NAD | C 375BEE | manual | NAD C 375BEE Integrated Amplifier Användarmanual

NAD C 375BEE Integrated Amplifier Användarmanual
NEDERLANDS
Bruksanvisning
SVENSKA
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
Stereointegrerad Förstärkare
ENGLISH
C 375BEE
РУССКИЙ
®
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ENGLISH
SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR SENARE BRUK
FÖLJ ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER SOM FINNS PÅ
APPARATEN.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
1 Läs instruktionerna - Alla säkerhets och användarinstruktioner skall
läsas innan apparaten tas i bruk
2 Spara instruktionerna - Säkerhets och bruksanvisningen skall sparas
för framtida bruk.
3 Beakta Varningarna - Alla varningar på appraten och i
bruksanvisningen måste följas.
4 Följ Instruktionerna - Alla instruktioner om drift och skötsel skall
följas.
5 Rengöring - Koppla ur apparaten från elnätet innan rengöring. Använd
inte flytande eller sprej rengöringsmedel. Rengör enbart med en torr
trasa.
6 Tillbehör - Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren eftersom de kan orsaka skada.
7 Vatten och Fukt - Använd inte denna produkt i närheten av vatten,
exampelvis nära ett badkar, vask, diskbänk eller tvättbalja. Vi avråder
även från att använda den i en fuktig källare eller nära en simbassäng
och liknande.
8 Kringutrustning - Placera inte denna produkten på en instabil vagn,
stative eller bord. Produkten kan falla och orsaka allvarlig skada på
barn eller vuxna , och skada på produkten. Använd bara vagnar, stativ,
väggfäste som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans
med produkt. All montering av produkten skall följa tillverkarens
instruktioner och använda monteringsutrustning som tillverkaren
rekommenderar.
9
Om produkten skall flyttas på en vagn skall detta ske med
största försiktighet. Snabba stopp, för mycket kraft och
ojämnt underlag kan ogöra att vagnen välter.
10 Ventilation - Galler och öppningar i apparatens hölje är till för att ge
apparaten tillräcklig ventilation för stabil drift och förhindra överhettning.
Öppningarna får inte blockeras genom att ställa apparaten i en soffa,
på en säng eller på en tjock mattaeller liknande yta. Produkten får inte
byggas in i en bokhylla eller i en ställning om det inte finns tillräcklig
ventilation eller att tillverkarens instruktioner beaktas.
11 Nätspänning - Denna produkt skall enbart användas med den typ av
nätspänning som indikeras av ettiketten på apparatens baksida. Om
du är osäker på vilken nätspänning du har hemma bör du kontakta din
handlare eller ditt elbolag.
Den bästa metoden för att helt koppla bort förförstärkaren från elnätet
är att koppla ur nätsladden. Se till att nätkontakten alltid är lätt åtkomlig.
Koppla ur nätkabeln ur nätuttaget om apparaten inte skall användas på
ett par månader.
12 Jordning och fasvändning - Denna apparat skall anslutas till ett jordat
uttag. Vilket håll du ansluter nätkontakten i uttaget kan också påverka
ljudet en aning. Jordningen är en säkerhetsfunktion. Prova att ansluta
kontakten åt olika håll och lyssna efter vilket som låter bäst. Man kan
även mäta på chassit med en faspenna. Det håll på nätkontakten som
ger det minsta elfältet är det rätta. Prova även att vända fasen på övrig
utrustning i anläggningen.
13 Skydda nätsladden - Nätsladdar skall dras så att man inte riskerar att
trampa på dem eller att de kommer i kläm. Man skall vara extra noga
med kontakterna, uttagen och vid anslutningen i apparaten.
14 Jordning av utomhusantennen - Om en utomhus antenn eller
kabelradioantenn är ansluten till apparaten, försäkra dig om att antennen
eller kabelradiosignalen är jordad så att den skyddas mot överslag
och statiska urladdningar Gäller enbart USA/Kanada: Article 810 of the
National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard
to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding
of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding
conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding
electrodes, and requirements for the grounding electrode.
2
BRA ATT VETA FÖR KABEL-TV INSTALLATÖRER
Gäller enbart USA/Kanada: This reminder is provided to call the CATV
system installer’s attention to Section 820-40 of the NEC which provides
guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable
ground shall be connected to the grounding system of the building, as
close to the point of cable entry as practical.
15 Blixtnedslag- För utökat skydd av produkten mot blixtnedslag, eller
när den lämnas oanvänd under längre tidsperioder rekommenderar
vi att antennen eller kabelantennen kopplas ur. Detta kommer att
förhindra skada på apparaten mot blixtnedslag och mot störningar via
kabelnätet.
16 Kraftledningar - En utomhusantenn bör inte placeras i närheten av
kraftledningar eller andra ledningar som kan komma i kontakt med
antennen. När man installerar en utomhusantenn bör man vara extremt
noga med att inte vidröra kraftledningar eller liknande ledningar. Det
kan innebära livsfara.
17 Överbelastning - Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller
uttag på apparaten eftersom detta kan resultera i brand eller elektriska
stötar.
18 Om föremål eller vätska kommer in i apparaten - Tryck aldrig in
någon form av föremål i apparaten genom dess öppningar. De kan
komma i kontakt med farlig spänning och kortsluta delar i apparaten
vilket kan resultera i brand eller stötar. Spill aldrig vätska i apparaten.
VARNING: APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR VATTENDROPPAR
ELLER STÄNK. FÖRMÅL INNEHÅLLANDE VÄTSKOR SOM
EXEMPELVIS VASER FÅR EJ PLACERAS PÅ APPARATEN. SOM
VID ALLA ANDRA ELEKTRONISKA APPARATER BÖR DU VARA
NOGA MED ATT UNDVIKA ATT SPILLA VÄTSKA I NÅGON DEL
AV APPARATEN. VÄTSKOR KAN ORSAKA SKADA OCH FARA FÖR
BRAND.
19 Skador som kräver service - Koppla ur apparaten från elnätet och
överlämna den till kvalificerad servicepersonal under följande villkor:
a) När nätsladden eller kontakten skadats.
b) Om vätska kommit in i apparaten.
c) Om produkten varit utsatt för vatten eller annan vätska.
d) Om produkten inte fungerar normalt enligt bruksanvisningen.
Justera enbart de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen
eftersom en felaktig inställning av andra kontroller kan resultera i
skador på apparaten som kan kräva omfattande reparationer för att
återställa apparaten.
e) Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.
f) Om apparaten visar klara skillnader i prestanda är detta ett tecken
på att den behöver lämnas in för reparation.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
OBSERVERA!
Ändringar eller modifieringar av denna apparat som inte uttryckligen
godkänts av NAD Electronics vad gäller uppfyllande av nämnda regler och
krav kan upphäva användarens rätt att använda apparaten.
DEUTSCH
ITALIANO
FÖRSIKTIGHETSFÖRESKRIFTER FÖR PLACERING
För att få tillräcklig ventilation runt apparaten måste du lämna ett öppet
utrymme (räknat från apparatens största mått, inklusive utskjutande delar)
på minst:
Höger och vänster sida: 10 cm
Baksidan: 10 cm
Ovansidan: 10 cm
NEDERLANDS
OBSERVERA!
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU SE TILL ATT DET BREDA
STIFTET PÅ STICKKONTAKTEN HAMNAR MITT FÖR DET BREDA HÅLET OCH
SEDAN STICKA IN KONTAKTEN HELT.
SYMBOLEN MED ETT UTROPSTECKEN INUTI EN TRIANGEL
TALAR OM ATT DET FINNS VIKTIGA INSTRUKTIONER OM
APPARATENS ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL I DE DOKUMENT
SOM MEDFÖLJER APPARATEN.
SVENSKA
VARNING!
FÖR ATT MINIMERA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKALL
DU UNDVIKA ATT UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.
SYMBOLEN MED EN BLIXT INUTI EN TRIANGEL VARNAR
FÖR ATT DET INUTI APPARATEN FINNS OISOLERADE
SPÄNNINGSFÖRANDE DELAR SOM KAN SKADA EN MÄNNISKA.
РУССКИЙ
20 Reservdelar - När man behöver reservdelar, försäkra dig om att
serviceteknikern använder sig av de delar som servicemanualen
specificerar eller har samma karaktäristik som originaldelarna. Utbyte till
delar som inte motsvarar specifikationen kan resultera i brand, elektriska
stötar eller andra olyckor.
21 Säkerhetskontroll - Efter att service gjorts på apparaten be teknikern
att utföra en säkerhetskontroll på apparaten för att se om den fungerar
som avsett.
22 Vägg eller takmontering - Produkten skall enbart monteras på sätt
som rekommenderas av tillverkaren.
23 Värme - Installera inte i närheten av några värmekällor som exempelvis
element, elkaminer, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare)
som producerar värme.
24 Hörlurar - Överdrivna ljudvolymer från hörlurar kan orsaka
hörselskador.
25 Hantering av gamla batterier - När man slänger gamla batterier skall
man följa myndigheternas riktlinjer eller miljörekommendationerna för
ditt land eller område.
Batterier (Batteripack eller instalerrade batterier) får ej utsättas för
överdriven värme, såsom direkt soljus, eld eller liknande.
ENGLISH
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
3
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ENGLISH
MILJÖSKYDDSANVISNINGAR
När produkten inte längre kan användas, får den inte
kasseras som hushållsavfall, utan måste lämnas på en
återvinningscentral som tar emot elektrisk och elektronisk
utrustning. På produkt, förpackningen och bruksanvisning
finns en symbol som markerar detta.
FRANÇAIS
Materialen kan återanvändas i enlighet med sin märkning. Genom
återanvändning, återvinning av råvaror eller andra former av återvinning
av gamla produkter bidrar du aktivt till att skydda vår miljö. Ditt lokala
miljökontor kan lämna upplysningar om närmaste återvinningsställe.
ESPAÑOL
INFORMATION OM INSAMLING OCH HANTERING AV UTTJÄNTA
BATTERIER (DIREKTIV 2006/66/EC FRÅN EUROPEISKA
PARLAMENTET OCH EUROPARÅDET ) (GÄLLER ENBART
EUROPEISKA KUNDER)
Batterier som bär någon av dessa symboler skall
lämnas till återvinninsstationernas behållare för
batteriavfall och inte kastats bland hushållssopor. Det
rekommenderas starkt att man vidtar nödvändiga
åtgärder för att samla ihop miljöfarliga produkter som
denna så att de inte haamnar tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet.
ITALIANO
Konsumenter får under inga omständigheter
slänga uttjänta batterier bland hushållssoporna.
För att kunna återvinna maximalt antal uttjänta batterier, skall batterierna
samlas separat och lämnas in på anläggningar som har insamling av
uttjänta batterier. För mer information om insamling och återvinning av
batterier ber vi dig kontakta din kommun eller återvinningscentralen på
orten eller handlaren där du köpt produkten.
DEUTSCH
Genom att följa regler och riktlinjer för avfallshanteringen av batterier
undviker man potentiella skador och negativa hälsoeffekter och påverkan
på miljön som annars är risken.
OBS! DEN FÅR ENDAST ANSLUTAS TILL ANGIVEN NÄTSPÄNNING,
ALLTSÅ 230 V 50 HZ ELLER 120 V 60 HZ.
NEDERLANDS
ANTECKNA APPARATENS MODELLNUMMER (NU NÄR DU LÄTT
KAN SE DET)
Du hittar modell- och serienummer på baksidan av apparaten. Vi
rekommenderar att du antecknar dem här, så att du har dem lätt
tillgängliga för framtida bruk.
Modell Nr. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serie Nr. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SVENSKA
РУССКИЙ
NAD är ett varumärke som tillhör NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
Copyright 2010, NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
4
INTRODUKTION
Det är speciellt viktigt att man ser till att det finns tillräcklig ventilation runt
apparaten. Om du funderar på att placera C 375BEE inuti ett TV-skåp eller
någon annan möbel, skall du konsultera din NAD-handlare för att få råd om
hur du skapar ett tillräckligt luftflöde.
BRA ATT VETA VID INSTALLATION
Din NAD C 375BEE bör placeras på en jämn, plan yta. Undvik att placera
den i direkt solljus eller nära källor som alstrar fukt eller värme. Se till att
apparaten får tillräckligt med ventilation. Placera inte apparaten på ett
mjukt underlag some exempelvis en matta. Placera inte apparaten instängt
som exempelvis i en bokhylla, eller i ett kabinett som kan hindra luftflödet
genom ventilationshålen. Se till att apparaten är avslagen innan man gör
några anslutningar.
FRANÇAIS
Skalade kablar och pinn-kontakter skall stickas in i hålet i terminalens skaft.
Skruva upp högtalarterminalens plastmutter tills hålet i skaftet syns. Tryck
in den skalade kabeln eller pinn-kontakten genom hålet och spänn fast
den med muttern ordentligt. Försäkra dig om att inga lösa kardeler från
högtalarkablarna sticker ut från terminalerna och kan orsaka kortslutning.
Se till att den skalade delen eller pinnen är max 1cm lång och att inga lösa
kardeler sticker ut.
SNABBSTART
Om du bara inte kan vänta på att få uppleva det som din nya C 375BEE kan
erbjuda, kan du använda nedanstående ”SNABBSTART”-instruktioner för att
komma igång.
Koppla in alla sladdar till C 375BEE med nätkontakten urdragen. Vi
rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla
tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.
1 Anslut högtalarna till högtalarkontakterna och signalkällorna till
motsvarande ingångar på apparatens baksida.
2 Anslut nätsladden till nätkontakten och koppla sedan in det i
vägguttaget.
3 Sätt på apparaten i läge ON på POWER-knappen på apparatens baksida,
för att sätta C 375BEE i stand-by läge. Standby-lysdioden som sitter runt
STANDBY knappen, kommer att lysa orange.
4 Slå på C 375BEE genom att trycka på knappen märkt STANDBY.
STANDBY lysdiod ändrar färg från orange till blått.
5 Tryck på önskad ingångskälla.
ESPAÑOL
VAL AV PLACERING
Välj en väl ventilerad plats, som lämnar minst 1 dm fritt utrymme på båda
sidorna och bakom apparaten), och som dessutom ger fri sikt inom 7 m
mellan apparatens framsida på C 375BEE och din huvudsakliga lyssnar/
tittarplats. Detta för att fjärrkontrollens infraröda kommunikation skall
fungera perfekt. C 375BEE alstrar en viss värme, men det är inget som skall
orsaka problem för andra komponenter i närheten. Det är fullt möjligt
att ställa C 375BEE ovanpå andra komponenter, men det omvända bör
vanligen undvikas.
VARNING: Terminals markerade med denna symbol är
strömförande och farliga. Externa kablar som ansluts till dessa
terminaler kräver installation av en utbildad person eller att
man använder färdigterminerade kablar eller sladdar.
ITALIANO
SPARA FÖRPACKNINGSMATERIALET
Var vänlig och spara lådan och allt packmaterial som du fick med din
C 375BEE. Om du skulle behöva flytta eller transportera din C 375BEE
är detta den säkraste förpackningen. Vi har sett alldeles för många för
övrigt perfekta apparater som transportskadats p.g.a. brist på lämplig
transportkartong, så snälla: Spara kartongen!
SKALADE KABLAR OCH PINN-KONTAKTER
DEUTSCH
UPPACKNING OCH INSTALLATION
VAD FINNS DET I KARTONGEN
Tillsammans med din C 375BEE hittar du:
• SR 8 fjärrkontroll med 2 AA-batterier
• Denna Bruksanvisning
• En avtagbar nätsladd
ENGLISH
HUR DU KOMMER IGÅNG
NEDERLANDS
RCA kontakterna på din NAD C 375BEE är färgkodade för enkelhetens skull.
Röd och vit är höger respekive vänster kanal.
Använd kablar av hög kvalitet för bästa prestanda och tillförlitlighet.
Försäkra dig om att kablar och kontakter inte är skadade och att
kontakterna är ordentligt isatta.
För bästa resultat bör du använda en högtalarkabe med minst 1,5mm2
ledningsarea. Om apparaten inte skall användas på ett tag bör nätkontakten
kopplas ur.
SVENSKA
Om det skulle komma in vatten i din NAD C 375BEE, stäng av apparaten
och koppla ur nätkontakten ur vägguttaget. Låt en kvalificerad reparatör se
över apparaten innan du försöker använda den igen.
TA INTE AV APPARATENS LOCK, DET FINNS INGA DELAR SOM DU
SOM ANVÄNDARE KAN ÅTGÄRDA.
РУССКИЙ
Använd en torr, ren trasa för rengöring av apparaten. Om det behövs kan
trasan fuktas lätt med tvål och vatten. Använd inga skarpa lösningsmedel
för rengöring.
5
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS FRAMSIDA
ENGLISH
1
2
3
4
5
6
FRANÇAIS
ESPAÑOL
7
8
9
ITALIANO
1 STANDBY-KNAPP: Med den bakre POWER kontakten i ON position,
trycker man på denna ON knappen för att sätta på C 375BEE från
standby-läge. STANDBY lysdiod ändrar färg från orange till blått. Trycker
man på knappen en gång till stängs apparaten av till standbyläget igen.
C 375BEE kan även sätta spå genom att man trycker på någon av
knapparna på apparatens framsida.
2 STANDBY LYSDIOD: Denna indikator lyser orange när C 375BEE är i
standbyläge. När C 375BEE är i läget PÅ (ON), lyser denna indikator blå.
Den kommer att blinka kort när apparaten tar emot kommandon från
fjärrkontrollen.
DEUTSCH
I de fall C 375BEE pressas för hårt som exempelvis vid överhettning,
Väldigt låga högtalarimpedanser, kortslutning etc. kommer C 375BEE att
koppla in sina skyddskretsar vilket visas av att lysdioden ändras från blått
till rött och att ljudet försvinner.
NEDERLANDS
I detta fall skall du stänga av C 375BEE med POWER knappen
på baksidan , vänta tills den svalnat och eller kontrollera
högtalaranslutningarna, kontrollera att den totala impedansen inte
understiger 4 ohm. När väl orsaken till att skyddskretsarna avlägsnats
kan du sätta på apparaten igen med POWER knappen och sedan med
standby-knappen för att använda apparaten som vanligt igen.
SVENSKA
3 BRIDGE MODE LED (BRYGGKOPPLINGSINDIKATOR): Denna
indikator är tänd om förstärkaren är bryggkopplad. Se även avsnittet
nedan om “(BRIDGE MODE) BRYGGKOPPLINGSLÄGE” i kapitlet
“IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN – APPARATENS BAKSIDA”.
4 SOFT CLIPPING INDIKATOR: En blått lysdiod visar att Soft Clipping läget
är inkopplat. Se även avsnittet nedan om “SOFT CLIPPING” (avsnitt 13) i
kapitlet “IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN – APPARATENS BAKSIDA”.
5 MP KONTAKT: Genom att använda en stereo 3,5mm kontakt kan man
koppla in en mediaspelare här.
РУССКИЙ
6
10
11
12
13
BRA ATT VETA
• Om en extern Media Spelare ansluts till MP kontakten på apparatens
framsida (med en 3.5mm stereokontakt) medan man lyssnar på en MP
linjenivå signalkälla ansluten till ingången på baksidan kommer den på
baksidan att kopplas ur.
• Det rekommenderas att man sänker volymen helt innan man byter
till en annan ingång eller kopplar i eller ur en extern kabel till en
mediaspelare.
6 SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL: Rikta fjärrkontrollen SR 8 mot
sensorn och tryck på önskad knapp. Undvik att mottagaren på C 375BEE
utsätts för starkt ljus som solljus eller belysning. Direkt belysning
förhindrar C 375BEE att styras med fjärrkontrollen.
Räckvidd: Cirka 7 m från sensorns främre yta.
Vinkelomfång: Cirka 30° i varje riktning räknat från sensorns främre yta.
7 PHONES (HÖRLURAR): För lyssning i hörlurar finns ett 6.3mm
(1/4”) hörlursuttag på apparatens framsida och den kan driva alla
konventionella hörlurar oavsett impedans. När hörlurarna kopplas
in, kopplas högtalarna bort. För att åter lyssna via högtalarna skall
hörlurarna kopplas ur. När du lyssnar i hörlurar kan du reglera volym,
bas, diskant och balans som vanligt. Om dina hörlurar har en annan typ
av anslutningskontakt, t.ex. en 3,5 mm “Walkman” måste du skaffa en
passande adapter.
NOTERA
Innan hörlurarna kopplas in eller ur bör du vrida ner volymen. Tänk på
att lyssning på höga ljudnivåer kan skada din hörsel.
8 HÖGTALARE A, B: Med dessa knappar kan du koppla in respektive
koppla ur de högtalare du anslutit till högtalarterminalerna på baksidan.
Genom att trycka på “A” mellan ON eller OFF för högtalarna kopplade
till A terminalerna. Genom att trycka på “B” mellan ON eller OFF för
högtalarna kopplade till B terminalerna. Tryck på bade “A” och “B” för
att starta både SPEAKERS A och SPEAKERS B. (Högtalarpar A och B)
Den motsvarande blå lysdioden vid knapparna för SPEAKERS A och
SPEAKERS B tänds för motsvarande påslaget högtalarpar.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
11 TONKONTROLLERNA: NAD C 375BEE är utrustad med BASS och
TREBLE (Bas & Diskant) tonkontroller för att man skall kunna justera
klangbalansen för din anläggning. Inställningen rakt upp, “klockan
12” är nollinställningen, med varken förstärkning eller dämpning. Vrid
kontrollerna medsols för att höja nivån, och motsols för att minska nivån
av bas och diskant.. Tonkontrollerna påverkar inte inspelningar som görs
via TAPE utgångarna men påverkar signalen ut på förförstärkarutgången
(PRE OUT 1 och PRE OUT 2).
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
13 VOLUME: VOLUME- kontrollen justerar den totala ljudnivån på signalen
som matas till högtalarna eller hörlurar. Vrid ratten medurs för att höja
volymen, moturs för att sänka den. Volymkontrollen påverkar inte
inspelningar som görs via TAPE utgångarna men påverkar signalen ut
på förförstärkarutgången (PRE OUT 1 och PRE OUT 2).
ITALIANO
ESPAÑOL
12 BALANCE: BALANCE kontrollen styr den relativa nivån mellan höger
och vänster kanal på högtalarna. Mittläget “klockan 12” ger samma nivå
i bägge kanalerna. En markering indikerar denna position. Vrider man
kontrollen medsols flyttas balansen mot höger. Vrider man kontrollen
motsols flyttas balansen mot vänster. Balanskontrollen påverkar inte
inspelningar som görs via TAPE utgångarna men påverkar signalen ut
på förförstärkarutgången (PRE OUT 1 och PRE OUT 2).
FRANÇAIS
10 TONE DEFEAT: Du kan koppla ur tonkontrollerna med denna knapp. När den
är aktiverad(TONE DEFEAT lysdioden är tänd), ät tonkontrollerna förbikopplade.
Tonkontrollerna är akiverade när TONE DEFEAT lysdioden är släkt.
РУССКИЙ
9 INGÅNGSVÄLJARE: Dessa knappar väljer vilken aktiv ingång på
NAD C 375BEE vars signal som skall skickas til högtalarna, hörlurar och
PRE-OUT. Knapparna på fjärrkontrollen har samma funktioner. När de är
aktiverade, lyser motsvarande lysdiod runt varje ingångsknapp blå.
MP (MEDIA SPELARE): Väljer en signalkälla på linjenivå ansluten på
MP kontakterna som aktiv ingång.
Om en extern Media Spelare ansluts till MP kontakten på apparatens
framsida (med en 3.5mm stereokontakt) medan man lyssnar på en MP
linjenivå signalkälla ansluten till ingången på baksidan kommer den på
baksidan att kopplas ur. Det rekommenderas att man sänker volymen
helt innan man byter till en annan ingång eller kopplar i eller ur en
extern kabel till en mediaspelare.
CD: Väljer CD-spelaren (eller annan signalkälla med linjenivå) ansluten
via CD kontakterna som aktiv ingång.
TUNER: Väljer tuner (radiodel) (eller annan signalkälla med linjenivå)
ansluten via tuner kontakterna som aktiv ingång.
DISC/PHONO: Väljer en signalkälla på linjenivå ansluten på DISC
kontakterna som aktiv ingång. Med tillbehöret PP 375 Skivspelar
förförstärkarmodul kommer DISC ingången att kopplas forbid och
PHONO källan som aktiv ingång.
AUX: Väljer en signalkälla på linjenivå ansluten på AUX kontakterna som
aktiv ingång.
TAPE 2: Väljer TAPE 2 som aktiv ingång.
TAPE MONITOR: Monitor Väljer utgången på en ansluten bandspelare
när man spelar upp band eller monitorlyssnar på en inspelning som
görs via TAPE MONITOR ingången.
TAPE MONITOR är en monitoringång som inte påverkar vilken källa
som valts. Till exempel om man valt CD som aktiv ingång när man
trycker in TAPE MONITOR, kommer CD fortfarande att vara aktiv och
skickas till både TAPE MONITOR och Tape 2 utgångarna. Men det är
ljudet från inspelningsdäcket som hörs i högtalarna. Förutom att TAPE
MONITOR LED tänds för att visa att den är aktiverad, den motsvarande
lysdioden för den aktiverade källan lyser fortfarande.
ENGLISH
APPARATENS FRAMSIDA
7
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS BAKSIDA
ENGLISH
16
A
B
C
2
3
4
5
Optional phono
D
18
module PP 375
19
20
FRANÇAIS
17
ESPAÑOL
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
22
ITALIANO
OBSERVERA!
Koppla in alla sladdar till C 375BEE med nätkontakten urdragen. Vi rekommenderar också att du stänger av strömmen eller drar ur kontakten till alla
tillhörande apparater medan du ansluter eller kopplar ur signal- eller nätkablar.
1 MP INGÅNG: Ingång för en Media Spelare eller annan signalkälla med
linjenivå. Använd en dubbel RCA-kabel för att ansluta dessa kontakter
till vänster och höger analog utgång på en Media Spelare .
DEUTSCH
NOTERA
Om en extern Media Spelare ansluts till MP kontakten på apparatens
framsida (med en 3,5mm stereokontakt) medan man lyssnar på en MP
linjenivå signalkälla ansluten till ingången på baksidan kommer den på
baksidan att kopplas ur.
2 CD INGÅNG: Ingång för en CD-spelare eller annan signalkälla med
linjenivå. Använd en dubbel RCA-kabel för att ansluta dessa kontakter
till vänster och höger analog utgång på en CD-spelare.
NEDERLANDS
3
INGÅNG FÖR RADIODEL: Ingång för en Radiodel eller annan
signalkälla med linjenivå. Använd en dubbel RCA-kabel för att ansluta
dessa kontakter till vänster och höger analog utgång på en Radiodel.
4 DISC INGÅNG: Ingång för ytterliggare signalkälla med linjenivå som
exempelvis CD, Mini Disc spelare eller utsignalen från en pick-up
förstärkare från en skivspelare. Använd en dubbel RCA-kabel för att
ansluta dessa kontakter till vänster och höger analog utgång på övrig
utrustning.
SVENSKA
NOTERA
Med tillbehöret PP 375 Skivspelar förförstärkarmodul kommer DISC
ingången att kopplas forbid och PHONO källan som aktiv ingång.
5 AUX INGÅNG: Ingång för en extra ljudkälla med signal på linjenivå som
exempelvis ytterliggare CD-spelare. Använd en dubbel RCA-kabel för att
ansluta dessa kontakter till vänster och höger analog utgång på övrig
utrustning.
РУССКИЙ
8
6 TAPE 2 IN/OUT: Anslutning för en analog inspelnings/uppspelnings
utrustning av något slag. Använd en dubbel RCA-kabel för att ansluta
höger och vänster kanal ljudutgång på inspelningsapparaten till TAPE
2 IN kontakterna för avspelning och monitorlyssning. Anslut höger
och vänster ljudingång på inspelningsutrustningen till TAPE 2 OUT
kontakterna för inspelning.
7 TAPE MONITOR IN/OUT: Anslutning för en analog inspelnings/
uppspelnings utrustning av något slag. Använd en dubbel RCAkabel för att ansluta höger och vänster kanal ljudutgång på
inspelningsapparaten till TAPE MONITOR IN kontakterna för avspelning
och monitorlyssning. Anslut höger och vänster ljudingång på
inspelningsutrustningen till TAPE MONITOR OUT kontakterna för
inspelning.
HUR DU GÖR EN INSPELNING
När någon källa valts sänds dess signal även till de bandspelare som
anslutits till TAPE 2 och TAPE MONITOR utgångarna för inspelning.
BANDKOPIERING
Man kan kopiera band mellan två bandspelare anslutna till NAD
C 375BEE. Sätt i källkassetten i bandspelaren ansluten till TAPE 2 och ett
tomt band i bandspelaren ansluten till TAPE MONITOR. Genom att välja
TAPE 2 ingången kan man nu kopiera TAPE 2 till TAPE MONITOR och
lyssna på signalen från originalbandet.
NOTERA
Det finns ingen signal ut på TAPE 2 OUT när TAPE 2 är vald. På samma
sätt kommer det inget på TAPE MONITOR OUT när TAPE MONITOR
är den aktiva källan. Detta är för att förhindra rundgång genom den
inspelande apparaten och skydda skador på dina högtalare.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
10 PRE OUT 2 (FÖRFÖRSTÄRKARUTGÅNG 2): Dessa utgångar kan
användas för att driva ett andra slutsteg. Anslut ett par signalkablar
till höger och vänster “Audio Input” kontakt på effektförstärkaren eller
processorn till “PRE OUT 2” kontakterna.
Stäng alltid av C 375BEE och ansluten utrustning innan du ansluter eller
kopplar ur något till “PRE OUT 2” kontakterna. Signalen på “PRE OUT 2”
påverkas av C 375BEEs volym och tonkontrollinställningar.
11 VOLUME PRE OUT 2 (VOLYM FÖRFÖRSTÄRKARUTGÅNG 2): Med
denna volymkontroll kan du justera nivån på utsignalen på PRE OUT 2
utgången. Vrid medsols för att öka volymen på PRE OUT 2, och motsols
för att sänka den. Om kontrollen står i maxläge, är nivån densamma som
på PRE OUT 1. Se även avsnittet om “Bi-Amping”.
BI-AMPING
Vissa högtalare har separata anslutningar för högfrekvens- (HF) och
lågfrekvensdelen (LF) av högtalaren. Detta ger möjlighet för så kallad
“Bi-Amping” där varje högtalare drivs av två förstärkarsteg istället för ett.
Resultatet blir oftast en förbättring av ljudkvaliteten.
NAD C 375BEE har två par förförstärkarutgångar (PRE OUT 1 och 2) för
att underlätta en sådan konfiguration. Utöver detta kan nivån på PRE
OUT 2 reduceras i förhållande till PRE OUT 1 så att man kan kompensera
för slutsteg med olika ingångskänslighet och förstärkning så att de får
samma utsignalnivå för varje given volyminställning.
FRANÇAIS
ESPAÑOL
Lysdioden för bryggkoppling på frontpanelen lyser när bryggkoppling
är inkopplat. För att återgå till normal stereolyssning, håll BRIDGE MODE
omkopplaren i “OFF” läge och anslut högtalarna som normalt. Se även
avsnittet om “SPEAKERS A,B (HÖGTALARE A, B)”.
NOTERA
Anslut ingenting till den högra ingången ibryggkopplat läge.
13 SOFT CLIPPING™: Kopplar in NADs egna Soft Clipping kretsar på alla
kanalerna. Soft Clipping begränsar mjukt utsignalen på C 375BEE för att
minimera hörbar distorsion om förstärkare överbelastas eller drivs för
hårt. Vi rekommenderar att man alltid har Soft Clipping aktiverat för att
minska risken för distorsion vid höga ljudnivåer. Dock kan den stängas
av vid kritisk lyssning och för att bevara optimal dynamik.
ITALIANO
Stäng alltid av C 375BEE och ansluten utrustning innan du ansluter eller
kopplar ur något till “MAIN IN” kontakterna.
Omkopplaren skall då slås över i läge “Bridge” och anslut terminalerna
“L+” till högtalarens positiva terminal och “R+” till högtalarens negativa
terminal. Anslut källan till vänster ingång.
En lysdiod på apparatens framsida indikerar att funktionen är inkopplad.
Se även avsnittet om “POWERDRIVE”.
DEUTSCH
9 MAIN IN (INGÅNG TILL SLUTSTEG): Anslutningar för en extern
effektförstärkare eller signalprocessor, t.ex. en Surrounddekoder. I
normalfall är dessa sammankopplade med PRE OUT 2 kontakterna med
de medföljande metallbyglarna. För att ansluta NAD C 375BEE till en
extern enhet avlägsnar du byglarna. Anslut ett par signalkablar till höger
och vänster “Audio Ouput” kontakt på effektförstärkaren eller processorn
till “MAIN IN” kontakterna.
I bryggkopplat läge lämnar förstärkaren ungefär 330W i en högtalare
med 8 ohms impedans. I detta läge upplever förstärkaren det som om
impedansen på högtalarna halveras. I bryggkopplat läge är det viktigt
att högtalaren har en impedans på minst 8 Ohm. Högtalare med lägre
impedans kan överhetta förstärkaren vid höga nivåer.
POWERDRIVE
C 375BEE är utrustad med NADs Power Drive™ förstärkarteknik på alla
kanalerna för att bevara en korrekt återgivning för alla högtalare. Denna
unika nätdelsteknologi ger reella fördelar som en hög dynamisk effekt
som klarar att driva högtalare med låg impedans.
Genom att lägga till en andra högspännings del i vår välregulerade,
starka, strömförsörjning kan vi skapa en “överväxel” som kan dubbla den
kontinuerliga uteffekten under korta krävande partier. PowerDrive ger
ökad förstärkarstabilitet och bättre hantering av låga impedanser, vilket
resulterar i mindre distortion när man driver riktiga högtalare med riktigt
programmaterial.
NEDERLANDS
Stäng alltid av C 375BEE och ansluten utrustning innan du ansluter eller
kopplar ur något till “PRE OUT 1” kontakterna. Signalen på “PRE OUT 1”
påverkas av C 375BEEs volym och tonkontrollinställningar.
12 BRIDGE MODE (BRYGGKOPPLINGSLÄGE): NAD C 375BEE kan
användas som en mono (bryggkopplad) så att man får ut mer än
dubbla uteffekten. På så sätt kan C 375BEE användas till en anläggning
med extremt hög effekt eller hemmabioanläggning genom att koppla
till ytterliggare effektförstärkare.
SVENSKA
8 PRE OUT 1 (FÖRFÖRSTÄRKARUTGÅNG 1): Anslutningarna är ör
att koppla in externa effektförstärkare eller signalprocessorer, t.ex. en
Surrounddekoder. I normalfall är denna utgång ihopkopplad med
MAIN IN ingången med de medföljande byglarna. För att ansluta
NAD C 375BEE till en extern enhet avlägsnar du byglarna. Anslut
ett par signalkablar till höger och vänster “Audio Input” kontakt på
effektförstärkaren eller processorn till “PRE OUT 1” kontakterna.
ENGLISH
APPARATENS BAKSIDA
РУССКИЙ
Innan ni kopplar in två slutsteg bör ni klargöra vilket av de två stegen
som har den högsta förstärkningsfaktorn (det behöver inte vara den
med högst uteffekt). Detta gör man genom att spela på dem på samma
volyminställning och på samma högtalare. Den förstärkare som spelar
högst i denna kombination har högst förstärkning och skall kopplas till
PRE OUT 2 och den andra kopplas till PRE OUT 1. Utgå från maxnivån
(0dB) och använd VOLUME PRE OUT 2 ratten för att sänka nivån på PRE
OUT 2 så att bägge slutstegen spelar med samma nivå.
9
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
APPARATENS BAKSIDA
ENGLISH
FRANÇAIS
14 IR IN/OUT (IR INGÅNG/UTGÅNG): Dessa minitele kontakter tar emot
fjärrkontrollkommandon i elektroniskt format med industri-standard
protokoll som kan användas med en “IR-sändare” och multi-rumsystem
och liknande utrustning.
IR IN: Om du ansluter den här ingången till utgången på en IR”förlängare” (IR-länk; Xantech eller liknande) eller till IR-utgången på en
annan komponent kan du styra C 375BEE från ett annat rum.
IR OUT: När du anslutit denna till IR IN på annan utrustning, kan du
styra denna genom att rikta dess fjärrkontroll mot C 375BEE och styra
via IR anslutningen.
Alla NAD produkter med IR IN/IR OUT funktionen är helt kompatibla
med C 375BEE. För andra modeller som inte är tillverkade av NAD bör
du kontrollera specialister för dessa fabrikat huruvide de är kompatibla
med C 375BEEs IR.
ESPAÑOL
15 +12V TRIGGER OUT (+12V TRIGGER UTGÅNGEN): 12V trigger
utgången används för att styra extern utrustning Som är utrustad med
en 12V trigger ingång. Denna utgång har 12V spänning när C 375BEE
är påslagen och 0V när apparaten är avslagen. Denna utgången kan
belastas med max 50mA vid 12V.
ITALIANO
16 RS-232: Anslut detta gränssnittet med en RS-232 seriellkabel (följer
inte med) till en Windows® kompatibel PC för att kunna styra C 375BEE
med NADs egna PC program. NAD är en certifierad partner till AMX och
Crestron och har fullt stöd för extrena styrenheter. Kontakta din NAD
specialist för mer information.
17 UPGRADE FACK: Ta bort täcklocket för att installera tillbehöret
modulen. Ett exempel på en C 375BEE-kompatibel modul är en PP 375
Skivspelar förförstärkarmodul. PP 375 är integrerad i chassit på C 375BEE,
den blir automatiskt konfigurerad till DISC ingången och nivån matchas
mot de andra linjeingångarna.
DEUTSCH
Kontakta din NAD handlare om hur du skaffar PP 375 och hur den
installeras i C 375BEE. Kontrollera också NADs hemsida för meddelanden
om andra framtida produkter för C 375BEE kompatibla moduler.
Med en PP 375 installerad ber vi dig se nedan för beskrivingar av
delarna på PP 375.
NEDERLANDS
A MC INGÅNG: Ingång för MC pickup (pickup med rörlig spole).
Anslut signalkablarna från din skivspelare om den är utrustad med
MC pickup.
B MM-MC OMKOPPLARE: För denna omkopplare till antingen MM
(Moving Magnet (rörlig magnet)) eller MC (Moving Coil (rörlig
spole)) beroende på vilken pick up som används.
C JORDSKRUV FÖR SKIVSPELARE: Om din skivspelare är utrustad
med separat jordkabel kan den anslutas här. Om jordkabeln inte
har någon kontakt, räcker det att man skalar en centimeter bar
kabel. Anslut kabeln och skruva åt terminalen ordentligt. Efter att
du kopplat in den skall du spänna åt terminalen så att kabeln sitter
säkert.
D MM INGÅNG: Ingång för MM pickup (rörlig magnet). Anslut
signalkablarna från din skivspelare om den är utrustad med MM
pickup.
SVENSKA
РУССКИЙ
10
18 SPEAKERS A, B (HÖGTALARE A, B): NAD C 375BEE är utrustad med
två par högtalarkontakter. Använd “A” för dina ordinarie högtalare och “B”
för dina extra högtalare, t.ex. i ett annat rum.
Anslut höger högtalare till terminalerna märkta “R +” och “R-”. var noga
med att se till att “R+” ansluts till “+” terminalen på din högtalare och “R-”
ansluts till högtalarens “-” terminal. Anslut terminalerna ‘L+’ och ‘L-’ på
vänster högtalare på samma sätt.
Bryggkopplingsomkopplaren skall då slås över i läge “Bridge” och
högtalarterminalerna ansluts istället med “L+” till högtalarens positiva
terminal och “R+” till högtalarens negativa terminal. Se även avsnittet
ovan om “BRIDGE MODE (BRYGGKOPPLINGSLÄGE)”.
Använd alltid högtalarkabel med en grovlek på minst 2mm2 eller
tjockare till din C 375BEE. De kraftiga högtalarterminalerna som tål höga
strömstyrkor kan användas som skruvterminaler eller för kablar med
antingen spadar eller pinn-kontakter eller kablar med skalade ändar.
19 NÄTBRUNN: C 375BEE levereras med en separat nätkabel. Innan denna
ansluts till ett vägguttagbör du se till att den sitter säkert ansluten i NAD
C 375BEEs nätbrunn först. Anslut nätsladden till den spänning som din
C 375BEE är anpassad för, 120V 60 Hz (Enbart på 120V versionen) och
230V 50 Hz (Enbart på 230V versionen). Koppla alltid ur nätkontakten ur
väggkontakten först innan du kopplar ur den ur C 375BEEs nätbrunn.
20 POWER SWITCH (HUVUDSTRÖMBRYTARE): POWER-knappenär
apparatens huvudströmbrytare. När kontakten står i ON positionen
är C 375BEE i standby-läge som visas av den oranga Status lysdioden
ovanför standby-knappen på apparatens framsida. Tryck på STANDBY
knappen på framsidan av C 375BEE för att sätta på eller stänga av. Om
du har för avsikt att inte använda C 375BEE på ett tag så stänger du
av den med POWER kontakten genom att sätta den i OFF positionen.
När POWER omkopplaren står i OFF läget kan man inte använda
powerknappen på appatens framsida eller på SR 8 fjärrkontrollen för att
sätta på C 375BEE.
21 SWITCHED AC OUTLET (SWITCHAT NÄTUTTAG - ENBART PÅ 120V
VERSIONEN): Detta uttag kan användas för att mata någon annan
apparat eller tillbehör. Med strömbytaren på apparatens baksida i läge
ON (på) är detta uttag På eller Av i enlgihet med STANDBY knappen
på apparatens framsida eller med SR 8s ON/OFF knappar. Den totala
effektförbrukningen på detta uttaget får ej överskrida 100 watt.
22 SÄKRINGSHÅLLARE: Om du mot förmodan skulle behöva byta en
säkring, kopplar du först ur nätkabeln ur vägguttaget. Koppla sedan ur
alla anslutningar från förstärkaren. Använd en platt skruvmejsel eller
liknande för att öppna säkringshållaren via den markerade öppningen.
Med skruvmejseln på plats, trycker du till och vrider motsols för att
öppna säkringshållaren. Ersätt bara säkringen med en av samma typ
och specifikationer – T10AL 250V för 120V versionen eller T5AL 250V för
230V versionen.
VIKTIG INFORMATION
Använd inga andra typer eller värden på säkringar. Om dessa
instruktioner inte följs kan du orsaka skada på förstärkaren eller
omgivande utrustning, man kringgår säkerheten som byggts in i
C 375BEE och sätter garantin ur spel.
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
ANVÄNDA SR 8-FJÄRRKONTROLLEN
9
1 ON / OFF (PÅ /AV): SR 8 fjärrrkontrollen har separata På och Av knappar. Med den bakre POWER
kontakten i ON position, trycker man på denna ON knappen för att sätta på C 375BEE från standbyläge. Tryck på OFF knappen för att stänga av apparaten till standby-läge.
10
2 DEVICE SELECTOR (APPARATVAL): En apparatknapp bestämmer endast vilken apparat SR 8
skall styra; den utför inga funktioner. Tryck på önskad apparatknapp för att kopplas till en viss “sida”
kommandon som är relevanta för den valda apparaten. När du väljer en apparat, kan du trycka på
motsvarande SR 8 kontrollknappar för den apparaten.
3 INGÅNGSVÄLJARE: Titta efter motsvarande symboler som är tryckta vid fjärrkontrollens knappar
för att styra motsvarande funktioner. Ställ in apparatväljaren som “AMP” för att komma åt dessa
knappar. Ingångsväljarknapparna utför samma saker som motsvarande knappar på apparatens
framsida.
ESPAÑOL
8
NOTERA
Fjärrkontrollen som följer med C 375BEE är en universal NAD fjärrkontroll som är framtagen för flera
olika modeller. Vissa knappar används bara till vissa NAD modeller. Kontakta din handlare eller
NAD ljudspecialist för assistans.
ITALIANO
7
4 SIFFERTANGENTER: Siffertangenterna ger dig möjligheten att komma åt spåren för en CDspelare direkt och även välja snabbval och kanalerpå en radiodel och receiver.
5 SLEEP: Stänger av NAD Receivern eller radiodelen efter ett förutbestämt antal minuter.
6 MUTE: Tryck på MUTE knappen om du vill stänga av ljudet till högtalarna och hörlurarna
temporärt. MUTE läget, indikeras av Standby LED indikatorn blinkar för NAD Integrerade förstärkare
eller “Mute” visas i displayen på NAD Receiver. MUTE funktionen påverkar ej inspelningar som görs
via Tape utgångarna men signalen på PRE OUT (förförstärkarutgångarna) påverkas. Tryck på MUTE
igen för att återställa ljudet.
7 DIM (för kompatibla NAD Receiver, Radiodelen eller CD-spelare): Sänka, stänga av eller
återställa ljuset i displayen. Hur ljusstyrka i displayen ändras varierar mellan olika NAD modeller.
8 VOL [
] : Tryck på [VOL
] knapparna för att öka respektive sänka ljudnivån. Släpp
knappen när du nått önskad ljudnivå. För NAD Receivers kommer displayen att visa “Volume Up”
eller “Volume Down” medan man trycker SR 8s [VOL
]. Knapparna [VOL
] påverkar ej
inspelningar som görs via TAPE utgångarna men signalen på förförstärkarutgångarna PRE OUT
påverkas.
9 SPK A, SPK B (HÖGTALARE A, B): SPK A och SPK B knapparna kopplar in eller ur högtalarna
anslutna till SPEAKERS A och SPEAKERS B terminalerna. Genom att trycka på [SPK A] mellan ON eller
OFF för högtalarna kopplade till SPEAKERS A terminalerna. Genom att trycka på [SPK B] mellan ON
eller OFF för högtalarna kopplade till SPEAKERS B terminalerna. Tryck på bägge knapparna för att
koppla in bägge högtalarna.
10 TONE DFT: Du kan koppla ur tonkontrollerna med denna knapp.
РУССКИЙ
6
När ett kommando tas emot kommer Standby lysdiod att blinka. Notera att indikatorn också kan
blinka när man använder fjärrkontroller till andra apparater i anläggningen. Se tidigare dela av
bruksanvisningen för förklaringar av de individuela funktionerna.
DEUTSCH
5
FRANÇAIS
3, 4
NEDERLANDS
2
SVENSKA
1
SR 8 fjärrkontrollen hanterar huvudfunktionerna på C 375BEE såväl som andra NAD Stereo Receivers,
Integrerade förstärkare och förförstärkare. Den har fler kontroller som kan styra NAD CD-spelare, AM/
FM radiodelar och dedikerade AM/FM/DB radiodelar. Den fungerar på avstånd upp till 7m. Alkaliska
batterier rekommenderas för bästa livslängd. Två AA batterier skall placeras i batterifacket på baksidan
av fjärrkontrollen. När du byter batterier bör du kontrollera noga så att de hamnar på rätt håll enligt
anvisningarna i facket.
ENGLISH
SR 8 FJÄRRKONTROLL
11
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
SR 8 FJÄRRKONTROLL
ENGLISH
FRANÇAIS
CD SPELARKONTROLL (för kompatibla NAD CD-spelare): Ställ in apparatväljaren som “CD” för
att komma åt dessa knappar. Vissa av knapparna används bara på specifika NAD CD-spelare modeler,
kontrollera i din bruksanvisning vilka knappar du kan använda. Du kan även lägga in önskade NAD
styrkoder i denna fjärrkontroll så att den kan styra andra NAD apparater. Se även avsnittet om “HUR DU
ANVÄNDER SR 8S KOD-KARTOTEK” om hur du ladder in NAD koder.
SCAN [
] : Snabbsökning bakåt/framåt.
[ ] : Öppna och stäng skivfacket.
[ ] : Stoppa avspelningen.
[ ] : Pausa avspelningen tillfälligt.
[
] : Gå till nästa spår eller fil.
[
] : Gå till början av spåret/filen eller till föregående spår/fil.
[ ] : Starta avspelningen.
[
] : Bläddrar i mapplistor/ Bläddrar bland WMA/MP3 filer.
ENTER: Väljer önskad map eller WMA/MP3 fil.
DISP: Visa avspelningstid och annan display information.
RAND: Spela upp spåren/filer i slumpmässig ordning.
RPT: Upprepa spår, fil eller allt.
PROG: Börja eller avsluta programläge.
CLEAR: Radera ett spårnummer eller fil i programlistan.
CD: Väljer “CD” som aktiv källa.
USB: Väljer “USB” som aktiv källa.
OPT: Väljer Optisk igång som aktiv källa.
SRC: Väljer önskat SRC läge.
ESPAÑOL
ITALIANO
STYRFUNKTIONER FÖR NAD RADIODEL (för kompatibla NAD Receiver eller AM/FM/
DB Radiodelar): Ställ in apparatväljaren som “TUN” för att komma åt dessa knappar. Titta efter
motsvarande symboler som är tryckta vid fjärrkontrollens knappar för att styra motsvarande funktioner.
Vissa av knapparna används bara på specifika NAD Receiver eller Tuner modeler, kontrollera i din
bruksanvisning vilka knappar du kan använda. Du kan även lägga in önskade NAD styrkoder i denna
fjärrkontroll så att den kan styra andra NAD apparater. Se även avsnittet om “HUR DU ANVÄNDER SR 8S
KOD-KARTOTEK” om hur du ladder in NAD koder.
AUTO TUNE: Söker automatiskt alla tillgängliga DAB stationer.
TUNE [
] eller [
]: Sök av framåt eller bakåt.
PRESET [
] eller [
]: Bläddra upp och ner bland snabbvalsnummer.
AM/FM/DB: Välj DAB, XM, FM eller AM bandet (om det är tillämpligt).
TUNER MODE: Aktivera “FM Mute On” eller “FM Mute Off” i FM-läget. I kombination med [
]
kan du välja mellan tillämpliga XM eller DAB menyalternativ.
BLEND: Koppla in eller ur BLEND funktionen.
MEMORY: Sparar aktuell station i snabbvalsnumret.
DELETE: Radera snabbvalet eller alla snabbvalen.
[
]: I kombination med TUNER MODE eller andra kompatibla knappar kan du välja mellan
tillämpliga XM eller DAB menyalternativ.
ENTER: Välj mellan Preset eller Tune läge på AM/FM bandet. Visar signalstyrkan i DAB-läget.
INFO: Visar information i displayen om den inställda RDS-stationen, XM kanalen eller DABsändningen.
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
12
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
ENGLISH
SR 8 FJÄRRKONTROLL
HUR DU ANVÄNDER SR 8S KOD-KARTOTEK
SR 8 kan läsa in en annan koduppsättning av NAD koder för varje
apparatknapps “sida.” Om original uppsättningen inte kan styra din NAD
CD-spelare, DVD-spelare eller någon annan apparat. Följ proceduren nedan
för att ändra koduppsättningen. Se även tabbellen nedan för en lista på
tillgängliga NAD kartotekskoder och motsvarande NAD modeller.
ESPAÑOL
FRANÇAIS
LADDA IN ETT ANNAT KOD-KARTOTEK
Exempel: Lägg in NAD DVD spelaren T 517 kartotekskoder i SR 8s “CD”
apparatdel.
1 Tryck och håll [CD] intryckt bland apparatväljarknapparna på SR 8.
2 Medan du håller (CD) intryckt, trycker du på “2” och “2” med SR 8s
siffertangenter. “22” Är koden som motsvarar T 517.
3 Tryck [ENTER] medan du håller inne (CD) knappen. Nu kommer CD
knappen att blinka en gang för att indikera att koden lagts in på rätt
sätt. Nu kan du släppa bägge (CD) och [ENTER] knapparna.
ITALIANO
ÅTERSTÄLL SR 8 TILL GRUNDINSTÄLLNINGARNA
SR 8 kan återställas till fabriksinställningarna, inklusive grundkartoteket, med
följande handgrepp:
1 Tryck [ON] och [DELETE/CLEAR] knapparan och håll dem intryckta i 10
sekunder tills AMP knappen tänds.
2 Inom två sekunder medan CD knappen lyser, släpper du bägge
knapparna. Om åtgärden lyckas, kommer [CD] knappen att blinka två
gånger.
TABELL ÖVER KODER I KARTOTEKET SOM KAN ANVÄNDAS PÅ SR 8
FJÄRRKONTROLLEN
Grund kartotek för “AMP” funktionerna
11
Zone 2
20
Grund kartotek för “CD” funktionerna; C 515BEE, C 545BEE,
C 565BEE
21
T 535, T 585, M55, DVD delen på L 54, VISO TWO, VISO FIVE
22
T 513, T 514, T 515, T 517
23
T 587, T 557, T 577, M56
30
IPD 1
31
IPD 2
40
Grund kartotek för “TUN” funktionerna; Radiodelen på
C 725BEE, T 175, T 737, T 747, T 755, T 765, T 775, T 785
41
C 422, C 425
42
C 445
DEUTSCH
NAD PRODUKT BESKRIVNING
10
NEDERLANDS
KOD-KARTOTEK
РУССКИЙ
SVENSKA
NOTERA
SR 8 kanske inte innehåller alla tillämpliga knappar för den ovan
nämnda NAD produkten. Använd den rekommenderade fjärrkontrollen
för den specifika NAD produkten för den kompletta uppsättningen
knappar.
13
REFERENS
FELSÖKNING
ENGLISH
TILLSTÅND
Inget ljud.
MÖJLIGA LÖSNINGAR
FRANÇAIS
• Nätkabeln ej ansluten eller apparaten ej
påslagen.
• Kontroller nätkabeln och att appatraten är
påslagen.
• Tape Monitor inkopplad.
• Koppla ur TAPE MONITOR.
• ”Mute” är inkopplat.
• Koppla ur ”Mute”.
• Byglarna mellan för och slutsteg ej inkopplade.
• Installera byglar eller kablar.
• Balansen inte inställd i mittläget.
• Centrera Balanskontrollen.
• Högtalarna inte korrekt anslutna eller trasiga.
• Kontrollera anslutningarna till högtalarna.
• En signalkabel är urkopplad eller skadad.
• Kontrollera kablar och kontakter.
Svag bas/dåligt stereoperspektiv.
• Högtalarna är kopplade ur fas.
• Kontrollera alla högtalaranslutningarna.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Batterierna slut eller felmonterade.
• Kontrollera eller byt batterier.
• IR sändaren eller mottagarförnstret är skymda.
• Flytta hindret.
• IR mottagaren i direkt solljus eller i skarp
belysning.
• Flytta apparaten från solljuset eller dämpa
belysningen.
• Förstärkaren är överhettad.
• Se till att ventilationshålen på apparatens
över och undersida inte är blockerade. När
förstärkaren har svalnat kan den sättas på
igen.
• Den totala impedansen är för låg.
• Se till att den totala impedansen inte
understiger 4 ohm.
Inget ljud i ena kanalen.
ESPAÑOL
STANDBY lysdiod börjar lysa rött under
drift.
ITALIANO
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
14
TROLIG ORSAK
REFERENS
ENGLISH
SPECIFIKATIONER
FÖRFÖRSTÄRKARDELEN
Maximal utsignal - IHF belatsning
600 Ohm belatsning
FRANÇAIS
Kanalseparation - 1 kHz
10 kHz
Ingångsimpedans (R och C)
Maximal insignal
Utgångsimpedans - Förförstärkarutgång
Variabel utgång
Tape utgång
Ingångskänslighet
Frekvensgång
<0,004 % vid 2 V ut
>102 dB (IHF; A-Vägt, ref. 500 mV ut, avvägt)
>110 dB (A-Vägt, ref. 2 V ut, Maximal Volym)
>92 dB (ref. 100 mV ut – avvägt)
>80 dB
>70 dB
100 K Ohm + 320 pF
>8 Vrms (ref. 0,1 % Total Harmonisk Distorsion)
75 Ohm
<325 Ohm
Källans Z+ 1 K Ohm
158 mV (ref. 500 mV ut)
±0,1 dB (20 Hz - 20 kHz, Tone defeat Aktiverad)
±0,5 dB (20 Hz - 20 kHz, Tone defeat Avaktiverad)
ESPAÑOL
LINJENIVÅINGÅNG, FÖRFÖRSTÄRKARUTGÅNG
Total Harmonisk Distorsion 20 Hz - 20 kHz CCIF IMD, SMPTE IMD, DIM 100
Signal/brusförhållande
>10 V (ref. 0,03 % Total Harmonisk Distorsion)
>10 V (ref. 0,03 % Total Harmonisk Distorsion)
TONKONTROLLER
Diskant
Bas
±5 dB vid 10 kHz
±8 dB vid 100 Hz
ITALIANO
EFFEKTFÖRSTÄRKARDELEN
DEUTSCH
>150 W (Uppmätt Total Harmonisk Distorsion,
20 Hz – 20 kHz, Båda kanalerna drivna)
>330 W
<0,009 %
>170 W (1 kHz 0,1% Total Harmonisk Distorsion)
250 W
410 W
600 W
800 W
1200 W
>50 A (1 Ohm, 1 ms)
>102 dB (A-Vägt, ref. 1 W)
>123 dB (A-Vägt, ref. 150 W)
>200 (8 Ohm, 50 Hz och 1 kHz)
±0,1 dB (20 Hz - 20 kHz)
3 Hz - 70 kHz (-3 dB)
10 K Ohm + 200 pF
1,2 V (150 W 8 Ohm)
29 dB
68 Ohm
>85 dB
>75 dB
NEDERLANDS
INGÅNG TILL SLUTSTEG, HÖGTALER UTGÅNG
Kontinuerlig uteffekt vid 8 Ohm och 4 Ohm (Stereo)
Kontinuerlig uteffekt vid 8 Ohm (Mono, Bryggkopplat läge)
Uppmätt Total Harmonisk Distorsion 20 Hz - 20 kHz, CCIF IMD, SMPTE IMD, DIM 100
Effekt vid klippning
IHF dynamisk effekt - 8 Ohm
4 Ohm
2 Ohm
IHF dynamisk effekt (Mono, Bryggkopplat läge) - 8 Ohm
4 Ohm
Maximal utgångsstöm
Signal/brusförhållande
Dämpningsfaktor
Frekvensgång
Ingångsimpedans
Ingångskänslighet
Spänningsförstärkning
Utgångsimpedans för hörlurar
Kanalseparation - 1 kHz
10 kHz
120 Ohm
50 mA
+12 V ± 10 %
РУССКИЙ
Utgångsresistans
Utgångsström
Utsignalnivå
SVENSKA
TRIGGER UTGÅNGEN
15
REFERENS
SPECIFIKATIONER
ENGLISH
ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
FRANÇAIS
LINJENIVÅINGÅNG, HÖGTALER UTGÅNG
Kontinuerlig uteffekt vid 8 Ohm och 4 Ohm (Stereo)
Total Harmonisk Distorsion 20 Hz - 20 kHz, CCIF IMD, SMTE IMD, DIM 100
Signal/brusförhållande
Frekvensgång
Kanalseparation - 1 kHz
10 kHz
>150 W (Uppmätt Total Harmonisk Distorsion,
20 Hz – 20 kHz, Båda kanalerna drivna)
<0,009 % (250 mW Till 150 W, 8 Ohm och 4 Ohm)
>94 dB (A-Vägt, 500 mV in, ref. 1 W ut 8 Ohm )
>113 dB (A-Vägt, ref. 150 W ut 8 Ohm, Maximal Volym)
±0,2 dB (20 Hz - 20 kHz, Tone defeat Aktiverad)
10 Hz - 65 kHz (-3 dB)
>80 dB
>70 dB
EFFEKTFÖRBRUKNING
Angiven effekt
Effektförbrukning i Standby
Tomgångseffekt
290 W (230 V AC 50 Hz; 120V AC 60 Hz)
<0,5 W
<120 W
ESPAÑOL
MÅTT OCH VIKT
Apparatens mått (B x H x D) - Brutto*
Nettovikt
Bruttovikt
435 x 150 x 396 mm
17 ¹/₈ x 5 ¹⁵/₁₆ x 15 ⁵/₈ Tum
15,3 kg (33,7 Pounds)
18,0 kg (39,7Pounds)
* - Brutto dimensioner inkluderande fötter, volymratt och högtalarterminaler i åtskruvat läge.
ITALIANO
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För uppdaterad dokumentation och ändrade funktioner hänvisar vi till www.NADelectronics.com
där du hittar den senaste informationen om din C 375BEE.
DEUTSCH
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
16
17
РУССКИЙ
SVENSKA
NEDERLANDS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ENGLISH
www.NADelectronics.com
©2010 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of NAD Electronics International
C 375BEE Owner’s Manual Issue 2.2-08/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising