1 FJÄRRKONTROLLEN
För att återställa styrningen för NAD IPD 2 från T 787 till DR 1 fjärrkontrollen
följer du följande steg.
1 Lämna iPod Menyn genom att trycka flera gånger på [A] tills du
kommer till “Menu Select” i skärmmenyn.
2 Markera “ipod Menu” och tryck [A] för att gå till “iPod Menu”.
3 I “iPod Menu”, tryck på [S] för att stänga iPodmenyn. DR 1 fjärrkontrollen
återtar styrningen av NAD IPD 2.
NOTERA
För andra navigeringsfunktioner, hänvisar vi till iPodens bruksanvisning.
Beroende på vilken iPod modell, kan vissa andra funktioner styras via
T 787.
iPod är ett varumärke som ägs av Apple, Inc., registerat i U.S.A. och andra
länder.
ITALIANO
VIKTIG INFORMATION
• För att styra NAD IPD 2 använder man DR 1, du skall gå till menyn
“iPod Setup” (se även avsnittet om “iPod INSTÄLLNING” under “HUR DU
ANVÄNDER T 787 – SETUP MENY” avsnittet i delen om HANDHAVANDE)
och ställ in “Auto Connect” till “No”. Med denna inställning kan man
använda DR 1 för att styra en iPod dockad i NAD IPD 2.
• Notera at tom du ställt in “Auto Connect” till “No” vid signalkälla 5,
måste du ändra källa och gå tillbaka till 5 för att ändringen skall gälla.
FRANÇAIS
FÖR ATT VISA VIDEOS ELLER FOTON INLAGDA I DIN iPod
Videos eller foton du laddat ner i din iPod kan visas direct via din T 787. Följ
dessa instruktioner
1 Se till att “TV Out” inställningen på din iPod Video settings meny är satt
till “On” och lämplig “TV Signal” är vald.
2 Val av video eller foto filer och avspelning hanteras direct från din iPod
och inte genom player T 787. Du måste lämna T 787s Setup Menu eller
Menu Select skärmmenyn för att kunna navigera genom din iPod foto
eller videomenyer. Ett mera direct sätt är att gå till “iPod Setup” menyn
och ställa in “Enabled” till “No”.
3 Med iPod dockans S-VIDEO OUT och AUDIO OUT kontakterna anslutna
till T 787s AUDIO 5/S-VIDEO 3 ingång eller någon annan ingång kan du
titta på videos eller filmerna från din iPod direkt. Se till att välja rätt siffra
på signalkällan på din T 787. Notera att om man satt “Enabled” i “iPod
Setup” till “No”, se till att signalkälla 5 äe vald och analogt ljud och video
inställningarna är kopplade till “A5” och “S3” respektive.
ESPAÑOL
NAD IPD 2
NAD IPD 2 har sin egen fjärrkontroll - DR 1. När man använder DR 1 för
att styra din iPod som är dockad i NAD IPD 2, så får du förlita dig på din
iPods egen display för att kunna använda dess funktioner, det finns ingen
skärmmenyn för denna funktion. Du kan när som helst trycka på HTR 8s [S]
eller [s] på apparatens framsida, kommer “Menu Select” menyn upp. Om
du väljer “iPod Menu” vid “Menu Select” alternativet kommer NAD IPD 2 att
kopplas in manuellt. Styrningen av NAD IPD 2 kommer då att ske igenom
T 787 med de tillämpliga knapparna på apparatens framsida eller HTR 8
knapparna via skärmmenyn NAD IPD 2 kommer inte att reagera på DR 1
kommandona i detta läge.
ENGLISH
HUR DU LYSSNAR PÅ DIN iPod SPELARE
Utöver kommandona ovan, finns det nedan beskriving av övriga
kommandon för DR 1.
DEUTSCH
LIGHT
Tryck på [LIGHT] för att sätta på belysningen i din iPod om den är i pausläge.
MENU
Tryck på [MENU] för att återgå till en tidigare meny eller alternative.
NEDERLANDS
ENTER
Tryck på [ENTER] för att välja eller starta avspelning.
m (REPEAT)
Bläddra för att starta repeat i följande alternative - repetera en låt, repetera
alla låtar eller avbryter repetering.
, (RANDOM)
Tryck för att starta avspelning i slumpmässig ordning. Det finns tre random
lägen – Shuffle Song, Shuffle Album eller Shuffle Off.
•
Under avspelning trycker du på [0] för att hoppa framåt till nästa låten
och [9] för att hoppa tillbaka till föregående låten. För snabbare spolning upp eller ner i listan , trycker du och håller inne .
Under avspelning eller i PAUSE-läge, tryck på [9/0] för snabbspolning eller bakåtspolning på den valda låten. Släpp [9/0] knapparna
för att fortsätta avspelning.
РУССКИЙ
•
SVENSKA
9/0
39
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTR 8 FJÄRRKONTROLLEN
ENGLISH
FRANÇAIS
NAD HTR 8 är klar att använda tillsammans med T 787 direkt ur lådan, men den är egentligen åtta olika
fjärrkontroller i en. Var en av de åtta olika apparatknapparna högst upp på fjärrkontrollen visar en ”ny
sida” kommandon som kan användas med de knapparna. HTR 8 kan ”läras” koder till i princip alla IRstyrda apparater, oavsett märke. Detta kan programmeras till vilken som helst av apparatknapparna.
När du programmerar HTR 8 för att styra hela din hemmabioanläggning, så är det mest logiskt att
programmera in kommandona till din DVD-spelare på [DVD] apparatknappen, din TV på [TV] knappen,
och så vidare. Det finns dock inga regler för hur du lägger in koderna: du kan lägga in dem hur du vill
(se “Hur du lär in koder från andra fjärrkontroller,” nedan).
HTR 8 är redan förprogrammerad med T 787s kommandon på [AMP] apparatknappen, och med koder i
minnet för de flesta NAD DVD, CD eller TUNER på motsvarande apparatknappar. Dessa kommandon är
permanent inlagda: det innebär att även om du lär upp HTR 8 nya kommandon kommer de ursprungliga
att ligga kvar i minnet och kan hämtas tillbaka senare (se “Raderingsläge” nedan).
ESPAÑOL
NOTERA
För att använda med T 787, behöver inte du göra någon omprogrammering på HTR 8 [AMP] sida.
Men om du skall använda HTR 8 för att styra din specifika NAD-apparat kan du behove läsa in et
teller flera kod-kartotek; se “Kartoteksläge” nedan.
HUR DU STYR T 787
ITALIANO
HTR 8 är indelad i två huvudsektioner. De åtta apparatknapparna högst upp—[AMP], [DVD,] [TV,] och
så vidare – bestämmer vilka apparater som de återstående 44 knapparna skall styra. En apparatknapp
bestämmer endast vilken apparat HTR 8 skall styra; den utför inga funktioner. De övriga knapparna är
de som kan läras med olika styrkoder från i princip alla typer av infraröda fjärrkontroller så att du kan
lära in koderna för all din utrustning, oavsett fabrikat i din HTR 8.
Alla knapparna för [AMP] apparatknappen är förprogrammerade för T 787. (Det samma gäller för andra
NAD-apparater, på [DVD,] [CD,] [TUNER,] och [CUSTOM] funktionerna.)
DEUTSCH
Eftersom HTR 8 kan utföra olika saker beroende på vilken apparatknapp som tryckts använder
HTR 8 använder färger för att indikera funktionen för knapparna när olika apparater valts. Därför har
apparatknappen samma färg som de funktionsknappar som den använder (som på en avancerad
miniräknare). Till exampel, den svart-oranga ettiketten för [AMP] apparatknappen motsvarar de svartoranga ingångsväljarknapparna vid siffertangenterna: När HTR 8’s [AMP] apparatknapp är aktiverad, styr
dessa knappar val av signalkällan till förstärkaren eller receivern. På samma sätt motsvarar den lila [DVD]
apparatknappen de lila etiketterna och så vidare.
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
40
HANDHAVANDE
Exempel : inlärning av “DVD Pausfunktion”:
• Placera HTR 8 och DVD spelarens fjärrkontroll som beskrivs ovan.
• Nu trycker du på [DVD] och [RES] samtidigt tills lysdioden tänds och
lyser grönt.
• Tryck in HTR 8 [j] (paus) knappen och ”Learn”-dioden växlar till oragne.
• Tryck in DVD-spelarens paustangent och HTR 8 ”Learn”-lysdioden
blinkar orange och lyser sedan grönt. Nu är kommandot inlärt.
• Tryck på [DVD] igen för att lämna inlärningsläget.
NOTERA
Kopiering och prioritetsfunktionerna är detsamma. Men om du
kopierar ett kommando och sedan raderar eller skriver över det
ursprungliga kommandot (på källan), det kopierade kommandot
ligger kvar oförändrat. Om du däremot ger prioritet för ett kommando
och sedan raderar eller skriver över originalkommandot kommer
prioritetsfunktionen att ändras på samma sätt.
BRA ATT VETA
· Fjärrkontrollen The HTR 8 kan lära sig upp till 360 kommandon om man
använder alla DEVICE SELECTOR och funktionstangenter.
· Även DEVICE SELECTOR knapparna kan programmeras att lära ett
kommando.
· Tryck in och håll en konfigurerad DEVICE SELECTOR i minst 2 sekunder
för att utföra en programmerad funktion för den knappen.
· Ett kort tryck på den knappen byter bara till den apparaten som aktiv.
Ett “makrokommando” är en serie på två eller flera (upp till 64)
fjärrkontrollkommandon genom att trycka på två knappar. Du kan använda
ett makro till att sköta en hel serie med kommandon som att sätta på DVDspelaren och trycka på PLAY. Eller du kan sätta ihop ett avancerat makro
som startar hela anläggningen, väljer källa och ljudvolym och påbörjar
avspelning genom en enkel tangenttryckning. HTR 8 kan lagra ett makro på
var och en av dess DEVICE SELECTOR och funktionstangenter.
PRIORITETSFUNKTIONEN
Denna funktionen gör att en funktionsknapp behåller sin funktion även
om man byter till en annan apparat så att exempelvis AMP [SURR MODE]
funktionen fortfarande styr T 787 medan DVD funktionen är aktiv.
NOTE
HTR 8’s [VOL D/F] knapparna är förprogrammerade att ha prioritet
för alla apparatfunktionerna. [VOL D/F] kommer att styra NAD’s
mastervolym oavsett vilken apparat som valts. [SURR] [CENTER,] och
[SUB] kanalernas volym är förprogrammerat med prioritet på samma
sätt för alla apparater.
Det enda du behöver gör för att ställa in en prioritetsfunktion, efter det
att du gått över i inlärningsläge, och tryckt på önskad knapp för prioritet,
är att trycka på apparatknappen två gånger för den apparat du vill att
prioriteten skall gälla för. Status-dioden kommer att lysa grönt, tryck sedan
på apparatknappen igen för att lämna inlärningsläget.
DEUTSCH
MAKROKOMMANDON
NOTERA
Makron är oberoende av vilken signalkälla som valts.
INSPELNING AV MAKRON
För att spela in ett makro trycker du in [MACRO] knappen i tre sekunder och
den funktionsknapp du vill använda för att starta makrot, statusdioden lyser
grönt. Makroknappen tänds också.
Tryck nu in den sekvens du vill kommandona skall utföras i makrot. Se bara
till att du först trycker in rätt apparatknapp för respektive apparat du vill
styra (du kan byta apparater medan du spelar in makrot hur många gånger
du vill). Detta gör att du kan skapa ett makro som innehåller kommandon
till mer än en apparat.
När du är klar med att lägga in en önskad kommadosekvens trycker du på
[MACRO] igen för att lagra makrot, ”Learn”-dioden [MACRO] knappen släcks.
NOTERA
Varje makro kan innehålla upp till 64 kommandon. Om du försöker
överskrida detta kommer makrot att avslutas och lagras efter att du lagt
till 64 kommandon.
41
NEDERLANDS
HUR DU AVBRYTER
Du kan avbryta programmeringen av en knapp genom att trycka på en
apparatknapp innan inlärningen är klar. Då lyser lysdioden rött.
ITALIANO
ESPAÑOL
Exempel: Kopiera Pauskommandot från CD knappen till AMP knappen:
• Tryck samtidigt på [AMP] och [RES] (inspelning) och håll intryckt,
”Learn2-dioden lyser grönt.
• Tryck på [j] (paus), ”Learn”-dioden byter färg till orange.
• Tryck på [CD], tryck sedan [j] (paus), ”Learn”-dioden ändrar till grönt.
• Tryck på [AMP] igen för att lämna inlärningsläget.
FRANÇAIS
KOPIERA KOMMANDON FRÅN EN ANNAN KNAPP
Du kan kopiera kommandon från någon knapp på HTR 8 till en annan. För att
kopiera en knappfunktion, efter det att du gått in i inlärningsläget trycker du på den
önskade knappen du vill kopiera till, väljer du ifrån vilken apparat knappfunktionen
du vill kopiera och sedan på den önskade funktionsknappen. Status-dioden lyser
grönt, tryck på apparatknappen igen för att lämna inlärningsläget.
SVENSKA
Om lysdioden inte blinkar orange kan man behöva ändra avståndet mellan
fjärrkontrollerna eller prova nya batterier i bägge fjärrkontrollerna. Om ”Learn”
lysdioden lyser rött snarare än grönt har kommandot inte lärts in. Prova igen. Det
kan finnas undantagsfall där fjärrkontrollformatet inte är kompatibelt för HTR 8.
Exempel : Prioritet för AMP [SURR MODE] i DVD-läget:
• På fjärrkontrollen trycker du in [DVD] och [RES] (inspelning) samtidigt
och håller in dem tills ”Learn”-dioden lyser grönt.
• Tryck på [SURR MODE], ”Learn”-dioden byter färg till orange.
• Tryck på [AMP] två gånger, ”Learn”-dioden byter färg till grönt.
• Tryck [DVD] igen för att lämna.
РУССКИЙ
HUR DU LÄR IN KODER FRÅN ANDRA FJÄRRKONTROLLER
Börja med att placera HTR 8 “nos-mot-nos” med den fjärrkontroll du vill kopiera
ifrån så att de bägge IR-fönstren är ungefär fem centimeter ifrån varandra.
• Gå in i inlärningsläge: Man trycker in både en apparatknapp och [RES]
“inspelning”-knappen i tre sekunder, tills ”Learn” lysdioden tänds och
lyser grönt.
• Tryck på den funktionstangent på HTR 8 du vill lära, lysdioden lyser nu
orange.
• Tryck och håll intryckt den knapp på den andra fjärrkontrollen du vill
lära. Nu blinkar ”Learn” lysdioden en sekund eller två och lyser sedan
grönt igen. Kommandot lärs nu in. Upprepa denna processen för alla
kommandon du vill lära in för den apparatknappen.
• Tryck på HTR 8s apparatknapp igen för att lämna inlärningsläget när du
är klar med inlärningsproceduren.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER HTR 8 FJÄRRKONTROLLEN
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTR 8 FJÄRRKONTROLLEN
ENGLISH
FRANÇAIS
Exempel: Spela in ett Makro på [0] knappaen för att sätta på T 787, Välj
“Input 1” (Källa 1), och starta avspelning på den anslutna Källa 1 apparaten
(som en DVD spelare):
• Nu trycker du samtidigt in [MACRO] och [0] (siffran noll), den gröna
lysdioden tänds.
• Tryck i en följd på på [AMP], [ON], [DVD], [ON], [AMP], [1] (röd “ Input 1”),
[DVD], [4] (Apparatknappen blinkar varje gång ett kommando läggs till).
• Tryck på [MACRO] igen för att lämna makoinspelningsläget.
För att radera ett makro, utför du stegen ovan utan att du lägger in några
funktionsknappar.
ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNINGEN
HTR 8 kan raderas helt till den fabriksinställning som var när den levererades. Då
raderas alla programmeringar makron och ändringar som gjorts i fjärrkontrollen.
För att göra detta trycker du in [ON] och [RTN] knapparna i tio sekunder, ”Learn”dioden blinkar grönt. Släpp [ON] och [RTN] innan den andra blinkningen är klar,
nu ändras dioden till rött för att visa att fjärrkontrollen nollställts.
NOTERA
Du måste släppa [ON] och [RTN] innan den andra blinkningen släcks,
annars nollställs inte apparaten. Om detta händer gör du om enligt ovan.
RADERINGSLÄGE
ESPAÑOL
HUR DU ANVÄNDER MAKRON
När du skall använda ett makro trycker du in [MACRO] och släpper,
knappbelysningen tänds i 5 sekunder. Medan det lyser trycker du den knapp
på HTR 8 där du lagt in makrot du vill utföra ([0] som i exemplet ovan).
HTR 8 kan lagra inlärda, kopierade och kartotekskommandon på verje
enskild knapp. (Kartotekskommandona är de förprogrammerade NAD
kommandona för NAD receiver i [AMP] läget). Du kan radera kommandon
som lärts in eller prioritetsfunktioner på varje knapp.
Nu utförs det inspelade, ”Apparatknappen” blinkar kort när det är utfört
och knappbelysningen på [MACRO] knappen släcks. Trycker man på
någon annan knapp på HTR 8 medan makrot körs kommer det att avslutas
makrot. Kom ihåg att du måste rikta HTR 8 så att dess IR-sändare kan nå de
mottagande komponenterna.
NOTERA
Kartotekfunktionerna kan inte raderas så att du behöver inte vara orolig
för att ta bort dessa för gott.
ITALIANO
NOTERA
När ett makro utförs kommer en paus på 1 sekund att läggas in mellan
kommandona automatiskt. Om du behöver mer än 1 sekunds paus
mellan kommandona—till exempel för att låta en apparat starta upp
ordentligt, kan du lägga in ”tomma” steg i makrot. Exempelvis om
[TITLE] knappen inte används för din CD-spelare kan du lägga in detta
kommando för att ”vinna lite tid”.
KNAPPBELYSNINGS TID
DEUTSCH
Tiden för hur länge knappbelysningen skall vara tänd kan ställas in mellan 0-9
sekunder. Grundinställningen är 2 sekunder.För att ställa in tiden trycker du in
[DISP] i tre sekunder och sedan den siffertangent som motsvarar den tid du vill
att den skall vara tänd. ”Learn” dioden blinkar två gånger för att bekräfta den
nya inställningen. När tiden är ställd på noll, tänds inte belysningen alls.
NEDERLANDS
BRA ATT VETA
· Bakgrundsbelysningen aktiveras när man trycker på någon av HTR 8s
knappar.
· Om HTR 8 känner av en rörelse tänds även knapparna utan att man
trycker på någon knapp. Om du skakar på HTR 8, så tänds också
belysningen i fjärrkontrollen.
· Knappbelysningen är det som drar mest ström ur batterierna. En kortare
tid för knappbelysning ger längre drifttid för batterierna. Om du stänger
av knappbelysningen helt förlänger det livslängden ytterligare.
HUR DU KONFIGURERAR KNAPPBELYSNINGEN
SVENSKA
Tangent att trycka
(i 3 sekunder)
Funktion
РУССКИЙ
DISP + Siffertangenter (0-9)
Ställ in tidsgränsen för belysningen i antal
sekunder motsvarande den siffra du trycker på.
Nollan stänger av belysningen helt.
DISP + OFF
Avaktivera ljussensorn. Knappbelysningen tänds
vid varje knapptryckning.
DISP + ON
Aktivera ljussensorn.
DISP + ENTER
Ställ in ljussensorns tröskelvärde till den aktuella
ljusnivån.
DISP + RTN
Återställ all knappbelysningsinställningar till
grundinställningen.
42
För att aktivera raderingsläget trycker du in önskad apparatknapp och
[RTN] i tre sekunder tills lysdioden lyser grönt. Tryck på den funktionsknapp
som du vill radera, lysdioden blinkar. Antalet blinkningar indikerar vilken
typ av funktion som har aktiverats—se tabellen nedan. Tryck på den aktiva
apparatknappen igen för att lämna raderingsläget.
Blinkningar
Kommandotyp
1
Grund kartotekskommando
2
Kopierat kartotek
Kartotekskommando
3
Inlärt kommando
HANDHAVANDE
NAD PRODUKT
BESKRIVNING
100
Receiver med diskret
ON/OFF
300
Radiodel
101
Receiver med “Toggle”
ON/OFF
301
L75, L76 Radiodel
102
S170
302
L70 Radiodel
103
L75
303
L53 Radiodel
104
Kommandon för den
andra Zonen (Zone 2)
304
L73 Radiodel
3112
Zone 3
305
C425
4112
Zone 4
306
C445
105
L70
307
Txx5 Serien radiodel
106
L76
400
Kassettdäck B
107
118
401
Kassettdäck A
108
L53
500
TV 280
109
L73
501
MR13
110
Stereo Receiver/
Förstärkare
502
MR20
111
Stereo I andra Zonen
503
PMR45
112
Txx5 Serien
600
T535, T562, T585, M55
200
CD-spelare
601
T550, L55
201
CD-spelare (äldre)
602
T512, T531, T532,
T571, T572
202
5170, 5240, 5340
603
L70, L73 DVD
203
5325
604
L56
204
5060
605
T513, T514, T515,
T517, T524, T533, T534
205
M5
606
L53 DVD
NOTERA
Det är möjligt att sökläget hittar koder som fungerar i alla fall delvis för
andra märkens (inte-NAD) apparater. Du kan prova och utnyttja dessa
om du hittar dem. Vi kan bara garantera funktionen på koderna för NAD
apparater, vi lämnar inga funktionsgarantier för andra fabrikat.
KONTROLLERA KARTOTEKSNUMMER
Du kan kontrollera kartoteket på alla apparatknapparna på följande
sätt: För att gå in i HTR 8s kartoteksläge trycker du samtidigt på önskad
apparatknapp och [A/V PSET] knappen i tre sekunder tills “Learn” lysdioden
lyser grönt. Tryck på [DISP] knappen, HTR 8 visar det aktuella kartoteket
med att blinka med [CUSTOM], [BD], och [MACRO] knapparna. Till exempel,
för att indikera kartotek #501, kommer HTR 8 att blinka med [CUSTOM] 5
gånger, pausa, och sedan blinka med [MACRO] en gång. Det kan vara bra
att anteckna numret.
ITALIANO
KODLISTA
DEUTSCH
NAD PRODUKT
BESKRIVNING
NEDERLANDS
KODLISTA
SVENSKA
Medan du håller HTR 8 riktad mot apparaten du vill styra, lägg in den första
tresiffriga kodkartoteksiffran från tabellen nedan. Tryck på [OFF]. Om apparaten
stängs av trycker du [ENTER] för att lagra kartoteksnumret och lämna
kartoteksläget. Om apparaten inte stängs av, lägger du in nästa tresiffriga kod.
När apparaten som skall styras stängs av måste du ommedelbart släppa
markörknappen och trycka [ENTER] för att acceptera koden och lämna
kartoteksläget. Prova ett par kommandon. Om det skulle visa sig att du
släppt försent får du gå tillbaka till kartoteksläget och gå tillbaka med
markören till rätt kod.
РУССКИЙ
Börja med att kontrollera att den apparat du vill att HTR 8 skall styra är
inkopplad och påslagen (“På” och inte bara i standby). För att gå in i HTR 8s
kartoteksläge trycker du samtidigt på önskad apparatknapp och [A/V PSET]
knappen, tills “Learn” lysdioden lyser grönt.
För att gå in i HTR 8s kartoteksläge trycker du samtidigt på önskad
apparatknapp och [A/V PSET] knappen i tre sekunder tills “Learn” lysdioden
lyser grönt. Tryck nu och håll intryckt HTR 8s [D/F] knapp, fjärrkontrollen
söker nu igenom alla tillgängliga koder med ungefär en i sekunden.
FRANÇAIS
SÖKLÄGE
Om ingen av koderna i tabellen fungerar med apparaten, och du är säker
på att du gjort rätt, kan du använda sökläget enligt nedan:
ESPAÑOL
INLÄSNING AV KARTOTEK
HTR 8 kan läsa in en annan koduppsättning av NAD koder för varje
apparatknapps “sida.” Om original uppsättningen inte kan styra din NAD
CD-spelare, kassettdäck, DVD-spelare eller någon annan apparat. Följ
proceduren nedan för att ändra koduppsättningen.
ENGLISH
HUR DU ANVÄNDER HTR 8 FJÄRRKONTROLLEN
43
HANDHAVANDE
HUR DU ANVÄNDER HTR 8 FJÄRRKONTROLLEN
ENGLISH
SUMMERING AV FUNKTIONER
ANVÄNDA ZR 7-FJÄRRKONTROLLEN
Funktion
Tangent att trycka (i 3 sekunder)
Inlärning/Kopiering/Prioritet
Apparatknapp + RES-knappen
FRANÇAIS
Raderingsläge
Apparatknapp + RTN-knappen
Makroinspelning
Makroknapp + Funktionsknapp
Kartoteksläge
Apparatknapp + A/V PSET-knappen
Belysningstid
DISP-knappen + siffertangent
Återställning
(se avsnittet om återställning)
ZR 7 fjärrkontrollen är en liten diskret fjärrkontroll för att styra T 787 från
andra rum förutom rummet du har din anläggning i. ZR 7 ger di full kontroll
över val av signalkälla oberoende från huvudrummet signalkälla. Detta
innebär att zone-insignalen kan vara helt skild från den signal som används
id et andra rummet.
ESPAÑOL
INSOMNINGSLÄGET
Insomningsläget stänger av T 787 i Standby-läget automatiskt efter ett
förutbestämt antal minuter. Trycker man på HTR 8s SLEEP-knapp en gång
visar tidsinställningen. Trycker du på HTR 8s SLEEP-knapp en andra gång
inom tre sekunder ändrar tiden i 15-minuters intervall. Efter tiden löpt ut
kommer T 787 automatiskt att stängas av till Standby-läge.
ITALIANO
För att justera insomningstiden, trycker man på HTR 8s SLEEP-knappen
två gånger: första gången för att visa tiden och en andra gång för att
ändra inställningen. Visningen av insomningstiden och en “SLEEP”
ikon visas kontinuerligt på T 787s Display (VFD). Varje tryckning ändrar
tiden med 15-minuter intervall mellan 15 till 90 minuter. För att avbryta
insomningsläget, fortsätter du att trycka på HTR 8s SLEEP-knapp tills
“Sleep Off” visas i displayen. Om du stänger av T 787 till standby från
antingen HTR 8s OFF-knappor eller på T 787s STANDBY-knapp så avslutas
insomningsläget.
1 ON/OFF: Stäng av och på Zonfunktionen.
DEUTSCH
2 SOURCE [d/f]: Välj en aktiv ingång på NAD T 787 som kan skickas till
utgång ZONE 2.
3 MUTE: Stäng av temporärt eller återställ Zone volymnivån.
4 VOLUME [d/f]: Öka eller sänk nivån för den valda signalkällan
för Zonen. Detta är bara möjligt om VOLUME inställningen i ZONE 2
KONTROLLER är inställd på VARIABLE.
NEDERLANDS
5 PRESET [a/s]: Bläddrar upp och ned mellan lagrade radiostationer.
Denna knappen gör det möjligt om den valda zonen är “TUNER” och
den aktiva radiodelen har sparade snabbval.
SVENSKA
6 Följande CD Spelar Zone knappar som kan styra en kompatibel CD
Spelare. CD Spelare måste vara påslagen och ha en skiva laddad.
SKIP 9 : Gå till början av spåret/filen eller till föregående spår/fil.
SKIP 0 : Gå till nästa spår eller fil.
4: Starta avspelningen.
NOTERA
ZR 7 fjärrkontrollen hjälper dig att få full tillgång till Zone 2
funktionerna inclusive volym On/Off och alla ingångarna. Zone 3 och
Zone 4 kan konfigureras och hanteras i lämplig Zone OSD meny via
navigationsknapparna på apparatens framsida och via knapparna på
HTR 8 fjärrkontrollen. HTR 8s ”CUSTOM” apparatknapp är grundisntälld
för Zone 2 fjärrkontrollkoderna.
РУССКИЙ
44
HANDHAVANDE
ENGLISH
IR-KANAL
T 787 har möjligheten att använda en alternativ IR kanal. Detta är en
praktisk function när du har två NAD produkter som kan styras med
samma IR kommandon. Med en alternative IR kanal kan man styra två
olika NAD produkter oberoende av varandra i samma zon genom att
låta dem använda olika IR kanaler.
IR KANAL FÖRDELNING
FRANÇAIS
T 787 och HTR 8 fjärrkontrollen måste vara inställda på samma kanal.
Hur du ändrar IR kanal för huvusdzonen på T 787
• Tryck och hall inne [aSOURCE] och tryck sedan på [STANDBY] knappen
för att välja önskad IR kanal – Displayen visar “IR Channel 1” eller “IR
Channel 0”. Grundinställningen är “IR Channel 0”.
ESPAÑOL
Hur du ändrar IR kanal på HTR 8 fjärrkontrollen.
• Tag med ett kanalnummer innan kartotekskoden. För HTR 8,
kartotekskoden “100” är grundinställningen för “AMP” (förstärkare)
apparater. För att välja “AMP” kartotekskoderna för “IR Channel 0”, lägger
du in koden “100”.
• Om du vill använda “AMP” koderna på “IR Channel 1”, lägger du in
koden “1” för att visa att du använder “IR Channel 1”. Ladda sedan “AMP”
koderna genom att lägga in koden “1100”.
ITALIANO
EXEMPELINSTALLATION AV TVÅ NAD PRODUKTER I SAMMA ZON
NAD T 787 och NAD C 326BEE använder båda IR Channel 0. Om [OFF]
knappen trycks på HTR 8 fjärrkontrollen (eller SR 8 fjärrkontrollen för
C 326BEE), kommer bägge produkterna att gå i Standby-läge. Tryck på [ON]
och bägge produkterna kommer att starta.
DEUTSCH
För att förhindra bägge produkterna att samtidigt reagera på samma
kommandon, får du ställa den ena av dem på en annan IR kanal. I den
här uppställningen behåller vi C 326BEE och SR 8 fjärrkontrollen på den
ursprungliga “IR Channel 0”. För T 787 ställer vi om den till “IR Channel 1”,
och detsamma för HTR 8.
Ställ in T 787 och HTR 8 på “IR Channel 1” via följande procedur.
T 787
•
Tryck och håll [aSOURCE] och tryck sedan på STANDBY knappen
för att välja “IR Channel 1”.
SVENSKA
NEDERLANDS
HTR 8
Börja med att kontrollera att den T 787 är inkopplad och påslagen
(“På” och inte bara i standby).
•
För att gå in i HTR 8s kartoteksläge trycker du samtidigt på önskad apparatknapp [AMP] och [A/V PSET] knappen, tills “LEARN”
lysdioden lyser grönt.
•
Medan du håller HTR 8 riktad mot apparaten du vill styra, lägg in
den första tresiffriga kodkartoteksiffran [1100]. Tryck på [OFF]. Om
T 787 stängs av trycker du [ENTER] för att lagra kartoteksnumret
och lämna kartoteksläget.
När både T 787 och HTR 8 är inställda på “IR Channel 1” kan man
styra C 326BEE oberoende från T 787.
РУССКИЙ
NOTERA
Om du gör en fabriksåterställning av T 787 eller HTR 8 så kommer de att
återgå till “IR Channel 0”.
45
REFERENS
FELSÖKNING
ENGLISH
TILLSTÅND
Inget ljud i någon kanal.
TROLIG ORSAK
• Nätsladden ej inkopplad.
• Apparaten ej påslagen.
MÖJLIGA LÖSNINGAR
• Kontrollera nätsladden, anslutningen, och
uttaget.
• Vägguttaget fungerar inte.
Inget ljud från vissa kanaler.
FRANÇAIS
Inget ljud från surroundkanalerna.
• Trasiga eller saknade kablar.
• Kontrollera kablarna.
• Mute-funktionen är aktiverad.
• Tryck på [MUTE] knappen för att avaktivera
Mute-funktionen.
• Inget surroundläge aktiverat.
• Välj rätt ljudtypsläge.
• Surroundkanalerna är inställda på ”Off” i
”Speaker Configuration” menyn.
• Korrigera ”Speaker Configuration” eller
”Speaker Levels” inställningarna.
• Surroundkanalernas nivå är för lågt inställd.
Inget ljud från subbasen.
ESPAÑOL
• Subbasen är avstängd, eller fel inkopplad.
• Sätt på subbasen, kontrollera nätanslutningen
för subbasen.
• Subbasen är inställd på ”Off” i ”Speaker
Configuration” menyn.
• Korrigera ”Speaker Configuration” eller
”Speaker Settings” inställningarna.
• Sub-nivån är inställd för lågt i ”Speaker Levels”
menyn.
Inget ljud från centerkanalen.
• Signalkällan är en 2/0 (etc.). Dolby Digital eller
DTS inspelning utan centerkanal.
• Spela en bekant 5.1-kanals inspelning eller
välj Dolby Pro Logic eller Mono-läget.
• Centerkanalen är inställd på ”Off” i ”Speaker
Configuration” menyn.
• Korrigera ”Speaker Configuration” eller
”Speaker Levels” inställningarna.
ITALIANO
• Center nivån är inställd för lågt i ”Speaker
Configuration” menyn.
Inget DOLBY DIGITAL/DTS-ljud.
T 787 svarar inte på HTR 8 järrkontrollen.
DEUTSCH
• Signalkällans digitalutgång är inte inkopplad
till någon digitalingång på T 787 .
• Kontrollera anslutningarna.
• Källkomponenten är inte konfigurerad för
multikanals digital utsignal.
• Kontrollera inställningarna för
källkomponenten.
• Batterierna är slut eller felaktigt isatta.
• Kontrollera anslutningarna.
• IR sändaren eller mottagaren är skymd.
• Kontrollera så att inget skymmer vägen
mellan fjärrkontrollen och apparaten.
• T 787 utsätts för stark belysning eller solljus.
• Minska belysningen dra för gardiner eller
persienner.
Återställ T 787 till fabriksinställningarna: Tryck in och håll [a SOURCE] och [FRONT INPUT/MP] knapparna på apparatens framsida tills “Factory Reset..
complete.” visas i displayen.
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
46
REFERENS
IHF dynamisk effect; 8Ω
230W (23,6dBW)
IHF dynamisk effect; 4Ω
320W (25,1dBW)
Uteffekt i Surroundläge
7 x 120W (20,8dBW)
Total harmonisk distortion vid angiven
effekt
<0,08%
IM-distorsion vid angiven effect
<0,08%
Dämpningsfaktor, 8Ω
>60
Ingångskänslighet och impedans
1,3V (ref. 8Ω, VOL vid 0dB)
Frekvensgång
±0,8dB (ref. 1 kHz, 20 Hz Till 20 kHz)
Signal/brusförhållande
>93dB (ref. angiven effekt vid 8Ω,
A-vägt)
Signal/brusförhållande
>83dB (ref. 1W vid 8Ω, A-vägt)
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För
uppdaterad dokumentation och ändrade funktioner hänvisar vi till www.
NADelectronics.com där du hittar den senaste informationen om din T 787.
Tillverkas på licens under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 och andra U.S. och världspatent och ansökningar. DTS är
registrerade varumärke och DTS logo, Symbol, DTS-HD och DTS-HD Master Audio är varumärken som
ägs av DTS, Inc. ©1996-2009 DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
FRANÇAIS
150W (21,8dBW) (8Ω inom angiven
distortion)
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. ”Dolby” , “Pro Logic” och dubbel-D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface ärvarumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI LicensingLLC.
XM namnet, XM Ready och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör XM Satellite
Radio Inc.
Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddande teknik som är skyddad av metodkrav i vissa
amerikanska patent och andra immaterialrättsliga rättigheter tillhöriga Macrovision Corporation och
andra rättighetsägare. Användning av denna upphovsrättsskyddande teknik måste vara godkänd av
Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmabruk och annan begränsad visning om ej
annat godkänts av Macrovision Corporation. Dekompilering och disassemblering är förbjuden.
ESPAÑOL
FÖRSTÄRKARDELEN
Uteffekt i stereoläge
± 0,5 dB (ref. 20 Hz Till 20 kHz)
Signal/brusförhållande
>88 dB (ref. 2V, A-vägt)
Total harmonisk distorsion
<0,08 %
Ingångskänslighet
330 mV (ref. 2V)
Max utnivå
>4V
ITALIANO
FÖRFÖRSTÄRKARDELEN
Frekvensgång
ENGLISH
SPECIFIKATIONER
RADIODELEN
AM-DELEN
Frekvensomfång
530 kHz – 1 710 kHz (Enbart på 120V
versionen, 10 kHz-steg)
55 dBu
Signal/brusförhållande
38 dB
Total harmonisk distorsion
<3 %
Loop känslighet (20dB Signal/
brusförhållande)
66 dBu
NEDERLANDS
Användbar känslighet
DEUTSCH
531 kHz – 1 602 kHz (Enbart på 230V
versionen, 9 kHz-steg)
Frekvensomfång
87,50 MHz – 108,50 MHz
Användbar känslighet, Mono
<9 dBu
Signal/brusförhållande, Mono
60 dB
Signal/brusförhållande, Stereo
55 dB
Total harmonisk distorsion, Mono
0,7 %
Total harmonisk distorsion, Stereo
1,0 %
Kanalseparation
30 dBu
RDS avkodningskänslighet
28 dBu
SVENSKA
FM-DELEN
MÅTT OCH VIKT
Apparatens mått (B x H x D)
435 x 197 x 438 mm (Brutto)*
25,2 kg (55,6 Pounds)
Bruttovikt
29,2 kg (64,4 Pounds)
РУССКИЙ
17 ¹/₈ x 7 ¹³/₁₆ x 17 ¹/₄ Tum
Nettovikt
* - Bruttodimensioner omfattar fötter, volymratt och terminaler på
baksidan.
47
www.NADelectronics.com
©2011 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
All rights reserved. NAD and the NAD logo are trademarks of NAD Electronics International, a division of Lenbrook Industries Limited.
No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International.
T787_swe_OM_v02 - 11/11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising